godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa … · 2019-05-03 · 1 dječji vrtić "potočnica"...

of 232 /232
1 Dječji vrtić "Potočnica" Ulica grada Vukovara 18 10 000 Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ ZA PED. GOD. 2018./2019. Zagreb, rujan 2018.

Author: others

Post on 26-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Dječji vrtić "Potočnica"

  Ulica grada Vukovara 18

  10 000 Zagreb

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

  ZA PED. GOD. 2018./2019.

  Zagreb, rujan 2018.

 • 2

 • 3

  SADRŽAJ

  1. UVOD……………………………………………………………………………………..4

  2. USTROJSTVO RADA…………………………………………………………………..5

  2.1. Podaci o djeci……………………………………………………………………….6

  2.2. Podaci o radnicima………………………………………………………………...9

  2.3. Godišnje zaduženje i struktura radnog vremena 2018./2019. …………....14

  3. MATERIJALNI UVJETI………………………………………………………………..21

  3.1. Potrebni radovi i oprema u 2018./2019. godini………………………………21

  4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE………………………...22

  5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD………………………………………………………27

  5.1. Bitne zadaće plana i programa rada ustanove, odnosno, ravnatelja i članova stručnog tima (pedagoga, psihologa, rehabilitatora i dva logopeda) u ped. god. 2018./2019. …………………………………………….27

  5.2. Programi Dječjeg vrtića “Potočnica”………………………………….………33

  5.2.1. Redoviti programi…………………………………………………………………34

  5.2.2. Posebni programi…………………………………………………………………36

  5.2.3. Ostali programi…………………………………………………...……………….42

  5.2.4. Kraći programi……………………………………………………………...……..52

  5.3. Pedagoška dokumentacija Dječjeg vrtića “Potočnica”……………………54

  5.4. Ljetna organizacija odgojno-obrazovnog rada u “Dječjem vrtiću “Potočnica”………………………………………………………………………..66

  6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA……69

  6.1. Planovi individualnog stručnog usavršavanja………………………………70

  6.2. Grupni oblici stručnog usavršavanja…………………………………………71

  7. SURADNJA S RODITELJIMA……………………………………………………….74

 • 4

  8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA KOJI SUDJELUJU U

  OSTVARIVANJU ZADAĆA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA

  USTANOVE…………………………………………………………………………….91

  9. VREDNOVANJE PROGRAMA………………………………………………………95

  10. GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI POSEBNIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH

  PROGRAMA……………………………………………………………………..…….97

  11. GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI RADA RAVNATELJA I STRUČNIH

  SURADNIKA………………………………………………………………….…...….164

  11.1. Godišnji plan i program rada ravnatelja za pedagošku godinu 2018./2019.

  ………………………………………………………………………………….…..164

  11.2. Godišnji plan i program rada pedagoga za pedagošku godinu 2018./2019.

  ………………………………………………………………………………………173

  11.3. Godišnji plan i program rada psihologa za pedagošku godinu 2018./2019.

  ………………………………………………………………………………………181

  11.4. Godišnji plan i program rada dvaju logopeda za pedagošku godinu

  2018./2019. ……………………………………………………………….………198

  11.5. Godišnji plan i program rada defektologa za pedagošku godinu

  2018./2019. ……………………………………………………………………….218

  11.6. Godišnji plan i program rada zdravstvenog voditelja za pedagošku

  godinu 2018./2019. ………………………………………………….…………..228

 • 5

  1. UVOD

  U aktualnom vremenu, u kojem je promjena jedina konstanta, a nepredvidivost,

  prilagođavanje i ubrzan tempo funkcioniranja predstavljaju izazov svakodnevnog

  življenja u složenosti uvjeta u svim sferama; ustanove ranog i predškolskog odgoja i

  obrazovanja, nakon inicijalnog obiteljskog konteksta, predstavljaju prvi krug u odgojno-

  obrazovnoj spirali. S obzirom na cilj i narav odgoja i obrazovanja u ranoj i predškolskoj

  dobi, te na specifičnosti institucionalnog razvoja djece, ustanova ranog i predškolskog

  odgoja, kao organizacija s djelujućim subjektima u odgovornim ulogama, treba biti

  spremna odgovoriti na sve ove izazove te razvijati perspektivu kvalitetnijeg odgoja i

  obrazovanja za svu djecu. Tim uvjerenjem vođeni, nastojimo rad ustanove i svih

  kadrovskih profila svakodnevno sustavno razvijati i unaprjeđivati, oblikujući tako

  jedinstveni identitet Dječjeg vrtića „Potočnica“.

  Vizija koju smo na temelju dosadašnjeg iskustva odgojno-obrazovnog rada i

  stručnog razvoja oblikovali, predstavlja polazišnu točku u našim ukupnim nastojanjima

  da Potočnicu kvalitativno razvijamo na izravnu dobrobit naših primarnih korisnika –

  djece, te ona glasi: „Graditi sliku ustanove koja je pouzdan suradnik u društvenoj

  zadaći odgoja i obrazovanja djece, koja je otvorena, uvažava i poštuje različitosti

  u svim oblicima, poziva na interakciju i komunikaciju na svim relacijama, osnažuje

  individualnost, jednako kao što svoju snagu nalazi i u potencijalu grupe, te koja u

  struci i ljudskom kapitalu vidi potencijal i mogućnosti, ali i odgovornost za

  profesionalni razvoj.“

  Sukladno jasno artikuliranoj viziji, a uvažavajući i poštujući specifičnosti

  sveukupnog konteksta funkcioniranja ustanove, oblikovali smo strategiju razvoja

  ustanove: „Sustavnim ulaganjem u edukaciju kadra i distribuiranim vođenjem te

  gradnjom i jačanjem prakse refleksije, postaviti stabilne temelje za kontinuirano

  građenje kvalitete, a razvojem i jačanjem kulture ustanove osigurati proaktivno i

  koordinirano djelovanje svih subjekata te stabilan i prepoznatljiv identitet

  ustanove.“

 • 6

  Strategija razvoja ostvarivati će se kroz sve segmente odgojno-obrazovnog

  procesa i kroz sva područja rada u ustanovi, a detaljnije će biti razrađena u točki

  „Odgojno-obrazovni rad“.

  2. USTROJSTVO RADA

  Dječji vrtić "Potočnica" djeluje na jednoj lokaciji, u jednom objektu s unutarnjim

  prostorom od 3080 m i vanjskim prostorom igrališta od 3000 m, u Ulici grada

  Vukovara 18, 10 000 Zagreb.

  Radnu godinu 2018./2019. započeli smo sjednicom Odgojiteljskog vijeća 29.

  kolovoza 2018. godine na kojoj smo razmatrali i prihvatili predloženi plan organizacije

  rada u vrtiću za radnu 2018./2019. godinu. Osnova rada Dječjeg vrtića "Potočnica" i u

  pedagoškoj 2018./2019. godini biti će daljnje unapređivanje kvalitete odgojno-

  obrazovnog procesa praktičnom razradom suvremenih teoretskih postavki odgojno-

  obrazovne znanosti. Zbog što racionalnije i djelotvornije organizacije rada, i u

  2018./2019. pedagoškoj godini kontinuirano će se valorizirati i pratiti ostvarenja

  mjesečnog fonda sati svih zaposlenih u vrtiću.

  U Dječji vrtić „Potočnica“ upisano je 354 djece raspoređeno u 6 homogenih

  jasličkih dobnih skupina, 3 homogene vrtićke dobne skupine te 9 heterogenih vrtićkih

  dobnih skupina.

  Broj upisane djece u redoviti (10-satni) program uključujući i Program javnih

  potreba koji obuhvaća posebni 10-satni Program za pripadnike mađarske narodne

  zajednice u Republici Hrvatskoj te skupinu 8-satnog Posebnog programa za djecu s

  teškoćama u razvoju je:

  Program Broj skupina Broj djece

  Jaslice 6 105

  Vrtić 12 249

  Ukupno: 18 354

 • 7

  2.1. PODACI O DJECI

  Vrste odgojnih skupina s prikazom trajanja programa, dobnog raspona1 i broja

  djece u skupinama

  SKUPINE ZA DJECU RANE DOBI

  Program Trajanje

  programa

  Broj

  skupina Dobni raspon

  Planirani broj djece

  po skupini

  Redoviti

  program 10 sati 2 1,0 - 2,0 god. 17

  Redoviti

  program 10 sati 1 1,0 – 2,0 god. 14 (min. prostor)

  Redoviti

  program 10 3 2,0 – 3,0 god. 22

  SKUPINE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

  Program Trajanje

  programa

  Broj

  skupina Dobni raspon

  Planirani broj

  djece po

  skupini

  Redoviti program 10 sati 3 3,0 – 4,0 23

  Redoviti program 10 sati 2 4,0 – do

  polaska u školu 24

  Posebni program za djecu

  s motoričkim teškoćama 8 sati

  1

  4,0 - do

  8

  1Dob djeteta pri kretanju u Ustanovu.

 • 8

  polaska u školu

  Posebni program ranog

  učenja engleskog jezika 10 sati

  2

  4,0 - do

  polaska u školu

  19

  Posebni program

  dramskog vrtića 10 sati 2

  4,0 - do

  polaska u školu 22

  10 satni program

  obogaćen funkcionalnim

  znanjima i motoričkim

  aktivnostima2

  10 sati 1 4,0 - do

  polaska u školu 23

  Posebni dvojezični

  hrvatsko-mađarski

  program za djecu

  mađarske narodne

  zajednice

  10 sati 1

  2,5 - do

  polaska u školu 19

  Organizaciju rada s aspekta skupina smo prilagodili potrebama roditelja iskazanih

  tijekom ovogodišnjih upisa. Upisali smo 65 djece (56 u redovitom roku u svibnju 2018. i

  devet izvan roka). Od sveukupnog broja upisane djece, devetero su djeca s teškoćama.

  Neupisano je ostalo 22 djece (6 s teškoćama, 12 koji još nisu napunili godinu dana i 4 s

  nepotpunom dokumentacijom).

  Organizaciju skupina i broj djece smo prilagodili zahtjevima roditelja vodeći

  računa o postojećim normativima. Međutim, da bismo to mogli, morali smo provesti

  značajne organizacijske promjene. Tako od ove godine u svim odgojnim skupinama

  imamo manji dobni raspon. Sve do dobi od 4 godine, on iznosi godinu dana. Vjerujemo

  da će opažanje i analiza rada s aspekta organizacije skupina pokazati te promjene i

  dugoročno opravdanim.

  Jedno dijete čija majka koristi status roditelja odgojitelja ove je godine upisano u

  program „Predškole“.

  2 Program je poslan na verifikaciju u MZO i AZZO. S realizacijom ćemo početi nakon njegove verifikacije.

 • 9

  BROJ DJECE UPISAN U KRAĆE PROGRAME IZVAN REDOVITOG PROGRAMA

  Naziv programa Nositelj programa Broj djece

  Rano učenje engleskog

  jezika

  Udruga „Via Creativa“-

  voditelj Gordana Markušić,

  dipl. anglist

  9

  Sportski program za djecu Udruga „Mali Sportaši“,

  Goran Russo, prof. 35 (dvije skupine)

  Sportski program karatea za

  djecu

  Udruga „So Ham“, voditelj

  Boris Kovačević 15

  Ritmika i ples za djecu Udruga „Plum“, voditelj

  Irena Đerkesac 17

  Svi kraći programi koji se ostvaruju u našem vrtiću posjeduju potrebnu

  registracijsku dokumentaciju i verifikaciju.

  Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja. Rad odgojitelja i pratećih

  službi započinje ujutro dežurstvom od 6 sati i završava dežurstvom do 18 sati.

  Jutarnja smjena odgojitelja:

  Skupine od - do sati rada

  Mlađe jasličke skupine 07:30 – 12:00 sati 4:30

  Starije jasličke skupine 07:30 – 12:30 sati 5:00

  Vrtić 07:30 – 13:00 (13:15)* sati 5:30 (5:45)*

  Vrtić – posebni programi 07:30 – 13:00 sati 5:30

  Vrtić – posebna skupina za

  djecu s teškoćama 08:00 – 13:30 sati 5:30

 • 10

  Poslijepodnevna smjena odgojitelja:

  Skupine od - do sati rada

  Jaslice 10:30 – 16:30 sati 6:00

  Starije jasličke 11:00 – 16:30 sati 5:30

  Vrtić 11:45 – 16:30 (16:45)* sati 4:45 (5:00)*

  Vrtić – posebni programi 11:30 – 16:30 (16:45)* sati 5:00 (5:15)*

  Ispunjavanje satnice svakog pojedinog djelatnika, točnost dolaska i odlaska s

  posla zasebno se prati od strane ravnatelja i Povjerenstva za satnicu (za svakog

  djelatnika), posebice odgojitelja i stručnih suradnika. Stoga se ni u radnoj 2018./2019.

  godini ne očekuje veći višak ili manjak radnih sati.

  2.2. PODACI O RADNICIMA

  Ravnatelj i Stručni tim

  Radno mjesto Radno vrijeme*

  Ravnatelj 8, 9, 10 - 16, 17, 18

  Pedagog 8, 9, 10 – 15, 16, 17

  Psiholog 8, 9, 10 – 15, 16, 17

  Zdravstveni voditelj 7, 8, 9 – 15, 16, 17

  Logoped 8, 9, 10 – 15, 16, 17

  Edukacijski rehabilitator 8, 9, 10 – 15, 16, 17

  Pisarničko-financijska služba

  Radno mjesto Radno vrijeme

  Tajnik 7, 8 – 15, 16

  Voditelj računovodstva 7, 8, - 15, 16

  Administrativno-računovodstveni 7, 8 – 15, 16

 • 11

  djelatnik

  Kuhinja i Ekonomat

  Radno mjesto Radno vrijeme

  Ekonom vozač 6 – 14

  Glavni kuhar 6 – 14

  Kuhar 6, 7 - 14, 15

  Pomoćni djelatnik u kuhinji 7, 8 – 15, 16

  Ostali poslovi

  Zanimanje Radno vrijeme

  Domar-ložač 6, 7 - 14, 15

  Pralja/švelja 7, 8 - 15, 16

  Spremač 6, 10:30, 11 - 14, 18:30, 19:00

  Odgojitelji i Pomoćni zdravstveni djelatnici* u jasličkim i vrtićkim skupinama

  Odgojna skupina Odgojitelji i Pomoćni zdravstveni

  djelatnici

  Jaslička skupina J - 1 1. I. P.

  2. I. C.

  Jaslička skupina J - 2 1. K. K.

  2. A. B.

  Jaslička skupina J - 3 1. V. Š.

  2. B. G.

  Jaslička skupina J - 4

  1. Lj. J.

  2. M. B.

  3. S. P.

  Jaslička skupina V - 3 1. A. P.

  2. D. D.

  Jaslička skupina V - 6 1. I. C.

 • 12

  2. M. S.

  Vrtićka skupina V - 7

  1. N. P.

  2. S. B. C.

  3. J. V. M.*

  Vrtićka skupina V - 8

  1. I. Lj.

  2. S. Š.

  3. B. P.*

  Vrtićka skupina V - 9

  1. M. B.

  2. D. B.

  3. D. B.

  Vrtićka skupina V - 10

  1. M. B.

  2. M. K.

  3. D. B.*

  Vrtićka skupina V - 11

  1. N. J.

  2. J. Š.

  3. T. O. J.*

  Vrtićka skupina V - 12

  1. S. G.

  2. S. T.

  3. A. Ž. Đ.*

  Odgojitelji i Pomoćni zdravstveni djelatnik* te rehabilitator** u posebnim

  programima

  Vrsta programa Odgojitelji

  Program za djecu pripadnike

  mađarske narodne zajednice

  1. K. S.

  2. E. P.

  Program za djecu s teškoćama

  1. T. Lj.**

  2. R. B.

  3. G. V.*

  Program dramskog vrtića 1. J. O.

  2. M. L.

 • 13

  3. I. F.

  Program dramskog vrtića

  1. L. F.

  2. M. M.

  3. M. P.

  Program ranog učenja engleskog

  jezika

  1. M. B.

  2. M. F.

  3. T. M.

  Program ranog učenja engleskog

  jezika

  1. P. R.

  2. K. K.

  3. G. B.

  Ukupni broj radnika prema radnim mjestima zaposlen na neodređeno

  Radno mjesto Ukupni broj radnika

  Ravnatelj 1

  Pedagog 1

  Psiholog 1

  Zdravstveni voditelj 1

  Edukacijski rehabilitator 1

  Logoped 2*

  Rehabilitator-odgojitelj 1

  Odgojitelj 42

  Pomoćni zdravstveni djelatnik 2

  Tajnik 1

  Voditelj računovodstva 1

  Administrativno-računovodstveni

  djelatnik 1

  Glavni kuhar 1

  Kuhar 2

  Pomoćni djelatnik u kuhinji 2

  Spremač 7

 • 14

  Pralja/švelja 1

  Ekonom-vozač 1

  Domar-ložač 1

  UKUPNO: 70

  Ukupno djelatnika: 86

  Djelatnika na neodređeno vrijeme: 70

  Djelatnika na određeno vrijeme: 16

  Djelatnika na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa: 2

  2.3. GODIŠNJE ZADUŽENJE I STRUKTURA RADNOG VREMENA

  2018./2019.

  Tablica 1. Godišnje zaduženje sati po mjesecima

  Mjesec Broj radnih dana Broj sati

  Rujan 20 160

  Listopad 22 176

  Studeni 21 168

  Prosinac 19 152

  Siječanj 22 176

  Veljača 20 160

  Ožujak 21 168

  Travanj 21 168

  Svibanj 22 176

  Lipanj 18 144

  Srpanj 23 184

  Kolovoz 20 160

  Ukupno 249 1992

 • 15

  Tablica 2. Redovno godišnje zaduženje po mjesecima

  Mjesec Br.

  dana Subote Nedjelje Praznici

  Radni

  dani

  Neposredni

  rad

  Ostali

  poslovi Pauza

  Ukupn

  o

  09/18 30 5 5 0 20 110 40 10 160

  10/18 31 4 4 1 22 121 44 11 176

  11/18 30 4 4 1 21 115,5 42 10,5 168

  12/18 31 5 5 2 18 99 36 9 152

  01/19 31 4 4 13 22 121 44 11 176

  02/19 28 4 4 0 20 110 40 10 160

  03/19 31 5 5 0 21 115,5 42 10,5 168

  04/19 30 4 4 24 21 115,5 42 10,5 168

  05/19 31 4 4 1 22 121 44 11 176

  06/19 30 5 5 35 18 99 36 9 144

  07/19 31 4 4 0 23 126,5 46 11,5 184

  08/19 31 5 4 2 20 110 40 10 160

  Ukupn

  o 365 53 52 13 248 1364 496 124

  199

  2

  Tablica 3. Razrada zaduženja godišnje satnice odgojitelja/ica po mjesecima za ped. god.

  2018./2019.

  Mje

  sec 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno

  Ne

  po

  s.

  Ra

  d

  110 121 115,

  5 99 121 110

  115,

  5

  115,

  5 121 99 126,5 110 1364

  Ost

  ali

  po

  40 44 42 36 44 40 42 42 44 36 46 40 496

  3 Bogojavljanje ili Sveta tri kralja – blagdan RH pada na nedjelju, neradni dan, 6. siječnja 2019. 4 Uskrs – blagdan RH pada na nedjelju, neradni dan, 21. travnja 2019. 5 Dan antifašističke borbe – praznik pada na subotu, neradni dan, 22. lipnja 2019.

 • 16

  slo

  vi

  Pa

  uza 10 11 10,5 9 11 10 10,5 10,5 11 9 11,5 10 124

  Uk

  up

  no

  160 176 168 152 176 160 168 168 176 144 184 160 1992

  Dnevno

  Neposredan rad: 5 sati i 30 minuta

  Ostali poslovi: 2 sata

  Pauza: 30 minuta

  Tjedno

  Neposredan rad: 27 sati i 30 minuta

  Ostali poslovi: 10 sati

  6 sati i 45 minuta: planiranje odgojno-obrazovnog rada

  45 minuta: suradnja s roditeljima

  30 minuta: stručno usavršavanje

  2 sata: timski rad

  Pauza: 2 sata i 30 minuta

  Tablica 4. Planirana godišnja satnica ravnatelja prema područjima rada

  PODRUČJE RADA

  POSTOTAK

  UKUPNE

  SATNICE

  TJEDNA

  SATNICA

  DNEVNA

  SATNICA

  Ustrojstvo rada 18,75 7,5

  1,5

  Materijalni uvjeti

  rada 12,5 5 1

 • 17

  Njega i skrb za

  tjelesni rast, razvoj

  i zdravlje djece

  6,25 2,5 0,5

  Odgojno-obrazovni

  rad 9,37 3,75 0,75

  Naobrazba i

  usavršavanje 6,25 2,5 0,5

  Suradnja s

  roditeljima 6,25 2,5 0,5

  Suradnja sa svim

  društvenim

  čimbenicima

  15,62 6,25 1,25

  Ostali poslovi i

  ULJP 18,75 7,5 1,5

  Dnevni odmor 6,25 2,5 0,5

  Ukupno 100 40 8

  Tablica 5. Planirana godišnja satnica pedagoga prema područjima rada

  PODRUČJE RADA

  POSTOTAK

  UKUPNE

  SATNICE

  TJEDNA

  SATNICA

  DNEVNA

  SATNICA

  Neposredan rad s djecom 62,5 25 5

  Planiranje, priprema za rad,

  dokumentacija i vrednovanje 13,1 3,75 0,75

  Stručni tim 6,25 2,5 0,5

 • 18

  Promicanje rada 6,25 2,5 0,5

  Suradnja s roditeljima 6,25 2,5 0,5

  Stručno usavršavanje 3,13 1,25 0,25

  Pauza 2,52 2,5 0,5

  UKUPNO 100 40 8

  Dnevno

  Neposredan rad: 5 sati

  Ostali poslovi: 2 sata i 30 minuta

  Pauza: 30 minuta

  Tablica 6. Planirana godišnja satnica psihologa prema područjima rada

  PODRUČJE RADA

  POSTOTAK

  UKUPNE

  SATNICE

  TJEDNA

  SATNICA

  DNEVNA

  SATNICA

  Neposredan rad s djecom 62,5 25 5

  Planiranje, priprema za rad,

  dokumentacija i vrednovanje 13,1 3,75 0,75

  Stručni tim 6,25 2,5 0,5

  Promicanje rada 6,25 2,5 0,5

  Suradnja s roditeljima 6,25 2,5 0,5

  Stručno usavršavanje 3,13 1,25 0,25

 • 19

  Pauza 2,52 2,5 0,5

  UKUPNO 100 40 8

  Tablica 7. Planirana godišnja satnica logopeda prema područjima rada

  PODRUČJE RADA

  POSTOTAK

  UKUPNE

  SATNICE

  TJEDNA

  SATNICA

  DNEVNA

  SATNICA

  Neposredan rad s djecom 62,5 25 5

  Planiranje, priprema za rad,

  dokumentacija i vrednovanje 13,1 3,75 0,75

  Stručni tim 6,25 2,5 0,5

  Promicanje rada 6,25 2,5 0,5

  Suradnja s roditeljima 6,25 2,5 0,5

  Stručno usavršavanje 3,13 1,25 0,25

  Pauza 2,52 2,5 0,5

  UKUPNO 100 40 8

  Tablica 8. Planirana godišnja satnica rehabilitatora prema područjima rada

  PODRUČJE RADA

  POSTOTAK

  UKUPNE

  SATNICE

  TJEDNA

  SATNICA

  DNEVNA

  SATNICA

 • 20

  Neposredan rad s djecom 62,5 25 5

  Planiranje, priprema za rad,

  dokumentacija i vrednovanje 13,1 3,75 0,75

  Stručni tim 6,25 2,5 0,5

  Promicanje rada 6,25 2,5 0,5

  Suradnja s roditeljima 6,25 2,5 0,5

  Stručno usavršavanje 3,13 1,25 0,25

  Pauza 2,52 2,5 0,5

  UKUPNO 100 40 8

  Tablica 9. Planirana godišnja satnica više medicinske sestre prema područjima rada

