godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg...

of 61 /61
Osnovna škola Antuna Mihanovića Dubečka 5, Zagreb Školska godina 2014./2015. Godišnji plan i program rada škole

Upload: others

Post on 19-Oct-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Osnovna škola Antuna Mihanovića

Dubečka 5, Zagreb

Školska godina 2014./2015.

Godišnji plan i program rada škole

Page 2: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

1

SADRŽAJ

stranica

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI................................................................... 3

1. UVJETI RADA…………………………………………………………… 4

1.1. Podaci o školskom području .............................................………... 4

1.2. Prostorni uvjeti .............................................................................. 4

1.2.1. Unutarnji školski prostor ............................................................... 4

1.2.2. Plan obnove, adaptacije i dogradnje školskog prostora ............... 6

1.3. Stanje školskog okoliša i plan uređivanja ...................................... 6

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI.................................... 7

2.1. Podaci o učiteljima ........................................................................ 7

2.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ..................................... 7

2.3. Podaci o administrativnom, tehničkom i pomoćnom osoblju.......... 7

3. ORGANIZACIJA RADA ......................................................... 8

3.1. Podaci o učenicima i razrednim odjelima........................................ 18

3.2. Organizacija smjena ..................................................................... 11

3.2.1. Dnevna dinamika rada ...............................................................… 11

3.2.1.1.Dnevna organizacija u posebnim okolnostima.................................. 11

3.2.2. Dežurstva učenika i učitelja............................................................. 12

3.3. Godišnji kalendar rada.................................................................... 12

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE.. 13

4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razredima i odjelima......... 13

4.2. Plan terenske i integrirane nastave................................................ 14

4.3. Plan izborne nastave ..................................................................... 16

4.4. Rad po prilagođenim programima.................................................. 17

4.4.1. Nastava u kući ............................................................................... 17

4.5. Dopunska nastava......................................................................... 17

4.6. Dodatna nastava............................................................................ 18

4.7 Plan rada s darovitim učenicima...................................................... 19

4.8. Plan izvannastavnih aktivnosti…………………………..................... 19

4.8.1. Školsko sportsko društvo............................................................... 20

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE DJELATNOSTI .... 21

5.1. Plan i program profesionalnog priopćavanja, orijentacije i usmjeravanja 23

5.2. Plan brige škole za zdravstveno-socijalnu zaštitu

učenika.................................................................................... 24

5.3. Kinezioterapeutski rad s učenicima s posebnim potrebama

(čl. 7. Pravilnika...) .............................................................................. 24

6. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE 25

6.1. Podaci o radnim zaduženjima učitelja predmetne nastave…….......... 25

6.2. Podaci o radnim zaduženjima učitelja razredne nastave……….......... 26

6.3. Poslovi učitelja koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog

rada s učenicima…………………………………..………................. 32

6.4. Podaci o učiteljima pripravnicima .................................................... 32

6.5. Podaci o ostalim djelatnicima u školi i njihovim zaduženjima………. 32

7. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA........ 33

7.1. Plan rada stručnih aktiva u školi………………………………………… 33

Page 3: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2

8. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA

I ORGANA UPRAVLJANJA............................................................. 34

8.1. Plan rada razrednika ............................................................................ 34

8.2. Plan rada razrednih vijeća..................................................................... 35

8.3. Povjerenstvo za praćenje zadaća GOO-a…………………………… 37

8.4. Plan rada Učiteljskog vijeća.................................................................. 38

8.5. Plan rada Vijeća roditelja ..................................................................... 40

8.6. Plan rada Školskog odbora………………………………………….. 40

8.7. Plan rada Vijeća učenika ....................................................................... 41

8.8. Plan rada ravnatelja................................................................................. 42

8.9. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika-pedagoga.................... 45

8.10. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga.. 50

8.11. Godišnji plan rada stručnog suradnika defektologa-logopeda…………… 53

8.12. Plan rada stručnog suradnika knjižničara……………………………… 58

8.13. Plan rada tajnika.................................................................................... 61

8.14. Plan rada računovodstveno-financijskog djelatnika................................. 63

Page 4: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

3

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA

Adresa: 10 040 Zagreb, Dubečka 5

Županija: Grad Zagreb

Tel. 2924-862 Fax: 2924-863

E-mail: [email protected]

Broj

učenika: I.-IV. raz. - 249

V.-VIII. raz. - 254

Ukupno: - 503

Broj

raz. odjela: I.- IV. - 12

V.-VIII. - 12

Čl 7. - 2 (učenici s poseb. potrebama)

Ukupno: - 26

Područni razredni odjeli: - NEMA

Broj djelatnika: Učitelji razredne nastave: 16

Učitelji predmetne nastave: 26

Učitelj rehabilitator: 2

Stručni suradnici: 4

Ostali djelatnici: 15

Ravnatelj: 1

Ravnatelj: mr.sc. Beatrica Šurbek, prof.

Tajnik: Vesna Lukić, dipl. iur.

Pedagog: Nikolina Matejak, mag.paed.

Socijalni pedagog: Sonja Bader, dipl. defektolog

Knjižničar: Vanja Jurilj, dipl. knjižničar

Defektolog-rehabilitator: Lukrecija Marušić, dipl. defektolog

Ana Bajilo Juras, dipl.defektolog

Logoped: Davor Ivezić, dipl. defektolog

Voditelj smjene : Dane Pavić, prof.

Page 5: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

4

Na osnovu članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(pročišćeni tekst, NN 87/08.), i članka 12. Statuta OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb,

Dubečka 5, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2014., na prijedlog ravnateljice

Škole donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2014/2015.

1. UVJETI RADA

1.1. Podaci o školskom području

Temeljem Odluke o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba i njegove izmjene

utvrđene po osnivanju OŠ Brestje, upisno područje škole obuhvaća najveći dio naselja

Dubec, IV., V. i manji dio II. Poljanica te Mikuševu ulicu (Novo Brestje).

Prometnice do škole izgrađene su iz svih dijelova upisnog područja. Na postojećim

prilaznim cestama uređena je horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Škola nema

požarnog puta, a prilazna cesta je izgrađena.

Područje Dubec, osim nekoliko starijih stambenih zgrada, najvećim se dijelom sastoji od

obiteljskih kuća građenih prije ili u vrijeme osnutka Škole, a prema urbanističkim uvjetima

gradnje i s potpunom infrastrukturom.

Na školskom području ne djeluje ni jedno veće poduzeće ni ustanova osim DC SUNCE s

kojim Škola surađuje u stručnom pogledu.

1.2. Prostorni uvjeti

Građevinsko stanje objekta samo djelomično zadovoljava. U posebno lošem stanju je

krovište škole i vanjska stolarija na južnoj i istočnoj strani Škole.

Prostorni uvjeti za održavanje nastave ne zadovoljavaju u potpunosti svojom

funkcionalnošću. Opremljenost kabineta nije dostatna kako bi se realizirali ciljevi i zadaci

suvremene nastave. Projektom nije predviđen prostor za arhivu, spremište za nastavna

sredstva i ostalu opremu i namještaj, pa se u tu svrhu koriste neadekvatni i skučeni

postojeći prostori.

1.2.1. Unutarnji školski prostor

Gradnja školske zgrade dovršena je 1973. god.. Zgrada je u relativno dobrom stanju, ali

potrebno je redovito održavanje. Tijekom kolovoza 2010. godine zamjenjena je stolarija na

sjevernoj strani škole koja je bila u najlošijem stanju, no i ostala vanjska stolarija je

dotrajala, te je potrebna zamjena zbog same sigurnosti učenika. Sanitarni čvorovi za

učenike 5.-8. razreda adaptirani su tijekom ljeta 2005. godine, a sanitarni čvorovi za

učenike 1.-4. razreda i nastavnički wc-i tijekom ljeta 2006. godine. Sanitarni čvorovi sa

svlačionicama uz dvoranu za TZK u izrazito su lošem stanju i ne zadovoljavaju sanitarne

standarde te je potrebna njihova što hitnija sanacija. Instalacije u kuhinji su dotrajale, a

ukupna opremljenost ne zadovoljava potrebe pripremanja oko 480 mliječnih obroka, 220

ručkova i 60 užina koji se dnevno pripremaju za učenike škole. Ukupna površina

Page 6: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

5

zatvorenog prostora iznosi 4.274 m, od čega učionice čine 1.247 m, športske dvorane 680

m, a ostalo su hodnici i središnji hol u prizemlju i sporedne prostorije.

Odgojno-obrazovni rad organizira se u:

- 8 klasičnih učionica razredne nastave (tzv. mala škola)

- 11 kabineta predmetne nastave

- 1 kabinet za informatiku (neadekvatan prostor -prenamjena učiteljskog kabineta)

- 1 učionica za nastavu po posebnom programu-čl.7

- 1 logopedski kabinet

- 2 dvorane (velika i mala) za tjelesnu kulturu

Ostali radni i drugi prostor:

- Knjižnica (adaptacija i prenamjena učioničkog prostora )

- Zbornice (velika i mala)

- 6 kabineta za nastavnike predmetne nastave

- 4 ureda: za ravnatelja, pedagoga, tajništvo i računovodstvo

- arhiva (prenamjena kabineta - ne zadovoljava veličinom)

- blagovaonica, kuhinja i smočnica,

- 2 spremišta za nastavna sredstva i pomagala (prenamjena)

- 8 sanitarnih čvorova za učenike

- 2 garderobe s tuševima uz športske dvorane

- 2 sanitarna čvora za djelatnike

TABELARNI PRIKAZ UNUTARNJEG ŠKOLSKOG PROSTORA

I NJEGOVE NAMJENE U 2014./15. ŠKOLSKOJ GODINI

I STANJE OPĆE I DIDAKTIČKE OPREMLJENOSTI

Namjena Broj Veličina Namjena Opremljenost

prostora učionica u m I. smj. II. smj. Opća didaktič.

I. RAZREDNA NASTAVA

1. razred 3 55 2 (bor.) 1 (+1 bor.) 1 1

2. razred 3 " 2 bor. 1 bor. 1 1

3. razred 3 55 2 1 1 1

4. razred 3 " 3 0 1 1

UKUPNO 1-4. 8 440 8 8

II. PREDMETNA NASTAVA

1.Hrvatski jezik 2 55 2 2 1 1

2.Likovna kult. 1 56 1 1 1 1

3.Glazbena kult. 1 56 1 1 1 1

4.Strani jezici 1 56 1 1 1 1

5.Pov.i zemljop. 1 56 1 1 1 1

6.Matematika 1 56 1 1 1 1

7.Prir. i biolog. 1 76 1 1 1 1

8.Kemija-fizika 1 76 1 1 1 1

9.Vjeronauk 1 56 1 1 1 1

10.Tehnič. kult.

11. Informatika

1

1

76

30

1

1

1

1

1

0

1

0

Page 7: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

6

Ukupno 1.-11. 12 649 12 12

12.Tjel.i zdrav.

kultura

2 600 + 60 1

1

2 2

UKUPNO 1-11 14 1309 13 13

SVEGA I. i II. 22 1749 21 20 1 1

ŠIFRA STANJA: 0- NE ZADOVOLJAVA 1 - ZADOVOLJAVA; 2 - DOBAR

Školi nedostaje suvremena informatička oprema i namještaj za informatički kabinet, te

suvremena nastavna sredstva i pomagala za ostale kabinete.

1.2.2. Plan obnove, adaptacije i dogradnje školskog prostora

Potrebno je izvršiti izmjenu krovišta i zamjeniti postojeće salonit ploče štetne za zdravlje

zbog azbesta u svom sastavu sa pokrivom od drugog, za zdravlje neškodljivog materijala.

Također, nužni su popravci i izmjena dotrajale stolarije i okova na južnoj i istočnoj strani

Škole. Također je nužno što hitnije uređenje i sanacija sanitarnih čvorova i garderoba uz

dvoranu za TZK, te ugradnja garderobnih ormarića s mogućnošću zaključavanja za svakog

učenika.

1.3. Stanje školskog okoliša i plan uređivanja

Školski okoliš sastoji se od zelenih površina s hortikulturom i športskih terena na površini

od 10.726 kvadratna metra. Za održavanje su zaduženi djelatnici škole.

Nakon djelomične obnove vanjskih igrališta za nogomet, košarku i rukomet te postavljanja

ograde sa zapadne strane igrališta, neophodno je obnoviti i atletsku stazu, bacalište kugle,

te urediti prilazne stazice i obnoviti hortikulturu. Ogromno područje oko Škole zapravo bi

trebalo u potpunosti sanirati . Također, nužno bi bilo i postavljanje pogodne javne rasvjete

kako bi se tereni mogli maksimalno koristiti, a time bi se sačuvali od daljnje devastacije.

TABELARNI PRIKAZ VANJSKIH POVRŠINA

Naziv površine Veličina u m Ocjena stanja

1. Zelena površina 7.905 ne zadovoljava

2. Športska igrališta 2.821

- nogometno zadovoljava

- rukometno zadovoljava

- košarkaško zadovoljava

- staze i skakališta ne zadovoljava

UKUPNO 10.726

Uz redovito održavanje hortikulture, ograda i travnjaka, planiraju se akcije ekološko-

estetskog uređenja okoliša.

