godiŠnji plan i program osnovne Škole ivane brliĆ

of 93 /93
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić Ogulin 1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ OGULIN ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 1
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 2
SADRAJ
1. PODACI O UVJETIMA RADA ................................................................................................................................... 5
1.1 PODACI O UPISNOM PODRUJU .................................................................................................................................. 5 1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI ............................................................................................................................... 5 1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ ....................................................................................................................................................... 7 1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA .......................................................................................................................... 8
1.4.1. Knjini fond škole ................................................................................................................................................. 8 1.5. PLAN OBNOVE I ADAPTACIJE .................................................................................................................................... 9
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U .................................. 12
2017./2018. ŠKOLSKOJ GODINI .................................................................................................................................. 12
2.1.1. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole ................................................................................. 18 2.1.2. Tjedna i godišnja zaduenja ostalih radnika škole ..................................................................................................... 18
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA......................................................................................................................... 19
3.1. RAD U JEDNOJ SMJENI ............................................................................................................................................. 19 3.3.PREHRANA UENIKA ............................................................................................................................................... 19 3.4.PRIJEVOZ UENIKA ................................................................................................................................................. 20
RASPORED DEURSTVA ........................................................................................................................................... 20
3.5. OBUKA PLIVANJA .................................................................................................................................................... 20 3.6.2. Nastava u kui .................................................................................................................................................. 25 3.6.3. Asistenti u nastavi .............................................................................................................................................. 25
4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ........................ 27 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ................................................................................ 27
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ................................ 32
5.1. PLAN RADA RAVNATELJA ........................................................................................................................................ 32 5.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA – PEDAGOGA ......................................................... 33 5.3. PLAN RADA INFORMATIARA, ADMINISTRATORA E – DNEVNIKA, E – MATICE I E - ŠKOLE ...................................... 36 5.5. PLAN RADA STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA.................................................................................... 38 5.6 PLAN I PROGRAM RADA KNJINIARAZA ŠKOLSKU GODINU 2017. /2018. ........................................... 40 5.7. PLAN RADA TAJNIŠTVA ..................................................................................................................................... 44 5.8. PLAN RADA RAUNOPOLAGATELJA ................................................................................................................ 46 5.11. POSLOVI ŠKOLSKOG MAJSTORA .................................................................................................................. 48 5.12. POSLOVI LOAA CENTRALNOG GRIJANJA ............................................................................................. 48 5.13. POSLOVI VOZAA ........................................................................................................................................... 49 5.14. POSLOVI NA PREHRANI UENIKA I NABAVE HRANE ............................................................................. 49 5.15. POSLOVI NA ODRAVANJU ISTOE I DOSTAVLJAKI POSLOVI ........................................................ 50
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA ............................................................................... 51
6.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA ................................................................................................................. 51 6.2. PLAN RADA VIJEA RODITELJA ..................................................................................................................... 53 6.3. PLAN RADA VIJEA UENIKA OSNOVNE ŠKOLE IVANE BRLI-MAURANI ŠK. GOD. 2017./2018. 56 6.4 PLAN RADA UENIKE ZADRUGE «REGO»OSNOVNE ŠKOLE IVANE BRLI - MAURANI OGULIN ZA ŠKOLSKU
GODINU 2017./2018. ..................................................................................................................................................... 59 PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PRI OŠ I. BRLI-MAURANI OGULIN ZA
2017./2018. GODINU ................................................................................................................................................. 61 6.6. PLAN RADA UITELJSKOG VIJEA ........................................................................................................................... 65 6.7. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEA ............................................................................................................................ 66
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I
POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE .................................................................................................................... 67
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 3
8.1. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI .................................................................................................................. 67 8. 2. PROJEKTI ........................................................................................................................................................... 71 8.3. PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE ZAŠTITE UENIKA ............................................................................................... 88 8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI .......................................................................................................................... 89
9. PRILOZI...................................................................................................................................................................... 93
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 4
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
upanija: Karlovaka
Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: www.os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
Šifra škole: 04-056-002
Ravnatelj škole: ANELKA SALOPEK
Zamjenik ravnatelja: Anka Ivoševi
Monika Milanovi Simica Maravi Ljubica Kuini
Tihana Šmit
Broj uenika u osnovnoj glazbenoj školi 77
Broj uenika s teškoama u razvoju: 16 (8 individualiziranih, 8 prilagoenih programa)
Broj uenika putnika: 57
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 19
Broj razrednih odjela RN-a: 8
Broj razrednih odjela PN-a: 11
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: DRENICA JASENAK KUINII
1 RO: 2. i 3. raz – kombinacija
2 RO : 5. i 6. r. 1 RO: 1., 2., 3. i 4. raz. – kombinacija
4 RO : 1. – 4. raz.
Broj smjena: Rad u jednoj smjeni.
Poetak i završetak smjene: Matina škola radi u jednoj smjeni i to prije podne 3. – VIII. razredi od 7,10 do 13,15 sati
Podruna škola Drenica radi u jednoj smjeni od 7,10 do 14,00 sati. Podruna škola Kuinii radi u jednoj smjeni i to: prije podne od 8,00 do 12,30 sati Podruna škola Jasenak radi od 8,00 do 12,20 sati
Broj radnika: 84
Broj uitelja razredne nastave: 14 + 2 PB
Broj uitelja u glazbenoj školi: 7
Broj strunih suradnika: 4 + 3 pripravnika HZZZ + 5 asistenata
Broj ostalih radnika: 17
Broj nestrunih uitelja: 2,5
Broj pripravnika: 3 pripravnika HZZZ + 5 asistenata
Broj mentora i savjetnika: 16
Broj voditelja SV-a: 1
Broj raunala u školi: 137 (matina škola, PŠD, PŠK, PŠJ)
Broj specijaliziranih uionica: 12 u MŠ+3 u PŠ Drenica+3 u OGŠ
Broj opih uionica: 17
Broj športskih dvorana: 1
Školska knjinica: 2 (matina škola, PŠD)
Školska kuhinja: 3 (matina škola, PŠD, PŠK)
1. PODACI O UVJETIMA RADA
1.1 Podaci o upisnom podruju
Ogulinsko podruje nalazi se u gorskom dijelu Hrvatske. Od samog centra Ogulina gdje je i Osnovna
škola Ivane Brli – Maurani na manjoj i veoj udaljenosti nalazi se nekoliko raspršenih naselja (Dujmii, Salopek selo, Kuinii, Turkovii, Puškarii, Markovii, Prapue, Sveti Petar, Zagrad, Podvrh, Drenovac, egar) iz kojih uenici dolaze u matinu školu. Uenici u školu preteno dolaze pješice, a jedan dio se prevozi autobusima. Uenici koji polaze nastavu u Podrunoj školi Drenica prevoze se školskim kombijem.
U sastavu Osnovne škole Ivane Brli – Maurani nalazi se tro razredna podruna škola Drenica (1 kombinirani odjel razredne nastave – 2. i 3. r. i 2 razredna odjela predmetne nastave – 5. i 6. r.) i 2 podrune škole razredne nastave; Kuinii (4 ista razredna odjela), Jasenak (1 kombinirani razredni odjel – 1. r.., 2. r., 3. r. i 4. r.).
Udaljenost od matine do najudaljenije podrune škole Drenica iznosi 38 km, što oteava komunikaciju, prisustvovanje sjednicama, organizaciju strunih zamjena, prisustvovanje strunim aktivima te eši uvid u ivot i rad škole.
1.2. Unutrašnji školski prostori
informatike uionice), ope opreme te eventualne teškoe u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadaa i programa kojima su uzrok prostorni uvjeti ili oprema, što bitno nedostaje u odnosu na normative u Pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
NAZIV PROSTORA (klasina uionica, kabinet,
knjinica, dvorana)
Broj Veliina
PREDMETNA NASTAVA
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 6
Hrvatski jezik 2 60
Likovna kultura 1 120
Glazbena kultura 1 70
Fizika 1 70
Produeni boravak 2 60
Fizika
Produeni boravak
Zbornica 1 20
Uredi 1 10
PODRUNA ŠKOLA KUINII
Dvorana za priredbe -
Zbornica 1 8
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 7
PODRUNA ŠKOLA JASENAK
U K U P N O: 39 14 2 2
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
1.3. Školski okoliš
Matina škola Ogulin
Matina škola u svom okolišu ima veliko asfaltirano igralište i dvorište, a koriste se za razne športske aktivnosti. Škola takoer ima i zelene površine veliine 900 m2. O zelenim površinama mladi cvjeari i ekolozi pod vodstvom svojih uitelja i tehnikog osoblja škole svakodnevno vodit e brigu; obnavljat e travu i ivicu, brinuti o cvijeu, posaditi još ukrasnog grmlja i cvijea.
Završilo se s ureenjem okoliša ispred glavnog ulaza u zgradu (zidi i poploavanje betonskim kockama te stepenice i ograda na školsko igralište). Podruna škola Drenica
Podruna škola Drenica smještena je u zdanju koje se poelo graditi pred trideset i tri godine u sklopu tadašnjeg Spomen podruja.
Vlasništvo zgrade i okoliša je Rješenjem Opinskog suda u Ogulinu od 25. sijenja 2013. godine u vlasništvu Škole, odnosno Karlovake upanije. U zgradi je ureen samo uioniki prostor, a vei dio zgrade i okoliša su nedovršeni.
Asfaltirano i opremljeno je školsko igralište. Sve više se posveuje panja školskom okolišu i to sadnji cvijea i ukrasnog grmlja. Podruna škola Kuinii
Na poetku školske godine 2016./2017. zapoelo se i završilo sa sanacijom zida ispred PŠ Kuinii te preusmjeravanja izlaza djece iz škole na sporednu, manju cestu. U veljai 2017. godine, predala se dokumentacija u Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost za projekt „Energetska obnova PŠ Kuinii“ te je u svibnju 2017. za naš projekt „Energetska obnova PŠ Kuinii“ odobreno 1,5 mil. kuna te e se izmijeniti stolarije, toplinska ovojnica, rekonstruirat e se nova kotlovnica na bio masu, izmijenit e se elektro instalacija, postavit e se LED rasvjeta, kroz elektro instalacije povui e se
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 8
i internet veza u svaku uionicu te se stavlja i izolacija po tavanskom dijelu zgrade. PŠ Kuinii ima i ureeno igralište.
Podruna škola Jasenak
Podruna škola Jasenak ima prostran okoliš škole. Dio ispred same zgrade je zatravljen i zasaena su crnogorina i bjelogorina stabla, a posaeno je i 14 stabala jabuka.
