girlshare.ro_drept administrativ rezolvare

37
 Dr ep t adminis tr ativ LICEN 2009 ŢĂ 1. Dreptul administrativ roman face parte din: a. ramura dreptului privat roman b. ramura dreptului public roman c. este de sine statator a. a b. b c. c 2. Ramura dreptului administrativ cuprinde si urmatoarele tipuri de norme  jurid ice: a. Norme care stabilesc statutul functionarilor publici b. Norme referitoare la relatii sociale din domeniul organizarii puterilor publice si distribuirea competentelor in stat c. Norme referitoare la relatiile statului roman cu alte state a. a b. b c. c 3. Dintre principiile fundamentale ca re guv erneaz dreptul administrativ ă  roman se numarara si: a. principiul i mbinar ii intereselor individuale cu interesele generale b. principiul transparentei decizionale c. principiul umanismului a. a b. b c. c 4. Despre sarcinile de conducere si organizare ale sistemului administratiei publice putem afirma ca: a. ele deriva din functia puterii de stat de a reglementa activitatea membrilor societatii b. ele deriva din functia statului de a asigura membrilor societatii moderne cele mai diverse servicii pentru satisfacerea nevoilor acestora c. ele deriva din functia organelor locale de satisfacere a unor nevoi s pirituale ale membrilor colectivitatiilor locale a. a b. b c. c

Upload: elena-nache

Post on 18-Jul-2015

259 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 1/37

 

Drept administrativ LICEN 2009ŢĂ

1. Dreptul administrativ roman face parte din:a. ramura dreptului privat romanb. ramura dreptului public romanc. este de sine statatora. ab. b

c. c

2. Ramura dreptului administrativ cuprinde si urmatoarele tipuri de norme juridice:a. Norme care stabilesc statutul functionarilor publicib. Norme referitoare la relatii sociale din domeniul organizarii puterilorpublice si distribuirea competentelor in statc. Norme referitoare la relatiile statului roman cu alte statea. a

b. bc. c

3. Dintre principiile fundamentale care guverneaz dreptul administrativă  roman senumarara si:a. principiul imbinarii intereselor individuale cu interesele generaleb. principiul transparentei decizionalec. principiul umanismului

a. ab. bc. c

4. Despre sarcinile de conducere si organizare ale sistemului administratieipublice putemafirma ca:a. ele deriva din functia puterii de stat de a reglementa activitatea membrilosocietatiib. ele deriva din functia statului de a asigura membrilor societatii moderne cele maidiverseservicii pentru satisfacerea nevoilor acestorac. ele deriva din functia organelor locale de satisfacere a unor nevoi spirituale alemembrilorcolectivitatiilor localea. ab. bc. c

Page 2: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 2/37

 

5. Dup criteriul functional sistemul organelor administratiei publice seă  

structureaza in:a. organe centrale si organe localeb. organe cu competenta generala si organe de specialitate ale administratiepublicec. organe centrale cu competenta generala, organe locale cu competenta locala siorgane despecialitate ale administratiei publicea. ab. bc. c

6. Printre atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului se numarasi:a. sa efectueze anchete proprii necesare solutionarii unei cereri sis a ceara in scris unuorgan aladministratiei publice care a incalcat drepturile unei persoane sa revoce actuladministrativ sisa repare pagubele produseb. sa urmareasca proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerelorc. sa participle la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interesnational privind politica externa, apararea tarii si asigurarea ordinii publicea. ab. bc. c

7. Care dintre urmatoarele decrete emise de catre Presedintele Romaniei nupoate fiatacat în fata instantelor de contencios administrativ ?a. decretul emis pentru aplicarea regimului starii de razboib. decretul emis pentru acordarea gratierii individualec. decretul emis pentru desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministrua. ab. bc. c

Page 3: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 3/37

 

8. Raspunderea penala a Presedintelui este statuata de dispozitiile art. 96 diConstitutie.Astfel punerea lui sub acuzare pentru “inalta tradare” se face:a. in Senat cu votul a cel putin jumatate din senatorib. in Camera Deputatilor cu votul a doua treimi din numarul deputatilorc. in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu votul a cel putindoua treimi dinnumarul deputatilor si senatorilor

a. ab. bc. c

9. Care afirmatie privind rolul Guvernului in Romania este corecta:a. Guvernul functioneaz pe baza votului de incredere acordat de Parlament ăasigurarealizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala aadministratieipubliceb. Administratia de stat este condusa de Guvern, care este format din rege si ministric. Guvernul are rol administrativ, exercitand conducerea administratiei publice locale d judete, municipii, provincii, comunitati autonomea. ab. b

c. c

10. Dintre atributiile legate de sarcina Guvernului de elaborare a cadruluinormativ siinstitutional necesar realizarii obiectivelor strategice face parte si:a. coordonarea si controlarea activitatii organelor din sistemul administratieministerialeb. adoptarea ordonantelor în conditiile art. 115 din Constitutia din 1991, republicatac. administrarea proprietatii publice si private a statului

a. ab. bc. c

11. Formarea Guvernului, reglementata de art. 103 şi de art. 85 alin (1) dinConstitutia din1991, republicata, se desfasoar in mai multe faze succesive, in ultima faza:ăa. Presedintele Romaniei desemneaza un candidat la functia de prim-ministru

