dynów + sanok = krosno lesko + krosno = mielec

Download dynów + sanok = krosno lesko + krosno = mielec

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nr 10/193 3DYNOWINKA

  Aura nie nastraja ani nie sprzyja spacerom. Dni coraz krtsze, a wieczory dusze. I jak tu znale co optymistycznego? A jednak mona. Skoro nie bdziecie Pastwo mieli za duo ochoty na wyjcia z domu, to z pewnoci znajdziecie czas, aby przy kubku dobrej herbaty, zapozna si z najnowszym numerem naszego pisma.

  Miej lektury Diana Wasylowska-Kilon

  Listopadowy numer Dynowinki skada Zuzanna Nosal (z.nosal@gmail.com)

 • Nr 10/1934 DYNOWINKA

  W niniejszym numerze Dynowin-ki chciabym przedstawi Pastwu informacje dotyczce opracowania wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa oraz moliwoci usunicia wyrobw zawierajcych azbest.

  1. Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy Dy-nowa w cigu drogi wojewdzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk Gra-bownica Starzeska

  W dniu 29 sierpnia 2011 r. Gmina Miejska Dynw ogosia przetarg na usug polegajc na opracowaniu wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa w cigu drogi wojewdzkiej Nr 835 Lublin Prze-worsk Grabownica Starzeska. Opracowanie bdce przedmiotem zamwienia bdzie dokumentem pro-jektowym stanowicym podstaw do ustalenia korytarza terenu przezna-czonego pod obwodnic. Celem opra-cowania jest porwnanie co najmniej 3 moliwych wariantw rozwiza projektowych i wybr wariantu opty-malnego w oparciu o wielokryterialn analiz porwnawcz. W odpowiedzi na ogoszony przetarg swoje oferty przedstawio 9 firm zainteresowanych opracowaniem wspomnianej koncepcji. Byy to przedsibiorstwa z caej Polski, a w szczeglnoci z takich miast jak Warszawa, Gdask, Krakw, Chem, Lublin, Rzeszw.

  W dniu 27 wrzenia br. Gmina Miejska Dynw podpisaa umow z firm ARCADIS sp. z o.o., Warszawa, ul. Puawska 182, ktra przedsta-wia ofert zawierajc najnisz cen usugi tj. 147 600,00 PLN, z kolei najwysza cena opraco-wania w/w koncepc j i zawarta w otrzymanych ofertach opiewaa na kwot 344 777,61 PLN.

  Opracowanie koncepcji realizowa-ne bdzie w kilku etapach:

  etap I okrelenie lokalizacji moliwych korytarzy dla przepro-wadzenia trasy drogowej o ustalo-nych parametrach technicznych. Na tym etapie zostan wykluczone rozwizania nierealne technicznie, nie w peni bezpieczne, wtpliwe

  ekonomicznie i najmniej korzyst-ne przyrodniczo i spoecznie. etap II opracowanie prognozy ruchu, sformuowanie technicz-nych rozwiza wariantowych, obliczenie wskanikw oceny i re-komendacja wariantu dla podjcia decyzji etap III opracowanie mate- riaw do decyzji o rodowi-skowych uwarunkowaniach i uzyskanie tej decyzji, ktra bdc pierwszym formalno prawnym dokumentem dla przygotowanej inwestycji, potwierdzi moliwo realizacji drogi w wybranym przez inwestora wariancie. Chc rwnie wspomnie, i po

  zakoczeniu etapu I i II firma opraco-wujca koncepcj dokona prezentacji osignitych wynikw i uzyska opini Zamawiajcego oraz Zarzdcy drogi co do dalszych prac projektowych.

  Termin wykonania niniejszej usugi ustalono na dzie 30.11.2011r. (etap I i II) i na dzie 30.03.2012 r. etap III.

  2. Program usuwania materia-w zawierajcych azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynw wraz ze szczegow inwentaryzacj

  W niniejszym numerze Dynowin-ki chciabym przedstawi Pastwu rwnie problem zwizany z materia-ami zawierajcymi azbest, ktry wy-stpuje na terenie naszego miasta.

