factors affecting human resource development for academic

of 10 /10
ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Factors Affecting Human Resource Development for Academic Staff in Suratthani Rajabhat University พิชญาฏา พิมพ์สิงห์ *1 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี E-mail: [email protected] บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ ความส�าคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์การ กับการพัฒนาทุนมนุษย์ เปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษย์จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ภายในองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัญหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ�านวน 290 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์โดยรวมอยู ่ในระดับมาก ความส�าคัญของปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอก องค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการพัฒนาทุนมนุษย์ จ�าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่างกัน มีความคิดเห็นใน การพัฒนาทุนมนุษย์ต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ด้านวัฒนธรรมในการท�างาน ด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ คนเก่งในองค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ ในทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะในการน�าปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องมี การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับองค์การสู่ระดับบุคคล แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เหมาะสมกับความรู้ทีจ�าเป็นต้องพัฒนา วิเคราะห์ความรู้ที่จ�าเป็นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ และ ต้องมีการบูรณาการ การพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ค�าส�าคัญ: การพัฒนา ทุนมนุษย์ บุคลากรสายวิชาการ Abstract This research aims to study the development of human capital, the importance of internal factors and external factors with the development of human capital, compare the development of human capital by personal factors, study the relationship between the internal and external factors on the development of human capital, and identify problems and offer suggestions on how to improve the human capital of academic staff in Suratthani Rajabhat University. The sample was 290 academic staff in Suratthani Rajabhat University. Data were collected by questionnaires that yielded the reliability at 0.87 Data were analyzed using descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. Statistical tests were One-way ANOVA and Pearson correlation.

Upload: others

Post on 12-Mar-2022

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 45

ปจจยทมความส�าคญตอการพฒนาทนมนษยของบคลากรสายวชาการ

ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

Factors Affecting Human Resource Development for Academic Staff

in Suratthani Rajabhat University

พชญาฏา พมพสงห*1

1คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

E-mail: [email protected]

บทคดยอ การวจยครงนมวตถประสงค เพอศกษาระดบการพฒนาทนมนษย ความส�าคญของปจจยภายในและปจจยภายนอก

องคการ กบการพฒนาทนมนษย เปรยบเทยบการพฒนาทนมนษยจ�าแนกตามปจจยสวนบคคล ความสมพนธระหวางปจจย

ภายในองคการกบการพฒนาทนมนษย และปญหาขอเสนอแนะในการพฒนาทนมนษยของบคลากรสายวชาการ ในมหาวทยาลย

ราชภฏสราษฎรธาน เกบรวบรวมขอมลจากกลมตวอยาง ซงเปนบคลากรสายวชาการ ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

จ�านวน 290 คน โดยใชแบบสอบถามทมคาความเชอมน เทากบ 0.87 วเคราะหขอมลดวยสถตพนฐาน ไดแก ความถ รอยละ

คาเฉลย คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน สถตทดสอบสมมตฐาน ไดแก คาความแปรปรวนทางเดยว และคาสมประสทธสหสมพนธ

แบบเพยรสน

ผลการวจยพบวา การพฒนาทนมนษยโดยรวมอยในระดบมาก ความส�าคญของปจจยภายในองคการและปจจยภายนอก

องคการกบการพฒนาทนมนษย โดยรวมอยในระดบมาก ผลการเปรยบเทยบความแตกตางการพฒนาทนมนษย จ�าแนกตาม

ปจจยสวนบคคล พบวา อาย ประเภทบคลากร ระยะเวลาทปฏบตงาน อตราเงนเดอนรวมคาตอบแทนตางกน มความคดเหนใน

การพฒนาทนมนษยตางกน ความสมพนธระหวางปจจยภายในองคการและปจจยภายนอกองคการกบการพฒนาทนมนษย

พบวา ปจจยดานภาวะผน�าของผบรหาร ดานวฒนธรรมในการท�างาน ดานการอบรมและพฒนาบคลากร ดานการบรหารจดการ

คนเกงในองคการ ดานความผกพนตอองคการ ดานเทคโนโลย และดานเศรษฐกจ ทกดานมความสมพนธกบการพฒนาทนมนษย

ในทางบวก โดยรวมอยในระดบปานกลาง ขอเสนอแนะในการน�าปจจยการพฒนาทนมนษยไปสการปฏบต ผบรหารจะตองม

การถายทอดนโยบายสการปฏบต ตงแตระดบองคการสระดบบคคล แบงกลมเปาหมายในการพฒนาใหเหมาะสมกบความรท

จ�าเปนตองพฒนา วเคราะหความรทจ�าเปนในการพฒนาอยางเปนระบบ โดยอาศยการมสวนรวมของบคลากรในองคการ และ

ตองมการบรณาการ การพฒนาทนมนษย ใหเชอมโยงกบการบรหารทรพยากรบคคลอยางเปนระบบ

ค�าส�าคญ: การพฒนา ทนมนษย บคลากรสายวชาการ

Abstract This research aims to study the development of human capital, the importance of internal factors

and external factors with the development of human capital, compare the development of human capital

by personal factors, study the relationship between the internal and external factors on the development

of human capital, and identify problems and offer suggestions on how to improve the human capital of

academic staff in Suratthani Rajabhat University. The sample was 290 academic staff in Suratthani Rajabhat

University. Data were collected by questionnaires that yielded the reliability at 0.87 Data were analyzed

using descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. Statistical tests were One-way

ANOVA and Pearson correlation.

Page 2: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

วารสารบณฑตวทยาลย พชญทรรศน 10(1): ม.ค.-ม.ย. 255846

The research found that the overall level of human capital was at a high level. For the attitude

development was at a moderate level. The overall of an importance of internal factors and external factors

on the development of human capital was at a high level. The comparison of the difference on human

capital development found that different age, different staff, different working time, and different income

and salary were found to be statistically significant. The relationship between internal and external factors

on the development of human capital found factors the leadership of the executive, culture organization

for work, training and develop for staff, smart worker management in the organization, organizational com-

mitment, technology and economics that every aspect was related with human capital development in a

positive way at a moderate level. Suggestions for using the factors of human capital development into action

were that an executive must give priority to a serious action, propagate the policy into practice from the

organization to the individual level, separate the target group for develop based on the knowledge needed

to improve, analyze knowledge needed to be developed systematically by the involvement of staff in the

organization and must require the integration of human capital development that relate to human resource

management.