Page 4: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 4/37

 

b. Presedintele Romaniei, pe baza votului de incredere acordat de ParlamentnumesteGuvernul, emitand un decret in acest sensc. Candidatul pentru functia de prim-ministru definitiveaza lista Guvernului si programudeguvernarea. ab. b

c. c

12. In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea sifunctionareaGuvernului Romaniei si a ministerelor, functia de membru al Guvernului estecompatibila cu urmatoarele functii:a. aceea de parlamentarb. aceea de judecatorc. aceea de cenzor la societatile comercialea. ab. bc. c

13. Care afirmatie este corecta avand in vedere actele juridice pe care lepoate adoptaGuvernul in activitatea sa ?a. hotararile cu caracter normativ sunt adoptate de Guvern pentru executarein concret a legilorb. hotararaile cu caracter individual sunt adoptate de Guvern in situatii extraordinare acarorreglementare nu comporta sub nici o forma amanareac. Guvernul poate adopta ordonante in domenii care nu fac obiectul de reglementare alegilororganicea. ab. bc. c

14. Dintre atributiile Primului-ministru, care deriva din sarcinile de conducersaucoordonare a structurilor din sistemul administratiei ministeriale, face partesi:a. obligatia de a raspunde la interpelarile care ii sunt adresate de deputatib. numirea secretarilor de stat

Page 5: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 5/37

 

c. prezentarea Camerei Deputatilor sau Senatului de rapoarte şi declaratii cu privire lapoliticaGuvernuluia. ab. bc. c

15. În conformitate cu art. 122 alin (2) din Constitutia revizuita serviciilepublicedeconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratieipublicecentrale din unitatile administrative teritoriale sunt conduse de catre:a. Prefectb. Primarc. Consilieri localia. ab. b

c. c

16. Actele administrative de autoritate cu caracter normativ emise de catreministri,precum si de catre ceilalti conducatori ai organelor de specialitate aleadministratieipublice centrale, pentru organizarea executarii legilor, a ordonantelor sau ahotararilorcu caracter normativ ale guvernului se numesc:a. ordineb. instructiunic. norme metodologicea. ab. bc. c

17. Constituie infractiune si se pedepseşte cu inchisoare, fapta savarsita devreunul dinmembrii Guvernului in exercitiul functiei constand in:a. prezentarea cu rea-credinta, de date inexate Parlamentului sauPresedintelui Romaniei cuprivire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascundesavarsirea unor faptede natura sa aduca atingere intereselor statuluib. nesolutionarea in termenul legal a unei cereri formulata de un cetatean pentruanularea unui

Page 6: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 6/37

 

act administrativ si repararea pagubeic. formularea unei declaratii de politica generala care poate avea drept efect demitereGuvernuluia. ab. bc. c

18. Care din urmatoarele afirmatii privind institutia Avocatului Poporului estcorecta:a. in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari, carenu sunt supuse controlului parlamentar sau judecatorescb. revocarea din functie a Avocatului Poporului se face la propunerea Primului-ministruin urmarecomandarilor Consiliului Superior al Magistraturiic. Avocatul Poporului este numit pe o perioada de 3 ani de catre Senat la propunereaPrimuluiministrua. ab. bc. c

19. Care din urm toarele afirmatii cu privire la conditiile legale pe care trebuăsa leindeplineasca o persoan pentru a ocupa func ia de prefect, sunt adevarate:ă ţa. sa aiba varsta de cel putin 27 de anib. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta o vechime inspecialitatea absolvita de 5 anic. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel pu in doua mandate de parlamentarţa. ab. bc. c

20. In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul are si atributia de:a. a actiona pentru asigurarea climatului de pace sociala, acordand o atentieconstanta prevenirii tensiunilor socialeb. sanctionarea cetatenilor care nu-si platesc impozitele si taxele datoratec. numirea sau eliberarea din functie a primaruluia. ab. bc. c

Page 7: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 7/37

 

21. Cum se numesc actele administrative pe care prefectul are competentalegala de a leemite :a. instructiunib. ordinec. recomandaria ab. b

c. c

22. Sub aspect administrativ teritoriul Romaniei este organizat in:a. regiuni, provincii, municipiib. arondismente, cantoane, municipiic. judete, orase, communea ab. bc. c

23. Prin descentralizare in dreptul administrativ intelegem::a. transferul de competenta administrative si financiara de la niveluladministratiei publicecentrale la nivelul administratiei publice localeb. transferul de competenta financiara de la nivelul administratiei publice centrale lanivelulsectorului privatc. transferul de competenta legislative, executive, judecatoreasca si financiara de la

niveluladministratiei publice centrale la nivelul administratiei publice localea ab. bc. c

24. Redistribuirea de competente administrative si financiare de la ministeresi celelalteorgane de specialitate ale administratiei publice centrale catre propriilestructuri despecialitate din teritoriu se numeste:a. descentralizareb. deconcentrarec. desistarea ab. bc. c

25. Printre atributiile consiliului local se numara si:

Page 8: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 8/37

 

a. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei,orasului saumunicipiului (dupa caz)b. atributii privind numirea prefectuluic. atributii privind aplicarea politicilor nationale hotarate de guverna ab. bc. c

26. In consiliul local proiectele de hotarari pot fi propuse de :a. prefectb. cetatenic. Guverna ab. bc. c

27. Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:

a. in cazul in care acesta nu se intruneşte timp de 3 luni consecutiveb. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotararec. in cazul in care nu a adoptat în 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotararea ab. bc. c

28. In exercitarea atributiilor privind gestionarea patrimoniului judetului,consiliul judetean:a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilorproprietate publica a judetuluib. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publicac. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetua ab. bc. c

