fidesjulkaisija: katolinen tiedotuskeskus, pyhän henrikin ...raavan tervehdyksen: kunnioitettu...

of 16 /16
Fides Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Katolinen hiippakuntalehti 2/2003 Katolskt stiftsblad 66. vuosikerta ISSN 0356-5262 Ekumeenisia uutisia s. 3 Jean Vanier: Kehitysvammaiset profeettoina nykyajan ihmisille s. 12 Litania pyhn Birgitan kunniaksi s. 5 Miksi rakastamme paavia, viimeinen osa s. 11 Ohjeita surffareiden vanhemmille s. 14 Pyh Maria, rauhan kuningatar, rukoile puolestamme!

Upload: others

Post on 10-Mar-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 1

FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

Katolinen hiippakuntalehti 2/2003 Katolskt stiftsblad

66. vuosikertaISSN 0356-5262

Ekumeenisiauutisia

s. 3

Jean Vanier:Kehitysvammaisetprofeettoinanykyajanihmisille

s. 12

Litania pyhänBirgitankunniaksi

s. 5

Miksirakastammepaavia,viimeinen osa

s. 11

Ohjeitasurffareidenvanhemmille

s. 14

PyhäMaria,rauhan

kuningatar,rukoile

puolestamme!

Page 2: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

2 - Fides 2/2003

Toimitukselta

Katolinen hiippakuntalehti FidesKatolinen hiippakuntalehti FidesKatolinen hiippakuntalehti FidesKatolinen hiippakuntalehti FidesKatolinen hiippakuntalehti Fides

Päätoimittaja: Marko Tervaportti. Toimitus ja tilaukset: Ka-tolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel-sinki. Puhelin 0208350751. Fax (09) 61294770. Pankkiyhte-ys: Sampo 800019-1242553. Ilmestyy 14 kertaa vuodessa. Vuo-sikerta 25 e, ulkomaille 30 e.

Katolskt stiftsblad FidesKatolskt stiftsblad FidesKatolskt stiftsblad FidesKatolskt stiftsblad FidesKatolskt stiftsblad Fides

Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenume-ration: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1,00140 Helsingfors. Telefon 0208350751. Fax (09) 61294770.Bankförbindelse: Sampo 800019-1242553. Utkommer med 14nummer årligen. Prenumeration 25 e, till utlandet 30 e.

Paino/tryck: Riihimäen kirjapaino oy.

URL www.catholic.fi > fidesEMAIL [email protected]

5.2.20035.2.20035.2.20035.2.20035.2.2003

FidesSeuraava lehtiSeuraava lehtiSeuraava lehtiSeuraava lehtiSeuraava lehti

3/20033/20033/20033/20033/2003

DeadlineDeadlineDeadlineDeadlineDeadline

12.2.12.2.12.2.12.2.12.2.

IlmestyyIlmestyyIlmestyyIlmestyyIlmestyy

26.2..26.2..26.2..26.2..26.2..

Vuoden2003

aikataulunumero - (deadline) - ilmestyy

0101010101 (1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.) 15.1.15.1.15.1.15.1.15.1.0202020202 (22.1.)(22.1.)(22.1.)(22.1.)(22.1.) 5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.0303030303 (12.2.)(12.2.)(12.2.)(12.2.)(12.2.) 26.2.26.2.26.2.26.2.26.2.0404040404 (5.3.)(5.3.)(5.3.)(5.3.)(5.3.) 19.3.19.3.19.3.19.3.19.3.0505050505 (26.3.)(26.3.)(26.3.)(26.3.)(26.3.) 9.4.9.4.9.4.9.4.9.4.0606060606 (23.4.)(23.4.)(23.4.)(23.4.)(23.4.) 7.5.7.5.7.5.7.5.7.5.0707070707 (21.5.)(21.5.)(21.5.)(21.5.)(21.5.) 4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.

0808080808 (23.7.)(23.7.)(23.7.)(23.7.)(23.7.) 6.8.6.8.6.8.6.8.6.8.0909090909 (13.8.)(13.8.)(13.8.)(13.8.)(13.8.) 27.8.27.8.27.8.27.8.27.8.1010101010 (10.9.)(10.9.)(10.9.)(10.9.)(10.9.) 24.9.24.9.24.9.24.9.24.9.1111111111 (1.10.)(1.10.)(1.10.)(1.10.)(1.10.) 15.10.15.10.15.10.15.10.15.10.1212121212 (22.10.)(22.10.)(22.10.)(22.10.)(22.10.) 5.11.5.11.5.11.5.11.5.11.1313131313 (12.11.)(12.11.)(12.11.)(12.11.)(12.11.) 26.11.26.11.26.11.26.11.26.11.1414141414 (3.12.)(3.12.)(3.12.)(3.12.)(3.12.) 17.12.17.12.17.12.17.12.17.12.

Sisällysluettelo

TTTTTOIMITUKSELOIMITUKSELOIMITUKSELOIMITUKSELOIMITUKSELTTTTTAAAAA

22222 PääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitusPääkirjoitus

UUUUUUTISIAUTISIAUTISIAUTISIAUTISIA

33333 Uutisia hiippakunnasta ja maailmaltaUutisia hiippakunnasta ja maailmaltaUutisia hiippakunnasta ja maailmaltaUutisia hiippakunnasta ja maailmaltaUutisia hiippakunnasta ja maailmalta

OOOOOREMUSREMUSREMUSREMUSREMUS

55555 Hengellistä aineistoaHengellistä aineistoaHengellistä aineistoaHengellistä aineistoaHengellistä aineistoa

PPPPPYHIMYSYHIMYSYHIMYSYHIMYSYHIMYS

66666 Autuaan Ursulan seurassaAutuaan Ursulan seurassaAutuaan Ursulan seurassaAutuaan Ursulan seurassaAutuaan Ursulan seurassaVVVVViimeinen pyyntö: Kestävyys loppuun astiiimeinen pyyntö: Kestävyys loppuun astiiimeinen pyyntö: Kestävyys loppuun astiiimeinen pyyntö: Kestävyys loppuun astiiimeinen pyyntö: Kestävyys loppuun asti

66666 Den helige Hieronimus EmilianiDen helige Hieronimus EmilianiDen helige Hieronimus EmilianiDen helige Hieronimus EmilianiDen helige Hieronimus Emiliani

DDDDDOKUMENTTEJAOKUMENTTEJAOKUMENTTEJAOKUMENTTEJAOKUMENTTEJA

77777 Neljäs maailman perheiden tapaaminenNeljäs maailman perheiden tapaaminenNeljäs maailman perheiden tapaaminenNeljäs maailman perheiden tapaaminenNeljäs maailman perheiden tapaaminen- sitaatteja- sitaatteja- sitaatteja- sitaatteja- sitaatteja

KKKKKALENTERIALENTERIALENTERIALENTERIALENTERI

88888 Seurakuntien ja yhteisöjen tapahtumiaSeurakuntien ja yhteisöjen tapahtumiaSeurakuntien ja yhteisöjen tapahtumiaSeurakuntien ja yhteisöjen tapahtumiaSeurakuntien ja yhteisöjen tapahtumia

AAAAARRRRRTIKKELEITTIKKELEITTIKKELEITTIKKELEITTIKKELEITAAAAA

1111111111 Miksi rakastamme paavia?Miksi rakastamme paavia?Miksi rakastamme paavia?Miksi rakastamme paavia?Miksi rakastamme paavia?Osa 3/3Osa 3/3Osa 3/3Osa 3/3Osa 3/3

1111111111 VVVVVad är en katolsk journalist?ad är en katolsk journalist?ad är en katolsk journalist?ad är en katolsk journalist?ad är en katolsk journalist?1212121212 Kehitysvammaiset profeettoinaKehitysvammaiset profeettoinaKehitysvammaiset profeettoinaKehitysvammaiset profeettoinaKehitysvammaiset profeettoina

nykyajan ihmisille. Jean Vnykyajan ihmisille. Jean Vnykyajan ihmisille. Jean Vnykyajan ihmisille. Jean Vnykyajan ihmisille. Jean Vanierin viesti.anierin viesti.anierin viesti.anierin viesti.anierin viesti.1212121212 VVVVVem ger åt påven förslagenem ger åt påven förslagenem ger åt påven förslagenem ger åt påven förslagenem ger åt påven förslagen

till böneapostolatets böneämnentill böneapostolatets böneämnentill böneapostolatets böneämnentill böneapostolatets böneämnentill böneapostolatets böneämnen1414141414 Kirkko ja yliopisto. Konferenssi Roomassa.Kirkko ja yliopisto. Konferenssi Roomassa.Kirkko ja yliopisto. Konferenssi Roomassa.Kirkko ja yliopisto. Konferenssi Roomassa.Kirkko ja yliopisto. Konferenssi Roomassa.

KKKKKAAAAATEKEESINTEKEESINTEKEESINTEKEESINTEKEESIN KAIKUJAKAIKUJAKAIKUJAKAIKUJAKAIKUJA

1515151515 Lapset netissä: vinkkejä vanhemmilleLapset netissä: vinkkejä vanhemmilleLapset netissä: vinkkejä vanhemmilleLapset netissä: vinkkejä vanhemmilleLapset netissä: vinkkejä vanhemmille

AAAAAJASSAJASSAJASSAJASSAJASSA

1616161616 Mikä on kristittyjen VMikä on kristittyjen VMikä on kristittyjen VMikä on kristittyjen VMikä on kristittyjen Vanha Tanha Tanha Tanha Tanha Testamentti?estamentti?estamentti?estamentti?estamentti?

Tietoisiavalintoja

Uskonopin kongragaa-Uskonopin kongragaa-Uskonopin kongragaa-Uskonopin kongragaa-Uskonopin kongragaa-tio lahjoitti meille suo-tio lahjoitti meille suo-tio lahjoitti meille suo-tio lahjoitti meille suo-tio lahjoitti meille suo-malaisillekin äänestä-malaisillekin äänestä-malaisillekin äänestä-malaisillekin äänestä-malaisillekin äänestä-jille vähän ennen jou-jille vähän ennen jou-jille vähän ennen jou-jille vähän ennen jou-jille vähän ennen jou-lua (julkistaminen ta-lua (julkistaminen ta-lua (julkistaminen ta-lua (julkistaminen ta-lua (julkistaminen ta-pahtui vasta tammi-pahtui vasta tammi-pahtui vasta tammi-pahtui vasta tammi-pahtui vasta tammi-kuussa) tärkeän op-kuussa) tärkeän op-kuussa) tärkeän op-kuussa) tärkeän op-kuussa) tärkeän op-paan, jossa muistute-paan, jossa muistute-paan, jossa muistute-paan, jossa muistute-paan, jossa muistute-taan, ettei uskommetaan, ettei uskommetaan, ettei uskommetaan, ettei uskommetaan, ettei uskommeole erillinen saareke,ole erillinen saareke,ole erillinen saareke,ole erillinen saareke,ole erillinen saareke,

tekijä, jolla ei ole mitään suhdetta poliittisiin jatekijä, jolla ei ole mitään suhdetta poliittisiin jatekijä, jolla ei ole mitään suhdetta poliittisiin jatekijä, jolla ei ole mitään suhdetta poliittisiin jatekijä, jolla ei ole mitään suhdetta poliittisiin jamoraalisiin ratkaisuihimme.moraalisiin ratkaisuihimme.moraalisiin ratkaisuihimme.moraalisiin ratkaisuihimme.moraalisiin ratkaisuihimme.

Katolisen uskomme täytyy toisin sanoen nä-Katolisen uskomme täytyy toisin sanoen nä-Katolisen uskomme täytyy toisin sanoen nä-Katolisen uskomme täytyy toisin sanoen nä-Katolisen uskomme täytyy toisin sanoen nä-kyä elämässämme mm. siten, että moraaliset rat-kyä elämässämme mm. siten, että moraaliset rat-kyä elämässämme mm. siten, että moraaliset rat-kyä elämässämme mm. siten, että moraaliset rat-kyä elämässämme mm. siten, että moraaliset rat-kaisumme heijastavat ja ovat yhdenmukaiset us-kaisumme heijastavat ja ovat yhdenmukaiset us-kaisumme heijastavat ja ovat yhdenmukaiset us-kaisumme heijastavat ja ovat yhdenmukaiset us-kaisumme heijastavat ja ovat yhdenmukaiset us-komme sisällön eli kirkon opetuksen kanssa. Jakomme sisällön eli kirkon opetuksen kanssa. Jakomme sisällön eli kirkon opetuksen kanssa. Jakomme sisällön eli kirkon opetuksen kanssa. Jakomme sisällön eli kirkon opetuksen kanssa. Jatekemiemme moraalisten ratkaisujen on näyttä-tekemiemme moraalisten ratkaisujen on näyttä-tekemiemme moraalisten ratkaisujen on näyttä-tekemiemme moraalisten ratkaisujen on näyttä-tekemiemme moraalisten ratkaisujen on näyttä-vä myös poliittisissa valinnoissa. Niinhän se on:vä myös poliittisissa valinnoissa. Niinhän se on:vä myös poliittisissa valinnoissa. Niinhän se on:vä myös poliittisissa valinnoissa. Niinhän se on:vä myös poliittisissa valinnoissa. Niinhän se on:Sielumme ja ruumiimme eivät ole kaksi erillistäSielumme ja ruumiimme eivät ole kaksi erillistäSielumme ja ruumiimme eivät ole kaksi erillistäSielumme ja ruumiimme eivät ole kaksi erillistäSielumme ja ruumiimme eivät ole kaksi erillistäkokonaisuutta, vaan ne dostavat yhden ihmisen;kokonaisuutta, vaan ne dostavat yhden ihmisen;kokonaisuutta, vaan ne dostavat yhden ihmisen;kokonaisuutta, vaan ne dostavat yhden ihmisen;kokonaisuutta, vaan ne dostavat yhden ihmisen;vasen ja oikea käsi kuuluvat samaan kokonaisuu-vasen ja oikea käsi kuuluvat samaan kokonaisuu-vasen ja oikea käsi kuuluvat samaan kokonaisuu-vasen ja oikea käsi kuuluvat samaan kokonaisuu-vasen ja oikea käsi kuuluvat samaan kokonaisuu-teen. Miksi sitten meidän pitäisi voida uskoa yh-teen. Miksi sitten meidän pitäisi voida uskoa yh-teen. Miksi sitten meidän pitäisi voida uskoa yh-teen. Miksi sitten meidän pitäisi voida uskoa yh-teen. Miksi sitten meidän pitäisi voida uskoa yh-dellä, mutta toimia jollakin toisella, vastakkai-dellä, mutta toimia jollakin toisella, vastakkai-dellä, mutta toimia jollakin toisella, vastakkai-dellä, mutta toimia jollakin toisella, vastakkai-dellä, mutta toimia jollakin toisella, vastakkai-sella tavalla?sella tavalla?sella tavalla?sella tavalla?sella tavalla?

Tänä päivänä yhteiskuntaamme leimaa aina-Tänä päivänä yhteiskuntaamme leimaa aina-Tänä päivänä yhteiskuntaamme leimaa aina-Tänä päivänä yhteiskuntaamme leimaa aina-Tänä päivänä yhteiskuntaamme leimaa aina-kin osaksi laaja-alainen, individualistinen seku-kin osaksi laaja-alainen, individualistinen seku-kin osaksi laaja-alainen, individualistinen seku-kin osaksi laaja-alainen, individualistinen seku-kin osaksi laaja-alainen, individualistinen seku-larismi ja relativismi, jossa mitään mielipidettälarismi ja relativismi, jossa mitään mielipidettälarismi ja relativismi, jossa mitään mielipidettälarismi ja relativismi, jossa mitään mielipidettälarismi ja relativismi, jossa mitään mielipidettäei saa pitää toista parempana. Vei saa pitää toista parempana. Vei saa pitää toista parempana. Vei saa pitää toista parempana. Vei saa pitää toista parempana. Vaatimukset lisään-aatimukset lisään-aatimukset lisään-aatimukset lisään-aatimukset lisään-tyvät, että on luovuttava yhden totuuden tavoit-tyvät, että on luovuttava yhden totuuden tavoit-tyvät, että on luovuttava yhden totuuden tavoit-tyvät, että on luovuttava yhden totuuden tavoit-tyvät, että on luovuttava yhden totuuden tavoit-teesta, yhden totuuden julistamisesta. Muttateesta, yhden totuuden julistamisesta. Muttateesta, yhden totuuden julistamisesta. Muttateesta, yhden totuuden julistamisesta. Muttateesta, yhden totuuden julistamisesta. Muttamiten tämä on mahdollista meille kristityille, jot-miten tämä on mahdollista meille kristityille, jot-miten tämä on mahdollista meille kristityille, jot-miten tämä on mahdollista meille kristityille, jot-miten tämä on mahdollista meille kristityille, jot-ka tunnustavat Kristuksen juuri siksi yhdeksika tunnustavat Kristuksen juuri siksi yhdeksika tunnustavat Kristuksen juuri siksi yhdeksika tunnustavat Kristuksen juuri siksi yhdeksika tunnustavat Kristuksen juuri siksi yhdeksi"tieksi, totuudeksi ja elämäksi"?"tieksi, totuudeksi ja elämäksi"?"tieksi, totuudeksi ja elämäksi"?"tieksi, totuudeksi ja elämäksi"?"tieksi, totuudeksi ja elämäksi"?

Ei se olekaan. Uskonopin kongregaation oh-Ei se olekaan. Uskonopin kongregaation oh-Ei se olekaan. Uskonopin kongregaation oh-Ei se olekaan. Uskonopin kongregaation oh-Ei se olekaan. Uskonopin kongregaation oh-jeet osoittavat, että juuri relativismi on suuri uhkajeet osoittavat, että juuri relativismi on suuri uhkajeet osoittavat, että juuri relativismi on suuri uhkajeet osoittavat, että juuri relativismi on suuri uhkajeet osoittavat, että juuri relativismi on suuri uhkayhteiselle hyvälle. Niiden mukaan "kristinusko onyhteiselle hyvälle. Niiden mukaan "kristinusko onyhteiselle hyvälle. Niiden mukaan "kristinusko onyhteiselle hyvälle. Niiden mukaan "kristinusko onyhteiselle hyvälle. Niiden mukaan "kristinusko onyksi kokonaisuus, ja olisi epäkoherenttia erottaayksi kokonaisuus, ja olisi epäkoherenttia erottaayksi kokonaisuus, ja olisi epäkoherenttia erottaayksi kokonaisuus, ja olisi epäkoherenttia erottaayksi kokonaisuus, ja olisi epäkoherenttia erottaayhtä osaa toisista". Erityisesti ohjeissa muistute-yhtä osaa toisista". Erityisesti ohjeissa muistute-yhtä osaa toisista". Erityisesti ohjeissa muistute-yhtä osaa toisista". Erityisesti ohjeissa muistute-yhtä osaa toisista". Erityisesti ohjeissa muistute-taan, että "kun poliitiikassa törmätään moraali-taan, että "kun poliitiikassa törmätään moraali-taan, että "kun poliitiikassa törmätään moraali-taan, että "kun poliitiikassa törmätään moraali-taan, että "kun poliitiikassa törmätään moraali-periaatteisiin, jotka eivät salli poikkeuksia, komp-periaatteisiin, jotka eivät salli poikkeuksia, komp-periaatteisiin, jotka eivät salli poikkeuksia, komp-periaatteisiin, jotka eivät salli poikkeuksia, komp-periaatteisiin, jotka eivät salli poikkeuksia, komp-romisseja tai rajoituksia [sekä luonnollisen mo-romisseja tai rajoituksia [sekä luonnollisen mo-romisseja tai rajoituksia [sekä luonnollisen mo-romisseja tai rajoituksia [sekä luonnollisen mo-romisseja tai rajoituksia [sekä luonnollisen mo-raalilain että katolisen opetuksen perusteella], ka-raalilain että katolisen opetuksen perusteella], ka-raalilain että katolisen opetuksen perusteella], ka-raalilain että katolisen opetuksen perusteella], ka-raalilain että katolisen opetuksen perusteella], ka-tolilaisten osallisuus päätöksenteossa tulee entis-tolilaisten osallisuus päätöksenteossa tulee entis-tolilaisten osallisuus päätöksenteossa tulee entis-tolilaisten osallisuus päätöksenteossa tulee entis-tolilaisten osallisuus päätöksenteossa tulee entis-tä tärkeämmäksi ja heidän vastuunsa kasvaa.tä tärkeämmäksi ja heidän vastuunsa kasvaa.tä tärkeämmäksi ja heidän vastuunsa kasvaa.tä tärkeämmäksi ja heidän vastuunsa kasvaa.tä tärkeämmäksi ja heidän vastuunsa kasvaa.... Perustavaa laatua olevien ja luovuttamattomi-... Perustavaa laatua olevien ja luovuttamattomi-... Perustavaa laatua olevien ja luovuttamattomi-... Perustavaa laatua olevien ja luovuttamattomi-... Perustavaa laatua olevien ja luovuttamattomi-en eettisten vaatimusten edessä kristittyjen on tunnistettava se, mikä onen eettisten vaatimusten edessä kristittyjen on tunnistettava se, mikä onen eettisten vaatimusten edessä kristittyjen on tunnistettava se, mikä onen eettisten vaatimusten edessä kristittyjen on tunnistettava se, mikä onen eettisten vaatimusten edessä kristittyjen on tunnistettava se, mikä onmoraalilain olemus, sillä se koskee ihmispersoonan kokonaishyvää."moraalilain olemus, sillä se koskee ihmispersoonan kokonaishyvää."moraalilain olemus, sillä se koskee ihmispersoonan kokonaishyvää."moraalilain olemus, sillä se koskee ihmispersoonan kokonaishyvää."moraalilain olemus, sillä se koskee ihmispersoonan kokonaishyvää."

