godišnji plan i program rada medicinske škole varaždin

of 162 /162
REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN Klasa: 003-05/16-01/05 Urbroj: 2186-150-06-16-01 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. Varaždin, rujan 2016.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Godišnji plan i program rada Medicinske škole VaradinMEDICINSKE ŠKOLE VARADIN
1. UVODNI DIO.......................................................................................................................................................3
1.2. Materijalno-tehniki uvjeti rada ustanove.....................................................................................................5
2.2. Podaci o broju razrednih odjela u školskoj godini 2016./2017. ....................................................................8
2.3. Uspjeh uenika upisanih u I., II., III., IV. i V. razred....................................................................................8
2.4. Sastav uenika po upanijama........................................................................................................................9
2.6. Raspored razreda po uionicama za školsku godinu 2016./2017. ...............................................................11
3. ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠK. GODINI 2016./2017. .............................................................................12
3.1. Organizacija nastave....................................................................................................................................12
3.3. Raspored izvoenja vjebi iz strukovnih predmeta po smjerovima............................................................29
4. STRUKTURA TJEDNOG ZADUENJA NASTAVNIKA I STRUNIH SURADNIKA ZA ŠKOLSKU
GODINU 2016./2017. ................................................................................................................................. ...........34
5.1. Kalendar dogaanja u šk.god. 2016./2017. ................................................................................... .............35
5.2. Obiljeavanje vanih datuma .....................................................................................................................37
5.3. Orijentacijski kalendar završnih ispita ...................................................................................................... 38
5.4. Kalendar polaganja ispita dravne mature u ljetnom roku 2016./2017. ................................................... 42
5.5. Kalendar polaganja ispita dravne mature u jesenskom roku 2016./2017. ................................................43
6. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ............................................................................... 44
7. ZDRAVSTVENI ODGOJ...................................................................................................................................47
9.1. Plan i program rada nastavnikog i razrednih vijea ................................................................................. 53
9.2. Plan i program rada strunih aktiva ........................................................................................................... 55
9.3. Plan i program rada razrednih odjela...........................................................................................................71
9.4. Plan i program rada satniarke...................................................................................................................107
9.5. Plan i program rada voditelja smjene.........................................................................................................108
9.6. Plan i program rada Školskog odbora .......................................................................................... ............109
9.7. Plan i program rada vijea uenika ..........................................................................................................111
9.8. Plan i program rada vijea roditelja ........................................................................................................ 113
9.9. Plan i program rada ravnateljice .............................................................................................................. 115
9.10. Plan i program rada tajnika ................................................................................................................... 121
2
9.13. Plan i program rada školske knjinice ................................................................................................... 143
10. GODIŠNJI PLAN STRUNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I STRUNIH SURADNIKA.........154
11. PRAENJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA......................................................159
3
Medicinska škola Varadin javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva
u skladu s Aktom o osnivanju škole i rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-
03/95-01-1259, Urbroj: 532-06/95-01 od 13. rujna 1995. godine. Osniva škole je
Varadinska upanija.
Škola je s radom zapoela 30. rujna 1958. godine pod nazivom Škola za medicinske
sestre Varadin. Škola za medicinske sestre Varadin spojila se sa Školom za bolniare koja
je s radom zapoela 1957. godine, tako da je iz tih dviju škola godine 1962. nastao Školski
centar za struno obrazovanje zdravstvenih kadrova Varadin. Medicinska škola pravni je
slijednik navedenog Školskog centra.
Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom
Medicinska škola Varadin. Sjedište škole je u Varadinu, Vinka Meerala 11.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovakog suda u Varadinu, dana 27.
srpnja 1995. godine pod brojem Tt-95/173-2, MBS: 070001626.
Škola je upisana i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
pod šifrom: 05-086-505.
Djelatnost škole tehniko je i struno srednjoškolsko obrazovanje redovnih uenika i odraslih
polaznika te ostalo obrazovanje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa u
obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb i u podruju rada osobnih usluga.
Šifra djelatnosti: 80220.
Škola ima iro-raun otvoren kod banke Privredna banka Zagreb, IBAN:
HR0823400091110740101.
