e-zine voor verwijzers, mei 2013

of 8 /8
Welingelicht+ Jaargang 1 - nummer 1 - mei 2013 U als onze verwijzer en/of ketenpartner op een efficiënte en stelselmatige manier op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen het zorgaanbod voor uw patiënten en onze zorgorganisatie. Dat is wat we met deze e-nieuwsbrief willen bereiken. Onze informatie behelst praktische zaken (bereikbaarheid, nieuwe behandelaren, invoering van Zorgdomein), over de zorginhoud (start of ontwikkeling van een zorgproduct of zorgprogramma) of over beleidsontwikkelingen (ambulantisering, meerjarenstrategie). Mocht u onderwerpen missen of andere informatiewensen hebben? Dan vernemen we dat graag via [email protected] Deze korte, digitale nieuwsbrief bieden we u graag 4x per jaar aan. Persoonlijk contact blijft voorop staan, de nieuwsbrief is bedoeld als ondersteuning. Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs? Laat het ons dan weten. In dit nummer o.a. Centrum voor Eetstoornissen verhuisd naar Helmond FACT-teams verspreid over gehele regio GGZ Oost Brabant sluit aan bij Indigo MPP wordt LVB-Psychiatrie Project Dwang naar minder drang afgesloten Verwijzing naar Zorgdomein Nieuwe behandelaren Contactgegevens Colofon Nummer 1 – mei 2013 Welingelicht+ is een e-nieuwsbrief van de GGZ Oost Brabant en verschijnt vier keer per jaar. Het is tevens vindbaar op onze website. Het wordt digitaal bezorgd bij alle verwijzers en andere relaties van GGZ Oost Brabant. Realisatie: afdeling commu- nicatie GGZ Oost Brabant. Informatie en/of vragen over distributie: E [email protected] T 073 - 844 75 44 Overname van artikelen is toegestaan na overleg met afde- ling Communicatie mits met een duidelijke bronvermelding. Hiervan ontvangt de redactie graag een proefexemplaar.

Upload: hoangthuan

Post on 11-Jan-2017

222 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: E-zine voor verwijzers, mei 2013

Welingelicht+ Jaargang 1 - nummer 1 - mei 2013

U als onze verwijzer en/of ketenpartner op een efficiënte en stelselmatige manier op de hoogte houden van

relevante ontwikkelingen binnen het zorgaanbod voor uw patiënten en onze zorgorganisatie. Dat is wat we

met deze e-nieuwsbrief willen bereiken.

Onze informatie behelst praktische zaken (bereikbaarheid, nieuwe behandelaren, invoering van Zorgdomein), over

de zorginhoud (start of ontwikkeling van een zorgproduct of zorgprogramma) of over beleidsontwikkelingen

(ambulantisering, meerjarenstrategie).

Mocht u onderwerpen missen of andere informatiewensen hebben? Dan vernemen we dat graag via

[email protected]

Deze korte, digitale nieuwsbrief bieden we u graag 4x per jaar aan. Persoonlijk contact blijft voorop staan, de nieuwsbrief is bedoeld als ondersteuning. Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs? Laat het ons dan weten.

In dit nummer o.a.

• Centrum voor Eetstoornissen verhuisd naar

Helmond

• FACT-teams verspreid over gehele regio

• GGZ Oost Brabant sluit aan bij Indigo

• MPP wordt LVB-Psychiatrie

• Project Dwang naar minder drang afgesloten

• Verwijzing naar Zorgdomein

• Nieuwe behandelaren

• Contactgegevens

Colofon

Nummer 1 – mei 2013

Welingelicht+ is een e-nieuwsbrief van de GGZ Oost Brabant

en verschijnt vier keer per jaar. Het is tevens vindbaar op

onze website.

Het wordt digitaal bezorgd bij alle verwijzers en andere

relaties van GGZ Oost Brabant. Realisatie: afdeling commu-

nicatie GGZ Oost Brabant. Informatie en/of vragen over

distributie:

E [email protected]

T 073 - 844 75 44

Overname van artikelen is toegestaan na overleg met afde-ling Communicatie mits met een duidelijke bronvermelding. Hiervan ontvangt de redactie graag een proefexemplaar.

