editace fotografií v programu zoner

38
Praha 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Editace fotografií v programu Zoner

Upload: ngominh

Post on 18-Jan-2017

244 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Editace fotografií v programu Zoner

Praha 2011

Vysoká škola ekonomická v PrazeUniverzita třetího věku

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Editace fotografií v programu Zoner

Praha 2011

Vysoká škola ekonomická v PrazeUniverzita třetího věku

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Editace fotografií v programu Zoner

Page 2: Editace fotografií v programu Zoner

Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze © Stanislav Horný, 2011 Typography © Stanislav Horný, 2011 This edition © Tribun EU, 2011 ISBN 978-80-263-0070-0

Page 3: Editace fotografií v programu Zoner

Obsah1. GRAFICKÉ PROGRAMY 5 1.1 Funkce a princip grafických programů 5 1.2 Typy, parametry a použití grafických programů 7 1.2.1 Bitmapové programy pro retušování a montáž 7 1.2.2 Bitmapové malovací grafické programy 8 1.2.3 Vektorové grafické programy 9 1.2.4 Podpůrné grafické programy 9 1.2.5 Formáty dat 102. POSTUP PRÁCE PŘI EDITACI - WORKFLOW 12 2.1 Z karty na disk 12 2.2 Postup práce s fotkou 13 2.2.1 Přípravné operace - úvod 13 2.2.2 Globální úpravy - úvod 13 2.2.3 Detailní úpravy (retuš) - obecně 14 2.2.4 Montáž - obecně 15 2.2.5 Finální operace - obecně 163. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU ZONER 17 3.1 Nejdůležitější předvolby 17 3.2 Hlavní okna modulu Správce programu Zoner 19 3.3 Modul Editor 214. PŘÍPRAVNÉ OPERACE 22 4.1 Převrátit, otočit 22 4.2 Ořez 23 4.3 Natočení a ořez 24 4.4 Horizonty, svislice, sbíhající se linie 25 4.5 Rozměry a objem obrázků 25 4.5.1 Krok 1.: rozměry obrazu 26 4.5.2 Krok 2.: objem obrazu (konverze) 26 4.5.3 Krok 3.: lehké doostření 265. PREVIZUALIZACE - HISTOGRAM 266. GLOBÁLNÍ ÚPRAVY 27 6.1 Šum na fotce 27 6.2 Vylepšení kontrastu 28 6.3 Vylepšení jasu (zesvětlení, ztmavení) 1 29 6.4 Vylepšení jasu (střední tóny) 2 29

Page 4: Editace fotografií v programu Zoner

6.5 Globální úpravy - barevnost 29 6.5.1 Barevná teplota, barevné posuny „nádechy“ 29 6.5.2 Barevnost - zásadní změny 30 6.5.3 Barevnost - převod do šedé 31 6.6 Globální úpravy - selekce 317. DETAILNÍ ÚPRAVY 338. FINÁLE: DOOSTŘENÍ 35 8.1 Princip a aplikace 35 8.2 Parametry operace 36 8.3 Detailní doostření 369. DODATKY 37 9.1 Červené oči jednoduše 37 9.2 Panorama 38

Page 5: Editace fotografií v programu Zoner

�Kapitola 1: Grafické programy

1. GRAFICKÉ PROGRAMY1.1 Funkce a princip grafických programůV minulosti sloužily obrazové prvky převážně jako ilustrace tj. jako doplňkový prvek k textu. Dnes se situace u určitých typů dokumentů obrací, nebo je mini-málně vyvážená. Obraz (fotografie, kresba apod.) se v některých případech stá-vá i hlavním nositelem informace, protože může být snadno přijímán jako uce-lený a univerzální způsob komunikace se čtenářem. Kvalita a druh obrazových prvků v dokumentech jsou daleko více sledovány a jsou na ně kladeny mnohem vyšší nároky než dříve. Je nezbytně nutné, aby obrazové prvky měly silnou a jas-nou vypovídací schopnost. Jen tehdy je člověk, který je nyní prakticky neustále vystaven permanentní vizuální komunikaci, schopen přijímat a rozlišovat infor-mační obsah obrazových prvků.

K pořízení textu a k tvorbě jednodušších druhů dokumentů slouží textové pro-gramy. K pořízení grafiky a k tvorbě převážně grafických typů dokumentu slouží grafické programy. K integraci textových a grafických prvků do podoby, odpo-vídající požadavkům na přesné rozvržení a umístění těchto prvků v ploše stránek a k tvorbě profesionálních barevných dokumentů slouží především tzv. sázecí programy (např. Adobe InDesign, příp. Microsoft Publisher). Funkcí grafických programů je pře-devším úprava digitální podoby zdrojových obrázků (kresby, foto-grafie a diapozitivy), a případně urči-tý podíl (ve spolupráci se skenerem) na konverzi obrazových předloh do počítačové podoby. Další (a rovno-cennou) funkcí grafických progra-mů je tvorba ilustrací - tj. kreslení a malování pomocí počítače.

Vizuální komuni-kace, obraz jako nositel informa-ce, grafické pro-gramy

Page 6: Editace fotografií v programu Zoner

�Kapitola 1: Grafické programy

Dnes se hlavní aplikační oblasti zpracování grafiky na osobních počítačích nacházejí v následujících oblastech:

komplexní zpracování obrazových částí budoucích dokumentů a práce s veš-kerými dalšími grafickými prvky v dokumentech (tvorba a úprava grafiky tj. např. retuše, rotace, zvýrazňování detailů, tónování)reprografie, umělecká tvorba a design - zpracování fotografií a kreseb, jejich vyhodnocování a změny (retuše, změna kontrastu, jasu,...), využití grafic-kých aplikací k tvorbě původní grafiky a k návrhu obalů a předmětůprezentační grafika - analýza dat a jejich grafické znázornění pomocí grafů a schémat, podporovaná prostředky pro prezentacianimace a speciální vizuální efekty ve filmu - např. podpora vytváření kres-lených animovaných filmůmultimediální aplikace - integrace různých typů dat v jednotném prostředí (zpracování grafiky, obrazu, textu, zvuku, animace a video signálu)tvorba reklamních klipů, titulků, počítačové hry.

Princip grafických programů je založen na dokonalých prostředcích pro práci s jednotlivými body nebo objekty obrázku. Grafické programy jsou orientovány na snadnou manipulaci s jednotlivými částmi obrázku, na snadnou aplikaci fil-trů, efektů, změn jasu a barev apod. Podle primární orientace na určitý druh grafiky se rozlišují grafické progra-my bitmapové a vektorové. Toto dělení grafických programů vychází ze dvou základních druhů grafických souborů, ve kterých jsou uloženy obrazové infor-mace. První skupina je orientována na tzv. bitmapovou grafiku (obraz je tvořen body), druhá skupina je orientována na tzv. vektorovou grafiku (obraz je tvo-řen objekty a tyto jsou definovány matematickým zápisem). Ve většině případů jsou však grafické programy schopny, byť v omezené míře, pracovat i s druhým typem grafiky, než na který jsou primárně zaměřeny.Bitmapově orientované grafické programy lze využít pro retušování, montáž nového obrazu z různých zdrojových objektů a další úpravy obrazových před-loh (tzv. retušovací a malovací programy - například Adobe Photoshop, Corel-Photo-Paint, Zoner Photo Studio) a dále pro volnou grafickou tvorbu simulují-cí klasické malířské nástroje (tzv. malovací programy - například Corel Painter nebo Fractal Design Sketcher pro černobílé kresby. Ve většině případů vystupují bitmapově orientované grafické programy pouze jako nástroj pro vytváření díl-čích obrazových prvků budoucích dokumentů - pro konečnou podobu dokumen-tu se využívají pouze ve výjimečných případech. Vyjímkou je stále se rozvíjejí-cí využití programů při editaci fotografií, kde výsledkem práce je upravená, doo-střená, nebo jinak vylepšená fotografie.Shrnutí – grafické programy jsou:

omezené, pokud jde o práci s rozsáhlými textyvýborným nástrojem pro tvorbu a úpravu vektorové nebo bitmapové grafikyzaloženy na principu integrace grafiky s textem i bitmapovými obrázky do fyzicky jediného celku schopny speciálních grafických funkcí (nástroje úpravy grafiky, speciální efekty, dokonalá správa barev)schopny zpracovávat text jako samostatný grafický prvek, dokáží importovat velké množství nejrůznějších grafických i textových formátů datvyužívány profesionály v oboru grafického návrhu a tvorby jako hlavní nástroj (grafici, návrháři, typografové)schopny (většinou) vytvořit podklady pro tisk barevných dokumentů (barev-né separace).

−−−

Page 7: Editace fotografií v programu Zoner

�Kapitola 1: Grafické programy

1.2 Typy, parametry a použití grafických programůGrafické programy vycházejí ze dvou základních druhů obrazových - grafických souborů, ve kterých jsou uloženy obrazové informace. Podle primární orientace na určitý druh grafiky rozeznáváme tzv. bitmapové a vektorové grafické progra-my. První skupina je orientována na bitmapovou grafiku, druhá skupina je orien-tována na vektorovou grafiku.

Grafické programy lze z hlediska použití členit i podle jejich hlavního aplikač-ního zaměření. Z tohoto pohledu je vhodné, aby univerzální grafické pracoviště bylo pro případné použití vybaveno alespoň jedním programem z každé z násle-dujících aplikačních skupin:

bitmapově orientované programy pro retušování, montáž nového obrazu z různých zdrojových objektů a další úpravy naskenovaných obrazových před-loh (např.: Adobe Photoshop, CorelPhoto-Paint)bitmapově orientované programy pro volnou grafickou tvorbu simulující kla-sické malířské nástroje (tzv. malovací programy - například CorelPainter, Live Picture, CorelPhoto-Paint, Adobe Photoshop)vektorově orientované programy pro volnou grafickou tvorbu a pro aplikaci vektorových efektů na text a další vektorové objekty (tzv. kreslicí programy - například CorelDRAW, Adobe Illustrator)programy pro podporu skenerů, konverzní programy (Adobe LightRoom), prohlížeče a editory fotek (Zoner Photo Studio) a programy pro snímání obrazu z monitorů (CorelCapture) - tzv. podpůrné grafické programyostatní programy se speciálním určením (programy pro prostorové modelo-vání, animaci, prezentační, střihové a další podobné programy - nejsou však podmínkou pro běžnou práci - například 3D Studio, PowerPoint, Adobe Pre-miera.

Toto členění vychází z primárního zaměření jednotlivých programů. Hranice mezi jednotlivými aplikačními skupinami programů nebudou a ani nemohou být jednoznačné, jednotlivé programy se v mnohém překrývají či doplňují. 1.2.1 Bitmapové programy pro retušování a montážSpolečným znakem těchto programů je bohatý sortiment funkcí nejen pro práci s jednotlivými body, ale i se skupinami společně označených bodů obrazu. Vel-mi široká je nabídka retušovacích i kreslicích nástrojů, pomocí kterých lze upra-vovat případné nedokonalosti zdrojového obrazu, nebo změnit vybrané oblasti podle představy výtvarníka, fotografa nebo zákazníka. Většinu funkcí lze apliko-vat na celý obraz, nebo pouze na jeho označené oblasti. Velké množství nástro-jů a filtrů umožňuje v těchto programech realizovat nejrůznější efekty a manipu-lace s obrazem.

Skupiny grafic-kých programů

Vektorová a bitmapová grafika

Page 8: Editace fotografií v programu Zoner

�Kapitola 1: Grafické programy

Vzhled zdrojového obrazu lze takto změnit k nerozeznání v mnoha směrech:odstranění nebo vložení částí obrazuspeciální efekty - různá zakřivení obrazu, reliéfy, podložení obrazu pozadím nebo překrytí obrazu vrstvouzměny jasu, kontrastu, barevnostipráce s objekty určenými barvou či nepravidelnou křivkou, atd.

V současnosti nejpoužívanějším programem této kategorie je AdobePhotoshop.

1.2.2 Bitmapové malovací grafické programyBitmapově orientované malovací grafické programy jsou především určeny pro volnou grafickou tvorbu v prostředí bitmapové grafiky. Tomuto účelu odpovída-jí i jejich funkce:

filtry - zaostřování obrazu, mlžení obrazu, změna kontrastu a jasu, ovládání jednotlivých barevných složek (RGB) v obrazumanipulace s obrazem - inverze, převrácení obrazu, rotace, atd.speciální filtry - pokládání určitých masek na obraz, např. sklo, vítr, reliéf, vlna, mozaika, atd.

Tyto hlavní funkce jsou doplněny standardními nástroji, takže lze obraz doplnit grafikou a textem. Nástroje obsahují velké množství různých typů štětců, typů barev (simulace různých typů barev - např. vodové, olejové, tuš, inkoust, růz-ně tvrdá tužka, aj.). Před kreslením si můžeme vybrat z nabízeného typu papíru, pro povrchy objektů lze vybírat z rozsáhlé knihovny textur. Aby bylo kreslení a úpravy obrazu co nejsnazší a přirozené, využívá se k ovládání především tablet. Tyto programy jsou určeny pro použití výtvarníky, ilustrátory a všemi, kteří se snaží pomocí počítače vytvářet umělecká díla. V současnosti nejpoužívanějším programem této kategorie je Corel Painter.

−−

−−

−−

Nejdůležitější funkce malova-cích programů

Nejdůležitější funkce retušova-cích programů

Page 9: Editace fotografií v programu Zoner

�Kapitola 1: Grafické programy

1.2.3 Vektorové grafické programyObrázek lze vytvořit také jedním ze široké škály vektorových kreslicích progra-mů. Dovolují definovat na kreslicí ploše objekty nejrůznějšího tvaru (včetně tex-tu), které lze upravovat a dále s nimi manipulovat. Takto vznikne vektorová gra-fika. Objektový přístup těchto programů umožňuje rozsáhlé možnosti manipulace s vybranými objekty. Objekty lze přesouvat, měnit velikost, přebarvovat či měnit výplně a provádět nejrůznější speciální efekty, jako například:

torzi a deformace objektupřiřazovat text ke křivkám, atd.

Funkce těchto programů dále zahrnují:funkce pro kreslení - čára, kružnice, elipsa, pravoúhelník, mnohoúhelník, aplikace speciálních efektů (přecho-dy mezi objekty, aplikace tvarů na objekt, aplikace perspektivy a dalšího rozměru apod.)textové funkce - nastavení různých druhů písma (fontů), měnitelná či zkřivi-telná písma práce s vrstvami, možnosti manipulace se vzájemnou polohou objektů.

