f09 silabus fix

Upload: leea-rizka-aprilia

Post on 06-Jul-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  1/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman 1dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XI / GASAL

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MEMBUAT DOKUMEN

  KODE : KK.ADMP.8.XI

  ALOKASI WAKTU : 108 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $em!uat atatandikte untuk

  menasilkan

  naska/dokumen

  • $enatat denan

  tulisan sinkatatatan !iasaatau rekaman audio tae 2an

  menam!arkan maksud 2andiartikan dari sum!er atatan

  2an direkam

  • 3atatan dieriksa

  sendiri untuk ke!enarann2a

  • Stenora4i

   !aasa 'ndonesia

  • Penulisan kem!ali dari

  tulisan sinkat men5adi kalimat2an !enar 

  • $elakukan raktek

   enatatan

  • $enasilkan kalimat dan

  teks 2an !enar dari atatan

  • Tes

  tulis

  • Tes

   raktek 

  "61"7

  1687

  1687

  Sumar2atieti

  dkk.1998.Steno

   grafi SMK jilid1. Dedik5ur 

  ". $enidenti4ikasike!utuan dokumen

  • Dokumen disiman

   !erdasarkan identi4ikasi

   enolonan dokumenterse!ut

  • Dokumen akan muda

  diari 5ika suatu saat

  di!utukan sesuaike!utuann2a

  • Penolon

  an maam-

  maam dokumen• $aam-

  maam dokumenkantor 

  • $en2e!utkan Penolonan

  maam-maam dokumen

  • $en5elaskan $aam-maamdokumen kantor 

  • Tes

  tertulis

  • Tes raktek 

  "61"7

  1687

  1687

  $enasilkandokumen

  sederana6udistira7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  2/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  :. $em!uat dokumen • Proses em!uatan

  dokumen sesuai denan rosedur erusaaan denan

   !atas ;aktu 2an teladitentukan atasan erusaaan

  3onto dokumen !aru

  • $em!uat denan menatat

  se!ua dokumen

  • Praktek mem!uat dokumen

  kantor

  • Tes

  tertulis

  • Tes

   raktek 

  "61"7

  1687

  1687

  $enasilkandokumen

  sederana

  6udistira7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  3/26

  A%# S&!'()#"*S.H*M.M.P) D+# A,$($#* S.P)

  NIP-. 10 0 00 NIP-. 10 0 080

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  4/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  5/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $em!ukukanmutasi dan selisi

  dana kas keil

  • (da !er!aai maam

   !ukti enerimaan dan eneluaran kas keil

  • )er!aai maam enatatan dana kas keil

  • 3onto eritunan

  4isik dana kas keil

  • 3ara menitun

  selisi dana kas keil

  • )ukti

   enerimaan dan eneluaran kas

  keil• $etode

   enatatan dana

  kas keil

  • Perituna

  n 4isik dana kaskeil

  • $enitun

  selisi dana kas

  keil

  • Sis;a daat men5elaskan

   !ukti enerimaan dan eneluarankas keil

  • Sis;a daat memaamimetode enatatan dana kas keil

  • Sis;a daat menitun

  dana kas keil

  • Sis;a daat menitun

  selisi dana kas keil

  • Tes

  tertulis

  • Tuas

  kelomok danindividu

  "61"7

  :61=7

  0 $emrosestransaksi

  keuanan.

  6udistira7

  :. $endokumentasi

  kan !ukti-!uktikas keil

  • Keseim!anan nilai

  2an teratat denan semuatransaksi daat ditun5ukanseara akurat

  • Dokumen untuk  

  transaksi tunai dan !ukan tunai

  diam!il menikuti rosedur 

  keuanan erusaaan

  • (a!ila dierlukan

   em!a2aran dokumenn2a

  terle!i dulu dan eneluaran

  uan menikuti rosedur  erusaaan

  • $enatat

  transaksi enerimaan dan eneluaran

  dalam !uku 5urnal

  • $en5elaskan ara

  memasukkan !ukti/dokumenkedalam !uku 5urnal

  • Tes

  tertulis• Tuas

  kelomok dan

  individu

  1

  687

  :

  61=7

  0 $emroses

  transaksikeuanan.

