gids voor contentaudits

of 28 /28
GIDS VOOR CONTENTAUDITS Beoordeel de kwaliteit en kwantiteit van uw content

Upload: cypres-communications-agency

Post on 04-Apr-2016

222 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een contentaudit helpt u bij het opstellen van een contentstrategie en contentmarketingprogramma. Het is een beoordeling van het volume, de kwaliteit en de verscheidenheid van uw content. Deze gids toont hoe u zo’n audit tot een goed einde brengt.

TRANSCRIPT

Page 1: Gids voor contentaudits

GIDS VO OR

CONTENTAUDITS

Beoordeel de kwaliteit

en kwantiteit van uw content

Page 2: Gids voor contentaudits
Page 3: Gids voor contentaudits

3

Inhoud

Inleiding 5

Fase 1 Voorbereiding 7

Fase 2 Contentinventaris 11

Fase 3 Contentbeoordeling 17

Fase 4 Contentanalyse 21

Fase 5 Presentatie 23

Page 4: Gids voor contentaudits
Page 5: Gids voor contentaudits

5 INLEIDING

Van voorbereiding tot en met presentatie

Deze gids begeleidt u door het proces van een contentaudit, van

voorbereiding tot en met presentatie.

Dankzij een contentaudit kunt u doordachte beslissingen nemen over

uw content. Het is een beoordeling van het volume, de kwaliteit en de

verscheidenheid ervan.

Een contentaudit is nuttig voor projectmanagers, informatiearchitecten,

contentstrategen, marketeers en communicatiemanagers. Hij biedt

antwoorden op vragen als:

x Richt uw content zich op de behoeften en interesses

van uw publiek?

x Ondersteunt uw content de doelstellingen en de taken

van uw publiek?

x Wordt uw content echt gebruikt?

x Is uw content goed gestructureerd?

x Is uw content on-brand?

x Beschikt u over voldoende, te weinig of net te veel content?

x Is uw content juist en actueel?

Een contentaudit kan helpen om mensen in uw organisatie bewust te

maken van het belang van content. Het is ook een nuttig hulpmiddel bij

het opstellen van een contentstrategie en een contentmarketingprogramma.

Page 6: Gids voor contentaudits
Page 7: Gids voor contentaudits

7FASE 1 VOORBEREIDING

Fase 1 Voorbereiding

Omvang en doel van de audit

De eerste stap bestaat erin de omvang en het doel van uw audit vast te leggen. Wat wilt u er precies mee bereiken? Hebt u specifieke vragen waarop u een antwoord zoekt of beoogt u eerder een alge-mene evaluatie? Bekijkt u uw volledige content of richt u zich op bepaalde delen ervan? En bakent u de beoordeling af in de tijd of verkiest u een voortdurende evaluatie?

Op basis van de omvang onderscheiden we vier soorten contentaudits.

Gespecialiseerde auditBij een gespecialiseerde audit onder-

werpt u uw volledige content, of een

deel ervan, aan een beperkte reeks evaluatiecriteria. Dit type is aan te

raden als u snel een specifiek aspect

wilt aanpakken, bijvoorbeeld de ge-

bruiksvriendelijkheid van uw website.

Volledige auditBij een volledige audit past u een

uitgebreide lijst auditcriteria toe

op heel uw content en al uw publi-

catiekanalen. U kunt een dergelijke

audit zien als een aaneenschakeling

van gespecialiseerde audits. U be-

gint bijvoorbeeld bij één domein, uw

productinformatie, en gaat dan over

naar het volgende, uw corporate con-

tent. Of u evalueert eerst één kanaal,

uw printmateriaal, en dan een ander,

uw website.

Sample auditEen sample audit geeft u een alge-

meen idee van de kwaliteit van uw

content, op basis van een represen- tatieve selectie van uw content- materiaal. Dit soort audit is aan-

gewezen als u op vrij korte tijd een

aanzienlijke hoeveelheid content wilt

beoordelen.

Continue auditEen continue audit is er een die

nooit stopt, met rapportering op

regelmatige tijdstippen. Dit be-

tekent dat het uitvoeren van een

audit een integraal deel wordt van

uw workflow, waarbij de auditors

automatisch op de hoogte worden

gebracht wanneer een stuk content

nazicht nodig heeft.