4
PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA
1. za redovne uenike
Dentalni/a tehniar/ka 4 godine
Dentalni/a asistent/ica 4 godine
Primalja - asistent/ica 4 godine
Zdravstveno-laboratorijski/a tehniar/ka 4 godine
Farmaceutski/a tehniar/ka 4 godine
Sanitarni/a tehniar/ka 4 godine
Fizioterapeutski/a tehniar/ka 4 godine
2. za odrasle polaznike
R.br. NAZIV PODATKA
1. Naziv i sjedište: Medicinska škola Varadin, Vinka Meerala 11
2. Osniva: Varadinska upanija
3. Šifra ustanove: 05-086-505
4. Ukupni broj uenika: 430
5. Ukupni broj odjela: 18
6. Ukupni broj djelatnika: 57
7. Ukupni broj nastavnika: 44 redovni radni odnos i 12 vanjskih suradnika
8. Ukupni broj strunih suradnika: 4
9. Ukupni broj administrativnog osoblja: 3
10. Ukupni broj pomonog i tehnikog osoblja: 6
5
Medicinskoj školi Varadin 2006. godine dodijeljena je zgrada na sadašnjoj lokaciji
Vinka Meerala 11, iji je prostor kompletno adaptiran i preureen za potrebe odvijanja
nastavnog procesa.
Škola raspolae sa 6 univerzalnih uionica, 7 specijaliziranih uionica, s analitikim
laboratorijem, biokemijsko-hematološkim laboratorijem, praktikumom njege bolesnika,
dentalnim laboratorijem, manjom sportskom dvoranom, knjinicom i kabinetom TZK-a,
kabinetom za kemiju, za biologiju, informatiku, fiziku, hrvatski jezik, strane jezike, njegu
bolesnika, povijest, etiku i vjeronauk te s prostorom za sastanke. Škola je napravila glavni
projekt dogradnje školskog prostora koji bi omoguio jednosmjensku nastavu. Ujedno je
napravljen i projekt izgradnje športske dvorane.
Tijekom školske godine 2007./2008. izvršena je promjena aluminijske stolarije, tj.
izmijenjeni su svi prozori na zgradi škole te su sve uionice i uredske kancelarije
klimatizirane. Ujedno je sanirana nadstrešnica nad ulazom u školu, postavljen videonadzor i
alarmni sustav, oprema i nastavna sredstva. Prema opremljenosti škola spada u bolje
opremljene škole. Svake se godine nabavlja oprema kojom se poboljšava standard i razina
opremljenosti, tako da je pretprošle školske godine ureen dentalni laboratorij, gipsaona uz
dentalni laboratorij, a nedavno su kupljena projekcijska platna i instalacije za njih, analitika
vaga i vodena kupelj. Kupljen je vei usisava, a za stolni tenis nabavljeni su reketi, loptice i
utezi, dresovi za TZK te je postavljena iana pregrada u dvorani TZK. Takoer, kupljeni su
mini-razglas, zvunici i mikrofon za manifestacije koje se odvijaju u školi. Namješten je i
opremljen dentalni laboratorij, hematološki kabinet, specijalizirana uionica za fiziku i njegu
bolesnika. Kupljen je ormar ladiar za uenike dosjee i postavljena je oglasna vitrina.
Ugraen je automatski ureaj za kompenzaciju jalove snage i elektromagnetski ventil za pei
za centralno grijanje. Ujedno je izvršena montaa 19 klimatizacijskih ureaja po uionicama,
kabinetima i u uredima strunih slubi škole. Nabavljena su raunala, projektor, interaktivna
ploa i bijela ploa za novi razred u HMP-u. Napravljen je ormar za matine knjige i kupljen
novi fotokopirni aparat (zamjena staro za novo). Za školsku knjinicu nabavljene su knjige za
potrebe lektire. Za specijaliziranu uionicu HMP-a kupljene su lutke za demonstraciju prve
pomoi. Prošle školske godine saniran je ravan krov na postojeoj zgradi, realizirana
projektna dokumentacija za dogradnju školskog prostora i školske dvorane, kupljeni
6
mikroskopi za hematološki i farmaceutski kabinet. Uz to, nabavljene su kemikalije za rad
uenika u laboratoriju.