  6udistira7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  6/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  7/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman >dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XI / GASAL

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MENANGANI SURAT/DOKUMEN KANTOR 

  KODE : KK.ADMP.2.XI

  ALOKASI WAKTU : 108 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1.$enidenti4ikasi 5enis- 5enis surat/dokumen

  • Dokumen/surat-surat

   erlu di identi4ikasi aar  enananann2a muda

  • (dan2a erlenkaan

  dan enananan surat 2an !aik dan teat daat

  mem!antu roses identi4ikasi

  surat

  • Prosedur enurusan

  dokumen/surat arusdieratikan dan dilakukan

  denan !aik dan rai

  • Penertian

  surat masuk dansurat keluar 

  • Pola

  keiatanadministrasi

  • (lat-alat

  2an diunakandalam enananan

  surat

  • Sistem

   enurusan surat

  • $en5elaskan 5enis-5enis

  surat/dokumen

  • $en5elaskan ola keiatan

  administrasi

  • Tata ara enunaan alat-

  alat dalam enananan surat

  • $en5elaskan !aaimana

  s2stem enurusan surat

  • Tes

  tulis

  • Tes

   raktek 

  • Pena

  matan dansika

  1687

  : 6=7 0 $enananisurat masuk 

  dan keluar  

  6Pener!it%rlana7

  Ratmini Dra.

  "01".  LKS Sakti.Bogor   ?

  v )inaPustaka.

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  8/26

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  9/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  sesuai tu5uann2a

  • Surat-surat 2an

   entin dalam 5umla 2an

   !an2ak arus ditanani denanse!aik-!aikn2a aar mudadisamaikan keada 2an

   !ersankutan

  • Dalam menirimkan

  surat di!utukan ula 5asa

  untuk men2amaikan surataar samai tu5uan alamat

  surat terse!ut

  • $endistri!

  usikan suratmasuk

  • $endistri!usikan suratkeluar

  • Pemilian

   5asa eniriman

  • $aam-maam 5enis

   eniriman surat

  sika %rlana7

  Ratmini Dra."01".  LKS 

  Sakti.Bogor   ?v )ina

  Pustaka.

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  10/26

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  11/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman 11dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XI / GENAP

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MENANGANI PENGGANDAAN DOKUMEN

  KODE : KK.ADMP.5.XI

  ALOKASI WAKTU : 108 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $emili +enis enandaan

  dokumen 2an

  sesuai

  • (lat serta materi 2an

  diinti4ikasi dan diili untuk melaksanakan tuas

  • $enandakan dan

  menumulkan dokumen

  • Dokumen diunakan

  sesuai standar untuk  

  diresentasikan

  • Penandaan di5ilid

  sesuai denan sesi4ikasi

  • Peker5aan diselesaikan

  sesuai denan ;aktu 2an

  tela ditentukan

  • Pemeliara

  an alat

  • Pemilian

  alat

  • Penanda

  an dokumen

  • Pen5ilidan

  dokumen

  • $enidenti4ikasi alat/mesin

  2an di!utukan dalam enandaan dokumen

  • $en5elaskan 5enis-5enis

  alat/mesin

  • 3ara emeliaraan

  alat/mesin

  • Pemilian alat sesuai denan

  ke!utuan

  • Penunaan alat/mesin

  sesuai 4unsin2a

  • $elakukan emeliaraan

  mesin seara rutin

  • Tes

  Tertulis

  • Tes

  Praktek 

  • Pena

  matan dansika

  "61"7

  :61=7

  0 Farida asna4arida

  dkk. Mengguna

  kan peralatankantor ji lid 

  2.armio

  $enanani enandaan

  dokumen6sakti7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  12/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $elakukan enandaan

  dokumen

  • Dokumen 2an 2an

   entin dan suda lenkaarus diandakan untuk 

   !er5aa-5aa 5ika suatu saatdi!utukan

  • Dokumen asli

  disiman ditemat 2an amandan tela ditentukan sesuai

  denan isin2a

  • (lat untuk 

  menandakandokumen

  • Sistem en2imanan

  • $en5elaskan dan

  memraktikan alat enandadokumen

  • *anka-lanka enunaan alat enandadokumen

  • $enentukan temat

   en2imanan 2an aman

  • Tes

  tulis

  • Tes

   raktek • Pena

  matan dansika

  :61=7

  <6"

