ftn brosura 2012

of 37 /37
ФаКултет Техничких Наука УниВеРзитет у Новом Саду ДА ТИ ГЛАВА РАДИ.

Upload: jelena-vujanac

Post on 05-Dec-2014

3.678 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brosura FTN upis 2012. Da ti glava radi. Fakultet tehničkih nauka, univerzitet u Novom Sadu.

TRANSCRIPT

Page 1: FTN BROSURA 2012

ФаКултет Техничких НаукаУниВеРзитет у Новом Саду

ДА ТИ ГЛАВА РАДИ.

Page 2: FTN BROSURA 2012

Драги средњошколци,

Ви сте генерација која ће постати интелектуална елита и носилац развоја нашег друштва, региона, Европе, а можда, ако ускладите своје са корацима ужурбаног и технолошки све напреднијег света, и она снага која му помаже, а не скреће, која га подржава, а не убрзава, која га гради, а не разара. Свет је диван, али захтеван и само најупорнији и најуспешнији пронађу своје право место у њему. Да ли вам ми можемо помоћи у томе? Било би претенциозно и била би неистина рећи да смо вам ми једини избор. Избора је пуно, а ваш је задатак да их сада, док је још време, добро проучите и одмерите своје жеље и афинитете са стварним потребама друштва. Оно што ми сада можемо да учинимо, јесте да вам пружимо што више информација о томе којим ћете путем кренути, ако се определите за Факултет техничких наука. У складу са оним што се овде учи, са бројним могућностима и високим процентом успешних, који су у професионални живот кренули управо одавде, визија ФТН-а гласи:

“Високо место у друштву најбољих!”.

Овом циљу подредили смо све активности. Свакодневно држимо корак са светом и усавршавамо процес рада: побољшавамо услове студирања, осавремењујемо наставу и опрему, бринемо о студентима, и то не само у домену наставе. Наш је посао да вам помогнемо да успешно са квалитетно стеченим знањем стигнете до циља!

Page 3: FTN BROSURA 2012

Кључне речи за будућност су:

КВАЛИТЕТ

ЕФИКАСНОСТ

и

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ у свим процесима и у свим деловима Факултета.

Области:

– МАШИНСТВО

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

– ГРАЂЕВИНАРСТВО

– САОБРАЋАЈ

– АРХИТЕКТУРА

– ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

– ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

– ГЕОДЕЗИЈА

Интердисциплинарне области:

– ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН

– МЕХАТРОНИКА

– ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

– РАЧУНАРСКА ГРАФИКА

– ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

– ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Page 4: FTN BROSURA 2012

И Ви можете постати члан ове угледне породице уколико упишете неки од 24 понуђена студијска програма:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

МАШИНСТВО – Производно машинство– Механизација и конструкционо машинство– Енергетика и процесна техника– Техничка механика и дизајн у техници

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО – Енергетика, електроника и телекомуникације – Рачунарство и аутоматика

ГРАЂЕВИНАРСТВО – Грађевинарство

САОБРАЋАЈ – Саобраћај и транспорт – Поштански саобраћај и телекомуникације

АРХИТЕКТУРА – Архитектура и урбанизам

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – Индустријско инжењерство– Инжењерски менаџмент

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ – Инжењерство заштите животне средине– Инжењерство заштите на раду – Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

ГЕОДЕЗИЈА – Геодезија и геоматика

и из интердисциплинарних (мултидисциплинарних) области:

ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН – Графичко инжењерство и дизајн

МЕХАТРОНИКA – Мехатроника

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА – Анимација у инжењерству

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

– Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије– Грађевинарство– Саобраћај и транспорт– Софтверске и информационе технологије (Нови Сад)– Софтверске и информационе технологије (Инђија)

Page 5: FTN BROSURA 2012

НиЧега се у ЖиВоту нЕ треБа плаШИТи.

ТРЕба самО раЗУмеТи.

Page 6: FTN BROSURA 2012

Студије* на Факултету организују се као:

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Основне академске студије (студије првог степена) – трају четири године (вреде најмање 240 бодова). Завршетком основних акедемских студија стиче се звање дипломираног инжењера одговарајуће области.

Мастер академске студије (студије другог степена) - трају једну, једну и по односно две године и вреде у зависности од трајања студијског програма најмање 60, 90 односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком мастер студија стиче се звање мастер инжењера дате области.

Специјалистичке академске студије (студије другог степена) – трају једну или две године и вреде у завосности од трајања студијског програма најмање 60 односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких академских студија стиче се звање специјалиста инжењер одговарајуће области.

Докторске академске студије (студије трећег степена) - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктора наука дате области.

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Основне струковне студије (студије првог степена) - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком основних струковних студија стиче се звање струковни инжењер дате области.

Специјалистичке струковне студије (студије другог степена) – трају једну или две године и вреде најмање 60 односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер дате области.

Међународне практично орјентисане мастер студије (студије другог степена) - Master of Business Administration – МBA: трају две године и вреде најмање 120 ЕСПБ бодова. Завршетком МBА студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер менаџмента.

*Одлуком владе Републике Србије из 1997. године, образовна делатност на Факултету техничких наука може се, поред српског, обављати и на енглеском језику, што омогућује и упис страних студената.

Новом акредитацијом Факултет је до сада добио решење да може да изводи наставу на енглеском језику на 25 студијских програма, од основних академских до докторских академских студија.

Page 7: FTN BROSURA 2012

Онај Ко ниКАд Није Погрешио,

Никад нИје ПокуШао НАпраВИти

нешто НОво.

Page 8: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику *ЕН – акредитовано на енглеском језику

I областМАШИНСТВО

I ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер машинства.

Студијски програми:

1. ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

2. МЕХАНИЗАЦИЈА И КОНСТРУКЦИОНО МАШИНСТВО

3. ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

4. ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИ

I МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер машинства.

