etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5...

of 60 /60
Блок помпа Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж

Upload: others

Post on 19-Jun-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Блок помпа

Etabloc

Ръководство за експлоатацияи монтаж

Page 2: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Оформление

Ръководство за експлоатация и монтаж Etabloc

Оригинално ръководство за експлоатация

Всички права запазени. Съдържанието не може да се разпространява, размножава, редактира и предава натрети лица без писменото съгласие на производителя.

Общо важи правилото: запазени са всички права за технически промени.

© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 04.03.2014

Page 3: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Съдържание

Речник ...................................................................................................5

1 Обща информация ...............................................................................61.1 Принципи .......................................................................................................... 6

1.2 Монтаж на некомплектовани машини ............................................................ 6

1.3 Целева група .................................................................................................... 6

1.4 Други валидни документи ................................................................................ 6

1.5 Символика ........................................................................................................ 7

2 Безопасност ..........................................................................................82.1 Обозначение на предупреждения ..................................................................8

2.2 Обща информация ........................................................................................... 8

2.3 Употреба съгласно разпоредбите .................................................................. 8

2.4 Квалификация и обучение на персонала ....................................................... 9

2.5 Последствия и опасности при неспазване на ръководството ...................... 9

2.6 Безопасна работа ..........................................................................................10

2.7 Инструкции по безопасност за собственика/оператора .............................. 10

2.8 Инструкции по безопасност за дейности по поддръжката, инспекциите имонтажа .......................................................................................................... 10

2.9 Забранени режими на работа ....................................................................... 10

2.10 Указания за противовзривна защита ............................................................ 11

3 Транспорт/междинно складиране/преработка .................................133.1 Контролиране състоянието на доставката .................................................. 13

3.2 Транспортиране .............................................................................................13

3.3 Съхраняване/консервиране .......................................................................... 14

3.4 Връщане ......................................................................................................... 14

3.5 Преработка ..................................................................................................... 15

4 Описание на помпата/помпения агрегат ..........................................164.1 Общо описание .............................................................................................. 16

4.2 Производствена информация съгласно Наредба 547/2012 (за водни помпис максимална номинална мощност на вала 150 kW) към Директива2009/125/ЕО "Екодизайн" .............................................................................. 16

4.3 Обозначение ................................................................................................... 17

4.4 Типова табелка ............................................................................................... 17

4.5 Конструкция .................................................................................................... 18

4.6 Начини на монтаж .......................................................................................... 19

4.7 Конструкция и принцип на действие ............................................................. 21

4.8 Очаквани стойности на шума ........................................................................ 22

4.9 Обхват на доставката .................................................................................... 22

4.10 Размери и тегла ............................................................................................. 22

5 Разполагане/монтаж ..........................................................................235.1 Правила по техника на безопасност ............................................................ 23

Съдържание

Etabloc 3 от 60

Page 4: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

5.2 Проверка преди началото на монтажа ......................................................... 23

5.3 Монтиране на помпения агрегат ................................................................... 23

5.4 Тръбопроводи ................................................................................................ 24

5.5 Ограждане/ Изолиране .................................................................................. 27

5.6 Електрическо свързване ............................................................................... 27

5.7 Проверка на посоката на въртене ................................................................ 28

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация ........................306.1 Пускане в експлоатация ................................................................................ 30

6.2 Граници на работния диапазон ..................................................................... 32

6.3 Спиране от експлоатация/консервиране/съхраняване на склад ............... 34

6.4 Повторно пускане в експлоатация ................................................................ 35

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние .....367.1 Правила по техника на безопасност ............................................................ 36

7.2 Профилактика/техн. контрол ......................................................................... 37

7.3 Изпразване/Почистване ................................................................................ 39

7.4 Демонтиране на помпения агрегат ............................................................... 39

7.5 Монтиране на помпения агрегат ................................................................... 42

7.6 Моменти на затягане на винтовете .............................................................. 46

7.7 Поддържане на резервни части .................................................................... 47

8 Неизправности: Причини и отстраняване ........................................48

9 Принадлежаща документация ..........................................................509.1 Общи чертежи ................................................................................................ 50

10 Декларация за съответствие .............................................................56

11 Декларация за липса на възражение ..............................................57

Указател на термините ......................................................................58

Съдържание

4 от 60 Etabloc

Page 5: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Речник

Декларация за липса на възражениеС декларацията за липса на възраженияклиентът декларира в случай на връщане напроизводителя, че помпата е изпразненасъгласно указанията, така че частите, коитоимат контакт с работната среда да непредставляват опасност за околната среда издравето на хората.

Комплексни помпиПомпи, които се купуват и складиратнезависимо от тяхната по-късна употреба

Нагнетателен тръбопроводТръбопровод, който е свързан с напорнотогърло на помпата.

Подвижно звеноПомпа без помпен корпус; некомплектованамашина

ПомпаМашина без задвижване, компоненти илипринадлежности

Помпен агрегаткомплексен помпен агрегат, състоящ се отпомпа, задвижване, компоненти ипринадлежности

Смукателен тръбопровод/Захранващтръбопровод

Тръбопровод, който е свързан съссмукателното гърло на помпата.

ХидравликаЧаст от помпата, в която енергията наскоростта се преобразува в енергия наналягането.

Речник

Etabloc 5 от 60

Page 6: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

1 Обща информация

1.1 ПринципиРъководството за работа е част от посочените в титулната страница серии имодели. Ръководството за работа описва правилното и безопасно приложение въввсички работни фази.Типовата табелка съдържа серията и типоразмера, най-важните работни параметри,номера на поръчката и номера на позицията в поръчката. Номерът на поръчката иномерът на позицията в поръчката описват еднозначно помпата/помпения агрегат ислужат за идентификация при всички следващи търговски операции.С цел обезпечаване на гаранционните претенции, в случай на повреда незабавнотрябва да се уведоми най-близкият сервиз на KSB.

Очаквани стойности на шума (⇨ Глава 4.8 Страница 22)

1.2 Монтаж на некомплектовани машиниЗа монтажа на доставените от KSBнеокомплектовани машини да се имат предвидсъответните подраздели за техническо обслужване/ремонт.

1.3 Целева групаЦелевата група на това ръководство за работа е технически обучен квалифициранперсонал. (⇨ Глава 2.4 Страница 9)

1.4 Други валидни документиТаблица 1: Преглед на валидните документи

Документ СъдържаниеТехнически паспорт Описание на техническите данни на помпата/

помпения агрегатМонтажна схема/чертеж сразмери

Описание на присъединителните и монтажнитеразмери на помпата/помпения агрегат, тегла

Схема на свързванията Описание на допълнителните свързванияХидравлична характеристика Характеристики на напорната височина, NPSH,

коефициента на полезно действие инеобходимата мощност

Общ чертеж1) Описание на помпата с изображение в разрезДокументация от доставчика1) Ръководства за работа и друга документация към

принадлежностите и окомплектованите машиннидетайли

Списъци с резервни части1) Описание на резервните частиМонтажна схема натръбопроводите1)

Описание на спомагателните тръбопроводи

Списък на детайлите1) Описание на всички елементи на помпатаМонтажна схема1) Монтаж на уплътнението на вала с изображение

в разрезЗа оборудване и/ или вградени машинни части да се вземе под вниманиесъответната документация на производителя.

1) доколкото е договорено в обема на доставката

1 Обща информация

6 от 60 Etabloc

Page 7: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

1.5 СимволикаТаблица 2: Използвани символи

Символ Значение✓ Условие за ръководство на действията⊳ Изискване за действия при инструкции по безопасност⇨ Резултат от действията⇨ Препратки1.2.

Многостъпково ръководство за действие

Указаниедава препоръки и важни инструкции за работа с продукта

1 Обща информация

Etabloc 7 от 60

Page 8: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

2 БезопасностВсички указания, изброени в тази глава, означават опасност с висока степен нариска.

2.1 Обозначение на предупрежденияТаблица 3: Особености на предупрежденията

Символ Разяснение

! ОПАСНОСТ ОПАСНОСТТази сигнална дума обозначава заплаха с висока степен на риска,която, ако не бъде предотвратена, може да доведе до смърт илитежко нараняване.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТази сигнална дума обозначава заплаха със средна степен нариска, която, ако не бъде предотвратена, може да доведе досмърт или тежко нараняване.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕТази сигнална дума обозначава заплаха, чието незачитане можеда доведе до повреда на машината и нейната функция.Защита от експлозияТози символ дава информация за предпазване от възникване наексплозии във взривоопасни области съгласно Директива на ЕС94/9/EG (ATEX).Общоопасно мястоТози символ в комбинация със сигнална дума обозначаваопасности, свързани със смърт или нараняване.

Опасно електрическо напрежениеТози символ в комбинация със сигнална дума обозначаваопасности, свързани с електрическо напрежение и даваинформация за защита от електрическо напрежение.Повреди на машината Този символ в комбинация със сигналната дума ВНИМАНИЕобозначава опасности за машината и нейната функция.

2.2 Обща информацияРъководството за работа съдържа основни указания за монтирането, работата иподдръжката, чието съблюдаване трябва да гарантира безопасната работа спомпата и предотвратява човешки и материални щети.Трябва да се съблюдават инструкциите по безопасност във всички глави.Ръководството за работа трябва да се прочете от упълномощения квалифициранперсонал/оператори преди монтажа и пускането в експлоатация и трябва да бъдеразбрано напълно от всички.Съдържанието на ръководството за работа непрекъснато трябва да е наразположение на квалифицирания персонал.Указанията, поставени директно върху помпата, трябва да се спазват и да сеподдържат в напълно четливо състояние. това се отнася например за:

▪ Стрелката за посока на движение▪ Знаците за изводите▪ Фирмена табелка

Операторът носи отговорност за спазването на всички местни разпоредби, които неса взети под внимание в ръководството за работа.

2.3 Употреба съгласно разпоредбитеУпотреба Помпата/помпеният агрегат може да се използва само в такива области,които са описани в съпровождащите документи.

! ОПАСНОСТ

2 Безопасност

8 от 60 Etabloc

Page 9: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

▪ Помпата/помпеният агрегат трябва да се използват само в безупречнотехническо състояние.

▪ Помпата/помпеният агрегат не трябва да се използват в частично монтираносъстояние.

▪ Помпата трябва да подава само описаните в техническия паспорт или вдокументацията, придружаваща съответния модел, вещества.

▪ Помпата никога не трябва да работи без транспортирана среда.▪ Съблюдавайте данните за минималните дебити в техническия паспорт или в

документацията (предотвратяване на щетите от прегряване, повреди отнеправилно складиране, ...).

▪ Съблюдавайте данните за максималните дебити в техническия паспорт или вдокументацията (предотвратяване на щетите от прегряване, повреди наконтактния уплътнителен пръстен, кавитационни повреди, повреди отнеправилно складиране, ...).

▪ Помпата не трябва да се дроселира от смукателната страна (предотвратяванена кавитационни повреди).

▪ Други режими на работа, които не са посочени в техническия паспорт или вдокументацията, трябва да се съгласуват с производителя.

Предотвратяване на предвидима неправилна употреба▪ Никога не отваряйте спирателната арматура откъм напорната страна извън

допустимия обхват– Превишаване на посочените в техническия паспорт или в документацията

максимални дебити– възможни кавитационни вреди

▪ Никога не превишавайте посочените в техническия паспорт или вдокументацията допустими граници на работния диапазон по отношение наналягането, температурата и т.н.

▪ Спазвайте всички инструкции по безопасност както и указанията за изпълненияна действията от настоящото ръководство за работа.

2.4 Квалификация и обучение на персоналаПерсоналът трябва да има съответната квалификация за транспорт, монтаж,обслужване, поддръжка и инспекция.Обхватът на отговорностите, компетентността и контролът на персонала притранспорта, монтажа, обслужването, поддръжката и инспекцията трябва да бъдатрегламентирани точно от потребителя.Липсата на знания в персонала трябва да се отстрани с помощта на обучения иинструктажи от достатъчно квалифицирани специалисти. В случай на необходимостобучението може да бъде извършено от производителя/доставчика след заявка отстрана на собственика.Обученията с помпата/помпения агрегат трябва да се провеждат само под надзорана технически квалифицирани специалисти.

2.5 Последствия и опасности при неспазване на ръководството▪ Неспазването на това ръководство за работа води до загуба на гаранцията и

претенциите за обезщетения за вреди.▪ Неспазването например може да стане причина за следните опасности:

– Опасност за хората от електрически, термични, механични и химическивъздействия, както и експлозии.

