godiŠnji izvedbeni plan i program rada Škole za …

of 130 /130
1 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" LIŠANE OSTROVIČKE GODIŠNJI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. LIŠANE OSTROVIČKE, RUJAN 2020.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNIH ŠKOLAGODIŠNJI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
LIŠANE OSTROVIKE, RUJAN 2020.
upanija: ZADARSKA
Matini broj škole: 03045374
OIB: 15048338648
Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-02/817-4, od 25. travnja 2002. godine TS Split Tt-09/454-2 od 17. lipnja 2009. godine TS Zadar Tt-20/952-4 od 18. svibnja 2020. godine TS Zadar
Ravnatelj škole: Anita Gašparovi
Broj uenika: 61
Broj uenika s teškoama u razvoju: 1 (jedan)
Broj uenika u produenom boravku: 0 (nula)
Broj uenika putnika: 17
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 7
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: 0 (nula)
Broj razrednih odjela RN-a: 3
Broj razrednih odjela PN-a: 4
Broj smjena: jedna – jutarnja
Broj radnika: 25
Broj uitelja u produenom boravku: 0 (nula)
Broj strunih suradnika: 2
Broj ostalih radnika: 3
Broj nestrunih uitelja: 0
Broj specijaliziranih uionica: 1
Broj opih uionica: 6
Broj športskih igrališta: 2
1. PODACI O UVJETIMA RADA
1.1. Podaci o upisnom podruju
OŠ "Ivan Goran Kovai" Lišane Ostrovike, ija je djelatnost odgoj i obvezno školovanje djece
i mladei osim matine škole u Lišanima Ostrovikim nema podrunih razrednih odjela. Podruna škola
u Buliu obnovljena je, ali bez struje, namještaja i opreme, a podruna škola u Ostrovici još je porušena
i neobnovljena.
Matina škola upisuje sve osnovnoškolske obveznike (I. - VIII. razreda) sa podruja više
naselja: Lišane Ostrovike, Ostrovica, Buli i Lepuri, a imamo i jednog uenika iz avia (Šibensko-
kninska upanija).
Naselja su na našem podruju dosta raspršena i prilino udaljena od matine škole. Prometna
povezanost na ovom školskom podruju veoma je slaba.
Školski prostor je velik, oko 7 000 metara etvornih, od ega na školske zgrade otpada oko
1.300 metara etvornih.
Škola se nalazi na potpomognutom podruju i radi u oteanim uvjetima.
1.2. Prostorni uvjeti
knjinica, dvorana)
Broj Veliina
4. razred 1 67,12 1 1
2. razred 1 58,18 1 1
PREDMETNA NASTAVA 4 236,22
Informatika 1 43,03 2 2
OSTALO 560,87
Knjinica 1 15,81 2 2
HOL – Dvorana za priredbe 1 108,37 1 1
Zbornica 1 15,81 1 1
Uredi 3 37,18 2
WC 16 9,88 2
U K U P N O: 980,57 1 1
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
5
1.2.1. Unutarnji školski prostor
Zgrada matine škole je relativno nova, tehniki je pregledana, ali je bez uporabne dozvole.
U školi je 6 (šest) klasinih uionica, slabo popunjenih nastavnim sredstvima i pomagalima i
jedna specijalizirana uionica – informatika uionica.
Uionice su svijetle, prozrane, klimatizirane i s centralnim grijanjem tako da zadovoljavaju
uvjete za ugodan boravak i rad u njima, dok je uionica šestoga razreda neprikladna za izvoenje
nastave. Taj smo razred (pet uenika), smjestili u prostoriju predvienu za knjinicu od 27,65 metara
kvadratnih. Školsku smo knjinicu osposobili u prostoriji predvienoj za kabinet uionice za hrvatski
jezik. Do sada smo nabavili oko tisuu i pol knjiga školske lektire u sto šezdesetak naslova, te znatan
broj strune literature i brzu internetsku vezu u cijeli školski unutarnji prostor kako bi uenici i uitelji
mogli eše koristiti pogodnosti interneta.
Imamo informatiku uionicu (12 + 1 raunalo). Tu organiziramo nastavu informatike u etiri
grupe, a za uenike od 5. do 8. razreda.
Za zajednike sveanosti, koje organiziramo, koristimo hol škole, budui da škola nema
športsku dvoranu.
1.2.2. Plan adaptacije i popunjavanja unutarnjeg prostora namještajem
Predviamo u toku ove školske godine obnoviti knjini fond u knjinici, geografske i povijesne
karte, nastavna pomagala za kemiju i biologiju i športske opreme.
1.3. Stanje školskog okoliša i plan ureenja
Stanje školskog okoliša je dobro.
Stanje imovinsko-pravnih odnosa je zadovoljavajue. Opinsko vijee Opine Lišane
Ostrovike je donijelo odluku da je opina vlasnik cjelokupnog zemljišta na kojem je smještena škola
s igralištem, pa emo u skladu s tom odlukom i uz pomo Opine rješavati ureenje školskog okoliša.
U školski vrt emo ove školske godine posaditi raslinja i cvijea po parcelama kako bi svaki razredni
odjel dobio jednu parcelu i o njoj e voditi brigu o ureenju i odravanju. Ostali školski
prostor e odravati ekološka sekcija u suradnji s voditeljem i školskim domarom.
Naziv površine Veliina u m 2 Ocjena stanja
1. Sportsko igralište (nogomet, košarka) 1500 Veliki nagib na jednu stranu, loše
2. Zelene površine 140 Uz trud svih se nešto postigne, ali preko ljeta sve netko namjerno uništi
3. Ostale površine (asfalt, šljunak) 4258 Zadovoljavajue
U K U P N O 5898
1.4. Nastavna sredstva i pomagala
U Školi je vidljiv nedostatak nastavnih sredstava i pomagala. Najvei nedostatak istih je za nastavu fizike
i tehnike kulture. Nastava iz tih predmeta oteana je radi nedostatka nastavnih sredstava, pa uenici nemaju istinska saznanja o istima. Moemo donekle biti zadovoljni opremljenošu nastavnim sredstvima za hrvatski
jezik, matematiku, a dotrajalu opremu za glazbenu kulturu valjalo bi obnoviti, zamijeniti novom.
Za uspješnije odvijanje nastave fizike i tehnike kulture valjalo bi nabaviti didaktikih sredstava za
podruja: elektrina energija, strojevi, tlak, masa, rad i druga.
6
Mikroskop 2 3
Projektor 6 3
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
1.4.1. Knjini fond škole
Knjini fond škole se poveao i prošle godine. Lektirnih naslova ima dovoljno kao i knjiga postojeih
naslova te strune literature i asopisa, ali ih treba obnoviti radi potrošenosti.
KNJINI FOND STANJE STANDARD
Knjievna djela 117 2
Ostalo 372 1
1.5. Plan obnove i adaptacije
Kako školska zgrada još nije tehniki pregledana ni primljena, planiramo da bismo ove školske
godine to dovršili i konano dobili uporabnu dozvolu.
U dvogodišnji plan za Matinu školu, uvrstili smo izgradnju školske športske dvorane i
dogradnju dviju uionica s pripadajuim kabinetima vezanih na školu preko istonog izlaza iz škole (na
mjestu hidranta). U sklopu njih, planiramo izgraditi sanitarni vor za invalide.
Potrebito je i dopuniti prostor na vanjskom djejem igralištu potrebnim oblogama poda, kako
bi se poveala sigurnost djece.
Od prošle školske godine škola je u sustavu e-Dnevnik, a ovom školskom godinom ulazimo u
program Škola za ivot i projekt e-škole. Svi uitelji, koji rade u 1., 5. i dijelu 7. razreda, dobit e osobna
pokratna raunala (laptop), a ostali uitelji e se sluiti razrednim stolnim raunalima.
7
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U
2020./2021. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave
Red.
broj
3. Magdalena Šare Diplomirani uitelj VSS NE
2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave
Red.
broj
jezika NE
3. Bojan Miloševi Profesor VSS Uitelj matem. i
fiz. NE
5. Maja Sipina Dipl.ing. VSS Uitelj kemije NE
6. Pava Bian Profesor VSS Uitelj prir. i
biolog. NE
NE
11. Sunica Orli Profesor VSS Uitelj glazb.
kult. NE
14. Andrea Mikelin Smith Profesor VSS Uitelj tal.
jezika NE
16. Tomislav Mileti Informatiar VŠS Uitelj
informatike NE
Red.
broj
2. Nikolina Kraljevi Profesor VSS Pedagog NE
3. Stjepan Segari Profesor VSS Knjiniar NE
2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima
U našoj školi radi jedan uitelj pripravnik.
Red.
broj
9
Red.
2.2. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole
Godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole umanjena su za broj dana i sati
godišnjeg odmora koje ostvaruje svaki zaposlenik u školi za kalendarsku godinu.
Tjedna i godišnja zaduenja proizlaze iz odredbi Pravilnika o tjednim radnim obvezama uitelja i
strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine: 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19) te Kolektivnog
ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine: 51/18).
2.2.1. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave
Uiteljice razredne nastave u našoj školi se rotiraju po razredima, a ostaju uvijek s istim
uenicima do etvrtoga razreda. Dakle, kada upišemo nove prvaše njih prima uiteljica koja je
prethodne školske godine radila s uenicima etvrtoga razreda. I ove školske godine imamo jedan
kombinirani razredni odjel. Radi broja uenika kombinirat e se prvi i trei razred, ukupno devet
uenika.
Nastava u razrednoj nastavi je struno zastupljena kako uiteljima razredne nastave tako i
uiteljima engleskog jezika, vjeronauka i talijanskoga jezika.
Red . bro j
Ime i prezime
Ra d razre dnika
Dopuns ka nastav a
Dodat na nastav a
Tjedno Godišnj e
1. Jelka Savi IV. 14+2 2 1 1 1 21 19 40 2088
2. Karmen Bili II. 16 2 1 1 1 21 19 40 2088
3. Magdalena Šari
10
Red . bro j
Poseb ni poslo vi
2. Andro Banovac Likovna kultura
IV.-VIII. 5 -- -2 -- -- -- 2 9 -- 8 17 892
3. Sunica Orli Glazbe na kultura
IV.-VIII. 5 -- -- -- -- -- 1 6 -- 6,5 12,5 658
4. Pegi Buterin Engles
5. Bojan Miloševi Matemati
V.-VIII. 7,5 -- -- -- -- -- - 7,5 -- 4,5 12 632
7. Maja Sipina Kemija VII.
i VIII .
