gheorghe, timariu - agrotehnica si tehnica experimentale_part1

Download Gheorghe, Timariu - Agrotehnica Si Tehnica Experimentale_Part1

Post on 11-Dec-2015

12 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6

TRANSCRIPT

 • usilruTljl AgR0il0liltc ,,t0il t0iltsclj 0t tA BRAD,.FACULTATEA DE AGRoNoIvIiE

  rA$t

  Prof. dr. doc. Ft.TIMARIU GHEORGHE

  Sef iucrdri or.ONISIE TEODOR

  AurTeh n ici Experirn

  rucnAm pRAC rrcE

  :...

  't ,': ., '\ '' ':.' '. 'r, l\, .'

  AsistentLEONTE CONSTANTIN

  si

  Pentru i:z internt97t

  o

  fGinta

  [ilA\-

  \y'r

 • {',,

  outr8st $ielxns

  CaIetuI de luerdrl practlcetebnlcd g l tehnlod eryerlnentaldfl uttl.tzat fa oadrul Luorirlloroul.tdll1 de agronoule.

  Is redacte:rea oaletulni. s_au trstat problemele oqprln,dr t! loua programE anarltro6. s-au avut tl vedels sa:rcrnr-l,e pernanente oe stau fu fala noastl6 de aodernlaare a ia-vEldnfututul superlor agrlcol, de lntegrare a acestuia cucelqetarea gi produclia. S-a llnut ooutp de aseneteal de

  -sarclnlre de nare rdspundere ce revln inginerlroo "sroooridla reoentele docunente de partld g1 da etatl prtvtnd dez-

  voltarea agrloulturll fn fara noaetrd.Capltolele oare se referd Ia dtferlte proprletdgt alesolulul se bazeazd pe ounogtlnlele olgtt6ate anterlor Iadlsclpllnele de pedologle, agrochinle Etcn un accent daose_blt g-a pus pe Lucr6rl1e praotice dE care are !'vole specr-allstul tn produolle r aprecl,erea indlollor de celitate lalucrdclle soluruls conbaterea abintsd a burulealr,or, erabo-

  raJlea asoramentel0rl nontarea'nai experrentel val0rrflca-rea datelor experloeptale eto.

  Copslderdn o6, exeoutarea lucrdrllor oup:ltnse ip p3g-aeatul calet fl vor pernlte studenturur sd otgtlge cunogtrn-leLe reoesare pentru e putea efectua deternrrSrl conplroate,tn cazuL af:rd va fI fE poeeoia aparaturrr speorala 91 a Ea-terlal.uLut blbltograflc coreepu! zdton.

  Pentru toate sugestltle qt propunerllere a conllnutulul caletutul, autorli vd slatnoscdtort.

  de La disciplina de Agro-a f ost futosnlt pentru apractice de studengii Fa-

  da fnbundtS.fl-f,oaete !ou-

 • 4I

  CAPITOI,BL 1

  MODTFICAREA N.ISUSIRIIJOR SOIJiJIJUI S.IIB INFIJUE$TA UASURI]{)RAGROTSfiMCE

  I.1. SeLnloa reooLtarll sl prss6ttrll probclor dc soltn vederea analtzelor dc laborato:r

  Pentru oercetarea tneuglr[1or flaloe, abtqtce 91 blo1o-gloe ale solulrlr. -anua1 se exeout6 nunerosse anallza de la-borator. Rezultatele scestor analizs bebule ed ogllndeaec6ln nod corect realitatea de pe teren, trucru cG se poate raa-llza p:rln acordarea unei atenlll deoeeblte operaglel de re-coltare a probelor de sol gi de pregdtlrc a acestora ia vede-rea anallzelor de laboratdrr

  Pornlnd de Ia caraoterul eterogen al tnvellgqlui da solapaxe gl nal pregnant neaesltatea de a se luona ou probe dcsol ctt na1 reprezentattvel ma1 ales ad valorlle obthut ur-meazd a fl apol generallzate pentru solul ceroetatr In cecace prlvegte netodloa de reooltare a probelor de soJ., ea cstediferen!latA iu fuactle de caracterul oonoret al oeraetdrllce urneazd a se efect[a att gl de preclzla urndrlt6.

  P$obele de sol oe pot reaolta din stratul euperflclal aIsolulul Fl pe orlzonturl genetioe dta proflle de soL deschlscsau fdrd o prealablld deschldere cle profXl.

  Dup6 nodul oua se pdatreazd Eau nu, la tlupul recoltd.rillagezarea natural4 a agregatelor, probele de sol pot ft tnpdn-lite tn doul categorli, gi enune probe de sol tn agezare na-turald 91 probe de eol tn agezare nodlf,iaatd sau deranJatdr

  Cersetarea soLulul se poate fece pe probe de eol lpdlvl*duaLe (parliale) sau pe probe de sol aedtl (aonpnse). Tol.unulde sol rldlcat cu o unealti de:lecoltare:reprealnti o probdlndlvlduali lar prin anestecarea onogend a mal nultor probsde so1 lndivlduale rean}td o p:robd ra.edle.