– Отказ на важни функции на продукта– Отказ на предписани методи за поддръжка и техническо обслужване– Заплаха за околната среда чрез изтичане на опасни вещества

2 Безопасност

Etabloc 9 от 60

Page 10: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

2.6 Безопасна работаОсвен изброените в това ръководство инструкции по безопасност както ирегламентираната употреба в сила са следните правила за безопасност:

▪ Инструкции за предотвратяване на нещастните случаи, инструкции побезопасност и експлоатация

▪ Инструкции за противовзривна защита▪ Инструкции по безопасност при работа с опасни вещества▪ Действащи стандарти и закони

2.7 Инструкции по безопасност за собственика/оператора▪ От страна на потребителя да се постави защита срещу допир за горещи,

студени и движещи се части и да се провери функционирането й.▪ По време на работа не отстранявайте защитата срещу допир.▪ Персоналът трябва да разполага с предпазно оборудване и да го използва.▪ Течове (напр. на уплътнението на вала) на опасни работни среди (напр.

взривни, отровни, горещи) да се отвеждат така, че да не застрашават хората иоколната среда. За тази цел трябва да се спазват действащите законовиразпоредби.

▪ Да се елиминира опасността от електрическа енергия (подробности за товавижте в специфичните за страната разпоредби и/или местниелектроснабдителни дружества).

▪ Ако с изключването на помпата не се увеличават възможните опасности,предвидете при монтажа на помпения агрегат устройство за АВАРИЙНОСПИРАНЕ в непосредствена близост до помпата/ помпения агрегат.

2.8 Инструкции по безопасност за дейности по поддръжката, инспекциитеи монтажа

▪ Преустройства или промени на помпата се допускат само със съгласието напроизводителя.

▪ Използвайте само оригинални части или такива, одобрени от производителя.Употребата на други части може да доведе до прекратяване на гаранцията завъзникващите вследствие на тази употреба последствия.

▪ Операторът трябва да се погрижи всички работи по техническото обслужване,инспекцията и монтажа да се извършват от оторизирани и квалифицираниспециалисти, които да бъдат запознати подробно с ръководството за работа.

▪ Всички работи по помпата/помпения агрегат трябва да се извършват само всъстояние на покой на помпата.

▪ Корпусът на помпата трябва да е приел температурата на околната среда.▪ Корпусът на помпата трябва да не е под налягане и да е изпразнен.▪ Задължително трябва да се спазва описаният в ръководството за работа начин

за извеждане от експлоатация на помпения агрегат. (⇨ Глава 6.1.5 Страница 32)(⇨ Глава 6.3 Страница 34)

▪ Помпите, които работят с опасни за здравето вещества, трябва да сеобеззаразят/обработят по специален начин.

▪ След приключване на работите монтирайте отново и съотв. включете всичкизащитни устройства и устройствата, свързани с безопасността. Предиповторното пускане в експлоатация трябва да се спазят всички изброени точкиза пускане в експлоатация. (⇨ Глава 6.1 Страница 30)

2.9 Забранени режими на работаПомпата/помпеният агрегат в никакъв случай не трябва да работи извън пределнитестойности, посочени в техническия паспорт и ръководството за работа.

2 Безопасност

10 от 60 Etabloc

Page 11: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Експлоатационната безопасност на доставената помпа/помпен агрегат егарантирана само ако те се употребяват по предназначение. (⇨ Глава 2.3 Страница8)

2.10 Указания за противовзривна защитаУказанията за противовзривна защита, посочени в тази глава, трябва да сесъблюдават при работа във взривоопасни участъци.

Във взривоопасни участъци трябва да се използват само помпи/помпени агрегати,които имат специална маркировка и съгласно техническия паспорт сапредназначени за това.За работата на помпени агрегати, защитени от експлозия, съгласно Директива наЕС 94/9/EG (ATEX) важат специални условия. За това трябва да се обърне особено внимание на разделите от Ръководството заработа, обозначени с посочения символ, и следващите глави (⇨ Глава 2.10.1Страница 11) до (⇨ Глава 2.10.4 Страница 12) . Защитата от експлозия е гарантирана само при употреба по предназначение. Никога не трябва да се превишават или понижават посочените в техническияпаспорт и върху фирмената табелка пределни стойности.Задължително трябва да се избягват забранените режими на работа.

2.10.1 ОбозначениеОбозначението върху помпата се отнася само за помпата. Пример за обозначаване: II 2 G c TX Допустимите температури за съответния модел помпи следват от таблицата стемпературните граници. (⇨ Глава 2.10.2 Страница 11)Съединението на вала трябва да има съответната маркировка и приложенадекларация от производителя.Двигателят има собствена маркировка. Условие за запазването на маркировката е,производителят на двигателя да разреши температурите, които възникват отпомпата към фланеца и вала на двигателя.Това условие е изпълнено от KSB за помпите с монтирани двигатели с ATEX-сертификат.

2.10.2 Температурни границиПри нормален работен режим най-високите очаквани темпрератури се намират наповърхността на корпуса на помпата и уплътнението на вала. Температурата на повърхността на корпуса на помпата отговаря на температуратана транспортираната среда. Ако помпата загрее допълнително, то собственикът науредбата е отговорен за спазването на предписания температурен клас както и наопределената температура на транспортираната среда (работна температура). Следващата таблица съдържа температурните класове и получаващите се от тяхтеоретични пределни стойности на температурата на транспортираната среда(взето е предвид възможното повишаване на температурата в зоната науплътнението на вала).Температурният клас посочва каква максимална температура може да достигнеповърхността на помпения агрегат при работа. Съответната допустима работнатемпература на помпата може да се вземе от техническия паспорт.Таблица 4: Температурни граници

Температурен клас съгласно EN 13463-1 максимално допустима температурана транспортната среда

T1 Температурна граница на помпатаT2 280 °CT3 185 °CT4 120 °CT5 85 °CT6 само след консултация

с производителя

! ОПАСНОСТ

Помпа

Съединение (куплунг) навала

Двигател

2 Безопасност

Etabloc 11 от 60

Page 12: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

При работа с по-висока температура, липсващ технически паспорт или"Poolpumpen" е максималната допустима работна температура трябва да сеотправи запитване към KSB.

Ако помпата бъде доставена без двигател (Poolpumpen), трябва да се изпълнятследните условия, свързани с техническия паспорт на помпата на посочениядвигател:

▪ Допустимите температури при фланеца и вала на двигателя трябва да бъдатпо-големи, отколкото тези, внесени чрез помпата.

▪ Информация за действителните температури на помпата трябва да се поиска отпроизводителя.

2.10.3 Контролни устройстваПомпата/помпеният агрегат трябва да се използва само в рамките на пределнитестойности, посочени в техническия паспорт и фирмената табелка. Ако собственикът на апаратурата не може да гарантира спазването нанеобходимите работни граници, трябва да се предвидят съответните контролниустроъства. Трябва да се провери необходимостта от контролни устройства за гарантиране нафункцията.Допълнителна информация за контролните устройства може да получите от KSB.

2.10.4 Граници на работния диапазонПосочените в (⇨ Глава 6.2.3.1 Страница 33) минимални количества се отнасят завода и сходни на водата работни среди. По-продължителни работни фази при тезиколичества и при назованите работни среди не предизвикват допълнителноповишаване на температурата на повърхността на помпата. В случай обаче наработни среди с различни физични параметри, трябва да се провери далисъществува опасност от допълнително нагряване и вследствие на това дали не енеобходимо увеличаване на минималното количество. С помощта на посочената в(⇨ Глава 6.2.3.1 Страница 33) формула за изчисление може да се определи даличрез допълнително нагряване може да се стигне до опасно повишаване натемпературата на повърхността на помпата.

Снабдяване с двигател отсобственика

2 Безопасност

12 от 60 Etabloc

Page 13: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

3 Транспорт/междинно складиране/преработка

3.1 Контролиране състоянието на доставката1. При предаване на стоката всяка опаковъчна единица да се провери за

повреди.2. При транспортни неизправности установете точната повреда, съставете

протокол и незабавно информирайте писмено KSB, съотв. спедитора изастрахователната фирма.

3.2 Транспортиране

ОПАСНОСТИзваждане на помпата/помпения агрегат от окачванетоОпасност за живота от падащи части!▷ Помпата/помпеният агрегат трябва да се транспортира само в указаната

позиция.▷ Никога не окачвайте помпата/помпения агрегат за свободния край на вала или

за скобите на двигателя.▷ Спазвайте данните за теглото и центъра на тежестта.▷ Спазвайте действащите локални инструкции за предотвратяване на злополуки.▷ Използвайте подходящи и разрешени товарозахващащи приспособления,

например самозатягащи повдигателни клещи.

ВНИМАНИЕНеправилно транспортиране на помпатаПовреда на уплътнението на вала!▷ При транспортиране обезопасете вала на помпата с подходящ транспортен

предпазител срещу разместване.

При транспортиране на помпата без двигател валът 210 трябва да се фиксира.1. Отстранете покриващите плочи 68-3 от прозорците на конзолата на

задвижването 341.2. Бутнете осигурителните шайби 931.95 в канала на вала.3. Завинтете винтовете 901.50.

Помпа/помпен агрегат закрепване и транспортиране, както е показано на фигурата.

Фиг. 1: Транспортиране на помпата

3 Транспорт/междинно складиране/преработка

Etabloc 13 от 60

Page 14: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Фиг. 2: Транспортиране на помпения агрегат

3.3 Съхраняване/консервиранеАко пускането в експлоатация трябва да стане известно време след доставката,препоръчваме да предприемете следните мерки за съхраняване на помпата/помпения агрегат:

ВНИМАНИЕПричинени повреди от влага, замърсяване или вредители при съхраняванетоКорозия/замърсяване на помпата/помпения агрегат!▷ При съхраняване на открито помпата/помпеният агрегат или опакованата

помпа/помпен агрегат и принадлежности трябва да са покрити сводонепропусклив материал

ВНИМАНИЕВлажни, замърсени или повредени отвори и места на свързванеНехерметичност или повреда на помпения агрегат!▷ Открийте закритите отвори на помпения агрегат едва по време на монтажа.

Помпата/помпеният агрегат трябва да се съхранява в сухо, защитено помещениепри възможно постоянна въздушна влажност.Валът трябва да се превърта ръчно един път месечно, например през вентилаторана двигателя.При правилно вътрешно складиране се гарантира защита до максимално 12 месеца.Новите помпи/помпени агрегати са предварително обработени фабрично.При складиране на вече експлоатирана помпа/помпен агрегат спазвайте (⇨ Глава6.3.1 Страница 34) .

3.4 Връщане1. Изпразнете помпата съгласно изискванията.2. Промийте помпата добре и я почистете, особено при вредни, избухливи,

горещи или други рискови работни среди.3. Ако се транспортират работни среди, чиито остатъци водят до корозия при

въздушна влажност или се възпламеняват при контакт с кислорода, помпениятагрегат трябва да се неутрализира допълнително и да се подсуши чрезпродухване с инертен газ, несъдържащ вода.

4. Помпата/помпеният агрегат винаги трябва да бъде придружена с изцялопопълнена декларация за липса на възражения.Задължително трябва да се посочат приложените мерки за безопасност иобеззаразяване. (⇨ Глава 11 Страница 57)

УКАЗАНИЕПри необходимост може да се свали от интернет декларация за липса навъзражения на следния адрес: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3 Транспорт/междинно складиране/преработка

14 от 60 Etabloc

Page 15: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

3.5 Преработка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗастрашаващи здравето и/ или горещи работни среди, помощни и производствениматериалиОпасност за хората и околната среда!▷ Промивната среда както и остатъчната течност трябва да се улови и

преработи/изхвърли.▷ При необходимост да се носи защитно облекло и защитна маска.▷ Спазвайте законовите разпоредби по отношение на изхвърлянето на вредни

за здравето течности.

1. Демонтирайте помпата/помпения агрегат.Съберете гресите и течностите за смазване при демонтажа.

2. Разделете веществата от помпата например на:- метали- синтетични материали - отпадъци от електрониката- грес и течности за смазване

3. Изхвърлете ги съгласно местните разпоредби респ. преработете материалитев съответствие с разпоредбите.

3 Транспорт/междинно складиране/преработка

Etabloc 15 от 60

Page 16: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4 Описание на помпата/помпения агрегат

4.1 Общо описание▪ Циркулационна помпа със салниково уплътнение▪ Блокова конструкция

Помпа за изпомпване на чисти или агресивни течности, които не увреждатхимически и механично веществата на помпата.