Page 2: E-zine voor verwijzers, mei 2013

NAH-poli revalidatiecentrum Blixembosch

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) met een indicatie GGZ kunnen vanaf maart voor een con-sult terecht in Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. Dit is het gevolg van een nauwe samenwer-king die Huize Padua heeft met Blixembosch op het gebied van NAH expertise. Op dit moment wordt dit

spreekuur alleen gehouden in Huize Padua in Boekel.

Psychiater Bert ter Mors zal met samen met Sociaal Psy-chiatrisch Verpleegkundige Frank Wiendels voor dit spreekuur één dag in de week werkzaam zijn op de loca-

tie Blixembosch.

“Het doel van het spreekuur is om beter bereikbaar te zijn voor patiënten van Blixembosch, die gespecialiseer-de NAH-zorg vanuit de GGZ nodig hebben. Dit geldt ook voor patiënten uit de regio Eindhoven/Helmond, die an-ders naar Boekel moeten voor behandeling. We hebben gemerkt dat er veel vraag is naar een polispreekuur”, vertelt Jacqueline van Vlerken, zorgmanager bij GGZ Oost Brabant. De samenwerking tussen Blixembosch en Huize Padua is altijd erg goed geweest. Van Vlerken: “Wanneer NAH-patienten gespecialiseerde GGZ-behandeling/begeleiding nodig hebben, worden ze doorverwezen naar Huize Padua

en andersom.”

Patiënten en familie

Het spreekuur is voor zowel patiënten en hun familiele-den. Ook kunnen hulpverleners terecht voor consultatie en advies. “Het is belangrijk dat de familie betrokken wordt bij de behandeling. Wanneer het karakter van een cliënt veranderd is, of een cliënt kan niet meer lopen, heeft dit ook een grote impact op familieleden”, zegt

van Vlerken.

Meldcode Kindermishandeling Naar schatting zijn 119.000 kinderen in Nederland per jaar slachtoffer van mishandeling. De meeste slachtoffers zijn tussen de 4 en 11 jaar. Professio-nals die werken met kinderen en gezinnen vormen de spil in de aanpak van kindermishandeling. Om goed te kunnen signaleren en tijdig in te grijpen is het belangrijk dat de organisaties waar deze professionals werkzaam zijn over de juiste instru-menten beschikken. De meldcode is zo’n instru-ment. Meer informatie: zie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' op www.rijksoverheid.nl

Weerbaarheid Osse pubermeisjes onderzocht

We brengen onze kinderen vaardigheden en ken-nis bij die hen voorbereiden op hun rol op de toe-komstige arbeidsmarkt. Maar hoe maken we ze weerbaar tegen de grote en kleine uitdagingen in hun dagelijks leven? Dit is de centrale vraag van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecti-viteit van het weerbaarheidsprograma 'Op Volle Kracht' waaraan 200 Osse pubermeisjes meede-den. De uitkomsten worden dit voorjaar ver-wacht. Lees meer op www.ggzoostbrabant.nl/ipbijkena

Page 3: E-zine voor verwijzers, mei 2013

Door het grootste gedeelte van onze behandelingen on-der te brengen op deze plek, kunnen wij de best mogelij-ke zorg blijven bieden. Behandelingen Het Specialistisch centrum voor Eetstoornissen en Obesi-tas biedt voor de doelgroep specialistisch onderzoek en diagnostiek, behandeling/begeleiding (individueel en voor het gezin/systeem), specialistische deeltijdbehan-delingen (jeugd en volwassenen), een opname unit (7 bedden), E-Mental Health ondersteuning met begeleider, ambulante begeleiding in de thuissituatie en nazorg. Het Specialistisch Centrum heeft een bovenregionale functie voor Zuid-Nederland. Lees meer http://www.ggzoostbrabant.nl/actueel

FACT, zorg in de wijk Met de komst van het FACT-team in Deurne/Asten/Someren/Mierlo en in Gemert/Laarbeek telt GGZ Oost Brabant nu een regiodekkend aan-bod van deze multidisciplinaire zorg. De FACT-teams ondersteunen cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in hun herstelproces. In het team werken verschillende disciplines samen (ambulant begeleider, trajectbegeleider, spv, gz-psycholoog, psychiater, verslavingsdeskundige en ervaringswerker). U vindt FACT-teams in Helmond, Oss, Uden, Veghel, Boxmeer en Cuijk. Lees meer op http://www.ggzoostbrabant.nl/fact