29. Printre atributiile primarului privind serviciile publice asiguratecetatenilor, senumara si:a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu aunitatiiadministrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului localb. exercita functia de ordonator principal de creditec. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgentaa ab. bc. c

Page 9: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 9/37

 

30. Functiile de primar si viceprimar sunt incompatibile cu :a. functia de profesorb. calitatea de comerciant persoana fizicac. membru in cadrul unei fundatii cu scop umanitara ab. b

c. c

31. Conditia privind varsta minima, ceruta unei persoane, de art. 54 din Legenr. 188/1999republicata, pentru ocuparea unei functii publice, este de:a. 18 anib. 27 de anic. 35 de ania ab. bc. c

32. In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003, calitatea dfunctionarpublic este compatibila cu:a. calitatea de membru al unui grup de interes economicb. calitatea de persoana fizica autorizatac. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme deconducereconstituite in temeiul actelor normative in vigoarea ab. bc. c

33. Printre principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei infunctia publica,se enumera si:a. principiul egalitatii de sanseb. principiul continuitatiic. principiul revocabilitatiia ab. bc. c

34. Actul de numire a unei persoane intr-o functie publica reprezinta:

Page 10: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 10/37

 

a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individualb. un act de dreptul munciic. un act de drept administrativ normativea ab. bc. c

35. Inaltii functionari publici au dreptul:a. la asociere sindicalab. la prestarea de activitati in calitate de persoan fizica autorizataăc. la protec ia legii in exercitarea atributiilor de serviciuţa ab. bc. c

36. Delegarea intr-o func ie publica reprezinta:ţa. masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat, prin care functionarul publ

subordonat are obligatia de a indeplini functia publica in interesul unei alte autoritati sinstitutii publice, de regula intr-o alta localitateb. masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea autoritatii sauinstitutiei publice si prin care functionarul subordonat are indatorirea deindeplinire a unor activitati in interesul, dar in afara, organului din care facepartec. promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specificepentruocuparea unei functii de conducere vacantea ab. bc. c

37. Conform art. 94 alin (1) din legea nr. 188/1999, republicat , raportul deă  serviciu alunui func ionar public, se suspend de drept când:ţ ăa. se afl în concediu de maternitate, în condi iile legiiă ţb. se afl în concediu de odihn în str in tateă ă ă ăc. se afl în concediu de boal pentru o perioad de 15 zileă ă ăa ab. bc. c

38. Conform art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, esteconsiderata abateredisciplinara urmatoarea fapta savarsita de un functionar public:a. darea sau luarea de mitab. nerestituirea in termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit

Page 11: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 11/37

 

c. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor9a ab. bc. c

39. Ce denumire are organul de specialitate al administratiei publice centralecupersonalitate juridica, infiintat in subordinea Ministerului de Interne, pentrucrearea sidezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial :a. Consiliul Superior al Magistraturiib. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publiciţ ţ ă ţc. Consiliul Func ionarilor Publici şi al Reformei Administrativeţa ab. bc. c

40. Care dintre urm toarele fapte s vârşite de func ionarul public în timpulă ă ţ  sau în leg tură ăcu serviciul este considerat infrac iune:ă ţa. neglijen a în serviciuţb. întârzierile repetate de la serviciuc. refuzul nejustificat de a îndeplini atribu iile de serviciuţa ab. bc. c

41. Printre sanc iunile disciplinare care se pot aplica func ionarilor publici seţ ţenumer şi:ăa. amenda penalăb. mustrare scrisăc. suspendarea din func ia public pentru o perioad de cel mult 5 aniţ ă ăa ab. bc. c

42. R spunderea disciplinar , ca form a r spunderii juridice a func ionariloră ă ă ă ţpublici, esteguvernat de urm toarele pincipii de drept:ă ăa. principiul contradictorialit ii procedurii de cercetare prealabilăţ ă

Page 12: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 12/37

 

b. principiul transparen ei decizionaleţc. principiul tergivers riiăa ab. bc. c

43. Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct devedere alregimului juridic conform legii 554/2004 – legea contenciosului administrativa. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor dinteres public,prestarea serviciilor publiceb. numai executarea lucrarilor de interes publicc. numai prestarea serviciilor publicea ab. bc. c

44. Precizati care sunt caracterele juridice ale contractelor administrative:a. sunt contracte cu titlu gratuitb. sunt contracte nenumitec. sunt contracte cu executare succesiva in timpa ab. bc. c

45. Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin Legea219/1998 –privind regimul concesiunilor :a. un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridicab. un concedent – autoritate publica si un concesionar persoana fizica saupersoana juridica dedrept privat romana sau strainac. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar siconcedenta ab. bc. c

46. In numele cui autoritatea publica poate detine calitatea de concedent incadrul unuicontract de concesiune?a. in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul în Româniab. in numele statului (ministere)c. autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract deconcesiunea a

Page 13: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 13/37

 

b. bc. c

47. Ce dobandeste cu titlu definitiv sau temporar o persoana juridica denumiautoritatecontractanta in cadrul unui contract de achizitie publica?

a. produse, lucrari sau serviciib. imobile proprietate publicac. valori mobiliare apartinand unor persoane fizicea ab. bc. c

48. Precizati care sunt primcipiile pe baza carora se realizeaza atribuireacontractului de

achizitie publica.a. principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitab. principiul liberei circula ii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publiţc. principiul transparen ei procesului de atribuire a contractului si principiul libereiţ  circulatii.a ab. bc. c

49. Prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie publicaa. licitatie - deschisa sau restransa -b. atribuirea directa a contractului de achizitie publicac. licitatia inchisaa ab. bc. c

50. Care sunt partile contractului de inchiriere a bunurilor proprietate publica statului sia unitatilor administrativ teritoriale?a. o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privatdenumita locatarb. numai persoane fizice cu domiciliul in Romaniac. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romaniaa ab. bc. c

51. Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau maimultor lucrari

Page 14: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 14/37

 

de constructii in schimbul unui pret?a. contract de lucrari publiceb. contract pentru concesiunea de lucraric. contract de asociere in participatiunea ab. bc. c

52. Care tip de contract administrativ – contract de achizitie publica, acordaexecutantuluiconcesionar dreptul de a exploata sau administra rezultatul lucrarilor pentruperioada de timp determinata?a. contract de lucrari publiceb. contract pentru concesiunea de lucraric. contract de asociere in participatiunea ab. bc. c

53. Ce fel de bun se remite spre folosinta temporar, gratuit – unei persoane ddrept privat– unui comodatar cu obliga ia de a-l restitui in natura, in cazul contractului dţcomodatincheiat de catre organele administratiei publice?a. un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritorialeb. un bun imobil aflat in proprietate publicac. un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane fizicea ab. bc. c

54. Ce fel de bun poate fi bunul ce face obiectul contractului de comodatincheiat de catreorganele administratiei publice?a. un bun aflat in proprietatea statuluib. un bun aflat in proprietatea unitatilor administrativ teritorialec. un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritorialea ab. bc. c

55. Ce are ca obiect, dupa caz, contractul de parteneriat public-privat?

a. proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferoricarui bunpublicb. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contractc. numai finantarea si transferul oricarui bun public

Page 15: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 15/37

 

a ab. bc. c

56. Cum este definit contractul de concesiune?

a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmitepentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numitaconcesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati saa unui serviciu public, in schimbul unei redeventeb. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti aigrupurilordin comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit debeneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de banic. contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritatecontractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii patribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre

procedurile prevazutea ab. bc. c

57. Cum este definit contractul de achizitie publica?a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana dedreptprivat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de

constructii, in schimbul unui pretb. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica,denumita autoritatecontractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sauservicii prinatribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicariiuneia dintreprocedurile prevazutec. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti aigrupurilordin comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit debeneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bania ab. bc. c

Page 16: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 16/37

 

58. Cum este definit contractul de lucrari publice?

a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumitaautoritate

contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii patribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintreprocedurile prev zuteăb. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru operioada de celmult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obliga ia de exploataţaunui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redeventec. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si opersoana de dreptprivat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor

lucrari deconstructii, in schimbul unui preta ab. bc. c

59. Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana dedreptprivat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de

constructii, in schimbul unui pretb. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului delucrari, cudeosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate,acorda executantuluiconcesionar dreptul de a expolata sau de a administrarezultatul lucrarilor pentru o perioada de timpc. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumitaautoritatecontractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii patribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintreprocedurile prevazutea ab. bc. c

60. Cum este definit contractul de grant?

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana dedreptprivat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari deconstructii, in schimbul unui pret

Page 17: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 17/37

 

b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cudeosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acordaexecutantuluiconcesionardreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioadade timpc. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala sireprezentanti aigrupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui

proiect intocmitde beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bania ab. bc. c

61. Precizati care este obiectul contractului de parteneriat public privat?

a. proiectarea si finantarea oricarui bun publicb. intretinerea si transferul oricarui bun publicc. dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si

transferul oricarui bun publica ab. bc. c

62. Ce reprezinta obiectul contractului de asociere in participatiune?

a. realizarea unui interes publicb. proiectarea si finantarea oricarui bun publicc. nerealizarea unui interes public

a ab. bc. c

63. Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectuluiaprobat:

a. Fondul Roman de Dezvoltare Socialab. Statulc. Parlamentul

a ab. bc. c

64. Aratati daca din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, contracteleadministrative sunt asimiliate actelor administrative:a. nu sunt asimilate actelor administrativeb. sunt asimilate faptelor administrativec. sunt asimilate actelor administrative

Page 18: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 18/37

 

a ab. bc. c

65. In ce sens se explica caracterul sinalagmatic al contracteloradministrative:

a. in sensul ca numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractulub. in sensul ca numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractuluic. in sensul ca atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privaau obligatii inexecutarea contractuluia ab. bc. c

66. Precizati ce fel de caracter au contractele administrative:

a. ele au caracter onerosb. ele au caracter gratuitc. ele nu au un anumit caracter juridica ab. bc. c

67. Ce fel de reglementare juridica au contractele administrative?a. aceste contracte au o reglementare specificab. aceste contracte nu au o reglementare specifica

c. aceste contracte au o reglementare specifica contractelor civilea ab. bc. c

68. Cine isi cunoaste intinderea obligatiilor in cazul contracteloradministrative?a. numai autoritatea administrativa isi cunoaste intinderea obligatiilorb. numai persoana de drept privat cunoaste intinderea obligatiilor

c. ambele parti, atat autoritatea administrativa, cat si persoana de dreptprivat cunosc intinderea obligatiilor inca din momentul incheierii contractulua ab. bc. c

69. Precizati cum sunt clauzele contractelor administrative.a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti

Page 19: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 19/37

 

b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativc. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoande dreptprivata ab. bc. c