4.2 Производствена информация съгласно Наредба 547/2012 (за воднипомпи с максимална номинална мощност на вала 150 kW) къмДиректива 2009/125/ЕО "Екодизайн"

▪ Индекс на минимална ефективност: виж типова табелка, легенда към типовататабелка

▪ Референтната стойност MEI за водни помпи с най-добрия коефициент наполезно действие е ≥ 0,70

▪ Година на производство: виж типова табелка, легенда към типовата табелка▪ Име на производител или търговска марка, служебен регистрационен номер и

място на производство: виж техническия паспорт или документацията напоръчката

▪ Данни за вида и размера на изделието: виж типова табелка, легенда къмтиповата табелка

▪ Хидравличен коефициент на полезно действие на помпата (%) при коригирандиаметър на работното колело: виж техническия паспорт

▪ Криви на мощността на помпата, включително графики на ефективността: виждокументирана графика

▪ Коефициентът на полезно действие на помпа с коригирано работно колелообикновено е по-нисък отколкото този на помпа с пълен диаметър на работнотоколело. Чрез корекцията на работното колело помпата се адаптира къмопределена производствена точка, с което се намалява енергийният разход.Индексът на минимална ефективност (MEI) се отнася за пълния диаметър наработното колело.

▪ Експлоатацията на тази водна помпа при различни производствени точки можеда е по-ефективна и по-икономична, ако тя нап р. се управлява чрез променливоуправление на оборотите, което адаптира работата на помпата към системата.

▪ Данни за разлагането, рециклирането или изхвърлянето като отпадък следокончателното спиране от експлоатация: (⇨ Глава 3.5 Страница 15)

▪ Данни за референтната стойност на ефективност, респ. представяне нареферентна стойност за MEI = 0,7 (0,4) за помпата на базата на образеца нафигурата могат да се извикат на: http://www.europump.org/efficiencycharts

4 Описание на помпата/помпения агрегат

16 от 60 Etabloc

Page 17: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4.3 ОбозначениеПример: ETB 050-032-160 GBXA 10D2

Таблица 5: Разяснение към обозначението

Съкращение ЗначениеETB Серия

ETB Etabloc050 Номинален диаметър на смукателния щуцер [mm]032 Номинален диаметър на нагнетателния щуцер [mm]160 Номинален диаметър на работното колело [mm]G Материал на корпуса

G = чугунB = бронзS = чугун с графитни включванияC = неръждаема стомана

B Материал на работното колело, когато е различен от този накорпусаG = чугунC = неръждаема стоманаB = бронз

X Специално изпълнение = стандартно изпълнениеF = изпълнение за машина за плакнене на бутилкиX = специално изпълнение

A Капак на корпусаA = коничен капакC = цилиндричен капак

10 Код на уплътнението10 = Q1Q1X4GG

D Обем на доставкатаD = помпа с двигател

2 Звено на вала2 = WS_253 = WS_354 = WS_55

4.4 Типова табелка

AktiengesellschaftD-67227 Frankenthal

Mat.-No. 01216137 ZN 3823-217

ETB 150-125-250 GB X 10

Etabloc 47132456 Ø174 mm

9971234567 000100 / 01

1,0 mm2/s | n 2900 min | 2013

Q 30,00 m3/h l H 34,00 m

η --,-%MEI ≥ 0,40 |

1

2

5

4

3

10

9

87

611

12

Фиг. 3: Типова табелка (пример)1 Код на серията, типоразмер и

изпълнение2 Серия

3 KSB номер на поръчка, позиционенномер на заявката и текущ номер

4 Дебит

5 Кинематичен вискозитет наработната среда

6 Индекс на минималнаефективност

7 Номер на материала (ако еприложим)

8 Диаметър на работното колело

4 Описание на помпата/помпения агрегат

Etabloc 17 от 60

Page 18: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

9 Напорна височина 10 Обороти11 Година на производство 12 Коефициент на полезно действие

(вижте техническия паспорт)

4.5 КонструкцияТип

▪ Помпа със спирален корпус▪ Едностепенно▪ Характеристики съгласно EN 733

▪ Изпълнява изискванията на Директива 2009/ 125/ ЕО

Корпус на помпата▪ Радиално разделен спирален корпус▪ Спирален корпус с отлети крака на помпата▪ Сменяеми пръстени за хлабина (опционално при материал на корпуса C)

Форма на работното колело▪ Затворено радиално колело с пространствено огънати лопатки

Уплътнение на вала▪ Единични контактни уплътнителни пръстени съгласно EN 12756

▪ Двойни контактни уплътнителни пръстени съгласно EN 12756

▪ Вал в областта на уплътнението на вала със сменяема защитна втулка на вала

ЗадвижванеТаблица 6: Обща информация за двигателя

Характеристика РазяснениеТип Трифазен електродвигател KSB-IEC с накъсо съединен ротор с

външно обдухванеНамотка 50 Hz

до 2,2 kW 220-240 V/ 380-420 Vдо 3 kW 380-420 V/ 660-725 V

60 Hzдо 2,6 kW 440-480 Vдо 3,6 kW 440-480 V

Конструктивнаформа

до 4 kW IM V1от 5,5 kW IM V15

Вид на защита IP55Режим на работа Непрекъсната работа S1Топлинен клас F с датчик за температура: 3 терморезистор с ПТКВзривобезопасно изпълнениеТип Трифазен електродвигател KSB-IEC с накъсо съединен ротор с

външно обдухванеНамотка 50 Hz

до 1,85 kW 220-240 V/ 380-420 Vдо 2,5 kW 380-420 V/ 660-725 V

Конструктивнаформа

до 3,3 kW IM V1от 4,6 kW IM V15

Вид на защита IP55 или IP54Режим на работа Непрекъсната работа S1Вид на защитата отвзрив

EExe II

Температурен клас T3

4 Описание на помпата/помпения агрегат

18 от 60 Etabloc

Page 19: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4.6 Начини на монтажХоризонтален монтаж, долно закрепване

Помпен агрегат с опорен крак доразмер на двигателя 112

Помпен агрегат, размер на двигателя132 до 180

Помпен агрегат с крак със спираленкорпус до размер на двигателя 112

Помпен агрегат с крак със спираленкорпус, размер на двигателя 132 до180

Помпен агрегат, размер на двигателя200 до 250, 2-полюсен

Помпен агрегат, размер на двигателя200 до 250, 4-полюсен

Хоризонтален монтаж, горно закрепване

Помпен агрегат до размер надвигателя 112

Помпен агрегат, размер на двигателя132 до 180

4 Описание на помпата/помпения агрегат

Etabloc 19 от 60

Page 20: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Вертикален монтаж

Помпен агрегат до размер надвигателя 112

Помпен агрегат, размер на двигателя132 до 180

Помпен агрегат, размер на двигателя200 до 250, 2-полюсен

Помпен агрегат, размер на двигателя200 до 250, 4-полюсен

4 Описание на помпата/помпения агрегат

20 от 60 Etabloc

Page 21: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4.7 Конструкция и принцип на действие

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

Фиг. 4: Илюстрация в разрез1 Дроселен процеп 2 Нагнетателен щуцер3 Капак на корпуса 4 Вал5 Корпус на двигателя 6 Смукателен щуцер7 Работно колело 8 Уплътнение на вала9 Конзола на задвижването 10 Търкалящ лагер

11 Търкалящ лагер Помпата има един аксиален вход за потока и един радиален изход за потока.Хидроприводът е твърдо свързан с двигателя чрез съединител за валове.Работната среда навлиза през смукателния щуцер (6) аксиално в помпата и сеускорява навън от въртящото се работно колело (7). В очертанията на прохода напомпения корпус скоростната енергия на флуида се преобразува в енергия отналягането и флуидът се отвежда към нагнетателния щуцер (2), чрез който излизаот помпата. Обратното течение на работната среда от корпуса в смукателния щуцерсе възпрепятства чрез дроселен процеп (1). Хидравличната система от страната наналягането на работното колело е ограничена от корпусен капак (3), през койтовалът (4) се направлява. Мястото за преминаване на вала през капака е уплътненочрез едно динамично уплътнение на вала (8) спрямо околната среда. Валътлагерува в търкалящите лагери (10 и 11), които се поемат от корпуса на двигателя(5), свързан с помпения корпус и/или с корпусния капак (3) над крепежната скоба назадвижването (9).Помпата се уплътнява със стандартен контактен уплътнителен пръстен.

Изпълнение

Начин на действие

Уплътняване

4 Описание на помпата/помпения агрегат

Etabloc 21 от 60

Page 22: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4.8 Очаквани стойности на шумаТаблица 7: Ниво на звуково налягане на измерваните повърхности LpA

2)

Необходиманоминалнамощност PN

[kW]

Помпен агрегат1450 min-1

[dB]1750 min-1

[dB]2900 min-1

[dB]3500 min-1

[dB]

0,25 53 54 - -0,37 54 55 - -0,55 55 56 - -0,75 56 57 66 -1,1 57 58 66 691,5 58 59 67 702,2 59 60 67 703 60 61 68 714 61 62 68 71

5,5 62 63 70 737,5 64 65 71 7411 65 66 73 7615 67 68 74 77

18,5 68 69 75 7822 69 70 76 7930 70 71 77 8037 71 72 78 8145 73 74 78 81

4.9 Обхват на доставкатаСпоред модела към обема на доставката спадат следните позиции:

▪ Помпа▪ IEC-трифазен ток-електродвигател със съединен накъсо ротор с повърхностно

охлаждане▪ Покриващи плочи при конзолата на задвижването съгласно EN 294

4.10 Размери и теглаДанните за размерите и теглата могат да се вземат от монтажната схема/чертежа сразмери на помпата/помпения агрегат.

Задвижване

Защита срещу допир

2) пространствена средна стойност; съгласно ISO 3744 и EN 12639. Отнася се за работния диапазон на помпата от Q/Qopt=0,8 - 1,1 и работа без кавитация. Гаранцията е валидна при допуск на измерване и конструктивно отклонение +3 dB.

4 Описание на помпата/помпения агрегат

22 от 60 Etabloc

Page 23: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

5 Разполагане/монтаж

5.1 Правила по техника на безопасност

ОПАСНОСТНеправилно разполагане във взривоопасни зониОпасност от експлозия!Повреждане на помпения агрегат!▷ Спазвайте действащите местни инструкции за противовзривна защита.▷ Съблюдавайте данните в техническия паспорт и върху типовата табелка на

помпата и двигателя.

5.2 Проверка преди началото на монтажаМясто за монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМонтаж върху неукрепени и неносещи фундаментиЧовешки и материални щети!▷ Да се вземе под внимание достатъчната якост на натиск съгласно клас C12/15

на бетона в експозиционен клас X0 по EN 206-1.

▷ Бетонният фундамент трябва да се е втвърдил, да е равен и хоризонтален.▷ Вземете под внимание данните за теглото.

Контролирайте оформлението на конструкцията.Оформлението на конструкцията трябва да е подготвено съгласно размерите начертежа с размери/монтажния план.

5.3 Монтиране на помпения агрегат

ВНИМАНИЕПроникване на теч в двигателяПовреждане на помпата!▷ Никога не монтирайте помпения агрегат в положение "двигател надолу".

ЗакрепванеПримери на монтаж/ Видове монтаж (⇨ Глава 4.6 Страница 19)Таблица 8: Закрепване

Типоразмер Вид закрепванедо 112 Закрепване чрез опорен крак или крак със

спирален корпус, или чрез закачване втръбопровод (да се отстрани опорния крак)

от 132-180 Закрепване чрез крака на двигателя или чрезкрака със спирален корпус и крака надвигателя

от 200 Закрепване чрез крака със спирален корпус иопората на двигателя

УКАЗАНИЕПри монтаж върху фундамент и размер на двигателя 132 или 160 кракът надвигателя трябва да се вгради 20 mm.При някои комбинации помпа-двигател, при монтаж върху фундамент, енеобходимо да се вградят опорният крак / краката на двигателя.

5 Разполагане/монтаж

Etabloc 23 от 60

Page 24: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

1. Монтиране и закрепване на помпения агрегат върху фундамента (вижтетаблицата „Закрепване“)

2. Нивелирайте помпения агрегат чрез нивелир при нагнетателния щуцер.3. В случай на въртене на спиралния корпус, трябва да се пробие отвор за

изпразване на спиралния корпус (вижте следващата таблица „Отвор заизпускане“)

Таблица 9: Отвор за изпускане

Типоразмери Диаметър на отворите за изпускане040-025-160 до 100-080-315 G 3/83)

125-100-160 до 200-150-400 G 1/23)

5.4 Тръбопроводи

5.4.1 Свързване на тръбопровода

ОПАСНОСТПревишаване на допустимите натоварвания на накрайника на помпатаОпасност за живота от излизащата гореща, токсична, разяждаща иливъзпламеняваща се транспортирана среда от неуплътнените места!▷ Помпата не трябва да се използва като точка за закрепване на

тръбопроводите.▷ Тръбопроводите трябва да се захванат непосредствено преди помпата и да се

свържат без напрежение.▷ Разширяването на тръбопровода при повишаване на температурата трябва да

се компенсира с подходящи мерки.

