fundamentele psihologiei sinteza curs (m.golu)

Click here to load reader

Post on 11-Jun-2015

1.563 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Titular disciplin : Prof.univ.dr. Mihai GOLU

SINTEZA CURSULUI

Cap. I. OBIECTUL PSIHOLOGIEI

1. Psihologia ca tiin

independent s-a constituit relativ trziu, certificatul ei de

na tere fiind semnat n 1879, prin nfiin area la Leipzig de c tre savantul german, Wilhelm Wundt, a primului laborator bazat pe utilizarea metodei experimentale. Pentru prima dat , fenomenele vie ii psihice erau scoase din sfera simplelor descrieri i specula ii filosofice i incluse n programul cercet rii tiin ifice sistematice, aplicndu-li-se opera iile m sur rii, cuantific rii i criteriile obiectivit ii i cauzalit ii. Foarte curnd, ns , aveau s apar divergen e n leg tur cu definirea i circumscrierea obiectului noii tiin e. De i denumirea p rea s impun de la sine identitatea acestui obiect psihe = psihic, logos = vorbire, deci: psihologia = tiin a despre psihic, s-a dovedit c , n realitate, modul de n elegere a naturii i structurii interne a psihicului uman nu a fost ctu i de pu in unitar. Astfel, s-au configurat trei orient ri diferite i n mare m sur opuse, i anume:

a) orientarea care reducea psihicul uman la con tiin

i care sus inea c obiectul

psihologiei l reprezint studiul con tiin ei (respectiv, al proceselor psihice con tiente); b) orientarea care sus inea c elementul esen ial i determinant al vie ii psihice a omului este incon tientul, acesta trebuind, chipurile, s reprezinte principalul domeniu de preocupare al psihologiei (psihologia abisal sau psihanaliza elaborat de S. Freud); c) orientarea care sus inea c adev rata i autentica realitate psihologic o constituie reac iile externe de r spuns (secretorii i motorii) la ac iunea diver ilor stimuli din mediu i, ca atare, obiectul psihologiei trebuie s fie studiul comportamentului (behaviorismul, creat de savantul american J. B. Watson, 1912/1913). 2. n prezent, au fost dep ite limit rile i absolutiz rile pe care se bazau orient rile men ionate . Astfel, se admite c sfera no iunii de psihic uman este mai larg dect sfera no iunii de con tiin , ea incluznd ntr-o rela ionare de tip sistemic trei componente: incon tientul, subcon tientul i con tientul, toate mpreun formnd domeniul de studiu al psihologiei.

1

Pe de alt parte, planul subiectiv (psihic) intern i planul obiectiv (comportamental) extern nu se mai rup artificial unul de cel lalt i nu se mai opun ca entit i antagonice ireductibile; dimpotriv , se recunoa te i se afirm unitatea indisociabil a lor sub egida principiului unit ii con tiin -activitate. Finalmente, psihologia se define te ca tiin a care studiaz , cu ajutorul unor metode

obiective specifice, organizarea psihocomportamental

sub aspectul determinismului,

mecanismelor i legilor devenirii i func ion rii ei, n plan animal i uman, n unitatea contradictorie a individualului, particularului i generalului, universalului. Aceast defini ie stabile te n mod real sfera de cuprindere a domeniului i justific diferen ierile i delimit rile

existente n interiorul lui: a) psihologia animal

i b) psihologia uman .

Psihologia uman are, la rndul ei, o latur general care ne ofer tabloul global al organiz rii psihocomportamentale a omului normal (mediu), f cnd abstrac ie de vrst , sex, context socio-cultural, ocupa ie (profesie) etc., i o latur particular-diferen ial , care se centreaz pe studiul i explicarea ipostazelor concrete n care se poate afla organizarea psihocomportamental func ie de: vrst , sex, mediu socio-cultural, activitate profesional ,

nivel de dezvoltare, natura devia iilor i tulbur rilor patologice: psihologia genetic

dezvolt rii, psihologia vrstelor, psihologia colar , psihologia muncii, psihologia militar ,

psihologia crea iei, psihologia artei, psihologia sportului, psihologia comercial psihologia social , psihologia medical , psihopatologia etc.

i economic ,

Cap. II. SPECIFICUL CUNOA TERII PSIHOLOGICE METODELE PSIHOLOGIEI

1. Specificul cunoa terii psihologice. Modelul tradi ional al cunoa terii tiin ifice constituit sub autoritatea mecanicii i fizicii clasice formula cerin a ca orice domeniu, luat ca obiect de studiu, s posede propriet i nemijlocit observabile i perceptibile, care s poat fi m surate i cuantificate. Psihicul ca atare este lipsit de asemenea propriet i, el nu are nici lungime, nici grosime, nici volum, nici greutate, nici miros, nici gust. Singura dimensiune, care se recuno tea proceselor i tr irilor psihice era durata; dar, numai pe baza ei, nu era posibil construirea unui sistem complet de coordonate i m sur tori, care s fie tratabil matematic.