Ohjeen mukaan tällaisten vaatimusten vastaisia ovat ainakin sellaisetOhjeen mukaan tällaisten vaatimusten vastaisia ovat ainakin sellaisetOhjeen mukaan tällaisten vaatimusten vastaisia ovat ainakin sellaisetOhjeen mukaan tällaisten vaatimusten vastaisia ovat ainakin sellaisetOhjeen mukaan tällaisten vaatimusten vastaisia ovat ainakin sellaisetlait, jotka sallivat abortin ja varsinaisen eutanasian, jotka eivät tunnustalait, jotka sallivat abortin ja varsinaisen eutanasian, jotka eivät tunnustalait, jotka sallivat abortin ja varsinaisen eutanasian, jotka eivät tunnustalait, jotka sallivat abortin ja varsinaisen eutanasian, jotka eivät tunnustalait, jotka sallivat abortin ja varsinaisen eutanasian, jotka eivät tunnustaihmisalkion arvokkuutta ja oikeuksia, jotka uhkaavat miehen ja naisen vä-ihmisalkion arvokkuutta ja oikeuksia, jotka uhkaavat miehen ja naisen vä-ihmisalkion arvokkuutta ja oikeuksia, jotka uhkaavat miehen ja naisen vä-ihmisalkion arvokkuutta ja oikeuksia, jotka uhkaavat miehen ja naisen vä-ihmisalkion arvokkuutta ja oikeuksia, jotka uhkaavat miehen ja naisen vä-lisen pysyvän avioliiton ja perheen arvoa, jotka vievät vanhemmilta oikeu-lisen pysyvän avioliiton ja perheen arvoa, jotka vievät vanhemmilta oikeu-lisen pysyvän avioliiton ja perheen arvoa, jotka vievät vanhemmilta oikeu-lisen pysyvän avioliiton ja perheen arvoa, jotka vievät vanhemmilta oikeu-lisen pysyvän avioliiton ja perheen arvoa, jotka vievät vanhemmilta oikeu-den päättää lastensa opetuksesta, jotka eivät suojele lasten oikeuksia taiden päättää lastensa opetuksesta, jotka eivät suojele lasten oikeuksia taiden päättää lastensa opetuksesta, jotka eivät suojele lasten oikeuksia taiden päättää lastensa opetuksesta, jotka eivät suojele lasten oikeuksia taiden päättää lastensa opetuksesta, jotka eivät suojele lasten oikeuksia taiehkäise moehkäise moehkäise moehkäise moehkäise moderneilta orjuuden muoderneilta orjuuden muoderneilta orjuuden muoderneilta orjuuden muoderneilta orjuuden muodoilta (esim. huumeiden käyttö ja pros-doilta (esim. huumeiden käyttö ja pros-doilta (esim. huumeiden käyttö ja pros-doilta (esim. huumeiden käyttö ja pros-doilta (esim. huumeiden käyttö ja pros-tituutio). Lakien on myös suojeltava uskonnonvapautta, taloudellista oi-tituutio). Lakien on myös suojeltava uskonnonvapautta, taloudellista oi-tituutio). Lakien on myös suojeltava uskonnonvapautta, taloudellista oi-tituutio). Lakien on myös suojeltava uskonnonvapautta, taloudellista oi-tituutio). Lakien on myös suojeltava uskonnonvapautta, taloudellista oi-keudenmukaisuutta ja rauhaa.keudenmukaisuutta ja rauhaa.keudenmukaisuutta ja rauhaa.keudenmukaisuutta ja rauhaa.keudenmukaisuutta ja rauhaa.

Uudella ohjeellaan uskonopin kongregaatio ei halua estää kristittyjä toi-Uudella ohjeellaan uskonopin kongregaatio ei halua estää kristittyjä toi-Uudella ohjeellaan uskonopin kongregaatio ei halua estää kristittyjä toi-Uudella ohjeellaan uskonopin kongregaatio ei halua estää kristittyjä toi-Uudella ohjeellaan uskonopin kongregaatio ei halua estää kristittyjä toi-mimasta vapaasti poliittisia valintoja tehdessään. Se myöntää, että on ole-mimasta vapaasti poliittisia valintoja tehdessään. Se myöntää, että on ole-mimasta vapaasti poliittisia valintoja tehdessään. Se myöntää, että on ole-mimasta vapaasti poliittisia valintoja tehdessään. Se myöntää, että on ole-mimasta vapaasti poliittisia valintoja tehdessään. Se myöntää, että on ole-massa monia tapoja ja monia poliittisia ryhmiä, joiden avulla on mahdollis-massa monia tapoja ja monia poliittisia ryhmiä, joiden avulla on mahdollis-massa monia tapoja ja monia poliittisia ryhmiä, joiden avulla on mahdollis-massa monia tapoja ja monia poliittisia ryhmiä, joiden avulla on mahdollis-massa monia tapoja ja monia poliittisia ryhmiä, joiden avulla on mahdollis-ta edistää yhteistä hyvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla kongre-ta edistää yhteistä hyvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla kongre-ta edistää yhteistä hyvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla kongre-ta edistää yhteistä hyvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla kongre-ta edistää yhteistä hyvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla kongre-gaatio kuitenkin muistuttaa pyhää isää lainaten, ettei totuutta ja vapauttagaatio kuitenkin muistuttaa pyhää isää lainaten, ettei totuutta ja vapauttagaatio kuitenkin muistuttaa pyhää isää lainaten, ettei totuutta ja vapauttagaatio kuitenkin muistuttaa pyhää isää lainaten, ettei totuutta ja vapauttagaatio kuitenkin muistuttaa pyhää isää lainaten, ettei totuutta ja vapauttavoi erottaa toisistaan. Kuinka tietoisina me siis lopulta teemme valintam-voi erottaa toisistaan. Kuinka tietoisina me siis lopulta teemme valintam-voi erottaa toisistaan. Kuinka tietoisina me siis lopulta teemme valintam-voi erottaa toisistaan. Kuinka tietoisina me siis lopulta teemme valintam-voi erottaa toisistaan. Kuinka tietoisina me siis lopulta teemme valintam-me?me?me?me?me?

Dokumentti on luettavissa eri kielillä internetissä osoitteessa:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_index.htm

Page 3: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 3

Uutisia

Edistystä katolisen kirkon ja idänortodoksisten kirkkojen väleissä

Paavi otti vastaan suomalaistenekumeenisen valtuuskunnanPaavi Johannes Paavali II otti yksityiskirjastossaan 20.1.2003 vastaan Roomaan Pyhän Henrikin juh-Paavi Johannes Paavali II otti yksityiskirjastossaan 20.1.2003 vastaan Roomaan Pyhän Henrikin juh-Paavi Johannes Paavali II otti yksityiskirjastossaan 20.1.2003 vastaan Roomaan Pyhän Henrikin juh-Paavi Johannes Paavali II otti yksityiskirjastossaan 20.1.2003 vastaan Roomaan Pyhän Henrikin juh-Paavi Johannes Paavali II otti yksityiskirjastossaan 20.1.2003 vastaan Roomaan Pyhän Henrikin juh-lapyhän johdosta matkustaneen ekumeenisen valtuuskunnan. Tlapyhän johdosta matkustaneen ekumeenisen valtuuskunnan. Tlapyhän johdosta matkustaneen ekumeenisen valtuuskunnan. Tlapyhän johdosta matkustaneen ekumeenisen valtuuskunnan. Tlapyhän johdosta matkustaneen ekumeenisen valtuuskunnan. Tapaamisen aikana pyhä isä lausui seu-apaamisen aikana pyhä isä lausui seu-apaamisen aikana pyhä isä lausui seu-apaamisen aikana pyhä isä lausui seu-apaamisen aikana pyhä isä lausui seu-raavan tervehdyksen:raavan tervehdyksen:raavan tervehdyksen:raavan tervehdyksen:raavan tervehdyksen:

Kunnioitettu piispa,Kunnioitettu piispa,Kunnioitettu piispa,Kunnioitettu piispa,Kunnioitettu piispa,rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,

TTTTTervehdin lämpimästi ekumeenisen valtuuskunnan jäseniä, jotka olette tulleet Suomesta Roomaan viettämään suojeli-ervehdin lämpimästi ekumeenisen valtuuskunnan jäseniä, jotka olette tulleet Suomesta Roomaan viettämään suojeli-ervehdin lämpimästi ekumeenisen valtuuskunnan jäseniä, jotka olette tulleet Suomesta Roomaan viettämään suojeli-ervehdin lämpimästi ekumeenisen valtuuskunnan jäseniä, jotka olette tulleet Suomesta Roomaan viettämään suojeli-ervehdin lämpimästi ekumeenisen valtuuskunnan jäseniä, jotka olette tulleet Suomesta Roomaan viettämään suojeli-janne, pyhän Henrikin, juhlaa. Kiitollisuudella muistan eri valtuuskuntienne vierailuja Roomaan kokouksina, jotka ovatjanne, pyhän Henrikin, juhlaa. Kiitollisuudella muistan eri valtuuskuntienne vierailuja Roomaan kokouksina, jotka ovatjanne, pyhän Henrikin, juhlaa. Kiitollisuudella muistan eri valtuuskuntienne vierailuja Roomaan kokouksina, jotka ovatjanne, pyhän Henrikin, juhlaa. Kiitollisuudella muistan eri valtuuskuntienne vierailuja Roomaan kokouksina, jotka ovatjanne, pyhän Henrikin, juhlaa. Kiitollisuudella muistan eri valtuuskuntienne vierailuja Roomaan kokouksina, jotka ovatmerkittävällä tavalla vahvistaneet luterilaisten ja katolilaisten välisiä suhteita.merkittävällä tavalla vahvistaneet luterilaisten ja katolilaisten välisiä suhteita.merkittävällä tavalla vahvistaneet luterilaisten ja katolilaisten välisiä suhteita.merkittävällä tavalla vahvistaneet luterilaisten ja katolilaisten välisiä suhteita.merkittävällä tavalla vahvistaneet luterilaisten ja katolilaisten välisiä suhteita.

VVVVVatikaanin 2. kirkolliskokous opettaa, että katolinen kirkko on "peruuttamattomasti sitoutunut seuraamaan ekumenianatikaanin 2. kirkolliskokous opettaa, että katolinen kirkko on "peruuttamattomasti sitoutunut seuraamaan ekumenianatikaanin 2. kirkolliskokous opettaa, että katolinen kirkko on "peruuttamattomasti sitoutunut seuraamaan ekumenianatikaanin 2. kirkolliskokous opettaa, että katolinen kirkko on "peruuttamattomasti sitoutunut seuraamaan ekumenianatikaanin 2. kirkolliskokous opettaa, että katolinen kirkko on "peruuttamattomasti sitoutunut seuraamaan ekumenianhankkeen polkua asettuen kuulemaan Herran Henkeä, joka kutsu 'ajan merkkien' tarkkaavaiseen tutkimiseen" (Ut unumhankkeen polkua asettuen kuulemaan Herran Henkeä, joka kutsu 'ajan merkkien' tarkkaavaiseen tutkimiseen" (Ut unumhankkeen polkua asettuen kuulemaan Herran Henkeä, joka kutsu 'ajan merkkien' tarkkaavaiseen tutkimiseen" (Ut unumhankkeen polkua asettuen kuulemaan Herran Henkeä, joka kutsu 'ajan merkkien' tarkkaavaiseen tutkimiseen" (Ut unumhankkeen polkua asettuen kuulemaan Herran Henkeä, joka kutsu 'ajan merkkien' tarkkaavaiseen tutkimiseen" (Ut unumsint, 3). Tämä on kutsu, jota olen seurannut koko paaviuteni ajan. Oma aikamme on tunnistettavasti ekumenian uuttasint, 3). Tämä on kutsu, jota olen seurannut koko paaviuteni ajan. Oma aikamme on tunnistettavasti ekumenian uuttasint, 3). Tämä on kutsu, jota olen seurannut koko paaviuteni ajan. Oma aikamme on tunnistettavasti ekumenian uuttasint, 3). Tämä on kutsu, jota olen seurannut koko paaviuteni ajan. Oma aikamme on tunnistettavasti ekumenian uuttasint, 3). Tämä on kutsu, jota olen seurannut koko paaviuteni ajan. Oma aikamme on tunnistettavasti ekumenian uuttaaikaa, jona voimme tunnistaa toaikaa, jona voimme tunnistaa toaikaa, jona voimme tunnistaa toaikaa, jona voimme tunnistaa toaikaa, jona voimme tunnistaa todellisen, joskin vielä epätäydellisen, ykseyden välillämme. Yhteinen julistus vanhurs-dellisen, joskin vielä epätäydellisen, ykseyden välillämme. Yhteinen julistus vanhurs-dellisen, joskin vielä epätäydellisen, ykseyden välillämme. Yhteinen julistus vanhurs-dellisen, joskin vielä epätäydellisen, ykseyden välillämme. Yhteinen julistus vanhurs-dellisen, joskin vielä epätäydellisen, ykseyden välillämme. Yhteinen julistus vanhurs-kauttamisopista on kouriintuntuva merkki tästä tokauttamisopista on kouriintuntuva merkki tästä tokauttamisopista on kouriintuntuva merkki tästä tokauttamisopista on kouriintuntuva merkki tästä tokauttamisopista on kouriintuntuva merkki tästä todellisuudesta "uudelleen löydettynä veljeytenä" (saman julistuksendellisuudesta "uudelleen löydettynä veljeytenä" (saman julistuksendellisuudesta "uudelleen löydettynä veljeytenä" (saman julistuksendellisuudesta "uudelleen löydettynä veljeytenä" (saman julistuksendellisuudesta "uudelleen löydettynä veljeytenä" (saman julistuksenluvusta 2).luvusta 2).luvusta 2).luvusta 2).luvusta 2).

Harras rukoukseni on, että tälle veljeydelle rakentaen voisimme edistää yhteistä spiritualiteettia, joka tukisi meitä vael-Harras rukoukseni on, että tälle veljeydelle rakentaen voisimme edistää yhteistä spiritualiteettia, joka tukisi meitä vael-Harras rukoukseni on, että tälle veljeydelle rakentaen voisimme edistää yhteistä spiritualiteettia, joka tukisi meitä vael-Harras rukoukseni on, että tälle veljeydelle rakentaen voisimme edistää yhteistä spiritualiteettia, joka tukisi meitä vael-Harras rukoukseni on, että tälle veljeydelle rakentaen voisimme edistää yhteistä spiritualiteettia, joka tukisi meitä vael-luksella kohti täydellistä ykseyttä.luksella kohti täydellistä ykseyttä.luksella kohti täydellistä ykseyttä.luksella kohti täydellistä ykseyttä.luksella kohti täydellistä ykseyttä.

TTTTTeille ja teidän pastoraaliseen huolenpitoonne uskotuille pyydän Kaikkivaltiaan Jumalan runsasta siunausta.eille ja teidän pastoraaliseen huolenpitoonne uskotuille pyydän Kaikkivaltiaan Jumalan runsasta siunausta.eille ja teidän pastoraaliseen huolenpitoonne uskotuille pyydän Kaikkivaltiaan Jumalan runsasta siunausta.eille ja teidän pastoraaliseen huolenpitoonne uskotuille pyydän Kaikkivaltiaan Jumalan runsasta siunausta.eille ja teidän pastoraaliseen huolenpitoonne uskotuille pyydän Kaikkivaltiaan Jumalan runsasta siunausta.

Ekumeeniseen valtuuskuntaan kuuluivat tänä vuonna Porvoon piispa Erik Vikström ja pastori Olli-Pekka Lassila puolisoineenSuomen evankelis-luterilaisesta kirkosta sekä yleisvikaari Marino Trevisini ja isä Tuomo T. Vimpari omasta hiippakunnastam-me.

KATT/VIS

Katolinen kirkko on jatka-nut tammikuun lopulla kes-kusteluja useiden idän orto-doksikirkkojen edustajienkanssa monista kirkkojenlähentymiseen tähtäävistäkysymyksistä. Keskustelui-hin osallistuvat Armenianapostolinen kirkko, Egyptinortodoksis-koptilainen pat-riarkaatti, Antiokian syro-ortodoksinen patriarkaatti,Etiopian ortodoksinen kirk-ko, Eritrean ortodoksinenkirkko ja Malankarin syro-ortodoksinen kirkko.

Kirkkojen ero katolises-ta kirkosta juontaa juurensaKalkedonin kirkolliskoko-ukseen vuonna 451, jolloinne erkanivat kirkon yksey-destä varsinkin kristologis-ten erimielisyyksien tähden.Tärkeimpänä ongelmana olitulkinta Kristuksen luonnos-ta. Eronneet kirkot eivät hy-väksyneet kirkolliskokouk-sen sanamuotoja vaan pitäy-tyivät monofysiittisessä tul-kinnassa, jonka mukaanKristuksella on vain yksiluonto.

Skisman aiheuttanut on-gelma voitettiin lopulta vii-

me vuosikymmenellä käyty-jen teologisten keskustelu-jen seurauksena. Vuonna1996 Armenian apostolisenkirkon katolikos Karekin IKarekin IKarekin IKarekin IKarekin Itunnusti yhdessä paavi Jo-Jo-Jo-Jo-Jo-hannes Paavali IIhannes Paavali IIhannes Paavali IIhannes Paavali IIhannes Paavali II:n kanssa,että “Kristus on lihaksitullutJumalan sana, täydellinenJumala jumaluudessaan, täy-dellinen ihminen ihmisyy-dessään”.

Pääongelman jälkeenekumeeniset keskustelut jat-kuvat nyt pienempien on-gelmakohtien valitsemisellaja käsittelemisellä.

KATT/VIS/ZENIT

25 katolskamartyrerunder 2002- lågt räknatDen katolska kyrkan kanräkna minst 25 martyrer un-der det gångna året, enligtden översikt över årets dö-dade missionärer som sam-manställs i början av varje årav nyhetsbyrån Fides, som ärknuten till Vatikanens mis-sionsavdelning kongregatio-nen för folkens evangelisa-tion.

De 25 är biskopar, präs-ter, ordensfolk och vigda lek-män. Särskilt många har dö-dats i Colombia, där en bis-kop, sju präster, en nunnaoch en seminarist har dö-dats. Listan är inte komplettutan omfattar bara medlem-mar av kyrkans egen perso-nal som dött en våldsam dödeller som på annat sätt haroffrat livet för dem de ans-varade för. Här saknas alltsåmånga anonyma vanligakristna som har dödats pågrund av sin tro.

Fides 25 missionärer haroffrat livet på många olikasätt. Två exempel: Ärkebis-kopen av Cali i ColombiaIsaias Duarte Cancino skötsihjäl 16 mars när han komut från en mässa som hanhade firat i en församling isitt stift. I Demokratiska re-publiken Congo dödades fa-der Boniface i Goma 24 marsunder palmsöndagens pro-cession, då några okändakastade två bomber mot deförsamlade katolikerna.

KATT/VATIKANRADION

Påven efterlyser andlig ekumenikPåven Johannes Paulus IIJohannes Paulus IIJohannes Paulus IIJohannes Paulus IIJohannes Paulus IIuppmanade 25 januari allakristna att samarbeta för fredoch att ägna sig åt en and-lighetens ekumenik.

I samband med avslut-ningen av det romerska fi-randet av den årliga bö-neveckan för kristen enhetledde påven en vesper i Pau-luskyrkan söder om Rom däraposteln Paulus är begravd.Påven togs emot av en långapplåd när han kom fram tillPauluskyrkan vid sextidenpå lördagskvällen 25 januari.Han tog sig upp längs mitts-keppet på den rullande platt-form han har använt de sen-aste åren på grund av sinarörelsehinder. Därefter led-de han vespern från högal-taret där han satt bredvidföreträdare för andra kristnakyrkor och samfund i Romoch ett trettiotal kardinaler.Basilikan var överfull ochmånga fick stå.

Vespern firades alltså till-sammans med andra kristnakyrkor i Rom, och påvensade att han är mån om attkyrkan i Rom allt mer skallbli en förebild för ekumenis-ka relationer. Han uppmana-de alla kristna att "ena vårakrafter för att tjäna freden"och påminde särskilt om hurkristna från olika kyrkor ochsamfund bad för freden till-sammans med anhängare avandra religioner i Assisi 24januari 2002.

"Det interreligiösa eve-nemanget talade om för hela

världen att varje människasom är religiös på riktigtmåste be Gud om fred ochvara beredd att främja ochbygga fred tillsammans medtroende av andra religioner,"sade påven.

Förutom bönemötet iAssisi nämnde påven flerasteg framåt i ekumeiken un-der det gångna året. I marsbesöktes Rom av en delega-tion från den ortodoxa kyr-kan i Grekland, som längehar haft särskilt kyliga rela-tioner till Rom. I juni under-tecknade påven och denekumeniske ortodoxe pat-riarken av Konstantinopelen gemensam deklarationom miljön. I maj besöktepåven den ortodoxe patriar-ken Maxim Maxim Maxim Maxim Maxim udner sin resa iBulgarien. I oktober fick hanbesök i Vatikanen av den ru-mänske patriarken TTTTTeoctísteoctísteoctísteoctísteoctíst,som 1997 blev den förste or-todoxe kyrkoledare som bjödin påven att besöka ett över-vägande ortodoxt land.Påven och Teoctist passadepå att underteckna en ge-mensam deklaration. Påvennämnde också att han fåttbesök av den anglikanskeledaren ärkebiskopen avCanterbury George CareyGeorge CareyGeorge CareyGeorge CareyGeorge Carey.Bland de steg framåt sompåven nämnde uttryckligengällde alltså de flesta ortodo-xa kyrkor.

Samtidigt medgav påvenatt det finns problem ochhinder i ekumeniken. "BaraGuds ande kan ge oss full

enhet," sade han. "BaraGuds ande kan ge oss ny glödoch nytt mod. Därför är detviktigt med en andlig eku-menik, som utgör själen ihela den ekumeniska rörel-sen. För den skull skall maninte försumma den teologis-ka dialogen, som har skördatrik frukt under de senasteårtiondena."

Men, betonade påven,"det är bara i den heliga an-den som det är möjligt att tatill sig evangeliets sanning...Den andliga ekumenikenöppnar ögonen för den up-penbarade sanningen ochgör att vi förmår känna igen

och ta emot den."Påven betonade hur vik-

tigt det är att lära sig att "sedet som är positivt i den an-dre för att ta emot och sättavärde på det som en gåvafrån Gud, som en gåva tillmig och inte bara till minbror eller syster som är dendirekte mottagaren."

Andlig ekumenik, förkla-rade påven till sist, gör mangenom att be tillsammansoch läsa bibeln tillsammans.Också klosterordnar ochmoderna andliga rörelserkan spela en viktig roll, be-tonade Johannes Paulus IIslutligen.

KATT/VATIKANRADION

Page 4: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

4 - Fides 2/2003

Uutisia

VuorinimettiinpaavinmukaanSen jälkeen, kun jo katuja,aukioita ja pikkulapsia onviimeisten 25 vuoden aika-na nimetty paavi JohannesJohannesJohannesJohannesJohannesPaavali IIPaavali IIPaavali IIPaavali IIPaavali II:n mukaan, on lis-talle päässyt nyt myös vuori:20.1.2003 alkaen kutsutaanyhtä Etelämantereen vuortanimellä “Mount John PaulII”. Vuoren korkeus on 1.100metriä.