Page 8: Gids voor contentaudits

Afhankelijk van het doel onderscheiden we twee soorten contentaudits:

Meestal doorloopt u tijdens een contentaudit uw content een

aantal keer op zoek naar specifieke patronen. Denk eraan dat

een bottom-upcontentaudit moeilijker is, meer tijd in beslag

neemt en een onzekerder resultaat oplevert. In deze gids

richten we ons op de top-downbenadering.

In Content Strategy for the Web maakt Kristina Halverson nog

een bruikbaar onderscheid tussen twee types assessment:

The Financial Times Bowen Craggs Index of Corporate Website

Effectiveness is van deze twee types een goed voorbeeld. De index

is gebaseerd op acht maatstaven om de kwaliteit van websites in

kaart te brengen. De eerste drie zijn universeel: de structuur van

een website waaronder de navigatie, oriëntatie, integratie, on-site

search en zichtbaarheid in zoekmachines, de berichtgeving en

de contactinformatie.

Top-downcontentaudit Een top-downcontentaudit gaat

uit van een duidelijke lijst vragen of criteria. U wilt antwoorden

vinden op uw vragen of de

criteria checken.

Bottom-upcontentaudit Een bottom-upcontentaudit

is exploratief. U vertrekt niet

vanuit specifieke doelen, vragen

of criteria, maar kijkt gewoon na

wat u eigenlijk ‘in huis’ hebt.

Bestpractices-assessmentEen bestpractices-assessment is

een “vergelijking van uw content

met de beste voorbeelden uit de

sector, meestal uitgevoerd door

een derde partij, een onafhankelijke

assessor”.

Strategische assessment Een strategische assessment

gaat na “in hoeverre uw content

uw strategische doelstellingen

verwezenlijkt”.

Page 9: Gids voor contentaudits

9FASE 1 VOORBEREIDING

Elke audit is anders

Omdat elke audit anders is, is inschatten hoeveel tijd hij in beslag zal

nemen heel moeilijk. Alles hangt af van de omvang, de mate van verfijning,

de ervaring van uw auditors en de mate van automatisering.

Als u weet dat u niet over de nodige tijd en middelen beschikt voor een

volledige audit, kunt u alvast beginnen met een gespecialiseerde of sample

audit. De resultaten zetten uw organisatie misschien aan om meer middelen

uit te trekken voor contentaudits, zodat u later toch nog een volledige audit

kunt uitvoeren.

“Maak van de contentaudit een integraal deel van uw workflow.”

Page 10: Gids voor contentaudits
Page 11: Gids voor contentaudits

11FASE 2 CONTENTINVENTARIS

Fase 2 Contentinventaris

Waarom een contentinventaris doen?

Vooraleer u aan een audit van uw content begint, moet u weten welke content u bezit en waar hij zich bevindt. Dat nagaan is het doel van de contentinventaris, soms ook ‘kwantitatieve audit’ genoemd. Het is een lijst met content en zijn kwantitatieve eigenschappen. Een contentinventaris levert de hieronder opgesomde basisgegevens op.

x Het volume van uw content

x Het aantal contentitems en hun soort:

beelden, artikels, rapporten, toepassingen…

x De locatie van uw content; voor digitale content zijn dat URL’s

x De relaties tussen stukken content, bijvoorbeeld hyperlinks.

Als u een contentmanagementsysteem gebruikt, kunt u daaruit het

grootste deel van deze informatie halen. U kunt ook een eenvoudig

Excel-sjabloon opmaken.

“Een contentinventaris is een lijst met content en zijn kwantitatieve eigenschappen.”

Page 12: Gids voor contentaudits

Welke gegevens neemt u op in de contentinventaris?

Dat hangt uiteraard af van het soort vragen waarop u een antwoord zoekt.

Een traditionele contentinventaris legt het volgende vast:

x ID: u geeft uw content een uniek identificatie- en referentienummer.

x Titel: bij content in HTML noteert u de <h1> tag.

x Onderwerp/categorie/thema: stel bij voorkeur vooraf een lijst van

onderwerpen/categorieën/thema’s op.

x Omschrijving: bij printartikels kunt u de inleiding of een

deel ervan gebruiken, bij HTML content de meta description.

