dreptul uniunii europene. institutiile uniunii europene ... uniunii europene... · 8 dreptul...

5
Adriana DEAC Dreptul Uniunii Europene Institufiile Uniunii Europene TESTE.GRILA Universul Juridic Bucureqti -20t6-

Upload: trananh

Post on 07-Feb-2018

435 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dreptul Uniunii europene. Institutiile Uniunii europene ... Uniunii europene... · 8 Dreptul Uniunii Europene. Instituliile Uniunii Europene ' Teste-grild 4. Structura institufionall

Adriana DEAC

Dreptul Uniunii EuropeneInstitufiile Uniunii Europene

TESTE.GRILA

Universul JuridicBucureqti

-20t6-

Page 2: Dreptul Uniunii europene. Institutiile Uniunii europene ... Uniunii europene... · 8 Dreptul Uniunii Europene. Instituliile Uniunii Europene ' Teste-grild 4. Structura institufionall

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

Copyright A 2016, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Toate drepturile asupra prezentei edifii aparfinS.C. Universul Juridic S.R.L.Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatd fErd acordulscris al S.C. Universul Juridic S.R.L.

ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a RomAnieiDEAC, ADRIANA

Dreptul Uniunii Europene : institu{iile Uniunii Europene :

teste-grill I Adriana Deac. - Bucuregti : Universul Juridic, 2016rsBN 978-6 06-67 3 -996-2

341.217(4)UE

BEDACIIE:

DEPARTAMENTI.JLDISTRIBUIE:

tel. / faxt 02 I .3 | 4.93. I 3tel.: 0732.320.666e-mail: [email protected]

tel.: O21.314.93.15fax: O21.514.93.16e-mail: [email protected]

rtrww. rrniversulj uridic. ro

Cuprins

Capitolul IC adrul instituyional al Uniunii E uropene. Principii ............... 7

Capitolul IIParlamentul Europeun ............... ........14

Capitolul IIIConsiliul Earopean ..........34

Capitolul IVConsiliul Uniunii Europene. ..............39

Capitolul VComisia Europeund ..........51

Capitolul VICurtea de Justilie a Uniunii Europene. ...............63

Capitolul VllCurtea de Conturi u Uniunii Europene ...............99

Capitolul VIIIBancu Centrald Europeand .............106

Capitolul IXOrganele Consultative ale Uniunii E aropene.................... 1 1 1

Rispunsurile testelor-grilI ............. I l6

Page 3: Dreptul Uniunii europene. Institutiile Uniunii europene ... Uniunii europene... · 8 Dreptul Uniunii Europene. Instituliile Uniunii Europene ' Teste-grild 4. Structura institufionall

Capitolul ICadrul institufional al Uniunii Europene.

Principii

l. Cadrul institufional al Uniunii Europene este:

a. identic cu cadrul institulional al Comunitdfilor Europene;b. mai larg decdt cel al Comunitd{ilor Europene, prin adlugarea

Consiliului European gi a Bancii Centrale Europene;c. mai restrAns dec0t cadrul institulional comunitar, care confine

qi Consiliul Europei;d. identic cu cadrul institutional al unui stat membru.

2. Preluarea de cltre Uniunea Europeanl, prin succesiune, acelor cinci institufii ale Uniunii, la care s-au adiugatConsiliul European Ei Banca Centrali Europeanfl, s-aficut prin:

a. Tratatul de la Maastricht din 1993;b. Convenlia referitoare la anumite institufii comune din 1975;

c. Tratatul de Fuziune a Executivelor din 1967;

d. Tratatul de la Lisabona din 2009.

3. Fiecare institu{ie a Uniunii Europene ac{ioneazi in limi-tele atributiilor care ii sunt conferite prin:

ru. legislalia nalionald a statelor membre;h, Constitulia Uniunii Europene;

c. tratatele Uniunii Europene;

cl. rccomanddrile Consiliului Uniunii Europene.

Page 4: Dreptul Uniunii europene. Institutiile Uniunii europene ... Uniunii europene... · 8 Dreptul Uniunii Europene. Instituliile Uniunii Europene ' Teste-grild 4. Structura institufionall

8 Dreptul Uniunii Europene. Instituliile Uniunii Europene ' Teste-grild

4. Structura institufionall a Uniunii Europene se comple-teazil cuz

a. organisme ale Uniunii cu funclii consultative sau cu caracter

tehnic sau financiar;b. reprezerfianlele diplomatice ale statelor membre;

c. organisme ale Organiza[iei Na]iunilor Unite;d. organisme ale Organizaliei pentru Securitate qi Cooperare in

Europa.

5. Din categoria organismelor Uniunii Europene cu func{iiconsultative, care sunt create prin tratatele UniuniiEuropene fac parte:

a. Cornitetul Economic qi Social;b. (.'ornitetul Reprezentanlilor Permanenfi;

c. ('ornitctul Politic Ei de Securitate;

cl. llanca Ccntral[ Europeand.

6. Fondurile structurale fac parte din categoria:a. organismelor cu caracter financiar create prin tratatele

Uniunii Europene;

b. organismelor cu caracter financiar infiintate de institutiileUniunii Europene, in bazatratatelor;

c. organismelor nafionale ale statelor membre;

d. organismelor din afara Uniunii aflate in relatii de colaborare

cu instituliile Uniunii Europene.

