godišnji plan i program rada Škole

Click here to load reader

Post on 05-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

školska godina 2020./2021. Kaštel Suurac, listopad 2020.
školska godina 2020./2021.
Naziv škole: Osnovna škola kneza Mislava Adresa škole: Brae Radi 6 upanija: Splitsko-dalmatinska Telefonski broj: 021224080 Broj telefaksa: 021226318 Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: http://www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr/ Šifra škole: 17-124-001 Matini broj škole: 03150020 OIB: 36775952622 Upis u sudski registar (broj i datum): Br. 03-432/1-1964 datum:23.4.1964. Ravnatelj škole: Anita Luketin,prof. Zamjenik ravnatelja: Naa Bekavac Basi,u.raz.nastave Voditelj smjene: Jadran Suši Juri, Jagoda Crnjac Broj uenika: 548 Broj uenika u razrednoj nastavi: 270 Broj uenika u predmetnoj nastavi: 278 Broj uenika s teškoama u razvoju: 30 Broj uenika putnika: 252 Broj smjena: 2 Poetak i završetak svake smjene: Jutro 8,00-13,10; Popodne 14,00-19,10 Broj radnika: 57 Broj uitelja predmetne nastave: 27 Broj uitelja razredne nastave: 12 Broj strunih suradnika: 3 Broj ostalih radnika: 15 Broj mentora i savjetnika: 3 / 2 Broj voditelja SV-a: 1 voditelj SV-a Broj raunala u školi: 55 Broj specijaliziranih uionica: 3 Broj opih uionica: 13 Broj športskih dvorana: 1 Broj športskih igrališta: 1 Školska knjinica: 1
školska godina 2020./2021.
1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom podruju Osnovna škola kneza Mislava smještena je u središnjem dijelu Kaštel Suurca. Škola je omeena s tri strane frekventnim prometnicama, ali i školskim dvorištem i igralištem. Školski prostor nije ograen (dvorište) s june strane škole, a u blizini je djeji vrti i zgrada Grada Kaštela. Polaznici OŠ kneza Mislava su školski obveznici s podruja Mjesnog odbora Kaštel Suuraca. Školu pohaa veliki broj uenika putnika sa predijela Svetog Jurja, Briina, Kave, Vrila, Groblja, Strinje, Gorice, Strabenika, Getroa I Dragoeva. Navedena naselja su od 2 – 5 km udaljena od škole. Opasne prometnice, prijelaz preko eljeznike pruge, mnoštvo raskrija i sporednih prilaznih puteva predstavljaju velike opasnosti pri dolasku i odlasku uenika u školu. Splitsko-dalmatinska upanija organizirala je prijevoz za uenike. Prijevoz je organiziran za jutarnju i poslijepodnevnu smjenu te povratak uenika nakon petog i šestog sata. Prijevoz uenika je organiziran na relaciji Škola- Sveti Jure- Vrila- Getro- Škola, na predijelu Groblja u Kaštel Suurcu, poseban prijevoz za uenika iz Gorice te sa podruja Dragoevo. 1.2. Unutrašnji školski prostori Nastava razredne nastave se odrava u prizemlju, a predmetna nastava na katu i podrumskim uionicama. Nastava se odvija u dvije smjene (jutarnja i poslijepodnevna). U cilju osuvremenjivanja školskih uvijeta i uionica redovito se ulae u školsku opremu, školski namještaj, informatiku i sportsku opremu. Ureen su uredi psihologa i pedagoga,te raunovodstvo. Za vrijeme ljetnih praznika izvršeni su radovi na i ureenju školske sportske dvorane. Osobitu brigu i pozornost posveujemo estetskom ureenju školskog interijera. Redovito oplemenjujemo školski vrt sa novim biljkama. 1.3. Školski okoliš Školska zgrada je locirana uz centralnu ulicu mjesta i grada Kaštela. Okruena je sa svih strana saobraajnicama koje predstavljaju opasnost po uenike. Športski tereni oko škole su skueni, a izlaz iz škole je u neposrednoj blizini lokalne ceste. Javno poduzee Hrvatske ceste su postavile leee policajce na cesti istono, zapadno i juno od škole, kako bi se zaštitili uenici od prometa, a Grad Kaštela i Hrvatske ceste ugradili su semafore na opasnom raskriju pored škole i ostale prometne signalizacije u svrhu sigurnosti uenika u blizini školskog prostora. Izdraena je autobusna stanica za javni i školski prijevoz. 1.4. Nastavna sredstva i pomagala U školi su ureene dvije informatike uionice. Škola posjeduje 16 projektora, 55 raunala, 2 kopirna ureaja,2 digitalna fotoaparata. 1.4.1. Knjini fond škole
Knjini fond
Knjievnost Referentna zbirka
Pedagoška literatura
Min. br. jedinica knjinine grae po ueniku
Graa u skladu s kurikulumom i nastavnim planom i programom Graa za itanje po slobodnom izboru
10 Lektira Pedagoška literatura Referentna zbirka
20-25% 60% 10% 5-10%
1.5. Status osnovne škole Osnovna škola kneza Mislava ima status vjebaonice za izborni predmet talijanski jezik i izborni predmet katoliki vjeronauk. 1.6. Plan obnove i adaptacije Prema prioritetima potrebno je izvršiti slijedee radove:
Ureenje dijela školskog okoliša
Klimatiziranje uionikih prostora (grijanje-hlaenje)
Uz pomo Grada Kaštela i osnivaa Splitsko-dalmatinske upanije planiramo energetsku obnovu školske zgrade.
Obnova dijela namještaja u uionicama 2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U __2020 ./ 2021 . ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1.Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima
Red. broj
Radno mjesto
1. Anita Luketin prof. matematike i fizike VSS Ravnatelj 2. Lucija Vrdoljak mag.edu.tal.j. i pedagogije VSS Pedagog 3. Emira Glavina Kozi prof.psihologije VSS Psiholog 4. Rea Antoli mag. bibl.dipl.u. VSS Knjiniar
2.1.2. Podaci o uiteljima razredne nastave
Red. Broj
Ime i prezime Zvanje Stupanj strune Spreme
1. Jasminka Juri nastavnik RN VŠS 2. Mirjana Draenovi Sokol nastavnik RN VSS 3. Alemka Carev Rodin nastavnik RN VŠS 4. Ljiljana Sunara nastavnik RN VŠS 5. Ante Vetma nastavnik RN VŠS 6. Naa Bekavac-Basi nastavnik RN VŠS 7. Jelena Stasenko dipl. u. s poj. prog hj VSS 8. Marijana Vulas dipl. u. VSS 9. Nikolina Ljubenkov dipl. u. VSS 10. Nada Šunji nastavnik RN VŠS 11. Antonia Viskovi dipl. u.s poj. prog ej VSS 12. Davorka Strize dipl. u. VSS
školska godina 2020./2021.
Red. broj
Predmet(i) koji(e) predaje
1. Marina arkovi mag. edukac. hj i tj s knji. VSS hrvatski jezik 2. Jadranka Mihovilovi prof.hj VSS hrvatski jezik 3. Nova osoba VSS hrvatski jezik 4. Jagoda Crnjac nast. ma/fiz. VŠS Matematika 5. Nada Topi nast. mat/fiz. VŠS Matematika
6. Jadran Suši Juri mag.educ.mat. et. inf. VSS Matematika 7. Marija Buzov prof.ej i njj VSS engleski i njemakijezik 8. Katica Plepel prof. ej/soc VŠS engleski jezik 9. Ivana Leroti prof.ej/tj VSS engleski i talijanski jezik 10. Neda Macanovi prof. hj/ej VSS engleski jezik 11. Valerija Leutar prof. bio/kem VSS priroda-kemija-biologija 12. Alenka Jeri prof.bio/kem VSS priroda-kemija-biologija 13. Tihomir Raji prof. pov/soc VSS Povijest 14. Linda Vrtievi prof. pov/geog VSS povijest-geografija 15. Ivan Relja prof. geo/ped VSS Geografija 16. Valerija Sinovi mag.edu.mat/fiz VSS Fizika i matematika 17. Mirela Kovaevi prof. politehnike VSS teh.kult. i infor. 18. Sandra Grgurevi prof.politehnike i informatike VSS Informatika 19. Rudi Milat prof. lk VSS likovna kult. 20. Marko upi prof. gk VSS glazbena kultura 21. Mladen Šimi mag. glazbene pedagogije VSS glazbena kultura 22. Richard Martini prof. TZK VSS TZK 23. Siniša eko prof.TZK VSS TZK 24. Josip Krokar dip. proh. vj/dipl. kateheta VSS Vjeronauk 25. Svetlana urkovi dip. proh. vj/ dipl. kateheta VSS Vjeronauk 26. Duje Runje dipl. teolog VSS Vjeronauk 27. Tea Šiškov Sarajev prof. rehabilitator VSS u.rehabilitator
2.2. Podaci o ostalim radnicima škole
Red. broj
Radno mjesto
1. Toni Gui dipl.pravnik VSS tajnik 2. Ante Dedi dipl.ekonomist VSS raunovoa 3. Danica Paštar radnica NKV spremaica 4. Vesna Stipovi radnica SSS spremaica 5. Marica Orošnjak radnica NKV spremaica 6. Vesna Kova radnica SSS spremaica 7. eljko Kova gimnazija SSS domar-loa
školska godina 2019./2020.
2.3. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika škole 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave
Red. Broj
Rad razrednika
UKUPNO Tjedno Godišnje
1. Jasminka Juri 2c 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 2. Mirjana Draenovi Sokol 4b 15 2 1 1 1 20 20 40 1760 3. Alemka Carev Rodin 1c 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 4. Ljiljana Sunara 2a 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 5. Ante Vetma 3a 16 2 1 19 + 2 P 19 40 1760 6. Naa Bekavac-Basi 4a 15 2 1 1 1 20 20 40 1760 7. Jelena Stasenko 2b 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 8. Marijana Vulas 1a 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 9. Nikolina Ljubenkov 3c 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 10. Nada Šunji 4c 15 2 1 1 1 20 20 40 1760 11. Antonia Viskovi 3b 16 2 1 1 1 21 19 40 1760 12. Davorka Strize 1b 16 2 1 1 1 21 19 40 1760
školska godina 2019./2020.
Red. Broj
Izborna nastava
Dop. nast
Dod. Nast
Godišnja zad. po izvršenju
1. Marina arkovi u. Hj 18 1 1 2 22 40 1760 2. Jadranka Mihovilovi u. Hj 18 1 1 2 22 40 1760 3. Nova osoba u. Hj 18 3 1 22 40 1760 4. Jagoda Crnjac u. Mat I fiz 16 1 1 Sat/vod 2 20+2B 40 1760
5. Nada Topi u. Mat 16 2 2 2 22 40 1760 6. Jadran Suši-Juri u.mat 16 1 1 Sat/vod 2 2 22 40 1760
7. Marija Buzov u.ej/nj 10 10 1 2 23 40 1760 8. Katica Plepel u. Ej 20 2 1 23 40 1760 9. Ivana Leroti u.ej/tj 10 10 1 2 23 40 1760 10. Neda Macanovi u. Ej 20 2 1 23 40 1760 11. Valerija Leutar u. pri/kem/bio 16,5 2 3,5 2 24 40 1760 12. Alenka Jeri u. pri/kem/bio 18 2 2 2 24 40 1760 13. Tihomir Raji u.pov 20 2 2 24 40 1760 14. Linda Vrtievi u.pov/geo 18,5 3 0,5 2 24 40 1760 15. Ivan Relja u.geo 8 1 1 2 12 20 880 16. Valerija Sinovi u.fiz I mat 12 1 2 15 28 1232 17. Mirela Kovaevi u.tk/inf 10 10 Em+ed=2 22 40 1760 18. Sandra Grgurevi u.tk/inf 14 4 Em+ed=2 2 22 40 1760 19. Rudi Milat u.lk 12+2E+2PZR 6 22 40 1760 20. Marko upi u.gk 4+SP 2 SP 1 7 13 572 21. Mladen Šimi u.gk 11 2 2 15 27 1188 22. Richard Martini u.tzk 6 1 7 12 528 23. Siniša eko u.tzk 18+2SD 4 24 40 1760 24. Josip Krokar vj. 22 2 24 40 1760 25. Svetlana urkovi vj. 20 2 2 24 40 1760 26. Duje Runje vj. 6 2 8 13 572 27. Tea Šiškov Sarajev u. Reh. 23+1POV 24 40 1760
školska godina 2019./2020.