Page 8: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

7

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

2.1 . Podaci o učiteljima

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

Nestručna zastupljenost:

Sva nastava je stručno zastupljena.

2.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

2.3. Podaci o administrativnom, tehničkom i pomoćnom osoblju

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

Page 9: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

8

3.ORGANIZACIJA RADA

3.1. Podaci o učenicima i razrednim odjelima

Razr.

Broj učenika

učenika odjela djevoj. darovit.

s drugih

govornih

područja

Putnika u boravku Ime i prezime

razrednika 3 do

5 km

Preko

5 km

Cijelo-

dnevn.

Produ

-

ženom

1.

60

3 27

34

Josipa Špoljarić

Jasmina Šorak( boravak)

Ksenija Kolar

Martina Nemet (boravak)

Julija Slatina

2.

56

3 34

13

Jelka Udiljak

Sanja Nađ (boravak)

Davorina Bakota

Jerkan Lidija Bernarda

Sanja Nađ ( boravak)

3. 71

3 36

Jasminka Mesar

Renata Gredelj

Smiljana Baran

4. 62

3 35

Martina Žerjav

Zvjezdana Bukovec

Snježana Jakovljević

1.- 4.

249 12 132

47

Page 10: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

9

Razr. Učenik

a

Odjel

a

Djevoj

. Darovit

Iz drugih

govornih

područja

Putnika U boravku

Ime i prezime razrednika 3 do

5 km

Preko

5 km

Cijelodnevn. Produženom

5. 63

3 24

Štefanija Zovak

Gordana Mlinarević

Maja Pribolšan Čolakić

6. 52

3 30

Željka Szabo

Ivana Žigman

Srećko Kljajo

7. 70

3 44

Marija Žganjer

Dijana Karačić

Mira Buči

8. 69

3 34

Dalibor Blažević

Tanja Svoboda

Maja Manenica

UKU

PNO

5 - 8.

254

12 132

Pos.g

r.

Čl. 7

11 2 4

Lukrecija Marušić,učitelj rehab.

Ana Bajilo Juras, učitelj rehab.

UK:

1.- 8. 503

26 263

Page 11: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU
Page 12: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

11

3.2. Organizacija smjena

Razredni odjeli rade u dvije smjene, ujutro i popodne u petodnevnom radnom tjednu.

I. smjena: 1.a b c; 2. a c; 3.b c, 4.c; 5.a b c; 7.a,b,c razredni odjeli

II. smjena: 2.b; 3.a ; 4.a b; 6. a b c; 8.a,b,c razredni odjeli

Boravak: 1.a,b; 2.a.; (3 grupe)

3.2.1. Dnevna dinamika rada ________________________________________________________________________

Smjena: Nast.sat: Vrijeme: Odmor:

________________________________________________________________________

1. 8,00 - 8,45 10 min.

2. 8,55 - 9,40 10 "

Jutarnja: 3. 9,50 -10,35 5 "

4. 10,40-11,25 5 "

5. 11,30-12,15 5 "

6. 12,20-13,05 5 "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.-7. 13,10-13,55 5 min.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 14,00-14,45 10 min.

2. 14,55-15,40 10 "

Popodnevna: 3. 15,50-16,35 5 "

4. 16,40-17,25 5 "

5. 17,30-18,15 5 "

6. 18,20-19,05

______________________________________________________________________

Page 13: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

12

3.2.2. Dežurstva učenika i učitelja

Na glavnom ulazu Škole zbog pojačane sigurnosti dežura tehničko osoblje (čistačice i domari).

O zapažanjima u vrijeme dežurstva izvješćuje se dežurnog učitelja, koji zapažanja unosi u knjigu

dežurstva.

Razrednici svakodnevno dežuraju u blagovaonici za vrijeme prehrane učenika.

Dežurni učitelji dežuraju u vrijeme odmora, pri ulasku učenika u školu na početku nastave te ih ispraćaju

iz škole po završetku nastave.

Dežurstvo učitelja i razredne i predmetne nastave izmjenjuje se dnevno, a raspored

dežuranja nalazi se u zbornici uz raspored sati.

3.2.3. Prehrana učenika

U školskoj kuhinji pripremaju se mliječni obroci i ručkovi u skladu s iskazanim željama učenika i

roditelja. Osim ručkova i mlječnog obroka, za učenike uključene u produženi boravak priprema se i treći

obrok – užina. Svi obroci pripremaju se i naplaćuju u okviru propisane cijene od strane Gradskog ureda za

obrazovanje, kulturu i sport.

3.3. Godišnji kalendar rada

__________________________________________________________________________

Obraz . Mjesec Br.rad. Br.nast. Br.nerad. Br.učen. Napomena

razdoblje dana dana dana i blagd. praznika

__________________________________________________________________________

I. 9. 21 17 8 -

10. 22 22 9 - Zimski učenički

od 08.09.14. 11. 20 20 10 - odmor od 24.12.14.

23.12.14. 12. 21 17 10 - do 09 .01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 9.-12. 84 76 37 -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 1. 20 15 10 9

2. 20 20 8 -

3 . 22 20 9 - Prolj. uč. odm.

od 12.01.15. 4. 21 18 9 5 od 30.03.15.

do 16.06.15. 5. 20 20 11 - do 03.04.15.

6. 19 11 10 9

7. 23 - 8 23

8. 21 - 10 21 Ljetni uč. odm.

od 17.6.15.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno: 166 104 75 63

__________________________________________________________________________

Ukupno u šk.god. 250 180 115 68

Dan Škole 10.06. – obilježit će se 03.06.2015.

05.06.2015. nenastavni dan – sportske aktivnosti

Page 14: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

13

UKUPAN BROJ RADNIH DANA U ŠKOLSKOJ GODINI: 250

BROJ DANA GODIŠNJEG ODMORA: 30

BROJ RADNIH DANA BEZ GODIŠNJEG ODMORA: 220

GODIŠNJI FOND RADNIH SATI: 1760

Struktura školske godine 2014./15.

Od 01.09.2014. do 31.kolovoza 2015.

Broj dana u školskoj godini…………………365

Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani…………………115

Radni dani ( i sati ) u školskoj godini……………………..220x8 =1760

Planirani godišnji odmor…………………………………30x8=240

Planirani radni dani ( i sati) u školskoj godini: 220x8= 1760

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razredima i odjelima

Nastavni

predmeti

1.

razred

2.

razred

3.

razred

4.

razred

5.

razred

6.

razred

7

razred

8.

razred

Ukupno

1.-8.raz.

Br.odjel. 3 3 3 3 3 3 3 3 24

Hrvat. j. 175 175 175 175 175 175 140 140 3990

Lik.kult. 35 35 35 35 35 35 35 35 840

Glaz.kul. 35 35 35 35 35 35 35 35 840

Str.jez. 70 70 70 70 105 105 105 105 2100

Matemat 140 140 140 140 140 140 140 140 3360

Priroda 52,5 70 367,5

Biolog. 70 70 420

Kemija 70 70 420

Fizika 70 70 420

Pr.i druš. 70 70 70 105 945

Povijest 70 70 70 70 840

Geograf. 52,5 70 70 70 787,5

Teh.kult. 35 35 35 35 420

TZK 105 105 105 70 70 70 70 70 1995

UKUP. 630 630 630 630 770 805 910 910

Broj odj. 3 3 3 3 3 3 3 3

UKUP. 1890 1890 1890 1890 2310 2415 2730 2730 17745

Redovna nastava izvodi se u 12 odjela razredne nastave i 12 odjela predmetne nastave.

Nastava TZK u neparnim razrednim odjelima izvodi se sa cijelim odjelima, a ostalim razrednim odjelima

od 5. do 8. raz. izvodi se dijeljenjem po spolu i spajanjem parnih odjela.

Page 15: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

14

Nastavnici planiraju i programiraju sadržaje za izvođenje redovne nastave po nastavnim predmetima

koje predaju.

U nastavnoj godini nastavnici su dužni izrađivati godišnje programe koji služe kao temelj mjesečnom

planiranju i pisati dnevne pripreme za izvođenje sata. Globalni godišnji program i dnevne pripreme su

cjelina koja obuhvaća elemente utvrđene uputama, odnosno elemente utvrđene na stručnim aktivima i

seminarima.

Dnevne pripreme učitelji su dužni držati uza se te ih predočiti na traženje ravnatelja, pedagoga ili

Nadzorne službe. Dnevne pripreme nastavnici pišu u bilježnice ili na obrasce predviđene za pripreme.

Pripreme moraju sadržavati sve potrebne elemente, a mogu se koristiti više godina, s time što se dopunjuju

i aktualiziraju. Dnevna priprema mora imati datum i redni broj.

U skladu sa NOK-om, mjesečna planiranja realiziraju se timski i u njima sudjeluju svi učitelji, članovi

određenog RV (razrednog vijeća). Bitne smjernice pri izradi mjesečnog operativnog i izvedbenog plana i

programa su maksimalno rasterećenje učenika te potpuna sloboda učitelja u ostvarenju obrazovnih

programa. Mjesečni planovi i programi rada integrirane nastave – međupredmetna korelacija,

međupredmetnih tema i integracija koje timski dogovara i planira skupina učitelja trebaju biti dostupni

svima: učiteljima, učenicima i roditeljima. Oni su najvažnija smjernica u radu učitelja i podložni su stalnim

promjenama.

4.2.Plan terenske – integrirane nastave u skladu sa smjernicama NOK-a i ostvarivanja

međupredmetnih tema

Red.

Br.

Sadržaji koji će se ostvarivati

izvan učionice

Razred.

grupa

Vrijeme

održavanja

Izvršitelji

01. Grad mladih

Promet - okolica škole

Posjet knjižnici Dubec

Kazališne predstave

Kino predstava

Zoološki vrt i park Maksimir

Bundek

1.a b c - rujan

- listopad

- studeni-prosinac

- veljača

- ožujak-svibanj

- travanj

Špoljarić Josipa

Kolar Ksenija

Slatina Julija

02 Jesen u okolici škole

Etno selo Kumrovec

Posjet TOZ-u

Sanjkanje

Posjet kazalištu

Autobusni i željeznički kolodvor,

zračna luka

Muzej za suvremenu umjetnost

Pisarovina – Krašograd

Tradicionalne igre na livadi –

pokraj škole

2.a b c - rujan

- listopad

- prosinac

- siječanj

- studeni, veljača

- ožujak

- travanj

- svibanj

- lipanj

Udiljak Jelka

Jerkan Bernarda-Lidija

Bakota Davorina

Page 16: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

15

03

Orijentacija u Maksimiru

Autobusni i željeznički kolodvor,

zračna luka

Obilazak grada (Gornji grad,

Kaptol, centar grada, muzej grada

Zagreba)

Park prirode Medvednica – špilja

Veternica

Dvorac Trakošćan

Arheološki muzej Šćitarjevo i

zračna luka Pleso

Krašograd

Sljeme-Škola u prirodi

Kino i kazalište

3.a b c - rujan

- listopad

- ožujak

- travanj

- svibanj

- 8.-12.6.2015.

- tijekom nastavne

godine

Mesar Jasminka

Gredelj Renata

Baran Smiljana

04. Ščitarjevo - Andautonija

Muzej krapinskih neandertalaca

Posjet hrvatskom Institutu za

istraživanje mozga

Tehnički muzej

Krašograd

Duga Uvala – Škola u prirodi

Kino, kazalište

Muzej suvremene umjetnosti

4.a b c - rujan

- listopad

- ožujak

- travanj

- svibanj

- 8.-12.6.2015.

- tijekom nastavne

godine

Žerjav Martina

Bukovec Zvjezdana

Jakovljević Snježana

05.

Muzej vodoopskrbe 1878. I

pročistać voda

Veliki Tabor

ZOO Maksimir – zoo radionica

Kino i muzej

5.a b c

- listopad ili

ožujak

- travanj ili

svibanj

- tijekom nastavne

godine

Zovak Štefanija

Mlinarević Gordana

Čolakić Pribolšan Maja

06.

Park prirode Medvednica,

Medvedgrad i rudnik Zrinski

Muzej krapinskih neandertalaca

Kazališna predstava

6.a b c

- listopad

- tijekom nastavne

godine

Szabo Željka

Žigman Ivana

Kljajo Srećko

07. Cenacolo, Križevci i okolica

Plitvička jezera

7.a b c - listopad-studeni

- travanj-svibanj

Žganjer Marija

Karačić Dijana

Buči Mira

08. Školska ekskurzija – srednja

Dalmacija

Kazalište

Vukovar - grad heroja

8.a b c - rujan

- veljača

- svibanj

Blažević Dalibor

Svoboda Tanja

Manenica Maja

09. Okolica škole – jesen, zima,

proljeće, ljeto

Kazalište

POOS - tijekom nastavne

godine

- studeni, veljača,

svibanj

Marušić Lukrecija

Bajilo Juras Ana

Napomena: Terenska i integrirana nastava evidentira se u dnevnicima rada razrednog odjela, a razrađeni

plan i program svake terenske (izvanučioničke) nastave sastavni je dio mjesečnih planova.