Potrebno je urediti kamenjar, ukrasno grmlje i ivicu, sanirati drvarnicu, popraviti stepenice i izmijeniti dotrajalu stolariju i izmijeniti krov škole što je aplicirano na natjeaj Ministarstva kulture te je kompletna dokumentacija predana u Ministarstvo kulture 15. rujna 2017.
1.4. Nastavna sredstva i pomagala
Istaknuti opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe).
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
Informatika oprema: 137 3
Ostala oprema:
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
1.4.1. Knjini fond škole
KNJINI FOND STANJE STANDARD
Struna literatura za uitelje 942 20,49
Ostalo 4260 U K U P N O 5548
S 1. rujnom 2017. godine dosadašnja knjiniarka je u mirovini. Zaposlena je nova knjiniarka te e se ponovna revizija provesti u vrijeme zimskih praznika.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 9
1.5. Plan obnove i adaptacije
Broj Naziv zahvata 1
Planirani iznos za 2017./2018.
Kratki opis zahvata 6
1. Izrada kotlovnice za grijanje na bio masu ili plin ili lo ulje
Cca. 2.000.000,00 kn
Izraena je projektna dokumentacija za novu kotlovnicu na bio masu
u 2018. godini EU Fondovi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost i Karlovaka upanija
Radi energetske uinkovitosti u podruju grijanja i uštede sirovine te izmjene postojee kotlovnice na lo ulje koje je skuplje, nuno je i potrebno osuvremeniti postojei sustav i prijei na grijanje na bio masu.
2. Izgradnja lifta – prilagodba osobama s invaliditetom
85.000,00 kn 900.000,00 kn
Dokumentacija Radovi
Novi projekt EU Fondovi, Karlovaka upanija ili putem javljanja na razne natjeaje
Ispunjavanje uvjeta Pravilnika o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 89/06 i 61/07)
3. Izmjena elektrinih instalacija u školi
1.002.148,65 kn Troškovnik 2018. Karlovaka upanija ili putem javljanja na razne natjeaje
Dana 17. studenog 2011. godine u Školi je proveden nadzor temeljem lanka 21. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,79/07, 38/09, 127/10) koji je obavila Dravna uprava za zaštitu i spašavanje, Podruni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, inspektorica ga. anka Renduli. Temeljem navedenog inspekcijskog pregleda u Školu je potrebno instalirati panik rasvjetu. Preporuka je takoer i obnoviti strujnu instalaciju koja datira još iz 1956. godine te ne zadovoljava tehnike uvjete koje je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureenja i graditeljstva
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 10
Broj Naziv zahvata 1
Planirani iznos za 2017./2018.
Novi projekt – 2018. godina
Karlovaka upanija
Nuna potreba u matinoj školi. Auto Fiat Brava star je preko 17 godina, ima preko 250 000 km i nesiguran je za vonju.
5. Obnova raunalne opreme u informatikoj uionici
60.000,00 kn Ponuda i troškovnik
Novi projekt – 2018./2019.
Proraun Rabljena raunala dobivena su u donaciji od Erste banke, koriste se ve 5 godina, a starija su od 15 godine te je nuna promjena i nadogradnja za potrebe izborne nastave informatike.
6. Obnova parketa u uionicama
20.000,00 kn Nije potrebna dokumentacija
Nastavak
Karlovaka upanija ili iz vlastitih sredstava
U nekim uionicama parket je stariji od 30 godina. Potrebna je njegova izmjena ili brušenje i lakiranje nekih uionica. Planiramo u 3 uionice matine škole izbrusiti i polakirati parket (to je HITNO).
7. Ureenje okoliša škole
Karlovaka upanija ili iz vlastitih sredstava
Nakon sanacije i preusmjeravanja oborinskih voda te završetka zidia i ograde od glavnog ulaza u zgradu prema školskom igralištu uz postavljanje sigurnosne ograde, potrebno je završiti s ureenjem okoliša i zasaditi ukrasno bilje i cvijee.
8. Ureenje sanitarnog vora i prostorije za preodijevanje za kuharice
50.000,00 kn Izrada troškovnika Ljeto 2018.
Karlovaka upanija ili javljanjem na Natjeaje
Prema nalazu sanitarne inspekcije potrebno je hitno osigurati kuharicama prostor za preodijevanje kao i sanitarni vor jer se sada preodijevaju u kuhinji.
9. Restauracija oslika plafonskog dijela kod glavnog ulaza u zgradu
80.000,00 Nije potrebna Jesen – zima 2017./2018.
Spomenika renta Grada Ogulina
Potrebno je restaurirati pojedine unutarnje dijelove prostora zgrade Matine škole koja je stari spomenik kulture sagraen 1891. godine uz posebne uvjete gradnje koje izdaje Konzervatorski odjel u Karlovcu i za naše podruje zaduen konzervator.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 11
10. Energetska obnova PŠ Kuinii
1,5 mil. kn Nije potrebna dokumentacija
Proljee 2018. Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost i Karlovaka upanija
Toplinska ovojnica, izmjena stolarije, rekonstrukcija kotlovnice na bio masu, izmjena elektro instalacija i postavljenje LED rasvjete, povlaenje internet mree u svaki prostor škole te izolacija po tavanskom dijelu zgrade.
11. Sanacija drvarnice PŠ Jasenak
30.000,00 kn Nije potrebna dokumentacija
Novi projekt Karlovaka upanija
Uslijed potresa koji je zabiljeen ovog i prošlog ljeta, dodatno je ošteena ionako dotrajala drvarnica te je potrebna hitna sanacija.
12. Izmjena krova i stolarije te sanacija stepenica kod glavnog ulaza
440.000,00 kn Nije potrebna dokumentacija
Proljee 2018. Ministarstvo kulture
Potrebno je hitno izmijeniti etiri prozora jer za vrijeme kiše podlijeva i voda ulazi u uionicu i na hodnike.
13. Rušenje «stare škole» PŠ Drenica
100.000,00 kn Troškovnik Odluka školskog odbora i osnivaa
Karlovaka upanija
«Stara škola» u Drenici u lošem je stanju te je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu za rušenje.
14. Agregat za struju 8.000,00 kn Nije potrebna dokumentacija
Novi projekt Karlovaka upanija
Zbog estog nestanka elektrine energije u zimskim mjesecima potrebno je nabaviti agregat za struju kako bi se izbjeglo pucanje cijevi i radijatora.
15. Kombi vozilo za prijevoz uenika putnika
200.000,00 kn Nije potrebna dokumentacija
Nova potreba Karlovaka upanija
Nuna potreba u Podrunoj školi Drenica je nabava kombi vozila za prijevoz uenika na relaciji Jasenak – Drenica. Kombi vozilo marke Wolksagen Auto star je preko 15 godina, prešao je 500 000 km i nesiguran je za prijevoz uenika putnika.
16. Izmjena stolarije u PŠ Drenica
200.000,00 kn Potreban troškovnik
Nova potreba Karlovaka upanija
Potrebno je izmijeniti kompletnu stolariju u PŠ Drenica koja je dotrajala, a dio stolarije i stakla na prozorima su popucala u poaru 2015. godine.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 12
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2017./2018. ŠKOLSKOJ GODINI
PODACI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA
Redni broj
God. Staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
1972. 24 Mag. prim. educ. VSS Ravnatelj 40 - - X
2. Anka Ivoševid 1964. 27 Prof. pedagogije VSS Pedagog 40 - - X 3. Marija Kolid 1962. 21 Dipl. bibliotekar VSS Knjiniar 40 - - X 4. Helena Vukelja 1979. 8 Dipl. logoped VSS Logoped 20 - - X 5. Martina anid 1983. 10 Prof. psihologije VSS Psiholog 40 - - X
Redni broj
God. Staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
MATINA ŠKOLA – RAZREDNA NASTAVA
6. Irena Bertovid 1961. 35 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 1 - X 7. Vesna Kurelac 1959. 35 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 1 - X 8. Suzana Kovaevid 1962. 33 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 1 - X 9. eljka Vucelid 1963. 32 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 1 - X
10. Alemka Lovniki 1967. 26 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 - - X 11. Milica Sušanj 1959. 37 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 1 - X 12. Glorija Domitrovid 1975. 18 Dipl. uitelj razredne nastave VSS Uitelj razredne nastave 40 - - X 13. Jasmina Prerad 1971. 24 Uitelj razredne nastave VSS Uitelj razredne nastave 40 - - X 14. Jasmina Salopek Smolid 1979. 13 Diplomirani uitelj s pojaanim
prog. iz eng. j. VSS
Uitelj engleskog jezika
X
15. Danica Blaškovid 1959. 25 Dipl. katehet VSS Vjerouiteljica RKT 40 - - X 16. Kristina Sušanj 1988. 3 Mag. prim. educ. VSS Uiteljica u produ. boravku 25 X
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 13
17. Renata Hasan 1978. 12 Diplomirani uitelj s pojaanim prog. iz eng. j.
VSS 25 X
MATINA ŠKOLA – PREDMETNA NASTAVA
18. Ivana Stipetid 1981. 13 Diplomirani uitelj s pojaanim prog. iz hrv. j.
VSS Uitelj hrvatskog jezika 40 - - X
19. Draga Šeremet 1955. 30 Nastavnik hrvatskog jezika VŠS Uitelj hrvatskog jezika 40 - - X 20. Nataša Mogon 1972. 16 Prof. hrvatskog jezika VSS Uitelj hrvatskog jezika 40 - - X 21. Tihana Salopek 1985. 8 Prof. mat. i informatike VSS Uitelj matematike i
informatike 40 - X
22. Marica upanid 1954. 42 Nastavnik matematike VŠS Uitelj matematike 40 2 - X 23. Suzana Ninkovid 1974.. 16 Prof.fizike i matematike VSS Uitelj matematike 40 - - X 24. Marina Turudid 1981. 14 Diplomirani uitelj s pojaanim
prog iz eng. jezika VSS
Uitelj engleskog jezika
X X
25. Marina Košenski Jagnjid 1982. 14 Diplomirani uitelj s pojaanimEJ VSS Uitelj engleskog jezika 40 - - X 26. Dubravka Mamula 1954. 41 Nastavnik biologije i kemije VŠS Uitelj biologije i prirode 20 - - X
27. Nikola Boievid 1982. 9 Prof. fizike i politehnike VSS Uitelj fizike i teh. kulture 40 - - X 28. Marina Šepac 1966 6 VSS Uitelj tehnike kulture 20 X 29. Ivana Vejzovid 1977. 15 Mag. organizacije rada škole VSS Uitelj povijesti 40 - X 30. Davorka Puškarid 1973. 18 Profesor geografije VSS Uitelj geografije 40 X 31. Marina Kirasid 1985. 7 Ing. biologije i kemije VSS Uitelj kemije 20 - - X 32. Adriana Vukelja 1979. 13 Diplomirani uitelj s pojaanim
programom iz likovne kulture VSS Uitelj likovne kulture 40 - - X
33. 34.
