editace fotografií v programu zoner

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2017

229 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Praha 2011

    Vysok kola ekonomick v PrazeUniverzita tetho vku

    doc. Ing. Stanislav Horn, CSc.

    Editace fotografi v programu Zoner

    Praha 2011

    Vysok kola ekonomick v PrazeUniverzita tetho vku

    doc. Ing. Stanislav Horn, CSc.

    Editace fotografi v programu Zoner

  • Ureno pro studenty Univerzity tetho vku VE v Praze Stanislav Horn, 2011 Typography Stanislav Horn, 2011 This edition Tribun EU, 2011 ISBN 978-80-263-0070-0

  • Obsah1. GRAFICK PROGRAMY 5 1.1 Funkce a princip grafickch program 5 1.2 Typy, parametry a pouit grafickch program 7 1.2.1 Bitmapov programy pro retuovn a mont 7 1.2.2 Bitmapov malovac grafick programy 8 1.2.3 Vektorov grafick programy 9 1.2.4 Podprn grafick programy 9 1.2.5 Formty dat 102. POSTUP PRCE PI EDITACI - WORKFLOW 12 2.1 Z karty na disk 12 2.2 Postup prce s fotkou 13 2.2.1 Ppravn operace - vod 13 2.2.2 Globln pravy - vod 13 2.2.3 Detailn pravy (retu) - obecn 14 2.2.4 Mont - obecn 15 2.2.5 Finln operace - obecn 163. PRACOVN PROSTED PROGRAMU ZONER 17 3.1 Nejdleitj pedvolby 17 3.2 Hlavn okna modulu Sprvce programu Zoner 19 3.3 Modul Editor 214. PPRAVN OPERACE 22 4.1 Pevrtit, otoit 22 4.2 Oez 23 4.3 Natoen a oez 24 4.4 Horizonty, svislice, sbhajc se linie 25 4.5 Rozmry a objem obrzk 25 4.5.1 Krok 1.: rozmry obrazu 26 4.5.2 Krok 2.: objem obrazu (konverze) 26 4.5.3 Krok 3.: lehk doosten 265. PREVIZUALIZACE - HISTOGRAM 266. GLOBLN PRAVY 27 6.1 um na fotce 27 6.2 Vylepen kontrastu 28 6.3 Vylepen jasu (zesvtlen, ztmaven) 1 29 6.4 Vylepen jasu (stedn tny) 2 29

  • 6.5 Globln pravy - barevnost 29 6.5.1 Barevn teplota, barevn posuny ndechy 29 6.5.2 Barevnost - zsadn zmny 30 6.5.3 Barevnost - pevod do ed 31 6.6 Globln pravy - selekce 317. DETAILN PRAVY 338. FINLE: DOOSTEN 35 8.1 Princip a aplikace 35 8.2 Parametry operace 36 8.3 Detailn doosten 369. DODATKY 37 9.1 erven oi jednodue 37 9.2 Panorama 38

  • Kapitola 1: Grafick programy

    1. GRAFICK PROGRAMY1.1 Funkce a princip grafickch programV minulosti slouily obrazov prvky pevn jako ilustrace tj. jako doplkov prvek k textu. Dnes se situace u uritch typ dokument obrac, nebo je mini-mln vyven. Obraz (fotografie, kresba apod.) se v nkterch ppadech st-v i hlavnm nositelem informace, protoe me bt snadno pijmn jako uce-len a univerzln zpsob komunikace se tenem. Kvalita a druh obrazovch prvk v dokumentech jsou daleko vce sledovny a jsou na n kladeny mnohem vy nroky ne dve. Je nezbytn nutn, aby obrazov prvky mly silnou a jas-nou vypovdac schopnost. Jen tehdy je lovk, kter je nyn prakticky neustle vystaven permanentn vizuln komunikaci, schopen pijmat a rozliovat infor-man obsah obrazovch prvk.