Page 17: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

16

Škola u prirodi realizirat će se u skladu s planom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Prigodne

i edukativne aktivnosti (radionice, predavanja, …) koje nisu planirane na početku nastavne godine,

realizirat će se samo uz suglasnost roditelja.

4.3. Plan izborne nastave u školi

Redni broj Naziv

programa

Razred Broj

učenika

Broj

grupa

Sati

tj.

Sati

god.

Izvršitelj

programa

1. Engleski

jezik

8. 61 3 6 210 Sanda Petr

2. Njemački

jezik

6. 60 3 6 210 Maja

Manenica

3. Njemački

jezik

4. 40 3 6 210 Dubravka

Dumić

4. Njemački

jezik

5. 45 3 6 210 Dubravka

Dumić

5. Njemački

jezik

7. 50 3 6 210 Dubravka

Dumić

6. Informatika 5. 48 3 6 210 Dijana

Karačić

7. Informatika 7. 35 3 6 210 Dijana

Karačić

8. Informatika 6. 42 3 6 210 Dane Pavić

9. Informatika 8. 30 3 6 210 Dane Pavić

10. Katolički

vjeronauk

1. 59 3 6 210 Jasna

Jembrih

11. Katolički

vjeronauk 2. 54 3 6 210 Jasna

Jembrih

12. Katolički

vjeronauk 3. 65 3 6 210 Jasna

Jembrih

13. Katolički

vjeronauk 4. 20 1 2 70 Jasna

Jembrih

14. Katolički

vjeronauk

4. 40 2 4 140 Marija

Žganjer

15. Katolički

vjeronauk 6. 44 2 4 140 Mirjana

Džambo

Šporec

16. Katolički

vjeronauk 8. 65 3 6 210 Mirjana

Džambo

Šporec

17. Katolički

vjeronauk 5. 60 3 6 210 Marija

Žganjer

18. Katolički

vjeronauk

6. 20 1 2 70 Marija

Žganjer

19. Katolički

vjeronauk 7. 64 3 6 210 Marija

Žganjer

20. Islamski

vjeronauk

1.- 8. 17 2 4 140 Haris

Opardija

UKUPNO 919 53 106 3710

Vjeronauk

1.-8. raz.

508 26 52 1820

Page 18: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

17

Ostali

programi

411 27 54 1890

Program izborne nastave i evidencija prisustvovanja učenika upisuju se u dnevnike rada i sastavni su dio

ovog Godišnjeg plana i programa rada Škole.

U izbornoj nastavi Katoličkog vjeronauka grupu čine učenici istog razrednog odjela, a u izbornoj nastavi

Islamskog vjeronauka jednu grupu čine učenici razredne nastave, a drugu grupu učenici predmetne nastave.

4.4. Rad po prilagođenim programima

Rješenjem određen oblik

školovanja

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja

prazredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Redovni program uz

individualizirani pristup

0 1 3 0 5 3 10 7 29

Prilagođeni program 0 0 2 2 4 3 2 0 13

Posebni program (čl.7) 1 1 2 1 0 2 3 1 11

Prijedlog prilagođenog programa za svakog učenika izrađuje predmetni nastavnik (mjesečno) za svoj

predmet. Taj program sastavni je dio pedagoške dokumentacije. Jedan primjerak učitelji predaju socijalnoj

pedagoginji škole, a jedan primjerak zadržavaju za sebe, te su ga dužni predočiti na zahtjev ravnatelja ili

Nadzorne službe.

4.4.1. Nastava u kući

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

4.5. Dopunska nastava ___________________________________________________________________________

Red. Predmet Raz. Broj sati Učitelj

broj grupa tjed. god.

1. Matematika/Hrvat.jez. 1abc 3 105 Špoljarić, Kolar, Slatina

2. " 2abc 3 105 Udiljak, Bakota, Jerkan

3. " 3abc 3 105 Mesar, Gredelj, Baran

4. “ 4abc 3 105 Žerjav, Bukovec, Jakovljević

5. Engleski jezik 4abc 1 35 Harapin Mehkek

6. Hrvatski jezik 5. 2 70 Glavak, Hrkać

7. Hrvatski jezik 6. 2 70 Szabo, Glavak

8. “ 7. 1 35 Hrkać

9. “ 8. 2 70 Szabo, Hrkać

10. Engleski jezik 5. 1 35 Zovak

11. Engleski jezik 6. 1 35 Petr

12. Engleski jezik 7. 1 35 Zovak

13. Njemački jezik (1.str.jez.)

8. 1 35 Manenica

14. Matematika 5. 1 35 Mlinarević

15. Matematika 6. 1 35 Badžek

Page 19: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

18

16. Matematika 7. 2 70 Mlinarević, Kljajo

17. Matematika 8. 1 35 Badžek

18. Kemija 7. 1 35 Žigman

19. Kemija 8. 1 35 Žigman

20. Povijest 5. 1 35 Blažević

UKUPNO: I. do IV. r. 13 455

V. do VIII. r. 19 665

Napomena: Za učenike koji imaju teškoća u svladavanju programa organizira se dopunska

nastava i to dok je učenicima pomoć potrebna, tako da je broj učenika tijekom školske godine promjenjiv.

Realizacija se upisuje u evidencijske liste za dopunsku nastavu.

4.6. Dodatna nastava ___________________________________________________________________________

Red. Predmet Raz- Broj Br. sati Učitelj

broj red učen. tjed. god.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razredna nastava

1. Matematika 1.raz. 25 3 105 Špoljarić, Kolar, Slatina

2. PiD 1. raz. 20 1 35 Špoljarić

3. Hrvatski jezik 2.raz. 15 2 70 Udiljak, Jerkan

4. PiD 2.raz. 45 1 35 Bakota

5. PiD 3. raz. 20 2 70 Mesar, Baran

6. Engleski jezik 4. raz. 8 1 35 Harapin-Mehkek

7. Matematika 4. raz. 25 3 105 Žerjav, Bukovec,

Jakovljević

Predmetna nastava

1. Geografija 5. raz. 10 2 70 Buči

2. Matematika 5. raz. 20 1 35 Mlinarević

3. Geografija 6. raz. 10 1 35 Buči

4. Matematika 6. raz. 10 1 35 Kljajo

5. Hrvatski jezik 7. raz. 15 2 70 Glavak, Hrkać

6. Matematika 7. raz. 17 1 35 Kljajo

7. Kemija 7. raz. 15 1 35 Žigman

8. Engleski jezik 8. raz. 10 1 35 Petr

9. Njemački jezik 8. raz. 10 1 35 Manenica

10. Povijest 8. raz. 15 1 35 Nikšić

11. Matematika 8. raz. 10 1 35 Badžek

12. Geografija 8. raz. 10 2 70 Blažević

13. Kemija 8. raz. 20 1 35 Žigman

UKUPNO: od I. do IV.r. 168 14 490

od V.do VIII.r 172 16 560

UKUPNO od I. do VIII. raz. 340 30 1050

Napomena: Sadržaje rada učitelji programiraju u skladu s interesima i sposobnostima učenika te

programima natjecanja u određenim nastavnim predmetima.

Page 20: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

19

Programi dodatne nastave sastavni su dio ovoga Godišnjeg plana i programa, učitelji ih imaju u svojoj

dokumentaciji, te su ih dužni predočiti na traženje nadzorne službe, ravnatelja ili pedagoga Škole.

4.7. Plan rada s darovitim učenicima

Na osnovi mišljenja učitelja, učenici s većim sposobnostima uključuju se u izbornu nastavu, dodatnu

nastavu, slobodne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti (preporuka i sugestija roditeljima od strane Škole).

Škola će također predložiti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport posebne programe za rad s

djecom koja pokazuju veće sposobnosti u određenim područjima. Programi će se verificirati i posebno

financirati, te će se tijekom školske godine realizirati kroz više raznovrsnih aktivnosti.

4.8. Plan izvannastavnih aktivnosti

Red.

Naziv aktivnosti

Broj

učen.

Br. sati

tjed. god.

Izvršitelj

1. Klub prijatelja čitanja 15 1 35 Renata Gredelj

2. Literarno-recitatorska skupina 15 1 35 Nives Glavak

3. Literarno-recitatorska skupina

(na njemačkom jeziku)

15 2 70 Dubravka Dumić

4. Recitatori 15 1 35 Zvjezdana Bukovec

5. Dramska skupina sv. Brcka 20 2 70 Marija Žganjer

6. Mladi knjižničari 20 1 35 Vanja Jurilj

7. Novinarska družina 20 1 35 Vanja Jurilj

8. Kreativna radionica 20 1 35 Josipa Špoljarić

9. Mali dizajneri 14 1 35 Zvjezdana Bukovec

10. Lutkari 20 1 35 Davorina Bakota

11. Likovna sekcija 15 1 35 Marc Antonio Cinotti

12. Ručni rad 20 1 35 Jelka Udiljak, Bernarda -

Lidija Jerkan

13. Kršćanska molitva 15 2 70 Jasna Jembrih

14. Prva pomoć 15 2 70 Maja Pribolšan Čolakić

15. Crveni križ 30 1 35 Snježana Jakovljević, Maja

Pribolšan Čolakić

16. Školski zbor 45 2 70 Stefko Kačurov

17. Mali folkloraši 20 1 35 Martina Žerjav

18. Izviđači 45 1 35 Davorina Bakota, Smiljana

Baran, Jasminka Mesar,

Julija Slatina

19. Eko – grupa 20 1 35 Ivana Žigman

20. Mladi čuvari prirode 1 15 1 35 Ksenija Kolar

21. Mladi čuvari prirode 2 15 1 35 Maja Pribolšan Čolakić

22. Šah 20 1 35 Srećko Kljajo

23. Mladi tehničari 1 15 2 70 Dane Pavić

24. Mladi tehničari 2 25 2 70 Dijana Karačić

25. Automatika 10 2 70 Dane Pavić

26. Brain Gym 5 1 35 Lukrecija Marušić

27. Mali nogomet (ŠŠD) 40 2 70 Stefko Kačurov

28. Atletika 15 1 35 Tanja Svoboda

Page 21: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

20

29. Univerzalna sportska škola 50 4 140 Katarina Španić

30. Odbojka djevojčice 10 1 35 Tanja Svoboda

31. Odbojka dječaci 10 1 35 Tanja Svoboda

UKUPNO: 629 43 1505

Napomena: Određen broj učenika uključen je u dvije i više izvannastavnih aktivnosti.

4.8.1. Školsko sportsko društvo ______________________________________________________________________

Red. Broj Izvršitelj Br. sati

br. učenika: tjed. god

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 30 Tanja Svoboda 2 70

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unutar ŠSD-a učenici su uključeni u mali nogomet, rukomet, košarku, atletiku i odbojku.

Page 22: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

21

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI

________________________________________________________________________

Mjesec : Sadržaj: Nosioci aktivnosti:

________________________________________________________________________

09./14. Estetsko uređenje učionica i hodnika, -razrednici

Suradnja s roditeljima; -ravnateljica

- roditeljski sastanci -pedagoginja

- predavanja za roditelje

22.09.Dan bez automobila

Međunarodni dan demokracije ( 15.09)

Dan hrvatske policije (29.09.)

Međunarodni dan očuvanja ozonskoga

omotača (16.09.)

Međunarodni dan kulturne baštine (23.09.)

26.09. Svjetski dan čistih planina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10./14. -Međunarodni dan starijih osoba (1.10.)

-Obilježavanje DANA NEOVISNOSTI RH (8.10.)

- 05.10. Svjetski dan nastavnika ( UNESCO)

-Obilježavanje međunarodnog - razrednici

Dana djeteta , 06.10. - knjižničar

- Suradnja sa župnikom i karitativnim ustanovama - pedagoginja

- 04.10. Međunarodni dan zaštite životinja - voditelji KUD-a

-Svjetski dan hrane - vjeroučiteljice

"KRUH NAŠ SVAGDANJI" - ravnateljica

-MJESEC KNJIGE-izložba u knjižnici

-Međunarodn mjesec školskih knjižnica ( listopad)

-Svjetski dan pješačenja, 15.10.

20.10. Dan jabuka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11./14. -Estetsko uređenje učionica - razrednici

-Međunarodni dan tolerancije (16.11.) - ravnateljica

-Obilježavanje Dana pada Vukovara - pedagoginja

-Suradnja s društvenom sredinom - učit.prirode

-Mjesec borbe protiv ovisnosti - vjeroučitelji

-Sveopći dječji dan-UNICEF (20.11.)

- Dan hrvatskog kazališta (24.11.)

-Suradnja s Crkvom

- ZV, Interliber, glazba i miltimediji, Inova 12-17. 11.