Velmi žádanou funkcí této skupiny programů je možnost manipulace s objek-ty nejen v rovině, ale i v prostoru. Špičkové produkty této skupiny umožňu-jí manipulaci s třírozměrnými objekty včetně jejich stínování, určování umístě-ní a typu zdroje světla v prostoru a dalších náročných efektů. Programy jsou vět-šinou doplněny rozsáhlou knihovnou obrázků a výplní. Nedílnou součástí jsou i knihovny řezů písma. V současnosti nejpoužívanějším programem této kate-gorie jsou programy CorelDRAW a Adobe Illustrator.1.2.4 Podpůrné grafické programySpeciální programy pro podporu skenerů jsou dodávané s příslušným technic-kým zařízením a disponují základními funkcemi pro ovládání scanneru. Dále tyto programy umožňují nastavit nejrůznější parametry pro snímání obrazových předloh - jas, kontrast, barevnou hloubku, typ předlohy, funkci pro vyvážení barevných odstínů v obraze, volbu práce s barvou v různých barevných systé-mech. Pro vlastní zpracování obrazu však funkce těchto programů nestačí, a pro-to jsou použitelné pouze v první fázi zpracování snímané předlohy. Programy pro převod grafických formátů umožňují provádět konverzi mezi jed-notlivými grafickými formáty - bitmapovými, vektorovými i ostatními. Jejich další funkcí je obvykle i schopnost rychle zobrazovat obsah souborů. Pro zobra-zování obsahu obrazových souborů však existují i samostatné programy.

−−

Nejdůležitější funkce vektoro-vých programů

Programová podpora skenerů

Konverzní a zobrazovací programy

Page 10: Editace fotografií v programu Zoner

10Kapitola 1: Grafické programy

Některé programy disponují také prostředky pro snímání obsahu obrazovek, což lze velmi dobře použít při přípravě dokumentace k programům nebo při výkladu určité problematiky v prezentačním programu. Jejich výhodou je možnost volby různých rozlišení a barevného prostoru. Obsah obrazovky lze uložit buď do sou-boru, nebo do paměťové schránky a dále jej zpracovat. Snímat lze celou obra-zovku, aktivní okno, určenou část obrazovky, apod.

1.2.5 Formáty datData jsou informace uložené v datových souborech na disku, disketě, CD-ROM apod. Formát souboru je způsob orga-nizace, jak jsou data uložena ve formě souboru. Komprese je proces, zmenšují-cí datový objem obrázku, rozeznáváme:

formáty nekomprimované (BMP) formáty s neztrátovou kompresí (TIFF)formáty se ztrátovou kompresí (JPEG)RAW (formát x surovina?).

−−

Program pro snímání obsahu obrazovky

Program pro konverzi RAWů, prohlížení a edi-taci bitmap

Page 11: Editace fotografií v programu Zoner

11Kapitola 1: Grafické programy

Formát TIFF (*.tiff, hloubka 24bit): nejlepší pro snímky určené jako předlohy pro tiskrozměry a tabulky barev se ukládají jako přívlastek („tag“) do záhlaví datového sou-borumožné potíže s kompatibilitouobrazová informace může být komprimo-vána bezeztrátově metodou LZWobjem se zmenší průměrně o polovinu, zpomaluje se otevření souboru.

Formát JPEG (*.jpg, hloubka 24bit):nej pro fotky na monitor, archivaciobrazová informace komprimována meto-dou JPEGpři každém ukládání VŽDY komprimace a tím se zhoršuje kvalita!!!

Formát GIF (*.gif, 256 barev):pouze 256 barev, barvy v tzv. paletě (kde je lze i dále editovat)lze komprimovat LZW pro obrázky obsahující grafiku (větší plochy jednotné barvy)ne pro jemné tónové přechodylze (v některých editorech) ukládat na sebe, definovat pořadí a dobu jejich zobrazení (efekt animace), lze definovat průhlednou barvu (nebo masku).

Formát RAW (*.raw):data snímače, která nepro-šla procesem zpracovánítzv. „surová data“, zapsa-ná 8, 10 nebo až 16 bity na bodne v barevných kanálech (datově menší než TIFF)lze měnit například barev-nou teplotu, ostrost, je lepší interpretace barev a jasůzpracování je pod kontroloulze vyzkoušet několik variant převodu a vybrat nejlepší pro zamýšlený účelideální pro archivaci špičkových fotografií (s ohledem na budoucnost)převodníky RAW formátů (Camera Raw, Adobe LightRoom, Capture One)každý výrobce aparátů má „svůj“ RAW, řešením bude formát DNG.

−−

−−

−−−−−

−−−−−

Export do JPEG a GIFu

DNG - formát budoucnosti pro digitální foto-grafie

Formát TIFF

Formát JPEG

Formát GIF

Formát RAW

Page 12: Editace fotografií v programu Zoner

12Kapitola 2: Postup práce při editaci - workflow

2. POSTUP PRÁCE PŘI EDITACI - WORKFLOW2.1 Z karty na disk

Před vlastní editací (úpravou) fotografie je nutno zkopírovat (ano zkopírovat!) obsah karty do počítače. Víme, že fotoaparát ukládá fotografie na kartu v podobě datových souborů. A s těmito soubory musíme správně zacházet, jinak o ně při-jdeme! Následuje několik praktických rad:

nedoporučuji kopírovat data z aparátu pomocí výše zobrazeného USB kabelu, byť to výrobci v návodech doporučujínejjistější cestou je použití USB čtečky karet - karta se po připojení k počítači zob-razi jako nový samostatný disk a datové soubory (nafocené fotografie) zkopírujeme na vhodné místo na pevný disk (tj. do správ-ně pojmenovaného adresáře - viz dále)nikdy neodstraňujte data z karty prostřednictvím funkce DELETE v počítači, jediná správná cesta je příkaz FORMAT z menu fotoaparátudoporučuji kartu formátovat až když všechny fotografie skutečně uvidíte zobrazené na monitoru na pevném disku počítače (ať již ideálně pomocí Zone-ru, nebo méně komfortněji například v Total Comman-deru, apod.).

Na žádný disk se nelze stopro-centně spolehnout. Je proto vhodné zkopírovaná data ihned zazálohovat i na další (externí) disk. Nebo alespoň pravidel-ně (a často) zálohovat všechna důležitá data.Velmi důrazně doporučuji důsledně oddělit tzv. archivní a pracovní prostor. Tzn. že nikdy nebudeme upravovat originál-ní data v archivním adresáři, ale vybrané fotografie zkopí-rujeme do jiného (pracovního) adresáře.Je vhodné dodržovat i smyslu-plný pořádek v názvech adresá-řů s fotkama!

Čtečka karet!

Zapomeňte na kabel

Zálohovat!

Page 13: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 2: Postup práce při editaci - workflow

2.2 Postup práce s fotkou Při úpravách fotografií je nutno dodržovat postup, který je založen na následu-jích po sobě jdoucích krocích:

přípravné operaceglobální úpravy (s celkem nebo se selekcí)detailní úpravy - retuš (se selekcí nebo retušovacím nástrojem)montážfinální operace.

2.2.1 Přípravné operace - úvodPřípravné operace jsou prvními a většinou i nezbytnými úpravami fotografií. Mezi přípravné operace patří především:

převrátit otočit ořez horizonty, svislice, perspektiva, soudkovitost zákl. retuš.

Například správným oříznutím fotografie lze někdy zdařile zachránit špatně komponovanou fotografii. Důvodů ořezu ale může býti více, budeme se jimi i více zabývat.

Základní retuší rozumíme opravdu vel-mi snadno realizovatelnou úpravu, například odstranění drátů na plošně stejně modré obloze. Odstranění modré tabule je již detailní operací a provádí se až po globálních úpravách!2.2.2 Globální úpravy - úvodGlobální úpravou rozumíme takovou úpravu fotky, která se dotkne:

celé fotografievětší části fotografie, která je ale snadno vymezitelná pomocí tzv. selekce.

