förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

39

Upload: velma

Post on 24-Feb-2016

45 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen. Lars Persson, omvärldsanalytiker [email protected]. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen
Page 2: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Lars Persson, omvä[email protected]

Page 3: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Vilken är den allra viktigaste framtida utmaningen som behöver hanteras för att Klippan ska vara en bra kommun att

bo, arbeta och verka i om 20 år?

Page 4: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

11 Trender för framtiden

1. Förändrad demografi och åldrande befolkning2. Ökad polarisering i samhället3. Urbanisering – Allt fler flyttar in till städer och storstadsregioner4. Regionförstoring – ökat regionalt samarbete5. Kraven på infrastruktursatsningar ökar6. Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens7. Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor – gränser suddas ut8. Ökade behov av individuella valmöjligheter9. Ökade behov av upplevelser10. Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället11. Ökad klimatmedvetenhet

Page 5: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Å ena sidan

• Sverige – världens fjärde mest konkurrenskraftiga ekonomi enligt schweiziska handelshögskolan IMD.

-Export -Mångfald i tillverkningen (inte beroende av någon enskild vara) -Konkurrenskraftiga små- och medelstora företag -Budgetdisciplin

• Sverige – världens bästa land enligt Social Progress Index. Utifrån sociala faktorer som mäter levnadsstandard exempelvis hälsovård, infrastruktur och yttrandefrihet.

• Sverige – världens näst lyckligaste nation i OECD:s mätning över förutsättningar till lycka, ”Better Life Index”. Utifrån inkomst, jobb, miljö, samhälle och livstillfredsställelse.

Page 6: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Men å andra sidan• Sverige – sämst av alla OECD länder när det gäller att få in utrikes födda på

arbetsmarknaden.

• Sverige – högst ungdomsarbetslöshet i Norden. 2012 var 24 procent av alla under 25 år utan jobb. I Norden riskerar 10 procent av alla 15-24 åringar att hamna i permanent utanförskap.

• Sverige – intar en bottenplacering när det gäller företagande och nyföretagande. 6 procent av befolkningen driver eget jämfört med över 10 procent i USA och Australien samt 7 procent i Storbritannien och Norge. Även när det gäller nyföretagandet ligger Sverige i botten av listan.

• Sverige – på plats 28 av 65 OECD länder i kunskapstest för 15-åringar. Under 2000-talet har svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik försämrats markant. Även likvärdigheten inom skolan har försämrats.

• Sverige – snabbast ökande inkomstspridning bland samtliga 34 OECD länder.

Page 7: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Snart vänder det

• Ökad konsumtion, byggande, företagsinvesteringar m.m. tillsammans med omfattande pensionsavgångar innebär att Skåne kommer att präglas av en ökad arbetskraftsefterfrågan fram till år 2020.

• Ökat arbetskraftsbehov med ca 45 000 personer fram till år 2020. Främst personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning (teknik, utbildning, vård & omsorg).

• Företagens möjligheter att rekrytera när ekonomin vänder hålls tillbaka av problem att hitta personal.

Page 8: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Förändrad demografi och åldrande befolkning

- Förändrad demografisk struktur i Sverige och världen.

- De som arbetar blir färre och måste därmed försörja allt fler människor. - Konkurrensen om de yngre kommer att hårdna.

Page 9: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Befolkningens medelålder, boende i kommunen

Kommun Medelålder 2012

Bjuv 40,6Båstad 47,2Helsingborg 41Höganäs 44,1Klippan 42,8Landskrona 41,2Perstorp 42,4Svalöv 41Åstorp 39,7Ängelholm 43,3Örkelljunga 43,8Familjen Helsingborg 41,9Skåne 40,9Riket 41,2

Källa: SCB

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 201236

37

38

39

40

41

42

43

44

Sverige(medel)KlippanHelsingborgMalmö

Page 10: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Procentuell förändring i de olika åldersgrupperna mellan 2011 och 2021

Källa: Region Skåne

Page 11: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Kommun Folkmängd Folkökning Födelse-överskott

Flyttningsnetto

TotaltDärav mot

Egna länet Övriga Sverige Utlandet

Bjuv 14 813 -53 -10 -41 -88 19 28

Båstad 14 224 -39 -39 -3 -7 -2 6Helsingborg

132 254 243 162 86 -52 -46 184Höganäs 24 986 123 -43 166 80 39 47Klippan 16 741 81 -12 94 76 6 12Landskrona