Студијски програми:

1. Производно машинство* – Студијска група: Рачунаром подржане технологије

– Студијска група: Савремене технологије обликовања материјала

– Студијска група: Савремене технологије обликовања пластикe и дрвета

2. Механизација и конструкционо машинство*

– Студијска група: Пројектовање машина, транспорт и логистика

– Студијска група: Мотори и возила

– Студијска група: Пољопривредно и прехрамбено машинство

3. Енергетика и процесна техника*

4. Техничка механика и дизајн у техници*

* * *

II областЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

II ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Студијски програми:

1. Енергетика, Електроника и Телекомуникације*

– Студијска група: Електроенергетика - електроенергетски системи

– Студијска група: Електроенергетика - Енергетска електроника и електричне машине

– Студијска група: Инструментација и мерење

– Студијска група: Микрорачунарска електроника

- микропроцесорски системи и алгоритми

- микроелектроника

- примењена електроника

– Студијска група: Комуникационе технологије и обрада сигнала

- телекомуникациони системи

- обрада сигнала

Page 9: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику *ЕН – акредитовано на енглеском језику

2. Рачунарство и Аутоматика* у оквиру студијског програма предвиђен је велики број изборних предмета, чијим одабиром се студент сам усмерава на једну од три студијске групе на мастер студијама.

II МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Студијски програми:

1. Енергетика, Електроника и Телекомуникације

– Студијска група: Електроенергетика - Електроенергетски системи

– Студијска група: Електроенергетика - Енергетска електроника и електричне машине

– Студијска група: Електроенергетика - Економски исплативи и еколошки енергетски системи

– Студијска група: Микропроцесорски системи и алгоритми

– Студијска група: Микроелектроника

– Студијска група: Примењена електроника

– Студијска група: Обрада сигнала

– Студијска група: Телекомуникациони системи

– Студијска група: Индустријска / биомедицинска мерења

– Студијска група: Мерења у системима квалитета

2. Рачунарство и аутоматика*

– Студијска група: Аутоматика и управљање системима

– Студијска група: Рачунарске науке и информатика

– Студијска група: Рачунарска техника и рачунарске комуникације

* * *

III областГРАЂЕВИНАРСТВО

III ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер грађевинарства.

Студијски програм:

Грађевинарство

– Студијска група: Конструкције

– Студијска група: Хидротехника

– Студијска група: Путеви

III МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер грађевинарства.

Студијски програм:

Грађевинарство*

Page 10: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику *ЕН – акредитовано на енглеском језику

– Студијска група: Конструкције

– Студијска група: Хидротехника

– Студијска група: Путеви

– Студијска група: Организација и технологија грађења

* * *

IV областСАОБРАЋАЈ

IV ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер саобраћаја.

Студијски програми:

1. Саобраћај и транспорт

2. Поштански саобраћај и телекомуникације

IV МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер саобраћаја.

Студијски програми:

1. Саобраћај и транспорт

2. Поштански саобраћај и телекомуникације*

* * *

V областАРХИТЕКТУРА

V ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер архитектуре.

Студијски програм:

Архитектура и урбанизам*

V МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер архитектуре.

Студијски програм:

Архитектура и урбанизам*

– Студијска група: Пројектовање у архитектури и урбанизму

– Студијска група: Истраживање у архитектури и урбанизму

* * *

Page 11: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику

VI областИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

VI ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова.

Студијски програм:

1. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

(стиче се звање: дипломирани инжењер индустријског

инжењерства)

– Студијска група: Пројектовање производних и услужних процеса

– Студијска група: Аутоматизација процеса рада

– Студијска група: Информационо управљачки и комуникациони системи

– Студијска група: Квалитет и логистика

Студијски програм:

2. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

(стиче се звање: дипломирани инжењер менаџмента)

– Студијска група: Предузетнички менаџмент

– Студијска група: Пројектни менаџмент

– Студијска група: Инвестициони менаџмент

– Студијска група: Енергетски менаџмент

– Студијска група: Информациони менаџмент

– Студијска група: Менаџмент квалитета и логистика

– Студијска група: Инжењерство и менаџмент осигурања

– Студијска група: Инжењерство и менаџмент медија

– Студијска група: Менаџмент људских ресурса

VI МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова.

Студијски програм:

1. Индустријско Инжењерство(стиче се звање: мастер инжењер индустријског инжењерства)

1. 1. Индустријско Инжењерство

– Студијска група: Пројектовање производних и услужних процеса

– Студијска група: Аутоматизација процеса рада

– Студијска група: Информационо управљачки и комуникациони системи

– Студијска група: Квалитет и логистка

1. 2. Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије* Програм је финансиран од стране Европске Уније у оквиру ТЕМПУС пројекта Conversion Courses као један од осам Мастер програма за преквалификацију и доквалификацију ради смањивања незапослености и неадекватне запослености а за имплементацију у Србији је задужена ТЕМПУС канцеларија у Београду.

Page 12: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику *ЕН – акредитовано на енглеском језику

1. 3. Индустријско инжењерство - развој и управљање животним циклусом ПРОИЗВОДА* мастер академски програм који је развијен у сарадњи са Политехничким универзитетом из Торина, Италија.

Студијски програм:

2. Инжењерски Менаџмент

(стиче се звање: мастер инжењер менаџмента)

2. 1. Инжењерски Менаџмент

– Студијска група: Предузетнички менаџмент

– Студијска група: Пројектни менаџмент

– Студијска група: Инвестициони менаџмент

– Студијска група: Енергетски менаџмент

– Студијска група: Информациони менаџмент

– Студијска група: Менаџмент квалитета и логистика

– Студијска група: Инжењерство и менаџмент осигурања

– Студијска група: Инжењерство и менаџмент медија

– Студијска група: Менаџмент људских ресурса

Студијски програм:

2.2. ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ* (траје две године и вреди 120 бодова)Иако у оквиру студијског програма Инжењерски менаџмент постоји студијска група Енергетски менаџмент , Факултет је посебно акредитовао мастер студијски програм Енергетски менаџмент који траје две године и вреди 120 бодова.

* * *

VII област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И

ЗАШТИТЕ НА РАДУ

VII ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова.

Студијски програми:

1. Инжењерство Заштите Животне Средине, стиче се звање: дипломирани инжењер заштите животне средине

2. Инжењерство Заштите На Раду, стиче се звање: дипломирани инжењер заштите на раду

3. Управљање Ризиком Од Катасtрофалних Догађаја и пожараСтиче се звање: дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

Page 13: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику

VII МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова.