Kadrovsko stanje nastavnog osoblja u potpunosti odgovara strunoj zastupljenosti.
Pored nastavnika u redovnom radnom odnosu imamo i vanjske suradnike razliitih profila
koji su ukljueni u realizaciju strunih sadraja u pojedinim nastavnim programima i
strukovnim sadrajima. Time su svi opi i struni nastavni predmeti pokriveni adekvatnim
strunim kadrovima.
I a Med. sestra ope njege/med. tehniar ope
njege 0 20 20
njege 3 17 20
UKUPNO: 15 92 107
njege 8 16 24
UKUPNO: 22 68 90
njege 5 19 24
njege 5 19 24
UKUPNO: 19 77 96
njege 9 19 28
UKUPNO: 31 77 108
njege 6 23 29
UKUPNO: 6 23 29
SVEUKUPNO: 93 337 430
2.2. Podaci o broju razrednih odjela u školskoj godini 2016./2017.
Razred Broj razrednih odjela
UKUPNO: 18
2.3. Uspjeh uenika upisanih u I., II., III., IV. i V. razred
RAZRED ODLIAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN UKUPNO
I 96 11 0 0 107
II 14 59 17 0 90
III 19 57 19 1 96
IV 51 44 13 0 108
V 22 6 1 0 29
UKUPNO: 202 177 50 1 430
9
Razred Varadinska
UKUPNO: 83 10 14 107
II a 19 2 3 24
II b 19 2 2 23
II c 15 4 0 19
II d 13 9 2 24
UKUPNO: 66 17 7 90
III a 20 4 0 24
III b 20 3 1 24
III c 19 3 2 24
III d 22 2 0 24
UKUPNO: 81 12 3 96
IV a 22 4 2 28
IV b 15 9 0 24
IV c 26 1 1 28
IV d 20 5 3 28
UKUPNO: 82 20 6 108
V a 24 3 2 29
UKUPNO: 24 3 2 29
SVEUKUPNO: 336 62 32 430
10
Zdravstvo - programi petogodišnjeg trajanja obrazovanja
241004 Medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege
Zdravstvo (A) - programi etverogodišnjeg trajanja obrazovanja
241304 Primalja - asistentica/asistent
240304 Zdravstveno-laboratorijski tehniar
240404 Farmaceutski tehniar
240604 Sanitarni tehniar
240704 Fizioterapeutski tehniar
241104 Dentalni tehniar
241204 Dentalni asistent/asistentica
11
RAZRED
1.b
1.c
1.e
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
Mladenovi
4.a
4.b
4.c
4.d
12
2016./2017.
3.1. Organizacija nastave
Nastava je organizirana u 6 radnih dana, s tim da je svaka druga subota radna. Nastava
se odrava u dvjema smjenama:
I. smjena od 7,30 do 13,25
II. smjena od 13,30 do 18,30
Subotom se radi od 7,30 do 12,35. U školi se realizira nastava za 18 razrednih odjela.
I. i II. razredi pohaaju nastavu u školi prijepodne, a III., IV. i V. razredi pohaaju nastavu u
školi poslijepodne.
Razredi: 3.a, 3.b, 4.a, 4.d, izvannastavne aktivnosti, pripreme za natjecanja, smotre i sl.
Prvo polugodište
Drugo polugodište
21., 28. 11., 25. 11., 25. 8., 29. 13., 27.
Škola organizira dodatnu nastavu za polaganje dravne mature za sve obvezne
predmete. Veina spomenute nastave odvija se u redovitom rasporedu, u dogovoru s
uenicima i roditeljima, a dio nastave moe se odvijati i u vrijeme zimskog, odnosno
proljetnog odmora uenika.
Vjebe i strukovna praksa organiziraju se, manjim dijelom u školi, a veim se dijelom
odvijaju na radilištima izvan škole: u Opoj bolnici Varadin, Specijalnoj bolnici za
medicinsku rehabilitaciju Varadinske Toplice, u Zavodu za javno zdravstvo Varadinske
upanije, Domu socijalne skrbi za starije i nemone osobe Varadin (Dom Leki), u djejim
vrtiima Grada Varadina i ordinacijama dentalne medicine Doma zdravlja Varadinske
upanije (ordinacija dr.dent.med. Nikole Slunjski i dr.dent.med. Vedrane Poakal te u
ordinaciji dr.sc. Danijele Vrek, dr.dent.med.).
