elektrİk elektronİk teknolojİsİ alani · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık...

18
1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMCISI (3. SEVİYE) KURS PROGRAMI Ankara, 2018

Upload: others

Post on 05-Mar-2020

30 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

1

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ BAKIM

ONARIMCISI

(3. SEVİYE)

KURS PROGRAMI

Ankara, 2018

Page 2: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

2

İÇİNDEKİLER

PROGRAMIN ADI ................................................................................................................................. 1

PROGRAMIN DAYANAĞI ...................................................................................................................... 1

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI ............................................................................................................. 1

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ ...................................................................................................................... 1

PROGRAMIN AMAÇLARI ...................................................................................................................... 2

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ....................................................................... 3

PROGRAMIN KREDİSİ........................................................................................................................... 5

PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ .......................................................................................................... 5

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMCISI KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU ...... 5

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR ............................................................................... 14

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ ............................... 14

BELGELENDİRME ............................................................................................................................... 16

Page 3: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

1

PROGRAMIN ADI

Geçiş Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî

Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,

Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve

Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve

Öğretim Programları” konulu kararı,

5. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe

(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre

görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama

ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:

Elektrik–Elektronik Teknolojisi/Elektronik;

a. Alan öğretmeni olarak atananlar;

b. Emekli alan öğretmenleri,

c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Elektrik–Elektronik Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim

kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama

ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Elektrik–Elektronik Teknolojisi

alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları.

Page 4: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

2

PROGRAMIN AMAÇLARI

Geçiş Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Kullanım tekniğine göre uzunluk ölçü aletleri, kumpas, mikrometre, takometre ve

lüksmetre ile fiziksel büyüklükleri ölçmesi,

3. Kullanım tekniğine göre multimetre, LCR metre, ampermetre, voltmetre,

frekansmetre, wattmetre ve osiloskop ile elektriksel büyüklüklerin ölçümünü

yapması,

4. Uygun araç gereçle, ölçüye ve tekniğine göre temel mekanik uygulamalar

yapması,

5. Tekniğine uygun şekilde zayıf akım devrelerini kurması,

6. Kuvvetli akım tesisat devreleri tekniğine uygun olarak kuvvetli akım devrelerini

kurması,

7. Analog devre elemanları ile elektronik devreler kurması,

8. İşe uygun lehimleme ekipmanları ile lehim, pozlandırma, asit banyosu ve delme

işlemlerini tekniğine uygun yapıp baskı devre hazırlaması,

9. Devre elemanlarını teknik özelliklerine göre seçip tekniğine uygun şekilde

doğrultma, filtre, regüle ve gerilim çoklayıcı devrelerini kurması,

10. Gerekli teknik özelliklere sahip güç kaynağını yapması,

11. Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik yükünün zararlarını göz önünde

bulundurarak devre çözüm yöntemlerini kullanıp elektrik ile ilgili temel

hesaplamaları yapması,

12. Doğru akım kaynağı bağlantılarında polarite ve gerilim değerlerini kullanıp doğru

akımda devre çözümlerini ve bağlantılarını yapması,

13. Alternatif akım(AC) temel değerlerinin hesaplamalarını sebep sonuç ilişkisi kurup

alternatif akımda devre çözümlerini ve bağlantılarını yapması,

14. Teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve çizim uygulamaları yapması,

15. Teknik resim kurallarına uygun olarak elektrik elektronik devre şemalarını çizmesi,

16. Zararlı yazılımlara dikkat ederek, uygun eleman ve test cihazları seçimine özen

gösterip elektrik elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu

yapması,

17. Zararlı yazılımlara dikkat ederek, ideal ölçüde baskı devre ve eleman sembolleri

oluşturmaya özen gösterip elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri

bilgisayar ortamında çizmesi,

18. Uygun ölçü aleti ve kontrol yöntemi kullanıp devrenin elektriksel parametrelerine

dikkat ederek, yarı iletken malzeme kataloglarına göre sistem analizi yaparak arıza

