gmina korfantÓw

20
Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową. W dniu 31 grudnia 2012 roku w całym powiecie nyskim zarejestrowanych było 9.567 osób bezrobotnych, natomiast w samej gminie KORFANTÓW liczba bezrobotnych wyniosła 611 osób. Warto też zauważyć, że już na koniec stycznia 2013 roku liczba osób bezrobotnych w gminie Korfantów wyniosła 732 osoby. GMINA KORFANTÓW

Upload: jesus

Post on 05-Jan-2016

66 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

GMINA KORFANTÓW. S topa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: GMINA KORFANTÓW

Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową.

W dniu 31 grudnia 2012 roku w całym powiecie nyskim zarejestrowanych było 9.567 osób bezrobotnych, natomiast w samej gminie KORFANTÓW liczba bezrobotnych wyniosła

611 osób.

Warto też zauważyć, że już na koniec stycznia 2013 roku liczba osób bezrobotnych w gminie Korfantów

wyniosła 732 osoby.

GMINA KORFANTÓW

Page 2: GMINA KORFANTÓW

GMINYXII 2011

rokXII 2012

rokI 2013 rok

Głuchołazy 1.618 1.775 2.001Kamiennik 251 257 309

Korfantów 512 611 732Łambinowice 374 527 624Nysa 3.384 3835 4241Otmuchów 807 838 1.059Paczków 1.020 984 1.194Pakosławice 272 262 307Skoroszyce 350 447 518

Ogółem(dane powiatu) 8.599 9.567 11.001

Page 3: GMINA KORFANTÓW

Biorąc po uwagę powyższe zestawienie widać, że na przełomie 2011 i 2012 roku liczba bezrobotnych w gminie Korfantów znacznie wzrosła.

Warto jednak zwrócić uwagę na istotny wzrost bezrobocia w styczniu bieżącego roku we wszystkich gminach powiatu, w tym w gminie Korfantów - liczba osób bezrobotnych wzrosła tam o 121 osób, tj. blisko 20% ogółu bezrobotnych z końca 2012 roku.

Page 4: GMINA KORFANTÓW

STRUKTURA BEZROBOCIA W GMINIE KORFANTÓW

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane kategorie osób bezrobotnych oraz ich udział w bezrobociu ogółem.

Page 5: GMINA KORFANTÓW

GRUDZIEŃ2012

Udział % do ogółu

bezrobotnych w gminie

Korfantów

STYCZEŃ2013

Udział % do ogółu

bezrobotnych w gminie

Korfantów

Kobiety 306 50,1 349 47,7Mieszkańcy wsi 488 79,9 577 78,8Bezrobotni z prawem do zasiłku 106 17,3 140 19,1Długotrwale bezrobotni 290 47,5 332 45,4Bezrobotni powyżej 50 roku życia 156 25,5 181 24,7Osoby bez kwalifikacji zawodowych 279 45,7 319 43,6Osoby bez wykształcenia średniego 411 67,3 493 67,3Osoby bez doświadczenia zawodowego 118 19,3 128 17,5Samotni rodzice 54 8,8 58 7,9Młodzież w wieku do 25 lat 108 17,7 133 18,2Osoby dotychczas niepracujące 82 13,4 84 11,5Niepełnosprawni 24 3,9 33 4,5Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

76 12,4 77 10,5

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 41 6,7 55 7,5

Liczba bezrobotnych ogółem 6116,4

/procent do powiatu

(9.567 os.)/

7326,7

/procent do powiatu

(11.001 os.)/

Page 6: GMINA KORFANTÓW

Zarówno na koniec 2012 roku jak i na koniec stycznia bieżącego roku ponad 45%, czyli blisko połowa osób bezrobotnych w gminie Korfantów, to osoby długotrwale bezrobotne. Niepokojące jest również to, iż blisko 70% osób bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego.

Page 7: GMINA KORFANTÓW

Udział % osób bezrobotnych w gminie Korfantów w kategoriach:

• bezrobotne kobiety, •młodzież do 25 roku życia,• bezrobotni bez kwalifikacji,• bezrobotni bez wykształcenia średniego,• osoby z prawem do zasiłku,• mieszkańcy wsi, •kobiety, które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka i zwolnieni z przyczyn zakładu pracy,

do ogółu bezrobotnych w gminie Korfantów jest wyższy niż udział procentowy osób w powyższych kategoriach w powiecie nyskim do ogółu bezrobotnych w powiecie.