Tuona päivänä Vatikaa-nin delegaatio nousi siihensaakka nimettömänä pysy-neen vuoren huipulle ja pys-tytti sille ristin. Retkikun-nan piti alunperin saavuttaahuippu jo edelli-sen, vuoril-le omistetun vuoden joulu-kuussa, mikä kuitenkin ka-riutui vaikeisiin sääolosuh-teisiin.

Retkikunta oli tavannutpaavin jo kaksi vuotta aikai-semmin. Silloin tuon “Ope-ra Ro-mana Pellegrinaggi” -yhdistyksen johtaja, monsig-nor Liberio Andreatta oliensimmäinen pappi, joka oliviettänyt messun Pohjoisna-valla. Tapaamisessa pyhä isäoli iloiten toden-nut, että“vihdoin paavi Pius XI:nhenkilökohtainen haave ontoteutunut”.

KATT/KATH.NET/ZENIT

Venäjä hellittänee suhtautumistaankatolisuuteenViime vuoden huhtikuussaVenäjältä karkoitettu Sipe-rian Pyhän Joosefin hiippa-kunnan piispa JerJerJerJerJerzy Mazurzy Mazurzy Mazurzy Mazurzy Mazursanoo, että paavi JohannesJohannesJohannesJohannesJohannesPaavali IIPaavali IIPaavali IIPaavali IIPaavali II:n vähän aikaa sit-ten tekemä pyyntö Venäjänviranomaisille “on antanutmeille toivoa ja rohkeutta”.

Piispa Mazur karkoitet-tiin Siperiasta viime vuon-na ilman mitään syytä. Hä-nen lisäkseen seitsemän ka-tolista pappia on pakotettupoistumaan Venäjältä viimeaikoina. Kolme viimeistä ta-pausta on sattunut Pietaris-

sa toimineille papeille.Tammikuun alussa paavi

Johannes Paavali II ilmoittitoivovansa, että Venäjänkanssa voitaisiin päästä so-vintoon karkoitusten lopet-tamiseksi. Niiden uskotaanolevan seurausta ortodoksie-nemmistöisen maan negatii-visesta reaktiosta neljän Ve-näjällä toimineen katolisenadministratuurin statuksenmuuttamisesta täydellisiksihiippakunniksi kohta vuosisitten.

Piispa Mazur totesi vähänaikaa sitten antamassaan

haastattelussa, että hän to-della toivoo, että “kaikkivoisivat kuulla paavia eivät-kä jäisi hiljaisiksi. Toivonmyös, että Venäjän hallitustekee kouriintuntuvia pää-töksiä, joiden seurauksenakatoliset uskovat Venäjälläsaisaivat takaisin omat pai-menensa.”

Mazurin mukaan “eku-menia tänään tarkoittaamenemistä vastaan kaikkiauskovia, ortodokseja, katoli-laisia, protestantteja ja mui-hin tunnustuksiin kuuluvia,jotka ovat kärsineet paljon

lähihistoriassa. Monet heis-tä ovat todistaneet uskos-taan marttyyriudella. Siinäon perusta, josta voimmealoittaa kristittyjen yksey-den rukousviikon juhlimi-sen.”

Piispa Mazur päätti haas-tattelun sanomalla: “Ristinalla ei ole erillistä paikkaakatolilaisille, ortodokseilletai protestanteille. Sen allaolemme kaikki samaa, todel-lisia veljiä.”

KATT/ZENIT

Katolinen tiedotuskeskus ilmoittaa:Katolinen tiedotuskeskus ilmoittaa:Katolinen tiedotuskeskus ilmoittaa:Katolinen tiedotuskeskus ilmoittaa:Katolinen tiedotuskeskus ilmoittaa:Uusi telekopionumeromme (fax) 21.1.2003 alkaen onUusi telekopionumeromme (fax) 21.1.2003 alkaen onUusi telekopionumeromme (fax) 21.1.2003 alkaen onUusi telekopionumeromme (fax) 21.1.2003 alkaen onUusi telekopionumeromme (fax) 21.1.2003 alkaen on

09 61294770.

Katolska informationstjänsten meddelar:Katolska informationstjänsten meddelar:Katolska informationstjänsten meddelar:Katolska informationstjänsten meddelar:Katolska informationstjänsten meddelar:Vårt nya faxnummer frVårt nya faxnummer frVårt nya faxnummer frVårt nya faxnummer frVårt nya faxnummer fr.o.m. 21.1.2003 är.o.m. 21.1.2003 är.o.m. 21.1.2003 är.o.m. 21.1.2003 är.o.m. 21.1.2003 är

09 61294770

Catholic Information Centre informs:Catholic Information Centre informs:Catholic Information Centre informs:Catholic Information Centre informs:Catholic Information Centre informs:As of 21 January 2003 our new fax number isAs of 21 January 2003 our new fax number isAs of 21 January 2003 our new fax number isAs of 21 January 2003 our new fax number isAs of 21 January 2003 our new fax number is

+358 9 61294770

Paavi siunasi karitsoja pyhänAgnesin muistopäivänä

Satoja vuosia vanhan perin-teen mukaan paavi Johan-Johan-Johan-Johan-Johan-nes Paavali II nes Paavali II nes Paavali II nes Paavali II nes Paavali II siunasi pyhänAgnesin muistopäivänä 21.tammikuuta useita karitsoja,joiden villasta tehdään pal-liumeja uusille metropo-liitta-arkkipiispoille jaet-tavaksi 29. kesäkuuta Py-hien Pietarin ja Paavalinjuhlapyhänä.

Pallium on kaulan ym-pärille asetettava valkoi-sesta villasta kehrättynauha, joka symbolisoiarkkipiispojen velvolli-suutta toisaalta kaitseavastuulleen tullutta lau-maa ja toisaalta vaalia yh-teyttä Kristuksen sijaisenkanssa.

Dokumentissa “InterEximina Episcopalis” vuo-delta 1978 paavi Paavali VIrajoitti palliumien käytönpaaville ja metropoliitta-arkkipiispoille. Vuonna1984 paavi Johannes PaavaliII määräsi, että pallium an-netaan metropoliitoille aina29. kesäkuuta, pyhien Pieta-rin ja Paavalin juhlapyhänä.

Karitsojen siunaaminentapahtuu joka vuosi 21. tam-mikuuta pyhän Agnesinmuistopäivänä. Agnes olineitsyt, joka kärsi marttyy-rikuoleman vuonna 305.Hänen symbolina on juurilammas. Hänet on haudattuhänen nimeään kantavaanbasilikaan Roomassa. Paa-villisen siunauksen jälkeenlampaat tuodaan tuohon ba-silikaan.

Palliumeja varten lam-paita kasvattavat Kolmenlähteen trappistiluostarinisät, ja lopulta pyhän Ceci-

lian sisaret tekevät kehrätys-tä villasta tarvittavan mää-rän palliumeja.

KATT/EWTN/VIS

Påven inbjuden till Europa-parlamentet

Ordföranden för Europapar-lamentet tror att Europa-konventet kommer att tahänsyn till påven JohannesJohannesJohannesJohannesJohannesPaulus IIPaulus IIPaulus IIPaulus IIPaulus II:s önskemål när deskriver EU:s nya författning.

Irländaren Patrick CoxPatrick CoxPatrick CoxPatrick CoxPatrick Cox,som togs emot av påven 3januari, sade i en intervju 9januari med den italienskadagstidningen Avvenire attden framtida författningenkommer att respektera kato-likernas identitet "liksomkyrkornas civila och juridis-ka rättigheter... Jag tror attnågra av rekommendatio-nerna från Europas katolikerhar tagits med i det utkastsom har cirkulerat under desenaste veckorna", tilladehan. Europakonventet, som

skriver den nya europeiskaförfattningen, är självständigoch lyder inte under parla-mentet. Konventets ordfö-rande är förre franske presi-denten VVVVValery Giscardalery Giscardalery Giscardalery Giscardalery Giscardd'Estaingd'Estaingd'Estaingd'Estaingd'Estaing.

Cox bjöd in påven atttala inför Europaparlamen-tet för att "skaka om [parla-mentsledamöternas] samve-ten". Cox hoppas att påvenbesöker Europaparlamentetoch "skakar om samvetenabeträffande Mellanöstern,fred i Palestina, Irak, och på-minner om sitt budskap omEuropas kristna identitet,om han finner det lämpligt."KATT/Vatikanradion

Ei siunaustailmanristinmerkkiäVatikaanin liturgia- ja sakra-menttijärjestyksen kongre-gaation on hiljattain julkis-tanut dekreetin, jossa mää-rätään, että kaikissa siunauk-sissa on tehtävä ristinmerk-ki. Joissakin tapauksissa ris-tinmerkin paikkaa ei nimit-täin ole erityisesti määritel-ty siunauskaavassa.

Dekreetissä todetaan,että ihmisiä tai esineitä siu-naavien pappien on tästedestehtävä ristinmerkki oikeal-la kädellään täysin riippu-matta siitä, onko ristinmerk-ki merkitty liturgiseen kir-jaan vai ei. Päätös on päte-vä kaikkialla maailmassa.

Vatikaanin dekreetin ta-kana uskotaan olevan ta-voitteen, että kristinuskonluonne tulisi varmasti näky-viin kaikissa kulttuurisissa jauskontojenvälisissä konteks-teissa.

KATT/KATH.NET

Page 5: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 5

Oremus

Rukouksen apostolaattiMe rukoilemme ...

HelmikuuHelmikuuHelmikuuHelmikuuHelmikuu

Että kaikki kristityt tuntisivat niiden kansojen ahdin-gon, jotka yhä kärsivät nälästä ja janosta, ja osoittaisi-vat veljiään kohtaan entistä suurempaa solidaarisuut-ta.

Että kirkko Malesiassa, Singaporessa ja Bruneissapysyisi uskollisena omalle vaativalle evankelioimisteh-tävälleen avoimessa kanssakäymisessä muiden uskon-tojen seuraajien kanssa.

MaaliskuuMaaliskuuMaaliskuuMaaliskuuMaaliskuu

Että koko Jumalan kansa ja sen paimenet ymmärtäisi-vät entistä selkeämmin parannuksen sakramentin,Jumalan rakkauden täyttämän armolahjan tärkeyden.

Että Afrikan paikalliskirkot, nykyisessä vaikeassatilanteessa, tuntisivat evankeliumin johdonmukaisenja rohkean levittämisen tärkeyden.

BöneapostolatetVi ber ...

FebruariFebruariFebruariFebruariFebruari

Att alla kristna skall ha medkänsla för människor isvåra förhållanden, för människor som fortfarande li-der av hunger och törst, och visa allt större solidaritetmed sina bröder.

Att kyrkan i Malaysia, Singapore och Brunei skallförbli trogen sin egen krävande evangeliseringsupp-gift i en öppen dialog med representanter för andrareligioner.

MarsMarsMarsMarsMars

Att hela Guds folk och dess herdar allt bättre skallförstå vikten av botens sakrament, Guds kärleksfullanådegåva.

Att lokalkyrkorna i Afrika, i den svåra situation debefinner sig i nu, skall känna hur viktigt det är attkonsekvent och utan rädsla sprida evangeliet.

Suuri rakkaus ei mittaa,se vain antaa.

KKKKKALKUTALKUTALKUTALKUTALKUTANANANANAN ÄITIÄITIÄITIÄITIÄITI T T T T TERESAERESAERESAERESAERESA

Sunnuntait ja velvoittavatjuhlapyhät

9.2. Su kirkkovuo9.2. Su kirkkovuo9.2. Su kirkkovuo9.2. Su kirkkovuo9.2. Su kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)den 5. sunnuntai (I)den 5. sunnuntai (I)den 5. sunnuntai (I)den 5. sunnuntai (I)1L Job 7: 1-4, 6-7Ps. 147: 1-2, 3-4, 5-6. Ks vrt. 3a2L 1 Kor. 9: 16-19, 22-23Ev. Mark. 1: 29-39

16.2. Su kirkkovuo16.2. Su kirkkovuo16.2. Su kirkkovuo16.2. Su kirkkovuo16.2. Su kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)den 6. sunnuntai (II)den 6. sunnuntai (II)den 6. sunnuntai (II)den 6. sunnuntai (II)1L 3 Moos. 13: 1-2, 45-46Ps. 32: 1-2, 5, 11. Ks vrt. 72L 1 Kor. 10:31 - 11:1Ev. Mark. 1: 40-45

23.2. Su kirkkovuo23.2. Su kirkkovuo23.2. Su kirkkovuo23.2. Su kirkkovuo23.2. Su kirkkovuoden 7. sunnuntai (III)den 7. sunnuntai (III)den 7. sunnuntai (III)den 7. sunnuntai (III)den 7. sunnuntai (III)1L Jes. 43: 18-19, 21-22, 24b-25Ps. 41: 2-3, 4-5, 13-14. Ks 5bc2L 2 Kor. 1: 18-22Ev. Mark. 2: 1-12

Litania pyhän Birgitan kunniaksi

Korstecknet

Långsamt,vördnadsfullttecknar jag mig med Ditt tecken,trefalt Helige.

Som sval kyssär vigvattnet mot pannan.Så kyste kyrkan mig,när jag döptes i Ditt namn,treenige Gud,märktes med korsets teckenatt tillhöra Dig,att leva för Dig -i dag.

Tvärs över hjärtat formar jag korset,kärlekens tecken,lidandets,glädjens symbol.

Långsamt,vördnadsfullttecknar jag mig med Ditt tecken,trefalt Helige,börjar dageni Faderns,Sonensoch den helige Andes namn.

BIRGIT KLOCKARS I VIT VÄG

Herra armahdaKristus armahdaHerra armahda

Pyhä äiti Birgitta rukoile puolestammePyhä äiti Birgitta, Jumalan palvelija rukoile puolestammeUskollinen aviopuoliso rukoile kristittyjen perheiden puolestaPerheen opastaja uskon tiellä rukoile kristittyjen perheiden puolestaLaupeuden teoissa uuttera rukoile evankeliumin levittäjien puolestaKöyhien auttaja rukoile puolestammeSääliväinen kaikkia kohtaan rukoile puolestammeKristuksen rakkaudessa palava rukoile nuorten puolestaHengen armolahjoista tunnettu rukoile epäuskoisten puolestaHengen ohjaama uskon teillä rukoile totuutta etsivien puolestaEvankeliumin täydeksi tuntemiseksi rukoile puolestammeJumalan rakkauden salaisuuksia valaiseva rukoile puolestammeEvankeliumin sanoman julistaja rukoile puolestammeJumalan valtakunnan tähden nöyrä ja köyhä rukoile luostarielämän todistuksen puolestaJeesuksen kärsimyksen todistaja rukoile kaikkien pelastuksen puolestaKristuksen kärsimykseen yhdistynyt rukoile puolestammeProfeetallinen opastaja kirkon tarpeissa rukoile kirkon ja kristittyjen ykseyden puolestaProfeetallinen opastaja ykseyden tiellä rukoile kirkon ja kristittyjen ykseyden puolestaKansasi suojelija rukoile puolestammePyhä äiti Birgitta, sääntökuntamme perustaja rukoile puolestammePyhä Birgitta, Euroopan suojelija rukoile puolestammeSinä, joka elät Kristuksen yhteydessä taivaassa rukoile puolestammeSinä, joka odotat vanhurskaiden ylösnousemusta rukoile puolestamme

Jumalan Karitsa, ...

E: Rukoile puolestamme, pyhä äiti BirgittaV: että me Kristuksen lupausten arvoisiksi tulisimme

Rukoilkaamme

Herra, meidän Jumalamme, ainosyntyisen Poikasi kautta sinä annoit autuaan Birgitan tuntea taivaansalaisuuksia; suo meidän, palvelijoittesi, hänen hurskaan esirukouksensa tähden kerran saada iloitaiankaikkisen kirkkautesi ilmestymisestä. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

Page 6: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

6 - Fides 2/2003

Pyhimys

Autuaan Ursula Ledochowskan seurassa

Viimeinen pyyntö:Kestävyys loppuun asti

Pyhiinvaelluspyhäksijulistamiseen

Keväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas UrsulaKeväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas UrsulaKeväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas UrsulaKeväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas UrsulaKeväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas UrsulaLedóchowska julistetaan pyhäksi!Ledóchowska julistetaan pyhäksi!Ledóchowska julistetaan pyhäksi!Ledóchowska julistetaan pyhäksi!Ledóchowska julistetaan pyhäksi!

Kaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen peKaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen peKaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen peKaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen peKaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen pe16.5. - ti 20.5.16.5. - ti 20.5.16.5. - ti 20.5.16.5. - ti 20.5.16.5. - ti 20.5.

Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupa-Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupa-Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupa-Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupa-Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupa-lan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.lan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.lan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.lan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.lan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Ursuliinisisaret, srIlmoittautuminen: Ursuliinisisaret, srIlmoittautuminen: Ursuliinisisaret, srIlmoittautuminen: Ursuliinisisaret, srIlmoittautuminen: Ursuliinisisaret, sr. Barbara, 09-636609.. Barbara, 09-636609.. Barbara, 09-636609.. Barbara, 09-636609.. Barbara, 09-636609.

Den heligeHieronimusEmiliani

”Joka kestää loppuun asti,pelastuu,” sanoo Herra Jee-sus. Tämä on tärkein asia si-säisessä elämässä: kestävyys.Monet aloittavat erittäinpalavasti ja hurskaasti, pyr-kivät korkeimpiin ihantei-siin, ja kun eivät heti onnis-tu, tulevat haluttomiksi jajättävät työnsä vedoten sii-hen tekosyyhyn, etteivät hekuitenkaan mitään saavut-taisi ja siksi ei kannata työs-kennellä. Voi sieluparkoja!Laiskuus ja ylpeys tarjoavatheille tuollaisia syitä luopu-miseen, mukavia tekosyitäantaa periksi.

Muistakaa, lapseni, ettäelämämme on taistelua, tais-telua aina kuolemaan saak-ka. Vaikka sotilas alussa jou-tuisikin perääntymään janäyttäisi taistelevan tulok-setta, niin jos hän edes vii-me hetkellä kukistaa vihol-lisen ja aiheuttaa tälle kuo-leman, niin hän on voittajaja ansaitsee kunnian ja palk-kion. Koskaan ei voi sanoa,ettei taistelu kannata. Tais-telussa kestäminen on Juma-lalle otollista.

Ei olisi vaikeaa tulla py-häksi, jos kaikki lyhytaikai-set pyrkimykset tuottaisivatheti lopullisen voiton. Her-raa Jumalaa miellyttää ni-menomaan sellainen kestä-vyys, joka ei peräänny pit-känkään taistelun edessä jajoka joka päivä aloittaa uu-delleen ja odottaa rauhalli-sesti ja luottavaisesti, kunnesJumala antaa voiton. Usko-kaa muuten minua, nöyryysvoisi joutua alttiiksi suurillekiusauksille, jos me lähestulkoon ponnistelematta,taistelematta ja nopeasti sai-simme hyveet osaksemme.Myönnän, että on raskastakoko ajan haluta ja silti kai-ken aikaa langeta samoihinvirheisiin. Mutta uskokaasekin, että Jumalaa useinmiellyttää enemmän sitkeä,vaikkakin vaivalloinen tais-

telu, kuin helppo hetkelli-nen voitto.

Pysykää siis vahvoina,lapseni, vahvoina päätöksis-sänne, vahvoina hyveen har-joittamisessa, vahvoinahurskaissa harjoituksissa,vahvoina pienissä uhreissa.

Pyhältä Jan Berchman-silta kysyttiin, kuinka voiolla mieliksi pyhälle Äidil-le. Hän vastasi: ”Vähäisim-mälläkin hyveen tai hurs-kauden harjoittamisella,kunhan se tehdään kestäväs-ti.”

Kuinka usein sattuukaan,että sielu innokkuuden het-kinä tekee mitä parhaimpiapäätöksiä ja toteuttaa niitäsitten muutaman päivänajan, mutta sitten into sam-muu, päätökset unohtuvat jakahden, kolmen viikonpäästä kaikki on vaipunutunholaan. Tai se päättää har-joittaa jotain hyvettä, esi-merkiksi usein toistuvin hy-vin tarkoituksin, ja yrittääusean päivän ajan – onnis-tumatta, edistystä näkemät-tä, ja jättää kaiken: En kui-tenkaan pysty, ei kannatavaivautua! Kannattaa, lapso-seni, kannattaa! Juuri se, ettänäet vaivaa ilman lohtua, il-man haluttua tulosta, semiellyttää Jumalan sydäntä.Mitä pidempään pyydät, sitäsuuremmalla mitalla sinulleannetaan.

Yhdestä asiasta haluanerityisesti huomauttaa, rakaslapseni: kestävyyden puut-teesta rukouksissamme, eri-tyisesti kun on kyse hengel-lisistä lahjoista. Me tarvit-semme kovin paljon armoapyhyyden saavuttamiseksi,mutta pyydämmekö me edestätä yhtä kestävästi ja tauko-amatta? Usein sattuu, ettärukoilemme hetkellisenmielialan mukaan: kerranrukouksen henkeä, kerranJumalan rakkautta, kerranuskoa – mitä milloinkin ha-luamme, ja sitten taas emme

lainkaan pyydä lahjoja itsel-lemme; on maallisia asioita,jotka koskettavat meitä lä-hemmin. Kunpa tekisimmeitsellemme selväksi käsityk-semme siitä, mitä hyvettäerityisesti tarvitsemme, mi-hin erityisesti pyrimme jamitä erityisesti rukoilemme,kunpa tämä pyrkimyksemmeja rukouksemme olisi kestä-vä – pitkien vuosienkin ajanpyrkisimme kiivaasti ja jat-kuvasti taivaaseen pyytääk-semme yhtä ja samaa asiaa –niin aivan varmasti näidenkestävyyden vuosien jälkeenJumala antaisi meille hyvinrunsain mitoin sen, mitähäneltä olemme pyytäneet.Mutta meillä ei ole tätä kes-tävyyttä ja siksi emme myös-kään saa, mitä pyydämme.Meidän kestävyyden puut-teemme aiheuttaa sen, ett-emme itsekään oikeastaantiedä, mitä pyydämme: yh-den kerran yhtä, toisen ker-ran jotain muuta – emmemitään varmaa.

Olkaa kestäviä, lapseni,sillä kestävyydellä te saavu-tatte varmasti voiton. Älkääkoskaan, älkää ikinä vaipu-ko masennukseen. On aivansama, vaikka kaatuisit jokapäivä ja sata kertaa – kun-han sata kertaa nouset ylösja jatkat matkaasi halukkaas-ti ja luottaen. Aloita jokapäivä uudestaan. Ei sinuntarvitse nähdä edistyväsi,kunhan tiedät, että tahtosion hyvä – se riittäköön si-nulle!