  PODRUČJE RADA

  POSTOTAK

  UKUPNE

  SATNICE

  TJEDNA

  SATNICA

  DNEVNA

  SATNICA

  Djeca / Roditelji / Odgojitelji 62,5 25 5

  Radni dogovori, aktivi, planiranja 15,6 6,25 1,25

  Stručni tim 6,25 2,5 0,5

  Tehničko osoblje 6,25 2,5 0,5

  Kuhinja 3,125 1,25 0,25

  Valorizacija 6,25 2,5 0,5

  UKUPNO 100 40 8

 • 21

  3. MATERIJALNI UVJETI

  3.1. POTREBNI RADOVI I OPREMA U 2018./2019. GODINI

  U pedagoškoj godini 2018./2019. u planu je materijalno obogaćivanje svih 18

  soba dnevnog boravka s ciljem podizanja kvalitete prostora prema svim indikatorima –

  funkcionalnost, fleksibilnost, multisenzoričnost, otvorenost, sigurnost i estetika. Potreba

  za time je realne (podizanje estetike prostora u postojećim uvjetima) te pedagoške

  prirode (stvaranje funkcionalnog konteksta za više samoiniciranih i samoorganiziranih

  aktivnosti djece kao visokovrijednog oblika učenja koji djeci osigurava puno autorstvo

  nad aktivnošću i procesom učenja). Materijalno obogaćivanje realizirat će se kroz cijelu

  pedagošku godinu, a pojačano u prvom dijelu godine te će biti usko vezano za temu

  internog stručnog usavršavanja (vidi točku 5.1. Bitne zadaće plana i programa rada

  stručne suradnice pedagoginje).

  Za vanjski prostor Ustanove (igralište) također se planira uređenje s ciljem

  sadržajnog obogaćivanja prostora igrališta igralima otvorenog tipa (improvizirane

  penjalice, nivelacije s usponom/spustom različitih taktilnih (teksturalnih) karakteristika,

  kućica-skrivalica za simboličku igru i dr.), podnim i društvenim igrama, poticajima

  (visilice, interaktivni materijali) te estetsko uređenje igrališta (sanacija grafita na nižim

  dijelovima pročelja vrtića, oslikavanje betonskog zida koji omeđuje igralište cijelom

  njegovom dužinom, oslikavanje klupica i drugih sjedalica, formiranje kamenjara i cvjetnih

  gredica i dr.). Realizacija uređenja predviđa se za početak proljeća (3. mj 2019.).

  Osim soba dnevnog boravka i igrališta, u planu je i osmišljavanje interaktivnog

  panoa za roditelje u ulaznom holu Ustanove. Ideja je koncipirati edukativni interaktivni tip

  panoa za roditelje na kojemu će roditelji moći naći sve najbitnije informacije o filozofiji

  kojom se DV „Potočnica“ u radu vodi i na koji način funkcionira odgojno-obrazovni

  proces u Ustanovi, bitne informacije o mogućnostima (oblicima) sudjelovanja roditelja u

  životu i radu Vrtića, preporuke literature za djecu i roditelje, kraće kolumne o temama

  koje roditelje interesiraju, a koje će pripremati naši stručni suradnici prema svojim

  specifičnim područjima djelovanja i dr.

 • 22

  Grad Zagreb uvrstio je Dječji vrtić „Potočnica“ u projekt energetske obnove te je u

  tijeku izrada projektne dokumentacije.

  4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

  TABELARNI PRIKAZ REDOVNOG RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

  RED.

  BR.

  PODRUČJE

  RADA SADRŽAJ RADA NOSITELJI REALIZACIJA

  1. PREHRANA

  izrada jelovnika i priprema obroka u

  skladu s normativima prehrane

  djece od 1 - 7 godine života

  praćenje nalaza uzoraka hrane od

  Zavoda za javno zdravstvo

  neposredni uvid u provođenje

  samoposluživanja hrane

  praćenje higijene i kulture

  ponašanja za vrijeme obroka

  -nadzor nad primjenom normativa

  prehrane

  praćenje utjecaja prehrane na rast

  razvoj i zdravlje djeteta u jaslicama

  i vrtiću

  praćenje konzumiranja obroka i

  suzbijanje loših prehrambenih

  navika

  zdravstveni

  voditelj

  gl. kuharica

  vanjski

  suradnici.

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  SRS

  OZD

  zdr.voditelj

  SRS

  zdr.voditelj

  i vanjski

  suradnici-ZZJZ

  zdr.voditelj

  i vanjski

  suradnici

  OZD

  zdr.voditelj

  stalno

  1-3 mj.

  stalno

  povremeno

  stalno

  povremeno

  stalno

  povremeno

  stalno

  povremeno.

  stalno

 • 23

  osigurati prehranu djeci koja dulje

  borave u vrtiću(dežurstvo)

  educirati osoblje koje radi sa

  hranom (zdrava prehrana,

  zajednički sastanci, stručna

  predavanja, higijenski minimum)

  izrada jelovnika i priprema obroka

  djece sa zdr.teškoćama(alergije na

  namirnice)

  neposredni uvid konzumiranja

  obroka djece sa zdrastvenim

  teškoćama(alergije)

  praćenje konzumiranja obroka

  djece s teškoćama u razvoju i

  korištenje prilagođenog pribora za

  jelo

  kontrola transporta i dostava hrane

  po odgojnim skupinama

  praćenje dopreme i uskladištenja

  hrane

  gl kuharica

  zdr.voditelj

  zdr.voditelj

  gl.kuharica

  vanjski suradnici

  gl. kuharica

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  glavna kuharica

  i zdr.voditelj

  gl.kuharica

  ekonom

  tijekom

  godine

  stalno

  stalno

  povremeno

  stalno

  povremeno

  svakodnevno

  svakodnevno

  svakodnevno

  2.

  HIGIJENA

  UNUTAR-

  NJEG I

  VANJSKOG

  PROSTORA

  raditi na osiguravanju optimalnih

  higijenskih uvjeta unutarnjeg i

  vanjskog prostora

  osigurati dovoljno sredstava za

  provođenje higijene

  zdr.voditelj

  ravnatelj

  OZD

  teh. osob.

  ravnatelj

  ekonom

  zdr.voditelj

  tijekom

  godine

  svakodnevno

 • 24

  osobna higijena djece i osoblja

  sanitarni higijenski nadzor

  OZD

  zdr.voditelj

  zdr.voditelj

  svakodnevno

  povremeno

  svakodnevno

  povremeno

  3.

  NJEGA I

  BRIGA ZA

  TJELESNI

  RAZVOJ I

  ZDRAVLJE

  DJETETA

  zadovoljavanje primarnih potreba

  djece( hrana, voda, kretanje, dnevni

  odmor)

  djeci s zdravstvenim teškoćama

  osigurati prehranu prema naputku

  liječnika

  osigurati pravilan razmak između

  obroka

  praćenje boravka na zraku ovisno o

  vremenskim uvjetima i godišnjim

  dobima

  osigurati optimalne uvjete za odmor

  i spavanje spavača:prozračnost

  sobe, temperatura zraka u sobi,

  pravilan razmak između krevetića,

  osobna posteljina, pidžame, te

  pravilno odlaganje dječje odjeće i

  posteljine

  pravilno i redovito provođenje

  higijenskih navika (pranje ruku

  uvijek kada su prljave, nakon

  korištenja WC, prije i poslije

  uzimanja obroka)

  OZD

  SRS

  zdr.voditelj

  gl. kuharica

  zdr.voditelj

  gl. kuharica

  zdr.voditelj

  OZD

  SRS

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  teh. osoblje

  OZD

  zdr.voditelj

  svakodnevno

  svakodnevno

  svakodnevno

  tijekom

  godine

  svakodnevno

  svakodnevno

  povremeno

 • 25

  praćenje pravilnog pranja zubiju OZD

  zdr.voditelj

  svakodnevno

  povremeno

  4.

  BRIGA ZA

  OČUVANJE

  ZDRAVLJA

  DJETETA

  obavezan liječnički pregled djeteta

  prije dolaska u vrtić (zdravstveni

  list)

  organizacija sistematskog pregleda

  djece - stomatolog

  uočavanje poteškoća u razvoju

  djeteta kao i upućivanje na daljnju

  obradu

  praćenje i evidencija uzroka

  izostanka djeteta (pobol djece-

  ispričnice)

  praćenje i nadzor djece s

  zdravstvenim teškoćama i djecom s

  teškoćama u razvoju

  antropometrijska mjerenja, te

  praćenje stanja uhranjenosti

  evidencija povreda i pružanja prve

  pomoći

  poziv roditelja oboljele djece

  praćenje epidemioloških indikacija i

  poduzimanje mjera za suzbijanje

  zaraznih bolesti

  nadzor nad pravovremenim

  sanitarnim pregledima osoblja

  liječnik ped.

  zdr.voditelj

  OZD

  stomatolog

  zdr.voditelj

  SRS

  zdr.voditelj

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  SRS

  vanjski suradnik

  zdr.voditelj

  vanjski suradnik

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  OZD, SRS

  zdr.voditelj

  OZD

  vanjski suradnik

  zdr.voditelj

  tijekom

  godine

  tijekom godine

  povremeno

  stalno

  povremeno

  1xgodišnje

  tijekom

  godine

  povremeno

  tijekom godine

  tijekom

  godine

  tijekom

  godine

  tijekom godine

 • 26

  uvođenje zdravstvene

  dokumentacije

  osiguravanje potrebnih lijekova

  praćenje kraćih rekreativnih

  programa kroz procjenu općeg

  zdravstvenog stanja

  zdr.voditelj

  zdr.voditelj

  Ravnatelj

  zdr.voditelj

  tijekom

  godine

  tijekom

  godine

  tijekom

  godine

  tijekom godine

  5.