1986. 1957.
5 14
VSS VSS
29 29
- X
X
35. Katarina Magdid 1979. 7 Diplomirani uitelj s pojaanim prog. iz TZK
VSS
22 - - X
36. Milan Simid 1978. 8 Vjerouitelj VŠS Vjerouitelj 12 - - X 37. urica Cipek 1981. 10 Diplomirani uitelj s pojaanim
prog iz glazbene kulture
VSS Uitelj glazbene kulture
-
38. Vilko Sušanj 1957. 36 Profesor TZK VSS Uitelj TZK 40 2 - X 39. Tomislav Kljajid 1988. 1 Bogoslovni fakultet VSS Vjerouitelj RKT 40 - - X 40.
41. 42.
1979. 1989. 1986.
10 5 5
VSS VSS
40 8
X
X
X
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 14
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
God. Staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
43. Danijel Vuid 1988. 2 Gimnazija SSS Uitelj klavira 25 - X 44. Tomislav Kuinid 1972. 12 Prof. Gitare
VSS VSS
Uitelj gitare 40 - X
45. Edina Osmanovid 1973. 11 Prof. klavira VSS Uitelj klavira 40 - X 46. Tihana Šmit 1976. 11 Prof. Teorijske grupe predmeta VSS Uitelj solfeggia 40 - - X 47.
Ranko Rubeša 1979. 3 Gimnazija SSS Uitelj gitare 40 - X -
48. Slavica Špehar 1970. 9 Muziki suradnik SSS Uitelj klavira 15 - X 49.
50. Domagoj Vukovid Nikolina Halusek
1997. 1990.
1 2
God. Staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
51. Gordana Paen 1966. 27 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 - - X 52. Ljubica Kuinid 1953. 28 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 - - X 53. Ivanka Kirasid 1965. 29 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 - - X 54. Josipa Tarle 1969. 26 Nastavnik razredne nastave VŠS Uitelj razredne nastave 40 - - X 55. Dalibor anid 1980. 13 Diplomirani uitelj s pojaanim
prog iz eng. jezika VSS Uitelj engleskog jezika 12 - - X
56. Ivan Luketid 1985. 6 Katoliki bogoslovni fakultet VSS Vjerouitelj 16 - - X
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 15
PODRUNA ŠKOLA JASENAK
God. staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
57. Simica Maravid 1976. 19 Diplomirani uitelj raz. nast. VSS Uitelj razredne nastave 40 - - X
PODRUNA ŠKOLA DRENICA
God. staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
58. Dostana Zrnid 1955. 39 Uiteljska škola SSS Uitelj razredne nastave 40 2 - X 59.
60.
VSS
VSS
32
12
X
X 61. Ana Musulin 1979. 13 Prof. hrvatskog jezika VSS Uitelj hrvatskog jezika 40 - X 62. Neven Perid 1984. 7 Prvostupnik matematike VSS Uitelj matematike 24 - - X 63. Anita Belanid 1978. 5 Dr. ekologije. VSS Uitelj prirode 30 - X 64. Milan Krikovid 1962. 29 Dipl. u. s pojaanim
programom iz hrv. j. VSS Uenje srp. j. i k. 40 - X X
65. Miloš Orelj 1955. 21 Nastavnik povijesti, zemljopisa VŠS Vjerouitelj i uenje srp.j. i k. i povijesti
32 - - X
66. Dario Škrtid 1982. 6 Profesor geografije VSS Uitelj geografije 7, 3 - - X 67. Igor Malnar 1981. 4 Profesor likovne kulture VSS Uitelj srpskog jezika i kulture 4 - - X
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 16
PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA
God. Staa
u školi
Norma Bonus Status rad odn.
O N
68. Marija Brozovid 1979. 8 Magistra prava VSS Tajnica škole 40 - - X
69. Anka Paukovid 1956. 20 Ekonomski tehniar SSS Raunopolagatelj 40 - - X
70. Jadranka Cindrid 1961. 37 Ekonomska škole SSS Kuharica 40 - - X
71. Ranko Radulovid 1955. 10 Ing. cestovnog prometa VŠS Domar i loa 40 - - X
72. Branko Prebeid 1955. 21 Tehnika škola SSS Loa i domar 40 - - X
73. Milka Salopek 1954. 32 NKV NKV Spremaica 40 - - X
74. Jasna Ribid 1961. 33 NKV NKV Spremaica 40 - X
75. Nadeda Katalinid 1978. 4 Administrativni tajnik SSS Spremaica 30 - - X
76. Milana Maravid – zamjena za Nadedu Katalinid
1975. 2 NKV NKV Spremaica 30 - X -
77. Marica Luketid 1956. 25 NKV NKV Spremaica 40 - - X
78. Marica Stipetid 1957. 24 NKV NKV Spremaica 40 - - X
79. Dubravka Stipetid 1966. 23 Frizer SSS Spremaica - dostavlja 40 - - X
80. Marijan Magdid 1954. 30 Strojobravar KV Školski majstor 40 - - X
81. Renata Kuinid 1968. 30 Samostalni kuhar SSS Kuhar 40 - - X
82. Mirjana Ivoševid 1959. 28 Samostalni kuhar SSS Kuhar 40 - - X
83. Dijana Draškovid 1974. 3 Samostalni kuhar SSS Kuhar 20 - - X
84. Anica Kosanovid 1967. 19 NKV NKV Spremaica 20 - - X
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 17
Zaduenja uitelja u razrednoj i predmetnoj nastavi u šk. god. 2017./2018. NAPOMENA: Tablica sa zaduenjima u prilogu, na kraju Godišnjeg plana!
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 18
2.1.1. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole
Red. broj
(od – do) Broj sati tjedno
Broj sati godišnjeg zaduenja
1. Anelka Salopek mag. prim. educ. ravnateljica 7,30 -15,30 40 1752
2. Anka Ivoševi prof. pedag. pedagoginja 7,45-13,45 40 1752
3. Martina ani prof. psihol. psihologinja 7,30 -13,30 40 1752
4. Helena Vukelja prof. logop. logopedinja PON i SRI: 7,30-13,30
PET: 10,30-13,30 20 876
5. Marija Koli dipl. bibliot knjiniarka 7,00 – 13,00 40 1752
2.1.2. Tjedna i godišnja zaduenja ostalih radnika škole
Red. broj
2. Anka Paukovi Šef raunovodstva 7.30-15.30 40 1752
3. Marijan Magdi
4. Branko Prebei
40 1752
6. Renata Kuini Kuharica
10. Jasna Ribi Spremaica Deurna: 7.00-15.00 i
12.00-20.00
PODRUNA ŠKOLA DRENICA
1752
40 1752
6.00-8.00 12.30-14.30
20 876
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 19
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA
3.1. Rad u jednoj smjeni
Matina škola kao i sve podrune škole, od šk. god. 2016./2017., rade u jednoj smjeni (jutarnjoj) i to od 7,10 do 13,15 sati te poslije 13, 30 sati je vrijeme predvieno za izvannastavne aktivnosti. Podruna škola Jasenak radi prije podne u jednom razrednom odjelu kojeg ine uenici I., II., III. i IV. kombiniranog razreda od 8,00 do 12,20 sati. 3.2. Produeni boravak Ušk. god. 2016./2017. Osnovna škola Ivane Brli – Maurani krenula je s organizacijom rada produenog boravka za 18 uenika (jedna heterogena skupina uenika od 1. – 4. r. gdje su roditelji plaali 30%, a Grad Ogulin 70% plae za uiteljicu u produenom boravku). Od ove šk. god. 2017./2018., Grad Ogulin je donio Odluku o financiranju još jedne uiteljice za rad u produenom boravku zbog velikog interesa roditelja (29 uenika, od toga 14 prvašia). Donesena je Odluka Grada Ogulina o financiranju plae za dvije uiteljice u omjeru 50% : 50% što znai da e 50% sredstava za plae uiteljica izdvojiti Grad Ogulin., a ostalih 50% iz uplata roditelja. . ORGANIZACIJA RADA PRODUENOG BORAVKA UNAŠOJ ŠKOLI U našoj je školi produeni boravak organiziran za uenike 1., 2., 3. i 4. razreda. Dnevno trajanje produenog boravka je od 11,30 do 16,30 sati (nakon redovne nastave koja se odrava u prijepodnevnim satima). U razrednom odjelu rade dva uitelja, jedan prije podne u redovitoj nastavi, drugi poslije podne u produenom boravku. Oba uitelja zajedniki programiraju nastavne sadraje, dogovaraju se o zajednikim i odvojenim aktivnostima. Od ove školske godine zaposlena su dva uitelja u produenom boravku. Jedna uiteljica radi samo s prvašiima, a druga s uenicima 2., 3. i 4. razreda. Raspored aktivnosti u produenom boravku U 11,30 sati uenici s uiteljem produenog boravka odlaze na ruak. Nakon ruka predvien je kratki odmor, a zatim od 13,00 do 14,00 sati predvieno je za pisanje zadae. Nakon napisane zadae dolazi vrijeme za igru, odmor i rekreaciju po slobodnom izboru uenika ili razliite, programirane sportsko-rekreativne aktivnosti, razliiti tipovi radionica – likovne, glazbene, komunikacijske i druge, mala projektna istraivanja, dramatizacije i niz drugih organiziranih aktivnosti koje kreira uitelj uz pomo uenika. Odlazak na uinu je u 14,30 sati. Preostalo vrijeme uitelj s uenicima provodi razliite slobodne aktivnosti te su od ove školske godine uenici produenog boravka ukljueni i u Univerzalnu športsku školu. Grad Ogulin je osigurao financijska sredstva za 50% plae za dva djelatnika u našoj školi, a ostatak plaaju roditelji: 220 kn fiksni dio (za preostalih 50 % plae za djelatnika koji radi u produenom boravku) i 10 kn varijabilni dio koji se odnosi na plaanje ruka i uine što ovisi o broju radnih dana u pojedinom mjesecu.
3.3.Prehrana uenika
U matinoj i podrunim školama Drenica i Kuinii za uenike i djelatnike se organizira prehrana u školskoj kuhinji. Pripremaju se tri topla obroka tjedno, mlijeni napitci i suhi obrok.
