e-sochaczew.pl extra numer 65

Download e-Sochaczew.pl EXTRA numer 65

Post on 24-Jul-2016

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 65

TRANSCRIPT

 • w numerze polecamy

  reklama

  temattygodnia

  nakad egzemplarzy

  b e z p at n y d w u t y g o d n i K l o K a l n y l n r 2 1 ( 6 5 ) / 2 0 1 5 l 5 l i s t o p a d a 2 0 1 5 l i s s n 2 3 0 0 - 1 3 0 5

  Walka z inwestycjna al. 600-lecia trwa s. 4

  Bdzie droej za mieci podwykiw Sochaczewie s. 5

  Plaa miejskaw przyszym roku s. 9

  Wypadekpod Czwrk na Staszica

  Kontrowersje wok remontuulicy, niebezpieczna ciekarowerowa, balustradyograniczajce widoczno

  s. 23

  s

  reklama

 • W czwar tek do szo do te go,przed czym ostrze ga em wy pad kuna Sta szi ca z udzia em ro we rzy styi sa mo cho du. Pro gno zy w tej kwe stiiwca le nie s sprzy ja j ce. mo e myspo dzie wa si ko lej nych zda rzespo wo do wa nych ozna ko wa niem ul.Sta szi ca, bo prze cie do uyt ku od da -no do pie ro jej pierw szy etap. Pierw -sze ta kie zda rze nie i ju spra w zaj -mie si pro ku ra tor, bo dwch kie ru j -cych, kt rzy s dz, e ma j pierw -sze stwo jed no cze nie, to a twy prze -pis nie tyl ko na ra ny, ale te mier.Tym ra zem sko czy o si na za ma niuko czy ny dol nej.

  Co do wer sji wy pad ku wy ni ka j cejz re la cji za miesz czo nej na por ta lu eso -cha czew. pl, to wi n za zda rze nie mo imzda niem po no si ro we rzy sta. Je cha onpod prd i, na wet gdy by ozna ko wa nieby o by wa ci we, to i tak nie mg by zo -ba czy, e cie ka si ko czy, a kie row canie mg spo dzie wa si go z tej stro ny.Dro ga dla ro we rzy stw ko czy siprzed zjaz dem, tak sa mo, jak nie matam prze jaz du dla ro we rzy stw. Gdy byro we rzy sta je cha zgod nie z kie run kiem

  jaz dy i do szo by dzi do ta kie go zda rze -nia, to wi nien by by za rzd ca dro gi, boor ga ni za cja ru chu usta la tam jed na ko -we pierw sze stwo dla dwch kie ru j -cych. Ba lu stra dy te sku tecz nie przy czy -ni y si do te go zda rze nia. Po sta wie nietych kil ku dzie si ciu pa ra wa nw, kt -re ma j chro ni przed upad kiem z conaj mniej 0,5 m przy kra w ni ku o wy so -ko ci 0,2 m i s dwa ra zy dro szeod tych, kt re po win ny zo sta za mon to -wa ne, to dla na szych urzd ni kw stan -dar do wa pro ce du ra.

  Wsi do au to bu su... by le wsi

  Przy pa dek przy stan ku przy skrzy -o wa niu ulic Sta szi ca i Far nej, to do -pie ro kom bi na tor stwo. Je dzie my so biero we rem od SP nr 4 i prze je da my

  przez prze jazd dla ro we rzy stw po -czo ny z przej ciem dla pie szych na uli -cy Far nej (gro zi nam man dat za jaz dpo przej ciu dla pie szych). Za razpo zje cha niu z przej cio -prze jaz du,wje da my na cig pie szo -ro we ro wy,gdzie pierw sze stwo ma j pie si. Naj go -rzej b dzie ze star szy mi oso ba mi, kt -re w mo men cie, gdy pod je da au to -bus, ru sza j z wia ty. Od przy stan kudo wia ty jest ze 30 m (sic!), wic tro chto po trwa. Po co tam ta wia ta? To cozd ochro ni si przed desz czem, tozmok n w dro dze do au to bu su. Naj cie -kaw szy jest jed nak aspekt zmiesz cze -nia wszyst kich na tym pa secz ku. Ro we -rzy ci, pie si, cze ka j cy na au to busi wy sia da j cy z nie go ma j si zmie cina 2,5 m chod ni ka. Jak to zro bi? Janie mam po my su, ale pew nie wy ja nito za rzd ca dro gi.