  SURADNJA S

  RODITELJIM

  A

  zadovoljavanje potrebe djeteta za

  pozitivan rast i razvoj kao i

  očuvanje zdravlja ( individualni

  razgovori, roditeljski sastanci,

  stručna predavanja, pregledi).

  suradnja s roditeljima radi

  dobivanja podataka o bolestima i

  izostancima iz vrtića

  roditeljski sastanak za novo

  upisanu djecu i u novim jasličkim

  skupinama

  prikupljanje podataka radi

  utvrđivanja zdravstvenog statusa

  djeteta, s posebnim osvrtom na

  djecu s teškoćama u razvoju i

  zdravstvenim teškoćama (alergije,

  konvulzije, posebnosti u prehrani)

  zdr.voditelj

  roditelji

  vanjski suradnici

  roditelji

  zdr.voditelj

  OZD

  zdr.voditelj

  roditelji

  SRS

  zdr.voditelj

  roditelji

  SRS

  OZD

  vanjski

  suradnici

  tijekom

  godine

  tijekom godine.

  tijekom

  godine

  tijekom

  godine

 • 27

  5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  5.1.

  ZADAĆE PLANA I PROGRAMA RADA USTANOVE, ODNOSNO RAVNATELJA,

  ZDRAVSTVENOG VODITELJA I ČLANOVA STRUČNOG TIMA VRTIĆA

  (PEDAGOGA, PSIHOLOGA, REHABILITATORA I DVAJU LOGOPEDA) U

  PEDAGOŠKOJ GODINI 2018. /2019.

  Br. BITNA ZADAĆA NOSITELJI SURADNICI CILJANA

  SKUPINA

  VRIJEME

  PROVOĐENJ

  A

  INSTRUMENTI

  PRAĆENJA I

  VREDNOVAN

  JA

  1. RAD NA

  OSTVARIVANJU

  VIZIJE I MISIJE

  USTANOVE

  Ravnatelj Stručni tim,

  zdravstveni

  voditelj,

  odgajatelji,

  pomoćni

  zdravstveni

  djelatnici

  Djelatnici

  dječjeg

  vrtića

  Tijekom

  pedagoške

  godine

  Informativno-

  komunikacijski

  sastanci,

  prezentacije,

  upitnik,

  evaluacijska

  lista

  2. ZDRAVI STILOVI

  ŽIVOTA

  2.1. Prehrana,

  kretanje i

  boravak na zraku

  Zdravstveni

  voditelj

  Defektolog,

  pedagog,

  ravnatelj

  Korisnici Tijekom

  pedagoške

  godine

  2.3. Prevencija i

  sprječavanje

  nasilja (

  vršnjačkog / u

  obitelji)

  Psiholog Defektolog,

  pedagog,

  logopedinje,

  zdravstveni

  voditelj,

  ravnatelj

  Korisnici Tijekom

  pedagoške

  godine

  Izvještaji za

  MZO, izvještaji

  za Udrugu

  Korak po

  korak, izvještaj

  za Centar za

  podršku

  roditeljstvu

 • 28

  Rastimo

  zajedno,

  dokumentacija

  vezana uz

  suradnju s

  CZSS i

  Policijom,

  interne

  zabilješke te

  refleksije i

  autorefleksije

  3. SURADNIČKO

  RAZVIJANJE

  PRAKSE

  REFLEKSIJE I

  GRADNJA

  KULTURE

  OTVORENOSTI I

  DIJALOGA

  Pedagoginj

  a

  Odgajatelji,

  ravnateljica,

  psihologinja,

  defektologinj

  a,

  logopedinje,

  zdravstvena

  voditeljica

  Odgajatelji

  (neposredn

  o), djeca i

  roditelji

  (posredno)

  Tijekom cijele

  godine

  Pedagoška i

  etnografska

  dokumentacija,

  osobne bilješke

  odgajatelja,

  mape

  profesionalnog

  razvoja

  odgajatelja i

  pedagoginje,

  refleksije i

  samorefleksije,

  analize i

  sinteze

  planiranog i

  realiziranog,

  obrada

  literature,

  usmene i

  Powerpoint

  prezentacije,

  osmišljavanje i

  priprema

  materijala

  4. UNAPRJEĐIVAN

 • 29

  JE

  MATERIJALNOG

  KONTEKSTA I

  INKLUZIVNE

  SREDINE U

  SKUPINAMA

  RANE DOBI

  4.1. Unapređivanje

  (transformacija i

  obogaćivanje)

  prostorno-

  materijalnih

  uvjeta u

  odgojnim

  skupinama

  Pedagoginj

  a,

  odgajatelji

  Roditelji

  djece,

  psihologinja,

  defektologinj

  a

  Djeca

  (neposredn

  o), roditelji

  (posredno)

  Tijekom cijele

  godine (a

  pojačano u

  prvoj polovici

  godine i

  ljetnim

  mjesecima)

  Etnografska

  dokumentacija,

  skice i pisane

  bilješke

  odgajatelja,

  refleksija i

  samorefleksija,

  Powerpoint

  prezentacije i

  analiza

  postignutog te

  planiranje

  novih koraka

  4.2. Realizacija 10-

  satnog programa

  obogaćenog

  funkcionalnim

  znanjima i

  motoričkim

  aktivnostima

  Odgojiteljic

  e S.G. i

  S.T.,

  psihologinja

  Pedagog Djeca

  skupine V12

  Tijekom

  godine

  4.3. Realizacija

  Kraćeg

  programa:

  matematičko -

  logičke igre

  Odgojiteljic

  a S.G.

  Psiholog,

  pedagog

  Djeca

  vrtićkih

  skupina

  1.10. – 31.5. Evaluacijske

  liste, uvidi u

  radove djece,

  foto i video

  zapisi, bilješke,

  međusobne

  konzultacije

  4.4. Osmišljavanje Pedagoginj Psihologinja, Roditelji Tijekom cijele Skice, pisani,

 • 30

  vizualnih

  identiteta i

  sadržaja za

  panoe za

  roditelje

  a

  Odgajatelji

  Defektologinj

  a,

  logopedinje,

  zdravstvena

  voditeljica

  (neposredn

  o), djeca

  (posredno)

  godine slikovni i foto

  materijali,

  obrada

  literature,

  upitnik,

  evaluacijska

  lista

  4.5. Unapređenje

  materijalnog

  konteksta i

  inkluzivne

  sredine u

  skupinama rane i

  mlađe vrtićke

  dobi

  4.5.1

  .

  Senzorna

  integracija

  Defektolog Pedagog,

  ravnatelj,

  odgojitelji

  Djeca

  redovitog

  razvoja i

  djeca s

  teškoćama

  u

  skupinama

  rane dobi,

  odgojitelji

  skupina

  rane dobi,

  roditelji

  djece s

  teškoćama,

  osobni

  pomoćnici

  Tijekom

  pedagoške

  godine

  Evaluacijske i

  razvojne liste,

  uvidi u radove

  djece, foto i

  video zapisi,

  bilješke,

  rezultati

  psiholoških i

  logopedskih

  testiranja te

  međusobne

  konzultacije

  4.5.2

  .

  Potpomognuta

  komunikacija

  Logoped,

  odgojitelji

  D. B. I R. B.

  Pedagog,

  ravnatelj,

  odgojitelji

  Djeca

  redovitog

  razvoja i

  djeca s

  Evaluacijske i

  razvojne liste,

  uvidi u radove

  djece, foto i

 • 31

  teškoćama

  u

  skupinama

  s redovitim

  programom

  (J3, V6, V7 i

  V9,

  odgojitelji tih

  skupina,

  roditelji

  djece s

  teškoćama,

  osobni

  pomoćnici

  video zapisi,

  bilješke,

  rezultati

  psiholoških i

  logopedskih

  testiranja te

  međusobne

  konzultacije

  5. UNAPREĐIVANJ

  E RADA S

  DJECOM S

  POSEBNIM

  POTREBAMA

  5.1. Senzorna

  integracija

  Defektolog Pedagog,

  zdravstveni

  voditelj,

  ravnatelj,

  odgojitelji

  Djeca s

  posebnim

  potrebama,

  roditelji,

  osobni

  pomoćnici

  Tijekom

  pedagoške

  godine

  Evaluacijske i

  razvojne liste,

  uvidi u radove

  djece, foto i

  video zapisi,

  bilješke,

  rezultati

  psiholoških i

  logopedskih

  testiranja te

  međusobne

  konzultacije

  5.2. Potpomognuta

  komunikacija

  Logopedinj

  e, odgojitelj

  R.B.

  Pedagog,

  zdravstveni

  voditelj,

  ravnatelj,

  Djeca s

  posebnim

  potrebama,

  roditelji,

  Tijekom

  pedagoške

  godine

  Evaluacijske i

  razvojne liste,

  uvidi u radove

  djece, foto i

 • 32

  odgojitelji osobni

  pomoćnici

  video zapisi,

  bilješke,

  rezultati

  psiholoških i

  logopedskih

  testiranja te

  međusobne

  konzultacije

  5.3. Glazbena

  radionica

  Rehabilitato

  r,

  Logoped,

  odgojitelj G.

  B.

  Odgojitelji,

  osobni

  pomoćnici

  Djeca s

  teškoćama

  iz posebnog

  i redovitih

  vrtićkih

  programa

  1x tjedno Foto i video

  zapisi,

  materijali za

  rad

  6. UNAPREĐIVANJ

  E STRUČNIH

  KOMPETENCIJA

  ODGOJITELJA U

  RADU S

  DJECOM RANE I

  PREDŠKOLSKE

  DOBI

  6.1. Unapređivanje

  stručnih

  kompetencija

  odgojitelja

  jasličkih skupina

  (zakonitosti

  socio-

  emocionalnog i

  spoznajnog

  razvoja djece

  rane dobi)

  Psiholog Pedagog Odgajatelji

 • 33

  6.2. Unapređivanje

  stručnih

  kompetencija

  odgojitelja

  vrtićkih skupina

  u radu s djecom

  i komunikaciji s

  roditeljima

  Psiholog,

  Rehabilitato

  r,

  odgojitelj

  M.L.

  Psiholog,

  Rehabilitator,

  odgojitelj

  M.L.

  Odgojitelji

  5.2.

  PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

  Dječji vrtić „Potočnica“ danas broji više verificiranih programa koji se, uz redovne

  (6 jasličkih i 6 vrtićkih), provode u vrtiću; program za djecu s teškoćama, prošireni

  program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine, dvojezični mađarsko-

  hrvatski program za djecu pripadnike mađarske narodne zajednice, program ranog

  učenja engleskog jezika u dvije skupine te program dramskog vrtića, također u dvije

  skupine.

  Kada je o vrtićkim skupinama riječ, sve skupine su heterogene, a raspon ovisi o

  programu pojedinih skupina i interesu roditelja. Dugogodišnje praktično iskustvo

  pokazalo je kako heterogene skupine pružaju znatno veći prostor za individualizirani

  pristup, a bliže su i prirodnim uvjetima odrastanja. Ono što karakterizira cjelokupan rad i

  sve programe Dječjeg vrtića “Potočnica” jest činjenica kako su svi fenomeni ranog i

  predškolskog odgoja i obrazovanja u institucionalnom kontekstu promatrani kroz prizmu

  interesa djeteta i dobrobiti za dijete. Na makro planu, kontekstualni uvjeti sublimiraju

  implicitne pedagogije svih naših djelatnika, što u konačnici određuje kulturu naše

  ustanove, a direktno se odražava na mikro planu, odnosno prostornoj, sadržajnoj,

  socijalnoj otvorenosti, strukturi aktivnosti, planiranju sadržaja i komunikaciji s djecom i

  odraslima.

