europass - universitatea "petre andrei" din ionela europass curriculum vitae europass

Download europass - Universitatea

Post on 13-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • europass

  Curriculum vitae Europass

  Informatii personale

  Nume/Prenume

  Adresa

  Telefon

  E-mail

  Nationalitate

  Data na~terii

  Sex

  Locul de muncii vizat 1Aria ocupationalii

  Experienta profesionala

  Perioada Funclia sau postuI ocupat

  Activitali ~i responsabilitati principale

  Nurnele ~i adresa angajatorului Tipul activitalii sau sectorul de activitate

  Perioada Funqia sau postul ocupat

  Nurnele ~I adresa angajatorului

  Perioada Func\ia sau postul ocupat

  Aclivita\i ~i responsabilita\i principale

  Nurnele ~i adresa angajatorului

  Tipul activita\ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Func\ia sau postul ocupat

  Activita\i ~i responsabilita\i principale

  Nurnele ~I adresa angajatorului

  Tipul aclivita\ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Func\ia sau postul ocupat

  Aclivita\i ~I responsabilita\i principale

  Numele ~i adresa angaJatonului

  Tipul activitii ii sau sectorul de activltate

  Page 114 - Curnculum vitae de Nom(s) Prenom(s)

  80~OTEANU IONELA CARMEN

  Str. 1 Decembrie 1918, BI. A, nr. 62, Ap. 45, Tecuci

  +40721487652 +40743320362

  onnycom@yahoo.com , ionela.bosoteanu@yahoocorn

  Romana

  20.05 .1980

  F.

  Lector, pozi\ia 27, disciplinele . Cornunicare ~i negociere in afaceri , Cornunicare ~i Rela\ii publice in afaceri , Rela\ii publice in afaceri

  1 Oclombrie 2012 - prezenl Asistent universitar doctor, Facultatea de Econornie

  Activitate didactica pentru disciplinele: Comunicare ~i negociere in afaceri, Comunicare ~i relalii publice in afaceri, Relatii Publice

  Universitatea "Petre Andrei" din la~i, Str. Grigore Ghica Voda, nr. 13, 700400, la~i invatamant superior -ISCED 6

  1Februarie 2013 - 30 lulle 2013 Expert pe termen scurt, COD: 242402, ,Cerin\e Educa\ionale speciale pentru toti", POSDRU/91 /2.2/S/60655 Universitatea "Ai. I. Cuza", l a~i

  Februarie 2010 - Seplembrie 2012 Asistent universitar doctor, Facultatea de $tiin\e Politice

  Activitate didactica pentru disciplinele: Cornunicare politica, Principii ~i strategii in Relalii Publice

  Universitatea "Petre Andrei" din la~i, Str. Grigore Ghica Voda, nr. 13, 700400, la~i

  lnva(amant superior - ISCED 6

  Noiembrie 2009 - Februarie 2010

  Preparator universitar doctorand, Facultatea de ~t ii nle Politice

  Activitate didactica pentru disciplinele: Cornunicare politica, Principii ~i strategii in Rela\ii Publice

  Universitatea "Petre Andrei" din la~i , Str. Grigore Ghica Voda, nr. 13, 700400, la~i

  lnvalarnant superior -ISCED 6

  2006 - Noiembrie 2009

  Preparator universitar doctorand, Facultatea de $tiinle ale Cornunicarii

  Activitate didactica pentru disciplinele: teoria comunicarii de rnasa , Metode de cercetare in RP, Fundamentele RP

  Universitatea "Petre Andrei" din la~i , Str. Grigore Ghica Voda, nr. 13, 700400, la~ i

  invalarnant superior - ISCED 6

  Pour plus d'information sur Europass: http://europass .cedefop.europa.eu ©Union eu ropeenne, 2002-2010 241020 10

  http:http://europass.cedefop.europa.eu mailto:ionela.bosoteanu@yahoocorn mailto:onnycom@yahoo.com

 • Perioada

  Func\ia sau postul ocupat

  Activita\i :;Ii responsabilita\i principale

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tlpul ac ivita\ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Func\ia sau postul ocupat

  Activila\i :;;i responsabilita\i principale

  Numele :;Ii adresa angajatorului

  Tipul activita\i i sau sectorul de activitate

  Educalie ~ i formare

  Perioada Certificarea/diploma ob\inuta

  2006 - 2008

  Lector asociat

  Activitate didactica :;Ii formare profesionala

  Centrul de Educa\ie Branding Personal, WNW brandingpersonal.ro

  Educa\ie, formare profesionala

  2004-2005

  Jurnalist «Monitorul de la~i »

  Redactarea de articole Jurnalistice

  Monitorul de la:;;i

  Jurnalism

  IUNIE 2013 Certificat de participare la Programul de Formare in Didactica Specialita\ii Discipline Psihopedagogice

  Disciplinele principale studiate/cornpeten\e Elaborarea programului de fOlmare in domeniul didacticii specialita\ii ; Metode moderne de formare in profesionale dobanditedidactica specialita\ii ; Metode :;;i tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice

  Numele ~i tipul institu\iei de Ministerul Educa\iei Na\ionale, Universitatea Bucure:;lti , Universitatea "AI. I. Cuza" la:;;i, Universitatea inva\amantlfurnizorului de forrnareBabe:;; Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnica Bucure:;lti, Universitatea din Pite:;lti , Universitatea 1

  decembrie 1918 Alba lulia 'i i" 8Iul de clasificare na\ionala sau ISCED 6

  tnterna\ionala

  Perioada Noiembrie 201 1- Mai 2012 Certificarea/diploma ob\inuta Certificat de absolvire a Cursului postuniversitar Asigurarea calita\ii in inva\amantul Superior