Keywords: Development, Human Resources, Academic Staff

บทน�า

ความส�าเรจขององคการเกดจากมนษย ซงเปน

ทรพยากรทมความส�าคญตอองคการ มนษยแตกตางจาก

ทรพยากรประเภทอน เนองจากมนษยเปนทรพยากรทม

ชวต มจตใจ ไมสามารถสงการได ถารสกไมพอใจ จงตองการ

มการโนมนาว จงใจ เพอใหมนษยเกดความ พงพอใจกอน

เมอมนษย มความรสกทดตอผน�าและตอองคการ จะตงใจ

ท�างานทไดรบมอบหมายอยางเตมความสามารถใหบรรลผล

ส�าเรจตามเปาหมายทก�าหนด องคการในปจจบนตาง

ขบเคลอนดวยมนษย สรางมนษยใหเปนจดแขงขององคการ

ใชมนษยเปนแรงผลกดนองคการไปสความส�าเรจ เปน

องคการทมเชอเสยงเปนทยอมรบ เมอทกองคการตางเหน

พองตองกนวาคนเปนหวใจส�าคญขององคการ มคณคาและ

พฒนาใหเปน “ทน” ไดดวยวธการสรางมลคาเพมโดย

การสงไปฝกอบรม หรอศกษาเพมเตมในระดบทสงขน

การสนบสนนใหท�างานทตรงกบความสามารถ ท�าใหม

ความช�านาญเฉพาะทาง เพอเพมคณคาเพมใหแกทรพยากร

มนษย ซงจะท�าใหองคการพฒนาองคการอยางยงยน

(สมลฑา สงใจสม 2555) มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

เปนมหาวทยาลยตนแบบแหงภมภาคเพอการพฒนาทองถน

เปนมหาวทยาลยแหงการเรยนร สรางองคความร ผลต

บณฑตทมคณธรรม น�าความรเพอการพฒนาสงคมภายใต

ระบบธรรมาภบาลในการบรหารจดการ มหาวทยาลยจงให

ความส�าคญกบการพฒนาบคลากร มการพฒนาคณวฒ

บคลากรสายวชาการอยางตอเนอง เพอตองการพฒนา

บคลากรสายวชาการ ใหมความร ความสามารถ โดย

สนบสนนใหบคลากรสายวชาการไปศกษาตอทงในและตาง

ประเทศ รวมทงการศกษาดงาน ฝกอบรมหลกสตรตางๆ

และสงเสรมใหท�าผลงานทางวชาการอยางตอเนอง และได

ก�าหนดแนวทางการพฒนาวชาชพบคลากรสายวชาการ

ขยายความรวมมอทางวชาการและงานวจยในระดบชาต

และระดบสากล สนบสนนใหเกดประสทธภาพในการจดการ

เรยนการสอนอยางตอเนอง อยางเปนรปธรรม เพอเตรยม

รองรบการเป นประชาคมอาเซยนในป พ.ศ. 2558

(มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน 2552) การพฒนาทน

มนษย มใชเพยงใหคนมความรและทกษะเทานน เพราะ

คนทมความรหรอทกษะอาจจะไมไดท�างานใหกบองคการ

อยางเตมท ดงนนในการพฒนาทนมนษยตองมวธการ

ทท�าใหบคคลน�าความร และทกษะแปลงเปนผลงานท

สอดคลองกบองคการ ซงถอเปนเปาหมายสดทายของการ

พฒนา จากความส�าคญทกลาวมาขางตน ผวจยจงเหนความ

ส�าคญจะศกษาปจจยทมความส�าคญตอการพฒนาทน

มนษย ของบคลากรสายวชาการในมหาวทยาลยราชภฏ

สราษฎรธาน เพอน�าขอมลไปใชในการศกษาและเปนขอมล

ชวยในการตดสนใจของผบรหาร ในการวางแผนพฒนา

ทรพยากรมนษย ของมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

ตอไป

Page 3: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 47

วตถประสงคของการวจย

1. เพอศกษาระดบการพฒนาทนมนษยของ

บคลากรสายวชาการ ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

2. เพอศกษาความส�าคญของปจจยภายในและ

ปจจยภายนอกองคการตอการพฒนาทนมนษยของบคลากร

สายวชาการ ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

3. เพอเปรยบเทยบการพฒนาทนมนษยของ

บคลากรสายวชาการ ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

จ�าแนกตามปจจยสวนบคคล

4. เพอศกษาความสมพนธระหวางปจจยภายใน

และปจจยภายนอกองคการกบการพฒนาทนมนษยของ

บคลากรสายวชาการ ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

วธด�าเนนการวจย

ประชากร

ทใชในการศกษา คอ บคลากรสายวชาการ สงกด

มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน โดยจ�าแนกตามประเภท

บคลากรและหนวยงาน ประกอบดวย ขาราชการ พนกงาน

มหาวทยาลย และอาจารยประจ�าตามสญญา ใน 8

หนวยงาน ไดแก คณะครศาสตร คณะวทยาศาสตร

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร คณะวทยาการจดการ

คณะพยาบาลศาสตร คณะนตศาสตร วทยาลยนานาชาต

การทองเทยว และบณฑตวทยาลย จ�านวน 544 คน ก�าหนด

ขนาดกลมตวอยาง โดยใชสตรของทาโรยามาเน (Yamane

1960 อางถงในพสณ ฟองศร 2553) ไดจ�านวนทงสน

290 คน

ขอบเขตด าน เน อหา ศกษาถ งป จจ ยท ม

ความส�าคญตอการพฒนาทนมนษย ของบคลากรสาย

วชาการในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ประกอบดวย

ปจจยภายในองคการ ไดแก ดานภาวะผน�าของผบรหาร

ดานวฒนธรรมในการท�างาน ดานการอบรมและพฒนา

บคลากร ดานการบรหารจดการคนเกงในองคการ และดาน

ความผกพนตอองคการ และปจจยภายนอกองคการ ไดแก

ดานเศรษฐกจ และดานเทคโนโลย

ตวแปรทใชในการวจย

ตวแปรอสระ ประกอบดวย

1) ปจจยสวนบคคล ไดแก เพศ อาย ประเภท

บคคลากร ระยะเวลาทปฏบตงาน ระดบการศกษา ต�าแหนง

ทางวชาการ อตราเงนเดอนรวมคาตอบแทน

2) ปจจยภายในองคการ ไดแก ดานภาวะผน�า

ของผบรหาร ดานวฒนธรรมองคการในการท�างาน ดานการ

อบรมและพฒนาบคลากร ดานการบรหารจดการคนเกงใน

องคการ และดานความผกพนตอองคการ

3) ปจจยภายนอกองคการ ไดแก ดานเศรษฐกจ

และดานเทคโนโลย

ตวแปรตาม คอ การพฒนาทนมนษย ไดแก

การพฒนาดานความร การพฒนาดานทกษะ การพฒนา

ดานทศนคต การพฒนาทนสงคม และการพฒนาทนทาง

อารมณ

เครองมอทใชในการวจย

เครองมอทใชในการวจย คอ แบบสอบถาม

ไดคาความเชอมน 0.87 โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน

4 ตอน ดงน

ตอนท 1 ขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม

ไดแก เพศ อาย ระยะเวลาทปฏบตงาน ระดบการศกษา

ต�าแหนงทางวชาการ และอตราเงนเดอน เปนแบบส�ารวจ

รายการ

ตอนท 2 วดระดบความคดเหนเกยวกบ

การพฒนาทนมนษย ประกอบดวย ทนทางปญญา ไดแก

การพฒนาดานความร การพฒนาดานทกษะ การพฒนา

ดานทศนคต ทนทางสงคม ทนทางอารมณ เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคาของ ลเครท ซงแบงเปน 5 ระดบ