ВНИМАНИЕНеправилно заземяване при заваръчни работи по тръбопроводаРазрушаване на търкалящите лагери (ефект на разяждане)!▷ При електрозаваръчни работи никога не използвайте помпата или

фундаментната плоча за заземяване.▷ Избягвайте преминаване на ток през търкалящите лагери.

УКАЗАНИЕПрепоръчва се според вида на инсталацията да се монтират клапани за обратнияпоток и спирателни арматури. Те трябва да се монтират така, че да не пречат наизпразването или демонтажа на помпата.

✓ Наличният смукателен тръбопровод/захранващ тръбопровод към помпата еразположен възходящо при смукателен режим и низходящо при режим назахранване.

✓ Пред смукателния фланец има участък за нормализиране с минималнадължина, равна на два пъти вътрешния диаметър на смукателния фланец.

✓ Номиналните диаметри на тръбите отговарят най-малко на тези на помпенитевръзки.

✓ За да се избегнат загуби на налягане, преходните елементи към по-големиноминални диаметри са с около 8° ъгъл на разширение.

✓ Тръбопроводите са захванати непосредствено преди помпата и са свързани безнапрежение.

1. Резервоарите, тръбопроводите и съединенията трябва да се почистятосновно, да се промият и продухат (най-вече при новите инсталации).

3) G = ISO 228/1

5 Разполагане/монтаж

24 от 60 Etabloc

Page 25: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

2. Капачките на фланците на смукателните и нагнетателни щуцери на помпата дасе отстранят преди монтаж в тръбопровода.

ВНИМАНИЕПръски от заваряването, обгар и други замърсявания в тръбопроводитеПовреждане на помпата!▷ Отстранете замърсяванията от тръбопроводите.▷ При необходимост поставете филтър.▷ Спазвайте данните, посочени в (⇨ Глава 7.2.2.2 Страница 39) .

3. Изследвайте вътрешността на помпата за чужди тела и ако има такива, гипремахнете.

4. Ако е необходимо, поставете филтър в тръбопровода (виж фигура: филтър втръбопровод).

1

2

Фиг. 5: Филтър в тръбопровод1 Диференциален манометър 2 Филтър

УКАЗАНИЕИзползвайте филтър с подходяща оплетка на мрежата 0,5 mm x 0,25 mm(перфорация х диаметър на нишката) от устойчив на корозия материал.Поставете филтър с троен напречен профил на тръбопровода.Утвърдили са се филтри с форма на шапка.

5. Свързване на помпените щуцери с тръбопровода.

ВНИМАНИЕКорозионно-активни средства за промиване и обеззаразяванеПовреждане на помпата!▷ Съгласувайте вида и продължителността на почистването при промиване и

обеззаразяване с използваните материали за корпуса и уплътнението.

5.4.2 Допустими сили и моменти при накрайника на помпатаОт тръбопроводната система не бива да въздействат никакви сили и моменти върхупомпата (напр. чрез усукване, топлинно разширение).

5.4.3 Изравняване на вакуума

УКАЗАНИЕПри изпомпване от намиращи се под вакуум съдове се препоръчва поставянето натръбопровод за изравняване на вакуума.

За тръбопровод за изравняване на вакуума са в сила следните правила:▪ Минималната номинална широчина на тръбопровода е 25 мм.

5 Разполагане/монтаж

Etabloc 25 от 60

Page 26: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

▪ Тръбопроводът излиза над максимално допустимото ниво на течността врезервоара.

1 2

5

43

6

Фиг. 6: Изравняване на вакуума1 Вакуумен съд 2 Тръбопровод за изравняване на

вакуума3 Спирателна арматура 4 Обратен клапан5 Главна спирателна арматура 6 Вакуумно уплътнена спирателна

арматура

УКАЗАНИЕТръбопровод, който може да бъде спиран допълнително - изравнителентръбопровод на напорното гърло - улеснява обезвъздушаването на помпата предивключването.

5.4.4 Допълнителни свързвания

ОПАСНОСТОбразуване на взривоопасна среда чрез смесване на несъвместими течности впомощни тръбиОпасност от изгаряне!Опасност от експлозия!▷ Обърнете внимание на съвместимостта на спирателната/охлаждащата течност

и работната среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеизползвани или неправилно използвани допълнителни връзки(напр. уплътняваща течност, промивна течност и т.н.)Опасност от нараняване от изтичащ флуид!Опасност от изгаряне!Неизправност на помпата!▷ Да се имат предвид броят, размерите и позицията на допълнителните връзки в

монтажния план или монтажната схема на тръбопроводите и на табелкитевърху помпата, ако има такива.

▷ Използвайте допълнителните свързвания.

5 Разполагане/монтаж

26 от 60 Etabloc

Page 27: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

5.5 Ограждане/ Изолиране

ОПАСНОСТОбразуване на експлозивна атмосфера поради недостатъчна вентилацияОпасност от експлозия!▷ Да се осигури вентилация на пространството между капака на корпуса/

нагнетателния капак и фланеца на двигателя.▷ Да не се затваря или покрива (напр. чрез изолация) перфорацията на

допирните защити на крепежната скоба на задвижване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСпиралният корпус и корпусният капак/капакът за налягането приематтемпературата на транспортираната средаОпасност от изгаряне!▷ Изолирайте спиралния корпус.▷ Въведете защитните устройства.

ВНИМАНИЕТоплинно акумулиране в крепежната скоба на задвижванетоПовреда на лагера!▷ Крепежната скоба на задвижването и корпусният капак не бива да се изолират.

5.6 Електрическо свързване

ОПАСНОСТНеправилна електрическа инсталацияОпасност от експлозия!▷ За електрическата инсталация трябва да се спазва допълнително и IEC

60079-14.

▷ За взривозащитени двигатели винаги използвайте защитен прекъсвач задвигателя.

ОПАСНОСТРаботи по помпения агрегат от неквалифициран персоналОпасност за живота от токов удар!▷ Електрическото свързване трябва да се извършва само от електротехници!▷ Спазвайте наредбите съгласно IEC 30364, а при защита от експлозия - EN

60079.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеправилно свързване към мрежатаПовреда на електрическата мрежа, късо съединение!▷ Спазвайте техническите изисквания за свързване на местното

електрозахранващо дружество.

1. Сравнете напрежението на мрежата и данните върху фирмената табелка надвигателя.

2. Изберете подходящата схема.

УКАЗАНИЕМонтажът на защитно устройство на двигателя е препоръчителен.

5 Разполагане/монтаж

Etabloc 27 от 60

Page 28: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

5.6.1 Настройване на релето за време

ВНИМАНИЕТвърде дълги времена на превключване при двигатели с трифазен ток със страстпо схемата звезда-триъгълникПовреда на помпата/помпения агрегат!▷ Времената за превключване от звезда в триъгълник трябва да са възможно

най-кратки.

Таблица 10: Настройване на релето за време при схема за превключване звезда-триъгълник

Мощност на двигателя Y-време, което трябва да бъденастроено

≤ 30 kW < 3 s> 30 kW < 5 s

5.6.2 Заземяване

ОПАСНОСТЕлектростатичен зарядВзривна опасност!Опасност от пожар!Повреждане на помпения агрегат!▷ Да се включи потенциално изравняване на предвидената връзка за

заземяване.

5.6.3 Свързване на двигателя

УКАЗАНИЕПосоката на въртене на двигателите с трифазен ток е включена съгласно IEC60034-8 принципно за движение надясно (погледнато към шипа на вала надвигателя).Посоката на въртене на помпата отговаря на стрелката за посока на движениевърху помпата.

1. Регулирайте посоката на въртене на двигателя по посоката на въртене напомпата.

2. Спазвайте документацията от производителя, доставена заедно с двигателя.

5.7 Проверка на посоката на въртене

ОПАСНОСТПовишаване на температурата поради допир на въртящи се и неподвижни частиОпасност от експлозия!Повреждане на помпения агрегат!▷ Никога да не се проверява посоката на въртене при суха помпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРъце в корпуса на помпатаНаранявания, повреда на помпата!▷ Никога не поставяйте ръцете или предмети в помпата, докато не е изключено

електрическото захранване на помпения агрегат и не е подсигурено срещуповторно включване.

5 Разполагане/монтаж

28 от 60 Etabloc

Page 29: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

ВНИМАНИЕНеправилна посока на въртене на задвижването и помпатаПовреждане на помпата!▷ Съблюдавайте стрелката за посоката на въртене на помпата.▷ Да се провери посоката на въртене, ако е необходимо, да се провери

електрическото свързване и да се коригира посоката на въртене.

Правилната посока на въртене на двигателя и помпата е по посока начасовниковата стрелка (гледано от страната на задвижването).1. С включване и незабавно изключване задвижете за кратко двигателя и

обърнете внимание на посоката му на въртене.2. Контролирайте посоката на въртене.

Посоката на въртене на двигателя трябва да съответства на стрелката запосоката на въртене върху помпата.

3. При неправилна посока на въртене да се провери електрическото свързванена двигателя и при необходимост включващото устройство.

5 Разполагане/монтаж

Etabloc 29 от 60

Page 30: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

6.1 Пускане в експлоатация

6.1.1 Условие за пускане в експлоатацияПреди пускане в експлоатация на помпения агрегат трябва да бъдат изпълнениследните точки:

▪ Помпеният агрегат да е свързан електрически с всички предпазни устройствасъгласно предписанията.

▪ Помпата е напълнена с работна среда и е обезвъздушена.▪ Проверена е посоката на въртене.▪ Всички допълнителни връзки да са свързани и да функционират безупречно.▪ Смазочните материали са проверени.▪ След по-продължителен престой на помпата/помпения агрегат са мерките за

повторно пускане в експлоатация. (⇨ Глава 6.4 Страница 35)▪ Осигурителните шайби се изтеглят от канала на вала.

6.1.2 Пълнене и обезвъздушаване на помпата

ОПАСНОСТСъздаване на взривоопасна атмосфера във вътрешността на помпатаВзривна опасност!▷ Преди включване обезвъздушете помпата и смукателния тръбопровод и

заредете с работна среда.

ВНИМАНИЕПовишено износване вследствие работа на сухоПовреда на помпения агрегат!▷ Помпеният агрегат никога не трябва да се използва в незаредено състояние.▷ По време на работа никога не затваряйте спирателната арматура в

смукателния тръбопровод и/или захранващия тръбопровод.

1. Обезвъздушете помпата и смукателната тръба и ги напълнете с работнасреда.За обезвъздушаването може да се използва връзката 6D.При вертикален монтаж с двигател отгоре за обезвъздушаването да сеизползва връзката 5В (ако има такава). (вижте общия чертеж (⇨ Глава 9.1.1Страница 50) и (⇨ Глава 9.1.2 Страница 52)

2. Отворете напълно спирателния механизъм в смукателната тръба.3. Отворете напълно допълнителните връзки, ако има такива (уплътняваща

течност, промиваща течност и т.н.).4. Отворете спирателната арматура (3), ако има такава, в тръбопровода за

изравняване на вакуума (2) и затворете херметичната спирателна арматура(6), ако има такава. (⇨ Глава 5.4.3 Страница 25)

УКАЗАНИЕОт конструктивни причини не може да се изключи, че след зареждането за пусканев експлоатация определен обем няма да бъде зареден с работна среда. Този обемсе запълва с работна среда веднага след включването на двигателя от действиетона помпата.

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

30 от 60 Etabloc

Page 31: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

6.1.3 Включване

ОПАСНОСТПревишаване на допустимите граници на налягане и температура чрез затворенсмукателен и/или нагнетателен тръбопроводВзривоопасно!Разливане на гореща или токсична работна среда!▷ Никога не използвайте помпата със затворена спирателната арматура в

смукателния и/или в захранващия тръбопровод.▷ Помпеният агрегат може да се задвижи само срещу леко или напълно

отворена спирателна арматура от нагнетателната страна.

ОПАСНОСТСвръхтемператури вследствие работа на сухо или твърде висок процент газове вработната средаОпасност от експлозия!Повреда на помпения агрегат!▷ Помпеният агрегат никога не трябва да се задвижва, ако не е напълнен.▷ Заредете помпата съгласно изискванията.▷ Използвайте помпата само в разрешения работен диапазон.

ВНИМАНИЕНеобичайни шумове, вибрации, температури или утечкиПовреждане на помпата!▷ Веднага изключете помпатапомпения агрегат.▷ Едва след отстраняване на причините отново включете помпения агрегат.