42 751 191 30 153 14 2 137Perstorp 7 089 -7 1 -9 -39 17 13Svalöv 13 217 -58 -6 -51 -65 -39 53Åstorp 14 849 43 48 -6 -45 7 32Ängelholm

39 836 94 -37 127 44 16 67Örkelljunga

9 640 -15 -13 -3 -2 -3 2Skåne 1 266 994 3 906 1 549 2 345 . 59 2 286Riket 9 596 436 40 543 10 821 29 031 . . 29 031

Folkmängd med befolkningsförändringar, första halvåret 2013

Page 12: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Dagens och framtidens globala unga

• Menar att samhället har blivit för individualistiskt• Politikernas tänker för kortsiktigt – tar inte ansvar

för de avgörande problemen• Har gett upp politiken, ligger längst ner på

intresselistan• Istället ligger fokus på det personliga planet – den

nära omgivningen, familjen och vännerna

Page 13: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Familjen betyder allt - relationen ska vara hela livet

• De som beundras mest är: De som är bra föräldrar

De som lyckas hålla ihop familjenDen som är bildad och har kunskap om mycketÄr framgångsrik i sin karriär

• Det är det lilla livet som är viktigt:Att ha ett bra jobb och bra bostadAtt träffa den rätta, gifta sigFå barn

Page 14: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Och de gamla blir bara yngre

• Visades tidigt att det inte är några passiva gamlingar– Aktiva, köpstarka, friska, välutbildade

• Närmare pensionen revolterar mot synen på ålderdomen som vilotid– Fortsätta jobba på sina egna villkor, varvat med ett

aktivt pensionärsliv• Fortsatt fokus på individualisering och mindre på

trygghet och kollektiv när pensionen är ett faktum– Familjebanden blir svagare, barnen har flyttat ut,

föräldrarna är borta.

Page 15: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Framtidsdrömmar inför pensionen

Page 16: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Flyttningar efter region och ålder, Klippan 2012

Klippan Inflyttningar Utflyttningar FlyttningsöverskottÅlder År 2012 År 2012 År 20120-4 år 76 65 115-14 år 87 77 1015-24 år 264 290 -2625-34 år 233 197 3635-44 år 142 118 2445-54 år 102 98 455-64 år 45 60 -1565-74 år 36 24 1275-84 år 14 12 285-94 år 5 3 295+ år 1 1 0

Page 17: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Vem ska försörja oss?

Bjuv

Båstad

Helsingborg

Höganäs

Klippan

Landskrona

Perstorp

Svalöv

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Malm

ö

Skåne

Riket

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

Försörjningskvot 20-64 år, 2011

Page 18: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Förvärvsarbetande som andel av befolkningen 20-64 år

Kommun Nattbefolkning FörvärvsfrekvensSvalöv 6 226 76,3Örkelljunga 4 343 74,6Bjuv 6 389 71,7Perstorp 2 901 68,2Klippan 7 341 73,3Åstorp 6 464 73,1Båstad 6 600 79,3Landskrona 17 227 67,3Helsingborg 58 396 71,8Höganäs 11 199 79,2Ängelholm 19 131 81,0Skåne län 558 774 71,9Riket 4 515 371 76,8

Page 19: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Bostadsmarknaden, Klippan

Lägenheter i bostadsbeståndet efter hustyp och tid

Källa: SCB

Källa: Svensk Mäklarstatistik AB

K/T

19901992

19941996

19982000

20022004

20062008

20102012

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

flerbostadshussmåhus

Anta

l läg

enhe

ter

Prisutveckling villamarknaden 1996-2012, Klippan

Färdigställda lägenheter 2012Flerbostadshus: 52Småhus: 22

Page 20: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Allt mer tjänster och högre förädlingsgrad i samhället

- Under de senaste decennierna har det i hela västvärlden skett en förskjutning av arbetstillfällen från tillverknings- och utvinningsindustrin till tjänstesektorn.

- För att kunna konkurrera samt klara omställningen till en mer kunskapsintensiv tillverkningsindustri, behöver den generellt sett låga utbildningsnivån höjas.