8. Leana Tudorovi Povijest
9. Ivan Marjanovi Geografij a
V.-VIII. 7,5 - - - - - - 9,5 2 6,5 16 840
10. Sandra Jurjevi- Adi
Tehni ka kultur a
V.-VIII. 4 -- -- -- -- -- -- 4 -- 3 7 372
11. Gojak Krpina TZK V.-VIII. 8 -- -- -- -- -- 2 10 -- 7 17 892
12. Vlasta Ivi Vjeronauk I.-IV. -- 6 -- -- -- -- 1 7 -- 5 12 632
13. Boo Mandari Vjeronauk V.-VIII. -- 8 -- -- -- -- 2 10 -- 6 16 840
14. Andrea Mikelin Smith
15. Marija Bobi Talijanski
16. Tomislav Mileti Informatik a
I.-VIII. 4 10 -- -- -- 2 1 17 -- 11 28 1464
2.2.3. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole
Red.
broj
VSS Ravnatelj 700 -1500 800 -1400 40 2088
2. Nikolina Kraljevi VSS Pedagoginja 700 -1500 800 -1400 40 2088
3. Stjepan Segari VSS Knjiniar 700 -1300 800 -1300 20 1044
Knjiniar radi na pola radnoga vremena, stoga radi ponedjeljkom, utorkom i etvrtkom u
navedenom vremenu, dok ponedjeljkom (do velikog odmora), srijedom i petkom radi u drugoj školi te
s ustanovama i ostalo.
Red.
broj
3. Ivan Radaš SSS Domar/loa/
školski majstor 700 -1500
Mjesec Broj dana Blagdani i
neradni dani
priredbe... radnih nastavnih
do 23. 12. 2020.
X.
22
22
0
5. 10. Dan uitelja 13. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje
XI. 20 18 2 1. 11. Svi sveti – blagdan RH
Jesenski odmor uenika-2. i 3. studeni 14. 11. Sveti Nikola Taveli (neradnii dan) 18. 11. Dan sjeanja na Vukovar i Škabrnju
XII. 21 17 2 25. i 26. 12. Boi i sveti Stjepan
UKUPNO I. polugodište 85 75 4 Zimski odmor uenika-1.dio
od 24.12. 2019. do 8. 01. 2021. godine
II. polugodište Od 11. 1.
do 18. 6.
2021. god.
I. 19 15 2 1. Sveta tri kralja 11. 1. poetak drugog polugodišta
II. 20 16 0 Zimski odmor uenika-2.dio
23. veljae do 26. veljae 2021. godine
14. 2. Valentinovo 16. 2. Poklade (23.2.-26.2.) odmor uenika)
III. 23 23 0 22. 3. - XIV. Ivanovo proljee
Terenska nastava – ako bude mogue
IV. 21 16 2 4. i 5. 4. Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
Proljetni odmor uenika
V. 21 20 2 1.5. Praznik rada (neradni dan)
24. 5. Izleti uenika 30.5. Dan dravnosti RH 31.5. Dan Škole (nenastavni dan)
VI.
20
13
2
22. 6. Dan antifašistike borbe
VII. 22 0 0 5. 8. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti;
5. 8. Dan hrvatskih branitelja
15. 8. Velika Gospa VIII. 21 0 2
UKUPNO II. polugodište 171 103 10 Ljetni odmor uenika
od 21. 6. do 4. 9. 2020. godine U K U P N O: 256 178 14
BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE
- 01.11. Svi sveti
- 18.11. Dan sjeanja na rtve Domovinskog rata ,Vukovara i Škabrnje
- 25.12. Boi
- 05.04. Uskrsni ponedjeljak
- 05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
- 15.08. Velika Gospa
(subota)
14
PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI RADA
Dnevna i tjedna organizacija rada utvrena je rasporedom sati. Unato tenji da se udovolji
pravilnoj optereenosti uenika, dnevno i tjedno, nije se u tome uspjelo. Više je razloga koji su oteali
izradu rasporeda sati i njime uvjetovanu dnevnu i tjednu optereenost uenika. Kako u Školi rade i
uitelji koji su zaposleni u više škola i s veom satnicom u tim školama, raspored je prilagoen njihovim
mogunostima dolaska u Lišane Ostrovike. Tako uitelje glazbene i likovne kulture moemo dobiti
samo ponedjeljkom, tehnike kulture utorkom, prirode/biologije, vjeronauka (1. – 4. r.) i talijanskog
jezika utorkom i etvrtkom, informatike utorkom i petkom, kemije etvrtkom, a uitelja tjelesne i
zdravstvene kulture srijedom i petkom.
1.1. Organizacija smjena
Redovna nastava se izvodi u prijepodnevnoj smjeni. Nastava poinje u 8 sati, a završava u 13:15
sati. Nastavni sat traje 45 minuta do treega sata , a iza treeg 40 minuta. Za produljeno i cjelodnevno
organiziranje rada nema mogunosti, a ni potrebe.
Kako nismo dobili suglasnost od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na radno mjesto
još jedne spremaice, niti za kuharicu na pola radnog vremena, nismo spremni samostalno organizirati
pripremu obroka za uenike naše škole. Stoga emo za uenike organizirati prehranu tako što emo
ponuditi dostavu obroka u školu od pekara Duo peka , Biograd, pa ako bude dovoljno zainteresiranih
roditelja, to emo i ostvariti od 1. 10. 2020. godine. Naša spremaica ionako ima preveliko zaduenje
s obzirom da je sama na gotovo 1000 metara etvornih podova, isto toliko stakala i 16 sanitarnih
vorova, dijelit e pakirane obroke po razredima.
Za uenike putnike organiziran je prijevoz u i iz škole, koji vrši "azmatrans - Dalmacija"
d.o.o. Benkovac. Dovoz uenika u školu je organiziran u dvije grupe. Jednu grupu ine uenici iz
Lepura , Bulia i avia , a drugu uenici iz Lišana. Odvoz uenika se organizira u 12:00 sati prva
grupa – nii razredi iz Lišana, Bulia , Lepura i avia , zatim u 13:20sati za uenike viših razreda iz
Lišana Ostrovikih, Bulia i Lepura.
U vrijeme nastave u školi je organizirano deurstvo uitelja i to tako da oni paze na red u holu
i hodnicima preko odmora i nakon završetka nastave. Oni su nazoni i prilikom ulaska uenika u
autobus nakon završetka nastave. Pored deurstva uitelja deurstvo obavljaju domar i spremaica na
ulazu u školu (prostorija s prekidaem školskog zvona), tako e oznaavati poetak i završetak
nastavnog sata te voditi brigu o ulasku nepoznatih osoba u školu.
RASPORED DEURSTAVA
Deurni uitelji za rujan/2020.. godine, za sijeanj/2021., za travanj/2021. i za lipanj/2021.
PONEDJELJAK - SUNICA ORLI
UTORAK - SANDRA J.ADI
SRIJEDA - GOJAK KRPINA
ETVRTAK - MAJA SIPINA
PETAK - LEANA TUDOROVI
Deurni uitelji za listopad/2020. godine, za prosinac/2020. i za oujak/2021. godine:
PONEDJELJAK - ANDRO BANOVAC
ETVRTAK - TOMISLAV MILETI
PETAK - PEGI BUTERIN
Deurni uitelji za studeni/2020. godine, za veljau/2021. i za svibanj/2021. godine:
PONEDJELJAK - IVAN MARJANOVI
UTORAK - MARIJA BOBI
SRIJEDA - BOJAN MILOŠEVI
PETAK - MARINA JURAN
Zamjene za sluaj bolesti deurnog uitelja su: za ponedjeljak i srijedu Karmen Bili, za
utorak Boo Mandari, za etvrtak Pava Bian,a za petak Jelka Savi.
1.2. Podaci o broju uenika i razrednih odjela
Razred
uenika
odjela
djevoj-
ica
ponav-
ljaa
5 km
6 do
10 km
I. a 6 1/2 2 0 0 0 1 0 Magdalena Šare
II. a 11 1 4 0 0 0 1 1 Karmen Bili
III. a 3 1/2 1 0 0 0 0 0 Magdalena Šare
IV. a 12 1 2 0 0 0 0 4 Jelka Savi
UKUPNO
I.–IV. 32 3 9 0 0 0 2 5
V. a 12 1 7 0 1 0 3 2 Pegi Buterin
VI. a 5 1 2 0 0 0 1 1 Marija Bobi
VII. a 6 1 5 0 0 0 0 0 Marina Juran
VIII. a 6 1 3 0 0 0 1 2 Leana Tudorovi
UKUPNO V. - VIII. 29 4 17 0 0 0 5 5
UKUPNO I. - VIII. 61 7 26 0 1 0 7 10
1.2.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada
Rješenjem odreen oblik rada Broj uenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Model individualizacije 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Prilagoeni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2. Nastava u kui
Ovakav oblik rada naša škola nee planirati za ovu školsku godinu.
16
2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA
2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
Nastavni
predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po
razredima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano
T G T G T G T G T G T G T G T G T G
Hrvatski jezik
5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 4 140 38 1330
Likovna kultura
1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280
Glazbena kultura
1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280
Engleski jezik
2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 3 105 3 105 20 700
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 32 1120
Priroda 1,5 52,5 2 70 0 0 0 0 3,5 122,5
Biologija 2 70 2 70 4 140
Kemija 2 70 2 70 4 140
Fizika 2 70 2 70 4 140
Priroda i društvo
2 70 2 70 2 70 3 105 9 315
Povijest 2 70 2 70 2 70 2 70 8 280
Geografija 1,5 52,5 2 70 2 70 2 70 7,5 262,5
Tehnika kultura
1 35 1 35 1 35 1 35 4 140
Tjelesna i zdr.
3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 19 665
Informatika - - - - - - - - 2 70 2 70 4 140
UKUPNO: 18 630 18 630 18 630 18 630 24 770 25 875 26 910 26 910 6055
UKUPNO: Planirani sati prvoga i treega razreda, koji ine kombinirani razredni odjel, u veini se
preklapaju, pa je u ukupan zbroj ukljuen jedan razred 5425
Planirani sati vezani su uz godišnje programe za odreeno odgojno-obrazovno podruje, koji
se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi
pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).
17
2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada
2.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
2.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka
V je
2 70
UKUPNO I. – IV.
UKUPNO V. – VIII.
14 490
2.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Talijanskog jezika
T a
li ja
n sk
i je
zi k
Razred Broj
2 70
VI 5 1
10 350
2.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
In fo
r m
a ti
k a
Razred Broj
II. 10 1 2 70
IV. 12 1 2 70
VII. 6 1 2 70
VIII. 6 1 2 70
UKUPNO V. – VIII. 43 5
10 350
2.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Planira se fleksibilno prema potrebama uenika pojedinih razreda koji e se tijekom školske
godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uenika u redovitom i
kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.