  Azbest jest przemysowym okre-leniem grupy wkien, ktre pod wzgldem chemicznym s uwodnio-nymi krzemianami magnezu, elaza, wapnia i sodu, charakteryzujcymi si du elastycznoci wkien, od-pornoci na wysokie temperatury, znikomym przewodnictwem cieplnym i znikom rozpuszczalnoci w wodzie, odpornoci na dziaanie kwasw i zasad.

  W ostatnich latach, zarwno w Pol-sce, jak i na wiecie, jednoznacznie zabroniono stosowania wyrobw za-wierajcych azbest.

  Obecnie kade dziaanie zwizane z demontaem wyrobw zawieraj-cych azbest jest zaliczane do grupy niebezpiecznych dla czowieka i ro-dowiska naturalnego. Chorobotwrcze

  dziaanie azbestu nastpuje w wyniku wdychania wkien, zawieszonych w powietrzu. Dopki wkna nie s uwalniane do powietrza i nie wystpu-je ich wdychanie, wyroby z udziaem azbestu nie stanowi zagroenia dla zdrowia. Ze wzgldu na swoje waci-woci i niezniszczalno, azbest wpro-wadzony do rodowiska utrzymuje si w nim przez czas nieokrelony, co oznacza trwae zanieczyszczenie lub skaenie rodowiska. W efekcie oddziaywania pyw azbestowych stwierdzono moliwo wystpowania takich schorze jak: pylica azbestowa, rak puc oraz azbestoza. Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugeruj, e nowotwory: krtani, odka i jelit, trzustki, jajnika oraz choniakw mog by zwizane z obecnoci w wdycha-nym powietrzu pyu azbestowego.

  W zwizku z powyszym na prze-omie marca i kwietnia 2011 r. Gmina Miejska Dynw na swoim terenie prze-prowadzia inwentaryzacj obiektw zawierajcych wyroby azbestowe, na podstawie ktrej opracowany zosta Program usuwania materiaw zawierajcych azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynw wraz ze szczegow inwentaryzacj. W celu dokonania wspomnianej inwen-taryzacji, do mieszkacw skierowane zostay ankiety, majce na celu uzy-skanie od nich informacji o wyrobach zawierajcych azbest i miejscu ich wystpowania, a take ocen stanu i moliwoci bezpiecznego uytkowa-nia wspomnianych wyrobw.

  Na podstawie 418 otrzymanych ankiet od gospodarstw indywi-dualnych, wykazano cznie 637 obiektw z wbudowanymi wyrobami zawierajcymi azbest w iloci 67 900 m2, tj. ponad 950 ton, natomiast wrd budynkw przedsibiorstw i in-nych instytucji na podstawie 9 ankiet, wskazano 11 obiektw z wbudowa-nymi wyrobami zawierajcymi azbest w iloci 1 720 m2 o cznej masie ponad 24 tony.

  Na podstawie uzyskanych infor-macji ustalono, i 41% budynkw miasta stanowi obiekty z wbudowa-nymi wyrobami zawierajcymi azbest (pokrycia dachowe).

  W celu likwidacji tego jake nie-bezpiecznego dla zdrowia miesz-kacw zagroenia, Gmina Miejska Dynw przygotowuje si do zoenia do Wojewdzkiego Funduszu Ochro-ny rodowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie prac zwi-zanych z demontaem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadw zawie-rajcych azbest. Niniejszy wniosek o dofinansowanie zoony zostanie do dnia 30 listopada 2011 r. w ramach

 • Nr 10/193 5DYNOWINKA

  programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Go-spodarki Wodnej pn.: Gospodarowa-nie odpadami innymi ni komunalne, cz II Usuwanie wyrobw zawie-rajcych azbest na lata 2011 2013 i obejmowa bdzie prace prowadzone w 2012 roku.