70. Precizati ce fel de sanctiune se aplica in cazul contractelor administrativein cazul incare nu au fost indeplinite formele si procedurile prevazute de lege, avand invederefaptul ca acestea sunt contracte solemne.a. se aplica sanctiunea nulitatii relativeb. se aplica sanctiunea nulitatatii absolutec. se aplica atat sanctiunea nulitatii absolute, cat şi a nulitatii relativea a

b. bc. c

71. Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectcontracteloradministrative:a. acestea pot face obiectul contractelor administrativeb. acestea nu pot face obiectul contractelor administrativec. acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comercialea ab. b

c. c

72. Pentru ce pot fi utilizate contractele administrative de catre autoritatilepublice:a. vinderea bunurilor proprietate publica a statului catre persoane juridice de dreptprivat straineb. darea in folosinta gratuita, pe termen nelimitat, a bunurilor proprietate publica astatului,persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere

c. concesionarea serviciilor publice de interes national.a ab. bc. c

73. Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitiepublica:a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii

Page 20: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 20/37

 

b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentuluegalc. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principconfidentialitatii.a ab. bc. c

74. Cum se poate atribui contractul de achizitie publica:a. prin concurs de oferteb. prin negociere cu o singura sursac. prin cerere competitiva de solutii in cadrul licitatiei electronice.a ab. bc. c

75. Intre cine se incheie contractul de lucrari publice :a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prinnegocieredirectab. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si sacorda,de regula, prin concurs de ofertec. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de dreptprivat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publicaa ab. b

c. c

76. Precizati ce fel de drept acorda autoritatea publica, concesionarului, incazulcontractului pentru concesiunea de lucrari.

a. dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pentru o perioada determinatab. dreptul de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada nedeterminatac. dreptul de a folosi gratuit rezultatul lucrarilor pentru o perioada determinata.a ab. bc. c

77. Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organeleadministratieipublice :a. un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inchiriape operioada determinata

Page 21: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 21/37

 

b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat infolosinta gratuita pe o perioada determinatac. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita peperioada nelimitata de timp.a ab. bc. c

78. Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat :a. o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane dedrept privatb. o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privatc. orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine.a ab. bc. c

79. Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul RomadeDezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunit tile rurale saraă:a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmde beneficiarib. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fondc. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fondsi debeneficiari.a ab. bc. c

80. Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune :a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritateaadministrativa princaietul de sarcini, in baza prevederilor legaleb. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritateaadministrativa, cat side catre cealalta parte a contractuluic. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doasimplecontracte civile.a ab. bc. c

81. Actul administrativ:

Page 22: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 22/37

 

a. este forma juridic principal de activitate a administratiei publice;ă ăb. reprezinta o manifestare de vointa expresa, bilaterala si supusa unui regim de puterpublica;c. nu produce efecte juridice, adica nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridicde dreptadministrativ.a ab. b

c. c

82. Sunt caracteristici ale actului administrativ:a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil;b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica invederea organizariiexecutarii legii si executarii in concret a acesteiac. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie.a a

b. bc. c

83. Principiul legalitatii actului administrativ presupune urmatoarele:a. actul administrativ sa respecte doar conditiile de oportunitate existente in momentuemiterii/adoptarii acestuia;b. actul administrativ sa fie emis/adoptat in limitele competentei legale a autoritatiipublice

ierarhic superioare;c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii in bazain executareacareia a fost emis.a ab. bc. c

84. Pot fi persoane vatatamate, in sensul legii contenciosului administrativ sa. un grup de persoane fizice, cu personalitate juridica, titular al unor drepturi si interepublice;b. organisme sociale care invoca o vatamare, printr-un act administrativ, aunui interes legitimpublic;c. un grup de persoane fizice, fara personalitate juridica, titular al unor drepturi siintereselegitime publicea ab. bc. c

Page 23: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 23/37

 

85. Dreptul de tutela administrativa se exercita prin:a. Prefect ;b. Guvern;c. Agentia Nationala de Administrare Fiscalaa a

b. bc. c

86. Prefectul poate ataca in contencios administrativ:

a. hotararile de guvern;b. actele pe care le considera nelegale, emise de autoritatile publice locale;c. actele autoritatilor publice centralea a

b. bc. c

87. Agentia nationala a Functionarilor Publici poate ataca in contenciosadministrativ:

a. actele autoritatilor publice centrale in condi iile Codului Muncii;ţb. actele autoritatilor publice centrale si locale prin care se incalca legislatiaprivind functiapublica;c. actele autoritatilor publice centrale sau locale prin care se aduce atingere interesulupublica ab. bc. c

88. Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt

a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiulub. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si aemitentului actuluiadministrativ;c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazutdeCodul de procedura civila21a ab. bc. c

Page 24: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 24/37

 

89. Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ:

a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti siParlament;b. ordinul prefectului de numire in functii publice;c. actele de comandament cu caracter militara ab. b

c. c

90. Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios:

a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale;b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora seprevede, prin legeorganica, o alta procedura judiciara;c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu

a ab. bc. c

91. Plangerea prealabila are caracter:a. facultativ;b. obligatoriu;c. de sesizare a instantei de contencios administrativa ab. bc. c

92. Termenul de formulare a plangerii prealabile este, potrivit dispozitiilorlegiicontenciosului administrativ:a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual;b. oricand pentru actul administrativ unilateral;c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individuala ab. bc. c

