e-sochaczew.pl extra numer 62

Download e-Sochaczew.pl EXTRA numer 62

Post on 23-Jul-2016

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 62

TRANSCRIPT

 • naKad egzemplarzy

  b e z p aT n y d W u T y g o d n i k l o k a l n y l n r 1 8 ( 6 2 ) / 2 0 1 5 l 2 4 W r z e n i a 2 0 1 5 l i S S n 2 3 0 0 - 1 3 0 5

  Wrd liderw list

  kandydatw do Sejmu w wyborach

  parlamentarnych25 padziernika 2015 r.

  znajdziemykilkoro znanychi mniej znanychsochaczewian.

  TemaT Tygodnia

  Od lewej: Adam Orliski nr 2 na licie PSL, Marcin Podsdek nr 1 na licie Nowoczesnej Ryszarda Petru, Magdalena Prgowska nr 5 na licieLewicy Razem, Magdalena Maliska nr 1 na licie Partii Razem, Maciej Maecki nr 4 na licie Prawa i Sprawiedliwoci

  Kto z naszych do Sejmu?

  Reklama

  s. 5

  s

 • Akt Oskar e nia

  Akt Oskar e nia spo rz dzo ny osta -tecz nie 30 stycz nia 2015 r. za wie ra trzyza rzu ty. Naj ci szy z nich, okre lo nyw art. 228 par. 4 k. k. do ty czy ko rup cji.Po raz pierw szy Prze my saw Ga ik usy -sza w za rzut, po sta wio ny mu przezPro ku ra tu r Re jo no w w So cha cze -wie, 12 li sto pa da 2014, na sa mym fi ni -szu sa mo rz do wej kam pa nii wy bor czej,w kt rej bra udzia ja ko kan dy datna bur mi strza na sze go mia sta. I wa nieta, a nie in na da ta po sta wie nia za rzu tuwzbu dzi a i wzbu dza naj wi cej kon tro -wer sji. Prze my saw Ga ik obec nie rad -ny po wia to wy od po czt ku uwa a, ejest nie win ny i e ta spra wa to nic in ne -go jak pr ba opar te go wy cz nie na po -m wie niu wy eli mi no wa nia go z y ciapo li tycz ne go. Rw nie je go obro cy: ad -wo kat Piotr Gad ki i ad wo kat AdamKot fa si ski s te go sa me go zda nia.

  Za rzut ko rup cjiZgod nie ze sta no wi skiem pro ku ra -

  tu ry, Prze my saw Ga ik, ww czas eta to -wy czo nek Za rz du Po wia tu w So cha -cze wie, mia za da ko rzy ci ma jt ko -wej od fir my Su pra Bro kers, kt raod kil ku lat wiad czy a usu gi ubez pie -cze nio we na rzecz Sta ro stwa Po wia to we -go w So cha cze wie. Jak czy ta my w ak cie,w bli ej nie okre lo nym dniu w okre siemaj li piec 2013 P. Ga ik mia spo tkasi w wi ce pre ze sem wspo mnia nej fir myw ka wiar ni pod jed nym z war szaw skichho te li, gdzie od przy j cia ko rzy ci uza -le ni roz sze rze nie wsp pra cy z Su praBro kers o ubez pie cze nia ma jt ko we.Mia te za strzec, e je li nie do sta niepie ni dzy (bli ej nie okre lo nych), do -pro wa dzi do ze rwa nia wszel kiej do tych -cza so wej wsp pra cy po mi dzy fir ma Sta ro stwem Po wia to wym w So cha cze -wie i in ny mi nad zo ro wa ny mi przez po -wiat so cha czew ski mi pod mio ta mi.Za ten czyn gro zi od 1 ro ku do 10 lat po -zba wie nia wol no ci. Do daj my, e P. Ga -ik stoi na sta no wi sku, i dzi ki zmia niebro ke ra sta ro stwo i Szpi tal Po wia to wyw So cha cze wie zy ska y wik szy za kresusug za mniej sze pie ni dze i wy cz nie

  osi gni ciem ta kie go efek tu zmia na taby a po dyk to wa na.

  wiad ko wie oskar y cie le po si ko wi

  W za rzu cie ko rup cyj nym klu czo -w ro l od gry wa j, pe ni cy ro loskar y cie la po si ko we go, dy rek torSzpi ta la Po wia to we go w So cha cze wiePiotr Szenk, oraz wi ce pre zes Su praBro kers Mar cin Fo ry, kt re mu towa nie Prze my saw Ga ik mia zo yko rup cyj n pro po zy cj. Ich do tych cza -so we ze zna nia bu dz jed nak spo ro za -sad ni czych wt pli wo ci.