7. Din categoria organelor interinstitufionale ale UniuniiEuropene face parte:

a. Comitetul Reprezentanlilor Permanen{i, COREPER;b. Comitetul Regiunilor;c. Oficiul de Seleclie a Personalului Uniunii Europene;

d. Comitetul Tehnic Euratom.

('rrdrul institu{ional al Uniunii Europene. Principii

tt. Agenfiile descentraltzate ale Uniunii Europene suntinfiin{ate:

a. prin tratatele Uniunii;h. prin acordurile interguvernamentale ale statelor membre;c. prin hotdrAri ale Curlii de Justilie a Uniunii Europene;d. printr-un act legislativ.

f. in documentele sale de lucru, Comisia face distinc{ie intredoui tipuri de agen{ii ale Uniunii Europene, respectiv:

a. agenlii executive qi agenfii de reglementare;h. agenlii secrete qi agenlii publice;c. agenlii cu scop lucrativ qi agenlii nonprofit;d. agenlii guvernamentale qi agenfii private.

10. Agen{iile executive ale Uniunii sunt instituite:a. prin regulamente adoptate de Consiliu;h. prin decizii ale Comisiei Europene;c. prin regulamente adoptate de Parlamentul European qi

Consiliul Uniunii Europene, in procedura legislativd" ordrnard;d. prin tratatele Uniunii Europene.

I l. Agenfiile de reglementare ale Uniunii Europene suntinstituite prin:

a. acordurile guvernamentale ale statelor membre;b. tratatele Uniunii Europene;

c, regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene cuparticiparea Parlamentului European in procedura legislativdspecial6;

rl. decizii ale Comisiei,inbaza unui regulament al ConsiliuluiUniunii Europene.

Page 5: Dreptul Uniunii europene. Institutiile Uniunii europene ... Uniunii europene... · 8 Dreptul Uniunii Europene. Instituliile Uniunii Europene ' Teste-grild 4. Structura institufionall

l2.incadrul institufional al Uniunii Europene, adoptarea dedecizii individuale in domenii specifice in cazul ciroraeste necesarl o expertizi tehnici determinati este de

competenfa:a. agenliilor executive ale Uniunii;b. organelor interinstitulionale ale Uniunii;c. fondurilor structurale;

d. agenliilor de reglementare.

13. in cadrul institu{ional al Uniunii Europene, punerea inaplicare a programelor sectoriale de asisten{i financiarlcare apar{in Comisiei Europeneo finanfate prin creditecure r[m0n inscrise in bugetul general, este de com-

l)ct0nlr:ngorliilor cxccutivc;lli1rrci i ('urtrulc lluropcnc;lgcn{iilor dc rcglcrnentare;Cornitetului Economic qi Social.

14. Diferenfa dintre institufiile gi organismele UniuniiEuropene consti in faptul c5:

a. angajalii instituliilor sunt cetdleni europeni, in exclusivitate,in timp ce angaja,tli organismelor Uniunii pot fi qi cet5feniextracomunitari;

b. instituliile adoptd decizii obligatorii pentru statele membre,pentru ele insele gi pentru persoanele f,rzice qi/sau juridice, intimp ce organismele Uniunii adoptd decizli care nu suntobligatorii;

c. nu existS nicio diferenfd;d. membrii institufiilor au un mandat permanent, neputdnd fi

revocafi, ?n timp ce membrii organismelor pot fi revocali de

guvemele nalionale care i-au desemnat.

it.

b,

c.

d.

('rrtlrul institutional al Uniunii Europene. Principii

15. Dintre urmltoarele institu{ii sau organisme ale UniuniiEuropene, au personalitate juridicl:

ir. Comitetul Reprezentanlilor Permanenli COREPER;b. Comitetul Economic Ai Social;c. Agenlia de Aprovizionare Euratom;tl. Comitetul Regiunilor.

16. Dintre institufiile qi organismele Uniunii Europene, ,,pots[ dobflndeascl qi si instriineze bunuri mobile sau

imobile qi pot sta in justifie" conform art. 335 dinTratatul de la Lisabona:

it. Uniunea Europeand, reprezentatd de Comisie;lr, Uniunea Europeand, reprezentati de Consiliu;c. oricare dintre agenliile executive ale Uniunii;d. Curtea de Justilie a Uniunii Europene.

17. Structura organizatorici specifici uniunii monetare aUniunii Europene, statuat[ prin Tratatul de laMaastricht, este:

lu. []anca Centrali Europeand;b. Sistemul European al Bdncilor Centrale SEBC;c. Fondul Monetar Internafional;tl. llanca Europeand de Investifii.

Itt. Din Sistemul European al Bincilor Centrale, SEBC, facparte, conform Tratatului de la Maastricht:

l. I]6ncile Centrale Nalionale qi bdncile comerciale din statele

rnembre;

h. llanca Central5 Europeand qi Banca Europeand de Investilii;c. Ilanca Centrald Europeand qi Bdncile Centrale Nafionale;tl. Ilanca Centrald Europeand qi Fondurile Structurale.

11