Kulje eteenpäin taivastakohti hyvää tahtoen, luotta-en ja kestäen! Kestävyydel-lä saat varmasti omaksesiJumalan sydämen!

Suom. huom.: Pyhä Jan Berch-mans (1599 – 1621) on hollan-tilainen jesuiitta, joka opiskelimenestyksekkäästi teologiaaRoomassa, kunnes sairastuttu-aan kuoli vain 22-vuotiaana.Hänet kanonisoitiin vuonna1888.

Den helige Hieronimus föd-des i Venedig år 1481 avAngelo Emiliani och Eleno-ra Mauroceni. Han tjänadei Venedigrepublikens armeunder de oroliga tiderna i1500-talets början. Då Cam-brai-ligan formats och hota-de de venetiska områdenablev han kommendant påborgen Castelnuovo näraTreviso. När Treviso föll bleväven Castelnuovo taget ochhan kastades i bojor i en fän-gelsehåla. Ända till desshade han levt ett lättsinnigtoch oreligiöst liv men nuvände han sig i sin nöd tillGud i innerlig bön. Efternågon tid lyckades han påett underbart sätt fly. Hanbegav sig till en kyrka i Tre-viso och hängde upp sinabojor som en votivgåva vidMarias altare, till vilken hanredan vigt sig.

I Treviso blev han valdtill borgmästare men hanflyttade ganska snart till Ve-nedig för att kunna sköta omsina brorsöners uppfostranoch själv studera till präst.Han blev prästvigd 1518.

Då krig, pest och svältförsatt många i stort elände,ägnade sig Hieronymus åt atthjälpa så många som möjligtmen främst övergivna, fö-räldralösa barn. Han samla-de dem i ett hus som hanhyrt för ändamålet, kläddeoch matade dem på egen be-kostnad och undervisadedem själv i religion och krist-na seder.

Sedan han själv tillfrisk-nat från pesten beslöt han1531 ägna sig själv och sinägendom helt för andra. Han

grundade barnhem i Brescia,Bergamo och Como, ettskyddshem för botfärdigaprostituerade och ett sjukhusi Verona. Är 1532 grundadehan tillsammans med tvåandra präster en manligkongregation i Somascha,mellan Bergamo och Mila-no. Han skaffade ett hus förskolning av nya medlemmaroch kongregationen tog sittnamn av orten : Reguliärakleriker av Somascha.Kongregationens viktigasteuppgift var att ta hand omföräldralösa barn. Ungdo-mens och unga prästers ut-bildning hörde också till dessuppgifter och gör det än idag.

Det sägs att Hieronymusvar den förste som i barnun-dervisningen använde enfärdig katekes med frågoroch svar.

Under en epidemi år1537 ägnade han sig åt attsköta de sjuka men blevsmittad och dog den8.februari. Han blev helgo-nförklarad 1767 och 1928blev han av påven Pius XIförklarad som skyddspatronför föräldralösa och övergiv-na barn.

Hans fest firas på dödsda-gen 8.2.

MÄRTA AMINOFF

Page 7: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 7

Dokumentteja

Isä Matej Palicin vetoomus:Isä Matej Palicin vetoomus:Isä Matej Palicin vetoomus:Isä Matej Palicin vetoomus:Isä Matej Palicin vetoomus:

Auta Caritastaauttamaan Kosovossavähemmistönä asuvia

kroaatteja!

He tarvitsevatHe tarvitsevatHe tarvitsevatHe tarvitsevatHe tarvitsevat- lämpöisiä, puhtaita vaatteita- lämpöisiä, puhtaita vaatteita- lämpöisiä, puhtaita vaatteita- lämpöisiä, puhtaita vaatteita- lämpöisiä, puhtaita vaatteita- ruokaa- ruokaa- ruokaa- ruokaa- ruokaa- hygieniatuotteita- hygieniatuotteita- hygieniatuotteita- hygieniatuotteita- hygieniatuotteita

TTTTTavarat tulee toimittaa pappi-avarat tulee toimittaa pappi-avarat tulee toimittaa pappi-avarat tulee toimittaa pappi-avarat tulee toimittaa pappi-loihin mahdollisimman pian.loihin mahdollisimman pian.loihin mahdollisimman pian.loihin mahdollisimman pian.loihin mahdollisimman pian.

AAAAAvun perillemenon varmistaavun perillemenon varmistaavun perillemenon varmistaavun perillemenon varmistaavun perillemenon varmistaapaikanpäällä rauhanturvaajanapaikanpäällä rauhanturvaajanapaikanpäällä rauhanturvaajanapaikanpäällä rauhanturvaajanapaikanpäällä rauhanturvaajanatoimiva Mikaeli Langinvainio.toimiva Mikaeli Langinvainio.toimiva Mikaeli Langinvainio.toimiva Mikaeli Langinvainio.toimiva Mikaeli Langinvainio.

Katolinen kirkkoja media 2003

Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta toivottaa kaikki kato-Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta toivottaa kaikki kato-Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta toivottaa kaikki kato-Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta toivottaa kaikki kato-Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta toivottaa kaikki kato-liset toimittajat, lehtimiehet, journalistit jne. tervetulleiksiliset toimittajat, lehtimiehet, journalistit jne. tervetulleiksiliset toimittajat, lehtimiehet, journalistit jne. tervetulleiksiliset toimittajat, lehtimiehet, journalistit jne. tervetulleiksiliset toimittajat, lehtimiehet, journalistit jne. tervetulleiksiKatolinen kirkko ja media 2003 Katolinen kirkko ja media 2003 Katolinen kirkko ja media 2003 Katolinen kirkko ja media 2003 Katolinen kirkko ja media 2003 -keskustelutilaisuuteen Pyhän-keskustelutilaisuuteen Pyhän-keskustelutilaisuuteen Pyhän-keskustelutilaisuuteen Pyhän-keskustelutilaisuuteen PyhänHenrikin katedraalin seurakuntasalissa torstaina 20. helmikuu-Henrikin katedraalin seurakuntasalissa torstaina 20. helmikuu-Henrikin katedraalin seurakuntasalissa torstaina 20. helmikuu-Henrikin katedraalin seurakuntasalissa torstaina 20. helmikuu-Henrikin katedraalin seurakuntasalissa torstaina 20. helmikuu-ta 2003 klo 17.00-19.00.ta 2003 klo 17.00-19.00.ta 2003 klo 17.00-19.00.ta 2003 klo 17.00-19.00.ta 2003 klo 17.00-19.00.

TTTTTapaamiseen osallistuvilta pyydetään puheenvuoroja ja heidänapaamiseen osallistuvilta pyydetään puheenvuoroja ja heidänapaamiseen osallistuvilta pyydetään puheenvuoroja ja heidänapaamiseen osallistuvilta pyydetään puheenvuoroja ja heidänapaamiseen osallistuvilta pyydetään puheenvuoroja ja heidänkanssaan herätellään keskustelua siitä, miten kuvaa katolisestakanssaan herätellään keskustelua siitä, miten kuvaa katolisestakanssaan herätellään keskustelua siitä, miten kuvaa katolisestakanssaan herätellään keskustelua siitä, miten kuvaa katolisestakanssaan herätellään keskustelua siitä, miten kuvaa katolisestakirkosta maallisessa mediassa voidaan parantaa ja esiintyviä virkirkosta maallisessa mediassa voidaan parantaa ja esiintyviä virkirkosta maallisessa mediassa voidaan parantaa ja esiintyviä virkirkosta maallisessa mediassa voidaan parantaa ja esiintyviä virkirkosta maallisessa mediassa voidaan parantaa ja esiintyviä vir-----heitä oikoa.heitä oikoa.heitä oikoa.heitä oikoa.heitä oikoa.

TTTTTapaamiseen pyydetään ilmoittautumaan 14.2. klo 12.00 men-apaamiseen pyydetään ilmoittautumaan 14.2. klo 12.00 men-apaamiseen pyydetään ilmoittautumaan 14.2. klo 12.00 men-apaamiseen pyydetään ilmoittautumaan 14.2. klo 12.00 men-apaamiseen pyydetään ilmoittautumaan 14.2. klo 12.00 men-nessä: tiedottaja Marko Tnessä: tiedottaja Marko Tnessä: tiedottaja Marko Tnessä: tiedottaja Marko Tnessä: tiedottaja Marko Tervaportti, puh. 0208 350751,ervaportti, puh. 0208 350751,ervaportti, puh. 0208 350751,ervaportti, puh. 0208 350751,ervaportti, puh. 0208 350751,[email protected]. [email protected]. [email protected]. [email protected]. [email protected]. Tilaisuudessa on tarjoilua.ilaisuudessa on tarjoilua.ilaisuudessa on tarjoilua.ilaisuudessa on tarjoilua.ilaisuudessa on tarjoilua.

TTTTTervetuloa tekemään kirkkoa näkyvämmäksi!ervetuloa tekemään kirkkoa näkyvämmäksi!ervetuloa tekemään kirkkoa näkyvämmäksi!ervetuloa tekemään kirkkoa näkyvämmäksi!ervetuloa tekemään kirkkoa näkyvämmäksi!

Neljäs maailman perheiden tapaaminenMaailman perheiden tapaaminen järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. TMaailman perheiden tapaaminen järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. TMaailman perheiden tapaaminen järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. TMaailman perheiden tapaaminen järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. TMaailman perheiden tapaaminen järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Tapaamispaikkana oli Filippiinien pääkaupunki Manila.apaamispaikkana oli Filippiinien pääkaupunki Manila.apaamispaikkana oli Filippiinien pääkaupunki Manila.apaamispaikkana oli Filippiinien pääkaupunki Manila.apaamispaikkana oli Filippiinien pääkaupunki Manila.Paikan valintaan oli vaikuttanut erityisesti Filippiinien asema ainoana enemmistöltään katolisena maana Aasiassa.Paikan valintaan oli vaikuttanut erityisesti Filippiinien asema ainoana enemmistöltään katolisena maana Aasiassa.Paikan valintaan oli vaikuttanut erityisesti Filippiinien asema ainoana enemmistöltään katolisena maana Aasiassa.Paikan valintaan oli vaikuttanut erityisesti Filippiinien asema ainoana enemmistöltään katolisena maana Aasiassa.Paikan valintaan oli vaikuttanut erityisesti Filippiinien asema ainoana enemmistöltään katolisena maana Aasiassa.

Seuraavassa on otteita paavi Johannes Paavali II:n tervehdyksestä (JP) tapaamiseen osallistuneille perheille sekä hänen hen-Seuraavassa on otteita paavi Johannes Paavali II:n tervehdyksestä (JP) tapaamiseen osallistuneille perheille sekä hänen hen-Seuraavassa on otteita paavi Johannes Paavali II:n tervehdyksestä (JP) tapaamiseen osallistuneille perheille sekä hänen hen-Seuraavassa on otteita paavi Johannes Paavali II:n tervehdyksestä (JP) tapaamiseen osallistuneille perheille sekä hänen hen-Seuraavassa on otteita paavi Johannes Paavali II:n tervehdyksestä (JP) tapaamiseen osallistuneille perheille sekä hänen hen-kilökohtaisen erityislähettiläänsä, Paavillisen perheneuvoston prefektin, kardinaali Alfonso López Tkilökohtaisen erityislähettiläänsä, Paavillisen perheneuvoston prefektin, kardinaali Alfonso López Tkilökohtaisen erityislähettiläänsä, Paavillisen perheneuvoston prefektin, kardinaali Alfonso López Tkilökohtaisen erityislähettiläänsä, Paavillisen perheneuvoston prefektin, kardinaali Alfonso López Tkilökohtaisen erityislähettiläänsä, Paavillisen perheneuvoston prefektin, kardinaali Alfonso López Trujillon puheesta (ALrujillon puheesta (ALrujillon puheesta (ALrujillon puheesta (ALrujillon puheesta (ALT).T).T).T).T).

Ottamalla omakseenOttamalla omakseenOttamalla omakseenOttamalla omakseenOttamalla omakseenevankeliumin ja kul-evankeliumin ja kul-evankeliumin ja kul-evankeliumin ja kul-evankeliumin ja kul-kemalla sen valossakemalla sen valossakemalla sen valossakemalla sen valossakemalla sen valossaperheillä on suuri vas-perheillä on suuri vas-perheillä on suuri vas-perheillä on suuri vas-perheillä on suuri vas-tuu viedä eteenpäintuu viedä eteenpäintuu viedä eteenpäintuu viedä eteenpäintuu viedä eteenpäintototototodistusta evanke-distusta evanke-distusta evanke-distusta evanke-distusta evanke-liumin sanomasta. JPliumin sanomasta. JPliumin sanomasta. JPliumin sanomasta. JPliumin sanomasta. JP

Rakkaat kristityt perRakkaat kristityt perRakkaat kristityt perRakkaat kristityt perRakkaat kristityt per-----heet: julistakaa iloises-heet: julistakaa iloises-heet: julistakaa iloises-heet: julistakaa iloises-heet: julistakaa iloises-ti kaikelle maailmalleti kaikelle maailmalleti kaikelle maailmalleti kaikelle maailmalleti kaikelle maailmallesitä suurta aarretta,sitä suurta aarretta,sitä suurta aarretta,sitä suurta aarretta,sitä suurta aarretta,jonka te jonka te jonka te jonka te jonka te kotikirkkoinakotikirkkoinakotikirkkoinakotikirkkoinakotikirkkoinamuomuomuomuomuodostatte! JPdostatte! JPdostatte! JPdostatte! JPdostatte! JP

Kristityt pariskunnat:Kristityt pariskunnat:Kristityt pariskunnat:Kristityt pariskunnat:Kristityt pariskunnat:elämän ja rakkaudenelämän ja rakkaudenelämän ja rakkaudenelämän ja rakkaudenelämän ja rakkaudenyhteydessänne, mo-yhteydessänne, mo-yhteydessänne, mo-yhteydessänne, mo-yhteydessänne, mo-lemminpuolisessa it-lemminpuolisessa it-lemminpuolisessa it-lemminpuolisessa it-lemminpuolisessa it-senne antamisessa jasenne antamisessa jasenne antamisessa jasenne antamisessa jasenne antamisessa jaanteliaassa avoimuu-anteliaassa avoimuu-anteliaassa avoimuu-anteliaassa avoimuu-anteliaassa avoimuu-dessa lapsien saami-dessa lapsien saami-dessa lapsien saami-dessa lapsien saami-dessa lapsien saami-seksi tulkaa Kristuk-seksi tulkaa Kristuk-seksi tulkaa Kristuk-seksi tulkaa Kristuk-seksi tulkaa Kristuk-sessa maailman valok-sessa maailman valok-sessa maailman valok-sessa maailman valok-sessa maailman valok-si. Herra tahtoo teidänsi. Herra tahtoo teidänsi. Herra tahtoo teidänsi. Herra tahtoo teidänsi. Herra tahtoo teidänolevan joka päivä kuinolevan joka päivä kuinolevan joka päivä kuinolevan joka päivä kuinolevan joka päivä kuinlamppu, joka ei pysylamppu, joka ei pysylamppu, joka ei pysylamppu, joka ei pysylamppu, joka ei pysypiilossa, vaan onpiilossa, vaan onpiilossa, vaan onpiilossa, vaan onpiilossa, vaan onpantu“lampunjalkaan,pantu“lampunjalkaan,pantu“lampunjalkaan,pantu“lampunjalkaan,pantu“lampunjalkaan,ja ... loistaa kaikilleja ... loistaa kaikilleja ... loistaa kaikilleja ... loistaa kaikilleja ... loistaa kaikillehuoneessa oleville”.huoneessa oleville”.huoneessa oleville”.huoneessa oleville”.huoneessa oleville”.JP2JP2JP2JP2JP2

Perheestä on tultavaPerheestä on tultavaPerheestä on tultavaPerheestä on tultavaPerheestä on tultavavetovoimainen tovetovoimainen tovetovoimainen tovetovoimainen tovetovoimainen todis-dis-dis-dis-dis-taja identiteetilleen,taja identiteetilleen,taja identiteetilleen,taja identiteetilleen,taja identiteetilleen,joka perustuu rakkau-joka perustuu rakkau-joka perustuu rakkau-joka perustuu rakkau-joka perustuu rakkau-den ja elämän yhtey-den ja elämän yhtey-den ja elämän yhtey-den ja elämän yhtey-den ja elämän yhtey-teen miehen ja naisenteen miehen ja naisenteen miehen ja naisenteen miehen ja naisenteen miehen ja naisenvälillä. ALvälillä. ALvälillä. ALvälillä. ALvälillä. ALTTTTT

Uuden evankelioin-Uuden evankelioin-Uuden evankelioin-Uuden evankelioin-Uuden evankelioin-nin on tuotava muka-nin on tuotava muka-nin on tuotava muka-nin on tuotava muka-nin on tuotava muka-naan uusi kääntymys -naan uusi kääntymys -naan uusi kääntymys -naan uusi kääntymys -naan uusi kääntymys -kohti totuutta, kohtikohti totuutta, kohtikohti totuutta, kohtikohti totuutta, kohtikohti totuutta, kohtiJumalaa. Kysymys onJumalaa. Kysymys onJumalaa. Kysymys onJumalaa. Kysymys onJumalaa. Kysymys onhenkilökohtaisesta jahenkilökohtaisesta jahenkilökohtaisesta jahenkilökohtaisesta jahenkilökohtaisesta jayhteisöllisestä käänty-yhteisöllisestä käänty-yhteisöllisestä käänty-yhteisöllisestä käänty-yhteisöllisestä käänty-myksestä, joka näkyymyksestä, joka näkyymyksestä, joka näkyymyksestä, joka näkyymyksestä, joka näkyyJumalan mielen mu-Jumalan mielen mu-Jumalan mielen mu-Jumalan mielen mu-Jumalan mielen mu-kaisessa kotikirkonkaisessa kotikirkonkaisessa kotikirkonkaisessa kotikirkonkaisessa kotikirkonelämässä. ALelämässä. ALelämässä. ALelämässä. ALelämässä. ALTTTTT

Olkaa “ilosanoma” kolmatta vuosituhatta vartenOlkaa “ilosanoma” kolmatta vuosituhatta vartenOlkaa “ilosanoma” kolmatta vuosituhatta vartenOlkaa “ilosanoma” kolmatta vuosituhatta vartenOlkaa “ilosanoma” kolmatta vuosituhatta vartenpysymällä uskollisina kutsumuksellenne. ... Apysymällä uskollisina kutsumuksellenne. ... Apysymällä uskollisina kutsumuksellenne. ... Apysymällä uskollisina kutsumuksellenne. ... Apysymällä uskollisina kutsumuksellenne. ... Avio-vio-vio-vio-vio-liiton sakramentti on yhä liiton sakramentti on yhä liiton sakramentti on yhä liiton sakramentti on yhä liiton sakramentti on yhä oma tienne Jeesuksenoma tienne Jeesuksenoma tienne Jeesuksenoma tienne Jeesuksenoma tienne Jeesuksenopetuslapsinaopetuslapsinaopetuslapsinaopetuslapsinaopetuslapsina. Sen avulla te levitätte Jumalan val-. Sen avulla te levitätte Jumalan val-. Sen avulla te levitätte Jumalan val-. Sen avulla te levitätte Jumalan val-. Sen avulla te levitätte Jumalan val-takuntaa ja kasvatte pyhyydessä, johon kaikki kris-takuntaa ja kasvatte pyhyydessä, johon kaikki kris-takuntaa ja kasvatte pyhyydessä, johon kaikki kris-takuntaa ja kasvatte pyhyydessä, johon kaikki kris-takuntaa ja kasvatte pyhyydessä, johon kaikki kris-tityt on kutsuttu. JPtityt on kutsuttu. JPtityt on kutsuttu. JPtityt on kutsuttu. JPtityt on kutsuttu. JP

Page 8: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

8 - Fides 2/2003

Kalenteri

VVVVVerbi Dei sonoerbi Dei sonoerbi Dei sonoerbi Dei sonoerbi Dei sonoSchola cantorumSchola cantorumSchola cantorumSchola cantorumSchola cantorum

Gregoriaanista laulua häi-hin, hautajaisiin ja muihintilaisuuksiin. Edulliset lau-lupalkkiot tilauksen mu-kaan.

Gregorian chant for wed-dings, funerals and otheroccasions. Reasonablecharges depending on oc-casion.

Yhteys/Contact: MarkusMäkelä 040-7178833

Tue katedraalikuoroam-me! Please support theCathedral Choir!

Informaatio-kurssiHelsingissä10.2. Avioliitto (249-253) - isä

Wieslaw Swiech SCJ24.2. Katolisen moraaliopetuksen

lähtökohdat (280-293, 299-312) - piispa Józef WróbelSCJ

10.3. Synti, parannuksen sakra-mentti, sairaiden voitelu (230-248, 170-178) - isä KazimierzLewandowski SCJ

Kurssi-illat pidetään i1moitettuinapäivina pyhän Henrikin seurakun-tasalissa, pyhän Henrikin aukio 1(Puistokadun ja Tehtaankadunkulmassa), klo 18.30-20.30. Ai-heiden yhteydessä suluissa ole-vat luvut viittaavat �Katolisen us-kon perusteet�-kirjan sivuihin.

Academicum CatholicumKokoukset keväällä 2003 (67. toimintavuosi) klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, Hki.

To 20.2. klo 18.30 AC:n ruotsinkielinen ilta Ingegerd Lutherin kotona, osoite Eläintarhan huvila no 8 - To 20.2.kl. 18.30 svenskspråkigt medlemsmöte hemma hos Ingegerd Luther i Djurgårdsvillan nr 8 (i ändan av Alpga-tan). Fil.dr. Johan Chydenius talar om �mitt katolska bibliotek�.

To 20.3. klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, AC:n historiikin kirjoittaja kulttuurihistorian opiskeli-ja Helena Pilke puhuu keskiajan uskontohistoriasta. Otsikkona: �Pohjolan nainen - pakanuuden ja kristinuskonvälissä�. 1100-luvun Ruotsin Skövden Helenan pyhimyslegendan, kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. - to20.3. kl. 18.30 i Studium Catholichum talar Helena Pilke om medeltidens religionshistoria.

To 24.4. klo 18 AC:n vuosikokous Studiumissa, jonka jälkeen n. klo 18.30 ursuliinisisar Marta kertoo AutuaastaUrsula Ledóchowskasta. - to 24.4. i Studium kl. 18 AC:s årsmöte samt ca kl. 18.30 berättar ursulinsyster Martaom Saliga Ursula Ledóchowska.