คอ มากทสด มาก ปานกลาง นอย นอยทสด

ตอนท 3 วดระดบปจจยทมความส�าคญตอการ

พฒนาทนมนษย ม 2 สวน ไดแก ปจจยภายในองคการ ไดแก

ดานภาวะผน�าของผบรหาร ดานวฒนธรรมในการท�างาน

ดานการอบรมและพฒนาบคลากร ดานการบรหารจดการ

คนเกงในองคการ และดานความผกพนตอองคการ และ

ปจจยภายนอกองคการ ไดแก ดานเศรษฐกจ และดาน

เทคโนโลย ลกษณะแบบสอบถามตอนท 3 เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคาของ ลเครท ซงแบงเปน 5 ระดบ คอ

มากทสด มาก ปานกลาง นอย นอยทสด

ตอนท 4 แบบสอบถามปลายเปด เกยวกบความ

คดเหนและขอเสนอแนะ

การวเคราะหขอมล

โดยน�าขอมลทไดจากแบบสอบถามมาประมวล

ผลดวยคอมพวเตอร โดยใชโปรแกรมส�าเรจรปทางสถต

โดยสถตทใชในการวเคราะหขอมลม ดงน

Page 4: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

วารสารบณฑตวทยาลย พชญทรรศน 10(1): ม.ค.-ม.ย. 255848

1) วเคราะหขอมลเกยวกบปจจยสวนบคคลของ

ผตอบแบบสอบถาม โดยน�ามาแจกแจงความถ และหาคา

รอยละ

2) วเคราะหระดบความคดเหนของการพฒนาทน

มนษย โดยหาคาเฉลย และหาคาเบยงเบนมาตรฐาน

3) วเคราะหระดบความส�าคญของปจจยภายใน

องคการและปจจยภายนอกองคการกบการพฒนาทนมนษย

โดยหาคาเฉลยและหาคาเบยงเบนมาตรฐาน

4) วเคราะหเปรยบเทยบความแตกตางของ

การพฒนาทนมนษยของกลมตวอยางสองกลมทเปนอสระ

ตอกน ใชการทดสอบคาเฉลยของประชากรสองกลมดวย

(t-test) และวเคราะหเปรยบเทยบความแตกตางของ

การพฒนาทนมนษย กลมตวอยางตงแตสามกลมขนไปดวย

F- test (One-Way ANOVA) และในกรณทพบ

ความแตกตางกนจะท�าการทดสอบรายคดวยวธของเชฟเฟ

(Scheffe)

5) วเคราะหความสมพนธระหวาง ปจจยภายใน

องคการและปจจยภายนอกองคการกบการพฒนาทนมนษย

โดยใชคาสมประสทธสหสมพนธของเพยรสน (Pearson’s

Correlation Coefficient)

6) วเคราะหขอมลจากปญหาและขอเสนอแนะ

ในการพฒนาทมนษย ดวยคาความถ และคารอยละ

สรปผลการวจย

จากการศกษาเรอง ปจจยทมความส�าคญตอ

การพฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการ ใน

มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ผวจยไดสรปผลการวจย

ตามวตถประสงค ดงน

1) ผลการวเคราะหปจจยสวนบคคล พบวา ผตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญง อายระหวาง 30-35 ป

ประเภทบคลากร คอ อาจารยประจ�าตามสญญา ระยะท

ปฏบตงานอยระหวาง 1-5 ป จบการศกษาระดบปรญญาโท

ต�าแหนงอาจารย อตราเงนเดอนอยระหวาง 25,001-

30,000 บาท

2) ผลการวเคราะหระดบการพฒนาทนมนษย

ของบคลากรสายวชาการในมหาวทยาลยราชภฏ

สราษฎรธาน โดยรวมอยในระดบมาก เมอพจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานทมระดบความคดเหนมาก 4 ดาน ไดแก

การพฒนาทนทางอารมณ การพฒนาดานความร การพฒนา

ดานทกษะ การพฒนาทนทางสงคม สวนการพฒนา

ดานทศนคต มระดบความคดเหนปานกลาง

3) ผลการวเคราะหระดบความส�าคญของปจจย

ภายในองคการและปจจยภายนอกองคการกบการพฒนา

ทนมนษย พบวา ระดบปจจยภายในและปจจยภายนอก

องคการ โดยรวมอยในระดบมาก เมอพจารณาเปนรายดาน

พบวา ปจจยทอยในระดบมากม 3 ดาน ไดแก ดานความ

ผกพนตอองคการ ดานการอบรมและพฒนาบคลากร และ

ดานภาวะผน�าของผบรหาร อยในระดบปานกลางม 4 ดาน

ไดแก ดานวฒนธรรมองคการในการท�างาน ดานเศรษฐกจ

ดานการบรหารจดการคนเกงในองคการ และดานเทคโนโลย

4) ผลการวเคราะหเปรยบเทยบความแตกตาง

จ�าแนกตามปจจยสวนบคคล พบวา อาย ประเภทบคลากร

ระยะเวลาทปฏบตงาน อตราเงนเดอนรวมคาตอบแทนแตก

ตาง มความคดเหนในการพฒนาทนมนษย ตางกนอยางม

นยส�าคญทางสถตทระดบ .05

5) ผลการวเคราะหความสมพนธระหวางปจจย

ภายในและปจจยภายนอกองคการ กบการพฒนาทนมนษย

พบวา ปจจยทกดานมความสมพนธกบการพฒนาทนมนษย

ในทศทางบวก อยางมนยส�าคญทางสถตทระดบ .01

6) ผลการวเคราะหขอมลเกยวกบขอเสนอแนะ

เพอการพฒนาทนมนษยของบคลากรสายวชาการใน

มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ผตอบแบบสอบถามได

แสดงความคดเหนและขอเสนอแนะ ดงน มหาวทยาลยควร

มการสนบสนนการพฒนาตามความตองการของบคลากร

ควรสรางแรงกระตน แรงจงใจและขวญก�าลงใจในการ

พฒนาตนเอง ผบรหารตองก�าหนดนโยบายทชดเจนและ

ตรวจสอบไดไมเลอกปฏบต รบฟงปญหาและขอเสนอแนะ

จากบคลากรอยางทวถง ท�าความเขาใจ เพอแกไขปญหาได

อยางตรงประเดนและเกดประโยชนสงสด พฒนาบคลากร

อยางเทาเทยมกน ตามมาตรฐานและกฎระเบยบทได

ระบไว ควรมการสบเปลยนหนาทรบผดชอบ เพอใหม

ความร ในการท�างานทหลากหลายมความช�านาญใน

ทกหนาท ควรสงเสรมสนบสนนการพฒนาบคลากรอยาง

ตอเนองและเปนรปธรรม ควรมการขบเคลอนนโยบาย

การพฒนาบคลากรสายวชาการใหเปนรปธรรมมากขน

ผ บรหารตองยดหลกธรรมาภบาลในการบรหาร ควรม

กระบวนการสงเสรมคนดคนเกงทมความรความสามารถ

เปนผน�า ควรวางระบบในการพฒนาบคลากรใหสอดคลอง

กบการปฏบตหนาท และควรมระบบเทคโนโลยทเปดโอกาส

ใหแสดงความคดเหนไดอยางเหมาะสม

Page 5: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 49

อภปรายผลการวจย

1) ผลการวจยปจจยสวนบคคล พบวา ผตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญง อายระหวาง 30-35 ป

