e6 cad drawing3-v6.0 1 - graphlab/html/cimatron/e6_cad drawing3-v6.pdf¢  3 (template)...

Download E6 cad drawing3-v6.0 1 - graphlab/html/cimatron/E6_cad drawing3-v6.pdf¢  3 (Template) —¾—â„¢— —‗¾ —¾—•—¢—¦—‗¯—â€

Post on 10-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 1

  תוכן העניינים

  שרטוט- ' פרק י 2 מבוא Template( 3(יצירת מסמך שרטוט באמצעות תבנית 4 הגדרת תבנית חדשה 5 סביבת מסמך השרטוט 6 עץ השרטוט 7 סרגל הכלים במסמך השרטוט 8 מסגרת השרטוט 9 עריכת מסגרת • 9 הזזת מסגרת • Attributes( 10(תכונות הקווים בשרטוט 11 הגדרת תכונות הקווים במבט • 11 הגדרת תכונות לקו בודד • 12 הגדרת תקן השרטוט 13 יצירת גיליון שרטוט חדש 14 יצירת מבטים 15 יצירת מבט ממבט קיים • 16 מיקום המבטים על גיליון השרטוט • 17 אפשרויות הסתרה בעת יצירת מבטים • 17 יצירת קו חתך 19 חתך –יצירת מבט 20 חצי חתך–חצי מבט • 20 מודל מרובה אובייקטים/חתך בהרכבה • 21 פרט–יצירת מבט 22 מתן מידות 22 סוגי מידות • 23 מידות מרובות • Dimension 24תפריט פקודת • Dimension 25פעולות ואפשרויות בפקודת • 28 מתן מידות מרובות • 31 סיבולת גיאומטריות Datum 32יצירת 33 סימון טיב פני שטח 34 סימני ריתוך Center( 35(סימון קדחים 36 סימון קו סימטריה 36 סימון תבריגים Text( 38(כיתוב 39 כתב סימבולי • 40 עריכה 40 עריכה של מספר ישויות בו זמנית • 40 סידור אוטומטי של סמלים וטקסט 42 שרטוט- 18תרגיל

 • 2

  שרטוט–' פרק י

  CimatronEפרק זה יטפל ביצירת שרטוטים בתוכנת

  מבוא

  מסמך השרטוט יזוהה . Drafting הוא מסמך ה – מיוצר במסמך נפרד CimatronEהשרטוט ב

  . - בסייר המסמכים באמצעות אייקון זה

  מבטים , מסגרתכאשר בכל גיליון יופיעו בדרך כלל, מסמך השרטוט מכיל גיליון אחד או יותר

  הדרך הנוחה ביותר ליצור שרטוט היא באמצעות . סימנים שונים וטקסט, מידות, וחתכים שונים . היוצרת באופן אוטומטי את המסגרת והמבטים בקנה מידה רצוי) Template(תבנית קבועה

  סימנים , כ כדי להוסיף מידות"המשתמש יוצר את מסמך השרטוט בעזרת התבנית ועורך אותו אח .ו מבטים וחתכים נוספיםא

 • 3

  )Template(יצירת מסמך שרטוט באמצעות תבנית

  הנמצאת Export-To Draftingיש לבחור בפקודה , כדי ליצור מסמך שרטוט באמצעות תבנית : או הרכבהPartבתוך מסמך מסוג Fileתחת תפריט ה

  :קש המשתמש לבחור את סוג התבנית הרצויהלאחר הפעלת הפקודה יופיע חלון בו יתב

  בשלב זה יתבקש המשתמש לציין היכן . - לאחר בחירת התבנית יש להקיש על ).באמצעות סייר המסמכים של סימטרון(ובאיזה שם יש ליצור את מסמך השרטוט

  תמש יקבל הודעה המש( לפני יצירת מסמך שרטוט Part/ יש לשמור את מסמך ההרכבה • ).מתאימה באם לא עשה כן

  .ויש לעדכנו לפני כן) Not Updated(לא ניתן ליצור שרטוט ממסמך שאינו מעודכן •

 • 4

  :התבנית מגדירה את

  סוג המסגרת של הגיליון • )ב"מבט איזומטרי וכיו, מבט צד, מבט פנים(הרכב המבטים בגיליון • )דל המודל יחסית לדףבהתאם לגו(קנה מידה בו יונחו המבטים בגיליון •

  :תיצור אוטומטית מסמך שרטוט זה, מבטים4 עם A3תבנית של מסגרת , לדוגמא

  חדשה) Template(הגדרת תבנית

  הממוקמים בחוצץTPL.*התוכנה כוללת מספר תבניות סטנדרטיות המוגדרות בקבצים מסוג "Templates” . תבנית זו תישמר בקובץ . חדשההמשתמש יכול ליצור תבניתTPLאותו , חדש

