epo1 - pwsz. - przedmioty...  ustawy o ochronie w‚asno›ci intelektualnej ... pwsz...

Download EPO1 - pwsz. - przedmioty...  ustawy o ochronie w‚asno›ci intelektualnej ... PWSZ w Sulechowie

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny

Kierunek studiw: energetyka Poziom ksztacenia: studia I stopnia Profil ksztacenia: praktyczny

Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod

przedmiotu EPO1

Rok I Liczba

Forma zaj Punkty ECTS Semestr I,II Wykady wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Studia stacjonarne godzin ogem - - 60 - - 0

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Grzegorz Fiedorowicz

Cel przedmiotu

Zajcia ruchowe, prowadzone w grupach mskich i eskich (z wyczeniem pywania i jedziectwa) z wykorzystaniem sprztu do wicze fizycznych, gier sportowych, urzdze do wicze siowych i fitness. Studenci mog wybiera preferowane rodzaje aktywnoci ruchowych grupy rozwoju oglnego, gry sportowe, pywanie i jedziectwo. Fakultet wychowania fizycznego zajcia ruchowe o charakterze treningu sportowego prowadzone w grupach specjalizacji sportowej lub rekreacyjnej. Celem przedmiotu jest wszechstronny i harmonijny rozwj fizyczny, poprawa oglnej sprawnoci ruchowej i zdrowotnoci, poprawa motorycznoci. Rozbudzenie zainteresowa rnymi rodzajami aktywnoci ruchowej. Wyksztacenie umiejtnoci ruchowych zapewniajcych aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej, doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowo-rekreacyjnej, ksztatowanie postaw prozdrowotnych, utrwalenie nawykw aktywnoci rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowej dziedzinie sportowej lub rekreacyjnej, wyonienie reprezentantw uczelni na zawody sportowe rangi Akademickich Mistrzostw Wojewdztwa Lubuskiego, Akademickich Mistrzostw Polski.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i innych kompetencji

Brak przeciwwskaza lekarskich.

Efekty ksztacenia

Symbol Opis efektu ksztacenia Sposb

sprawdzenia efektu ksztacenia

Odniesienie do efektw kierunkowych

Wiedza

W01 definiuje pojcia kultura fizyczna, rekreacja, gry sportowe, rozgrzewka, fitness, streching

testy sprawdzajce

W02 definiuje i opisuje zasady, przepisy wybranych gier sportowych

testy sprawdzajce

W03 wyjania znaczenia wicze wprowadzajcych testy sprawdzajce

W04 rozpoznaje formy gier sportowych uproszczona, fragmenty gry, gra szkolna, gra waciwa

testy sprawdzajce

Umiejtnoci

U01 stosuje techniki waciwe dla rnych rodzajw aktywnoci ruchowych

testy sprawdzajce

U02 wykorzystuje dostpny sprzt sportowy zgodnie z jego przeznaczeniem

testy sprawdzajce

U03 organizuje zajcia ruchowe wasne

Kompetencje spoeczne

K01 podejmuje aktywno ruchow na rzecz autorozwoju

K_K01

K02 inicjuje, przeprowadza zajcia rekreacji ruchowej K_K01

Symbol Opis efektu ksztacenia Sposb

sprawdzenia efektu ksztacenia

Odniesienie do efektw kierunkowych

K03 sdziuje zawody rangi towarzyskiej zawody uczelniane, osiedlowe

K_K01, K_K03

K04 wzrost poziomu sportowego uczestnikw K_K01

K05 wyonienie liderw w poszczeglnych dyscyplinach sportowo-rekreacyjnych mistrzostwa uczelni

K_K01, K_K03

K06 wytypowanie reprezentantw uczelni na rozgrywki regionalne i oglnopolskie

K_K01

Treci programowe

Z1. Elementy gimnastyki wiczenia zwinnoci i gibkoci.

Z2. Rozciganie, streching, wiczenia wolne i z przyrzdami, ukady gimnastyczne doskonalenie;

Z3. Gry sportowe badminton, tenis, tenis sportowy nauka i doskonalenie techniki indywidualnej tj. Odbicia forhendowe i backhandowe, podanie serwisowe.

Z4. Gra szkolna, gra waciwa; prowadzenie zawodw systemy rozgrywek, sdziowanie, turnieje indywidualne i druynowe nauka i doskonalenie;

Z5. Zespoowe gry sportowe futsal, pika siatkowa, siatkwka plaowa.

Z6. Koszykwka, streetbasket, unihokej doskonalenie techniki indywidualnej.

Z7. Podania i chwyty, odbicia w parach, zrzuty z biegu, w wyskoku, z miejsca, wolne, karne, stae fragmenty gry, zasady i przepisy gier, fragmenty gry, gra waciwa.

Z8. Sdziowanie mechanika sdziowania, protok zawodw sportowych doskonalenie;

Z9. Gry rekreacyjne minigolf, boule, ringo.

Z10. Palant, kwadrant zasady i przepisy gry, rozgrywki indywidualne i zespoowe nauka i doskonalenie;

Z11. Fitness kroki podstawowe, wiczenia ruchowe przy muzyce, ukady wicze doskonalenie;

Z12. Pywanie elementy techniki i stylw pywackich.