gidermesi,

Page 5: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

3

19. Transistör, tristör, diyak ve triyakın teknik özelliklerine dikkat edip endüstriyel

uygulamalarda anahtarlama ve tetikleme elemanlarını kullanması,

20. Malzeme kataloglarına uygun şekilde endüstriyel uygulamalarda ısı, manyetik,

basınç optik ve ses transdüserlerini/sensörlerini kullanması,

21. Endüstriyel uygulamalarda elektriksel parametrelere, kılıf şekillerine ve devre

tekniğine uygun şekilde işlemsel yükselteç devresini kurması,

22. Uygun malzemeleri kullanarak temel mantık devrelerini kurması,

23. Uygun malzemeleri kullanarak bileşik mantık devreleri kurması,

24. Uygun malzemeleri kullanarak aritmetik mantık devreleri kurması,

25. Uygun malzemeleri kullanarak ardışık mantık devrelerini kurması,

26. Uygun malzemeleri kullanarak sayıcı ve kaydedici devrelerini tasarlayarak

kurması,

27. Uygun malzemeleri kullanarak ADC-DAC devrelerini kurması,

28. LAN kablo yapımını, bilgisayar ağ ayarlarını, kablolu ve kablosuz modem ayalarını

gerçekleştrmesi,

29. Bilgisayar bağlantılarında ağ topolojileri, işletim sistemlerinde kullanıcı ve grup

hakları oluşturması,

30. X-Ray cihazı seçiminde bu cihazın üretildiği ülkedeki Radyasyon Koruma

Enstitülerinden ya da Uluslararası Radyolojik Koruma Kuruluşlarından alınmış izin

belgelerinin bulunmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemleri cihaz ayarlarını

yapması,

31. Programlama aşamalarına dikkat ederek geçiş kontrol sistemleri panel kurulumunu

yapması,

32. Sensörlerin hatalı alarm vermelerine engel olacak şekilde çevre güvenlik sistemleri

kurulumunu yapması,

33. ESD (Elektro Statik Deşarj) kurallarına riayet ederek alarm ve geçiş kontrol

sistemlerinde arıza tespiti ve bakım yapması

amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Geçiş Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı kurs programını bitiren bireylerin; iş

sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olma, fiziksel büyüklükleri ölçme,

elektriksel büyüklükleri ölçme, temel mekanik uygulamalar yapma, zayıf akım

devreleri kurma, kuvvetli akım devreleri kurma, analog devre elemanları ile

elektronik devreler kurma, lehim yapma ve baskı devre hazırlama, doğrultma, filtre,

regüle ve gerilim çoklayıcı devrelerini kurma, güç kaynağı yapma, elektrik ile ilgili

temel hesaplamaları yapma, doğru akımda devre çözümlerini ve bağlantılarını

yapma, alternatif akımda devre çözümlerini ve bağlantılarını yapma, norm yazı ve

Page 6: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

4

çizim uygulamaları yapma, elektrik elektronik devre şemalarını çizme, elektrik

elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizme ve simülasyonu yapma,

elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizme, sistem

analizi yaparak arıza giderme, endüstriyel uygulamalarda anahtarlama ve

tetikleme elemanlarını kullanma, endüstriyel uygulamalarda ısı, manyetik, basınç

optik ve ses transdüserlerini/sensörlerini kullanma, endüstriyel uygulamalarda

işlemsel yükselteç devresini kurma, temel mantık devrelerini kurma, bileşik mantık

devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardışık mantık devrelerini

kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini tasarlayarak kurma, ADC-DAC devrelerini

kurma, LAN kablo yapımını, bilgisayar ağ ayarlarını, kablolu ve kablosuz modem

ayalarını gerçekleştirme, bilgisayar bağlantılarında ağ topolojileri, işletim

sistemlerinde kullanıcı ve grup hakları oluşturma, geçiş kontrol sistemleri cihaz

ayarlarını yapma, geçiş kontrol sistemleri panel kurulumunu yapma, çevre güvenlik

sistemleri kurulumunu yapma, alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde arıza tespiti ve

bakımı yapma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

2. Geçiş Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı kurs programı; Türkiye Yeterlilikler

Çerçevesi seviye tanımlayıcıları ile 3. seviyede tanımlanmış olan bilgi, beceri ve

yetkinlikler esas alınarak hazırlanmıştır.

3. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik

yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup

çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,

uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel

öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.

4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan

uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında

veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

6. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından

faydalanılabilir.

