godiŠnji plan i program Škole za Školsku godinu 2020…

of 77 /77
OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC MARKUŠEVEČKA CESTA 160 10 000 ZAGREB GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. KLASA:602-02/20-01/12 Ravnateljica: URBROJ: 251-146-01-20-1 Gordana Horvat, prof. Zagreb, listopad 2020.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNIH ŠKOLAŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
Zagreb, listopad 2020.
- 2 -
Sadraj
1. PODATCI O UVJETIMA RADA…………………………………………………………………………………………………………………….6
1.1. Podatci o upisnom podruju………………………………………………………………………………………………........6
1.2. Unutrašnji školski prostori…………………………………………………………………………………………………………7
1.3. Školski okoliš……………………………………………………………………………………………………………………………..8
1.4.1. Knjini fond škole………………………………………………………………………………………………………8
1.5. Plan obnove i adaptacije……………………………………………………………………………………………………………9
2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U
2019./2020……………………….11
2.1.3. Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima……………………………………………………………14
2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima……………………………..........14
2.2. Podatci o ostalim radnicima škole…………………………………………………………………………………………..15
2.3. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno – obrazovnih radnika škole……………………………………………16
2.3.1. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave…………………………………………….16
2.3.2. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja predmetne nastave…………………………………………17
2.3.3. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja, str. suradnika i admin. djelatnika škole………19
3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA…………………………………………………………………………………………………………….20
3.1. Organizacija smjena………………………………………………………………………………………………………………..20
3.1.1. Raspored deurstava……………………………………………………………………………………………….21
3.1.2. Protokol ulaska………………………………………………………………………………………………………..22
3.1.3. Protokol odmora……………………………………………………………………………………………………..25
3.3. Podatci o broju uenika i razrednih odjela………………………………………………………………………………29
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada……………………………………….30
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA O OBLICIMA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA……………….31
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima………………….31
4.1.1. Blokovska nastava……………………………………………………………………………………………………32
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno – obrazovnog rada…………………….35
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 3 -
4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka……………..35
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika………….35
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike…………….36
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave……………………………………………36
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave…………………………………………….37
4.3. Plan izvannastavnih aktivnosti……………………………………………………………………………………………….38
4.4. Plan terenske nastave, izvanuionike nastave i posjeta………………………………………………………..39
4.5. Obuka plivanja……………………………………………………………………………………………………………………….39
4.6.3. Projekt Eko škola……………………………………………………………………………………………………46
4.6.4. Projekt Include me…………………………………………………………………………………………………47
5. PLANOVI RADA RAVNATELJICE, ODGOJNO – OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA……………………………………48
5.1. Plan rada ravnateljice……………………………………………………………………………………………………………48
5.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga………………………………………………………………………………..51
5.3. Plan rada strunjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila – logopeda…………………………………..55
5.4. Plan rada strunog suradnika knjiniara……………………………………………………………………………….58
5.5. Plan rada tajništva…………………………………………………………………………………………………………………60
5.6. Plan rada raunovodstva……………………………………………………………………………………………………….62
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA……………………………………………………………………………..64
6.1. Plan rada Školskog odbora…………………………………………………………………………………………………….64
6.2. Plan rada Uiteljskog vijeda……………………………………………………………………………………………………65
6.3. Plan rada Razrednog vijeda……………………………………………………………………………………………………65
6.4. Plan rada Vijeda roditelja……………………………………………………………………………………………………….66
6.5. Plan rada Vijeda uenika………………………………………………………………………………………………………..66
6.6. Plan rada Tima za kvalitetu………………………………………………………………………………..………………….66
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA……………………………………………………………………….67
8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODG. – OBR. RADA I POSLOVANJA ŠK. USTANOVE…..68
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti…………………………………………………………………………………………….68
8.2. Plan zdravstveno – socijalne zaštite uenika………………………………………………………………………….69
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno – obrazovnih i ostalih radnika škole…………………………………..69
8.4. Profesionalno informiranje i usmjeravanje…………………………………………………………………………….69
9. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM (Školska preventivna strategija)……………………………………………………….70
10. PLAN NABAVE I OPREMANJA………………………………………………………………………………………………………………74
11. PRILOZI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
- 4 -
upanija: Grad Zagreb
Voditeljica podrune škole Baun: Gordana Mik
Voditeljica podrune škole Vidovec: Marija Buhin Huzanid
Telefonski broj: 01/4574-921
Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: http://os-markusevec-zg.skole.hr
Šifra škole: 21-114-031
Broj uenika: 622
Broj uenika s teškodama u razvoju: 22
Broj uenika u produenom boravku: 90
Broj uenika putnika: 174
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 20
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: 10
Broj razrednih odjela RN-a: 16
Broj razrednih odjela PN-a: 14
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 5 -
Broj radnika: 50
Broj uitelja u produenom boravku: 5
Broj strunih suradnika: 3
Broj ostalih radnika: 16
MATINA ŠKOLA PŠ VIDOVEC PŠ BAUN
Broj raunala u školi 61 39 4
Broj specijaliziranih uionica 5 3 0
Broj opdih uionica 11 7 2
Broj športskih dvorana 1 1 1
Broj športskih igrališta 1 1 1
Školska knjinica 1 1 0
Školska kuhinja 1 1 1
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 6 -
1. PODATCI O UVJETIMA RADA 1.1. Podatci o upisnom podruju Škola Markuševec djeluje na podruju Gradske etvrti Podsljeme i obuhvada mjesta Markuševec, Baun i Vidovec. Školsko podruje je omeeno: - sa zapadne strane Graanima - s june strane Dotršdinom i utim bregom - s istone strane uerjem i Granešinom - sa sjeverne strane Medvednicom.
Prometna povezanost s podrunim školama je zadovoljavajuda.
Na školskom podruju prevladavaju obiteljske kude. Naši uenici potjeu iz preteno sreenih i materijalno situiranih obitelji privatnih poduzetnika i radnika. Unazad nekoliko godina, zbog izgradnje novih stambenih zgrada, doseljavaju se mlade obitelji u kojima su roditelji esto visoko obrazovani.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 7 -
Broj Veliina
Opda opremljenost
Didaktika opremljenost
RAZREDNA NASTAVA 1. razred 3 66 3 2 2. razred 2 66 3 2 3. razred 1 66 3 2 4. razred 1 66 3 2
PREDMETNA NASTAVA Hrvatski jezik 1 66 3 2
Likovna kultura/Glazbena kultura
1 55 3 2
Strani jezik 1 66 3 2 Matematika 1 66 3 2
Priroda i biologija/Kemija 1 78 3 2
Geografija 1 66 3 2 Povijest 1 66 3 2
Fizika/Tehnika kultura 1 78 3 2 Informatika 1 55 3 2
OSTALO Dvorana za TZK 1 1000 3 2 Knjinica 1 38,4 3 2 Zbornica 1 3 2 Uredi 5 3 2
PŠ VIDOVEC
NAZIV PROSTORA(klasina
Broj Veliina
Opda opremljenost
Didaktika opremljenost
RAZREDNA NASTAVA 1. razred 1 54 3 3 2. razred 1 54 3 3 3. razred 1 54 3 3 4. razred 1 54 1 15 3 3
PREDMETNA NASTAVA Opde uionice 3 54 1 12 3 3
Tehnika kultura 1 60 1 12 3 3
Fizika 1 54 1 12 3 3 Informatika 1 32 1 12 3 3
OSTALO Dvorana za TZK 1 400 1 19 3 3 Knjinica 1 34 3 3 Zbornica 1 35 3 3
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 8 -
PŠ BAUN
NAZIV PROSTORA(klasina
Broj Veliina
Opda opremljenost
Didaktika opremljenost
RAZREDNA NASTAVA 1. razred 1 30 3 2 2. razred 1 30 3 2
OSTALO Dvorana za TZK 1 3 2
*Oznaka stanja opremljenosti: do 50% =1; od 51 do 70% =2; od 71 do 100% =3
1.3. Školski okoliš
1. Sportsko igralište (sve tri škole)
2468 2
U K U P N O 3098
1.4. Nastavna sredstva i pomagala NASTAVNA SREDSTVA I
POMAGALA STANJE*
Informatika oprema:
Raunala 2
Laptop 3
Projektor 3
*Oznaka stanja opremljenosti: do 50% = 1; od 51 do 70% = 2; od 71 do 100% =3
1.4.1. Knjini fond škole
KNJINI FOND STANJE STANDARD
Knjievna djela 2 1050
Ostalo 2 1118
- 9 -
1.5. Plan obnove i adaptacije
Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Gradski ured za obrazovanje detaljno
su obaviješteni o svim potrebama škole.
U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, nakon ega oekujemo
pomod od Gradskog ureda za proširenje blagovaone i kuhinje u matinoj školi, te
dogradnju 4 uionice za odravanje nastave u jednoj smjeni.
Takoer se planira sanacija krova na sportskoj dvorani, ugradnja stropnih
ureaja za grijanje dvorane te sanacija klima komore za ventilaciju.
Sva oštedenja na zgradi matine škole i PŠ Baun, a koja su nastala tijekom
potresa , u potpunosti su sanirana do poetka 9. mjeseca.
U PŠ Baun se planira dogradnja dvije uionice i ureenje školskog dvorišta te
ureenje sportske dvorane.
Svi spomenuti radovi izvodit de se uz pomod Gradskog ureda za obrazovanje i
Gradske etvrti Podsljeme.
- 10 -
- 11 -
2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. 2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima
2.1.1. Podatci o uiteljima razredne nastave
Red. br.