 • 34

  Što se tiče prostornih i materijalnih uvjeta, treba reći kako je u svim programima,

  odnosno skupinama Dječjeg vrtića „Potočnica“ prisutna takva organizacija koja pokriva

  sva relevantna područja za cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta. Sve skupine/prostori

  otvoreni su za poticanje istraživanja, otkrivanja i aktivnog učenja kroz igru, usmjereni na

  razvoj kreativnosti, odnosno razvoj djetetovih stvaralačkih i izražajnih potencijala. Sve

  navedeno predstavlja platformu za postizanje emocionalne stabilnosti djeteta, stvaranje

  pozitivne i zdrave slike o sebi, razvoj samopouzdanja, kao i kvalitetnih socijalnih odnosa,

  njegovanje suradnje i tolerancije, te shvaćanje važnosti demokratičnih odnosa koji

  djetetu omogućuju da u procesu svog razvoja, odgoja i učenja sudjeluje aktivno i

  samostalno, te autonomno i odgovorno odlučuje, što ga čini ravnopravnim članom

  društvene zajednice.

  Svi redovni, posebni i kraći programi dječjeg vrtića „Potočnica“ verificirani su od

  strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i podržani od Agencije za odgoj i

  obrazovanje, kao i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport, a polaze od stvarnih

  potreba djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti, koja se nalazi u stalnoj interakciji s

  fizičkim i društvenim okruženjem, što čini bitan faktor djetetova vlastitog razvoja. U

  funkcionalnom smislu cjelovitih programa, koji imaju za cilj poticanje i razvoj svih

  aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta (tjelesnih, umnih, osjećajnih i društvenih),

  razvijamo i pojedinačne specijalizirane, komplementarne, interesne programe koji uz

  cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta, imaju za cilj posebno potaknuti razvoj pojedinih

  djetetovih sposobnosti.

  5.2.1. REDOVITI PROGRAMI

  Redoviti program odgoja i obrazovanja odnosno šire njege, odgoja, obrazovanja,

  zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je

  prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima

  provodi se u 6 mlađih i starijih jasličkih i 6 mješovitih vrtićkih skupina Dječjeg vrtića

  Potočnica.

  Obilježja programa:

 • 35

  Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog

  zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i

  potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i

  izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

  Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, a odvija se kao:

  cjelodnevni 10 satni program za djecu od 12 mjeseci do 2 godine

  cjelodnevni 10 satni program za djecu od 2 do 3 godine

  cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 do 4 godine

  cjelodnevni 10 satni program za djecu od 4 godine do polaska u školu

  Programe provode suvremeno educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgojitelji, treći

  odgojitelji, ravnatelj, zdravstveni voditelj i stručni tim vrtića kojeg čine: pedagog,

  psiholog, rehabilitator i dva logopeda.

  Način ostvarivanja Programa usklađen je s potrebama roditelja po pitanju njihovih

  radnih i drugih obveza, a provođenje pedagoškog procesa s potrebama djeteta i

  skupinom djece. Redoviti program počinje s radom u 7:30 sati i traje do 16:30/16:45 sati.

  Za roditelje koji rade duže organiziran je boravak djeteta u dežurstvu, prijepodne od 6:00

  do 7:30 sati, a poslijepodne od 16:30/16:45 do 18:00. Broj djece upisane u redoviti

  program vrtića je 138, od čega 40 djece s posebnim potrebama. Nositelji Programa su

  odgojitelji, njih 12, a suradnici ravnatelj, zdravstveni voditelj i stručni tim Dječjeg vrtića

  Potočnica.

  Realizacija Programa prati se uvidom u propisanu pedagošku dokumentaciju i

  uvidom u sve druge oblike dokumentiranja u jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, među

  kojima bilješke i zapisi, protokoli praćenja, liste praćenja, foto, audio i video

  dokumentacija, dječji radovi, predstave, nastupi i druga umjetnička i sportska ostvarenja,

  liste razvojnih ciljeva, zapažanja i osvrti djelatnika, roditelja i vanjskih suradnika i sl.

  Vrednovanje se, osim unutarnjom kvalitativnom analizom (refleksije i samo/refleksije

  praktičara, modeli praćenja i samo/evaluacije praktičara i stručnjaka), vrši i različitim

  vrstama procjene od strane i praktičara i suradnika, ali i drugih djelatnika, kao i djece i

  njihovih roditelja, putem anketa, upitnika, evaluacijskih listi, skala procjene, a provode ih,

  ovisno o namjeni, odgojitelji, pedagog, ravnatelj, drugi članovi stručnog tima, vanjski

  suradnici - istraživači ili tijela nadzora/ supervizije pri GUOKS, MZO i AZOO.

 • 36

  5.2.2.

  POSEBNI PROGRAMI

  PROGRAM ZA DJECU MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE6

  Program za djecu mađarske nacionalne manjine utemeljen je 1994. godine i

  provodi se u jednoj dobno mješovitoj skupini. Program je pokrenut na inicijativu

  Demokratskog saveza Mađara u Hrvatskoj, uz podršku Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i sporta RH. Cjelodnevni vrtićki program na mađarskom jeziku namijenjen

  je prvenstveno djeci mađarske nacionalne manjine, ali i svoj ostaloj djeci koja žele u

  sklopu redovitog programa naučiti mađarski jezik i upoznati se s mađarskom kulturnom

  baštinom.

  Cilj programa je osiguravanje optimalnih uvjeta za podržavanje i očuvanje nacionalnog

  identiteta Mađara u Hrvatskoj, podrška obitelji u njegovanju nacionalnog identiteta, te

  stvaranje ozračja tolerancije prema nacionalnoj i svakoj drugoj različitosti.

  Skupina radi po specifičnom planu i programu rada koji uvažava potrebe

  predškolske djece mađarske nacionalne zajednice, upoznavanje s narodnim običajima,

  igrama, pjesmama, plesom i kulturnom baštinom, a ujedno ih povezuje s odgojno-

  obrazovnim sadržajima i događanjima u ostalim vrtićkim skupinama. Program odgoja i

  obrazovanja u mađarskoj skupini temelji se na suživotu, suradnji, ravnopravnosti i

  različitosti. Ova načela pridonose ostvarivanju jednakih mogućnosti i pripreme za

  zajednički život u multikulturnom i demokratskom društvu. Pripremanje djece za

  svakodnevni susret s različitostima i za prirodno prihvaćanje. Pomoć i podršku programu

  daje velik broj javnih ustanova: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba,

  Pedagoški forum Mađara u Hrvatskoj, Pedagoški savez Mađara u Hrvatskoj, Kulturno

  društvo Ady Endre, Veleposlanstvo Republike Mađarske.

  Nositelji programa su dva odgojitelja, izvorna govornika mađarskog jezika, K. S. i

  E. P., a skupina trenutno broji 18 djece. U bliskoj budućnosti planira se osnivanje još

  6 Plan i program skupine (V1) detaljno opisan u 10. Poglavlju ovog dokumenta.

 • 37

  jedne (jasličke) skupine programa za djecu mađarske nacionalne manjine, namijenjenog

  djeci jasličke dobi.

  POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA7

  Posebni program ranog učenja engleskog jezika u dječjem vrtiću „Potočnica“

  provodi se od 1995. godine. Provodi se u dvije dobno mješovite odgojno-obrazovne

  skupine kao redoviti odgojno-obrazovni program obogaćen sadržajima učenja engleskog

  jezika, za djecu od tri godine do polaska u školu. Naime, prema različitim znanstvenim

  istraživanjima iz područja lingvistike, optimalnom za početak učenja stranog jezika

  smatra se dob između 3 i 4 godine, kada se pretpostavlja da je dijete na adekvatan

  način već usvojilo vlastiti jezik.

  Svrha programa je da djeca u prirodnoj, neposrednoj, svakodnevnoj komunikaciji

  s odgajateljem na hrvatskom i engleskom jeziku razvijaju pozitivne stavove prema

  drugoj kulturi, tradiciji i jeziku i dobivaju kvalitetne temelje za kasnije učenje tog stranog

  jezika, stječući predispozicije i senzibilitet za usvajanje čistog i pravilnog izgovora

  glasova i melodije jezika.

  Cilj programa je stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupan razvoj

  djeteta, s posebnim naglaskom na zadovoljavanje potreba djeteta za učenjem stranog

  jezika, odnosno intelektualnom razvoju i razvoju kreativnosti, jezika, govora i

  stvaralaštva.

  Različiti su modeli učenja u ovom programu, a posebno se ističe potreba za

  situacijskim učenjem, kao najprimjereniji model usvajanja stranog jezika u ranoj i

  predškolskoj dobi.

  Zadaće programa su sljedeće:

  Senzibilizirati djecu rane i predškolske dobi za rano učenje stranog jezika

  Poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi

  engleskog jezika

  7 Plan i program pojedinačne skupine (V14& V15) detaljno opisan u 10. Poglavlju ovog dokumenta.

 • 38

  Poticati djetetovu samo/aktivnost i interes za postupnim slušanjem,

  razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara

  Ostvarivati uvjete za postupno razvijanje vještina samostalnog komuniciranja

  djece na engleskom jeziku

  Poticati djecu na razvijanje samopouzdanja i osjećaja uspješnosti kroz

  izražavanje na engleskom jeziku

  Sadržaji rada prilagođeni su djetetovim interesima, potrebama, specifičnim

  mogućnostima i sposobnostima, nastojeći maksimalno potaknuti razvoj djetetovih

  potencijala i stjecanje kompetencija iz svih područja, s posebnim naglaskom na

  usvajanju stranog jezika.

  Prostor u kojem se realizira program ranog učenja engleskog jezika opremljen je

  adekvatno, sukladno standardima za provođenje takvog programa. Djeca u prirodnoj,

  svakodnevnoj komunikaciju s odgajateljem (na hrvatskom i engleskom jeziku) uče

  pjesmice, brojalice, jednostavne rečenice, fraze i upute. Putem igre, priča, igrokaza i

  dramatizacija lako i spontano usvajaju osnovni rječnik, jezične strukture, ritam, intonaciju

  i izgovor, stječu sigurnost u izgovoru i razvijaju zanimanje za strani jezik, zemlju i

  kulturu. Način rada prilagođen je broju djece u skupini i njihovoj različitoj dobi. Te dvije

  skupine broje svaka po 19 djece. Nositelji programa su odgojitelji M. E. B. (odgojitelj

  savjetnik), M. F., G. B., K. K., P. R. i T. M., koji su pored zvanja odgojitelja stekli i

  dodatno jezično obrazovanje.

