elektromagnetne spojnice i ko^nice sa lamelama

Download ELEKTROMAGNETNE SPOJNICE I KO^NICE SA LAMELAMA

Post on 16-Dec-2016

348 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELEKTROMAGNETNESPOJNICEI KO^NICESA LAMELAMA

  POBEDA-METALAC AD, 21132 PETROVARADIN, RADE KON^ARA 1TELEFONI: centrala 381(0)21-432-033, komercijalni direktor 433 -143,

  prodaja 432-053, fax 433-144, 433-955www.pobeda.co.yu, E-mail: sales@ pobeda.co.yu ; pobmet@eunet.yu

 • 1

  VA@NA UPUTSTVA

  OP[TE O POBEDINIM ELEKTROMAGNETNIMSPOJNICIMA I KO^NICAMA SA LAMELAMA

  Elektromagnetne spojnice i ko~nice sa lamelamaodgovaraju po gradnji i na~inu delovanja zahtevusavremene ma{inogradnje. Odlike su im: maledimenzije, mali moment praznog hoda, veliki brojuklju~ivanja, mogu}nost daljinskog upravljanja sajednog ili vi{e mesta. Ovo omogu}uje njihovu primenu usvim granama industrije, naro~ito kod proizvodnjealatnih ma{ina.

  Inventivna konstrukcija dozvoljava svestranemogu}nosti ugradnje. Upu}ujemo vas na prikazaneprimere ugradnje na str. 23. Serijska proizvodnjagarantuje ustaljen kvalitet. U interesu kratkoro~nihisporuka preporu~ujemo izbor standardnih izvedbi.Dimenzije otvora i `ljebova spojnica i ko~nica sakratkoro~nom isporukom navedeni su na strani 10.

  Zbog pouzdanog rada, ta~nog uklju~ivanja i prenosavelikih obrtnih momenata, elektromagnetne spojnice salamelama na{le su {iroku primenu u proizvodnji alatnih,tekstilnih, gra|evinskih ma{ina, kao i ma{ina zapakovanje prehrambenih proizvoda.

  Za odre|ivanje veli~ine spojnice odnosno ko~nice, nisudovoljni samo podaci o snazi i broju obrtaja, ve} tuulaze i mnogi drugi faktori.

  Preporu~ujemo da se izbor prepusti nama ili dava{ izbor dostavite nama na preispitivanje.

  Pored snage i broja obrtaja zna~ajni su i podaci ozamajnim momentima redukovanim na vratilo spojnice ibroj uklju~ivanja. Prora~uni za te`e pogonske uslovedopunjavaju se odgovaraju}im faktorom sigurnosti.Namotaji su projektovani za najve}u radnu temperaturu130 C prema propisima VDE 0530 / 7.55 - 32, klasaizolacije B.

  Kod elektromagnetnih spojnica sa lamelama, redagradnje EKE, EDE i EFL magnetni fluks ne prolazi krozpaket lamela. Ovo daje mogu}nost uparivanje lamela~elik/sinterbronza za vla`an rad ili ~elik/tarna obloga zasuvi rad. Kod alatnih ma{ina zbog momenta praznoghoda, naj~e{}e se koriste u prenosnicima pomo}nogkretanja.

  Kod reda gradnje EMD, EMB, ESD i ERD magnetni fluksprolazi kroz paket lamela. Izbor lamela mo`e biti samo~elik/~elik. Ove spojnice koriste se samo u "vla`nomradu" , unutar prenosnika. Tro{enje lamela ne uti~e narad spojnice jer se nastali zazor nadokna|uje ve}imhodom kotvene plo~e. Takve spojnice ne trebanaknadno pode{avati. Kod alatnih ma{ina naj~e{}e sekoriste u prenosnicima glavnog kretanja.

  Elektromagnetne spojnice sa lamelama proizvode se sai bez kliznog prstena. Pogodne su za ugradnju uprenosnike sa uljnim podmazivanjem (vla`an rad) pri~emu je uparivanje lamela ~elik/~elik, odnosno

  ~elik/sinterbronza. Elektromagnetne spojnice salamelama bez kliznog prstena koriste se kao ko~nice.

  Za vanjsku ugradnju (suvi rad) primenjuje se uparivanje~elik/tarna obloga.