Pozn.: selekce je dočasně vymezená část fotografie. Dokud je selekce plat-ná, jsou všechny následné upravy foto-grafie aplikvány pouze na oblast vyme-zenou selekcí (více o selekcich dále).

−−−−−

−−−−−

−−

Nutno dodržovat postup!

Ořezem lze zachránit špat-nou kompozici

O selekcich více na konci skript

Page 14: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 2: Postup práce při editaci - workflow

V tomto příkladě bylo cílem prosvětlit tmavé oblasti, ale zachovat světlost oblo-hy. Selekcí (nástrojem Kouzelná hůlka) se vymezila tmavá oblast, a ta byla následně prosvětlenaMezi globální operace patří především řešení těchto problémů:

šum jas, kontrast barevná teplota, barevnost obecně.

2.2.3 Detailní úpravy (retuš) - obecněDetailní úpravou, nebo-li retuší se obvykle snažíme:

„něco“ rušivého odstranit, přemalovat, zamaskovatnebo naopak doretušovat „něco“ co chybí (ať již ve zdrojové fotografii, nebo po následné montáži.

Detailní úpravy provádíme vždy až po přípravných operacích a po globálních úpravách!Podle velikosti a druhu plochy, kterou potřebujeme retušovat, používáme dvě metody (nebo jejich kombinaci):

selekcí vymezíme plochu, kterou je nutno měnit a do této selekce provedeme změnu (nejčastěji tzv. klonováním - viz dále (příklad: lidé nahrazeni oblo-hou))vhodným nástrojem (například klonovacím razítkem nebo retušovacím ště-tečkem) řešíme drobné problémy (například pihy).

−−−

−−

Bylo možno ale také vymezit selekci oblohu a následně selekci invertovat

Vytváření něk-terých selekcí může být nároč-né!

Selekcí se vyme-zila oblast s lid-mi a následně se do ní „napusti-la“ barva oblo-hy (klonovacím razítkem - viz dále)

Klonovacím razítkem se „nabrala“ nepo-rušená část obli-čeje a následně !vypustila“ na tmavou skvrnu

Page 15: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 2: Postup práce při editaci - workflow

2.2.4 Montáž - obecněMontáž je předposlední fází práce s fotografií v počítači. A zdůrazňuji, že nepo-vinnou, v mnoha případech zbytečnou a pouze ve vyjímečných případech užiteč-nou.Jedná se zásadně o:

přesun nebo kopírování části fotky na jiné místo dotyčné fotkypřesun nebo kopírování části jedné fotky do jiné fotky.

Cílem může být například:obtížně „řešitelná“ retuš, kterou lze „vyřešit“ právě montážísnaha někoho pobavit, oslnit, nebo si jen tak s fotkama a nápadem pohrát.

Montáž zpravidla vyžaduje více času, dobrou myšlenku, promyšlený postup a především odpovídající HW a SW vybavení.

−−

−−

Hodina práce při vytváření selekcí (pro tyto opera-ce je lepší využít PhotoShopu a jeho vrstev!)

Cyklisté byli zko-pírování z jiného obrázku (mon-táž), štětečkem následně dokres-leny stíny.

Zvažte smysl a náročnost pří-padné montáže

Autorem „váleč-ných“ fotografií je student U3V VŠE - pan Bohu-mil Veselý!

Page 16: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 2: Postup práce při editaci - workflow

2.2.5 Finální operace - obecněFinální operace jsou tečkou za úpravami fotografií a měly by se opravdu realizo-vat až na závěr! Mezi tyto operace patří především:

jemné doostřenípříprava pro tiskzmenšení fotky za účelem publikování na webu nebo za účelem odeslání mailem.

Slovo „jemné“ při doo-stření je velice důležité! Přehnaným doostřením se celá námaha s editací fotky může proměnit ve zkaženou fotku!Doostřujte vždy při zvětšeném pohledu na fotku!Zmenšení fotky se rea-lizuje vždy na kopii již upravené fotografie. Doporučuji proto vybrat z upravených fotek ty, které se budou například odesílat mailem a zkopírovat je do nového adresáře!

−−−

Kámen z jiné fot-ky pomohl zakrýt nevhodný objekt.

Autorem mon-táže je student předmětu Vizuál-ní komunikace.

Přiblížit si fotku nejlépe 1:1

Page 17: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 3: Pracovní prostředí programu Zoner

3. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU ZONER3.1 Nejdůležitější předvolbyPrvním krokem, který je vhodné učinit po instalaci a prvnim otevření programu Zoner Photo Studio, je přizpůsobení programu, tj. nastavení vzhledu a chování programu. Lze to přirovnat k nastavení zpětných zrcátek, volantu a bezpečnost-ních pásů v autě. Říkáme tomu předvolby a jsou přístupné pomocí:

příkazu Okna v levé horní části okna programu. Po kliknutí se rozvine nabíd-ka - viz dále ikonky Nastavení (vedle ikonky Nápovědy) v pravém horním rohu progra-mu. Po kliknutí na tuto ikonku se rozvine nabídka, ze které volíme příkaz Možnosti (klávesová zkratka je CTRL+M).

Z nabídky příkazu Okna ponechte volby dle násle-dujícího příkladu a zapa-matujte si klávesovou zkratku ALT+0. Příkazem Okna se totiž specifikují hlavní zobrazované sekce (okna) programu. Volba Výchozí rozložení oken je záchranou, pokud se povede některé okno špat-ně zvětšit / zmenšit, pří-padně nechat zmizet!

Shrnutí postupu

Možnosti CTR+M

Záchrana roz-ložení oken: ALT+0

Page 18: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 3: Pracovní prostředí programu Zoner

Dialogové okno Možnosti nabízí velké množství více či méně srozumitelných a užitečných před-voleb. V tomto textu budeme řešit pouze ta opravdu podstatná a užitečné nastavení odpoví-dající úrovni začínajícího uživatele. Na levé straně okna je seznam sekcí dialogové-ho okna, v pravé části se zobrazují volby pod-le vybrané sekce. Tlačítko Výchozí vlevo dole nastavuje „tovární“ hodnoty pro aktuální sekci (záchrana pro případ nějakého omylu).

V sekci Vzhled lze volbou Vizuální téma prostředí změnit barevný vzhled pro-gramu. Náhled umožňuje shlédnout vybranou volbu. Doporučuji volbu Tmavé (šetří oči).Pozn.: v tomto textu nezmiňované volby není důležité řešit, případně lze pouze zkontrolovat zda se vyobrazené volby shodují s Vaším nastavením.

V sekci Všeobecné je důležitá nabídka Při dvojkliku na náhledu obrázku v Prů-zkumníku spouštět. Volby Prohlížeč nebo Editor umožní změnit chování foto-grafií otevíraných z okna Průzkumník poklepáním. Doporučuji důrazně volbu Editor!Pozn.: Editor je na pouhé prohlížení obrázků pomalejší než Prohlížeč!V sekci Náhledy si lze zvolit velikost náhledů v okně Průzkumník. Přenastave-ní může ale trvat i několik minut. Doporučuji mít proto jednu z verzi programu s velkými náhledy a druhou s malými! Další volby doporučuji zaškrtnout dle následujícího obrázku.

Tmavý vzhled šetří oči!