Mentor / Savjetnik
Raz. odjel
3. Zdravko Jelavid dipl. uitelj razredne
nastave VSS - 2.b
nastave VŠS - 2.c
razredne nastave VSS - 3.a
nastave VŠS mentor 3.b
7. Gordana Talan dipl.uiteljica
nastave VŠS - 4.a
10. Vanja Arnstein dipl.uiteljica
razredne nastave VSS - 1.a
razredne nastave VSS - 1.b
razredne nastave VSS - 3.V
nastave VŠS - 4.V
razredne nastave VŠS - 2. i 3.B
17. Silvija Husar dipl. uiteljica
razredne nastave VSS - 1. i 4. B
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 12 -
2.V PB
Porodiljni dopust
21. Maja Šunjo bachelor razredne
nastave vss - 2.a PB
23. Diana Ipša mag.prim.educ. VSS - 2.b i
2.c PB
2.1.2. Podatci o uiteljima predmetne nastave
Red. broj Ime i prezime Zvanje
Struna sprema
4. Ana Novosel mag. edu. kroat. VSS Hrvatski jezik pripravnik
5. Hrvatin Gabelica akademski slikar VSS Likovna kultura
6. Ivana Pašut magistra edukacije
likovne kulture VSS Likovna kultura
zamjena
mentor
VSS Engleski jezik 5.b
pojaanim engl. jezikom VSS Engleski jezik
10. Marina Rendulid profesorica engleskog
jezika VSS Engleski jezik 6.a
11. Tajana Pavid profesorica engleskog
jezika VSS Engleski jezik
nastave VSS Engleski jezik
VSS Njemaki jezik
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 13 -
16. Petra orko Lukid diplomirana uiteljica
razredne nastave VSS Matematika 7.a
17. Matea Andrijid sveu. prvost. educ.
math. - Matematika
kemije VSS Biologija
21. Vedrana Krznar profesorica fizike i
kemije VSS
povijesti VSS
povijesti VSS
povijesti VSS
informatika
mentor
VSS TZK
VSS TZK 6.V
katehetike VSS Vjeronauk
- 14 -
Red. broj
Radno mjesto Status
4. Lana Margetid mag. log. VSS logopedinja zamjena
5. 4 . Ratko Stojanovski
Red. Broj
Ime i prezime mentora
hrvatskog jezika 1.9.2020. ana Jusup
3. Luka Vrljid mag. educ.
geografije i povijesti uitelj geografije
i povijesti 1.9.2020. Marija Buhin Huzanid
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 15 -
Red. broj
Radno mjesto
2. Saša Zebec VSS zamjena
3. Ljiljana Stanid VŠS raunovoa
4. Tomislav Špiranac SSS kuhar
5. Valentina Uglik SSS kuharica
6. Vlasta Huzanid OŠ pomodna kuharica
7. Slavica Djakovid OŠ spremaica
8. Davor Peulid SSS domar-loa
9. Mario Komušar SSS domar-loa
10. Radojka Jedvajid SSS spremaica
11. Tatjana Kovaid SSS spremaica
12. Biserka Veber OŠ spremaica
13. Jadranka Šimunkovid OŠ spremaica
14. Natalija Ištvanid SSS spremaica
15. urica Todid SSS spremaica
16. Ana marec SSS spremaica
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 16 -
2.3. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika škole 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave
Red. broj
Rad razrednika
Dopunska nastava
Dodatna nastava
Ukupno
tjedno
1. Ana Trninid 2.a 16 2 1 1 1 21 19 40
2. Zdravko Jelavid 2.b 16 2 1 1 1 21 19 40
3. Tihana Korpar 2.c 16 2 1 * * 21 19 40
4. Karolina Dollard 3.a 16 2 1 1 1 21 19 40
5. Ksenija Hadid 3.b 16 2 1 1 1 21 19 40
6. Gordana Talan 3.c 16 2 1 1 1 21 19 40
7. Gordana Kelava 4.a 15 2 1 1 1 20 20 40
8. Nuša Štimac 4.b 15 2 1 1 1 20 20 40
9. Vanja Arnstein 1.a 16 2 1 1 1 21 19 40
10. Ivana Švenda 1.b 16 2 1 1 1 21 19 40
11. Danijela Horvat 2.V 16 2 1 1 1 21 19 40
12. Martina Komušar 3.V 16 2 1 1 1 21 19 40
13. Ljerka Zovko 4.V 15 2 1 1 1 20 20 40
14. Marijana Farkaš 1.V 16 2 1 1 1 21 19 40
15. Gordana Mik 2. i 3.B 16 2 1 1 # 21 19 40
16. Silvija Husar 1.i 4. B 16 2 1 1 1 21 19 40+2*
17. Danica Antolid Soban
19. Dijana Petar 1.a
20. Sara Fadljevid 2.a
*bonus
- 17 -
RB Ime i prezime uitelja Predmet koji
predaje Razrednik
Izborna nastava
Dop. Dod. INA Ukupno
1.-4. 5. 6. 7. 8. tjedno
1. Saša Najrajter Hrvatski 2 5 5 4 4 20 1 1 22 18 40
2. ana Jusup Hrvatski 2 10 4 4+2* 20+2* 1 1 22+2* 18 40+2*
3. Zdravka Alilovid Hrvatski 2 5 5 4 4 20 1 1 22 18 40
4. Ana Novosel Hrvatski 10 10 10 10 20
5. Ivana Pašut Likovni 4 4 3 3,5* 14,5 1,5 16 15 31
6. Marija Zorid Glazbeni 2 3 4 4 3 3,5* 19,5 1 1,5 22 18 40
7. Anamarija Pavlid Engleski 2 10 9 21 1 1 23 17 40
8. Kristina de Torres Engleski 8 3 3 3 3 20 2 1 23 17 40
9. Marina Rendulid Engleski 2 9 6 3 20 2 1 23 17 40
10. Monika Maarid Engleski 14 4,5* 18,5 2 1,5 1 23 17 40
11. Martina Novosel Njem. 22 1 23 17 40
12. Katarina Bošnjak Mat. 2 8 8+2* 20 1 1 22 18 40
13. Petra orko Lukid Mat. 2 12 8 20+2# 1 1 22+2# 18 40+2#
14. Matea Andrijid Mat. 4 4 4 4 8
15. Lidija Tomid Mat. 2 4 4 4 4 18 2 20+2 18 40
16. Ivana Roid Pri. i Bio. 2 6 8 2 4 22 1 1 24 16 40
17. Lana Erdeljan Kemija 6 6+1* 13 1 1 1 1 17 11 28
18. Vedrana Krznar Fiz.,Teh. 1 2 9 7+1* 20 1 1 22+1# 18 40+1#
19. Marija Brckovid Pov., Geo. 2 7 12 2 23 1 24 16 40
20. Luka Vrljid Pov., Geo. 4 6 4+2* 16 1 17 11 28
21. Marija Buhin Huzanid Pov., Geo. 2 7 4 8 21 3 24 16 40
22. Gordana Kranjevid Teh.,Inf. 9 8 2,5* 19,5 2,5 22 18 40
23. Monika Labrovid Inf. 2 23 1 24 16 40
24. Renata Švigir Potroško TZK 6 6 4 4 20 1 2 24 16 40
25. eljka Bedenicki TZK 2 2 2 2 2 10 2 12 8 20
26. Olga Krištof Vjer. 22 2 24 16 40
27. Suzana Ramljak Vjer. 22 2 24 16 40
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 18 -
28. Marijan Preseki Vjer. 4 4 4+1* 12+1 12+1* 8 20+1*
29. Marina Barid Vjer. 4 4 4 4 8
30. Matea Mesarid Biologija 4 2+1* 7 7 7 14 * nastava u kui
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 19 -
Red. broj
Uto, et: 11:00-19:00 40
2. Ana Jaklenec prof. pedagogije pedagoginja P, S, P: 7:30-13:30 U, : 12:30-18:30
40
S, U, : 7:30-13:30 40
5. Ratko Stojanovski prof.politikih znanosti i
dipl.bibliotekar knjiniar Pon. – Pet.: 9:00-15:00 40
6. Saša Zebec dipl. iur. tajnik 8:00-16:00 40
7. Ljiljana Stanid ekonomist raunovoa 7:00-15:00 40
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 20 -
3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena
Ove školske godine u matinoj školi Markuševec nastava je organizirana u
dvije smjene. Organizacija nastave je prilagoena prostornim kapacitetima škole.
Jednu smjenu ine uenici razredne nastave (1.-4. razred), a drugu smjenu
uenici predmetne nastave (5.-8-razred). Nastavu pohaaju naizmjenino - jedan
tjedan u jutarnjoj, a drugi tjedan u popodnevnoj smjeni.
Uenici 1.a, 1.b, 2.a, 2.b i 2.c razreda koji su ukljueni u produeni boravak
pohaaju nastavu samo u jutarnjoj smjeni.
Zbog velikog broja uenika koji koriste usluge školske kuhinje te zbog
prostornog ogranienja blagovaonice i kuhinje, u svakoj smjeni postoje dva velika
odmora (poslije 2. i 3. sata nastave). Veliki odmori traju deset minuta a ostali
odmori po pet minuta.
Nastava u PŠ Vidovec odrava se samo u jutarnjoj smjeni i tijekom odmora su
organizirana deurstva razrednih i predmetnih uitelja.
Nastava u PŠ Baun odrava se samo u jutarnjoj smjeni i tijekom odmora
deuraju razredne uiteljice.
Deurni uitelji svoja zapaanja biljee u Knjigu deurstva.