Студијски програми:

1. Инжењерство Заштите Животне Средине* , стиче се звање: мастер инжењер заштите животне средине

2. Инжењерство Заштите На Раду, стиче се звање: мастер инжењер заштите на раду

3. Управљање Ризиком Од Катасtрофалних Догађаја и пожара, стиче се звање: мастер инжењер заштите од катасрофалних догађаја и пожарa

* * *

VIII област: ГЕОДЕЗИЈА

VIII ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер геодезије

Студијски програм:

ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА

VIII МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер геодезије

Студијски програм:

ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА

– Студијска група: Геодезија

– Студијска група: Геоинформатика

* * *

Интердисциплинарне Области:

IX ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН

IX ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Студијски програм:

Графичко инжењерство и дизајн

IX МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну године, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Студијски програм:

Графичко инжењерство и дизајн*

Page 14: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику

X МЕХАТРОНИКА

X ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер мехатронике.

Студијски програм:

Мехатроника

– Студијска група: Мехатроника, роботика и аутоматизација

– Студијска група: Мехатроника у механизацији

X МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер мехатронике.

Студијски програм:

Мехатроника

– Студијска група: Мехатроника, роботика и аутоматизација

– Студијска група: Мехатроника у механизацији

* * *

XI ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

Из области примењене математике не организују се основне академске студије већ само мастер академске студије.

XI МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер примењене математике

Студијски програм:

Математика У Техници * * *

XII РАЧУНАРСКА ГРАФИКА

XII ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер рачунарске графике.

Студијски програм:

Анимација У Инжењерству

XII МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер рачунарске графике.

Студијски програм:

Анимација У Инжењерству

Page 15: FTN BROSURA 2012

*ЕН – акредитовано на енглеском језику

XIII РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈ

XIII МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају једну и по годину и вреде 90 бодова; стиче се звање мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја

Програм је развијен у оквиру WUS пројекта и акредитован за извођење наставе на српском и енглеском.

Студијски програм

Регионалне политике и развој*

* * *

XIV ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

И МЕНАЏМЕНТ

XIV МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ трају две године и вреде 120 бодова; стиче се звање мастер инжењер логистичког инжењерства.

Студијски програм:

Логистичко Инжењерство и Менаџмент

* * *

XV ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

У школској 2010./2011. години Факултет техничких наука уписао је прву генерацију студената на акредитовани студијски програм: Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије, а школске 2011/2012 године на студијски програм: Софтверске и информационе технологије (одељење у Инђији).

XV ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ трају три године и вреде 180 бодова; стиче се звање струковни инжењер дате области.

Студијски програми:

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

2. ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

4. СОФТВЕРСКЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (НОВИ САД)

5. СОФТВЕРСКЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИНЂИЈА)

Page 16: FTN BROSURA 2012

ДовољнО Развијена

ТеХнологИја

Не Разликује Се

Од МАгијЕ.

Page 17: FTN BROSURA 2012

Да ли је ФТН акредитован?

Факултет техничких наука је у 2007. години акредитован за обављање научне делатности, реакредитован 2010. године. Маја 2008. године је међу првима у Србији акредитован и као високошколска установа за обављање наставне делатности.

Факултет техничких наука је до сада акредитовао 71 студијски програм.25 студијских програма је акредитовано за извођење наставе на енглеском језику.

Факултет је акредитовао одељење у Инђији (високошколску јединицу без својства правног лица) за извођење наставе на, за сада, једном студијском програму Софтверске и информационе технологије.Први је на овим просторима, 2004. године, пре потписивања Болоњске декларације, почео са издавањем додатка дипломи, а од 2006. године и мастер диплома на српском и енглеском језику. То је у великој мери олакшало препознатљивост диплома као и запошљавање наших студената у Европи и свету.

Колико трају студије и да ли су усклађене са Болоњском декларацијом и шта то значи?

Наставни процеси се већ седам годинa одвијају по наставним плановима и програмима који су усклађени са Болоњском декларацијом.

Сви предмети су једносеместрални.У току студија врши се перманентно проверавање знања студената. Сваки предмет носи одређени број бодова / кредита.

Шта је „Додатак дипломи”?

Додатак дипломи је документ који се припаја дипломи високог образовања са циљем побољшања међународне „очигледности” и олакшавања академског и професионалног препознавања квалификација (диплома, степена, сертификата, итд). Конципиран је тако да нуди опис природе, степена, контекста, садржаја и статуса студија које је похађао и успешно завршио студент именован у оригиналној дипломи, којој се овај додатак припаја. Факултет техничких наука је први у нашој земљи увео Додатак дипломи који је након тога усвојен као модел за издавање на Универзитету у Новом Саду, а на препоруку Министарства просвете и спорта Републике Србије по узору на Додатак дипломи Факултета техничких наука и на осталим Универзитетима у земљи.Резултати рада на пољу усклађивања наставног процеса на Факултету техничких наука, у складу са Болоњском декларацијом, на министарској конференцији у Бергену нашој су земљи, донели бодове у оцени примене Болоњског процеса у Србији.

Page 18: FTN BROSURA 2012

Шта је потребно за пријављивање на конкурс?

Документа која су потребна да би се пријавили на конкурс:

– Пријавни лист (добија се на Факултету на дан конкурисања);

– Сведочанства сва четири разреда (фотокопије/оригинал);

– Диплома о завршеном-матурском испиту (фотокопије/оригинал);

– Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопије /оригинал);

– Доказ о уплати трoшкова за организовање пријемниог испита.

* Фотокопије не морају бити оверене, ако се поднесу оригинална документа на увид.

Да ли могу истовремено да конкуришем на више студијских група?

Кандидат има право да се пријави на највише три студијска програма, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити, и тада кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). Ако се полаже математика са тестом склоности за упис више области, полаже се математика и за сваку област тест склоности (тест склоности се плаћа 50% за сваку проверу).

На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и наводи списак осталих жеља по приоритету (2,3). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе где је назначена основна жеља кандидата.

НАПОМЕНА: Сви кандидати који положу пријемни испит за студијске програме Енергетика, електроника и телекомуникације, Рачунарство и аутоматика, Мехатроника или Анимација у инжењерству могу да наведу као II или III жељу студијске програме Индустријско инжењерство односно Инжењерски менаџмент без полагања посебног пријемног испита који је предвиђен за Индустријско инжењерство односно Инжењерски менаџмент. Кандидати ће бити равноправно рангирани са свим осталим кандидатима који су конкурисали на студијске програме Индустријско инжењерство односно Инжењерски менаџмент.

Page 19: FTN BROSURA 2012

Интелигенција

без амбиције

је птица без крила.

Page 20: FTN BROSURA 2012

Који су услови уписа на ФТН? Када се полаже пријемни и шта се полаже?

