gazeta uniwersytecka, styczeń-luty 2015 r

Download Gazeta Uniwersytecka, Styczeń-Luty 2015 r

Post on 08-Apr-2016

246 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nr. 1-2/2015 (86) - Temat numeru: Akademicki Koncert Kolęd i Pastorałek - "Niech zapłonie śnieg". W numerze również: Promocje doktorskie, habilitacje ..., Co wolno zrobić z cudzym utworem? oraz Rodziny wypoczynek w Krynicy.

TRANSCRIPT

 • stycze-luty 2015 nr 1-2/2015 (86)ISSN 1642-6797 G a z e t aUNIWERSYTECKA

  pracownikw istudentw Uniwersytetu Rzeszowskiego

  TEMAT NUMERU >>

  WNUMERZE:Z yciA UcZElNi

  do pocZyTANiA

  NA spoRToWo

  pRoMocJE doKToRsKiE, HABiliTAcJE ...

  co WolNo ZRoBi Z cUdZyM UTWoREM?

  RodZiNNy WypocZyNEK W KRyNicy

  AKADEMICKI KONCERT KOLD I PASTORAEK - NIECH ZAPONIE NIEG

 • 3Z yciA UcZElNi

  W grudniu ub.r. Sejm przyj budet na rok 2015. Jego wygran jest nauka, na ktr rzd zwikszy nakady o690 milionw zotych, czyli oponad 10 proc. wicej ni wroku poprzednim. Wzrosn te wy-datki pastwa na szkolnictwo wysze o905 mln z, czyli o6 proc.

  Dziki staraniom prof. Leny Kolarskiej-Bobiskiej, minister nauki i szkolnictwa wyszego, wydatki budetu pastwa na nauk w2015 roku wynios 7 mld 438 mln z, co oznacza wzrost o690 mln, czyli o10,2 proc. wporw-naniu zrokiem 2014.

  Bardzo wyranie wzrosn wydatki na nauk wrelacji do PKB: zpoziomu 0,39 proc. w2014 roku do 0,42 proc. w2015 roku. Pozwoli to na realizacj zapowiedzi rzdu, ktra zakada, e do 2020 roku wydatki na badania, rozwj iinnowacje wynios wPolsce 2 proc. PKB.

  W2015 roku wzrosn te nakady na szkolnictwo wysze. Jego budet to 14 mld 975 mln z, azuwzgldnieniem rodkw wrezerwach celowych 16 mld 16 mln z. Wporwnaniu zrokiem 2014 oznacza to wzrost o905 mln z, czyli o6 proc. Przewidziano m.in. pienidze na trzeci etap podwyek dla pracownikw naukowych 1 mld 40 mln z.

  Tekst ze strony MNiSW

  SpIS

  TR

  EC

  IWydaje Uniwersytet Rzeszowski za zgod Rektora. Autorzy tekstw iwsppracownicy nie otrzymuj honorariw za publikacje. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji tekstw izmiany tytuw. Wszelkie prawa zastrzeone.ISSN 16426797Druk: MITEL, tel. 17 852 13 62Adres Redakcji: 35-959 Rzeszw, ul. prof. S. Pigonia 8, tel. 17 872 14 14, gazetaur@ur.edu.plRedakcja: in. Ludwik Borowiec, Fot.: Jadwiga Zydro, autorzy tekstw, archiwum, Fot. na okadce: Jadwiga Zydro, korekta: mgr Anna Szydo, nakad: 1200 szt.

  NOWY BUDET DLA NAUKI

  ZyciA UcZElNi: WITECZNE KOLDOWANIE 2 NOWY BUDET DLA NAUKI 3 Z OBRAD SE-NATU 4 KRONIKA REKTORA 5 NIECH ZAPONIE NIEG 7 DR HAB. PROF. UR WIESAWA KU-NIAR 11 PROFESURA NA WYDZIALE BIOLOGICZNO-ROLNICZYM 12 PROMOCJE DOKTORSKIE, HABILITACJE, A DLA NAJLEPSZYCH Z UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO NAGRODY REKTORA 14 PRIMUS INTER PARES* 16 NAGRODA REKTORA SGH DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UR 17 WITECZNE SPOTKANIE 18

  pRo MEMoRiA: PROFESORA SEIDLERA DROGA KU FILOZOFII PRAWA 18 MIDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA TWRCZO WOJCIECHA KILARA NA TLE WSPCZESNEJ MUZYKI RELIGIJNEJ 20 PAMI JEST WDZICZNOCI SERCA 22