ประเภทบคลากร คอ อาจารยประจ�าตามสญญา ระยะท

ปฏบตงานในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน 1-5 ป จบ

การศกษาระดบปรญญาโท ต�าแหนงอาจารย อตราเงนเดอน

อยระหวาง 25,001-30,000 บาท

2) ผลการวจยระดบการพฒนาทนมนษยของ

บคลากรสายวชาการในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

โดยรวมอยในระดบมาก เมอพจารณาเปนรายดาน พบวา

ดานทมระดบการพฒนามากทสด คอ การพฒนาทนทาง

อารมณ การพฒนาดานความร การพฒนาดานทกษะ

การพฒนาทนทางสงคม สวนการพฒนาดานทศนคต อยใน

ระดบความคดเหนปานกลาง

3) ผลการวจยระดบความส�าคญของปจจยภายใน

องคการและปจจยภายนอกองคการกบการพฒนาทนมนษย

พบวา ระดบความส�าคญของปจจยภายในและปจจย

ภายนอกองคการ โดยรวมอยในระดบมาก เมอพจารณาเปน

รายดาน พบวา อยในระดบมาก 3 ดาน ไดแก ปจจยดาน

ความผกพนตอองคการ ดานการอบรมและพฒนาบคลากร

และดานภาวะผน�าของผบรหาร อยในระดบปานกลาง

4 ดาน ไดแก ดานวฒนธรรมองคการในการท�างาน

ดานเศรษฐกจ ดานการบรหารจดการคนเกงในองคการ

และดานเทคโนโลย

4) ผลการวจยเปรยบเทยบความแตกตาง จ�าแนก

ตามปจจยสวนบคคล พบวา อาย ประเภทบคลากร ระยะ

เวลาทปฏบตงาน อตราเงนเดอนรวมคาตอบแทนแตกตาง

มความคดเหนในการพฒนาทนมนษย ตางกนอยางม

นยส�าคญทางสถตทระดบ .05

5) ผลการวจยความสมพนธระหวางปจจยภายใน

และปจจยภายนอกองคการ กบการพฒนาทนมนษย พบวา

ปจจยดานภาวะผน�าของผบรหาร ดานวฒนธรรมในการ

ท�างาน ดานการอบรมและพฒนาบคลากร ดานการบรหาร

จดการคนเกงในองคการ ดานความผกพนตอองคการ

ดานเทคโนโลย และดานเศรษฐกจ มความสมพนธกบ

การพฒนาทนมนษยในทศทางบวก อยางมนยส�าคญทาง

สถตทระดบ .05

6) ผลการวจยขอมลเกยวกบขอเสนอแนะเพอ

การพฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการใน

มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ผตอบแบบสอบถามได

แสดงความคดเหน และขอเสนอแนะ จ�านวน 117 ฉบบ

คดเปนรอยละ 40.34 ผ วจยสรปความคดเหน ดงน

มหาวทยาลย ควรมการสนบสนนการพฒนาตาม

ความตองการของบคลากรสายวชาการ ควรสรางแรง

กระตน แรงจงใจและขวญก�าลงใจ ในการพฒนาตนเอง

ผบรหารตองก�าหนดนโยบายทชดเจน และตรวจสอบได

ไมเลอกปฏบต รบฟงปญหาและขอเสนอแนะจากบคลากร

สายวชาการ ทกคนอยางทวถง ท�าความเขาใจ เพอแกไข

ปญหาไดอยางตรงประเดนและเกดประโยชนสงสด พฒนา

อยางเทาเทยมกน ตามมาตรฐานและกฎระเบยบทได

ระบไว ควรมการพฒนาแตละดานอยางตอเนอง มการ

สบเปลยนหนาทรบผดชอบ เพอใหมการท�างานหลากหลาย

มความช�านาญในทกหนาท สงเสรม สนบสนนในการพฒนา

บคลากรอยางตอเนองและเปนรปธรรม ควรมการขบเคลอน

นโยบายการพฒนาบคลากรสายวชาการใหเปนรปธรรมมาก

ขน ผบรหารตองยดหลกธรรมาภบาลในการบรหาร ใหม

กระบวนการสงเสรมคนดคนเกงทมความเปนผน�าได พฒนา

ศกยภาพดานวชาการควบคกนไป ควรวางระบบในการ

พฒนาบคลากรสายวชาการ ใหสอดคลองกบการปฏบต

หนาท ควรมระบบเทคโนโลยเพอเปดโอกาสใหแสดง

ความคดเหนไดอยางเหมาะสม

จากผลการวจยเรอง ปจจยทมความส�าคญ

ต อการพฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการ

ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ผวจยน�ามาอภปราย

ในประเดนหลกๆ ดงน

ผลการวเคราะหระดบความคดเหนเกยวกบการ

พฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการในมหาวทยาลย

ราชภฏสราษฎรธาน

1) การพฒนาดานความร พบวา การตระหนกถง

ความส�าคญของการเรยนรอยางตอเนองเพอพฒนาตนเอง

ตลอดเวลา ระดบมากทสด จากผลการวจยดงกลาวแสดงให

เหนว า บคลากรสายวชาการมหาวทยาลยราชภฏ

สราษฎรธาน ใหความส�าคญกบการตระหนกถงความส�าคญ

ของการเรยนรอยางตอเนองเพอพฒนาตนเองตลอดเวลา

สอดคลองกบงานวจยของ สมลฑา สงใจสม (2555) วจย

เรอง การพฒนาทนมนษยของส�านกหอสมดก�าแพงแสน

พบวา การพฒนาทนมนษยควรจดท�าแผนพฒนาบคลากร

ในการพฒนาความรอยางตอเนอง

2) การพฒนาดานทกษะ พบวา การเตมใจทจะ

แบงปนความร ทกษะแกเพอนรวมงานทงความร ดาน

การสอน การวจย การบรการวชาการแกสงคม และการท�าน

Page 6: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

วารสารบณฑตวทยาลย พชญทรรศน 10(1): ม.ค.-ม.ย. 255850

บ�ารงศลปวฒนธรรม ระดบมากทสด จากผลการวจย

ดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากรสายวชาการมหาวทยาลย

ราชภฏสราษฎรธาน ใหความส�าคญกบการเตมใจทจะ

แบงปนความร ทกษะแกเพอนรวมงานทงความร ดาน

การสอน การวจย การบรการวชาการแกสงคม และการท�าน

บ�ารงศลปวฒนธรรม สอดคลองกบงานวจยของ สมลฑา

สงใจสม (2555) วจยเรอง การพฒนาทนมนษยของส�านก

หอสมด ก�าแพงแสน พบวา ตองมงเนนพฒนาทกษะ

ตามความเหมาะสมของแตละต�าแหนงงานเพอพฒนา

ความร ความสามารถ และเพมทกษะของบคลากรทก