U Podrunoj školi Jasenak uenici u dogovoru s roditeljima donose marendu od kue. I ove školske godine, kao i prošle, ukljueni smo u provedbu nacionalnog programa
„Shema školskog voa – Jedem voe, mislim zdravo!“i u provedbu programa „Mlijeko u školama“ koji svoj djeci od prvog do etvrtog razreda osigurava tjedno jedan obrok svjeeg voa i povra i 0, 2 dl mlijeka. Kroz projekt Osnivaa – Karlovake upanije koja se javila na Natjeaj Ministarstva socijalne politike i mladih, ove šk. god. 2017./2018. osigurani su besplatni obroci za 218 uenika naše Škole po cijeni 5 kn po danu, a za još 12 uenika Grad Ogulin je osigurao sredstva te ih oslobodio plaanja školske kuhinje.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 20
3.4.Prijevoz uenika
Prijevoz uenika organizira se na nekoliko naina. Javnim autobusnim prijevozom koji je prilagoen poetku i završetku nastave prevoze se
uenici u matinoj školi i to:
uenici V. – VIII. razreda iz prigradskih naselja Ribaria – jedna autobusna linija; Trošmarije, Munjasa, Miria – druga autobusna linija; Vrela, Jasenka, Musulinskog Potoka, Puškaria – trea autobusna linija te
uenici I. – IV. razreda iz prigradskih naselja Musulinski Potok, Bjelsko, Puškarii, Sveti Petar – jedna autobusna linija; Trošmarije – druga autobusna linija.
U Podrunu školu Drenica uenici se na nastavu dovoze školskim kombijem iz zaseoka Drenice i Jasenka.
RASPORED DEURSTVA Matina škola – I. smjena
Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak
Prizemlje I. Bertovi M. Turudi T. Kljaji S. Kovaevi A. Vukelja
N. Boievi . Cipek N. Mogon. M. Šepac I. Vejzovi
I. kat
.
I. Stipeti M. upani M. Lesi D. Puškari D. Puškari
II. kat V. Kurelac
Uina
Uitelj koji se nalazi u razredu drugi školski sat je ujedno i deurni nastavnik za vrijeme podjele uine. Uionicu s uenicima napušta tek kada svi uenici pojedu i deurni uenici odnesu posue u školsku kuhinju.
Dvorište
Uenici smiju izlaziti na školsko dvorište za vrijeme dva velika odmora: od 9, 35 – 9, 45 i od 10, 35 – 10, 45 sati. Organizirano je deurstvo uitelja, asistenata i pripravnika za vrijeme velikih odmora u školskom dvorištu, ali i
struna sluba škole deura.
Putnici Za svaki tjedan uitelji satniari izrauju i raspored deurstva nastavnika za deurstvo s uenicima putnicima i za
deurstvo s uenicima koji ekaju autobus. Uenici koji ne polaze izborne predmete taj sat borave u Školskoj knjinici.
Deurstvo kod autobusa: Marina Kirasi, Dubravka Mamula, Adriana Vukelja, Tomislav Kljaji, Suzana Ninkovi.
U podrunim školama zbog manjeg broja uenika i djelatnika organizacija deurstava je nešto drugaija:
- PŠ Drenica – u prizemlju svakodnevno deura domar Ranko Radulovi i spremaica Milana Maravi ( zamjena za porodiljni za Nadedu Katalini), a na katu gdje se nalaze uenici viših i niih razreda deuraju predmetni nastavnici i uiteljica razredne nastave koji rade u toj podrunoj školi ( Adriana Vukelja, Anita Belani, Neven Peri, Milan Krikovi, Katarina Magdi, Ana Musulin, Ankica Salopek, Dario Škrti, Dostana Zrni, Monika Milanovi, urica Cipek, Igor Malnar, Nikola Boievi i Miloš Orelj). Svi uenici uinaju u blagovani škole koja se nalazi u prizemlju školske zgrade i deurstvo s uenicima tom prilikom provodi uiteljica Dostana Zrni.
- PŠ Kuinii – svakodnevno deuraju na hodniku sve razredne uiteljice ili uitelji koji se nalaze u smjeni, odnosno prema rasporedu sati.
- PŠ Jasenak – kompletnu brigu i skrb o uenicima ini uiteljica Simica Maravi te uitelji koji dolaze u tu školu prema priloenom rasporedu sati.
3.5. Obuka plivanja
Za uenike IV. razreda i ove školske godine organizirat e se obuka za neplivae u sklopu Škole u prirodi. Financijska sredstva za profesora plivanja, bazen i ostale troškove sve ove godine osigurava Grad Ogulin.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 21
KALENDAR RADA OŠ IVANE – BRLID MAURANID OGULIN ZA 2017./2018.
RUJAN 19 LISTOPAD 22 STUDENI 21 PROSINAC 16
P 4 11 18 25 P 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27 P 4 11 18 25
U 5 12 19 26 U 3 10 17 24 31 U 7 14 21 28 U 5 12 19 26
S 6 13 20 27 S 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29 S 6 13 20 27
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29 P 6 13 20 27 P 3 10 17 24 P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30 S 7 14 21 28 S 4 11 18 25 S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 N 1 8 15 22 29 N 5 12 19 26 N 3 10 17 25 31 7
SIJEANJ 13 VELJAA 20 OUJAK 20 TRAVANJ 14
P 1 8 15 22 29 P 5 12 19 26 P 5 12 19 26 P 2 9 16 23 30
U 2 9 16 23 30 U 6 13 20 27 U 6 13 20 27 U 3 10 17 24
S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28 S 7 14 21 28 S 4 11 18 25
4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
P 5 12 19 26 P 2 9 16 23 P 2 9 16 23 30 P 6 13 20 27
S 6 13 20 27 S 3 10 17 24 S 3 10 17 24 31 S 7 14 21 28
N 7 14 21 28 N 4 11 18 25 N 4 11 18 25 N 1 8 15 22 29
SVIBANJ 21 LIPANJ 10
P 7 14 21 28 P 4 11 18 25
U 1 8 15 22 29 U 5 12 19 26
S 2 9 16 23 30 S 6 13 20 27
3 10 17 24 31 7 14 21 28
P 4 11 18 25 P 1 8 15 22 29
S 5 12 19 26 S 2 9 16 23 30
N 6 13 20 27 N 3 10 17 24
I. polugodište 4. 9. – 22. 12. 2017. 78 NRD
II. polugodište 15. 1. – 15. 6. 2018. 98 NRD
176 NRD
Proljetni odmor 29.3.18. – 6. 4. 18.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 22
Mjesec
dani
do
Studijsko putovanje
12. I. 2018. g.
do 15. VI.
od 18. VI. do 31.
VIII. 2018. godine
BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE
- 1. XI. Svi sveti
- 26. XII. Sv. Stjepan prvomuenik - blagdan Republike Hrvatske
- 1. I. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske
- 6. I. Bogojavljanje - Tri kralja
- 1. IV. Uskrs - Nedjelja Uskrsnua Gospodnjeg
- 2. IV. Uskrsni ponedjeljak
- 31. V. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske
- 22. VI. Dan antifašistike borbe - blagdan Republike Hrvatske
- 25. VI. Dan dravnosti - blagdan Republike Hrvatske
- 5. VIII. Dan domovinske zahvalnosti – blagdan Republike Hrvatske
- 15. VIII. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 23
3.6. Podaci o broju uenika i razrednih odjela MATINA ŠKOLA
Razred uen ika
Prehrana Putnika U boravku Ime i prezime
razrednika
pro d.
II. a 28 1 12 0 0 27 0 2 1 0 2 Vesna Kurelac
II. b 19 1 13 0 0 20 0 1 0 0 3 eljka Vuceli
UKUPNO 47 2 25 0 0 47 0 3 1 0 5
III. a 23 1 6 0 0 23 0 2 0 0 1 Milica Sušanj
III. b 23 1 12 0 1 23 0 2 0 0 7 Jasmina Prerad
UKUPNO 46 2 18 0 1 46 0 4 0 0 8
IV. a 20 1 13 0 2 20 0
3 0 0 0 Alemka Lovniki
IV. b 22 1 12 0 1 22 0
1 1 0 2 Glorija Domitrovi
UKUPNO 42 2 25 0 3 42 0 4 1 0 2
I. a 17 1 9 0 0 17 0 0 0 0 7 Irena Bertovi
I. b 17 1 8 0 0 17 0
0 0 0 7 Suzana Kovaevi
UKUPNO 34 2 17 0 0 34 0 1 0 0 14 UKUPNO
I.–IV. 170 8 85 0 4 169
0
12 2 0 29
VI. a 25 1 12 0 0 21 0 0 0 0 0 Draga Šeremet
VI. b 25 1 8 0 3 19 0 0 3 0 0 Marina Šepac
UKUPNO 50 3 30 0 3 61 0 0 3 0 0
VII. a 23 1 7 1 1 25 0 2 0 0 0 Marina Turudi
VII. b 18 1 13 0 1 23 0
1 0 0 0 Marina Košenski Jagnji
VII. c 21 2 0 2 Mirjana Lesi
UKUPNO 62 2 20 0 4 48 0 3 2 0 0
VIII. a 18 1 8 0 2 21 0 1 6 0 0 Ivana Stipeti
VIII. b 18 1 9 1 0 17 0 1 3 0 0 Suzana Ninkovi
VIII. c 16 1 12 0 0 22 0 0 0 0 0 Ankica Salopek
UKUPNO 52 3 29 0 2 60 0 2 9 0 0
V. a 21 1 12 0 0 20 0 1 0 0 0 Adriana Vukelja
V. b 21 1 11 0 1 21 0 1 2 0 0 urica Cipek
V. c 20 1 9 0 1 20 0 2 1 0 0 Tomislav Kljaji
UKUPNO 62 3 32 0 2 61 0 4 3 0 0
UKUPNO
V. – VIII.
226 11 101 2 11 217 0 9 17 0 0
UKUPNO
I. – VIII.
395 19 186 2 16 388 0 21 22 0 0
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 24
PŠ DRENICA
razrednika uina objed 3 do
5 km 6 do
10 km cije. prod.
II. 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
II#. 1 - 2 0 0 1 0 2 1 0 0 Dostana Zrnid
UKUPNO I.–IV.
2
0 2 1 0 0
V. 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 Monika Milanovid
VI. 3 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 Ana Musulin
UKUPNO V. – VIII.
6
UKUPNO I. - VIII.
8
PŠ JASENAK
razrednika uina objed 3 do
5 km 6 do
10 km cije. Prod.
I. 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Simica Maravid
II. 2 - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Simica Maravid
III 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Simica Maravid
IV. 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Simica Maravid
UKUPNO I.–IV.
7 1 6 0 0 0 0 0 6 0 0
PŠ KUINII
razrednika uina objed 3 do
5 km 6 do
10 km cije. Prod.
