fifty fifty fulby

Download Fifty fifty fulby

Post on 22-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En fortælling om os og vores keramiske værksted i Fulby gennem 50 år.

TRANSCRIPT

 • 1fifty/ fifty/ fulbyHans og Birgitte Brjeson

  creo

 • 2 3

 • 2 3

  En fortlling om os ogvores keramiske vrksted i Fulby gennem 50 r.

 • 4 5

  FULBY FEMTI i FULD FORM

  Det er ikke mange forundt samtidig at fejre 50-rs guldbryllup

  og vrkstedsfllesskab - og stadig vre i fuldt firspring p vej

  mod nye keramiske udviklinger og oplevelser. For os mange,

  der dagligt anvender de fornemme brugsting fra Fulby, skabt af

  Birgitte og Hans Brjeson, er der god grund til at kippe med fla-

  get i den anledning og hbe p mange flere gode r for Fulby.

  Gennem et halvt rhundrede har Birgitte og Hans Brjeson for-

  met at skabe sig et sted i verden, det smukke vrkstedsmilj

  i landsbyen Fulby ved Sor, og at prge det med en vitalitet

  og keramisk kultur, der gr det til en oplevelse at besge dem.

  Man fornemmer straks man kommer over drtrsklen en

  soberhed og arbejdsomhed parret med munter livsappetit,

  kvaliteter, som gennemsyrer Fulbyproduktionen og dermed be-

  riger omgivelserne, hvad enten det sker i stort format med ud-

  smykninger eller i form af den daglige mlkekande.

  Men hvad er den rde trd i det enestende makkerskab for-

  uden det rent personlige? Noget brende har sikkert vret

  lysten til at komme rundt i verden, til at mde mennesker og

  skabe relationer. Denne benhed har givet sig udtryk i gte-

  parrets keramik, som fles almen, ukunstlet og selvflgelig,

  fordi den netop har indoptaget spor fra andre kulturer, bla den

  afrikanske og fra verdenskeramikkens centre i sten. Hertil

  kommer de mange forbindelser og venskaber med kolleger

  rundt om i Europa, hvor Fulby er rigt reprsenteret p vigtige

  messer og markeder.

  Fllesskabet begyndte i lrerene i England omkring 1960,

  hvor bde Hans og Birgitte arbejdede p Crowan Pottery hos

  Harry og May Davis, hvortil de begge kom efter at have gen-

  nemfrt kunsthndvrkets grunduddannelser i henholdsvis

  Sverige og Danmark. Et gennemgende trk i Fulby samar-

  bejdet og en forudstning for virksomheden her har naturligvis

  vret det keramiske fllesskab, som er udviklet gennem

  rene til en symbiose mellem de to keramikere i s hj grad, at

  de betegner sig med det flles Fulby.

  I vrkstedet er der arbejdet med bde stentj og porceln,

  med saltglasering, tenmoku- og celadonglasurer og sikkert

  meget andet. Man nr ikke resultaterne fra Fulby uden mange

  timers og rs forsg og studier og p parrets mange rejser har

  der vret rig mulighed for at se og suge til sig. Hans Brjeson

  har selv skrevet smukt om sin egen porcelns historie, som

  begyndte p Victoria & Albert museet i London med beundrin-

  gen af skle fra Sungtidens Kina og inspirationen til indsamling

  af prver fra stenbruddene i Cornwall, som blev anvendt i

  senere glasurforsg. Sdan forestiller jeg mig, at tingene altid

  har hngt sammen i det frugtbare Fulby samarbejde.

  Saltglasering er et speciale for Fulby, de er mestrene, som har

  opnet det utrolige med en prcision og kontrol af en udefra

  set ustyrlig proces, hvor de mlrettet arbejder med samspillet

  mellem farver, ornamentik og lerets strukturer. De skaber

  former: kanderne, som er et srligt kapitel, fade, skle, sjler,

  gadeudstyr og -belgninger, alt perfekt til saltovnen. Vidunder-

  lige store gulvkrukker med rrformede halse og netagtig orna-

  mentik og de store skle fra 1990erne dekoreret med satiriske

  og urovkkende sammenstd mellem dyr og fuglelignende

  mennesker.

  Det svimler for en, nr man tnker p de tusindvis af objekter,

  der er udget fra Fulby gennem femti r og som er spredt ud

  over vor verden. Hvis der er noget, man kan vre sikker p,

  er det, at tingene har gjort fyldest. De er mske get i stykker,

  keramik har den art, hvis man taber det, men de er ikke blevet

  frivilligt udskiftede. Det enestende ved Fulby keramik er, at det

  tler jets slitage (Sven Lundh, Kllemo). Og det er for mig

  de smukkeste og mest vrdiladede ord, som kan bruges i en

  karakteristik af det af mennesker skabte.