✓ Тръбопроводната система от страна на инсталацията е почистена.✓ Помпата, смукателният тръбопровод и евентуално резервоарът са

обезвъздушени и заредени с работна среда.✓ Тръбопроводите за зареждане и обезвъздушаване са затворени.

ВНИМАНИЕПускане срещу открит нагнетателен тръбопроводПретоварване на двигателя!▷ Предвидете достатъчна резерва на мощност на двигателя.▷ Използвайте плавно пускане.▷ Използвайте регулиране на оборотите.

1. Отворете напълно спирателната арматура в захранващия/смукателниятръбопровод.

2. Затворете или отворете леко спирателната арматура в нагнетателниятръбопровод.

3. Включете двигателя.4. Веднага след достигане на оборотите отворете бавно спирателната арматура

в нагнетателния щуцер и регулирайте спрямо работната точка.

6.1.4 Контролирайте уплътнението на валаПо време на работа контактният уплътнителен пръстен има само слаби илиневидими загуби от утечки (под формата на пара).Контактните уплътнителни пръстени не се нуждаят от техническо обслужване.

Контактен уплътнителенпръстен

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

Etabloc 31 от 60

Page 32: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

6.1.5 Изключване

ВНИМАНИЕАкумулиране на топлина вътре в помпатаПовреда на уплътнението на вала!▷ Според инсталацията помпеният агрегат трябва - при изключен източник на

топлина - да има достатъчна синхронизация, докато температурата наработната среда се понижи.

✓ Спирателната арматура в смукателния тръбопровод е и остава отворена.1. Затворете спирателната арматура в нагнетателния тръбопровод.2. Изключете двигателя и проследете постепенното спиране.

УКАЗАНИЕАко в нагнетателния тръбопровод има монтирано устройство за предотвратяванена обратния поток, спирателната арматура може да остане отворена, ако севземат под внимание и се спазват предписанията за инсталацията.

При дълги периоди на престой:1. Затворете спирателната арматура в смукателния тръбопровод.2. Затворете допълнителните изводи.

При работни среди, които протичат под вакуум, уплътнението на вала трябвада бъде захранвано с уплътняваща течност и през времето на престоя.

ВНИМАНИЕОпасност от замръзване при дълги периоди на престой на помпатаПовреждане на помпата!▷ Изпразнете помпата и хладилните/загряващите камери (ако има такива) респ.

подсигурете срещу замръзване.

6.2 Граници на работния диапазон

ОПАСНОСТПревишаване на допустимите граници по отношение на налягането,температурата, флуида и оборотитеВзривоопасно!Изтичащ горещ или токсичен флуид!▷ Спазвайте данните, посочени в техническия паспорт.▷ Никога не работете с флуиди, за които помпата не е предназначена.▷ Избягвайте продължителна работа срещу затворена спирателна арматура.▷ Никога не използвайте помпата при температури, налягания или обороти, по-

високи от посочените в техническия паспорт или фирмената табелка, освен вслучаите на писмено разрешение от производителя.

6.2.1 Температура на околната среда

ВНИМАНИЕРабота извън допустимата температура на околната средаПовреда на помпата/помпения агрегат!▷ Спазвайте посочените пределни стойности за допустими температури на

околната среда

По време на работа трябва да се спазват следните параметри и стойности:

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

32 от 60 Etabloc

Page 33: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Таблица 11: Допустими температури на околната среда

Допустима температура на околнатасреда

Стойност

максимална 40 °Cминимална виж техническия паспорт

6.2.2 Комутационна честота

ОПАСНОСТПрекалено висока температура на повърхността на двигателяВзривна опасност!Повреда на двигателя!▷ При защитени от експлозия двигатели трябва да се съблюдават данните от

документацията на производителя за комутационната честота .

Комутационната честота по правило се определя от максималното повишение натемпературата на двигателя. Тя зависи в значителна степен от резервите намощност на двигателя при стационарна работа и от стартирането (директновключване, звезда-триъгълник, инерционни моменти и т.н.). При положение, честартиранията са разпределени равномерно в упоменатия период, при включванесрещу леко отворен шибър в напорна линия са валидни следните стойности катоориентир:Таблица 12: Комутационна честота

Материал на работното колело максимални включвания[включвания/час]

G (JL1040/ A48CL35B) 15B (CC480K-GS/B30 C90700)C (1.4408/ A743 GR CF8M)

6

ВНИМАНИЕПовторно включване в спиращ двигателПовреда на помпата/помпения агрегат!▷ Включете отново помпения агрегат едва след спиране на ротора на помпата.

6.2.3 Работна среда

6.2.3.1 ДебитТаблица 13: Дебит

Температурен диапазон(t)

Минимален дебит Максимален дебит

-30 до +70 °C ≈ 15 % от QOpt4) вижте хидравличните

характеристики> 70 до +140 °C ≈ 25 % от QOpt4)

С помощта на посочената формула за изчисление може да се определи, дали чрездопълнително затопляне може да се стигне до опасно повишаване натемпературата на повърхността на помпата.

4) Режим на работа с най-голям к.п.д.

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

Etabloc 33 от 60

Page 34: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

××

×

Таблица 14: Легенда

Знаци въвформулата

Значение Единица

c Специфичен топлинен капацитет J/kg Kg Земно ускорение m/s²H Напорна височина на помпата mTf Температура на работната среда °CTO Температура на повърхността на корпуса °C

Коефициент на полезно действие на помпатав работната точка

-

Температурна разлика K

6.2.3.2 Плътност на работната средаКонсумираната мощност на помпата се променя пропорционално на плътността наработната среда.

ВНИМАНИЕПревишаване на допустимата плътност на работната средаПретоварване на двигателя!▷ Съблюдавайте данните за плътността в техническия паспорт.▷ Предвидете достатъчна резерва на мощност на двигателя.

6.2.3.3 Абразивни работни средиНе се допуска по-висок процент на твърди примеси от посочените в техническияпаспорт.При работа с работни среди с абразивни съставни части трябва да се очакваувеличено износване на хидравликата и на уплътнението на вала. Намалетеинтервалите за провеждане на инспекция.

6.3 Спиране от експлоатация/консервиране/съхраняване на склад

6.3.1 Мерки за извеждане от експлоатацияПомпата/помпеният агрегат остава монтирана/монтиран

✓ Налице е достатъчен приток на течности за работата на помпата.1. При продължителен престой помпеният агрегат трябва да се включва редовно

всеки месец или тримесечие и да се оставя да работи около пет минути. По този начин се предотвратява образуването на отлагания във вътрешносттана помпата и в непосредствената зона за захранване на помпата.

Помпата/помпеният агрегат се демонтира и се съхранява на склад✓ Помпата е изпразнена съобразно изискванията и са спазени правилата за

безопасност за демонтаж на помпата. (⇨ Глава 7.4.1 Страница 39)1. Напръскайте с консервиращо средство вътрешността на корпуса на помпата,

особено зоната около отвора на работното колело.2. Напръскайте консервиращо средство през смукателния и нагнетателния

щуцер.Препоръчително е щуцерите да се затворят (напр. с пластмасови капачки илидр.).

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

34 от 60 Etabloc

Page 35: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

3. За защита от корозия смажете с масло, съотв. гресирайте всички открити частии повърхности на помпата (несъдържащи силикон масло и грес, евентуалноподходящи за хранителни продукти).Допълнителни данни (⇨ Глава 3.3 Страница 14) да се вземат под внимание.

При временно съхраняване консервирайте само детайлите от слабо легираниматериали, влизащи в досег с течността. За тази цел могат да се използватстандартните консервиращи средства. При полагане/отстраняване вземете подвнимание специфичните указания на производителя.Вземете под внимание допълнителните указания и данни. (⇨ Глава 3 Страница 13)

6.4 Повторно пускане в експлоатацияЗа повторно пускане в експлоатация трябва да се спазят точките за пускане вексплоатация (⇨ Глава 6.1 Страница 30) и границите на работния диапазон (⇨ Глава6.2 Страница 32) .Преди да пуснете повторно помпата/помпения агрегат в експлоатация, трябва дапредприемете допълнително мерки за профилактика/техническо обслужване.(⇨ Глава 7 Страница 36)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЛипсващи предпазни съоръженияОпасност от нараняване от движещи се части или изтичаща работна среда!▷ Веднага след приключване на работите монтирайте респ. включете всички

защитни устройства и устройствата, свързани с безопасността.

УКАЗАНИЕПри спиране от експлоатация за повече от една година трябва да се сменятеластомерите.

6 Пускане в експлоатация/Спиране от експлоатация

Etabloc 35 от 60

Page 36: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

7 Профилактика/поддържане в изправно техническосъстояние

7.1 Правила по техника на безопасност

ОПАСНОСТПолучаване на искри при работи по поддръжкатаВзривоопасно!▷ Спазвайте местните наредби за безопасност.▷ Работи по поддръжката по взривобезопасни помпени агрегати трябва да се

извършват винаги извън взривоопасната зона.

ОПАСНОСТНеправилно поддържан помпен агрегатОпасност от експлозия!Повреда на помпения агрегат!▷ Помпеният агрегат трябва редовно да се поддържа технически.▷ Съставете план за поддръжка, в който да са включени най-вече точките

смазващо вещество и уплътнение на валовете.

Собственикът трябва да се погрижи всички работи по профилактиката, прегледа имонтажа да се извършват от оторизирани и квалифицирани специалисти, които дабъдат запознати подробно с ръководството за експлоатация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеконтролирано включване на помпения агрегатОпасност от нараняване от движещите се части!▷ Обезопасете помпения агрегат срещу нежелателно включване.▷ Работите по помпения агрегат трябва да се извършват само при разкачени от

клемите ел. изводи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗастрашаващи здравето и/ или горещи работни среди, помощни и производствениматериалиОпасност от нараняване!▷ Спазвайте законовите наредби.▷ При изпускането на работната среда на помпата вземете мерки за опазване на

хората и околната среда.▷ Помпите, които работят с опасни за здравето вещества, трябва да се

обеззаразят/обработят по специален начин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЛипса на стабилностПритискане на ръце и крака!▷ При монтаж/демонтаж осигурете помпата/помпения агрегат/частите на

помпата срещу преобръщане или падане.

Чрез съставянето на план за техническо обслужване се избягват скъпите ремонти спомощта на минимални работи по техническото обслужване и се осигурявабезаварийна и надеждна работа на помпата, помпения агрегат и частите напомпата.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

36 от 60 Etabloc

Page 37: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

УКАЗАНИЕЗа всички дейности по профилактиката, поддръжката в изправно състояние имонтажа разчитайте на отдела за обслужване на клиенти на KSB или наоторизираните сервизи. За контакт вижте приложения списък с адреси: "Адреси"или в интернет на "www.ksb.com/contact".

Избягвайте каквото и да било използване на груба сила при демонтажа и монтажана помпения агрегат.

7.2 Профилактика/техн. контрол

7.2.1 Контрол на експлоатацията

ОПАСНОСТСъздаване на взривоопасна атмосфера във вътрешността на помпатаВзривна опасност!▷ Вътрешността на помпата, която има контакт с работната среда вкл.

уплътнителната камера и помощните системи трябва да са пълни винаги сработна среда.

▷ Трябва да се осигури достатъчно високо захранващо налягане.▷ Вземете необходимите мерки за контрол.

ОПАСНОСТНекомпетентно поддържано уплътнение на валаВзривоопасно!Разливане на горещи, токсични транспортирани среди!Повреждане на помпения агрегат!Опасност от изгаряне!Опасност от пожар!▷ Редовно извършвайте профилактика на уплътнението на вала.

ОПАСНОСТСвръхтемператури поради горещи движещи се лагери или дефектни лагерниуплътненияОпасност от експлозия!Опасност от пожар!Повреждане на помпения агрегат!▷ Редовно да се проверява за шумове на валцовите лагери.

ОПАСНОСТНеправилно обслужвано устройство за блокиращо наляганеОпасност от експлозия!Опасност от пожар!Повреда на помпения агрегат!Изтичане на горещи и/или токсични работни среди!▷ Редовно обслужвайте устройството за блокиращо налягане.▷ Следете блокиращото налягане.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

Etabloc 37 от 60

Page 38: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

ВНИМАНИЕПовишено износване вследствие работа на сухоПовреда на помпения агрегат!▷ Помпеният агрегат никога не трябва да се използва в незаредено състояние.▷ По време на работа никога не затваряйте спирателната арматура в

смукателния тръбопровод и/или захранващия тръбопровод.