De meta description is de tekst bij een URL in een SERP

(Search Engine Results Page).

x Technisch formaat: van teksten (html, xml), beelden (jpeg, tif, png),

media (swf, mp3, mp4), toepassingen (pdf, doc, xls), webbestanden

(js, css)…

x Locatie: hier noteert u de URL, de pagina en de navigatietitel van

webcontent. Registreer ook waar de content wordt opgeslagen:

in uw contentmanagementsysteem, in een aangepaste database,

bij een extern bureau…

x Uitgever, auteur, eindredacteur, ‘Goedgekeurd door’: in deze

rubriek houdt u bij wie betrokken was bij de creatie, de beoorde-

ling en het goedkeuringsproces. Noteer bij HTML content de meta

tags “rel=author” en “rel=publisher” als u deze al gebruikt.

x Recentste update: de dag waarop uw content voor het laatst werd

aangepast.

x Taal: indien u over content in verschillende talen beschikt.

Page 13: Gids voor contentaudits

13FASE 2 CONTENTINVENTARIS

Het is nuttig uw contentinventaris te vervolledigen met statistieken over

webverkeer- en gebruik. Die kunt u uit Google Analytics halen of uit om het

even welke andere analysetoepassing. Enkele belangrijke statistieken voor

HTML-pagina’s zijn:

x Aantal bezoekers per pagina?

x De duur van een paginabezoek en de tijd gespendeerd op de site.

x De acties die plaatsvinden op een pagina.

Voor printmateriaal kunt u vergelijkbare informative verzamelen via een

enquête.

Page 14: Gids voor contentaudits

IDTi

tle

H1

Topi

c/

Cat

egor

y/

Them

eM

eta

D

escr

ipti

onLo

cati

onFo

rmat

Publ

ishe

rAu

thor

Edito

rAp

prov

ed

byLa

test

up

-da

teLa

ngua

ge

1Fi

ctio

nal B

aker

y,

Lond

on. D

elic

ious

C

upca

kes,

Cak

e &

Coo

kboo

ks

Cak

es to

you

r do

orH

ome

The

Fict

iona

l Bak

ery

hand

-m

ake

Del

icio

us c

upca

kes,

ca

kes,

pie

s &

brow

nies

. Buy

in

our

bak

erie

s, o

r onl

ine

for d

aily

Lon

don

deliv

ery

or

colle

ctio

n.

http

s://

fictio

nalb

ake-

ry.c

om/

text

/htm

lSt

even

JimVa

ness

aSt

even

05/0

5/14

EN

2W

elco

me

- The

Fi

ctio

nal B

aker

y Bl

og

& FA

Qs

15th

An

nive

rsar

y C

ompe

titio

n:

Win

a c

ook-

book

and

to

te b

ag

Blog

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/b

log/

text

/htm

lSt

even

Mia

Vane

ssa

Stev

en01

/07/

14EN

2.1

15th

Ann

iver

sary

: Wish

us

Hap

py B

irthd

ay! -

Fi

ctio

nal B

aker

y Bl

og

& FA

Qs

15th

Ann

i-ve

rsar

y: W

ish

us H

appy

Bi

rthd

ay!

Blog

http

s://

fictio

-na

lbak

ery.

com

/bl

og/2

014/

01/1

5th-

anni

vers

ary-

wish

-us-

happ

y-bi

rthd

ay/

text

/htm

lLi

saM

iaVa

ness

aSt

even

01/0

8/14

EN

2.2

Rich

mon

d -

here

we

com

e! -

Fic

tiona

l Ba

kery

Blo

g &

FAQ

s

Rich

mon

d – h

ere

we

com

e!

Blog

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/b

log/

2014

/01/

richm

ond/

text

/htm

lJa

neM

iaVa

ness

aSt

even

03/0

5/14

EN

2.3

10 Y

ears

of T

he

Fict

iona

l Bak

ery!

10 y

ears

of

The

Fict

iona

l Ba

kery

!

Blog

The

Fict

iona

l Bak

ery

is ce

le-

brat

ing

10 y

ears

of A

mer

i-ca

n ba

king

in L

ondo

n!

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/

blog

/201

4/03

/ 10

-yea

rs-fi

ctio

nal-b

aker

y/

text

/htm

lSt

even

Mia

Vane

ssa

Stev

en03

/18/

14EN

2.4

15th

Ann

iver

sary

: Win

a

box

of c

upca

kes!