93. În cazul contractelor administrative, plangerea prealabila semnifica:a. incetarea efectelor contractului;b. incercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civilareferitoare lalitigiile comerciale;c. ori desfiintarea de drept a contractului administrativa ab. b

Page 25: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 25/37

 

c. c

94. Natura juridica a termenului de 6 luni de la emiterea actului, prevazut deart. 7 alin. 7din Legea contenciosului administrativ este:

a. de decadere;

b. de prescriptie;c. de recomandare;a ab. bc. c

95. Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios administrativ:

a. anularea in tot sau in parte a actului administrativ;b. revocarea actului administrativ;c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vatamator;a ab. bc. c

96. Persoana vatamata mai poate solicita instantei de contenciosadministrativ si:a. declararea ca neconstitutionala a unei ordonante de guvern;b. reparatii pentru daune morale;c. obligarea autoritatii parate la retragerea actului administrativ vatamator;a ab. bc. c

97. Principiul dupa care se solutioneaz litigiile avand ca obiect contractulă  administrativeste:a. principiul securitatii raporturilor juridice;b. regula subordonarii principiului libertatii contractuale fata de principiulprioritatii interesului public.c. principiul libertatii contractuale;a ab. bc. c

98. Conditiile de exercitare a actiunii in contencios administrativ de catrepersoanavatamata prin ordonante sau dispozitii din ordonante sunt:

Page 26: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 26/37

 

a. invocarea pe cale principala a exceptiei de neconstitutionalitate;b. introducerea unei actiuni principale, insotita de exceptia deneconstitutionalitate;c. obiectul principal al actiunii sa fie constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau adispozitiei din ordonanta;a ab. bc. c

99. Competenta teritoriala in materia contenciosului administrativ este:

a. exclusiva;b. alternativa;c. obligatoriea ab. bc. c

100. Prin plangerea prealabila, persoana vatamata poate solicita:

a. anularea actului administrativ;b. emiterea unui alt act administrativ;c. reexaminarea actului administrativ cu caracter normativ sau individuala ab. bc. c

101. Suspendarea executarii actului administrativ in temeiul art. 14 din Legecontenciosului administrativ se poate dispune:a. cand se face dovada sesizarii instan ei judec toresti cu actiune in anularea actuluiţ ăadministrativ;b. cand sunt intrunite cumulativ conditia existentei cazului bine justificat si necesitateaprevenirii unei pagube iminente;c. la solicitarea Ministerului Publica ab. bc. c

102. Suspendarea de drept a executarii actului administrativ intervine:

a. cand se emite un nou act administrativ in conformitate cu dispozitiile legale;b. cand s-a admis de instanta de fond actiunea in anularea actului administrativ;c. cand se ataca de catre Prefect sau Agentia Nationala a FunctionarilorPublici un act emis de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, virtutea dreptului de tutelaadministrativa

Page 27: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 27/37

 

a ab. bc. c

103. Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutia. sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ individual sau normativ;b. sa oblige autoritatea publica sa isi revoce actul administrativ vatamator;

c. sa amendeze persoana fizica sau juridica, destinatara a actului administrativa ab. bc. c

104. In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poatpronuntaurmatoarele solutii:a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul;b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere;c. stabileste un termen de incetare a contractului

a ab. bc. c

105. Obligatia publicarii in Monitorul oficial al Romaniei exista pentruurmatoarelehotarari judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ:

a. hotararile prin care se anuleaza un act administrativ unilateral;b. hotararile de lamurire a dispozitivului unei sentinte judecatoresti;

c. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in totsau in parte un act administrativ cu caracter normativa ab. bc. c

106. Hotararea judecatoreasca irevoxcabila privind admiterea unei actiuni incontenciosul administrativ trebuie executata:

a. la cerere;b. in termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ;c. in 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.a ab. bc. c

107. Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritateapublica poateatrage:

Page 28: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 28/37

 

a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cuamenda;b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.;c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.???a ab. bc. c

108. In cazul in care autoritatea emitenta a actului constata ca acesta estenelegal areurmatoarele posibilitati:a. sa solicite organului ierarhic superior revocarea actului;b. sa revoce el insusi actul administrativ, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil;c. sa solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, daca acestaprodusefecte juridicea ab. b

c. c

109. Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contenciosadministrativ sunt:a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat,b. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe siimpozite, contributii,datorii vamale si accesorii ale acestora,c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ;a a

b. bc. c

110. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta:a. exprimarea explicita, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea;b. refuzul exprimat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri ;c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionariia ab. bc. c

111. Plangerea prealabila poate fi formulata, potrivit art. 7 din Legeacontenciosuluiadministrativ, de:a. persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativunilateral;b. persoana vatamata care a optat pentru procedura administrativ-jurisdictionalaprevazuta prinlege speciala;

Page 29: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 29/37

 

c. persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ normativ adresataltui subiectde drepta ab. bc. c

112. Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara acere inacelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea dedespagubirecurge:a. de la data emiterii actului administrativ ;b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei;c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenirevocabila.a ab. bc. c

113. Instanta de executare a unei hotarari de contencios administrativ este:a. instanta care a pronuntat hotararea de fond;b. instanta de recurs care a rejudecat fondul cauzei;c. instanta a carei hotarare a ramas definitive si irevocabila.a ab. bc. c

114. In urma deliberarii cauzei, instanta poate da urmatoarele solutii:a. sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ;b. sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ;c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat.

