enoexpo 2015 folder

8
ENOEXPO 13. Mi´dzynarodoweTargi Wina w Krakowie ® www.enoexpo.krakow.pl www.horeca.krakow.pl www.gastrofood.krakow.pl 04-06 listopada 20 15 Kraków ® Jedyne w Polsce bran˝owe targi wina

Upload: targi-w-krakowie-trade-fairs-in-krakow-ltd

Post on 07-Apr-2016

231 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

13. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO® - jedyne branżowe Targi Wina w Polsce, 4-6 listopada 2015

TRANSCRIPT

Page 1: ENOEXPO 2015 folder

ENOEXPO13. Mi´dzynarodowe TargiWina w Krakowie

®

www.enoexpo.krakow.plwww.horeca.krakow.plwww.gastrofood.krakow.pl

04-06listopada

2015Kraków

®

Jedyne w Polscebran˝owe targi wina

Page 2: ENOEXPO 2015 folder

ENOEXPO®

ENOEXPO

Wa˝ne jest to, ˝e Targi ENOEXPO®

ciàgle si´ rozwijajà.Widz´ to,kiedy porównuj´ tegorocznà

i poprzednià edycj . Lubi´ Waszàorganizacj´ i to, ˝e wszystko jestzawsze dopi´te na ostatni guzik.

Beata Anna Zdyb, Vetrina W∏oska,

W∏ochy

®

Rynek wina w Polsce rozwija si´ dynamicznie, a Polacy otwierajà si´ na nowedoznania smakowe. Po wino si´ga coraz wi´cej, bo a˝ 45% osób. Mimo to jego spo˝ycie w naszym kraju wynosi nieco ponad 3 litry na osob´. Jest towielokrotnie mniej ni˝ w krajach zachodnich, gdzie Êrednia to 25–40 litrów.Polska ma zatem du˝y potencja∏, ale nadal pozostaje jednym z krajów Europyo najni˝szym wskaêniku spo˝ycia wina na osob . Dlatego nasz kraj z 38 mlnmieszkaƒców jest wa˝nym partnerem dla producentów i dystrybutorów wina, a jedynym miejscem spotkaƒ bran˝y w Polsce jest Kraków i organizowaneod dwunastu lat Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®.

ENOEXPO® odbywa si´ równoczeÊnie z 23. Mi´dzynarodowymi TargamiWyposa˝enia Hoteli i Gastronomii HORECA® oraz 14. Targami Artyku∏ówSpo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®. Stwarza to

doskona∏à okazj , by zaprezentowaç wina odbiorcom z bran˝y HoReCai znaleêç dystrybutora na pr´˝nie rozwijajàcym si´ rynku.

Cieszymy si´, ˝e tu jesteÊmy. Wystawiamy

wina z Rumunii. NawiàzaliÊmy du˝o korzystnych kontaktów i mamy

zamiar wróciç do Polski. To jest bardzodobra mo˝liwoÊç by dotrzeç do w∏aÊcicielirestauracji i hoteli. Nasze trunki sà naj-wy˝szej jakoÊci. Takie wydarzenia jak ENOEXPO® to szansa na rozwini´cie

sieci dystrybucji naszych win do ró˝nych krajów.

Daniel Zottu, Rumuƒski Zwiàzek

Sommelierów

Page 3: ENOEXPO 2015 folder

Specjalistyczne targi wina w Krakowie z roku na rok nabierajà wi´kszego wymiarumi´dzynarodowego.W 2014 roku na ENOEXPO® wina zaprezentowa∏o173 dystrybutorów,

importerów i producentów w tym 106 zagranicznych z 18 krajów: Armenii, Austrii,Bu∏garii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Mace-

donii, Portugalii, Rumunii, RPA, S∏owenii, W´gier, W∏och i Nowej Zelandii.Targi odwiedzi∏o blisko 12 tysi´cy goÊci zwiàzanych zawodowo

z sektorem winiarskim i gastronomicznym.

Rokrocznie Targi odwiedzajà gwiazdy Êwiatowego winiarstwa.Byli ju˝: najs∏ynniejszy winemaker Êwiata Michel Rolland, JairAgopian, s∏ynna Brytyjka Patricia Atkinson czy profesor Philippo Pszczó∏kowski-Tomaszewski – kultowa postaç chilijskiego winiarstwa. W 2014 roku goÊciem specjal-nym by∏ Victor Schoenfeld – g∏ówny winemaker Golan Heighst Winery i wspó∏twórca Êwiatowego

sukcesu win izraelskich.