15th

An

nive

rsar

y:

Win

a b

ox o

f cu

pcak

es

Blog

To c

eleb

rate

ten

year

s of

Th

e Fi

ctio

nal B

aker

y, w

e ar

e gi

ving

aw

ay 10

box

es o

f cu

pcak

es!

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/

blog

/201

4/03

/ 15

th-a

nniv

ersa

ry-w

in-

box-

cupc

akes

/

text

/htm

lSt

even

Mia

Vane

ssa

Stev

en05

/16/

14EN

2.5

The

Fict

iona

l Bak

ery

15th

Ann

iver

sary

- W

in

£50

vouc

hers

15th

An

nive

rsar

y:

Win

£50

vo

uche

rs

Blog

Spot

the

diff

eren

ce b

et-

wee

n ou

r cel

ebra

tion

cake

s an

d be

in w

ith a

cha

nce

of w

inni

ng £

50 v

ouch

ers

to s

pend

on

cake

and

ot

her t

reat

s at

our

Lon

don

bake

ries.

http

s://

fictio

-na

lbak

ery.

com

/bl

og/2

014/

04/1

5th-

anni

vers

ary-

win

-50-

vouc

hers

/

text

/htm

lSt

even

Mia

Vane

ssa

Stev

en04

/26/

14EN

2.6

Wed

ding

Cak

es b

y Th

e Fi

ctio

nal B

aker

yW

eddi

ng

Cak

es b

y Th

e Fi

ctio

nal

Bake

ry

Blog

Doe

s The

Fic

tiona

l Bak

ery

mak

e w

eddi

ng c

akes

? W

e do

! For

the

bes

t wed

ding

ca

kes

in L

ondo

n (w

ith a

n Am

eric

an-s

tyle

tw

ist),

di

scov

er C

akes

by

Con

-su

ltatio

n.

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/b

log/

2014

/04/

wed

ding

-cak

es-fi

ctio

-na

l-bak

ery/

text

/htm

lJa

neM

iaVa

ness

aSt

even

04/2

7/14

EN

2.7

15th

Ann

iver

sary

: W

in a

Hom

e Sw

eet

Hom

e C

ookb

ook

and

Tote

Bag

15th

An

nive

rsar

y C

ompe

titio

n:

Win

a c

ook-

book

and

to

te b

ag

Blog

The

Fict

iona

l Bak

ery

is ce

lebr

atin

g 10

yea

rs o

f ba

king

in L

ondo

n! E

nter

for

your

cha

nce

to w

in o

ne o

f 10

cop

ies

of H

ome

Swee

t H

ome

and

a to

te b

ag.

http

s://

fictio

nalb

aker

y.

com

/blo

g/20

14/0

5/

15th

-ann

iver

sary

-com

petit

i-on

-win

-coo

kboo

k-to

te-b

ag/

text

/htm

lJa

neM

iaVa

ness

aSt

even

05/0

5/14

EN

2.8

Baki

ng F

AQs

- Fi

ctio

nal B

aker

y Bl

og

& FA

Qs

Baki

ng F

AQs

Blog

An e

xten

sive

reso

urce

of

baki

ng t

ips

and

answ

ers

to

freq

uent

ly a

sked

que

stio

ns

dire

ct fr

om T

he F

ictio

nal

Bake

ry e

xper

ts

http

s://

fictio

nal-

bake

ry.c

om/b

log/

baki

ng-f

aqs/

text

/htm

l Ja

neM

iaVa

ness

aSt

even

03/0

3/14

EN

2.9.

1Ba

king

Adv

ice.

The

Fi

ctio

nal B

aker

y Bl

og

& FA

Qs

Cat

egor

y:

Baki

ng

Advi

ce

Blog

Read

our

tip

s an

d ad

vice

on

Bak

ing

right

her

e on

The

Fi

ctio

nal B

aker

y bl

og

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/b

log/

cate

gory

/ba

king

-adv

ice/

text

/htm

l;

char

set=

U-

TF-8

Jane

Mia

Vane

ssa

Stev

en03

/04/

14EN

2.9.

2C

ompa

ny N

ews.