Услови уписа на основне академске и основне струковне студије су:

Завршен IV степен средње школе.ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит из Mатематике полаже се за упис на:

– Електротехнику и рачунарство

– Мехатронику

– Саобраћај

– Геодезију и геоматику

– Грађевинарство

– Анимацију у инжењерству

као и на основне струковне студије:

– Електроенергетику-обновљиве изворе електричне енергије

– Грађевинарство

– Саобраћај и транспорт

– Софтверске и информационе технологије (Нови Сад)

– Софтверске и информационе технологије (Инђија)

Пријемни испит из Математике Са Провером Склоности (математика + провера склоности за студије одговарајуће струке) полаже се за:

– Машинство

– Графичко инжењерство и дизајн

– Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА ЛОГИКОМ (МАТЕМАТИКА + ЛОГИКА) СЕ ПОЛАЖЕ ЗА:

– Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Пријемни испит из Геометрије са архитектонском и општом културом, Просторне композиције и Слободоручног цртања полаже се за:

– Архитектуру

Термини за полагање пријемног испита су последњи дани јуна, односно први дани јула, а коначни термини биће одређени конкурсом за упис у прву годину студија.

***

Page 21: FTN BROSURA 2012

Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање:

– 14 бодова за кандидате који полажу само математику, математику са логиком, математику са провером склоности за студијске програме из области Машинства

– 7 бодова из математике и 7 бодова из теста провере склоности за кандидате који полажу математику са провером склоности за студијске програме Графичко инжењерство и дизајн, Инжењерство заштите животне средине, Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

– 6 бодова из геометрије са архитектонском и општом културом, 4 бода из просторне композиције и 4 бода из слободоручног цртања за кандидате који полажу пријемни испит за Архитектуру.

НАПОМЕНА: Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета или студента који сам финансира студије у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Шта ако не будем примљен на студијски програм на који сам конкурисао?

Сваки кандидат се равноправно рангира у оквиру студијског програма који је пријавио и по тој ранг листи се и уписује. По окончању уписа врши се генерална прозивка неуписаних кандидата на упражњена места. То је шанса за све оне кандидате који нису имали среће да упишу неки од студијских програма, да упишу оне студијске програме на којима је остало слободних места.

На који начин ће се вршити упис?

Упис се врши на основу јединствене ранг листе и прозивке у амфитеатрима Факултета, према распореду који ће бити објављен у Конкурсу за упис у прву годину студија и Одлуци о упису, као и на улазним вратима и сајту Факултета: www.ftn.uns.ac.rs.

Кандидати који се нису уписали су обавезни да се појаве на прозивци.

Page 22: FTN BROSURA 2012

Колико задатака има на пријемном и да ли су понуђена решења?

Пријемни испит из Математике је писмени и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максимални број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.

Пријемни испит из Математике са провером склоности за студијске програме Графичко инжењерство и дизајн, Инжењерство заштите животне средине, Инжењрство заштите на раду и управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара траје 3 (три) сата: 2 (два) сата математика и 1 (један) сат тест склоности (ако кандидат полаже више тестова склоности за сваки тест се ради додатних 1 (један) сат. Испит се састоји из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије одговарајуће струке (десет питања; максимално 30 бодова).

Пријемни испит из Математике са провером склоности за студијске програме из области Машинства траје 4 (четири) сата: 3 (три) сата математика и 1 (један) сат тест склоности. Испит се састоји из два дела: Математика (седам задатака; максимални број бодова је 40) и Провера склоности за студије машинства (десет питања; максимално 20 бодова).

Пријемни испит из Математике са логиком траје 4 (четири) сата: и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања.

Пријемни испит за упис Архитектуре састоји се из три дела: Геометрија са архитектонском и општом културом (30 питања; питања су из области геометрије, математике, архитектуре, музике, ликовне уметности, књижевности, као и из опште културе и информисаности (филм, култура, друштво, позориште, историја, географија и слично); питања ће по областима бити у следећем односу: нацртна геометрија - 4 питања, математика - 3 питања, архитектура - 8 питања, музичка уметност - 3 питања, књижевност - 4 питања, општа култура и информисаност - 3 питања; траје два сата; максимално 30 бодова); Слободоручно цртање (четири теме; три сата; максимално 15 бодова); Просторна композиција (два сата; максимално 15 бодова)

Пријемни испит из Математике за упис на основне струковне студије је писмени и траје 4 (четири) сата и садржи 10 (десет) задатака, максималан број бодова је 60. Напомена: Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Софтверске и информационе технологије (одељење у Инђији) пријављују се, полажу пријемни испит и уписују на матичном Факултету у Новом Саду.

Page 23: FTN BROSURA 2012

Да ли се на Факултету организује припремна настава?

За кандидате који полажу пријемни испит из Математикe, Математике са провером склоности за студије одговарајуће струке и Математике са логиком, Факултет организује припремну наставу (са почетком у фебруару, док се у јуну одржавају и додатни курсеви у зависности од интересовања). Последње недеље пред пријемни испит биће одржани курсеви понављања градива.

За све информације можете се обратити на телефон: 021 6350 770 или путем сајта Факултета (www.ftn.uns.ас.rs). За кандидате који полажу пријемни испит за упис на Архитектуру организује се припремна настава из просторне композиције и слободоручног цртања. Курсеви су једномесечни и кандидат се може укључити сваке прве суботе у месецу. Припрема на ова два предмета је независна, па стога кандидат може похађати само један или оба предмета.

За све информације можете се обратити на телефон: 021 485 2223 или путем сајта Факултета (www.ftn.uns.ac.rs и www.arhns.com).

Литература за пријемни испит

Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука је:a) Збирка задатака са решењима са пријемних испита из математике (за саобраћај, грађевину, геоматику и геодезију, електротехнику и рачунарство, мехатронику и математика за машинство, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, графичко инжењерство и дизајн и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду), математике са логиком (за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент), тестова склоности (за студијске програме из области машинства, графичко инжењерство и дизајн, инжењерство заштите животне средине, инжењерство заштите на раду, управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара), геометрије са архитектонском и општом културом, просторне композиције и слободоручног цртања (за архитектуру). Збирка се у пдф формату налази на сајту факултета, на страници посвећеној упису, на следећем линку: www.ftn.uns.ac.rs/upis/

б) Архитектура: Архитектонска култура:

1. Ранко Радовић, Нова анатологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд, 2001.