I. 13 1 11 0 0 13 0 0 0 0 0 Josipa Tarle
II. 17 1 14 0 0 17 0 0 0 0 0 Ljubica Kuinid
III 9 1 5 0 0 9 0 0 0 0 0 Gordana Paen
IV. 20 1 10 0 1 20 0 0 0 0 0 Ivanka Kirasid
UKUPNO I.–IV.
59
__________________kombinirani razredni odjel
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 25
3.6.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada
Rješenjem odreen oblik rada
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Model individualizacije 0 0 1 2 0 2 3 0 8
Prilagoeni program 0 0 0 2 2 1 1 2 8
Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6.2. Nastava u kui
Ovaj oblik rada bit e potrebno organizirati tijekom školske godine za uenika Mateja Puškaria, za uenika 8. c razreda Matine škole koji se nalazi na duljem bolnikom lijeenju zbog teškog oblika apoplastine leukemije. Kada se ukae potreba za ovakvim oblikom nastave Škola e to zatraiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
3.6.3. Asistenti u nastavi
Ove školske godine u suradnji s Karlovakom upanijom i Upravnim odjelom za školstvo imamo 2 asistenata koji se financiraju iz projekta „Karlovaka upanija za inkluzivne škole“ na koji se javio Upravni odjel za školstvo Karlovake upanije. Od Udruge Radost dobili smo još 3 asistenta kroz projekt „Bez prepreka do ivotnih kompetencija“. Potreban nam je vei broj asistenata jer imamo sve vei broj uenika s posebnim potrebama kojima je nuno potreban asistent (pomonik) u nastavi. U suradnji s osnivaem i drugim institucijama zainteresiranim za poboljšanje kvalitete rada uenika s posebnim potrebama pratit emo potrebne natjeaje te se javljati na njih.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 26
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
U ovu tablicu su uneseni podatci za sve razrede matine škole i podrunih škola.
Nastavni predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano
T G T G T G T G T G T G T G T G T G
Hrvatski jezik 20 700 15 525 20 700 15 525 20 700 15 525 12 420 12 420 129 4515
Likovna kultura 4 140 3 105 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 105 27 945
Glazbena kultura 4 140 3 105 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 105 27 945
Strani jezik 8 280 6 210 8 280 6 210 12 420 9 315 9 315 9 315 67 2345
Matematika 16 560 12 420 16 560 12 420 16 560 12 420 12 420 12 420 108 3780
Priroda 6 210 6 210 12 420
Biologija 6 210 6 210 12 420
Kemija 6 210 6 210 12 420
Fizika 6 210 6 210 12 420
Priroda i društvo 8 280 6 210 8 280 9 315 31 1085
Povijest 8 280 6 210 6 210 6 210 26 910
Geografija 6 210 6 210 6 210 6 210 24 840
Tehnika kultura 4 140 3 105 3 105 3 105 13 455
Tjelesna i zdr. kultura
12 420 9 315 12 420 6 210 8 280 6 210 6 210 6 210 65 2275
UKUPNO: 72 2520 54 1890 72 2520 54 1890 88 3080 69 2415 78 2730 78 2730 565 19775
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 27
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka
izborne nastave Vjeronauka – rimokatoliki
Danica Blaškovi 4 140
UKUPNO
V je
r o
n a
u k
UKUPNO
UKUPNO
PŠ Kuinii
V je
r o
n a
u k
Razred Broj
2 70
UKUPNO
- izborne nastave vjeronauka – pravoslavni
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 28
Matina škola
V je
r o
n a
u k
V je
r o
n a
u k
V. 1
VI. 2
UKUPNO
UKUPNO
* odgojno-obrazovna skupina uenika sastavljena od više razreda
PŠ Drenica
V je
r o
n a
u k
Razred Broj
UKUPNO
V je
r o
n a
u k
VI. 3 1
UKUPNO
UKUPNO
PŠ Jasenak
V je
r o
n a
u k
Razred Broj
II. 2 Miloš Orelj
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 29
III. 2
IV. 2 1 2 70
UKUPNO: 7 1 2 70
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika – NJEMAKI JEZIK
N je
m a
k i
UKUPNO
IV. – VIII. 61 7 16 560
Napomena: u tablicu su uneseni podaci za Matinu školu, PŠ Kuinii i PŠ Drenica.
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
In fo
rm a
ti k
Bertovi 6 210
VIII. 52 3 D. Bertovi, M. Lesi 6 210
UKUPNO
PŠ Drenica
In fo
rm a
ti k
UKUPNO
VII. – VIII. 6 1 2 70
4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta
Matina škola
U e
n je
PŠ Drenica
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 30
U e
n je
s rp
sk o
g j
ez ik
a i
k u
lt u
V. 3 1 M. Krikovi, M.
Orelj, I. Malnar
Orelj, I. Malnar 5 175
VII. - -
VIII. - -
Orelj
UKUPNO
PŠ Jasenak
U e
n je
Red.
izvršitelja T G
1. Hrvatski jezik -
2. Hrvatski jezik -
3. Hrvatski jezik -
4. Hrvatski jezik -
5. Hrvatski jezik -
6. Hrvatski jezik -
7. Hrvatski jezik -
8. Hrvatski jezik -
9. Hrvatski jezik -
10. Hrvatski jezik -
11. Hrvatski jezik -
12. Hrvatski jezik –
13. Hrvatski jezik –
14. Hrvatski jezik -
Smoli 16. Engleski jezik 1. – 3. r.
Ku. 8 1 35 Dalibor ani
UKUPNO I. - IV. 110 20 700
17. Hrvatski jezik 5. – 8. 15 1 35 Draga Šeremet
18. Hrvatski jezik 5. – 7. 15 1 35 Nataša Mogon
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 31
19. Hrvatski jezik 5. i 6. PŠD 4 2 70 Ana Musulin
20. Engleski jezik 5. – 7.. 15 1 35 Marina Turudi
21. Engleski jezik 5. b, 6. B 10 1 35 Marina Košenski
Jagnji 22. Matematika 5. 15 1 35 Tihana Salopek
23. Matematika 6. i 7. 20 2 70 Marica upani
24. Matematika 8. 15 1 35 Suzana Ninkovi
25. Matematika 5. PŠD. 2 1 35 Neven Peri
26. Fizika 7. i 8. 10 1 35 Suzana Ninkovi
27. Kemija 7. i 8. 10 1 35 Marina Kirasi
28. Kemija 8. c 8 1 35 Ankica Salopek
29. Povijest 5. – 8. 15 1 35 Ivana Vejzovi
UKUPNO V. - VIII.
154 15 525
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Red.
izvršitelja T G
4. Matematika 4. r PŠK 10 2 70 Ivanka Kirasi
5. Engleski jezik 4. a, b 15 2 70 Jasmina Salopek
Smoli
UKUPNO I. - IV. 55 7 245
6. Hrvatski jezik 7. a, 8. b 10 1 35 Draga Šeremet
7. Hrvatski jezik 7. c 6 1 35 Nataša Mogon
8. Hrvatski jezik 8. a, 8. c 10 1 35 Ivana Stipeti
9. Hrvatski jezik 5. i 6.
PŠD 2 2 70 Ana Musulin
10. Engleski jezik 8. a, 8. c 8 1 35 Marina Turudi
11. Engleski jezik 7. b, 7. C,
8. C 10 2 70 Marina Košenski
Jagnji 12. Matematika 5. 10 1 35 Tihana Salopek
13. Matematika 8. 10 1 35 Suzana Ninkovi
14. Matematika 6. i 7. 15 2 70 Marica upani
15. Matematika 6. PŠD 2 1 35 Neven Peri
16. Fizika 8. 8 1 35 Suzana Ninkovi
17. Mladi tehniari 5. – 8. 15 1 35 Nikola Boievi
18. Tehnika kultura 5. – 8. 15 2 70 Marina Šepac
19. Priroda 5. i 6. 10 2 70 Anita Belani
20. Kemija 7. i 8. 10 1 35 Marina Kirasi
21. Povijest 8. 10 1 35 Ivana Vejzovi
22. Geografija 5. – 8. 15 2 70 Davorka Puškari
23. Njemaki jezik 5. – 8. 15 2 70 urica Kirasi
Prtenjaa
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 32
24. Informatika 5. – 8. 15 2 70 Mirjana lesi
25. Robotika 5. – 8. MŠ 15 1 35 Danko Bertovi
26. Vjeronauna olimpijada 5. – 8. MŠ 15 4 140 Tomislav Kljaji
UKUPNO V. - VIII.
226 32 1120
OSTALIH RADNIKA
I. Poslovi na planiranju i programiranju rada za poetak školske godine (nastavni plan i program po razrednim odjelima sa zaduenjima uitelja – tjedna i godišnja satnica, godišnji fond sati po predmetima, plan izborne nastave, slobodne aktivnosti, obuka neplivaa, prehrana i prijevoz uenika, uenici po prilagoenom programu i daroviti, plan kulturne javne djelatnosti, kalendar škole, izleti – ekskurzije, dodatna i dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti, vanjsko vrednovanje i samovrednovanje, profesionalna orijentacija uenika osmih razreda, plan i program aktivnosti «Oprez djeco», zdravstveni odgoj i zaštita, graanski odgoj, sigurnost uenika, struno usavršavanje uitelja, plan i program razrednih vijea i Vijea uitelja, ureenje školskog prostora, okoliša, nabavka nastavnih pomagala i uila, plan adaptacije i izgradnje novog prostora 735 sati
II. Praenje i ostvarenje godišnjeg programa rada škole
praenje nastave prema Nastavnom planu i programu, 2006
– Konzultativne posjete nastavnim satovima i to: o za razrednu nastavu matine škole u I. polugodištu 10 sati o za razrednu nastavu matine škole u II. polugodištu 5 sati o za Podrunu školu Kuinii u I. polugodištu 4 sata o za Podrunu školu Kuinii u II. polugodištu 2 sata o za Podrunu školu Jasenak u I. i 2 sata u II. polugodištu 2 sata o za Podrunu školu Drenica za razrednu nastavu u I.
polugodištu 2 sata i u II. polugodištu 2 sata o za Podrunu školu Drenica za predmetnu nastavu u I.