Centrum voor Eetstoornissen verhuisd Alle deskundigheid onder één dak Het Specialistisch Centrum Eetstoornissen is sinds kort gevestigd in 't Warant in Helmond (voorheen Veghel). Dit betekent dat cliënten met anorexia nervosa, boulimia nervosa en een eetbuienstoornis, die een intensieve behandeling met verschillende onderde-len nodig hebben, voortaan in Helmond behandeld worden. Ook het zorgaanbod voor cliënten met obesitas wordt vanaf dat moment op deze locatie aangeboden. Door al onze behandelingen onder te brengen op deze plek, kunnen wij de best mogelijke zorg blij-ven bieden. De deeltijdbehandelingen voor jeugd blijven in Veghel.

High Care Units: de opstap naar Stepped care werken Afgelopen maand zijn de nieuwe High Care Units (HCU) op Huize Padua in gebruik genomen. De realisatie van deze Units zien wij als de opstap naar het verder inrich-ten van Stepped care werken (het op maat op- en af-schalen van zorg) bij alle intramurale teams zodat sepa-raties minder vaak voorkomen. Het inzetten van preven-tieve maatregelen moet escalaties voorkomen, opdat de cliënt niet de hoogste vorm van specialistische zorg in een HCU nodig heeft.

Page 4: E-zine voor verwijzers, mei 2013

Project Drang naar minder dwang

afgesloten Na vijf projectjaren Drang naar minder dwang heeft GGZ Oost Brabant een daling bereikt van ze-ventig procent minder separaties. Psychiater Paul Schepers van de klinische afdeling in 't Warant in Helmond geeft er drie verklaringen voor. Er écht voor gaan. Als psychiater en teamleider je handen uit de mouwen willen steken op de afdeling. Kunnen bouwen op een hecht, stressbestendig team. “Wij separeren niet meer, tenzij het echt niet an-ders kan. Vorig jaar kwam het welgeteld één keer voor en zelfs dat had achteraf voorkomen kunnen worden.” Lees het volledige interview op http://www.ggzoostbrabant.nl/paul_schepers

Specialistische zorg voor bijzondere mensen

Voortaan bieden wij LVB-Psychiatrie! LVB-Psychiatrie. Een herkenbare naam voor een herken-bare doelgroep. Daarom is dit voortaan de nieuwe naam voor de zorg die vanouds bekend stond als MPP. Als speci-alist op het gebied van psychiatrische zorg voor deze bij-zondere mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), willen wij voortaan bekend staan. Voor onze ke-tenpartners, verwijzers en netwerken scheppen we zo duidelijkheid. LVB-Psychiatrie Huize Padua in Boekel biedt specialisti-sche zorg die is afgestemd op de mogelijkheden en be-perkingen van deze mensen. Ons behandelaanbod voor patiënten bestaat uit: polikliniek, deeltijdbehandeling, kliniek, rehabiliterend wonen en dagbesteding.

De LINK+ is hét relatiemagazine van GGZ Oost Brabant Een magazine dat een bijdrage levert aan een realis-tische beeldvorming van de psychische en psychiatri-sche gezondheidszorg in het algemeen bij belangheb-benden in de regio Oost Brabant en Noord-Limburg. De eerstvolgende uitgave verschijnt in juni 2013 en draagt als thema Samen realiseren. Eind maart verscheen de eerste publieksversie onder de naam Link bij alle regionale dagbladen in ons werkgebied. Onze doelgroep zijn (toekomstige) cli-enten en hun verwanten, medewerkers van GGZ Oost Brabant, verwijzers, ketenpartners en andere be-langhebbenden. Klik hier www.ggzoostbrabant.nl/linkplus om de LINK+ digitaal te lezen. Gratis aanmelden Wilt u de LINK+ ook graag per post ontvangen, dat kan. Meld u gratis aan via www.ggzoostbrabant.nl/linkplus

Page 5: E-zine voor verwijzers, mei 2013

Centra voor Psychisch Herstel voor rust en herstel

Uniek zorgconcept met bedden in de eerste lijn

Voor het eerst in Nederland zijn 72 bedden beschikbaar

voor de eerste lijn GGZ / basis GGZ. Wanneer de huisarts

of eerstelijnswerkers vastlopen doordat het klachtenni-

veau te hoog is kunnen zij cliënten doorverwijzen naar

de CPH voor een kortdurende opname van max. 10 we-

ken. Deze opname is gericht op een snelle klachtvermin-

dering waarna behandeling in de eerstelijnszorg weer

mogelijk is.