- De ökande inkomstskillnaderna mellan ”service- och omsorgsklassen” och den ”kreativa klassen” måste hanteras för att kunna uppnå hållbar tillväxt.

Page 21: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

10 största näringsgrenarna Klippan

2011 var personer 5 948 sysselsatta i företag och organisationer i Klippan jämfört med 5 736 personer år 2000.

Antal förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i kommunen, dagbefolkning. Utveckling 2000 respektive 2011

Källa: SCB

Tillverknings- och utvinningsindustri

Enheter för vård och omsorg

Utbildningsväsendet

Handel

Byggindustri

Transportföretag

Företagstjänster

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Civila myndigheter och försvaret

Personliga och kulturella tjänster m.m.

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

20112000

Page 22: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

De 10 största företagen i Familjen Helsingborg – beräknat på antal anställda och koncern

Plats Koncernmoder Antal anställda Ingående bolag

1 Peab Ab 5924

2 Ingka Holding BV 1484IKEA, IKEA IT, IKEA Sv Förs, Swedewood, IKEA Retail Services, IKEA Service Office

3 Ica AB 1011 Ica Sverige (lager), vissa Ica-butiker

4 Compagnie de Saint Gobain SA 850 Saint Gobain Isover, Saint Gobain

Ecophone5 Lion/Gem Luxembourg 827 Findus6 Lindab International AB 808 7 Johnson & Johnson Inc 723 McNeil8 Pai Partners 718 Perstorp9 Posten Norge AS 657 Bring Frigo10 Höganäs AB 645

Page 23: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

De 10 största företagen i Klippan– beräknat på antal anställda och koncern

Plats Namn Koncernmoder AnställdaStorleksklass (anställda)

1 Gelita AG *100-199 anställda2 TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB *100-199 anställda3 Deutsche Post AG *100-199 anställda4 Mec-Com Klippan AB 103100-199 anställda5 Lauridsen Group Inc *50-99 anställda6 G Bark Invest AB *50-99 anställda7 Gyllsjö Träindustri, AB *50-99 anställda8 LJUNGBERGS TRYCKERI I KLIPPAN AB *50-99 anställda

9Bröderna Börjessons Bil AB *20-49 anställda

10 KVANTUM I KLIPPAN AB *20-49 anställda

Page 24: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Vanligaste branscherna antal nystartade företag i Klippan Q1 2011 - Q2 2012

Källa: SCBHan

del, ser

vice o

ch m

otorford

on

Bygg o

ch an

läggn

ing

Juridisk

- och

ekonomisk

konsultv

erksam

het

Uthyrning, p

ersonalf

örmed

ling,

turism

Andra ser

vicefö

retag

och personlig

a tjän

ster

Jordbru

k, sko

gsbruk o

ch fiske

Tillver

kning o

ch dyli

kt

Hotell o

ch re

stauran

g

Transport o

ch maga

sineri

ng

Annan sp

eciali

serad

konsu

ltverk

samhet

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

KlippanSkåne

Anta

l för

etag

Anta

l för

etag

Page 25: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Antal företagskonkurser efter näringsgren, 2012 – 2013 (september)

020406080

100

Anta

l

Klippan Familjen Helsingborg

02468

101214

Anta

l

Källa: SCB

Page 26: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Antal företagskonkurser antal anställda, 2012 – 2013 (september)

050

100150200250300

Anta

l ans

tälld

a

Klippan Familjen Helsingborg

01020304050

Anta

l ans

tälld

a

Källa: SCB

Page 27: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Inrikes omsättning,näringslivet totalt 2008-2012

2008 2009 2010 2011 20120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

160000

165000

170000

175000

180000

185000

190000

195000

200000

205000

KlippanFamiljen Helsingborg

Milj

oner

SEK

Milj

oner

SEK

Page 28: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Inrikes omsättning, största näringsgrenarna Klippan 2008-2012

Handel

Tillverkn

ing och

utvinning

Transp

ort

Byggin

dustri

Företag

stjän

ster

Jordbruk, sko

gsbruk o

ch fiske

Fasti

gheter

Energi och

miljö

Hotell och

resta

urange

r0

400800

12001600

20122011201020092008

Milj

oner

SEK

Page 29: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Arbetslöshet, oktober 2013, i procent av registerbaserade arbetskraften

Totalt 16-64 år (%)