2.3.3. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole
Red. Broj
Broj sati godišnjeg
1. Anita Luketin prof. matematike i fizike ravnatelj 7,00-15,00 7,00-15,00 9,00-17,00 7,00-15,00 7,00-15,00 40 1760
2. Lucija Vrdoljak mag.edu.tal.j. i pedagogije pedagog smjena A smjena B 13,00-19,00 smjena A smjena B 40 1760
3. Emira Glavina Kozi prof.psihol. psiholog smjena B smjena A 7,30-13,30 smjena B smjena A 40 1760
4. Rea Antoli mag. bibl. dipl.u. knjiniar smjena A smjena A 7,30-13,30 smjena B smjena B 40 1760
2.3.4. Tjedna i godišnja zaduenja ostalih radnika škole
Red. Broj
Broj sati godišnjeg
zaduenja
1. Toni Gui dipl.pravnik tajnik 7,00-15,00 40 1760 2. Ante Dedi dipl.ekonomist voditelj raunovodstva 7,00-15,00 40 1760 3. Danica Paštar Radnica spremaica 6,00-14,00 ili 13,00-21,00 40 1760 5. Vesna Stipovi Radnica spremaica 6,00-14,00 ili 13,00-21,00 40 1760 6. Marica Orošnjak Radnica spremaica 6,00-11,00 ili 16,00-21,00 25 1100 7. Vesna Kova Radnica spremaica 6,00-14,00 ili 13,00-21,00 40 1760 8. eljko Kova Gimnazija domar-loa 6,00-14,00 ili 13,00-21,00 40 1760
školska godina 2019./2020.
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena
U školi su ustrojena 24 razreda redovnog programa i 2 uenika djelomino integrirana u redovne razredne odijele koji su i mat ini razredni odjeli.
Škola radi u dvije smjene koje se izmijenjuju tjedno, jedan tjedan kroz jutro, drugi tjedan poslijepodne. SMJENA A: 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, 7.C SMJENA B: 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 4.C, 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C Jutarnja smjena zapoinje u 08.00 sati, a završava u 13.10 sati. Popodnevna smjena zapoinje u 14.00, a završava u 19.10 sati. Veliki odmor je po završetku treeg nastavnog sata. U školi funkcionira deurstvo uitelja i pomono-tehnikog osoblja. Deurni uitelji su duni dolaziti 15 min prije poetka nastave. Deurni uitelj je duan organizirati:
Uredno i pristojno ulaenje i izlaenje uenika iz škole Pri ulasku u školsku zgradu deurni uitelj bi trebao opomenuti uenike koji su došli u školu neprimjereno odjeveni. Takvi
uenici trebaju biti upueni razrednicima na razgovor ili struno-razvojnoj slubi. Deurni uitelj, voditelj smjene utvruju broj uitelja i u sluaju odsutnosti nekog od uitelja treba izvjestiti ravnatelja, tajnika,
ili pedagoga škole. Po završetku velikog odmora i drugog zvona, deurni uitelj treba zatvoriti ulazna vrata škole. Deurni uitelji trebaju za vrijeme cijelog dana kontrolirati ponašanje uenika po školi posebno za vrijeme malih odmora i
velikog odmora. Za vrijeme velikog odmora potrebno je da se deurni uitelji rasporede unutar i izvan školske zgrade. Uenicima putnicima, od 1.- 4. razreda osiguran je razredni prihvat za vrijeme petog školskog sata. Uenici koji ne pohaaju nastavu vjeronauka ukljueni su u ostale oblike rada u školi uz posebnu brigu uiteljskog osoblja. Odlukom ravnateljice definira se toan raspored rada spremaica i domara. Posebna pozrnost je usmjerena na tehniko osoblje koje ima obvezu tijekom cijelog radnog vremena škole skrbiti o ulasku i izlasku u školsku zgradu i školskom okolišu. Svaki uitelj zaduen je za svoju uionicu, brine o njoj, te je svakodnevno otkljuava i zakljuava nakon svakog izlaska, zatvara prozore i ostavlja urednu uionicu. Uitelji razredne nastave i TZK imaju obvezu briniti se o urednosti dvorane, a uoena ošteenja duni su pravovermeno prijaviti.
DEURSTVO UITELJA I STRUNIH SURADNIKA SMJENA A
RAZREDNA NASTAVA PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ETVRTAK PETAK
Antonia Viskovi Ante Vetma Marijana Vulas Alemka Carev Rodin Davorka Strize Nikolina Ljubenkov
PREDMETNA NASTAVA Svetlana urkovi Richard Martini Linda Vrtievi Neda Macanovi Tea Šiškov Sarajev Mirela Kovaevi Marina arkovi Ivana Leroti Jagoda Crnjac Nova osoba
Valerija Leutar Rea Antoli Rudi Milat Sandra Grgurevi
SMJENA B RAZREDNA NASTAVA
Mirjana Draenovi Sokol Jelena Stasenko Nada Šunji Ljiljana Sunara Jasminka Juri Naa Basi Bekavac
PREDMETNA NASTAVA
Jadranka Mihovilovi Tihomir Raji Duje Runje Alenka Jeri Joško Krokar Marija Buzov Ivan Relja Nada Topi Valerija Sinovi Jadran Suši Juri
Siniša eko Katica Plepel Mladen Šimi
školska godina 2019./2020.
Obrazovno Razdoblje
Mjesec Broj dana Dan škole, grada, opine, upe, školske priredbe... Radnih Nastavnih
1. polugodište (7. rujna 2020. –
23. prosinca 2020.
Zimski praznici
8.sijenja 2021.)
rujan 23 18 7.9.2020. Prijem uenika prvog razreda Europski dan sporta
listopad
22 22 5. 10.2020. Dan uitelja 23.10.2020.Dani zahvalnosti za plodove zemlje školska sveanost Dani zahvalnosti za plodove zemlje gradska sveanost
studeni 20 18 1. 11.2020. Svi Sveti - blagdan RH 2.11.2020. Dan sjeanja na mrtve 18.11.2020. Dan sjeanja na rtve Domovinskog rata- blagdan RH
prosinac 22 17 3.12.2020. Dan invalida- program suradnja s Centrom Mir 5.12.2020. Obiljeavanje bombardiranja Kaštel Suurca Veer matematike 6.12.2020. Sveti Nikola 13.12.2020.Sveta Lucija 17.12.2020. Boina predstava 25.12.2020. Boi-blagdan RH
Ukupno 1.polugodište
87 75
Proljetni odmor
sijeanj 19 15 1.1. 2021.Nova Godina-blagdan RH 6.1. 2021.Sveta tri kralja-blagdan RH 27.1.2021.Dan sjeanja na holokaust
veljaa 20 16 11. 2.2021. Valentinovo (ples sedmih i osmih razreda) 13.2.2021. Karnevalske sveanost u K.Suurcu 16.2.2021. Pokladni utorak-Gradska sveanost
oujak
23 22 4.3.2021.Dan Grada Kaštela (nenastavni dan) 21.3.2021. Dan darovitih Klokan bez granica
travanj
21 15 1.4.2021. PROJEKTNI DAN-MOJA DOMOVINA 4.4.2021.USKRS- blagdan RH 5.4.2021 Uskrsni ponedjeljak-neradni dan 23.4.2021. Dan škole i Dan mjesta (nenastavni dan)
svibanj
21 21 1.5.2021. Praznik rada-blagdan RH 9.5.2021. Majin dan 30.5.2021. Dan Dravnosti RH - blagdan RH 10.susret akavice-Kaštela Festival matematike Festival znanosti Izleti za uenike
lipanj 20 13 Izleti za uenike 3.6.2021. Tijelovo- blagdan RH 18.6.2021. Završna sveanost i ples osmaša 22.6.2021.Dan antifašistike borbe- blagdan RH
Ukupno 2.polugodište
124 102
srpanj
kolovoz 21 / Ukupno 12 mj
365 dana 177
školska godina 2019./2020.
Razred Uenika djevoj-
rje.)
Ime i prezime razrednika
I.a 24 11 0 13 Marijana Vulas I.b 23 11 1 10 Davorka Strize I.c 22 11 0 10 Alemka Carev Rodin
UKUPNO 69 33 1 33
II. a 20 13 0 11 Ljiljna Sunara II. b 21 13 0 11 Jelena Stasenko II. c 21 13 0 10 Jasminka Juri
UKUPNO 62 39 0 32
III. a 24 9 0 11 Ante Vetma III. b 23 10 2 10 Antonia Viskovi III. c 23 9 1 12 Nikolina Ljubenkov
UKUPNO 70 28 3 33
IV. a 23 9 0 13 Naa Bekavac Basi IV. b 23 10 1 14 Mirjana Draenovi Sokol IV. c 23 10 0 10 Nada Šunji
UKUPNO 69 29 1 37
Razredna nastava ukupno
270 129 5 135
V. a 20 12 4 9 Valerija Leutar V. b 23 12 2 5 Marina arkovi
V. c 23 13 3 7 Svtelana urkovi UKUPNO 66 37 9 21
VI. a 24 12 1 14 Jadran Suši Juri VI. b 22 11 3 8 Ivan Relja VI. c 23 13 2 10 Alenka Jeri
UKUPNO 69 36 6 32
VII. a 26 15 1 15 Valerija Sinovi VII. b 26 15 1 13 Sandra Grgurevi VII. c 27 15 2 10 Linda Vrtievi
UKUPNO 79 45 4 38
VIII. a 21 10 3 11 Mladen Šimi VIII. b 21 10 1 12 Jadranka Mihovilovi VIII. c 22 12 2 3 Nada Topi
UKUPNO 64 32 6 26
Predmetna nastava ukupno
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada Rješenjem odreen oblik rada
Broj uenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima Ukupno
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Individualizirani program
1 0 1 0 4 3 1 3 13
Prilagoeni program
Posebni program
0 0 1 0 0 0 0 1 2
PUN 1 0 2 0 3 1 1 0 8 5 uenika ostvaruje pravo na pomonika u sklopu Projekta SD - Uimo zajedno III, a za 3 uenika Grad Kaštela financira pomonika u nastavi.
školska godina 2019./2020.
