fundaciأ“ museu del tأˆxtil de la comunitat comptes anuals 2016 _____ _____ pag. 3 comptes de...

Download FUNDACIأ“ MUSEU DEL TأˆXTIL DE LA COMUNITAT COMPTES ANUALS 2016 _____ _____ PAG. 3 COMPTES DE RESULTATS

Post on 07-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  COMPTES ANUALSEXERCICI 2016

  CONTINGUT:

  1) Balanços de situació abreujats a 31-12-2016 i 31-12-2015.

  2) Comptes de resultats abreujats a 31-12-2016 i 31-12-2015.

  3) Memòria de gestió econòmica abreujada de l’exercici 2016.

  4) Memòria d’activitats fundacionals de l’exercici 2016.

 • FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA – COMPTES ANUALS 2016

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  PAG. 2

  FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  BALANÇ ABREUJAT dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2016 i 2015 (en

  euros)

  ACTIU

  NOTES DE

  LA

  MEMÒRIA

  2016 2015

  A) ACTIU NO CORRENT

  87.585,73 99.966,48

  IV. Altres Immobilitzats Materials 5 87.585,73 99.966,48

  B) ACTIU CORRENT

  15.450,98 16.581,24

  IV. Altres Deutors 9 5.000,00 6.500,00

  VII. Efectiu i altres actius líquids 9 10.450,98 10.081,24

  TOTAL ACTIU 103.036,71 116.547,72

  PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE

  LA

  MEMÒRIA

  2016 2015

  A) PATRIMONI NET

  34.324,73 39.583,98

  A-1) Fons propis

  -49.790,04 -56.415,36

  I. Dotació Fundacional / Fons Social 11 24.535,84 24.535,84

  1. Dotació fundacional no exigida / Fons

  social no exigit)

  24.535,84 24.535,84

  III. Excedents d'exercicis anteriors

  -80.951,20 -120.956,82

  IV. Excedent de l'exercici 11 6.625,32 40.005,62

  A-2) Subvencions, Donacions i Llegats

  84.114,77 95.999,34

  I. Donacions rebudes 14 84.114,77 95.999,34

  B) PASSIU NO CORRENT

  62.022,50 68.656,40

  II. Deutes a llarg termini

  62.022,50 68.656,40

  1. Deutes amb entitats de crèdit 10 62.022,50 68.656,40

  C) PASSIU CORRENT

  6.689,48 8.307,34

  II. Deutes a curt termini

  6.633,90 6.307,34

  1. Deutes amb entitats de crèdit 10 6.633,90 6.307,34

  VI. Creditors comercials i altres comptes a

  pagar 10 55,58 2.000,00

  1. Altres creditors 10 55,58 2.000,00

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 103.036,71 116.547,72

 • COMPTES ANUALS 2016

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  PAG. 3

  COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS

  DE

  FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A 31-12-2016 i 31-12-2015

  NOTES

  DE LA MEMÒRIA

  2016 2015

  A) EXCEDENT DE L'EXERCICI

  0 0

  1. Ingressos de l'activitat pròpia

  17.000,00 54.792,44

  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

  10.000,00 10.000,00

  d) Subvenciones, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici

  14 7.000,00 44.792,44

  8. Despeses de personal

  0 0

  9. Altres despeses de l'activitat 13 -6.189,24 -5.389,24

  10. Amortització de l'immobilitzat 5 -

  12.380,75

  -

  12.380,75

  11. Subvencions, donacions i llegats de

  capital i altres afectes a l'activitat

  mercantil traspassats a resultats de l'exercici

  14 11.884,57 11.884,57

  14. Altres resultats

  0,00 -225,00

  A.1. EXCEDENT DE L'ACTIVITAT 10.314,58 48.682,02

  14. Ingressos financers

  0 0

  15. Despeses financeres

  -3.689,26 -8.676,40

  A.2. EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES -3.689,26 -8.676,40

  A.3. EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS 6.625,32 40.005,62

  I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL

  PATRIMONI NET EN L'EXERCICI 6.625,32 40.005,62

 • FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA – COMPTES ANUALS 2016

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  PAG. 4

  MEMÒRIA DE GESTIÓ ECONÒMICA ABREUJADA

  DE

  FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DE L’EXERCICI 2016

  1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.

  FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (endavant la Fundació) es va constituir mitjançant escriptura de 9 de març del 2000, tenint per objecte social l’estudi, conservació, restauració,

  investigació, promoció i difusió del patrimoni relacionat amb les activitats tèxtils de la Comunitat Valenciana, en totes les seues variants geogràfiques i expressions històriques

  La Fundació té personalitat jurídica pròpia, caràcter permanent i plena capacitat d'obrar, i desenrotlla les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb domicili social a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, 24.

  La Fundació té NIF G96990981i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, amb el número 335-CV En este Registre, i en la web corporativa www.fundaciomuseudeltextil.es, es pot trobar la seua documentació social i econòmica pública.

  Els patrons de la Fundació exerceixen el càrrec gratuïtament i no reben cap retribució per l'exercici de la seua funció, encara que tenen possibilitat de ser reemborsat per les despeses ocasionades degudament justificades.

  La Fundació està obligada a presentar els comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat Valenciana després de la seua aprovació pel Patronat.

  L’exercici econòmic de la Fundaciócomprènl’any natural, és a dir, el període d’entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

  Els beneficiaris de la Fundació, conforme al que disposa l’article 6 dels seus Estatuts, són indeterminadament la totalitat del col·lectiu ciutadà, qualsevol persona natural o jurídica sense cap discriminació.

  2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

  2.1 Imatge fidel.

  Els Comptes anuals de la Fundació comprenen el balanç, el compte de resultats i les memòries de gestió econòmica i d’activitats fundacionals. Estos documents formen una unitat i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les activitats de la Fundació a final de l’exercici.

  La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats. A més conté una descripció detallada del grau de compliment de les activitats de la Fundació.

  El comptes anuals es complementen amb l’inventari de béns.

  2.2Principis comptables.

  La Fundació prepara els seus comptes anuals d'acord amb el que s’estableix en el R.D. 1514/2007, així com en les adaptacions sectorials i en les resolucions de l'Institut de comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), en la Resolució de 26 de març del 2013 per la que s'aprova el Pla General de comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, aprovat pel RD 1491/2011 de 24 d'octubre, i modificat este parcialment per R.D. 602/2016, de 2 de desembre.

  No existeix cap principi obligatori que s’haja deixat d’aplicar o s’haja aplicat en forma diferent a la prevista per la normativa.

  http://www.fundaciomuseudeltextil.es/

 • COMPTES ANUALS 2016

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  PAG. 5

  2.3Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

  No es preveu cap tipus d’incertesa que puga comportar un risc important en el valor dels actius o passius en l’exercici. Així doncs, no es considera procedent realitzar cap valoració ni estimació d’aquesta.

  Malgrat l’acumulació de resultats negatius d’exercicis precedents, el Patronat considera que no existeixen incerteses respecte de la continuïtat de la Fundació, ja que està en marxa un pla de viabilitat que restablirà el dèficit de liquiditat i de patrimoni.

  No es preveu cap tipus d’incertesa que puga comportar un risc important en el valor dels actius o passius

  en l’exercici. Així doncs, no es considera procedent realitzar cap valoració ni estimació d’aquesta.

  2.4 Comparació de la informació.

  La Fundació pot presentar comptes anuals abreujats, d’acord amb el que disposa l’article 21.4 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i no està obligada a sotmetre’ls a auditoria externa d’acord amb el que disposa l’article 29.3 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

  Els comptes anuals de la Fundació corresponents als exercicis 2016 i 2015 són comparables i han estat elaborats tenint en compte el RD 1491/2011, modificat parcialment per R.D. 602/2016, de 2 de desembre.

  2.5 Elements recollits

Recommended

View more >