evenimentul de botosani nr.1581

Download Evenimentul de Botosani nr.1581

Post on 13-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

 • Bolnavi buni de plat[CMYK

  Doar ]nziarul dem^ine:

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie);Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

  A n u l V I n r . 5 6 ( 1 5 8 1 ) L u n i , 2 2 m a r t i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v e n i m e n t u l d e b o t o s a n i . r o

  Spitale pedepsite pentru jeg

  Pagina 4

  Minore obligates[ se prostituezeMinore obligate

  s[ se prostitueze

  Patronul unui night-clubdin Foc\ani \i so`ia acestuia

  au fost aresta`i pentrutrafic de persoane. Printre

  victime se afl[ \i ctevaminore din Boto\ani.

  Patronul unui night-clubdin Foc\ani \i so`ia acestuia

  au fost aresta`i pentrutrafic de persoane. Printre

  victime se afl[ \i ctevaminore din Boto\ani.

  Mutarea licita`iilorla drumuri, `inut[]n loc de Curtea deConturi Pagina 6

  Pagina 3

  Cartierr[masf[r[ ap[

  Cartierr[masf[r[ ap[

  Mai multe spitale din jude` aufost g[site ]n neregul[ de c[tre

  inspectorii sanitari ]n urma unuicontrol efectuat luna trecut[.

  S-au dat amenzi, iar mai mul`imanageri au fost sanc`iona`i.

  Pagina 5

 • Calendar cre\tin ortodox22 L Sf. Mc. Vasile, Preotul Bisericii din Ancira; Sf.Drosida, fiica mp[ratului Traian23 M Cuv. Mc. Nicon \i cei 199 de ucenici

  UTI

  LE 4,0824 lei 3,0084 lei Ziua: 150C Noaptea: 40C

  O glum[ proast[Partida dintre FC Boto\ani \i Con-

  cordia Chiajna a fost cea mai proast[glum[ a sfr\itului de s[pt[mn[,dou[zeci \i opt de indivizi, pe ovreme superb[, au p[c[lit fotbalul.Dac[ echipa lui Li`[ Dumitru a venitla Boto\ani cu gndul s[ ob`in[ unrezultat bun recurgnd de multe ori,cu bun[ \tiin`[, la anti-fotbal, ]nschimb cocostrcii lui Cristi Popo-vici nu le au cu b[\ica, au cam dat 90de minute cu stngul ]n dreptul ju-cndu-se cu nervii spectatorilor. Celcare a stat ]ntre bare, Dulceanu, n-a

  fost dulce deloc, dup[ ce-a primit un gol de cascadorii rsului, cineva dintribune l-a alintat cu apelativul de Orbeanu. |i cred c[ n-a gre\it. Codreanua confundat terenul de fotbal c-un codru verde, a ]ncins ]n cteva rnduri unjoc de-a v-a`i ascunselea cu propria-i umbr[, de-`i venea s[-l treci gardul \is[-l bagi ]n brazd[. Cel[lalt funda\ lateral, Acsinte, cic[ s-a vrut juc[tor deLiga I, dar bietul de el nu prea \tie s[ stea-n ghete, se mi\c[ precum un dandy.Geam[n a fost doar jum[tate de iepure \chiop, probabil c[ are nevoie de un...geam[n, spre a se poza ca fotbalist. Deh, doi ]n unu! Tincu a confundat ]ncteva rnduri mingea sferic[ cu mingea oval[. Dup[ nume cred c[ i-ar stamai bine ]ntr-un taraf de l[utari. }ntr-un cuvnt, ap[rarea a fost \v(f)ai`er. De|tefan Apostol antrenorul ]\i bate joc, de mult trebuia pensionat, mo\ulic[ d[senza`ia c[, spre a-\i `ine echilibru pe teren, are nevoie de crje.