The

Fi

ctio

nal B

aker

y Bl

og

& FA

Qs

Cat

egor

y:

Com

pany

N

ews

Blog

Read

our

com

pany

new

s rig

ht h

ere

on T

he F

ictio

nal

Bake

ry b

log

http

s://

fictio

nalb

aker

y.co

m/b

log/

cate

gory

/co

mpa

ny-n

ews/

text

/htm

l; ch

arse

t=U

-TF

-8

Stev

enM

iaVa

ness

aSt

even

EN

De gegevens van deze contentinventaris werden verzameld met behulp van de spider Screaming Frog en vervolgens geïmporteerd naar Excel en daar bewerkt.

Page 15: Gids voor contentaudits

15FASE 2 CONTENTINVENTARIS

Hoe verzamelt u uw gegevens?

Zodra u weet welke gegevens u in uw contentinventaris wilt opnemen, kunt

u beginnen nadenken over de meest efficiënte methode om die informatie

te verzamelen. Er bestaan verschillende manieren om dataverzameling te

automatiseren, zoals een discussie van de Content Strategy Group op

LinkedIn aangeeft. Toch is er geen enkele tool die u automatisch alle nodige

informatie verschaft. Enig manueel werk is onvermijdelijk.

Een van de beste manieren om een contentinventaris op te maken, is een

contentmanagementsysteem (CMS) gebruiken. Drupal heeft een module voor content auditing waarmee u een volledige inventaris genereert. Sommige

andere contentmanagementsystemen bieden gelijkaardige oplossingen.

Wanneer uw contentmanagementsysteem geen automatische inventaris

biedt en uw website te omvangrijk is om er handmatig een te maken, kunt u

automatiseringstools als Content Analysis Tool (CAT) of een spider inscha-

kelen. Screaming Frog voor Mac en Link Sleuth voor Windows zijn bekende

voorbeelden.

Denk er bij het registreren van uw gegevens aan dat, hoe consequenter u dit

doet, hoe gemakkelijker u later de analyse van uw gegevens kunt automatise-

ren. Hou dus woordgebruik, cijfers, data en spelling steeds consistent.

“Een contentmanagementsysteem vergemakkelijkt uw contentinventaris.”

Page 16: Gids voor contentaudits
Page 17: Gids voor contentaudits

17FASE 3 CONTENTBEOORDELING

Fase 3 Contentbeoordeling

Evaluatie van uw contentinventaris

In deze fase doorloopt u de items van uw contentinventaris om ze te evalueren. Hoe gedetailleerd u bij uw beoordeling te werk gaat, hangt af van uw doelstellingen. Hieronder vindt u een aantal be-langrijke domeinen en vragen om in overweging te nemen.

Publiekx Benadert u uw thema’s vanuit

het standpunt van uw doelgroep?x Hebt u aandacht voor de

behoeften en bekommernissen van

uw doelgroep?x Spreekt u op het gepaste

taalniveau?x Biedt uw content voldoende

context om alles te begrijpen?

Engagementx Nodigt u uw doelgroep uit om

te reageren?x Moedigt u uw doelgroep aan om uw

content te delen en te bespreken?x Zet u uw doelgroep aan om nog

meer content te verkennen?x Kan uw doelgroep uw content

gemakkelijk delen?

Taal en structuurx Brengt u structuur aan met titels

en ondertitels?x Heeft uw content de structuur

van een omgekeerde piramide:

belangrijkste informatie eerst,

details later?x Hebt u grote brokken tekst herleid

tot lijstjes, tabellen of schema’s

die makkelijker te lezen zijn?x Voldoet uw content aan de regels

van uw stijlgids?x Werken de links tussen uw

stukken content?x Bevat uw content geen gramma-

tica-, spel- of punctuatiefouten?x Heeft uw content de juiste tone

of voice?

Feiten, bronnen, wettelijke verplichtingenx Hebt u alle onjuistheden uit uw

content gehaald?x Bent u consistent in de manier

waarop u citeert, refereert en

terminologie hanteert?x Is uw content conform alle

wettelijke en regelgevende

normen?

Page 18: Gids voor contentaudits

Hoe gaat u te werk?

De beste manier om de kwaliteit van uw content te beoordelen, is een score-

systeem hanteren. Gemiddelden vertellen u snel hoe uw content het doet,

in het algemeen of in een specifiek domein. De scores voegt u toe aan het

werkblad of de database die u gebruikte voor uw inventaris. Denk eraan een

nieuwe kolom te gebruiken per aspect waaraan u een score wilt toekennen.