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
Nastavni predmet
Godišnji broj sati redovne nastave po odjelima od 1. – 4. Razreda
Ukupno 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c
Hrvatski jezik 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2100 Likovna kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
Glazbena kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 Engleski jezik 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
Priroda i društvo 70 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 105 945 Tjelesna i zdravstvena kultura 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 70 1155
Nastavni predmet Godišnji broj sati redovne nastave po odjelima od 5. – 8. Razreda
Ukupno 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c
Hrvatski jezik 175 175 175 175 175 175 140 140 140 140 140 140 1890 Likovna kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 410
Glazbena kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 410 Engleski jezik 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1260 Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
Priroda 52.5 52.5 52.5 70 70 70 367,5 Biologija 70 70 70 70 70 70 420 Kemija 70 70 70 70 70 70 420 Fizika 70 70 70 70 70 70 420
Povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 Geografija 52.5 52.5 52.5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 787,5
Tehnika kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 Tjelesna i zdravstvena kultura 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Informatika 70 70 70 70 70 70 420
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Katolikog vjeronauka
K at
ol i
ki v
je ro
na uk
Razred Broj
uenika Broj
UKUPNO I. – IV.
VI. 66 3 Joško Krokar 6 210
VII. 75 3 Joško Krokar 6 210
VIII. 62 3 Joško Krokar 6 210
UKUPNO V. – VIII.
522 24 48 1680
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
T al
ija ns
ki je
zi k
UKUPNO IV. – VIII.
UKUPNO IV. – VIII.
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
In fo
rm at
ik a
Planirano sati T G
I. 20 1 Mirela Kovaevi 2 70 II. 31 2 Mirela Kovaevi 4 140 III. 15 1 Mirela Kovaevi 2 70 IV. 26 1 Mirela Kovaevi 2 70 VII. 21 1 Sandra Grgurevi 2 70 VIII. 22 1 Sandra Grgurevi 2 70
UKUPNO VII. – VIII.
Predmet Razred Godišnje
Hrvatski jezik i matematika 1.a 35 Marijana Vulas
Hrvatski jezik i matematika 1.b 35 Davorka Strize
Hrvatski jezik i matematika 1.c 35 Alemka Carev Rodin
Hrvatski jezik i matematika 2.a 35 Ljiljana Sunara
Hrvatski jezik i matematika 2.b 35 Jelena Stasenko
Hrvatski jezik i matematika 2.c 35 Jasminka Juri
Hrvatski jezik i matematika 3.a 35 Ante Vetma
Hrvatski jezik i matematika 3.b 35 Antonia Viskovi
Hrvatski jezik i matematika 3.c 35 Nikolina Ljubenkov
Hrvatski jezik i matematika 4.a 35 Naa Bekavac Basi
Hrvatski jezik i matematika 4.b 35 Mirjana Draenovi Sokol
Hrvatski jezik i matematika 4.c 35 Nada Šunji
Engleski jezik 4.abc 35 Marija Buzov
Engleski jezik 3.abc 35 Ivana Leroti
Predmet Razred Godišnje sati Ime i prezime izvršitelja
Hrvatski jezik
Predmet Razred Godišnje
Matematika 1.c 35 Alemka Carev Rodin
Matematika 2.a 35 Ljiljana Sunara
Matematika 2.b 35 Jelena Stasenko
Matematika 2.c 35 Jasminka Juri
Matematika 3.ab 35 Antonia Viskovi
Matematika 3.ac 35 Nikolina Ljubenkov
Matematika 4.a 35 Naa Bekavac Basi
Matematika 4.b 35 Mirjana Draenovi Sokol
Matematika 4.c 35 Nada Šunji
Predmet Razred Godišnje sati Ime i prezime izvršitelja
Hrvatski jezik 7.abc 35 Marina arkovi
8.abc 35 Jadranka Mihovilovi
8.abc 35 Katica Plepel
8.abc 35 Alenka Jeri
8.abc 35 Alenka Jeri
8.abc 35 Tihomir Raji
Fizika 7.abc i 8,abc 35 Valerija Sinovi
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja
SADRAJ RADA Vrijeme
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI – IX 40
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 16
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 24
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 40
1.5. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX – VI 40
1.6. Prijedlog plana i zaduenja uitelja VI – VIII 40
1.7. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 24
1.8. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 16
1.9. Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 40
1.10. Planiranje nabave IX – VI 40
1.11. Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 16
1.12. Ostali poslovi IX – VIII 8
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj uenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).
IX – VIII 50
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 6
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 40
2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu ncvvo-a IX – VI 24
2.5. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX – VII 24
2.6. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX – VI 16
2.7. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 40
2.8. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 80
2.9. Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 16
2.10. Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika IX – VI 24
2.11. Ostali poslovi IX – VIII 8
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 40
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 24
3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s uiteljima, strunim suradnicima i pripravnicima
IX – VI 40
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 64
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 16
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 16
3.8. Ostali poslovi IX – VIII 8
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela IX – VIII 64
4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom škole IX – VIII 16
4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX – VIII 40
5.2. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu IX – VI 16
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 16
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 16
5.5.Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 16
5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 40
5.7.Ostali poslovi IX – VIII 8
6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX – VIII 20 6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX – VIII 16 6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 24 6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 16
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX – VIII 40
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 24
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 28
6.10. Ostali poslovi IX – VIII 8
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 24
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja IX – VIII 16
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 16
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 8
7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 8
7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini IX – VIII 8
7.7. Suradnja s osnivaem IX – VIII 40
7.8. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 16
7.9.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 8
7.10.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 8
7.11.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 16
7.12.Suradnja s upnim uredom IX – VIII 16
7.13.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 8
7.14.Suradnja s turistikim agencijama IX – VIII 8
7.15.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 8
7.16.Suradnja s svim udrugama IX – VIII 8
7.17.Ostali poslovi IX – VIII 8
8. STRUNO USAVRŠAVANJE
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 8
8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 40
8.5. Ostala struna usavršavanja IX – VI 16
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 8
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1760
5.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga
STRUNO RAZVOJNI POSLOVI Podruja rada
Planirane aktivnosti Vrijeme realizacije/ mjeseci
Broj sati Cilj/Ishodi
godišnji i mjeseni plan i program
izrada individualnog plana i programa strunog usavršavanja 1.2. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole
Izrada GPP-a rada pedagoga Izrada plana i programa rada Eko škole Sudjelovanje u izradi programa profesionalne orijentacije Sudjelovanje u izradi ŠPP-a Sudjelovanje u izradi plana rada VU i VR Sudjelovanje u izradi plana rada razrednika s razrednim odjelom
1.3. Izrada Školskog kurikuluma
Ureivanje cjelokupnog dokumenta u suradnji s ravnateljicom 1.4. Voenje i prikupljanje Individualiziranih odgojno-obrazovnih
programa
Prikupljanje i voenje dokumentacije
2.
Praenje i analiza izostanaka
Obrada rezultata, izrada izvješa, prezentacija na UV
2.2. Vrednovanje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole 2.3. Vrednovanje školskog projekta Eko škola
12., 6. i 8.mjesec
3. N
ep os
re dn
3.1. Praenje kvalitete izvoenja odgojno-obrazovnog procesa • Praenje nastave uitelja poetnika • Refleksija s uiteljima • Analiza i prijedlozi za unaprjeenje odgojno-obrzovne prakse
3.2. Podrška uiteljima u rješavanju odgojno/obrazovnih problema u razrednom odjelu 3.3. Suradnja s razrednicima na realizaciji poslova razrednika
participirati pri obradi odreenih tema na SR 3.4. Podrška uiteljima poetnicima, uiteljima na zamjeni 3.5. Podrška uiteljima u radu s uenicima s posebnim potrebama
uoavati uenike s moguim problemima
prevenirati školski neuspjeh 3.6. Podrška studentima koji izvršavaju zadane aktivnosti u okviru svojih kolegija 3.7. Tematska predavanja za RV,UV
Tijekom godine
1 po uitelju 1 po analizi 1 po aktivu 1 po odjelu 1 po uitelju 1 po uitelju 1 po uitelju 40
Kvalitetna suradnja i struno usavršavanje usmjereno na podizanje kompetencija uitelja
4. N
ep os
re dn
obrada, poteškoe u uenju/ponašanju, profesionalna orijentacija, aktualna razredna problematika)
4.2. Odravanje tematskih roditeljskih sastanaka (1., 4., 5., 8. razred) 4.3. Izrada informativno-edukativnih materijala za roditelje 4.3. Odravanje tematskih predavanja na Vijeu roditelja
Praenje interesa roditelja te priprema tema prema njihovim intersenim podrujima
Informiranje Vijea roditelja o projektima škole Poticanje roditelja na prijedloge za unapreenje o-o procesa Provoenje pripremnih aktivnosti za samovrednovanje
Tijekom godine
1 sat po roditelju 1 sat po odjelu 3 sata 4 sata
Kvalitetna suradnja usmjerena na partnerstvo s ciljem podizanja roditeljskih kompetencija.
5. U
vo e
nj e
no vi
h p
ro gr
am a
/in ov
ac ija
5.1. Priprema i provoenje projekata i istraivanja u svrhu unapreivanja odgojno-obrazovnog rada 5.1.1. ETwinning
Sudjelovanje na portalu eTwinninga
Suradnja i razvijanje ideja i projekata s drugim školama 5.1.2. Za sigurniji internet
Provoenje ankete na temu sigurnosti i odgovornog ponašanja na internetu (predmetna nastava)
Provoenje aktivnosti u razrednim odjelima prema naputku Centra za sigurniji internet (u suradnji s uiteljima informatike)
5.1.3. Eko škola
Koordiniranje projekta Eko škola
Ispunjavanje 7 zadataka na web stranici Eko škola Provoenje aktivnosti prema planu i programu Eko škole
5.1.4. Moja domovina Koordiniranje školskog projekta Priprema projektnog dana i prezenatcije projekta (sveana
priredba u suradnji s uiteljem glazbene kulture i svim uiteljima)
Provoenje aktivnosti u nastavi u suradnji s KUD-om Putalj (koorelacija s Eko-školom i mogua koorelacija na eTwinningu)
5.2. Sudjelovanje u uvoenju suvremenih didaktiko metodikih inovacija i novih programa
Praenje inovacija na strunim skupovima i u osobnom angamanu
Upoznavanje UV-a ili RV-a s didaktiko metodikim inovacijama Uvoenje konkretnih didaktiko metodikih inovacija proizašlih iz
sastanaka strunih skupova/ platforme Loomen
tijekom godine tijekom godine tijekom godine 1.4.2021. (projektni dan)
50 50 150 70 30
Odabir projekta u
skladu s potrebama
škole. Razmjena iskustava o-o prakse s drugim školama. Osvještavanje rizika i nasilnikog ponašanja na internetu te razvijanje odgovornog i sigurnog ponašanja. Razvijanje svijesti o ouvanju okoliša. Razvijanje svijesti o kulturnoj baštini i uvanju tradicije zaviaja. Rezultati projekta/ istraivanja primijenjeni u procesu unaprjeivanja rada škole.