- 13.11.Svjetski dan ljubaznost

- 17.11. Svjetski dan nepušača

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12./14. -Estetsko uređenje učionica i hodnika

-Obilježavanje Dana prava čovjeka (10.12.) - razrednici

-Priredba za SVETOG NIKOLU - učitelj likovne

-Priredba za BOŽIĆ kulture

-Suradnja s Crkvom - pedagoginja

-Roditeljski sastanci

Page 23: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01./15. -Estetsko uređenje učionica

-Dan međunarodnog priznanja R. Hrvatske(15.1.) - razrednici

-Suradnja s Crkvom i drugim ustanovama - ravnateljica

iz društvene sredine - pedagoginja

- Dan ŽUPE (25.01.) - vjeroučitelji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02./ 15. -Estetsko uređenje učionica i hodnika - razrednici

- Predstava za učenike - učitelj lik.kulture

- suradnja s institucijama - ravnateljica

- Obilježavanje - VALENTINOVO - pedagoginja

- Obilježavanje -MAŠKARE, FAŠNIK, POKLADE

02.02. Međunarodni dan zaštite močvara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03./ 15. -Estetsko uređenje učionica - razrednici

-Predstava za učenike - pedagoginja

-Suradnja s ustanovama iz društvene sredine - ravnateljica

-Roditeljski sastanci - soc.pedagoginja

-Obilježavanje Dana voda (22.03.)

-21.ožujak – DAN DAROVITIH UČENIKA

-Obilježavanje USKRSA

21.03. Svjetski dan šuma - vjeroučitelji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04./ 15. - Estetsko uređenje učionica i hodnika - razrednici

- Međunarodni dan zdravlja (7.4.-obilježavanje) - učitelj prirode

- Dan planeta Zemlje (22.4.-obilježavanje) - učitelj lik. kult

- Natjecanja učenika - pedagoginja

- Proljetni kros - učitelji TZK

- Međunarodni dan dječje knjige i Noć knjige - učitelji, knjiž.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05./ 15. - Kazališna predstava za učenike - pedagoginja

- Estetsko uređenje Škole - učitelj lik. kult.

- Uređenje okoliša Škole - razrednici

- Suradnja s institucijama i ustanovama - ravnateljica

- Međunarodni dan CRVENOG KRIŽA (8.5.) - vjeroučitelji

- Majčin dan (obilježavanje) - voditelji CK

- Međunarodni dan obitelji (obilježavanje- 15.05.)

03.05. Dan sunca

31.05. Svjetski dan sporta

Zagrebački energetski tjedan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06./ 15. -Obilježavanje DANA ŠKOLE - ravnateljica

-Roditeljski sastanci - razrednici

-međurazredna športska natjecanja - učitelji TZK

-obilježavanje Dana športa - pedagoginja

-Suradnja s institucijama i ustanovama - voditelji KUD-a

Page 24: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

23

-Priredba za učenike osmog razreda - voditelji MČP

-Svjetski dan zaštite čovjekove okoline (05.06.)

________________________________________________________________________

Napomena: Realizacija se evidentira u dnevnicima rada razrednog odjela.

5.1. Plan i program profesionalnog priopćavanja, orijentacije i usmjeravanja

Rb Sadržaj rada Vrijeme realizacije Nositelji aktivnosti

1.

Informiranje učenika kroz nastavu

(zanimanje, škole…) svih nastavnih

predmeta gdje za to postoji

mogućnost u nastavnom sadržaju

tijekom školske

godine predmetni učitelji

2. Praćenje RTV emisija u kojima se

govori o PO i izvoru zanimanja

tijekom školske

godine razrednici

3.

Priprema i realizacija predavanja za

učenike:

1. Kamo nakon OŠ (sistem

srednjoškolskog obrazovanja)

- mogućnosti i uvjeti obrazovanja i

osposobljavanja za zanimanja na

području Zagreba, Zagrebačke

županije i izvan nje

A) Psihofizičke osobine učenika i

izbor zanimanja

B) Zdravlje i izbor zanimanja

1 sat po razrednom

odjelu

3., 4. i 5. mjesec

pedagoginja

4.

Priprema i realizacija predavanja iz

PP i usmjeravanje za roditelje

- kriteriji upisa u srednje škole

- analiza želja učenika u svezi daljnjeg

obrazovanja

- informiranje o rokovima i svim

važnim datumima E-upisa

- upute o provođenju E-upisa u

srednje škole

(1 sat po odjelu i 3

sata priprave RS)

5.mjesec

pedagoginja

razrednici

5. Edukacija razrednika o korištenju

aplikacije za E-upise 4. i 5. mjesec

pedagoginja

vanjski suradnici

6.

Anketiranje učenika i obrada podataka

o profesijskim željama i interesima

učenika 8. razreda u suradnji s

razrednicima

(2 sata po odjelu + 4

sata pripreme)

ukupno 6 sati,

1. mjesec

pedagoginja

7.

Obrada podataka anketiranja za

potrebe škole i Zavoda za

zapošljavanje

2 sata po odjelu pedagoginja

8.

Suradnja sa stručnom službom PP pri

Zavodu za zapošljavanje

- upućivanje učenika na stručnu

1 sat mješovito

tijekom školske

godine

suradnja Hrv.

zavoda za

zapošljavanje

Page 25: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

24

obradu i informiranje od strane

stručne osobe

9. Informiranje učenika i roditelja preko

kutića za PP – PU – uređenje panoa

tijekom školske

godine

pedagoginja

10.

Suradnja sa školskim liječnikom,

Centrom za socijalnu skrb u svezi

zdravstvenih poteškoća učenika

tijekom školske

godine

pedagoginja

školska liječnica

11. Suradnja sa srednjim školama Grada

Zagreba 5. mjesec

pedagoginja

stručni suradnici

srednjih škola

12. Suradnja s CARNET-om

- provođenje E-upisa 6. i 7. mjesec

pedagoginja

CARNET

13. Individualni rad s učenicima i

roditeljima

0,5 sata po učeniku i

roditelju

pedagoginja

razrednici

14. Pismene zadaće i likovni radovi s

temom: Moje buduće zanimanje

Tijekom školske

godine predmetni učitelji

15. Program profesionalnog informiranja

– Moj izbor

tijekom školske

godine

pedagoginja i

knjižničarka

5.2.Plan brige škole za zdravstveno-socijalnu zaštitu učenika

Zdravstvena zaštita učenika provodi se prema planu školskog dispanzera, a sve aktivnosti koje se

provode imaju preventivni karakter – sistematski pregledi, ciljani pregledi, cjepljenja, edukativna

predavanja i tribune.

U cilju zdravstvene i socijalne zaštite učenika, škola učenicima nudi prehranu i to u vidu mliječnog

obroka i ručka po izboru, a učenicima u produženom boravku pod obvezno poslužuju se tri obroka

dnevno, doručak, ručak i užina.

Organizirano je u prehranu uključeno oko 85% učenika. Prehranu jednim dijelom financiraju roditelji, a u

drugom dijelu Grad Zagreb (sufinancirana prehrana).

5.3. Kinezioterapeutski rad s učenicima s posebnim potrebama (čl. 7. Pravilnika...)

Red. Broj Izvršitelj Br. sati

br. učenika: tjed. god

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. 11 Katarina Španić 2 70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 26: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

6. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE

6.1. Podaci o radnim zaduženjima učitelja predmetne nastave

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

Page 27: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

32

6.2. Podaci o radnim zaduženjima učitelja razredne nastave

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

Page 28: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

33

6.3. Poslovi učitelja koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog

rada s učenicima

__________________________________________________________________________

Red.broj: VRSTA POSLA

__________________________________________________________________________

01. Poslovi vezani uz početak odnosno završetak školske godine

02. Poslovi vezani uz završetak nastave

03. Planiranje i programiranje neposrednoga odgojno-obrazovnog rada

04. Pripremanje za nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada

05. Izrada pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa

06. Stalno stručno usavršavanje

07. Popravni, predmetni i razredni ispiti

08. Vođenje pedagoške dokumentacije u pisanom i elektronskom obliku

09. Učeničke ekskurzije i izleti prema godišnjem planu i programu

10. Sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava

11. Suradnja s roditeljima

12. Poslovi javne, kulturne, zdravstvene i socijalne djelatnosti škole

13 Briga o kabinetima, zbirkama, nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju

učionica i radnih prostora

14. Dežurstvo tijekom nastavnih radnih dana

15. Ostali poslovi

________________________________________________________________________

6.4. Podaci o učiteljima pripravnicima

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

6.5. Podaci o ostalim djelatnicima u školi i njihovim zaduženjima

Podaci zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

Page 29: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

34

7. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Učitelji i stručni suradnici dužni su se permanentno usavršavati u struci za stručno-

metodički i pedagoški rad.

Individualni plan i program unosi se na pripremljeni obrazac i predaje se u pedagošku

dokumentaciju.

Potvrde i uvjerenja o sudjelovanju na aktivima, stručnim skupovima i seminarima izvan

škole nalaze se u dosjeima učitelja u tajništvu Škole.

7.1. Plan rada stručnih aktiva u Školi

Red.

Br.

STRUČNI AKTIV

Vrijeme

Održavanja

Voditelj:

01.

Aktiv učitelja razredne nastave

(1.-4.razred)

- listopad 2014.

- veljača 2015.

- lipanj 2015.

- kolovoz 2015.

Sanja Nađ

02.

Aktiv učitelja jezično-komunikacijskog

i umjetničkog područja

- studeni 2014.

- veljača 2015.

- svibanj 2015.

- kolovoz 2015.

Mark Antonio

Cinotti

03.

Aktiv učitelja matematičkog, tehničkog i

informatičkog područja

- rujan 2014.

- studeni 2014.

- veljača 2015.

- kolovoz 2015.

Srećko Kljajo

04.

Aktiv učitelja prirodoslovnog, tjelesnog i

područja zdravstvenog područja

- rujan 2014.

- studeni 2014.

- veljača 2015.

- kolovoz 2015.

Ivana Žigman

05.

Aktiv učitelja društveno-humanističkog

područja

- studeni 2014.

- siječanj 2015.

- ožujak 2015.

- kolovoz 2015.

Dalibor

Blažević

Napomena: O radu stručnih aktiva vode se zapisnici. Na prvom sastanku svih stučnog aktiva

(kolovoz/rujan 2014.) obvezna točka dnevnog reda je:

1. Plan rada stručnog aktiva u 2014./2015. školskoj godini

Pod ovom točkom definirat će se stručne i pedagoško-psihološke teme koje će se

realizirati.

Page 30: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

35

8. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I

ORGANA UPRAVLJANJA

8.1. Plan rada razrednika _______________________________________________________________________

Red.br. SADRŽAJ RADA Vrijeme

______________________________________________________________________

01. Popunjavanje potrebne razredne dokumentacije, - rujan 2014.

Planiranje i programiranje te provedba rada razrednog

odjela

02. Redovito vođenje adminstracije: - od rujna 2014.

- vođenje dnevnika rada, imenika učenika, matične do srpnja 2015.

knjige, zapisnika sjednica RV, zapisnika roditeljskih

sastanaka, kronologije važnijih događanja u razrednom

odjelu,ispunjavanje i supotpisivanje svjedodžbi i

prijepisa ocijena, e- matice

03. Suradnja s članovima RV, ravnateljicom, stručnim "

suradnicima, roditeljima.

04. Vođenje brige o redovitom pohađanju nastave i ostalih "

oblika rada učenika iz razrednog odjela.

05. Briga o ostvarivanju godišnjeg plana rada razrednog "

odjela, realizaciji nastavnog plana i programa, osobito

o posebnim odgojno-obrazovnim zadacima škole.

06. Pripremanje i vođenje roditeljskih sastanaka, informiranje "

roditelja o postignutim rezultatima u učenju i vladanju.

07. Pripremanje i predlaganje pedagoških mjera i općeg -prosinac 2014.

uspjeha učenika -travanj 2015.

08. Pripremanje sjednica RV i izvješća o radu razrednog -lipanj 2015.

odjela

09. Vođenje brige o redovitom ocjenjivanju učenika i - tijekom

organiziranju pomoći učenicima kojima je potrebna, nastavne god.

posebno prognanima, izbjeglima i učenicima povratnicima

10. Vođenje brige o polaganju popravnih, predmetnih i

razrednih ispita, popunjavanje izvješća roditeljima

i ostalih obrazaca i zapisnika.

11. Briga o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj

skrbi te o poduci plivanja

12. Briga o podmirenju učeničkih obveza

13. Provedba terenske, izvanučioničke nastave i stručne ekskurzije

14. Realizacija posebnih odgojno-obrazovnih zadataka

- PREVENTIVA ZLOUPORABE SREDSTAVA

OVISNOSTI - tijekom

- AFIRMACIJOM POZITIVNIH VRIJEDNOSTI nastavne god.

PROTIV NASILJA

- sudjelovanje u provedbi programa profesionalnog

informiranja i usmjeravanja učenika

15. Ostali poslovi vezani uz razredni odjel

Page 31: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

36

___________________________________________________________________________

Napomena: Sadržaje rada razrednici evidentiraju u dnevnicima rada.