Dopunska nastava iz hrvatskog jezika izvodi se s uenicima od I. - VIII. razreda u etiri grupe,
tri u razrednoj i jedna u predmetnoj nastavi. Uitelji izvršitelji ovog tipa nastave su Magdalena Šare,
Karmen Bili i Jelka Savi u razrednoj, te Marina Juran u predmetnoj nastavi. Ukupno je planirano
ostvariti do 140 sati dopunske nastave iz hrvatskog jezika.
Planira se izvesti dopunska nastava matematike za uenike od 5. do 8. razreda u dvije grupe,
jedna grupa za uenike 5. i 6., a jedna za uenike 7. i 8. r., ukupno do 70 sati nastave.
Ove školske godine planiramo dopunsku nastavu i iz engleskog jezika u dvije grupe, a za
uenike predmetne nastave. Planira se jedna grupa za uenike 5. i 6. razreda, a druga grupa za uenike
7. i 8. razreda, ukupno do 70 sati dopunske nastave engleskog jezika.
Red.
broj
izvršitelja T G
1. Hrvatski jezik – dopunska I. i III. 1-6 1 35 Magdalena Šare
2. Hrvatski jezik – dopunska II. 1-6 1 35 Karmen Bili
3. Hrvatski jezik – dopunska IV. 1-6 1 35 Jelka Savi
UKUPNO I. - IV. 3 3-18 3 105
1. Hrvatski jezik – dopunska V.-VIII. 2-10 1 35 Marina Juran
2. Engleski jezik – dopunska V.-VIII. 4-16 2 70 Pegi Buterin
3. Matematika - dopunska V.-VIII. 2-20 2 70 Bojan Miloševi
UKUPNO V. - VIII. 5 8-46 5 175
UKUPNO I. - VIII. 8 11-64 8 280
2.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Planira se izvesti dodatna nastava matematike za uenike od 1. do 4. razreda u tri grupe, a prema
potrebi, ukupno do 105 sati.
Red.
broj
izvršitelja T G
1. Matematika – dodatna I. i III. 1-3 1 35 Magdalena Šare
2. Matematika – dodatna II. 1-5 1 35 Karmen Bili
3. Matematika - dodatna IV. 1-3 1 35 Jelka Savi
UKUPNO I. - IV. 3 3-11 3 105
2.3. Obuka plivanja
Planirat emo organizaciju obuke za neplivae, u toku ljeta 2021. godine ako to epidemiološka
situacija dozvoli, a za uenike od prvog do etvrtog razreda, na bazenu i u moru u gradu Biogradu.
Školu plivanja proveli bismo u suradnji s plivakim klubom Dupin, Biograd na Moru, uz osiguranje
financijskih sredstava u Proraunu Zadarske upanije.
19
Plan izvannastavnih aktivnosti, uenikih društava, druina i sekcija
U našoj školi se organiziraju ove izvannastavne aktivnosti: sve tri uiteljice razredne nastave
uzele su Mješovitu grupu, tu je još i grupa Uimo bibliju, a ŠŠK, dramska grupa , upoznajemo Italiju,
,mladi informatiari, kulturno-povijesna grupa, novinarska grupa, likovna grupa, mladi kemiari,
vizualni identitet škole, liturgijska grupa i projekt Opera za uenike predmetne nastave.
Uenici e se dragovoljno ukljuiti u izvannastavne aktivnosti prema svojem interesu i
sklonostima. Ukljueni uenici bit e evidentirani u izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi gdje e
se vršiti praenje rada i razina postignua uenika u pisanom obliku, a ne u e-Dnevniku.
3. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA
3.1. Plan rada ravnatelja
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 260
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 50
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 15
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 20
1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 15
1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX – VI 15
1.7. Izrada zaduenja uitelja VI – VIII 20
1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 15
1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 20
1.10.Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 20
1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 20
1.12.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 10
1.13.Ostali poslovi IX – VIII 30
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 265
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela,
organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).
IX – VIII
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 25
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 15
2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a
IX – VI 20
2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 10
2.6. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX – VII 10
2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX – VI 10
2.8. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 10
2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 20
2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 10
2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika IX – VI 10
2.12.Organizacija zamjena nenazonih uitelja IX – VI 20
2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10
2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udbenika V-IX 10
2.15. Poslovi vezani uz natjecanja uenika I-VI 10
2.16. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora I i VIII 5
20
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 192
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 30
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 15
3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s uiteljima, strunim
suradnicima i pripravnicima IX – VI 20
3.4. Praenje rada školskih povjerenstava IX – VI 12
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 20
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 10
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 20
3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 25
3.9. Ostali poslovi IX – VIII 40
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 60
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela IX – VIII 30
4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom škole IX – VIII 10
4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
240
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX – VIII 50
5.2. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu IX – VI 10
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 25
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 25
5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 30
5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 20
5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX – VIII 20
5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnika IX – VIII 30
5.9. Ostali poslovi IX – VIII 30
6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI
POSLOVI
435
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX – VIII 30
6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX – VIII 35
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 20
6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 30
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX – VIII 40
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 30
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 20
6.10 Organizacija i provedba inventure XII 10
6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI 40
6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi VI 10
6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 10
6.14. Ostali poslovi IX – VIII 100
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 310
7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 10
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja IX – VIII 20
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 15
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 10
7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 15
7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na Dravnoj razini IX – VIII 10
21
7.8. Suradnja s Osnivaem IX – VIII 40
7.9. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 15
7.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 15
7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 15
7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 10
7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 15
7.14.Suradnja sa upnim uredom IX – VIII 10
7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 45
7.16.Suradnja s turistikim agencijama IX – VIII 10
7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 10
7.18.Suradnja sa svim udrugama IX – VIII 10
7.19.Ostali poslovi IX – VIII 15
8. STRUNO USAVRŠAVANJE 220
8.1. Struno usavršavanje u matinoj ustanovi IX – VI 40
8.2. Struno usavršavanje u organizaciji SV-a, MZO-a, AZO-a, HUROŠ-a IX – VI 40
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 20
8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 80
8.5. Ostala struna usavršavanja IX – VI 40
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 106
9.1. Voenje evidencija i dokumentacije IX – VI 26
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 80
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 2088
3.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUNOG SURADNIKA PEDAGOGA
Nikolina Kraljevi, prof., struni suradnik – pedagog
PODRUJE RADA POSLOVI I ZADACI VRIJEME REALIZACIJE
SURADNICI
1. Sudjelovanje u izradi plana i programa rada škole
Sudjelovanje u izradi školskih preventivnih
programa rujan ravnatelj
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i
programa rada Škole
pedagoga do 30.09. pedagog
planova i programa uitelja i strunih
suradnika
uitelji
Prijedlog tema za roditeljske sastanke i SRZ, sudjelovanje u izradi programa rada RV i UV
do 30.09
ravnatelj, razrednici/uitelji
Planiranje i programiranje rada s djecom s teškoama u razvoju
tijekom godine uitelji
tijekom godine uitelji, lijenik
tijekom godine uitelji, roditelji, HZZZ
2. Pomo uiteljima u planiranju rada
Struni aktivi uitelja, sudjelovanje u
strunim kolegijima za uitelje
Osiguravanje uvjeta za individualni i skupni rad pedagoga s uenicima, uiteljima,
roditeljima, skupinama uenika i dr. (prostor,
oprema, potrošni materijal)
strunog tima u školi (prostor,
dokumentacija, potrošni materijal)
tijekom godine ravnatelj
tijekom godine ravnatelj, tajnica
II. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Formiranje i rad u Povjerenstvu za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta
tijekom godine lanovi Povjerenstva
Utvrivanje zrelosti djeteta za školu travanj/svibanj lanovi Povjerenstva
Savjetodavni razgovor s roditeljima i uenicima na osnovu obrade upitnika i analize rezultata
svibanj/lipanj lanovi Povjerenstva
uenika i izrada analize o djeci s indikacijama
na teškoe u razvoju kod uenika prijavljenih
za upis u 1. razred
travanj/ svibanj/lipanj
lanovi Povjerenstva
odgode upisa djece s teškoama (po l. 6.