  Va\vari, nu \tiu ce neam e, dar a confunda Boto\aniul cu `inutul secuiesc,a protesta mai mult de o repriz[ ]mpotriva... fotbalului. Cic[, antrenorul l-adistribuit ]n rolul de minte limpede, cred c[ a fost cel mai ]n cea`[ de peteren. Ori de cte ori b[\ica se ]ndrepta spre Vrabie, acesta lua zborul ]n afaraterenului. Norocul lui a fost c-a sesizat Cristi Popovici la timp \i l-a schimbat,dar, din p[cate, c-un alt sticlete \i mai speriat, zis Homneac. Matei, dup[ ce-a o`elit banca de rezerve la Gala`i vreun an, s-a ]ntors la Boto\ani s[ joacefotbal. Bietul de el, e departe de acest sport, s-a lovit ]n cteva rnduri mingeade el ca de col`ul mesei. ~ncul Bordeianu s-a sclifosit vreo 80 de minute caun pre\colar de la grupa mic[, oli`a ]i mai lipsea, iar cnd a realizat c[-i pe unteren de sport a \i b[gat-o ]n a`e. Vrful Ghiceanu, ]n cele 70 de minute jucate,n-a ghicit care-i poarta advers[, iar ]nlocuitorul lui, Boghian, a jucat rolul debufon. |uleap a fost de fapt `uleap, adic[ o brn[ sau un `[ru\. Copiii [\tiauit[ c[ sub crampoanele lor este \i ban public, e timpul s[ fie responsabiliza`i.O alt[ glum[ proast[ a comis-o \i antrenorul Cristi Popovici cnd a afirmatc-ar dori s[ antreneze Boto\aniul ]n Liga I. Cu asemenea mur[turi echipa are\anse mici s[ supravie`uiasc[ chiar \i ]n Liga a II-a.

  2 22 martie 2010

  Editorial

  Lucian Alecsa

  }n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto-\ani relata despre mii de boto\[neni r[ma\if[r[ asigurare de s[n[tate. Medicii defamilie sunt bulversa i` de listele cu pacien i`care sufer[ modific[ri de la o lun[ la alta. Unmedic de familie cu peste 1.000 de pacien i`,lunar constat[ c[ aproape 100 din asigura i`is[i au fost sco\i de pe list[. Num[rul pacien-i`lor care nu se mai reg[sesc pe liste este multmai mare la medicii care au peste 2.000 deasigura i`, se scria atunci. Peste 100 de asi-gura i`, ]n unele cazuri chiar 200, erau sco\i,lunar, de pe lista fiec[rui medic de familie,fie din cauza angajatorilor care nu le pl[tiser[salaria i`lor fondul de s[n[tate la timp, fie dincauza declara i`ilor de venit care nu au fostdepuse la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri deS[n[tate de c[tre cei care nu \i-au ]nnoit aju-torul social, cei care sunt pl[titori direc i` laCAS \i elevii care dep[\esc vrsta de 18 ani.Niciodat[ nu \tii exact c i` pacien i` ai. Laun medic de familie cu peste 1.000 de pa-cien i` pe list[, lunar sunt sco\i ]n jur de 100

  de asigura i`. Num[rul este mult mai mare lamedicii care au peste 2.000 de asigura i`,preciza, cu un an ]n urm[, un medic de fa-milie din Boto\ani.

  Problema este actual[ \i acum, la un ande la publicarea articolului ]n care medicii defamilie se plngeau c[ nu mai \tiu ce pacien i`le-au r[mas pe liste \i c i` pacien i` aupierdut. Reprezentan i`i CJAS spun c[ nu auo situa i`e la zi cu persoanele care sunt scoaselunar de pe liste \i asta pentru c[ num[rulacestora este fluctuant de la o lun[ la alta. |ipentru c[ num[rul celor care \i-au pierdutlocurile de munc[ \i au ie\it \i din perioadade \omaj este destul de mare ]n contextulcrizei, ]n fiecare lun[, de pe listele medicilorde familie sunt sco\i asigura i` cu sutele.

