evenimente de botosani nr.2036

8
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.1(2036)•Mar`i,3ianuarie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Abialaora11.35,pe1ianua- rie2012,avenitpelumepri- muln[scutalanuluidin Boto\ani,unb[ie`elperfect s[n[tos,cuogreutatepu`in peste4kilograme. Pag. 2 Ultimuldrumal[turidecolegi pentrujandarmuldecedat CMYK Revelion tragic la Boto\ani Revelion ]n strad[ cu artificii, concert \i puzderie de oameni Sutedeboto \[- neniaudatcurs invita`ieilansat[ deconducerea Prim[rieidea petreceReve lio - nul]nstrad[. Pag. 4 11 zile libere legale ]n 2012 Pag. 3 Primul n[scut s-a l[sat a\teptat aproape 12 ore Pagina 8 Trecerea dintre ani a fost marcat[ de mai multe tragedii. La Mitoc un b[rbat a murit cu câteva ore ]nainte de Anul Nou, iar la C[l[ra\i un altul s-a spânzurat pe 1 ianuarie ]n curtea unor rude. Pompierii au avut zeci de interven`ii \i nu au lipsit accidentele din jude`. Pagina 5

Upload: adrian-dimitriu

Post on 13-Mar-2016

251 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

Page 1: Evenimente de Botosani nr.2036

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I I �• � n r . � 1 � ( 2 0 3 6 ) �• �Mar ` i , � 3 � i a nua r i e � 2 0 1 2 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Abia�la�ora�11.35,�pe�1�ianua-rie�2012,�a�venit�pe�lume�pri-mul�n[scut�al�anului�dinBoto\ani,�un�b[ie`el�perfects[n[tos,�cu�o�greutate�pu`inpeste�4�kilograme.

Pag. 2

Ultimul�drum�al[turi�de�colegipentru�jandarmul�decedat

CMYK

Revelion tragicla Boto\ani

Revelion]n strad[

cu artificii,concert \ipuzderie

de oameniSute�de�boto�\[�-neni�au�dat�cursinvita`iei�lansat[de�conducereaPrim[riei�de�apetrece�Reve�lio�-nul�]n�strad[.

Pag. 4

11 zilelibere legale

]n 2012Pag. 3

Primul n[scut s-a l[sata\teptat aproape 12 ore

Pagina 8

TTrreecceerreeaa ddiinnttrree aannii aa ffoosstt mmaarrccaatt[[ ddee mmaaiimmuullttee ttrraaggeeddiiii.. LLaa MMiittoocc uunn bb[[rrbbaatt aa mmuurriittccuu ccââtteevvaa oorree ]]nnaaiinnttee ddee AAnnuull NNoouu,, iiaarr llaa

CC[[ll[[rraa\\ii uunn aallttuull ss--aa ssppâânnzzuurraatt ppee 11iiaannuuaarriiee ]]nn ccuurrtteeaa uunnoorr rruuddee.. PPoommppiieerriiii aauu

aavvuutt zzeeccii ddee iinntteerrvveenn`iiii \\ii nnuu aauu lliippssiittaacccciiddeenntteellee ddiinn jjuuddee`..

Pagina 5

Page 2: Evenimente de Botosani nr.2036

3�ianuarie�2012

Distrac`ia�\isminteala�dintre�aniExuberan`[,�dezinvoltur[,�exhibi`ionism,�b[utur[�\i�mâncare

pe�s[turate,�iar�ca�desert�foarte�mult[�sminteal[,�cam�ace\tia�suntparametrii�sub�care�a�trecut�românul�puntea�dintre�ani.�Tr[itorulacestor�plaiuri�\tie�s[�se�distreze�cum�pu`ini�europeni�\tiu�s-ofac[,�asta�nu�este�doar�p[rerea�noastr[,�ci�\i�a�str[inilor�care�necalc[�meleagurile.�Nu�sunt�pu`ini�cei�care�vin�pentru�prima�oar[]n�România� \i� r[mân� impresiona`i�de�modul�p[tima\�de�a�neexterioriza�sentimentele.�Ce-i�drept,�uneori�chiar�]n�exces��Unlucru�cu�totul�aparte� ]l�constituie�for`a� tradi`iilor�\i�folcloruluicare� reprezint[� rampa� exprim[rii� fiin`ei� noastre� na`ionale,� unaspect�cu�care�trebuie�s[�ne�mândrim,�mai�ales�c[�suntem�supu\itot�mai�agresiv�tenta`iilor�globaliz[rii,�sunt�popoare�care-\i�pierdidentitatea,�se�las�mutilate�de�tot�felul�de�obiceiuri�str[ine�struc-turii�lor�na`ionale.N-a�fost�c[tun�]n�care�românul�s[�nu�petreac[�]n�noaptea�tre-

cerii�dintre�ani,�fie�]n�familie�fie�al[turi�de�prieteni,�criza�a�fostignorat[,�mesele� au� fost� la� fel� de� bogate� ca-n� anii…s[n[to\i,semn�c[�necuratu’�nu-i�atât�de�negru�cum�pare�de�la�pupitrulGuvernului.�Veselia�a� inut�steagul�optimismului�ridicat,�b[uturaa�creat�euforia�necesar[�bunei�dispozi`ii,�iar�dansul�a�eviden`iatoptimismul�din�sufletele�românilor.�Televiziunile�s-au�]ntrecut�]nprograme�de�voie�bun[,�muzica�popular[�a�constituit�vedeta�rev-elionului,�e�]mbucur[tor�faptul�c[�maneli\tii�au�fost�trecu`i�peplan�secund,�semn�c[�orice�mod[�este�efemer[.�Cred�c[�aceast[noapte�este�singura�din�an�când�politicienii�au�t[cut�\i�când�polit-ica�a�fost�un�cuvânt�frivol�]n�gurile�umori\tilor.�Era�de�a\teptats[� fie� \i� excep`ii,� postul� „Realitatea� TV”� a� fost� acontat� deMircea�Dinescu,�care�a�`inut�cu�tot�dinadinsul�s[�se�dea�]n�spec-tacol,�\i�nu�]n�orice�fel�de�spectacol,�ci�]n�unul�cu�umbre�\i�lumi-ni,�\i-a�tras� inuta�de�]mbuibat�postrevolu`ionar�peste�cea�de�poetp[\ind�]mpiedicat�pe�scena�de�la�Cetate�ca�un�actor�amator�puss[�demonstreze� lumii�cât�de�neao\�este,� ]n�permanen`[�a� fostflancat�de�tot�felul�de�l[utari�de�duzin[.�A�ie\it�un�fel�de�talme\-balme\�dâmbovi`ean�stropit�din�bel\ug�cu�vin�marca�„Dinescu”.|i�anul�acesta�primarul�sectorului�5�s-a�dat�]n�stamb[,�a�orga-

nizat� cu� aceea\i� pomp[� „vanghelionul”,� demonstrând� ]nc[� odat[� c[� este� un� fel� de� buliba\[� politic,� \tie� când� s[� ofere� pe]ndestulate�pâine� \i� circ�viitorilor� s[i�votan`i.�Pe� lâng[�partealuminoas[�a�acestor�manifest[ri,�la�trecerea�peste�ani�au�existat\i�multe�momente�de�sminteal[,�toate�declan\ate�de�excesul�deb[utur[,�la�sec`iile�de�urgen`[�din�toate�spitalele�din�`ar[�\i� lasec`iile�de�Poli`ie�au�zbârnâit�telefoanele,�au�fost�sute�de�cazuride� com[� alcoolic[,� zeci� de� tentative� de� suicid� \i� nenum[ratecazuri�de�violen`[.�A\a�nu��(Lucian�Alecsa)