    K pozen textu a k tvorb jednoduch druh dokument slou textov pro-gramy. K pozen grafiky a k tvorb pevn grafickch typ dokumentu slou grafick programy. K integraci textovch a grafickch prvk do podoby, odpo-vdajc poadavkm na pesn rozvren a umstn tchto prvk v ploe strnek a k tvorb profesionlnch barevnch dokument slou pedevm tzv. szec programy (nap. Adobe InDesign, pp. Microsoft Publisher). Funkc grafickch program je pe-devm prava digitln podoby zdrojovch obrzk (kresby, foto-grafie a diapozitivy), a ppadn uri-t podl (ve spoluprci se skenerem) na konverzi obrazovch pedloh do potaov podoby. Dal (a rovno-cennou) funkc grafickch progra-m je tvorba ilustrac - tj. kreslen a malovn pomoc potae.

    Vizuln komuni-kace, obraz jako nositel informa-ce, grafick pro-gramy

  • Kapitola 1: Grafick programy

    Dnes se hlavn aplikan oblasti zpracovn grafiky na osobnch potach nachzej v nsledujcch oblastech:

    komplexn zpracovn obrazovch st budoucch dokument a prce s ve-kermi dalmi grafickmi prvky v dokumentech (tvorba a prava grafiky tj. nap. retue, rotace, zvrazovn detail, tnovn)reprografie, umleck tvorba a design - zpracovn fotografi a kreseb, jejich vyhodnocovn a zmny (retue, zmna kontrastu, jasu,...), vyuit grafic-kch aplikac k tvorb pvodn grafiky a k nvrhu obal a pedmtprezentan grafika - analza dat a jejich grafick znzornn pomoc graf a schmat, podporovan prostedky pro prezentacianimace a speciln vizuln efekty ve filmu - nap. podpora vytven kres-lench animovanch filmmultimediln aplikace - integrace rznch typ dat v jednotnm prosted (zpracovn grafiky, obrazu, textu, zvuku, animace a video signlu)tvorba reklamnch klip, titulk, potaov hry.

    Princip grafickch program je zaloen na dokonalch prostedcch pro prci s jednotlivmi body nebo objekty obrzku. Grafick programy jsou orientovny na snadnou manipulaci s jednotlivmi stmi obrzku, na snadnou aplikaci fil-tr, efekt, zmn jasu a barev apod. Podle primrn orientace na urit druh grafiky se rozliuj grafick progra-my bitmapov a vektorov. Toto dlen grafickch program vychz ze dvou zkladnch druh grafickch soubor, ve kterch jsou uloeny obrazov infor-mace. Prvn skupina je orientovna na tzv. bitmapovou grafiku (obraz je tvoen body), druh skupina je orientovna na tzv. vektorovou grafiku (obraz je tvo-en objekty a tyto jsou definovny matematickm zpisem). Ve vtin ppad jsou vak grafick programy schopny, by v omezen me, pracovat i s druhm typem grafiky, ne na kter jsou primrn zameny.Bitmapov orientovan grafick programy lze vyut pro retuovn, mont novho obrazu z rznch zdrojovch objekt a dal pravy obrazovch ped-loh (tzv. retuovac a malovac programy - napklad Adobe Photoshop, Corel-Photo-Paint, Zoner Photo Studio) a dle pro volnou grafickou tvorbu simuluj-c klasick malsk nstroje (tzv. malovac programy - napklad Corel Painter nebo Fractal Design Sketcher pro ernobl kresby. Ve vtin ppad vystupuj bitmapov orientovan grafick programy pouze jako nstroj pro vytven dl-ch obrazovch prvk budoucch dokument - pro konenou podobu dokumen-tu se vyuvaj pouze ve vjimench ppadech. Vyjmkou je stle se rozvjej-c vyuit program pi editaci fotografi, kde vsledkem prce je upraven, doo-sten, nebo jinak vylepen fotografie.Shrnut grafick programy jsou:

    omezen, pokud jde o prci s rozshlmi textyvbornm nstrojem pro tvorbu a pravu vektorov nebo bitmapov grafikyzaloeny na principu integrace grafiky s textem i bitmapovmi obrzky do fyzicky jedinho celku schopny specilnch grafickch funkc (nstroje pravy grafiky, speciln efekty, dokonal sprva barev)schopny zpracovvat text jako samostatn grafick prvek, dok importovat velk mnostv nejrznjch grafickch i textovch formt datvyuvny profesionly v oboru grafickho nvrhu a tvorby jako hlavn nstroj (grafici, nvrhi, typografov)schopny (vtinou) vytvoit podklady pro tisk barevnch dokument (barev-n separace).