สายงานใหมศกยภาพ

3) การพฒนาดานทศนคต พบวา มหาวทยาลย

มสงแวดลอมทท�าใหรสกปลอดภยในการท�างาน และไดรบ

เงนเดอนและคาตอบแทนทเหมาะสมกบผลงาน ระดบมาก

ทสด จากผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากรสาย

วชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ใหความส�าคญ

กบสงแวดลอมทท�าใหรสกปลอดภยในการท�างาน และได

รบเงนเดอนและค าตอบแทนทเหมาะสมกบผลงาน

สอดคลองกบงานวจยของ สมลฑา สงใจสม (2555) วจย

เรอง การพฒนาทนมนษยของส�านกหอสมด ก�าแพงแสน

พบวา การพฒนาทศนคต ควรมการจดกจกรรมสรางส�านก

ใหบคลากรมทศนคตทดตอองคการอยางตอเนองรวมถง

การจดสรรงบประมาณในการพฒนาบคลากร สอดคลองกบ

งานวจยของ Rastogi (2000) วจยเรอง การพฒนาทนมนษย

และองคประกอบทนมนษย พบวา คนตองถกกระตนดวย

วสยทศนทเปนเลศ เปาหมายทยงใหญ และความหวงท

สงสด คนจะไมถกกระตนดวยเปาหมายทเปนเพยงเงน

ตอบแทนทมากขน รางวลทไมใชเงน

4) การพฒนาทนทางสงคม พบวา การให

ความส�าคญกบการท�างานเปนทม ระดบมากทสด จาก

ผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากรสายวชาการ

มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ใหความส�าคญกบการให

ความส�าคญกบการท�างานเปนทม เรอง องคประกอบของ

พฤตกรรมทเกดขนจากการสรางมลคาเพมในทนมนษย ฅ

พบวา การยดถอการท�างานเปนทมและการสรางสม

ประสบการณเปนมลคาเพมในดานความร

5) การพฒนาทนทางอารมณ พบวา การยนดและ

ใหการยอมรบผทมผลการปฏบตงานด ระดบมากทสด

จากผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากรสาย

วชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ใหความส�าคญ

กบการยนดและใหการยอมรบผ ทมผลการปฏบตงานด

สอดคลองกบงานวจยของ รวกร แสงช�าน และพระศกด

วรฉตร (2554) วจยเรอง รปแบบการพฒนาทนมนษย

ตามแนวคดของ Maslow ในวทยาลยเทคนคสรนทร พบวา

รปแบบการพฒนาทนมนษย ในภาพรวมมการพฒนาดวย

การน�าปจจย 4 มาใชเปนสงส�าคญในการด�ารงชวต การได

รบการจดสถานทการท�างาน การไดรบการสนบสนน

อปกรณการท�างาน การน�าหลกทางศาสนาหลกปรชญามา

ใชเพอยดเหนยวจตใจใหมนคง การแสดงความนบถอ

ตอผอน การชวยเหลอและกระตนใหผอนท�างาน การม

สวนรวมทางสงคมในหนวยงาน การไดรบเกยรตใน

การท�างาน การมความสนใจทจะศกษาและท�างานใหม ๆ

ตามความตองการ

ปจจยภายในองคการทมความส�าคญตอการ

พฒนาทนมนษยของบคลลากรและบคลากรสายวชาการ

ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

1) ปจจยดานภาวะผน�าของผบรหาร พบวา

ผ บรหารเปนผ ทมวสยทศนทสามารถน�าองคการไป

สเปาหมาย ระดบมากทสด จากผลการวจยแสดงใหเหนวา

บคลากรสายวชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

ใหความส�าคญกบผบรหารตองเปนผทมวสยทศนทสามารถ

น�าองคการไปส เปาหมาย สอดคลองกบงานวจยของ

จรสศร เพชรคง (2552) วจยเรอง การพฒนาทนมนษย

ของวทยาลยพยาบาล สงกดสถาบนพระราชชนก พบวา

ภาวะผน�าของผบรหาร มความส�าคญตอผลการปฏบตงาน

ขององคการมากทสด การทผบรหารจะสรางและพฒนา

ผปฏบตงานใหเปนผทมความร ทกษะและประสบการณ

การท�างานซงเปนทนทมสะสมอยในแตละบคคลและโนมน�า

ใหบคคลเหลานน�าความรทกษะทมออกมาสรางผลงาน

ระดบสงใหกบองคการไดนน สงส�าคญคอการแสดงออกถง

ภาวะผน�าทผบรหารมอยในตนเอง มความสามารถในการ

บรหารองคการอยางมประสทธภาพ มวสยทศนทสามารถ

น�าองคการไปสเปาหมาย มความสามารถในการสอสาร

ท�าใหอาจารยเหนทศทางทชดเจนขององคการ และ

สอดคลองกบงานวจยของ Rastogi (2000) วจยเรอง

การพฒนาทนมนษยและองคประกอบทนมนษย พบวา

การพฒนาทงดานทนมนษยและทนทางสงคมจะขนอยกบ

ความสามารถในการเปนผน�าของผบรหาร ทจะท�าใหมการ

สงการทชดเจนทงดานเปาหมาย วถทาง และทศทางใน

การด�าเนนงานซงผปฏบตสามารถจ�าแนกไดดวยตนเอง

จะเหนไดวาภาวะผน�าของผบรหารนนสงผลตอผปฏบตงาน

ในการใชความรความสามารถสรางผลงานใหกบองคการได

อยางมประสทธภาพ

Page 7: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 51

2) ปจจยดานวฒนธรรมองคการในการท�างาน

พบวา บคลากรสายสนบสนนใหความรวมมอในการท�างาน

และมพฤตกรรมใฝเรยนร ตลอดเวลา ระดบมากทสด

จากผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากรสาย

วชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ใหความส�าคญ

กบบคลากรสายสนบสนนใหความรวมมอในการท�างาน และ

มพฤตกรรมใฝเรยนรตลอดเวลา สอดคลองกบงานวจยของ

จรสศร เพชรคง (2552) วจยเรอง การพฒนาทนมนษยของ

วทยาลยพยาบาล สงกดสถาบนพระราชชนก พบวา คานยม

รวมกนในเรองของการท�างานทเนนการปรบปรงคณภาพ

งาน ใหความส�าคญกบการสรางสรรคผลงานและนวตกรรม

มการพฒนาระบบการปฏบตงานของตนเองใหมคณภาพสง