Op basis van (gecombineerde gemiddelde) scores kunt u een onderscheid

maken tussen:

x Content die niet voldoet aan uw kwaliteitseisen

of doelstellingen.

x Content die opnieuw moet worden beoordeeld.

x Content die het best verwijderd wordt.

Als u liever geen scoresysteem gebruikt, duidt u toch de content aan die

moet herbekeken of verwijderd worden en vermeldt u waarom dit moet

gebruiken en hoe dringend het is. Gebruik een apart veld voor notities

in uw werkblad.

“Hoe gedetailleerd u bij uw beoordeling te werk gaat, hangt af van uw doelstellingen.”

Page 19: Gids voor contentaudits

19FASE 3 CONTENTBEOORDELING

Voor deze contentaudit werden de gegevens van de contentinventaris van pagina 14 aangevuld met bezoekersstatistieken en onder andere geëvalueerd op engagement, taal en structuur.

STATISTICS QUALITY NOTES

Publisher Author Editor Approved by

Latest update

Language Num-ber of visitors/readers

Time spent on content

Conver-sions / actions

Adapted to audi-ence?

Enga-ging?

Quality of language/ structure

Facts, sources, compli-ance

Steven Jim Vanessa Steven 05/05/14 EN 213178 00:01:17 8% Y Y 3 - HIGH ok

Steven Mia Vanessa Steven 01/07/14 EN 10645 00:01:03 - Y N 2 - MEDIUM ok Broken link in 3th paragraph

Lisa Mia Vanessa Steven 01/08/14 EN 6222 00:00:45 3% Y Y 3 - HIGH ok

Jane Mia Vanessa Steven 03/05/14 EN 5823 00:00:59 - Y N 2 - MED ok Needs bullet list of key elements

Steven Mia Vanessa Steven 03/18/14 EN 5121 00:02:57 Y Y 1 - LOW ok Inconsistencies in spelling

Steven Mia Vanessa Steven 05/16/14 EN 4998 00:02:16 12% Y Y 3 - HIGH ok

Steven Mia Vanessa Steven 04/26/14 EN 3542 00:01:21 - Y Y 3 - HIGH ok

Jane Mia Vanessa Steven 04/27/14 EN 3374 00:00:11 2% Y N 2 - MED ok Call to action needs to be rewritten

Jane Mia Vanessa Steven 05/05/14 EN 5994 00:03:32 1% Y Y 1 - LOW ok Inconsistencies in spelling

Jane Mia Vanessa Steven 03/03/14 EN 7412 00:01:58 - Y Y 3 - HIGH ok

Jane Mia Vanessa Steven 03/04/14 EN 7231 00:00:39 - Y Y 3 - HIGH ok

Steven Mia Vanessa Steven 31/11/2013 EN 1247 00:01:05 - Y Y 3 - HIGH ok

Steven Mia Vanessa Steven 03/18/14 EN 3662 00:02:02 6% Y Y 1 - LOW ok Inconsistencies in spelling

Steven Mia Vanessa Steven 03/18/14 EN 3578 00:01:21 - Y Y 2 - MED not ok Eliminate the ‘click here’

Jane Mia Vanessa Steven 03/05/14 EN 2114 00:03:54 - N N 1 - LOW ok Information is not specific enough

Lisa Mia Vanessa Steven 04/26/14 EN 3987 00:02:14 - N N 1 - LOW ok Not written for the web

Lisa Mia Vanessa Steven 03/18/14 EN 3947 00:05:32 7% Y Y 3 - HIGH ok

Page 20: Gids voor contentaudits
Page 21: Gids voor contentaudits

21FASE 4 CONTENTANALYSE

Fase 4 Contentanalyse

De samenhang van uw content

Wanneer u alle kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld hebt in een werkblad of database, kunt u aan uw analyse beginnen. Met andere woorden, u zoekt naar patronen, correlaties en mogelijke verklaringen aan de hand van sorteer-, filter- en andere functies. Zo ontdekt u bijvoorbeeld dat al de populairste content van dezelf-de auteur komt of dat de populairste content een specifiek formaat heeft, maar dat u dit formaat niet voldoende gebruikt.