7. Geçiş Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı kurs programının amaçları, içeriği ve

kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin

kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Değerler

Sorumluluk

Yardımlaşma

Kurallara Uyma

Duyarlılık

Doğruluk ve dürüstlük

Sabır

Page 7: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

5

PROGRAMIN KREDİSİ

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen

“Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını

başarı ile tamamlayanlara 42(kırkiki) kredi verilir.

PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır. Kurs

süresi toplam 1052 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama

sürelerini belirler.

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMCISI KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olur.

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

16

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım tekniğine göre uzunluk ölçü aletleri, kumpas, mikrometre, takometre ve lüksmetre ile fiziksel büyüklükleri ölçer.

Uzunluk ölçü aletini tekniğine uygun kullanarak hatasız uzunluk ölçer.

Kumpas ve mikrometreyi tekniğine uygun kullanarak hatasız çap ölçer, kesit hesaplar.

Takometreyi tekniğine uygun kullanarak hatasız devir ölçer.

Lüksmetreyi tekniğine uygun kullanarak hatasız ışık seviyesini ölçer.

Desibelmetreyi tekniğine uygun kullanarak ses seviyesini hatasız ölçer.

18

Page 8: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

6

ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım tekniğine göre multimetre, LCR metre, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, wattmetre ve osiloskop ile elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapar.

Multimetre veya LCR metreyi tekniğine uygun kullanarak direnç ölçümünü hatasız yapar.

Multimetre veya LCR metreyi tekniğine uygun kullanarak endüktansı hatasız ölçer.

Multimetre veya LCR metreyi tekniğine uygun kullanarak kapasiteyi hatasız ölçer.

Ampermetreyi tekniğine uygun kullanarak ölçme sınırına göre akımı hatasız ölçer.

Voltmetreyi tekniğine uygun kullanarak ölçme sınırına göre gerilimi hatasız ölçer.

Multimetreyi (avometre) tekniğine uygun kullanarak ölçme sınırına göre akım, gerilim, direnç ve diğer ölçümleri hatasız yapar.

Frekansmetreyi tekniğine uygun kullanarak ölçme sınırına göre frekansı hatasız ölçer.

Wattmetre ve elektrik sayacını tekniğine uygun kullanarak ölçme sınırına göre iş ve gücü hatasız ölçer.

Osiloskobu tekniğine uygun kullanarak hatasız sinyal ölçümü yapar.

72

TEMEL MEKANİK UYGULAMALAR

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçle, ölçüye ve tekniğine göre temel mekanik uygulamalar yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işe uygun aletleri seçip amacına uygun kullanır.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun araç gereçle, ölçüye ve tekniğine göre eğeleme yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun araç gereçle, ölçüye ve tekniğine göre kesme yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun araç gereçle, ölçüye ve tekniğine göre delme işlemlerini yapar.

18

ZAYIF AKIM DEVRELERİ

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde zayıf akım devrelerini kurar.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne ve tekniğine uygun olarak iletken eklerini hatasız yapar.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği ve güvenliği önlemlerini alarak zayıf akım tesisat devrelerini yapar.

36

KUVVETLİ AKIM DEVRELERİ

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve kuvvetli akım tesisat devreleri tekniğine uygun olarak kuvvetli akım devrelerini kurar.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak aydınlatma tesisatı uygulama devrelerini yapar.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak priz tesisatı uygulama devrelerini yapar.

36

Page 9: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

7

ANALOG DEVRE ELEMANLARI

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde analog devre elemanları ile elektronik devreler kurar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde, direncin devreye montajını yapar

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde, kondansatörün devreye montajını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde, bobinin devreye montajını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde, diyotun sağlamlık kontrolü ile uç tespitini yaparak devreye montajını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde, transistörün sağlamlık kontrolü ile uç tespitini yaparak devreye montajını yapar.

36

LEHİMLEME VE BASKI DEVRE

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun lehimleme ekipmanları ile lehim, pozlandırma, asit banyosu ve delme işlemlerini tekniğine uygun yapıp baskı devre hazırlar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun lehimleme ekipmanları ile tekniğine uygun lehimleme yapar.

Yapılacak devrenin ideal ölçülerinde, patern çıkarma kurallarına uygun olarak baskı devre paterni çıkarır.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıp pozlandırma, asit banyosu ve delme işlemlerini tekniğine uygun kullanarak baskı devre plaketini yapar.