และใหความส�าคญกบการท�างานเพอสวนรวม สงเหลานจะ

สงผลใหบคลากรมการพฒนาอยางตอเนอง สอดคลองกบ

งานวจยของ รตพร ถงฝง และโกศล จตวรตน (2551) วจย

เรอง การพฒนาทนมนษยภายใตการเปลยนแปลงเชงพลวต

กระแสโลกาภวฒน พบวา ปจจยทเกยวของในการพฒนา

ทนมนษยภายใตการเปลยนแปลงเชงพลวต ไดแก ปจจย

ดานวฒนธรรมองคการ จะเหนไดวา วฒนธรรมองคการ

ทม งเนนคณภาพและการแขงขนการเปนปจจยหนงทม

ความส�าคญในการพฒนาทนมนษยขององคการใหมความร

ทกษะ ความเชยวชาญอนน�าไปสการสรางผลการปฏบตงาน

ทด

3) ปจจยดานการอบรมและพฒนาบคลากร

พบวา การสงเสรมใหบคลากรสายวชาการพฒนาตนเอง

สความเปนผช�านาญการและผเชยวชาญทางวชาการ ระดบ

มากทสด จากผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากร

สายวชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ใหความ

ส�าคญกบการสงเสรมใหบคลากรสายวชาการพฒนาตนเอง

ส ความเปนผ ช�านาญการและผ เชยวชาญทางวชาการ

สอดคลองกบงานวจยของ Rastogi (2000) วจยเรอง

การพฒนาทนมนษยและองคประกอบทนมนษย พบวา

การพฒนาทนมนษย จ�าเปนตองมการสงเสรมอยางตอเนอง

ในรปแบบของการเรยนรและความร ทกษะ และความ

สามารถ จ�าเปนตองมการพฒนาอยางตอเนอง การม

สวนรวมจะชวยในการพฒนาทชดเจน การท�าความเขาใจ

การแบงปนใหกบทกระดบทกของคการ และการชวยท�าให

กลยทธนนมความยดหยนและน�าไปสความส�าเรจอยางม

ประสทธภาพ

4) ปจจยดานการบรหารจดการคนเกงในองคการ

พบวา มหาวทยาลยพยายามปรบเปาหมายของบคลากรท

มความรความสามารถสงใหสอดคลองกบเปาหมายของ

องคการ ระดบมากทสด จากผลการวจยดงกลาวแสดงให

เหนว า บคลากรสายวชาการมหาวทยาลยราชภฏ

สราษฎรธาน ใหความส�าคญกบ การทมหาวทยาลยพยายาม

ปรบเปาหมายของบคลากรทมความรความสามารถสงให

สอดคลองกบเปาหมายขององคการ สอดคลองกบงานวจย

ของ รตพร ถงฝง และโกศล จตวรตน (2551) วจยเรอง

การพฒนาทนมนษยภายใตการเปลยนแปลงเชงพลวต

กระแสโลกาภวฒน พบวา ปจจยทส�าคญทสดในการพฒนา

ทนมนษยภายใตการเปลยนแปลงเชงพลวต ม 6 ปจจย

ประกอบดวย องคการแหงการเรยนร การจดการความร

การพฒนาทนมนษย ด วยสมรรถนะความสามารถ

การพฒนาภาวะผ น�า การบรหารจดการคนเกง และ

วฒนธรรมองคการ

5) ป จจยด านความผกพนต อองค องค การ

พบวา ความเตมใจทจะชวยใหมหาวทยาลยแหงนเปนท

ยอมรบของสงคม ระดบมากทสด จากผลการวจยดงกลาว

แสดงใหเหนวา บคลากรสายวชาการมหาวทยาลยราชภฏ

สราษฎรธาน ใหความส�าคญกบความเตมใจทจะชวยให

มหาวทยาลยแหงนเปนทยอมรบของสงคม สอดคลองกบ

งานวจยของ จรสศร เพชรคง (2552) วจยเรอง การพฒนา

ทนมนษยของวทยาลยพยาบาล สงกดสถาบนพระราชชนก

ผลการวจยพบวา ปจจยการพฒนาทนมนษยของวทยาลย

พยาบาล สงกดสถาบนพระราชชนก ประกอบดวย 9 ปจจย

ไดแก ภาวะผน�าของผบรหาร คานยมในการเรยนรเพอ

พฒนาตนเองและความยดม นผ กพนต อองค การ

ความสอดคลองเชงยทธศาสตร การบรหารผลการ

ปฏบตงานและการพฒนาผทมความสามารถสง ความสมดล

ของชวตและงาน การสงเสรมการสรางนวตกรรมและ

การแบงปนความร วฒนธรรมองคการ ทมงสรางคณภาพ

และการแขงขน การใชเทคโนโลยสนบสนนการปฏบตงาน

และการพฒนา และความเหนยวแนนของทมงาน

ปจจยภายนอกองคการทมความส�าคญตอการ

พฒนาทนมนษยของบคลลากรและบคลากรสายวชาการ ใน

มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

1) ปจจยดานเศรษฐกจ พบวา การเขาสประชาคม

อาเซยนสงผลกระทบตอการพฒนาบคลากรในมหาวทยาลย

ระดบมากทสด จากผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา

บคลากรสายวชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

ใหความส�าคญกบ การเขาสประชาคมอาเซยนสงผลกระทบ

ตอการพฒนาบคลากรในมหาวทยาลย โดยสอดคลองกบ

งานวจยของ Randy, John, Werner and David (2002)

วจยเรอง ปจจยทมอทธพลตอพฤตกรรมการท�างานของ

Page 8: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

วารสารบณฑตวทยาลย พชญทรรศน 10(1): ม.ค.-ม.ย. 255852

พนกงานในองคการ ผลการศกษาพบ วามองคประกอบ

หลายประการทเกยวของ มทงปจจยภายนอก ซงไดแก

สภาวะทางเศรษฐกจ การเปลยนแปลงทางเทคโนโลย

การเมองและกฎหมาย ขอบงคบตางๆ นอกจากนยงมปจจย

ท เกดจากสภาพแวดลอมในการปฏบตงานทงในดาน

โครงสรางองคการ การบรหารจดการในองคการ วฒนธรรม

ในองคการ รวมถงอทธพลของกล มในการท�างานดวย

สวนปจจยภายใน ทมทธพลคอนขางมากไดแก แรงจงใจ

ทศนคต ความร ทกษะ และความสามารถของแตละบคคล

2) ปจจยดานเทคโนโลย พบวา การพฒนาระบบ

เทคโนโลยทสนบสนนการท�างานของบคลากร ระดบมาก

ทสด จากผลการวจยดงกลาวแสดงใหเหนวา บคลากรสาย

วชาการมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ใหความส�าคญ

กบ การพฒนาระบบเทคโนโลยทสนบสนนการท�างานของ

บคลากร สอดคลองกบงานวจยของ นรศ วทยาลย (2552)