polugodištu 3 sata i u II. polugodištu 5 sata o posjete nastavi – «tim praenja» 30 sati
voenje oevidnika o posjeti nastavnim satovima i voenju nastavnih priprema 20 sati
rad s nastavnicima i razvojno pedagoškom slubom 40 sati
prisustvovanje nastavi uitelja pripravnika 20 sati
vršenje uvida u pedagošku dokumentaciju (dnevnik, matina knjiga, e – Dnevnik, e – matica i svjedodbe) 40 sati
kontroliranje izvršenja zadataka (izvješa) 30 sati
rad s upravnim i strunim tijelima Škole 30 sati
struno usavršavanje putem literature i putem strunih skupova 40 sati
priprema i voenje sjednica vijea uitelja 40 sati
individualni razgovori s roditeljima djece koja imaju odreene probleme u uenju i vladanju 40 sati
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 33
individualni razgovori s uenicima 28 sati
prisustvovanje roditeljskim sastancima i razrednim vijeima 50 sati
suradnja s kulturnim ustanovama (posjeivanjem kazališnih predstava, izlobi i drugih priredbi kulturnog i umjetnikog karaktera) 50 sati
suradnja s pedagogom škole na rješavanju odgojnih problema i svih drugih aktivnosti s ciljem u poboljšavanju u uspjehu i vladanju uenika 30 sati
suradnja sa crkvenim institucijama 10 sati
suradnja s Uenikim domom 5 sati
suradnja s drugim školama (osnovnim i srednjim) 10 sati
suradnja sa suradnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Karlovake upanije, Grada Ogulina 50 sati
predstavljanje škole 40 sati
donošenje rješenja iz radnog odnosa 20 sati
obavljanje poslova predvienih Zakonom, Statutom i drugim opim aktima 164 sati
suradnja sa strunim suradnikom – knjiniarkom (nabavka novih naslova i dr.) 20 sati
rad na uvoenju inovacija u nastavnom procesu – informatiko opismenjavanje uitelja 10 sati
rad s roditeljima i nastavnicima na poboljšanju sigurnosti uenika 15 sati
prisustvovanje strunim skupovima ravnatelja na razini upanije te u organizaciji Ministarstva znanosti
- izvješe ravnatelja o radu VR, UV i ŠO 40 sati
ostali poslovi 65 sati _______________ Ukupno: 1752 sati
5.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA – PEDAGOGA
I. faza PRIPREME ZA ŠKOLSKU GODINU
planiranje i programiranje – suradnja u izradi pojedinih dijelova Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma ( godišnji fond sati po predmetima, izvannastavne aktivnosti, nastavni plan i program po razrednim odjelima sa zaduenjima nastavnika i tjednim i godišnjim brojem sati, programi rada strunih tijela škole kao i program Strune slube, Uiteljskog vijea, strunih aktiva, program humanistiko – komunikacijskog ozraja škole, program zdravstvene i socijalne zaštite uenika, program rada razrednika, planove za satove razrednika i sl.). 100 sati
II. faza tijekom realizacije odgojno – obrazovnog programa
rad u Komisiji za upis u prvi razred, realizacija predbiljebi te formiranje razrednih odjela prvih razreda 60 sati
praenje i realizacije nastavnih programa i rašlamba uspjeha na kraju pojedinih razdoblja, te predlaganje mjera za poboljšanje uspjeha uenika 100 sati
briga o pravilnoj dnevnoj, tjednoj i godišnjoj optereenosti uenika u obliku pomoi u izradi rasporeda sati 10 sati
briga o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti uenika 40 sati
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 34
rad na odgojnoj problematici, rješavanje posebnih odgojno - obrazovnih problema (npr. odgojna zapuštenost, poteškoe u savladavanju nastavnog gradiva, ponašanje uenika i sl.) 100 sati
savjetodavni rad s uenicima, roditeljima, nastavnicima i svim ostalim subjektima škole i školskog okruja l00 sati
rad na uvoenju inovacija u nastavni proces – od korištenja audio – vizualnih nastavnih sredstava, novih nastavnih sustava i metoda i sl. 20 sati
rad na profesionalnom informiranju i orijentiranju uenika 50 sati
rad s nastavnicima poetnicima i pripravnicima, izrada programa, administrativni poslovi 30 sati
suradnja s nastavnicima oko strunog, pedagoškog i metodikog permanentnog usavršavanja 40 sati
upuivanje nastavnika u odreene postupke s uenicima kod kojih se javljaju razliite smetnje, bilo zdravstvenog, emocionalnog, socijalnog, intelektualnog ili drugog karaktera 70 sati
predlaganje i utvrivanje smjernica koje treba poduzeti radi optimalizacije efikasnosti odgojno – obrazovnog rada: rašlamba uinjenog s pokazateljima i smjernice za budui rad u suradnji sa psihologom škole 50 sati
zajedniki rad s logopedom škole 30 sati
akcija istraivanja 10 sati
praenje uspjeha uenika od osnovne škole do kraja školovanja 10 sati Praenje realizacije nastavnih satova za školsku godinu 2014./15.
MATINA ŠKOLA:
predmetna nastava 40 sati PODRUNE ŠKOLE: Kuinii 6 sati
Jasenak 2 sata Drenica – razredna nastava 4 sata Drenica – predmetna nastava 9 sati
Povjerenstvo za ostvarivanje pripravnikog staa 8 sati Nastavnici poetnici do 5 godina staa 10 sati Posjete (tim praenja) nastavi 5 sati Posjete prema pozivu nastavnika (inovacije) 10 sati Ostali oblici nastavnog rada:
izborni program
dopunska nastava
dodatna nastava
sat razrednika
izvannastavne aktivnosti Osnovna funkcija pedagoga je promicanje odgojno – obrazovne djelatnosti koju pedagog
ostvaruje kroz zadae u odnosu na uenike, u odnosu na nastavnike, na roditelje, ravnatelja, strune suradnike i okruenje u kojem djeluje
Zadae u odnosu na uenike
praenje uspjeha, izostanaka i ponašanja uenika 40 sati
savjetodavni rad s uenicima (individualno ili skupno) s odreenim teškoama, te pruanje pomoi u rješavanju njihovih emocionalnih i socijalnih problema 100 sati
ispitivanje razredne klime i poduzimanje akcija za što ugodniju i opušteniju klimu u razrednom odjelu 30 sati
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 35
pomo oko nabavke udbenika i drugih povlastica 5 sati
upuivanje uenika u racionalne metode uenja (individualno) 40 sati Zadae u odnosu na uitelje
suradnja u izradi operativnih programa rada 40 sati
praenje nastave, analiza odranih nastavnih sati, predlaganje uvoenja novih didaktiko – metodikih oblika 50 sata
priprema i izvoenje predavanja iz podruja metodike i didaktike za Vijea uitelja i strune aktive 30 sati Pored navedenih poslova promicanja odgojno obrazovnog procesa pedagog sudjeluje i u
slijedeim poslovima i radnim zadacima: Zadaa u odnosu na roditelje
prisustvovanje roditeljskim sastancima, priprema i realizacija predavanja za roditelje 20 sati
individualni razgovori s roditeljima djece koja imaju odreene probleme u uenju ili odreene socijalne i emocionalne smetnje i teškoe 50 sati
Zadaa u odnosu na ravnatelja i ostale strune suradnike
suradnja s ravnateljem oko planiranja i programiranja rada škole 40 sati
zajedniki rad na rješavanju specifinih odgojnih problema 30 sati
suradnja i dogovor oko usklaivanja okolnosti školskog i obiteljskog ivota radi postizanja što boljeg uspjeha uenika 20 sati
suradnja oko praenja nastave i drugih aktivnosti škole 30 sati
zajednika izrada i provoenje komunikacijskih radionica u cilju poboljšanja meusobne suradnje meu svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa 10 sati
Zadae u odnosu na okruenje škole
suradnja sa školskom lijenicom (organizacija cijepljenja i sistematskih pregleda uenika, briga oko uenika sa odreenim zdravstvenim problemima, suradnja u cilju spreavanja izostajanja uenika s nastave itd.). 30 sati
suradnja s kulturnim i javnim ustanovama (organizacija i posjeivanje kino i kazališnih predstava, izlobi i slinih priredbi kulturnog i umjetnikog karaktera) 20 sati
suradnja sa crkvenim institucijama (organizacija nastave vjeronauka kao izbornog predmeta, animiranje uenika i provoenje ankete) 10 sati
suradnja s drugim školama – osnovnim, iz kojih dolaze uenici, kao i srednjim školama 20 sati
III. faza valorizacije odgojno – obrazovnog rada i postignutih rezultata
analiza postignutih rezultata u pojedinim segmentima nastavnog procesa 30 sati
rad u raznim komisijama i povjerenstvima kao (razredni ispiti, popravni ispiti, završni ispiti, natjecanja i sl. ) 30 sati
vršenje uvida u pedagošku dokumentaciju (pregled dnevnika i imenika uenika, pripreme uitelja) 20 sati
prisustvovanje strunim tijelima škole uz aktivno ueše u njima 40 sata
individualno struno usavršavanje putem literature ili drugih mas. medija 55 sati
prisustvovanje strunim skupovima pedagoga na nivou upanije, te u organizaciji Ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje, Školi pedagoga. rad u pedagoškim radionicama i ostalo 35 sati
Ukupno: 1752 sata
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 36
5.3. Plan rada informatiara, administratora e – Dnevnika, e – Matice i e - Škole
- administrator pilot projekta e – Škole – voditelj projekta - voenje E – matice - E – administrator, organiziranje i provoenje edukacije za uitelje za prelazak u sustav E – dnevnika, pomo uiteljima, strunoj slubi i ravnateljici Škole kod svakodnevnih problema u radu s ICT tehnologijom - odravanje informatike opreme na matinoj i podrunim školama - ureivanje internetske stranice škole - sudjelovanje u radu strunih tijela i povjerenstava - briga o kabinetima te nastavnim sredstvima i pomagalima koji ukljuuju rad raunala (laptopa) - ostali poslovi na unaprjeivanju informacijske, komunikacijske tehnologije u razvoju odgojno – obrazovne djelatnosti - pripremanje predavanja, radionice za uitelje za sjednice Uiteljskog vijea - struna usavršavanja za djelatnike Škole - pripremanje za struna usavršavanja s vanjskim suradnicima (Algebra) - izrada power point prezentacije za potrebe škole - sudjelovanje u pilot projektu e – škola - odravanje kompjutera i mree u školi
5.4. PLAN RADA STRUNOG SURADNIKA LOGOPEDA
Suvremena hrvatska škola omoguuje i potie integraciju uenika s lakšim teškoama u razvoju u redovni odgojno-obrazovni školski sustav. Logoped-struni suradnik, provodi zadae osobito usmjerene na razvijanje i primjenu posebnih opservacijskih, dijagnostikih, edukacijskih, terapijskih i rehabilitacijskih djelatnosti radi ublaavanja ili uklanjanja posljedica teškoa u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu.
Prema orijentacijskoj listi i vrsti stupnjeva teškoa u razvoju poremeajima govorno-glasovne komunikacije smatraju se oni kod kojih je zbog ireparabilnih organskih i funkcionalnih promjena u centralnom i perifernom neuromuskularnom sustavu, komunikacija govorom oteana ili ne postoji pa je potrebno osigurati primjerene uvjete za osposobljavanje i zaštitu.