a ab. bc. c

115. Prin sintagma „ paguba iminenta” se intelege, potrivit art. 2 alin. (1) lit.n) din Legeacontenciosului administrativ:a. prejudiciul material viitor si previzibil;b. perturbarea grava, existenta la momentul emiterii actului administrativ, a func ionaţuneiautoritati publice;c. prejudiciul nascut, cert si actuala ab. bc. c

Page 30: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 30/37

 

116. Recursul in contencios administrativ se introduce in termen de:a. 15 zile de la comunicare ;b. 30 de zile de la pronuntare sau comunicare ;c. 10 zile de la pronuntare sau comunicare ;a ab. b

c. c

117. Recursul ierarhic se exercita la:a. aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului ;b. organul ierarhic superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea ;c. organul de control administrativ de specialitate.a ab. bc. c

118. Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este:a. judecatoria, ca instanta de drept comun;b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ;c. sectia de contencios administrativ a tribunaluluia ab. bc. c

119. Executarea hotararii la care se refera art. 22 din Legea contenciosuluiadministrativ, se face în termenul;a. prevazut de lege;b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun;c. in cel mult 30de zile de la data ramanerii definitive a hotararii – daca nu se prevedealttermen.a ab. bc. c

120. Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta decontenciosadministrativ în termenul :a. de 6 luni, prevazut de lege ;b. oricand;c. de un an, prevazut de legea ab. bc. c

Page 31: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 31/37

 

121. Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la:a. obligatoriu la domiciliul paratului;b. obligatoriu la domiciliul reclamantului;c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantuluia ab. b

c. c

122. Neexecutarea, in termen, a unei hotarari irevocabile a instantei decontenciosadministrativ atrage:a. aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zideintarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea;b. aplicarea unei amenzi de 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zide

intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea;c. aplicarea unei amenzi de 15% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zideintarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotarareaa ab. bc. c

123. Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa ohotararedefinitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:a. poate constitui infractiune ;b. constituie contraventie;c. constituie abatere disciplinara ;a ab. bc. c

124. Exceptia de nelegalitate se poate invoca:a. in fata oricarei instante;b. numai in fata instantei de drept comun ;c. numai in caile extraordinare de atac.a ab. bc. c

125. Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fiatacat :ă

Page 32: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 32/37

 

a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare;b. este definitiv si irevocabila;ăc. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.a ab. bc. c

126. Contenciosul obiectiv se refera la:

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cdreptulobiectiv, cu legea ;b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferitsau nu ovatamare a drepturilor sale subiective;c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actuluiadministrativ.a ab. bc. c

127. Contenciosul subiectiv se refera la:a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cdreptulobiectiv, cu legea ;b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intindereaunordrepturi subiective al caror titular este reclamantul;c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispuneanulareasau modificarea actului administrativ;

a ab. bc. c

128. Contenciosul administrativ de anulare este:a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cercetezeconformitateaactului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea;b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui saconstateexistenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul;c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anulareasaumodificarea actului administrativ constatat a fi nelegal.a ab. bc. c

129. Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturileacestora cu

Page 33: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 33/37

 

Parlamentul pot fi atacate:a. la instanta de contencios administrativ, dar numai pentru exces de putere;b. nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ;c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitatea ab. bc. c

130. Actul administrativ jurisdictional reprezinta:a. actul administrativ emis de c tre o autoritate administrativa cu atributiiă   jurisdictionale;b. actul administrativ emis dup o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparaăsi pecontradictorialitate;c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrative investitatprin lege organica,cu atributii de jurisdictie administrativa speciala;a ab. bc. c

131. Controlul ierarhic este exercitat de catre organe supraordonateautoritatiicontrolate si poate avea un caracter:a. general, cuprinzand toate aspectele activitatii autoritatii controlate;b. personal, vizand persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegalc. specializat, fiind exercitat de organe speciale

a ab. bc. c

132. Controlul exercitat prin jurisdictiile administrative este o forma decontrol carevizeaza legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat de:a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi;b. autoritatile investite cu atributii de jurisdictie administrativa speciala aflate in cadrusistemului administratiei publice;c. instantele jurisdictionale din sistemul autoritatii judecatorestia ab. bc. c

133. Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza:a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, CudeConturi si Consiliului Legislativ;b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Curtii

Page 34: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 34/37

 

Constitutionale care, prin actele lor au vatamat drepturile si interesele cetatenilor;c. activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, ainstitutiilor deinteres public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertatilor cetateniloa ab. bc. c

134. Sunt caracteristici generale ale controlului judecatoresc:a. controlul judecatoresc se exercita asupra tuturor autoritatilor administrative, in ceeacepriveste legalitatea actelor administrative adoptate sau emise;b. controlul judecatoresc vizeaza legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta sieficacitateaactelor administrative;c. controlul judecatoresc este exercitat din oficiu de catre instantele de contenciosadministrativa ab. b

c. c

135. Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, incadrul litigiuluide contencios administrativ:a. Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoaneivatamate;b. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantde

contencios administrativ actele nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale;c. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative aleautoritatiloradministratiei publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functiapublicasi functionarii publicia ab. bc. c

136. Comunicarea, ca forma procedurala ulterioara emiterii actului:a. vizeaza actele administrative cu caracter individualb. vizeaza actele administrative cu caracter normativc. vizeaza atat actele cu caracter normative cat si cele cu caracter individuala. ab. bc. c