  Modul M1 .2. Sisteme in terne de management ~i asigurarea calita\ii Disciplinele principale studiate/competen\e Dezvoltari actuale privind asigurarea calita\ii In \arile europene, Evaluarea externa a calita\ii in

  profesionale dobandite inva\amantul superior, Abordarea institu\ionala a calita\ii in inva\amimtul superior, Proceduri :;Ii instrumente de evaluare interna a calita\ii

  Numele $i tipul institu\iei deMinistrul Educa\iei . Cercetarii , Tineretului :;Ii Sportului. Universitatea din Bucure$ti lnva\arnantifurnizorului de formare

  Nivelul de clasificare nationala sau interna\ionala

  Certificarea/diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate/competen\e profesionale

  dobandite

  ISCED 6

  Octombrie 2011 - lunie 2013

  Diploma de Master - «Marketing politic:;li comunicare»

  Cultura civica. Hermeneutica discursului politic , Marketing politiC $i electoral, Istoria campaniilor electorale in Rornania

  Page 7'Q Curriculum vitae de Pour plus d'information sur Europass: http://europass cedefop.europa.eu Nom(s) Prenom(s) ©Union europeenne, 2002-2010 24102010

  http:cedefop.europa.eu http://europass http:brandingpersonal.ro

 • Numele ~i tipul institu\iei de Facultatea de Filosofie ~i $tiin\e Social Politice, Universitatea ((AI.l.Cuza» la~i

  inva\amantlfurnizorului de formare

  Nivelul de clasificare na\ionala sau

  ISCED 6

  interna\ionala

  Perioada 28 August - 28 Noiembrie 2012 , , , Certificarea/diploma ob\inuta Europass Mobility

  Dlsclpiinele pnnclpale studlate/competen\e Stagiu de cercetare ~i documentare in domeniul vizat profesionale dobandite

  Numele ~i tipul institu\iei deCentre Nationale de la Recherche Scientifique Paris, Laboratoire Communication et Politique inva\amantffurnizorului de formare

  Nivelul de ciasificare na\ionala ~i ISCED 6 Interna\lonala

  Perioada 16 lunie 2011 - 28 lunie 2011 Certificarea/diploma oblinuta Diploma de MANAGER DE PROIECT

  Disciplmele principale studiate/comp~ten\e Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerinlelor de management integrat al proiectului, Managementul profeslonale dobandlteriscurilor, Managementul echipei de proiect

  Numele ~i lipul inslilu\iei de r I' ' t 1M " F 'I'" E 1'1"1" d ~ M' 't I Ed " -" 'T' ,, -\- ' tlf ' I'd f VInIS eru unCII , ami lei ~I ga I a II e yanse, Inls eru uca\lel, cercelanl ~I IneretulUl Inva aman urnlzoru UI e ormare

  Perioada Octombrie 2008 - Septembrie 2011

  Certificarea/diploma oblinuta Diploma de Doctor in Filosofie

  Disciplinele principale Titlul tezei: Rolul new media in campania electorala sludiale/competenle profesionale Stagiu de cercetare la Sorbonne Paris IV - CNRS (20 aprilie 2010 - 20 octombrie 2010)

  dobandite

  Numele ~i tipul instituliei de Facultatea de Filosofie ~i $tiinle Social Politice, Universitatea «( AI.ICuza» la~i

  inva\amantlfurnizorului de formare

  Perioada 18 Decembrie 2006 - 20 lanuarie 2007 Certificarea/dip loma oblinuta Diploma de FORMATOR

  Disciplinele principale studiale/competenle Pregatirea formarii , Efecluarea formarii , Evaluarea cursan\ilor, Revizuirea ~i promovarea programului profesionale dobandilede formare

  Numele ~i tipul inslilu\iei de Ministerul iviuncii, Solidaritalii Sociale ~i Familiei , Minislerul Educa\iei, Cercetarii ~i Tinerelului inva\amantffurnizorului de formare

  Perioada Octombrie 2004 - lunie 2006

  Certificarea/diploma ob\inuta Diploma de Studii aprofundale - « Studii Europene »

  Disciplinele principale Inlegrarea politicii europene, Istoria Europei ~i integrarea europeana, drepl comunitar, Managementul studiate/compelen\e profeslonale proieclelor europene ,

  dobandile

  Numele ~i tipu l institu\iei de Centrul de Studii Europene «Jean Mone\», Universitatea ((AI.l.Cuza» la~i

  inva\amantffurnizorului de formare

  Perioada Octombrie 2000 - lunie 2004

  Certificarea/diploma ob\inula Diploma de Licenla in Jurnalism

  Disciplinele principale Discursul jurnalislic; Teoria comunicarii ~i semiotica; sistemul mass-media; Texlul jurnalistic; studiale/competen\e profesionale Secretariat de redac\ie ~i managemenlul jurnalistic; Etica ~i deontologia jurnalistica; Istoria presei

  dobandite Bursa Socrates-Erasmus. Olanda

  Numele ~i tipul inslitu\iei de Facultatea de Litere, Universilatea " AI. I. Cuza" la~i

  inva\amantlfu rnlzorului de formare

  Aptitudini ,i competente p