Kaikki ovat tervetulleita AC:n tilaisuuksiin - Alla är välkomna till AC:s möten.

RRRRRAKKAAKKAAKKAAKKAAKKAUDENUDENUDENUDENUDEN LÄHETYSLÄHETYSLÄHETYSLÄHETYSLÄHETYS-----SISARETSISARETSISARETSISARETSISARET (M(M(M(M(MISSIONARIESISSIONARIESISSIONARIESISSIONARIESISSIONARIES

OFOFOFOFOF C C C C CHARITYHARITYHARITYHARITYHARITY, MC), MC), MC), MC), MC)

Adoraatio Adoraatio Adoraatio Adoraatio Adoraatio maanan-taisin klo 18-19.

Pyhä messu Pyhä messu Pyhä messu Pyhä messu Pyhä messu torstaisinklo 18.30.

Tervetuloa!

Osoite: Kaarikuja 2 K 60,00940 Helsinki (Kontu-la). Puh. 09-3403795.

HelsinkiPyhänHenrikinkatedraali-seurakuntaPyhän Henrikin aukio 1,00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618.Sähköposti [email protected]

La 17.40 vesper, 18.00 aatto-messu; su 10.00 missa latina,11.15 päämessu, 18.00 ilta-messu; ma, ke, pe messu18.00, ti, to messu 7.30. (ke)17.30 ruusukkorukous, (pe)17.30 adoraatio. (ke, la) neo-kat. yhteisön liturgia. Rippiaikala 17.00-17.45 ja sopimuksenmukaan.

5.2. ke Ei aamumessua8.2. la 17.40 vesper, 18.00 aatto-

messu9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:

10.00 lat/ranska, 11.15 pää-messu/högmässa, 16.30 mes-su venäjäksi, 18.00 iltamessu

10.2. ma 18.30 informaatiokurssiseurakuntasalissa

15.2. la 10.00 lauantaikurssi Eng-lantilaisessa koulussa, 9.30lördagskursen i församlings-salen, 10.00-12.00 lastenker-ho, 12.00 messu, 17.40 ves-per, 18.00 aattomessu

16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:10.00 lat/esp, 11.15 päämes-su/högmässa, 12.30 mässapå svenska (kyrkkaffe), 15.00messu Porvoossa, 18.00 ilta-messu

22.2. la 17.40 vesper, 18.00 aat-tomessu

23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:10.00 lat/engl, 11.15 päämes-su/högmässa, 15.00 messuTikkurilassa, 18.00 iltamessu

24.2. ma 18.30 informaatiokurssiseurakuntasalissa

25.2. ti 14.00 Seniores messu jakokous

1.3. la 9.45 uskonnonopetusranskaksi, 11.00 messu, 12.00sisarten retretti, 17.40 vesper,18.00 aattomessu

Diaspora:Diaspora:Diaspora:Diaspora:Diaspora:Porvoo: (ort. kirkko) 16.2. su klo

15.00Tikkurila: (ort. kirkko) 23.2. su klo

15.00

PyhänMarianseurakuntaMäntytie 2, 00270 Helsinki.Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähkö[email protected]. Kotisivuwww.kolumbus.fi/marian.srk.

Su 10.00 päämessu suomeksi(1. sun. ruotsiksi), kirkkokah-vit; 11.30 messu 1. sun. suo-meksi/2. sun. vietnamiksi/3.sun. englanniksi/4. sun. itali-aksi/(5. sun. suomeksi), kirk-kokahvit; 18.30 iltamessu. Ma13.30 messu, ke, pe 7.15 aa-mumessu; ti, to 18.30 iltames-su. (Ti) 18.00 ruusukkorukous,(to) 18.00 adoraatio ja vesper.Rippitilaisuus: ti ja la 18.00-18.30 ja sopimuksen mukaan.

8.2. la 10.00-13.30 valmistelupäi-vä ensimmäisen kommuunionlapsille, 18.30 iltamessu

9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu vietnamiksi(Mass in Vietnamese), 18.30iltamessu

10.2. ma 13.30 messu/maanan-taiklubi

15.2. la 10.00 uskonnonopetuslapsille (lauantaikurssi), 13.00messu lapsille ja vanhemmille,16.30 messu Riihimäellä (viet-namiksi), 18.30 iltamessu

16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu englanniksi(Mass in English), 16.00 mes-su Forssassa, 18.30 iltamessu

17.2. ma Ei ole messua/maanan-taiklubi

22.2. la 18.30 iltamessu23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:

10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu italiaksi (Messain Italiano), 15.00 messu Es-poossa Soukan kappelissa,18.30 iltamessu

24.2. ma 13.30 messu1.3. la 16.30 messu Riihimäellä

(suomeksi), 18.30 iltamessu

Diaspora:Diaspora:Diaspora:Diaspora:Diaspora:Forssa: ( Ev.-lut. seurakuntatalon

kappeli) 16.2. su klo 16.00Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkos-

sa) su klo 16.00Lohja: (Pyhän Laurin kirkko) 2.3.

su klo 14.00 (huom. aika)Riihimäki: (Kappelikirkko, Koleh-

maisenkatu 26)suomeksi: 1.3. la klo 16.30vietnamiksi: 15.2. la klo 16.30

Soukka: (Soukan kappeli) 23.2.su klo 15.00

TurkuPyhänBirgitan jaautuaanHemminginseurakuntaUrsininkatu 15a, 20100 Turku.Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähkö[email protected].

8.2. la Katekeesi ja lastenkerhoTurussa

9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:10.30 päämessu, 18.30 Massin English

15.2. la Katekeesi Taumalla jaPorissa, 18.00 messu Porissa

16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:10.30 päämessu - isä Wiesla-win läksiäiset ja isä Peterinvirkaanasettaminen

23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:9.15 mässa på svenska, 10.30päämessu, 18.30 Mass inEnglish

Diaspora:Diaspora:Diaspora:Diaspora:Diaspora:Ahvenanmaa: (Margareta Garden

kirkko) la 10.00Pori: (Uusi ort. kirkko) 15.2. la

18.00

JyväskyläPyhänOlavinseurakuntaYrjönkatu 36, 40100 Jyväsky-lä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähkö[email protected].

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00iltamessu. Tiedot muiden arki-päivien messuista puhelimitseja kirkon ovelta. Rippitilaisuussopimuksen mukaan.

7.2. pa 18.00 messu Kiteellä8.2. la 9.45 uskonnonopetus Jo-

ensuussa, 11.00 messu Joen-suussa, 16.00 messu Varkau-dessa

9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:10.30 päämessu, 16.00 mes-su Mikkelissä

15.2. la Lauantaikurssi, 12.30pyhä messu

16.2. Kirkkovuoden 6 sunnuntai:10.30 päämessu

22.2. la 9.45 uskonnonopetusSavonlinnassa, 11.00 messuSavonlinnassa

23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:10.30 päämessu, 16.00 mes-su Kuopiossa

Tämän kuukauden arkipäivienmessut Jyväskylässä: ma klo18.00 (sisarten kappeli), ti klo7.00, ke klo 18.00, to klo 7.00pe klo 7.00. Seuraavina arkipäivi-nä ei kuitenkaan messuja: 7.2.,17.2., 18.2.)

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiasporaJoensuu: (ort.kirkon seurakunta-

sali) 8.2., 8.3., 5.4., 10.5. laklo 11.00 (uskonnonopetusalkaa klo 9.45)

Kitee: (luterilainen kirkko) 7.2.,7.3., 4.4., 9.5. pe klo 18.00

Kuopio: ( ort. seurakuntasali)23.2., 23.3., 27.4., 25.5. su klo16.00

Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta)9.2., 9.3., 20.4., 11.5. su klo16.00

Savonlinna: (ort. rukoushuone)22.2., 22.3., 26.4. la 11.00(tavallisesti opetus alkaa klo9.45)

Varkaus: (ort. kirkko) 8.2., 8.3.,5.4., 10.5. la klo 16.00

Lasten uskonnonopetus vuonna2003 (kevät): 15.2., 15.3., 12.4.,24.5.

CatholicStudents� Club

Rosary and Holy Mass (La-tin/English) on the follo-wing Tuesday evenings at18.00 in St. Henry’s Cathed-ral. For students and youngadults and all interested:

11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4.,22.4., 6.5. & 20.5.

WWWWWelcome!elcome!elcome!elcome!elcome!

Ask: [email protected] [email protected]

Page 9: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 9

Kalenteri

Teresa ryTeresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Iltaalkaa messun vietolla P. Marian kirkossa klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2003

18.2. tiistai: Jaana Langinkoski opastaa kukkien sidonnassa.4.3. tiistai: Jaana Langinkoski opastaa kuivakukka-asetelmien teossa.15.3. lauantai: Kirpputorin pystytys klo 13.00 - 17.00 P. Marian seurakuntasalissa16.3. sunnuntai: Kirpputorimyyjäiset klo 11.15 - 14.30.18.3. tiistai: Tuulikki Tuuri kertoo teresojen historiasta ja käymme läpi valokuva-arkistojen aarteita. Jos sinulta

löytyy teresojen toimintaan liittyviä kuvia, otathan ne mukaan!1.4. tiistai: Esa Erävalo alustaa aiheesta �Fides et ratio, usko versus järki�; keskustelua.15.4. tiistai: Krismamessu P. Henrikin kirkossa6.5. tiistai: Teresojen, fransiskaanien ja seurakunnan Caritaksen yhteinen kevätjuhla.

Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudullaPyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, joiden tuotostaluovutamme kirkkoherrojen annettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemmenuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksiesitelmä- ja keskusteluillat muodostavat laajan osan toiminnastamme. Teresa ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

TamperePyhän ristinseurakuntaAmurinkuja 21 A, 33230 Tam-pere. Puh. 03-2127280, fax03-2147814. Sähkö[email protected]. Kotisivuwww.nic.fi/~katristi.

Su 10.00 ruusukkorukous,10.30 päämessu. Ti, to 7.30aamumessu, ma, ke, pe 19.00iltamessu. Ke 18.40 vesper.La messu 8.30. Rippitilaisuusennen messuja ja sopimuksenmukaan.

8.2. la 9.30 katekeesi, 14.15messu

9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:10.30 päämessu, 14.00 mes-su puolaksi

10.2. ma 19.30 miesten piiri12.2. ke 19.30 naisten piiri15.2. la 9.00 messu Lapualla,

12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa, 18.30messu Kurikassa

16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:10.30 päämessu

19.2. ke 19.20 informaatiokurssi,isä Teempu Sippo: AutuaanNeitsyt Marian ja pyhien kun-nioitus Kirkossa

22.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30messu

23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:10.30 päämessu

1.3. la 9.30 katekeesi, 14.15messu

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiasporaHämeenlinna: (ort. seurakunnan

seurakuntasali) 2.3. su klo15.00

Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)8.3. la klo 19.00

Kurikka: (kysy kirkkoherralta)15.2. la klo 18.30

Lapua: (kysy kirkkoherralta)15.2., 8.3. la klo 9.00 messu

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kap-peli): 15.2., 8.3. la klo 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seura-kuntasali) 15.2., 8.3. la klo16.00

KouvolaAutuaanUrsulanseurakuntaValimontie 1, 45100 Kouvola.Puh. 05-3711251. Sähkö[email protected]. Kotisivuwww.sci.fi/~stan. Pankkiyhte-ys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 tai 18.00 päämessukirkossa. Rippitilaisuus puolituntia ennen messuja ja sopi-muksen mukaan. Kirkkoherratavattavissa parhaiten torstai-sin.

6.2. to 18.00 iltamessu8.2. la 13.00 perhemessu9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:

11.00 päämessu14.2. to 18.00 iltamessu16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:

18.00 päämessu20.2. to 18.00 iltamessu23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:

18.00 päämessu27.2. to 18.00 iltamessu

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiasporaLahti: (ort. kirkko) la 14-16 uskon-

nonopetus, 1.3., 5.4., 3.5. laklo 16.00 messu

Lappeenranta: (ort. kirkko) 16.2.,16.3., 18.5. su klo 11.30 mes-su (Huom. huhtikuussa 20.4.ei messua Lappeenrannassa -Pääsiäinen omassa kirkossaKouvolassa)

Hamina: (Poistilan seurakuntako-ti) 23.2., 23.3., 27.4. su klo11.00 messu (Huom. Touko-kuussa ei messua Poitsilassa- P. Ursulan juhla omassa kir-kossa Kouvolassa)

Uskonnonopetus Kouvolassakuukauden toisena lauantaina 11-13, messu 13.00. Päivämäärät:8.2., 8.3., 12.4., 10.5.

Uskonnonopetukseen Kouvolas-sa osallistuvat toisena lauantainaKouvolan, Kotkan, Haminan, Lap-peenrannan ja Imatran seutujenlapset. Opetuksen jälkeen 13.00on messu. Lahden ja sen ympä-ristön lapset saavat opetusta kuu-kauden ensimmäisenä lauantainaja osallistuvat sen jälkeen mes-suun.

OuluNasaretinPyhänPerheenseurakuntaLiisantie 2, 90560 Oulu. Puh/fax 08-347834, Sähkö[email protected].

Su 11.00 päämessu. Ma, ti,ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la19.00 neokatekumenaaliyhtei-sön liturgia. Rippitilaisuus pe17.30-18.30 ja sopimuksenmukaan. Kirkko avoinna arki-sin 10.00-12.00

6.2. to 19.00 Ekumeeninen sananliturgia Ortodoksisessa kirkos-sa

9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuRovaniemellä

16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuTorniossa

23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuRaahessa

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiasporaRaahe: (vahitelee - kysy kirkko-

herralta) 23.2. su klo 17.00Rovaniemi: (ort. kirkko) 9.2. su

klo 17.00Tornio: (Ala-Tornion kirkon seura-

kuntasalissa) 16.2. su klo17.00

Uskonnonopetus: lauantaisin klo11.00

Ruusukko perjantaisin 18.00

KeskuksetEkumeeninenkeskusMyllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.(09) 8557148.

Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit.To, pe 9.00-18.00 ikonimaala-uksen opetusta.

KatekeettinenkeskusKuusitie 6, 00270 Helsinki.Puh. (09) 2416095, fax (09)5885157. Sähkö[email protected], kotisivuwww.katekeettinenkeskus.fi

LUCIA-PUOTIKuusitie 6. Avoinna:

12.00 - 17.00 ke/pe12.00 - 18.15 ti/toma/la suljettu

Katolista kirjallisuutta, kortteja,uskonnollisia esineitä ja lahja-tavaroita.

KatolinentiedotuskeskusPyhän Henrikin aukio 1,00140 Helsinki. Puh.0208350751, fax (09) 650715.Sähköposti [email protected].

www.catholic.fi

Stella MarisSirkkoontie 22, 09630 Koisjär-vi. Puh. (019) 335793, fax(019) 335892.

15.-22.2. Hiihtolomaleiri28.2.-2.3. Naisten ekumeeni-nen retretti: �Hengellinen äiti-ys�28.-29.3. Marian seurakunanopetus vahvistuslapsille4.-6.4. Svenskspråkig reträtt:Durell OP

StudiumCatholicumRitarikatu 3b A, 00170 Helsin-ki. Puh. (09) 660901, fax (09)68712244. Kirjasto on avoinnake 14-18. Sähkö[email protected]

SuomenCaritasManeesikatu 5, 00170 Helsin-ki. Puh. (09) 1357998, fax (09)68423140. Sähkö[email protected].

MaallikkofransiskaanitOFSKokouspaikka on P. Marian srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki

Torstai 13.2. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu klo 18.30Tiistai 25.2. iltamessu 18.30, sen jälkeen esitelmäilta srk-salissa: Kut-

sumuksen ja sitoutumisen siunausTorstai 13.3. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu klo 18.30Tiistai 25.3. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen paastonajan mietiskely

srk-salissa kirjasta Kristukikonen av San Damiano, 7. luku Maria jaJohannes

Torstai 10.4. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30Tiistai 29.4. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen esitelmäilta srk-salissa:

Köyhyys - evankelinen neuvoToukokuuun alussa kevätjuhla yhdessä Teresojen kanssa. Ks. Teresa

ry:n agendaosa.Torstai 15.5. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30 (kevään vii-

meinen kokous)Kökarin ekumeeninen Franciscus-juhla 5.-6.7.2003.EUFRA 2003: Kesällä Euroopan maallikkofransiskaanien kokous Ro-

maniassa

Syksy 2003 (alustava)Torstai 11.9. yhteisön kokous, iltamessu klo 18.30 (syksyn ensimmäi-

nen kokous)Tiistai 30.9. iltamessu 18.30, sen jälkeen syksyn ensimmäinen esitel-

mäilta

Huom! Kalenteritietoja myös seuraavalla sivulla (10).

Page 10: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

10 - Fides 2/2003

Kalenteri

Pyhän Henrikin seura1.3. la Iloiset karnevaalit. n. klo 19.00 iltamessun jälkeen Pyhän

Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Lipun hinta17 euroa, joka on maksu ruoasta. Sitovat ilmoittautumiset 21.2.mennessä pappilaan. Katso erillinen ilmoitus.

28.-31.3. pe-ma Kulttuurimatka Riikaan. Mielenkiintoinen matkaBaltian pikku Pariisiin, paljon nähtävää, kirkkoja, kulttuurihistori-aa ja värikästä nykypäivää. Majoitus vanhassa keskustassa,Hotel Konventa, joka on ollut aikoinaan dominikaaniluostari,buffet aamiainen. Sitovat varaukset 14.2. mennessä: Lauri Leh-tovirta, puh 0205615328 (ark. 9-17), emai[email protected]. Katso erillinen ilmoitus.

7.5. ke Miten matkat muuttuvat kirjoiksi. n. klo 19.00 iltamessunjälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalis-sa. Fil.maist., kirjailija Rauni Vornanen, joka on tehnyt useitamatkaoppaita, kohteina Kreikka, Turkki ja Intia, kertoo mielen-kiintoisesti kirjojensa synnystä ja matkakirjoista yleensä. Matka-kirjailijan ja -toimittajan iloista ja ongelmista, suomeksi ja suo-malaisille kirjoittaessaan.

Alustava syksyn ohjelma

Syyskuu. Ooppera tai baletti Suomen kansallisoopperassa. Pyri-tään saamaan edulliset ryhmäliput hyville permantopaikoille.

11.10 la Retretti, jonka isä Teemu Sippo vetää. Alkaen klo 10.00Pyhän Henrikin katedraalissa ja -seurakuntasalissa. Osallistu-mismaksu 15 euroa, joka sisältää ruokailun ja iltapäiväkahvin.Sitovat ilmoittautumiset pappilaan 3.10 mennessä ruokatilaus-ten vuoksi.

12.11. ke Kirkkokonsertti. Alkaen klo 20.00 Pyhän Henrikin kated-raalissa. Liput 8 euroa. Myydään kirkkokahveilla ja ovella.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita Pyhän Henrikin seurantilaisuuksiin. tuo myös ystäväsi mukaan. Merkitse jo nyt päi-vämäärät kalenteriisi. Tarkemmat ilmoitukset tulevissa Fi-des-lehdissä.

HALUTHALUTHALUTHALUTHALUTAANAANAANAANAANVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTTAAAAA

Savuton opiskelijatyttö etsiipientä yksiötä/kaksiota Helsin-gin alueelta, alkaen 1.4.2003.Kohtuullinen vuokra. SoitaSannalle 050-323 6116.

Lauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. kloLauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. kloLauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. kloLauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. kloLauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. klo19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seura-19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seura-19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seura-19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seura-19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seura-kuntasalissa.kuntasalissa.kuntasalissa.kuntasalissa.kuntasalissa.

* ruokatarjoilua* ruokatarjoilua* ruokatarjoilua* ruokatarjoilua* ruokatarjoilua* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.

Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoas-Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoas-Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoas-Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoas-Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoas-ta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003ta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003ta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003ta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003ta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.Lippuja myydään kirkkokahveilla.Lippuja myydään kirkkokahveilla.Lippuja myydään kirkkokahveilla.Lippuja myydään kirkkokahveilla.Lippuja myydään kirkkokahveilla.

Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsi-Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsi-Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsi-Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsi-Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsi-kin mukaan. Tkin mukaan. Tkin mukaan. Tkin mukaan. Tkin mukaan. Tehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisäehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisäehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisäehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisäehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisäilta!ilta!ilta!ilta!ilta!

PPPPPYHÄNYHÄNYHÄNYHÄNYHÄN H H H H HENRIKINENRIKINENRIKINENRIKINENRIKIN S S S S SEURAEURAEURAEURAEURA

Iloiset karnevaalitIloiset karnevaalitIloiset karnevaalitIloiset karnevaalitIloiset karnevaalitKATOLISET LASTENLEIRIT KESÄLLÄ2003

ENNAKKOTIEDOT 1.- 7.6. PYÖRÄVAELLUS Viron Saarenmaalle, yli 14-vuotiaille, hinta 110e (ei kat.130e).

1. - 8.6. 15-VUOTIAIDEN LEIRI Jyväskylässä, hinta 120e.

1. – 6.6. VARHAISNUORTEN LEIRI Stella Marisissa, 10 - 13v., hinta 70e/sisarukset60e/ei kat. 80e.

8. – 14.6. I LASTENLEIRI Stella Marisissa, 5 – 9v., hinta 60e/sisarukset 50e.

14. – 20.6. II LASTENLEIRI, samat kuin edellä.8.6. – 15.6. LASTENLEIRI Jyväskylässä, lisätiedot myöhemmin.22.6. – 29.6. ENGLISH CAMP Stella Marisissa, 8 – 13v., hinta 80e/sis. 70e/ei kat. 90e.30.6. – 6.7. PERHELEIRI Stella Marisissa, lisätiedot myöhemmin.

30.6. – 6.7. ISOSKOULUTUS perheleirin aikana, koulutettavilta leiri ilmainen, yli 15v.mieluummin, 15-vuotiaiden leirin käynyt.6. – 13.7. SPORTTILEIRI Stella Marisissa, 8 – 13v., hinta 80e/sis.70e/ei kat. 90e.13. – 20.7. TAIDELEIRI Stella Marisissa kaiken ikäisille, lapset vain oman holhoojankanssa,hinta 190e/alle 15v.110e/ ei kat. 205e/120e.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Katekeettinen keskus: puh. 09-2416095 fax 09-5885157.Tarkemmat tiedot myöhemmin Fidesissä. Ilmoittautuneet saavat oman kirjeen lähempä-nä leiriä.