  Anul trecut pe timpul [sta

  STIMA~I CET{~ENI,Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n

  baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici,precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european.

  V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care odesf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cuceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de aexista echitate ntre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea,calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit.

  Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`iiora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentrucolectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hrtie \i biodegradabile, conformdirectivelor europene.

  Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le!Pentru ce a`i f[cut pn[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor,

  URBAN SERV V{ MUL~UME|TE!

  Preg[tiri de alegeri \i la jude`. Biroul Permanent Jude`ean al organiza`ieijude`ene PSD \i-a stabilit norma de reprezentare la Conferin`a Jude`ean[de alegeri din fiecare filial[ local[ a partidului. }n perioada 15 martie-30iunie se organizeaz[ scrutine interne de la filialele comunale, or[\ene\ti

  pn[ la cele municipale, urmnd ca dup[ 30 iunie s[ aib[ loc \i conferin`ajude`ean[. Mai multe pe www.evenimentuldebotosani.ro.STARTNEWS

  Publicitate

  Primarul municipiului Doro-hoi a fost reconfirmat ]n func-`ia de pre\edinte al organiza`ieilocale a PSD. Realegerea sa aavut loc smb[t[, la conferin`amunicipal[ g[zduit[ de SalaTeatrului. Au participat pre-\edintele organiza`iei jude`ene,senatorul Gheorghe Marcu,deputa`ii Andrei Dolineaschi \iCostic[ Macale`i, precum \iGheorghe Vzdoag[, secreta-rul organiza`iei jude`ene. Do-rin Alexandrescu a ob`inut 171de voturi din 172, un vot fiindneexprimat. Acesta \i-a anun-`at candidatura cu pu`in timp]nainte de ]nceperea conferin-`ei \i nu a avut contracandidat.Comisia de validare a candida-turilor a respins cererea luiIoan Domonco, pe motiv c[acesta este suspendat din partidpentru \ase luni. Func`ia desecretar al organiza`iei i-a re-venit lui Dorin Birta, singurulcare s-a ]nscris ]n curs[. Con-ferin`a municipal[ PSD i-a de-

  semnat \i pe cei\apte vicepre\e-din`i, Emilian Vam-vu, Angela Francu,Viorel Palamariu, VasileCo`ofrei, Virgil Butnariu, Mi-tic[ Ungureanu. SenatorulGheorghe Marcu a apreciat

  modul de orga-nizare a confe-

  rin`ei de la Doro-hoi \i a remarcat c[

  rezultatele bune aleorganiza`iei jude`ene PSD laalegeri se datoreaz[ ]n mareparte \i organiza`iei de la Do-rohoi. Deputatul Andrei Do-lineaschi a propus delega`ilorla conferin`[, conferirea func-`iei de pre\edinte onorific alorganiza`iei PSD Dorohoi luiOctav Pintilie, fost \i actualconsilier local \i fost deputat ]nlegislatura 1992-1996, unuldintre fondatorii organiza`ieidin Dorohoi a partidului. (DanM[zura\u)

  Ob`inerea majorit[`ii ]n Consiliul Local ar da pu-teri primarului pentru realizarea proiectelor. Dac[aveam aceast[ majoritate \i acum, puteam realizamult mai multe lucruri, nu m[ ]mpiedicam de opo-zi`ia adversarilor politici care se opun unor investi`ii]n Dorohoi, cum a fost cazul construirii hipermarket-ului. Ne a\teapt[ un parcurs greu, cei puternici, curezultate, sunt vna`i ]ntotdeauna, Dorin Alexan-drescu, pre\edinte reales PSD Dorohoi

  Dorin Alexandrescu,reales ca la congres,

  pre\edinte al PSD Dorohoi

  171 de voturi din 172 po-sibile a ob`inut pre-\edintele ]n func-

  `ie al PSD Do-rohoi.

 • 22 martie 2010 3

  Promisiuni pentrurepararea drumului

  de la VoronaDrumul jude`