  • Kapitola 1: Grafick programy

    1.2 Typy, parametry a pouit grafickch programGrafick programy vychzej ze dvou zkladnch druh obrazovch - grafickch soubor, ve kterch jsou uloeny obrazov informace. Podle primrn orientace na urit druh grafiky rozeznvme tzv. bitmapov a vektorov grafick progra-my. Prvn skupina je orientovna na bitmapovou grafiku, druh skupina je orien-tovna na vektorovou grafiku.

    Grafick programy lze z hlediska pouit lenit i podle jejich hlavnho aplika-nho zamen. Z tohoto pohledu je vhodn, aby univerzln grafick pracovit bylo pro ppadn pouit vybaveno alespo jednm programem z kad z nsle-dujcch aplikanch skupin:

    bitmapov orientovan programy pro retuovn, mont novho obrazu z rznch zdrojovch objekt a dal pravy naskenovanch obrazovch ped-loh (nap.: Adobe Photoshop, CorelPhoto-Paint)bitmapov orientovan programy pro volnou grafickou tvorbu simulujc kla-sick malsk nstroje (tzv. malovac programy - napklad CorelPainter, Live Picture, CorelPhoto-Paint, Adobe Photoshop)vektorov orientovan programy pro volnou grafickou tvorbu a pro aplikaci vektorovch efekt na text a dal vektorov objekty (tzv. kreslic programy - napklad CorelDRAW, Adobe Illustrator)programy pro podporu skener, konverzn programy (Adobe LightRoom), prohlee a editory fotek (Zoner Photo Studio) a programy pro snmn obrazu z monitor (CorelCapture) - tzv. podprn grafick programyostatn programy se specilnm urenm (programy pro prostorov modelo-vn, animaci, prezentan, stihov a dal podobn programy - nejsou vak podmnkou pro bnou prci - napklad 3D Studio, PowerPoint, Adobe Pre-miera.

    Toto lenn vychz z primrnho zamen jednotlivch program. Hranice mezi jednotlivmi aplikanmi skupinami program nebudou a ani nemohou bt jednoznan, jednotliv programy se v mnohm pekrvaj i dopluj. 1.2.1 Bitmapov programy pro retuovn a montSpolenm znakem tchto program je bohat sortiment funkc nejen pro prci s jednotlivmi body, ale i se skupinami spolen oznaench bod obrazu. Vel-mi irok je nabdka retuovacch i kreslicch nstroj, pomoc kterch lze upra-vovat ppadn nedokonalosti zdrojovho obrazu, nebo zmnit vybran oblasti podle pedstavy vtvarnka, fotografa nebo zkaznka. Vtinu funkc lze apliko-vat na cel obraz, nebo pouze na jeho oznaen oblasti. Velk mnostv nstro-j a filtr umouje v tchto programech realizovat nejrznj efekty a manipu-lace s obrazem.

    Skupiny grafic-kch program

    Vektorov a bitmapov grafika

  • Kapitola 1: Grafick programy

    Vzhled zdrojovho obrazu lze takto zmnit k nerozeznn v mnoha smrech:odstrann nebo vloen st obrazuspeciln efekty - rzn zakiven obrazu, relify, podloen obrazu pozadm nebo pekryt obrazu vrstvouzmny jasu, kontrastu, barevnostiprce s objekty urenmi barvou i nepravidelnou kivkou, atd.

    V souasnosti nejpouvanjm programem tto kategorie je AdobePhotoshop.

    1.2.2 Bitmapov malovac grafick programyBitmapov orientovan malovac grafick programy jsou pedevm ureny pro volnou grafickou tvorbu v prosted bitmapov grafiky. Tomuto elu odpovda-j i jejich funkce:

    filtry - zaostovn obrazu, mlen obrazu, zmna kontrastu a jasu, ovldn jednotlivch barevnch sloek (RGB) v obrazumanipulace s obrazem - inverze, pevrcen obrazu, rotace, atd.speciln filtry - pokldn