2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 1998. (24 часа архитектуре – наслов новог издања)

3. Jирген Једике (Jürgen Joedicke), Облик и простор у архитектури, Орион арт, Београд, 2009.

4. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН 2011 (налази се на сајту факултета)

Page 24: FTN BROSURA 2012

Општа култура:

1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.

2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

3. В. Галовић, Б. Караџић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.

4. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.

5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

6. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН 2011 (налази се на сајту факултета)

Геометрија:

1. Средњошколски уџбеници из Математике и Нацртне геометрије

2. Збирка задатака са пријемних испита на Факултету техничких наука, ФТН 2011 (налази се на сајту факултета)

Да ли је ФТН тежак и хоћу ли моћи да га завршим?

Студије на ФТН су организоване по угледу на најпрестижније светске универзитете. На Факултету је све подређено једном циљу, а то је обезбеђивање услова да студент током студија стекне висок ниво знања са минимумом утрошене енергије. То је постигнуто елиминисањем непотребних садржаја и отварањем могућности да се испити полажу из више делова и кроз разне облике и пре испитног рока (колоквијуми, тестови, радови...). Овакав приступ је већ дао резултате тако да је у последњих неколико година вишеструко повећана продукција инжењера и смањена просечна дужина трајања студија.

На консултацијама са професорима и асистентима можете решити све дилеме и проблеме које се тичу наставе, и не само ње.

Велики фонд књига и стручне литературе којима располаже библиотека Факултета у великој мери олакшава проналазак потребне литературе. Поред тога, студенти имају могућност коришћења интернета, како у рачунарском центру, тако и у пријатном амбијенту једног од факултетских кафеа.

Page 25: FTN BROSURA 2012

Човек који не чита дОБре Књиге, нема ниКАкве

преднОсти у оДносу на Човека који УОпште

Не зна да ЧИТа.

Page 26: FTN BROSURA 2012

Шта могу да радим и где да се запослим када завршим ФТН?

Током студија се оспособљавате за рад у областима које покрива Ваша струка. Сталне иновације наставног процеса имају за резултат високу спремност наших инжењера за решавање конкретних пословних проблема. Доказ квалитета је, поред сертификата ISO 9001:2000 који је ФТН први стекао на територији бивше Југославије, међународно признање диплома стечених на овом Факултету, као и велики број успешних инжењера који раде на свим континентима. Ваше радно место може бити, у зависности од области коју изаберете, готово у свакој фирми која има било какве везе са техником, технологијом, производњом, образовањем, услугама, било да им је то основна делатност или подршка.

Шансе за посао?

Од свих занимања за која се образује у нашој земљи, техника је и даље најтраженија. Криза у привреди је учинила да тренутно ти профили нису плаћени као што су били. Међутим, наш Факултет уписују млади људи који верују пре свега у себе и који желе да учешће у развоју привреде узму као њени кључни носиоци, чиме ће стечено знање квалитетно применити и стећи сигурне услове за пристојан живот. Све више младих инжењера покреће сопствени бизнис при чему постижу изузетне резултате. Не треба крити податак да је поред ових и не мали број оних који своју перспективу виде у иностранству (ФТН је факултет са којега се највише одлази у иностранство).

Колико је развијена сарадња са иностранством?

Факултет техничких наука има веома развијену сарадњу са великим бројем научних институција у свету, из подручја своје делатности. Професори факултета су држали и држе предавања, по позиву, на многим универзитетима у најразвијенијим земљама света укључујући Јапан, Тајланд, САД, земље Европске уније. Факултет је место формирања и рада многих огранака значајних светских организација: IЕЕЕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Joint Chopter Industrial Electronics, Industry Application and Power Electronic, IIM Euro - Међународна постдипломска школа за Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Студентска организација за међународну сарадњу IAESTE окупља студенте техничких, технолошких и природно-математичких наука. Европска Организација студената електротехнике EESTEC има свој локални комитет (LC) у Новом Саду. IЕЕЕ - студентски огранак (IЕЕЕ - Student Branch) у Новом Саду је глобална организација инжењера електротехнике. Европска Организација студената Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента (ЕSТIЕМ) од 2003. године има своју локалну групу на Факултету и нуди активности на европском нивоу, које укључују више такмичења, пројеката, семинара, летњих школа итд. Студентима је омогућено да остваре сарадњу и размену преко организације студената технике BEST.

Факултет учествује у бројним међународним пројектима, а потписник је великог броја уговора о међународној академској и научној сарадњи са универзитетима и факултетима из Аустрије, Словачке, Чешке, Финске, Француске, Немачке, Белгије, Тајланда, Грчке, Русије, Мађарске, Словеније, Пољске, Португалије, Шпаније, Шведске, Италије, Румуније, Велике Британије, Швајцарске, Кине, САД-а, Канаде, Јужноафричке републике, Индије и Новог Зеланда.

Page 27: FTN BROSURA 2012

Каквим ресурсима располаже Факултет и шта је све доступно студентима?

Факултет техничких наука се састоји од 13 департмана, 10 стручних служби и 31 научно - стручнoг центра. Располаже са 30.000 м² простора који је смештен у средишту Универзитетског кампуса, на обали Дунава. Овај простор је распоређен у неколико блиских зграда: Блок Ф, Кула, Наставни блок, Истраживачки и технолошки центар, Амфитеатри, Машински институти, ТМД, Центар за управљање великим системима.

Факултет располаже са 79 лабораторија и рачунарским центром, који се састоји од осам лабораторија и 160 савремених рачунара. Поред рачунарског центра постоји још 18 лабораторија опремљених рачунарима за извођење рачунарско-лабораторијских вежби. Од школске 2008./2009. године студентима је 24 часа на располагању Интернет центар са 18 радних места који се не користе у редовном наставном процесу.

Посебна пажња се поклања условима рада, тако да су сви амфитеатри, одговарајуће учионице и читаонице на факултету климатизовани, а студентима су на располагању и посебно опремљене просторије као и лабораторије са савременим машинама.У 2010. години обновљени су амфитеатри: А1 - „Никола Тесла са 306 места и системом за симултано превођење и А2 - „Милутин Миланковић“ са 212 места, а у току 2011. године обновљени су амфитеатри А3 и А4, као и Студентска служба. Сви амфитеатри су климатизовани и опремљени најсавременијом опремом.