TABLETA

START�NEWS2

«Veselia�a�`inut�steagul�optimismului�ridi-cat,�b[utura�a�creat�euforia�necesar[�buneidispozi`ii,�iar�dansul�a�eviden`iat�optimis-mul�din�sufletele�românilor.�Televiziunile�s-au�]ntrecut�]n�programe�de�voie�bun[,muzica�popular[�a�constituit�vedeta�reve-lionului,�e�]mbucur[tor�faptul�c[�maneli\tii

au�fost�trecu`i�pe�plan�secund»

Ionel�Moro\anu,�c[pitanul�dincadrul�Inspectoratului�Jude`ean�deJandarmi�(IJJ)�care�a�trecut�]nlumea�celor�drep`i�vineri�30decembrie�2011,�a�fost�condus�ieripe�ultimul�drum.�|i-au�luat�r[masbun�de�la�el�colegii�s[i,�dar�\ioameni�simpli�care�s-au�adunat�laBiserica�Sfântul�Ilie�din�municipiupentru�a-i�aduce�un�ultim�omagiu.

La�doar�33�de�ani�Ionel�Moro\anu�a�l[sat�]n�urm[�oso`ie�]ndurerat[�\i�pe�cele�dou[�fiice�care�vor�p[\i�]n

via`[� doar� cu� amintirea� celui� care� le-a� fost� tat[.C[pitanul�Ionel�Moro\anu�a�decedat�vineri�la�locul�demunc[,�]n�propriul�s[u�birou,�tocmai�când�se�preg[teaal[turi�de�colegi�pentru�a�cobor]�]n�curtea�institu`iei�cas[�colinde.�Nu�a�mai�ajuns� ]ntrucât�a�c[zut� fulgeratf[r[�ca�medicii�s[�mai�poat[�face�ceva�pentru�el.�|i-adat�ultima�suflare�la�o�distan`[�de�câteva�zeci�de�orepân[� când� s[�p[\easc[� ]n�noul� an.�Luni,� 2� ianuarie2012�cu�onoruri�militare�Ionel�Moro\anu�a�fost�]nmor-mântat� la� Cimitirul� Eternitatea.� La� funeralii� a� fostprezen`i�\efii�Inspectoratului�Jude`ean�de�Jandarmi,�aiInspectoratului�pentru�Situa`ii�de�Urgen`[�dar�\i�pre-fectul�Cristian�Roman. Praznicul�de�pomenire�a�avutloc�la�sediul�IJJ.Dumnezeu�s[�]l�odihneasc[�]n�pace��(G.E.)

Ve\ti�bune�la�]nceputde�an�pentru�pensio-narii�\i�elevii�boto\[�-neni,�care��ar�puteabeneficia�de�gratuitate\i�pe�mijloacele�detransport�]n�regimmaxi-taxi.�Repre�zen��-tan`ii�Prim[riei�Bo�-to\ani�au�declarat�c[o�decizie�final[ se�valua�]n�momentul�]ncare�se�va�realiza�bu�-getul�pe�2012.

Astfel,�dac[�bugetul�local�va�per-mite,�din�prim[var[,�transportul�pemaxi-taxi� va� fi� subven`ionat,� atâtpentru� pensionari,� cât� \i� pentruelevi.�„Când�faci�bugetul,�te�ho�t[�-r[\ti�]n�func`ie�de�banii�pe�care�]iai,�dac[�ne�permitem�s[�d[m�treisau�cinci�miliarde�pentru�subven`ie\i�la�maxi-taxi,�pentru�ca�pensiona-

rii�\i�elevii�s[�beneficieze�de�gra-tuitate.�Mult[� lume�spune�c[�Pri�-m[�ria� bag[� bani� ]ntr-o� societatepri�vate,�]ns[�atâta�timp�cât�aceastapresteaz[�un�serviciu,�nu�conteaz[\i�legea�]`i�d[�voie”,�a�precizat�vi�-ceprimarul� Florin� Ghiorghi`[.� A�-ces�ta�crede�c[�pân[�acum�munici-

palitatea�a�avut�noroc�c[�a�benefi-ciat�\i�de�]n`elegerea�celor�de�la�SCMicrobuzul�SRL,�care�nu�i-a�pre-sat�cu�solicit[ri�]n�aceast[�privin`[.„Dar� dac[� vrea� s[� cear[� are� ori-când�dreptul� la�subven`ie”,�a�maispus� viceprimarul.� (Otilia� Ma�-xim)

Reprezentan`ii�Prim[rieipromit�c[�]n�2012�se�vorintensifica�controalelecare�vizeaz[�taxa�de�libe-ra�trecere.�Cei�care�vor�fiprin\i�c[�nu�au�pl[tit-orisc[�amenzi�de�500�de�lei\i�puncte�de�penalizare.

Aceast[ decizie� este� luat[ dup[ce� ]n�2011� ]ncas[rile� din� taxa� deliber[ trecere�au�fost�sub�60�la�sut[fa`[ de�ceea�ce�ar�fi�trebuit�s[ se]ncaseze� ]n�mod�normal.�Firmele

de�construc`ii�\i�unii�transportatoripl[tesc�taxa�de�liber[ trecere�doar]n�momentul�]n�care�sunt�prin\i�\iamenda`i�pentru�acest�fapt.„}n� 2010� am� ]ncasat� undeva� la

120.000� de� lei,� iar� ]n� 2011� amprognozat� c[ vom� ]ncasa� circa200.000� de� lei,� ]ns[ este� de� fapt50-60�la�sut[ fa`[ de�ceea�ce�ar�tre-bui�s[ se�]ncaseze�]n�mod�real.�Ceicare� se� sustrag� cel�mai� des�de� laplata� taxei� de� liber[ trecere� suntfirmele�de�transport�\i�constructo-rii”,� a� spus� viceprimarul� FlorinGhiorghi`[.�(Otilia�Maxim)

2012 vine cu controaleintensificate la taxa

de liber[ trecere

Pensionarii \i elevii ar puteamerge gratis cu maxi-taxi

Ultimul drum al[turide colegi pentru

jandarmul decedat

Page 3: Evenimente de Botosani nr.2036

3�ianuarie�2012 TOP�NEWS 3

}n�2012�ne�vom�bu�-cura�de�mai�multezile�libere�legale�de�-cât�]n�anul�care�toc-mai�a�trecut.�Pe�dealt[�parte,�din�nefe-ricire,�din�cele�11�zi�-le�libere�doar�\aptesunt�]n�cursul�s[p�-t[mânii,�celelaltepatru�fiind�]n�week-end.