Deurstva su organizirana tako da je za vrijeme odmora (u uionici ili na hodniku) deuran onaj uitelj iji predmet uenici trebaju imati sljededi sat.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 21 -
3.1.1.Raspored uionica U ovoj školskoj godini nastava se odvija pod posebnim epidemiološkim mjerama. Svaki razred boravi u svojoj uionici. MATINA ŠKOLA
BROJ UIONICE RAZRED
- 22 -
1 1. i 4. 2 2. i 3.
3.1.2.Protokol ulaska Svi uenici u školu ulaze na tono odreeni ulaz u tono odreeno vrijeme. Razredi su rasporeeni na jedan od tri moguda ulaza: glavni ulaz, ulaz kod dvorane i ulaz u prostor produenog boravka. Po sve uenike jednog razreda, u tono odreeno vrijeme, njihov uitelj dolazi po njih i uvodi ih u školu.
MATINA ŠKOLA RAZREDNA NASTAVA
- 23 -
5A 8,20 8,25 8,30 7,35 7,55 ULAZ OD DVORANE
5B 8,30 8,40 8,40 7,45 7,35 ULAZ OD DVORANE
5C 8,25 8,20 8,25 7,50 7,40 GLAVNI ULAZ
7A 8,35 8,40 8,35 7,40 7,50 GLAVNI ULAZ
7B 8,40 8,30 8,40x 7,55 7,45 ULAZ OD DVORANE
6A 7,35 7,55 7,45 8,20 8,35 GLAVNI ULAZ
6B 7,45 7,35 7,55 8,40 8,20 GLAVNI ULAZ
6C 7,40 7,50 7,40 8,35 8,25 ULAZ OD DVORANE
8A 7,55 7,45 7,35 8,30 8,30 GLAVNI ULAZ
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 24 -
B TJEDAN
5A 12,35 12,55 12,45 13,20 13,40 ULAZ OD DVORANE
5B 12,45 12,35 12,55 13,30 13,20 ULAZ OD DVORANE
5C 12,40 12,50 12,40 13,35 13,25 GLAVNI ULAZ
7A 12,50 12,40 12,50 13,25 13,35 GLAVNI ULAZ
7B 12,55 12,45 12,35 13,40 13,30 ULAZ OD DVORANE
6A 13,20 13,30 13,30 12,35 12,55 GLAVNI ULAZ
6B 13,30 13,20 13,40 12,45 12,35 GLAVNI ULAZ
6C 13,25 13,35 13,25 12,50 12,40 ULAZ OD DVORANE
8A 13,40 13,40 13,20 12,55 12,45 GLAVNI ULAZ
8B 13,35 13,25 13,35 12,40 12,50 ULAZ OD DVORANE
RASPORED IZLAZAKA
A TJEDAN
5A 13,20 13,40× 11,55 11,50 12,00 ULAZ OD DVORANE
5B 12,10 13,25 13,25 11,05 12,35 ULAZ OD DVORANE
5C 11,55 13,30 12,35 12,55 11,50x GLAVNI ULAZ
7A 11,50 13,20 12,45× 12,45 12,45 GLAVNI ULAZ
7B 13,25× 13,35 13,20 12,50 11,05 ULAZ OD DVORANE
6A 11,05 11,50 11,50 12,35 13,20 GLAVNI ULAZ
6B 12,00 11,55× 12,40 13,25 11,50 GLAVNI ULAZ
6C 12,05 12,35 11,05 12,40 11,55 ULAZ OD DVORANE
8A 12,05 12,40 12,00 13,00× 12,50x GLAVNI ULAZ
8B 11,55 12,00 11,50 13,20 12,40x ULAZ OD DVORANE
B TJEDAN
5A 16,50 17,35 16,05 18,20 16,05 ULAZ OD DVORANE
5B 17,05 16,50 17,35 16,05 17,35 ULAZ OD DVORANE
5C 16,55 17,45 16,55 16,05 17,35 GLAVNI ULAZ
7A 17,40 16,50 17,40 16,50 16,50 GLAVNI ULAZ
7B 17,45 17,50 16,50 16,50x 17,40 ULAZ OD DVORANE
6A 18,25 18,30 17,35 17,35 16,05 GLAVNI ULAZ
6B 18,30× 17,35 17,00× 16,10 18,20 GLAVNI ULAZ
6C 16,50x 18,25 18,25 17,45 17,45 ULAZ OD DVORANE
8A 17,00 17,40 18,30 17,50 17,50 GLAVNI ULAZ
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 25 -
PŠ VIDOVEC A turnus VRIJEME RAZRED
7:50 1.V
8:00 2.V
8:10 3.V
8:20 4.V
9:30 5.V
9:40 7.V
8:30 6.V
8:40 8.V
B turnus
VRIJEME RAZRED
7:50 1.V
8:00 2.V
8:10 3.V
8:20 4.V
8:30 5.V
8:40 7.V
9:30 6.V
9:40 8.V
PŠ BAUN
VRIJEME RAZRED
8:15 2i 3.B
3.1.3.Protokol odmora Uenici razredne nastave u sve tri škole s nastavom zapoinju u razliito vrijeme, te i odmore imaju u razliito vrijeme. Za uenike predmetne nastave napravljen je raspored odmora.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 26 -
5A 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. predvorje
5B 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (16)
5C 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (10)
7A 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (7)
7B 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (11)
6A 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (9)
6B 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (12)
6C 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (14)
8A 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED uionice br. 7
8B 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. predvorje
B TJEDAN
5A 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. predvorje
5B 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (16)
5C 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (10)
7A 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (7)
7B 2./4. 2./4. 2./4. 3./5. 3./5. ISPRED svoje uionice (11)
6A 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (9)
6B 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (12)
6C 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED svoje uionice (14)
8A 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. ISPRED uionice br. 7
8B 3./5. 3./5. 3./5. 2./4. 2./4. predvorje
PŠ VIDOVEC
RASPORED ODMORA – A turnus
6. i 8. imaju prvi sat u 8.50 5. i 7. imaju od 2. sata 9.50
1. Odmor 9.35 – 9.50 Ostaju u uionicama (uina) - ulaze u školu
2. odmor 10.35 – 10.45
- 6.V/8.V ide u atrij na 2. kat i na terasu (PROLAZE PRVI) – WC na 2.
- 5.V jedu u uionici i hodnik kod uionice
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 27 -
katu* - 8.V/6.V prostor kod zbornice (TV) * *razredi se izmjenjuju; svaki drugi dan jedan razred ide u atrij, drugi kod zbornice
- 7.v jedu u uionici i hodnik kod uionice
3. odmor 11.30 – 11.35
Ostaju u uionicama
- 5.V kod zbornice (TV) - 7.V u uionici i hodnik kod uionice
4. odmor 12.20 – 12.25
- 6.V – u uionici i hodnik kod uionice -8.V u uionici i kod svog hodnika
Ostaju u uionicama
5. odmor 13.10 – 13.15
Nakon 5. sata svaki dan barem jedan razred odlazi kudi, kad taj razred otie, drugi moe na hodnik kad je slobodno. 6. odmor
RASPORED ODMORA – B turnus
5. i 7. razredi imaju prvi sat u 8.50 6. i 8. imaju od 2. sata 9.50
7. Odmor 9.35 – 9.50 Ostaju u uionicama (uina) - ulaze u školu
8. odmor 10.35 – 10.45
- 5.V/7.V ide u atrij na 2. kat i na terasu (PROLAZE PRVI) – WC na 2. katu* - 7.V/5.V prostor kod zbornice (TV) * *razredi se izmjenjuju; svaki drugi dan jedan razred ide u atrij, drugi kod zbornice
- 6.V jedu u uionici i hodnik kod uionice - 8.V jedu u uionici i hodnik kod uionice
9. odmor 11.30 – 11.35
Ostaju u uionicama - 6.V kod zbornice (TV) - 8.V u uionici i hodnik kod uionice
10. odmor 12.20 – 12.25
- 5.V – u uionici i kod svog hodnika -7.V u uionici i kod svog hodnika
Ostaju u uionicama
11. odmor 13.10 – 13.15 Nakon 5. sata kada jedan razred napusti uionicu, drugi moe
slobodno na hodnik 12. Odmor 14.00 –
14.05
- 28 -
1.11.2020. Dan Svih svetih
Mjesec Broj dana Blagdani i
neradni dani
Dan škole, grada, upe, školske priredbe i proslave radnih nastavnih
I. polugodište od 5. 9. 2016.
Do 23. 12. 2016. god.
IX. 22 18 -
XI. 20 18 2 Jesenski odmor uenika: od 2. – 3.
studenog 2020.
UKUPNO I. polugodište 86 75 4
Zimski odmor uenika (prvi dio): od 24. prosinca 2020. do 8. sijenja 2021.
godine
Do 15. 6. 2017. god.
I. 19 15 2
II. 20 16 - Zimski odmor uenika (drugi dio): od 23. do 26. veljae 2021. godine
III. 23 23 -
od 2. travnja do 9. travnja 2021. god.
V. 21 21 2
VII. 22 - - Ljetni odmor uenika
Od 16. lipnja do 31. kolovoza 2017. godine VIII. 21 - 2
UKUPNO II. polugodište 167 103 9
U K U P N O: 253 178 13
I. polugodište od 7. rujna
do 23. prosinca 2020.
2021.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 29 -
školovanja (ue. s rje.)
razrednika uina objed cije. prod.