วจยเรอง บทบาททนมนษยและเทคโนโลยทมตอการเจรญ

เตบโตทางเศรษฐกจของประเทศไทย พบวา การพฒนาทน

มนษยและเทคโนโลยประเทศไทยไดใหความส�าคญกบการ

ขยายปรมาณการศกษา และไดเนนพฒนาคนใหเปนผม

ความร ความสามารถดานเทคโนโลยปจจบนเนนการ

ประยกตใช เทคโนโลย ทมอย สนบสนนการพฒนาท

สอดคลองกบความตองการของภาคการผลตเพมขดความ

สามารถในการแขงขนของประเทศการพงตนเองทาง

เทคโนโลยทงในเชงคณภาพและปรมาณโดยเนนการพฒนา

ทยงยน

ผลการเปรยบเทยบระดบความแตกตางของ

ความคดเหนเกยวกบการพฒนาทนมนษย จ�าแนกตามปจจย

สวนบคคล พบวา อาย ประเภทบคลากร ระยะเวลาท

ปฏบตงาน อตราเงนเดอนรวมคาตอบแทนตางกน ม

ความคดเหนตอการพฒนาทนมนษยตางกน สอดคลองกบ

งานวจยของ พสษญา ทองประหลาด (2554) วจยเรอง

ระดบทนมนษยตามกรอบมาตรฐานคณวฒของบคลากรใน

เทศบาลเมองบางกรวย วเคราะหความแตกตางของปจจย

สวนบคคลกบการพฒนาทนมนษย พบวา ปจจยสวนบคคล

ตางกน มการพฒนาทนมนษยตามกรอบมาตรฐานคณวฒ

ของบคลากรในเทศบาลเมองบางกรวยตางกน สอดคลอง

กบงานวจยของ สมลฑา สงใจสม (2555) วจยเรอง

การพฒนาทนมนษยของส�านกหอสมดก�าแพงแสน พบวา

ปจจยสวนบคคลตางกน มการพฒนาทนมนษยแตกตางกน

เชนกน

ผลการศกษาความสมพนธระหวางปจจยภายใน

องคการกบการพฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการ

ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน พบวา ปจจยดานภาวะ

ผน�าของผบรหาร ปจจยดานวฒนธรรมในการท�างานใน

มหาวทยาลย ปจจยดานการอบรมและพฒนาบคลากร

ปจจยดานการบรหารจดการคนเกงในองคการ และปจจย

ดานความผกพนตอองคการ มความสมพนธกบการพฒนา

ทนมนษยในทศทางบวก สอดคลองกบงานวจย จรสศร

เพชรคง (2552) วจยเรอง การพฒนาทนมนษยของวทยาลย

พยาบาล สงกดสถาบนพระราชชนก พบวา ปจจยภาวะผน�า

ของผบรหาร คานยมในการเรยนรเพอพฒนาตนเองและ

ความยดมนผกพนต อองค การ ความสอดคลองเชง

ยทธศาสตร การบรหารผลการปฏบตงานและการพฒนา

ผ ทมความสามารถสง ความสมดลของชวตและงาน

การสงเสรมการสรางนวตกรรมและการแบงปนความร

วฒนธรรมองคการทมงสรางคณภาพและการแขงขน การใช

เทคโนโลยสนบสนนการปฏบตงานและการพฒนา และ

ความเหนยวแนนของทมงาน มความสมพนธ กนใน

ทศทางบวก และสอดคลองกบงานวจยของ พสษญา

ทองประหลาด (2554) วจยเรอง ระดบทนมนษยตามกรอบ

มาตรฐานคณวฒของบคลากรในเทศบาลเมองบางกรวย

พบวา ปจจยดานภาวะผน�าของผบรหาร และปจจยดาน

การอบรมและพฒนาบคลากร มความสมพนธกบการพฒนา

ทนมนษยในทศทางบวกเชนกน

ผลการศกษาความสมพนธระหวางปจจยภายนอก

องคการกบการพฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการ

ในมหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน พบวา ปจจยดาน

เศรษฐกจมความสมพนธกบการพฒนาทนมนษยในระดบ

คอนขางต�า โดยดานทมความสมพนธในระดบปานกลาง คอ

ดานการพฒนาดานความรเทานน ซงสอดคลองกบงานวจย

ของ นรศ วทยาลย (2552) วจยเรอง บทบาททนมนษยและ

เทคโนโลยทมต อการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของ

ประเทศไทยพบวา ผ มความร ความสามารถในการคด

วเคราะหเพอใหสอดคลองกบความเปลยนแปลงทาง

เศรษฐกจและสงคม มความสมพนธกบดานเทคโนโลย

ปจจบน เนนการประยกตใชเทคโนโลยทมอยสนบสนนการ

พฒนา ทสอดคลองกบความตองการของภาคการผลตเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ ปจจยดาน

เทคโนโลย พบวา ปจจยดานเทคโนโลยมความสมพนธกบ

การพฒนาทนมนษยในระดบปานกลาง โดยดานทมความ

สมพนธในระดบสงมาก คอดานการพฒนาดานความร

สอดคลองกบงานวจยของ Baldwin and Johnson (2009)