ВНИМАНИЕНадвишаване на допустимата температура на транспортираната средаПовреждане на помпата!▷ Не е разрешено да се работи по-дълго време със спирателна арматура

(загряване на транспортираната среда).▷ Съблюдавайте данните за температурата в Техническия паспорт и

поддържайте под границите на работния обхват. (⇨ Глава 6.2 Страница 32)

По време на експлоатация да се спазват, респ. проверяват следните точки:▪ Помпата трябва да работи през цялото време спокойно и без сътресения.▪ Да се контролира валовото уплътнение. (⇨ Глава 6.1.4 Страница 31)▪ Да се контролират статичните уплътнения за течове.▪ Проверете шумовете при движението на търкалящите лагери.

Вибрации, шумове както и повишен разход на електроенергия при непроменениусловия на работа сочат за износване.

▪ Да се контролира функцията на евентуално налични допълнителни връзки.▪ Контролирайте резервната помпа.

За да се поддържа експлоатационната готовност на резервните помпи, един пътседмично да се пускат в действие.

▪ Контролиране температурата на опорните възли.Температурата на лагерите не бива да надвишава 90 °C (измерена на корпусана двигателя).

ВНИМАНИЕРабота извън допустимата температура на лагеритеПовреждане на помпата!▷ Температурата на лагерите на помпата/помпения агрегат не бива никога да

надвишава 90°C (измерена отвън на корпуса на двигателя).

УКАЗАНИЕСлед първоначалното пускане в експлоатация при смазваните с грес търкалящилагери може да се стигне до повишени температури, причинени от процесите наразработване. Окончателната температура на лагерите се достига едва следопределено време на работа (в зависимост от условията до 48 часа).

7.2.2 Работи по техн. контрол

ОПАСНОСТСвръхтемператури поради триене, удар или триеща функцияОпасност от експлозия!Опасност от пожар!Повреждане на помпения агрегат!▷ Редовно да се проверяват за деформация и достатъчно отстояние от

въртящите се части покриващите плочи, пластмасовите части и други покритияна въртящи се части.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

38 от 60 Etabloc

Page 39: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

7.2.2.1 Проверка на хлабинитеАко се изисква проверка на хлабините, работното колело трябва да се демонтира.(⇨ Глава 7.4.6 Страница 41) Ако допустимата хлабина е превишена (вижте следващата таблица), да се монтиранов пръстен с прорез 502.1 и/или 502.2.Посочените размери на хлабините се отнасят за диаметъра на работното колело.Таблица 15: Хлабини между работното колело и корпуса, съотв. работното колело икапака на корпуса

Материал на работното колело допустима хлабинанова максимална

G (JL1040/ A48CL35B)B (CC480K-GS/B30 C90700)

0,3 mm 0,9 mm

C (1.4408/ A743 GR CF8M) 0,5 mm 1,5 mm

7.2.2.2 Почистване на филтъра

ВНИМАНИЕНедостатъчно захранващо налягане поради запушен филтър в смукателниятръбопроводПовреждане на помпата!▷ Контролирайте замърсяването на филтъра чрез подходящи мерки (напр.

диференциален манометър).▷ Почиствайте филтъра на подходящи интервали.

7.3 Изпразване/Почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗастрашаващи здравето и/ или горещи работни среди, помощни и производствениматериалиОпасност за хората и околната среда!▷ Промивната среда както и остатъчната течност трябва да се улови и

преработи/изхвърли.▷ При необходимост да се носи защитно облекло и защитна маска.▷ Спазвайте законовите разпоредби по отношение на изхвърлянето на вредни

за здравето течности.

1. За изпразване на работната среда използвайте извода 6В. (⇨ Глава 9.1.1Страница 50) (⇨ Глава 9.1.2 Страница 52)

2. При вредни, взривоопасни, горещи или други рискови работни среди измийтепомпата.Преди транспортирането в сервиза измийте и почистете помпата основно.Поставете допълнително към помпата свидетелство за пригодност. (⇨ Глава11 Страница 57)

7.4 Демонтиране на помпения агрегат

7.4.1 Общи указания/правила по техника на безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРабота по помпата / помпения агрегат от специалистиОпасност от нараняване!▷ Работата по ремонта и поддръжката трябва да се извършва само от обучени

специалисти.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

Etabloc 39 от 60

Page 40: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕГорещи повърхниниОпасност от нараняване!▷ Оставете помпения агрегат да изстине до околната температура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеправилно вдигане/ движение на тежки възли или детайлиЧовешки и материални щети!▷ При движението на тежки възли или детайли да се използват подходящи

транспортни средства, повдигачи, ограничители.

Спазвайте принципно правилата по техника на безопасност и указанията. (⇨ Глава7.1 Страница 36)При работа по двигателя спазвайте указанията на съответния производител надвигателя.При демонтаж и монтаж спазвайте перспективните чертежи, респ. общия чертеж.В случай на повреди нашият сервиз е на разположение.

УКАЗАНИЕЗа всички дейности по профилактиката, поддръжката в изправно състояние имонтажа разчитайте на отдела за обслужване на клиенти на KSB или наоторизираните сервизи. За контакт вижте приложения списък с адреси: "Адреси"или в интернет на "www.ksb.com/contact".

ОПАСНОСТРабота по помпата / помпения агрегат без достатъчна подготовкаОпасност от нараняване!▷ Изключете помпения агрегат съгласно указанията. (⇨ Глава 6.1.5 Страница 32)▷ Затворете спирателните арматури в смукателния и нагнетателния

тръбопровод.▷ Изпразнете помпата и спрете налягането.▷ Затворете евентуално съществуващите допълнителни изводи.▷ Оставете помпения агрегат да изстине до околната температура.

УКАЗАНИЕСлед дълга експлоатация отделните части при определени обстоятелства могатда се извадят от вала трудно. В тези случаи би трябвало да се използва някое отпознатите разтворители за ръжса респ. ако е възможно подходящоприспособление за изваждане.

7.4.2 Подготовка на помпения агрегат1. Прекъснете електрозахранването и осигурете срещу включване.2. Намалете налягането в тръбопроводната система като отворите консуматор.3. Демонтирайте съществуващите допълнителни изводи.

7.4.3 Демонтирайте комплектния помпен агрегат

УКАЗАНИЕПри друг демонтаж помпеният корпус може също да остане монтиран втръбопровода.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

40 от 60 Etabloc

Page 41: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.4.1 Страница 39) до (⇨ Глава 7.4.2 Страница40) са взети под внимание, респ. са изпълнени.

1. Освободете нагнетателния и смукателния щуцер от тръбопровода.2. Отстранете скрепителните винтове на подпорния крак, респ. на долната част

на двигателя към фундамента според големината на помпата/двигателя.3. Извадете целия помпен агрегат от тръбопровода.

7.4.4 Демонтиране на двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРазтоварване на двигателяПритискане на ръце и крака!▷ Обезопасете двигателя чрез прикрепване или подпори.

✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.4.1 Страница 39) до (⇨ Глава 7.4.3 Страница40) са спазени, съотв. извършени.

1. Развийте закрепващите винтове на долната част на двигателя къмфундамента според големината на помпата/двигателя.

2. Развийте винтовете на покриващите плочи 68-3.01/.02.3. Отстранете покриващите плочи 68-3.01/.02 от прозорците на конзолата на

задвижването 341.4. Развийте винтовете с шестостенна глава 901.5.5. Преместете двете осигурителни шайби 931.95 в канала на вала 210 .6. Завинтете болтовете с шестоъгълни глави 901.5.7. Развийте шестостенните гайки 920.11.8. Изтеглете двигателя.

7.4.5 Демонтаж на подвижното звено

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРазтоварване на подвижното звеноПритискане на ръце и крака!▷ Прикрепете или подпрете страната на помпата на подвижното звено.

✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.4.1 Страница 39) до (⇨ Глава 7.4.4 Страница41) са спазени, съотв. извършени.

1. В случай на необходимост да се обезопаси подвижното звено от обръщане,като например се укрепи или закачи.

2. Развийте шестостенната гайка 920.1 на спиралния корпус.3. С помощта на винтовете за избиване 901.30 освободете подвижното звено от

леглото в спиралния корпус и изтеглете подвижното звено от спиралния корпус102.

4. Махнете и изхвърлете плоското уплътнение 400.10.5. Поставете подвижното звено на чисто и равно място.

7.4.6 Демонтиране на работното колело✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.4.1 Страница 39) до (⇨ Глава 7.4.5 Страница

41) са спазени, съотв. извършени.✓ Подвижното звено се намира на чисто и равно място за монтаж.1. Освободете гайката на работното колело 920.95 (дясна резба!).2. Отстранете работното колело 230 чрез приспособление за изваждане.3. Поставете работното колело 230 върху чисто и равно място.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

Etabloc 41 от 60

Page 42: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4. Извадете призматичната шпонка 940.01 от вала 210.

7.4.7 Демонтаж на контактния уплътнителен пръстен✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.4.1 Страница 39) до (⇨ Глава 7.4.6 Страница

41) са спазени, съотв. извършени.✓ Подвижното звено се намира на чисто и равно място за монтаж.1. Отстранете втулката на вала 523 с въртящата част на контактния

уплътнителен пръстен (контактен пръстен) от вал 210.2. Махнете въртящата се част на контактния уплътнителен пръстен (контактен

пръстен) от втулката на вала 523.3. Ако има такива, развийте шестостенните гайки 920.01 и 914.22 на конзолата на

задвижването 341.4. Освободете капака на корпуса 161 от конзола на задвижването 341.5. Отстранете неподвижната част на контактния уплътнителен пръстен (контактен

пръстен) от капака за корпуса 161.6. Махнете и изхвърлете плоското уплътнение 400.75.

7.5 Монтиране на помпения агрегат

7.5.1 Общи указания/правила за техниката на безопасност

ОПАСНОСТНеправилен избор на двигателОпасност от експлозия!▷ Да се използва оригинален двигател или подобен на същия производител.▷ Допустимите температури при фланеца и вала на двигателя трябва да бъдат

по-големи, отколкото тези, внесени чрез помпата (запитване на температуритепри KSB).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеправилно вдигане/ движение на тежки възли или детайлиЧовешки и материални щети!▷ При движението на тежки възли или детайли да се използват подходящи

транспортни средства, повдигачи, ограничители.

ВНИМАНИЕНеправилен монтажПовреждане на помпата!▷ Монтирайте помпата / помпения агрегат като спазвате валидните правила в

машиносторенето.▷ Използвайте винаги оригинални резервни части.

Монтажът на помпата трябва да се извършва само въз основа на съответния общчертеж, респ. перспективен чертеж. Контролирайте О-пръстените за повреди и в случай на необходимост ги заменете снови О-пръстени.Използвайте винаги нови плоски уплътнения, като спазвате точно дебелината настарите уплътнения.Монтирайте плоските уплътнения от материал без азбест или от графит винаги безда използвате спомагателни средства като смазващи вещества (напр. медна грес,графитна паста).Ако е възможно, откажете се от използване на помощни монтажни приспособления.

Последователност

Уплътнения

Помощни средства примонтажа

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

42 от 60 Etabloc

Page 43: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Ако все пак са необходими помощни средства при монтажа, използвайте стандартноконтактно лепило (напр. "Pattex") или уплътнително средство (напр. HYLOMAR илиEpple 33).

Нанасяйте лепилото само точкообразно и на тънък слой.Никога не използвайте секундни лепила (цианакрилатно лепило).Намажете свързващите места на отделните части с графит или подобно веществопреди монтирането.При монтажа затягайте всички винтове съгласно указанията.

7.5.2 Монтирайте контактния уплътнителен пръстенПри монтирането на контактния уплътнителен пръстен трябва по принцип да сесъблюдава следното:

▪ Работата да се извършва чисто и внимателно.▪ Отстранете защитата от допир на плъзгащите повърхнини непосредствено

преди монтажа.▪ Да се предотвратяват повреди на уплътнителните повърхнини или О-пръстени.✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.5.1 Страница 42) са спазени, съотв.

извършени.✓ Монтираното лагеруване, както и отделните детайли се намират на чисто и

равно място за монтаж.✓ Всички демонтирани части са почистени и проверени за износване.✓ Повредените или износени части са сменени с оригинални резервни части.✓ Уплътнителните повърхнини са почистени.1. Почистете втулката на вала 523, ако е необходимо обработете допълнително

неравностите или драскотините с полираща кърпа.Ако неравностите и драскотините все още се виждат, сменете втулката на вала523.

2. Монтирайте втулката на вала 523 с ново плоско уплътнение 400.75 върху вала210.

3. Почистете мястото на насрещния пръстен в капака на корпуса 161.

ВНИМАНИЕКонтакт на еластомери с масло или гресПовреждане на уплътнението на вала!▷ Използвайте вода като помощ при монтажа.▷ Никога не използвайте масло или грес като помощно средство при монтажа.