8.2. Plan rada razrednih vijeća _______________________________________________________________________

Red. SADRŽAJI RADA Vrijeme Izvršitelji:

broj: ostvarivanja:

01. -Mjesečno planiranje i programiranje - jednom -razrednici

nastavnih tema u cilju ostvarivanja mjesečno -učitelji

integrirane nastave i međupredmetne tijekom -pedagog

korelacije u skladu sa smjernicama HNOS-a nastavne godine.

- odgojna situacija u razred. odjelima - studeni -ravnateljica

-Izviješća o realizaciji planiranog u - jednom mjesečno

prethodnom mjesecu. kroz nast. god.

_____________________________________________________________________

02. Uspjeh učenika na kraju I. polugodišta, 18.-30.12.14. -razrednici

realizacija nastavnog plana i programa, -učitelji

primjena pedagoških mjera, mogućnost -ravnateljica

akceleracije, suradnja s roditeljima i -pedagoginja

skrbnicima, učenici s teškoćama u razvoju,

sudjelovanje u slobodnim aktivnostima, IŠA,

dopunskoj, dodatnoj i izbornoj nastavi,

realizacija posebnih sadržaja iz Godišnjeg plana

i programa rada Škole i Kurikuluma škole

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. Realizacija nastavnog plana i programa do travanj 2015. -razrednici

proljetnih praznika, utvrđivanje odgojno . -učitelji

-obrazovne situacije, učenici s teškoćama -ravnateljica

u razvoju, broj negativno ocijenjenih uče- -pedagoginja

nika i negativnih ocijena u periodu do

proljetnih praznika.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. Realizacija nastavnog plana i programa na 11.-30.06.2015. -razrednici

kraju nastavne godine, utvrđivanje uspjeha -učitelji

učenika po nastavnim predmetima, te općeg -ravnateljica

uspjeha i vladanja, upućivanje učenika na -pedagoginja

predmetne, razredne, popravne ispite i na

ponavljanje razreda.

Primjena pedagoških mjera, raspravljanje

o učenicima s teškoćama u razvoju,

prijelaz učenika s jednom negativnom ocjenom

u viši razred.

Napomena: U slučaju potrebe sjednice RV mogu se sazvati i izvan planiranog termina.

Page 32: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

37

8.3. Povjerenstvo za planiranje i praćenje realizacije ostvarivanja

međupredmetnih tema, integrirane nastave te ciljeva i zadaća Građanskog

odgoja i obrazovanja

Voditelj Povjerenstva …………………………………pedagoginja Nikolina Matejak

Kordinatori – voditelji po RV:

1. razred………………………………. Julija Slatina

2. razred………………………………. Sanja Nađ

3. razred……………………………… Jasminka Mesar

4. razred……………………………… Martina Žerjav

5. razred............................................... Dubravka Dumić

6. razred………………………………. Sanda Petr

7.razred ……………………………… Danijela Šumić

8. razred……………………………… Mirjana Badžek

Napomena:

Zadaća Povjerenstva je pravovremeno sazivanje RV u cilju mjesečnog planiranja

tematske, integrirane nastave i međupredmetnih tema te praćenje realizacije planiranog i

izrada mjesečnih izviješća o realizaciji.

Page 33: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

38

8.4. Plan rada Učiteljskog vijeća ________________________________________________________________________

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

----1-------------------------------------2---------------------------------------------------------3---

Rujan 14. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg plana

i programa rada Škole za 2014/15. ravnateljica

- Zaduženja nastavnika do 40 sati, pedagoginja

- plan i program rada ravnatelja i pedagoga

- plan i program profesionalnog informiranja i orijentacije

- individualni i kolektivni oblici permanentnog usavršavanja

- posebni odgojno-obrazovni zadaci rada Škole

- usvajanje rasporeda sati rada za učenike, učitelje i str. suradnike

- formiranje stručnih aktiva u Školi

- imenovanje razrednika

- upoznavanje s novim Pravilnicima iz područja odgoja i obrazovanja

-organizacija rada (dnevna, tjedna, godišnja)

- pripremanje, planiranje i programiranje rada

- upoznavanje s pravnom regulativom iz područja ravnateljica

odgoja i obrazovanja

-prezentacija i razmatranje školskog kurikuluma

za 2014./2015. školsku godinu

- Izviješće sa Jesenske škole HPKZ-a

- Strategija stručnog usavršavanja za prof. razvoj odg.- obr. radnika

2014.-2020.

- Erasmus + 2014./15.

Listopad 14. Razmatranje odgojno-obrazovne situacije i prijedlog ravnateljica

mjera za unapređenje, pedagoginja

- stručna tema „Motivacija učenika za učenje” vanjski suradnik

______________________________________________________________________

Studeni 14. Razmatranje odgojno-obrazovne situacije i rješavanje ravnateljica

tekuće problematike pedagoginja

soc. pedagoginja

- stručna tema „ Asertivna komunikacija s roditeljima” vanjski suradnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinac 14. Utvrđivanje programa priredbe za roditelje,učenike i ravnateljica

učitelje povodom božićnih blagdana. pedagoginja

Razmatranje odgojno-obrazovne situacije

Dogovor o završetku I. Polugodišta

- stručna tema “ Zbornica kao tim “ vanjski suradnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sječanj 15. Razmatranje izvršenja poslova u I. polugodištu ravnateljica

- realizacija plana i programa pedagoginja

- uspjeh učenika

- pedagoške mjere

-Prezentacija web stranice naše Škole, Šumić

- stručna tema „Problemi u ponašanju djece” soc. pedagoginja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 34: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

39

Veljača 15. Školski projekti – praćenje provedbe i izvješće Žigman

o napredovanju realizacije, „Eko projekt Škole” Marušić

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ožujak 15. - stručna tema “ Kulturno osjetljiva škola” pedagoginja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Travanj 15 - stručna tema “Govorno- jezične teškoće” logoped

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svibanj 15. Dogovor o završetku nastavne godine pedagoginja

- stručna tema “ Internet i mladi” vanjski suradnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipanj 15. Utvrđivanje uspjeha učenika: ravnateljica

- upućivanje učenika na polaganje popravnih, pedagoginja

predmetnih i razrednih ispita

- imenovanje komisija za polaganje popravnih, razrednih

i predmetnih ispita i utvrđivanje ispitnih rokova

- analiza uspjeha na kraju nastavne godine

- primjena pedagoških mjera (analiza)

Utvrđivanje realizacije nastavnog plana i programa i analiza

Utvrđivanje realizacije ostalih poslova planiranih Godišnjim

planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

________________________________________________________________________

Srpanj 15. -Rješavanje eventualnih molbi, žalbi i zahtjeva ravnateljica

roditelja pedagoginja

- Uspjeh učenika nakon prvog (ljetnog) popravnog roka

- Utvrđivanje izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana

i programa rada Škole na kraju 2014./15. šk. god.

Kolovoz 15. Uspjeh učenika nakon II. roka popravnih, ravnateljica

predmetnih i razrednih ispita pedagoginja

- Prijedlog zaduženja učitelja u neposrednom radu s

učenicima

- prijedlog ostalih zaduženja učitelja u okviru 40-satnog

radnog tjedna

- Planiranje, programiranje i pripremanje učitelja

- Dogovor o početku nastave i organizaciji rada.

- Izviješće nakon provedenog samovrednovanja

_______________________________________________________________________

Napomena: O radu Učiteljskog vijeća vode se zapisnici.

Page 35: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

40

8.5. Plan rada Vijeća roditelja

________________________________________________________________________

Mjesec Sadržaj rada Nositelji

sadržaja

10.2014. - Izvješće o realizaciji GPP za 2013./14. predsjednik VR

- Razmatranje GPP za 2014/15. ravnateljica

- Razmatranje školskog kurikuluma za 2014./2015.

- Posebni odgojno-obrazovni zadaci škole pedagoginja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.2015. - Uspjeh učenika na kraju I. obraz. radoblja "

- Poboljšanje uvjeta rada u školi "

- Pomoć roditeljima u rješavanju problema

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.2015. - Razmatranje realizacije GPP-a “

________________________________________________________________________

Napomena: Vijeće roditelja saziva predsjednik Vijeća te vodi sastanak.

O radu Vijeća roditelja vode se zapisnici.

8.6. Plan rada Školskog odbora ________________________________________________________________________

Vrijeme Sadržaj rada Nositelj

sadržaja

______________________________________________________________________

09.14. - Donošenje GPiP rada škole za 2014./15.š.g. Ravnateljica

- Donošenje školskog kurikul. za 2014./15.š.g. Tajnica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

prema - Donosi opće akte škole Ravnateljica

potrebi - Odluke o raspisivanju javnih natječaja Predsjednik ŠO

za popunjavanje slobodnih radnih mjesta

- Odluke o zasnivanju radnih odnosa s učiteljima

i stručnim suradnicima. Tajnica

- Odluka o stjecanju ili opterećenju nekretnina škole

u iznosu većem od 20 000,00 kuna

- Ostale odluke u skladu sa Statutom i zakonima.

- Donošenje odluke o davanju u zakup

prostora škole.

- Prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvješća

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.15. - Donosi proračun škole za predstojeću godinu Ravnateljica

- Prihvaćanje financijskog izvješća za Računovođa

proteklu godinu

Page 36: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.15. – Prihvaćanje izvješća o realizaciji GPiP za 2014./15.

Ravnateljica

________________________________________________________________________

Napomena: O radu ŠO zapisnike vodi tajnica škole.

8.7. Plan rada Vijeća učenika

Sukladno Zakonu o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, u Školi je

osnovano Vijeće učenika. Predstavnici razrednih odjela u Vijeću učenika su predsjednici

razrednih odjela. Vijeće učenika:

priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike,

njihov rad i rezultate u obrazovanju,

izviješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika,

daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija,

predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,

surađuje kod donošenja kućnog reda,

pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,

predlaže ravnatelju, UV i ŠO mjere za promicanje prava i interesa učenika.

Vijeće učenika sastaje se u pravilu 3 puta tijekom nastavne godine, u listopadu,

veljači i lipnju, a po potrebi ili na inicijativu večine članova Vijeća učenika i češće.

Page 37: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

42

8.8. Plan rada ravnatelja

Red. broj Sadržaj rada Vrijeme

realizacije

Broj sati

1. POSLOVI PLANIRANJA I

PROGRAMIRANJA

378

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada

Škole

6-9mj.

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 6-9mj.

1.2. izrada prijedloga školskog kurikuluma 6-9mj.

1.3. sudjelovanje u razradi ostalih planova

(stručno usavršavanje, doškolovanje, itd.)

6-9mj

1.4. Izrada Razvojnog plana i programa rada

Škole

6-9mj

1.5. Prijedlog plana i zaduženja učitelja 6-8mj

Planiranje i org. Školskih projekata 9-6mj

1.6. Planiranje i organizacija stručnog

usavršavanj

9-6 mj

1.7. Ostali poslovi

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I

KOORDINACIJE RADA

356

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole

(broj odjeljenje , učenika po razredu, smjena,

radno vrijeme smjena, izborna, INA,

kompletna organizacija rada Škole

9-8mj

2.2 Izrada Godišnjeg kalendara rada Škole 6-9mj

2.3 Izrada strukture radnog vremena i zaduženja

učitelja

5-8mj

2.4 Koordinacija vanjskog vrednovanja prema

planu NCVVO

5-9mj

2.5 organizacija rada tajništva,

računov.blagajne-u skladu s radnim

vremenom i opisom poslova,

1-12mj

2.6 organizacija rada pomoćnog i tehničkog

osoblja

6-9mj

2.7 organizacija svih oblika javne i kulturne

djelatnosti škole,

6-9mj

2.8 organizacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika

6-9mj

2.9

organizacija poslovanja u skladu s

financijskim planom odnosno rebalansom,

1-12mj

Page 38: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

43

3. PRAĆENJE REALIZACIJE

PLANIRANOG RADA ŠKOLE

180

3.1 Praćenje broja učenika i djelatnika (odlazaki

dolazak učenika, novi djelatnici)

9-6mj

3.2 Praćenje permanentnog, stručnog

usavršavanja,(kolektivno stručno

usavršavanje, individualno stručno

usavršavanje), doškolovanje nastavnika.

9-6mj

3.3 Praćenje realizacije svih oblika rada s

učenicima:- redovna nastava,

izborna nastava,dopunska nastava

9-6mj

3.4 Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i

programa rada Škole

10-9mj

3.5 Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju

obrazovnih razdoblja

12-5mj

3.6 Praćenje realizacije javne,društvene i

kulturne djelatnosti Škole

9-6mj

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM

TIJELIMA ŠKOLE

116

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica

kolegijalnih i stručnih tijela

9-6mj

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole 9-6mj

4.3 Ostali poslovi 9-6mj

5. RAD S

UČENICIMA,UČITELJIMA,STRUČNIM

SURADNICIMA I RODITELJIMA

128

5.1 Dnevna , tjedna i mjesečna planiranja s

učiteljima i suradnicima

8-10-6mj.