  Nawierzchnia dogi dla rowerzystw(samobjcw)

  Za pew ne nie kt rzy w sta ro stwiedra pi si dzi po go wie i za sta na wia -j, dla cze go po zle ce niu re mon tu pro fe -sjo na li stom jest ty le b dw? Bo tra fiswj na swe go. Opi nia Ge ne ral nej Dy -rek cji Drg Kra jo wych i Au to strad niepo zo sta wia na ro we ro wej ko st ce bru -ko wej su chej nit ki. Nie na da je si onana na wierzch nie cie ki dla ro we rw.Jest mniej trwa a ni as falt i o 1/3 dro -sza. Wi cej kosz tu je te jej utrzy ma nie,go rzej si po niej je dzi, a na do da tekjest nie bez piecz na dla ro we rzy stw,przez po wsta j ce w niej szcze li ny i nie -rw no ci. W opi nii GDD KiA naj bar -dziej prze ma wia do wy obra ni ba da niesa tys fak cji du skich ro we rzy stw. Z na -wierzch ni z kost ki be to no wej za do wo lo -nych jest 43% ro we rzy stw, a z as fal to -wej a 98-100%!

  Od bla sko we mi sie wam wy star cz. Po co jesz cze zna ki?

  Pro ble my z ozna ko wa niem na Sta -szi ca i Trau gut ta za czy na j mie co razpo wa niej szy wy miar. Dla urzd ni kwle ozna ko wa na cie ka, to pier d. Coz te go, e Kra jo wa Ra da Bez pie cze -stwa Ru chu Dro go we go po ana li zie da -nych za la ta 2012-2014, okre li a ry zy -ko wy pad kw z udzia em ro we rzy stwna te re nie po wia tu so cha czew skie go,kt rych skut kiem b dzie oso ba ci ko

  ran na lub ofia ra mier tel na na du e.Ma e zna cze nie ma te fakt, e w tymsa mym ra por cie okre lo no po ziom ry -zy ka wy st pie nia po wa ne go wy pad kuz udzia em ro we rzy sty na te re nie na -sze go po wia tu na bar dzo du y.

  Nie przy szed Ma ho met do g ry

  Dzi siej szy wy pa dek to do pie ro po -cz tek. Idea jed no kie run ko wych cie -ek przy bra ku zna kw in for mu j cycho tym fak cie, to jak wpro wa dze nie ru -chu le wo stron ne go dla sa mo cho dwod po nie dzia ku ra no. [] je chacie k ro we ro w pod prd to na -wet dziw nie brzmi. Sta ro stwo Po wia to -we w So cha cze wie, ja ko za rzd ca dro -gi po no si pe n od po wie dzial noza ten stan rze czy. Od mo jej pierw szejpu bli ka cji na ten te mat mi n za chwi -l 3 tyg., a urzd ni cy nie zro bi li nicw spra wie tych b dw. Ko lej ne in ter -wen cje i ape le miesz ka cw ma j so -bie za nic. Te si bar dzo cie sz z re -mon tu tej uli cy i dla te go po sta no wi -em odro bi n przy spie szy pro ces my -lo wy urzd ni kw i sko ro lo kal ni eks -per ci nie mo g so bie po ra dzi, to po -pro si em Ge ne ral n Dy rek cj DrgKra jo wych i Au to strad, In sty tut Ba -daw czy Drg i Mo stw oraz Kra jo wRa d Bez pie cze stwa Dro go we goo opi ni w spra wie ozna ko wa niana uli cach Sta szi ca i Trau gut ta. Cie ka -we, co po wie dz praw dzi wi spe cja li -ci? Kto wie, mo e tra fi my do ja kie gopod rcz ni ka pt. Jak wa ci wie spar -ta czy pro jekt or ga ni za cji ru chu?

  cie siel ski. e -so cha czew. pl

  2 l temat tygodnia e-sochaczew.pl

  Dzi, 22 pa dzier ni ka, ok. godz. 7.00pod Szko Pod sta wo w nr 4 w So cha -cze wie, do szo do wy pad ku. Jak po da jerzecz nik KPP So cha czew Jo an na Ol szar: Nie wiem, z kt rej stro ny, w ka dymra zie m czy zna je cha cie k ro we ro -w, za wy je da j ca z par kin gupod szko nie udzie li a mu pierw sze -stwa i do szo do zde rze nia. Ro we rzy stado zna za ma nia no gi, w tej chwi li prze -by wa w szpi ta lu. Z po wo du uszczerb kuna zdro wiu, zda rze nie za kwa li fi ko wa noja ko wy pa dek i pro wa dzo ne jest ledz -two, kt re ma na ce lu usta le nie je goprzy czyn i win nych. Na miej scu wy ko ny -wa no czyn no ci w ce lu za bez pie cze niala dw, pra co wa li tech ni cy, do ko nu j cynie zbd nych po mia rw.