2

i a

Acesta era principalul argument invocat de marele filosof german, Immanuel Kant, pentru a respinge n mod categoric posibilitatea desprinderii psihologiei de filosofie i constituirea ei ntr-o tiin independent .

n aceste condi ii, ca unic

modalitate de ob inere a datelor necesare descrierii

con inuturilor i st rilor psihice interne (ale con tiin ei) era considerat metoda introspec iei (privirea cu propriul ochi interior spre ceea ce se petrece n momentul dat pe scena con tiin ei i relatarea verbal a celor constatate). Psihologia bazat pe utilizarea exclusiv a acestei

decenii ale sec. XIX i n primele trei decenii ale sec. XX (Th. Lipps, N. Ach, O. K lpe, Marbe, Ed. Titchener). Pentru a satisface cerin a observabilit ii nemijlocite, behaviorismul a aruncat peste bord lumea subiectiv intern a con tiin ei, re innd ca obiect al cunoa terii psihologice reac iile de r spuns ale subiectului la stimulii obiectivi din afar . Dar, a a cum se va remarca ulterior, procednd astfel, behaviorismul a constituit o psihologie f r suflet, o psihologie

nu a omului subiect, ci a omului robot. Ie irea din acest impas metodologic este posibil

numai n m sura n care se admite c o cunoa tere tiin ific poate s aib nu numai un caracter nemijlocit, ci i unul mijlocit, observarea obiectului realizndu-se indirect prin

intermediul unor efecte i fenomene prin care el se manifest

informa ia obiectiv despre natura, con inutul i dinamica proceselor psihice particulare se ob in pe baza observ rii, nregistr rii i analizei r spunsurilor i conduitelor subiectului n situa ii obiective concrete.

2. Metodele psihologiei. Cunoa terea psihologic se realizeaz prin utilizarea unui larg

repertoriu de metode i procedee. Dup pozi ia pe care o au fa metodele psihologiei le mp r im n dou grupe: pasive i active.

de fenomenul studiat,

Pasive sunt considerate acele metode care se adreseaz fenomenelor a c ror declan are se produce spontan, n situa ia concret n care se afl subiectul n momentul dat. n rndul lor includem: metoda observa iei i metoda biografic . Active sunt metodele prin care cercet torul ac ioneaz direct asupra subiectului i provoac manifestarea procesului psihic, a tr s turii de personalitate sau a comportamentului propus pentru a fi studiat. Din aceast categorie fac parte: experimentul de laborator, experimentul natural, ancheta, chestionarul, analiza produselor activit ii, testele sau probele psihometrice. Metoda central n cercetarea psihologic trebuie considerat experimentul de

laborator. El dep e te toate celelalte metode n precizie, obiectivitate 3

i grad de

Cunoa terea psihologic

devine prin excelen

metode a primit denumirea de introspec ionist

i ea s-a afirmat puternic n ultimele dou

i se exprim . i

o cunoa tere mijlocit : datele

controlabilitate a variabilelor. Metoda experimental permite cercet torului: s intervin activ

i s

provoace fenomenul studiat; s

izoleze, s

dozeze i s

controleze variabilele

independente, dependente i intermediare; s modifice i s varieze condi iile de manifestare a fenomenului; s compare rezultatele grupului experimental cu cele ale grupului de control, care nu a fost supus regimului experimental; s repete acela i model experimental de mai multe ori, pe acela i subiect sau grup de subiec i; s releve condi ionarea reciproc dintre variabile. Ca limite ale experimentului de laborator se men ioneaz : caracterul relativ artificial al situa iei n care este plasat subiectul, izolarea acestuia de contextul natural al existen ei i activit ii sale; nu poate fi folosit n mod universal, existnd anumite fenomene

psihocomportamentale care nu pot fi provocate sau nu se permite, din punct de vedere etic, s se provoace experimental.

3. Strategii n cercetarea psihologic . Fiind subordonat unor obiective i finalit i cu semnifica ie general , cercetarea psihologic dobnde te un caracter continuu i sistematic.

Ea nu se reduce la simple explor ri secven iale, independente unele de altele, ci se realizeaz

ca un demers integrat, ntemeiat pe anumite principii i considera ii metodologice generale.

Un asemenea demers l numim strategie de cercetare. Complexitatea

i diversitatea

fenomenelor psihocomportamentale au dus la structurarea mai multor tipuri de strategii, i anume: a) strategii transversale, care constau n studiul nivelului de dezvoltare i func ionare a organiz rii psihocomportamentale la indivizi de aceea i vrst ; b) strategii longitudinale, care rezid n studiul organiz rii psihocomportamentale a unui individ sau grup de indivizi pe parcursul mai multor etape de vrst , de exemplu: la vrsta de 3 ani, la vrsta de 5 ani, la vrsta de 7 ani, la vrsta de 11 ani etc; folosind asemenea strategii, se pot identifica i stabili particularit ile curbei evolu iei psihice, amplitudinea diferen elor dintre etapele de vrst ; c) strat