Dvojklik: Editor

Page 19: Editace fotografií v programu Zoner

1�Kapitola 3: Pracovní prostředí programu Zoner

3.2 Hlavní okna modulu Správce programu ZonerProstředí programu Zoner obsahuje čtyři hlavní moduly: Správce, Prohlížeč, Editor a RAW. Lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítek v pravé horní části pro-gramu. Okna jednotlivých modulů se otevírají v záložkách v levé horní části pro-gramu (kliknutím na záložky lze mezi nimi přepínat).

Modul Správce slouží k procháze-ní a organizaci fotografií a obsahu-je vždy alespoň jedno okno Prů-zkumník a dále volitelně jedno okno Navigátor, Náhled a Infor-mace. Okno Navigátor umožnuje pohyb v adresářové struktuře dis-ků. Kliknutím na ikonku „plus“ nebo na název disku / adresáře se rozvinují / zavinují podadresáře a v okně Průzkumníka tak lze zobrazit obsah adresářů s fotografiemi.

Zoner má nyní 4 moduly

Modul Správce má 4 okna

Page 20: Editace fotografií v programu Zoner

20Kapitola 3: Pracovní prostředí programu Zoner

Modul Prohlížeč se používá pro rychlé prohlížení obrázků. Modul Editor slouží k úpravě fotografií. Modul RAW slouží ke zpracování fotografií ve formátu RAW/DNG. Jedním kliknutim na náh-led v Průzkumníkovi se náhled zobrazí v okně Náhled (posunem hranic mezi okny si lze nastavit jeho velikost). Dvojklikem se fotografie otevře v Edi-toru nebo v Prohlížeči (viz výše).V Průzkumníkovi lze vybrat i více fotografií (konvence CTRL a SHIFT) a tyto například:

hromadně upravovat (POZOR! - je rychlá, ale nevratná operace, nut-no zvážit zda se daná úprava opravdu hodí na všechny označené fotky)fotografie kopírovat / přesunovat do jiných adresářů (ALT+C / ALT+M) - zobrazí se dialog pro volbu cílového adresáře.

Horní řádek okna programu Zoner obsahuje tzv. hlavní nabídku (přístup do jed-notlivých menu programu. Druhý řádek obsahuje ikony, kterými se spouští jed-notlivé operace s fotkama. Po najetí myší nad ikonu se zobrazí název příkazu. Takto lze npříklad hromadně otočit fotky, nebo na ně aplikovat některé důležité operace.V okně Průzkumníka lze fotografie seřadit podle atributů jednotlivých souborů – jméno, velikost souborů, přípona, typ, datum, uživatelsky a pokročile. Volba se provádí nejrychleji ikonkou Seřadit podle z panelu nástrojů.

Prohlížení obsa-hu adresáře lze aktivovat kláve-sou F3

Konvence ozna-čování souborů CTRL a SHIFT!

Page 21: Editace fotografií v programu Zoner

21Kapitola 3: Pracovní prostředí programu Zoner

Uživatelské řazení – v tom-to režimu si lze fotky libo-volně přeskupit přetažením náhledu myší na nové mís-to. První přepnutí na uživa-telský režim řazení zacho-vá aktuální pořadí. Nyní lze jednoduše myší přesunout obrázek na vhod-nou pozici – červená čára naznačuje budoucí pozici. Uživatelské řazení je mož-né z místní nabídky kdyko-liv vynulovat. Řazení pod-le jména je nejrychlejší.

V levé dolní části modulu Správce je okno Náhled, které lze zaměnit za okno Informace. Okno Informace zobrazuje informace o fotce (např. datum vzniku, čas, clonu, histogram, apod.).3.3 Modul EditorModul Editor (resp. jeho okno) slouží k úpravě jednotlivých fotek pomocí nástro-jů a příkazů menu (filtrů). Nástroje jsou ve sloupci panelu nástrojů po levé čás-ti. Každý nástroj má navíc svůj vodorov-ný panel, kterým lze modifikovat chování příslušného nástroje (např. tloušťku štět-ce).Okno Editor se zavře stiskem ESC nebo Ctrl+F4, pokud v obrázku byly prove-deny změny, zobrazí se nabídka k potvr-zení nebo odmítnutí změn před uložením.

Uživatelské řaze-ní

Fotky upravuje-me v Editoru

Page 22: Editace fotografií v programu Zoner

22Kapitola 4: Přípravné operace

V dolním řádku okna Editor jsou informace o obrázku, o aktuální pozici ukaza-tele myši. Pokud existuje nějaká selekce, zobrazuje se zde ještě její šířka a výš-ka.Editor (i prohlížeč) lze přepnout do celoobrazovkového režimu (Ctrl+F) nebo stiskem kolečka myši. V tomto režimu jsou nabídky i panely skryté. Zpět do normálního režimu zobrazení se přepnete dalším stiskem Ctrl+F nebo stiskem kolečka myši.Fotky lze mazat v okně Průzkumníka (DEL), nebo také přímo z Editoru (CTRL+DEL).Funkce Lupa (Měřít-ko - Z) slouží pro zvětšení a zmenše-ní pohledu na obrá-zek. Tuto funkci je výhodné používat z numerické klávesni-ce stiskem (Num +) a (Num −) pro zvětšení a zmenšení, (Num *) pro 100% měřítko, (Num 0) pro zobra-zení celého obrázku.Funkce Ručička (Posun - P) slouží k posunu zobrazeného obrázku. Posun lze provádět i bez zvolení tohoto nástroje stiskem kolečka na myši a tažení požadovaným směrem. K posunu lze používat také kurzorové klá-vesy.

4. PŘÍPRAVNÉ OPERACE4.1 Převrátit, otočit Důvodem je: chybný sken, focení na výšku, vylepšení kompozice...Realizace 1: v okně Průzkumníka (lze i více označených fotek najed-nou, takto lze realizovat většinu ope-rací, je to rychlé, jsou však nevrat-né, nelze vrátit zpět (CTRL+Z)).Realizace 2: v okně Editoru.

Režim zobraze-ní na celou obra-zovku

Začínáme upra-vovat fotky

Page 23: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 4: Přípravné operace

4.2 OřezDůvodem je: vylepšení kompozice, změna poměru stran 4:3 / 3:2, zjednodušení, odstranění nadbytečných a rušivých prvků.Správný ořez může zachránit špatně komponovanou fotku - zde jsou nejčastěj-ší chyby jejich odstranění:

ve směru pohybu / pohledu má být více místahlavní objekt by obvykle neměl být ve středu fotkyořezem lze snadno odstranit rušivé objekty v okrajích fotekořezem lze soustředit pozornost na vybraný objektpříliš mnoho „nezajímavé“ oblohy nebo popředíobjekty jsou tak malé, že nejsou zřetelné.

−−−−−−

Ořez pomůže vylepšit kompo-zici!

Page 24: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 4: Přípravné operace

Realizace: v okně Editoru, nástrojem Ořez, nebo pomocí rozbalovacího seznamu volbou poměrů. Vytvoří se ořezový rámeček a potvrdí tlačítkem Oříznout. Oře-zový rámeček lze posunovat (myší v rámečku) a libovolně modifikovat (tahem za strany nebo rohy). Rámeček lze zrušit tlačítkem ESC.

Klávesou TAB lze v ořezovém rámečku zobrazit mřížku (třeti-ny nebo zlaté řezy). Mřížka je dobrým pomocníkem při „tvor-bě kompozice“ ořezem - připo-meňme si základní pravidla:

vertikálně orientované objek-ty komponujeme na svislé linky mřížkyhorizontálně orientova-né objekty komponujeme na vodorovné linky mřížkyobličeje, okna, kompaktní objekty komponujeme na průsečíky linek.

