gazeta hej mielec numer 24

Download Gazeta Hej Mielec numer 24

Post on 24-Mar-2016

248 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gazeta Hej Mielec numer 24 www.hej,mielec.pl/gazeta

TRANSCRIPT

 • Cho Ta mex mia ko po tyz op nie nia mi to kie row nikKna pow ski za pew nia, e fir -ma chce wy ro bi si z pra ca -mi do ko ca stycz nia 2013ro ku. Zgod nie z umo w, wpierw szej ko lej no ci wy ko -na na zo sta nie try bu na odstro ny uli cy Sol skie go. Tampra ce s ju moc no za awan -so wa ne.

  Try bu na wschod niajest prak tycz nie na uko cze -niu. Finiszujemy. Chce my jza mkn do zi my, by mo naby o my le o za go spo da ro -wa niu tej cz ci re la cjo -nu je Da riusz Kna pow ski,kie row nik bu do wy. Py tabo iska zo sta a wy mie nio na,ma nowa konstrukcj, au to -ma ty k zra sza j c i no wydre na do da wa Kna -pow ski. Na bo isku ko czysi uka da nie we ge ta cyj nejwar stwy zie mi i wkrt ce po -win na po ja wi si tra wa.

  Za czy na my prac nadbie ni. Try bu na za chod niajest jeszcze w sta nie su ro -wym otwar tym. Kon struk cjada cho wa jest na uko cze niu,niedugo pooymy bla ch,za czn si ro bo ty wy ko cze -nio we. Re mon tujemy teze wntrz ne owie tle niu sta -dio nu wy li cza kie row nikbu do wy.

  Za an ga o wa nie fir my Ta -mex i pod wy ko naw cw jestbar dzo du e. Wi da nasta dio nie mo bi li za cj i mamna dzie j, e ter min wy ko na -nia sta dio nu zo sta nie utrzy -ma ny m wi Ja nusz Cho -do row ski, pre zy dent Miel -ca. Jest spo re za an ga o -wa nie i tem po prac. My l,e wszy scy b d za do wo le -ni do da wa kie row nikKna pow ski. pec

  Czwartek20 wrzenia2012

  egzemplarz bezpatny

  NR 24 rok II

  Nakad: 12 000

  Nie sta nas na to, eby zaprzepaci 227 milionwstr.11Fot. pece

  STRONA 2

  STRONA 6

  STRONA 18

  STRONA 24

  Lustracja na stadionieUrzd Miejski zorganizowa wizyt dziennikarzy z Mielca na budowie stadionu przy ulicySolskiego. Sami dziennikarze sugerowali zreszt takie spotkanie. Wsplnie z prezydentemmiasta Januszem Chodorowski, dyrektorem Miejskiego Orodka Sportu i RekreacjiZygmuntem Koodziejem oraz kierownikiem budowy Dariuszem Knapowskim z firmy Tamexsprawdzali stan zaawansowania robt i zagldali pod trybuny.

  Mirisaw Midura, ordynator

  ortopedii w Mielcu: Tak

  endoprotez wszczepilimy

  jako pierwsi w Polsce. Tego

  samego dnia wszczepilimy

  i drug. Na kolejne zabiegi

  nie mamy wycznoci...

  Makieta bliskaukoczeniaWe wrzeniu mazakoczy si budowarepliki samolotu PZL-37o. Ten le gen dar ny ju pol ski bom bo wiec pro du -ko wa ny by tu przed wy -bu chem II woj ny wia to wej w War sza wie i wanie wMiel cu. By a to ww czasjed na z naj no wo cze niej -szych ta kich kon struk cji na wie cie. Do wy bu chu woj ny po -wsta o oko o 120 sztuk.

  Po li cjan ci schwytalina pa dajcego na ko bie tyMie lec cy po li cjan ci szybko za trzy ma li m czy zn, kt ry w ostat nich ty go dniach na pa da na ko bie ty w Miel cu. Na pa ci mia ycha rak ter sek su al ny. Za trzy ma ny 21-la tek przy zna si do po sta wio -nych mu za rzu tw. Sdodmwi tymczasowegoaresztowania i sprawcapozostaje na wolnoci.

  Bogusaw Kaczyskiw superlatywach o MielcuKon cert fi na o wy XV Mi -dzy na ro do we go Fe sti wa luMu zycz ne go, Ga la Ope ro -wo -Ope ret ko wa Przy -sta nek Eu ro pej skie go Fe sti -wa lu im. Ja na Kie pu ry, kt -re go dy rek to rem jest Bo gu -saw Ka czy ski na du gopo zo sta nie w pa mi ci miel -czan i me lo ma nw spo zana sze go mia sta, kt rzy 10wrze nia zja wi li si w Ha liSpor to wej MO SiR w Miel -cu.