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  13/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman 1:dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XI / GENAP

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MEMPROSES PERJALANAN BISNIS

  KODE : KK.ADMP..XI

  ALOKASI WAKTU : 108 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $endeskrisikandan merenanakan

   er5alanan !isnis

  • Tu5uan dari er5alanan

  dalam neeri dan luar neeri

  • Persiaan !ia2a

  keerluan-keerluan

   ertemuan dan er5alanan2an le!i diutamakan tela

  dikon4irmasikan

  • Renana er5alanan

  arus tela diersiakan

  denan er5an5ian-er5an5ian;aktu ke!erankatan dan

  ;aktu ti!a akomodasi dan

   erinian lainn2a sesuaidenan tu5uan er5alanan

  • Pen2iaan

  dokumen er5alanan dinas

  • Pen2iaan

  transortasiakomodasi dan

  keuanan

  • $enetaui dokumen

   er5alanan dinas

  • $enetaui maam-maam

  transortasi akomodasi dan

  keuanan

  • $erenanakan er5alanan

  dinas denan telitiermat

  disilindan !ertanun 5a;a!

  • $emersiakan dokumen

   er5alanan dinas

  • $em!uat 5ad;al er5alanan

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan

  • Tes

   raktek 

  :61=7

  86:87

  0 $enatur   er5alanan

  dinas 6Pener!it

  udistira7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  14/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $enatur dan$elaksanakan

   enananan

   er5alanan !isnis

  • Dokumen-dokumen

   er5alanan teladiidenti4ikasikan dan tela

  disusun sesuai denan renana er5alanan dan ke!utuan eroranan

  • Pen2usunan er5alanan

  tela diersiakan dan tela

  dikirimkan keada e5alan

  denan teat ;aktu

  • Perinian renana

   er5alanan tela diatat sesuai

  denan keerluan-keerluan

  oranisasi

  • Penaturan

   em!a2aran seara kreditdi!uat sesuai denan

  ke!i5akan dan rosedur 

  oranisasi

  • Pen2usuna

  n 5ad;al er5alanan dinas

  • $aterilaoran er5alanandinas

  • $en5elaskan ara

   en2usunan 5ad;al er5alanan

  • $em!uat 5ad;al er5alanan

  dinas• $en5elaskan materi laoran

   er5alanan dinas

  • $em!uat laoran er5alanan

  dinas

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan• Tes

   raktek 

  :61=7

  86:87

  0 $enatur   er5alanan

  dinas 6Pener!it

  udistira7

  Sla;i +uli "01#

  $enetaui

  KealaSekola ,uru $ata Pela5aran

  A%# S&!'()#"*S.H*M.M.P) D+# A,$($#* S.P)

  NIP-. 10 0 00 NIP-. 10 0 080

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  15/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman 1#dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XI / GENAP

  STANDAR KOMPETENSI : DAPAT MENGELOLA DATA/INFORMASI DI TEMPAT KERJA

  KODE : KK.ADMP.10.XI

  ALOKASI WAKTU : 108 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $enumulkandata/in4ormasi di

  temat ker5a

  • Tu5uan menumulkan

  data/in4ormasi aar ke!utuanakan keteranan dalam al-al

  kantor 2an tidak 5elas daatterselesaikan

  • Data/in4ormasi sanat

   !eruna untuk ea;ai kantor 

  untuk menetaui !aaimanakeadaan dan linkunan di

  temat ker5a

  • Penertian

  data/in4ormasi

  • 3ara

  menumulkan

  data di tematker5a

  • $enklasi

  4ikasikandata/in4ormasi

  • $en5elaskan Penertian

  data/in4ormasi

  • )aaimana ara

  menumulkan data di temat ker5a

  • $en5elaskan

   enklasi4ikasian data/in4ormasi

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan

  • Pena

  matan

  86:87

  :61=7

  0 $eneloladata/in4ormasi

  di temat ker5a

  6ratama ustaka7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  16/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $elakukan enolaan