POZOR! Ořez má své hranice, zvláště u fotek s malým rozlišením. Rozumný průměr je do cca 20ti procent na každé straně. Lidi a zvířata nikdy neřežeme v kloubech!4.3 Natočení a ořezDůvodem je: např. vytvoření iluze strměj-šího kopce, urychlení pohybu.Realizace: dialogové okno Přesně otočit.Pozn.: na tomto místě budeme poprvé pra-covat s dialogovými okny, proto je nutno uvést některé postupy práce s těmito okny a některá jejich tlačítka obecně:

po prvním otevření se toto okno zobrazí v jednoduché podobě bez náhledů, doporučuji proto kliknutím na označenou ikonu aktivovat rozšířenou podobu s náhledy (vlevo je vždy stav před aplikací a vpravo je ukázka, jak to bude vypadat se změněnými parametry

Mřížka je pomůckou při vylepšování kompozice!

Page 25: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 4: Přípravné operace

tahem za okraje a rohy lze při-způsobit velikost dialogové-ho oknatlačítko s modrou kulatou šip-kou nuluje poslední nastavení (okno si totiž pamatuje posled-ní nastavené parametryikonou u tlačítka Náhled se aktivuje pravé, náhledové okno - lze tak sledovat, jak se změny parametrů promítnou do vzhledu fotky.

4.4 Horizonty, svislice, sbíhající se linieDůvodem je naklonění aparátu, rovina linií není souběžná s rovinou snímače, vylepšení kompozice apod.Realizace: nástroje (viz obrázky). Např. horizonty se rovnají položením pomoc-né linky v souladu s chybnou linií horizontu. Následně tlačítko Použít a většinou i Automatický ořez. Pomocné linky se odstraní aktivací nástrojem Lupa!

4.5 Rozměry a objem obrázkůDigitální fotografie jsou často dosti objemné datové soubory. Je-li nutno jejich objem zmenšit, např. z důvodů zasílání mailem, lze využít jedné z metod (nebo obou postupně).Tato operace patří samozřejmě v postupu operací až na závěr. A také je většinou nutno následně fotku mírně doostřit - podrobněji o doostřování viz dále.Protože však může (čistě teoreticky) nastat situace, kdy po provedení příprav-ných operací již není nutno se s fotkou dále editovat, následuje subkapitola věno-vaná zmenšení fotek pro mail. Je to posloupnost tří operací: zmenšení rozměrů, zmenšení objemu a lehké (!) doostření.

Tyto opravy mohou pokazit fotku.Lepší je nafotit to správně (sbí-hajícím liniím zamezíte větším odstupem a pří-blížením)

Tyto operace provádíme vždy na kopii uprave-né fotky!

Page 26: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 5: Histogram

4.5.1 Krok 1.: rozměry obrazuvytvoříme si nový adresář, do kte-rého zkopírujeme (!) fotky určené ke zmenšeníoznačíme všechny fotky v adresá-ři (CTRL+A) aplikujeme příkaz Upravit / Pokro-čilá změna rozměrů – viz dále (šíř-ka cca 800 – 1280).

4.5.2 Krok 2.: objem obrazu (konverze)aplikujeme příkaz Upravit / Kon-vertovat soubor jezdcem JPG kvalita nastavujeme a v náhledovém (pravém) okně sledujeme objemobjem by měl být cca 100 – 500Kb (dle počtu fotek, které potřebujete odeslat).

4.5.3 Krok 3.: lehké doostřeníaplikujeme příkaz Upravit / Vylepšit / Doostřit hodnoty nastavíme podle následu-jího obrázku (Síla efektu cca 15 - 40).

5. PREVIZUALIZACE - HISTOGRAMJeště před globálními i detailními úpravami je nutno si rozmyslet co chceme s fotkou udělat a hlavně co lze s fotkou udělat. Odborně se tomu říká previzualizace.Previzualizace je vyhodnocení tónů fotky, vytvoření cílové představy o tom jak má fot-ka po editaci vypadat. Je stanoven cíl případné editace, následuje volba nástro-jů a postupů. Nástroji previzualizace je oko, mozek, paměť, fantazie, představi-vost a hlavně histogram.Histogram je grafické znázornění množství tmavých a světlých bodů v obráz-ku (jednoduchý histogram z Editoru: CTRL+H). Výška grafu udává, kolik je v obrázku světlých / tmavých bodů. Je-li:1. graf příliš „nalepen“ na levou stranu, obsahuje obrázek mnoho souvislých tmavých ploch, ze kterých „nelze nic vytáhnout“ - je podexponovaný

Page 27: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 6: Globální úpravy

2. graf příliš „nalepen“ na pravou stranu, obsahuje obrázek mnoho souvislých světlých ploch, ze kterých „nelze nic vytáhnout“ - je přeexponovaný3. graf plochý a uprostřed je vysoký, je obrázek málo kontrastní a většinou jej nelze rozumně „vylepšit“4. graf příliš „nalepen“ na levou i pravou stranu, je příliš kontrastní a editace bude obtížná5. graf víceméně rovnoměrně rozložen v celém rozsahu, fotka je OK.Pokud nemáme kvalitní a drahý monitor, je histogram jedinou pomůckou, kte-rá nám usnadní rozhodování, zda se obrázek pokusit editovat, neba zda jej ode-slat do koše... Histogram si lze nechat ke každému zobrazovat v okně Prohlížeče (vlevo dole, Informace, volba Histogram) nebo z Editoru (CTRL+SHIFT+H)

6. GLOBÁLNÍ ÚPRAVY6.1 Šum na fotceŠum je většinou první a/nebo poslední globální operací s obrázkem (je-li míra šumu neúnosná, patří ale do koše). Příčinou šumu jsou: malé buňky čipu digi-tálního fotoaparátu, vysoké ISO, dlouhý expoziční čas, teplo, elektromagnetické vlnění, následné doostřování a zesvětlování v počítači.

1.

2.

3.

4.

5.

Naučte se inter-pretovat histo-gram!

Odstraňová-ní šumu je expe-rimentování s parametry

Page 28: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 6: Globální úpravy

Rozeznáváme šum:barevný / Color (Zoner: Pepř a sůl): barevné skvrny v obrázku světelný / Luminance (Zoner: Aditivní): tmavší skvrny v obrázku.

Program Zoner je při řeše-ní tohoto problému účinným nástrojem (Vylepšit / Šum). Nut-no si ale uvědomit, že odstraňo-váním šumu obrázek rozostřuje-me. Protože platí, že co fotka, to jiný charakter a množství šumu nezbývá než experimentovat s parametry příkazu a v náhledo-vém okně sledovat změny. POZOR! je nutno si přiblížit (zvětšit) zobrazení tlačítky v levém horním rohu dialogového okna.6.2 Vylepšení kontrastuVylepšení kontrastu je první oprav-du podstatnou operací, kterou je nutno skoro vždy a skoro s každou fotkou z digitálního aparátu realizovat.Realizace 1: Vylepšit / Úrovně (Shift+L), volba Automatická korekce barev / Automatický kontrast.Realizace 2: chceme-li ale mít míru úpravy kontrastu pod svojí kontrolou je lepší automatiku vypnout a kontrast nastavit ručně.Vycházíme opět z analýzy histogramu. Vypadá-li podobně jako na vedlejším obrázku, víme, že kontrast je malý.Princip této operace je v posunu jezdců pod histogramem v tomtéž dialogovém okně. Krajní jezdce posunujeme smě-rem do středu až na místo, kde se his-togram zvedá. Čím blíže jsou jezdci ke středu, tím je kontrast větší.Realizace 3: pokud víme, kde se má nacházet černý a bílý bod, lze využít kapátek v dialogovém okně úrovně. Kapátkem pro černý bod klikneme v jednom z náhledových okének na nej-mavší oblast. Pokud nejsme s výsledkem spokoje-ni, lze podobně druhým kapátkem klik-nout na nejsvětlejší oblast.