I. a 23 1 7 0 0 21 14 0 14 V. Arnstein
I. b 25 1 9 0 0 24 15 0 15 I. Švenda
I. V 17 1 11 0 0 16 3 0 3 M. Farkaš
1.B 1 0 1 0 0 1 - 0 - S. Husar
UKUPNO 85 3 28 0 0 62 32 0 32
II. a 22 1 13 0 1 22 22 0 22 A. Trninid
II. b 22 1 12 0 0 22 22 0 22 Z. Jelavid
II. c 15 1 10 0 0 13 5 0 5 T. Korpar
II. V 24 1 12 0 0 22 9 0 9 D. Horvat
II. B 2 1 2 0 0 2 - 0 0 G. Mik
UKUPNO 85 5 49 0 1 81 58 0 58
III. a 24 1 8 0 1 20 0 K. Dollard
III. b 26 1 11 0 0 16 0 K. Hadid
III.c 21 1 11 0 0 11 0 G. Talan
III. V 16 1 5 0 3 12 0 M. Komušar
III. B 1 0 1 0 1 1 0 G. Mik
UKUPNO 88 4 36 0 4 60 0
IV. a 28 1 14 0 0 19 0 G. Kelava
IV. b 28 1 13 0 0 19 0 N. Štimac
IV. V 17 1 9 0 0 12 0 Lj. Zovko IV. B 4 1 0 0 1 4 0 S. Husar
UKUPNO 77 4 36 0 1 54 0
UKUPNO I.–IV.
V. a 22 1 11 0 0 13 S. Najrajter
V. b 23 1 10 0 0 13 A. Pavlid
V.c 22 1 10 0 1 10 M. Buhin Huzanid
V. V 25 1 13 1 0 18 M. Anid
UKUPNO 92 4 44 1 1 54
VI. a 22 1 11 0 1 7 M. Rendulid
VI. b 21 1 9 0 0 17 M. Zorid
VI. c 23 1 11 0 0 2 K. Bošnjak
VI. V 17 1 12 0 2 10 . Bedenicki
UKUPNO 83 4 43 0 3 36
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 30 -
VII. a 26 1 15 0 2 16 P. orko
VII. b 26 1 9 0 1 9 M. Labrovid
VII. V 11 1 2 0 3 7 Z. Alilovid
UKUPNO 63 3 26 0 6 32
VIII. a 25 1 5 0 3 13 I. Roid
VIII. b 23 1 8 0 3 6 . Jusup
VIII. V 20 1 8 0 0 13 L. Tomid
UKUPNO 68 3 21 0 6 32
UKUPNO V. - VIII.
UKUPNO I. - VIII.
Rješenjem odreen oblik rada
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Redovni program uz individualizirane postupke
- 1 4 1 1 3 6 4 20
Redovni program uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke
- - - - - - - 2 2
- 31 -
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
Nastavni predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
1.a,b,V 2.a,b,c,V,B 3.a,b,c,V 4.a,b,V,B 5.a,b,c,V 6.a,b,c,V 7.a,b,V 8.a,b,V
T G T G T G T G T G T G T G T G UKU -T
UKU-G
Hrvatski jezik 15 525 25 875 20 700 20 700 20 700 20 700 12 420 12 420 144 5040
Likovna kultura 3 105 5 175 4 140 4 140 4 140 4 140 3 105 3 105 30 1050
Glazbena kultura 3 105 5 175 4 140 4 140 4 140 4 140 3 105 3 105 30 1050
Strani jezik 6 210 10 350 8 280 8 280 12 420 12 420 9 315 9 315 74 2590
Matematika 12 420 20 700 16 560 16 560 16 560 16 560 12 420 12 420 120 4200
Priroda 6 210 8 280 14 490
Biologija 6 210 6 210 12 420
Kemija 6 210 6 210 12 420
Fizika 6 210 6 210 12 420
Priroda i društvo 6 210 10 350 8 280 12 420 36 1260
Povijest 8 280 8 280 6 210 6 210 28 980
Geografija 6 210 8 280 6 210 6 210 26 910
Tehnika kultura 4 140 4 140 3 105 3 105 14 490
Informatika 8 280 8 280 16 560
Tjelesna i zdr. kultura
9 315 15 525 12 420 8 280 8 280 8 280 6 210 6 210 72 2520
UKUPNO 54 1890 90 3150 72 2520 72 2520 96 3360 10 0
3500
78 2730 78 2730
Planirani sati vezani su uz godišnje programe za odreeno odgojno-obrazovno podruje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 32 -
4.1.1. Blokovska nastava Od školske godine 2019./2020. uenici od 5. – 8. razreda imaju organiziranu blokovsku nastavu. I OBRAZOVNO RAZDOBLJE OD 7.9.2020. DO 29.1.2021. II OBRAZOVNO RAZDOBLJE OD 1.2.2021. DO 18.6.2021.
5A
TEHN. KULTURA 2 sata/tj POVIJEST 4 sata/tj
GLAZB. KULTURA
2 sata/tj
TEHN. KULTURA 2 sata/tj POVIJEST 4 sata/tj
GLAZB. KULTURA
2 sata/tj
TEHN. KULTURA 2 sata/tj POVIJEST 4 sata/tj
GLAZB. KULTURA
2 sata/tj
TEHN. KULTURA 2 sata/tj POVIJEST 4 sata/tj
GLAZB. KULTURA
2 sata/tj
- 33 -
6A
2 sata/tj
POVIJEST 4 sata/tj
2 sata/tj
POVIJEST 4 sata/tj
2 sata/tj
POVIJEST 4 sata/tj
2 sata/tj
POVIJEST 4 sata/tj
2 sata/tj
- 34 -
7B
2 sata/tj
2 sata/tj
GLAZB. KULTURA
8B
GLAZB. KULTURA
8V
GLAZB. KULTURA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 35 -
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka
V je
ro n
au k
Razred Broj
uenika Broj
II. 81 4 O. Krištof, S. Ramljak 8 280
III. 75 5 O. Krištof, M. Barid 10 350
IV. 74 4 O. Krištof, S. Ramljak,
M. Barid 8 280
Ramljak 8 280
VII. 55 3 M. Preseki, S.
Ramljak 6 210
Ramljak 6 210
UKUPNO V. – VIII.
559 30 60 2100
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
N je
m a
UKUPNO IV. – VIII.
- 36 -
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
In fo
rm at
ik a
Razred Broj
uenika Broj
III. 28 3 6 210
IV. 47 4 8 280
VII. 61 3 Monika Labrovid 6 210
VIII. 46 3 Monika Labrovid 6 210
UKUPNO V. – VIII.
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Planira se fleksibilno prema potrebama uenika pojedinih razreda koji de se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.
Red. broj
Ime i prezime uitelja izvršitelja T G
1. Hrvatski jezik/ matematika
1. 3 3 105 I. Švenda, V. Arnstein, M. Farkaš
2. Hrvatski jezika /matematika
2. 5 do 10
D. Horvat, G. Mik
3. Hrvatski jezik /matematika
3. 4 4 140 K. Dollard, K. Hadid, G. Talan,
M. Komušar
4. 4 4 140 G. Kelava, N. Štimac, Lj. Zovko,
S. Husar
UKUPNO I. - IV. 16 16 560
5. Engleski jezik 5.-8. 7 7 245 K. de Torres (2), M. Rendulid (2),
A. Pavlid (1), M. Maarid (2)
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 37 -
uenika 4 140
L. Tomid (2) , K. Bošnjak, P. orko Lukid
7. Hrvatski jezik 5. – 8. 2 2 70 Z. Alilovid, S. Najrajter
8. Fizika
9. Kemija 7. i 8. 1 1 35 L. Erdeljan
UKUPNO V. - VIII. 15 15 525
UKUPNO I. - VIII. 31 31 1085
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Red. broj
Ime i prezime uitelja izvršitelja T G
1. Priroda i društvo 1 i 4. 2 2 70 D. Horvat, V. Arnstein
2. Hrvatski jezik 1. 1 1 35 M. Farkaš
3. Matematika 1. 1 1 35 I. Švenda
4. Matematika 2. 3 3 105 A Trninid, Z. Jelavid, G. Mik
5. Matematika 3. 4 4 140 K. Dollard, K. Hadid, G. Talan,
M. Komušar
uenika 4 140
UKUPNO I. - IV. 15 15 525
7. Hrvatski jezik 8. 1 1 35 Z. Alilovid
8. Glazbena kultura 5.-8. 1 1 35 M. Zorid
9. Engleski jezik 5. - 8. 4,5 4 140 M. Rendulid, K. de Torres, A. Pavlid, M. Maarid
10. Matematika 5.,6.,7.
i 8. 2
do 10 uenika
11. TZK 7. 1 1 35 Renata Švigir Potroško
12. Fizika 8. 1 1 35 V. Krznar
13. Kemija 7. i 8. 1 1 35 L. Erdeljan
14. Biologija 7. i 8. 1 1 35 I. Roid
15. Njemaki jezik 7. i 8. 1 1 35 Martina Novosel
UKUPNO V. - VIII. 13 13 455
UKUPNO I. - VIII. 30 30 1050
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 38 -
Zadruga „Pokreni krug 3R“ 1 13 V. Arnstein 35
Likovna grupa 1 12 Ivana Švenda 35
Glazbeno – kreativna radionica 1 11 A. Trninid 35
Mali maioniari 1 12 Z. Jelavid 35
Mali istraivai 1 10 K. Dollard 35
Origami 1 15 K. Hadid 35
Mali tamburaši 1 10 G. Talan 35
Filmsko – fotografska skupina 1 15 N. Štimac 35
Djeji zbor limai 1 20 M. Farkaš 35
Mali istraivai 1 13 M. Komušar 35
Likovna grupa 1 10 Lj. Zovko 35
GUGO 1 9 D. Horvat 35
Likovna grupa 1 4 S. Husar 35
Dramska skupina Mladi Markuši
Škola u šumi 1 15 . Jusup 35
Tamburaški orkestar 0,5 11 M. Zorid 18
Zbor 1 30 M. Zorid 70
Likovna grupa 1 7 I.Pašut 54
Mali englezi 1 6 M. Maarid 35
Bios 1 13 Ivana Roid 35
Nogomet 1 15 . Bedenicki 35
Mladi geografi 1 15 Marija Brckovid 35
Prva pomod 1 6 Luka Vrljid 35
Aerobic - fitnes 1 13 R. Švigir - Potroško 70
Mladi znanstvenici 1 9 Lana Erdeljan 35
Foto grupa 1 7 Olga Krištof 70
Vjeronauna grupa 2 13 Suzana Ramljak 70
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 39 -
RAZRED AKTIVNOST NOSITELJ REALIZACIJA
sijeanj, oujak 2021.