  Bodil Busk Laursen

 • 4 5

  FULBY FINE FORM AT FIFTY

  It isnt granted to many people to celebrate a Golden Wedding

  and 50 years of workshop partnership and still be in full gallop

  towards new ceramic challenges and experiences. For the

  many of us who every day use the fine utility objects from

  Fulby, created by Birgitte and Hans Brjeson, there is good

  reason to dip the flag in appreciation and hope for many good

  years to come for Fulby.

  Through half a century Birgitte and Hans Brjeson have been

  able to create a place in the world, the beautiful workshop

  environment in the village of Fulby near Sor, and to imbue it

  with a vitality and a pottery culture that make it an experience to

  visit them. The moment you cross the threshold you feel it the

  dedication and industriousness coupled with a cheerful appe-

  tite for life that permeate Fulbys production and thus enrich the

  surroundings, whether in the large format with decorations or in

  the everyday milk jug.

  But what, besides the purely personal, is the binding element

  that bears up this unique partnership? One bearing principle

  has certainly been the desire to travel around the world, to

  meet people and forge relationships. This openness has come

  to expression in the couples pottery, which has a feeling of the

  universal, the unaffected and inevitable, precisely because its

  has absorbed traces from other cultures, including Africa and

  the centres of world ceramics in the East. To these we can add

  the many connections and friendships with colleagues all over

  Europe, where Fulby is richly represented at important fairs and

  markets.

  The partnership began in the apprentice years in England

  around 1960, when Hans and Birgitte both worked at Crowan

  Pottery with Harry and May Davis, where they had both gone

  after completing basic training in the craft in Sweden and

  Denmark respectively. A recurring feature in the Fulby collabo-

  ration, and a precondition of its enterprise, has of course been

  the pottery collaboration that has developed over the years into

  a symbiosis between the two potters so much so that they

  name themselves with the common designation Fulby.

  In the workshop they have worked with both stoneware and

  porcelain, with salt-glazing, tenmoku and celadon glazes, and

  probably many other things. You get nothing from Fulby that

  isnt the result many hours and years of experimentation and

  study, and on their many travels the couple have had rich op-

  portunities to see and absorb impressions. Hans Brjeson has

  himself written beautifully about the history of his own porcelain,

  which began at the Victoria & Albert Museum in London when

  he admired bowls from the China of the Sung period, and was

  inspired to gather specimens from the quarries in Cornwall that

  were used in later glazing experiments. That is how I imagine

  things have always come together in the fruitful Fulby collabo-

  ration.

  Salt glazing is a specialization for Fulby they are masters of

  the technique who have achieved the incredible with precision

  and control in a process that seems unmanageable to the

  outsider as they work determinedly with the interplay of colours,

  ornamentation and the structures of the clay. They create

  forms: the jugs, which are in a class by themselves; the dishes,

  bowls, columns, street furnishings and pavings, all perfectly

  suited for the salt kiln; wonderful large floor pots with tubular

  necks and net-like ornamentation; and the large bowls from the

  1990s decorated with satirical, disconcerting clashes between

  animals and bird-like humans.

  The mind boggles when you think of the thousands of objects

  that have issued from Fulby for fifty years, and which have

  spread out over our world. If theres anything you can be

  certain of, its that things have consummately made. They may

  break that is the nature of pottery if you drop it but they

  havent been replaced voluntarily. The unique thing about Fulby

  pottery is that it tolerates the wear of the eye (Sven Lundh,

  Kllemo). And for me these are the most beautiful and most

  value-laden words that can be used in a characterization of the

  creations of mankind.

  Bodil Busk Laursen

 • 6MIN KERAMISKE HISTORIE

  Jeg begyndte at arbejde med ler i 50erne. Industrien blom-

  strede i Sverige og p kunsthndvrkerskolerne blev der lagt

  meget vgt p industriel formgivning. Dette stod for mig som

  noget diffust, koldt og kedeligt.

  Det vigtigste redskab p skolen var drejeskiven den udfordre-

  de mig. Bevidstheden om hvor vanskelig den er at beherske,

  blev drivkrften fremad. Jeg flte mig tryg p skiven, industrien

  ville sikkert blomstre videre uden mig.

  Da jeg var frdig med skolen, rejste jeg til England for at finde

  et hndvrksmilj, som var et alternativ til det industrielle. Via

  Lucie Rie kom jeg til Harry og May Davis iCornwall. P rejsen

  derover lste jeg Bernhard Leachs Towards a Standard, for at

  friske mit skoleengelsk op. Det var nye tanker, som fascinerede

  mig, og jeg flte jeg var p rette vej.

  Crowan Pottery var for mig det ideelle et sted hvor s mange

  hndvrksmssige, kunstneriske og menneskelige kvalit