36

DOĞRULTMAÇLAR VE REGÜLE DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak devre elemanlarını teknik özelliklerine göre seçip tekniğine uygun şekilde doğrultma, filtre, regüle ve gerilim çoklayıcı devrelerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak devre elemanlarının teknik özelliklerini hatasız seçip estetik dizayna dikkat ederek tekniğine uygun şekilde, doğrultma ve filtre devrelerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak devre elemanlarının teknik özelliklerini hatasız seçip estetik dizayna dikkat ederek tekniğine uygun şekilde regüle devrelerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak devre elemanlarının teknik özelliklerini hatasız seçip estetik dizayna dikkat ederek tekniğine uygun şekilde, gerilim çoklayıcı devrelerini kurar.

36

Page 10: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

8

GÜÇ KAYNAĞI

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek gerekli teknik özelliklere sahip güç kaynağını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıp gerekli ölçüde, tekniğine uygun delme ve kesme işlemlerini yaparak güç kaynağı kutusunu hazırlar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıp pozlandırma, asit banyosu ve delme işlemlerini tekniğine uygun kullanarak güç kaynağı baskı devre plaketini yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıp tekniğine uygun ve hatasız olarak güç kaynağının montajını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıp son kontrolleri yaparak çıkış akım ve gerilim değerlerinin ölçümünü yapıp güç kaynağını test eder.

36

ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI

Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik yükünün zararlarını göz önünde bulundurarak devre çözüm yöntemlerini kullanıp elektrik ile ilgili temel hesaplamaları yapar.

Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak elektrik yükünün zararlarını göz önünde bulundurarak elektrik yükü ile ilgili hesaplamaları hatasız yapar.

Ohm, Kirşof ve Joule kanunlarına göre, devre çözüm yöntemlerini kullanarak elektrik akımı ile ilgili hesaplamaları hatasız yapar.

Elektromotor kuvvet (EMK) ve gerilimle ilgili hesaplamaları, birimlerine dikkat ederek hatasız yapar.

24

DOĞRU AKIM ESASLARI

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğru akım kaynağı bağlantılarında polarite ve gerilim değerlerini kullanıp doğru akımda devre çözümlerini ve bağlantılarını yapar.

Uygun yöntem ve formülleri kullanarak doğru akım (DC) devrelerinde ölçüm ve hesaplamaları hatasız yapar.

Polarite ve gerilim değerlerine uygun olarak doğru akım kaynağı bağlantılarını hatasız yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak doğru akım motor bağlantılarını, bağlantı şemasına uygun şekilde hatasız yapar.

36

ALTERNATİF AKIM ESASLARI

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alternatif akım(AC) temel değerlerinin hesaplamalarını sebep sonuç ilişkisi kurup alternatif akımda devre çözümlerini ve bağlantılarını yapar.

Alternatif akım(AC) temel değerlerinin hesaplamalarını sebep sonuç ilişkisi kurarak hatasız yapar.

Uygun yöntemleri kullanarak alternatif akımda seri ve paralel RL-RC-RLC devrelerinin hesaplamalarını sebep sonuç ilişkisi kurarak hatasız yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak transformatör değerlerine göre, bağlantı şemasına uygun transformatörü devreye alır.

48

TEMEL TEKNİK RESİM

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve çizim uygulamaları yapar.

Teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve temel geometrik çizim uygulamaları yapar.

Teknik resim kurallarına uygun şekilde perspektiflerin görünüşlerini çizerek ölçülendirir.

36

Page 11: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

9

DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak elektrik elektronik devre şemalarını çizer.

Teknik resim kurallarına uygun olarak çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan semboller ve şemaları çizer.

Teknik resim kurallarına uygun olarak aydınlatma tesisatlarında kullanılan semboller ve şemaları çizer.

Teknik resim kurallarına uygun olarak elektronik devre sembolleri ve şemalarını çizer.

36

BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda zararlı yazılımlara dikkat ederek, uygun eleman ve test cihazları seçimine özen gösterip elektrik elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapar.

Zararlı yazılımlara dikkat ederek elektrik elektronik devre simülasyon programı kullanır.

Uygun test ve analog devre elemanlarını seçmeye özen göstererek simülasyon programında analog test cihazlarını ve devre elemanlarını kullanır.