  Roz ma wia li my te z ko bie t, kt rakie ro wa a bio r cym udzia w wy pad ku sa -mo cho dem. By a 7.00 ra no, jesz czeciem no. Przy wio zam jak zwy kle dziec kona lek cje. Co dzien nie o tej po rzepod szko pa nu je du y ruch, cz sto uli cajest za kor ko wa na. Za wsze uwa am, wy -je da jc z te go par kin gu. Dzi rw nieza trzy ma am, obej rza am si, ni ko go niezo ba czy am, wic wy je cha am. Chcia am

  skr ci w pra wo. Wte dy z tej sa mej stro nydo sow nie wpad na mnie ro we rzy sta. Niewi dzia am go w og le, on mnie naj wy ra -niej rw nie. M czy zna ubra ny byna ciem no, w do dat ku nie po sia da ad -nych od bla skw, ro wer te by nie owie -tlo ny. Do dam, co jest bar dzo wa ne, e ro -we rzy sta je cha pod prd. Ta cie ka jestjed no kie run ko wa, o tym wiad cz zna kipo zio me i pio no we. Po ru sza si ni mo -na pra wi do wo w kie run ku z Tro ja no wado cen trum, na to miast ro we rzy sta je chaw prze ciw nym kie run ku.

  O pro ble ma tycz nej cie ce ro we ro -wej na no wo wy re mon to wa nej uli cy Sta -szi ca pi sa li my na e -So cha czew. pl juwie lo krot nie. Przy tocz my frag ment pro ro cze go? ar ty ku u na sze go blo ge -ra Grze go rza Cie siel skie go na ten te -mat: W So cha cze wie jest ja ki pro blemz ozna ko wa niem cie ek ro we ro wych.Dro ga dla ro we rzy stw na uli cy Sta szi cajest jesz cze bar dziej za kr co na. cie kajest jed no kie run ko wa! Mo na to po znapo zna kach P -23 ro wer i sze ro ko cicie ki. Ro we rzy ci ja d cy do cen trummo g ko rzy sta ze cie ki, ale po ru sza -jc si w prze ciw nym kie run ku, mu sz

  ko rzy sta z jezd ni, kt ra zo sta a zw o -na, e by po wsta a m.in. cie ka dla ro -we rw, kt ra mia a spra wi, e ro we rzy -ci z jezd ni znik n. Co kie dy jed no cze -nie w stro n Chod ko wa b dzie je chasa mo chd i ro we rzy sta, a kto otwo rzydrzwi od za par ko wa ne go sa mo cho du?Ro we rzy sta do sta je drzwia mi i l du jepo nad nad je da j cym sa mo cho dem.Oczy wi cie nie s ozna ko wa ne zjaz dyprzez cie k, a ich po ziom nie jestdo niej do sto so wa ny. Pro gi dla nie wi do -mych in for mu j ce o przej ciu dla pie -szych znaj du j si na cie ce za miastprzed ni! Do dat ko wo cie ka zni kaprzy stra y po ar nej, a na wet zmie niasi w cig pie szo -ro we ro wy przed skrzy -o wa niem z ul. Far n. Ta ki plan or ga ni -za cji ru chu to sza le stwo!.

  Do daj my, e przy wy je dzie z par -kin gu pod Czwr k (na wy so ko ci ha lispor to wej) wi docz no ja d cych pra wi -do wo ro we rzy stw za sad ni czo ogra ni -cza j wy so kie ba rier ki, co do ku men tu je -my na zdj ciach. Nie da si ukry, epro ble ma tycz na cie ka ro we ro wa mo eskut ko wa bar dzo nie bez piecz ny mi zda -rze nia mi, cze go do wo dem jest dzi siej szy

  wy pa dek. Zda niem wie lu osb, ozna ko -wa nie uli cy Sta szi ca wy ma ga zwe ry fi ko -wa nia przez za rzd cw dro gi. Mo e fak -tycz nie war to prze my le t kwe sti, za -nim doj dzie do ko lej ne go dra ma tu.

  fi gae -so cha czew. pl

  pawli: Te barierki to jedna wielkaporaka i fuszerka. Chciabym osobicie(jeeli to moliwe) podzikowaidiocie, ktry takie cudo zaprojektowa/wykona nie baczcna bezpieczestwo uczestnikw ruchu

  i dowiedzie si, co chcia osignwybierajc tego typu cudo.