  Ze zna nia dy rek to ra szpi ta la

  Pod czas roz pra wy gw nej 9 czerw -ca br. dy rek tor szpi ta la Piotr Szenkprzed s dem stwier dzi, e o zo e niuko rup cyj nej pro po zy cji przez P. Ga ikado wie dzia si od wi ce pre ze sa Fo ry sia,kie dy ten od wie dzi go tu po wy po wie -dze niu umo wy fir mie Su pra Bro kersprzez Sta ro stwo. Dy rek tor Szenk ze zna,e bio rc pod uwa g za in te re so wa nie pa -na Ga ika, z ja kim szed w kie run ku zmia nyusug bro ker skich za py ta M. Fo ry sia, czypod czas spo tka nia mi dzy wi ce pre ze -sem a eta to wym czon kiem Za rz du Po -

  wia tu w War sza wie, pa da ja ka ko rup -cyj na pro po zy cja. M. Fo ry mia po wie -dzie, e pa da.

  Pan Fo ry nie po da ad nej su my, na to -miast po wie dzia, e Pan Ga ik za da pie ni -dzy dla sie bie ze zna wa przed S dem dy -rek tor Szenk. Roz mo wa prze bie ga a w tenspo sb. Za cy tu j: a co ja z te go b d mia, za -py ta Ga ik Fo ry sia. Pan Fo ry od po wie dzia,e ma j r ne for my wspie ra nia pod mio tw,z kt ry mi wsp pra cu j, na to miast pan Ga ikpo wie dzia, e nie zo sta zro zu mia ny i za py takon kret nie, a co ja z te go b d mia. Tak wy -gl da a ta roz mo wa z in for ma cji, kt r uzy -ska em od pa na Fo ry sia.

  Dy rek tor Szenk po tej roz mo wiemia za py ta M. Fo ry sia, czy ten b dziechcia to zgo si na po li cj, czy b dziez po li cj roz ma wia. Po uzy ska niu po zy -tyw nej od po wie dzi po sta no wi em zgo si todo KWP w Ra do miu wy dzia wal ki z ko rup -cj ze zna Szenk.

  Pierw sza wt pli woPo ze zna niach Szen ka obro ca Ga -

  ika spy ta, jak oskar y ciel w ta kim ra zie

  wy tu ma czy fakt, e w je go pierw szychze zna niach z po st po wa nia przy go to -waw cze go w KWP w Ra do miu do tejspra wy nie ma na wet so wa o tym spo -tka niu, ma o te go, nie ma na wet so wao pro po zy cji ko rup cyj nej.

  Nie po tra fi si od nie do te go, e niepo wie dzia em o tym na prze su cha niu, nie pa -mi tam, czy po li cjant mnie o to do py ty wa ze zna wa dy rek tor Szenk przed S -dem. I w tym mo men cie nie spo sb niemie wt pli wo ci: wia dek za wia da miapo li cj o ko rup cyj nej pro po zy cji, a po li -cja na prze su cha niu nie roz ma wia zewiad kiem o ko rup cji?

  Ze zna nia bro ke raNa ko lej nej roz pra wie gw nej 3

  wrze nia br. ze zna wa klu czo wy wia dekwi ce pre zes Su pra Bro kers Mar cin Fo -ry. Jak stwier dzi, Prze my saw Ga ik zo -y mu pro po zy cj ko rup cyj n 23 lip ca,czy li te go sa me go dnia, w kt rym si po -zna li w szpi ta lu, wcze niej twier dzi, eby o to ja ki dzie, dwa po za po -zna niu si z nim, w ma ju lub

  2 l informacje e-Sochaczew.pl

  BezpatNy dwutygodNik

  adRes Redakcji: ul. Hanki Sawickiej 3b96-500 Sochaczew,

  e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

  WYDAWCA: Fundacja e-Sochaczew.plRedaktoR NaczelNa: Monika Figutdzia Reklamy (tel. 46 811 15 55):Sylwia Bbenek (tel. 731 719 669), Iwona Sosnowska (tel. 731719 667)dRuk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa; Nakad: 8000 egz.Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczonych ogosze i zastrzega sobie prawo do skracania nadesanych tekstw.

  Biuro i telefon czynne dla mieszkacw w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00.