6. S
tr u
e
6.1. Sudjelovanje na strunom usavršavanja izvan škole u organizaciji MZO, AZOO i ostalih institucija
Praenje platforme Loomen i aktivno sudjelovanje u zadanim aktivnostima
Praenje i prorada strune literature i periodike
tijekom godine
NEPOSREDNI RAD S UENICIMA Podruja rada
Planirane aktivnosti Vrijeme realizacije/ mjeseci
Broj sati Cilj/Ishodi
d
1.1. Upis u prvi razred Sudjelovanje u procjeni psihofizikog stanja djeteta Sudjelovanje u analizi rezultata procjene psihofizikog stanja
djece Formiranje razrednih odjela
Razredni odjeli formirani na temelju pedagoških standarda
2. U
tv r
iv an
je p
rim je
re no
Pisanje pedagoškog mišljenja
Tijekom godine
3. O
dg oj
no -o
br az
ov ni
r ad
i po
dr šk
a u
en ic
im a
Pedagoške radionice za 5. Razrede „Za sigurniji internet“ Pedagoške radionice razvoja osobnosti za 6. i 7. razrede
(priprema za Profesionalnu orijentaciju) Pedagoške radionice prevencije ovisnosti za 7.i 8.razrede Pedagoške radionice 1.-4.razreda (prema potrebama
razrednih odjela i prema Planu pedagoških radionica) 3.2. Podrška uenicima:
Savjetodavni rad s uenicima (uenici s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, uenici POOS-a, uenici sa specifinim obiteljskim situacijama i uenici s emocionalnim teškoama)
Profesionalno informiranje i usmjeravanje Suradnja s uenicima na realizaciji projekata
3.3. Pedagoške intervencije u razrednom odjelu (odgojna problematika) 3.4. Zdravstvena i socijalna zaštita uenika
Humanitarne akcije škole i posjeti Centrima/udrugama kojima se prua pomo
Tijekom godine Tijekom godine Tijekom godine
1+1 po radionici 3 po ueniku 1 sat po intervenciji 10 sati
Cjelovita podrška uenicima s ciljem razvijanja generikih kompetencija. Odravati predavanja i pedagoške radionice na temu uenja, motivacije, donošenja odluka, rješavanja problema, komunikacije. Pomo potrebitima i razvoj tolerancije i empatije
KOORDINACIJSKI POSLOVI
Podruja rada
Broj sati Cilj/Ishodi
a
1.1 Sudjelovanje u radu UV i RV 1.2 Sudjelovanje u radu Vijea roditelja 1.3 Sudjelovanje u Povjerenstvu za realizaciju pripravnikog staa
(ukoliko bude pripravnika) 1.4 Sudjelovanje u timovima i povjerenstvima prema odluci
ravnatelja 1.5 Sudjelovanje u radu Povjerenstva za upis u srednju školu 1.6 Rad u Povjerenstvu za procjenu psihoifizikog stanja djeteta 1.7 Suradnja sa sustrunjacima
3.mj – 5.mj. 6.mj.
20 sati 4 sata 5 sati po pripravniku 1 sat po timu 12 sati 35 sati 70
Aktivno sudjelovanje i suradnja u strunim timovima unutar škole. Doprinos radu strunih tijela Škole. Praenje rada i savjetovanje novih nastavnika unutar kolektiva.
2. S
ur ad
nj a
s us
ta no
va m
a i
st itu
ci ja
m a
2.1 Suradnja s NZJZ i slubom školske medicine 2.2 Suradnja s predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama 2.3 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 2.4 Suradnja s AZOO-e, MZO-a 2.5 Ured dravne uprave 2.6 Grad Kaštela (Sluba za obrazovanje i znanost) 2.7 Suradnja s HZZZ-e 2.8 Suradnja s MUP-om 2.9 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje 2.10 Suradnja s lokalnom zajednicom i udrugama 2.11 Suradnja s Centrom za sigurniji internet 2.12 Suradnja s partnerskim školama na projektima Etwinninga
Tijekom godine
3. In
fo rm
ac ijs
el at
no st
3.1. Voenje osobnog dnevnika rada i evidencija praenja uenika u e- dnevniku 3.2. Voenje dokumentacije po podrujima rada
3.3. Sudjelovanje u ureivanju mrene stranice škole (objava fotografija Eko škole)
3.4. Voenje dijela dokumentacije o uenicima i roditeljima
Tijekom godine
100
Kompletiranje evidencije o osobnom radu i radu škole. Pratiti i usmjeravati voenje pedagoške dokumentacije.
5.3. Plan rada strunog suradnika psihologa
POSLOVI I ZADACI IZVRŠITELJI VRIJEME REALIZACIJE
1. N
E P
O S
R E
D A
N P
E D
A G
O Š
K I
R A
1.1. POSLOVI UPISA I FORMIRANJE ODJELA lanovi SRS, lijenik, predškolske ustanove
veljaa- lipanj
1. Organizacija upisa djece u I. razred veljaa 2. Priprema materijala za ispitivanje djece dorasle za upis u I. razred veljaa 3. Prikupljanje podataka o djeci iz predškolskih ustanove oujak- travanj 4. Ispitivanje spremnosti djece za školu oujak-travanj 5. Statistika obrada primijenjenih testova travanj – svibanj 6. Individualni razgovor s roditeljima u smislu prikupljanja podataka oujak 7. Individualni informiranje roditelja o rezultatima testiranja spremnosti za školu lipanj 8. Dorada letka (Polazak u školu) oujak 9. Utvrivanje indikacija na poteškoe i organizacija procesa praenja djece u odgojno-obrazovnom procesu tijekom godine 10. Suradnja s roditeljima DTUR (anamnestiki podaci, priprema djece) tijekom godine 11. Formiranje odjela I. razreda kolovoz 12. Pomo i praenje u adaptaciji uenika prvih razreda tijekom godine
1.2. UENICI S POTEŠKOAMA U RAZVOJU lanovi SRS, lijenik, vanjski suradnici
tijekom godine
1. Identifikacija uenika s poteškoama u razvoju tijekom godine 2. Prikupljanje i obrada podataka o ueniku (uitelji, roditelji) tijekom godine 3. Prikupljanje lijenikih nalaza tijekom godine 4. Ukljuivanje uenika u psihologijsku obradu tijekom godine 5. Obrada i analiza rezultata ispitivanja tijekom godine 6. Izrada psihologijskog nalaza i mišljenja tijekom godine 7. Rad u Strunom povjerenstvu škole za utvrivanje psihofizikog stanja DTUR – predsjednik tijekom godine 8. Upuivanje uitelja na metode rada s DTUR tijekom godine 9. Savjetovanje uitelja u izradi prilagoenih programa za djecu s DTUR rujan, listopad 10. Kordinator za pomonike u nastavi tijekom godine 11. Provoenje edukacije pomonika u nastavi kolovoz-rujan 12. Individualni rad s DTUR tijekom godine 13. Praenje i statistiko voenje evidcencije obrazovnih postignua DTUR lipanj 13. Suradnja s vanjskim lanovima strunog tima na konkretnim problemima tijekom godine 14. Suradnja s uiteljicama POOS-a u organizaciji izvanuionike nastave tijekom godine 15. Procjena usvajanja vještine itanja s ciljem detekcije DTUR – individualan rad (1.i 2. razredi) prosinac, svibanj 16. I ja mogu/elim itati- (vidjeti Kurikulum) tijekom godine
1.3. DAROVITI UENICI lanovi SRS tijekom godine
1. Prepoznavanje i identifikacija darovitih uenika tijekom godine 2. Pronalaenje razliitih oblika podrške darovitim uenicima 2.1. Kreativni omnibus – provoenje aktivnosti sukladno Kurikulumu listopad – travanj
3. Pomo u organizaciji natjecanja/smotri uenika u školi tijekom godine
1.4. OSPOSOBLJAVANJE UENIKA ZA SAMOSTALNI RAD I UENJE lanovi SRS
tijekom godine
1. Individualni rad s uenikom na osposobljavanju za usvajanje racionalnih metoda uenja tijekom godine 2. Grupni rad s uenicima; tematski satovi razrednika (4., 5., 6. r) tijekom godine 3. Ukljuivanje u postupak procjene znanja hrvatskog jezika uenika koji ne znaju/nedovoljno znaju hrvatski jezik; primjena testnog materijala; suradnja s NCVVO
prema potrebi
tijekom godine
1. Sudjelovanje u prikupljanju informativnih materijala za uenike; ureivanje informativnih panoa tijekom godine 2. Suradnja pri provoenju ankete Zavoda za zapošljavanje o profesionalnom I.polugodište
3. Suradnja sa CISOK-om; prema raspoloivom terminu
4. Tematski satovi razrednika sijeanj- oujak 5. Informiranje roditelja o profesionalnom usmjeravanju isvim informacijama znaajnim za upis u srednju školu (individualno, grupno) II. polugodište
6. Psihologijska obrada i savjetovanje uenika i roditelja u cilju izbora zanimanja tijekom godine 7. Dijagnostika i redijagnostika uenika s teškoama u razvoju tijekom godine 8. Individualni savjetodavni rad s uenicima i roditeljima tijekom godine 9. Suradnja sa SŠ – prijenos informacija, i dostava dokumentacije rujan-listopad
1.6. RAD NA ODGOJNOJ PROBLEMATICI lanovi SRS tijekom godine
1. Sudjelovanje u analizi odgojne situacije u školi tijekom godine 2. Sudjelovanje u provoenju sociometrijskih ispitivanja u svrhu utvrivanja razvijenosti uenikih kolektiva,
kao i poloaja pojedinca u grupi (III. razredi) tijekom veljae
3. Sudjelovanje u obradi rezultata sociometrijskog ispitivanja tijekom oujka 4. Sudjelovanje u prezentacija rezultata sociometrijskog ispitivanja i razgovor s uenicima/savjetovanje s uiteljima tijekom travnja
5. Analiza rezultata sociometrija u detekciji agresivnosti tijekom godine 6. Pomo uiteljima u mijenjanju poremeenih socijalnih odnosa u grupi tijekom godine 7. Intervencije tijekom godine
8. Suradnja s drugim institucijama (CZSS, MUP…) tijekom godine 9. Sudjelovanje u radu Vijea uenika prema potrebi tijekom godine
1.7. SAVJETODAVNI RAD lanovi SRS tijekom godine
1. Savjetodavni rad s uenicima tijekom godine 2. Savjetodavni rad s roditeljima tijekom godine 3. Savjetodavni rad s uiteljima tijekom godine 4. Savjetodavni rad s pomonicima u nastavi tijekom godine 1.8. PREVENCIJA lanovi SRS tijekom godine 1. “Diskretan” rad s skupinom u riziku tijekom godine 2. Pomo i upute uiteljima u odabiru tema za SR tijekom godine 3. Realizacija aktivnosti sukladno sukladno ŠPP tijekom godine 4. Koordinacija i suradnja s uiteljima tijekom godine 5. Suradnja s razliitim institucijama relevantnim za podruje prevencije 5.1. Koordinacija u provoenju preventivnih aktivnosti MAH1 (4.razredi) I MAH2 (6.razredi) 5.2. Rizina ponašanja djece i mladih u SD – sudjelovanje u istraivanju
prema
dogovorenom terminu
1.9. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UENIKA, SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE lanovi SRS, školski lijenik,
CZSS tijekom godine
Suradnja sa strunjacima u podruju mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici
1.10. UNAPRIJEENJE RADA ŠKOLE Tim za kvalitetu, ravnatelj, lanovi SRS
tijekom godine
1. Sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu tijekom godine 2. Sudjelovanje u provedbi Vrednovanja i Samovrednovanja tijekom godine
2. P
R IP
A D
A JU
I
A D
M IN
IS T
R A
T IV
N I
P O
S LO
V I
tijekom rujna i listopada
1. Izrada izvedbenog programa rada psihologa rujan 2. Suradnja pri izradi prilagoenog programa za djecu s teškoama u razvoju rujan i listopad 3. Izrada programa rada pomonika u nastavi kolovoz 4. Suradnja u izradi Kurikuluma strunih suradnika rujan
5. Suradnja pri izradi Školskog razvojnog plana / Izviješa o samovrednovanju prema planu Tima za kvalitetu
6. Izrada izviješa o realizaciji rada psihologa srpanj
2.2.VOENJE DOKUMENTACIJE O UENICIMA lanovi SRS
tijekom godine
2.3. VOENJE DOKUMENTACIJE O VLASTITOM RADU tijekom godine
3. O
S T
A LI
P O
S LO
V I
I Z
A D
A C
tijekom godine
2. Suradnja s razliitim izvanškolskim institucijama i školama meusobno
3. Suradnja u realizaciji kulturne i javne djelatnosti škole
3.2. STRUNO USAVRŠAVANJE tijekom godine
1. upanijsko vijee psihologa
2. Strune sekcije Društva psihologa u Splitu (Sekcija za školsku psihologiju, kliniku, profesionalno usmjeravanje)
3. Samostalno praenje strune literature i asopisa
4. Konzultiranje s vanjskim suradnicima
5. Prouavanje i priprema instrumentarija
6. Sudjelovanje na seminarima u organizaciji AZOO-a i HPK
7. Praenje webinara korisnih za unapreenje rada
3.3. PRIPREMA ZA NEPOSREDAN RAD tijekom godine
3.4. SJEDNICE RAZREDNIH I UITELJSKIH VIJEA tijekom godine
Napomena: Aktivnosti u okviru Plana i programa rada psihologa bit e prilagoene Uputama za sprjeavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2020./21. te Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19. Realizacija sadraja ovisi o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i odlukama nadlenih tijela. Prema potrebi sadraje rada izmi jeniti (prilagoditi) virtualnom okruenju.