2.V Izvanuionika nastava – šetnja mjestom – promet, pozdrav jeseni, priroda se budi
D. Horvat listopad 2020./oujak
2.V TN – Park Maksimir D. Horvat oujak 2021.
2.V Školski izlet na Goršicu D. Horvat lipanj 2021.
3.a, 3.b i 3.c Terenska nastava: Snalaenje u prostoru uiteljice rujan 2020.
3.a, 3.b i 3.c Terenska nastava: Moj zaviaj uiteljice studeni 2020.
3.a, 3.b i 3.c Terenska nastava: Vode uiteljice oujak 2021.
3.V Terenska nastava: Orijentacija u prostoru M. Komušar I. polugodište
3.V Terenska nastava: ivi svijet oko nas M. Komušar II. polugodište
4.a i 4.b Izvanuionika nastava –Pozdrav jeseni/ zimi/ proljedu - šetnja okolicom škole
G. Kelava, N. Štimac
*napomena: sve aktivnosti realizirati de se bez mješanja grupa
4.5. Obuka plivanja
Ove školske godine, zbog epidemiološke situacije, nede se odrati obuka plivanja.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 40 -
NAIN VREDNOVANJA
Potaknuti uenike na razvoj vještina itanja i pisanja
Kroz igru usvajati preditalake
kako bi uenicima bilo veselje i izazov.
tijekom školske godine
pria i pjesama
razreda
poboljšanju kvalitete ivota jedenjem voda, posebno
jabuke, poticanje na promjenu i
prihvadanje pravilnih prehrambenih
ouvanju zdravlja.
razreda
Stvaranje osjedaja empatije, razvijanje tolerancije, suradnja i timski rad, te razvoj odnosa s vršnjacima,
zajedništvo.
razreda
zdrav ivot svih nas.
sakupljanje otpada i vanost recikliranja.
travanj 2021. i tijekom školske godine
Plakati/virtualne izlobe o
okoliš
M. Farkaš
svih predmeta na nastavi.
Samostalnost u radu i veda aktivnost na satu, više vremena
provoditi s roditeljima, više
utvrivanje nastavnih sadraja.
ocjenjivanja
U svijetu M. Farkaš Razvoj umjetnikih i Upoznati uenika s tijekom sukladno
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 41 -
školske godine
kriterijima ocjenjivanja
radove predstaviti uenicima drugih
mjesto i zaviaj.
tijekom školske godine
godišnja doba
mjesecu pomodu kalendara, itati
vremenu. Prepoznavanje
Izrada kalendara prirode – godišnja
mjeseci i Prie i pjesme o godišnjim
dobima.
i znanja Uenicima drugih
Buenje prirode
ponašanju prirode u proljede
D. Horvat Usvojiti znanja o zdravoj prehrani
Uenicima drugih razreda
Sport za sve D. Horvat Usvojiti nove vještine
i upoznati vanost sporta u ivotu
Uenicima drugih razreda
Moj Zagreb kak imam te rad
K. Hadid, G. Talan, K. Dollard
Osposobiti uenike da razlikuju
ivota ljudi te da ovladaju jezinim
sredstvima za iskazivanje dogaaja u povijesti,
sadašnjosti i bududnosti.
Omoguditi uenicima da
bududnost na intuitivnoj i
tijekom školske godine
Formativno i sumativno
Zrnce doborote K. Hadid, G. Promocija Uenici de biljeiti tijekom Formativno i
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 42 -
promijeniti, podjeliti i uiniti
alata, promovirajudi ideju
kreirajudi vlastite postupke kojima malim zrncima
mjenjamo svijet.
školske godine
i Svemira.
preuzimanje odgovornosti te
samoinicijativnost u uenju.
tijekom školske godine
Formativno i sumativno
preuzimanje odgovornosti te
samoinicijativnost u uenju.
svoj zaviaj.
ivota ljudi te da ovladaju jezinim
sredstvima za iskazivanje dogaaja i iskustava.
tijekom školske godine
Formativno i sumativno
Memento prijateljstva 6
obveze i ponašati se u skladu s njima.
Stjecati znanje o sebi, razumjeti svoje
emocije, razvijati odgovornost prema
- 43 -
likovnih umjetnika.
djece, umjetnikih i kreativnih
na eTwinning portalu
aktivnostima i stjecanje navika
promišljanje o uzrocima i
posljedicama utjecaja na prirodu.
vodku ili autohtono povrde našeg kraja.
Upoznati uenike sa etvenim i ostalim
obiajima, upoznati uenike s
ljekovito i zainsko bilje), ukazati na vanost zdrave
prehrane i prednosti ekološke
Razviti ekološku osviještenost kod
travanj 2021.
linosti
zajedniku temu , zajedniko
itam knjigu Lj. Zovko Poticanje itanja Širenje vokabulara, razvoj kreativnosti
tijekom školske godine
Izlaganje i prezentacija
- 44 -
matematici, iskazati svoje logiki i
kombinatorike sposobnosti.
oujak 2021.
toleranciju i kritiko mišljenje.
Povezivanje znanja Travanj 2021.
ploe, web/facebook stranica škole
ivotom
drvo
kemiju
zainteresirati uenike za nastavni
rezultate mobilnosti Erasmus +.
školskim Erasmus+ projektima i pokazati
primjere dobre prakse, informirati se
o mogudnostima i nadahnuti za vlastito
sudjelovanje u programu.
4.6.1. Projektna nastava
NAIN VREDNOVANJA
dana škole Razviti pozitivan stav prema školi i uenju
veljaa 2021.
- 45 -
prezentacije
4.6.2. Projekt Get Up and Go Out
TRAJANJE PROJEKTA: 15. 10. 2019. – 14. 10. 2020. CILJEVI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je uvesti nove metode i kompetencije u Školu kroz program Erasmus+. Prvi od posebnih ciljeva je unaprijediti redovnu nastavu novim metodama i inovacijama radi zabrinjavajudih rezultata ankete o kvaliteti nastave. Drugi od posebnih ciljeva je stvoriti novu izvannastavnu aktivnost Škola u šumi: Tredi posebni cilj je poticati internacionalizaciju Škole i njome ostvariti ciljeve zadane programom Erasmus+, KA1, nacionalnom Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije te Europskim razvojnim planom Škole. Dugorona vizija škole je izrada novog kurikula s naglaskom na engleski jezik i International Primary Curriculum koji bi se eksperimentalno uveo u Školu. Planiramo Školu uiniti Centrom za outdoor and nature metodologiju na razini grada Zagreba i/ili RH za što je potrebno unaprijediti kompetencije upravljanja Školom, a to je i etvrti posebni cilj. AKTIVNOSTI TIJEKOM PROJEKTA Odlazak na strukturirane strune teajeve, ispunjavanje izvješda nakon povratka, diseminacija steenog znanja i iskustava unutar kolektiva, izvještavanje Uiteljskog vijeda o provedenim mobilnostima na redovnim sjednicama putem prezentacija, evaluacija nakon 12 mjeseci provedbe projekta (unificiranim anketnim listidima), izrada Erasmus+ kutka u školi uz pomod uenika i nadopunjavanje istog nakon svake mobilnosti, redovito objavljivanje aktivnosti na Facebook i web stranici Škole te osmišljavanje i provoenje najmanje pet eTwinning projekata povezanih s temom našeg projekta. AKTIVNOSTI NAKON PROJEKTA Izvještavanje Vijeda roditelja o provedenim mobilnostima na redovnim sjednicama, odravanje predavanja o primjerima dobre prakse na upanijskim strunim vijedima, Dravnom strunom skupu uitelja razredne nastave i Jesenskoj školi Hrvatskog pedagoškog knjievnog zbora, izrada novog kurikula izvannastavne aktivnosti Škola u šumi i integriranje u školski kurikul, izrada novih projekata na eTwinning portalu, predstavljanje rezultata projekta predstavnicima lokalne samouprave, tiskanim i digitalnim medijima te PP Medvednica i predlaganje suradnje, organiziranje mree škola smještenih uz/unutar dijelova prirode od posebnog znaaja (nacionalni park, park prirode, rezervat…) u kojima de se provoditi izvanuionika nastava osmišljena prema našem kurikulu te evaluacija nakon završetka projekta i tri godine nakon poetka projekta (unificiranim anketnim listidima).
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 46 -
4.6.3. Projekt Eko škola Osnovna škola Markuševec je 2005. g. stekla meunarodni status Eko-škole te podigla zelenu zastavu. Program Eko-škola jasno odreuje i usmjerava nain na koji se nastavni sadraji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom ivotu škole. Ovakav pristup pomae uenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je vanost zaštite okoliša. Posebna pozornost posveduje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i ureivanju školskog okoliša. Svi sudionici ivota u Eko-školi: uenici od 1. do 8. razreda, uitelji i struni suradnici, administrativno i tehniko osoblje škole, roditelji, javna i mjesna poduzeda, predstavnici lokalne uprave i dr., zajedniki poduzimaju niz praktinih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opteredenja okoliša. Uenici Eko-škole zainteresirani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na obitelj i širu zajednicu, oni ive “EKO”.