Stoga logoped u redovno odgojno-obrazovnom procesu provodi sljedee postupke: 1. PREVENCIJA 2. IDENTIFIKACIJA 3. DIJAGNOSTIKA 4. REHABILITACIJA 1.1. PREVENCIJA - rad na prevenciji jezinih teškoa - prevencija školskog neuspjeha - prevencija poremeaja u ponašanju 2.1. IDENTIFIKACIJA - upis u 1. razred - tijekom odgojno-obrazovnog procesa 3.1. DIJAGNOSTIKA - vrsta teškoe
REHABILITACIJA- poremeaj komunikacije
- specifine teškoe uenja disleksija, disgrafija, diskalkulija
- rehabilitacija školskog neuspjeha prilagoeni programi
- rehabilitacija poremeaja u ponašanju Uz tu osnovnu zadau vezani su i njime pripadajui ustrojbeni i administrativni poslovi.
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 37
Podruja rada usustavljena i podijeljena u vee cjeline su: - NEPOSREDAN RAD S UENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA I S UENICIMA S
GLASOVNO-GOVORNIM TEŠKOAMA - PRIPADAJUI USTROJBENI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Ukupna radna norma neposrednog rada s uenicima s posebnim potrebama za puno tjedno radno vrijeme iznosi 20 školskih sati, a ostvaruje se u okviru obvezatnog radnog vremena strunog suradnika koje iznosi 5 sati dnevno. U tom vremenu logoped-struni suradnik uz neposredan rad s uenicima s posebnim potrebama ostvaruje suradnju s uiteljima, nastavnicima, brine o osposobljavanju i strunom usavršavanju uitelja/nastavnika u podruju integracije i brige za razvoj djece s posebnim potrebama. Surauje s roditeljima usklaujui odgojne i obrazovne napore škole i roditeljskog doma. RASPORED I VRIJEME RADA Ponedjeljak 7:30-13:30 Utorak DV „Bistrac“ Srijeda 7:30-13:30 etvrtak DV „Bistrac“ Petak DV „Bistrac“ 10:30-13:30 Odlazak u podrune škole prema potrebi.
PODRUJA RADA VRIJEME OSTVARIVANJA PLANIRANO SATI
1. NEPOSREDAN RAD S UENICIMA IX.-VI. 518 ____________________________________________________________________________________________________ 1.1 Rad s djecom s posebnim potrebama-PREVENCIJA ____________________________________________________________________________________________________ 1.2.Rad s djecom s posebnim potrebama-DIJAGNOSTIKA ____________________________________________________________________________________________________ 1.3.Rehabilitacijski programi- Logoterapija -individualni korektivni rad -skupni korektivni rad ____________________________________________________________________________________________________ 1.4.Prevencija školskog neuspjeha ____________________________________________________________________________________________________
2.PRIPADAJUI USTROJBENI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI IX. 40
2.1.Planiranje i programiranje
2.1.2.Izradba izvedbenog plana i programa rada 2.1.3.Sudjelovanje u izradbi programa Pedagoškog promatranja uenika S posebnim potrebama ____________________________________________________________________________________________________ 2.1.4.Instruktivni rad s uiteljima u programiranju rada za djecu s pos.potr. ____________________________________________________________________________________________________ 2.2.PRIPREMANJE ZA NEPOSREDAN RAD
S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA IX.-VI. 30
2.2.1.Prikupljanje i obrada podataka o djeci s posebnim potrebama-dijagnostika 2.2.2.Koordiniranje u izradbi nalaza i mišljenja s prijedlogom najprimjerenijeg oblika odgoja i obrazovanja djeteta s posebnim potrebama 2.2.3.Izradba instruktivnih i ispitnih materijala za uenike s posebnim potrebama 2.2.5.Praenje društvene prihvaenosti djece s pos.potr.
2.3.SURADNJA S UITELJIMA IX.-VII. 40
2.3.1.Upoznavanje uitelja s vrstom,stupnjem i obiljejima/znaajkama/teškoa,davanje strunih savjeta i naputaka za pomo uenicima s posebnim potr. u ublaavanju ili uklanjanju teškoa
2.3.2.Praenje provedbe prilagoenih programa
2.3.3.Edukacija uitelja za rad sa uenicima s pos.potr,predavanjima na aktivima razrednih vijea,uv i praenjem strune literature 2.3.SURADNJA S RODITELJIMA
UENIKA S POSEBNIM POTREBAMA IX.-VI. 25
2.3.1.Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i obiljejima/znaajkama/teškoa,davanje strunih savjeta i naputaka za pomo djetetu u ublaavanju i uklanjanju teškoa
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 38
2.3.2.Edukacija roditelja za sudjelovanje u specifinim postupcima
2.4.SURADNJA SA STRUNO-RAZVOJNOM SLUBOM U ŠKOLI 2.5.SURADNJA S RAVNATELJICOM tijekom šk.godine 30 ____________________________________________________________________________________________________ 2.6.SURADNJA SA STRUNIM USTANOVAMA I SLUBAMA IZVAN ŠKOLE Školska medicina: -upis u 1.razred uenika -upanijski ured za prosvjetu -rad u povjerenstvu za djecu s teškoama IX.-VI. 25
2.7.SJEDNICE UITELJSKIH I RAZREDNIH VIJEA IX.-VIII. 25 2.8.STRUNO USAVRŠAVANJE 2.8.1.Struna literatura 2.8.2.upanijski aktiv strunih suradnika 2.8.3.nazonost na strunim skupovima i savjetovanjima 2.8.4.HLD/hrvatsko logopedsko društvo tijekom godine 70
2.9.KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE -obiljeavanje manifestacija i prigodnih Dogaanja u školi i lokalnoj zajednici tijekom godine 30
2.10.VOENJE DOKUMENTACIJE O RADU -dnevnik rada -ueniki dosje tijekom cijele školske godine 34 ____________________________________________________________________________________________________ 2.11.OSTALI POSLOVI -poslovi strunog suradnika vezani Za potrebe škole tijekom godine prema potrebi 20
UKUPNO: 876
SADRAJ RADA PLAN. SATI
MJESEC REALIZACIJE
1.Poslovi pripreme za ostvarenje školskog programa 1.1. Izrada godišnjeg i mjesenog plana i programa rada psihologa 1.2. Izrada plana i programa individualnog strunog usavršavanja psihologa 1.3. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma 1.4. Izrada programa Vijeda uenika 1.5. Sudjelovanje u izradi drugih projekata u školi 1.6. Pomod u godišnjem i mjesenom planiranju rada uitelja 1.7. Uspostavljanje baze podataka o uenicima
5 5 10 15 5 15
Rujan
2. Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno – obrazovnom procesu 2.1. Upis uenika u prvi razred 2.1.1. Formiranje komisija za upis u 1. razred OŠ 2.1.2. Organizacija predbiljebi za upis u 1. razred 2.1.3. Utvrivanje spremnosti djece za upis u 1. razred 2.1.4. Suradnja s predškolskim ustanovama u vezi djece upisane u 1. razred 2.1.5. Sudjelovanje u formiranju uenika 1. razreda
5 15 10 8 10 15
Oujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz
2.2. Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoama u razredu 2.2.1. Prikupljanje i obrada podataka dobivenih od razrednika i sa sjednica RV 2.2.2. Izrada psihološkog mišljenja 2.2.3. Identifikacija uenika s teškodama u razvoju 2.2.4. Neposredni rad s uenicima s teškodama u razvoju
15 20 30
Tijekom školske
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 39
2.2.5. Pradenje napredovanja uenika koji se školuju po prilagoenom programu 2.2.6. Informiranje roditelja o metodama rada s djecom 2.2.7. Priprema materijala za neposredan rad s djecom 2.2.8. Individualni tretman djece s teškodama u uenju 2.2.9. Individualni tretman djece s teškodama u ponašanju 2.2.10. Individualni tretman djece s emocionalnim teškodama 2.2.11. Pomod roditeljima u odgoju i obrazovanju uenika s teškodama
100 100 20 40 140 140 140 100
godine
15 15 5
Drugo polugodište
2.4. Profesionalno priopavanje i usmjeravanje uenika 2.4.1. Pripremanje tema i predavanja za uenike 8. razreda: Kamo nakon osnovne? 2.4.2. Informiranje uenika putem tiskanih brošura Zavoda za zapošljavanje 2.4.3. Anketiranje uenika 8. razreda o profesionalnim eljama i interesima te obrada ankete 2.4.4. Savjetodavni rad s uenicima i roditeljima 2.4.5. Suradnja sa školskim lijenikom, Centrom za socijalnu skrb te ostalim institucijama prema potrebi
5 15 10 50 5
Tijekom školske godine Studeni Prosinac Veljaa
2.5. Zdravstvena i socijalna zaštita uenika 2.5.1. Organizacija zdravstvenog pradenja uenika (sistematski pregledi, cijepljenje) 2.5.2. Rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi 2.5.3. Upoznavanje i pradenje socijalnih prilika uenika 2.5.4. Rad na humanizaciji meuljudskih odnosa
30 10 20 10
Tijekom školske godine
2.6. Rad na satovima razrednika i ostali poslovi vezani uz neposredan rad s uenicima 2.6.1. Plan, priprema i izrada radionica 2.6.2. Radionice za razvoj pozitivne slike o sebi 2.6.3. Radionice za razvoj pozitivnih vještina 2.6.4. Igre upoznavanja i kreativnosti 2.6.5. Ispitivanje intelektualnih sposobnosti i karakteristika linosti prema potrebi 2.6.6. Radionice o prevenciji ovisnosti 2.6.7. Radionice o prevenciji nasilja
50 10 10 10 10 15 15
Tijekom školske godine
2.7. Rad s nastavnicima 2.7.1. Individualni savjetodavni rad s nastavnicima 2.7.2. Informiranje nastavnika o uzrocima teškoda u razvoju uenika, o poduzetim mjerama i o adekvatnom pristupu nastavi 2.7.3. Pradenje kvalitete izvoenja nastavnog procesa 2.7.4. Pomod razrednicima u rješavanju razliitih situacija u razredu 2.7.5. Predavanja za roditelje na roditeljskim sastancima
10 10 19 10 10
Tijekom školske godine
3. Suradnja i savjetodavni rad 3.1. Suradnja s ravnateljem 3.2. Suradnja s tajnicom i knjiniarkom 3.3. Suradnja s pedagoginjom i logopedom Škole 3.4. Suradnja i savjetodavni rad s uenicima, uiteljima i roditeljima 3.5. Suradnja sa strunjacima razliitih profila izvan škole
10 5 50 50 10
Tijekom školske godine
4. Rad u strunim tijelima 4.1. Rad u aktivima 4.2. Rad u razrednim vijedima 4.3. Rad u Uiteljskom vijedu
5 5 5
Tijekom školske godine
5. Kulturna i javna djelatnost 5.1. Sudjelovanje u manifestacijama Škole 5.2. Sudjelovanje u manifestacijama izvan Škole
20 10
Tijekom školske godine
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 40
6. Struno usavršavanje 6.1. Pradenje strune literature 6.2. Skupni oblici usavršavanja izvan Škole 6.3. Rad u odgovarajudim strunim udruenjima (Aktiv psihologa na nivou upanije, Aktiv strunih suradnika) 6.4. Prisustvovanje seminarima org. od strane Agencije za odgoj i obrazovanje 6.5. Prisustvovanje predavanjima organiziranim unutar Škole
30 20 10 10 10
Tijekom školske godine
7. Biblioteno – informacijska i dokumentacijska djelatnost 7.1. Voenje psihološke dokumentacije 7.2. Voenje dokumentacije o vlastitom radu 7.3. Pribavljanje strune i druge literature 7.4. Poticanje uenika i nastavnika na korištenje literature 7.5. Izrada razliitih pedagoško – psiholoških obrazaca
20 20 5 5 20
Tijekom školske godine
8. Ostali poslovi 8.1. Rad u Vijedu uenika 8.2. Pisanje razliitih izvješda i dopisa 8.3. Pravljenje zabilješki o radu s roditeljima i uenicima 8.4. Voenje dnevnika rada 8.5. Zamjena nastavnika (po potrebi) 8.6. Pripreme za rad s uenicima, roditeljima, nastavnicima