  do pocZyTANiA: WYDAWNICTWO UR POLECA 24 PREZES NBP OPOLSKIEJ BANKOWOCI, ALE NIE TYLKO 25 CZY ZNASZ POMNIKI PRZYRODY NA PODKARPACIU? 26 CO WOLNO ZROBI ZCUDZYM UTWOREM? DOZWOLONY UYTEK OSOBISTY (PRYWATNY) 27 OWULGARYZACJI ZACHOWA PUBLICZNYCH 30

  sZTUKA iKUlTURA: KYNOLOGA WROZTERCE KOPOTY ZISTNIENIEM. PREMIERA SCENY PRO-POZYCJI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 32 NASI STUDENCI NA PLENERZE WUNIWERSY-TECIE LUDOWYM 34 PRZYJ IZATRZYMA 36 ARTYCI ZAJLI NAJWYSZY POZIOM 38

  spoTKANiA: WIZYTA KONSULA STANW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 39 MIKOAJKOWA WI-ZYTA WJAROSAWIU 40 STUDENCI ZNIEPENOSPRAWNOCI IWOLONTARIUSZE ZUR NA SPOTKANIU OPATKOWYM 41 JAK FUNKCJONUJ AMERYKASKIE UCZELNIE? 42 KARTKI ZDZIENNIKA PODRY IPOBYTU WBRNIE 44 WIERNI TRADYCJI 10-LECIE WYDZIAU WY-CHOWANIA FIZYCZNEGO UR 46 XXX OGLNOPOLSKIE SPOTKANIE OBIEYWIATW 47

  KoNFERENcJE: FILOLODZY PRZYGOTOWALI OGLNOPOLSK KONFERENCJ NAUKOW PORW-NYWALNE NIEPORWNYWALNE: METODA KOMPARATYSTYCZNA 50 CO ZAGRAA WSP-CZESNEJ MODZIEY? 52 STUDENCKA KONFERENCJA WMIDZYNARODOWYM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 54

  NA spoRToWo: MIDZYNARODOWY DZIE STUDENTA WUNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM 55 MATEUSZ LACH WYGRA TURNIEJ SZACHOWY 57 III WITECZNY TURNIEJ SZACHISTW 57 RODZINNY WYPOCZYNEK W KRYNICY 58

  witeczne koldowanie19 stycznia 2015 r.

 • 54 Z YCIA UCZELNI Z YCIA UCZELNI

  ZOBRADSENATU

  KRONIKA REKTORA pRoF. dRA HAB. AlEKsANdRA BoBKo

  18 grudnia Prof. dr hab. Aleksander Bobko wzi udzia wspotkaniu opatkowym ze studentamii pracow-nikami Biura ds. Osb Niepenosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas spotkania wszyscy amali si opatkiem, skadali yczenia noworoczne oraz wsplnie koldowali.

  22 grudnia Zinicjatywy prof. dra hab. Aleksandra Bobko zorganizowany zosta opatek dla przedstawicie-li pracownikw administracyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rektor UR zokazji nadcho-dzcych wit Boego Narodzenia iNowego Roku yczy wszystkim wielu radosnych iciepych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnstwa pomylnoci wyciu prywatnym iza-wodowym. Podczas spotkania wszyscy wzajemnie amali si opatkiem oraz skadali sobie y-czenia zokazji nadchodzcych wit.

  10 stycznia Rektor UR podpisa umow owsppracy midzy firm MOKATE Spka zo.o. aUniwersytetem Rzeszowskim iWydziaem Ekonomii. Celem umowy m.in. jest wsppraca wzakresie realiza-cji wsplnych spotka, wykadw otwartych, debat, konferencji, bada naukowych iinnowa-cyjnych projektw, stay ipraktyk dla studentw ipracownikw oraz udzia wdoskonaleniu programw ksztacenia. Podpisanie umowy byo efektem rozpocztej w2014 roku wsppracy midzy firm MOKATE Spka zo.o. aWydziaem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  15 stycznia Na zaproszenie prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, prof. Aleksander Bobko wzi udzia wspotkaniu zprof. Marianem Koniecznym, twrc Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Przebieg spotkania by do burzliwy, ale symbolika pomnika wzia gr nad emocjami. Rozmawiano idyskutowano otym, co zrobi zpomnikiem. Profesor Konieczny wielokrotnie podkrela fakt, i pomnik wpisa si warchitektur Rzeszowa.

  18 stycznia Wteatrze Maska odby si charytatywny koncert Serca Sercom. Podczas wydarzenia najpik-niejsze polskie koldy ipastoraki zapiewali rzeszowscy dziennikarze iaktorzy zprofesjonal-nym wsparciem zespou Ratatam iOli Nizio - laureatki The Voice of Poland, studentki UR. Po raz pierwszy na rzecz dzieci zDomu Dziecka wStrzyowie zapiewali te gocie specjalni, midzy innymi marszaek wojewdztwa, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz straacy ipolicjanci.