5.4. Plan rada strunog suradnika knjiniara
Sadraj rada Vremenik
e
Suradnja s uiteljima i struno-razvojnom slubom (u daljnjem tekstu SRS); rad na usklaenju s Godišnjim planom i programom rada (u daljnjem tekstu GPPR) Škole i Godišnjim izvedbenim kurikulumom (u daljnjem tekstu GIK) te ukljuivanje školske knjinice u Školski kurikulum za školsku godinu 2020./21.
Rujan
Izrada Godišnjeg programa rada školskog knjiniara Auriranje liste Lektirni naslovi Auriranje tablice Knjini fond škole Izrada Kurikuluma strunih suradnika (u daljnjem tekstu Kurikulum) Sudjelovanje u izradi GPP Školskih preventivnih programa (suradnja sa SRS) Auriranje Skupnog lista uenika Izrada tablice Plan itanja lektire, podjela uiteljima RN i HJ Planiranje i programiranje; mjeseno i dnevno Tijekom
nastavne godine
Odgojno-obrazovna djelatnost (60%)
Suradnja s uiteljima, SRS Suradnja s uiteljima pri odabiru i pripremanju projekata, radionica, tematsko-integracijskih nastavnih sati/dana, planiranju tema… Suradnja s uiteljima hrvatskog jezika pri realizaciji nastavnih sati iz podruja medijske kulture koji se odnose na knjinicu (sadraji predvieni nastavnim programom/NOK-om) Sudjelovanje u radu Vijea uenika i strunih tijela Škole s ciljem poboljšavanja uvjeta za rad školske knjinice Pratnja pri provoenju izvanuionike nastave i izleta Deurstvo Suradnja s roditeljima
N ep
os re
da n
od go
jn o-
ob ra
zo vn
Upoznavanje uenika 1.-ih razreda s knjininim prostorom i knjiniarom Istraivanje italakih interesa uenika Upoznavanje uenika s aktivnostima knjinice te upotrebom knjinine grae u uenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena Pomo uenicima pri uenju, samostalnom istraivakom radu, obradi zadanih tema, izradi usmenih i pisanih prikaza knjiga i projekata te pretraivanju, pronalaenju i korištenju informacija na razliitim medijima u svrhu razvijanja informacijske pismenosti; poticanje itanja i italake kulture… Pomo i preporuka uenicima pri odabiru knjiga u svrhu stvaranja i njegovanja itateljskih navika Poticanje korištenja mjesne knjinice Osposobljavanje uenika za slobodan pristup knjininoj grai te samostalno pronalaenje publikacije; razvijanje navika posuivanja, uvanja i vraanja knjiga navrijeme Organiziranje radionica za razliite interesne skupine uenika (uenici s posebnim potrebama, ostali uenici) Projekcija edukativnih filmova o sigurnosti djece na internetu/društvenim mreama uz poticanje argumentiranja stavova Kurikulum: I ja mogu/elim itati, Kreativni omnibus
Knjinino- informacijska pismenosti;
podrška uiteljima pri realizaciji
nastavnih sati u knjinici
1. raz. Uloga i vanost školske knjinice: izvori znanja nadohvat ruke 2. raz. Djeji asopisi i knjige: izvori znanja i zabave 3. raz. Knjiga i knjinica: od autora do korisnika 4. raz. Referentna zbirka: uiti kako uiti 5. raz. Organizacija knjinine grae: kako pronai eljenu jedinicu grae 6. raz. Knjinica i informacija 7. raz. Citiranje i autorstvo: od on-line kataloga i asopisa do informacije i referata 8. raz. Sustav i uloga pojedinih vrsta knjinica
Knjinica - informacijsko
Uvoenje uenika u rad školske knjinice (razmještaj knjiga na policama, zaduivanje, ulaganje knjiga i sreivanje polica, popravak knjiga) Sudjelovanje u obiljeavanju svih odabranih dana
Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti predvienoj GPP-om rada Škole
Sudjelovanje u aktivnostima predvienim Kurikulumom
Ureivanje dokumenata za Web stranicu Škole (dio koji se odnosi na knjinicu)
S tr
u no
Interliber 2020. Listopad Proljetna škola školskih knjiniara 2021.; dravni struni skup strunih suradnika knjiniara (AZOO)
Sukladno vremeniku Struni skupovi AZOO, MZO, MS, DKST, HUŠK-a i ostali struni skupovi korisni u radu školskim knjiniarima
Praenje webinara i online struno usavršavanje Praenje nove strune literature iz podruja knjiniarstva te odgoja i obrazovanja; itanje recenzija i prikaza novih knjiga Tijekom
školske godine
Pretraivanje Internet stranica - praenje novosti iz podruja knjiniarstva te odgoja i obrazovanja Suradnja s MS, AZOO, DKST, HUŠK-om strukovnim udrugama i srodnim institucijama te sa školskim i ostalim knjiniarima
Struno-knjinina i informacijsko-referalna djelatnost (30%)
S tr
u no
-k nj
i ni
n a
Auriranje podataka o lanovima knjinice, upis novih lanova; izrada novih iskaznica Rujan Izrada zamjenskih iskaznica
Tijekom nastavne/ školske godine
Izrada Plana zaštite knjinine grae u sluaju nesree (suradnja s tajnikom Škole) Osiguranje dostupnosti i korištenja knjinine grae i izvora informacija Utvrivanje stanja posudbe; ispis dunika, informiranje korisnika Praenje izdanja strunih periodika, novih naslova beletristike i strune literature; utvrivanje potreba korisnika (u suradnji s aktivima) i izrada Desiderate Pretraivanje informacijskih izvora, kreiranje sadraja i osiguravanje njihove dostupnosti u online okruenju kao pomo uite ljima pri provoenju nastave Prikupljanje, kreiranje i osiguravanje dostupnosti online usluga i sadraja za djecu Osiguravanje dostupnosti sadraja za roditelje (posredovanjem uitelja/uenika) Izgradnja fonda; pregled kataloga i kontaktiranje izdavaa, nabava Struna i tehnika obrada novonabavljene grae Upuivanje uenika na korištenje OPAC-a školske knjinice (korisniki pogled) u svrhu zadovoljavanja informacijske potrebe Upuivanje uenika na korištenje online informacijskih pomagala (anotacija, biltena prinova, bibliografija) Pregledavanje digitalnih Inventarnih knjiga i digitalnog kataloga; dopuna podataka Ulaganje knjiga, sreivanje polica; pregledavanje knjinine grae; zaštita grae, plastificiranje novih i popravak ošteenih knjiga; izdvajanje dotrajalih i sadrajno zastarjelih knjiga iz fonda, prijedlozi za godišnji otpis 2020. g. Godišnji otpis 2020. g. Rad na veoj vidljivosti knjinice na mrenim stranicama Prikupljanje statistikih podatak za On line sustav za prikupljanje statistikih podataka za 2020. g.; ispunjavanje upitnika Suradnja s ustanovama koje trae izvještaje o radu knjinice; ispunjavanje anketa o radu knjinice Distribucija promotivnih materijala za djeje asopise, prikupljanje podataka, izrada Zbirne liste za narudbu za tajništvo; zaprimanje i distribucija istih (prema usmenom zaduenju ravnateljice) Suradnja s administrativnim osobljem Škole i ravnateljem
Kulturna i javna djelatnost (10%)
K ul
tu rn
Tijekom školske godine
Suradnja s kulturnim i drugim ustanovama i udrugama koje organiziraju rad s djecom i mladei (narodne i druge knjinice, muzeji, kazališta…) radi upuivanja uenika na kreativno i svrsishodno korištenje slobodnog vremena te promicanje kulturno-povijesnih i opeljudskih vrednota Praenje i prikupljanje ponuda za kazališne predstave i ostale izvedbe, kino projekcije, edukativne radionice, izlobe, kulturna zbivanja…; ponude uenicima i uiteljima u svrhu poticanja integracije kulturnih i javnih djelatnosti s nastavom razliitih odgojno-obrazovnih podruja Sudjelovanje u organiziranju predavanja i radionica za uenike, uitelje, strune suradnike, roditelje na odreenu temu sukladno interesima Javno zagovaranje i promidba djelatnosti školske knjinice; prikupljanje materijala i pripremanje dokumenata o radu školske knjinice za objavljivanje na Web stranici Škole, izrada panoa, prezentacija… Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti prema GPPR Škole
O da
br an
i d at
um i Mjesec hrvatske knjige; Dan hrvatskih knjinica – Natjecanje u itanju naglas (suradnja s GK Kaštela) Listopad
Meunarodni dan školskih knjinica – Kreativni omnibus: Knjinica, mjesto zabave i kreativnog provoenja slobodnog vremena (vidjeti Kurikulum) Tijekom
nastavne g. Dan djece s posebnim potrebama – I ja mogu/hou itati: Piši mi priu (vidjeti Kurikulum) Meunarodni dan djeje knjige; Dan hrvatske knjige; Svjetski dan knjige i autorskih prava; istraivanje: Poštujem li autorska prava? (istraivanje i PPT) Travanj
Napomene
Rad u skladu s Uputama za sprjeavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2020./21. te Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19. Realizacija sadraja ovisi o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i odlukama nadlenih tijela. Prema potrebi sadraje izmijenit i i prilagoditi
5.6. Plan rada tajništva
Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine Sadraj rada Vrijeme realizacije
NORMATIVNO PRAVNI I UPRAVNI POSLOVI - izrada prijedloga normativnih akata - izrada nacrta ugovora, odluka, rješenja - praenje i provoenje pravnih propisa vezanih za osnovno školstvo
po potrebi
PERSONALNO- KADROVSKI POSLOVI - poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnog odnosa - raspisivanje oglasa i natjeaja - odgovori kandidatima o odluci Školskog odbora - evidentiranje radnika - prijave i odjave radnika i lanova njihovih obitelji nadleni slubama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja - izrada Rasporeda korištenja godišnjeg odmora i rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika - voenje personalnog dosjea radnika - e-matica – evidencija radnika - voenje evidencije o odsutnosti radnika na pomono tehnikim poslovima
tijekom godine po potrebi
OPI I ADMINISTRATIVNO-ANALITIKI POSLOVI - rad sa strankama - suradnja s tijelima upravljanja i radnim tijelima škole - suradnja s nadlenim ministarstvima, uredima dravne uprave, jedinicama lokalne samouprave te gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport - sudjelovanje u pripremi sjednica i voenje dokumentacije Školskog odbora - voenje zapisnika Školskog odbora i izrada odluka istog - voenje knjige putnih naloga - narudbe potrošnog materijala i osnovnih sredstava - obavlja poslove vezane za unos podataka o radnicima u elektronikim maticama ( eMatica, Registar zaposlenih u javnim slubama) - primanje, razvrstavanje, urudbiranje, otpremanje i arhiviranje pošte - izrada dopisa iz oblasti rada tajništva - izdavanje uvjerenja i potvrda radnicima i uenicima škole na temelju evidencije podataka - izdavanje javnih isprava - prijave školskih izleta i ekskurzija - voenje pismohrane – ustroj arhiva - voenje statistika - voenje urudbenog zapisnika - ugovaranje i voenje evidencije o zdravstvenim pregledima djelatnika - jubilarne nagrade – izraun i prijave