Библиотека факултета је уређена по угледу на савремене светске библиотеке. Фондови библиотеке се састоје од стручне и научне литературе, уџбеника, помоћних уџбеника, практикума, приручника, енциклопедија и речника који покривају све студијске програме факултета. Библиотека располаже фондом од преко 160.000 библиотечких јединица.

Како је организован живот ван наставе?

Студенти Факултета техничких наука одржавају везе са осталим техничким факултетима и вишим техничким школама у земљи и иностранству и заједно са њима сваке године организују традиционалне сусрете студената технике, популарне”-ИЈАДЕ” (МАШИНИЈАДА, ЕЛЕКТРИЈАДА, САОБРАЋИЈАДА, ГРАЂЕВИНИЈАДА, МЕНАЏЕРИЈАДА и ЗАШТИТИЈАДА). На овим сусретима, који се одржавају негде на мору или планини, одмеравају снаге у знању, спорту и забави.

Обезбеђују се разне годишње карте и попусти за разне културне и спортске манифестације. Посебно место заузимају јавне трибине на којима студенти могу расправљати о темама како из сфере студија тако и ван њих.

На Факултету техничких наука делују следеће студентске организације:

1. Савез студената ФТН-а (ССФТН ) 2. Студентска унија ФТН-а (СУФТН) 3. Студентска асоцијација (САФТН)4. Новосадско удружење студената са хендикепом - НСУСХ

Као и међународне студентске организације:

1. IAESTE 2. EESTEC LC, Нови Сад 3. IEEE - Student Branch, Нови Сад 4. ЕSТIЕМ 5. ВЕSТ6. AEGEE

Page 28: FTN BROSURA 2012

Партнерство са шест међународних студентских организација које делују на нашем Факултету (EESTEC, ESTIEM, BЕСТ, IEEE, IAESTE и AEGEE), али и великом броју универзитета у Европи и свету јесте за нас врло значајно и великим делом захваљујући њима и њиховој активности, име Факултета техничких наука постаје познато млађим генерацијама у целом свету.

На Факултету делује спортско друштво «Техничар», са циљем организовања, популаризације и развоја спорта и спортских активности код студената и запослених. Са поносом можемо рећи да је кроз ову организацију прошао велик број студената, како аматерских тако и врхунских спортиста уз освојен велики број трофеја на студентским такмичењима, популарним “ијадама”, као и на многобројним такмичењима на нивоу града, покрајине и државе.

Студенти факултета су укључени у готово све пројекте факултета, а посебно у анализама захтева тржишта, развоја нових решења производа и услуга и примени најсавременијих технологија. Студенти раде на развоју и одржавању веб сајта ФТН-а, израђују мултимедијалне презентације, учествују у промотивним кампањама Факултета.

У години великог јубилеја, када Факултет техничких наука обележава пола века успешног рада, студенти су добили нови студентски лист - ФТН новине. Настављајући традицију чувеног листа „Машинац“ који се први пут нашао пред бруцошима давне 1971. године „ФТН новине“ представљају информативни месечник где студенти могу да се упознају са дешавањима на Факултету.

У години великог јубилеја, када Факултет техничких наука обележава пола века успешног рада, студенти су добили нови студентски лист - „ФТН новине“. Настављајући традицију чувеног листа „Машинац“ који се први пут нашао пред бруцошима давне 1971. године „ФТН новине“ представљају информативни месечник где студенти могу да се упознају са дешавањима на Факултету.

Сервиси за матуранте

Будуће колеге и будући студенти, ако сте одлучни на путу остваривања својих циљева и креирања лепше будућности, ако желите да стичете корисна и примењива знања савременим методама и начинима рада повезујући традицију и иновацију, академску снагу и интелектуалну радозналост, ако сте спремни да се суочавате са изазовима и да се разликујете од других у изграђивању сопственог идентитета, онда је Факултет техничких наука прави избор за вас!

Факултет техничких наука добио је званичан, јединствени fan page на највећој друштвеној мрежи Facebook под називом: „Факултет техничких наука – Нови Сад.“ Како би студенти увек били у току и добили валидне информације о дешавањима на Факултету потребно је да у претрази укуцају „Факултет техничких наука – Нови Сад“. На сва постављена питања посетиоци ће добити одговоре од Маркетинг службе Факултета.

„ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ?“ на [email protected] FACEBOOK група: „BIĆU STUDENT FTN-UPIS 2012“ Тwitter: FTN_NS Fan page - „Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad“

Page 29: FTN BROSURA 2012

НеКАда ПРЕдуго

глЕДамо у ВРАта

која су ЗАтворена

не ПРимеЋУјући

она КОја су отвОрена.

Page 30: FTN BROSURA 2012

Нови Сад

Гледан са неба, Нови Сад се открива као просторно отворен град. Поред историјске громаде, Петроварадинске тврђаве с десне стране Дунава, оку се нуде и зелене оазе паркова, а свуда унаоколо шири се изувијани лавиринт улица и уличица, сечен правилним ходом пространих булевара. Ту је наравно и Дунав као асиметрична, моћна оса града, па уз њега положено издужено тело кеја и Штранда – најлепше градске плаже дуж читавог тока велике реке. А ту су поново и наши мостови.

Гледано планетарно, ето града у коме су утемељне институције српске културе: Матица српска, Српско народно позориште, Стеријино позорје... Његов меридијански најпопуларнији данашњи заштитни знак је музички фестивал EXIT… Уз то, наш град, као ретко који од европских дестинација, с правом може понети и епитет мултинационалне и мултикултуралне метрополе у малом, у којој се разлике доживљавају као предност. Посебно значајна образовна институција је Универзитет у Новом Саду. То је једини универзитет на територији Војводине и други по величини универзитет у Србији.

Гледано по мери државе - Нови Сад је главни град Аутономне покрајине Војводине, други по величини у Србији, у коме живи између 300 и 400 хиљада људи. Језик економије додао би и да је то најперспективнији град у данашњој Србији, са огромним потенцијалом.

Гледано из грађанске перспективе, ето заједнице која се може дичити својом тровековном прошлошћу чији најбољи трагови још трају и зраче, а у којој се да живети и мирно и динамично, уз све наступајуће и већ присутне слике и прилике технолошки и другачије захукталог 21. века.