5.2 Posjete nastavi i drugim oblicima odgojno-

obrazovnog rada

10-6.mj

5.3 Savjetodavni rad s roditeljima 9-6mj

5.4 Briga o sigurnosti učenika i učitelja 9-6mj

5.5 Posjete izvođenju svih oblika rada s

učenicima

9-6mj

6. ADMINISTRATIVNO- UPRAVNI I

RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

228

6.1 Rad i suradnja s tajnikom Škole 1-12.mj

6.2 Rješavanje pošte, potpisivanje 1-12.mj

6.3 Evidencije, bilješke, izviješća 1-¸12.mj

6.4 Poslovi zastupanja Škole 1-12.mj

6.5 Kontrola i nadzor financijskog poslovanja 1-12mj

6.6 Radni odnosi 1-12.mj

6.7

Ostali poslovi

1-12mj

Page 39: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

44

7.

SURADNJA S

UDRUGAMA,USTANOVAMA,

INSTITUCIJAMA

142

7.1 Predstavljanje Škole 9-6mj

7.2 Suradnja sa MZOS 9-6mj

7.3 Suradnja sa AZOO 9-6mj

7.4 Suradnja sa NCVVO 9-6mj

7.5 Suradnja s lokalnom zajednicom 9-6mj

7.6 Suradnja sa osnivačem, Gradskim uredom 9-6mj

7.7 Suradnja sa Centrima za soc. skrb 9-6mj

7.8 Suradnja sa Agencijom za mobilnost i

programe EU

9-6mj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje 5-10mj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdrastvo 9-6mj

7.11 Suradnja sa Policijskom upravom 9-6mj

7.12 Suradnja sa Župnim uredom 9-6mj

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 192

8.1 Stručno usavršavanje u Školi 9-6mj

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV,

mzos,HUROŠ

9-6mj

8.3 Praćenje suvremene literature 9-6mj

8.4 Ostala stručna usavršavanja 9-6mj

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 38

9.1 Vođenje evidencija i dokumentacije 9-6mj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi

9-6mj

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1760

Page 40: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

45

8.9. Plan rada stručnog suradnika – pedagoga

Redni

broj

Područje rada Vrijeme

realizacije

Metode i

oblici rada

Subjekti Sati

1. POSLOVI PRIPREME ZA

OSTVARENJE ŠKOLSKOG

PROGRAMA

206

1.1.

Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika,

škole i okruženja, kratkoročni i dugoročni

razvojni plan rada škole i stručnog

suradnika pedagoga

rujan

listopad

prikupljanje

podataka

analize

rasprava

ravnatelj

učitelji-tim

za kvalitetu

stručni

suradnici

12

1.2.

Organizacijski poslovi-planiranje

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i

programa rada Škole,školskog kurikuluma,

statistički podaci, Okvirni vremenik pisanih

provjera znanja, E-matica.

Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i

programa rada pedagoga

Planiranje projekata i istraživanja

Pomoć u godišnjem i mjesečnom planiranju

učitelja

Izrada plana rada za projekte

„Interkulturalna školska zajednica“ i

„Školski volonteri“

rujan

listopad

siječanj

lipanj

kolovoz

rad na tekstu

pisanje

proučavanje

pedagoške

dokumentacij

e, analitičko

promatranje

ravnatelj

učitelji

školski tim

za izradu

kurikuluma –

tim za

kvalitetu

Forum za

slobodu

odgoja

87

1.3.

Izvedbeno planiranje i programiranje

Sudjelovanje u planiranju i programiranju

rada s učenicima s posebnim potrebama

Planiranje praćenja napredovanja učenika

Planiranje i programiranje suradnje s

roditeljima

Planiranje i programiranje profesionalne

orijentacije

Pripremanje individualnih programa za

uvođenje pripravnika u samostalan rad

Planiranje i programiranje praćenja i

unapređivanja nastave

rujan

listopad

tijekom

školske

godine

razgovor

intervju

ankete

individualni i

grupni rad

stručni

suradnici

razrednici

roditelji

učenici

Zavod za

zapošljav.

Članovi

komisije za

uvođenje

učitelja

pripravnika

88

1.4.

Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa

Praćenje i informiranje o inovacijama u

nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

tijekom

školske

godine

individualni,

grupni, timski

rad

učenici

učitelji

Agencija za

odgoj i

obrazovanje

MZOS

19

Page 41: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

46

2. POSLOVI NEPOSREDNOG

SUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU

931

2.1.

Upis učenika i formiranje razrednih odjela

Suradnja s djelatnicima predškole i vrtićima

Organizacija posjeta budućih učenika,

prisustvovanje aktivnostima u školi

Radni dogovor povjerenstva za upis

Priprema materijala za upis (upitnici za

roditelje i učenike, pozivi)

Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u 1.

razred osnovne škole

Formiranje razrednih odjela učenika 1.

razreda

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

testiranje

intervju

analiza

savjetovanje

učitelji RN

vrtić

stručni

suradnici

školski

liječnik

ravnatelj

Gradski ured

za kulturu,

obrazovanje

i šport

75

2.2.

Uvođenje novih programa i inovacija

Upoznavanje s novim udžbenicima i

priručnicima

Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove

opreme i pratećeg didaktičkog materijala

Praćenje inovacija u opremanju škole i

informiranje stručnih organa i aktiva

tijekom

školske

godine

timski rad

ravnatelj

učitelji

stručni

suradnici

11

2.3.

Praćenje i izvođenje odgojno- obrazovnog

rada

Praćenje ostvarivanja NPP-a, GPP-a,

opterećenja učenika i suradnja sa satničarem

i razrednicima

Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog

procesa- hospitacija,

Početnici, novi učitelji, volonteri

Praćenje ocjenjivanja učenika

Neposredno izvođenje odgojno- obrazovnog

programa

Pedagoške radionice (priprema i realizacija)

Sudjelovanje u radu stručnih vijeća

Rad u RV

Rad u UV

Rad u stručnim timovima – tim za

samovrednovanje, tim za izradu školskog

kurikuluma

Praćenje uspjeha i napredovanja učenika

kroz suradničko učenje

Praćenje i analiza izostanaka učenika

Sudjelovanje u radu povjerenstva za

popravne, predmetne i razredne ispite

tijekom

školske

godine

opservacija

suradnja

rad na tekstu

pisanje

savjetovanje

rasprava

individualni i

grupni rad

diskusija

parlaonica

timski rad

projektno

planiranje i

suradnja

analize

učitelji

roditelji

ravnatelj

učenici

290

2.4.

Rad s učenicima s posebnim potrebama

Identifikacija učenika s posebnim potrebama

Upis i rad s novopridošlim učenicima,

učenici s drugog govornog područja

Rad s učenicima koji doživljavaju

neuspjeh

Izrada programa opservacije, izvješća

tijekom

školske

godine

savjetovanje

podrška

razgovor

pomoć u

učenju

pedagoško

praćenje

učenika

stručni

suradnici

učitelji

učenici

roditelji

75

Page 42: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

47

2.5. Savjetodavni rad i suradnja

Grupni i individualni savjetodavni rad s

učenicima, pomoć učenicima u svladavanju i

primjeni tehnika učenja

Savjetodavni rad s učiteljima

Vijeće učenika

Suradnja s ravnateljem

Savjetodavni rad sa sustručnjacima:

psiholozi, socijalni pedagozi, liječnici,

socijalni radnici...

Savjetodavni rad s roditeljima

Predavanja/pedagoške radionice:

- Početak školovanja

- Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu

- Odrastanje/adolescencija

- Roditelj i profesionalno usmjeravanje

- Otvoreni sat s roditeljima

(individualni rad)

Suradnja s okruženjem

tijekom

školske

godine

razgovor

timski rad

vijeća

predavanja

razgovori

informacije

učitelji,

ravnatelj

Centar za

soc.srb

Dubrava i

Sesvete

lokalna

zajednica

Zavod za

zapošlj.

razrednici

382

2.6. Profesionalno usmjeravanje i informiranje

učenika

Suradnja s učiteljima na poslovima profeisonalne

orijentacije

Predavanja za učenike:

- Činioci koji utječu na izbor zanimanja

- Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH

- Elementi i kriteriji za upis

Predstavljanje ustanova za nastavak

obrazovanja

Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka

Suradnja sa stručnom službom Zavoda za

zapošljavanje

Individualna savjetodavna pomoć

Vođenje dokumentacije, informativni kutak

tijekom

školske

godine

rujan

listopad

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

predavanje

razgovor

radionice

anketiranje

informativni

materijal

učitelji

učenici

stručni

suradnici

školska

liječnica

Hrv. Zavod

za

zapošljavanj

e

roditelji

59

2.7. Zdrastvena i socijalna zaštita učenika

Suradnja na realizaciji PP zdravstvene

zaštite (Zdravstveni odgoj)

prema

Godišnjem

planu i

programu

škole

predavanje

radionice

učenici

roditelji

učitelji

22

2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa

kulturne i javne djelatnosti Škole

Suradnja u organizaciji izleta, terenske

nastave, zimovanja i ljetovanja, škole u

prirodi, izvanučioničke nastave

Organizacija predstava, kazališta

Suradnja s kulturnim centrima

prema

Godišnjem

planu i

programu

škole

radionice

izložbe

učenici

roditelji

učitelji

voditelji

KUD-a

17

Page 43: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

48

3. VREDNOVANJE OSTVARENIH

REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE

129

3.1.

Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve

Periodične analize ostvarenih rezultata

svih razrednih odjela

Analiza odgojno- obrazovnih rezultata na

kraju 1. polugodišta

Analiza odgojno- obrazovnih rezultata na

kraju godine

tijekom

školske

godine

rasprava

analiza

metode

istraživačkog

rada

učenici

učitelji

voditelji

projekata

41

3.2. Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja

Nove nastavne metode, suradničko učenje u

nastavi

Izrada projekta i provođenje istraživanja

„Interkulturna školska zajednica“

Obrada i interpretacija istraživanja

Primjena spoznaja u funkciji unapređenja

rada

Samovrednovanje rada stručnog suradnika

pedagoga

Samovrednovanje rada Škole

tijekom

školske

godine

rasprava

analiza

metode

istraživačkog

rada

učenici

učitelji

voditelji

projekata

88

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

ODGOJNO OBRAZOVNIH

DJELATNIKA

317

4.1. Stručno usavršavanje pedagoga

Izrada godišnjeg plana i programa stručnog

usavršavanja

Praćenje stručne literature

Stručno usavršavanje u školi –UV, aktivi

Županijsko stručno vijeće pedagoga

Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i

ostalih institucija

tijekom

školske

godine

143

4.2.

Stručno usavršavanje učitelja

Individualna pomoć u ostvarivanju planova

usavršavanja

Koordinacija skupnog usavršavanja u školi

i izvan nje

Održavanje predavanja/pedagoških

radionica za učitelje s temom suradničkog

učenja

Izrada prijedloga literature za stručno

usavršavanje

Rad s učiteljima pripravnicima

Rad s stručnim suradnicima-pripravnicima

tijekom

školske

godine

radionice

razgovor

učitelji

pripravnici

174

5.

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I

DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

123

5.1. Bibliotečno-informacijska djelatnost

Izrada prijedloga nabave stručne i druge

literature

Poticanje učenika, učitelja i roditelja na

korištenje znanstvene i stručne literature

Vođenje e- matice

tijekom

školske

godine

razgovor

savjetovanje

analiza

proučavanje

ravnatelj

učitelji

stručni

suradnici

25

Page 44: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

49

5.2. Dokumentacijska djelatnost

Vođenje dokumentacije o učenicima

i roditeljima

Pregled učiteljske dokumentacije

Vođenje dokumentacije o radu

tijekom

školske

godine

razgovor

savjetovanje

analiza

proučavanje

ravnatelj

učitelji

stručni

suradnici

98

6. OSTALI POSLOVI

Nepredviđeni poslovi

tijekom

školske

godine

razgovor

savjetovanje

analiza

proučavanje

ravnatelj

učitelji

stručni

suradnici

učenici

52

7. UKUPNO

1760

Page 45: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

50

8.10. Plan rada stručnog suradnika – socijalnog pedagoga

Redni

broj

Područja rada Vrijeme

realizacije

Metode,

oblici,

instrumenti

Suradnici Planirani

sati

1. NEPOSREDNI RAD S

UČENICIMA

815

1.1.

1.2.

1.3.

Rad na otkrivanju i

dijagnosticiranju učenika s

posebnim potrebama i

neprihvatljivim oblicima

ponašanja

Individualni i skupni

edukacijsko-rehabilitacijski

(sociopedagoški) rad s

učenicima (savjetovanje,

treniranje soc. vještina, pomoć

svladavanju nastavnih sadržaja,

educiranje, radionice)

- učenici s teškoćama u

odrastanju,

poremećajima u

ponašanju, štićenici

Doma za djecu bez

odgovarajuće roditeljske

skrbi, Romi..