Pravilnika)
travanj/ svibanj/lipanj
lanovi Povjerenstva
2. Praenje realizacije i unapreivanja nastave i ostalih oblika rada s uenicima
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima rada
s uenicima u cilju praenja (npr. izvori
znanja, aktivnost uenika, nain vrednovanja
rada uenika, rad s djecom s teškoama u
razvoju)
uzroka i akcije za njegovo uklanjanje neuspjeha
tijekom godine uitelji
programa razrednih odjela tijekom godine ravnatelj, uitelji,
Uspjeh uenika- analiza uspjeha tijekom godine, kraj nastavne odnosno
uitelji
23
planova i programa tijekom godine uitelji
4. Rad s uenicima Individualni rad u praenju uenika s
problemima u uenju
tijekom godine uitelji
emocionalnim i slinim razvojnim
Savjetodavni rad s uenicima i roditeljima tijekom godine razrednici
Pomo uenicima u prilagodbi rujan, tijekom godine
ravnatelj razrednici
planova i programa tijekom godine ravnatelj, uitelji
Prevencija zloporabe droga i ostalih neeljenih oblika ponašanja
tijekom godine razrednici, vanjski suradnici
Profesionalno informiranje uenika tijekom godine razrednici, HZZZ
Sudjelovanje u radu Vijea uenika tijekom godine ravnatelj
5. Rad s uiteljima Uvoenje uitelja poetnika u samostalni
odgojno-obrazovni rad i nastavnika bez pedagoškog iskustva
tijekom godine ravnatelj, tajnica, mentor
Rad na stairanju pripravnika tijekom godine ravnatelj, tajnica, mentor
Rad s pripravnikom volonterom tijekom godine ravnatelj, tajnica, mentor
Organizacija i koordiniranje strunog
Upoznavanje nastavnika s didaktiko- metodikom operacionalizacijom novih nastavnih planova i programa
tijekom godine ravnatelj, tajnica, mentor
6. Rad s roditeljima
Rad s roditeljima u cilju sprjeavanja
negativnog ponašanja uenika i pruanja
pomoi u svladavanju nastavanih sadraja
tijekom godine ravnatelj, razrednik
Sudjelovanje u radu Vijea roditelja tijekom godine ravnatelj
7. Rad na profesionalnom informiranju i orijentiranju
Izrada i nabavka informativnih materijala za uenike
tijekom godine HZZZ, srednje škole,
razrednici
razrednici
Primjena i obrada anketa o interesima i profesionalnim eljama uenika osmih razreda
tijekom godine HZZZ, srednje škole,
razrednici
Savjetovanje uenika u izboru struke tijekom godine HZZZ, srednje škole,
24
razrednici
tijekom godine HZZZ, srednje škole,
razrednici
orijentaciju i CISOK- Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri
tijekom godine HZZZ, srednje škole,
razrednici
informacija o uenicima i praenju razvoja i
uspješnosti uenika u srednjim školama
tijekom godine HZZZ, srednje škole,
razrednici
8. Rad s djecom s teškoama u razvoju
Prikupljanje i obrada podataka dobivenih od razrednika, uitelja, sjednica RV
tijekom godine uitelji, lijenik
(uiteljska, lijenika)
povjerenstva, lijenik
povjerenstva, lijenik
tijekom godine ravnatelj, uitelji
na konkretnim problemima tijekom godine ravnatelj, lanovi
Povjerenstva
Pomo u identifikaciji darovite djece tijekom godine uitelji
Pomo u izradi programa rada s darovitom
djecom tijekom godine uitelji
Rad na razvijanju interesa, motivacije , radnih navika i društveno poeljnih oblika ponašanja
darovitih uenika
darovitim uenicima (motiviranje uitelja na
UV, RV, strunim aktivima i kolegijima za rad
s darovitim uenicima)
tijekom godine uitelji
Pomo ueniku u adaptaciji na novu sredinu:
a)priprema razrednog kolektiva za prijem uenika
b) Pomo u organizaciji ivota i rada
izvan škole
tijekom godine uitelji, struna sluba,
ravnatelj
ravnatelj
prevencije ovisnosti tijekom godine uitelji, struna sluba,
ravnatelj
Planiranje provedbe s realizatorima u školi ili
van nje: a) predavanja u cilju promicanja programa prevencije na uiteljskom vijeu
b) edukacija i informiranje o nainu provedbe
programa i realizaciji zadataka putem str. vijea
c) suradnja u svezi „rizine djece“
tijekom godine uitelji, vanjske strune
slube zdravstva i
Rad s roditeljima: afirmacija karijere uspješnog roditeljstva
(putem tematskih predavanja u okviru roditeljskih sastanaka, provedba radionica)
tijekom godine razrednici
III. OSTALI POSLOVI
vijea
-Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješa Škole -Izvješe o realizaciji plana i
programa rada strunog suradnika pedagoga
tijekom godine, kraj nastavne i školske
godine
struni rad uitelja i strunih suradnika
– poetnika
Educiranje drugih djelatnika tijekom godine ravnatelj, uitelji
Suradnja sa strunim vijeima škole tijekom godine ravnatelj, uitelji
Realizacija individualnog programa permanentnog strunog usavršavanja (vlastito)
tromjeseno pedagog, ravnatelj, tajnica
Skupni oblici permanentnog strunog
suradnika pedagoga, aktivi strunih
suradnika osnovnih škola, predavanja,
tijekom godine ravnatelj
tijekom godine ravnatelj, tajnica, knjiniar
3. Ostali poslovi
27
Plan i program rada pedagoginja de realizirati u suradnji sa ravnateljem škole, tajnicom,
knjiniarom, uiteljima razredne i predmetne nastave, te sa vanjskim strunim suradnicima - lanovima Povjerenstva za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta, upanijskim povjerenstvom za
prevenciju ovisnosti, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,
Centrom za prevenciju ovisnosti i izvanbolniko lijeenje.
Vrsta posla- struni suradnik pedagog Sati tjedno
1. Planiranje i programiranje 3
2. Pripremanje za neposredan odgojno obrazovni rad 4
3. Neposredan odgojno obrazovni rad 20
4. Vrednovanje obrazovnih postignua 6
5. Biblioteno–informacijski i dokumentacijski poslovi 3
6. Struno usavršavanje 2
7. Ostali poslovi 2
3.3. Plan rada strunog suradnika knjiniara
Knjinica je otvorena za korisnike svakim drugim ponedjeljkom te utorkom i etvrtkom od 8,00 do 13,00 sati. Knjiniar tijekom školske godine obavlja sljedee poslove:
Odgojno-obrazovni rad
tijekom cijele školske godine
upoznavanje uenika s vrstama knjinica i njihovom funkcijom
upoznavanje uenika s vrstama grae smještene u knjinici - knjina i ne knjina graa upuivanje uenika u nain korištenja referentne zbirke
upuivanje uenika u osnove klasifikacije (sukladno uzrastu uenika), smještaj knjiga na policama, upute za pronalaenje knjiga na polici uz pomo kataloga i signature pomo uenicima u izradi samostalnih radova iz razliitih nastavnih podruja izborom i pripremom literature upoznavanje italakih sklonosti pojedinih uenika, razgovor o proitanoj knjizi, pedagoška pomo pri izboru literature motivacija uenika za itanje knjiga organizacija nastave iz pojedinih predmeta u knjinici, priprema materijala i pomo uiteljima u izvoenju nastavnih sati (izloba knjiga, motivacija i uvod u izvoenju nekog sata lektire i sl.)
razvijanje radnih navika i kulturnog ponašanja
28
tijekom godine
kontinuirano praenje novonabavljenih knjiga za djecu i izrada kraih prikaza o njima
praenje djejih asopisa na koje je škola pretplaena, sakupljanje materijala za mape i postavljanje izlobe
Suradnja s uiteljima i strunim suradnicima
Vrsta poslova Vrijeme izvršenja suradnja s uiteljima i strunim suradnicima na utvrivanju plana nabave literature za uenike, te struno-metodike literature za uitelje
poetkom školske godine/
dodatne konzultacije poetkom polugodišta
suradnja s uiteljima razredne nastave i hrvatskog jezika na utvrivanju plana itanja lektire po razredima za školsku godinu
poetkom školske godine/
dodatne konzultacije poetkom polugodišta
izrada popisa i prikaza novonabavljene strune literature nakon nabave iste suradnja s voditeljima novinarske i dramske skupine tijekom cijele školske godine odabiranje i pripremanje materijala za izvoenje nastave tijekom cijele školske godine dogovor o satovima koji e se odrati u knjinici tijekom cijele školske godine
dogovor o organizaciji i pripremanju svih oblika kulturnih akcija u školi (scenske, glazbene, obrazovne tribine)
o Dan zahvalnosti za plodove zemlje o Mjesec hrvatske knjige o Meunarodni dan školskih knjinica o priredba povodom Boinih blagdana o Školsko i opinsko natjecanje „LiDraNo 2020.“ o Valentinovo o Karneval 2020. o Ivanovo proljee (XIV.) o Uskrs o Dan planeta Zemlje
o Priredba, susreti i natjecanja za Dan škole
11.10.2020. 15.10.-15.11.2020. 26.10.2020. 21.12.2020. veljaa 2021. 14.02.2021. 21.02.2021. 23.03.2021. travanj 2021.
22.04.2021. Kraj školske godine.
Suradnja sa ustanovama izvan škole
Vrsta poslova Vrijeme izvršenja suradnja s Gradskim knjinicama Benkovac i Zadar
tijekom godine suradnja s muzejima
suradnja s izdavaima - Školska knjiga, Profil Klett, Algoritam, Mozaik knjiga, Katarina Zrinski…
Struni bibliotetsko - informacijski rad
Vrsta poslova Vrijeme izvršenja izrada planova nabave knjine i ne knjine grae
tijekom godine nabava, inventarizacija, klasifikacija, katalogizacija, otpis i revizija knjiga
nabava, inventarizacija, klasifikacija, katalogizacija, otpis i revizija nositelja medija informiranje o novim knjigama
izrada statistika o korištenju grae i godišnjeg izvještaja o radu krajem školske godine
Kulturna i javna djelatnost
Vrsta poslova Vrijeme izvršenja
Struno usavršavanje
Vrsta poslova Vrijeme izvršenja sudjelovanje u radu strunog skupa knjiniara
tijekom godine sudjelovanje u radu strunih skupova u školi i u radu Uiteljskog vijea
sustavno praenje nove literature za djecu i ostale pedagoške literature praenje recenzija i prikaza knjiga
3.4. Plan rada tajništva
- normativno-pravni poslovi i upravni poslovi, praenje propisa iz radnih odnosa, vrši poslove u
svezi radnih odnosa
- voenje pismohrana škole
- primanje, urudba i otprema pošte, te voenje evidencije o tome
- voenje evidencije o prisutnosti radnika na poslu
- organizacija i kontrola rada pomono-tehnikog osoblja
- izdavanje potvrda i uvjerenja uenicima i radnicima škole
- daktilografski poslovi
- evidencija OD i ostale evidencije oko prijava, odjava i sl.
- evidencija nesrea na poslu
- sreivanje matinih knjiga iz radnih odnosa (Registar zaposlenih u javnoj slubi)
- organizacija – priprema materijala za sjednice Školskog odbora
- voenje knjiga poštanskih pošiljki
- izradba financijskog plana
- voenje knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara
- knjigovodstveni poslovi, knjienje, kontiranje, pregled financijske dokumentacije
- fakturiranje, izradba periodinog obrauna i završnog rauna
- poslovi nakon obavljene inventure
- obraun bolovanja
- obraun i isplata OD i drugih primanja (rad u COP-u)
- suradnja s ravnateljem, uiteljima i drugim radnicima
- uplata i isplata gotovina i sastavljanje blagajnikih izvještaja
- prijem i evidencija ulaznih i izlaznih rauna i izvoda Osnivaa
- administrativni poslovi
30
Plan i program mjera zdravstvene zaštite djece i mladih temelji se na Zakonu o zdravstvenom
osiguranju NN , br. 030/2002 i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN, br. 48/05.
Dio aktivnosti provodi se u školi a dio u našoj školskoj ambulanti u Benkovcu ( Stjepana Radia
14). U ovoj školskoj godini predviene su slijedee aktivnosti:
1. CIJEPLJENJE I DOCJEPLJIVANJE UENIKA:
PRVI RAZRED
-nadoknada zadnje revakcinacije predškolske dobi protiv DIFTERIJE i TETANUSA (DI-
TE),ukoliko je potrebno.
-cijepljenje protiv OSPICA,ZAUŠNJAKA i RUBEOLE onih uenika koji nisu cijepljeni pred upis u
školu.
ŠESTI RAZRED:
-provjera cijepnog statusa i cijepljenje protiv hepatitisa B samo onih uenika koji nisu cijepljeni u
predškolskoj dobi.
OSMI RAZRED:
-cijepljenje protiv difterije, tetanusa i djeje paralize.(DI-TE-POLIO)
Roditelji i djeca e biti obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja imunizacije putem škole koja
e dobiti pisanu obavijest.
Svi uenici osmih razreda imaju mogunost besplatnog cijepljenja protiv HPVa (humanog
papiloma virusa). Ovo cijepljenje nije obavezno ,ali je preporueno.
2.SISTEMATSKI PREGLEDI I PROBIRI
UENICI 3. RAZREDA: visina ,teina ,pregled vida i vida na boje
UENICI 5. RAZREDA: sistematski pregled uz zdravstveno odgojni rad na temu pubertet i
higijena
UENICI 7. RAZREDA: Skrining sluha audiometrom .