Z13. Skok startowy, nawroty, sztafety, zasady bezpieczestwa, podstawy ratownictwa wodnego doskonalenie;

Z14. Jedziectwo podstawy kieznania, przyswojenie pomocy jedzieckich, podstawowe elementy ujedania doskonalenie;

Z15. Turystyka rowerowa zasady bezpieczestwa, technika jazdy, obsuga techniczna roweru, planowanie trasy.

Metody / techniki dydaktyczne

Metody podajce omwienie i pokaz

Metody poszukujce wiczenia ruchowe, gry szkolne, sdziowanie meczw, protokoowanie

Metoda treningu sportowego technika indywidualna, taktyka, wytrzymao oglna i specjalna

Metoda startowa udzia w zawodach i turniejach sportowych

Sposb i kryteria sprawdzania efektw ksztacenia

Studenci oceniani s w systemie cigym. Podstawowym kryterium oceny jest obecno i aktywno na zajciach, znajomo przepisw wybranych gier sportowych, udzia w rozgrywkach uczelnianych. Studenci majcy lekarskie przeciwwskazania do wicze fizycznych uczestnicz w zajciach penic role sdziego, protokolanta, sekretarz rozgrywek, pomocnika prowadzcego. Testy umiejtnoci sportowych, udzia w zawodach i turniejach uczelnianych oraz udzia w rozgrywkach rodowiskowych.

Sposb zaliczenia

Na ocen kocow skadaj si

udzia w zajciach,

aktywno na zajciach

sdziowanie i protokoowania meczw i zawodw rozgrywek uczelnianych

w przypadku fakultetu wychowania fizycznego bez zaliczenia, zajcia dodatkowe

Literatura podstawowa i uzupeniajca

1. Karpiski R. Pywanie. Podstawy, techniki, nauczanie. AWF Katowice, 2003.

2. Krlak A. Tenis dla dziecin nauczycieli i rodzicw. WSiP, Warszawa, 1999.

3. Grzdziel G., Kowalski L. Siatkwka plaowa w szkole. COS, Warszawa, 2000.

4. Pruchniewicz W. Akademia jedziectwa. PZJ Warszawa, 2002.

5. Kulczycki R. Tenis stoowy bez tajemnic. Gorzw Wlkp., 2002.

6. Uzarowicz J, Zdebska H. Pika siatkowa- program szkolenia dzieci i modziey. Warszawa, 1998.

7. Trzeniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSip Warszawa, 1995.

8. Vella M. Anatomia w treningu siowym i fitness. Muza S.A. Warszawa, 2007.

9. Zwizkowe przepisy sportowe PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS.

Uwaga:

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczcia zaj.

PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny

Kierunek studiw: energetyka

Poziom ksztacenia: studia I stopnia

Profil ksztacenia: praktyczny

Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna Kod

przedmiotu EPO2

Rok I Liczba

Forma zaj Punkty ECTS Semestr I Wykady wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Studia stacjonarne godzin ogem - - 30 - - 2

Studia niestacjonarne godzin ogem - - 18 - - 2

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr in. Julian Jakubowski

Cel przedmiotu

Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejtnoci w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w praktyce inynierskiej, w tym

formatowania zoonych dokumentw tekstowych,

wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do oblicze inynierskich i prezentacji wynikw,

umiejtnego posugiwania si zasobami Internetu,

budowy i moliwoci wykorzystania baz danych,

tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnych,

podstaw grafiki komputerowej.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i innych kompetencji

Podstawowa wiedza i umiejtnoci z zakresu dziaania komputera i jego obsugi, systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego na poziomie ECDL Core.

Efekty ksztacenia

Symbol Opis efektu ksztacenia Sposb

sprawdzenia efektu ksztacenia

Odniesienie do efektw kierunkowych

Wiedza

W01

Zna podstawow terminologi waciw dla technologii informacyjnej. Rozumie struktury danych i sposb ich zapisu w komputerze.

Kolokwium

K_W02

W02

Klasyfikuje narzdzia informatyczne wedug kryterium funkcjonalnoci. Potrafi dobra odpowiednie narzdzie informatyczne w zalenoci od rozwizywanego problemu.

Kolokwium

W03

Ma wiedz dotyczc wykorzystania technologii informatycznych do przetwarzania tekstw i zbiorw danych inynierskich.

Kolokwium

Umiejtnoci

U01

Potrafi w uzasadniony sposb wykorzystywa programy komputerowe w zakresie przetwarzania tekstw i analizy danych.

Kolokwium K_U07

U02

Potrafi opracowa kompletn procedur dotyczc realizacji zadania inynierskiego i przygotowa opis, obliczenia i prezentacj odnonie realizacji zadania.

Kolokwium K_U04, K_U07

Kompetencje spoeczne

K01 Rozumie znaczenie wymiany informacji w grupie przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

ocena prezentacji K_K03, K_K07

Symbol Opis efektu ksztacenia Sposb

sprawdzenia efektu ksztacenia

Odniesienie do efektw kierunkowych

K02

Potrafi samodzielnie wyszukiwa informacj w zasobach internetowych. Zna, rozumie i stosuje zapisy ustawy o ochronie wasnoci intelektualnej w odniesieniu do zasobw Internetu.

Treci programowe

L1. Pojcia podstawowe informacja, informatyka, technologia informacyjna. Podstawowe systemy informatyczne (SPIS, SINT, itp.). Budowa i system operacyjny komputera. Pliki i katalogi. Przetwarzanie informacji. Syste

Recommended

View more >