EKO- KALENDAR: Uenici zajedno s uiteljima i psihologicom izrauju promjenjive plakate vezane uz znaajne datume u eko kalendaru. Plakati se predstavljaju na panoima u školi.
1. 14. 9. Meunarodni dan prašuma
2. 22. 9. Svjetski dan bez automobila
3. 4. 10. Svjetski dan zaštite ivotinja i Sv. Franjo Asiški – zaštitnik ekologije
4. 16. 10. Svjetski dan hrane
5. 10. 10. Dan kruha
6. 18. 10. Dan kravate
7. 20. 10. Dan jabuka
8. 9. 11. Svjetski dan izumitelja
9. 21. 3. Svjetski dan šuma
10. 22. 3. Svjetski dan voda
11. 7. 4. Dan zdravlja
12. 22. 4. Dan planete Zemlje
13. 11. 5. Svjetski dan ptica selica
14. 22. 5. Meunarodni dan biološke raznolikosti
15. 29. 5. Svjetski dan sporta
16. 29. 5. DAN ŠKOLE
17. 5. 6. Svjetski dan zaštite okoliša
18. 8. 6. Svjetski dan oceana
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 47 -
4.6.4. Projekt Include me Novoodobreni projekt. TRAJANJE PROJEKTA: 4.9.2020. – 3.9.2022. CILJEVI PROJEKTA Glavni cilj projekta je preko programa Erasmus+ uvesti nove metode i kompetencije kojima demo unaprijediti rad uitelja s uenicima s manje mogudnosti i njihovu inkluziju. To su uenici koji su u nepovoljnijem poloaju u usporedbi s vršnjacima zbog jedne ili više poteškoda. Poteškode su socijalne (diskriminacija radi spola, godina, religije, obiteljske situacije…), kulturološke (pripadnici nacionalnih manjina, izbjeglice, migranti…), obrazovne (poteškode u uenju, izostanak podrške u obitelji…), zdravstvene (kronine bolesti, smetnje vida, sluha…) i ekonomske (nizak ivotni standard, primanje socijalne pomodi, financijski problemi…). Kulturne razlike odraavaju se na ponašanje uenika u školi, utjeu na tijek odgojno-obrazovnog procesa i ukljuivanje svih uenika u zajednicu. AKTIVNOSTI TIJEKOM PROJEKTA Odlazak na strukturirane strune teajeve, objavljivanje brošure Ukljui me/Include Me, objavljivanje dnevnika mobilnosti u digitalnom obliku, ispunjavanje izvješda nakon povratka, diseminacija steenog znanja i iskustava unutar kolektiva, izvještavanje Uiteljskog vijeda o provedenim mobilnostima na redovnim sjednicama putem prezentacija, evaluacija analize uspješnosti projekta u tri navrata, izrada Erasmus+ kutka u školi uz pomod uenika te nadopunjavanje istog nakon svake mobilnosti, redovito objavljivanje aktivnosti na Facebook i web stranici Škole te osmišljavanje i provoenje tri eTwinning projekata povezanih s inkluzijom. AKTIVNOSTI NAKON PROJEKTA Implementacija novosteenih kompetencija uitelja i strune suradnice u redovnu nastavu i u neposredni rad s uenicima, stvaranje jednakih prilike za sve uenike, uporaba novih metoda i alata za što kvalitetniju inkluziju uenika s manje mogudnosti u odgojno-obrazovni proces.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 48 -
5.1. Plan rada ravnateljice
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI – IX 40
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 40
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 24
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 40
1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 24
1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijeda IX – VI 40
1.7. Prijedlog plana i zaduenja uitelja VI – VIII 24
1.8. Izrada smjernica i pomod uiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 24
1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 40
1.10.Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 40
1.11.Planiranje nabave IX – VI 16
1.12.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 8
1.13.Ostali poslovi IX – VIII 8
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA
2.1. Izradaprijedlogaorganizacijerada Škole (brojodjeljenja, brojuenikaporazredu, brojsmjena, radnovrijemesmjena, organizacijaradaizbornenastave, INA, izradakompletneorganizacijerada Škole)
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 16
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 40
2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu ncvvo-a IX – VI 24
2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 24
2.6. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX – VII 24
2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX – VI 16
2.8. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 40
2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 80
2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 16
2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika IX – VI 24
2.12.Ostali poslovi IX – VIII 8
3. PRADENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE
3.1. Pradenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 40
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 49 -
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 24
3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s uiteljima, strunim suradnicima i pripravnicima
IX – VI 40
3.4. Pradenje kvalitete izvoenja nastavnog procesa – posjet nastavi IX – VI 50
3.5. Pradenje rada školskih povjerenstava IX – VI 24
3.6. Pradenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 16
3.7. Pradenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 16
3.8. Pradenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 16
3.9. Ostali poslovi IX – VIII 8
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE
4.1. Planiranje, pripremanjeivoenjesjednicakolegijalnihistrunihtijela IX – VIII 80
4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom škole IX – VIII 16
4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX – VIII 40
5.2. Pradenje rada uenidkih društava, grupa i pomod pri radu IX – VI 16
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 16
5.4. Suradnja i pomod pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 16
5.5.Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 16
5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 16
5.7.Ostali poslovi IX – VIII 8
6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka Mzos-a IX – VIII 20
6.3. Usklaivanje i provedba opdih i pojedinanih akata škole IX – VIII 20
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 24
6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 16
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX – VIII 40
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 16
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 24
6.10. Ostali poslovi IX – VIII 8
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 8
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 8
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 8
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 8
7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 8
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 50 -
7.6. Sueadnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini IX – VIII 8
7.7. Suradnja s Uredom dravne uprave IX – VIII 8
7.8. Suradnja s osnivaem IX – VIII 8
7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 8
7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 8
7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 8
7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 8
7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 8
7.14.Suradnja s upnim uredom IX – VIII 8
7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 8
7.16.Suradnja s turistikim agencijama IX – VIII 8
7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 8
7.18.Suradnja s svim udrugama IX – VIII 8
7.19.Ostali poslovi IX – VIII 8
8. STRUNO USAVRŠAVANJE
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 8
8.4. Pradenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 80
8.5. Ostala struna usavršavanja IX – VI 16
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 8
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 51 -
SADRAJ RADA Vrijeme
VIII. - IX. 163
VIII. - IX. 10
1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma, statistiki podaci, okvirni vremenik pisanih provjera znanja, e- Matica
VIII. - IX. 68
1.2.2. Izrada godišnjeg i mjesenog plana i programa rada pedagoga VIII. - IX. 10
1.2.3. Planiranje projekata i istraivanja VIII. - IX. 6
1.2.4. Analiza tjednog rasporeda sati VIII. - IX. 8
1.3. Izvedbeno planiranje i programiranje VIII. - IX. 51
1.3.1. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada strunih tijela Škole
VIII. - IX. 10
1.3.2. Planiranje pradenja neposrednog rada s uenicima VIII. - IX. 20
1.3.3. Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima VIII. - IX. 6
1.3.4. Planiranje i programiranje strunog usavršavanja uitelja VIII. - IX. 5
1.3.5. Pripremanje individualnih programa za uvoenje pripravnika u samostalan rad
VIII. - IX. 5
1.3.6. Planiranje i programiranje pradenja i unapreivanja nastave VIII. - IX. 5
1.4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa 10
1.4.1. Pradenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima
VIII. - IX. 10
IX. – VIII. 1095
2.1. Upis uenika i formiranje razrednih odjela III. – IX. 70
2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtida IV. – V. 5
2.1.2. Povjerenstvo za procjenu psihofizike zrelosti djeteta V. 10
2.1.3. Utvrivanje zrelosti djece pri upisu III. 30
2.1.4. Priprema materijala za upis III. 5
2.1.5. Formiranje razrednih odjela III. – VIII. 10
2.1.6. Upis iraspored novopridošlih uenika VI. – VIII. 10
2.2. Uvoenje novih programa i inovacija IX. – VIII. 10
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 52 -
2.2.1. Sudjelovanje u izradi plana nabave nove opreme i pratedeg didaktikog materijala Pradenje inovacija u opremanju škola i informiranje strunih tijela i aktiva
IX. – VIII. 10
2.3.1. Pradenje ostvarivanja NPP-a, pradenje opteredenja uenika i suradnja sa satniarom i razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana
IX. – VIII. 30
IX. – VI. 70
2.3.3.3. Pradenje ocjenjivanja uenika, ponašanje uenika, rješavanje problema u razrednom odjelu
20
IX. – VI. 74
2.3.4.1. Rad u RV IX. – VIII. 30
2.3.4.2. Rad u UV IX. – VIII. 50
2.3.5. Rad u strunim timovima – projektima: Tim za samovrednovanje, Tim za izradu školskog kurikuluma
IX. – VIII. 30
2.3.7. Pradenje uspjeha i napredovanje uenika, suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela
IX. – VI. 25
2.3.8. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite
VI. – VIII. 16
2.4. Rad s uenicima s posebnim potrebama Uoavanje, poticanje i pradenje darovitih uenika
IX. – VI. 92