Transistör ve op-amp seçimine dikkat ederek simülasyon programında transistörlü ve op-amplı devreleri kurar.

Uygun test cihazı ve dijital devre elemanları seçmeye özen göstererek simülasyon programında dijital test cihazlarını ve devre elemanlarını kullanır.

Uygun lojik kapı seçimini yaparak lojik kapıların bulunduğu devreleri kurar.

36

BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda zararlı yazılımlara dikkat ederek, ideal ölçüde baskı devre ve eleman sembolleri oluşturmaya özen gösterip elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizer.

Zararlı yazılımlara dikkat ederek elektronik baskı devre programını kullanır.

İdeal ölçülerde olmasına özen göstererek her türlü elektronik devre için baskı devre çizim uygulamaları yapar.

Sembol boyutuna dikkat ederek baskı devre çizim programında yeni sembol oluşturur.

Uygun boyutlarda ve otomatik baskı devrede eksik kalan yerleri tamamlamaya dikkat ederek otomatik baskı devre çizim işlemlerini yapar.

36

Page 12: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

10

ARIZA ANALİZ YÖNTEMLERİ VE ARIZA GİDERME

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun ölçü aleti ve kontrol yöntemi kullanıp devrenin elektriksel parametrelerine dikkat ederek, yarı iletken malzeme kataloglarına göre sistem analizi yaparak arıza giderir.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun ölçü aleti ve kontrol yöntemi kullanıp devrenin elektriksel parametrelerine dikkat ederek, arıza kaynağını tespit eder.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun ölçü aleti ve kontrol yöntemi kullanıp devrenin elektriksel parametrelerine dikkat ederek, arızalı birim veya elemanı tespit eder.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak arıza giderme metotlarına uygun şekilde, elektrik elektronik devrelerde arızayı giderir.

Katalog okuma tekniğine uygun olarak yarı iletken malzeme kataloglarını kullanır.

24

ANAHTARLAMA ELEMANLARI

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak transistör, tristör, diyak ve triyakın teknik özelliklerine dikkat edip endüstriyel uygulamalarda anahtarlama ve tetikleme elemanlarını kullanır.

Transistörün teknik özelliklerine uygun olarak elektronik devrelerde transistörleri kullanır.

Tristörün teknik özelliklerine uygun olarak elektronik devrelerde tristörleri kullanır.

Diyak teknik özelliklerine uygun olarak elektronik devrelerde diyakları kullanır.

Triyak teknik özelliklerine uygun olarak elektronik devrelerde triyakları kullanır.

Kuadrak teknik özelliklerine uygun olarak elektronik devrelerde kuadrakları kullanır.

60

SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak malzeme kataloglarına uygun şekilde endüstriyel uygulamalarda ısı, manyetik, basınç optik ve ses transdüserlerini/sensörlerini kullanır.

Malzeme kataloğuna uygun olarak endüstriyel uygulamalarda ısı transdüserlerini/sensörlerini kullanır.

Malzeme kataloğuna uygun olarak endüstriyel uygulamalarda manyetik transdüserlerini/ sensörlerini kullanır.

Malzeme kataloğuna uygun olarak endüstriyel uygulamalarda basınç transdüserlerini/ sensörlerini kullanır.

Malzeme kataloğuna uygun olarak endüstriyel uygulamalarda optik transdüserlerini/ sensörlerini kullanır.

Malzeme kataloğuna uygun olarak endüstriyel uygulamalarda ses transdüserlerini/sensörlerini kullanır.

60

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel uygulamalarda elektriksel parametrelere, kılıf şekillerine ve devre tekniğine uygun şekilde işlemsel yükselteç devresini kurar.

İşlemsel yükselteci elektriksel parametreleri ve kılıf şekli devreye uygun seçer.

Bağlantı şekline uygun olarak işlemsel yükselteç devresini tekniğine uygun ve hatasız kurar.

36

Page 13: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

11

TEMEL MANTIK DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun malzemeleri kullanarak temel mantık devrelerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda işlemin hatasız olmasına dikkat ederek sayı sistemleri ile ilgili işlemi tekniğine uygun yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun malzemeleri kullanarak şema ve lojik entegre kataloglarına göre mantıksal kapı devrelerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mantık devrelerinin en sade halini bulmaya özen göstererek boolean matematiği ile sadeleştirir.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mantık devrelerinin en sade halini bulmaya özen göstererek karnough haritası ile sadeleştirir.