  POSEBNI PROGRAM DRAMSKOG VRTIĆA8

  Posebni program dramskog vrtića u sklopu redovitog programa u dječjem vrtiću

  „Potočnica“ djeluje od 1996. godine, a nastao je u suradnji s dramskom pedagoginjom i

  redateljicom, Zvjezdanom Ladikom. U početku je postojala jedna skupina dramskog

  programa, a zbog iznimno velikog interesa djece i roditelja i vrlo dugih listi čekanja,

  8 Plan i program pojedinačne skupine (V5& V13) detaljno opisan u 10. Poglavlju ovog dokumenta.

 • 39

  2014. godine, kada su konačno stvoreni organizacijski, materijalni i drugi uvjeti, otvorena

  je još jedna. Dramski odgoj objedinjuje sva područja djelatnosti i sve oblike izražavanja

  pa tako i djeluje na svim područjima razvoja. Ciljanim igrama i raznim dramskim

  vježbama radi se na poticanju: sigurnosti, samopouzdanju, razvijanju mašte i

  stvaralaštva, poticanju govorne i izražajne vještine, razumijevanju međuljudskih odnosa i

  ponašanja i još mnogih drugih zadaća. Specifičnost dramskog odgoja je ta da samo

  jedna dramska vježba ili igra cjelovito obuhvaća više područja razvoja, kao što vođena

  improvizacija s određenom temom istovremeno potiče socio-emocionalni razvoj, tjelesni,

  spoznajni i razvoj komunikacije i stvaralaštva.

  Dramska pedagogija posebno je značajna za cjelovit razvoj, odgoj i učenje

  djeteta jer sublimira sve poznate vidove umjetnosti, sve elemente scenskog i kreativnog

  izraza, a sada već dugo iskustvo Dječjeg vrtića „Potočnica“ govori da su dramski odgoj i

  sve njegove metode (dramske igre, situacijske vježbe, dramatizacije, dirigirane ili

  upravljane improvizacije, dramske, likovne, glazbene i plesne improvizacije, uporaba

  monološke i dijaloške forme, početci korskog recitala…), izvrsna platforma koja, osim

  za poticanje mašte, kreativnosti i samostalnosti, razvoja komunikacijskih vještina i

  oslobađanje pokreta, služi i za: razvijanje kvalitetnih emocionalnih i socijalnih odnosa,

  stvaranje zdrave slike o sebi, razvijanje i njegovanje samopouzdanja, sposobnosti

  kritičkog rasuđivanja, odlučnosti, ustrajnosti, dosljednosti, samokritičnosti, samokontrole

  i samodiscipliniranosti, odgovornosti prema sebi i društvu u kojem živimo, razvoj

  empatije, tolerancije, solidarnosti, humanosti, altruizma, etičnosti, radnog morala i,

  konačno, za promoviranje zajedništva kroz osjećaj prihvaćenosti i prihvaćanja, kroz

  njegovanje različitosti i poštivanje individualnih sloboda i načela jednakosti, osjećaja za

  suradnju i pomaganje, povjerenje i iskrenost, pravednost i poštenje, opraštanje i

  uvažavanje.

  Dugo iskustvo dječjeg vrtića „Potočnica“ govori da su dramski odgoj i sva njegova

  sredstva, odnosno metode vrlo bliski djeci ranog i predškolskog uzrasta te nude bezbroj

  mogućnosti i potiču djecu, ali i odrasle, na istraživanje i otkrivanje. U dvije dramske

  skupine upisano je 44-ero djece, od čega četvero s teškoćama. Nositelji programa su

  odgojitelji J. O., M. L., I. F., L. F. L., M. M. i M. P.. Matični odgojitelji su uz svoje formalno

 • 40

  zvanje dodatno posebno educirani u području dramskog odgoja. Prostor u kojem se

  realizira program Dramskog vrtića namjenski je opremljen.

  PROGRAM RADA SKUPINE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA9

  Dječji vrtić „Potočnica“, jedan je od prvih koji od 1998. g. ostvaruje program za

  djecu s teškoćama. Program počiva na ideji da je svakom djetetu potrebno omogućiti

  optimalne uvjete, kako bi maksimalno zadovoljilo svoje interese i potrebe, te razvilo

  svoje potencijale i sposobnosti. Specifičnost našeg programa očituje se u pristupu djeci

  kojim se nastoji omogućiti odrastanje u minimalno ograničavajućoj okolini. Ove

  pedagoške godine u skupinu je uključeno 10-ero djece s teškoćama.

  Nositelji programa u posebnoj skupini su rehabilitator dr. sc. T. Lj. i odgojiteljica

  mentorica R. B.. U svakodnevnom radu provodi se individualizirani edukacijsko-

  re/habilitacijski program stimulacije psihomotoričkog razvoja, njeguju se sve vrste

  likovnog, glazbenog te izražavanja kroz pokret kao i svi ostali segmenti odgojno

  obrazovnog rada i aktivnosti. Zbog specifičnih potreba djece u skupini je i pomoćni

  zdravstveni djelatnik, G. V.. Djeca su u okviru ovog programa uključena u logopedski

  tretman, a ukoliko za to posjeduju potrebnu dokumentaciju i u tretman fizioterapeuta,

  vanjskog suradnika vrtića, J. M..

  PROŠIRENI REDOVITI PROGRAM: INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U

  REDOVITE SKUPINE10

  Dječji vrtić „Potočnica“ je u kontekstu predškolske odgojno-obrazovne djelatnosti

  prepoznata kao ustanova koja teži visokoj razini kvalitete rada s djecom, a osobito s

  djecom s teškoćama. Kako bi se toj djeci omogućilo sretno i bezbrižno djetinjstvo u

  9 Program detaljno opisan u posljednjem 10. poglavlju Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića Potočnica za pedagošku godinu 2018./2019. 10 Program detaljno opisan u posljednjem 10. poglavlju Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića Potočnica za pedagošku godinu 2018./2019.

 • 41

  društvu njihovih vršnjaka, nužno ih je uključiti u odgovarajuće programe ranog i

  predškolskog odgoja i obrazovanja, što „Potočnica“ svojim programima inkluzije i

  integracije djece s teškoćama uspješno čini još od 1998. godine, a od tada do danas

  više od 160 djece pohađalo je taj program u našem vrtiću, i većina njih uspješno je

  nastavila svoje redovno školovanje.

  Program inkluzije djece s teškoćama u redovite skupine temelji se na suvremenoj

  koncepciji ranog i predškolskog odgoja, a u skladu je s Godišnjim planom i programom

  vrtića. Zadaća ovog programa je utvrđivanje specifičnih potreba djece s teškoćama, te

  zadovoljavanje istih na način maksimalnog prožimanja i individualizacije sadržaja u

  skladu s potrebama svakog djeteta. Takvim programom uspostavljamo demokratske

  odnose, čiji je naglasak na poštivanju prava svakog djeteta, posebice onog sa

  specifičnim potrebama. Na taj način omogućavamo i djeci s većim teškoćama da budu

  uključena u svakodnevnu igru i boravak sa svojim vršnjacima, ostvarujući tako jedan od

  temeljnih ciljeva ovog programa, a to je socijalna integracija. Uspostavom odgojno-

  obrazovne integracije već u predškolskoj dobi stvaramo temeljne osnove za aktivnu i

  punopravnu participaciju osoba s invaliditetom u široj društvenoj zajednici. Na taj način

  od predškolske dobi nastojimo senzibilizirati okolinu za potrebe djece s posebnim

  potrebama, razvijamo međusobnu toleranciju, učimo poštivanju različitosti i stvaramo

  humane odnose za suživot s takvim osobama u društvu.

  Broj djece s teškoćama u Programu inkluzije je približno 22 (17 su samo djeca s

  Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja + 5-ero djece s medicinskom

  dokumentacijom koja su obuhvaćena individualiziranim rehabilitacijskim i logopedskim

  radom). Djeca su uključena u redovite vrtićke i jasličke skupine, gdje će pratiti redoviti

  odgojno obrazovni program, uz individualizaciju programskih sadržaja prema potrebama

  svakog djeteta. Zbog specifičnih potreba te djece, svakodnevno će se tijekom

  pedagoške godine provoditi i rehabilitacijski sadržaji, koji su u skladu s individualnim

  potrebama djeteta, a provodit će ih rehabilitator, logoped i fizikalni terapeut. Kako bi

  programom inkluzije mogli zadovoljiti sve odgojno-obrazovne i specifične potrebe djece

  s teškoćama, u skupine će kao podrška za desetero djece biti uključeni treći odgojitelji

  kao osobni pomoćnici i dva njegovatelja.

 • 42

  5.2.3. OSTALI PROGRAMI:

  PROGRAM PREDŠKOLE INTEGRIRAN U REDOVNI 10 - SATNI PROGRAM

  U kolovozu 2015. dobili smo suglasnost na ustroj i provedbu obveznog Programa

  predškole. Kako roditelji nisu pokazali interes za uključivanje djece u posebnu skupinu

  predškole, Program će se realizirati u okviru već postojećih redovitih i posebnih

  programa.

  Djeca – školski obveznici:

  DJECA, ŠKOLSKI

  OBVEZNICI U

  REDOVITIM I

  POSEBNIM

  PROGRAMIMA

  DJEČJEG VRTIĆA

  DJECA, OBVEZNICI

  PROGRAMA

  PREDŠKOLE

  INTEGRIRANA U

  REDOVITE I

  POSEBNE

  PROGRAME

  DJEČJEG VRTIĆA

  DJECA, OBVEZNICI

  PROGRAMA

  PREDŠKOLE

  UKLJUČENA U

  SKUPINE

  PREDŠKOLE

  UKUPN

  O

  BROJ

  SKUPIN

  A

  BROJ DJECE

  BROJ

  SKUP

  INA

  BROJ

  DJECE

  BROJ

  SKUP

  INA

  BROJ DJECE

  Ž M UKUP

  NO Ž M

  UKUP

  NO Ž M

  UKUPN

  O

  9 4

  0

  4

  5 85 1 0 1 1 0 0 0 0 86

  Imamo 86 obveznika osnovne škole. Među kojima je 16 kojima je ove godine

  odgođeno kretanje u školu. Među ovogodišnjim obveznicima imamo 22 djece s

  teškoćama. S obzirom na velik broj djece s teškoćama koja su obuhvaćena Programom

  predškole, poseban će nam profesionalan izazov biti prilagoditi ga organizacijski,

 • 43

  metodički i sadržajno njihovim individualnim mogućnostima i potrebama. Ove godine

  imamo 1 dijete koji u vrtić dolazi samo u Predškolu. Program predškole će se realizirati u

  250 sati godišnje, odnosno 1,5 sati dnevno. U vrtiću će biti realizirano 224 sati, a izvan

  vrtića 26.

  Realizacija Programa predškole:

  Neposredan rad s djecom u okviru posebnih, redovnih programa i redovnih

  obogaćenih programa (prema Programu predškole)

  Suradnja s roditeljima (svakodnevno informiranje roditelja, redoviti roditeljski sastanci,

  radionica s temom „Karakteristike psihofizički spremnog djeteta za školu“, „CAP

  predavanje za roditelje“, ciljana savjetovanja roditelja

  Procjena razvojnog statusa (razvojne liste, uvidi u radove djece, video zapisi,

  konzultacije s odgojiteljima, roditeljima i članovima razvojne službe, psihološka i

  logopedska testiranja)

  Suradnja s osnovnim školama (posjeta djece OŠ J. Klovića, suradnja s razvojnim

  službama osnovnih škola s područja Trešnjevke)

  S obzirom na dobno heterogene skupine, pripremu za školu koju realiziramo u

  odgojnim skupinama planiramo dopuniti ciljanim poticajima u vrijeme popodnevnog

  odmora. Akceptirajući Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičke spremnosti djece za

  školu (2011. god), po kojem procjenu zrelosti za školu obavljaju za to formirana posebna

  Povjerenstva pri osnovnim školama, a koja sve češće traže mišljenja vrtića, utvrditi

  ćemo razvojni status svakog djeteta obveznika škole. Razvojni status ćemo utvrditi

  početkom pedagoške godine, a u tu svrhu ćemo se koristiti zapažanjima odgojitelja,

  stručnog tima i roditelja, razvojnim listama, uvidima u radove djece, video zapisima, te

  rezultatima psiholoških testova (test TSŠ, koji ćemo po potrebi dopuniti Bender-Santucci

  testom, LB-R-om, Reynell-om, Peabody-em, Koralje-m, Trog-om).