13
Obrazovni program: Medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege (1.a i 1.b)
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. Zemljopis 2 2 70 70
6. TZK 2 2 70 70
7. Matematika 3 3 105 105
8. Fizika 2 2 70 70
9. Kemija 2 2 70 70
10. Biologija 3 3 105 105
11. Informatika 1 1 35 35
12. Latinski jezik 2 2 70 70
13. Izborna nastava 2 2 70 70
Svega sati 28 2 28 2 980 70 1050
14
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. Geografija 2 2 70 70
6. TZK 2 2 70 70
7. Matematika 2 2 70 70
8. Fizika 2 2 70 70
9. Biologija 2 2 70 70
10. Raunalstvo 1 1 1 1 35 35 70
11. Latinski jezik 2 2 70 70
12. Osnove zdravstvene struke 1,5 0,5 1,5 0,5 52,5 17,5 70
13. Uvod u laboratorijski rad 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 245
14. Opa kemija 2 2 70 70
15. Analitika kemija 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 70
Svega sati 24,5 6,5 24,5 6,5 857,5 227,5 1085
15
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. Geografija 2 2 70 70
6. TZK 2 2 70 70
7. Matematika 2 2 70 70
8. Fizika 2 2 70 70
9. Biologija 2 2 70 70
10. Kemija 2 2 70 70
11. Raunalstvo 1 1 1 1 35 35 70
12. Latinski jezik 2 2 70 70
13. Anatomija i fiziologija 2 2 70 70
14. Uvod u rehabilitaciju 2 1 2 1 70 35 105
15. Osnove zdravstvene njege 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 35
Svega sati 26,5 4,5 26,5 4,5 927,5 157,5 1085
16
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
2. Strani jezik 1 3 3 105 105
3. Strani jezik 2 2 2 70 70
4. Latinski jezik 2 2 70 70
5. Povijest 2 2 70 70
6. Vjeronauk/Etika 1 1 35 35
7. Geografija 2 2 70 70
8. TZK 2 2 70 70
9. Matematika 3 3 105 105
10. Fizika 2 2 70 70
11. Kemija 2 2 70 70
12. Biologija 2 2 70 70
13. Informatika 1 1 35 35
14. Osnove zdravstvene struke 2 2 70 70
15. Anatomija i fiziologija 2 2 70 70
Svega sati 30 2 30 2 1050 70 1120
17
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. Zemljopis 2 2 70 70
6. TZK 2 2 70 70
7. Matematika 3 3 105 105
8. Fizika 2 2 70 70
9. Kemija 2 2 70 70
10. Biologija 2 2 70 70
11. Informatika 2 2 70 70
12. Latinski jezik 2 2 70 70
13. Izborna nastava 2 2 70 70
Svega sati 26 4 26 4 910 140 1050
18
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. TZK 2 2 70 70
6. Matematika 2 2 70 70
7. Fizika 2 2 70 70
8. Biologija 1 1 35 35
9. Kemija 2 2 70 70
10. Latinski jezik 2 2 70 70
11. Tehnologija zubotehnikog
13. Stomatološka anatomija s
Svega sati 25 7 25 7 875 245 1120
19
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. Geografija 1 1 35 35
6. TZK 2 2 70 70
7. Matematika 2 2 70 70
8. Fizika 2 2 70 70
9. Biologija 2 2 70 70
10. Latinski jezik 2 2 70 70
11. Anatomija i fiziologija s patologijom 3 3 105 105
12. Organska kemija 3 3 105 105
13. Analitika kemija 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 70
14. Mikrobiologija 2 2 2 2 70 70 140
Svega sati 26,5 5,5 26,5 5,5 927,5 192,5 1120
20
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 2 2 70 70
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. Geografija 1 1 35 35
6. TZK 2 2 70 70
7. Matematika 2 2 70 70
8. Fizika 2 2 70 70
9. Biologija 2 2 70 70
10. Latinski jezik 2 2 70 70
11. Anatomija i fiziologija s patologijom 3 3 105 105
12. Organska kemija 3 3 105 105
13. Analitika kemija 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 70
14. Mikrobiologija 2 2 2 2 70 70 140
Svega sati 26,5 5,5 26,5 5,5 927,5 192,5 1120