137. Avizele conforme:a. sunt acele avize care se caracterizeaza prin trasatura lor obligatorie atat din punct dvedere

Page 35: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 35/37

 

al cererii, cat şi din punct de vedere al respectarii lorb. sunt acele avize pentru care legea prevede obligativitatea obtinerii lor şi facultatea a lerespecta sau nuc. organul emitent nu este obligat nici sa solicite avizul, nici sa-l respecte in cazul in cal-asolicitat şi obtinuta. a

b. bc. c

138. Nulitatea relativa a actului administrativ intervine pentru:a. încalcarea conditiilor de fond, esen iale pentru valabilitatea actuluiţb. încalcarea conditiilor de formac. încalcarea conditiilor de fond şi forma, esen iale pentru valabilitatea actuluiţa. ab. bc. c

139. Suspendarea actului administrativ intervine:a. atunci cand exista indoieli, dubii cu privire la legalitatea actului administrativb. numai ca urmare a aplicarii unei sanctiuni administrativ-disciplinare unui functionarpublicsau unei alte persoane incadrata intr-un organ publicc. numai cand apar dubii cu privire la legalitatea actului administrativa. ab. bc. c

140. Abrogarea actelor administrative poate fi dispusa de:a. doar de organul emitent sau organul ierarhic superiorb. intotdeauna doar de Parlamentul Romanieic. organul emitent, organul superior sau Parlamentul Romanieia. ab. bc. c

141. Contraventia reprezinta:a. specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penalb. fapta ilicita de natura civilac. forma a ilicitului administrativa. ab. bc. c

142. Executarea sanctiunilor contraventionale se poate face:a. exclusiv prin executare silitab. exclusiv în mod voluntar de catre contravenient

Page 36: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 36/37

 

c. atât în mod voluntar cât si prin executare silita daca contravenientul refuza. ab. bc. c

143. In cazul savarsirii unei contraventii, confiscarea bunurilor se poate facea. de agentul constatator sau de organul competent sa aplice sanctiunea

b. intotdeauna de c tre agentul constatatorăc. de organul desemnata. ab. bc. c

144. Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune:a. principalab. complementarac. accesorie

a. ab. bc. c

145. Pericolul social al contraventieia. este inferior celui al infractiunilorb. este identic cu cel al infractiunilorc. nu are relevanta sub aspectul incriminarii contraventionalea. ab. b

c. c

146. Raspunderea in dreptul administrativ:a. intervine si in absenta comiterii unei fapte iliciteb. intervine in prezenta ilicitului administrativc. intervine ca urmare a comiterii unor infractiunia. ab. bc. c

147. Raspunderea administrativ-disciplinara a functionarilor publicia. este o raspundere subiectivab. este o raspundere obiectivac. intervine numai pentru abaterile disciplinare comise cu intentiea. ab. bc. c

Page 37: Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare

5/16/2018 Girlshare.ro_drept Administrativ Rezolvare - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/girlsharerodrept-administrativ-rezolvare 37/37

 

148. Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmuluiori, dapacaz, apelor maritime interioare, avand latimea masurata de la liniile de bazade:a. 12 mile marineb. 20 de mile marinec. 24 mile marinea. a

b. bc. c

149. Instrainarea monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelorfizice sau juridice de drept privat:a. este total interzisa de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului culturalnationalb. este permisa cu conditia respectarii conditiilor de fond si de forma din dreptul civilc. se poate face numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al

statului roman prinMinisterul Culturii si Cultelora. ab. bc. c

150. Potrivit art. 7 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006,serviciile de utilitati publice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinteesentialea. cerinta participarii si consultarii cetatenilor privind pretul serviciului public furnizatb. accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditiicontractualec. asigurarea proportionalitatii in furnizarea serviciului publica. ab. bc. cRaspunsurile mele finale :1.a; 2.a; 3.b; 4.a; 5.b; 6.c; 7.c; 8.c; 9.a; 10.b; 11.b; 12.a; 13.c; 14.b;15.a; 16.b; 17.a; 18.a; 19.b; 20.a; 21.b; 22.c; 23.a; 24.b; 25.a; 26.b; 27.b; 28.a; 29.c; 30.b; 31.a; 32.c; 33.a; 34

35.c; 36.b; 37.a; 38.c; 39.b; 40.a; 41.b; 42.a; 43.a; 44.c; 45.b; 46.b; 47.a; 48.b; 49.a; 50.a; 51.a; 52.b; 53.a; 54

55.a; 56.a; 57.b; 58.c; 59.b; 60.c; 61.c; 62.a; 63.a; 64.c; 65.c; 66.a; 67.a; 68.c; 69.b; 70.b; 71.a; 72.c; 73.b; 7475.c; 76.a; 77.b; 78.a; 79.a; 80.a; 81.a; 82.b; 83.c; 84.b; 85.a; 86.b; 87.b; 88.b; 89.c; 90.b; 91.b; 92.c; 93.b; 94

95.a; 96.b; 97.b; 98.b; 99.b; 100.c; 101.b; 102.c; 103.a; 104.b; 105.c; 106.c; 107.a; 108.c; 109.b; 110.a; 111.a

112.b; 113.a; 114.a; 115.a; 116.a; 117.b; 118.b; 119.b; 120.a; 121.c; 122.a; 123.a; 124.a; 125.a; 126.a; 127.b;128.c; 129.b; 130.b; 131.a; 132.b; 133.c; 134.a; 135.c; 136.a; 137.a; 138.b; 139.a; 140.c; 141.c; 142.c; 143.a;

144.b; 145.a; 146.b; 147.a; 148.a; 149.c; 150.b. Astept pareri sau eventuale corectari justificate . Bafta tuturo