franz kafka - list do ojca

Download Franz Kafka - List Do Ojca

Post on 13-Apr-2018

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Franz Kafka - List Do Ojca

  1/24

  Franz Kafka

  List do ojca

  Tum. Janusz Sukiennicki

  (tyt. oryg.Brief an den Vater)

  E-bookSubiektywnego Magazynu Literackiego - BLACK & WH!E

  "tt#$%%backandw"ite'(neo'netWydawnictwo M) *So+nowiec ,.r'

  BLACK & W!T" # Su$iekty%ny agazyn Literacki' tt'**$+ackan,%ite.-neo.net

  http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/
 • 7/25/2019 Franz Kafka - List Do Ojca

  2/24

  Coyrigt $yMY IP Kamil Janas

  oraz BLACK & WHITE Subi!"#$n# Ma%az#n Li"ra!i

  Wsze+kie ra%a zastrze/one.

  Autor' 0ranz Ka1ka

  T#"u'( Lis" )o o*a

  W#)ani I

  !SB2' 3-4567-84694-

  +oz,o$sz-niani. ,ro*!" o!'a)!i. !or!"a i s!'a) )#"ors!i(BLACK & WHITE Subi!"#$n# Ma%az#n Li"ra!i

  W#)a$ni"$o in"rn"o$(:; !no/n"

  BLACK & W!T" # Su$iekty%ny agazyn Literacki' tt'**$+ackan,%ite.-neo.net>

  mailto:blackandwhite@3neo.nethttp://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/mailto:blackandwhite@3neo.net
 • 7/25/2019 Franz Kafka - List Do Ojca

  3/24

  ;a*u!o-a?sz# :*z.;i)a$no s,#"a'@ mni. zmu "$ir)z. o)zu$am ,rz) Tob l!/ Ja! z$#!l ni

  $i)zia'm. o Ci o),o$i)ziD. z@io$o $'a@ni z l!u. !"r# o)zu$am $ob Cibi. az@io$o )la"%o. na uzasa)nini o$%o l!u musia'b#m ,rz#"oz#D zb#" $il szz%'$.

  zanim b#m %o $ ,o'o$i uar%umn"o$a'/ I *li na$" ,rbu* obni o),o$i)ziD Ci,ismni. "o i "a! ni uz#ni "%o $ ,'ni. ,oni$a ,o)zas ,isania " ,araliu* mni s"ra-,rz) Tob i *%o !ons!$n*. a mo*a ,amiD ni o%arnia o%romu s,ra$#. !"ra )al,rz!raza z)olno@i mo*%o rozumu/

  Fla Cibi s,ra$a b#'a za$sz bar)zo ,ros"a. $")# ,rz#na*mni*. !i)# rozma$ia'@ o"#m z mn. a "a!. bz $#boru 5 z !im ,o,a)'o/ W T$oi- oza- $#%l)a'o "o mni* $i* "a!(a' s$o* #i i!o ,rao$a'@. ,o@$ii'@ $sz#s"!o )ziiom. z$'aszza mni. i )la"%omo%'m $i@D #$o" G-uzn# i bu?zuzn#. mia'm a'!o$i" s$obo) $ uzniu si. ni"roszz#'m si o $i!". zu,'ni ni mia'm ,o$o)$ )o "ros!/ ;i $#ma%a'@ za "o a)n*$)zizno@i 5 T# znasz G$)zizno@D )zii 5 al -oDb# *a!i%o@ zrozuminia. ozna!i$s,'zuia zamias" "%o o) )a$na zam#!a'm si $ m#m ,o!o*u. ui!a'm $ @$ia" !si!. $szalon ,rz#*ani. $ !sn"r#zn ,om#s'# o"$ari ni%)# z Tob ni rozma$ia'm. ni%)# ni

  ,rz#-o)zi'm )o Cibi )o "m,lu. ni o)$i)za'm Ci ni%)# $ ranisz!o$#- ania-.,oza "#m r$ni ni%)# ni mia'm ,ozuia $izi ro)zinn*. ni "roszz#'m si o s!l, i o T$o*in"rs#. ,ozos"a$i'm Tobi abr#!. a ,o"m Ci o,u@i'm. $s,ira'm :""l $ ** u,orz i