21
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
1. Psihologija 2 2 74 74
2. Naela pouavanja 2 2 74 74
3. Etika u sestrinstvu 2 1 2 1 74 37 111
4. Anatomija i fiziologija 4 4 148 148
5. Bakteriologija, virologija i
6. Biokemija 2 2 74 74
7. Opa naela zdravlja i njege 2 1 2 1 74 37 111
8. Zdravstvena njega - opa 2 6 2 6 74 222 296
9. Zdravstvena njega zdravog djeteta i
adolescenta
10. Profesionalna komunikacija u
37
Zdravstvene vjebe 1 120 120
22
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 1 1 35 35
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. TZK 2 2 70 70
6. Matematika 2 2 70 70
7. Fizika 2 2 70 70
8. Anatomija, fiziologija i osnove
patofiziologije
9. Instrumentalne metode 1,5 0,5 1,5 0,5 52,5 17,5 70
10. Biokemija 3 3 105
11. Medicinska biokemija 2 3 2 3 70 105 175
12. Mikrobiologija i parazitologija 1 2 1 2 35 70 105
13. Laboratorijska hematologija 1 2 1 2 35 70 105
Svega sati 22,5 9,5 22,5 9,5 787,5 332,5 1120
23
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Povijest 1 1 35 35
4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35
5. TZK 2 2 70 70
6. Elektronika 2 2 70 70
7. Osnove kineziologije 1 2 1 2 35 70 105
8. Masaa 1 2 1 2 35 70 105
9. Kineziterapija 1 3 1 3 35 105 140
10. Fizikalna terapija 1 2 1 2 35 70 105
11. Zdravstvena psihologija 2 2 70 70
12. Socijalna medicina 1 1 35 35
13. Patofiziologija 2 2 70 70
14. Klinika medicina 2 2 70 70
Svega sati 21 11 21 11 735 385 1120
24
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
1. Sociologija 1 1 37 37
2. Patologija 2 2 74 74
3. Biofizika 1 1 37 37
4. Radiologija 1 1 37 37
5. Farmakologija 2 2 74 74
6. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i
pravni aspekti skrbi
7. Naela administracije 1 1 37 37
8. Higijena - preventivna medicina 3 1 3 1 111 37 148
9. Zdravstvena njega - specijalna 2 4 2 4 74 148 222
10. Zdravstvena njega kirurških bolesnika -
opa
11. Zdravstvena njega bolesnog djeteta i
adolescenta
12. Zdravstvena njega – zaštita mentalnog
zdravlja
1 1 1 1 37 37 74
13. Hitni medicinski postupci 1 2 1 2 37 74 111
14. Kronine rane 1 2 1 2 37 74 111
Svega sati 21 17 21 17 777 629*
120 1406
25
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Etika/Vjeronauk 1 1 32 32
4. Politika i gospodarstvo 1 1 32 32
5. TZK 2 2 64 64
6. Laboratorijska mobilna protetika 2 2 64 64
7. Laboratorijska protetika − vjebe 19 19 608 608
8. Mikrobiologija 1 1 32 32
Svega sati 11 21 11 21 352 672 1024
26
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Etika/Vjeronauk 1 1 32 32
4. Politika i gospodarstvo 1 1 32 32
5. TZK 2 2 64 64
6. Masaa 1 3 1 3 32 96 128
7. Kineziterapija 2 4 2 4 64 128 192
8. Fizikalna terapija 2 3 2 3 64 96 160
9. Zdravstvena psihologija 1 1 32 32
10. Klinika medicina 3 3 96 96
11. Dermatologija 2 2 64 64
12. Prva pomo 1 1 32 32
Svega sati 20 12 20 12 640 384 1024
27
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
3. Etika/Vjeronauk 1 1 32 32
4. TZK 2 2 64 64
5. Politika i gospodarstvo 1 1 32 32
6. Matematika 2 2 64 64
7. Farmaceutska kemija s
2 2 2 2 64 64 128
8. Botanika s farmakognozijom 2 1 2 1 64 32 96
9. Farmaceutska tehnologija s
10. Kemija prehrane 1 1 1 1 32 32 64
11. Industrijska proizvodnja lijekova 2 2 2 2 64 64 128
Svega sati 20 12 20 12 640 384 1024
28
Podruje rada: Zdravstvo
Obrazovno podruje- nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati
1. polug. 2. polug.