  Kako ove godine imamo 16 djece kojoj je odgođeno kretanje u školu, od kojih je

  11 s teškoćama, i za njih 5 planiramo napraviti IOOP-e, individualizirati rad u odgojnoj

  skupini i uključiti ih u individualne rehabilitacijske programe od strane defektologa i

  logopeda. Jednako tako, u okviru IOOP-a za djecu s teškoćama planiramo posebne

 • 44

  poticaje vezane uz pripremu za školu. Roditelji jednog djeteta su tražili da mu se s

  obzirom na planirano prijevremeno kretanje u školu omogući pohađanje Predškole.

  Roditelji jednog dječaka su dali zahtjev za oslobađanjem pohađanja programa

  Predškole, budući planiraju tražiti odgodu od kretanja u školu.

  U okviru radionice „Karakteristike psihofizički spremnog djeteta za školu“ roditelji

  će biti upoznati s Programom predškole i Pravilnikom o postupku utvrđivanja

  psihofizičke spremnosti djece za školu.

  S obzirom da smo već prošle godine imali veliki broj zahtjeva od strane

  Povjerenstava škola za izdavanjem Mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta pred upis u

  OŠ, vjerujemo da ćemo u cilju osiguravanja dobrobiti za dijete, odnosno prevencije

  školskog neuspjeha, ove godine surađivati još više i bolje.

  Nositelji programa: psihologinja, pedagoginja

  Suradnici: defektologinja, logopedinje, odgojiteljice, pedagoginja OŠ Julija Klovića,

  Služba za školsku i adolescentnu medicinu Zagreb

  Ciljana skupina: djeca obveznici škole i djeca koja prijevremeno kreću u školu

  Vrijeme provođenja: tijekom pedagoške godine

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: evaluacijske i razvojne liste, uvidi u radove djece,

  foto i video zapisi, bilješke, rezultati psiholoških i logopedskih testiranja te refleksije i

  autorefleksije.

  PROŠIRENI REDOVITI PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM

  Cilj i namjera cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava je zadovoljiti raznovrsne

  potrebe i interese djece i njihovih roditelja. Vodeći računa o karakteristikama dobi,

  humanističko-razvojnoj koncepciji našeg predškolskog odgoja, te o materijalnim i

  organizacijskim mogućnostima, odlučili smo se na razvijanje programa integracije

  darovite djece u proširene redovite programe. Mišljenja smo da u takvim programima

  djeca dobivaju dovoljno poticaja za razvoj talenata i potencijalne darovitosti, te da se, s

  obzirom da ostaju u vršnjačkim skupinama, imaju priliku optimalno razvijati u ostalim

  područjima, posebno u smislu socijalnih i građanskih kompetencija.

 • 45

  Istraživanja pokazuju da u populaciji ima 2-3% visoko darovite djece (IQ iznad 130), i

  15-20% one s IQ višim od 110, a najbolje vrijeme za njihovu identifikaciju je između 3. i

  9. godine.

  Darovita djeca često zbog disharmoničnosti razvojnog profila, te nekih

  karakteristika ličnosti, iskazuju specifične poteškoće u razvoju. Ponekad nije lako

  razlikovati ponašanja povezanih s ADHD-om od onih karakterističnih za darovitost, pa je

  jedan od ciljeva ovog programa edukacija u ovom području. Dijete može biti darovito u

  nekom od područja razvoja, a imati teškoće u nekom drugom, što je poseban izazov za

  stručnjake koji s njima rade. Cilj našeg već niz godina provođenog Proširenog redovitog

  programa rada s potencijalno darovitom djecom je obuhvatiti što veći broj talentirane i/ili

  potencijalno darovite djece, biti podrška odgojiteljima, a roditeljima savjetodavnim radom

  pomoći u često vrlo izazovnom roditeljstvu.

  Nakon odlaska školaraca, u vrtiću je ostalo 24 potencijalno darovite djece. Još je

  1 identificirano na osnovu inicijalnog upitnika pri upisu u vrtić. Naše je iskustvo da

  tijekom godine obično identificiramo još 5-6 djece koja pokazuju specifične interese i

  posebna postignuća na nekom od područja razvoja. Prošle godine smo proveli ciklus od

  8 radionica za edukaciju odgojitelja vrtićkih skupina o identifikaciji i podršci potencijalno

  darovite djece. Ove smo se godine odlučili sličnu edukaciju, vodeći računa o

  specifičnosti dobi, organizirati za odgojiteljice jasličkih skupina. Radioničkim tipom

  planiramo obraditi pojam psihomotornog razvoja djece mlađe dobi, načine utvrđivanja

  RQ, veze socio-emocionalnog i spoznajnog razvoja, te načine njegovog poticanja.

  Nositelji programa: psihologinja

  Suradnici: pedagoginja, odgojitelji

  Ciljana skupina: potencijalno darovita djeca i odgojitelji

  Vrijeme provođenja: tijekom pedagoške godine

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: evaluacijske i razvojne liste, uvidi u radove djece,

  foto i video zapisi, bilješke, rezultati psiholoških testiranja te refleksije i autorefleksije.

 • 46

  PROGRAM VOLONTIRANJA

  Prošle smo godine uspostavili suradnju s doc.dr. sc. Anom Leko Krhen,

  nositeljicom predmeta Volonterski rad na Preddiplomskog studija logopedije ERF-a, koju

  ukoliko studenti pokažu interes, planiramo nastaviti.

  Nositelji programa: logoped

  Suradnici: odgojitelji i članovi SRS

  Ciljana skupina: volonteri

  Vrijeme provođenja: tijekom godine

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: bilješke, refleksije i autorefleksije.

  PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

  U svrhu zaštite zdravlja djece predškolske dobi u našem se vrtiću provodi i

  Program prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja .U predškolskoj dobi ovaj

  program je usko vezan s promicanjem zdravih stilova života kao prevencije svih oblika

  ovisnosti. Program se realizira kroz svakodnevne aktivnosti koje ukazuju na važnost

  usvajanja zdravih prehrambenih navika, promicanje tjelovježbe i zdravog življenja, čime

  se potiče emocionalni razvoj te usvajanje socijalnih vještina kod djece rane i predškolske

  dobi. U tu će se svrhu, između ostalog, koristiti edukativni materijal „Kutija puna

  osjećaja“, zbirka socijalnih igara, te slikovnice koje potiču zdrave stilove života.

  Kako je kreativno izražavanje važan dio Preventivnog programa, u svakodnevnim

  aktivnostima u redovitim skupinama podržavaju se i potiču svi oblici stvaralaštva kroz

  umjetnost, i to kroz područje likovnosti, glazbe, plesa, govorništva i scenskog nastupa i

  sl.

  Osim u skupinama redovitog programa, roditeljima se omogućuje uključivanje

  djece u posebne cjelodnevne programe Dramskih skupina, te dva kraća programa

  Englesko-likovni program i Ritmički program, a dio programa realizira se i tijekom

  provođenja CAP radionica. Na osnovu inicijalnih intervjua, praćenja djece u odgojnim

 • 47

  skupinama, konzultacijama s odgojiteljicama, članovima razvojne službe i

  konzultacijama roditeljima i vanjskim institucijama, procjenjuju se razvojne potrebe u

  smislu zaštitnih programa i izrađuju se stručna mišljenja, a po po potrebi Individualizirani

  odgojno-obrazovni programi, pri čemu se njeguje suradnja s vanjskim institucijama,

  poglavito s CZSS, ostalim vrtićima i OŠ u smislu prijenosa informacija o djeci iz

  potencijalno rizičnih i rizičnih skupina. Kako je za realizaciju Programa neophodna

  suradnja i partnerstvo vrtića i obiteljskog konteksta, tijekom komunikacijskih roditeljskih

  sastanaka na početku pedagoške godine nastoji se promicati važnost roditelja kao

  modela na osnovu kojeg djeca uče, kao i važnost adekvatnih odgojnih stilova u

  prevenciji svih oblika ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. Putem svih oblika suradnje s

  roditeljima nastojat će se motivirati roditelje na proaktivno odgojno djelovanje.

  Nositelji programa: zdravstveni voditelj, pedagog, psiholog

  Suradnici: odgojitelji i članovi RPS-a

  Ciljana skupina: djeca i roditelji

  Vrijeme provođenja: tijekom pedagoške godine

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: izvještaji za Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

  izvještaji za Udrugu Korak po korak, Izvještaj za Centar za podršku roditeljstvu Rastimo

  zajedno, evaluacijske liste, uvidi u radove djece, foto i video zapisi, bilješke, te refleksije

  i autorefleksije.

  PROGRAM PREVENCIJE I SPREČAVANJA NASILJA U OBITELJI

  Zaštita djece od nasilja u obitelji integralni je dio programa predškolskog odgoja.

  Cilj je senzibilizacijom, edukacijom i savjetovanjem roditelja prevenirati nasilje, a ukoliko

  do njega dođe, što više smanjiti njegove štetne posljedice po dobrobit cijele obitelji, a

  posebno djeteta. U tom smislu planiramo:

  1) preventivne aktivnosti:

 • 48

  upoznavanja djece s njihovim pravima (s posebnim naglaskom na zaštiti od

  nasilja) – sva djeca predškolske dobi a posebno kroz CAP radionice ona u godini

  prije kretanja u školu

  educiranje djece za prepoznavanje nasilničkih oblika ponašanja, te

  samozaštitnom ponašanju (po slikovnicama S. Kleven, Ispravni dodiri i J Moore -

  Mallinos, Imaš li tajnu), te uz korištenje didaktičkog materijala Kutija puna

  osjećaja)

  upoznavanje s važnošću traženja pomoći od odraslih - obuhvaćena sva djeca

  predškolske dobi a posebno kroz CAP radionice u godini prije kretanja u školu

  senzibiliziranje djece za potrebe drugih, te pomoć potrebitima (razne socijalne

  igre)

  upoznavanje novih djelatnika s postojećim sigurnosnim programima u cilju

  osposobljavanja i pomoći pri prepoznavanju i reagiranju u kriznim situacijama

  senzibiliziranje roditelja na roditeljskim sastancima, posebno onom vezanom uz

  CAP, te putem informativnih panoa

  tijekom Tjedna psihologije ćemo se uključiti u kampanju Hrabrog telefona Mogu

  drugačije: što umjesto tjelesnog kažnjavanja?

  savjetovanje roditelja o primjerenim metodama discipliniranja

  2) kurativne aktivnosti:

  djeca koja su svjedoci nasilja u obitelji, osim diskretnog praćenja u okviru

  odgojnih skupina dobitiće podršku i pomoć u prorađivanju traumatskih iskustava,

  te uspostavljanju psihološke ravnoteže .

  roditelji će biti savjetovani o načinima izbjegavanja nasilja u vlastitim obiteljima, te

  o štetnosti takvog okruženja na optimalni razvoj njihove djece

  roditelji će biti upućivani na institucije koje se bave pružanjem psiholoških

  tretmana obitelji u kojima postoji problem obiteljskog nasilja.

  u slučajevima koji to zahtijevaju, usko ćemo surađivati s CZSS

 • 49

  Ove godine imamo evidentirano 5 obitelji koje pratimo i s kojima intenzivnije surađujemo

  u cilju daljnje zaštite djece.