2.4.2. Upis i rad s novopridošlim uenicima IX. – VI. 20
2.4.3. Rad s uenicima koji doivljavaju neuspjeh IX. – VI. 30
2.4.4. Izrada programa opservacije, izvješda X. – VI. 20
2.5. Savjetodavni rad i suradnja IX. – VIII. 435
2.5.1. Savjetodavni rad s uenicima IX. – VI. 160
2.5.1.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s uenicima, pomod uenicima u svladavanju i primjeni tehnika uenja
IX. – VI. 150
2.5.2. Savjetodavni rad s uiteljima IX. – VIII. 60
2.5.3. Suradnja s ravnateljem IX. – VIII. 50
2.5.4. Savjetodavni rad sa strunjacima: defektolog - logoped, lijenici, socijalni radnici,…
IX. – VIII. 45
- 53 -
2.5.5.1. Predavanja/ pedagoške radionice: X. – V. 11
2.5.5.1.1. Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu III. 3
2.5.5.1.2. Uiti kako uiti V. 3
2.5.5.1.3. Roditelji i profesionalno informiranje 3
2.5.5.1.4. Pripremanje djeteta za školu 2
2.5.5.2. Individualni rad 79
2.5.6. Suradnja s okruenjem IX. – VIII. 20
2.6. Profesionalno usmjeravanje i informiranje uenika XI. – VII. 78
2.6.1. Suradnja s uiteljima na poslovima PU XI. – VII. 5
2.6.2. Predavanja za uenike II. – VI. 48
2.6.2.1. imbenici koji utjeu na izbor zanimanja II. 16
2.6.2.2. Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH III. 16
2.6.2.3. Elementi i kriteriji za upis V. 16
2.6.3. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja V. – VI. 4
2.6.4. Predavanje za roditelje: E - upisi XI. 5
2.6.5. Suradnja sa strunom slubom Zavoda za zapošljavanje XI. – VI. 4
2.6.6. Individualna savjetodavna pomod XI. – VII. 10
2.6.7. Voenje pedagoške dokumentacije o PU XI. – VII. 2
2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita uenika IX. – VI. 40
2.7.1. Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite IX. – VI. 20
2.7.2. Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave, zimovanja i ljetovanja, Škole u prirodi, izvanuionike nastave
IX. – VI. 20
2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti škole
IX. – VI. 20
IX. – VIII. 175
3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrene ciljeve IX. – VIII. 115
3.1.1. Periodine analize ostvarenih rezultata IX., XI.,III., V. 10
3.1.2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta I. 15
3.1.3. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine i školske godine
VI. – VIII. 50
3.1.5. Samovrednovanje rada Škole 20
3.2. Istraivanja u funkciji osuvremenjivanja IX. – VIII. 60
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 54 -
3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapreenja rada IX. – VIII. 20
4. STRUNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
IX. – VIII. 175
4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa strunog usavršavanja IX. 5
4.1.2. Pradenje i prorada strune literature i periodike IX. – VIII. 10
4.1.3. Struno usavršavanje u školi – UV, aktivi - nazonost IX. – VIII. 5
4.1.4. SV – strunih suradnika IX. – VIII. 40
4.1.5. Struno-konzultativni rad sa sustrunjacima 15
4.1.6. Rad s uiteljima mentorima IX. – VIII. 23
4.1.7. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih institucija IX. – VIII. 25
4.2. Struno usavršavanje uitelja IX. – VIII. 52
4.2.1. Individualna pomod uiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja
IX. – VIII. 8
4.2.2. Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje IX. – VIII. 9
4.2.3. Odravanje predavanja/pedagoških radionica za uitelje IX. – VIII. 10
4.2.4. Izrada prijedloga literature za struno usavršavanje IX. 5
4.2.5. Rad s uiteljima pripravnicima IX. – VIII. 20
4.2.6. Rad sa strunim suradnicima - mentorstvo IX. – VIII. 0
5. BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST
IX. – VIII. 88
5.1.1. Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave strune i druge literature, novih izvora znanja, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih strunih izdanja
IX. – VIII. 10
5.2.1. Briga o školskoj dokumentaciji IX. – VIII. 10
5.2.2. Pregled uiteljske dokumentacije IX. – VIII. 10
5.2.3. Voenje dokumentacije o uenicima i roditeljima IX. – VIII. 30
5.2.4. Voenje dokumentacije o radu IX. – VIII. 20
5.2.5. Unos podataka u e-Maticu IX. – VIII. 8
6. OSTALI POSLOVI IX. – VIII. 88
6.1. Nepredvieni poslovi IX. – VIII. 88
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 55 -
RB PODRUJA I SADRAJ RADA Vrijeme
ostvarivanja
Potreba
1. RAD S UENICIMA 720
1.1. Rad s uenicima radi provoenja dijagnostikog procesa trijae i
pedagoške opservacije tijekom godine
1.2. Rehabilitacijski rad s uenicima s posebnim potrebama tijekom godine
1.3. Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada s uenicima s posebnim
potrebama tijekom godine
1.4. Testiranje i upis uenika u 1. razred oujak - lipanj
1.5. Sudjelovanje u provedbi programa profesionalnog informiranja i
usmjeravanja uenika
108
školovanja tijekom godine
2.2. Suradnja pri upisu uenika u 1. razred svibanj, lipanj,
rujan
2.3. Konzultacije pri upisivanju uenika i smještaj u razredno odjeljenje tijekom godine
2.4. Sastanci strunog tima škole s ravnateljem tijekom godine
2.5. Sudjelovanje pri izradi prilagoenog programa za uenike s
posebnim potrebama tijekom godine
napredovanja i ocjenjivanja uenike s posebnim potrebama koji
trebaju individualizirani pristup u radu
tijekom godine
2.8. Upoznavanje uitelja s vrstom, etiologijom i obiljejima teškoda kod
uenika tijekom godine
2.9. Suradnja s uiteljima i pedagogom pri postupanju prema protokolu o
nasilju tijekom godine
2.1
0.
Suradnja pri odravanju sjednica UV i RV te rad u strunim tijelima
škole tijekom godine
školskih natjecanja tijekom godine
Suradnja pri svakodnevnom radu s uenicima i roditeljima kao i
ostalim poslovima vezanim za odvijanje nastave tijekom godine
2.1 Suradnja vezana uz upis uenika s posebnim potrebama u srednju svibanj, lipanj
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 56 -
3.1.
davanje strunih savjeta i naputaka za pomod djetetu za ublaavanje
i otklanjanje teškoda
3.2. Upoznavanje s postupkom utvrivanja primjerenog programa obraz. tijekom godine
3.3. Suradnja s roditeljima pri upisu uenika u 1. razred i u srednju školu svibanj, lipanj,
rujan
3.5. Pismene i telefonske obavijesti roditeljima tijekom godine
3.6. Sudjelovanja na sjednicama Vijeda roditelja tijekom godine
3.7. Struna predavanja za roditelje tijekom godine
3.8. Pouavanje roditelja za primjeren rad s uenikom kod kude tijekom godine
II. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG RADA
680
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE
1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada strunog suradnika logopeda rujan
1.2. Izrada izvedbenog plana po mjesecima (satnica prema zaduenju) rujan
1.3. Izrada programa neposrednog edukacijsko-rehabilitacijskog rada i njihovo prilagoavanje individualnim potrebama
rujan, tijekom godine
1.4. Savjetovanje i pomod uiteljima pri planiranju i programiranju rada za uenike s posebnim potrebama
rujan, tijekom godine
1.5. Izrada rasporeda rada logopeda s uenicima tijekom godine
1.6. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, Kurikuluma i sl.
Rujan, listopad
2.1. Priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovni-rehabilitacijski
rad (priprema tekstova, radnih listova i ostalog materijala) tijekom godine
2.2. Prikupljanje i obrada podataka o uenicima s posebnim potrebama tijekom godine
2.3. Izrada individualiziranog obrazovnog i didaktikog materijala tijekom godine
2.4. Izrada uputa za uitelje za rad s uenicima s posebnim potrebama tijekom godine
2.5. Uvoenje novih oblika otkrivanja i pradenja uenika s posebnim
potrebama tijekom godine
3. VOENJE DOKUMENTACIJE
3.3. Evidencija rada s uenicama ukljuenima u rehabilitacijske postupke tijekom godine
3.4. Prikupljanje i priprema dokumentacije prilikom testiranja i upisa u 1. oujak - lipanj
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 57 -
3.5.
mišljenja za uenike s teškodama u razvoju prilikom odreivanja
primjerenog programa školovanja, priprema i objedinjavanje
dokumentacije za pomodnike u nastavi
tijekom godine
3.6. Prikupljanje i obrada podataka iz pedagoške dokumentacije uenika s posebnim potrebama
tijekom godine
3.7. Pisanje nalaza i mišljenja, popunjavanje tablica i upitnika prema potrebi
4. STRUNO USAVRŠAVANJE
4.1. Sudjelovanje na aktivima logopeda tijekom godine
4.2. Sudjelovanje na strunim skupovima i seminarima (MZOS, AZOO, HLD, ERF, HUD, AMPEU...)
tijekom godine
4.4. Edukacije iz podruja medijske kulture i socio-emocionalnog uenja tijekom godine
4.5. Pradenje strune literature tijekom godine
4.6. Struno usavršavanje unutar škole (razredni aktivi, sjednice) tijekom godine
5. SURADNJA SA STRUNIM USTANOVAMA
5.1 Suradnja vezana za pomod uenicima s posebnim potrebama tijekom godine
5.2. Sudjelovanje u izradi krajnjeg mišljenja za uenike s POOP – Komisija
za utvrivanje psihofizikog stanja uenika, Struno povjerenstvo šk. tijekom godine
5.3 Sudjelovanje u radu Komisije za upis u 1. razred tijekom godine
5.4. Suradnja sa srodnim institucijama, razmjena iskustava, usporedba i
razmjena materijala za rad, metoda rada i sl. tijekom godine
III. OSTALI POSLOVI 172
tijekom godine
2. Rad u strunim tijelima škole i suradnja s pomodnikom u nastavi tijekom godine
3. Poslovi vezani za poetak i kraj školske godine kolovoz, rujan, lipanj, srpanj
4. Prisustvovanje i zaduenja vezana za natjecanja, prigodne sveanosti i kulturna dogaanja
tijekom godine
7. Tekuda problematika škole tijekom godine
8. Briga o radnom prostoru kao poticajnom okruenju za rad uenika tijekom godine
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 58 -
SADRAJ RADA
Vrijeme ostvarivanja
knjininom graom, s knjiicom i knjinim poslovanjem, poticanje
informacijske pismenosti- 1- razred
upoznavanje sa djejim asopisima, pojmovima kratka pria, bajka – 2. razred
upoznavanje uenika sa pojmovima knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj, sa
dijelovima knjige (naslovna stranica, sadraj, bilješka o piscu, izdanje , nakladnik)-
3. razred
leksikoni, pravopis , atlas)- 4. razred
Knjievno- komunikacijsko-informacijska kultura- (knjievno-umjetnika djela,
znanstveno-popularna i struna literatura, italaka kultura) 4. razred
asopisi – izvor novih informacija (znanost, struka , saetak)- 5. razred
Organizacija i poslovanje školske knjinice (signatura autorski i naslovni katalog ) 5.