po potrebi
SURADNJA S DRUGIM DJELATNICIMA - suradnja s ravnateljem i predsjednikom Školskog odbora u pripremanju sjednica Školskog odbora - suradnja s ostalim djelatnicima vezano uz poslove koje obavljaju
po potrebi
OSTALI POSLOVI - rukovanje i uvanje peata i igova škole - izrada godišnjeg plana i programa rada tajnika - struno usavršavanje na seminarima - izdavanje potrebnog pribora i materijala uiteljima - telefonski pozivi i davanje obavijesti
dnevno po potrebi
Poslovi koji se obavljaju tijekom godine
Opi poslovi 1. Organizira I vodi raunovodstvene I knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi 2. U suradnji s ravnateljem,izrauje prijedlog financijskog plana po programima I izvorima financiranja 3. Vodi poslovne knjige u skladu s propisima 4. Kontrolira obraune I isplate putnih naloga 5. Sastavlja godišnje I periodine financijske te statistike izvještaje 6. Priprema izvješa I analize za školski odbor I ravnatelja škole te za jedinice lokalne uprave tj.osnivaa 7. Priprema godišnji popis imovine,obveza i potraivanja,knjii inventurne razlike i otpis vrijednosti 8. Surauje s nadlenim ministarstvima,uredima dravne uprave,jedinicama lokalne i podrune(regionalne) samouprave,slubama mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja,poreznim uredima 9. Usklauje stanja s poslovnim partnerima 10. Obavlja poslove vezane uz uspostavu I razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole(FMC) 11. Obavlja i dodatne raunovodstvene,financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa,projekata i aktivnosti koj i se financiraju iz
prorauna jedinica lokalne i podrune(regionalne)samouprave 12. Obavlja i ostale raunovodstvene,financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa. 13. Obraunava isplate i naknade plaa u skladu s posebnim propisima 14. Obraunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima 15. Izrada statistikih podataka u svezi s isplatom plaa 16. Obraunava isplate lanovima povjerenstava 17. Evidentira i izrauje ulazne i izlazne fakture 18. Radi blagajnike poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa 19. Obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja
5.8. Plan rada domara – loaa
Poslovi koji se obavljaju permanentno tijekom godine Loenje Ukljuivanje i kontrola postrojenja (10. – 4. mj.) Kontrola instalacija (10. – 4. mj.) Iskljuivanje kotlova i cirkulacije (10. – 4. mj.) Kontrola koliine goriva (10. – 4. mj.) Jednostavniji popravci radijatora (10. – 4. mj.) Jednokratni popravci (10. – 4. mj.) Organizacija išenja kotla i dimnjaka (po potrebi) Stolarski zadaci Popravci stolova i klupa – po potrebi Izmjena bravica – po potrebi Izmjena brave na vratima – po potrebi Popravak prozora i vrata - po potrebi Ostali stolarski poslovi - po potrebi Popravak ograde - po potrebi Ostali bravarski poslovi - po potrebi Zidarsko-keramiki-liilaki poslovi Popravak buke – po potrebi Lijepljenje ploica – po potrebi Popravak poda- po potrebi Betoniranje – po potrebi Liilaki poslovi ošteenih zidova – po potrebi
Vodoinstalaterski poslovi Izmjena I popravak slavina – po potrebi Izmjena ventila – po potrebi Popravak vodokotlia - po potrebi Izmjena i popravak sanitarija - po potrebi Popravak i izmjena kutije za papir ili sapunjere - po potrebi Odepljivanje WC, umivaonika i sudopera - po potrebi išenje odvodnih kanala i šahti u školskom dvorištu – po potrebi Elektriarski radovi Izmjena rasvjetnih tijela,utinice i prekidaa - po potrebi Staklarski radovi Izmjena ormarskih I prozorski stakala – po potrebi Inventarizacija osnovnih sredstava i evidencija potrošnih materijala Ostali poslovi Popravak i odravanje, zamjena dijela ili išenje nastavnih sredstava – po potrebi Dostava slubenih pošiljki i nabava raznog materijala za školu - po potrebi Kontrola stanja zgrade,opreme i okoliša – svakodnevno Obrezivanje ivice i stabala - po potrebi Sadnja sadnica i košenje trave - po potrebi Zaljevanje travnjaka i biljaka-po potrebi Briga i odravanje vatrogasnih aparata i hidranata – u propisanim vremenskim razmacima Briga o prikladnom obiljeavanju škole, osobito za vrijeme blagdana i praznika – po
potrebi Nepredvieni poslovi – po potrebi
5.9. Plan rada spremaica
Poslovi koji se obavljaju permanentno tijekom godine išenje uionica i ostalih radnih prostorija (podova, namještaja, zidova, prozora i dr. ) – dnevno Provjetravanje i zatvaranje prozora i uionica – dnevno išenje hodnika i unutrašnjeg prostora – dnevno Pranje prozora i vrata iznad 3 m – po potrebi Odravanje zelenila unutar i oko škole – dnevno i po potrebi išenje glavnog i sporednog ulaza škole – dnevno Odravanje zavjesa – po potrebi Briga o otvaranju i zatvaranju šk. zgrade Stalna kontrola ulaza u školu – dnevno išenje i dezinfekcija sanitarnih vorova – dnevno Pripremanje prostorija za sveanosti, sastanke i skupove- utrošeno vrijeme-po potrebi Dostava slubenih pošiljki i dostava raznog materijala za školu – dnevno
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora
STALNI ZADACI
Svi poslovi predvieni Satutom škole. Zadaci prema potrebi i zahtjevu Vijea roditelja, te lanova Škoskog odbora.
Praenje rada škole na osnovu Godišnjeg plana i programa
Mjesec POSLOVI I ZADACI Izvršitelji
rujan- prosinac
Rasprava i usvajanja Školskog kurikuluma za 2020./2021. Projekti koje realizira škola- sastavnica Školskog kurikuluma. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole Prijevoz uenika, osiguranje uenika od nesretnog sluaja, uenika marenda … Suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnih odnosa Mjere za poboljšanje školske uinkovitosti,analiza,rasprava, izrada plana za izvoenje promjena Ostalo
Predsjednik lanovi ŠO Ravnatelj
sijeanj- veljaa
Rasprava i usvajanje izvješa o popisu inventara, te o financijskom izvješu poslovanja škole. Odgojno-obrazovni rezultati u I. polugodištu Analiza rada škole u 1. polugodištu Evaluacija rada škole i razvojnog plana škole Organiziranje natjecanja uenika Ostalo
Predsjednik lanovi ŠO Ravnatelj
Tajnik
Travanj Dan škole, organizacija aktivnosti na razini škole i mjesta Pripreme za školske akcije, jednodnevne izlete, ekskurzije uenike Ostalo
Predsjednik lanovi ŠO Ravnatelj
Svibanj Akcija ureenja školskog okoliša Analiza rezultata natjecanja uenika na gradskoj, upanijskoj i dravnoj razini Nagrade za najuspješnije uenike
Predsjednik lanovi ŠO Ravnatelj
Tajnik Srpanj kolovoz
Pripreme za školsku godinu 2021./ 2022. Donošenje odluke o potrebama i viškovima radnika Analiza Izvješa o radu škole (ravnateljica) u protekloj školskoj godini te preporuke za planiranje rada
škole za 2021./2022. (uz financijsko izvješe za prvih šest mjeseci) Ostalo
Predsjednik lanovi ŠO Ravnatelj
Rujan Sjednica Uiteljskog vijea: Popis poslova na poetku školske godine , organizacija rada, okvirni vremenik pisamenih
radova, školski kurikulum, prijevoz uenika, … zaduenja uitelja za tekuu školsku godinu, nova organizacija nastave i rada uitelja, raspored
sati Sjednica Uiteljskog vijea Rasprava u svezi Godišnjeg plana rada škole, planiranje , projekti škole… kuni red škole , deurstvo uitelja, uenika,školski kurikulum (priprema i objavljivanje na WEB-
u škole)
ravnateljica SRS
ravnateljica SRS
Analiza uspjeha nakon I. odgojno-obrazovnog razdoblja, aktivnosti uitelja za vrijeme praznika, mogunosti i poboljšanje kvalitete rada i nastave – analiza, smovrednovanje rada uitelja po aktivima
Tekua problematika
ravnatelj SRS
Tekua problematika
ravnateljica SRS
ravnateljica SRS
ravnateljica SRS
Evaluacija uenikih postignua tijekom školske godine
Tekua problematika
ravnateljica SRS
Analiza uspjeha uenika na kraju II. polugodišta, vladanje , izostanci, nagrade, pohvale uenicima…
Organizacija dopunske nastave
Prijedlog zaduenja uitelja za slijedeu školsku godinu, komisija za popravne ispite
Tekua problematika
uitelji
Kolovoz Sjednica Uiteljskog vijea: Uspjeh uenika nakon popravnih ispita Statistiki pokazatelji uspješnosti rada i rezultata rad naše škole Prijedlozi i aktivnosti za poboljšanje kvalitete rada u nastavi i kulture cijele škole Zaduenja uitelja za sljedeu školsku godinu
Ravnatelj
Mjesec Sadraj rada Napomena
Rujan listopad
Uenici koji e tijekom godine raditi po prilagoenim programima i uenici kojima je potreban naglašeniji individualni pristup
za sva RV 5.-8. raz.
i RN Studeni Informiranje razrednih uitelja o odjelima i pojedinim uenicima (nadareni uenici i s teškoama
radi prijenosa informacija), odgojna zadaa škole, uitelja, roditelja i uenika ... Odgojno-obrazovna problematika razrednih odjela
za uitelje 5.-8. raz.
Prosinac Analiza realizacije nast.plana i programa na kraju prvog obrazovnog razdoblja Uspjeha uenika u nastavi i drugim odgojno obrazovnim aktivnostima suradnja s roditeljima tekua problematika
za sva RV 1.-8. razreda
Oujak tekua problematika za sva RV 1.-8. raz.
Svibanj Analiza uspjeha i zalaganja uenika koji su tijekom godine imali više negativnih ocjena za RV 5.-8. raz.
Lipanj Analiza realizacije nastavnog plana i programa na kraju školske godine Utvrivanje uspjeha i prijedlog vladanja uenika Suradnja s roditeljima i ostalim odgojnim imbenicima
za sva RV 1.-8. raz.