UENICI 8. RAZREDA: Cjeloviti sistematski pregled uenika sa osvrtom na profesionalnu
orjentaciju.
3.NAMJENSKI PREGLEDI
Kontinuirano: prije upisa u aki dom , prije školskih športskih natjecanja , izleta i dr. (na zahtjev škole)
4. ZDRAVSTVENI ODGOJ:
1. razred: Predavanje na temu pravilno pranje zuba prema modelu
3. razred: Predavanje na temu Pravilna prehrana
5. razred: Predavanja na temu Pubertet i higijena
Predvia se podjela informativnih letaka vezano za HPV.
Zdravstveni odgoj se provodi u dogovoru sa Školom i uz sistematske preglede.
31
Praenje djece sa specifinim poteškoama, oslobaanje od tjelesnog odgoja.
Suradnja sa profesorima i roditeljima.
Provodi se kontinuirano.
Dogovori termina telefonom su mogui na broj:684-194.
Sistematski pregledi djece predškolske dobi (predupis u 1. razred) obavit e se prema dogovoru sa
školama kao i rad u Strunom povjerenstvu.
S obzirom na aktualnu Covid 19 pandemiju sve aktivnosti e biti prilagoene epidemiološkim
mjerama.
KUHINJOM
Kontrola uvjeta rada ,sanitarija, opskrbe vodom provodi se 2 puta godišnje.
IZVRŠITELJI AKTIVNOSTI : NADLENI TIM ŠKOLSKE MEDICINE
VRIJEME PROVOENJA AKTIVNOSTI: KONTINUIRANO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE I
PO DOGOVORU SA ŠKOLOM.
Razred Sadraj rada Izvršitelji
Školski lijenik I. i VIII. Cijepljenje Di-Te-Polio
I. i VIII. Cijepljenje protiv difterije, tetanusa, pertusisa i djeje paralize
VII. Cijepljenje protiv tuberkuloze uz prethodnu MANTU probu
VIII. Di-Te+Polio
4.1.Plan rada Školskog odbora
VRSTE POSLOVA VRIJEME OSTVARIVANJA
Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole i nadziranje njegova izvršavanja
rujan, sijeanj i srpanj
Donošenje školskog kurikuluma rujan
Razmatranje završnog rauna za 2020. godinu veljaa
Razmatranje izvješa o radu ravnatelja srpanj
Pripreme proslava blagdana svibanj
Odluuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
po potrebi
ili otuivanju nekretnina pojedinane vrijednosti
preko 100.000,00 kuna
Mj. Sadraj rada Vrijeme
ostvarenja Izvršitelj Struni org.
VIII. Napuci uiteljima za rad – organizacija nastavnog rada, struktura i zaduenja
31. 8. ravnatelj Uit. vijee
VIII. Dogovor o planiranju 31. 8. razrednici Uit. vijee
VIII. Upoznavanje s Pravilnikom o tjednim
radnim obvezama uitelja i strunih suradnika u OŠ
31. 8.
programa rada škole, Školskog kurikula
30. 9.
Uit. vijee
IX. Godišnji izvedbeni kurikuli Škola za ivot 30. 9. razrednici Razr. vijee
XI. Informativna sjednica 12. 11. ravn. razred. Razr. vijee
XI. Ostvarenje odgoj.-obraz. rada škole 19. 11. ravnatelj Uit. vijee
XII. Izvješe o rezultatima rada na kraju 1. polugodišta
20. 12. razrednici Razr. vijee
I. Analiza prvog obrazovnog razdoblja 12. 1. ravnatelj Uit. vijee
III. Identifikacija nadarenih uenika 11. 3. razrednici Uit. vijee
III. Identifikacija i tretman uenika s poteškoama u razvoju
11. 3. ravn. razred. stru. surad.
Uit. vijee
III. Promicanje programa prevencije zlouporabe droga
11. 3. Voditelj ŠPP Uit. vijee
III. Informativne sjednice (rješ. probl. neg ocjena, pozivi roditeljima i sl.)
29. 3. razrednici Razr. vijee
VI. Utvrivanje uspjeha na kraju nastavne godine, dopunski rad
17. 6. razrednici Razr. vijee
VI. Osvrt na opi uspjeh, prigovori roditelja 22.. 6. ravnatelj Uit. vijee
VI. Imenovanje komisije/a za popravne ispite 22. 6. ravnatelj Uit. vijee
VI. Dopunski rad 23. 6. - 1.
7. predmetni i razred. uit.
Razr. vijee
VI. Utvrivanje uspjeha nakon dopunskog rada 2. 7. ravnatelj Uit. vijee
VII. Izvješe o radu škole 7. 7. ravnatelj Uit. vijee
VII. Formiranje odjela, zaduenja uitelja (2021./22.) 7. 7. ravnatelj Uit. vijee
VIII. Popravni ispiti 20.–23. 8. komisija/e Razr. vijee
VIII. Izvješe nakon popravnih ispita
25. 8. ravnatelj Uit. vijee
4.3. Plan rada Vijea roditelja
VRSTE POSLOVA VRIJEME OSTVARIVANJA
Raspravljanje o prijedlogu Školskog kurikula rujan
Voditi rauna o poštivanju kunog reda škole Tijekom godine
Odgovornost vijea za uspjeh i vladanje uenika Tijekom godine
Ukljuivanje roditelja u školske priredbe i proslave Tijekom godine
Razmatranje stanja u rezultatima odgojno-obrazovnog rada studeni, sijeanj i travanj
Ueše roditelja iz VR u Školskom odboru Po potrebi
Razmatranje izvješa na kraju nastavne godine srpanj
Daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem nastave Po potrebi
33
VRSTE POSLOVA VRIJEME OSTVARIVANJA
Promicanje interesa uenika i predlaganje mjera za poboljšanje prava i interesa uenika
Tijekom godine
Tijekom godine
Školskom odboru glede statusa i poloaja uenika i
poslovanja Škole
Tijekom godine
Razmatranje i davanje prijedloga i o drugim pitanjima vanim za prava, obveze i interese uenika
Stalno
4.5. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
Stalno struno usavršavanje uitelja je potrebno, pa je ono sastavni dio radne obveze. Ono je
nuno potrebno kako bi se nastavni proces mogao djelotvorno provoditi. Individualno struno
usavršavanje je stvar svakog pojedinca, a obveza škole je da mu pomogne u pronalaenju strune i
pedagoške literature.
Pored individualnog strunog usavršavanja uitelji su obvezni sudjelovati i u raznim oblicima
strunog usavršavanja kao što su struna vijea, seminari i sl., a koje organiziraju Agencija za odgoj i
obrazovanje i Vijee za nacionalni kurikulum.
U struno usavršavanje izvan škole bit e ukljueni svi uitelji, pedagoginja, knjiniar i
ravnateljica. Svi oni e sudjelovati na strunim vijeima koje bude organiziralo Ministarstvo
znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, HZOŠ, HPKZ i HUROŠ.
Svaki uitelj duan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni
plan i program permanentnog usavršavanja za školsku 2020./21. godinu.
34
5 PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE
USTANOVE
CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJ AKTIVNOSTI
NAIN REALIZACIJE
Priredba povodom Dana kruha Razvijati osjeaj zahvalnosti za
plodove zemlje. Razvijati interes
tradicije
Razvijanje osjeaja ljubavi prema knjizi i
literarnom izriaju
razreda
Razvijati interes za ouvanje vjerske i
narodne tradicije
zajedništva, meusobnog prihvaanja i ljubavi
uenici,
struni
roditelji
uitelji,
suradnici,
Njegovanje obiaja Poticanje zajednikog
Razvijanje osjeaja ljubavi prema knjizi i
literarnom izriaju
razreda
Segari
Razgovor s uenicima o proitanome (odabir knjige u dogovoru s knjiniarom),
- Razvijanje vještine
pripovijedanja kod
proitanoga navika
Odricanje u korist drugih Osvijestiti vanost
meusobne solidarnosti sa onima koji su u potrebi
Uenici, djelatnici
Upoznati uskrsne obiaje u razliitim
krajevima zemlje
Upoznavanje katolike
kršanskom duhu
Uenici, djelatnici
školskih panoa
Troškovi vezani
uz nabavu
Prigodno
zemlje
obiljeavanje Dana planeta Razvijati svijest o vanosti ouvanja naše planete, razvijati
sposobnost timskog rada
Obiljeavanje Dana škole Poticanje kreativnosti,
zajednikog rada i
znamenitosti Lijepe Naše
Trodnevna ekskurzija uenika Upoznavanje ljepote i
znamenitosti Lijepe Naše
NAPOMENA: Sve predviene manifestacije ostvarivat e se u razrednim odjelima zbog epidemiološke situacije i u vrijeme kada to bude mogue.
36
5.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika
Briga i nadzor nad zdravljem uenika ostvarivat e se putem lijenika školske medicine zaduenog za
našu školu te lijenika primarne zdravstvene zaštite kod kojih su uenici prijavljeni. Stalno e se, u školi,
poduzimati mjere na osiguranju osnovnih zdravstveno-higijenskih uvjeta rada. Sanitarni i elektro ureaji moraju
biti stalno u ispravnom stanju. Ove godine deratizaciju i dezinsekciju školskog prostora vrši tvrtka
„Ciklon“ d.o.o. Zadar, a ta usluga se koristi dva puta godišnje.
Red
uenika
3. Prehrana uenika IX - VI mj. roditelji
4. Prijevoz uenika putnika IX. mj. ravnat. i voza autobusa
5. Sistematski pregledi zaposlenika prema planu ZJZ
6. Cijepljenje uenika tijekom god. školski lijenik
7. Socijalna zaštita uenika prigodno uitelji
8. Prigodno ureenje panoa IX. X. XII. i III.
mj. knjiniar, uit. i
razred.
9. Zaštita uenika od neeksplodir. sredstava XI. XII. mj. ravnat. razr.
10. Predavanja o sidi, alkoholu, pušenju tijekom god. razrednici, pedagoginja
11. Higijensko-estetsko ureenje okoliša stalno svi uitelji i zaposlenici
12. Higijena u školi tijekom god. svi u. i zaposlenici
13. Prevencija protiv uporabe droga tijekom god. svi. u.i zaposlenici
14. Prevencija protiv nasilja meu uenicima stalno ped. ŠPP, razr.
Posebna panja u sklopu plana zdravstveno-socijalne i ekološke zaštite uenika bit e posveena zaštiti
uenika od sredstava ovisnosti u sklopu školskog preventivnog programa prevencije zlouporabe droga, borbi
protiv nasilja meu uenicima te ureenju okoliša. Cilj programa je smanjiti interes za uzimanje sredstava
ovisnosti, izazivanjem nasilja te osposobiti uenike da se odupru pritiscima sredine i znatielji kako bi što
kvalitetnije ivjeli bez opojnih sredstava i nasilja.