Situa`ia� s-ar� putea� ]mbun[t[`i]ns[�pentru�c[�exist[�dou[�propu-neri�legislative�care�au�trecut�dejade�Senat�\i�sunt�date��spre�adopta-re�la�Camera�Deputa`ilor.�Se�pre-vede� astfel,� trecerea� la� s[rb[torilegale� a� zilelor� de� 24� ianuarie(Unirea�Principatelor�din�1859)�\i30� noiembrie� -� Sfântul� ApostolAndrei� -� cel� }ntâi� chemat� Ocro�-titoul�României,�iar�]n�2012�acesteposibile� zile� libere� sunt� ]n� timpuls[pt[mânii.� 1� ianuarie� 2012,� \i� 1Decembrie� (Ziua� Na`ional[)� sunt]n� weekend.� Asta� pe� lâng[� celedou[�s[rb[tori�religioase�(prima�zide�Pa\te�\i�Rusalii),�care�sunt�me�-reu�duminica.�(Otilia�Maxim)

Reprezentan`ii�Direc`iei�deS[n[tate�Public[�(DSP)]ncep�anul�cu�]ncercarea�dea-i�convinge�pe�primarii�dinjude`�s[�cheltuiasc[�bani�dinbugetele�locale�\i�pe�analizela�apa�fântânilor.�Acestea]nc[�se�efectueaz[�la�tarifelevechi,�]ns[�]n�scurt�timp�vorpune�la�prim[riile�la�consu-muri�financiare�mai�mari.

O� astfel� de� campanie,� de� sensibilizare� areprezentan`ilor�prim[riilor�privind�pericolulpe�care�]l�reprezint[�nitri`ii�din�fântânipentru�s[n[tatea�copiilor,�a�suga-rilor� ]n� special,� vine� dup[avertismentul� medicilor� dinSpitalul� de� Pediatrie,� carenu�vor�s[�se�mai�confrun-te� ]n� acest� an� cu� cazuridramatice,� ]n� care� via`asugarilor�intoxica`i�de�apaotr[vit[�a�fântânilor�devi-ne�o�grea�]ncercare�pentrucadrele� medicale.� De\i� ]nultimul� an� s-au� mai� r[ritcazurile�de�intoxica`ii�cu�nitri`i,acestea�nu�au�disp[rut�]n�totalitate,a\a�cum�ar�fi�de�dorit.�Dup[�ce,�]n�urm[cu�câ`iva�ani,�s-a�derulat�]n�jude`�un�program

de�marcare�a�fântânilor�cu�ap[�bun[�de�con-sum�\i�a�celor�cu�ap[�contaminat[�cu�nitri`i,de�vreo�trei�ani�nu�mai�sunt�alocate�fonduripentru� analiza� chimic[� \i� bacteriologic[� aapei.� Multe� din� fântânile� jude`ului� au� fostmarcate� atunci� cu� bulina� ro\ie,� rezultateleanalizelor� indicând�faptul�c[�apa�era�conta-minat[�cu�nitri`i.

}n curând tarifeleanalizelor se scumpesc

Reprezentan`ii� DSP� sus`in� c[,� ]n� timpulscurs�de�la�derularea�proiectului,�unele�fântânimarcate� cu� bulina� verde,� deci� cu� ap[� bun[pentru�consumul�uman,�ar�fi�putut�s[�intre�]ncategoria�celor�cu�ap[�contaminat[�cu�nitri`i.

O� situa`ie� real[� privind� calitatea� apeifântânilor�ar�putea�fi�]ntocmit[�dac[

prim[riile� ar� solicita� efectuareaanalizelor�chimice�\i�bac�te�ri�o�-logice�a�apei.�Tari�fe�le�ar�ur�-ma�s[�creasc[�cu�vreo�50�lasut[�]n�scurt�timp,�]n�urmaunor� modifi�c[ri� legislativecare�majoreaz[�tarifele�ana-lizelor� efectuate� de� labora-toarele�DSP.�Proiectul�cu��a�-ceste�modific[ri�este�]n�dezba-

tere�public[�pân[�pe�20�ianua-rie,�\i�este�posibil�ca�pân[�pe�1�fe�-

bru�arie� 2012� s[� se� treac[� la� noiletarife,�care�vor�pune�prim[riile�la�cheltu-

ieli�mai�mari.�(Aurora�Dimitriu)

Revelionterminat cu

ma\ina ]ntr-uncap de pod

}n�diminea`a�primei�ziledin�acest�an,�]n�jurulorei�06:00,�]n�timp�ceconducea�un�autoturismpe�DN�29�C,�dinspre�lo�-calitatea�Cânde\ti�c[treMih[ileni,�Paul�C.,�de25�ani,�din�ora\ul�Siret,s-a�r[sturnat�cu�ma\ina]n�decor.

|oferul�se�afla�]n�afara�localit[`ii,nu�a�adaptat�viteza�de�deplasare�lacondi`iile�unui�carosabil�umed,�]m�-prejurare�]n�care�a�pierdut�contro-lul� asupra� autovehiculului.� A� p[�-truns�pe�sensul�opus�de�mers,�a�in�-trat�]n�coliziune�cu�un�cap�de�pod,dup[� care� s-a� r[sturnat� ]n� afarap[r�ii�carosabile.�Conduc[torul�au�-to�a�fost�r[nit�u\or,�fiind�transpor-tat� la� Spitalul� Jude`ean� Boto\ani,un�de� a� primit� ]ngrijiri� medicale,r[�mânând�internat.�Paul�C.�a�fosttestat�alcoolscopic,�rezultatul�fiindde� 0,26�mg/l� alcool� pur� ]n� aerulexpirat,�recoltându-i-se�probe�bio-logice�de�sânge�]n�vederea�stabili-rii�alcoolemiei.

1�ianuarie�-�duminic[2�ianuarie�–�luni15�aprilie�-�duminic[�-�prima�zi�de�Pa\te16�aprilie�-�luni�-�a�doua�zi�de�Pa\te1�Mai�-�mar`i�-�Ziua�Interna`ional[�a�Muncii3�iunie�-�duminic[�-�prima�zi�de�Rusalii

4�iunie�2012�-�luni�-�a�doua�zi�de�Rusalii15�august�-�miercuri�-�Sfânta�Maria�1�Decembrie�-�sâmb[t[�–�Ziua�Na`ional[�a�Ro�-

mâ�niei25�decembrie�-�mar`i�-�prima�zi�de�Cr[ciun26�decembrie�-�miercuri�-�a�doua�zi�de�Cr[ciun

11 zile libere legale ]n 2012

Zilele�libere�de�care�vombeneficia�]n�2012

Apel de la DSP c[tre prim[riipentru apa periculoas[ din fântâni

130de�lei�ajunge,�pentruo�singur[�fântân[,costul�analizelorchimice�\i�bacte-

riologice

Page 4: Evenimente de Botosani nr.2036

CMYK

3�ianuarie�2012TOP�NEWS4

Sute�de�boto\[neni�audat�curs�invita`iei�lan-sat[�de�conducereaPri��m[riei�de�a�petreceRevelionul�]n�strad[.Dac[�ini`ial�]n�Pia`aRevolu`iei�erau�doarcâ`iva�boto\[neni,�du�-p[�ora�22�zona�a�de�-ve�nit�arhiplin[,�chiardac[�arti\tii�care�ur�-mau�s[�urce�pe�scen[nu�erau�de�top.

Cu�toate�acestea,�boto\[nenii�nuau� regretat� c[� au� ie\it� ]n� strad[deoarece�au�avut�ocazia�s[�vad[�unspectaculos�foc�de�artificii�\i�un�jocde� lasere� de� zile� mari.� }n� plus,arti\tii�veni`i�la�Boto\ani�au�]ncinsatmosfera.�Spectacolul�a�fost�des-chis�de�cânt[rea`a�de�muzic[�popu-lar[�Cristina�Ghiorghiu,�dup[�careAnne�Marie� a� avut� un� recital� demuzic[�etno.�Programul�spectaco-

lului�a�fost�dat�peste�cap�de�]ntâr-zierea� celor� de� la�Music� Impact,care�nu�au�reu\it�s[�ajung[�la�timpla�Boto\ani.�Pe�scen[�au�urcat�CiroDe� Luca� \i� apoi� Alb� \i� Negru.Concertul�s-a�terminat�]n�jurul�orei23.45,�iar�timp�de�un�sfert�de�or[atmosfera�a�fost�animat[�de�cei�DJcare�s-au�ocupat�\i�de�organizareaspectacolului.