  data/in4ormasi

  • Penamilan

   en2esuaian dan enetakandokumen-dokumen sesuai

  denan ke!utuan kantor • Da4tar enolaan data

  disiakan sesuai rosedur 

   erusaaan

  • Pen2iaan dokumen-

  dokumen denan erananan !atas ;aktu dan ke!utuan

  oranisasi untuk keteatan;aktu

  • Proses

  melakukan enolaan

  data/in4ormasi• )atas

  ;aktu untuk  

  menasilkandata/in4ormasi

  • $en5elaskan Proses

  melakukan enolaandata/in4ormasi

  • $en5elaskan )atas ;aktuuntuk menasilkan data/in4ormasi

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan• Pena

  matan

  <6"

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  17/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman 1>dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XII / GASAL

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MENGOPERASIKAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK 

  KODE : KK.ADMP.11.XII

  ALOKASI WAKTU : 180 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $endiskrisikanalikasi erankat

  lunak 

  • Perankat lunak  

  diunakan untuk  meninkatkan roduksi 2an

  e4isien !ai dokumen/naska

  • Perankat lunak 5ua

  memun2ai 4unsi-4unsi

  2an daat mem!antu dalam

  memroduksinaska/dokumen

  • Penertian

  alikasi erankatlunak 

  • Funsi-

  4unsi erankatlunak 

  • $en5elaskan enertian

  alikasi erankat lunak 

  • $en2e!utkan 4unsi-4unsi

   erankat lunak 

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan

  • Tes

   raktek 

  <6

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  18/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $enoerasikanalikasi erankat

  lunak dalam

  menoladokumen/naska

  • $enoerasikan

   erankat lunak searamen2eluru dalam ranka

   erkem!anan dokumen-dokumen seinamendaatkan asil 2an

  diininkan

  •  &aska/dokumen

  dimasuk dan diedit untuk 

  memenui sesi4 ikasi-sesi4ikasi 2an diminta

  • 3ara

  menoerasikanalikasi erankat

  lunak dalammenola naska

  • *anka-

  lankamenoerasikan

  alikasi erankat

  lunak dalammenelola naska

  • $en5elaskan 3ara

  menoerasikan alikasi erankatlunak dalam menola naska

  • $enuraikan *anka-lanka menoerasikan alikasi erankat lunak dalam menola

  naska

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan• Tes

   raktek 

  <6

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  19/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman 19dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XII / GASAL

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MENGOPERASIKAN APLIKASI PRESENTASI

  KODE : KK.ADMP.1.XII

  ALOKASI WAKTU : 180 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $endiskrisikanalikasi resentasi

  • Dalam se!ua

  oranisasi keiatan 2anmendasar adala melakukan

   ertemuan/raat antar ea;aiuntuk memrentasikan asil

  ker5a dari masin-masin

   ea;ai

  • $endiskkr 

  isikan enertian resentasi dalam

  kantor 

  • *anka-

  lanka untuk 

  men2amaikan

   resentasi dalamse!ua raat

  • (rti resentasi

  • $en5elaskan ara-ara

   rentasi dalam kantor 

  • Perlenkaan untuk  

   resentasi

  • Peralatan 2an diunakan

  dalam resentasi

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan

  • Tes

  Praktek 

  <6

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  20/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $enunakanalikasi resentasi

  untuk menola

   !aan in4ormasi

  • Dalam se!ua raat

   asti ada resentasi maka dariitu dierlukan !aan dan alat

  untuk resentasi aar raat !er5alan denan !aik 

  • $emersiakan !aan

  dan alat untuk resentasi

  • *anka-

  lanka mem!uatslide resentasi

  • $enetak danmenoerasikan

  so4t;are resentasi

  • $en5elaskan tentan

  klasi4ikasi !aan dan alat resentasiuntuk raat

  • Penertian in4ormasi• 3ara untuk men2amaikan

  in4ormasi 2an !aik dalam raat

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan• Tes

  Praktek 

  <6

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  21/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman "1dari1