De CPH komen voort uit de vroegere herstellingsoorden.

Inmiddels hebben andere herstellingsoorden in Nederland

hun deuren moeten sluiten, maar bij de CPH kunnen men-

sen met bovenstaande klachten nog steeds terecht en wor-

den de kosten vergoed vanuit de basisverzekering (m.u.v

eigen risico).

De Centra met locaties in Rosmalen en Wijchen, ontwik-

kelden nieuwe zorgconcepten om nog beter te voldoen aan

de omringende behoeften. Tijdens de behandeling en opna-

me is een grote rol weggelegd voor online hulpverlening

(e-Mental Health). Lees meer in het artikel op p. 18/19 van

de maart-editie van Link: http://publ.com/LGE6Zmw#/18/

of de website www.vanklachtnaarkracht.nl

GGZ Oost Brabant sluit aan bij Indigo

GGZ Oost Brabant sluit voor eerstelijns hulpver-

lening aan bij de landelijke serviceorganisatie

Indigo. Tot deze activiteiten behoren gesprek-

ken met hulpverleners, cursussen en trainingen

en online hulpverlening, op verwijzing door een

huisarts. De cliënt kan zonder verwijzing van de

huisarts terecht bij Indigo.

GGZ Oost Brabant is sinds 2005 actief in de eer-

stelijns ggz met PsyPlus. Deze activiteiten zijn nu

opgegaan in Indigo. Indigo werkt in meerdere re-

gio's in Nederland samen met GGZ-instellingen,

die franchisenemer en aandeelhouder zijn. Met de

toetreding van GGZ Oost Brabant breidt het werk-

gebied zich nu verder uit. In Brabant trad vorig

jaar GGz Breburg toe; GGZ Oost Brabant en GGz

Breburg zullen in nauwe samenwerking de activi-

teiten van Indigo Brabant gestalte geven.

Ons zorgaanbod Kind en Jeugd De zorggroep Kinder en Jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ernstige psychische problemen en/of (vermoeden van) psychiatrische problematiek. We werken hierbij samen met verschillende pro-fessionals, passend bij de zorgvraag. De behan-deling aan kinderen, jeugdigen en ouders wordt ambulant gegeven. Daarnaast is er de mogelijk-heid voor klinische opname en deeltijdbehande-ling voor adolescenten. Het gehele zorgaanbod is terug te vinden op on-ze website www.ggzoostbrabant.nl/kindenjeugd of in de speciale verwijzerskaart

Page 6: E-zine voor verwijzers, mei 2013

Wist u dat... − Vincent Schouten met ingang van 21 mei a.i. de direc-

tievoering voor GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg en de Centra voor Psychisch Herstel voor zijn rekening gaat nemen?

− u ons totale zorgaanbod vindt op onze website? www.ggzoostbrabant.nl/professionals

− steeds meer behandelaren met hun (foto)gegevens vindbaar zijn op deze zelfde digitale plek? http://www.ggzoostbrabant.nl/zoek-een-specialist/

Land van Cuijk en Noord-Limburg − er op maandag- en dinsdagavond een avondopenstel-

ling is tot 21.00 uur op de Bilderbeekstraat in Box-meer? Op deze manier is er voor onze cliënten een ruimere mogelijkheid om de afspraak met hun behan-delaar te plannen.

− sinds enkele jaren in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg het Geriatrisch Netwerk actief is? De eerst-volgende bijeenkomst is (voorlopig) op 4 juni a.s. Klik hier: http://www.geriatrischnetwerk.nl voor meer informatie over het netwerk.

− het FACT-team Cuijk sinds begin april gehuisvest is aan de Mgr. Zwijsenstraat in Cuijk, naast de Inloop? In december 2012 ontving GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg een FACT-certificering, geldig voor drie jaar. Klik hier: http://www.ggzoostbrabant.nl/fact/ voor meer informatie over FACT.

− er op donderdag 23 mei van 15.00 tot 19.00 uur open huis is van zowel het FACT-team als de Inloop in Cuijk? Medewerkers vertellen u graag meer over hun werk. Natuurlijk zorgen we voor een hapje en een drankje.