  Ukazuje si na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Sprawa gaika: oskarenieskrzypi w posadachna dzie dzisiejszy, na tym etapie, po trzech zasadniczych rozprawach, wydaje si, e to synne oskarenie postawione przemysawowi gaikowi w listopadzie 2014, na samymfiniszu samorzdowej kampanii wyborczej, w ktrej sochaczewianin bra udzia jako kandydat na burmistrza naszego miasta, niczym ten kolos na glinianych nogach chwieje si,skrzypi i za chwil upadnie. mimo e prokuratura rejonowa w Sochaczewie twierdzia, i tak nie jest, jak na razie mamy tylko sowo przeciwko sowu, przy czym sowo oskareniaw naszej opinii jako obserwatora rozpraw jest coraz bardziej niejasne, pene sprzecznoci i treci wzajemnie wykluczajcych.

  s

 • e-Sochaczew.pl informacje l 3

  Reklama

  Nie ka ral no jest jed nym z wa run -kw ubie ga nia si i pe nie nia man da turad ne go, bur mi strza czy wj ta. To wa ru -nek zro zu mia y, gdy od osb pu blicz -nych, kt re s ni mi dzi ki na sze mu za -ufa niu i z na sze go wy bo ru, ocze ku je mynie po szla ko wa nej opi nii. Wy rok prze -ciw ko do tych cza so we mu wi ce prze wod -ni cz ce mu Ra dy Mia sta So cha czew jestnie pra wo moc ny, gdy stro ny po st po wa -nia wnio sy ape la cj, ale od jej roz strzy -gni cia za le dal sze lo sy man da tu rad -ne go. W przy pad ku upra wo moc nie nia,S. Z. stra ci man dat, a so cha cze wian b -d cze ka y wy bo ry uzu pe nia j ce do Ra -dy Mia sta.

  Jak nas po in for mo wa a pre zes S duRe jo no we go w So cha cze wie Be ata Tur -czyn To py a, wy ro kiem z dnia 13 lip -ca 2015 r. sd uzna oskar o ne go S. Z.za win ne go za rzu ca nych mu czy nwokre lo nych w art. 207 par. 1 ko dek sukar ne go i art. 191 par. 1 ko dek su kar ne -go i wy mie rzy ka r cz n 1 ro ku i 3mie si cy po zba wie nia wol no ci oraz wa -run ko wo za wie si jej wy ko na niena okres 3 lat pr by, a po nad to orzekrod ki kar ne.

  Wska za ne ar ty ku y i pa ra gra fy od no -sz si, naj kr cej rzecz uj mu jc, do zn ca -nia i zmu sza nia. Art. 207 par. 1 k. k.brzmi: Kto zn ca si fi zycz nie lub psy -chicz nie nad oso b naj bli sz lub nad in -n oso b po zo sta j c w sta ym lub prze -mi ja j cym sto sun ku za le no ci od spraw -cy al bo nad ma o let nim lub oso b nie po -

  rad n ze wzgl du na jej stan psy chicz nylub fi zycz ny, pod le ga ka rze po zba wie niawol no ci od 3 mie si cy do lat 5.

  Tre Art. 191 par. 1. k. k. jest na st -pu j ca: Kto sto su je prze moc wo bec oso -by lub gro b bez praw n w ce lu zmu -sze nia in nej oso by do okre lo ne go dzia -a nia, za nie cha nia lub zno sze nia, pod le -ga ka rze po zba wie nia wol no ci do lat 3.

  Jak si nie ofi cjal nie do wie dzie li my,rad ny do pu ci si mia za rzu ca nych

  mu czy nw wo bec by ej o ny. Na ostat -niej se sji miej skiej 21 wrze nia br. rad nimiej scy w go so wa niu taj nym wy bra lino we go wi ce prze wod ni cz ce go, kt rymzo sta a Ka mi la Go a szew ska Ko tlarz,kt ra po dob nie jaj jej po przed nik re pre -zen tu je w ra dzie So cha czew skie Fo rumSa mo rz do we sku pio ne wo k bur mi -strza Pio tra Osiec kie go.

  fi gae -so cha czew. pl

  nieprawomocny wyrokradnego z Sochaczewaradny S. z. z dniem 31 lipca 2015 r. zrzek si funkcji wiceprzewodniczcego rady miasta Sochaczew.decyzja moe mie zwizek z wyrokiem, jaki zapad przeciwko niemu 13 lipca br. w Sdzie rejonowymw Sochaczewie. Wyrok jest nieprawomocny.

  czerw cu 2013 ro ku, pod czas spo -tka nia w