  In mod oblqnutt cercetarea solulul pe pcobe, de so1 indt-

 • 3vteuete se egeo*ercaz4 $r oaaul psobelor de eol tn agezarenaturatd seu tn xlulats sbllonare direct tl clnp (pentru qrle*le oonstailte hldrofiatcal BroBrlet6li mecanlce eto) cft Ftla deterelndrlLe de untdltatc'

  Probele de soL oopuss ge fologeea pentrr toaie anallze-lc flaloer chlnlcc al o-loIogloe pnln case .se urnSregte obll -rcrsa trnsr vaLotl uedil prlvlnd proprtetdllle solulul'

  Peatlu alsatulrea unet probe Eed1i, psoble de sol lndi-vtduaLa prsvenltc ds Is aoeeagl adtssise gE rdstoamd pe obuaatd- de nugana eau p$rrd gi se unif,orqlzeaz6 ptLn anegteca-lor gupd o as tnelcBd*tsaafl reaturllc da glaate aeelesconpusetrdddalniler PaleLs gl lrrpzelr ss xettnc o probd nedle t'pgreutate de I-5 lrg.

  Pentru ca rezultatel.e ob!lnutc prtn anallzarea probelorde soL ootspuse sd reprezlnte o estimare corecta a nedfel re-zultatelor probelor de sol lndlvlduale dln oare a foet ooDS-tltu1t6r este recesar oa proba tle soL conpusd s6 fndepllnea-sc6 anunltc condlllt 91 anune r

  - s5. rEprezLnte o supraf,efd onogend dlr punct cle vederE

  al obleotlvulul urodrlt i- sd f,tc alodtuttd dlnbr:un nundr neesal tlc probe indX-

  vldualc a-

  fleoare grobd lndtvlduald s6 parttclpe ou aoelagl Yo-luo gt sd replezlnte acoeagt eecltune ds sol t

  - sd fXe onogene 91 sub raportul ooopozXllI ohlnlce.

  Ia recoltarea probelor de sol este lecesaS a ee evitauarglntle drunurllor, I'oourlle uade au foet arll; 91re de pa-le, loourlle unde s-au depozltat lngrdgdnlntc etc. De asene-neal tnalnte de a treoa la reooltarea unel probe, ee ilrlaturdau ateltie un strat de eo1 da 2-V cn de le suprafald.

  I. I. I. Une.I te e 1 ion3e f o lgs I te-pgn tru re c-ol taegorobelor de soL

  Soada S e k ! a s o v (fig.L-a) - foLosltS ln notl cu-rent La recol,tarea probelor de soi in asezare laturalS 91 cuun volun exact deterniuat. corpul sondel este fornat dlni;r-un

 • -i

  *illndru uetallc cu fui*linea d6 Ls sn avtnd, dlamotrm} &nts'rior de ! ono Il partea xnferloard prealnte us aullt esrou-}ar, de fornd-Lrsnconlo6, fixat prtn fnqurubaret lar te -partea opusd este ataqatS o tlid netallcd cu uller, SradatEr

 • i*Eallo. scpa rsr futrtrgl'ca ds 20 0u 91 sc ternind la parteaaalnrtoasl cu uE rfncr dtl leun. Sc ttrroduoe !n ""i-n;;;';-nlaro ce glotorulr tra aooatcr. ss faee o *Uo-* "a"oof"" o"r[ rc trle btnr g'oba da gor. poate tr rorosrtr *

  """"iL--l!. ptob.lcr Dflt La adtaoteca de 20 cnrI o I d a t u b (tlg.I-d) cste aolfeogtonatd dln o_lclr 8o-rda leolnro-era[ cats Ea tnb otrrrdrlq iuag oe r-rr5er ggadat alto lo fE ro oEr ou dtaqetrur rntertor de 25 un.t f*:" autrrcntoar' eoaals eaiia prev6aut6 os aoog *"oir;;"f ltonf gleora gc f*caz[ olooaanl fa eondd, lar Ie parteatsfertqlE preztatlt nn oapdt tdtctorl nal groe dectt restuleotdcll oars aguDeazl tatroaqosrea ui