Rad na prevenciji pojavnih

oblika poremećaja u

ponašanju

- radionice socijalnih

vještina s učenicima

četvrtih razreda (LaRa)

- radionice prevencije

nasilničkog ponašanja sa

učenicima 6.razreda

- radionice prevencije

ovisnosti sa učenicima

7.razreda

- radionice prevencije

kockanja i klađenja sa

učenicima 8.razreda

- radionice u sklopu

projekta Kvalitetna

škola i Interkulturalna

školska zajednica

- radionice u sklopu

kurikuluma

Zdravstvenog odgoja

- socio-pedagoške

radionice s ciljanim

temama prema dogovoru

9.-6.mj.

10.-6.mj.

10.-6.mj.

Stručna

literatura,

prikupljanje

podataka,

suradnja

Stručna

literatura,

prema

potrebama

učenika

Stručna

literatura,

prema

potrebama

učenika

Učitelji,

stručni

suradnici

Pedagog,

učitelji,

roditelji

Učitelji,

stručni

suradnici

60

540

215

Page 46: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

51

s razrednicima i potrebi

učenika

2. POSLOVI KOJI

PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG RADA S

UČENICIMA

450

2.1.

Planiranje i programiranje

individualnog i grupnog rada

9.-6.mj.

Stručna

literatura,

prema

potrebama

učenika

Učitelji,

stručni

suradnici

50

2.2. Pripreme za neposredan rad s

učenicima

- prikupljanje podataka o

učenicima

- priprema materijala za

rad

9.-6.mj.

Prikupljanje

podataka

Stručni

suradnici,

roditelji,

mentor

65

2.3.

Suradnja s učiteljima

- sudjelovanje na

roditeljskim sastancima

- predlaganje i pomoć pri

izboru djelotvornih

pedagoških postupaka u

radu s učenicima

- suradnja pri upućivanju

učenika na opservaciju,

zbog izbora primjerenog

oblika školovanja

- savjetovanje

9.-7.mj.

Stručna

literatura,

razgovor,

prema

potrebi

učitelja

Učitelji,

pedagog

60

2.4.

Suradnja sa pomoćnicima u

nastavi

- zajedničko planiranje i

programiranje te

praćenje rada

pomoćnika u nastavi

- predlaganje i pomoć pri

izboru djelotvornih

pedagoških postupaka u

radu s učenicima (tjedni

sastanci)

9.-6.mj.

Stručna

literatura,

prema

potrebama

učenika

Pedagog,

pomoćnici u

nastavi,

učitelji

65

2.5.

Suradnja s ravnateljem,

članovima stručnog tima škole

- planiranje i

programiranje rada,

analiza uspješnosti,

dogovori u svezi

8.-7-mj.

Stručna

literatura,

ankete,

Ravnatelj,

stručni

suradnici,

80

Page 47: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

52

unapređenja odgojno-

obrazovnog stanja u

školi (sudjelovanje u

radu Tima za kvalitetu),

formiranje razrednih

odjela, dogovori o

pedagoškom postupanju

i integraciji djece s

teškoćama u odrastanju,

suradnja s asistentima u

nastavi

- sudjelovanje u radu

stručnog povjerenstva

škole

suradnja učitelji

2.6.

2.7.

Suradnja s roditeljima

- individualne

konzultacije i

savjetodavni razgovori

- predavanja/radionice na

roditeljskim sastancima

Suradnja s ustanovama koje

skrbe o zaštiti, odgoju,

zdravlju i obrazovanju djece i

mladeži

- CZSS Dubrava, Sesvete,

policijske postaje,

zdravstvene ustanove,

škole, udruge

(Ambidexter, Djeca

prva)

9.-6.mj.

9.-7-mj.

Stručna

literatura,

prema

potrebi

Prema

potrebi

Učitelji,

roditelji

Ravnatelj,

stručni

suradnici

80

50

3.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

- praćenje stručne

literature, sudjelovanje

na Županijskom vijeću

socijalnih pedagoga,

sudjelovanje na

različitim stručnim

skupovima i

edukacijama

- NLP majstorski trening

9.-8.mj.

Stručna

literatura,

aktivi,

seminari

Županijsko

stručno

vijeće,

Ministarstvo..

70

4.

OSTALI POSLOVI

- sudjelovanje u kulturnoj

i javnoj djelatnosti škole

- rad u Povjerenstvima za

vanjsko vrednovanje

- sudjelovanje u radu

9.-6.mj.

Prema

potrebi

Ravnatelj,

učitelji

245

Page 48: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

53

stručnih tijela

- sudjelovanje u školskom

projektu „Škola kakvu

želimo“ i njegovim

podprojektima

„Kvalitetna škola“ i

„Interkulturalnost“,

„Eko projekt“

- sudjelovanje u izradi

Školskog kurikuluma

5.

VOĐENJE

DOKUMENTACIJE

- dosje učenika, izrada

nalaza i mišljenja,

dnevnik rada

- administrativno

statistički poslovi

(GUOS aplikacija)

9.-8.mj.

Stručna

literatura

Pedagog

180

UKUPNO: 1760

8.11. Plan rada stručnog suradnika defektologa - logopeda

Poslovi i radni zadaci Planiran

broj sati:

Vrijeme

realizacije

1.Neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju 751

1.1.Provedba defektoloških vježbi s ciljem ublažavanja i

uklanjanja razvojnih teškoća govorno-glasovne komunikacije

i specifičnih teškoća u učenju

l.2.Detekcija,identifikacija i evidencija učenika s teškoćama u

razvoju

l.3.Provedba pedagoško-defektološke opservacije

l.4.Rad u komisija za procjenu zrelosti djece pred upis u

prvi razred

l.5.Provedba posebnih defektološko-pedagoških postupaka s

ciljem pozitivne socijalizacije učenika s teškoćama u

razvoju

__________________________________________________________

2. Poslovi pripremanja za rad i suradničke dijelatnosti

--------------------------------------------------------------------------------------

2.1.Pripremanja

2.2.Suradnja s pedagogom i ravnateljem

2.3.Suradnja s učiteljima

2.4.Suradnja s roditeljima

2.5.Suradnja s ustanovama socijalne ,zdravstvene i upravne dijelatnosti

2.6.Suradnja s stručnim vijećima

639

28

12

70

2

_________

380

--------------

88

71

70

66

42

43

Tijek. god.

IX. mj.

IV. i V. mj.

VI. mj.

__________

---------------

Tijekom

godine

Page 49: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

54

___________________________________________________________

3.Ustrojbeni i administrativni poslovi

--------------------------------------------------------------------------------------

3.l.Planiranje,programiranje i izvješćivanjne

3.2.Rad u Komisiji za procjenu psiho-fizičkog razvoja učenika s ciljem

prilagodbe nastavnih uvijeta

3.3.Učešće na Razrednim vijećima,Učiteljskim vijećima i Sjednicama

3.4.Izlaganje za učenike,roditelje i učitelje

3.5.Vođennje dokumentacije

3.6.Učešće u pedagoško-administrativnim poslovima

________________________________________________________

4.Ostali poslovi i zadaci

--------------------------------------------------------------------------------------

4.l.Stručno usavršavanje

4.2.Učešće u kulturnim i društvenim dijelatnostima škole

4.3.Mentorska dijelatnost

__________________________________________________________

Ukupno:

_____

469

--------------

121

96

93

2

79

78

_________

160

--------------

106

54

0

_________

1760

__________

---------------

VI.mj.

VI.mj.

Tijek god.

__________

---------------

Tijek god.

"

"

__________

2014/15.

Page 50: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

55

8.11.1. Sintetički godišnji plan rada stručnog suradnika defektologa -

logopeda

MJESECI

Red.

broj

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk.

1. 80 81 75 65 89 75 87 73 89 37 0 0 751

1.1. 56 71 73 63 85 75 87 19 73 37 0 0 639

1.2 20 8 - - - - - - - - - - 28

1.3. 2 2 2 2 4 - - - - - - - 12

1.4. - - - - - - - 54 16 - 0 0 70

1.5. 2 - - - - - - - - - - - 2

2. 47 35 27 41 41 56 29 51 25 28 0 0 380

2.1. 20 12 10 3 3 15 9 7 5 4 0 0 88

2.2. 10 6 4 7 7 14 4 9 4 6 0 0 71

2.3. 8 7 5 7 7 13 4 9 4 6 0 0 70

2.4. 8 5 3 7 7 13 4 9 4 6 0 0 66

2.5. - 2 2 9 9 - 4 9 4 3 0 0 42

2.6. 1 3 3 8 8 1 4 8 4 3 0 0 43

3. 36 50 50 48 30 18 50 30 40 41 32 44 469

3.1. 8 13 13 8 6 - 13 - 8 12 20 20 121

3.2. 8 15 15 8 4 4 15 7 8 12 - - 96

3.3. 8 4 4 12 8 3 4 9 8 4 9 20 93

3.4. 1 - - - - 1 - - - - - - 2

3.5. 11 8 8 8 4 10 8 5 8 2 3 4 79

3.6. - 10 10 12 8 - 10 9 8 11 - - 78

4. 13 10 8 14 8 11 10 14 6 46 0 20 160

4.1. 10 8 8 4 8 11 10 4 5 18 0 20 106

4.2.

4.3.

3

0

2

0

-

0

10

0

-

0

-

0

-

0

10

0

1

0

28

0

-

-

-

-

54

0

Uk. 176 176 160 168 168 160 176 168 160 152 32 64 1760

Page 51: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

56

8.11.2. Analitički godišnji plan rada stručnog suradnika defektologa-logopeda

Ozn.

zad.

POSLOVI I ZADACI Vrijeme

realizacije

Plan.potr.

vrijeme:

Ostvareno

vrijeme:

Metode,oblici

instrumenti

Suradnici: Napom:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Neposredan rad s učenicima s teškoćama u

razvoju.

751

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Provedba defektoloških vježbi s ciljem

ublažavanja i uklanjanja razvojnih teškoća

govorno glasovne komunikacije i

specifičnih teškoća u učenju.

Detekcija, identifikacija i evidencija

učenika s značajkama teškoća u razvoju.

Provedba pedagoško-defektološke

opservacije.

Rad u komisiji za procjenu zrelosti djece

pred upis u I. razred.

.

Provedba posebnih defektološko-pdagoških

postupaka s ciljem pozitivne socijalizacije

učenika s teškoćama u razvoju

Tijek godine

IX. mjesec

Tijek godine

IV. i V.

mjesec

V. mjesec

639

28

12

70

2

Artkulacijska i

VT metoda

Test artikulacije

upitnici, liste

praćenja

Testovi

pripremljenosti

Literatura,

razgovori

Učitelji,

pedagog,

roditelji,

šk.liječnik

"

"

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Poslovi pripremanja za rad i suradničke

djelatnosti.

380

2.1.

2.2.

Pripremanje.

Suradnja s pedagogom i ravnateljom.

Tijek godine. 88

71

Literatura,

informiranje,

Učitelji,

roditelji,

Page 52: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

57

2.3.

2.4.

2.5

2.6

Suradnja s učiteljima.

Suradnja s roditeljima.

Suradnja s ustanovama socijalne,

zdravstvene i upravne djelatnosti.

Suradnja s stručnim vijećima

70

66

42

43

savjetovanje. pedagog,

ravnatelj,

liječnik.

3. Ustrojbeni i administrativni poslovi. 469

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Planiranje, programiranje i izvješćivanje.

Rad u komisiji za procjenu psihofizičkog

razvoja učenika s ciljem prilagodbe

nastavnih uvjeta.

Učešće na RV, UV i drugim sjednicama.

Izlaganja za učitelje, učenike i roditelje.

Učešće u pedagoško-administrativnim

poslovima.

Vođenje dokumentacije.

VII. i VIII.mj.

Tijek godine

"

"

"

"

121

96

93

2

79

78

Kalendar,

dokumentacija,

nalazi,

mišljenja,

literatura.

Pedagog,

ravnatelj,

članovi

komisije,

učitelji,

roditelji.

4. Ostali poslovi i zadaci. 160

4.1.

4.2.

4.3.

Stručno usavršavanje.

Učešće u kulturnim i društvenim

djelatnostima škole.

Mentorska djelatnost.

Tijek godine.

"

106

54

0

Literatura,

kolegiji

Stručni

suradnici.