  ,o)zas. %)# )la Cibi ni !i$n'm na$" ,alm ani razu ni ,rz#nios'm Ci bil"u )o "a"ruN."o )la ,rz#*ai' robi'm $sz#s"!o/ 9)# ,o)sumo$u*sz s$* $#ro! na mni. "o o!azu* si. nizarzuasz mi ni z'%o lub $rz ni,rz#z$oi"%o mo z $#*"!im moi- os"a"ni- ,lan$ma"r#monialn#-N. lz *)#ni -'). obo@D. ni$)zizno@D/ ;a$" i "o mi zarzuasz. *a!b# "o

  b#'a mo*a $ina. *a! %)#b#m m%' zminiD $sz#s"!o *)n#m %s"m. ,o)zas %)# T# ni ,onosiszna*mni*sz* $in#. o,rz "* -#ba. b#'@ )la mni zb#" )obr#/

  T T$o* u"ar" o,ini o "#l u$aam za ,ra$)zi$. o il sam " u$aam. z T# ni,onosisz $in# za ozibini nasz#- s"osun!$/ Al $ "#m sam#m s"o,niu *s"m bz $in#

  r$ni i *a/ 9)#b#m ,o"rai' *szz na!'oniD Ci )o uznania "%o. $")# b#'ob# moli$$,ra$)zi ni no$ #i 5 na "o *s"@m# oba* za s"arz# 5 al o@ $ ro)za*u ,o*)nania. niza,rzs"ani. al -oDb# z'a%o)nini T$#- us"a$izn#- $#m$!/

  Fzi$n#m zbi%im o!olizno@i ,rzzu$asz ni*a!o. o z#m - m$iD/ Po$i)zia'@ na,rz#!'a) )o mni ni)a$no( GOa$sz i lubi'm. *@li na$" ,ozorni ni b#'m )la ibi "a!i.*a!imi b#$a* inni o*o$i. "o $'a@ni )la"%o. ni ,o"rai'm si mas!o$aD *a! "ami/ ;i%)#.:*z. m$i szzrz ni $",i'm $ T$o* )obroD )la mni. al "* u$a%i ni u$aam zas'uszn/ ;i ,o"raisz si mas!o$aD. "o ,ra$)a. al *li -sz "#l!o z "%o ,o$o)u "$ir)ziD. inni o*o$i "o robi. "o *s" "o albo *a$n# u,r. $ob !"r%o ni ma o )al* )#s!u"o$aD. albo" 5 i moim z)anim "o *s" s)no s,ra$# 5 za$oalo$an# $#raz "%o. mi)z# nami *s" o@ ni$ ,orz)!u i T# b#'@ $s,'$inn#m "mu. -oD mimo$olni/ Jli rzz#$i@i "a! m#@lisz.

  $$zas *s"@m# z%o)ni/;i m$i na"uralni. "#m z#m *s"m. s"a'm si "#l!o ,o) T$oim $,'#$m/ B#'ab#

  "o %ruba ,rzsa)a a *a ,oni!) s!'aniam si !u "* ,rzsa)ziN/ Bar)zo 'a"$o mona ,rz#*D. %)#b#m na$" $#rs' a'!o$ii nizalni o) T$%o $,'#$u. ni s"a'b#m si mimo "o "a!im.

  *a!i%o ,ra%n'ob# T$o* sr/ Pra$)o,o)obni b#'b#m s'abo$i"#m. zal!nion#m.niz)#)o$an#m. nis,o!o*n#m z'o$i!im. ani +obr"m Ka!. ani Karolm Hrmanm. ala'!im inn# ni *s"m na,ra$). i mo%lib#@m# @$i"ni #D z sob $ z%o)zi/ B#'b#m bar)zoszz@li$#. %)#b#@ b#' moim ,rz#*ailm. szm. $u*m. )zia)!im. ba. na$" -oia *u$a-a* siN %)#b#@ b#' moim "@im/ T#l!o $'a@ni *a!o :*i b#'@ zb#" mon# )la mni.szz%lni. moi braia m'o)o umarli. a sios"r# ,rz#sz'# na @$ia" )o,iro znazni ,ni*. i *a.a'!o$ii sam. musia'm $#"rz#maD ,ir$sz# ios b#'m na "o o $il za s'ab#/

  BLACK & W!T" # Su$iekty%ny agazyn Literacki' tt'**$+ackan,%ite.-neo.net-

  http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/
 • 7/25/2019 Franz Kafka - List Do Ojca