  Rajd Mielecki ponowemuMam nadziej, e byociekawie. Oceny pozosta -wiam jednak innym mwi Grzegorz Stryjski,prezes AutomobilklubuMieleckiego.

  R E K L A M A

 • 2 Aktualnoci

  o to le gen dar ny pol skibom bo wiec pro du ko wa nytu przed wy bu chem II woj -ny wia to wej w War sza wie iMiel cu. By a to ww czas jed -na z naj no wo cze niej szychta kich kon struk cji na wie cie.Do wy bu chu woj ny po wsta ooko o 120 sztuk.

  Dzia a nia wo jen ne sku -tecz nie uni ce stwi y wszyst kieeg zem pla rze o sia. Zo sta yznisz czo ne w walce bdprzez pra cow ni kw fa bryk wMiel cu i War sza wie, gdzieznaj do wa y si po je dyn czeeg zem pla rze by nie zo sta -y prze j te przez Niem cw.Ni gdzie na wie cie nie za -cho wa si nawet je den eg -zem plarz te go sa mo lo tu. Wnie kt rych mu ze ach s frag -men ty o siw, spo ry frag -ment prze cho wu je Woj skoPol skie w ba zie lot ni czej wa sku.

  Wkrt ce jed nak wiat b -

  dzie mg zo ba czy jak wnaturalnej ska li wy gl da tenle gen dar ny sa mo lot. Ko czysi wie lo mie sicz na ak cjabu do wy re pli ki o sia, pro -wa dzo na przez pra cow ni -kw Pol skich Za ka dw Lot -ni czych w Miel cu. Pro jek tyre pli ki po wsta y w Miel cunie mal od pod staw, bo do -ku men ta cja sa mo lo tu tenajprawdopodobniej zo sta aznisz czo na. Bu do wawzbudzia ogrom ne za in te -re so wa nie, na wet po za gra -ni ca mi kra ju. Wie le mu ze wpy ta o mo li wo kon stru -owa nia ko lej nych re plik.Tym cza sem bu do wa tejpierw szej jest ju na uko -cze niu. o sia cze ka prak -tycz nie tyl ko osta tecz ne ma -lo wa nie.

  Sa mo lot sta nie w ci gunaj bli szych kil ku ty go dni naco ko le na te re nie PZL Mie -lec. B dzie tak zlo ka li zo wa -

  ny, by by wi docz ny spo za te -re nu fir my. PZL pla nu jeuro czy ste od so ni cie ma szy -ny. B dzie to z pew no ciwiel kie wy da rze nia dla mi o -ni kw hi sto rii lot nic twa ipol skie go woj ska. hej

  Zabawa w kotka i myszk trwa.Zazdroszcz Karolowi Molkowiprzede wszystkim wolnego czasu. Mjulubiony kolega, a byy prezes KlubuPiki Siatkowej Kobiet prowadzipodwjn, a wrcz potrjn gr, ebynie powiedzie ycie.

  Narzekam na brak czasu. A tuwystarczy bra przykad z kolegi odkilku miesicy ma misj. Dla niej yje.Pisze. Dobrze, e nie w gazecie jakodziennikarz, bo kolejny numerskadaby si ze sprostowa, ktreredakcja musiaaby zamieszcza. Nowic wracajc do sedna. Pisze, dopolicji, prokuratury, sdw rnychsdw, starostwa, gazet rnychgazet, udzielajc wyczerpujcych ibarwnych wywiadw. Penychsprzecznoci, ale dugich, a na toczasu potrzeba. Koledzy dziennikarzechtnie je zamieszczaj, no bo to wsumie cytaty z Karola. No i sensacja,

  ktrej tak w okresie wakacyjnymdziennikarzom brakowao takisezon urlopowo ogrkowy. Kadeinfo dobre jest Pisze dugie listy,kilka, kilkanacie stron, paci nawet zapomoc w ich pisaniu jakim ludziom,by moe nawet jak ju nie jestprezesem klubu, to ze swoich. I wysyaw wiat. No misja. Ostatnio napisarwnie do komisji licencyjnej.

  Przyjaciel siatki robi wszystko, by jejnie byo.