10 10 10 20 20 30
Tijekom školske godine
5.6 PLAN I PROGRAM RADA KNJINIARAZA ŠKOLSKU GODINU 2017. /2018.
AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI
VRIJEME REALIZACIJE
1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UENICIMA - Knjinica je preseljena u novi, vei prostor, koji osim preglednijeg uvida u knjininu grau daje i primjeren prostor za itaonicu. Time knjinica postaje mjesto ugodnijeg boravka za uenje, istraivanje, informiranje, slobodne aktivnosti i provoene slobodnog vremena. U budunosti treba planirati opremanje knjinice raunalima za uenike da bi ona postala mjesto suvremenog uenja i usvajanja znanja uenika. - U skladu s novim, poboljšanim uvjetima rada u knjinino - informacijskom prostoru škole provodit e se redovite aktivnosti u radu školske knjinice kao i sve druge aktivnosti u radu s uenicima u slobodnim i izbornim grupama - Organizirano i sistematsko upoznavanje uenika s knjininom graom i ostalim izvorima znanja te aktivnostima školske knjinice - Razvijanje navike posjeivanja školske knjinice i organiziranog i sustavnog upuivanja uenika u rad knjinice - Upoznavanje knjinine grae, asopisa, referentne zbirke te smještaj knjinine grae na policama prema dobnoj i prema UDK klasifikaciji - Upoznavanje AV grae u knjinici, upoznavanje s radom itaonice i korištenjem referentne zbirke - Pomo uenicima u korištenju raznih izvora znanja: navikavanje na itanje predgovora, pogovora, bibliografija , kazala i saetaka.
Knjiniar i svi uenici škole Knjiniar i uenici
rujan i tijekom školske godine rujan i listopad knjiniar svakodnevno, tijekom godine
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 41
- Neposredna pedagoška pomo uenicima pri izboru grae u knjinici; pomo uenicima u obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih nastavnih podruja, uz stvaranje navike i potrebe navoenja korištene literature tj. bibliografskih izvora - Pomo uenicima u izradi plakata za nastavu, te izbor materijala za izradu prezentacija nastavnoga gradiva - Rad s uenicima u itaonici i korištenje periodike za samostalno uenje i istraivanje - Rad s uenicima u slobodnim aktivnostima i izbornoj nastavi - Posudba lektire, beletristike, strunih knjiga i periodike uenicima - Sustavno pouavanje uenika za samostalno i permanentno uenje – uenje za cijeli ivot, a vezano s tim i upoznavanje uenika s vrstama knjinica s kojima e se susretati kroz daljnje obrazovanje
2. STRUNI KNJINIARSKI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST - Organizacija i voenje rada u knjinici i itaonici - Planiranje - Pripremanje i planiranje odgojno-obrazovnog rada, izrada godišnjeg plana i programa rada knjiniara i plana kulturnih aktivnosti knjinice u suradnji s uiteljima i nastavnicima - Voenje pravilne i sustavne nabavne politike knjine i neknjine grae, te periodike u školskoj knjinici – Nabava - Praenje strune literature – bibliografija i kataloga izdavakih kua - itanje recenzija kritika i prikaza novih knjiga i strunih asopisa - Izrada tematskih i bibliografskih popisa za potrebe uenika i nastavnika škole – Popisi literature - Informiranje uenika i nastavnika o novitetima knjine i neknjine grae u knjinici, te suradnja s nastavnicima u svezi nabave strune literature i ostale grae za nastavu – Oblikovanje zbirke - Narudba i obrada knjinine grae, omotavanje i zaštita knjiga - Unos i obrada knjine grae kroz knjinini program Melelwin, radi stvaranje skupnog kataloga knjinica i lakšeg budueg rada knjinice na posudbi i vraanju knjiga i evidenciji knjinog fonda - Izrada popisa literature za potrebe strunih vijea nastavnika i uenika - Prinove - Izrada statistikih pregleda o korištenju grae u knjinici: razredna posudba i godišnji pregled posudbe – Brojani pokazatelji - Izrada plana nabave u knjinici : novi lektirni naslovi, referentna zbirka i nova struna i metodiko-pedagoška literatura - Provedba revizije, otpisa i inventure knjinine grae - Izvješa - Pravilan smještaj i zaštita knjinine grae - Ureivanje mrenih stranica školske knjinice - Suradnja s ravnateljicom škole u svezi poboljšanja uvjeta rada u školskoj knjinici - Timski rad na izradi višegodišnjeg plana razvoja školske knjinice
knjiniar knjiniar ravnateljica, knjiniar i svi ostali djelatnici
tijekom školske godina tijekom školske godine tijekom školske godine
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 42
- Ureenje i opremanje informacijskog prostora u školskoj knjinici - Suradnja s uiteljima i nastavnicima svih nastavnih podruja u svezi nabave literature za uenike i nastavnike - Suradnja s nastavnicima u organiziranju kulturnih dogaanja u našoj školi (predavanja, susreti, gostovanja, izlobe i sl.) - Suradnja s nastavnicima, ravnateljicom, pedagogom, raunopolagateljem i tajnicom škole - Sjednice Uiteljskog vijea, a po potrebi i prisustvovanje sastancima Strunih vijea s osvrtnom na nabavu potrebne knjinine grae 3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLSKE KNJINICE - Organizacija i planiranje kulturnih sadraja u knjinici - Pripremanje i postavljanje tematskih izlobi u skladu s odgojnim i obrazovnim programima škole - Organiziranje promocije knjiga, knjievnih susreta, projekcija nove grae, organiziranje natjecanja u znanju za uenike i sl. - Obiljeavanje obljetnica i znaajnih datuma iz naše povijesti i kulture kao i znaajnih datuma na svjetskoj razini - Organiziranje tribina, predavanja i projekcija za uenike - Informiranje o znaajnim kulturnim manifestacijama u našem gradu - Suradnja s Gradskom knjinicom i itaonicom Ogulin i drugim kulturnim i javnim ustanovama - Suradnja s nakladnicima, drugim školskim knjinicama
knjiniar u suradnji s nastavnicima tijekom školske
godine
4. STRUNO USAVRŠAVANJE - Praenje i itanje knjinine grae (strunih knjiga, beletristike i asopisa, ) - Praenje literature s podruja knjiniarstva i dokumentaristike - Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjiniare - Sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjiniara RH - Posjet drugim školskim knjinicama i upoznavanje s posebnim oblicima rada u knjinicama - Usavršavanje za raunalnu obradu grae u knjinici i primjena programa METELWIN - Suradnja s Gradskom knjinicom "I. G. Kovai" Karlovac i Matinom slubom - Usavršavanja u struci i primjena novih znanja u knjinici - Sudjelovanje na sastancima upanijskog strunog vijea
knjiniar knjiniar u suradnji s ostalim knjiniarima
tijekom godine
SATNICA PO POJEDINIM DJELATNOSTIMA ŠKOLSKE KNJINICE: Odgojno – obrazovni rad s uenicima 1050 sati Struni knjiniarski rad i informacijska djelatnost 350 sati Kulturna i javna djelatnost školske knjinice 176 sati Struno usavršavanje 176 sati UKUPNO 1752 SATA
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 43
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 44
5.7. PLAN RADA TAJNIŠTVA
U okviru grupe poslova, a tijekom 249 radnih dana odnosno 1992 radna sata
u školskoj godini 2017./2018. tajništvo realizira slijedee poslove i radne zadatke: Mjesec BROJ DANA
Broj radnih sati Dani
Mjeseni fond sati Ukupno Radnih Subota Nedjelja Blagdana
Rujan 30 21 5 4 / 168 0 176 Listopad 31 22 4 5 1 176 0 168 Studeni 30 21 4 4 1 168 0 168 Prosinac 31 19 5 5 2 152 0 176 Sijeanj 31 22 4 4 2 176 0 152 Veljaa 28 20 4 4 / 160 0 168 Oujak 31 20 5 4 / 160 0 176 Travanj 30 20 4 5 2 160 0 168 Svibanj 31 21 4 4 2 168 0 168 Lipanj 30 19 5 4 2 152 0 168 Srpanj 31 22 4 5 / 56 15 120 176 Kolovoz 31 22 4 4 2 56 15 120 176
Ukupno: 365 249 52 52 14 30 240
Sati: 2920 1992 416 416 112 1752 1992
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Ivane Brli - Maurani Ogulin 45
a) Normativno - pravni poslovi
redovito prati pozitivne propise te o nastalim promjenama izvještava ravnatelja
škole i po njegovom nalogu izrauje i usklauje normativne-ope akte škole
izrauje ugovore, rješenja i odluke
pomae predsjedniku Školskog odbora i Vijea roditelja u pripremanju sjednica u
dijelu koji se odnosi na tumaenje i primjenu pravnih propisa i izradu prijedloga
odluka, rješenja i zakljuaka
sudjeluje u poslovima glede provoenje postupka izbora ravnatelja
ravnatelju, radnicima škole, Školskom odboru, Uiteljskom vijeu, Vijeu roditelja,
Vijeu uenika te Radnikom vijeu daje pravne savjete u svezi primjene odnosno
tuma