  Nositelji programa: psiholog, zdravstveni voditelj

  Suradnici: RPS, ravnatelj, odgojitelji, osobni pomoćnici i njegovatelji

  Ciljana skupina: djeca i roditelji

  Vrijeme provođenja: tijekom pedagoške godine

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: izvještaji za Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

  izvještaji za Udrugu Korak po korak, izvještaj za Centar za podršku roditeljstvu Rastimo

  zajedno, dokumentacija vezana uz suradnju s CZSS i Policijom, interne zabilješke te

  refleksije i autorefleksije.

  CAP PROGRAM

  Kako smo tijekom višegodišnje realizacije programa stekli vrlo pozitivna iskustva

  o reagiranju djece na program, a podržani smo i od strane roditelja koji ga procjenjuju

  korisnim, dobro strukturiranim i djeci prihvatljivim i ove godine planiramo nastaviti s

  njegovim provođenjem. Nadamo se da će dvije odgojiteljice A.P. i M.P. nakon educiranja

  nadopuniti naš CAP tim. Budući da je u zadnjih 5 godina došlo puno novih djelatnika,

  ove godine planiramo predavanje za djelatnike odvojiti od onog za roditelje.

  CAP je program nastao u SAD-u a cilj mu je primarna prevencija zlostavljanja

  djece. Program poučava djecu njihovim elementarnim pravima da budu sigurna, jaka i

  slobodna, informira ih o tome kako prepoznati opasne situacije i poučava strategijama

  kojima će povećati svoju sigurnost.

  U okviru CAP programa planiramo nastaviti raditi na samozaštitnim ponašanjima

  djece u godini prije kretanja u školu. Kroz interaktivne radionice obraditi ćemo sljedeće

  teme:

  vršnjačko nasilje

  zlostavljanje djeteta od nepoznate odrasle osobe

  zlostavljanje djeteta od poznate odrasle osobe

 • 50

  Roditelje s Programom upoznajemo kroz PP prezentaciju na roditeljskom

  sastanku, a o temama radionica svakodnevno informiramo putem plakata na Kutiću za

  roditelje. Za dolazak na roditeljski sastanak roditelje dodatno motiviramo uručivanjem

  pozivnice koju kao jednu od aktivnosti programa Predškole svako dijete izrađuje za svog

  roditelja.

  Nositelji programa: odgajatelji I.C., J.O. , V.Š., M.P., A.P., i psiholog

  Suradnici: odgojitelji, osobni pomoćnici

  Ciljana skupina: djeca u godini prije polaska u školu

  Vrijeme provođenja: veljača

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: izvještaji za Udrugu Korak po korak, evaluacijske

  liste, uvidi u radove djece, foto, bilješke, te refleksije i autorefleksije.

  RADIONICE RASTIMO ZAJEDNO ZA ODGOJITELJE

  Nakon prošlogodišnjeg provođenja ciklusa radionica za roditelje djece s

  teškoćama Rastimo zajedno Plus, ove godine slične radionice planiramo provesti s

  odgojiteljima vrtićkih skupina. Radionice s odgojiteljima nastale su kao odgovor na

  potrebu da se primjena Programa „Rastimo zajedno“ osim na roditelje proširi i na

  odgojitelje s ciljem da i oni usvoje i primjenjuju u svakodnevnom susretanju i radu s

  djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira. Svrha i ciljevi

  Programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgojitelja jesu:

  upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi,

  način, sadržaj)

  prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo

  i partnerstvo kao i na prava svakog roditelja na podršku zajednice

  povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima

  povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom

 • 51

  uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i

  razvoj

  promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici.

  „Radionice s odgojiteljima najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama

  s roditeljima kako bi odgojitelji neposredno iskusili kako se radi s roditeljima (i što roditelji

  govore o svojoj djeci i svom roditeljstvu) te stekli znanja i vještine koje su ponuđene i

  roditeljima.“11

  Nositelji programa: odgojiteljica M.L., defektolog i psiholog

  Suradnici: ravnatelj

  Ciljana skupina: odgojitelji vrtićkih skupina

  Vrijeme provođenja: siječanj - svibanj

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: izvještaji za Centar za podršku roditeljstvu,

  evaluacijske liste, foto, bilješke, te refleksije i autorefleksije

  PROGRAM OBOGAĆEN FUNKCIONALNIM ZNANJIMA I MOTORIČKIM

  AKTIVNOSTIMA

  Polazišta ovog Programa obogaćenog funkcionalnim znanjima i motoričkim

  aktivnostima su vrijednosti koje promovira Nacionalni kurikulum za rani i predškolski

  odgoj i obrazovanje. Cilj mu je poticanje razvoja funkcionalnih znanja, posebno u okviru

  matematičkih i prirodoslovnih kompetencija te kroz poticanje motoričkog razvoja

  osiguravanje tjelesne dobrobiti djece predškolske dobi. Znatiželju kao imanentnu

  razvojnu karakteristiku djece rane i predškolske dobi želimo usmjeriti i prema sadržajima

  iz STEM područja (znanja i vještine iz domene znanosti, tehnologije, inženjerstva i

  matematike), osmišljavajući i nudeći im matematičko-logičke i istraživačke aktivnosti i

  11 Materijal Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“

 • 52

  sadržaje. Pritom je naglasak na funkcionalnom učenju i praktičnoj vrijednosti poticaja sa

  svrhom razumijevana tzv. materijalnog svijeta, na razvoju konceptualnog, a ne

  proceduralnog znanja, te na poticanju djece na povezivanje novo naučenog s

  postojećim znanjima i prošlim iskustvima.

  Za cjelokupni razvoj djeteta predškolske dobi izuzetno je važan motorički razvoj.

  Rukovodeći se recentnim javno zdravstvenim istraživanjima o tjelesnom razvoju i

  zdravstvenim rizicima zbog nedovoljnog kretanja djece, u ovom smo Programu posebnu

  pažnju posvetili motoričkim/sportskim aktivnostima. Program bi se odvijao u jutarnjim

  terminima u skupini V12, a po potrebi i s obzirom na očekivani interes djece u godini

  prije kretanja u školu, i popodne u vrijeme provođenja Programa predškole.

  Nositelji programa: odgojiteljice S.G. i S.T.,

  Suradnici: psihologinja, psihologinja pripravnica i pedagoginja

  Ciljana skupina: djeca skupine V12

  Vrijeme provođenja: od dobivanja suglasnosti od MZO

  Instrumenti praćenja i vrednovanja: evaluacijske, uvidi u radove djece, foto i video

  zapisi, bilješke, refleksije i autorefleksije.

  Među ostalim programima su još i sljedeći programi koje nećemo detaljnije

  opisivati, a dostupni su u našem vrtiću:

  PROGRAM STAŽIRANJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

  PRIPRAVNIKA

  PROGRAM ZIMOVANJA/LJETOVANJA

  PROGRAM „DJECA U PRIRODI“ GRADA MLADIH, GRANEŠINA

  5.2.4. KRAĆI PROGRAMI

  Cilj i namjera kraćih programa jest zadovoljiti raznovrsne potrebe i interese djece,

  a posredno i njihovih roditelja, pa se u vrtiću, osim redovitih i specijaliziranih programa,

  odvijaju i raznovrsni tečajevi i igraonice, pri čemu se najčešće radi o ranom učenju

 • 53

  stranih jezika, te programima umjetničkog i sportskog sadržaja. Od kraćih programa naš

  vrtić ima svoj verificirani program pripreme za školu – ABC igraonicu. Opći cilj programa

  sukladan je odrednicama kurikuluma vrtića, a užem smislu usmjeren je na dodatno

  poticanje spoznajnog razvoja, te razvoja jezika, govora, izražavanja i stvaralaštva, za

  djecu u godini prije polaska u školu. Pritom se nikako ne može zanemariti činjenica o

  kohezivnom djelovanju odnosno isprepletenosti i međuovisnosti razvojnih područja i

  zadataka, tako da sa sigurnošću možemo reći kako sve aktivnosti u svom planiranju i

  realizaciji istodobno djeluju, pored gore navedenih, i na tjelesni razvoj i očuvanje zdravlja

  i socioemocionalni razvoj djeteta, te njegovu kreativnost.

  Cilj ABC igraonice jest podržati intelektualnu znatiželju djeteta, njegovu

  radoznalost i želju za spoznajom, poticati i vježbati opažanje i koncentraciju,

  grafomotoriku i okulomotornu koordinaciju, poticati pravilan izgovor glasova i riječi, te

  poticati na proširivanje vokabulara djeteta, stvarati uvjete za razvoj operacionaliziranog

  mišljenja i divergentnog mišljenja (originalnost, fleksibilnost, fluentnost, pronicljivost –

  „učiti kako učiti“), te uvjete za razvijanje elementarnih sposobnosti usmenog i pismenog

  komuniciranja (čitanje, pisanje) i razumijevanje prostornih i vremenskih odnosa,

  količinskih odnosa, geometrijskih pojmova i sl. Isto tako, nastoji se potaknuti intenzivniji

  razvoj djetetove socijalne i emocionalne inteligencije (upornost, suradljivost, detektiranje

  i respektiranje vlastitih i tuđih interesa, potreba i želja, razvijanje svijesti o vlastitim

  emocijama, postizanje samoregulacije, samokontrole, razvijanje pozitivne slike o sebi i

  svijetu oko sebe, razvoj empatije, kvaliteta komunikacije…).

  Aktivnosti koje se primjenjuju su: Životno-praktične i radne, Raznovrsne igre,

  Druženja i društveno-zabavne aktivnosti, Umjetničke aktivnosti, Aktivnosti raznovrsnog

  izražavanja i stvaranja djeteta te Istraživačko-spoznajne aktivnosti. Naglasak je,

  naravno, na igri, osnovnoj metodi rada i aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske

  dobi. Program se realizira u popodnevnim satima, dva puta tjedno u trajanju od 90

  minuta. Za vrijeme zimskih i Uskrsnih praznika igraonica se ne održava, kao ni tijekom

  ljeta. Program se odvija u namjenski opremljenom kabinetu, koji zadovoljava sve

  pedagoške, didaktičko-metodičke, a time i prostorno-materijalne uvjete za provođenje

  ovog programa.

 • 54

  KRAĆI PROGRAM: MATEMATIČKO-LOGIČKE IGRE

  Program bi se bazirao na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i

  obrazovanje, koji objašnjava namjenu predškolskog odgoja te se temelji na

  specifičnostima pristupa pedagoškom radu i osmišljavanju izazova za djecu, te poticanju

  njihovog sveobuhvatnog percipiranja sebe i svijeta oko sebe. Želimo omogućiti

  samoaktualizaciju djece, kvalitetno zadovoljiti njihove specifične potrebe i potaknuti

  interes za matematičko-logičke aktivnosti. Naše načelo rada s djecom jest i bit će

  individualizacija i diferencijacija u pristupu i očekivanim ishodima. Program bi se

  realizirao u obliku Kraćeg programa: matematičko-logičke igre koji bi se provodio u

  poslijepodnevnim satim