  ".Templates"י מיקומו בחוצץ "ע, ניתן להפיץ בין משתמשים אחרים

  יש לבחור , הממוקמים על הגיליון בקנה מידה רצוי, בתוך שרטוט בעל מסגרת ומבטים רצויים לה את כך תיווצר תבנית המכי". File"הנמצאת תחת תפריט ה " Save As Template"בפקודה

  . ההגדרות שבשרטוט הנבחר

 • 5

  סביבת מסמך השרטוט

  בחלק , מצד שמאל יופיע עץ השרטוט. סביבת מסמך השרטוט דומה בעיקרה לסביבת המודל • .העליון פקודות ואייקונים שונים ובמרכז המסך הגראפי

  הכלים יבסרגל, Part במסמך מסוג יםהמופיעאלו לים בעיקרםסרגל הכלים העליון זה • : אייקונים ישימים ליצירת ועריכת מסמכי שרטוטניםחתוהת

  ניתן , אם קיימים מספר גיליונות. התצוגה בסביבת השרטוט היא של גיליון שרטוט בודד • להציג ולטפל בהם באמצעות אותם כלים המשמשים למעבר בין מספר חלונות פתוחים

  ).Windowsתפריט ה ( : לדוגמא( תופיע כותרת הסביבה האקטיבית בצידו השמאלי העליון של המסך הגראפי •

  כדי , כדי לבצע פעולות בסביבת הגיליון עליו להיות אקטיבי ). ).על המבט המתאים להיות אקטיבי, לבצע פעולות בסביבת המבט

  בכדי לאפשר , Sketcherבצידו הימני של המסך הגראפי יופיע סרגל כלים הזהה לזה שבתוך ה • .הוספת פרטי שרטוט ידניים

  ממדי - כל פקודות התצוגה המתייחסות לעולם תלת, ממדית- היות וסביבת השרטוט היא דו • .אינן פעילות

 • 6

  עץ השרטוט

  :המסגרת והמבטים, הגיליון, תכונות הקווים, יופיעו תקן השרטוט, בעץ הנמצא בצדו של השרטוט

  , תקן זה משפיע על צורת המידות. ANSI או ISO מתייחס לתקן סטנדרטי כגון – תקן השרטוט •

  .ב"תנוחת המבטים וכיו ). ב"מקווקוו וכיו, רציף(עובי וסגנון , לכל קו בשרטוט יש תכונות של צבע– תכונות הקווים •

  . קווי השקה או קווי תבריג, הסתרת קווים נסתרים/כאן ניתן לשלוט גם בהצגת , ליד שם הגיליון"+" צה על סימן ה בלחי. גיליון שרטוט מורכב ממסגרת ומבטים– הגיליון •

  יהיו כמה , אם קיימים מספר גיליונות. יופיעו המסגרת והמבטים הנכללים באותו גיליון :יודגש בצבע כהה, כאשר הגיליון המופיע בחלון המוצג. בעץ השרטוט" ענפים"

  אולם , A0ד עA4 התוכנה מכילה מספר מסגרות סטנדרטיות בגודל – המסגרת • .המשתמש יכול ליצור ולעשות שימוש במסגרות המאופיינות על ידו

  י "או ע) Template(י שימוש בתבנית "ע, המבטים נוצרים אוטומטית מהמודל– המבטים • .של מבט בכיוון רצוי" הטלה"הגדרת המודל ו

  , ניתן למחוק, י סימון מבט בעץ והקשה על כפתור העכבר הימני"ע

  , )Show/Hide(להסתירו או להציגו , נות שמות מבטיםלערוך ולש או לבצע פעולות חלונאיות )View Attributes(לקבוע תכונות למבט

  ):Cut, Copy & Paste(של העתקה והזזת מבטים בין גיליונות

 • 7

  במסמך השרטוט הישימים לים סרגלי הכ

  יצירת מבטים

  ).פרט-כולל חתכים ומבט(ם חדשים יצירת מבטי-

  יצירת חתך מקומי-

  מתן מידות

  . מתן מידות-

  . קביעת גודל טקסט לכיתוב ומידות-

  . קביעת פונט לטקסט ומידות-

  ).Order Symbols( סידור אוטומטי של סמלים וטקסט -

  ).Add Alignment(טקסט וסמלים , יצירת נקודת ייחוס למיקום מידות -

  סימני שרטוט

  . מתן טולרנסים גיאומטריים-

  ).Datum Plane( סימון מישור ייחוס -

  ).Datum Target( סימון נקודת ייחוס -

  ).Surface Roughness( סימון טיב פני שטח -

  . סימון קו חתך-

  . מתן סימני ריתוך-

  ). Center line( סימון קדחים -

  .סימטריה סימון קו -

  רקירוותעלות סימון קדחים -

  ).Hatch( יצירת קווקוו -

  . יצירת ח

Recommended

View more >