Новосађани све то већ знају. Сви остали су добродошли! www.novisad.rs

Универзитет – Нови Сад

Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитет у земљи. У саставу Универзитета делује 14 факултета са седиштем у 4 града Војводине: Новом Саду, Суботици, Сомбору и Зрењанину. Налази се у наменски уређеном кам-пусу на левој обали Дунава, на површини од 260.000 м2, где је смештено 7 факултета, студентски центар, завод за здравствену заштиту студената, два студентска дома, станови за привремени смештај младих наставно-науч-них радника, централни студентски ресторан, центар за физичку културу са спортским теренима, универзитетске студентске организације и друге научне, стручне, информативне, културне и спортске организације. На Универзитету студира преко 46.000 студената и на њему је запослено преко четири хиљаде наставника, сарадника и техничког особља. Највећи факултет Универзитета у Новом Саду је Факултет техничких наука.

Page 31: FTN BROSURA 2012

Студентски центар Нови Садwww.studentskicentarns.co.rs

Студентски домови:

– Студентски дом „Слободан Бајић“

– Студентски дом „Вељко Влаховић“

– Студентски дом „Фејеш Клара“

– Студентски дом „23. октобар“ (Цесарец)

– Студентски дом „Живојин Ћулум“ (Нови дом А)

– Студентски дом „Нови дом Б“

– Студентски дом „Нови дом Ц“

– Студентски дом „Сајмиште“

Укупан број места у осам домова у Новом саду је 2.713 места.

Студентски ресторани - мензе:

– Ресторан, Михајла Пупина 19 (Булевар)

– Ресторан - Мала менза , Валтера Перића 5

– Ресторан - Велика менза , Симе Милошевића 4

Page 32: FTN BROSURA 2012

Aдресе / телефони:

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА21 000 Нови СадТрг Доситеја Обрадовића 6

ДеканатТелефон: 021 450 810, 021 6350 413Факс: 021 458 133

Шеф студентске службеТелефон: 021 485 2222

МаркетингТелефон: 021 459 141е-mail: [email protected]

Webwww.ftn.uns.ac.rs

телефони:

Референт за Машинство/ГеодезијуТелефон: 021 485 2226

Референт за Енергетику, електронику и телекомуникације / Анимација у инжењерствуТелефон: 021 485 2229

Референт за Рачунарство и аутоматикуТелефон: 021 485 2231

Референт за ГрађевинарствоТелефон: 021 485 2228

Референт за АрхитектуруТелефон: 021 485 2223

Референт за СаобраћајТелефон: 021 485 2227

Референт за Индустријско инжењерство и инжењерски менаџментТелефон: 021 485 2224

Референт за МехатроникуТелефон: 021 485 2233

Референт за Графичко инжењерство и дизајн/Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуТелефон: 021 485 2225

Page 33: FTN BROSURA 2012

Називали су га научником који је стварао испред свог времена, неки су сматрали да је живео ван нама познатог времена, а многи ће га назвати човеком за сва времена. проналазач, научник, инжењер, визионар који је својим проналасцима крајем претпрошлог века снажно завртео точак цивилизације.

Врло рано je открио необичну способност “фотографског памћења”, способност да памти и осмисли и најмањи детаљ. Своје патенте је започињао и завршавао у мислима, а затим их реализовао и у стварности: открио је наизменичну струју, обртно магнетно поље, индукциони мотор, Теслин трансформатор, струје високе фреквенције, радио и телекоманду радио таласима.

Са преко 700 патената НикОЛА ТЕСла сматра се Jeдним од највећих проналазача у историји науке. Тешко је замислити свет без електричне енергије, без интернета, без радара, без рендгенских апарата, без даљинских управљача, без роботских сонди које истражују планете... а то је тек делић ствари које су му се годинама мотале по глави. Неки од проналазака, толико су били испред свог времена да се ни данас у потпуности не може сагледати њихов домашај.

НиКОлА ТЕсла:“Мислим Да Нема Ниједног Дубљег Испуњења Које Може Обузети Људско Срце Као Осећај Изумитеља Када Види Да се Његове идеје Остварују.”

(Смиљан, Војна крајина, Аустријско царство, 10. јул 1856 – Њујорк, Њујорк, САД, 7. јануар 1943)

MаРк ТвеН: “ЧоВек је ОСобењак са идејом сВЕ дОК се та иДејА не осТВари.”

(Флорида, Мисури, САД, 30. новембар 1835. - Рединг, САД, 21. април 1910)

Самјуел Лангхорн Клеменс, познатији под псеудонимом МАРК ТВЕН, био је амерички књижевник оштрог и духовитог ума коме су правда, једнакост, хуманост, слобода и истина биле веома важне. његов опус укључује и класике дечије литературе - доживљаје Тома СОјера и ХАКлбери Фина.

Детињство је провео на обалама Мисисипија. Школовање Марка Твена окончано је у његовој 12. години, након смрти оца. Тако, није завршио основну Школу, иако је 1907. примио почасни докторат на Оксфордском Универзитету. у младости је учио за штампара, што му је помогло да открије свој литерарни таленат - сусретао се са великим бројем књига и прочитао их завидан број. пливао је у издавачким и журналистичким водама, кормиларио речним бродом, окушао се као копач сребра, путовао по Европи и Средњем Истоку.

Био је близак пријатељ са Николом Теслом. Њих двојица проводили су много времена заједно, често у Tеслиној лабораторији. Током тих дружења и сам Твен је осмислио пар изума које је и патентирао.

Page 34: FTN BROSURA 2012

МАРиЈа КИри: “Читавог Мог Живота Су Призори Из Природе Чинили Да Се Радујем Као Дете”.

(Варшава, Пољска, 7. новембар 1867 — Саланш, Француска, 4. јул 1934)

Открића Марије Кири трансформисала су познавање физичког универзума. Прва је жена која се истакла у научном свету. Тезе које је поставила и експерименти које је извела темељ су модерне физике: схватила је феномен радиоактивности, открила елементе плутонијум и радијум и заувек трансформисала виђење атома.

Поседовала је велику снагу - снагу сопственог духа, усправљала се пред невољама, обожавала природу и захваљујући страсти која је пратила њену креативност у решавању проблема, никада није одустала од учења, рада и тражења одговора пред загонеткама.

Прокрчила је пут хиљадама жена у “посвећену и тајну заједницу истраживача” којом су пре ње владали искључиво мушкарци. Показала је да наука није ни “мушка” ни “женска”, већ да жене немају шансу да равноправно учествују у научним световима. Била је први женски професор на Сорбони, прва жена која је примила Нобелову награду, а до данас је једина добила две Нобелове награде у различитим научним дисциплинама.