  Paket lamela ~elik/sinterbronza poseduju bru{enespoljne lamele od ~elika i bru{ene unutra{nje lamele sasinterbronzanom tarnom oblogom. Ovo uparivanje seodlikuje velikom otporno{}u prema habanju, {toosigurava dugi vek trajanja kod velikih naprezanja ivelikog broja uklju~ivanja. I kod ugradnje u prenosnikesa uljnim podmazivanjem, ove lamele poseduju zbogspiralnih `ljebova na povr{ini lamela dobru tarnusposobnost tj. posti`u vrlo brzo obrtni momenat ita~nost uklju~ivanja.Paketi lamela ~elik/tarna obloga poseduju bru{eneunutra{nje lamele od ~elika i bru{ene spoljne lamele satarnom oblogom za suvi rad. Ovo uparivanje mo`e sekoristiti samo kod suvog rada, a odlikuju se velikomotporno{}u prema habanju i vrlo malim trenjem upraznom hodu. I ove lamele imaju dobru tarnusposobnost sa brzim pove}anjem obrtnog momenta ita~nosti uklju~ivanja.

  Spojnice sa kliznim prstenom za vla`an i suvi radisporu~uju se normalno sa jednim ~eli~nim kliznimprstenom, a po potrebi, i u izvedbi sa dva prstena.Izvedbu sa dva klizna prsten koristiti kada se `eli posti}ive}a sigurnost uklju~ivna i isklju~ivanja spojnica,odnosno ko~nica, a to je potrebno i u slu~aju kada jemesto komandovanja spojnicom ili ko~nicom udaljenood mesta ugradnje, gde se pozitivni pol ve`e preko~etkice za jedan klizni prsten, a negativni pol preko~etkice na drugi klizni prsten. Pri upotrebi spojnica zasuvi rad u vla`noj atmosferi mogu se, ~eli~ni prstenovipo `elji zameniti bronzanim.Kod suvog rada spojnice, kada je obimna brzina kliznogprstena ve}a od 20 m/s koriste se dve ~etkice. Priprekidanju strujnog kola u elektromagnetu spojniceindukuje se visoki napon koji mo`e o{tetiti izolacijuprovodnika i kontakte prekida~a. Zbog za{tite ovih, kodspojnica ve}e snage od 60 W ili velikog brojauklju~ivanja, primenjuju se za{titni otpornici ilikondenzatori u paralelnoj vezi sa rasklopnim kontaktomili namotajem spojnice.Dve ~etkice su potrebne i u slu~aju ako su obimnebrzine kliznih prstena u vla`nom radu ve}e od 6 m /sec.Odstojanje izme|u ~etkica mora da bude {to manje.

  PRIKLJU^AK NA MRE@U

  Za rad spojnica potrebna je jednosmerna struja. Akopostoji mogu}nost napajanja iz mre`e jednosmernestruje potrebno je pomo}u predotpora svesti napon nanazivni napon spojnice. Kod priklju~ka na naizmeni~nustruju napajanje se vr{i posredstvom suvog selenskogispravlja~a odgovaraju}e jednosmerne struje.

 • 2

  Standardno spojnice se proizvode za napon od 24 V, adrugi napon prema zahtevu kupca.

  Brzina uklju~ivanja elektromagnetnih spojnica je vrlovelika. Brzim pobu|ivanjem magneta mogu}e je ovubrzinu i pove}avati. Tra`e li se ekstremno velike brzineuklju~ivanja, preporu~uje se primena brzouklju~nihure|aja, a ako je napon napajanja ve}i od 65 Vpreporu~uje se primena spojnica sa dva klizna prstena.

  DOVOD STRUJE

  Kod vla`nog rada struja se prenosi preko bronzanih~etkica sa tvrdim kontaktom. Kod suvog rada struja seprenosi preko grafitnih ~etkica sa mekim kontaktom.

  Za sme{taj ~etkica i njihov priklju~ak na izvor strujeslu`e dr`a~i ~etkica. Veli~ina i izvedba dr`a~a ~etkicavidi se na strani 20. Ukoliko spojnica zahteva struju ve}uod 6 A, potrebno je predvideti dve ~etkice na jednomkliznom prstenu.

  Kod spojnica bez kliznog prstena telo namotaja miruje,a struja se dovodi preko dvopolnog priklju~ka.