  ""*il"*alonaer ain:n"T.. rn

  -ourtaaut oaBolul tdreior ";;;;;;;-riterior pu oluuglac ilc l-Z oa agta ml nlo dcoft fn restul tqbulul.ea"rtioro geruttc pdE'adcrea nst ugoara a golulur fa corpur son-dcl gl alnr a=traggaaa aar ugoard g aoeatura drn gondd.ratro-d..0c'cc aonder ra arltnotnea lnopuoc ee faoe eu aJutoruir oro-oa1dul:o:n enge oG s6 labsdnoc au tlJa naf funga tn eoadd.rsb rldtoat gt oobortt cr'ocstyl lovlndu-e" oo nrt"=e soadaluopr{rrctedr rsr-cburc ec aren oiri

  "r-";; ;; iJtruae p"o-f.at yqrtloal tn ssllsooaLB ec tltsoduoa tn pilnflD! gc adtnolut nlal, dtp lo fnlo oe eau drp 20 tE 20 0a- Dc fteoare aatd otud

  "" ,orrouo"odtn nsu gonda tn l'atntlp.rhu probclc u" ,oi*i;;;;;-;:-dtaotalre ecoctoars, Eu rrsbutc ad sadd n**1-;;1" ;;"-}l t! oslttctul lcout 6r soadcl p6ltr* *-nol" ooot".ro" po*

  T1: * sor drn adfaotrc. soterca soadcr aro "oi-da Ie adfn-old dol gs faoc oo aiaa, lal dc Ia adirolut orrir l"lr"""_

  aul_cae ou o pfrgbrc ou ;;. ro *ealabtt ee roprtEi-r;;;;;;o algoarc otrourard osrec rupa Broba da eor ara eonai o"

  ".*tur rslnrut. hrrr! aooaterca "oii"t drp pdafqt, aocasta oerEetoan[ dcaeaBre unel buodsl dc pfuad seu de bfrtle 7t ecbetc ugc pbd ofad cc ivaorrasd tot co1n1

  ""oofAi.locaaut aoudtt so fotosegte lc ""ooir.*" ;;;;* de sox.tn rcoclce rtcrcrotarr*Ieerait*lii ;" iJ;; ;;;;;r;;:

  r-es ltrltals illnar nattdltlc de sot p="o*-ui ,. i"irrir._

 • {;"ea sup-,:-*";!,i"..,ir-- om*g)fl*e fie S.eagreegs bxne #Li aEtf,el *e sonq*de pe ss;$i:i;, ntjloeti sare nu eonttn ptefutt I sfst fosrtegreu dc minui b f,n solurlle ptetrosse, uaoate sau ou taxtua*extreBe n

  S c n d a b u r g b I u (flg, !.-e). Fa:ftca aotXvd asondel c sorstltutre un burgblu eare xecutd e*parea Si pe ..po care ;e recolteazd proba. In aontlnulxee burghlulnX asteatasat* o tijd netatiod gradatd dln 10 tn I0 cu, prevdzutd.in partea superloard ou u:l ftlet la sare se poate tnguruba oartS tij6r cees oe pernite lntroclucer.es sordi la adlnenslnari.

  Scnda burghiu se introduce tn eol prtn rdeuslre gl p!e-slune vertical*, foLosindu.*le ln acest eoop de mtner. pentlua se evita bl0carea e!, sonda so lntroduae tn Esr pe adfnald,n,ici, din 1o ln 10 cne probE de sor ruat6 tn lnterloruL bu::,,-ghiurui se ssoate cu aJutorul urur auglt, probele reaoltatecu aqegst* sordd, tn general. tu stnt urlforns ea sectltrle gladesea sint coptaminate" Detsrltd construa!lei lorl cu astfelse sonde se pot recsl,ta probe de sol La adtnaini aai serl, _ _.,._cooparati,'t cu sondele tubn

  iritructt burghlul este detagablt gi poate avea dranetrulde diferiie n5::inil astfel 4e ssnde se pot folosl fu dlvereescopurll d,e la recoLtarea prcbelor de sor pertru anallzele delabcret*, ptnd rs efectuarea de foraje rn vederea fufi1nb6+,rii pu!urilor eie oontror- penbru nlvelur. apel0r freatlcse

  S o n d a b a s t o ! (sonda agrocbXnlc6.) este eor._iL?ird dintr*o bard cii-intl*icd, cere ln partea lufer!,oard sle::i.irat ir'" lungr:i- ei *l E.F:=-$o se ternind prxntr-i& vtrf asaulrtt;.i.'e pe::irli* sii f ii [i$] tnfipti in pdmlnt" Sonda se ,,rtrodu*ce i-c soi i::l.i;i a;..1;ar."; cu piclrr.ul pe r:p supott lateral csres* a-lj.#- i.*;eL:.!-,::G i:j-.,,;ii aci:i.+* $*j"s} ce pri.nde fu geagutsi:;i:ei .i1 ::rl,i l:; r+ir.le ti.,: iicL *i; ejutorul u:rul aa$itppp*e-;i;rir'.i.':*:; -J:.i1;i:-*,1i:. ai.i;.1 i:11;,i

  " fU e sr;i