Šum odstraňu-jeme nejlépe při přiblížení 1:1!

Automtiku lze aplikovat i na více podobných obrázků najed-nou v Průzkum-níkoví

Tímto způso-bem se zpravidla vylepší i barev-nost!

Page 29: Editace fotografií v programu Zoner

2�Kapitola 6: Globální úpravy

6.3 Vylepšení jasu (zesvětlení, ztmavení) 1Vycházíme opět z analýzy histogramu. Vypadá-li podobně jako na vedlejších obrázcích, víme, že obrázek je příliš tmavý (graf posunut doleva), posuneme pravý jezdec doleva pod náběh grafu. Je-li příliš světlý (graf posunut dopra-va): posuneme levý jezdec doprava pod náběh grafu.

6.4 Vylepšení jasu (střední tóny) 2V předchozích postupech jsme obrázek tzv. tonálně vyrovnali. Tj. správně jsme nastavili bílé a černé body (bílá je skutečně bílou a černá černou). Často se ale stává, že fotografie je správně exponována (nebo předchozími postupy správně upravena), a přesto vypadá špatně, velké plochy jsou „utopeny“ ve stínech.Problém je ve středních tónech. Histogram většinou signalizuje mnoho tmavých a světlých bodů a nedostatek tónů středních. Je nutno změnit rozložení jasů ve středních tónech a zachovat nejtmavší a nejsvětlejší bod.Realizace 1: příkaz Vylepšit / Projasnit stíny. Toto dialo-gové okno lze využít k:

projasnění stínůztlumení příliš silných jasů (světel).

Efekt se jemně „doladí“ jezdcem střední tóny (prin-cip gamma korekce). Lze i experimentovat se Zdrojem masky, tj. volit si barevný kanál, ve kterém je operace nejlepší.

6.5 Globální úpravy - barevnost 6.5.1 Barevná teplota, barevné posuny „nádechy“Po úpravě tonálního rozsahu, je na řadě nastavení barevného vyvážení. Tím lze (resp. lze se snažit) opravit případné nechtěné barevné nádechy celých sním-ků, případně se opravují špatně nasycené barvy. Nástrojů na barevné korekce je mnoho a jejich detailní zvládnutí nelze bez dlouhé praxe. Jeden z častých problémů barevného snímku může být barevný nádech způsobe-ný např. chybně nastaveným vyvážením bílé při fotografování. Nejsnazší oprava takového snímku je pomocí korekce neutrálních tónů (např. šedé), tak aby neob-sahovaly žádný převažující barevný nádech - zbytek obrazu se pak srovná auto-

−−

Nedostatek středních tónů na histogramu

Page 30: Editace fotografií v programu Zoner

�0Kapitola 6: Globální úpravy

maticky. Nalezení neutrálních tónů není pochopitelně vůbec jednoduché a některé obrázky je neobsahují vůbec. Teorie: např. ubráním modré se posilují „protější“ barvy (čer-vená a zelená) a žlutá, která je z obou „protějších“ míchána. Cíl: vyvážit bílou – tj. aby: bílá byla bílou

neutrální (šedá) byla bez barvyzmizel bar. nádech.

Princip:označená barva se neutralizuje sníží se její podíl v obrazezvýší se její protějšek (tzv. komparativní barva).

Důsledek: někdy nechtěné barevné posuny. Rada: níkdy pod-le zcela bílé/černé.Realizace: příkaz Vylep-šit / Upravit teplotu barev. V tomto dialogovém okně lze experimento-vat s volbami:

Automaticky, neboRučním nastavením neutrálního (šedé-ho) bodu - kapátkem klikneme na reál-ně šedivou plochu v náhleduv mnoha případech je vhodným řešením provést nejdříve Automatickou úpravu, odklepnout a otevřít okno znovu, tentokrát s Ruční určením.

Pozn.: kapátkem naposledy „načtenou“ barvu vynulujeme zpětnou šipkou pod levým náhledem.

6.5.2 Barevnost - zásadní změnyPro dramatičtější změny barevnos-ti jsou nutné alespoň minimální základy znalostí barevných režimů. Při amatérském zpracování fotogra-fií se pracuje nejčastěji s režimem RGB, kdy každý bod fotografie je složen z kombinace R=červená, G=zelená, B=modrá. Různou kom-binací těchto tří složek vzniká libo-volná další barva. Je-li tedy nutno manipulovat s čer-venou, tak stačí nastavit hodnotu R, ale jak ovlivnit žlutou? Protože žlu-

−−

−−−

−−

m odrá

ze lenáčervená

m odrá

ze lenáčervená

Praxe je čas-to obtížná, proto je lepší nastavit správně barev-nost již v apa-rátu!

Page 31: Editace fotografií v programu Zoner

�1Kapitola 1: Grafické programy

tá barva je inverzní k modré, stačí zvýšit modrou složku RGB modelu. Obdob-ně je magenta (purpurová) inverzní k zelené a cyan (tyrkysová) inverzní k čer-vené. Konkrétní korekci barevného nádechu v popsaném duchu lze provést např. v Zoneru příkazem Vylepšit / Upravit barvy.Automatické funkce korekce barev (Vylepšit / Úrovně, volba Automatické úrov-ně) bohužel fungují z principu pouze u některých typů scén (např.: podzimní slu-nečný den, ale s lehkým oparem, nebo zimní podmračený den). 6.5.3 Barevnost - převod do šedéNěkdy se s tím nic nedá dělat, než převést do šedi (mdlé podobně barvy, přepá-lené barvy, podexponovaný snímek). Některé fotky si naopak o převod do šedi říkají svojí atmosférou.Postup:

1. Upravit Barvy (CTRL+1) / Desaturace2. Úrovně (SHIFT+L) / Zvýšit Kontrast.

6.6 Globální úpravy - selekceGlobální úpravy se realizují buď na celé ploše obrázku, nebo na větší části, kte-ré je vymezena tzv. selekcí (někdy se používá termín „výběr“). Proto si nyní vysvětlíme princip selekci a základy práce se Selekcemi.Selekce je dočasně vybraná část obráz-ku, na kterou lze apli-kovat některé opera-ce, jako např. změnu barevnosti, kontrastu apod. Zbytek obráz-ku je po dobu aktiv-ní selekce od těchto operací „ochráněn“. V programu Zoner se selekce vytváře-jí pomocí nástro-jů ve svislém Pane-lu nástrojů. Každý nástroj má svůj vodorovný Panel vlastnosti, kde lze nastavit detailní parametry nástroje. Selekci zrušíme pomocí tlačítka ESC.

Šedové fotky mají své kouzlo, zpravidla oživí prezentaci plnou barevných fotek!