Jeesuksen pyhän sydämen maallikoidenJeesuksen pyhän sydämen maallikoidenJeesuksen pyhän sydämen maallikoidenJeesuksen pyhän sydämen maallikoidenJeesuksen pyhän sydämen maallikoidenretretti Turussa

isä Frans VFrans VFrans VFrans VFrans Vossin ossin ossin ossin ossin SCJ johdolla pe 28.2. - su 2.3.

Aiheena Jeesuksen pyhän sydämen spiritualiteetin ajankohtai-suus. Majoitus ja täysihoito 75 euroa. Ilmoittautumiset Birgit-talaissisarille, puh. 02-2501910, fax 02-2503078. Ursininkatu15 A, 20100 Turku.

Pyhän Henrikin SeuranPyhän Henrikin SeuranPyhän Henrikin SeuranPyhän Henrikin SeuranPyhän Henrikin Seurankulttuurimatka

keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003

SITOSITOSITOSITOSITOVVVVVAAAAAT VT VT VT VT VARAARAARAARAARAUKSETUKSETUKSETUKSETUKSET14.2.2003 MENNESSÄ!14.2.2003 MENNESSÄ!14.2.2003 MENNESSÄ!14.2.2003 MENNESSÄ!14.2.2003 MENNESSÄ!

Matkan hinta jaetussa 2-hh 497 euroa, 1-hh 597 eu-roa. Ennakkomaksu 100 euroa (jota ei palauteta) ilmoit-tautumisen yhteydessä. Voimassa oleva ulkomaanpassivaaditaan. Ilmoittautumiset, tiedustelut ja tarkempimatkaohjelma: Lauri Lehtovirta, puh. 0205 615328 (ark.9-17), email [email protected].

MYYDÄÄNMYYDÄÄNMYYDÄÄNMYYDÄÄNMYYDÄÄN

Espanjalainen ensikommuu-niomekko, koko 130-140 cm,hinta 34 euroa. Puh. 040-8340889.

Pyhiinvaellus LourdesiinTeresat järjestävät pyhiinvaellusmatkan Lourdesiin18.-23.9.2003. Matkan tämänhetkinen kustannusar-vio on 850-950 euroa (sis. matkat ja täysihoidon).Paikkoja on varattuna 28. Ennakkoilmoittautumisiaotetaan vastaan P. Marian seurakunnassa teresaillois-sa sekä kansliassa tiistaisin ja torstaisin.

SuomenSuomenSuomenSuomenSuomenekumeenisenekumeenisenekumeenisenekumeenisenekumeenisen

neuvostonneuvostonneuvostonneuvostonneuvostonnaisjaostonnaisjaostonnaisjaostonnaisjaostonnaisjaoston

KKKKKEVÄTTEVÄTTEVÄTTEVÄTTEVÄTTAPAPAPAPAPAHTUMAAHTUMAAHTUMAAHTUMAAHTUMA

Stella MarisissaStella MarisissaStella MarisissaStella MarisissaStella Marisissa28.2.-2.3.28.2.-2.3.28.2.-2.3.28.2.-2.3.28.2.-2.3.

Hengellinenäitiys

Mukana: Anja Järvi, Anna-Mari Kaskinen, Eija Kemp-pi, Elina Grönlund, sr. The-resa Jezl.

Hinta 95 euroa. Ilmoit-tautumiset ja tiedustelut:Leena Kangas, puh. 019-335793, fax 019-335892.

Sr. Mary Vénard LeBeau CPPStäyttää 80 vuotta!

Sisar Mary Vénard viettää 80-vuotissynty-Sisar Mary Vénard viettää 80-vuotissynty-Sisar Mary Vénard viettää 80-vuotissynty-Sisar Mary Vénard viettää 80-vuotissynty-Sisar Mary Vénard viettää 80-vuotissynty-mäpäiväänsä Tmäpäiväänsä Tmäpäiväänsä Tmäpäiväänsä Tmäpäiväänsä Tallinnassa 22.2.allinnassa 22.2.allinnassa 22.2.allinnassa 22.2.allinnassa 22.2.

Hän pyytää, että häntä muistettaisiin lah-Hän pyytää, että häntä muistettaisiin lah-Hän pyytää, että häntä muistettaisiin lah-Hän pyytää, että häntä muistettaisiin lah-Hän pyytää, että häntä muistettaisiin lah-joituksin allamainitulle tilille. Ei henkilö-joituksin allamainitulle tilille. Ei henkilö-joituksin allamainitulle tilille. Ei henkilö-joituksin allamainitulle tilille. Ei henkilö-joituksin allamainitulle tilille. Ei henkilö-kohtaisia lahjoja.kohtaisia lahjoja.kohtaisia lahjoja.kohtaisia lahjoja.kohtaisia lahjoja.

“Education in Estonia”“Education in Estonia”“Education in Estonia”“Education in Estonia”“Education in Estonia”Nordea 226218-27184Nordea 226218-27184Nordea 226218-27184Nordea 226218-27184Nordea 226218-27184

Page 11: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 11

Artikkeleita

Miksi rakastamme paavia?Osa 3/3

Rooman piispan kirRooman piispan kirRooman piispan kirRooman piispan kirRooman piispan kir-----kollisen vallan määrit-kollisen vallan määrit-kollisen vallan määrit-kollisen vallan määrit-kollisen vallan määrit-telytelytelytelytely

Herra asetti Simonin yk-sin Kirkon kallioksi ja avain-tenhaltijaksi (vrt. Matt16:18-19) sekä teki hänestäkoko laumansa paimenen(vrt. Joh 21:15 jne.). SiksiRooman paavilla on täysi jaylin kirkollinen valta.

Hänellä on täysi valta:Paavi voi ratkaista minkä ta-hansa Kirkon toimivaltaankuuluvan asian. Tämän val-lan kohteina ovat siis uskoja tavat, mutta myös Kirkonhallinto ja kirkkokuri.

Hänellä on ylin valta: hä-nen valtansa ei ylitä ainoas-taan kunkin yksittäisen piis-pan valtaa, vaan myös kaik-ki piispat yhdessä. Siksi kir-kolliskokouskaan ei ole paa-vin yläpuolella. VatikaaninII kirkolliskokous julistaa:"Apostoli Pietari ja muutapostolit muodostavat yh-dessä apostolikollegion. Täl-lä kollegiolla, piispojen ko-kouksella, on valtaa vainyhteydessä Rooman piispan,Pietarin seuraajan kanssa.Piispojen yhdessä päänsä,Rooman piispan, kanssa te-kemät päätökset, eikä mil-loinkaan ilman tätä päätä,ovat myös korkeimman jatäydellisen kirkollisen vallanosoituksia. Tätä valtaa heeivät kuitenkaan voi käyttääilman Rooman ylipaimenta(…) Ekumeeninen kirkollis-kokous on pätevä vain sil-loin, kun sen on vahvistanuttai vähintään hyväksynytsellaiseksi Pietarin seuraaja."(Lumen Gentium 22).

Ei uskovien joukko, eiapostolinen kirkolliskokous,vaan Pietari yksin vastasiJeesukselle: Sinä olet Kris-tus, elävän Jumalan Poika.Kun apostolit hetkeä aikai-semmin toistelivat Jeesustaseuranneen väkijoukon kä-sityksiä, he toistivat pelkkääharhaoppia. Pietari ei muo-dostanut uskomme perus-dogmia kollektiivisen neu-vottelun jälkeen, vaan tai-vaallisen Isän välittömälläavulla (kuten Jeesus Kristusitse todistaa); ja hänen sa-nansa määritti kristittyjenuskon omalla voimallaan, eitoisten yksimielisyydenkautta.

Rooman piispan ereh-Rooman piispan ereh-Rooman piispan ereh-Rooman piispan ereh-Rooman piispan ereh-tymättömyystymättömyystymättömyystymättömyystymättömyys

Kiirastorstaina ennenkuolemaansa Jeesus sanoiPietarille: "Simon, Simon!Saatana on saanut luvanseuloa teitä niin kuin viljaa.Mutta minä olen rukoillutpuolestasi, ettei uskosi sam-muisi. Ja kun olet palannuttakaisin, vahvista veljiäsi."(Luuk 22:31-32)

Paavi ei voisi täyttää Ju-malan hänelle uskomaa teh-

tymättömyydestä. Vatikaa-nin toinen kirkolliskokous(1965) määritteli Vatikaa-nin I kirkolliskokoukseenperustuen tuon opin seuraa-vin sanoin: "Virkansa puo-lesta Rooman paavi, piis-painkollegion pää, on ereh-tymätön, kun hän kaikkienuskovien esipaimenena jaopettajana veljiään uskossavahvistaen (vrt. Luuk 22:32)lopullisella tavalla julistaaminkä tahansa uskoa ja mo-raalia koskevan opetuksen.Siksi hänen päätöksiään oi-

taja ja erehtymätön tulkitsi-ja. Sama Pietari voi yksityis-henkilönä, puhuessaan jatoimiessaan vain omienluonnollisten voimiensa jainhimillisen käsityskykynsämukaan, sanoa ja tehdä ar-vottomia, vietteleviä ja jopasaatanallisia asioita (vrt.Matt 16:23). Mutta hänenhenkilökohtaiset puutteen-sa ja syntinsä ovat ohimene-viä, kun taas kirkkoruhti-naan sosiaalinen funktio py-syy. "Saatana" ja "viettelys"katosivat, mutta Pietari jäi.

Paavin opetuksen kunni-oittamista ei tule rajoittaaniihin harvoihin tapauksiin,jolloin hän puhuu ex cat-hedra (kaikkien uskovienesipaimenena ja opettaja-na). Vatikaanin toinen kir-kolliskokous julistaa: "Tah-don ja ymmärryksen on us-kollisesti alistuttava erityi-sesti Rooman paavin [ja hä-neen yhteydessä olevienpiispojen] autenttiselle ope-tusauktoriteetille, silloinkin,kun hän ei puhu suoranaises-ti ex cathedra. Hänen kor-kein opetusvirkansa on ainakunnioittaen tunnustettavaja hänen päätöksiinsä pitäy-dyttävä sellaisina kuin hänon mielensä ja aikeensa esiintuonut päätellen kyseistendokumenttien luonteesta,tietyn opin usein toistuvas-ta julistamisesta tai tavasta,jolla se on muotoiltu." (Lu-men Gentium 25)

Isien opetus vahvistaapaavin erehtymättömyyden.Lyonin pyhä Ireneus sanoo,että "Rooman Kirkossa tra-ditio on säilynyt vahingoit-tumattomana" (Adv. haer.III, 2-3). Pyhä PetrusChrysologus kirjoittaa:"Rooman pyhä paavi tarjo-aa oikeaa uskoa niille, jotkasitä etsivät" (Kirje Eutyk-hokselle, 2). Pyhä Hierony-mus kirjoittaa paavi Dama-sukselle: "Vain teillä on va-hingoittumattomana säily-nyt isien traditio" (Ep. 15,1).Pyhän Augustinuksen (354-430) mukaan "causa finitaest" (asia on loppuun käsi-telty), kun paavi on määri-tellyt uskonkysymyksen(Sermo 131, 10, 10).

ALEXANDRE HAVARD

tävää, ellei hän olisi puettuerehtymättömyyteen uskonja moraalin kysymyksissä.Kirkko halvaantuisi uskon-opillisen auktoriteetin puut-tuessa. Sen olisi lähes mah-dotonta tarkentaa ilmoituk-sen sisällön merkitystä. Kris-tuksen totuus, joka on uskot-tu Kirkon haltuun, ei ole de-positum palosuojatussa kaa-pissa, Kirkko ei ole dogmaat-tinen kassakaappi, vaanKristuksen elävä ruumis.Toisin sanoen dogmaattinenkehitys on välttämättömyys,ja uskollisuus traditiolle senkuolleen ja ulkoisen suojaa-misen merkityksessä abst-raktio.

Sen jälkeen, kun eku-meeniset kirkolliskokouksetolivat vahvistaneet paavinetusijan opettajana, Vatikaa-nin ensimmäinen kirkollis-kokous (1870) julisti dog-min Rooman piispan ereh-

kein kutsutaankin itsessään,ei Kirkon suostumuksen pe-rustella, peruuttamattomik-si, koska ne syntyvät hänel-le autuaan Pietarin hahmos-sa luvatun Pyhän Hengenmyötävaikutuksesta, eivätkäne siis tarvitse kenenkääntoisen henkilön vahvistustaeikä niistä voi valittaa mi-hinkään muuhun oikeusis-tuimeen." (Lumen Gentium25)

Paavi ei ole erehtymätönpuhuessaan yksityishenkilö-nä (600-luvulla paavi Ho-norius tunnusti Konstanti-nopolin patriarkka Sergiok-selle kirjoittamassaan yksi-tyiskirjeessä tämän mielestämonoteletististä harhaop-pia). Simon Pietari on kato-lisen Kirkon esipaimenenaja opettajana, Jumalan tuke-mana ja kaikkien puolestapuhuvana, uskollinen Ju-mal-ihmisen totuuden todis-

Vad är enkatolskprofessionelljournalist?Nyligen firade det interna-tionella katolska pressför-bundet sitt 75-års jubileumi Rom med drygt 100 med-lemmar närvarande.

Vid den påvliga audien-sen ställde påven frågan “vadinnebär det att vara en ka-tolsk professionell journa-list?’ Han besvarade densjälv. “Det betyder helt en-kelt, att man måste ha per-sonlig integritet och att enspersonliga och professionel-la liv bör avspegla Jesu livoch evangliets lära.

- Journalisten måste strä-va till att leva upp till sittyrkes högsta ideal, han börvara en bönens människaoch alltid vara beredd att gesitt bästa, förklarade påven.

- Journalisten måste hamodet att söka och spridasanningen, även när denmottas med motvilja ellerinte anses politiskt korrekt.Detta kräver av journalistenöppenhet för sådana mora-liska, religiösa och andligaaspekt av människolivet,som ofta missförstås ellermedvetet ignoreras.

Påven underströk “att detinnebär att journalisten intebara bör rapportera de ogär-ningar och tragedier som fö-rekommer, utan också depositiva och upplyftande ini-tiativ som fattas till hjälp förmänniskor i nöd, d.v.s. fatti-ga, sjuka, handikappade,svaga och dem som glömsbort av samhället.” Han till-fogade “journalisten måstemed andra ord själv vara ettexempel på hopp och hjäl-temod i en värld, som så des-perat har behov av båda.”

Det är denna anda somdet internationella katolskapressförbundet bör försökafrämja hos sina medlemmaroch i sina aktiviteter, så attorganisationen fortsätt-ningsvis kan vara en källatill gemenskap och en hjälpför de katolska journalister-na, sade påven.

Påven avslutade audien-sen med att säga att “denkatolska journalisten inteendast skall eftersträva enhög professionell nivå utanockså moraliskt hjältemod.”

- Vi är förpliktade att blihelgon, att sprida ljus och -som Jesus - göra blinda seen-de.

MÄRTA AMINOFF UR KO

Page 12: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

12 - Fides 2/2003

Artikkeleita

Kehitysvammaiset profeettoina

VVVVVapahtajan äiti, Neitsyt Maria,apahtajan äiti, Neitsyt Maria,apahtajan äiti, Neitsyt Maria,apahtajan äiti, Neitsyt Maria,apahtajan äiti, Neitsyt Maria,pyydämme sinua siunaamaan meidän kotimme.pyydämme sinua siunaamaan meidän kotimme.pyydämme sinua siunaamaan meidän kotimme.pyydämme sinua siunaamaan meidän kotimme.pyydämme sinua siunaamaan meidän kotimme.Sulje meidät kaikki sinun lempeään sydämeesi.Sulje meidät kaikki sinun lempeään sydämeesi.Sulje meidät kaikki sinun lempeään sydämeesi.Sulje meidät kaikki sinun lempeään sydämeesi.Sulje meidät kaikki sinun lempeään sydämeesi.TTTTTulkoon meidän talostamme oikea koti,ulkoon meidän talostamme oikea koti,ulkoon meidän talostamme oikea koti,ulkoon meidän talostamme oikea koti,ulkoon meidän talostamme oikea koti,jossa pienet ja puolustuskyvyttömät saavat tukea elämässään,jossa pienet ja puolustuskyvyttömät saavat tukea elämässään,jossa pienet ja puolustuskyvyttömät saavat tukea elämässään,jossa pienet ja puolustuskyvyttömät saavat tukea elämässään,jossa pienet ja puolustuskyvyttömät saavat tukea elämässään,jotta he saisivat elää täyttä elämää.jotta he saisivat elää täyttä elämää.jotta he saisivat elää täyttä elämää.jotta he saisivat elää täyttä elämää.jotta he saisivat elää täyttä elämää.Olkoon kotimme suojapaikka sureville ja yhteiskunnan hylkäämille,Olkoon kotimme suojapaikka sureville ja yhteiskunnan hylkäämille,Olkoon kotimme suojapaikka sureville ja yhteiskunnan hylkäämille,Olkoon kotimme suojapaikka sureville ja yhteiskunnan hylkäämille,Olkoon kotimme suojapaikka sureville ja yhteiskunnan hylkäämille,että he löytäisivät lohduttajia.että he löytäisivät lohduttajia.että he löytäisivät lohduttajia.että he löytäisivät lohduttajia.että he löytäisivät lohduttajia.

ARKIN RUKOUS

Jean VJean VJean VJean VJean Vanieranieranieranieranier, Pariisin lähellä asuva katolinen filosofian pro-, Pariisin lähellä asuva katolinen filosofian pro-, Pariisin lähellä asuva katolinen filosofian pro-, Pariisin lähellä asuva katolinen filosofian pro-, Pariisin lähellä asuva katolinen filosofian pro-fessori, joka on omistanut elämänsä kehitysvammaisille, eifessori, joka on omistanut elämänsä kehitysvammaisille, eifessori, joka on omistanut elämänsä kehitysvammaisille, eifessori, joka on omistanut elämänsä kehitysvammaisille, eifessori, joka on omistanut elämänsä kehitysvammaisille, eiole Suomessakaan aivan tuntematon henkilö. Tole Suomessakaan aivan tuntematon henkilö. Tole Suomessakaan aivan tuntematon henkilö. Tole Suomessakaan aivan tuntematon henkilö. Tole Suomessakaan aivan tuntematon henkilö. Tammikuus-ammikuus-ammikuus-ammikuus-ammikuus-sa hän vieraili jo toisen kerran Suomessa. Pari hänen kirsa hän vieraili jo toisen kerran Suomessa. Pari hänen kirsa hän vieraili jo toisen kerran Suomessa. Pari hänen kirsa hän vieraili jo toisen kerran Suomessa. Pari hänen kirsa hän vieraili jo toisen kerran Suomessa. Pari hänen kir-----jaansa on myös julkaistu suomeksi; mm. ”Elämä arkissa” jajaansa on myös julkaistu suomeksi; mm. ”Elämä arkissa” jajaansa on myös julkaistu suomeksi; mm. ”Elämä arkissa” jajaansa on myös julkaistu suomeksi; mm. ”Elämä arkissa” jajaansa on myös julkaistu suomeksi; mm. ”Elämä arkissa” ja”Murrettu ruumis”. Suomessa V”Murrettu ruumis”. Suomessa V”Murrettu ruumis”. Suomessa V”Murrettu ruumis”. Suomessa V”Murrettu ruumis”. Suomessa Vanieria tunnetumpi uskon-anieria tunnetumpi uskon-anieria tunnetumpi uskon-anieria tunnetumpi uskon-anieria tunnetumpi uskon-nollisten kirjojen kirjoittaja Harry Nouwens asui elämänsänollisten kirjojen kirjoittaja Harry Nouwens asui elämänsänollisten kirjojen kirjoittaja Harry Nouwens asui elämänsänollisten kirjojen kirjoittaja Harry Nouwens asui elämänsänollisten kirjojen kirjoittaja Harry Nouwens asui elämänsälopulla Kanadassa Jean Vlopulla Kanadassa Jean Vlopulla Kanadassa Jean Vlopulla Kanadassa Jean Vlopulla Kanadassa Jean Vanierin perustamassa kehitysvam-anierin perustamassa kehitysvam-anierin perustamassa kehitysvam-anierin perustamassa kehitysvam-anierin perustamassa kehitysvam-maisten yhteisössä. Kirjassaan ”Tmaisten yhteisössä. Kirjassaan ”Tmaisten yhteisössä. Kirjassaan ”Tmaisten yhteisössä. Kirjassaan ”Tmaisten yhteisössä. Kirjassaan ”Toivo kaaoksen maailmas-oivo kaaoksen maailmas-oivo kaaoksen maailmas-oivo kaaoksen maailmas-oivo kaaoksen maailmas-sa” hän kuvailee koskettavasti ystävyyttään Aatamin kans-sa” hän kuvailee koskettavasti ystävyyttään Aatamin kans-sa” hän kuvailee koskettavasti ystävyyttään Aatamin kans-sa” hän kuvailee koskettavasti ystävyyttään Aatamin kans-sa” hän kuvailee koskettavasti ystävyyttään Aatamin kans-sa, joka on syvästi kehitysvammainen.sa, joka on syvästi kehitysvammainen.sa, joka on syvästi kehitysvammainen.sa, joka on syvästi kehitysvammainen.sa, joka on syvästi kehitysvammainen.

