elektrotehni^ka [kola nikola tesla ni[ nikola ?· elektrotehni~ka {kola” nikola tesla” ni{ 3...

Download ELEKTROTEHNI^KA [KOLA NIKOLA TESLA NI[ Nikola ?· Elektrotehni~ka {kola” Nikola Tesla” Ni{ 3 Pe~at…

Post on 27-Dec-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla Ni{

1

ELEKTROTEHNI^KA [KOLA NIKOLA TESLA NI[ Del. br.05-1768 25.11.2013. Na osnovu ~lana 57. stav 1. ta~ka 1. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ( Slu`beni glasnik Republike Srbije br.72/09,52/11,55/13 ), [kolski odbor Elektrotehni~ke {kole Nikola Tesla iz Ni{a, na svojoj sednici odr`anoj dana 25.11.2013. doneo je

STATUT

I OSNOVNE ODREDBE

~l. 1

Ovim Statutom ure|uju se organizacija, na~in rada ,upravqawe,rukovo|ewe i ostvarivawe delatnosti Elektrotehni~ke {kole Nikola Tesla , kao i druga pitawa utvr|ena Zakonom.

~l.2

Osniva~ {kole je Republika Srbija.

~l.3 [kola je pravno lice sa statusom javne ustanove.

~l.4 [kola je nosilac prava, obaveza i odgovornosti u ostvarivawu delatnosti obrazovawa i vaspitawa u skladu sa Ustavom,Zakonom o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa,Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu i ovim Statutom.

~l.5 [kola ostvaruje obrazovno vaspitnu delatnost u okviru sredweg obrazovawa realizacijom odgovaraju}eg {kolskog odnosno nastavnog plana i programa za sredwe obrazovawe i vaspitawe , u trajawu propisanom zakonom.

~l.6 Zaposleni u {koli ostvaruju prava ,obaveze i odgovornosti u skladu sa Ustavom RS , va`e}im zakonima i posebnim propisima u oblasti obrazovawa i vaspitawa,kolektivnim ugovorima , ovim Statutom i normativnim aktima {kole. Broj i struktura zaposlenih u {koli utvr|uje se aktom o sistematizaciji poslova i godi{wim planom rada {kole u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Ministarstva prosvete. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u {koli obavqaju nastavnici, stru~ni saradnici i pomo}ni nastavnici.

Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla Ni{

2

II PRAVNI POLO@AJ [KOLE

~l. 7 1.Naziv i sedi{te [kola je upisana u registar Privrednog suda u Ni{u, re{ewem broj F 753/89. Mati~ni broj jedinstvenog registra [kole je 07274360. [ifra delatnosti {kole je 8532. Poreski identifikacioni broj 101859168 @iro ra~un {kole je broj 840-1768660-48 kod Uprave za trezor. [kola ima ra~un sopstvenih sredstava broj 840-1768666-30. Obavqaju}i obrazovno-vaspitnu delatnost, {kola vr{i javna ovla{}ewa koja su joj poverena Zakonom.

~l. 8 [kola posluje pod nazivom Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla Sedi{te {kole je u Ni{u, ul. Aleksandra Medvedeva 18. [kola obavqa delatnost u svom sedi{tu. [kola mo`e ste}i status model centra ,u skladu sa zakonom.

~l. 9 [kola mo`e da vr{i statusne promene ,promenu naziva i sedi{ta. Odluku o statusnoj promeni donosi [kolski odbor uz saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove obrazovawa i vaspitawa u skladu sa zakonom. [kola ne mo`e da vr{i statusne promene ,promenu naziva ili sedi{ta u toku nastavne godine. 2. Pe~ati [kole