  19 stycznia Zinicjatywy dziekana Wydziau Muzyki dra hab. prof. UR Mirosawa Dymona po raz pierwszy whistorii naszej uczelni zorganizowano koncert kold wwykonaniu pracownikw UR istuden-tw. Wgronie wykonawcw by take JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko. Po koncer-cie odbyo si tradycyjne spotkanie opatkowe zudziaem JE ks. biskupa Kazimierza Grnego iwicemarszaka wojewdztwa podkarpackiego Wojciecha Buczaka, ktrego gospodarzem byli rektor, dziekan Wydziau Muzyki oraz Komisja Uczelniana NSZZ Solidarno.

  Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyy si promocje doktorskie ihabilitacyjne, ktrym prze-wodniczy rektor prof. Aleksander Bobko wraz zprorektorami. Wtym dniu zostay uroczycie wrczone dyplomy doktorskie ihabilitacyjne oraz nagrody Rektora UR za uzyskanie tytuu profesora, stopnia doktora habilitowanego, atake wyrnienia za uzyskanie stopnia doktora przed 30 rokiem ycia. Opraw muzyczn wydarzenia zapewni chr Wydziau Muzyki UR pod dyrekcj dr Anny Marek-Kamiskiej.

  Grzegorz Kolasiski

  Fot. E. Wjcikiewicz

  Przedwiteczne posiedzenie Senatu Uni-wersytetu Rzeszowskiego odbyo si 18grud-nia 2014. Przewodniczy mu JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko, ktry, rozpoczyna-jc obrady, wrczy akty mianowania na sta-nowisko profesora zwyczajnego profesorom: Tadeuszowi Borucie iKrzysztofowi Skr-czewskiemu zWydziau Sztuki.

  Zgromadzeni przyjli korekt planu rzeczowo-fi-nansowego UR na 2014 rok, atake prowizorium bu-detowe na rok 2015.

  Na wniosek prorektora ds. rozwoju podjto uchwa- wsprawie wdroenia modeli wsystemie zarzdzania uczelni wramach realizacji projektu UR nowocze-sna uczelnia.

  Jednomylnie poparto take wnioski outworzenie nowych kierunkw studiw: systemy diagnostyczne wmedycynie studia Istopnia na Wydziale Matema-tyczno-Przyrodniczym oraz dietetyka studia II stopnia na Wydziale Medycznym.

  Na zakoczenie obrad prof. dr hab. Aleksander Bob-ko zoy senatorom yczenia witeczne ipodzikowa za caoroczn prac. Nastpnie zebrani uroczycie poa-mali si opatkiem.

  Na styczniowe posiedzenie Senatu (29 sty- cznia) zaproszeni zostali studenci, ktrym JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko ipro-rektor ds. studenckich iksztacenia dr hab.

  prof. UR Wojciech Walat wrczyli dyplomy potwierdzajce przyznanie stypendiw Mini-stra Nauki iSzkolnictwa Wyszego za wybitne osignicia. Otrzymao je 7 osb: 5 zPozawy-dziaowego Zamiejscowego Instytutu Biotech-nologii Stosowanej iNauk Podstawowych oraz po jednej zWydziau Wychowania Fizycznego izWydziau Filologicznego.

  Wdalszej czci obrad senatorowie gosowali nad zmianami wUchwale nr 316/05/2014 Senatu UR z29 maja 2014 r. wsprawie warunkw itrybu rekrutacji dla poszczeglnych kierunkw studiw wyszych wroku akademickim 2015/2016, zasadami przyjmowania nastudia wysze laureatw oraz finalistw stopnia cen-tralnego, atake wytycznymi dla rad podstawowych jed-nostek organizacyjnych dotyczcych tworzenia idosko-nalenia programw ksztacenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia ijednolitych studiach magisterskich (zgodnie zzaoeniami znowelizowanej ustawy).

  Pozytywnie zaopiniowano take wnioski wsprawie utworzenia studiw podyplomowych: nauczanie jzyka polskiego jako obcego na Wydziale Filologicznym ipo-dyplomowe studia zetyki ifilozofii na Wydziale Socjo-logiczno-Historycznym.

  Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek przedstawi informacje dotyczce zaawansowania prac nad zmianami zasad parametryzacji jednostek nauko-wych.

  Magorzata Dworak

  KRONIKA PROREKTORA DS. NAUKI PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA

  12 grudnia Prof. dr hab. Sylwester Czopek dokona uro-czystego otwarcia oglnopolskiej konferen-cji naukowej zatytuowanej Wanda Siemasz-kowa ijej teatr. Zorganizowana zostaa we wsppracy zTeatrem im. Wandy Siemaszko-wej wRzeszowie.

  18 grudnia Pro