  4/24

  Por$na* nas obu( *a. ab# z$il "o $#raziD. L$# z ,$n#mi -ami Ka!o$s!imi.!"r *)na! ni ,rz*a$i'# si $ Ka!o$s!i* $i"alno@i. $ Ka!o$s!im zm#@l !u,i!im i $)z# ,osia)ania. lz !"r )zi!i L$#Qo$* na"urz. bar)zi* s!r#"* i bar)zi* l!li$*. z$raa*si $ inn#m !irun!u. a zasm $ o%l zani!a*/ T# na"omias" *s"@ ,ra$)zi$#m Ka! 5 zs$o* nr%i. z)ro$im. a,"#"m. si'a %'osu. za)o$olnim z sibi. z ,ozuim $#szo@i$ob @$ia"a. z o,ano$anim. zna*omo@i lu)zi. ,$n )oz $s,ania'om#@lno@i 5 na"uralni. z

  $sz#s"!imi ,rz#naln#mi "#m ,rz#mio"om s'abo@iami i $a)ami. $ !"r $,)za Ci T$*"m,ramn". a ni!i)# i T$o*a ,o,)li$o@D/ ;i *s"@ mo a'!o$ii Ka! z T$#m o%ln#mrozuminim @$ia"a. *@li Ci ,or$nam z $u*m ili,m. Lu)$i!im. Hnr#!im/ To i!a$. i)la mni s,ra$a "a ni *s" zu,'ni *asna/ Wsz#s# oni b#li ,rzi $slsi. bar)zi* )ziars#.s$obo)ni*si. bar)zi* nirasobli$i. ni "a! suro$i *a! T#/ Wil zrsz" z "%o ,o Tobio)zi)ziz#'m i "#m )zi)zi"$m o $il za )obrz %os,o)aro$a'm. ni ma* $ s$* na"urz"* nizb)n* ,rzi$$a%i. !"r T# maszN/ O )ru%i* s"ron# T# r$ni ,o) "#m $z%l)m mia'@rn o!rs#. b#'@ mo i $slsz#. ,!i Ci ni z%nbi'# i ni rozzaro$a'# )zii. z$'aszza *a%)# ,rz#-o)zili ob#. b#$a'@ ,rzi inn#N. i mo "raz s"a'@ si zn$ ,o%o)ni*sz#.

  ,oni$a $nu!i i ziD )a* Ci o@ z "%o i,'a. !"r%o )zii. -#ba z $#*"!im Ralii. ni,o"rai'# Ci )aD/ W !a)#m razi b#li@m# "a! rni i $ "* rno@i "a! bar)zo )la sibinibz,izni. %)#b# mona b#'o z %r# ,rz$i)ziD. *a! b)zim# si za-o$#$aD *)n$ob )ru%i%o. *a. ,o$oli roz$i*a* si )zi!o. i T#. )o*rza'# mz#zna. "o ,ra$)o,o)obnimona b# ,rz#*D. mni ,o ,ros"u s"ra"u*sz. ni z mni ni ,ozos"ani/ A *)na! "a! si nis"a'o. $ #iu ni )a si $sz#s"!i%o $#!al!ulo$aD. za "o s"a'o si -#ba o@ %orsz%o/ Prz# z#m

  ,rosz Ci. ab#@ ni za,omina'. za$sz b#'m *a! na*)alsz# o) u$irznia $ T$ $in/:))zia'#$a'@ na mni. "a! *a! umia'@. ,o$inin@ b#' *)#ni ,rzs"aD u$aaD za szz%lnz'o@li$o@D z mo** s"ron# a!". ,a)am oiar "%o o))zia'#$ania/

  B#'m l!li$#m )zi!im. mimo "o b#$a'm z ,$no@i r$ni !rnbrn#. *a! inni $m#m $i!u z ,$no@i ma"!a "z mni roz,iszza'a. al ni mo% u$irz#D. b#'mszz%lni "ru)n# )o $#-o$ania ni mo% u$irz#D. ,rz#*azn#m s'o$m. 'a%o)n#m u*imza r!. )obr#m s,o*rznim ni u)a'ob# si s!'oniD mni )o zrobinia $sz#s"!i%o. z%o b#-iano/ Js"@ zasa)nizo )obr#m i 'a%o)n#m z'o$i!im "o. o b)zi na,isan )al*. ni