Page 53: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

58

8.12. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Redni

broj

Područje rada Fond

sati IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Broj

sati

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 20 sati

tjedno

798

1.1.1. Program Knjižnični odgoj i obrazovanje - nastava u knjižnici 2 sata

tjedno

8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 76

1.1.2. Novinarska družina 1 sat

tjedno

4 8 8 6 4 8 8 12 8 6 72

1.1.3 Grupa Mladi knjižničari 1 sat

tjedno

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39

1.1.4. Projekt za poticanje čitanja Knjige i kolačići u knjižnici 1 sat

tjedno

4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 37

1.1.5. Aktivnosti u školskom projektu Eko projekt 4 sata

tjedno

12 16

12 16 10 16 20 16 16 12 146

1.1.6. Posudba i informativna djelatnost 8 sati

tjedno

32 32 28 32 20 32 33 30 28 32 4 303

1.1.7. Satovi lektire, ostali satovi u knjižnici u dogovoru s učiteljima

1 sat

tjedno

18 6 5 8 3 6 6 5 5 12 8 82

1.2.1. Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata Ostali

poslovi

5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 43

Odgojno - obrazovni rad po mjesecima: 87 82 73 83 54 82 88 84 77 76 12 798

2. STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST 10 sati

tjedno

491

2.1.1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici 1 sat 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 2 45

Page 54: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

59

tjedno

2.1.2 Nabava knjižnične građe, popravak knjiga i briga oko knjižnične

građe

3 sata

tjedno

12 12 16 14 24 10 10 16 16 10 16 5 161

2.1.3 Upis novih knjiga, klasifikacija, reinventarizacija, otpis, revizija i

slični stručni poslovi

5 sati

tjedno

20 18 20 25 31 20

15 24 22 10 16 16 237

2.1.4 Izrada popisa literature, lektire i bibliografskih podataka 1 sat

tjedno

5 4 4 5 3 5 3 4 4 4 2 5 48

Stručna knjižnična djelatnost po mjesecima: 41 38 44 48 63 40 32 48 46 27 36 12 491

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE 5 sati

tjedno

250

3.1.1. Sudjelovanje na učiteljskim i stručnim vijećima u školi, Tim za

kvalitetu

1 sata

tjedno

4 4 3 3 5 3 4 4 4 6 6 4 50

3.1.2. Sudjelovanje na stručnim skupovima na nivou grada, županije i

države.

2 sata

tjedno

6 20 5 6 6 5 30 5 5 6 5 4 103

3.1.3 Praćenje stručne i tekuće literature 1 sat

tjedno

4 4 3 3 15 3 3 4 4 4 6 1 54

3.1.4. Suradnja s knjižnicama i nakladnicima

1 sat

tjedno

4 4 6 3 3 3 3 4 4 4 3 2 43

Stručno usavršavanje po mjesecima: 18 32 17 15 29 14 40 17 17 20 20 11 250

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 5 sati

tjedno

221

4.1.1 Organiziranje susreta s književnicima, ilustratorima, urednicima,

znanstvenicima i ostalim kulturnim i javnim djelatnicima za učenike

i učitelje. Postavljanje izložbi. (Mjesec školskih knjižnica; Mjesec

hrvatske knjige; Noć knjiga, …)

2 sata

tjedno

8 8 8 8 6 8 6 6 6 14 78

4.1.2 Provedba redovitih aktivnosti za poticanje čitanja 1 sat 4 4 6 3 2 4 3 4 4 4 38

Page 55: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

60

tjedno

4.1.3. Aktivnosti u školskim projektima 1 sata

tjedno

4 4 6 3 2 4 3 4 4 8 42

4.1.4. Organiziranje predavanja, radionica i izložbi 1 sat

tjedno

3 4 4 4 2 4 2 3 4 2 3 35

Planiranje i pripremanje aktivnosti 3 4 2 4 2 4 2 2 2 1 2 28

Kulturna i javna djelatnost po mjesecima: 22 24 26 22 14 24 16 19 20 29 5 221

UKUPNO: 168 176 160 168 160 160 176 168 160 152 84 28 1760

Page 56: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

61

8.13. Plan rada tajnika ________________________________________________________________________

Red. SADRŽAJ RADA

broj:

--1--------------------------------------------2---------------------------------------------------------

01. PRAVNI POSLOVI I ZADACI

- Rad u komisijama za izradu nacrta Pravilnika i drugih akata

- Izmjene i dopune akata

- Izrada teksta i prijepis rješenja, ugovora, dopisa i dr.

- Praćenje zakonskih propisa, njihova izmjena i dopuna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. KADROVSKI POSLOVI

-Popunjavanje slobodnih radnih mjesta (popratni poslovi)

-Odgovori kandidatima nakon natječaja

-Prijave Zavodu za zapošljavanje

-Prijave i odjave djelatnika

-Vođenje Matične knjige djelatnika

-Vođenje Osobnih dosjea

-Prijepis rješenja o radnim obvezama učitelja

-Rješenja za godišnje odmore djelatnika

-Vođenje evidencije-bolovanja i dr.

-Organizacija sistematskih pregleda djelatnika

-Popunjavanje raznih tiskanica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. OBAVLJANJE POSLOVA ZA ORGANE UPRAVLJANJA

-Prikupljanje i evidencija materijala (informiranje, analize, izvješća i sl.)

-Prisustvovanje sjednicama organa upravljanja i zapisnici

-Izrada i provođenje odluka organa upravljanja

-Suradnja s ravnateljicom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

-Pripremanje pošte, urudžbiranje i interna dostava

-Rješavanje predmeta i odgovori

-Popunjavanje statističkih podataka i dr.

-Razni administrativni poslovi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. RAD S UČENICIMA

-Vođenje evidencije o učeničkim prijepisima ocjena

(primitak, podjela i otprema)

-Izdavanje učeničkih uvjerenja, potvrda i sl.

-Ovjera raznih tiskanica

-Izdavanje duplikata svjedodžbi

-Prikupljanje i obrada učeničke dokumentacije za koje Grad participira

troškove prehrane, arhiviranje dokumentacije

-Usklađivanje i izrada tablica vezanih za prehranu učenika s Gradskim uredom

-Evidencija uplata učenika za mliječni obrok, brojčani podaci

-Izrada i podjela uplatnica za prehranu i boravak

-Izrada i podjela ugovora za učenike u boravku i sve ostale učenike uključene u

školsku prehranu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 57: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

62

________________________________________________________________________

--1-----------------------------------------------2--------------------------------------------------------------

06. RAD S UČITELJIMA

-Nabavka potrebnog pedagoškog i ostalog materijala i izdavanje (imenici, dnevnici,

Papir za preslike, grafofolije i sl.

-Ostali oblici suradnje - informiranje, izdavanje potvrda, uvjerenja i sl.

-Suradnja s Gradskim Holdingom (ZET) na izradi, produžavanju i distribuiranju

godišnjih karata zaposlenicima.

-Organiziranje osiguranja učenika, prikupljanje potrebnih podataka i novca, izdavanje

potvrda o uplati razrednicima, suradnja sa savjetnicom osigurateljske kuće.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

07. RAD S RODITELJIMA I DRUGIM STRANKAMA

- Popunjavanje raznih evidencijskih lista, izdavanje uvjerenja i sl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. DAKTILOGRAFSKI POSLOVI

-Prijepis Godišnjeg plana i programa rada Škole

-Prijepis Pravilnika i drugih općih akata

-Prijepis materijala sa sjednica organa upravljanja

-Razni dopisi za potrebe Škole u suradnji s ravnateljicom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

09. NOVIJI POSLOVI VEZANI ZA VOĐENJE APLIKACIJA

-Vođenje sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka ili E-Matica.

-Vođenje najnovijeg registra zaposlenika ustrojenog u lipnju 2011.godine.

-Priprema za COP

-Otvaranje e-mail adresa učenicima i djelatnicima u sklopu CARNETA-a.

-Otvaranje e-mail adresa učiteljima za administratore resursa u sustavu HUS-a.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. SURADNJA S RAVNATELJEM U VELIKOM BROJU POSLOVA

-Kadrovski poslovi, normativni poslovi, poslovi vezani za rad školske kuhinje,

poslovi na održavanju čistoće Škole, izrade ugovora za najam prostora, suradnja

vezana za rad Školskog odbora i sl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. OSTALI POSLOVI

-Telefonski razgovori (centrala), slanje dopisa i ostale dokumentacije fax-om

-Pregledavanje elektronske pošte, prosljeđivanje iste po potrebi, odgovaranje,

printanje.

-Arhiviranje dokumenata

-Poslovi uz Dan škole i druge veće svečanosti

-Stručno usavršavanje

________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planirani radni dani (i sati) u školskoj godini: 1760

Page 58: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

63

8.14. Plan rada računovodstveno – financijskog djelatnika _________________________________________________________________________

SADRŽAJ RADA

_________________________________________________________________________

1. Knjiženje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu

knjigu slijedom vremenskog nastanka na temelju

knjigovodstvenih isprava te kontrola istih

Vrijeme izvršenja svakodnevno

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vođenje pomoćnih knjiga, odnosno analitičkih

knjigovodstvenih evidencija:

a) dugotrajne nefinancijske imovine

po vrsti, količini i vrijednosti

b) kratkotrajne nefinancijske imovine

po vrsti, količini i vrijednosti

c) vođenje knjige ulaznih računa i obračuna obveza

d) vođenje knjige izlaznih računa i obračuna potraživanja

e) vođenje ostalih pomoćnih knjiga

f) evidentiranje uplata učenika za ŠMK

Vrijeme izvršenja prema nastanku poslovne promjene

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sastavljanje financijskih izvještaja

a) Bilance

b) Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima

i izdacima (prema izvoru financiranja)

c) Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima

d) Izvještaj o obvezama

e) Bilješke

Vrijeme izvršenja: Financijska izvješća sastavljaju se za razdoblja tijekom

godine kao i za fiskalnu godinu. Rokovi dostave su: 10.4., 10.7., 10.9.

tekuće godine te 10.2. za godišnje izvješće prethodne godine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Izrada financijskih planova

a) Prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje

b) Operativni mjesečni planovi

c) Tromjesečni financijski planovi

d) Financijski plan na razini financijske godine

e) Rebalns godišnjeg financijskog plana

3. Vrijeme izvršenja: mjesečno, tromjesečno i godišnje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Pripremanje popisa imovine i obveza te evidentiranje 24

promjena na imovini i obvezama na temelju izvještaja

članova popisnog povjerenstva.

Page 59: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

64

4. Vrijeme izvršenja:Prosinac tekuće godine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Zaključivanje i uvezivanje poslovnih knjiga

Vrijeme izvršenja: Veljača

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Praćenje likvidnosti

Vrijeme izvršenja:Svakodnevno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Plaćanje obveza

Vrijeme izvršenja: Po potrebi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Izrada izlaznih faktura

Vrijeme izvršenja: Nastanak potraživanja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Izrada mjesečnih zahtjeva GU za dodjelu sredstava za rashode

Vrijeme izvršenja: do 25. u mjesecu za tekući mjesec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Obračun i isplata plaće i ostalih naknada

a) osnovne plaće

b) bolovanja na teret poslodavca

c) smjenskog rada, turnusa, prekovremenog rada i sl.

d) posebnih uvjeta rada

e) bolovanja preko 42 dana

obračun COP, isplata

obračun plaće boravak, isplata

izrada obrasca ER-1 i zahtjeva za refundaciju od HZZO-a

f) naknade za trošak prijevoza

g) jubilarnih nagrada, otpremnina, pomoći

h) obračun i isplata ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora

Vrijeme izvršenja: Obračun i isplata vrše se mjesečno.

Rok za obračun u COP-u je od 4. do 8. u mjesecu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Obračun i isplata ugovora o djelu i autorskog honorara

Vrijeme izvršenja: Prema potrebi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Sastavljanje JOPPD obrasca

Vrijeme izvršenja: uz isplatu plaće u roku 24 sata,

za putne troškove 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Page 60: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Vođenje poreznih kartica zaposlenika

Vrijeme izvršenja: Siječanj- rok za dostavu poreznoj upravi do 31.1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Vođenje podataka o utvrđenom stažu i osiguranju – M4 obrazac

Vrijeme izvršenja: Prema potrebi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Ispunjavanje potvrda o plaći za zaposlenike

Vrijeme izvršenja: Prema potrebi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Izrada statističkih izvještaja

Vrijeme izvršenja: Prema potrebi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Blagajničko poslovanje

a) evidentiranje uplata i isplata gotovog novca

b) podizanje i polog gotovog novca

c) vođenje blagajničkog dnevnika

5. Vrijeme izvršenja: Svakodnevno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Kontakti s Ministarstvom, županijom, FIN-om

poreznom upravom, HZZO-om

(osobni kontakti, dostava obrazaca, naloga, plaće, fin.izvještaja…

Vrijeme izvršenja: Prema potrebi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.Praćenje zakonskih propisa posredstvom literature i seminara

6. Vrijeme izvršenja: Prema potrebi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja, ministarstva i županija 82

a vezani za računovodstvene poslove ( izvješća ravnatelju,

školskom odboru, Ministarstvu, županiji i dr.)

Vrijeme izvršenja: Prema potrebi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planirani sati potrebni za izvršenje poslova: 1760

Page 61: Godišnji plan i program rada škole - os-amihanovica-zg ...os-amihanovica-zg.skole.hr/upload/os-amihanovica-zg/images/static… · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

66

Ovaj Godišnji plan i program rada škole je temeljni dokument po kojem će Škola

raditi u školskoj godini 2014./2015.

Predsjednik Školskog odbora: Ravnateljica Škole:

______________________ ______________________

(Dalibor Blažević, prof. ) (mr.sc. Beatrica Šurbek, prof.)

KLASA: 600-01/14-01-269

URBROJ: 251-133-14-01 U Zagrebu, 30. rujna 2014.