e-sochaczew.pl extra numer 70

Download e-Sochaczew.pl EXTRA numer 70

Post on 25-Jul-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 70

TRANSCRIPT

 • s. 2

  s

  reklama

  nAkAd EGZEmPLArZy

  B e Z p At n y d W u t y g o d n i K l o K A l n y l n r 2 ( 7 0 ) l 2 8 S t y C Z n i A 2 0 1 6 l i S S n 2 3 0 0 - 1 3 0 5

  reklama

  PLAGA OSZUSTW

  W SOCHACZEWIE

  W ostatnich tygodniachw Sochaczewie doszo do wielukradziey, dokonanych przezoszustw podajcych siza kogo innego. A toza zmarznitych i godnych, a to za pracownikw ZakaduWodocigw i Kanalizacji, a toza funkcjonariusza CentralnegoBiura ledczego (na zdjciuz miejskiego monitoringu niestety, tylko takie posiadapolicja widzimy wanie tegofaszywego policjanta, ktrywyudzi od starszej mieszkankinaszego miasta bardzo dukwot pienidzy).

 • Nie ma do wo dw, by bez po red nio czy te dwie spra wy, ale te niespo sb ich nie czy. ten tekst toprze stro ga dla so cha cze wian: uwa -aj cie na pa r zo dziei. wcho dzdo do mu, miesz ka nia, ba zu jcna szla chet no ci, na iw no ci czy a -two wier no ci lu dzi, a wy cho dzz na szym do byt kiem.

  Na pro b po li cji, ro zu mie jc do -bro po st po wa nia, nie po da je my szcze -g w, kt re zna my, na te mat dwch ak -tw kra dzie y, kt re mia y miej scew So cha cze wie w ostat nich dniach. Bymo e zda rze jest wi cej, ale po krzyw -dze ni, czy to ze wsty du, czy z in nych po -wo dw nie chc ich zga sza na po li cj.Je li tak jest, ape lu je my, by jed nak za -dzwo ni li pod 997, za nim ofiar zo dzieib dzie wi cej.

  Do pierw sze go zda rze nia do szona po czt ku stycz nia. Na jed nymz so cha czew skich osie dli przez, nie -ste ty, nie za mkni t furt k, a na stp -

  nie przez (nie ste ty) nie za mkni tedrzwi, we sza do do mu, w kt rymprze by wa a m. in. po nad 60-let niawa ci ciel ka, pa ra mo dych lu dzi(wszyst ko we dug opi su po krzyw dzo -nej). Ko bie ta i m czy zna, obo jeciem nej kar na cji, oko o 30-let ni. Za -sko czy li j w kuch ni. Prze stra szo -na w pierw szym od ru chu za mkn adrzwi do po ko ju (by mo e da a tymsa mym znak, gdzie szu ka). Po wie -dzie li, e s zmar z ni ci i god ni, za -cz a si krz ta w kuch ni, chcia a imda co cie pe go do pi cia i je dze nia.Ale, jak twier dzi, ba a si, wic pil no -wa a nie za po wie dzia nych go ci. Wte -dy mo da ko bie ta po wie dzie mia a,e pj dzie do s siad ki, e spraw dzi,mo e ona ma ju go to w her ba -t. I wy sza. Star sza go spo dy ni pil no -wa a pa na w jej kuch ni. Ko bie ta wr -ci a do szyb ko i po wie dzia a, e fak -tycz nie, u s siad ki ju wszyst ko go to -we, her ba ta cze ka. I wy szli. Do pie rona stp ne go dnia go spo dy ni zo rien to -

  wa a si, e z po ko ju obok znik n abia a ko per ta z jej wszyst ki mi oszczd -no cia mi. I by a to znacz na kwo ta.

  Do dru gie go zda rze nia do szo 13stycz nia br., rw nie w So cha cze wie.Do jed ne go z miesz ka za pu ka a pa -ra, ko bie ta i m czy zna. Po da li siza pra cow ni kw Za ka du Wo do ci gui Ka na li za cji i i orze kli, e co mu szspraw dzi w kuch ni. Lo ka tor uwie -rzy. Efek tem tej wi zy ty by o znik ni -cie wszyst kich kosz tow no ci i pie ni -dzy prze cho wy wa nych w do mu(znacz nej war to ci).