  ,rzz# "mu. m$i ,rzi "#l!o o s,osobi. $ *a!i o))zia'#$a'@ na )zi!oN. al ni !a))zi!o ma "#l $#"r$a'o@i i o)$a%i. ab# "a! )'u%o )oszu!i$aD si )obroi/ Po"raisz "#l!o "a!"ra!"o$aD )zi!o. *a! Cibi "ra!"o$ano( nr%izni. -a'a@li$i i ,or#$zo. i $ "#m ,rz#,a)!u$#)a* Ci si "o na$" bar)zo s"oso$n. ,oni$a zamirza'@ $#-o$aD mni na siln%o.)ziars!i%o i o)$an%o m'o)zi?a/

  T$oi- m"o) $#-o$a$z#- z la" na*$z@ni*sz#- ni ,o"rai )zisia*. rzzoz#$is"a. o,isaD. al mo% * sobi mni* $i* $#obraziD. $nios!u* z ,ni*sz#- la" oraz zT$%o s,osobu "ra!"o$ania li!sa/ S,ra$ zaos"rza *szz a!". b#'@ $")# m'o)sz#. a $inr%izni*sz#. )zi!sz#. bar)zi* ,ir$o"n#. *szz bar)zi* bz"ros!i ni )zisia*. oraz "o. b#'@a'!o$ii za*"# s!l,m i ,o!az#$a'@ mi si zal)$i raz na )zi?. ,rzz o $#$ira'@ na mni"#m $i!sz $rani. !"r omal ni ,rzro)zi'o si $ ,rz#z$#za*ni/

  Fo!'a)ni ,rz#,ominam sobi "#l!o *)no za*@i z $zsn%o )zii?s"$a/ T# " mo*szz * ,ami"asz/ P$n%o razu $ no# bz us"an!u maru)zi'm o "ro- $o)#. za,$n ni z,ra%ninia. al ,ra$)o,o)obni ,o "o. ab# Ci nio ,oir#"o$aD. ,o z@i za@. ab# si zaba$iD/9)# ni ,omo%'# suro$ na,omninia. zabra'@ mni z '!a. zanios'@ na )'u%i. )r$nian# bal!oni na -$il zos"a$i'@ sam%o. $ !oszuli. ,o) zam!ni"#mi )rz$iami/ ;i - ,o$i)ziD. "o

  b#'o ni$'a@i$. mo $")# na,ra$) ni mona b#'o $ inn# s,osb uz#s!aD s,o!o*u $ no#.- *)na! ,rzz "o s-ara!"r#zo$aD T$o* m"o)# $#-o$a$z i i- o))zia'#$ani na mni/Po"m b#'m *u -#ba ,os'uszn#. al ,ozos"a' mi z "%o $$n"rzn# uraz/ ;i%)# ni ,o"rai'm)oszu!aD si $'a@i$%o z$iz!u ,omi)z# "#m zrozumia'#m )la mni. bzsnso$n#m

  ,rosznim o $o). a niz$#!' o-#) $#nisinia mni na bal!on/ Jszz ,o la"a- ir,ia'm z,o$o)u )rz%o $#obrania. o%romn# mz#zna. m* :*i. na*$#sza ins"an*a. m%'

  BLACK & W!T" # Su$iekty%ny agazyn Literacki' tt'**$+ackan,%ite.-neo.net7

  http://blackandwhite.3neo.net/http://blackandwhite.3neo.net/
 • 7/25/2019 Franz Kafka - List Do Ojca

  5/24

  ,rz#*@D i ,ra$i bz ,o$o)u $#ni@D mni $ no# z '!a na bal!on. i *a "a! zu,'ni ni niznaz#'m )la ni%o/

  W")# b#' "o "#l!o s!romn# ,oz"!. al "o o%arnia* mni zs"o ,ozui marno@is!)in) r$ni uzui szla-"n i ,'o)nN $#$o)zi si ,o) $iloma $z%l)ami z T$o*%o$,'#$u/ Po"rzbo$a'm nio za-"#. ,rz#*ani. ,ozos"a$inia mi "ro- samo)zilno@i $$#borz )ro%i zamias" "%o zmini'@ mi *. ma si rozumiD $ )obr#- in"n*a-. bo

  ,o$ininm i@D inn )ro%/ Al )o "%o si ni na)a$a'm/ ;a ,rz#!'a). ,rz#!las!i$a'@ mi. %)#,i!ni salu"o$a'm i maszro$a'm. al *a ni b#'m ma"ria'm na o'nirza. albo,rz#!las!i$a'@ mi. %)# ,o"rai'm "%o *@D i na$" ,o,i*aD ,i$m. albo %)# ,o"rai'm$#@,i$#$aD ,iosn!i. !"r#- ni rozumia'm. lub %)# !l,a'm Ci T$o*