Viceprimariicu familiile

La� miezul� nop`ii� boto\[nenii� aufost�surprin\i�de�cel�mai�spectaculosfoc� de� artificii� din� ultimii� trei� ani,acest� joc� de� lumini� animând� cerulpre`�de�20�de�minute.�}n�a\�tep��tareatrupei�Impact,�pe�scena�amplasat[�]nPia`a�Revolu`iei�au�urcat�mai�multetinere�dornice�de�a�firma�re. Spec�ta�-co�lul�muzical�s-a�reluat�]n�jurul�orei00.45,�când�pe�scen[�a�ur�cat�trupaImpact. Al[turi� de� boto�\[�ne�nii� dinstrad[�au�venit�\i�cei�doi�vi�ceprimariai�ora\ului,�C[�t[lin�Ale�xa�\i�FlorinGheor�ghi�[,�ace\tia�fiind�]nso`i`i�defamiliile�lor.�(Otilia�Maxim)

Principalii�suspec`i�]n�cazultâlh[riei�valutistului�de�acumo�s[pt[mân[�au�fost�aresta`ipreventiv�pentru�29�de�zile,dup[�ce�s-au�predat�singuriautorit[`ilor.�Mihai�DanielHu`anu,�de�33�de�ani�\iAndreea�Mihalache,�de�24�deani�\tiind�c[�sunt�c[uta`i,�s-aupredat�sâmb[t[�la�Poli`ie.

Dup[�ce�au�fost�audia`i�procurorul�nu�i-a�maire`inut� pentru� 24� de� ore,� fiind� du\i� direct� laJudec[torie� unde� s-a� cerut� arestarea� lor.Instan`a�a�acceptat�cererea�procurorilor,�astfelc[�cei�doi�vor�sta�]n�spatele�gratiilor�29�de�zile.

Ini`ial,� pentru� c[� nu� erau� de� g[sit,� instan`a� adecis�ca�cererea�de�arest�preventiv�]n�lips[�s[�sejudece�]n�data�de�3�ianuarie�]n�vederea�]ntocmi-rii�formalit[`ilor.�Acum,�dat�fiind�faptul�c[�ceidoi�sunt�]nchi\i,�poli`i\tii�urmeaz[�s[�identifice

\i�complicii�acestora,�fiind�patru�persoane�carel-au�tâlh[rit�pe�valutist.�Costel�Jitariuc�]n�vârst[de�41�de�ani�a�spus�c[�prin�folosirea�for`ei�ceidoi�\i�alte�dou[�persoane�i-ar�fi�sustras�o�borset[]n�care�se�aflau�37.000�euro.�(D[nu`�Rotariu)

Pu\ti de 17 ani arestat

preventivdup[ ce a

furat o ma\in[Un�pu\ti�de�17�ani�dinBo�to\ani�care�pe�29�de�-cembrie�a�furat�o�ma\i�n[\i�a�condus-o�prin�ora\�afost�arestat�preventiv.Sâmb[t[�a�fost�prezentat]n�fa`a�magistra`ilor�Ju�-de�c[toriei�Bo�to�\ani�careau�]ncuviin�at�cerereapro�curorilor,�minorulfiind�arestat�preventivpen�tru�20�de�zile.

Paul�Ciprian�Andru\c[�este�origi-nar�din�Criste\ti,� iar� ]n� seara� res-pectiv[�a�sustras�autoturismul�de�pestrada� Nicolae� Iorga,� l-a� condus,dup[�care�l-a�abandonat.�Dup[�ce�afost� identificat,� poli`i\tii� \i-au� datseama�c[�au�de-a�face�cu�un�clientde-al� lor� mai� vechi.� Tân[rul� esterecidivist,� având� la� activ� ]nc[� 13infrac`iuni,�zece�]n�privin`a�avutu-lui�privat�\i� trei� la�regimul�rutier.Ba�chiar�avea�\i�o�condamnare�cususpendare�la�]nchisoare�de�un�an�\iopt� luni.� Pentru� ultima� fapt[� s-aales�cu�un�nou�dosar�penal�pentrufurt� \i� conducerea� pe� drumurilepublice� a� unui� autovehicul� f[r[� aposeda�permis�de�conducere.�Dac[va�primi�o�nou[�condamnare�tân[�-rul�de�17�ani�va�avea�de�executat�\ipedeapsa�primit[�ini`ial�cu�suspen-dare.�(D[nu`�Rotariu)

Agresorii valutistului s-au predat

Cei�doi�inculpa`i�s-au�prezentat�singuri�la�Poli`ie�]n�data�de�31decembrie�\i�dup[�ce�au�fost�audia`i�au�fost�prezenta`i�instan�ei�]nvederea�arest[rii�preventive.�Cererea�a�fost�admis[�de�ins�tan`[,cei�doi�fiind�aresta`i�preventiv�pentru�o�perioad[�de�29�de�zile

procuror�Drago\�Bujoreanu,�purt[tor�de�cuvânt�alParchetului�de�pe�lâng[�Judec[toria�Boto\ani

Revelion ]n strad[ cu artificii,concert \i puzderie de oameni

Page 5: Evenimente de Botosani nr.2036

CMYK

3�ianuarie�2012 ESEN~IAL 5

Trecerea�dintre�ani�afost�marcat[�de�o�tra-gedie�]n�jude`,�laMitoc,�un�b[rbat�de51�de�ani�murind�ars]ntr-un�incendiu.�Dealtfel�aceast[�perioad[a�fost�una�deosebit�degrea�pentru�pompieri.

Patru� familii� din�Boto\ani,�Do-ro�hoi,�Poiana�(ora\ul�Fl[mânzi)�\iMitoc�au�fost�avut�de�suferit,�]n�ul�-tima� zi� din� 2011,� ]n� urma� unorincendii�care� le-au�distrus�o�partedin�bunurile�agonisite.�Proprietarullocuin`ei� din� Mitoc� \i-a� pierdutvia`a� ]n� incendiul� care� i-a�mistuitcasa.�Silviu�D[nu`�Hariton�de�51de�ani,�pare�s[�fi�adormit�cu�`igara]n� mân[.� B[rbatul� locuia� singur,iar�incendiul�a�fost�observat�târziude�vecini.�La�fa`a�locului�au�inter-ve�nit�dou[�echipaje�din�cadrul�G[r�-zii� de� Interven`ie� S[veni,� cu� dou[autospeciale� cu� ap[� \i� spum[.Pompierii� sosi`i� la� fa`a� locului� auconstatat� c[� fl[c[rile� cuprinseser[bu�nurile�din�trei�camere�\i�dou[�ho�-luri,�precum�\i�acoperi\ul�casei.�}ntimpul� interven`iei� b[rbatul� a� fostg[sit�decedat�]n�camera�unde�a�iz�-buc�nit� incendiul.� }n� mod� tragic,b[r��batul�mort�]n�incendiu�]\i�serbase]n�ziua�respectiv[�aniversarea,�fiindn[scut�]n�data�de�31�decembrie.