  PODMAZIVANJE I HLA\ENJE

  Ulje koje se koristi za hla|enje i podmazivanje spojnicemora biti odli~nog kvaliteta, otporno na starenje i

  viskoziteta od 1910- 6 m 2/s na 40C do 3310

  - 6 m 2/sna 40C. Osim toga ulje mora imati podjednakusposobnost hla|enja i podmazivanja.

  Hla|enje i podmazivanje se mo`e vr{iti delimi~nopotapanjem, prskanjem i unutra{njim dovo|enjem ulja.

  Kod delimi~nog potapanja spojnica je delimi~nopotopljena u uljnom kupatilu, ali ne vi{e od 10% svogpre~nika. Ovo se podmazivanje primenjuje kod termi~kimanje optere}enih spojnica ~ija obimna brzina nije ve}aod 2 m /s, a koristi se ulje manjeg viskoziteta. Obavezna

  je i primena magnetnog filtra ili nekog trajnog magnetau kutiji prenosnika.

  Kod podmazivanja prskanjem ulje se pod izvesnimpritiskom, dovodi spolja na spojnice pomo}urasprskiva~a. Ovo se podmazivanje primenjuje kodtermi~ki srednje optere}enih spojnica i srednjih obimnihbrzina (do 5 m /s), a primenjuje se ulje viskoziteta oko

  2110 - 6 m 2/s na 40 C.

  Kod unutra{njeg dovo|enja ulja mora postojati otvor uvratilu kroz koji se ulje dovodi pod pritiskom u paketlamela. Takav na~in podmazivanja i hla|enja jenajintenzivniji. Primenjuje se kod termi~ki visokooptere}enih spojnica i velikih obimnih brzina.

  U ovom slu~aju koristiti ulje manjeg viskoziteta ugranicama koje su spomenute. Osim toga ovo ulje morabiti dobro pre~i{}eno od mehani~kih ne~isto}a.

  U slu~aju da postoji visoko termi~ko optere}enje gde nijedan od spomenutih na~ina hla|enja ne zadovoljava,primenjuje se kombinovano hla|enje prskanjem iunutra{njim dovo|enjem ulja.

  SUVI RAD

  Kod spojnica sa uparivanjem lamela ~elik /tarna obloga,ne vr{i se nikakvo podmazivanje. Toplota nastala u tokurada spojnice, odvodi se delimi~no preko vratila ielemenata vezanih za spojnicu, a ve}im delomprirodnom cirkulacijom okolnog vazduha.Ukoliko se i pored toga spojnica jako greje, potrebno jestvoriti ve{ta~ko strujanje vazduha.

  Napomena : Ove vrste spojnica za{tititi od eventualnogprodora maziva ili vode u njih, po{to ovla`ene lameleimaju manji koeficijenat trenja, pa spojnica ne mo`epreneti tra`eni obrtni moment.

 • 3

  UGRADNJA I NA^IN RADA " POBEDA " ELEKTROMAGNETNIH SPOJNICA SA LAMELAMA

  RED GRADNJE EKERED GRADNJE EDE

  RED GRADNJE EMD, EMBRED GRADNJE ESDRED GRADNJE EFLRED GRADNJE ERD

 • 4

  RED GRADNJE EKE

  Telo namotaja (2) sme{teno na pogonskom vratilu,izra|eno je u vidu prstenastog magneta. Iznad namotaja(14) nalaze se unutra{nje lamele (8) koje se uzubljuju satelom namotaja (2). Spolja{nje telo (1) u~vr{}eno je klinomna pogonjenom vratilu ili je spojeno sa zup~anikomodnosno remenicom. Ono nosi spolja{nje lamele (7) u ~ije`lebove ulaze kand`e spolja{njeg tela (1). Lamele sunaizmeni~no uparene i ~ine paket lamela. Aksijalnopomeranje lamela je sa jedne strane ograni~eno telommamotaja (2), a sa druge strane kotvenom plo~om (4) inavrtkom za pode{avanje (5).

  Kotvena plo~a (4) je aksijalno pomerljiva na ~auri (3), dok jenavrtka za pode{avanje (5) rase~ena i poseduje zateznivijak kao i tri `leba za merenje zazora.

  Na telo namotaja (2) navu~en je klizni prsten (10) zalivenizolacionom masom

Recommended

View more >