Dla mnie to wa˝na impreza i ciesz´ si´, ˝e

nast´puje regionalizm, czyli jest coraz wi´cej wystawców za-

granicznych – zw∏aszcza z EuropyÂrodkowej i Wschodniej,dzi´ki czemu

mo˝emy budowaç portfolio swoich trunków.

Pawe∏ Woêniak, Krako Slow Wines s.c.

ENOEXPO® to Êwietne i niezwykle perspektywicznewydarzenie. Wasz kraj ma

ogromny potencja∏ by rozwijaçkultur´ picia wina, a tutaj

w trakcie Targów si´ jà promuje.

Victor Schoenfeld, Golan Heighst Winery

Mi´dzynarodowasława

ENOEXPO®

Page 4: ENOEXPO 2015 folder

Dzi´ki wieloletniemu doÊwiadczeniu w organizacji targów i dobrej znajomoÊci bran˝y HoReCa gwarantujemy wszech-

stronnà promocj´ imprezy wÊród profesjonalistów z bran˝y hote-larskiej, gastronomicznej i winiarskiej:

ⓦ reklam´wnajwa˝niejszychczasopismach iportalach bran˝owych

ⓦ wspó∏prac´ z ekspertami ze stowarzyszeƒ oraz organizacjibran˝owych z Polski, S∏owacji i Czech

ⓦ dystrybucj´ ponad 20 000 zaproszeƒ wysy∏a-nych pocztà tradycyjnà oraz w formie newslette-

rów do w∏asnej, ciàgle aktualizowanej bazyklientów, oraz baz patronów i partnerówtargów

Doskonałapromocja

ⓦ restauratorzy

ⓦ hotelarze

ⓦ w∏aÊciciele kawiarni, pubów, barów

ⓦ przedstawiciele sklepów specjalistycznych i hurtowni

ⓦ przedstawiciele sieci dystrybucyjnych i handlowych

ⓦ producenci i importerzy wina

ⓦ doradcy ds. wina, sommelierzy

ⓦ cz∏onkowie winiarskich klubów degustacyjnych

ENOEXPO®

to wydarzenie, które ca∏yczas si´ rozwija. Jest coraz

wi´cej ludzi,którzy zainteresowanisà konkretnie winem, a nam toprzynosi wi´cej kontaktów, m.in. z restauracjami, z którymi budu-

jemy d∏ugotrwa∏e relacje.

Magdalena KuÊmierz, The Fine Food Group

Bywamy na wielu zagranicznych imprezach

targowych.Polska jest dla nasniezwykle perspektywicznym

rynkiem. PojawiliÊmy si´ tutaj, bo ENOEXPO® to doskona∏a okazja, by znaleêç dystrybutorów naszego

wina. MogliÊmy zaprezentowaç nasze najlepsze wina.

Salome Saakadze, Chateau Mukhrani,

Gruzja

Profil zwiedzajàcych:

ENOEXPO®

Page 5: ENOEXPO 2015 folder

Ofertaspecjalna

Oferujemy Paƒstwu specjalne stoiska o powierzchni 6 m2 wraz z dodatkowym

wyposa˝eniem w promocyjnej cenie – ju˝ od 2210 z∏ netto!

Aby zwielokrotniç efekt marketingowy, wyró˝niç si´

wÊród konkurencji oraz zwróciç uwag´ potencjalnych kontrahentów, zach´camy

do udzia∏u w konkursach winiarskich towa-rzyszàcych ENOEXPO®. W zwiàzku z tym,˝e odbywajà si´ one miesiàc przed samymitargami gwarantujemy Paƒstwu dodatkowàreklam´ jeszcze przed imprezà. Uroczyste

wr´czenie medali ma miejsce podczas ENOEXPO®, a nagrodzone wina

sà prezentowane na targach.

7. KONKURS WINIARSKI O MEDAL ENOEXPO® 2015

Celem konkursu jest wybór najlepszych win w poszczególnych

kategoriach i nagrodzenie ich MEDALAMITARGÓW ENOEXPO® 2015. Mogà w nimwziàç udzia∏ producenci i importerzy wina,niezale˝nie od tego, czy sà wystawcamiTargów ENOEXPO® 2015. Uczestnicymogà zg∏aszaç wina dost´pne i znane

w Polsce, jak i te, które dopiero planujà wprowadziç

na nasz rynek.