Totalt 18-24 år (%)

Utrikesfödda 16-64 år (%)

Utrikesfödda 18-24 år (%)

Klippan 9,8 (+0,4) 21,0 (+0,2) 18,8 (+0,5) 29,8 (-3.0)Skåne 10,4 (+0,2) 21,1 (-0,4) 24,5 (+0,4) 35,9 (+0,8)Riket 8,5 (-0,1) 17,4 (-1,2) 21 (+0,5) 34,1 (+0,9)

Källa: Arbetsförmedlingen1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120

200

400

600

800

1,000

1,200

0

5000

10000

15000

20000

25000

Antal nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen 1996-2012

KlippanFamiljen Helsingborg (Axel t.h.)

Page 30: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Utveckling av antalet varsel 2011-2013 (Q3)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q32011 2012 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

KlippanFamiljen Helsingborg

Page 31: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

- Om skillnaderna i levnadsstandard blir för stora i en stad, minskar möjligheterna till en socialt hållbar utveckling.

- Om trenden inte mattas kan följden bli ökad otrygghet, minskad social hållbarhet, minskad samhörighet, ökad brottslighet och minskad attraktivitet.

3. Ökad polarisering i samhället

Page 32: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Regionförstoring – ökat regionalt samarbete

- Möjligheten att kunna resa snabbt mellan orterna i Skåne är avgörande för regionens framgång.

- Profilering av olika regioner/delregioner, som ”Familjen Helsingborg”.

- Förmågan att gemensamt utnyttja befintliga resurser är en viktig faktor för samarbetet.

- En ökning i resandet ställer högre krav på kapacitet på vägar och i kollektivtrafiken.

- Tätare samarbeten mellan kommuner kräver medvetenhet.

Page 33: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Pendlingsmönster Klippan

Arbets-kommun

Antal utpendlare

Helsingborg 941Ängelholm 511Åstorp 480Perstorp 322Malmö 162Örkelljunga 146Bjuv 119Hässleholm 91Landskrona 67Svalöv 66

Bostads-kommun

Antal inpendlare

Ängelholm 417Helsingborg 350Åstorp 282Perstorp 219Örkelljunga 147Hässleholm 92Svalöv 72Bjuv 66Höganäs 58Kristianstad 33

Inpendling till Klippan

Inpendlare : 2 088personerUtpendlare: 3 481 personerBor och arbetar i kommunen: 3 860 personer

Utpendling från Klippan

Page 34: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens

Globaliseringen har bidragit till att länder, regioner och städer konkurrerar mer och mer om var människor ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista.

Företag väljer i allt större utsträckning att etablera sig på platser som uppfattas som attraktiva för den typ av anställda som företaget söker.

Om inte kommunerna i Familjen Helsingborg inte kommer till rätta med den låga utbildningsnivån och bristen på arbetskraft med rätt kompetens, finns det risk att företag i framtiden väljer andra städer att verka i.

Kommuner måste i ännu större utsträckning arbeta för att locka attraktiv arbetskraft.

Page 35: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen
Page 36: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Behörighet till gymnasieskolan

Klippan Skåne

2013 2012 2011 2013 2012 2011Meritvärde 207,6 198,0 206,7 214,8 211,5 209,9Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram 85,6 84,6 87,3 87,8 87,0 86,6Estetiskt program 85,1 83 86,1 86,6 85,8 85,5Ekonomiskt-, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program

84,6 81,3 85 84,8 84,1 83,6

Naturvetenskapligt och tekniskt program 81,5 81,3 83,8 83,4 82,8 82,0

Andel (%) elever ej behöriga 14,4 15,4 12,7 12,2 13,0 13,4

Page 37: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Utveckling högsta avslutade utbildning, befolkningen 25-64 år, Klippan

19850.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Förgymnasial utbildningGymnasial utbildningEftergymnasial utbildning

Gymnasial utbildning 56,3%

Eftergymnasial utbildning 22,9%

Förgymnasial utbildning 18,2%

Page 38: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Utmaningar

• Strukturomvandlingen 2.0• Utanförskap• Förändrad demografisk struktur • Kompetensförsörjning• Ökad konkurrens

Page 39: Förutsättningar för företagande – trender och faktorer som påverkar regionen

Familjen Helsingborg