“Rangschik uw content volgens aantal bezoekers/lezers en bestudeer de eigenschappen van uw populairste content. Welke patronen ziet u verschijnen?”

x Lijst uw onderwerpen op en

vergelijk dit met het mentale model van uw publiek, als u dat

hebt. Wanneer het mentale model

en uw onderwerpen sterk van

elkaar verschillen, zult u voor een

betere overeenstemming moeten

zorgen.

x Maak een lijst van dubbele,

irrelevante, onjuiste of kwalitatief

ondermaatse informatie.

Ga na welke content uit deze lijst

verbeterd kan worden en welke

content u het best verwijdert.

x Rangschik uw content volgens

aantal bezoekers/lezers en

bestudeer de eigenschappen

van uw populairste content.

Doe dit vervolgens met uw

minst populaire content. Welke

patronen ziet u verschijnen?

x Maak een lijst van content die

bijdraagt tot conversie en bekijk

de eigenschappen ervan. Hoe

wordt conversie aangemoedigd?

x Zoek naar gaten in uw content,

naar kansen en risico’s.

Wat kunt u met uw data doen?

Page 22: Gids voor contentaudits
Page 23: Gids voor contentaudits

23FASE 5 PRESENTATIE

Fase 5 Presentatie

Hoe stelt u uw audit voor?

Het is vooral belangrijk dat u een boeiende presentatie maakt die uw publiek niet overdondert met onnodige details, ingewikkelde tabellen en jargon. U kunt uw presentatie structureren volgens de vijf fasen in deze gids.

1 Begin met het doel en de omvang

van uw audit uit te leggen.

2 Geef uw publiek een idee van het volume en de aard van uw content.

Focus daarbij op het volume

(hoeveel), uw topics (wat), de

contentformaten (hoe), de status

(wanneer werd de content

gecreëerd) en de locatie (waar).

3 Toon hoe uw content op verschil-

lende vlakken scoort door de

belangrijkste resultaten van uw

kwalitatieve beoordeling voor

te stellen.

4 Deel uw conclusies mee:

x Wat is uw meest waardevolle

content en waarom?

x Op welke vlakken kunt u

significante verbeteringen

aanbrengen?

x Wat zijn uw prioriteiten voor

revisie en herontwerp?

x Is er content die verwijderd

moet worden? Zo ja, waarom?

5 Stel uw actieplan voor.

x Wat zijn de volgende stappen

en de prioriteiten?

x Wanneer plant u uw

volgende contentaudit?

x Hoe zult u die organiseren?

Page 24: Gids voor contentaudits

Behandel eventueel specifieke details die relevant zijn voor uw publiek.

Als u bijvoorbeeld een presentatie geeft aan projectmanagers, gaat u

het best dieper in op aspecten van de contentworkflow zoals auteurschap,

goedkeuring en updates. Informatiearchitecten zijn wellicht meer

geïnteresseerd in de structurele aspecten van uw content, terwijl

marketeers alles willen weten over conversie.

“Deel uw conclusies mee: wat is uw meest waardevolle contenten waarom?”

Page 25: Gids voor contentaudits

25FASE 1 VOORBEREIDING

Page 26: Gids voor contentaudits

© 2014 Cypres – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze gids is digitaal gedrukt op Multi Design

Cypres nvVaartstraat 131, 3000 Leuven, België

T +32.16.29.77.37 – F +32.16.31.71.89

[email protected]

Page 27: Gids voor contentaudits

Cypres plant, maakt en beheert crossmediale content voor uw klanten, medewerkers en andere stakeholders.Onze baseline is Content to connect omdat we geloven dat u een relatie met uw publiek opbouwt en versterkt door informatie in te zetten die uw publiek als waardevol ervaart.

Ontdek hoe wij sterke content maken voor u en uw stakeholders.

The Content Room is het open kenniscentrum en creatief laboratorium van Cypres waarin we nadenken over en experimenteren met nieuwe manieren om content te maken, te gebruiken en te verspreiden.

Specialisten uit binnen- en buitenland spreken over alles wat met content en content publishing te maken heeft. Enkele van de topics die aan bod komen zijn contentstrategie, content governance, social content en content co-creatie.

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de activiteiten van Cypres en The Content Room? Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.cypres.com

Page 28: Gids voor contentaudits

www.cypres.com