5.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole
Ove su godine planirana sredstva za sistematski pregled radnika u financijskom planu Škole.
5.4. Školski preventivni program
i nastavnika. Svjesni specifinosti razvoja djece osnovno školske dobi, naglasak radije stavljamo na poticanje
zdravog naina ivota, pozitivnih ljudskih vrijednosti i poeljnih oblika ponašanja, nego na isticanje negativnih
i nepoeljnih oblika ponašanja.
Škola svojom odgojnom i obrazovnom ulogom pridonosi kvaliteti ivota uenika. Stoga se rad na
poticanju pozitivnih ivotnih stilova ugrauje u plan i program škole kao naelo rada tijekom cijele školske
godine u svakom obliku rada. Uenici koji se osjeaju dobro u školi, imaju razvijen osjeaj osobne vrijednosti i
poštuju druge ljude, koji ostvaruju kvalitetnu komunikaciju, imaju priliku za realizaciju vlastitih interesa u okviru
svojih sposobnosti, koji se osjeaju sigurno u obitelji i školi, manje su ugroeni sredstvima ovisnosti i spremniji
su se nositi s izazovima ivota.
37
Ciljevi programa:
Rad na promicanju aktivnosti koje su u skladu sa odgojnom ulogom škole, a koje su u neposrednoj
funkciji razvijanja zdravog i odgovornog naina ivota uenika i koje imaju za cilj prevenciju svih oblika
ovisnikog i/ili društveno neprihvatljivog ponašanja.
Podruja rada odnose se na:
• Preventivni rad usmjeren ka uenicima
• Preventivni rad s uiteljima
• Preventivni rad s roditeljima
• Suradnju s vanjskim institucijama.
razvijanju vještina komunikacije i kulture ponašanja
razvijanju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi
usvajanju pozitivnih ivotnih ciljeva
razvijanju svijesti o meuljudskim razlikama i toleranciji, poticanju osobne i društvene odgovornosti
jaanju svijesti o postojanju negativnih pojava u društvu te o potrebi reagiranja na takve pojave
razvijanju pozitivnog stava prema školi i cjeloivotnom uenju, razvijanju radnih navika te usvajanju vještina samoreguliranog uenja
njegovanju zdravih prijateljstava te socijalizaciji
razvijanju i poticanju interesa za slobodne aktivnosti i kvalitetno provoenje slobodnog vremena u školi i izvan
nje
podizanju razine informiranosti o štetnosti uzimanja sredstava ovisnosti kao i ulozi vršnjaka, obitelji i medija u poveanju sklonosti ka uzimanju sredstava ovisnosti.
Preventivni rad s uiteljima ukljuuje:
rad na unaprjeivanju vještina komunikacije i rješavanja sukoba
osvješivanje vanosti poticanja uenika na razvijanje pozitivnih ivotnih ciljeva i navika te razvijanju svijesti o uitelju kao modelu ponašanja
upuivanje uitelja u odgovarajue postupke u radu s uenicima s posebnim potrebama
podršku za unaprjeivanje odnosa povjerenja, poštovanja i meusobnog uvaavanja s uenicima
brigu za odravanje kvalitetnih odnosa u radnom kolektivu te njegovanje vrednota uiteljskog poziva
Kod roditelja se potie:
sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima i preventivnim programima u kojima sudjeluju njihova djeca
informiranost o negativnim pojavama u društvu te upuenost u primjerene naine reagiranja u svrhu
Preventivni rad u suradnji s vanjskim institucijama ima zadatak:
uenika, uitelja i roditelja o rizinim faktorima koji dovode do negativnih oblika ponašanja
raditi na prevenciji ovisnikog i nasilnikog ponašanja meu djecom
Sadraji školskog preventivnog programa isprepliu se kroz nekoliko toaka:
Razred kao terapijska zajednica – razred kao mjesto potpore i sigurnosti odrastanja uenika
Razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
Vještine komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba
Uiti kako uiti, motivacija za uenje i radne navike
Cjeloivotno uenje
38
Struno usavršavanje nastavnika, strunih suradnika i ravnatelja
5.5. Organizacijski oblici rada:
Preventivne aktivnosti u sklopu Školskog preventivnog programa obuhvaaju:
1. Primarnu prevenciju – rad predmetnih uitelja sa svim uenicima škole kroz jedinice redovitog nastavnog plana i programa,
satove razrednog odjela, izvannastavne aktivnosti i projekte koji se provode u školi.
2. Sekundarnu prevenciju – koja se provodi s uenicima rizinog ponašanja, a nositelji su struna sluba, razrednici, zdravstveni
radnici, djelatnici Centra za socijalnu skrb te drugi strunjaci po potrebi.
Individualni rad:
sustavno prikupljanje podataka o psihofizikom razvoju uenika kroz razgovore s uenikom i roditeljima, prikupljanje
informacija iz vrtia ili bivše škole, psihološku obradu i lijenike preglede
planiranje odgojnog pristupa primjerenog ueniku kroz razgovore s uiteljima, informiranje na razrednom i
uiteljskom vijeu, savjetovanje o adekvatnim postupcima, planiranje i realizaciju savjetodavnog rada s roditeljima i
razrednikom
praenje i poticanje uenika u realizaciji svojih vještina i sposobnosti, poticanje na ukljuivanje u izvannastavne
aktivnosti
praenje naina na koje uenik koristi svoje slobodno vrijeme, uoavanje problematinih obrazaca ponašanja
uoavanje i savjetodavni rad s uenicima koji imaju emocionalne teškoe i poteškoe u ponašanju
Grupni rad:
poticanje pozitivnih ivotnih vrijednosti i zdravog naina ivljenja kroz nastavne predmete u skladu s godišnjim
planom i programom škole te nastavnim planovima i programima za pojedini predmet
poticanje razvoja znanja, vještina i njegovanje uroenim sposobnosti kroz organizirane oblike rada u školi: izbornu nastavu, izvannastavne i slobodne aktivnosti, dodatnu nastavu, natjecanja i projekte
tematska predavanja, radionice i razgovori s uenicima na satovima razrednog odjela koje provode razrednici, lanovi
strune slube ili vanjski suradnici.
5.6. Preventivni rad s uiteljima:
Individualni rad:
savjetodavni rad
pomo i podrška u svakodnevnom radu podrška u profesionalnom usavršavanju
Grupni rad:
struna predavanja i radionice na sjednicama uiteljskog vijea koje provodi struna sluba i vanjski suradnici škole
poticanje odlaska na seminare i dodatna usavršavanja izvan škole
organiziranje zajednikih aktivnosti u cilju stvaranja pozitivne radne klime
39
Individualni rad:
razmjena informacija o psihofizikom stanju djeteta izmeu roditelja s jedne strane te uitelja i
strune slube s druge
savjetodavni rad s roditeljima
5.8. Suradnja s vanjskim institucijama:
Škola naješe surauje sa sljedeim institucijama: - Zavod za javno zdravstvo, lijenica školske
medicine, MUP, HZJZ, HZZZ
Individualno
kroz kontakte strune slube i razrednika s osobama zaposlenim u navedenim institucijama u svrhu razmjere informacija o uenicima ili dogovor o zajednikim aktivnostima
Grupno:
predavanja i radionice za roditelje u suradnji strune slube i vanjskih suradnika
5.9. Program mjera za poveanje sigurnosti i borbu protiv nasilja
Ovaj program dio je školskog preventivnog programa, a ciljevi i zadaci usmjereni na poveanje sigurnosti i borbu protiv nasilja integrirani su u ciljeve i zadatke, kao i u aktivnosti koje se provode u okviru školskog preventivnog programa.
Sukladno uputi o realizaciji mjera iz programa aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima imenovan je koordinator te njegovi zamjenici za te aktivnosti u školi. No, s obzirom na veliinu škole, broj uenika i rad u tri smjene svi
djelatnici škole nastoje pravovremeno reagirati i poduzeti sve potrebne mjere kada situacija to zahtijeva. U sluajevima nasilja
postupa se u skladu sa sljedeim protokolom:
Postupci djelovanja u kriznoj situaciji
1. Utvrditi oblik i stupanj zlostavljanja 2. Obavijestiti o tome lanove povjerenstva 3. Obavijestiti roditelje/staratelje uenika koji
su se nasilno ponašali te zajedno s njima poduzeti sve mjere da se nasilje zaustavi 4. Pozvati roditelje ija su djeca rtve nasilja
i obavijestiti ih o moguim oblicima strune pomoi u školi ili izvan nje 5. Obaviti razgovor s djecom koja su se nasilno
ponašala i ukazati im na neprihvatljivost takvog ponašanja te ih poticati na promjenu i omoguiti im da sami pronau nain kako popraviti to što su napravili 6. Odrati radionice na temu miroljubivog rješavanja sukoba na nivou razreda 7. Sve
navedene korake u suradnji sa strunom slubom škole razrednik treba obaviti na nivou razreda. Ukoliko je nasilje dugotrajno
ili je došlo do fizikih povreda, onda inicijativu preuzima struna sluba škole. 8. Povjerenstvo (struni suradnik, razrednik, ravnatelj) s obzirom na stupanj i uestalost nasilja, donosi odluku treba li o tome obavijestiti nadlene ustanove.
Graanski odgoj i obrazovanje
Sadraj programa graanskog odgoja i obrazovanja sastavni je dio Odluke o donošenju programa meupredmetnih i
interdisciplinarnih sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, (NN 114/14), na temelju lanka 27.
stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18). Iz Odluke:
40
- meupredmetno
15 (meupredmetno) + 10 (satovi razrednika) + 10 (izvauionika nastava)
Predmetna nastava: 35 obaveznih sati:
20 (meupredmetno) + 5 (satovi razrednika) + 10 (izvauionika nastava)
Tematska podruja Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja jesu:
1. Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
2. Politika dimenzija povezana s ostalim dimenzijama
3. Socijalne vještine i društvena solidarnost
4. Osobni i kulturni identitet
5. Gospodarstvo, upravljanje financijama, zaštita potrošaa
6. Zaštita okoliša.
Razredna mapa za Graanski odgoj i obrazovanje – uitelji koji Graanski odgoj i obrazovanje ostvaruju meupredmetno unose izvedbene pripreme usmjerene na razvoj ishoda Graanskog odgoja i obrazovanja i materijale u mapu o tome kako su
ostvarili planirane aktivnosti s uenicima odreenog razreda.