1. Dijetetika 2 1 2 1 68 34 102
2. Metodika zdravstvenog odgoja 1 2 1 2 68 34 102
3. Zdravstvena njega specijalna 2 2 68 68
4. Zdravstvena njega kirurških bolesnika –
specijalna 1 7 1 7 34 238 272
5. Zdravstvena njega majke 1 4 1 4 34 136 170
6. Zdravstvena njega psihijatrijskih
bolesnika 1 3 1 3 34 102 136
7. Zdravstvena njega starijih osoba 1 3 1 3 34 102 136
8. Zdravstvena njega u kui 1 3 1 3 34 102 136
9. Instrumentiranje 2 2 68 68
10. Intenzivna zdravstvena njega 2 2 68 68
Svega sati 8 29 8 29 272 986 1258
Zdravstvene vjebe 3 240 240
29
Medicinska sestra ope njege/med. tehniar ope njege
raz/gr 05.-10.IX. 12.-17.IX. 19.-24.IX. 26.IX.-01.X. 03.-08.X. 10.-15.X. 17.-22.X. 24.-29.X. P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S
1. III.A
P
P
Legenda:
B. BUNI 11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5 M. UNEK 16,5+16,5+24,5+16,5+16,5+16,5+16,5+24,5
M. DUGI
S. FURDI
21+21+13+21+13+21+13+21
I. DELONGA HABEK 23+23+23+23+23+23+23+23 T. ZADRAVEC
22,5+14,5+22,5+14,5+22,5+14,5+22,5+14,5
30
raz/gr 31.X.-05.XI. 07.-12.XI. 14.-19.XI. 21.-26.XI. 28.XI.-03.XII. 05.-10.XII. 12.-17.XII. 19.-24.XII. P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S P U S P S
13. III.A
M. UNEK
M. DUGI
S. FURDI
I. DELONGA HABEK
T. ZADRAVEC
31
Ksenija
Janjuševi,
bacc.fiz.
Vjekoslav
3.d
Osnove
Fizikalna terapija 28 14 2 + 2 140
4.c
Fizikalna terapija 28 14 2 +2 140
Farmaceutski/a tehniar/ka
Razred Predmet
Brezniar-Talan,
Botanika s
Farmaceutska
32
Nataša Bosilj,
Zdravstveno-laboratorijski/a tehniar/ka
Razred Predmet
3.c
Instrumentalne
Medicinska
Mikrobiologija i
Laboratorijska
33
Ariana
Bregovi,
zubotehniar
Marija
Topagi,
zubotehniar
Sanitarni/a tehniar/ka
Mr.sc. Tamara
34
NAPOMENA:
Pregled strukture zaduenja nastavnika i strunih suradnika nalazi se u strunoj slubi
Medicinske škole Varadin.
5.1. Kalendar dogaanja u školskoj godini 2016./2017.
DOGAAJ
5. rujna 2016.
Varadin Svjetski dan nastavnika 5. listopada 2016.
Završetak nastave u prvom polugodištu šk.
god. 2015./16. 23. prosinca 2016.
Sjednice razrednih vijea za I., II., III., IV. i
V. razrede
Nastavniko vijee
Inventarske komisije 2. – 5. sijenja 2017. Medicinska škola
Varadin Struno usavršavanje nastavnika 9. – 13. sijenja 2017.
Posjet škole HNK –u proljee 2017. Zagreb
Završni rad 24. – 29. travnja 2017.