Srpanj Utvrivanje uspjeha uenika nakon dopunskog rada RV 5.-8. raz.
Kolovoz Utvrivanje uspjeha uenika nakon popravnog ispita
6.4. Plan rada Vijea roditelja
Mjesec Poslovi i zadaci
Konstituiranje vijea roditelja za 2020./2021. školsku godinu Upoznavanje s prijedlogom kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole za 2020./21., Tekua problematika, osiguranje uenika
Prosinac aktivnosti Vijea roditelja uoi blagdana
Oujak Pripreme i pomo roditelja za školske akcije povodom Dana škole
Lipanj Osvrt na školsku godinu 2020./2021. Izvješe ravnateljice o ostvarenom planu i programu Prijedlog za poboljšanje rada
6.5. Plan rada Vijea uenika
V I J E E U E N I K A
Vrijeme Aktivnosti
Rujan Ustrojstvo Vijea uenika za tekuu školsku godinu Izrada programa rada Vijea uenika za tekuu školsku godinu Kratko prezentiranje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole
Studeni Odgojno-obrazovna problematika u razrednim odjelima Podrška u socijalizaciji novim uenicima, uenicima s posebnim potrebama
sijeanj veljaa
Analiza uspjeha uenika u prvom polugodištu u uenju i vladanju; iznošenje prijedloga za poboljšanje kvalitete rada
Grupe aktivne podrške u uenju na razini razrednog odjela Pogodnosti vs Opasnosti interneta – povratna informacija o radionici na razini razrednih odjela
Travanj svibanj
Pogodnosti vs Opasnosti interneta – povratna informacija o radionici na razini razrednih odjela
tijekom godine
Rasprave o aktualnoj problematici Prijedlozi za unaprjeivanje odgojno-obrazovnog rada Škole
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Struno usavršavanje uitelja i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika realizirat e se putem rada strunih aktiva te putem strunih seminara koji se organiziraju svake godine za pojedini nastavni predmet i na razini cijele škole. Svi struni aktivi se sastaju najmanje etiri puta godišnje, a po potrebi i eše. Struni podaktiv se sastaje jednom mjeseno. Na razini aktiva pored specifinih struno-metodikih sadraja, treba planirati i realizirati slijedee sadraje:
Godišnje planiranje rada Upoznavanje i rasprave o katalozima znanja Dogovor o radu i sadrajima rada izbornih programa, dodatne i dopunske nastatave, izvannastvnih i izvanškolskih aktivnosti Izrada prilagoenih programa za djecu s teškoama u razvoju Poticanje nadarenih uenika i njihovo usmjeravanje u dodatne i izborne programe rada Analiza i vrednovanje postignua uenika i uspjeha po nastavnim predmetima Dogovor o mogunostima provedbe zakljuaka strunih aktiva s opinske, gradske i regionalne razine Razmatranje mogunosti primjene akceleracije za uenike Mogunosti metodiko-didaktike inovacije u nastavi Kontinuirano struno usavršavanje tijekom školske godine
Voditelji strunih aktiva vode zapisnik o odravanim sjednicama strunih aktiva. Uitelji su duni biti nazoni svim strunim aktivima na razini opine, grada i regije. Podaci o ovom obliku usavršavanja vode se u individualnoj mapi svakog uitelja. Osim ovog svi su se djelatnici duni individualno i permanentno struno usavršavati kroz razne oblike rada, a posebno preko strunih seminara koji se obino organiziraju na upanijskoj razini. O prijavi i nazonosti strunim skupovima skrbi svaki zaposlenik, a sudjelovanje se realizira u skladu s potrebama škole, financijskim mogunostima škole, interesima uitelja itd. Nazonost takvom skupu obino se dokazuje uvjerenjem potpisanim od strane ovlaštenog voditelja seminara, a prilae se individualnoj mapi uitelja.
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .
Mjesec Sadraj Sudionici Suradnici
Nositelji aktivnosti
Rujan PRIJEM PRVAŠA uenici RN u. RN EVROPSKI DAN SPORTA uenici u. TZK
Listopad MEUNARODNI DAN DJETETA, DJEJI TJEDAN uenici razrednici DANI KRUHA - DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE: ŠKOLSKA I GRADSKA SVEANOST
upnik,uenici i roditelji uitelji
SVJETSKI DAN UITELJA uitelji uitelji ZA DJECU KISTANJA-HUMANITARNA AKCIJA uenici vjerou. razrednici SAJAM MOGUNOSTI uenici PP Kaštela POSJETI KINU I KAZALIŠNIM PREDSTAVAMA uenici ,razrednici U RN.,u. hj
Studeni SVI SVETI I DAN SPOMENA NA MRTVE uenici razrednici DAN SJEANJA NA VUKOVAR uenici razrednici POSJETI KAZALIŠTIMA (DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA) uenici,razrednici u. RN i hj
Prosinac OBILJEAVANJE OBLJETNICE BOMBARDIRANJA KAŠTEL SUURCA; IZLOBA UENIKIH RADOVA U ATRIJU I CRKVI
uenici svi uitelji
uenici uitelji
OBILJEAVANJE DANA INVALIDNIH OSOBA, PROGAM SURADNJE SA ŠTIENICIM CENTRA MIR, RUDINE
uenici uitelji I SRS
uenici,roditelji,uitelji,SRS u. dramske g.
u. gk i lk sijeanj
ŠKOLSKA NATJECANJA uenici uitelji POSJET KINO PREDSTAVI (5.-8.) uenic u. Hj, razrednici DAN SJEANJA NA HOLOKAUST uenici Razrednici
Veljaa VALENTINOVO – OBILJEAVANJE DANA ZALJUBLJENIH uenici
DAN MATERINSKOG JEZIKA, SUSRETI S KNJEVNICIMA uenici, u. Hj knjiniar, u.Hj GRADSKA NATJECANJA, enici uitelji KARNEVALSKE SVEANOSTI uenici uitelji
Oujak
KLOKAN BEZ GRANICA uenici uitelji matematike UREENJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA uenici u. grupe Školski vrt DAN DAROVITIH uenici Razrednici,SRS UPANIJSKA NATJECANJA uenici uitelji OBILJEAVANJE DANA GRADA KAŠTELA (RADIONICE, PREDAVANJA, AKCIJE RODITELJA…)
uenici, roditelji uitelji
HUMANITARNA AKCIJA ZA BESKUNIKE GRADA KAŠTELA uenici uitelji DAN PLANETE ZEMLJE- PREDAVANJA I RADIONICE OUVANJA OKOLIŠA
uenici razrednici
SVETI JURAJ, ZAŠTITNIK NAŠE UPE I MJESTA (PREDAVANJA, RADIONICE, IZLOBE, POSJET LOKALITETU PUTALJU- TERENSKA NASTVA 6. I 7.RAZREDA)
u. 6.-ih i 7.-ih razr. vj, u.pov
OBILJEAVANJE DANA EKO ŠKOLE (PROJEKTNI DAN) NA TEMU MOJA DOMOVINA 1.4.2021.
uenici uitelji
OBILJEAVANJE DANA ŠKOLE I DANA KAŠTEL SUURCA - SVETOG JURJA- 23.4.2021.
uenici, roditelji uitelji
Svibanj lipanj srpanj
FESTIVAL MATEMATIKE u.5.,6.,7. I 8.razreda u.matematike FESTIVAL ZNANOSTI uenici uitelji 10.SUSRET AKAVICE uenici u.RN,u.HJ POSJETI MUZEJIMA GRADA I UPANIJE uenci uitelji UREENJE ŠKOLSKOG PROSTORA uenici lik. grupe uenici RN u. Lk,u. RN SVEANI OPROŠTAJ SA OSMAŠIMA, PROGRAM, PLES uenici 8.-ih raz.,uitelji RV Razrednici IZVANUIONIA (TERENSKA) NASTAVA – IZLETI,POSJET VUKOVARU
uenici 4.,5.,6., 7. I 8. Raz Razrednici
ZAVRŠNA SVEANOST uenici uitelji
MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Vrijeme Sadraji Nositelj
školski lijenik, medicinska sestra/ tehniar
Profesionalna orjentacija – 8. razred školski lijenik, medicinska sestra/ tehniar
Screening kraljenice - 6. razred (uz provjeru cjepnog statusa, nadoknada propuštenih doza cijepljenja)
školski lijenik, medicinska sestra/ tehniar
Zdravstveni odgoj (prema odobrenju MZO-a) „Pubertet za 5. razred“
školski lijenik, medicinska sestra/ tehniar
Screening sluha - 7. razred medicinska sestra/ tehniar
II. po
lu go
di št
e
Screening 3. razred – rast i razvoj, oštrina vida, test vida na boje
Cijepljenje uenika koji nisu cijepljeni po kalendaru cijepljenja školske djece
školski lijenik, medicinska sestra/ tehniar
Sistematski pregled – pred upis u 1. razred Sistematski pregled – 5. razred
školski lijenik medicinska sestra/tehniar
Ponašanje, socijalizacija i prilagodba na školu – 1. razred školski lijenik medicinska sestra/tehniar
T ije
ko m
Savjetovalište: za pravilnu prehranu i prevenciju poremeaja hranjenja, teškoe uenja, mentalno zdravlje, reproduktivno zdravlje, eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.
Pregledi za prilagoavanje TZK i školske sportske aktivnosti.
Ostali preventivni pregledi (prije upisa u srednju školu, prije upisa u ueniki dom, itd.).
Utvrivanje psihofozike sposobnosti uenika i primjerenog oblika školovanja te sudjelovanje u radu povjerenstva.
Higijensko-epidemiološka zaštita u svrhu unapreenja školskog okruenja.
Praenje uenika s teškoama u razvoju te praenje i nadzor uenika s kroninim bolestima.
Nadleni lijenik je na raspolaganju uenicima, roditeljima, uiteljima i strunoj slubi škole tijekom cijele školske godine.
Nadlena ambulanta školske medicine nalazi se u Kaštel Suurcu, Ulica kneza Trpimira 1.
Kontakt telefon: 225 977
školski lijenik medicinska sestra/tehniar
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole Djelatnici škole redovito obavljaju sistematski pregled u skladu sa kolektivnim ugovorom i po utvrenom redosljedu.