Page 8: GMINA KORFANTÓW

WIEKU,

WYKSZTAŁCENIA,

CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY .

GMINA KORFANTÓW - STAN NA 31 XII 2012 R.

BEZROBOTNI WG:

Page 9: GMINA KORFANTÓW

18 - 24 lata

25 - 34 lata

35 - 44 lata

45 - 54 lata

55 - 59 lat

60 - 64 lata

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

17.7%

28.5%

18.6% 18.6%

12.8%

3.8%

Bezrobotni wg wieku

Największa grupę osób bezrobotnych w gminie Korfantów stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat - blisko 30% ogółu bezrobotnych.

Page 10: GMINA KORFANTÓW

wyższe

policealne i średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne i niższe

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

6.1%

17.0%

9.6%

30.3%

37.0%

Bezrobotni wg wykształcenia

Blisko 70% osób bezrobotnych w gminie Korfantów nie posiada wykształcenia średniego.

Page 11: GMINA KORFANTÓW

do 1 m-ca

1 - 3 m-ce

3 - 6 m-cy

6 - 12 m-cy

12 - 24 m-ce

pow. 24 m-cy

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

10.5%

23.6%

16.5%

20.9%

18.2%

10.3%

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

Blisko 30% osób bezrobotnych w gminie Korfantów pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy.

Page 12: GMINA KORFANTÓW

W 2012 roku do Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło łącznie 196 ofert pracy z gminy Korfantów.

Najwięcej ofert wpłynęło w zakresie: „Administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowego zabezpieczenia społecznego” - 48 ofert, następne w kolejności pod względem ilości ofert było „Przetwórstwo przemysłowe” – 29 ofertoraz „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”- 29 ofert, na trzeciej pozycji uplasowała się:

„Edukacja” – 18 ofert.

OFERTY PRACY

Page 13: GMINA KORFANTÓW

opieka nad dzieckiem

stypendia na kontynuację nauki

przygotowania zawodowe doroslych

refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

prace interwencyjne

refundacja kosztów dojazdu do pracy

szkolenia /indywidualne i grupowe, klub pracy, egzaminy/

staże

prace społecznie użyteczne

roboty publiczne

0 10 20 30 40 50 60 70

0

1

2

3

6

6

12

25

33

44

63

REALIZACJA AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY

GMINA KORFANTÓW- stan na koniec XII 2012

Page 14: GMINA KORFANTÓW

Podstawowe usługi rynku pracy:

- Pośrednictwo pracy,- Poradnictwo zawodowe,- Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,- Szkolenia zawodowe.

Page 15: GMINA KORFANTÓW

Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy:

Należą do nich:

• zwrot kosztów dojazdu do pracy,

• zwrot kosztów zakwaterowania,

• dofinansowanie wyposażenia nowego miejsca pracy,

• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• refundacja składek ZUS,

• dodatek aktywizacyjny,

• organizacja i finansowanie przejazdu na targi pracy.

Page 16: GMINA KORFANTÓW

Instrumenty rynku pracy adresowane do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Art. 49.  UstawyW stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:- bezrobotnych do 25 roku życia,- bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,-bezrobotnych powyżej 50 roku życia,- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,-bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,- bezrobotnych niepełnosprawnych

Page 17: GMINA KORFANTÓW

Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy:

Należą do nich:

• Prace interwencyjne,

• Staż zawodowy,

• Przygotowanie zawodowe dorosłych,

• Stypendium za kontynuowanie nauki,

• Roboty publiczne,

• Zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami

zależnymi.

• Prace społecznie-użyteczne.

Page 18: GMINA KORFANTÓW
Page 19: GMINA KORFANTÓW
Page 20: GMINA KORFANTÓW

Działania realizowane w ramach środków UE.

• Kalejdoskop pracy.• Uwierz w siebie – wniosek w konkursie –

projekt dla osób wykluczonych społecznie.• Staże zawodowe w ramach Leonardo da

Vinci w Holandii i Hiszpanii.