  TanalTer!it " Fe!ruari "01#

  SILABUS

  NAMA SEKOLAH : SMK NU 1 SLAWI

  MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN

  KELAS / SEMESTER : XII / GASAL DAN GENAP

  STANDAR KOMPETENSI : MAMPU MENGELOLA SISTEM KEARSIPAN

  KODE : KK.ADMP.13.XII

  ALOKASI WAKTU : 300 x 45 !"#$

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'W(KT

  S$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  1. $enentukan sistemkearsian

  • Ke!utuan oranisasi

  diidenti4ikasikan

  • Pilian untuk  

  menem!ankan sisitem

  dikenali aar sesuai denanke!utuan erusaaan

  • Keerluaan s2stem

  diidenti4ikasikan dan disetu5uiole enuna

  • Penertian

  (rsi danKearsian

  • +enis

  4unsi dan nilaiuna arsi

  • Tu5uan

  • (sas

  kearsian

  • $asala

   okok dalam

  kearsian

  •   $en5elaskan +enis !aan

  dan alat kearsian

  • $enidenti4ikasi alat sesuai

  4unsi/keunaan

  • $enitun ke!utuan

  dalam !aan dan alat kearsian

  • Tes

  Tertulis

  • Tes

  *isan

  • Tes

  Praktek 

  <6

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  22/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $enentukanke!utuan alat dan

   !aan kearsian

  • 3arila en2edia

  s2stem 2an sesuai denanke!utuan

  • Pena;aran ara untuk  ersediaan dan enirimans2stem 2an diili sesuai

  riteria

  • Pemilian en2edia

  sesuai denan anduan

  • Tu5uan

  4illin s2stem

  • Keuntuna

  n s2stem 2an !aik 

  • 3iri-iri

  4illin s2stem

  2an !aik 

  • (lat dan

   !aan kearsian

  • Prosedur 

  4illin

  • $enentukan s2stem

   enelolaan kearsian 2an sesuai

  • $enentukan s2stem

   en2imanan arsi 2an sesuai

  • Tes

  Tertulis

  • Tes

  *isan• Tes

  Praktek 

  <6

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  23/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  24/26

  FORMULIR  Kode Dok. WK1/PRP/FO-009

  SILABUS

  Status Revisi 01

  Halaman "

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  25/26

  KO$P%T%&S'D(S(R 

  '&D'K(TOR $(T%R'

  P%$)%*(+(R(&K%,'(T(& P%$)%*(+(R(& P%&'*('(&

  (*OK(S'

  W(KTS$)%R )%*(+(R 

  T$ PS P'

  ". $elaksanakanadministrasi

  keea;aian/ketena

  aan

  • (dministrasi

  keea;aian ini !eru!unandenan keadaan ea;ai

  dalamkantororanisasi/lem!aa

  • ntuk menetaui

  seoran ea;ai menenaiketerti!an dalam kantor 

  • Penertian

  administrasikeea;aian

  • 3ontoadministrasikeea;aian

  • $en5elaskan tentan

  administrasi keea;aian

  • Keiatan-keiatan 2an

  dilakukan dalam administrasikeea;aian

  • Daat mem!eri onto

  tentan administrasi keea;aian

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan• Tes

  Praktek 

  16107

  16107

  (dministrasi endidikan

  6Dar2anto.H.

  $7

  (dministrasi endidikan

  6Hadari &a;a;i7

  .:.$elaksanakanadministrasi

  keuanan

  • Penaturan

  (dministrasi keuanan dalamse!ua oranisasi/lem!aa

  arus dilukakan denan !aik 

  • Oran 2an

   !ertanun5a;a! dalam

  administrasi keuanan iniarus men5un5un tini

  ke5u5uran dan teliti dalam

  menatur keuanan

  • Penertian

  administrasikeuanan

  • Keiatan

  dalamadministrasi

  Keuanan

  • Penelolaa

  n administrasikeuanan

  • Tes

  tertulis

  • Tes

  *isan

  • Tes

  Praktek 

  16"07

  "6"07

  16107

  (dministrasi endidikan

  6Dar2anto.H.$7

  (dministrasi endidikan

  6Hadari &a;a;i7

 • 8/18/2019 F09 Silabus Fix

  26/26