Ghinion pentruo familie din Dorohoi:

o cas[ distrus[de ap[, o alta de foc|i� o� familie� din� municipiul

Dorohoi�a�fost�la�un�pas�s[r[mân[�f[r[�un�acoperi\deasupra�capului�pen-tru�a�doua�oar[�]n�ul�-timii�doi�ani.�Ini`ial,lo�cuin`a� le-a� fostdis�trus[� ]n� timpulinun�da`iilor�din�va�-ra� anului� 2010.� }nultima�zi�din�2011�afost� la� un� pas� s[-\ipiar�d[� \i� noua� cas[,construit[� de� autorit[`i,]n�tr-un� incendiu.� Cu� doarcâteva� ore� ]nainte� de� trecerea� ]nNoul�An,�bunurile�dintr-o�camer[au� fost� incendiate� de� un� aparatelectric�l[sat�sub�tensiune�nesupra-vegheat.� Fl[c[rile� s-au� extins� curepeziciune�\i�la�mobila�dintr-o�alt[]nc[pere.� Când� \i-a� v[zut� avereaamenin`at[�de�fl[c[ri,�proprietarula� solicitat� sprijinul� pompierilor.Pen��tru� stingerea� incendiului� a� in�-ter�venit�un�echipaj�din�cadrul�De�-ta�\amentului� de� Pompieri� Do�ro�-hoi,� cu� o� autospecial[� cu� ap[� \ispu�m[.�Pagubele� au� fost� estimatela�circa�30.000�lei.

An Nou cu26 interven`ii ISU

|i�prima�zi�din�2012�a�fost�una]n�c[rcat[�pentru�pompierii�boto�\[�-neni,� solicita`i� s[� intervin[� ]n� 26situa`ii� de� urgen`[,� respectiv� stin-gerea�a�5�incendii�\i�transportul�a21� de� persoane� bolnave� la� spital,

cu� ambulan�-`ele�SMURD.Luni� pompie-rii� boto\[neniau� intervenit

pen�tru� stingereaunui�incendiu�izbuc-

nit� ]ntr-un� apartament� dintr-unbloc�de�pe�Bulevardul�Mihai�Emi�-nescu.�Din�fericire�au�fost�]nregis-trate� numai� pagube� materiale,apartamentul�cu�pricina�fiind�afec-tat�de�fum,�]n�urma�unui�scurtcir-cuit� la�un� televizor.�„Pentru� stin-

gerea� incendiilor� au� ac`ionat� ]ntotal� au� ac`ionat� 38� de� pompieri.�S-au�salvat�\i�protejat�bunuri�mate-riale� ]n� valoare� de� circa� 120.000lei.�}n�urma�incendiilor�provocatede�co\urile�de�fum�neprotejate�fa`[de�materialele�combustibile,� jocul

copiilor� cu� focul,� jarul� c[zut� dinsob[� \i� ac`iunea� inten`ionat[� s-au]nregistrat� pagube� materiale� ]nvaloare� de� peste� 10.000� lei”,� aspus�plutonier�major�Dorina�Lupu,subofi`er� rela`ii� publice� al� ISUBoto\ani.�(D[nu`�Rotariu)

Revelion tragic la Boto\ani

Spânzurat dup[divor`

Un�b[rbat�]n�vârst[�de�31�de�ani,�din�comuna�Santa�Mare,�\i-a�pusca�p[t�zilelor�chiar�]n�prima�zi�a�acestui�an.�Potrivit�poli`i\tilor,�b[r�-batul�a�recurs�la�acest�gest�pe�fondul�unei�depresii�cauzate�de�divor`uldintre�el�\i�so`ia�sa.�Sorin�M.�s-a�sinucis�]n�curtea�unui�unchi�de-als[u,�unde�se�afla�]n�vizit[,�]n�localitatea�C[l[ra\i.�Potrivit�gazdei,�b[r�-batul�de�31�de�ani�a�ie\it�]n�curte�\i�dup[�câteva�minute�a�fost�g[sitspân�zurat�]ntr-o�anex[�a�gospod[riei.De\i�a�fost�solicitat[�o�ambulan`[�la�fa`a�locului�medicii�nu�au�mai

pu�tut�face�ceva�pentru�sinuciga\.�Potrivit�poli`i\tilor�Sorin�M.�a�mai]n�cercat�s[�se�omoare�de�câteva�ori.�Pentru�stabilirea�cu�exactitate�acauz�ei� decesului� a� fost� cerut[� efectuarea� necropsiei� cadavrului.(D.R.)

61de�interven`ii�auavut�pompierii�]nperioada�30�decem-

brie�2011�-�2ianuarie�2012

Page 6: Evenimente de Botosani nr.2036

TOP�NEWS 3�ianuarie�20126

2012�vine�cu�multenout[`i�pentru�siste-mul�de�]nv[`[mântdin�România.Schim�b[rile�]ivizeaz[�atât�pe�elevicât�\i�pe�profesori.Prima�noutate�pecare�o�vor�sim`i�ele-vii,�la�ceva�vremedup[�ce�se�vor�]n�-toarce�din�vacan`[,este�„S[pt[mâna�alt-fel”,�desf[\urat[�]nperioada�2-6�aprilie.Ideea� este� aceea� de� a� desf[\ura

activit[`i�de�educa`ie�non-formal[,adic[�sport,�olimpiade,�un�efort�dea�face�\coala�mai�atractiv[.�O�alt[schimbare�este�aceea�c[�elevii�careau� ]nceput�clasa�a�V-a� ]n� toamn[

vor�sta�]n�gimnaziu�cinci�ani.�A\a�-dar� ]n�clasa�a�IX-a�nu�vor�mai�fiboboci�la�liceu,�ci�seniori�]n�gim-naziu.� Din� acest� an,� titularizareanu�va�mai�fi�organizat[�de�Mi�nis�-terul�Educa`iei.�Ocuparea�posturi-lor�din�]nv[t[mânt�va�fi�gestionat[direct�de�\coli.�Clasa�preg[�ti�toareva�fi�introdus[�]n�]nv[`[�mântul�pri-mar�]ncepând�cu�anul�\colar�2012-2013.��]n�jur�de�15�ia�nuarie�vor�fiafi\ate�listele�cu�persoanele,�cadre-le�didactice�ce�vor�prelua�]n�fieca-re�unitate�de�]nv[`[mânt,�clasa�pre�-g[titoare� \i� clasa� I.� „Vrem� s[venim�]n�]ntâmpinarea�solicit[rilorp[rin`ilor� pentru� c[� deja� s-au]nscris�foarte�mul`i�copii�la�anumi-te�cadre�didactice.�Acele� ]nscrierisunt�nule�de�fapt,�pentru�c[�nu�\timdac[� acei� ]nv[`[tori� care� termin[acum�clasa�a�IV-a��vor�prelua�to`iclasa� I� sau�clasa�preg[titoare.�Cusiguran`[�c[�vor� fi�modific[ri,�deaceea� vom� afi\a� listele� la� fiecareunitate�de� ]nv[`[mânt”,�a�men�io�-nat�Ada�Macovei,�inspector�\colargeneral.�

Finan`areaurmeaz[ elevul

Costul�standard�per�elev�\i�princi-piul�„Finan`area�urmeaz[�elevul”�sevor� aplica� ]ncepând� cu� 2012.�Maiexact,�Ministerul�Educa iei�stabile\teanual� costul� standard� per� pre\co�-lar/elev,� dup[� care� va� fi� f[cut[finan`area�de�baz[�pentru�unit[ ile�de]nv[`[mânt.�M[sura�a�]nceput�s[�fieaplicat[� ]nc[�din�2010,�când�a� fostintrodus[�pentru�asigurarea�cheltuie-lilor�de�personal�ale�\colilor�\i�licee-lor�din�România,�]ns[,�din�2012,�seva�aplica�\i�pentru�cheltuielile�mate-riale.��]n�ultimele�zile�ale�anului�pre-cedent� Ministerul� Educa iei� a� maiadus�o�noutate�conform�c[reia�licee-le�cu�promovabilitate�sub�15�la�sut[la�bacalaureat�vor�avea�]n�anul�\colarurm[tor�mai�pu ine�clase�a�IX-a. Lanivelul�jude`ului�Boto\ani�]n�situa iade�a�avea�clasele�a� IX-a�diminuatesunt� Grupul� \colar� „Petru� Rare\”,Grupul�|colar�„Alexandru�cel�Bun\i�Grupul�\colar�de�la�Co`u\ca.��(Pe�-tronela�Rotariu)

Noua�lege�a�s[n[t[`ii�nuva�schimba�valoarea�con-tribu�iei�la�asigur[rile�des[n[�ta�te.�Cel�pu`in�aceastaeste�promisiunea�oficialilorsistemului.�Ace\tia�]\i�pro-pun�]n�schimb�s[�reduc[num[rul�persoanelor�scu-tite�de�plata�contribu`iei�las[n[tate.

Intr[ ]n joc caseleprivate de asigur[ri

Practic,� modificarea� esen`ial[� ]n� sistemeste� legat[� de� interpunerea� ]ntre�Casa�Na�-`ional[�de�Asigur[ri�de�S[n[tate�(CNAS)�\ifurnizorii�de�servicii�medicale�a�unei�verigisuplimentare,�reprezentate�de�casele�de�asi-gur[ri�private,�care�vor�trebui�s[�aduc[�ele-mentele�de�competitivitate�\i�eficien`[�]n�ges�-tionarea� fondurilor� \i� s[� stimuleze� inclusivcre\terea�calit[`ii�serviciilor�medicale�pentrua�atrage�cât�mai�mul`i�asigura`i,� f[r[�s[�semo�difice� esen`ial� modul� de� colectare� sau

contribu`iile� pl[tite� de� asigura`i.� „Potrivitcelor�prezentate�]n�Proiectul�de�modificare�aLegii�S[n[t[`ii,�CNAS�va�r[mâne�cu�un�rolde�reglementare�\i�ca�un�fond�de�distribu`ie\i�redistribu`ie�a�veniturilor�]ntre�casele�pri-vate�]n�func`ie�de�num[rul�de�asigura`i,�pre-venind� astfel� situa`ii� ]n� care� unele� case� arputea�]ncerca�s[�selecteze�persoane�tinere�sicu� venituri� crescute,� ]n� dauna� celor� vârst�-nici,�cu�multiple�comorbidit[`i�sau�cu�veni-turi�reduse”,�precizeaz[�Lidia�Onofrei,�pur�-t[tor�de�cuvânt�al�Direc`iei�de�S[n[tate�Pu�-blic[.

Contribu`ie suplimentar[pentru asigura`i

Tratamente� f[r[� costuri� suplimentare�vorputea�fi�efectuate�doar�]n�re`eaua�furnizorilorcu�care�casa�de�asigur[ri�privat[�aleas[�vaavea� contract.� Proiectul�mai� precizeaz[� s[po�pula`ia�nu�va�resim`i�financiar�aceast[�mo�-dificare,�pl[tind,�]n�mare,�acelea\i�asigur[rica�pân[�acum,� iar�CNAS�va�men`ine�doarrol�de�reglementare�\i�control.�Pacien`ii�vorputea�merge,� f[r[� costuri� suplimentare,� laorice�furnizor�de�servicii�care�are�contract�cucompania� la� care� sunt� asigura`i.� Dac[� pa�-cien�tul�va�dori�s[�se�trateze�]n�afara�re`eleiaces�teia,�o�va�putea�face,�dar�va�trebui�s[�su�-porte� o� contribu`ie� suplimentar[� pentruaceas�ta,�cu�excep`ia�cazurilor�de�urgen`[.

Mai pu`ine intern[ri, maimulte vizite la medicul de

familiePentru�a�putea�eficientiza�costurile,�com-

paniile� private� de� asigur[ri� vor� trebui� sareduc[�consumul�de�servicii�spitalice\ti�cos-tisitoare� \i� s[� promoveze� serviciile� de� la

nivel�primar�si�de�ambulator�cu�caracter�pre-ventiv,�ceea�ce�va�duce,�pe�termen�mediu,�lao� ]mbun[t[`ire� a� st[rii� de� s[n[tate� pentrupopula`ie,�dar�\i�la�o�reducere�a�costurilor.Casele� de� asigur[ri� private� vor� putea� s[ofere�]n�plus�servicii�medicale�fie�]n�cadrulbugetului�primit�de�la�CNAS,�fie�solicitândo� coasigurare� suplimentar[� voluntar[,� careva�fi�suportat[�de�c[tre�angajator�sau�de�asi-gurat� \i� va� fi� deductibil[� fiscal.� (AuroraDimitriu)

„S[pt[mâna altfel” \i „Finan`areaurmeaz[ elevul” - ]n \coli din acest an

Legea s[n[t[ ii vine cu intern[ri diminuate,case private \i contribu ii suplimentare

Propunerea�const[,�suc-cint,�]n�p[strarea�actualu-lui�sistem�de�colectare�aasigur[rilor�de�s[n[tatenemodificat�ca�valoare,]ns[�cu�reducerea�celorcare�sunt�scuti`i�de�la�platalor�\i�schimbarea�complet[a�modului�de�alocare�\igestionare�a�acestor�fon-duri�prin�in�troducereacaselor�de�asi�gur[ri�des[n[tate�private�]n�loculactualelor�case�jude`ene

expunerea�de�motive�laproiectul�legii�s[n[t[`ii

Page 7: Evenimente de Botosani nr.2036

*�Vând�apartament�3�ca�mere100�mp,�decoman�dat,�2�b[ipe�str.�Oc�tav�Oni�cescu,parter�cu�ve�dere�in�ParculMihai�Emi�nescu.�Pre`50.000�EURO�TEL.:

0745.150.765.

*�Vând�apartament�4�camere

decomandat,�80�mp�situat�in

Pia`a�Revolu`iei,�vedere�spre

CEC.�Pre`�55.�000�EURO

TEL.:�0745.016.767.

*�Vând�cas[�la�ro\u�situat[pe�strada�Hatman�Arbore200�mp,�zon[�deo�se�bit[�Merit[�v[zut[��TEL.:0744.267.646.