Uenika mapa osobnog razvoja u Graanskom odgoju i obrazovanju – uenik upisuje u kojim je projektima i aktivnostima sudjelovao, što je tijekom godine izradio u sklopu nastave Graanskog odgoja i obrazovanja: osobna zapaanja, bilješke, osvrti
na naueno, nove ideje i rješenja do kojih je došao, koje su mu vrijednosti vane i na koje teškoe je nailazio. Unosi podatke o
ostvarenim postignutima i planovima daljnjeg razvoja
41
Svrha
zdrav i ist okoliš
- svojim odgovornim ponašanjem pridonijeti njegovu
ouvanju i zaštiti
- sudjelovati u akcijama prikupljanja plastinih epova,
boca, limenki, starog papira
Uenici e istraiti kako mogu aktivno sudjelovati u zaštiti i
uvanju okoliša. Uenici e sudjelovati u akciji išenja i ureenja
okoliša. Uenici e sudjelovati u akciji prikupljanja plastike i
papira. U skupinama e izraditi plakat s eko-porukama. Na
seoskom gospodarstvu (svatko u svom mjestu) e upoznati i uoiti
vanost utjecaja ovjeka na okoliš, ouvanje istoe okoliša,
shvatiti kako ouvati zdravlje pravilnom prehranom i ekološki
proizvedenim namirnicama
kultura, eko akcija
radovi, individualni rad, rad u paru, frontalni rad, praktini rad
Resursi
asopisi, novine, hamer papir, likovni pribor, zorna stvarnost
Vremenik Studeni 2020. SR (1) – eko akcija; travanj – lipanj 2021.
Nain vrednovanja i korištenje
iskazivanje novih ideja i rješenja do kojih su došli, ueniki
radovi i akcije
42
Naziv
domovino (GK), Dom (PID)
razvijati meusobno poštovanje
najvanijih obiljeja
razredne zajednice kao cjeline
Na satu PID-a kroz nastavnu jedinicu Dan neovisnosti RH uenici
e nauiti što je to RH i što to slavimo. Isto tako e upoznati svoj
dom i opisati prostorije u domu te objasniti zašto volimo dom i
domovinu. Na satu GK upoznat e himnu RH te ju nauiti pjevati
i pristojno se ophoditi za vrijeme slušanja himne. Kroz lektirno
djelo Jeeva kuica spoznat e znaenje doma i vanost te
pripadnost domu. Iskazat e ljubav prema domu ali i poštovanje
prema drugim uenicima koji isto tako vole svoj dom. Kroz igru uloga predstaviti neke druge kulturne identitete.
Ciljna grupa 1. razred
društvo, likovna kultura
razmišljanje, metoda pjevanja, slušanja, likovnih radova
Resursi
Vremenik Listopad, studeni, prosinac 2020. / svibanj 2021. HJ(2), PID(2),
GK(1), LK(1)
Troškovnik -
43
Naziv
Ishodi
- nabrojati neka najvanija pravila i odgovornosti koje ima
kao uenik i lan školske knjinice te se ponašati u skladu
s njima
oslovljavanja
knjinici
Kratki opis aktivnosti
Razgovaraju o pravilima ponašanja i pridravanju reda u knjinici,
ue posuivati i vraati knjige na vrijeme, obveznu odgovornost
postupanja s knjigom, poštivanje radnog vremena knjinice.
Razlikuju knjinicu od knjiare te ue pozdravljati i pravilno
oslovljavati knjiniara.
itanja, slušanja, odgovaranja na pitanja, zakljuivanja
Resursi
Vremenik Rujan 2020. (1 sat), listopad 2020. (1 sat)
Nain vrednovanja i korištenje
poštivanja pravilnika i reda školske knjinice
Troškovnik -
44
Naziv
Kuni red i raspored (PID)
Svrha
Razviti kod uenika svijest o poštivanju ljudskih prava, slobode i
dunosti i prihvatiti odgovornost za svoje postupke
Ishodi
- nabrojati neka od najvanijih prava i dunosti te
odgovornosti koje ima kao uenik i ponašati se u skladu s
njima
pripadaju svakom drugom ueniku bez obzira na spol,
nacionalnu pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje u
obitelji
Kratki opis aktivnosti
Uenici e istraiti koja ti prava i odgovornosti imaju u svom
domu. Na satu razrednika i prirode i društva upoznat e kuni red
škole te nauiti koja su to djeje prava i odgovornosti koje imaju
u obitelji i školi. Ispisat e pravila ponašanja u razredu i školi te
donijeti mjere ukoliko se uenici istih nee pridravati. Uoavat
e razlike i slinosti s pravima i odgovornostima u domu i školi.
Raspravljat e zašto su pravila vana i koja im je svrha te zašto
treba biti odgovoran. Navodit e primjere u kojim su im prava bila
ugroena.
Metode i
oblici rada
razmišljanje, istraivako uenje, metode likovnih radova,
individualni rad, frontalni rad, rad u paru
Resursi
djeteta, likovni pribor, crtanice
Vremenik Rujan, listopad, studeni 2020., SR (3 sata), PID(2 sata), LK(1
sat)
45
Naziv
donošenje razrednih pravila i etikog kodeksa razreda (SR)
Svrha
Ishodi
potrebnih obiljeja kandidata za uspješno obavljanje
odreenih dunosti
ponašanje uenika u razredu i u školi
- prihvatiti odgovornost za provoenje pravila
- jasno iznijeti i obrazloiti svoje ideje i stajališta
Strukturne dimenzije
Kratki opis aktivnosti
Tijekom prva dva tjedna u rujnu uenici e prema dobi na
primjeren nain izabrati predsjednika razreda. Na satu razrednika
razgovarat e o osobinama koje treba imati predsjednik razreda.
Glasanjem e birati predsjednika koji e biti i lan Vijea uenika.
Nakon rasprave uenici e predloiti i donijeti razredna pravila i
naela etikog kodeksa kojima e štititi dobrobit svih uenika i
kojima se ureuju njihovi meusobni odnosi.
Ciljna grupa 1. i 3. razred
Nain
provedbe
Metode i
oblici rada
glasanje, usmeno izlaganje, pisanje
– listi, glasaki listi, glasaka kutija, potrebna literatura
Vremenik
Troškovnik -
46
Naziv
ivot i rad u školi (PID), Timski rad (SR), Rad u paru (SR),
To sam ja (HJ)
Osposobiti ih za rad u paru i timski rad
Ishodi
svakodnevnom ivotu
- uiti se toleranciji i snošljivost te poštivati tuu osobnost
Strukturne dimenzije
Kratki opis aktivnosti
Uenici e se na satu prirode i društva nauiti pravilno predstaviti,
nauene sadraje primjenjivati na javnim mjestima. Na satu HJ
odglumit e oblike poeljnih i nepoeljnih ponašanja (ljutnja,
bijes, radost, srea…). Na satu razrednika kroz rad u paru upoznati
osnove timskog rada i razlikovati rad u paru od timskog rada.
Primjenjivati razredna pravila i Etiki kodeks.
Ciljna grupa 1. razred
Metode i
oblici rada
kritiko razmišljanje, istraivako uenje, pisani i likovni radovi,
individualni rad, frontalni rad, timski rad
Resursi
hamer papir, likovni pribor, zorna stvarnost
Vremenik
LK(1sat)
ueniki radovi, iskazivanje novih ideja i rješenja do kojih smo
došli
Troškovnik -
47
Naziv
Blagdani–Boi i Nova godina, pjesma We Wish you a Merry
Christmas
Ishodi
s obiajima u zemljama engleskog govornog podruja
- prihvaati kulturne razliitosti
interkulturalnim situacijama
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
komunikacija
Kratki opis aktivnosti
U sklopu teme Blagdani uenici e slušati i pjevati pjesmu We
Wish you a Merry Christmas, nauit e estitati blagdane na
engleskom jeziku, razgovarati e o proslavi blagdana u Hrvatskoj
i zemljama engleskog govornog podruja. Izraditi e estitke na
engleskom jeziku.
individualni rad, grupni rad
Vremenik Prosinac 2020. (1 sat)
Nain vrednovanja i korištenje
Troškovnik -
48
Naziv
Imam svoje ime i svoje mjesto / Svi smo vrijedni poštovanja
Svrha
Upoznavanje obiteljske i školske zajednice. Doivjeti školu kao
mjesto druenja i susreta. Otkriti da u razredu svi moemo biti
prijatelji. Promicanje ljubavi u obitelji i meu prijateljima.
Ishodi
- uoavati karakteristike prijatelja
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
Društvena dimenzija
Uenici e izdvojiti uloge pojedinih lanova u obitelji uz pomo
obiteljskih fotografija. Uoiti vanost imena te upoznati ostale
lanove razredne zajednice te upoznati ulogu lanova u zajednici.
Ciljna grupa 1. razred
individualni rad, rad u paru
Resursi
vjeronauk, crtanica, ploa i kreda, laptop, prezentacije
Vremenik Rujan 2020. ( 2 sata)
Nain vrednovanja i korištenje
vrednovanje e se koristiti kao poticaj uenicima za ubudue
Troškovnik -
49
Ishodi
- shvatiti razliku meu vrstama ptica movarica
- uoiti bogatstvo razliitosti biljnog i ivotinjskog svijeta
- upoznati mjesto uz jezero , provesti aktivno druenje uz
igru i uenje u prirodi
Strukturne dimenzije
Razgledati prostor uz Vransko jezero i samo jezero
PID: Upoznajmo biljni i ivotinjski svijet u jezeru i uz jezero
HJ: Jezino izraavanje i govorne vjebe
TZK: Igre na otvorenom
Nain
provedbe
Metode i
oblici rada
Demonstracija i frontalni rad
Vremenik Od oujka do svibnja 2021.
Nain vrednovanja i korištenje
likovni radovi uenika
Troškovnik Troškovi puta
50
Naziv Naša prava i dunosti (PID); Razredna pravila (SR); Runo pae (HJ)
Svrha
pojedinci; razvijanje meusobnog prihvaanja bez obzira na razlike
Ishodi
- znati koja prava imaju kao uenici te kako ista prava
imaju svi, bez obzira na meusobne razlike
- nauiti kako moraju poštivati svoje blinje
- prepoznati znakove nepoštivanja i netolerancije,
prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja
posljedice te kako odgovorno prihvatiti posljedice
- odrediti koja pravila ele u svom razredu i koje sankcije
ele provesti ukoliko se pravila ne poštuju
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
Ljudsko-pravna dimenzija
Meukulturna dimenzija
Društvena dimenzija
i dunosti U sklopu lekcije e se uenicima prezentirati Prava
djece u osnovnoj školi. Upoznat e se s raznim aktima škole
(Pravilnik o kunom redu) te okvirno o pedagoškim mjerama.