วจยเรอง การพฒนาทนมนษยและนวตกรรม ผลการศกษา

พบวา การพฒนาทนมนษยโดยการฝกอบรมเปนสงท

Page 9: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 53

สงเสรมให เกดนวตกรรมและการเปลยนแปลงดาน

เทคโนโลย อบตการณของการฝกอบรมทความสมพนธ

อยางใกลชดกบหนวยงานทท�าเรองของการวจยและพฒนา

การใชเทคโนโลยใหมๆ และกลยทธทหลากหลายจะสมพนธ

กบนวตกรรม การฝกอบรมจะมคณคามากขน หากบรษท

เนนทคณภาพโดยใชกลยทธการจดการทรพยากรมนษยท

สอดคลองกบนโยบายดานเทคโนโลยและทรพยากรมนษย

ขอเสนอแนะ

1) มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ควรวางแผน

การพฒนาทนมนษย ของมหาวทยาลยใหสอดรบกบ

นโยบายของมหาวทยาลย และสอดคลองกบวสยทศน

โดยน�ามาก�าหนดเปนกลยทธ ในการพฒนาทนมนษย

ของวทยาลย ม งสรางศกยภาพอาจารยและบคลากร

รวมทงสร างขวญและก�าลงใจใหกบบคลากรทกฝาย

สรางความแกรงทางวชาการ ดวยการเพมคณวฒและเขาส

ต�าแหนงทางวชาการ การท�าผลงาน ต�ารา การวจย และ

สงเสรมการพฒนาตนเอง รวมทงการพฒนาทกษะภาษา

องกฤษ ทกษะการใชคอมพวเตอร และการฝกอบรม

อยางตอเนอง ตามความตองการของบคลากร มงสราง

บรรยากาศใหบคลากรมความรสก มความสขในการท�างาน

มความมนคง ความสามคคในการรวมกนเปนคนใน

ครอบครวเดยวกน รวมทงสรางแรงบนดาลใจในการท�างาน

มงมนรวมกนในการขบเคลอนมหาวทยาลย อยางมสวนรวม

และท�างานเปนทม สงเสรมใหอาจารยเขารวมประชมทาง

วชาการและการน�าเสนอผลงานทางวชาการ เขาฝกอบรม

ประชม สมมนา ทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย

สงเสรมใหบคลากรไดรบทนเพอศกษาตอทงภายในและ

ภายนอกประเทศ ส งเสรมระบบการจดการความร

เพอพฒนาบคลากรด านการวจยโดยจดการความร

องคความรทเกยวของ และเปนความตองการของบคลากร

และสงเสรมสนบสนนใหบคลากรพฒนาการใชภาษาองกฤษ

ในการตดตอสอสาร ไดอยางมประสทธภาพ ตามยทธศาสตร

สความเปนนานาชาต การเตรยมความพรอมเขาสประชาคม

อาเซยน อยางเปนรปธรรม

2) มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน ควรน�า

ปจจยการพฒนาทนมนษยของมหาวทยาลยมาใชเปน

แนวทางในการบรหารจดการด านทนมนษย ของ

มหาวทยาลยเพอสรางมลคาเพมใหกบองคการอนน�าไปส

การพฒนาทยงยนตอไป

ขอเสนอแนะในการวจยครงตอไป

1) ควรวจยปจจยทสงผลการพฒนาตนเอง ในการ

ท�างานของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน เพอเปน

ขอมลในการพฒนาบคลากรมหาวทยาลยตอไป

2) ควรวจยเชงคณภาพเกยวกบปจจยองคการทม

ผลตอการพฒนาทนมนษย ของบคลากรสายวชาการและ

สายสนบสนน

กตตกรรมประกาศ

งานวจยฉบบนส�าเรจสมบรณได ด วยความ

อนเคราะห ชวยเหลอใหค�าปรกษาและแนะน�าแนวทาง

ในการด�าเนนการอยางดยงจาก ผ ช วยศาสตราจารย

ดร. นนทวรรณ ชางคด และ รองศาสตราจารยสณย

ล องประเสรฐ ทปรบปรงแก ไขข อบกพร องต างๆ

ดวยความเอาใจใสอยางดยง จนงานวจยเสรจสมบรณ

ผวจยขอกราบขอบพระคณเปนอยางสงมา ณ โอกาสน

ขอขอบพระคณทานผ ทรงคณวฒ ผ ชวยศาสตราจารย

ด ร . ว ร ร ณ ะ บ ร ร จ ง ผ ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย

ดร. สาโรช เนตธรรมกล ผชวยศาสตราจารย ดร. น�าออย

มตรกล ดร. คมกฤต โอวรารนท และนางสพรรณ อนกล

ทกรณาเปนผเชยวชาญในการตรวจสอบคณภาพเครองมอ

พรอมทงใหแนวคด ขอเสนอแนะ แกไขขอบกพรองตางๆ

ของเครองมอจนสามารถน�าไปใหไดจรง

เอกสารอางอง

จรสศร เพชรคง. การพฒนาทนมนษยของวทยาลย

พยาบาล สงกดสถาบนพระบรมราชชนก.

ดษฎนพนธ มหาวทยาลยศลปากร, 2552.

นรศ วทยาลย. บทบาทของทนมนษยและเทคโนโลยทม

ต อการ เจรญ เตบ โตทาง เศรษฐก จของ

ประเทศไทย. วทยานพนธเศรษฐศาสตร

มหาบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร, 2552.

พสษญา ทองหลาด. ระดบทนมนษย ตามกรอบ

มาตรฐานคณวฒของบคลากรในเทศบาลเมอง

บางกรวย.วทยานพนธบรหารธรกจมหาบณฑต

วทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2554.

พษณ ฟองศร. การสรางและพฒนาเครองมอวจย

(พมพครง ท 2). กรงเทพฯ: ดานสทธาการพมพ,

2553.

Page 10: Factors Affecting Human Resource Development for Academic

วารสารบณฑตวทยาลย พชญทรรศน 10(1): ม.ค.-ม.ย. 255854

ราชภฏสราษฎรธาน, มหาวทยาลย. พระราชบญญต

มหาวทยาลยราชภฏพ.ศ.2552. สราษฎรธาน:

อดมลาภ, 2552.

รตพร ถงฝง และโกศล จตวรตน. การพฒนาทนมนษย

ภายใตการเปลยนแปลงเชงพลวต. วารสารการ

จดการสมยใหม. 3,4 (กรกฎาคม 2551): 11-12.

รวกร แสงช�าน และพระศกด วรฉตร. รปแบบการพฒนา

ทนมนษยตามแนวคดของมาสโลว(Maslow)

ในวทยาลยเทคนคสรนทร . ดษฎ นพนธ

มหาวทยาลยราชภฏสรนทร, 2554.

สมลฑา สงใจสม. การพฒนาทนมนษยของส�านก

หอสมด ก�าแพงแสน. บทความการประชม

วชาการแห งชาต คร ง ท 9 มหาวทยาลย

เ กษตรศาสตร ว ท ย า เขตก� า แพงแสน .

กรงเทพฯ: มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขต

ก�าแพงแสน, 2555.

Gopika K a n n a n . A n t e c e d e n c e s a n d

Concequences of Hunan Capital Value

Add i t i on Among Know ledge

Professionals. Thesis summitted for the

degree of Doctor of Phylosophy, the

facuty of Engineering Department of

Management studies, India institute of

Sciences, 2001.

John R. Baldwin and Joanne Johnson. Human

CapitalDevelopmentandInnovation.

(Online) 2009 (Cite 2009 Steptember 19).

Available from: http://www.Srn.com/

abstract

Rastogi P.N. Knowledge Management and

Intellectual the New Virtuous Realty of

Competit iveness. Human System

Management. 18,8 (September 2000):

39-40.

Randy L Desimone, John M., Werner and

David M Haris. Human Resource

Debelopment, Orlando: Jarcourt Colledge

Publisher, 2002.