*�}nchiriez�apartament�4�ca�-mere�re�novat�si�mobilat�cuCT,�]n�Calea�Na�io�nal[�nr.65]ncepând�cu�data�01.01.2012�lapre`ul�de�300�Euro/lu�n[.Rela`ii�la�te.�0742.123.272.�(p)

*�}nchiriez�spa`iu�comer�cialreno�vat�modern�si�uti�lat�]nPietonalul�Transil�va�niei,bl.A5,�parter,�]nce�pând�cudata�de�01.01.2012.�Rela`iisupli�mentare�la�telefon:0742.123.272.�(p)

]nchirieriv^nz[ri�case/terenv^nz[ri�apartamente

Salvare:�112

Pompieri:�112

Poli`ie:�112

Poli`ia�de�frontier[:�959

Distrigaz�Nord:�928;�585886

Index�contor�ap[:�0331711802

Deranjamente�E.ON�Moldova�SA:�929

Termica:�535340;�517953

Agen`ia�TAROM:�518222

Agen`ia�CFR:�517521

Gar[:�511806

Autogar[:�511129

ACR:�512345

Tribunal:�511739

Jandarmerie:�956

Ad.�pie`elor:�512392

Protec`ia�civil[:�982;�511704

Protec`ia�consumatorilor:�512958;�512221

Protec`ia�mediului:�584136

Telefoane utile

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Redactor \ef:Sergiu�B{L{|C{U

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIUOtilia�MAXIM

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianul

Evenimente�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7PUBLICITATE3�ianuarie�2012

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

3�M�Sf^ntul�Proroc�Maleahi;�Sf^ntulMucenic�Gordie

calendar ortodox

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

Predic`ii astraleFiind�foarte�meticulo\i,�engle-

zii�au�statistici�pe�baza�c[rora�potprezice� câ`i� oameni� vor� murianul�viitor.Pe�de�alt[�parte� ]ns[,�sicilienii

pot�s[�precizeze�\i�câteva�nu�me...

Ajutor pe timpde criz[

Soarta� a� lovit� crunt� Ungaria,`a��r[� prieten[� a� României.� }naces�te�momente�grele�de�criz[,�arfi� cre\tine\te� s[� ne� ajut[m� se�-menii�afla`i�]n�necaz�\i�s[�don[mce� nu� ne�mai� trebuie:� pre\edin�-tele�\i�guvernul.

C[deri ]ntârziateO� blond[� a� c[zut� de� la� etajul

zece.�Dup[�un�timp�a�c[zut�\i�unsmoc�de�p[r.Folosea�o�lo`iune�care�]ntârzia

c[derea�p[rului�

Be`ivul \i robinetulUn� be`iv� mergea� natural� pe

\ap�te�c[r[ri�spre�cas[.�La�un�mo�-ment�dat�]l�vede�pe�unu�care�]n�-chidea�un�robinet.�Se�duce�su�p[�-rat�spre�el�\i-i�zice:-�Tu�]nvârteai�b[�strada?

Trei ]n unu}ntr-un� teatru,� un� ins� st[tea

]ntins�pe�trei�scaune.�Plasatoareavine�la�el�\i�]i�explic[:-� Domnule,� nu� ave`i� voie� s[

ocupa`i�decât�un�singur�loc...Individul�nici�nu�se�mi\c[.-� Domnule,� insist[� plasatoarea,

nu�pute i�ocupa�decât�un�loc,�v[�rogs[�elibera i�celelalte�dou[�lo�cu�ri.

Din� nou,� nici-o�mi\care.� Pla�-satoarea� ]l�cheam[�pe�directorulteatrului�\i-i�explic[�situa`ia.�I�seadreseaz[�\i�directorul:-�Domnule,�v[�rog�frumos,�eli-

bera`i�celelalte�dou[�locuri.V[zând� c[� nu� ob`ine� nici� un

r[spuns,� directorul� cheam[� unpoli`ist.-�Cum�te�nume\ti,�cet[`ene?�]l

ia�tare�poli`istul�pe�individ.-� Vasile,� r[spunde� cu� vocea

stins[�tipul.-�Aha,�\i�de�unde�e\ti?-�De�la�balcon,�r[spunde�indi-

vidul�cu�durere�]n�glas.

La „Ion \i Balaurul”Un�turist�ajunge�la�hanul�„Ion

\i�Balaurul”.�Bate�la�u\[,�aceastase�]ntredeschide�\i�o�figur[�femi-nin[�]ntreab[:-�Ce�vrei?-�A\�dori�sa�]nnoptez�la�han�\i�dac[

a i�avea�\i�o�farfurie�cu�mâncare.-�N-avem�|i� i� se� trânte\te� u\a� ]n� nas.

Omul�bate�din�nou�la�u\[�\i,�cândse� ]ntredeschide,� aceea\i� figur[feminin[�]ntreab[:-�|i-acum�ce�mai�vrei?-�N-a\�putea�s[�vorbesc�\i�cu�Ion?

Frig tareUn� be`iv,� noaptea,� s-a� r[t[cit

]ntr-un� cimitir...� merge� el� cemerge�b[l[b[nindu-se�\i...�zdup,cade� gr[mad[� ]ntr-un� mormântproasp[t� s[pat.� Se� treze\te� dinbuim[ceal[�\i�]ncepe�s[�strige:-�Ajutooor��Ajutooor�Nimic,�nimeni�prin�preajm[...

Mai�st[�ce�mai�st[�\i�]ncepe�iar:-�Ajutooor�Dup[�câteva�ore,�normal,�i�s-a

f[cut�frig�tipului…-�Ajutooor��Mi-e�frig���

Dup[�nici�un�minut,�apare�gro-parul� cu� o� lopat[� ]n� mân[� \i]ncepe�s[�toarne�p[mânt�peste�el:-�P[i�dac[�te-ai�dezvelit.

Metode Moderne deMerchandising

Pentru�a�stimula�pofta�clien`ilorde�a�face�cump[r[turi,�un�super-market� american� a� recurs� la� osolu`ie�ingenioas[:�când�te�apro-pii�de�sectorul�carne,�un�dispozi-tiv� eman[�mirosuri�de�barbecue\i�cârna`i�pr[ji`i.�}n�dreptul�raftu-rilor�cu�ou[�\i�produse�de�pui�seaude�cotcod[citul�g[inilor,�]nso`itde�o�arom[�de�ou[�cu�\unc[�sauomlet[.�La�fel,�la�lactate�se�audemugetul�vacilor�\i�se�simte�miro-sul�fânului�proasp[t�cosit.De�atunci�nu�mai�cump[r�hâr-

tie�igienic[�de�la�ei.

Remediu pentrusânii mici

O�ascult[toare�la�Radio�Ere�van]ntreab[:-�Care�este�remediul�pentru�sâ�-

nii�foarte�mici?Radio�Erevan�]i�r[spunde:-�Pune`i�compresii�reci�\i�trec�

Vacan`e de visTrei�studen`i�se�]ntâlnesc�dup[

Cr[ciun:-� Am� petrecut� Cr[ciunul� ]n

Mal�lorca...�plaj[,�coctailuri,�fete]n�bikini...-� Eu� am� fost� la� schi� ]n�Alpi,

zic�e�al�doilea…�z[pad[,�vin�fiert\i�ce�blonde...-�M[i�fra`ilor�-�zice�al�treilea�-

eu�am�fost� ]n�aceea\i�camer[�cuvoi,�dar�eu,�spre�deosebire�de�voi,nu�am�fumat�din�`igara�aia�lung[.

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri • bancuri

Page 8: Evenimente de Botosani nr.2036

3�ianuarie�2012

CMYK

ULTIMA�OR{

VOTEAZ{Sondaj�pe

www.evbt.ro�

V-a`i�distrat�derevelion?