Page 32: Editace fotografií v programu Zoner

�2Kapitola 6: Globální úpravy

Selekce se vytvářejí ve většině bitmapových programů podobným způsobem a podobnými nástroji např.:

Obdélník: obdélníková selekce (kliknutí v rohu budoucí selekce a při stisk-nutém tlačítku tah do pravého dolního rohu, uvolnění tlačítka)Laso: libovolný tvar, „kreslí“ se myší, po uvolnění tlačítka se selekce uzavřePolygonální laso: libovolný hranatý tvar, „kreslí“ se klikáním myší, dvojkli-kem se selekce uzavřeKouzelná hůlka: vybere se oblast s barvou podobnou té, do které se kliklo.

Nástroj Kouzelná hůlka má určitá spe-cifika. Jak již bylo uvedeno, vybere se vždy oblast s barvou podobnou té, do kte-ré se kliklo. Míra „podobnosti“ barvy je určena hod-notou v políčku Tole-rance. Hodnota Roz-mazání je stejná jako u výše uvedených příkazů.Důležitá je však volba Spojitý:

volba nezaškrtnuta: vyberou se všechny oblasti v obrázku, které mají barvu podobnou té, na kterou bylo kliknuto, rozhoduje hodnota v políčku Tolerancevolba zaškrtnuta: vybere se pouze sousední oblast v obrázku, která má bar-vu podobnou té, na kterou bylo kliknuto (rozhoduje hodnota v políčku Tole-rance).

Důležitým parame-trem každé selek-ce je tzv. Rozmazá-ní (někdy nazývané „prolnutí“). Určuje, jak ostře bude edita-ce v selekci přechá-zet do okolní plochy.Vybranou plochu lze snadno zaměnit za selekci zbytku obráz-ku tlačítkem Inverto-vat.Posledním zásadním parametrem je způ-sob, jakým bude / budou selekce vytvářeny. Existují tři podstatné režimy vytváření selekcí:

nová selekce: v tomto režimu je vždy vytvořena nová selekce a stará je zrušenarozšíření selekce: v tomto režimu je stávající selekce zachována a rozšířena o novou (lze libovolně měnit nástroje a další parametry)

−−

Selekce - nástro-je

Selekce - para-metr Rozmazání

Kouzlo nástroje Kouzelná hůlka

Page 33: Editace fotografií v programu Zoner

��Kapitola 7: Detailní úpravy

odečet selekce: stávající selek-ce je zmenše-na o plochu nově vytvořené selek-ce.

7. DETAILNÍ ÚPRAVYDůvodem je odstranění jednoduchých i složitých problémů způsobených pra-chem na čipu, na objektivu, rušivými objekty, apod.

Realizace 1: nástrojem Klonovací razítko. Princip klonování spočívá v:1. kliknutí do zdrojové oblasti (kde „nasajeme“ správnou plochu), realizuje se s CTRL2. kliknutí (tah) bez CTRL v poškozené oblastiPolíčko Poloměr slouží k nastavení šířky. Políčko Krytí určuje intenzitu klono-vacího efektu (někdy je lepší klonovat vícekrát s menší intenzitou). Políčko Roz-mazání určuje, jak ostře bude klonovaná oblast přecházet do původní plochy.

Klonovací razít-ko vyžaduje cvik!

Detailní úpravy vždy až na závěr práce s fotkou!

Page 34: Editace fotografií v programu Zoner

��Kapitola 7: Detailní úpravy

Page 35: Editace fotografií v programu Zoner

��Kapitola 8: Doostření

Realizace 2: nástrojem Žehlička. Nástroj Žehlička se používá k vyhlazení jemných detailů, např. u portrétní foto-grafie nebo drátů na obloze. Tento nástroj je také v Panelu nástrojů (U).

8. FINÁLE: DOOSTŘENÍ8.1 Princip a aplikaceNa světě snad není fotografa, kte-rý by občas nevytvořil rozostře-ný snímek. Vybrat místo k ostře-ní, nastavit správné hodnoty, uvě-domit si vztah ostření k expozici a hlavně to vše stihnout v okamžiku akce se prostě občas nepovede.Doostření by měla být vždy poslední operace provedená až po všech ostatních úpravách!Algoritmus zaostření pracuje již v digitálním fotoaparátu. Existují poměrně velké rozdíly mezi foto-aparáty a jejich mírou doostřová-ní snímků. I u levnějších fotoapa-rátů se však lze setkat s možnos-tí přednastavit míru tohoto filtru. Je ale lepší pro doostření sním-ku použít až počítač, protože lze podle potřeby konkrétního sním-ku nastavit parametry zaostření a navíc je zde možnost přímé kontroly nad výsledkem.Princip tohoto algoritmu je v tom, že vyhledá sousední body s určitým rozdí-lem hodnoty jasu a tento rozdíl ještě mírně zvýší podle zadané určené hodno-ty. Tomuto nastavení odpovídá nastavení posuvníků v dialogovém okně příkazu Vylepšit / Doostřit. Realizace doostření:

na celou fotku (aplikace filtru Doostřit (CTRL+5) na celou plochu) na větší plochu (aplikace filtru Doostřit (CTRL+5) na tzv. selekci) detailní doostření (např. hran (Efektový štětec (B)).

Ostrost a JPEGNa ostrost obrazu reaguje i velikost JPEG. Platí jednoduchá zása-da, že čím ostřejší je snímek (obsahuje více detailů) tím větší soubor JPG bude. Pouhá aplikace filtru doostření na původní soubor je tak schopná výrazně zvět-šit JPEG data!

−−−

Doostřovat s mírou!

Page 36: Editace fotografií v programu Zoner

��Kapitola 8: Doostření

Každá fotka potřebuje doostřit tro-chu jinak a doostřováním vzrůstá šum (doostřování je podobné přidávání vý-šek u muziky). Co je to doostření? Pro-gramy vycházejí ze stejného principu – najít hranu a v jejím blízkém okolí zvý-šit kontrast. Hranou se přitom rozumí pixely odlišného jasu či barvy.8.2 Parametry operaceSíla efektu.Určuje, jak moc bude hrana zvýrazně-na. 100 % znamená, že původní kon-trast hrany bude zvýšen na dvojnáso-bek. Zvýšení kontrastu hrany však zna-mená, že se kolem hrany objeví z jed-né strany světlá a z druhé strany tma-vá linka. Normální hodnoty jsou 50-150%, pro speciální účely i více.Poloměr. Určuje, kolik pixelů kolem nalezené hrany bude doostřováno (bude jim zvy-šován kontrast - strmost). Rozsah je 0.1 až 250. Normální hodnoty jsou 0.8-1.5, pro speciální účely i méně. Práh.Minimální odlišnost pixelu od své-ho okolí, aby byl zostřen (jinak zůsta-ne beze změny). Rozsah je 0 až 255. Nastaví-li se 0, ostří se vše, což vede ke zvýšení šumu (ostří se i šum)! Normální hodnoty jsou 0-10. Aby se zabránilo zostření šumu nebo posterizaci obrazu je vhodné nastavit práh na hodnoty kolem 2 - 3.8.3 Detailní doostřeníDetailní doostření lze využít, potřebujeme-li doostřit pouze velmi malé oblasti - například hrany nějakého objektu.Realizace: pomocí nástroje Efektový ště-tec s volbou Efekt: Doo-stření.

Doostřovat na zvětšené (přib-lížené) fotce, nej-lépe 1:1!

Page 37: Editace fotografií v programu Zoner

��Kapitola 9: Dodatky

9. DODATKY9.1 Červené oči jednoduše

Page 38: Editace fotografií v programu Zoner

��Kapitola 9: Dodatky

9.2 Panorama

Literatura: autorovy podklady k přednáškám a cvičením.

Literatura:

autorovy podklady k přednáškám a cvičením.