  Jak wspo mnie li my, w obu spra -wach wy dzia kry mi nal ny pro wa dzi po -st po wa nie. Po li cja ape lu je do so cha cze -wian o roz s dek. Za my kaj my do myi miesz ka nia. Nie wpusz czaj my ni ko go,je li nie ma my pew no ci, kim na si nie -pro sze ni go cie s. Je li co wie myna po ru szo ny te mat, dzwo my do KPPi mw my.

  e -So cha czew. pl

  mar go t45: Zdzi wie nie mo je prze kra -cza wszel kie gra ni ce! 1. Ja kim trze baby kre ty nem, e by: zo sta wi otwar temiesz ka nie, wpu ci do do mu ob coso b? 2. Jak to jest, e po li cja przyj -mu je te go ty pu zgo sze nia, a zgo sze -nie kra dzie y ko re spon den cji (co jestwy kro cze niem ci ga nym z urz du) ole -wa cie p stru g?

  lle szek: Wy star czy by ta kim kre ty -nem, jak ja: 1. dom mam otwar ty, furt k i bra mza mkni t jak kto chce wej niedzwo nic do furt ki to wej dzie do do -mu kul tu ral ny czo wiek pu ka, zo -dziej si za kra da po lek tu rze ar ty ku uza sta no wi si co da lej, ale nie za bar -dzo wi dz sie bie cho dz ce go po po -dwr ku z klu czem na szyi ro bi ce gogril la2. jak przy cho dzi go od czy ta licz nikener gii al bo wo dy (nie ka dy ma takdo brze, ze licz ni ki s w po cie al bona klat ce scho do wej, wie lu mu si wpu -ci in ka sen ta do rod ka), nie zda rzy omi si za py ta o iden ty fi ka tor al bo li -cen cj. Ale c, ja je stem mo dy, pik -ny i sil ny do p ki nie tra fi si ban -dzior osi ek po ra dz so bie. Go rzejma j lu dzie star si, kt rzy cza sem y jw nie co in nym wie cie to oni s naj -cz ciej u pem ta kich prze stp cw prze kr ty na wnucz ka, kie szon kow -cy, do brzy sa ma ry ta nie po my swna wy ki wa nie na iw ne go jest na pew -

  no wi cej. Za miast kry ty ko wa, pro po -nu j pu ci in for ma cj w obieg opo -wie dzie ro dzi com, dziad kom, s siad -ce (nie ka dy ko rzy sta z in ter ne tu) wte dy b dzie my wszy scy m drzej siprzed, a nie po szko dzie.ma gro t45 po pie ram Ci w kwe stii te -go, e po li cja nie ci ga wszyst kichprze stpstw tez chcia bym y w kra -ju, gdzie ten or gan jest w sta nie za -pew ni bez pie cze stwo ka de mui roz wi za ka d spra w, ale to chy banie re al ne. Jest mn stwo spraw, na kt -re naj zwy czaj niej nie ma cza su, wicnie licz my na to, e te kra dzie e (czy toko re spon den cja, czy kra dzie na in ka -sen ta) zo sta n za mkni te za pa niemspraw cy. To, e po li cja pro wa dzi po st -po wa nie, nie zna czy e 5 led czychpra cu je nad spra w. So cha czew to niePo li cjan ci z Mia mi:) tak sa mo pra cu jesi nad kra dzie li stw, ta blic re je stra -cyj nych czy te le fo nw jak si za pieto si za pie a jak nie to umo rzy. Niepo do ba mi si to tak sa mo jak in nym,ale nie ocze ku j cu dw i w pro stychspra wach sta ram si ra dzi so bie bezpo li cji.Re asu mu jc i wra ca jc do spra wy za -bez pie cza nia si przed kra dzie a mi(bez wa ma nia), je stem kre ty nem, boprzez ju da sza za ry glo wa nych drzwi niele gi ty mu j ka de go go cia. Po dej rze -wam e ta kich kre ty nw s set ki ty si -cy, wszyst ko za le y od po czu cia bez -pie cze stwa w miej scu, w kt rymmiesz ka my.Wy ci gnij my z ar ty ku u wnio skina przy szo a nie lin czuj my po li cjii okra dzio nych