7. KONKURS POLSKICH WIN I CYDRÓW O MEDAL

ENOEXPO® 2015

G∏ównà ideà konkursu jest promocja wina i cydrów produkowanych w Polsce. W kon-

kursie mogà wziàç udzia∏ producenci polskichwin i cydrów niezale˝nie od tego, czy sà wys-tawcami Targów ENOEXPO® 2015. Najlepsze

wina i cydry, zg∏oszone w poszczególnych kategoriach, uhonorowane zostanà

MEDALAMI TARGÓW ENOEXPO® 2015. Nagrodzone wina i cydry zyskujà do-

datkowà promocj´ i wyró˝nienie wÊród nabywców z sektora

gastronomicznego.

Page 6: ENOEXPO 2015 folder

EXPO Kraków:

Od 2014 roku Targi ENOEXPO® odbywajà si´ w Mi´dzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, którego w∏aÊcicielem i operatorem sà Targi w Krakowie Sp. z o.o. To najnowoczeÊniejszy i najwi´kszy obiekt w po∏udniowejPolsce. Przestronne, wykonane zgodnie ze Êwiatowymi trendami, wielofunkcyjne Centrum zapewnia najwy˝szy poziom organizowanej wystawy. W tym nowo-

czesnym kompleksie o powierzchni 13 tys. m2 mieszczà si´: dwie hale o powierzchni 5 i 4 tys. m2, zespó∏ klimatyzowanych, modu∏owych sal

seminaryjnych o ró˝nych wielkoÊciach, pokoje spotkaƒ oraz restauracja i lobby o powierzchni 1400 m2.

Dogodna lokalizacja EXPO Kraków pozwala zagwarantowaç szybki dojazd z centrum miasta i z dworca PKP zarówno komunikacjà

miejskà, jak i prywatnymi pojazdami, na które czeka ponad 700 miejsc parkingowych.

Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe na Êwiatowym poziomie

ⓦ reklama w systemie digital signage

ⓦ s∏upy reklamowe i flagi przed EXPO Kraków

ⓦ baner reklamowy na ogrodzeniu wokó∏ obiektu

ⓦ siatka wielkoformatowa na fasadzie EXPO Kraków

Nowe formy reklamy w EXPOKrakówpodczas ENOEXPO:

ENOEXPO®

®

Page 7: ENOEXPO 2015 folder

Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko dwudziestu lat w bran˝y targowej, sà dziÊ najwi´kszym na po∏udniu krajui czo∏owym w Polsce organizatorem targów i kongresów. W swoim kalendarzu imprez cyklicznych firma posiada naj-wa˝niejsze bran˝owe wydarzenia w Polsce: Mi´dzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT®, Mi´dzynarodoweTargi Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii HORECA®, Targi Ksià˝ki w Krakowie®, Mi´dzynarodoweTargi Wina w Krakowie ENOEXPO®, Mi´dzynarodowe Targi Obrabiarek, Narz´dzi i Urzàdzeƒdo Obróbki Materia∏ów EUROTOOL®. Targi w Krakowie sà cz∏onkiem ÊwiatowegoStowarzyszenia Przemys∏u Targowego UFI (The Global Association of the Exhi-bition Industry), zrzeszajàcego wiodàcych organizatorów targów i w∏aÊcicieliterenów targowych. Cz∏onkostwo w UFI to coÊ wi´cej ni˝ presti˝, to wa˝nyczynnik wyró˝niajàcy i gwarancja najwy˝szej jakoÊci organizowanychprzedsi´wzi´ç.

Dodatkowym atutem udzia∏u w targach w Krakowie jest niepowta-rzalny klimat miasta. Kraków ponownie zwyci´˝y∏ w konkursie pre-sti˝owego portalu turystycznego Zoover na najlepsze turystycznemiasto w Europie w 2015 r. Stolica Ma∏opolski pokona∏a m.in.Sewill´, Wenecj´, Rzym i Barcelon´. Wa˝ne jest tak˝e strate-giczne po∏o˝enie geograficzne Krakowa. Przez miasto przebie-gajà g∏ówne kolejowe i drogowe szlakikomunikacyjne o znaczeniu mi´-dzynarodowym. Kraków po-siada Mi´dzynarodowyPort Lotniczy Baliceoferujàcy po∏àczeniaze wszystkimi naj-wi kszymi miastamiEuropy i Êwiata.

Targi w Krakowie doÊwiadczenie i rzetelnoÊç

Page 8: ENOEXPO 2015 folder

Kontakt:Iwona Miliszkiewicz-Bielak - komisarz targów

tel. kom.: +48 501 691 235, tel. +48 12 651 90 30

e-mail: [email protected]

Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller

Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa

Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Patronat honorowy:

Biuro:Targi w Krakowie Sp. z o.o.

31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 (EXPO Kraków) tel. +48 12 6448165, 6445932

[email protected]

www.expo.krakow.plwww.targi.krakow.pl