SR: Uenici odreuju razredna pravila, glasaju za sankcije koje
ele provoditi ukoliko ta pravila ne poštuju. U grupama izrauju
razredni plakat pod nazivom Poštivanjem pravila do najboljeg
razreda.
ponašanja Vjeronauk: ovjek je divno Boje stvorenje
Ciljna grupa 2.razred
Model Meupredmetno: Priroda i društvo (2sata); Sat razrednika (1 sat);
Hrvatski jezik (1 sat); Vjeronauk (1 sat)
Metode i
oblici rada
Frontalni, grupni i individualni rad.
Resursi
interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i obrazovanja za
osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14); udbenik Naš
svijet, Konvencija o pravima djeteta, hamer papir za plakat Poštivanjem pravila do najboljeg razreda.
Vremenik Rujan 2020.
Nain vrednovanja i
51
Naziv
Ishodi
podruja
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
vrijednostima, socijalne vještine i društvena solidarnost;
Meukulturna dimenzija: prihvaanje razliitosti;
epova
HJ: Obrada pjesme Jaslice, pisanje velikog i malog slova, pisanje
pjesmica uz pomo predloenih rijei.
GK: Uvjebavanje tradicionalnih boinih pjesama.
PID: Boini obiaji zaviaja.
SR: Humanitarna akcija – Plastinim epovima do skupih lijekova
(ukljuiti se u akciju prikupljanja plastinih epova kako bi se
pomoglo Udruzi oboljelih od leukemije u nabavki skupih lijekova)
Ciljna grupa 2.razred
Meupredmetno – Hrvatski jezik (1 sat), Glazbena kultura (2
sata), Priroda i društvo (1 sat), Likovna kultura (2 sata), Sat razrednika
Metode i
oblici rada
rezanje.
Resursi
interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i obrazovanja za
osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14); udbenik Od slova do snova, Naš svijet
Vremenik Prosinac 2020.
srednjoj školi
52
Naziv
Bells
Ishodi
s obiajima u zemljama engleskog govornog podruja
- prihvaati kulturne razliitosti
interkulturalnim situacijama
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
komunikacija
Kratki opis aktivnosti
U sklopu teme Blagdani uenici e slušati i pjevati pjesmu Jingle
Bells, nauit e nekoliko rijei vezanih uz Boi, itat e rimu o
Djedu boinjaku, nauit e estitati blagdane na engleskom
jeziku, razgovarat e o proslavi blagdana u Hrvatskoj i zemljama
engleskog govornog podruja. Izradit e estitke na engleskom
jeziku.
individualni rad, grupni rad
Vremenik
ponavljanje rime
53
Naziv
Svrha
Ishodi
- pronai i prepoznati situacije u kojima se vidi kako smo
upueni jedni na druge
meu sobom povezani
- prepoznati situacije u kojima se vidi kako su ljudi ovisni
jedni o drugima
shvatiti da je razliitost karaktera, osobnosti, boje koe, vjere,
društveni status…dar po kojem se nadopunjujemo, a ne razlog za
prezir ili omalovaavanje. Gledamo prezentaciju o razliitosti.
Uenici prepriavaju svoje doivljaje iz susreta s razliitim
osobama drugaijim od njih. Pokušavaju navesti što više slinosti
i razliitosti meu ljudima. Svaki e uenika izvesti scenski prikaz kako bi pokazao svoju posebnost
Ciljna grupa 2.razred
izlaganje. Frontalni, individualni, grupni rad.
Resursi
laptop, ppt prezentacije, projektor, biljenica, program katoliki
vjeronauk za OŠ
Bogu sebi i drugima. Vrednovanje e se koristiti kao poticaj.
Troškovnik -
54
štiti prava drugih
razumijevanje)
neposrednoj okolini (znanje i razumijevanje)
- objasniti posljedice koje zlouporaba slobode govora
ima po pojedinca i zajednicu, ukljuujui povredu
dostojanstva osobe (znanje i razumijevanje)
- analizirati injenice i izvoditi zakljuke na temelju
injenica poštujui mišljenja drugih (vještine i
sposobnosti)
argumente za svoje mišljenje (vještine i sposobnosti)
- pokazati privrenost naelima dostojanstva svake
osobe, jednakosti, pravde i ukljuenosti svih
(vrijednosti i stavovi)
svojih stavova (vrijednosti i stavovi)
Strukturne dimenzije
Pronai stihove u kojima su opisane razliite pravde. Pronai
Konvenciju o djejim pravima. Meunarodni dan prava djeteta –
20. prosinca
SAT RAZREDNIKA
Djeja prava
Upoznavanje djejih prava (l. 12. i l. 13.) iz Konvencije UN-a
o pravima djeteta
2. Djeja prava (lanci iz novina, vijesti)
3. Izrada plakata: Djeja prava
HRVATSKI JEZIK
Plan vjebe: a) Poštuju li se vaše elje u obitelji
b) Tko je pravedan, a tko nepravedan u tvojoj obitelji
c) Tko te pita za mišljenje, u kojim odlukama sudjeluješ
d) Jesi li osjetio pravdu ili nepravdu
HRVATSKI JEZIK
raspravljanja i iznosi vlastito mišljenje poštujui tue. SAT RAZREDNIKA
55
nee koristiti uvredljive nadimke uenik preuzima odgovornost
za uvanje prava svakog djeteta.
HRVATSKI JEZIK
obali rijeke
vještinu rada u timu i razvija samopouzdanje prilikom javnog
nastupa pred drugima, uvaava pravo svakog djeteta na slobodu
izraavanja.
HRVATSKI JEZIK
U razredu se raspravlja o tvrdnji izreenoj u tekstu. Sastav:
Osobine osobe u raspravi
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Igrama „Kuice i stanari“ i „Prevedi par na svoju stranu“
uvjebavaju se neverbalne komunikacijske vještine.
Ciljna grupa 3. razred
Resursi
Nastavna sredstva za uenike: itanka i jezini udbenik „ Svijet
rijei 3“ 1.i 2. dio za 3. razred, listii s reenicama ( govornik,
sugovornik), papir iz mape i vodene boje
Nastavna sredstva za uiteljicu:
- Program meupredmetnih i interdisciplinarnih
i srednje škole (Narodne novine 104/14)
- Konvencija UN-a o pravima djeteta
- V. Spaji-Vrkaš: “Pouavati prava i slobode“
- D. Maleš, I. Strievi: “Mi poznajemo i ivimo svoja
prava”- prirunik za odgoj i obrazovanje o pravima
djeteta u osnovnoj školi
uvredljive nadimke
dimenzija, flomasteri, kreda, ploa, fotoaparat
Vremenik studeni /prosinac 2020. SR(2 sata), HJ(5 sati), LK(2 sata), TZK(1
sat)
56
Naziv Blagdani – Boi i Nova godina, pjesma Oh, Christmas tree,
oh Christmas tree
Ishodi
ih s obiajima u zemljama engleskog govornog
podruja
interkulturalnim situacijama
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
komunikacija
Kratki opis aktivnosti
U sklopu teme Blagdani uenici e slušati i pjevati pjesmu Oh,
Christmas tree, oh Christmas tree, nauit e estitati blagdane na
engleskom jeziku, razgovarat e o proslavi blagdana u Hrvatskoj i
zemljama engleskog govornog podruja. Ponovit e i proširit e
vokabular vezan uz Boi rješavajui dva zadatka u radnoj
biljenici. Izradit e estitke na engleskom jeziku.
Ciljna grupa 3. razred
povezivanje, individualni rad, grupni rad
Resursi
Vremenik Prosinac 2020. (1 sat)
Nain vrednovanja i korištenje
reenica
Troškovnik -
57
Naziv
postojanje i razliku izmeu materijalnog i duhovnog bogatstva.
Razvijati svijest o nunosti razvoja vlastite duhovne komponente.
Ishodi
(prijateljstvo, dobrota, ljubav)
i otkriti njihovo znaenje u ivotu.
- razvijati potrebu meusobnoga pomaganja i
povjerenja.
Strukturne dimenzije
graanske kompetencije:
Društvena dimenzija
bogatstva, kroz priu i prezentaciju. Rješavanjem zadataka u
radnoj biljenici te e pokušati donijeti ispravan stav u odnosu
na materijalna i duhovna dobra.
Ciljna grupa 3. razred
frontalni, individualni i rad u paru
Resursi
Potrebna sredstva: Udbenik i radna biljenica za katoliki
vjeronauk 3. razreda osnovne škole, ploa i kreda, ppt prezentacija, laptop, projektor biljenica.
Vremenik Rujan 2020. (2 sata)
Nain vrednovanja i korištenje
dobrima, rješavanjem radnih listova i zadataka iz RB; vrednovanje
e se koristiti kao daljnji poticaj
Troškovnik -
58
Svrha
Uenik koji odreuje što je zdrav okoliš, zašto je vaan za
ouvanje ivota i sudjelovanje uenika u njegovoj zaštiti
Ishodi
(graansko znanje i razumijevanje)
okoliša, koristiti odgovarajue postupke zaštite okoliša
(graanske vještine i sposobnosti)
PRIRODA I DRUŠTVO
Uvjet ivota: sunce, voda, tlo, zrak; zaštita vode, zraka, tla.
Uenik e objasniti vanost sunca, vode, zraka i tla za ivot;
objasnit e potrebu za njihovim ouvanjem od oneišenja (voda,
zrak, tlo) odnosno zaštitom od štetnog djelovanja (sunce).
Uenik e pratiti i predlagati aktivnosti za obiljeavanje
meunarodnih dana u zaštiti okoliša: Dan šuma (21.3.), Dan
voda (22.3.), Dan planeta Zemlje (22.4.), Svjetski dan ouvanja
okoliša
U radionici uenici itaju, razgovaraju i zakljuuju o l. 24.
Konvencije UN-a o temeljnom ljudskom pravu na zdravu i pitku
vodu, na zdrav okoliš, ali i odgovornost svakog pojedinca u
uvanju okoliša i racionalnom trošenju pitke vode.
Zagaenje pitkih voda - radionica
Kroz priu o otrovnoj rijeci uenici stjeu sliku posljedica koje
moe uzrokovati neodgovorno ponašanje ovjeka prema okolišu.
HRVATSKI JEZIK
filma
kontroliraju kvalitetu okoliša
Likovni problem: kontrast kromatskih i akromatskih tonova boja
Uenici e bojom izraziti doivljaj zdravog i nezdravog okoliša
Ciljna grupa 4.razred
prezentacije, kritikog mišljenja, diskusije, demonstracije
Oblici: individualni, frontalni, rad u paru
Resursi
za uiteljicu:
graanskog odgoja i obrazovanja (NN 104./14,),
Konvencija UN-a o pravima djeteta, dokumentarni film o
ekologiji kopnenih voda
sati), SR(3 sata), LK(2 sata)
Nain vrednovanja i korištenje
Troškovnik -
60
Naziv
Svrha Osvijestiti i potaknuti uenike na njegovanje tol