  2 l temAt tygodniA e-Sochaczew.pl

  me to da ca y czas jest ta ka sa ma,jed nak za wsze po ja wia j si ja -kie no we ele men ty. W przy -pad ku ostat nie go oszu stwa do po -krzyw dzo nej naj pierw za dzwo ni te le -fon, ko bie ta przed sta wi a si ja ko czo -nek ro dzi ny zwra ca a si do po -krzyw dzo nej cio ciu. Po pro si a o po -moc, twier dzi a, e wa nie jest u no ta -riu sza i po trze bu je znacz nej su my pie -ni dzy, po nie wa sta o si co ze go.Po krzyw dzo na jed nak jej nie uwie rzy -a. Po chwi li za dzwo ni dru gi te le foni nie zna jo my m czy zna owiad czy,e jest po li cjan tem z Cen tral ne go Biu -ra led cze go. M czy zna ten po in for -mo wa, e przed chwi l do po krzyw -dzo nej dzwo ni oszust, kt ry dzia ame to d na wnucz ka i ko bie ta mu si po -mc im w roz pra co wa niu szaj ki.

  W zwiz ku z po wy szym fa szy wypo li cjant po le ci po krzyw dzo nej, aby tauda a si jak naj szyb ciej do ban ku, wy -pa ci a pie ni dze i prze ka za a je po li cjan -to wi, dzi ki cze mu b dzie mo li we za -trzy ma nie oszu sta. Fa szy wy po li cjant po -pro si rw nie, aby po krzyw dzo na, nieroz cza jc si, wy bra a nr 997, gdzie

  uzy ska po twier dze nie, e jest to praw dzi -wa ak cja po li cjan tw. Ko bie ta tak te zro -bi a (po zo sta jc nie wia do ma, e na dalroz ma wia z t sa m oso b). W dal szej ko -lej no ci wy pa ci a pie ni dze i po o y a jewe wska za nym przez oszu sta miej scu.W ten spo sb stra ci a du kwo t.

  To nie ste ty nie je dy ny ta ki przy pa -dek w ostat nich dniach. 19 stycz niaw So cha cze wie wy u dzo no pie ni dzedo kad nie ta k sa m me to d.

  Dla te go po li cjan ci po now nie przy -po mi na j i zwra ca j si z ape lemdo wszyst kich osb!:

  Praw dzi wi po li cjan ci nie pro szo prze ka zy wa nie ad nych pie ni dzy na wet fa szy wych!

  Praw dzi wi po li cjan ci ni gdy niepro sz o prze ka za nie im pie ni dzy, abyza trzy ma w ten spo sb oszu stw!

  Ka da pro ba o prze ka za nie pie -ni dzy, na wet je e li jest mo wa o fa szy -wych pie ni dzach, jest oszu stwem!

  Nie wol no prze ka zy wa ja kich -kol wiek pie ni dzy oso bom ob cym, na -wet je e li przed sta wia j si, e s po li -cjan tem!

  czc si z nu me rem 997 bezwcze niej sze go prze rwa nia po cze niaz nie zna jo mym m czy zn, na dal roz -ma wia cie pa stwo z oszu sta mi, a niez ofi ce ra mi Po li cji!

  Pra cow ni kw ban kw uczu la my, ew przy pad ku za uwa e nia wy pa ca niaznacz nych sum pie ni dzy przez oso bystar sze pro si my o pil ny kon takt z Po li -cj pod nr 997.

  Kpp na e -So cha czew. pl

  PLA GA OSZUSTW W SO CHA CZE WIE

  BezpatNy dwutygodNik

  adRes Redakcji: ul. Hanki Sawickiej 3b96-500 Sochaczew,

  e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

  WYDAWCA: Fundacja e-Sochaczew.plRedaktoR NaczelNa: Monika Figutdzia Reklamy (tel. 46 811 15 55):Iwona Sosnowska (tel. 731719 667)dRuk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa; Nakad: 8000 egz.Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczonych ogosze i zastrzega sobie prawo do skracania nadesanych tekstw.

  Biuro i telefon czynne dla mieszkacw w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00.

  Ukazuje si na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  ona i on: okra da j a two wier nych w So cha cze wie

  po da je si za po li cjan ta i wy u dza pie ni dze21 stycz nia jed na z miesz ka nek So cha cze wa pa da ofia r oszu stw, kt rzy przed sta wia li si ja ko: czo nek ro dzi ny i po li cjant CB. po krzyw dzo na stra ci a bar dzo du kwo t pie ni dzy.

 • So cha czew ska Kar ta Miesz ka cajest wa na przez je den rok od chwi li wy -da nia. Opa ca si ona zwasz cza tym,kt rzy nie po sia da j ad nych ulg w ko -rzy sta niu