Алберт Ајнштајн једном је рекао да је МАРИЈА КИРИ једина особа коју стечена слава није искварила.

Алберт Ајнштајн: “ум је попут падобрана - функционише само кад је отворен”.

(Улм, Немачка 14. март 1879 — принстон, САД, 18. април 1955)

АјНШТајН! Теоријски физичар, један од највећих умова и најзначајнијих личности у историји света, Формулисао

је Специјалну и Општу теорију релативности, допринео напретку квантне теорије и статистичке механике.

АјНШТајН је видео даљЕ од телескопа и ближе од микРоскопа, а могао је да види И иза угла. Свет алберта АјНШТајНа је свет у коме простор није ништа, кретање је релативно, права линија не постоји, па и светлост не путује праволинијски. материја је енергија и енергија је материја.

Ајнштајн је касно проговорио што је родитељима задавало бриге. Спор вербални развој усмерио га је на пут истраживања простора и времена. Његова бунтовна нарав условила је избацивање из једне од школа које је похађао. Ипак, овакав однос према ауторитету омогућио му је да преиспита дотадашње знање. Размишљао је у сликама те је експериментисао у глави, а не у лабораторијама. Знао је да је математика језик којим природа описује чуда — визуализовао је једначине — што га је довело до теорије релативности. они који су били отвореног ума и без предрасуда могли су да наслуте значај ајнштајнових теорија за науку. Његова велика интелигенција и јединственост учинили су да реч “АјНштајН” постане синоним за ГЕНИЈА.

Page 35: FTN BROSURA 2012

АлеКсанДар Грејем БЕл: “Не знам каква је то сила, све што знам је да она постоји и да је доступна само кад је човек у том стању ума у ком тачно зна шта жели и одлучан је да не одустане док то нешто не пронађе.”

(ЕдИнбург, Шкотска 7. новембар 1867. — Бадек, Канада, 2. Август 1922.)

Када је АлЕксандАР ГРејЕМ БеЛ 1865. године конструисао Телефон један амерички новинар је Написао: “Сваком разумном и Интелигентном Човеку потпуно је Јасно да је преношење људског гласа жицом немогуће. А Чак и да није немогуће потпуно је Беспотребно.”

Мушки део породице, његов брат, отац и деда, били су познати по говорничким вештинама и беседама, док су његова жена и мајка биле глуве, што је у великој мери утицало на Белов животни рад. Бавио се истраживањем механике говора и у бостону је отворио “Школу за ВОкалну Физиологију и Механику Говора”. Белово опсежно знање о природи звука и његово разумевање музике омогућило му је рад на хармонијском телеграфу. Изумео је електрични телефон, који је више пута усавршаван, а употребљава се од 1877. године до данас. Конструисао је и Фотофон, који делује на принципу претварања промена интензитета светлости у звук - репродукција звука у звучном филму заснива се управо на том принципу. поред истраживања области комуникација, укључио се и у шиРок дијапазон научних активности у области авијације па је истраживао змајеве, авионе и тетраедарске структуре. неколико месеци пре своје смрти, рекао је новинару: “ментално пропадање не може се десити ни једној особи која настави да посматра, да памти оно што посматра и да тражи одговоре за непрекидна питања у вези са стварима: КАКО? ЗАШТО?”

Салвадор Дали: “Ја сам надреализам.”

(Фигерас, Шпанија, 11. мај. 1904 — Фигерас, Шпанија, 23. јануар 1989.)

Дали, један од најпознатијих представника надреализма у сликарству током свог живота насликао је више од 1500 слика вођен идејом да зна како изгледају снови.

Као шестогодишњак желео је да буде куварица - упорно инсистирајући на женском роду именице - а са седам пожелео је да постане наполеон. Након прве насликане слике и похађања школе цртања, његове амбиције су наставиле да расту: од тада је желео да буде САлВаДОР ДАлИ и ништа више.

Бавио се дизајном, скулптуром, фотографијом и филмом. Сарадња Са Луисом Буњуелом изродила је први Надреалистички Филм: “АндалузијсКи Пас”. Ширина његовог опуса узроковала је велику популарност како његовог дела тако и његове личности.

“Нека сва звона звоне! Нека радом измучени сељаци на тренутак исправе своје укочене кичме и анонимна леђа, погнута до земље попут стабла маслине,

изобличеног ударима трамонтане, и нека свој образ избраздан дубоким борама пуним земље одморе на длану жуљевите руке, држећи се поносно и дубоко замишљени у том пролазном тренутку одмора.

ПОГЛЕДАЈТЕ! УПРАВО СЕ РОДИО САлВаДОР ДАлИ.”

Page 36: FTN BROSURA 2012

АРтур КларК: “Једини начин за проналажење граница могућности је ићи иза њих у немогуће”.

(Мајнхед, Сомерсет, енглеска, 16. децембар 1917. — Коломбо, Шри Ланка 19. Март 2008.)

Култни Аутор научне фантастике који је био Далеко више од Писца — био је проналазач, Футуриста, Популаризатор

Науке — Али јЕсте желео да буде запамћен По свом СПисатељском Раду. Главне теме његових романа и прича су истраживање космоса, мора и времена, место човека у васиони и ПОследице људских контаката са ВАнземаљским иНТелигенцијама.

Као дете Кларк је уживао да посматра Звезде и чита Америчке Научно - фантастичне палп магазине, али и романе хЕРБЕРТА Џорџа Велса и Жила Верна. Након студија математике и физике, Кларк се посветио писању књига. Кларкова љубав према овим наукама свој нови изРаз нашла је како у његовим књигама — његова дела неретко су наговештавала нова научна откића — тако и у бројним изумима и патентима које је током живота потписао.

светску славу стекао је романом “2001: Одисеја у Свемиру”, који је додатно прославио истоимени филм у режији Стенлија Кјубрика.

Осим научне фантастике Показивао је велику страст за Диносаурусе и Морзеов код, која ће касније прерасти у љубав за науку. његов највећи допринос науци је идеја да би геостационарни сателити могли да се користе као комуникациони релеји. У његову част, Међународна астрономска унија назвала је Геостационарну орбиту Кларковом орбитом.

Page 37: FTN BROSURA 2012

Не РАДим ВиШе за СадашЊосТ,

ВЕћ ЗА БУдУЋнОст.

БудУћноСт jе МОја.

www.ftn.uns.ac.rs