~l. 10

Tekst pe~ata i {tambiqa koje {kola koristi ispisuju se na srpskom jeziku }irili~nim pismom. [kola ima : 1. Pe~at kru`nog oblika, veli~ine 32 mm, koji sadr`i grb Republike Srbije, a oko grba natpis }irilicom na srpskom jeziku : Republika Srbija. U slede}em unutra{wem krugu je naziv {kole : Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla i u dnu pe~ata : Ni{. Ovaj pe~at se koristi za overu javnih isprava koje izdaje {kola ( svedo~anstva, diploma, ispisnice, uverewe i |a~ku kwi`icu ). Ovim pe~atom rukuje i za wegovu upotrebu i ~uvawe odgovara administrativni referent. 2. Tri pe~ata kru`nog oblika pre~nika 28 mm sa istovetnim tekstom pe~ata od 32 mm, s tim {to je jedan bez, a dva su obele`ena oznakom rimske cifre (I iliII ) koji se nalazi izme|u grba Republike Srbije i sedi{ta {kole. Pe~at koji nije obele`en rimskom cifrom slu`i za op{te poslove i za wegovu upotrebu i ~uvawe odgovara sekretar {kole.

Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla Ni{

3

Pe~at obele`en rimskim brojem I slu`i za op{te poslove i za wegovu upotrebu i ~uvawe odgovara administrativni referent. Pe~at obele`en rimskim brojem II slu`i za ra~unovodstvene potrebe i za wegovu upotrebu i ~uvawe odgovara {ef ra~unovodstva.

~l. 11 Pe~ati se ~uvaju na na~in koji onemogu}ava wihovo neovla{}eno kori{}ewe.

~l. 12

[kola vodi evidenciju o pe~atima. Uni{tavawe matrice pe~ata, progla{ewe pe~ata neva`e}im i izrada novog pe~ata vr{i se u skladu sa Zakonom. 3. Sredstva {kole

~l. 13 Ste~ena sredstva {kole su u javnoj svojini i koriste se za obavqawe delatnosti utvr|ene zakonom. Sredstva za rad {kole obezbe|uju se u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa i finansijskim planom {kole. [kola sti~e sredstva iz buxeta Republike Srbije, preko Ministarstva prosvete kojima obezbe|uje plate i dodatkezaposlenih,socijalne,otpremnine razvojne programe i projekte ,u~e{}e republike u oblasti investicija ,stru~nog usavr{avawa zaposlenih,takmi~ewa u~enika na republi~kom i me|unarodnom nivou u skladu sa utvr|enim sredstvima i kriterijumima koje propisuje ministar . Iz buxeta Grada Ni{a obezbe|uju se sredstva za stru~no usavr{avawe zaposlenih,jubilarne nagrade, prevoz zaposlenih,prevoz u~enika na republi~ko i me|unarodno takmi~ewe, kapitalne izdatke ,i druge teku}e rashode osim onih za koja se sredstva obezbe|uju u buxetu Republike,za{titu i bezbednost u~enika . [kola mo`e u~e{}em roditeqa i u~enika,od donacija, sponzorstva, ugovora,{kolarine i drugih pravnih poslova,pro{irene delatnosti ,da obezbedi sredstva za vi{i kvalitet u oblasti sredweg obrazovawa. Ostvarivawe prihoda ,evidentirawe i kori{}ewe sredstava vr{i se u skladu sa propisima kojima se ure|uje buxetski sistema. 4.Pravni promet,zastupawe i predstavqawe

~l. 14 [kola u pravnom prometu sa tre}im licima istupa u svoje ime i za svoj ra~un. Za svoje obaveze {kola odgovara sredstvima i imovinom kojima raspola`e. [kolu zastupa i predstavqa direktor bez ograni~ewa. U slu~aju privremene odsutnosti ili spre~enosti direktora da obavqa du`nost ,zamewuje ga nastavnik ili stru~ni saradnik na osnovu ovla{}ewa direktora ili [kolskog odbora u skladu sa zakonom. U odre|enim slu~ajevima direktor {kole mo`e pismenim punomo}jem, u okviru svojih ovla{}ewa, odrediti i drugo lice da predstavqa i zastupa {kolu ili da preduzima druge pravne radwe od interesa za {kolu. Punomo}je se mo`e u svako doba opozvati.

Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla Ni{

4

~l. 15 5.Delatnost [kole [kola obavqa delatnost pod nazivom sredwe stru~no obrazovawe.Delatnost sredweg obrazovawa i vaspitawa je delatnost od neposrednog dru{tvenog interesa i ostvaruje se kao javna slu`ba.

~l.16

[kola obavqa obrazovno vaspitnu delatnost realizacijom odgovaraju}eg {kolskog odnosno nastavnog plana i programa za stru~ne {kole u podru~ju rada elektrotehnika.U {koli se sti~e ~etvorogodi{we obrazovawe za obrazovne profile:

1. elektrotehni~ar ra~unara 2. elektrotehni~ar automatike 3. elektrotehni~ar elektronike 4. elektrotehni~ar energetike 5. elektrotehni~ar procesnog upravqawa 6. elektrotehni~ar za rashladne i termi~ke ure|aje

[kola je verifikovana za ostvarivawe nastavnih planova i programa u podru~ju rada ma{instvo i obrada metala za obrazovni profil u ~etvorogodi{wem obrazovawu

1. tehni~ar mehatronike-ogled

[kola je verifikovana za ostvarivawe nastavnih planova i programa u podru~ju rada elektrotehnika i ra~unarstvo za obrazovni profil u ~etvorogodi{wem obrazovawu

2. elektrotehni~ar informacionih tehnologija - ogled U {koli se obavqa obrazovno vaspitni rad radi ostvarivawa programa stru~nog specijalisti~kog obrazovawa nakon sredweg obrazovawa u trajawu od godinu dana za obrazovne profile:

1. Elektroenergeti~ar za mre`e i postrojewa-specijalista 2. Elektroenergeti~ar za elektri~ne instalacije-specijalista 3. Elektroni~ar za programsku opremu 4. Elektrotehni~ar specijalista za automatiku 5. Elektrotehni~ar specijalista za rashladne i termi~ke ure|aje 6. Elektroenergeti~ar za ma{ine i opremu

[kola je verifikovana za ostvarivawe nastavnih planova i programa u trogodi{wem trajawu u podru~ju rada elektrotehnika za obrazovne profile:

1. Elektromehani~ar za ma{ine i opremu 2. Elektromonter mre`a i postrojewa

~l.17

Obrazovno vaspitnu delatnost {kola ostvaruje kroz

Elektrotehni~ka {kola Nikola Tesla Ni{

5

-redovnu nastavu teorijsku -prakti~nu nastavu i profesionalnu praksu -nastavu u bloku -dodatnu nastavu -dopunsku nastavu -pripremnu nastavu -izbornu nastavu -fakultativnu nastavu -kulturnu i javnu delatnost

Obrazovno-vaspitni rad obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti radi ostvarivawa programa obrazovawa i vaspitawa kojima se posti`u propisani ciqevi i zadaci u skladu sa zakonom.

~l.18 Izvr{avaju}i osnovnu delatnost {kola ostvaruje kod u~enika osposobqavawe za `ivot ,rad i daqe obrazovawe,ovladavawe osnovnim elementima savremenog op{teg obrazovawa, osposobqavawe za primenu ste~enih znawa i ume}a i stvarala~ko kori{}ewe slobodnog vremena,razvijawe intelektualnih i fizi~kih sposobnosti ,kriti~kog mi{qewa,samostalnosti i zainteresovanosti za nova znawa,upoznavawe osnovnih zakonitosti razvoja prirode ,dru{tva i qudskog mi{qewa,sticawe i razvijawe svesti o potrebi ~uvawa zdravqa i za{tite prirode i ~ovekove sredine,razvijawe humanosti,istinoqubivosti,patriotizma,vaspitaw