  Czytaam w jakiej gazecie,syszaam na ktrym ze spotka, niepotwierdz , e na walnym, bo nawalne, ktre opisa w licie i a listwysa wraz z uchwaami do sdu wRzeszowie nie byam. Powoawasny zarzd i wasne uchway. Czyto duo jak na byego prezesa? Anonie wiem. Nie zasuyam na to, by nawalnym owym by, nie zastaamzaproszona, a w dokumentach

  rejestrowych sdu figuruj jakowiceprezes Klubu Piki SiatkowejKobiet, wic wypadaoby mniepowiadomi. No c dowiedziaamsi z zaprzyjanionej gazety, no bodziennikarze to taka wielkaRODZINA, ROZPISUJACA SITO TU TO TAM, a nastpnego dniaprzeczytaam w teje gazecie, e

  walne odbyo si w siedzibie firmyjednego z panw biorcych udzia wzebraniu. Podobno niedopuszczalnyproceder. Wraz z kilkoma kolegami,zebranie sobie przeprowadzili,duuugie byo, uchway (w iloci 7sztuk) napisali i wysali do sdu. Nawniosek Starostwa sd uchyliwyprodukowane uchway w rod, 19wrzenia 2012 roku. I co teraz? Karolma duo czasu, tyle dokumentwwysa, wic moe znowu co napiszedo komisji licencyjnej???

  Moe kto mu pomoe zrozumie,

  e walne, ktre si odbyo odwoao goz prezesa klubu legalnie i nie mamydwch zarzdw, e nie ma prawadezorientowa komisji licencyjnej,ktra bez wyjanie nie da moliwocigry w lidze. Karolu, jeli lubisz duopisa i masz na to duo czasuzapraszam do nadsyaniahoroskopw, albo ju teraz konstruujlist otwarty do Miasta, Starostwa,Kibicw, Siatkarek, NowychTrenerw ludzi zwizanych ze sportemi wszystkich, ktrym siatkwka wMielcu jest naprawd bliska, eprzepraszasz ich bardzo za wszystkiedziaania, ktrymi oddalae luboddalie otrzymanie licencji.

  Mam tylko nadziej, e Twojaepistolograficzna twrczo niepozbawi Mielca siatkarskiej druyny.

  Z koleeskimi pozdrowieniamiMagda Gembal

  Fot. archiwum

  Fot. a.hej

  Fot. KPRP

  RedakcjaUl. Biernackiego 1/36hejgazeta@gmail.com gazeta@hejgrupa.pl39-300 Mielec tel. 535969606Sekretariat tel./fax 17788 43 66Wydawca MAGED tel. 530900906Redaktor naczelnyZdzisaw Orze tel. 17788 43 66Sekretarz RedakcjiMagorzata Rojkowicztel. 692 574 997gazeta@hej.mielec.plInformacjePrzemysaw Cynkier Kacper Strykowskitel. 501878 509 Publicystyka/KulturaMonika Konefatel. 501878 506Grzegorz NiewiadomskiSportPrzemysaw CynkierKontakt do portaluBiuro Obsugi Klienta: ul. Szafera 3339-300 Mielectel. 17250 69 69, fax: 17250 68 68, biuro@hejgrupa.plReklamaLuiza Barleska,l.barleska@hejgrupa.pl 607 962 002Zofia Zara,z.zaras@hejgrupa.pl 501 878 504Grzegorz Buczekg.buczek@hejgrupa.pl 505 878 508

  Makieta bliska ukoczeniaWe wrzeniu ma zakoczy si budowa replikisamolotu PZL-37 o.

  W mi nio ny week end pi -ka rze rcz ni Tau ron Sta liMie lec roz gry wa li me cze Irun dy Pu cha ru Eu ro pyEHF z tu rec kim ze spo emNi lu fer Be le diy espor Bur -sa. Sta low cy wy gra li 42-29oraz 42-21 i za pew ni li so -bie hi sto rycz ny awans doII run dy eu ro pej skich roz -gry wek.

  Dzia a czom Sta li Mie lecuda o si na m wi Tur -kw na ro ze gra nie dwchme czw w Miel cu, mie lec -ki ma gi strat na to miast za -pro si przed sta wi cie li mia -sta Bur sa. W efek cie z tu -rec k dru y n do Miel ca

  przy je cha wi ce mer Ni lu -fer, Re cep Tan lak. To 315-ty sicz na gmi na, b d cacz ci me tro po lii Bur sa.By take wi ce szef po li cjimu ni cy pal nej Ab dul lahKoc oraz za rzd klu bu.

  Je ste my pod wra e -niem Miel ca. To pik ne,czy ste, za dba ne mia sto, wkt rym y j umiech ni cilu dzie po wie dzie liprzed sta wi cie le Bur sy napit ko wym spo tka niu zwa dza mi Miel ca. Jupod czas pierw sze go prze -jaz du przez mia sto do ho -te lu wi da by o, e Mie lecjest bar dzo upo rzd ko wa -

  ny i