razred
struna literatura) – 6. razred
Predmetnica put do informacije (katalog, zbirke u knjinici) 6. razred
asopisi na razliitim medijima (tiskani i elektronski asopis, autorstvo i citat. 7.
razred
Sustav i uloga pojedinih vrsta knjinica (Nacionalna i sveuilišna knjinica, narodna,
specijalna i školska knjinica) 8. razred
Uporaba steenih znanja , informacija, cijeloivotno uenje) 8. razred
razvijanje itateljskih sposobnosti i navika u uenika
struna i pedagoška pomod uenicima u izboru knjige
poticanje uenika na itanje, upudivanje u itanje knjievnih djela, korištenje
znanstveno-popularne literature, itanje uenikih listova i asopisa
pomaganje uenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata iz pojedinih
nastavnih podruja
uenika na samostalan rad i samouenje
organiziranje nastavnih satova u knjiici (sat lektire ili problemski sat iz nekog
predmeta)
tijekom školske godine
tijekom školske godine
- 59 -
organiziranje akcija darovanja knjiga za školsku knjinicu (npr. u Mjesecu knjige)
rad s uenicima u grupi Mladi knjiniari
PROGRAM ZA UITELJE
suradnja sa strunim aktivima uitelja hrvatskog jezika i uitelja razredne nastave u izradi godišnjeg plana itanja i obrade lektire
suradnja s uiteljima svih nastavnih predmeta i svih odgojnih podruja pri nabavi literature i ostale AV grae i pri planiranju problemskih satova u knjinici
suradnja unutar struno-razvojne slube i s ravnateljem Škole u svezi nabave strune, pedagoško-metodike literature za uitelje
rujan
listopad
upis uenika u knjinicu
voenje nabavne politike knjiga i ostale knjine i ne knjine grae
voenje popisa potreba za literaturom knjinino poslovanje, inventarizacija,
klasifikacija, katalogizacija , tehnika obrada i zaštita knjiga
izrada i voenje kataloga uenikog i nastavnikog fonda
revizija i otpis oštedenih i ne vradenih knjiga
statistika posudbe za uitelje i uenike (dnevna, godišnja)
permanentno pradenje izdavake djelatnosti i pedagoške periodike
informiranje uenika i uitelja o novo tiskanim knjigama i sadrajima strunih
asopisa
izrada godišnjeg i mjesenog plana rada, izvješde o radu školske knjinice
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 60 -
1.3. Pripremanje i sazivanje sjednica organa upravljanja tijekom godine
1.4. Izrada financijskih planova
1.5. Poslovi u vezi registracije Škole i statusnih promjena
1.6. Poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnog odnosa
1.7. Predstavljanje i zastupanje Škole pred sudovima na osnovi punomodi po potrebi
2. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 964
6.3. Urudbiranje ulaznih i izlaznih dokumenata i podjela istih
6.4. uvanje administrativnih knjiga, arhive i ostale dokumentacije
6.5. Poslovi oko izrade godišnjeg plana i programa rada
6.6. Poslovi oko izrade rješenja za zaduenje uitelja svakodnevno
6.7. Provoenje mjera iz Zakona o zaštiti od poara i Zakona o zaštiti na radu(kontr. I ispitivanjau rokovima propisanim vaedim propisima)
6.8. Oblikovanje i izrada odluka i zakljuaka, ako i voenje zapisnika organa upravljanja
6.9. Izdavanje duplikata svjedodbi
6.11. Poslovi oko lijenikog pregleda djelatnika
6.12. Poslovi oko naruivanja pedagoške dokumentacije- podjela iste uiteljima
po potrebi
1x godišnje
6.14. Izdavanje potvrda uenicima o redovnom školovanju 2x godišnje
6.15. Svi poslovi vezani za radni odnos (zasnivanje, prestanak, izrada plana korištenja godišnjeg odmora, prijave i odjave na MIO i ZO)
6.16. Poslovi oko uitelja / poetnika – prijava za stairanje, polaganje strunog ispita
po potrebi
6.17. Prijava i odjava djelatnika - promjena podataka o zaposlenicima na ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
6.18. Izrada popisa uenika za podizanje godišnjih karta za prijevoz ZET – Om, na poetku šk.godine
tijekom godine
6.19. Izrada popisa uenika koji imaju pravo na sufinanciranu prehrana, te usklaenje sa gradskim uredom
2x godišnje
svakodnevno
- 61 -
3.2. Organizacija otklanjanja nedostataka na zgradi Škole u suradnji s domarom i ravnateljem, sudjelovanje u izradi plana za adaptaciju i investicijske radove
3.3. Zahtjevi za investiciono odravanje Gradskom uredu tijekom godine
4. STRUNO USAVRŠAVANJE 100
4.1. Savjetovanje i seminari
4.3. Individualno usavršavanje
5.2. Daktilografski poslovi za potrebe ravnatelja, uitelja i tajništva
5.3. Prespajanje telefonskih poziva svakodnevno
5.4. Prijem i razgovor sa strankama (roditeljima, uenicima i sl.)
5.5. Ostali nepredvidivi poslovi koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada tajnika Škole
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 62 -
1.1. Knjienje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu slijedom vremenskog nastanka na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava te kontrola istih
svakodnevno 288
96
prema nastanku
1.2.5. voenje ostalih pomodnih knjiga
1.3. Sastavljanje financijskih izvještaja 184
1.3.1. Bilance
1.3.2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (prema izvoru financiranja)
tromjeseno
1.3.4. Izvještaj o obvezama (prema izvoru financiranja)
1.3.5. Bilješke
1.4.1. Prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje mjeseno,
1.4.2. Operativni mjeseni planovi tromjeseno,
1.4.3. Tromjeseni financijski planovi godišnje
1.4.4. Financijski plan na razinifinancijske godine
1.4.5. Rebalans godišnjeg financijskog plana
1.5. Pripremanje godišnjeg popisa imovine i obvezate evidentiranje promjena na imovini i obvezamana temelju izvještaja lanova popisnog povjerenstva
prosinac 24
1.7. Pradenje likvidnosti svakodnevno 24
1.8. Pladanje obveza prema potebi 39
1.9. Izrada izlaznih faktura prema potrebi 6
1.10. Izrada mjesenih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode mjeseno 24
2. PLADE - BLAGAJNIKO POSLOVANJE 664
2.1. Obraun i isplata plade i ostalih naknada 500
2.1.1. osnovne plade
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 63 -
2.1.3. smjenskog rada, turnusa, prekovremenog rada,nodnog rada, rada subotom i nedjeljomte dvokratnog rada i sl.
2.1.4. posebnih uvjeta rada
2.1.5.1. obraun, popunjavanje zahtjevaprema MZOS, isplata
2.1.5.2. izrada obrasca Potvrda o pladii zahtjeva za refundaciju od HZZO-a
2.1.6. naknade za trošak prijevoza
2.1.7. jubilarnih nagrada, otpremnine, pomodi
2.1.8. obraun i isplata ostalih materijalnih pravaiz Kolektivnog ugovora
2.2. Obraun i isplata ugovora o djelu i autorskog honorara prema potrebi 14
2.3. Obraun i isplata naknada lanovima školskog odbora prema potrebi 10
2.4. Voenje poreznih kartica zaposlenika sijeanj 16
2.5. Voenje podataka o utvrenom stau i osiguranju i pladi – MPP-1 obrazac
prema potrebi 16
2.6. Ispunjavanje potvrda o pladi za zaposlenike prema potrebi 12
2.7. Blagajniko poslovanje 96
2.7.2. podizanje i polog gotovog novca
2.7.3. voenje blagajnikog dnevnika
3. OSTALI POSLOVI 293
prema potrebi 69
3.2. Pradenje zakonskih propisa posredstvom literature i seminara (obuhvadena su 4 seminara na upanijskom podruju te 2 seminara HZOŠ-a)
prema potrebi 96
3.3. Raunovodstveni poslovi vezani za rad školske kuhinje, školskih ekskurzija, školskih športskih klubova i sl.
svakodnevno 32
prema potrebi 72
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM - 2020./2021.
- 64 -
6.1. Plan rada Školskog odbora
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji Planirani broj sati
Rujan Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole Donošenje Školskog kurikula na prijedlog Uiteljskog vijeda i ravnatelja