Oss/Uden/Veghel − onlangs het Stimulab-project is geëvalueerd dat vorig

jaar heeft plaatsgevonden in de gemeente Oss in sa-menwerking met ketenpartners? Een succesvol project

met drie concrete uitwerkingen. Lees er meer over in de Lees er meer over in de e-nieuwsbrief: http://www.stimulab.nl/?p=1167

− met de verhuizing van ziekenhuis Bernho-ven van Oss en Veghel naar Uden GGZ Oost Brabant haar zorg onveranderd blijft bie-den vanuit haar locaties in deze gemeenten?

− Joany Spierings, werkzaam als psychothera-peut binnen GGZ OOst Brabant wederom een benoeming in de wacht heeft gesleept? Ze werd onlangs benoemd tot erelid van de EM-DR Vereniging Nederland. Lees meer http://www.ggzoostbrabant.nl/actueel

− er logeerbedden beschikbaar zijn op locatie De Wieken in Veghel? Dit zijn plaatsen voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Interesse? Neem contact op met Annie Stroink, teamleider via telefoon 0413 - 84 69 61.

− afgelopen tijd een aantal nieuwe collega's is gestart binnen de regio Oss/Uden/Veghel? • psychiater zorgcircuit Autisme in

Veghel: Karin Videc • GZ-psycholoog in het FACT-team Uden:

Hedwig Smits • SPV in het FACT-team Uden/Veghel:

Alice Oomen.

Helmond − dat u als verwijzer bij vragen over bijvoor-

beeld het starten of switchen van psychiatri-sche medicatie of medicatie tijdens zwanger-schap contact op kunt nemen met het consul-tatienummer: 0492-848 006? U krijgt dan de dienstdoende psychiater aan de lijn.

Voor spoedeisende acute ggz-zorg blijft u het nummer van de 7 x 24 uurs crisisdienst ge-bruiken: 8.30-17.00 uur: 0492 - 848 008 17.00-8.30 uur: 0492 - 595 555 (via Elkerliek ziekenhuis)

Page 7: E-zine voor verwijzers, mei 2013

Verwijzing via Zorgdomein Wanneer uw patiënt in acute psychische nood ver-keert, kunt u doorverwijzen naar onze crisisdienst http://www.ggzoostbrabant.nl/crisisdienst In andere gevallen kunt u hem of haar aanmelden via de gebruikelijke formulieren en huisartsen kunnen dit doen via Zorgdomein http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/ Sinds kort is het ook mogelijk patiënten vanuit Land van Cuijk en Noord-Limburg op deze manier door te verwijzen. Heeft u op- of aanmerkingen over de vindbaarheid van ons zorgaanbod in Zorgdomein, dan horen wij dit graag. Mail naar [email protected]. Alvast bedankt!

Bereikbaarheid

Grip Informatiecentra

Helmond: Claraklooster, Molenstraat 74A, 5701 KH

Helmond: ’t Warant, Wesselmanlaan 25a, 5707 HA

Oss: Joannes Zwijsenlaan 123, 5342 BT Oss

Centraal telefoonnummer: 0492 - 84 60 00

Boekel - Landgoed Huize Padua

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

0492 - 84 60 00

Deurne

St. Jozefstraat 30

5743 AV Deurne

0492 – 84 80 05

Helmond - ’t Warant

Wesselmanlaan 25a

5707 HA Helmond

0492 – 84 80 00

Oss – Arsis

Joannes Zwijsenlaan 123

5342 BT Oss

0412 – 84 70 00

Rosmalen - Landgoed Coudewater

Berlicumseweg 8

5248 NT Rosmalen

073 – 844 75 00

Veghel

Burgemeester de Kuyperlaan 5

5461 AA Veghel

0413 – 84 68 00

GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg*

Bilderbeekstraat 44 5831 CX Boxmeer 0485 - 84 72 50

Centra voor Psychisch Herstel* Locatie Rosmalen

Berlicumseweg 8

5248 NT Rosmalen

tel. 073 – 844 78 00

Locatie Wijchen

Leemweg 112

6603 AM Wijchen 024 – 641 23 12 *Deze organisatie maakt onderdeel uit van GGZ Oost Brabant

Page 8: E-zine voor verwijzers, mei 2013