4. Внимателно поставете насрещния пръстен. Внимавайте за равномерноразпределяне на натиска.

5. Само за изпълнение с капак на корпуса с винтове: разхлабете винтовете заизбутване 901.31, но не ги демонтирайте.

6. Монтирайте капака на корпуса 161 в отвора на крепежната скоба назадвижването 341.

7. Поставете и завинтете шестоъгълни гайки 920.01, съотв. 920.15, ако иматакива.

УКАЗАНИЕЗа да се редуцират силите на триене при монтажа на уплътнението, напръскайте свода валовата втулка и гнездото на стационарния пръстен на контактнияуплътнителен пръстен.

8. Монтирайте въртящата се част на контактния уплътнителен пръстен (контактенпръстен) върху втулката на вала 523.

При контактни уплътнителни пръстени с монтажна дължина L1k съгласно EN 12756(модел KU) спазвайте следния монтажен размер b:

Моменти на затягане

Монтаж на контактнияуплътнителен пръстен

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

Etabloc 43 от 60

Page 44: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

b

1 2 43

Фиг. 7: Контактен уплътнителен пръстен монтажен размер b

1 Работно колело 2 Втулка на вала3 Контактен уплътнителен пръстен 4 Капак на корпуса

Таблица 16: Монтажни размери на контактния уплътнителен пръстен

Звено на вала5) Монтажен размер b

25 7,5 mm35 10 mm55 15 mm

7.5.3 Монтиране на работното колело✓ Стъпките и указанията (⇨ Глава 7.5.1 Страница 42) до (⇨ Глава 7.5.2 Страница

43) са спазени, съотв. извършени.✓ Предварително сглобеното звено (двигател, вал, конзола на задвижването,

капак на корпуса), както и единични части, се намират на чисто и равно място замонтаж.

✓ Всички демонтирани части са почистени и проверени за износване.✓ Повредените или износени части са сменени с оригинални резервни части.✓ Уплътнителните повърхнини са почистени.1. Поставете призматичната шпонка 940.01 и наденете работното колело 230

върху вала 210.2. Затегнете гайката за работното колело 920.95 и предпазителя 930.95,

евентуално и шайбата 550.95. Спазвайте моментите на затягане на винтовете.(⇨ Глава 7.6 Страница 46)

7.5.4 Монтаж на подвижното звено

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРазтоварване на подвижното звеноПритискане на ръце и крака!▷ Прикрепете или подпрете страната на помпата на подвижното звено.

✓ Указанията и стъпките (⇨ Глава 7.5.1 Страница 42) до (⇨ Глава 7.5.3 Страница44) са спазени, съотв. извършени.

✓ Повредените или износени части са сменени с оригинални резервни части.✓ Уплътнителните повърхнини са почистени.1. При необходимост обезопасете подвижното звено от преобръщане, напр. чрез

укрепване или окачване.2. Монтирайте ново плоско уплътнение 400.10 в отвора на спиралния корпус 102.3. Само за изпълнение с капак на корпуса с винтове: разхлабете винтовете за

избутване 901.31, но не ги демонтирайте.

5) подходящо звено на вала вижте Техническия паспорт

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

44 от 60 Etabloc

Page 45: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

4. Поставете подвижното звено в спиралния корпус 102.5. Монтирайте подпорния крак 183 според размера на помпата/двигателя.6. Разхлабете шестоъгълната гайка 920.15 (при капак на корпуса с винтове),

съотв. 920.01 (при капак на корпуса със скоби) на спиралния корпус 102.

7.5.5 Монтаж на двигателя

ОПАСНОСТНеправилно свързване на валаОпасност от експлозия!▷ Да се изгради валовата връзка между помпата и двигателя съгласно данните в

ръководството за работа.

54

1 2 3

6

1167:455/4

Фиг. 8: Монтирайте шипа на вала на вала на двигателя1 Отвор на вала 2 Шпонков канал на крайната част на

вала на двигателя3 Отвор за притискателен пръстен 4 Притискателен пръстен5 Вал на двигателя 6 Вал✓ Указанията и стъпките в (⇨ Глава 7.5.1 Страница 42) до (⇨ Глава 7.5.4 Страница

44) са спазени, съотв. извършени.1. Пъхнете шипа на вала на двигателя върху вала 210 и внимавайте шпонката на

крайната част на двигателния вал и отворът на вал 210 да са конгруентни ипротивоположно разположени спрямо отвора на притискателния пръстен 515(вижте фигурата: монтаж на шипа на вала на двигателя върху вала).

2. Завинтете болтовете с глава с вътрешен шестостен 914.24.3. Развийте болтовете с шестоъгълна глава 901.50.

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

Etabloc 45 от 60

Page 46: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

901.50

931.95

Фиг. 9: Отстранете осигурителните шайби901.50 Болтове с шестоъгълни глави 931.95 Осигурителна шайба4. Изтеглете двете осигурителни шайби 931.95 от канала на вала 210.5. Завинтете болтовете с шестоъгълна глава 901.50.6. Поставете и затегнете шестоъгълните гайки 920.11.

7.6 Моменти на затягане на винтоветеТаблица 17: Места за затягане на винтовете

A EX

X

B X F

G

Конструкция със завинтен капак накорпуса

Конструкция с притиснат капак накорпуса

Таблица 18: Моменти на затягане на винтовите съединения на помпата

Позиция Размер на резбата Номинална стойност[Nm]

A M12 55M16 130

B M12 x 1,5 55M24 x 1,5 130M30 x 1,5 170

C M8 20M10 38

D M12 90E M8 20

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

46 от 60 Etabloc

Page 47: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Позиция Размер на резбата Номинална стойност[Nm]

M10 38M12 55M16 130

F M6 15M8 38M10 38M12 55

G M6 5X 1/8 25

1/4 553/8 801/2 1303/4 220

7.7 Поддържане на резервни части

7.7.1 Поръчка на резервни частиПри поръчката на резервни части са необходими следните данни:

▪ Серия▪ Типоразмер▪ Тип на материала▪ Код на уплътнение▪ Номер на поръчка▪ Номер на позицията в поръчката▪ Пореден номер▪ Година на производство

Всички данни могат да се вземат от типовата табелка.Други необходими данни:

▪ Номер и наименование на частите▪ Брой на резервните части▪ Адрес за доставка▪ Начин на изпращане (групаж, по пощата, експресен транспорт, въздушен

транспорт)

7.7.2 Препоръчително поддържане на резервни части за двугодишнаексплоатация съгласно DIN 24296

Таблица 19: Брой на резервните части за препоръчително поддържане на резервни части

№ на частите Наименование начастите

Брой на помпите (вкл. резервни помпи)2 3 4 5 6 и 7 8 и 9 10 и

повече210 Вал 1 1 1 2 2 2 20 %230 Работно колело 1 1 1 2 2 2 20 % Плоски уплътнения

(комплект)4 6 8 8 9 10 100 %

433 Контактен уплътнителенпръстен

1 1 2 2 2 3 25 %

502.1 Дистанционен пръстен 2 2 2 3 3 4 50 %502.2 Дистанционен пръстен 2 2 2 3 3 4 50 %523 Втулка на вала 2 2 2 3 3 4 50 %

7 Профилактика/поддържане в изправно техническо състояние

Etabloc 47 от 60

Page 48: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

8 Неизправности: Причини и отстраняване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеправилно извършени работи по отстраняването на неизправностиОпасност от нараняване!▷ При всички дейности за отстраняване на неизправности да се вземат под

внимание съответните указания на настоящото ръководство за работа илидокументацията на производителя на принадлежностите.

При възникването на проблеми, които не са описани в тази таблица, е необходимаконсултация с отдела за обслужване на клиенти на KSB.

Прекалено малък дебит на помпатапретоварване на двигателяТвърде голямо крайно налягане на помпатаПовишена температура на лагераутечка на помпатаПрекалено голям теч на уплътнението на валапомпата работи нестабилноНедопустимо увеличение на температурата в помпата

Таблица 20: Отстраняване на неизправности

A B C D E F G H Възможна причина Отстраняване6)

✘ Помпата нагнетява срещу прекаленоголямо налягане

Да се регулира отново работната точкаДа се провери съоръжението за замърсяванеМонтаж на по-голямо работно колело7)

Увеличаване на оборотите (турбина,двигател с вътрешно горене)

✘ ✘ ✘ Помпата, съотв. тръбопроводите не санапълно обезвъздушени, съотв. не санапълнени

Обезвъздушете, съотв. напълнете

✘ Запушен захранващ тръбопровод илиблокирало работно колело

Отстранете отлаганията в помпата и/илитръбопроводите

✘ Образуване на въздушен „джоб“ втръбопровода

Променете тръбопроводапоставете кран за обезвъздушаване

✘ ✘ ✘ Много голяма височина на засмукване/NPSH системата (захранване) е многомалка

Коригирайте нивото на течносттаМонтирайте по-дълбоко помпатаОтворете изцяло спирателния орган взахранващия тръбопроводЕвентуално сменете захранващиятръбопровод, ако съпротивленията в него сатвърде големиПроверете монтираните филтри/смукателнияотворСпазвайте допустимата скорост напонижаване на налягането

✘ Засмукване на въздух от уплътнениетона вала

Подайте външна промиваща течност илиповишете налягането йСменете уплътнението на вала

✘ Грешна посока на въртене Проверете електрическото свързване надвигателя и при необходимостпревключващото устройство.

A

B

C

D

E

F

G

H

6) За отстраняването на неизправности по тези части на помпата, които са под налягане, е необходимо да се освободиналягането на помпата.

7) Необходимо е допълнително запитване

8 Неизправности: Причини и отстраняване

48 от 60 Etabloc

Page 49: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

A B C D E F G H Възможна причина Отстраняване6)

✘ Много ниски обороти- при работа с честотен преобразувател- при работа без честотенпреобразувател

- Увеличете напрежението/честотата вдопустимия обхват на честотнияпреобразувател- Проверете напрежението

✘ ✘ Износване на вътрешните части Сменете износените части ✘ ✘ Противоналягането на помпата е по-

малко от посоченото в заявкатаРегулирайте точно работната точкаЕвентуално спрете работното колело припостоянно претоварване7)

✘ По-висока плътност или вискозитет наработната среда от посочените взаявката

Необходимо е допълнително запитване

✘ Използване на грешни материали науплътнението на вала

Променете подбора на материали 7)

✘ ✘ Прекалено високи обороти Намалете оборотите7)

✘ Дефектен съединителен болт/уплътнение

Сменете уплътнението между спиралниякорпус и капака на корпусаДозатегнете съединителните болтове

✘ Износено уплътнение на вала Сменете уплътнението на валаПроверете промиващата/ уплътняващататечност

✘ ✘ Получаване на драскотини илинеравности по защитната втулка навала/втулката на вала

Сменете защитната втулка на вала/втулкатана валаСменете уплътнението на вала

✘ Да се установи чрез демонтаж Отстранете дефектаПри необходимост сменете уплътнението навала

✘ Помпата работи неустойчиво Коригирайте съотношенията на всмукванеНивелирайте помпения агрегатБалансирайте допълнително работнотоколелоУвеличете налягането на смукателния щуцерна помпата

✘ ✘ ✘ Помпата е деформирана или имарезонансни колебания втръбопроводите

Проверете връзките на тръбопроводите изакрепването на помпата, при необходимостнамалете разстоянията на скобите натръбопроводаЗакрепете тръбопроводите върху поглъщащвибрациите материал

✘ Увеличено плъзгане по оста7) Почистете разтоварващите отвори вработното колелоСменете пръстените с прорез

✘ Прекалено малко, прекалено много илинеподходящо смазочно вещество

Допълнете, намалете, съотв. сменетесмазочното вещество

✘ ✘ Работа на две фази Сменете дефектния предпазителПроверете връзките на електрическитекабели

✘ Дебаланс на ротора Почистете работното колелоБалансирайте допълнително работнотоколело

✘ Дефектен лагер сменете ✘ ✘ ✘ Прекалено малък дебит Увеличете минималния дебит ✘ Проблем с подаването на

циркулационна течностУвеличете свободното напречно сечение

✘ ✘ Транспортният предпазител не еизтеглен от канала на вала

Изтеглете транспортния предпазител отканала на вала

6) За отстраняването на неизправности по тези части на помпата, които са под налягане, е необходимо да се освободиналягането на помпата.

