forprosjekt pasientbehandling og samhandling

of 15 /15
Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av [email protected] t.no Holdes av Arild Pedersen

Author: mary-kirkland

Post on 01-Jan-2016

92 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling. NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av [email protected] Holdes av Arild Pedersen. Historisk. Bakgrunn IKT handlingsplan - Programmer og tiltak. Nytt EPJ/PAS Pasientforløpsarbeid Kompetanseløft kliniske system - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

NUFA 7 og 8 mai 2014

Presentasjon er laget av [email protected] av Arild Pedersen

Page 2: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Historisk

2

Page 3: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

BakgrunnIKT handlingsplan - Programmer og tiltak

3

Pasientbehandling og Samhandling Klinisk støtte

Ressurs og kompetanse

(Virksomhetsstyring)

Teknologi og infrastruktur

• Nytt EPJ/PAS• Pasientforløpsarbeid• Kompetanseløft

kliniske system• Samhandlingstiltak

(meldingsløftet)• Klinisk arbeidsflate • Strukturert

pasientjournal som basis for datagrunnlag for forskning

• IKT-støtte forskning

• Kompetanse-oversikt• Integrere aktivitets-

planlegging og ressursstyring

• Virksomhets- og risikostyring

• Kvalitetsprosessystem

• Ny LAB-løsning• Medikament-

forsyning• Lagring og

presentasjon medisinske bilder

• Infrastrukturløft• Identitets- og

tilgangsstyring• Teknologiplan HMN• Samordne

prioritering av MTU og IKT

Logistikk og økonomi

• Nytt logistikk og økonomisystem

Virksomhetsarkitektur

Page 4: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Produkt fra forprosjekt

• Hva skal vi få til - Visjon og mål

• Hvordan skal vi komme dit - Planer

4

Page 5: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

5

Page 6: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Skisse til faseplan for Pasientbehandling og Samhandling inkl nytt PAS/EPJ

6

Realisering

Standardisering av pasientforløp og arbeidsprosesser, meldingsløft, kompetansebygging, kvalitetssystemer og andre aktiviteter

mar 2014 des 20202015 2016 2017 2018 2019 2020

okt - oktAnskaffelse

okt - sepDesign og konfigurering

okt - marFørste installasjon

apr - marUtrulling

apr - junRealisering

okt - marGjennomføring

mar - oktPlanlegging

Page 7: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Visjons og måldok.

Produkter i forprosjekt

7

SluttrapportErfarings-rapport

Prosjekt- rapport

Business case

Anskaffelses-strategi

Program-direktiv

Prosjektplan Anskaffelse

Kommunikasjons-

strategi

Opplærings-strategi

Teststrategi Kvalitets-plan

Plan for risikostyring

Prosjekt-håndbok

Interessent-analyse

Page 8: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Organisering forprosjekt

8

ReferansegrupperReferansegrupper

Leveransestrømmer

ProsjektlederPer Olav Skjesol

Visjon og mål Opplæring

Business Case

Kommunika-sjonsplan

Risikostyringsplan

KvalitetsplanAnskaffelses- strategi

Programdir.

Prosjektplan anskaffelse

Teststrategi Interessent-

analyse

RessurserTildeles arbeidsoppgaver

ProsjektstøtteLars H

Hegrenes

• Kommunikasjon• Risiko• Kvalitet• Prosjekthåndbok• Økonomi• Annet praktisk

ProgramstyretVise AD Stein Kaasa

Referansegrupper

Styringsgruppe eHelseAD Nils Kvernmo

Page 9: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Oppsummering av noen internasjonale erfaringer

Prosjekter og løsninger• Flere tilsvarende

prosjekter gjennomført Internasjonalt

• Danmark og Finland gjennomføre nå å prosjekter med relativt likt utgangspunkt som oss

• Flere aktuelle løsninger med ulike filosofier og konsepter – som igjen har sine styrker og svakheter

Trender og mål• Pasientmedvirkning og

involvering• Strukturert journal og klinisk

beslutningsstøtte• Overvåkning og oppfølging

av innbyggernes helsetilstand (Forebygging)

Gevinster• Pasientsikkerhet og

behandlingskvalitet• Sammenhengende

helsetjenste• Effektivitet

Viktige læringspunkter• Dette er ikke et IKT

prosjekter men organisasjonsutvikling

• Valg av implementerings modell må passe for organisasjonen

• Ha en klar og tydelig visjon før anskaffelse

• Betydelige gevinster med helhetlige løsninger for hele helsetjenesten

• Ledelsesforankring• Omfattende

standardiserings arbeid

Page 10: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Angrepsvinkel

11

Visjon

Visjon Nivå 1 Mål Nivå 2 MålGevinsthypoteser/Tiltak/Krav

Page 11: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Helhetlige pasientforløp trenger helhetlig IKT - støtte

Redusert egenmestring

Egenmestring

Pasientens egenomsorg

Pasientens egenomsorg

Primærhelsetjeneste Primærhelsetjeneste

Spesialisthelsetjenester Spesialisthelsetjenester

Hvilken verdi skal vi skape for pasienten?

Innbygger Pasient Innbygger

Page 12: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

«Bedre pasientflyt på tvers»

Spesialitet I Spesialitet II Spesialitet III Kommune I

Standardiserte forløp

Pasientforløp B

Pasientforløp C

D

Page 13: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Risikovurderinger

• Manglende lederforankring og forståelse• Motstand mot endring• Manglende kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen.• Feil valg av IKT – løsning• Manglende standardisering av prosesser• For mange strategiske tiltak ender opp mot høyt

kostnadsestimat • Tilstrekkelig endring av lovverk• Nasjonale prosjekter og føringer går i annen retning • Manglende styringsmodell som omfatter

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten14

Page 14: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles PAS/EPJ vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell:

• Pasienten involveres, pasientens egne ressurser tas i bruk, pasienter får tilgang til journalen

• Nivåene deler informasjon og planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten

• Beslutningsstøtte gir effektiv formidling av kunnskap om beste praksis til alt helsepersonell (en ny måte å formidle spesialistkompetanse ut i flere ledd)

• Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet for pasienter

• Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid

• Strukturert journal gjør forskning om behandling blir mye mer effektiv, og medisinske metoder raskere kan forbedres

• Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte

• Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel – dette har betydning for planlegging

15

Page 15: Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Trygghet Respekt Kvalitet