TTTTTammikuun alussa Jean Vammikuun alussa Jean Vammikuun alussa Jean Vammikuun alussa Jean Vammikuun alussa Jean Vanier saapui Suomeen Helsin-anier saapui Suomeen Helsin-anier saapui Suomeen Helsin-anier saapui Suomeen Helsin-anier saapui Suomeen Helsin-gin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatoi-gin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatoi-gin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatoi-gin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatoi-gin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatoi-minnan kutsumana. Kolmipäiväisen retretin aikana Jean Vminnan kutsumana. Kolmipäiväisen retretin aikana Jean Vminnan kutsumana. Kolmipäiväisen retretin aikana Jean Vminnan kutsumana. Kolmipäiväisen retretin aikana Jean Vminnan kutsumana. Kolmipäiväisen retretin aikana Jean Va-a-a-a-a-nier varusti oman elämänsä kokemuksilla yli 50 pappia, dia-nier varusti oman elämänsä kokemuksilla yli 50 pappia, dia-nier varusti oman elämänsä kokemuksilla yli 50 pappia, dia-nier varusti oman elämänsä kokemuksilla yli 50 pappia, dia-nier varusti oman elämänsä kokemuksilla yli 50 pappia, dia-

konia ja muuta työntekijää Johanneksen evankeliumin kerkonia ja muuta työntekijää Johanneksen evankeliumin kerkonia ja muuta työntekijää Johanneksen evankeliumin kerkonia ja muuta työntekijää Johanneksen evankeliumin kerkonia ja muuta työntekijää Johanneksen evankeliumin ker-----tomusten avulla. Hän puhui elävästi siitä, miten Kristus suh-tomusten avulla. Hän puhui elävästi siitä, miten Kristus suh-tomusten avulla. Hän puhui elävästi siitä, miten Kristus suh-tomusten avulla. Hän puhui elävästi siitä, miten Kristus suh-tomusten avulla. Hän puhui elävästi siitä, miten Kristus suh-tautui oman aikansa kulttuurin, yhteiskunnan ja kanssaih-tautui oman aikansa kulttuurin, yhteiskunnan ja kanssaih-tautui oman aikansa kulttuurin, yhteiskunnan ja kanssaih-tautui oman aikansa kulttuurin, yhteiskunnan ja kanssaih-tautui oman aikansa kulttuurin, yhteiskunnan ja kanssaih-misten hylkäämiin ja väheksyttyihin ihmisiin.misten hylkäämiin ja väheksyttyihin ihmisiin.misten hylkäämiin ja väheksyttyihin ihmisiin.misten hylkäämiin ja väheksyttyihin ihmisiin.misten hylkäämiin ja väheksyttyihin ihmisiin.

Retretti pyrki olemaan ”valoa hämärässä”. Jean VRetretti pyrki olemaan ”valoa hämärässä”. Jean VRetretti pyrki olemaan ”valoa hämärässä”. Jean VRetretti pyrki olemaan ”valoa hämärässä”. Jean VRetretti pyrki olemaan ”valoa hämärässä”. Jean Vanier eianier eianier eianier eianier eisytyttänyt valoa vain kehitysvammaisten hämärään elämään,sytyttänyt valoa vain kehitysvammaisten hämärään elämään,sytyttänyt valoa vain kehitysvammaisten hämärään elämään,sytyttänyt valoa vain kehitysvammaisten hämärään elämään,sytyttänyt valoa vain kehitysvammaisten hämärään elämään,vaan myös kirkon palvelijoiden elämään. Myös he kaipaa-vaan myös kirkon palvelijoiden elämään. Myös he kaipaa-vaan myös kirkon palvelijoiden elämään. Myös he kaipaa-vaan myös kirkon palvelijoiden elämään. Myös he kaipaa-vaan myös kirkon palvelijoiden elämään. Myös he kaipaa-vat hengellistä tukea sekä uusia virikkeitä täyttääkseen hy-vat hengellistä tukea sekä uusia virikkeitä täyttääkseen hy-vat hengellistä tukea sekä uusia virikkeitä täyttääkseen hy-vat hengellistä tukea sekä uusia virikkeitä täyttääkseen hy-vat hengellistä tukea sekä uusia virikkeitä täyttääkseen hy-vin sen tehtävän, jota varten Kristus on kutsunut heidät.vin sen tehtävän, jota varten Kristus on kutsunut heidät.vin sen tehtävän, jota varten Kristus on kutsunut heidät.vin sen tehtävän, jota varten Kristus on kutsunut heidät.vin sen tehtävän, jota varten Kristus on kutsunut heidät.

Retretti oli ekumeeninen, jossa oli muutamia katolisiaRetretti oli ekumeeninen, jossa oli muutamia katolisiaRetretti oli ekumeeninen, jossa oli muutamia katolisiaRetretti oli ekumeeninen, jossa oli muutamia katolisiaRetretti oli ekumeeninen, jossa oli muutamia katolisiaosanottajia myös Ruotsista ja Norjasta – heidän joukossaanosanottajia myös Ruotsista ja Norjasta – heidän joukossaanosanottajia myös Ruotsista ja Norjasta – heidän joukossaanosanottajia myös Ruotsista ja Norjasta – heidän joukossaanosanottajia myös Ruotsista ja Norjasta – heidän joukossaankehitysvammaisia. Suomesta osallistui isä Frans Vkehitysvammaisia. Suomesta osallistui isä Frans Vkehitysvammaisia. Suomesta osallistui isä Frans Vkehitysvammaisia. Suomesta osallistui isä Frans Vkehitysvammaisia. Suomesta osallistui isä Frans Voss SCJ,oss SCJ,oss SCJ,oss SCJ,oss SCJ,joka kertoo alla olevassa artikkelissa innostuneesti retretinjoka kertoo alla olevassa artikkelissa innostuneesti retretinjoka kertoo alla olevassa artikkelissa innostuneesti retretinjoka kertoo alla olevassa artikkelissa innostuneesti retretinjoka kertoo alla olevassa artikkelissa innostuneesti retretinantimista.antimista.antimista.antimista.antimista.

Otsikko ei vaikuta kovin-kaan järkevältä, mutta JeanVanierin mielestä siihen si-sältyy paljon totuutta. Se onyhteenveto Kristuksen sano-masta ja elämäntehtävästä.Hän tuli julistamaan sanoinja teoin, miten suuresti tai-vaallinen Isä on rakastunutihmisiin, erityisesti niihin,jotka ovat kanssaihmistensäväheksymiä tai hylkäämiä,usein sorrettuja ja sangenyksinäisiä, kuten esimerkik-si kehitysvammaiset ovat.Perustamansa kehitysvam-maisten liikkeen avulla JeanVanier – nyt 74-vuotias – onpuolustamassa jokaisen ih-misen ainutlaatuista arvoaJumalan silmissä. Siksi mei-dän on kunnioitettava ja ra-kastettava toisiamme. Erityi-sesti niitä, jotka eivät vam-mojensa tähden kykene puo-lustamaan itseään, koska heovat osittain tai toisinaankokonaan riippuvaisia lä-himmäistensä myötätunnos-

ta ja rakkaudesta.Toisen maailmansodan

aikana ollessaan nuorenaupseerina Kanadan laivas-tossa Jean Vanier on itse ker-tonut oppineensa käsittele-mään kaikenlaisia tuhoasei-ta: sodan jälkeen hän asuivanhempiensa kanssa Parii-sissa, jossa hänen äitinsä toi-mi kansainvälisen PunaisenRistin johtotehtävissä. Äi-tinsä kautta Jean tutustuisodan kammottaviin seura-uksiin. Hän näki kaikenlai-sia sodan uhreja, keskityslei-

reistä palanneita eläviä luu-rankoja, sotavankien ja haa-voittuneiden kurjuuden, or-pojen ja leskien turvatto-muuden. Heidän kohtaami-sensa herätti hänessä haluntehdä jotakin taistellakseenihmisten ja kansojen itsek-kyyttä vastaan ja puolustaak-seen ihmisarvoa.

Silloin muuan pappi kut-sui hänet kehitysvammais-ten hoitopaikkaan auttaak-seen häntä ymmärtämään,mitä varten Vapahtaja olitullut maailmaan. Hän ker-

toi Jeanille Jeesuksen ensim-mäisestä saarnasta Nasaretinsynagogassa, siitä kuinka Ju-malan Henki oli voidellutHänet messiaaksi ja lähettä-nyt Hänet ilmoittamaanköyhille hyvän sanoman, ju-listamaan vangituille vapau-tusta ja sokeille näkönsä saa-mista, päästämään sorretutvapauteen ja julistamaanHerran riemuvuotta, ilmoit-tamaan, että Jumalan valta-kunta oli tullut lähelle (vrt.Luuk 4:16-19). TaivaallinenIsä oli lähettänyt Jeesukses-

sa oman Poikansa maail-maan antamaan uuden Hen-gen ja uuden sydämen ihmi-sille ja on siten halunnutkutsua kaikki, jotka häneenuskovat, tekemään samoinPyhän Hengen avulla, jon-ka he ovat saaneet kastees-sa.

Jean päätti elää muuta-mien kehitysvammaistenkanssa Pariisin läheisyydes-sä. Asuessaan heidän kans-saan hän eläytyi syvästi hei-dän elämänsä suruihin jailoihin. Hän oppi tuntemaanheidän hätäänsä ja tarpei-taan, heidän pelkojensa jaahdistustensa syitä. Hän oi-valsi pian, kuinka paljon yh-teiselämä näiden kehitys-vammaisten kanssa muuttihänen omaa suhtautumis-taan lähimmäisiin ja maail-maan. Hänen uskonsa Juma-lan rakkauteen syveni ja senseurauksena hänen suhteen-sa Kristukseen, maailmanVapahtajaan rikastui. Hoi-

Vem ger åt påven förslagen till böneapostolatets böneämnen?

Det är en fråga som jagDet är en fråga som jagDet är en fråga som jagDet är en fråga som jagDet är en fråga som jagofta funderat på. Närofta funderat på. Närofta funderat på. Närofta funderat på. Närofta funderat på. Närjag funnit uttryckenjag funnit uttryckenjag funnit uttryckenjag funnit uttryckenjag funnit uttryckenalltför byrokratiska föralltför byrokratiska föralltför byrokratiska föralltför byrokratiska föralltför byrokratiska förmin smak har jag murmin smak har jag murmin smak har jag murmin smak har jag murmin smak har jag mur-----rat över Vrat över Vrat över Vrat över Vrat över Vatikanensatikanensatikanensatikanensatikanenssmå byråkrater mensmå byråkrater mensmå byråkrater mensmå byråkrater mensmå byråkrater mendet har varit ett mis-det har varit ett mis-det har varit ett mis-det har varit ett mis-det har varit ett mis-stag.stag.stag.stag.stag.

I Katolskt magasins sistanummer för år 2002 fick jagfakta. Jag lånar dess text (avRyszard A. Klinger):

Underlaget till påvens bö-neintentioner för år 2004 ärredan färdigt.Förslagen utar-betades av 10 representanterför Böneapostolatet vid ettmöte i september på Stifts-gården Marielund.

Arbetsgruppen består av je-suitpräster och lekfolk frånett tiotal europeiska länderunder ledning av pater Alo-ys van Doren, som också äransvarig för Böneapostola-tets världsvida arbete.

- Men böneintentionerna ärinte Böneapostolatets ellerjesuiternas understryker pa-ter Francisco Herrrera, StaEugenia församling i Stock-holm.

- Intentionerna är endastpåvens. Det är han som görurvalet och naturligtviskompletterar han dem ock-så.

Valet av böneintentionersker mot bakgrund av detpolitiska och andliga läget ivärlden. Man frågar sig vil-ka de mest brännande frågor-na är, och man lyfter framspända relationer mellanländer, religioner eller kyr-kor. I möjligaste mån försö-ker man undvika upprep-ning .

Böneintentionerna är upp-delade i två kategorier: all-männa och missionerande.

- Det är viktigt att bönein-tentionerna har betydelseför katolikerna runt om ivärlden, menar pater Herre-ra. Ett exempel är att dengenetiska forskningen ska tahänsyn till människovärdet.

I vissa länder kompletterasdock påvens böheintentio-ner med det lokala stiftetsintentioner.

Antalet engagerade med-lemmar i Böneapostolatetgår endast att uppskatta.Enligt pater Herrera har maninget medlemsregister, menhan menar att den somverkligen ber påvens bö-neintentioner kan räkna sigsom medlem, och det är ettstort antal miljoner männis-

kor runt om i världen.

- Vilken är då Böneaposto-latets främsta uppgift?

- Det är att befrämja böneli-vet i Kyrkan, svarar paterHerrera.

- Vår uppgift är inte främstatt grunda bönegrupper, vil-ket ändå kan bli en naturligkonsekvens då människorträffas för att be.

MÄRTA AMINOFF

Page 13: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 13

Artikkeleita

nykyajan ihmisillevatessaan heitä hän oppi yhäparemmin ymmärtämäänJeesuksen mielen. Hän alkoilukea uudella tavalla PyhänRaamatun kirjoituksia japyrki johdonmukaisesti seu-raamaan Jeesuksen esimerk-kiä ja kasvamaan Hänenkanssaan yhä enemmän Hä-nen kaltaisekseen. Hän näki

hämmästyttäviä yhtäläi-syyksiä kehitysvammaistenkaipausten ja ”tavallisten”ihmisten elämän odotusten,myös omien odotustensakanssa. Hän oppi paremminymmärtämään ja tuntemaanoman sydämensä rakkaudentarpeen tulla rakastetuksi japystyä antamaan rakkauttatoisille. Samalla hän näkimyös oman puutteellisen japelastusta tarvitsevan itsen-sä. Hän tajusi, että antamal-la rakkautta ihminen voisaada sitä rakkautta, mitähän niin kipeästi tarvitsee.Hän otti vaarin siitä kutsus-ta, jonka Jeesus huusi temp-pelissä: ”Jos joku janoaa, tul-

Oi Maria, me pyydämme sinua,Oi Maria, me pyydämme sinua,Oi Maria, me pyydämme sinua,Oi Maria, me pyydämme sinua,Oi Maria, me pyydämme sinua,avaa meidän sydämemme ja tee ne lempeiksi,avaa meidän sydämemme ja tee ne lempeiksi,avaa meidän sydämemme ja tee ne lempeiksi,avaa meidän sydämemme ja tee ne lempeiksi,avaa meidän sydämemme ja tee ne lempeiksi,jotta vastaanottaisimme hellyydellä ja hoivaisimme kärsivällisyydelläjotta vastaanottaisimme hellyydellä ja hoivaisimme kärsivällisyydelläjotta vastaanottaisimme hellyydellä ja hoivaisimme kärsivällisyydelläjotta vastaanottaisimme hellyydellä ja hoivaisimme kärsivällisyydelläjotta vastaanottaisimme hellyydellä ja hoivaisimme kärsivällisyydelläkaikki ne ihmiset, jotka sinä lähetät meidän luoksemme.kaikki ne ihmiset, jotka sinä lähetät meidän luoksemme.kaikki ne ihmiset, jotka sinä lähetät meidän luoksemme.kaikki ne ihmiset, jotka sinä lähetät meidän luoksemme.kaikki ne ihmiset, jotka sinä lähetät meidän luoksemme.Täytä meidän sydämemme rakkaudellasi ja myötätunnollasi,Täytä meidän sydämemme rakkaudellasi ja myötätunnollasi,Täytä meidän sydämemme rakkaudellasi ja myötätunnollasi,Täytä meidän sydämemme rakkaudellasi ja myötätunnollasi,Täytä meidän sydämemme rakkaudellasi ja myötätunnollasi,että osaisimme rakastaa ja palvella jokaista,että osaisimme rakastaa ja palvella jokaista,että osaisimme rakastaa ja palvella jokaista,että osaisimme rakastaa ja palvella jokaista,että osaisimme rakastaa ja palvella jokaista,joka makaa kärsien tien reunalla,joka makaa kärsien tien reunalla,joka makaa kärsien tien reunalla,joka makaa kärsien tien reunalla,joka makaa kärsien tien reunalla,ja tuntisimme Jeesuksen olevan läsnä hänessä.ja tuntisimme Jeesuksen olevan läsnä hänessä.ja tuntisimme Jeesuksen olevan läsnä hänessä.ja tuntisimme Jeesuksen olevan läsnä hänessä.ja tuntisimme Jeesuksen olevan läsnä hänessä.

ARKIN RUKOUS

Oi Herra, siunaa pienten ja heikkojen ystäviesi käsillä meitäOi Herra, siunaa pienten ja heikkojen ystäviesi käsillä meitäOi Herra, siunaa pienten ja heikkojen ystäviesi käsillä meitäOi Herra, siunaa pienten ja heikkojen ystäviesi käsillä meitäOi Herra, siunaa pienten ja heikkojen ystäviesi käsillä meitäja katso armollisesti meihin heidän vilpittömän katseensa kautta.ja katso armollisesti meihin heidän vilpittömän katseensa kautta.ja katso armollisesti meihin heidän vilpittömän katseensa kautta.ja katso armollisesti meihin heidän vilpittömän katseensa kautta.ja katso armollisesti meihin heidän vilpittömän katseensa kautta.Ota myös meidät mukaan heidän joukkoonsa.Ota myös meidät mukaan heidän joukkoonsa.Ota myös meidät mukaan heidän joukkoonsa.Ota myös meidät mukaan heidän joukkoonsa.Ota myös meidät mukaan heidän joukkoonsa.

ARKIN RUKOUS

koon minun luokseni ja juo-koon niin, että hänen sisim-mästään, joka uskoen tuleejuomaan, kumpuavat elävänveden virrat” (vrt. Joh. 7:37-39). Toisin sanoen juomallaKristuksen sydämen haavas-ta ihmisestä itsestään tuleerakkauden lähde lähimmäi-silleen.

Korostaessaan sitä, ettäJumala on rakkaus, Jean eiollut niin sinisilmäinen, et-tei tuntenut synnin aiheut-tamia vammoja jokaisen ih-misen elämässä ja myös hä-nen omassa elämässään. Aa-tamin syntiinlankeemuksenjälkeen antama vastaus Ju-malan kysymykseen ”Missäolet?” ilmaisee Jean Vanierinkäsityksen mukaan hyvinelämäneheyttä kaipaavanihmisen tilan. Aatami olipiiloutunut pensaisiin peit-tääkseen alastomuutensa.Hän oli täynnä pelkoja jasyytteli Eevaa omasta uskot-tomuudestaan Jumalan rak-kaudelle. Kehitysvammais-

ten pelot, avuttomuus ja saa-mattomuus sekä yksinäisyy-teen vetäytyminen auttoivatJean Vanieria näkemään,miten samat tekijät estäväthäntä itseään rakastamastaauliisti Jumalaa ja lähimmäi-siään sekä hoitamasta kehi-tysvammaisia ystävinään.Jean oli tullut siihen tulok-

seen, että maailmassa monetovat hoitamassa kehitys-vammaisia asiakkaina, mut-ta harvat heistä ovat kehi-tysvammaisten ystäviä. Jajuuri ystävyyttä nämä tarvit-sevat eniten, niin kuin kaik-ki ihmiset kaipaavat sitä ki-peästi. Kristinuskon ydin onnimenomaan siinä, ettemmeole vain toistemme ja Juma-lan palvelijoita vaan ystäviä,saman perheen taivaallisenIsän lapsia, sisaruksia, tois-temme sisaria ja veljiä.

Jean tahtoi olla heille tosiystävä ja antaa heille ystä-vällisen elinympäristön, pal-jon ystäviä, jotka välittävätheistä ja vierailevat heidänluonaan säännöllisesti. Sel-lainen rakkaus ei ainoastaanlämmitä sydämiä vaan pa-rantaa särkyneitä ja avaa sul-keutuneita sydämiä rakkau-den siunauksille. Jean ei vä-heksy ammattilaisten, lääkä-reiden ja sairaanhoitajientyötä, eikä laitosten olemas-saoloa. Hänen yhteisöissäänasiantuntemusta pidetäänsuuresti arvossa ja kehitys-vammaisten hoidossa teh-dään hyvää yhteistyötä hei-dän ja muiden avustajien vä-lillä. Mutta ystävystyminenja ystävänä oleminen vaatiienemmän aikaa kuin taval-linen hoitoyksikkö pystyyantamaan.

Ensimmäisestä pienestäkehitysvammaisten yhtei-söstä, joka perustettiinvuonna 1964 Ranskassa, ke-hittyi suuri kehitysvammais-

Jean Vanier ei väheksy hoitolaitosten merkitystä, mutta �ystävystyminenja ystävänä oleminen vaatii enemmän aikaa kuin tavallinen hoitoyksikköpystyy antamaan�.

ten ystäväliike, johon kuu-luu tällä hetkellä noin 125Arkki-yhteisöä. Nimi Ark-ki muistuttaa Nooan arkis-ta. Jumala käski Nooaa ra-kentamaan sen perhekun-nalleen, jotta he selviytyisi-vät maailman pahuudesta.Saman suojan Jean Vaniertoivoi voivansa antaa kehi-tysvammaisille perustamis-saan yhteisöissä. Sen lisäksiperustettiin noin 1500 ”Us-kon ja Valon ryhmää”, jois-sa kehitysvammaisten van-hemmat ja ystävät kokoon-tuvat kerran kuussa rukouk-sen ja keskustelun parissa.Nämä ryhmät eivät ole en-sisijaisesti taloudellisia kan-natusryhmiä, pikemminkinniiden tarkoituksena on an-taa henkistä ja hengellistätukea niille, jotka hoitavatkehitysvammaisia kotona taiyhteisöissä. Sillä tavoin hetukevat toinen toistaan japyrkivät antamaan aina sitärakkautta, mitä heidän vam-maiset ystävänsä tarvitsevat.Kokouksissa monet ovat to-denneet saaneensa kehitys-vammaisilta ystäviltäänmyös paljon rakkautta, niinettä he itse ovat kasvaneet

entistä paremmiksi ihmisinäja kristittyinä. Nämä ryhmätovat ekumeenisia. Näitäryhmiä on myös Pohjois-maissa, esimerkiksi Ruotsis-sa niitä on jo kolme, Norjas-sa on yksi (MariahemmetOslossa). Siellä on myösmuutamia Uskon ja Valontukiryhmiä.

Pitämällä retrettejä eripuolilla maailmaa Jean Va-nier herättää ihmiset huomi-oimaan kehitysvammaistenongelmat ja tarpeet, sekäantaa virikkeitä, miten me”terveet” auttajat, ammatti-laiset ja muut voimme pa-rantaa kehitysvammaistenelämänlaatua olemalla hei-dän ystäviään. Samalla kunhuolehdimme heistä voim-me rikastua syvästi mikälime kasvamme Jumalan rak-kauden ja laupeuden tunte-misessa sekä siinä myötätun-nossa ja pyyteettömässä lä-himmäisenrakkaudessa, jon-ka Vapahtaja itse on osoit-tanut elämässään maan pääl-lä.