E DE LA EI

Când�faci�bugetul,�tehot[r[\ti�]n�func`iede�banii�pe�care�]iai,�dac[�ne�permitems[�d[m�trei�sau�cincimiliarde�pentru�sub-ven`ie�\i�la�maxi-taxi,pentru�ca�pensionarii\i�elevii�s[�beneficie-ze�de�gratuitate.Mult[�lume�spune�c[Prim[ria�bag[�bani]ntr-o�societate�pri-vat[,�]ns[�atâta�timpcât�aceasta�presteaz[un�serviciu,�nu�con-teaz[�\i�legea�]`i�d[voie.�Am�avut�norocc[�am�beneficiat�\ide�]n`elegerea�celuide�la�Microbuzul,care�nu�ne-a�presats[�cear[.�Dar�dac[vrea�s[�cear[�areoricând�dreptul�lasubven`ie

Florin�Ghiorghi`[,viceprimar�Boto\ani

Ai�un�pont?�Sun[�la0231/511112��sau

scrie-ne�la�[email protected]

D[-ne un like peFacebook

Al[ture-te�celorpeste�500�de�prieteni

8

Nici�la�acest�]nceputde�an�muncitoriisociet[`ii�Urban�Servnu�au�sc[pat�de�adu-nat�tone�de�gunoi�]nurma�petrecerii�orga-nizate�]n�aer�liber�]ncentrul�ora\ului.Boto\[nenii�veni`i�]nnoaptea�dintre�ani�s[vad[�programul�artis-tic�preg[tit�de�munici-palitate�\i�s[�cioc-neasc[�]n�strad[\ampania�au�l[sat�]nurma�lor�multe�cio-buri�de�sticl[�\i�paha-re�de�plastic.

Nu�doar� ]n� zona� ]n� care� a� fostamplasat[�scena,�dar�\i�la�distan`[ceva� mai� mare� de� Prim[rie,� pestr[zi,� ]n� parcuri,� s-au� cunoscuturmele�petrecerii.�De�pe�PietonalulUnirii�\i�de�pe�strada�Cuza�Vod[,dar�\i�de�pe�Marchian�s-au�adunatcantit[`i� apreciabile� de� plastic,sticl[,� hârtii� \i� chiar� beteal[.� A�-

proape� dou[� to�-ne�de�gunoi�s-auadunat� din� zonacentral[� dup[noaptea� de� Re�ve�-lion.�Cu�toate�aces-tea,� nu� a� fost� nici� pe

departe� o� canti-tate� care� s[� ]ispe�rie�pe�munci-torii�de�la�salubri-zare.� Au� fost� ani

]n� care� s-au� adunatcantit[`i� mult� mai

mari�de�sticl[,�plastic�\i�hârtii.�Cucirca�dou[�tone�de�gunoaie�aduna-te�din�zona�de�desf[\urare�a�spec-tacolului�de�Revelion,�s-a�ajuns�lamai� pu`in� de� jum[tate� din� ce� s-astrâns�dup[�prima�noapte�a�anuluitrecut.�Pentru�strângerea�gunoiuluide�pe�str[zile�din�zona�de�organi-zare�a�Revelionului�]n�aer�liber�aufost�mobiliza`i� \i� la� acest� ]nceputde�an�]n�jur�de�50�de�muncitori�dela�salubrizare,�care�\i-au� terminattreaba�]nainte�de�ora�7.00.�(Auro�-ra�Dimitriu)

Noi�suntem�preg[ti`i]n�fiecare�an�pentruaceast[�situa`ie.Chiar�putem�spunec[�acum�a�fost�maibine�ca�]n�aniitrecu`i,�mai�binedecât�ne�a\teptam

Gheorghe�Pricopi,director�SC�Urban

Serv�SA

|irul�na\terilor�din�2012�]nMaternitatea�Boto\ani�a]nceput�cu�aproape�12�oredup[�momentul�p[\irii�]nnoul�an.�Abia�la�ora�11.35,pe�1�ianuarie�2012,�a�venitpe�lume�primul�n[scut�alanului,�un�b[ie`el�perfects[n[tos,�cu�o�greutate�pu`inpeste�4�kilograme.

Mama�sa,�]n�vârst[�de�35�de�ani,�este�la�a�do�-ua�na\tere,�având�\i�o�feti`[�de�11�ani.�B[ie�e�-lul,�de�4,1�kilograme,�\i-a�f[cut�intrarea�]n�lu�-me�]n�urma�opera`iei�de�cezarian[�la�care�a�fostsupus[�mama�sa,�iar�prima�sa�not[�a�fost�un9,00,�nota�primind-o�de� la� cadrele�medicalecare�au�ajutat-o�pe�mam[�s[-l�aduc[�pe�lume.Pân[� la� sfâr\itul� acestei� s[pt[mâni,� b[ie`elulcare�a�deschis�seria�na\terilor�din�2012�]n�Ma�-ternitatea�boto\[nean[,�]mpreun[�cu�mama�sa,

vor�p[r[si�spitalul,�copilul�\i�cea�care�i-a�datvia`[�sim`indu-se�bine�dup[�na\tere.�Anul�tre-cut,� primul� venit� pe� lume� ]n� Maternitateaboto\[nean[�a�fost�o�feti`[,�]ns[�num[rul�noun[scu`ilor�de�sex�masculin�l-a�]ntrecut�pe�cel�alfeti`elor�]n�2011.�(Aurora�Dimitriu)

Sucevean r[nitgrav ]ntr-unaccident laMih[ileni

Un�sucevean�]n�vârst[�de�25�de�ani�a�fost�transferat]n�stare�grav[�la�Ia\i�dup[�ce�a�fost�r[nit�]ntr-un�acci-dent�rutier�petrecut�la�Mih[ileni.�Duminic[,�]n�jurulorei�06.00,�Paul�C.,�din�ora\ul�Siret,�]n�timp�ce�con-ducea�un�autoturism�pe�DN�29�C,�dinspre�Cân�de\tic[tre� localitatea�Mih[ileni,� ]n� afara� localit[`ii,� nu� aadaptat� viteza� la� condi`iile� unui� carosabil� umed,]mprejurare�]n�care�a�pierdut�controlul�asupra�auto-vehiculului.�A�p[truns�pe�contrasens�intrând�]n�coli-ziu�ne�cu�un�cap�de�pod,�dupa�care�s-a�r[sturnat�]n�afa�-ra� drumului.� Conduc[torul� auto� a� fost� r[nit� fiindtransportat�de�o�ambulan`[�la�Spitalul�Jude`ean.�Tâ�n[�-rul�de�25�de�ani�a�fost�diagnosticat�de�medici�cu�trau�-matism�toracic,�traumatism�cranio-cerebral,�trauma-tisme�la�membrele�inferioare�\i�superioare�\i�multiplecontuzii.�Ulterior�medicii�au�decis�sa�]l�trans�fere�la�unspital�din�Ia\i.�Poli`i\tii�au�deschis�o�anchet[�]n�acestcaz.� Conduc[torul� auto� a� fost� testat� alcoolscopic,rezultatul�fiind�de�0,26�mg/l�alcool�pur�]n�aerul�expi-rat,�recoltându-i-se�probe�biologice�de�sânge�]n�vede-rea�stabilirii�alcoolemiei.�(D[nu`�Rotariu)

Chef ]n strad[ cu tone de gunoi

10tone�de�gunoi�sestrângeau�pân[�]nurm[�cu�doi�anidup[�revelionul

]n�strad[

Primul n[scut s-a l[sata\teptat aproape 12 ore