  Kwota dofinansowania przedsi-wzicia wynosi do 100% wydatkw kwalifikowanych, w tym dotacja ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej do 50%, za ze rodkw Woje-wdzkiego Funduszu Ochrony rodo-wiska w Rzeszowie do 35% kosztw kwalifikowanych (tj. obejmujcych: demonta, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczanie odpadw zawierajcych azbest) oraz 15% stanowice wkad wasny Gminy Miejskiej Dynw.

  PanuAndrzejowi Kdzierskiemu

  wyrazy wspczucia i gbokiego aluz powodu mierci

  Mamy

  skadaj

  nie umiera ten, kto trwa w pamici ywych

  Burmistrz Miasta DynwZygmunt Fraczak

  Przewodniczcy Rady MiastaRoman Mryczko

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom dynowskiej owiaty

  yczymy wytrwaoci w penieniu swojej misji i sukcesw w yciu prywatnym.

  Skadamy Pastwu serdeczne podzikowania za trudn i odpowiedzialn prac,

  ktrej celem jest jak najlepsze wyksztacenie dzieci i modziey.

  Niech to wito bdzie pene radoci, satysfakcji i zadowolenia z wykonywania tak zaszczytnego zawodu.

  wyksztacenie to dobro, ktrego nic nie jest w stanie nas pozbawi

  W zwizku z powyszym zwra-cam si z prob do wszystkich mieszkacw zainteresowanych likwidacj w 2012 roku odpadw zawierajcych azbest tj. pokry da-chowych lub eternitu zoonego na posesji o zgaszanie si do siedziby Urzdu Miejskiego (pokj 4 par-ter) w terminie do dnia 14 listopa-da 2011 r. celem zoenia wniosku na demonta, transport, uniesz-kodliwienie lub zabezpieczenie wyrobw zawierajcych azbest. Uzyskane informacje bd nie-zbdne do opracowania wniosku o dofinansowanie w/w prac.

  Pragn jeszcze raz podkreli, i w ra-zie otrzymania pozytywnej oceny wniosku i uzyskania dofinansowania Gmi-na Miejska Dynw przystpi do: ogoszenia przetargu, podpisania umowy z Wykonawc (wyonionym

  w drodze wspomnianego przetargu) i do realizacji prac zwizanych z roz-birk dachw, transportem na wysypisko oraz zabezpieczeniem i skadowaniem odpadw zawie-rajcych azbest, zgodnie z gmin-nym programem usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest, a take otrzymanymi informacjami (ankietami) od mieszkacw. Z kolei koszty prac zwizanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia da-chowego nie bd wspfinansowane, dlatego te mieszkacy pokrywa bd je we wasnym zakresie.

  W nastpnym numerze Dynowin-ki poinformuj Pastwa o kolejnych dziaaniach podejmowanych przez Miasto.

  Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Fraczak

  Burmistrz Miasta DynwZygmunt Fraczak

  Przewodniczcy Rady MiastaRoman Mryczko

 • Nr 10/1936 DYNOWINKA

  Rada Powiatu Rzeszowskiego ka-dencji 2006/2010 na swych kolejnych sesjach zapoznaa si z informacj:

  Dyrektora Powiatowego Orodka Dokumentacji Geo-dezyjnej i KartograficznejDyrektora Zarzdu Drg Po- wiatowychKomisji Rewizyjnej o wykona-niu rocznego planu kontroli za I procze roku 2011Zarzdu Powiatu o wykonaniu budetu Powiatu za I procze 2011 roku

  W trakcie sesji radni podjli uchwa-y w sprawie:

  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszow-skiego,Przyjto do realizacji wieloletni

  projekt pn. Rozbudowa budynku Liceum Oglnoksztaccego w Dy-nowie o hal sportow z cznikiem wraz z infrastruktur. Limit zo-bowiza zwizanych z realizacj przedsiwzicia wynosi cznie 5 661 722, 00 z.

  nadania imienia Kornela Maku- szyskiego Specjalnemu Orod-kowi Szkolno Wychowawczemu w Mrowli,Kornel Makus