8 Неизправности: Причини и отстраняване

Etabloc 49 от 60

Page 50: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

9 Принадлежаща документация

9.1 Общи чертежи

9.1.1 Изпълнение с единичен контактен уплътнителен пръстен и завинтен капакна корпуса

Таблица 21: Това представяне е валидно за следните типоразмери:40-25-200 50-32-200.1

50-32-250.150-32-20050-32-250

65-40-20065-40-25065-40-315

65-50-20065-50-25065-50-315

80-65-20080-65-25080-65-315

100-80-250100-80-315100-80-400

125-100-250125-100-315125-100-400

150-125-250150-125-315150-125-400

200-150-250200-150-315200-150-400

[ Възможна е доставка само в опаковки

902.11

1M 6D

903.03

411.03

1M

903.04

411.04

903.01

411.01

6B

102

102 411.01/.02/.03/.04 502.01 902.01 903.01/.02/.03/.04 920.01

903.02

411.02

6D502.01

902.01

920.95930.95

550.95

230 400.10

433 502.02

400.75

523523 400.75

161161 502.02 902.15/.51 920.15

920.01

901.30

801920.11

341

341 68-3.01/.02 901.31 902.11 920.11

920.15

183

901.31

210

940.01931.95

901.50914.24

902.15 902.51

515 515 914.24

210515 515

914.24550.95 920.95 930.95 940.01

68-3.01/.02 68-3

Фиг. 10: Изпълнение с единичен контактен уплътнителен пръстен и завинтен капак на корпусаТаблица 22: Списък на единичните части8)

№ на частта Наименование на частта № на частта Наименование на частта102 Спирален корпус 68-3.01/.02 Покриваща плоча146 Междинна конзола 801 Фланцов двигател161 Капак на корпуса 901.30/.31/.50 Болт с шестостенна глава1839) Опорен крак 902.01/.06/.11/.15/.50/.51 Шпилка

8) В зависимост от типоразмера/ от материала отделни части могат да отпаднат.9) Само за област A

9 Принадлежаща документация

50 от 60 Etabloc

Page 51: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

№ на частта Наименование на частта № на частта Наименование на частта210 Вал 903.01/.02/.03/.04/.08 Пробка230 Работно колело 914.24 Болт с цилиндрична глава341 Конзола на задвижването 920.01/.06/.11/.15/.95 Шестостенна гайка400.10/.75 Плоско уплътнение 930.95 Пружинна шайба411.01/.02/.03/.04/.08 Уплътнителен пръстен 931.95 Осигурителна шайба433 Контактен уплътнителен

пръстен940.01 Призматична шпонка

502.01/.02 Пръстен с прорез Изводи:515 Притискателен пръстен 1M Извод за манометър523 Втулка на вала 6B Извод за източване на

транспортираната течност550.95 Шайба 6D Пълнене на транспортираната

среда и обезвъздушаване

9 Принадлежаща документация

Etabloc 51 от 60

Page 52: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

9.1.2 Изпълнение с единичен контактен уплътнителен пръстен и притиснат капакна корпуса

Таблица 23: Това представяне е валидно за следните типоразмери:40-25-160 50-32-125.1

50-32-160.150-32-12550-32-160

65-40-12565-40-160

65-50-12565-50-160

80-65-12580-65-160

100-80-160100-80-200

125-100-160125-100-200

150-125-200 200-150-200

[ Възможна е доставка само в опаковки

1M 6D

903.03

411.03

1M

903.04

411.04

903.01

411.01

102

102 411.01/.02/.03/.04 502.01 902.01/.50 903.01/.02/.03/.04 920.01

903.02411.02

6D

502.01920.95

930.95

550.95

230 400.10

433 502.02

400.75

523523 400.75

161161 502.02

6B

210

940.01 931.95

901.50

914.24

515 515 914.24

210515 515

914.24550.95 920.95 930.95 940.01

68-3.01/.02 68-3

902.11

801920.11

341

341 68-3.01/.02 901.31 902.11 920.11

183

920.01

914.22

901.31

902.01 902.50

Фиг. 11: Изпълнение с единичен контактен уплътнителен пръстен и притиснат капак на корпусаТаблица 24: Списък на единичните части10)

№ на частта Наименование на частта № на частта Наименование на частта102 Спирален корпус 68-3.01/.02 Покриваща плоча146 Междинна конзола 801 Фланцов двигател161 Капак на корпуса 901.30/.31/.50 Болт с шестостенна глава183 Опорен крак 902.01/.06/.11/.15/.50/.51 Шпилка210 Вал 903.01/.02/.03/.04/.08 Пробка230 Вал 914.22/.24 Болт с цилиндрична глава341 Конзола на задвижването 920.01/.06/.11/.15/.95 Шестостенна гайка400.10/.75 Плоско уплътнение 930.95 Пружинна шайба411.01/.02/.03/.04/.08 Уплътнителен пръстен 931.95 Осигурителна шайба

10) В зависимост от типоразмера/ от материала отделни части могат да отпаднат.

9 Принадлежаща документация

52 от 60 Etabloc

Page 53: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

№ на частта Наименование на частта № на частта Наименование на частта433 Контактен уплътнителен

пръстен940.01 Призматична шпонка

502.01/.02 Пръстен с прорез Изводи:515 Пръстен с прорез 1M Извод за манометър523 Втулка на вала 6B Извод за източване на

транспортираната течност550.95 Шайба 6D Пълнене на транспортираната

среда и обезвъздушаване

9 Принадлежаща документация

Etabloc 53 от 60

Page 54: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

9.1.3 Изпълнение с двоен контактен уплътнителен пръстен и разположение„Back-to-back“

[ Възможна е доставка само в опаковки

901.24

575

161 720.09 10E

433.01

932.05 902.02

433.02

471

920.02

523 523 400.75

400.75

400.15 411.15

720.09 10A

550.96

931.95

901.50

411.16

411.16

UG1443128_D02_101/02

Фиг. 12: Изпълнение с двоен контактен уплътнителен пръстен и разположение„Back-to-back“

Таблица 25: Списък на единичните части11)

№ на частта Наименование на частта № на частта Наименование на частта161 Капак на корпуса 720.09 Профилен детайл400.15/.75 Плоско уплътнение 901.24/.50 Болт с шестостенна глава411.15/.16 Уплътнителен пръстен 902.02 Шпилка433.01/.02 Контактен уплътнителен

пръстен920.02 Шестостенна гайка

471 Уплътнителен капак 931.95 Осигурителна шайба523 Втулка на вала 932.05 Осигурителен пръстен550.96 Шайба Допълнителни връзки (изводи):562.02 Цилиндричен болт 10A изход за външна

уплътняващата течност575 Планка 10E вход за външна уплътняващата

течност

11) В зависимост от типоразмера/ от материала отделни части могат да отпаднат.

9 Принадлежаща документация

54 от 60 Etabloc

Page 55: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

9.1.4 Изпълнение с двоен контактен уплътнителен пръстен и разположение втандем

[ Възможна е доставка само в опаковки

509

161

720.32 24E

433.01

412.15902.02

433.02

471

920.02

523 523 400.75

400.75

720.32 24A

550.96

931.95

901.50

411.35

562.25

UG1443128_D01_101/02

Фиг. 13: Изпълнение с двоен контактен уплътнителен пръстен и разположение втандем

Таблица 26: Списък на единичните части12)

№ на частта Наименование на частта № на частта Наименование на частта161 Капак на корпуса 562.25 Цилиндричен болт400.75 Плоско уплътнение 720.32 Профилен детайл411.35 Уплътнителен пръстен 901.50 Болт с шестостенна глава412.15 О-пръстен 902.02 Шпилка433.01/.02 Контактен уплътнителен

пръстен920.02 Шестостенна гайка

471 Уплътнителен капак 931.95 Осигурителна шайба509 Междинен пръстен Допълнителни връзки (изводи):523 Втулка на вала 24A Изход за охлаждащата течност550.96 Шайба 24E Вход за охлаждащата течност

12) В зависимост от типоразмера/ от материала отделни части могат да отпаднат.

9 Принадлежаща документация

Etabloc 55 от 60

Page 56: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

10 Декларация за съответствие

Производител: KSB AktiengesellschaftJohann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Германия)

С настоящето производителят декларира, че продуктът:

Etabloc, Etabloc SYT, Etaline, Etaline SYT, Etaline Z,Etachrom NC, Etachrom BC, Etanorm, Etanorm SYT,

Etanorm GPV/CPV, Etaprime L, Etaprime B/BN, Vitachrom

KSB-номер на заявката: ...................................................................................................

▪ отговаря на всички разпоредби на описаните по-долу директиви в съответната действаща редакция:– помпа/ помпен агрегат: Директива 2006/42/ЕО "Машини"

Освен това производителят декларира, че:▪ е приложил следните хармонизирани международни стандарти:

– ISO 12100,

– EN 809

Упълномощено лице за изготвянето на техническата документация: Име

функцияадрес (фирма)адрес (улица №)адрес (пощенски код селище) (страна)

ЕО Декларацията за съответствие е издадена:Място, дата

..............................13).............................Име

ДлъжностФирмаадрес

13) Подписаната и с това юридически валидна декларация за съответствие се изпраща с продукта.

10 Декларация за съответствие

56 от 60 Etabloc

Page 57: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

11 Декларация за липса на възражение

Тип: ................................................................................................................................Номер на поръчка/Номер на позицията в поръчката14): ................................................................................................................................ Дата на доставка: ................................................................................................................................ Област на приложение: ................................................................................................................................ Работна среда14): ................................................................................................................................

Моля, отбележете с кръстче валидното14):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞радиоактивна експлозивна корозивна отровна

⃞ ⃞ ⃞ ⃞вредна за здравето биологично опасна леснозапалима безопасна

Причина за връщането14): ................................................................................................................................ Забележки: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Продуктът/ оборудването е изпразнен внимателно и е почистен отвън и отвътре преди изпращането/ предоставянето му.С настоящето декларираме, че тази помпа няма опасни химикали, биологични и радиоактивни вещества.При помпите с неуплътнени валове роторът е отстранен от помпата при нейното почистване.

⃞ При по-нататъшната работа не са необходими специални предпазни мерки.⃞ Необходими са следните предпазни мерки по отношение на измиващите среди, остатъчните течности и

изхвърлянето: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Удостоверяваме точността и пълнотата на горепосочените данни и изпращането на пратката съгласно законовите наредби.

.................................................................... ....................................................... .......................................................Място, дата и подпис Адрес Печат на фирмата

14) Задължителни полета

11 Декларация за липса на възражение

Etabloc 57 от 60

Page 58: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

Указател на термините

AАбразивни работни среди 34

ББезопасна работа 10

ВВзривобезопасност 28, 30, 37Включване 31Връщане 14

ГГраници на работния диапазон 32

ДДекларация за липса на възражение 57Демонтаж 40допустими сили при накрайника на помпата 25Допълнителни връзки (изводи) 26други валидни документи 6

ЕЕксплозионна защита 27, 28, 37, 38, 45

ЗЗащита от експлозия 27, 31, 36, 37

ИИзвеждане от експлоатация 35Изображение в разглобен вид 50, 52, 54, 55Изпълнение 21Изхвърляне 15

ККомутационна честота 33Консервация 14Консервиране 35Контактен уплътнителен пръстен 31Контролни устройства 12Корпус на помпата 18

ЛЛагерен възел 14

ММоменти на затягане на винтовете 46Монтаж 23, 40, 42

Подготовка на фундамента 24

ННеизправности 48Неокомплектовани машини 6Неправилна употреба 9Номер на поръчка 6

ООбем на доставката 22Области на приложение 8Обозначение 17Общ чертеж 50, 52, 54, 55Описание на продукта 16Очаквани стойности на шума 22

ППовторно пускане в експлоатация 35Поддържане на резервни части 47Посока на въртене 29Принцип на действие 21Противовзривна защита 11, 23, 31, 32, 33, 36, 37Пускане в експлоатация 30

РРаботна среда

Плътност 34Разполагане/монтаж 23Резервна част

Поръчка на резервни части 47

ССигурност 8Случай на повреда

Поръчка на резервни части 47Съхраняване на склад 35

ТТемпература на лагерите 38температурни граници 11Техническо обслужване 37Тип 18Типова табелка 17Транспортиране 13Тръбопроводи 24

УУплътнение на вала 18Употреба съгласно разпоредбите 8

ФФилтър 39Форма на работното колело 18

Указател на термините

58 от 60 Etabloc

Page 59: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

ХХлабини 39

Указател на термините

Etabloc 59 от 60

Page 60: Etabloc Ръководство за експлоатация и монтаж · 1.5 Символика Таблица 2: Използвани символи Символ Значение

1173

.8/0

2-B

G (

0156

1589

)

KSB Aktiengesellschaft67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401www.ksb.com

KSB Shanghai Pump Co. Ltd No. 1400 Jiangchuang Road, Minhang 200240 • Shanghai CHINA PRTel. +86 (21) 6430 2888, ext. 1003Fax +86 (21) 6430 1504, ext. 10