ISÄ FRANS VOSS SCJ

Page 14: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

14 - Fides 2/2003

Artikkeleita

Kirkko jayliopistoEuroopan vanhojen yliopistojen katolisten opis-Euroopan vanhojen yliopistojen katolisten opis-Euroopan vanhojen yliopistojen katolisten opis-Euroopan vanhojen yliopistojen katolisten opis-Euroopan vanhojen yliopistojen katolisten opis-kelijärjestöjen kappalaiset ja aktiivit tapasivatkelijärjestöjen kappalaiset ja aktiivit tapasivatkelijärjestöjen kappalaiset ja aktiivit tapasivatkelijärjestöjen kappalaiset ja aktiivit tapasivatkelijärjestöjen kappalaiset ja aktiivit tapasivatjoulukuussa Roomassa kongressissa, jonka nimi olijoulukuussa Roomassa kongressissa, jonka nimi olijoulukuussa Roomassa kongressissa, jonka nimi olijoulukuussa Roomassa kongressissa, jonka nimi olijoulukuussa Roomassa kongressissa, jonka nimi oli“Universitá, Cultura e Societá in Europa. Forum“Universitá, Cultura e Societá in Europa. Forum“Universitá, Cultura e Societá in Europa. Forum“Universitá, Cultura e Societá in Europa. Forum“Universitá, Cultura e Societá in Europa. Forumdegli Atenei più antichi d’Europa. In occasionedegli Atenei più antichi d’Europa. In occasionedegli Atenei più antichi d’Europa. In occasionedegli Atenei più antichi d’Europa. In occasionedegli Atenei più antichi d’Europa. In occasionedel VII centenario fondazione dell’Università didel VII centenario fondazione dell’Università didel VII centenario fondazione dell’Università didel VII centenario fondazione dell’Università didel VII centenario fondazione dell’Università diRoma ‘La Sapienza’”.Roma ‘La Sapienza’”.Roma ‘La Sapienza’”.Roma ‘La Sapienza’”.Roma ‘La Sapienza’”.

ta, Oslosta, Poitiersista jaHelsingistä.

Suomesta kokoukseenosallistuivat allekirjoittanutJuventus Catholican ja Cat-holic Students’ Clubin mo-deraattori, isä Manuel Pra-Manuel Pra-Manuel Pra-Manuel Pra-Manuel Pra-do do do do do sekä niitä, jotka toimivatahkerasti yliopiston pasto-raalisessa toiminnassa: PilviPilviPilviPilviPilviListo-TListo-TListo-TListo-TListo-Tervaportti ervaportti ervaportti ervaportti ervaportti CatholicStudents’ Clubin puheen-johtajana, TTTTTeemu Heiramoeemu Heiramoeemu Heiramoeemu Heiramoeemu HeiramoJuventus Catholican pu-heenjohtajana ja MarkoMarkoMarkoMarkoMarkoTTTTTervaporttiervaporttiervaporttiervaporttiervaportti, Juho KyntäjäJuho KyntäjäJuho KyntäjäJuho KyntäjäJuho Kyntäjäsekä Katri TKatri TKatri TKatri TKatri Tenhunenenhunenenhunenenhunenenhunen.

Saavuimme Roomaan 7.joulukuuta ja asuimme Do-mus Pacis -hotellissa joiden-kin muiden delegaatioiden

kanssa. Opiskelijoita kappa-laisineen oli hotellissammeainakin Hollannista, Ruot-sista, Sveitsistä, Venäjältä jaSloveniasta.

Kokouksen huipennuksi-na voi pitää neljää asiaa: En-simmäinen oli Katolisenopetuksen kongregaationprefektin, kardinaali ZenonZenonZenonZenonZenonGrocholewskin Grocholewskin Grocholewskin Grocholewskin Grocholewskin puhe fooru-mimme teemasta. Toinen oliKrakovan arkkipiispan, kar-dinaali Macharskin Macharskin Macharskin Macharskin Macharskin viettä-mä messu yliopiston omassakirkossa Neitsyt Marian pe-risynnittömän sikiämisenjuhlana, jota Italiassa eriva-paudella vietettiin adventti-sunnuntaina. Yliopistojenkuorot eri puolilta Euroop-paa lauloivat kauniisti mes-sun aikana. Iltapäivällä osal-

listuimme vielä Espanjalai-silla portailla mariaaniseenrukoushetkeen paavin kans-sa vanhan perinteen mukai-sesti sekä juhlalliseen lati-nankieliseen vesperiin Pie-tarinkirkossa. Samana iltanatapasimme myös isä TTTTTuomouomouomouomouomoTTTTT. V. V. V. V. Vimparinimparinimparinimparinimparin, jonka kanssasöimme illallista. Kolmaskohokohta oli delegaattienkäyminen Italian presiden-tin luona Quirinale-palatsis-sa maanantaina sen jälkeen,kun olimme ensin kokoon-tuneet Paavillisen Gregori-anan yliopiston auditoriu-missa.

Tärkeintä kaikista olikuitenkin tiistai-iltana Pie-tarinkirkossa vietetty opis-

Rooman vikariaatti ja LaSapienza -yliopisto järjesti-vät Roomassa 7.-10.12.2002kongressin, jonka aiheenaoli “Kirkko ja yliopisto”.Tämä “forum” pidettiin LaSapienzan yliopistolla, jokaviettää tänä vuona 700-vuo-

tisjuhlaa. Rooman vikariaat-ti oli kutsunut foorumiin Eu-roopan vanhimmista yliopis-toista 31 delegaatiota. Pai-kalle saapui opiskelijaryhmiäja jopa kuoroja mm. Bolog-nasta, Salamancasta, Oxfor-dista, Uppsalasta, Coimbras-

kelijamessu, jossa pyhä isäsaarnasi kannustavasti. Mes-sun vietti kardinaali Ruiniyhdessä monien piispojen japappien, myös meidän foo-rumiin osallistuneiden pap-pien kanssa.

Messun jälkeen meillejärjestyi mahdollisuus ter-vehtiä pyhää isää. Niinpäsain minäkin paavilta ter-vehdyksen ja siunauksenvälitettäväksi kaikille Suo-men katolilaisille!

ISÄ MANUEL PRADO

Kuvissa ylhäältä alas:

Paavillinen Gregoriananyliopisto.

Pyhä isä opiskelijamessunloppukulkueessa.

Isä Manuel Prado messu-kulkueessa muiden konse-lebranttien keskellä.

Page 15: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

Fides 2/2003 - 15

Katekeesin kaikuja

Lukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papilta

Tällä palstalla toivomme lu-kijoittemme tuovan esille ra-kentavia mielipiteitään sekäkäyvän keskustelua katolisenuskonsa todeksi elämisestä.Lisäksi palstalla voidaan esit-tää kysymyksiä, joihicdadnjoku asiantunteva hiippa-kuntamme pappi vastaa.

Kirjoitukset tulee toimittaakirjekuoressa Fidesin toimi-tukseen tai sähköpostilla.Kuori merkitään tunnuksel-la “mielipide” tai “kysymys”,sähköposti otsikoidaan sa-moin. Mielipiteitä ei julkais-ta ilman kirjoittajan nimeäeikä niitä palauteta. Toimitusvaraa oikeuden mielipiteidenlyhentämiseen.

Lapset netissä:vinkkejä vanhemmilleInternetin käytön yleistyes-sä ja ulottuessa yhä nuorem-piin lapsiin monet vanhem-mat miettivät kuinka he voi-sivat ohjata lapsiaan käyttä-mään Internettiä viisaasti jaennen kaikkea suojata heitäepämiellyttäviltä ja jopa hai-tallisilta kokemuksilta.Ohessa on muutamia vink-kejä englantilaiselta katoli-sen kirkon “Caritas - socialaction” -järjestöltä.

TTTTTehkää lasten netti-ehkää lasten netti-ehkää lasten netti-ehkää lasten netti-ehkää lasten netti-surffailu mahdollisim-surffailu mahdollisim-surffailu mahdollisim-surffailu mahdollisim-surffailu mahdollisim-man turvalliseksi:man turvalliseksi:man turvalliseksi:man turvalliseksi:man turvalliseksi:

1. Tutustukaa Internetinkäyttöön yhdessä lastenkanssa. Olkaa tietoisia, mil-lä sivuilla lapset ‘käyvät’ -kaikki Internet sivut eivätsuinkaan ole opettavaisia.Auttakaa lapsia löytämäänhyviä ja kivoja Interneto-soitteita.

2. Sopikaa Internetin käy-töstä selkeät säännöt: kukasitä saa käyttää, koska jakuinka kauan aikaa. Mikälimahdollista tietokone onhyvä sijoittaa kodin yhteisel-le alueelle.

3. Rohkaiskaa lapsianne ker-tomaan heti, mikäli he nä-kevät tai kokevat Internetis-sä jotakin epämiellyttäväätai saavat häiritseviä sähkö-posteja.

4. Selittäkää että henkilötie-dot, salasanat ja luottokort-tien numerot ovat yksityisiäeikä niitä saisi luovuttaa teil-tä kysymättä kenellekään.

5. Olkaa tietoisia keskuste-luryhmien vaaroista. Lapsi-en tulisi aina kysyä lupaa lä-hettää valokuviaan netissätai tavatakseen netissä tutus-tuneisiin ‘ystäviinsä’.

6. Oppikaa käyttämään filt-tereitä ja muita työkaluja,jotka estävät lapsille sopi-mattomiin Internetsivuihinpääsyn. Muistakaa kuiten-kin, etteivät mitkään niistäole 100% varmoja.

7. Piilotetut levykkeet yms.saattavat olla varoitussig-naali vanhemmille. Porno-grafiset ja vihamieliset ma-teriaalit pidetään yleensävisusti piilossa.

8. Muistuttakaa, että Inter-netin käyttösäännöt pätevätmyös kodin ulkopuolella.

9. Keskustelkaa yhdessä las-tenne kanssa. Paras turvalapsille on terve kristitty per-he, jossa puhutaan avoimes-ti ja rukoillaan yhdessä.

Mahdollisia ongelma-Mahdollisia ongelma-Mahdollisia ongelma-Mahdollisia ongelma-Mahdollisia ongelma-tilanteita ja vaarantilanteita ja vaarantilanteita ja vaarantilanteita ja vaarantilanteita ja vaaranmerkkejä:merkkejä:merkkejä:merkkejä:merkkejä:

1. Lapset ja etenkin nuoretvoivat luoda Internetissäepäsopivia ja jopa vaarallisiakontakteja henkilöidenkanssa, jotka eivät olekaanmiltä näyttävät. Lapset saat-tavat antaa henkilötietojaantai järjestää tapaamisia, jot-ka voivat vaarantaa heidänomaa turvallisuuttaan. Jot-kut pedofiilit ovat tutustu-neet uhreihinsa juuri netis-sä. Mahdollisista ongelmis-ta kertovat: salailu Internet-tiä käyttäessä tai kännykkä-puheluiden yhteydessä (kes-kusteluryhmiin osallistumi-nen saattaa johtaa sähköpos-tien ja tekstiviestien lähet-tämiseen).

2. Lapset saattavat kohdataepäsopivaa materiaalia In-ternetissä joko vahingossatai tarkoituksella. Netissä onpaljon ahdistaa materiaalia(seksi, väkivalta, rasismiyms.). Mahdollisista ongel-mista kertovat: Internetinkäyttö sekä tiedostojen la-taaminen salassa vanhem-milta.

3. Ahdistelu ja hyväksikäyt-tö. Lapset saattavat kohdatavihamielisiä sivuja ja joutuaahdistelevien tai törkeidensähköpostiviestien kohteek-si. Mahdollisista ongelmistakertovat: syrjäytyminen jaeristäytyminen.

4. Liiallinen käyttö tai riip-puvuus. Mahdollisista ongel-mista kertovat: lapset unoh-tavat omat velvollisuutensa(läksyt, kotityöt, ulkoilu,kaverit ja muut ihmissuh-teet)

5. Suuret ja yllättävät puhe-lin- ja/ tai luottokorttimak-sut.

IRENE ALVAREZ

Tietokoneen käyttömahdolli-suuksien lisääntyminen tuomukanaan myös negatiivisiailmiöitä. Kuvassa englantilai-sia koululaisia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mannerheimin Lastensuojeluliiton VVVVViisaasti verkossa - ole netsmartiisaasti verkossa - ole netsmartiisaasti verkossa - ole netsmartiisaasti verkossa - ole netsmartiisaasti verkossa - ole netsmart -ohjeet: -ohjeet: -ohjeet: -ohjeet: -ohjeet:http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/

Page 16: FidesJulkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin ...raavan tervehdyksen: Kunnioitettu piispa, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, ... applåd när han kom fram till Pauluskyrkan

16 - Fides 2/2003

Ajassa

Mikä on kristittyjen Vanha Testamentti?VVVVVanhan testamentin kirjojen kaanon ei ole kaikissa kirkoissa sama. Katolisen kirkon kannalta nykyisen vanhan testamentin kirjojen kaanon ei ole kaikissa kirkoissa sama. Katolisen kirkon kannalta nykyisen vanhan testamentin kirjojen kaanon ei ole kaikissa kirkoissa sama. Katolisen kirkon kannalta nykyisen vanhan testamentin kirjojen kaanon ei ole kaikissa kirkoissa sama. Katolisen kirkon kannalta nykyisen vanhan testamentin kirjojen kaanon ei ole kaikissa kirkoissa sama. Katolisen kirkon kannalta nykyisen v. 1992 suomalaisen. 1992 suomalaisen. 1992 suomalaisen. 1992 suomalaisen. 1992 suomalaisenraamatunkäännöksen Vraamatunkäännöksen Vraamatunkäännöksen Vraamatunkäännöksen Vraamatunkäännöksen Vanha testamentti ei ole kokonainen.anha testamentti ei ole kokonainen.anha testamentti ei ole kokonainen.anha testamentti ei ole kokonainen.anha testamentti ei ole kokonainen.

Vanhasta testamentista onolemassa heprealainen jakreikkalainen kaanon. Hep-realaisen kaanoniin kuulu-vat kirjat ovat ne, jotka ovatsuomalaisessa Raamatussa,kreikkalainen kaanon onlaajempi. Siihen sisältyvätkirjat, joita katolinen kirk-ko kutsuu deuterokanonisik-si: Toobit, Juudit, Viisaudenkirja, Siirak, Baaruk (6. lukutunnetaan myös nimellä Je-remiaan kirje), 1. ja 2. Mak-kabilaiskirja ja laajempimuoto Esterin ja Danielinkirjoista. Danielin kirjankolme “lisäystä” ovat Su-sanna, Bel ja lohikäärme,sekä Asarjan rukous jaKolmen miehen kiitosvir-si.

Nimitys “deuteroka-noninen” ei viittaa “tois-sijaiseen” kanonisuuteen,vaan siihen, että heprea-laisen kaanonin kirjat ontunnustettu kanonisiksiaiemmin, näiden kirjojenkuuluminen Vanhaan tes-tamenttiin taas on lopul-lisesti ratkaistu Trentonkirkol l i skokouksessa1546.

Protestanttisessa pe-rinteessä näitä kirjoja ni-mitetään apokryfikirjoik-si, katolisessa kirkossa taasVanhan testamentin apo-kryfikirjoina pidetäänjoukkoa muita kirjoja,kuten Henokin kirja jaRiemuvuosien kirja. Apo-kryfi tulee kreikan sanas-ta apokryphon, joka mer-kitsee kätkettyä. Deutero-kanonisten kirjojen kut-suminen apokryfeiksi eikuitenkaan ole protestant-tista alkuperää, vaan sitä ni-meä ovat käyttäneet monetkatolisen kirkon teologit,jopa Vulgatan kääntänytHieronymus.

Eri kirkkokunnat suhtau-tuvat deuterokanonisiin kir-joihin eri tavalla. Ortodok-sisessa kirkossa ne ovat osaVanhaa testamenttia. Pro-testanttiset kirkot kieltävätniiden kuulumisen Vanhaantestamenttiin. Lutherin nä-kemys “ne eivät ole samanarvoiset kuin Pyhä Raamat-tu, mutta hyvät ja hyödylli-set lukea” on vaikuttanut sii-hen, että suomalaisissa raa-matunkäännöksissä apokry-fikirjat ovat olleet mukana1820-luvulle saakka. Sen jäl-keen ne on jätetty pois, kos-ka Raamattujen kustanta-mista tukenut Britannian jaUlkomaiden Raamattuseuraedusti tiukan protestanttis-ta kantaa eikä halunnut tu-

kea näiden kirjojen levittä-mistä. Apokryfikirjat on suo-mennettu kokonaan viimek-si vuonna 1938 erillisenä lu-terilaisen Raamatun liittee-nä.

Vuonna 2000 on aloitta-nut työnsä luterilaisen kir-kon kirkolliskokouksen aset-tama apokryfikirjojen kään-nöskomitea, joka valmiste-lee näiden kirjojen uuttasuomennosta. Katolista kirk-koa tässä työssä edustaa TTTalvikki Mattila. Uusi suo-

mennos on tarpeen, koskavuoden 1938 käännös onkieleltään vanhentunut eikäaina onnistunut käännös.

Uutta käännöstä odotel-lessa katolinen raamatunlu-kija voi lukea v. 1938 kään-nöstä, jota on saatavissa eril-lisenä niteenä nimellä “Van-han testamentin apokryfikir-jat”. Usein nämä kirjat ovatmyös suurikokoisten Perhe-raamattujen liitteenä. Siira-kin kirjasta on olemassa eril-linen painos nimellä “JeesusSiirakin kirja”. V. 1999 ruot-salaisessa Raamatussa neovat mukana ja löytyvät tokimuillakin kielillä.

Kreikkalainen kaa-Kreikkalainen kaa-Kreikkalainen kaa-Kreikkalainen kaa-Kreikkalainen kaa-non?non?non?non?non?

Heprealainen kaanon,juutalaisten hyväksymä kir-jakokoelma, sai lopullisenmuotonsa n. 100 jKr. Sitäennen on ollut jo olemassa

Septuaginta, kreikankieli-nen Vanha testamentti. Sep-tuaginta on maailman van-hin raamatunkäännös elihepreankielisten VT:n kirjo-jen käännös. Se on syntynytAleksandriassa n. 250 eKralkaen, jolloin käännettiin 5Mooseksen kirjaa, muidenkirjojen käännökset ovatmyöhäisempiä.

Käännös syntyi Alek-sandrian kreikankielisenjuutalaisyhteisön tarpeisiin,koska hellenistisessä ympä-

ristössä yhä harvempi juuta-lainen osasi pyhien kirjoitus-ten kieltä hepreaa. Ns. Aris-teaan kirje, joka kertoo le-gendan Septuagintan syn-nystä, antaa tosin kuvan,että käännös olisi syntynythallitsija Ptolemaios II Fila-delfoksen aloitteesta. Sa-masta legendasta tuleekreikkalaisen VT:n nimi: le-gendan mukaan kääntäjiäoli 72, josta on pyöristetty 70eli latinan sana Septuagin-ta.

Septuaginta on kokoel-ma erilaisia käännöksiä. Joi-denkin VT:n kirjojen koh-dalla heprealainen ja kreik-kalainen teksti poikkeavattoisistaan. Erot voivat joh-tua paitsi käännösvirheistätai kääntäjien käännöstavas-ta myös siitä, että Vanhantestamentin tekstistä on ol-lut olemassa erilaisia muoto-ja - Septuaginta-käännös voiolla tehty varhaisemmasta

heprealaisesta tekstistä.Septuagintassa on muka-

na joukko juutalaisia kirjoi-tuksia, joista osa on alkuaankäännöksiä hepreasta, osasuoraan kreikaksi kirjoitettu,jotka ovat syntyneet noin300 eKr - ajanlaskummealun välisenä aikana, ja jot-ka juutalaisen Raamatunkaanonin lopullisessa rajaus-vaiheessa jäivät sen ulko-puolelle. Näihin kuuluvatdeuterokanoniset kirjat.

Septuaginta on ollut en-

simmäisten kristittyjen Raa-mattu. Kristinusko siirtyivarhain palestiinalaisestakreikkalaiseen kulttuuriin,joten kristittyjen pyhä kirjaoli aluksi Vanha testament-ti nimenomaan kreikkalai-sessa muodossa. Septuagin-tan mukana kristityt omak-suivat myös laajemman kir-jakokoelman. Uusi testa-mentti on jo kirjoitettu ko-konaan kreikaksi. Useimmi-ten Uuden testamentin kir-joittajat lainaavat Vanhaatestamenttia Septuagintanmukaan, myös deuterokano-nisia kirjoja.

Ortodoksinen kirkko onaina käyttänyt Vanhana tes-tamenttinaan Septuagintaa.Myös läntisessä kirkossaSeptuaginta latinankielisinekäännöksineen oli ensim-mäisten vuosisatojen aikana“oikea” teksti, kunnes Hie-ronymuksen hepreasta kään-tämä Vulgata otti sen pai-

kan. Septuagintaa pidettiinkuitenkin suuressa arvossa,jopa inspiroituna tekstinä, jaesimerkiksi Augustinus vas-tusti kiivaasti Vulgataa. Hie-ronymuksen Vulgata ei muu-tamaa poikkeusta lukuunot-tamatta aluksi sisältänytdeuterokanonisia kirjoja,mutta ne olivat kuitenkinkirkon käytössä. Siten lopul-ta Trentossa vahvistettiinHieronymuksen HebraicaVeritas, mutta kaanonin laa-juuden osalta Graeca Veri-

tas.

DeuterokanonisetDeuterokanonisetDeuterokanonisetDeuterokanonisetDeuterokanonisetkirjatkirjatkirjatkirjatkirjat

Deuterokanonisiin kir-joihin kuuluu viisauskir-jallisuutta, historiallisiakirjoja ja opetuskerto-muksia. Lopullisessa muo-dossaan nämä kirjat ovatsäilyneet kreikankielisinä,mutta osa on käännöksiähepreasta tai arameasta.Siirakin kirjasta tämä tie-detään varmasti; jo kirjanprologissa kerrotaan senolevan käännös hepreas-ta, mutta myös suuri osaSiirakin heprealaisestatekstistä on säilynyt mm.Qumranin käsikirjoituk-sissa. Siirakin kirja on hy-vin laaja ja sisältää mo-nenlaista hyvää opetusta;se kuuluu viisauskirjalli-suuteen kuten myös Vii-sauden kirja, todellinenaarre.1. ja 2. Makkabilaiskirja

kertovat juutalaisten his-toriaa 175-134 eKr. Tobi-aan ja Juuditin kirjat, Su-

sanna, Bel ja lohikäärmeovat uskonnollisina esi-merkkeinä tuntemisen ar-voisia, samoin kirjojen ruko-ukset. Esterin kirja tavallaantulee uskonnolliseksi teks-tiksi vasta deuterokanonis-ten lisäysten kautta, sillä Es-terin kirjan heprealaisessatekstissä ei mainita Jumalaakertaakaan.

En ala kertoa kirjojen si-sältöä tarkemmin, koska nii-hin on jokaisen syytä itsetutustua. Lukemalla huomaanäiden kirjojen suuren ar-von. Lutherin ajatusta kor-jatakseni: Ne ovat osa PyhääRaamattua JA hyvät ja hyö-dylliset lukea.

KATRI TENHUNEN

Caravaggio, Iisakin uhri. Galleria degli Uffizi, Firenze. Christus Rex, Inc.