33

BİLEŞİK MANTIK DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzemeleri kullanarak bileşik mantık devreleri kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile kodlayıcı (Encoder) devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile kod çözücü (Decoder) devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile veri seçici (Multiplexer) devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile veri dağıtıcı (Demultiplexer) devresini kurar.

12

ARİTMETİK MANTIK DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzemeleri kullanarak aritmetik mantık devreleri kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile, toplayıcı devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile çıkarıcı devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile karşılaştırıcı devrelerini kurar.

9

ARDIŞIK MANTIK DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzemeleri kullanarak ardışık mantık devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile multivibratör devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre flip flop devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre flip flop devrelerini tasarlar.

21

Page 14: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

12

SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzemeleri kullanarak sayıcı ve kaydedici devrelerini tasarlayarak kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile asenkron sayıcı devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile senkron sayıcı devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile kaydedici devrelerini kurar.

21

ADC-DAC DEVRELERİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzemeleri kullanarak ADC-DAC devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile ADC devrelerini kurar.

Şemaya, lojik entegre kataloglarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre uygun malzeme ile DAC devrelerini kurar.

12

TEMEL AĞ KURMA

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda LAN kablo yapımını, bilgisayar ağ ayarlarını, kablolu ve kablosuz modem ayalarını gerçekleştirir.

LAN kablosu yapar

Bir bilgisayarın ağ ayarlarını yapar.

Kablosuz ağ kurar.

Kablolu ve kablosuz modem ayarlarını yapar.

34

AĞ SİSTEMLERİ KURMA

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayar bağlantılarında ağ topolojileri, işletim sistemlerinde kullanıcı ve grup hakları oluşturur.

Bilgisayar bağlantılarında ağ topolojisi kurar.

İşletim sisteminde kullanıcı haklarını oluşturur.

İşletim sisteminde grup haklarını oluşturur.

38

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda X-Ray cihazı seçiminde bu cihazın üretildiği ülkedeki Radyasyon Koruma Enstitülerinden ya da Uluslararası Radyolojik Koruma Kuruluşlarından alınmış izin belgelerinin bulunmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemleri cihaz ayarlarını yapar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda turnike montajında turnike kolu ile yan turnike arasındaki boşluğun minimum olmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan geçiş aletlerinin montajını hatasız olarak yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda X-Ray cihazı seçiminde bu cihazın üretildiği ülkedeki Radyasyon Koruma Enstitülerinden ya da Uluslararası Radyolojik Koruma Kuruluşlarından alınmış izin belgelerinin bulunmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan dedektörlerin montajını ve ayarlarını hatasız olarak yapar.

28

Page 15: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

13

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ PANEL KURULUMU

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda programlama aşamalarına dikkat ederek geçiş kontrol sistemleri panel kurulumunu yapar

Geçiş kontrol sistemlerinin krokisini teknik resim kurallarına göre çizer.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geçiş kontrol sistemi panelinin kolay ulaşılan bir noktaya monte edilmemesine dikkat ederek panel bağlantılarını hatasız olarak yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geçiş kontrol sistemi panelinin programlama aşamalarına dikkat ederek panelleri hatasız olarak programlar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yapılan montajda proje uygunluğa dikkat ederek geçiş kontrol sistemlerinin montajını hatasız olarak yapar.

28

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sensörlerin hatalı alarm vermelerine engel olacak şekilde çevre güvenlik sistemleri kurulumunu yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çit üzeri ve hat sensörlerinin hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde, sensörü zedelememeye özen göstererek ayarlarını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık alan algılayıcılarının hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde, sensörü zedelememeye özen göstererek ayarlarını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çevre güvenlik sistemi panelinin kolay ulaşılan bir noktaya monte edilmemesine dikkat ederek panel bağlantılarını hatasız olarak yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çevre güvenlik sistemi panellerini programlama aşamalarına dikkat ederek hatasız olarak programlar.

28

ALARM-GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA TESPİTİ VE BAKIM

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ESD (Elektro Statik Deşarj) kurallarına riayet ederek alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde arıza tespiti ve bakım yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde ESD (Elektro Statik Deşarj) kurallarına riayet ederek arıza tespiti ve onarım yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alarm ve geçiş kontrol sistemlerinin kararlı halde çalışmasının devamını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek bakım yapar.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 1052

Page 16: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

14

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu

olmalıdır.

4. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

esaslarına göre;

Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,

Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,

100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar

ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve

uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre

eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin

puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not,

kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi

kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki

sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Programın uygulama sürecinde;

1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller

kullanılmalıdır.

2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının

bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları

kullanılmalıdır.

3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek

nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.

4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler:

Uzunluk ölçü aletleri, kumpas, mikrometre, takometre ve lüksmetre,

Multimetre, LCR metre, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, wattmetre ve osiloskop

Analog ölçü aletleri,

Dijital ölçü aletleri,

Pano tipi ölçü aletleri,

Ölçü aletleri katalogları

Çeşitli iletkenler

Page 17: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

15

Pens ampermetre,

Akım trafosu

Gerilim trafosu,

Direnç çeşitleri,

Bobin çeşitleri

Kondansatör çeşitleri

Ayarlı güç kaynağı,

Sinyal jenaretörü,

Sayaç,

El takımları,

Kablo döşeme malzemeleri,

Bağlantı kabloları

Topraklama elemanları,

Aydınlatma malzemeleri,

Sigorta Çeşitleri,

Kaçak Akım Rölesi,

Yangın Koruma Rölesi,

Röle Çeşitleri,

Kontaktör,

Selenoid,

Şalter Çeşitleri,

Kesme Takımları,

Direnci değiştirilecek devre,

Kondansatörü değiştirilecek devre,

Bobini değiştirilecek devre,

Diyotu değiştirilecek devre,

Transistörü değiştirilecek devre,

Lehimleme ekipmanları

Lehim, asit

Lehim sökme istasyonları

Matkap, matkap uçları

Pertinaks, baskı devre kalemi baskı devre çözeltisi,

Diyot Çeşitleri

Transistör çeşitleri

Sac

Aydınger kağıdı, asit çözeltisi, temizleme malzemesi

Plaket, elektronik malzemeler

Ebonit çubuk, ipek kumaş, elektroskop, topraklama bileziği ve düzenekleri.

Rezistans, elektromıknatıs, elektrolitik pil, elektroliz olayı yapılabilecek malzemeler.

Dinamo prensip çalışmasını açıklayan deney ekipmanları,

Kimyasal yolla elektrik enerjisi üretme deneyi ekipmanları,

Termokupul, ebonit çubuk, güneş pili,

Elektrik ölçü aletleri,

Pil, akü, dinamo,

Mıknatıslar,

Çeşitli DC motorlar

AC deney seti,

AC güç kaynakları,

Çeşitli transformatörler,

Çeşitli AC motorlar,

Ölçü aletleri

AC kaynaklar,

Page 18: ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · 2019-11-08 · devreleri kurma, aritmetik mantık devreleri kurma, ardıúık mantık devrelerini kurma, sayıcı ve kaydedici devrelerini

16

Resim masası,

Çizim araç ve gereçleri,

Örnek model parçalar,

Bilgisayar, işletim sistemi, elektrik-elektronik devre ve şema çizim yazılımı

Devre şeması

Kablo test cihazı,

Fiber optik test cihazı,

Transistör test cihazı,

Entegre test cihazı,

Kart arıza tespit cihazı,

Anti statik laboratuar ortamı,

Ölçü ve test aleti,

Baskı devre yol onarım kitleri,

Elektronik malzeme kataloğu,

Transistörün kullanılacağı devre, transistör çeşitleri,

Tristörün kullanılacağı devre,tristör çeşitleri,

Diyağın kullanılacağı devre, diyak çeşitleri,

Triyakın kullanılacağı devre,triyak çeşitleri,

Kuadrak kullanılacağı devre,kuadrak çeşitleri,

PTC, NTC, termokupul,

Muhtelif ısı, manyetik, basınç, optik ve ses transdüserleri/sensörleri

Foto direnç, foto diyot, LED, infrared diyot, foto pil, optik kuplör,

Mikrofon, hoparlör,

Op-amp entegre,

Breadboard,

Led diyot,

Lojik entegre,

ADC entegre,

Spectrum Analizör

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep

edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları

modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.