8.4. Školski programi (preventivni/specifini) Cilj: utjecati na usvajanje poeljnih društvenih stavova i ponašanja (u odnosu na odreene oblike rizinih ponašanja) te poticati razvoj kritikog mišljenja s ciljem donošenja kvalitetnih odluka. Zadae: razvijanje samopoštovanja, osjeaja vlastite vrijednosti razvijanje zanimanja za sadraje koji izgrauju zdrave ivotne navike i poticanje zdravog stila ivljenja pomo djeci/adolescentima u stjecanju socijalnih vještina te pronalaenje prihvatljivih naina samopotvrivanja i socijalizacije poticanje na meusobno uvaavanje, poštivanje ljudskih prava i odabira te toleranciju organiziranje slobodnog vremena uenika kroz izvannastavne I izvanškolske aktivnosti te izvanuioniku nastavu pruajui
raznolike sportske, rekreativne, zabavne te kulturno-umjetnike sadraje ili informiranjem o navedenim aktivnostima Mjesta pruanje sadraja iz razitih podruja ljudske djelatnosti kako bi se uenicima pruio uvid u mogunosti te omoguilo
uoavanje vlastitih potencijala njegovanje ljubavi prema zaviaju upoznavajui njegovu kulturnu baštinu te osvještavanje potrebe za njeno ouvanje i
vanosti ouvanja okoliša za opstanak ovjeanstva Vrijeme i mjesto provoenja: tijekom školske godine u okviru školskog prostora (knjinica, sportska dvorana, uionice, zbornica, atrij, školsko dvorište, vrt…) te prema potrebi, prostori razliitih organizacija i društava ija djelatnost doprinosi ostvarenju ciljeva i zadaa Školskog preventivnog programa Oblici rada: individualni rad, suradniki rad, grupni rad (grupe razliitih veliina), rad u parovima, frontalni rad Modeli rada: radioniki rad, projektni rad, istraivaki rad Vrednovanje: vrednovanje e se provoditi kroz izvješe o realizaciji ŠPP Podruja prevencije:
rad s uenicima
rad s uiteljima
rad s roditeljima
R A D S U E N I C I M A Tematsko podruje Sadraj Ciljna
skupina Nositelji Vrijeme
realizacije Razvoj osobnosti Briga o osobnom zdravlju Socijalne vještine Ljudska prava i demokracija ivotne navike Profesionalno usmjeravanje Kulturna baština i ekologija
Satovi razrednika sukladno Školskom kurikulumu 1.-8. razredi Razrednici Struni suradnici
Tijekom godine
Uitelji zadueni za INU Tijekom godine
Socijalne vještine Ljudska prava i demokracija
Razredna pravila i restitucijia 1.-8. razredi Razrednici Struni suradnici
Rujan/listopad
Za sigurniji internet: Virtualno nasilje; društvene mree i odgovorno ponašanje samozaštita
5. razredi Pedagoginja Razrednici
Tijekom godine
Safety in Net – bitka za sigurnost; kviz znanja o internet i društvenim mreama
1.-8. razredi Administrator školske web stranice Razrednici Strubi suradnici
Tijekom godine
za uenike s teškoama u itanju Zainteresirani uenici, uenici POOS
Knjiniar Psiholog
aspekata i svjesni odabir nenasilnog rješenja (pobjednik- pobjednik)
3. razredi Pedagoginja Tijekom godine
Ljudska prava i demokracija ivotne navike
Edukativni film o zaštiti osobnih podataka uz
argumentiranje stavova; educiranje i osvještavanje uenika s mogunošu zlouporabe osobnih podataka
7., 8. Razredi Knjiniar Psiholog
Tijekom godine
R A D S U E N I C I M A Tematsko podruje Sadraj Ciljna
skupina Nositelji Vrijeme
radionioce s ciljem osvještavanja svojih interesa te usklaivanje sa svojim sposobnostima i mogunostima
6., 7. Razredi Pedagoginja Tijekom godine
Rad s asocijativnim kartama ili uenikim portretima; osvještavanje vlastitog ja
1.-4. Razredi Pedagoginja Tijekom godine
Izraavanje emocija crtom i bojom kroz fraktale Zainteresirani
uenici Knjiniar Tijekom godine
Kulturna baština i ekologija EKO škola (školski projekt): - Projektni dan na temu Moja Domovina; njegovanje
kulturne baštine u suradnji s KUD-om Putalj - Sadraji prema Planu i programu Eko-škole
1.-8. razredi Pedagoginja Svi uitelji Struni
suradnici
1.-8. razredi Uitelji pri/bio/kem
Studeni
Dan otvorenih vrata Cemexa; upoznavanje uenika s ulaganjima tvrtke u zaštitu okoliša i ouvanje zdravlja
3., 4. razredi Cemex Pedagoginja
Listopad
metode racionalnog uenja, motivacija i koncentracija 4.-6. razredi Psiholog Tijekom godine suradnja s uiteljima na informacijskom opismenjavanju uenika
1.-8. razredi Knjiniar Tijekom godine
Edukativan film o sigurnosti djece na internetu/društvenim mreama uz poticanje argumentiranja stavova
4.-6. razredi; prema potrebi
Djeca za djecu; kreativna radionica Zainteresirani uenici
Pedagoginja Tijekom godine
Razvoj osobnosti Socijalne vještine Ljudska prava i demokracija ivotne navike
Intervencijska radionica; vezana za aktualnu problematiku u odreenom razrednom odjeljenju
Uenici u riziku Pedagoginja Tijekom godine prema potrebi
Individualni i grupni savjetodavni rad s “uenicima u riziku”
Uenici u riziku Psiholog Pedagoginja Školski lijenik
Tijekom godine; prema potrebi
Briga o osobnom zdravlju Prevencija ovisnosti; pedagoške radionice s ciljem osvještavanja opasnosti ovisnikog ponašanja
7., 8. razredi Pedagoginja Tijekom godine
Školski medni dan, zdrav slatk obrok; poticanje zdrave
prehrane 1. razredi Ministarstvo
prometu; osposobljavanje uenika za ponašanje u prometu
1. razredi PP Kaštela Razrednici Pedagoginja Psiholog
Rujan
5.-8. razreda Cemex Uitelj likovne kulture
Tijekom nastavne godine
Mogu ako hou 1; ovisnost i vandalizam – štetne posljedice i samozaštita
4. razredi PP Kaštela Razrednici Psiholog Pedagoginja
Prema dogovorenom terminu
Prevencija i alternative 1; radionica i kviz znanja o rizinim ponašanjima djece
1.-5. razred PP Kaštela Razrednici Psiholog Pedagoginja
Prema dogovorenom terminu
Zdrav za 5; edukativna predavanja policijskih slubenika PP Kaštela u sklopu preventivnog programa MUP-a RH Zajedno više moemo
8. razredi PP Kaštela Razrednici Pedagoginja Psiholog
Prema dogovorenom terminu
Rizina ponašanja djece i mladih u SD; sudjelovanje u
istraivanju 8.c NZJZ
Pedagoginja Studeni
Prema dogovorenom terminu
Razvoj osobnosti Briga o osobnom zdravlju ivotne navike Kulturna baština i ekologija
Sajam mogunosti; prezentacija aktivnosti sportskih i kulturnih udruga
1.-8. razredi Grad Kaštela PP Kaštela
Prema terminu odravanja
8. razredi Pedagoginja Psiholog
Tijekom godine
R A D S U I T E LJ I M A Tematsko podruje Sadraj Ciljna
skupina Nositelji Vrijeme
realizacije Razvoj osobnosti Briga o osobnom zdravlju Socijalne vještine Ljudska prava i demokracija ivotne navike Profesionalno usmjeravanje Kulturna baština i ekologija
Upoznavanje UV sa Školskim preventivnim programom kao sastavnim dijelom Godišnjeg plana i programa rada Škole
Svi uitelji i struni suradnici
Ravnateljica Rujan
Svi uitelji i struni suradnici
Ravnateljica Kolovoz
Tijekom godine
GDPR-u Svi uitelji Psiholog
Pedagoginja Tijekom godine
Upuivanje uitelja na primjerene oblike rada s uenicima s posebnim potrebama
Svi uitelji Pedagoginja Psiholog
Svi uitelji Psiholog Pedagoginja
po potrebi
Tijekom godine
Osiguravanje dostupnosti i davanje na korištenje strune literature i literature iz podruja prevencije
Svi uitelji Knjiniar Tijekom godine
R A D S R O D I T E LJ I M A Tematsko podruje Sadraj Ciljna
skupina Nositelji Vrijeme
realizacije Razvoj osobnosti Briga o osobnom zdravlju Socijalne vještine Ljudska prava i demokracija ivotne navike Profesionalno usmjeravanje Kulturna baština i ekologija
Roditeljski sastanci; prema predvienim temama i aktualnoj problematici
Roditelji svih uenika
Razrednici Pedagoginja Psiholog
Ljudska prava i demokracija ivotne navike
Prava i obveze na društvenim mreama: Virtualno nasilje; edukativno predavanje na temu web nasilja te iznošenje statistikih podataka s ciljem osvještavanja roditelja i
pozivanja na odgovornost
Pedagoginja Razrednici
Tijekom godine
Safety in Net – bitka za sigurnost; kviz znanja o internet i društvenim mreama
Roditelji svih uenika
Individualna savjetovanja; racionalizacija konkretnih situacija; mogui ishodi neprihvatljivih ponašanja
Roditelji svih uenika
Psiholog Pedagoginja
Tijekom godine
Briga o osobnom zdravlju Mogu ako hou 2; ovisnost i neprihvatljiva ponašanja – štetne posljedice i prevencija
Roditelji uenika 6.- ih razreda
PP Kaštela Razrednici Pedagoginja Psiholog
Prema dogovorenom terminu
Prema
program školskog lijenika Roditelji ciljanih
uenika Školska lijenica (HZJZ) Razrednici
Prema
8.5. PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA UENIKA
Polazei od injenice da je izbor zanimanja jedna od vanih odluka u ivotu svakog ovjeka, škola e i ove školske godine posebnu pozornost posvetiti profesionalnom informiranju i usmjeravanju uenika. Svojim ustrojem i realizacijom odgojno-obrazovnog rada škola ima vanu ulogu u profesionalnom informiranju i usmjeravanju uenika. Tu moemo izdvojiti sadraje i oblike rada kao što su dodatna, izborna nastava te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Stoga je, zadaa svakog uitelja da u okviru svog predmeta i drugih oblika rada permanentno pridonosi pravilnom profesionalnom usmjeravanju svih uenika, osobito uenika sedmog i osmog razreda. U tekuoj školskoj godini realizirati e se sljedee:
P R O F E S I O N A L N O I N F O R M I R A NJ E U E N I K A Poslovi i zadaci Izvršitelji i suradnici Vrijeme realizacije Obrada tema na satu razrednika vezanih uz izbor zanimanja
Razrednik, pedagog, psiholog Tijekom godine
Upuivanje uenika teškoama u razvoju Slubi za profesionalnu orijentaciju
Psiholog Rujan-prosinac
Psiholog Školski lijenik
Psihologijska obrada uenika s teškoama u razvoju za potrebe profesionalne orijentacije
Psiholog Listopad-studeni
Razrednik, pedagog, psiholog, Zavod za profesionalnu orijentaciju, školski lijenik
Tijekom godine
Razrednik, pedagog, psiholog Oujak-svibanj
Razrednik, pedagog, psiholog Travanj/svibanj
Razrednik, pedagog, psiholog Sukladno vremeniku CISOK-a
Podrška tijekom postupka elektronikih prijava i upisa u srednje škole
Razrednik, pedagog, psiholog Svibanj/lipanj
8.6. TIM ZA POTENCIJALNO DAROVITE U ŠK.GOD 2020./2021. lanovi Tima za darovite
1. RAVNATELJ ŠKOLE : ANITA LUKETIN 2. PEDAGOG: LUCIJA VRDOLJAK, PSIHOLOG:EMIRA GLAVINA KOZI 3. VODITELJ TIMA: ANITA LUKETIN 4. Mentor matematika : NADA TOPI, JAGODA CRNJAC, VALERIJA SINOVI, JADRAN SUŠI JURI 5. Mentor Informatika : MIRELA KOVAEVI, SANDRA GRGUREVI 6. Mentor nove tehnologije: MIRELA KOVAEVI, SANDRA GRGUREVI
Školski tim: - provodi postupak utvrivanja darovitosti, - provodi procjenu napretka potencijalno darovitih uenika i utvruje program rada, - u suradnji s mentorom iz CI SD izrauje individualizirani kurikulum za uenika, - koordinira i prati rad u CI SD s potencijalno