Medicinska škola
Završetak nastave za maturalne razrede 19. svibnja 2017.
Sjednice razrednih vijea za IV. i V. razrede
Nastavniko vijee 23. svibnja 2017.
Pomo u uenju za uenike završnih razreda
koji nisu s pozitivnom ocjenom završili
nastavnu godinu
Medicinska škola
Jesenski popravni rok za završne razrede 21. – 22. kolovoza 2017.
Poetak dravne mature 6. lipnja 2017.
Medicinska škola
Varadin
Završetak nastave za I., II. i III. razrede 14. lipnja 2017.
Sjednice razrednih vijea za I., II., III.
Nastavniko vijee
Maturalna veera 16. lipnja 2017. Hotel „Turist“
Sveana podjela svjedodbi 30. lipnja 2017. u 10 sati HNK Varadin
Pomo u uenju za uenike I., II., III. i IV.
razreda koji nisu s pozitivnom ocjenom
završili nastavnu godinu
19. – 23. lipnja 2017.
21. – 22. kolovoza 2017.
Prijave i upisi za prve razrede lipanj i srpanj 2017.
Sjednica Nastavnikog vijea 11. srpnja 2017.
Jednodnevna struna ekskurzija djelatnika
Poetak godišnjeg odmora za djelatnike 13. srpnja 2017.
Sjednica Nastavnikog vijea 22. kolovoza 2017. Medicinska škola
Varadin
30. rujna – objavljivanje Školskog kurikuluma i Vremenika završnih radova
30. rujna – donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole – Svjetski dan nastavnika –
opraštaj od nastavnika koji su otišli u starosnu mirovinu
30. prosinca – zajednika veera povodom boinih i novogodišnjih praznika
12. svibnja – Dan škole – sportske igre uz sveani program maturanata
16. lipnja – maturalna veera
30. lipnja – sveana podjela svjedodbi u HNK Varadin u 10 sati
11. srpnja – sjednica nastavnikog vijea
12. srpnja – jednodnevni izlet djelatnika škole
13. srpnja – poetak godišnjeg odmora za djelatnike škole
22. kolovoza – sjednica nastavnikog vijea
Dravni praznici i vjerski blagdani u školskoj godini 2016./2017.
8. listopada - Dan neovisnosti
1. studenog - Svi sveti
16. travnja - Uskrs
25. lipnja - Dan dravnosti
5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja
15. kolovoza - Velika Gospa
Razredni odjel: 5.a
VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA (ZR) šk.god. 2016./17.
OBAVEZE - VEZANE UZ ZR do nadnevka/
nadnevak
PRIMJEDBE
1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05.X.
2. Vremenik ZR na oglasnoj ploi i na net stranici 05. X.
3. Upoznati uenike s postupkom i vremenikom ZR 15. X.
4. Predlaganje i prihvaanje tema za ZR 20. X.
5. Biranje (ueg strunog podruja ) i tema za ZR od strane
uenika 31. X.
7.
za izradbu i obranu ZR-a 30. XI.
8. Završetak IZRADBE završnog rada – sve skupine
( grupe) 24.IV.- 29.IV.
9. Prijava Obrane ZR –a od strane uenika
( Prijavnica) - za ljetni rok 02.V. 2017.
10. Urudbirati pisani dio izradbe ZR –a
( predati u urudbeni zapisnik ) 19. V.
najkasnije 19.05.
12.
„Zdravstvena njega bolesnika na kirurškom odjelu“ 30. V. 08.00 sati
„Zdravstvena njega bolesnika na internom odjelu“ 30. V. 08.00 sati
„Zdravstvena njega bolesnika na djejem odjelu“ 31. V. 08.00 sati
13. M A T U R E (poetak) 06.06. Psihologija i
informatika
Ue struno podruje Mentor Povjerenstvo
1. Zdravstvena njega bolesnika na
kirurškom odjelu
unek
2. Zdravstvena njega bolesnika na
internom odjelu
retni
Buni
3.
unek
unek
39
OBAVEZE - VEZANE UZ ZR do datuma/datum
Primjedbe
osobe/poetak
1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05.10.2016.
2. Vremenik ZR na oglasnoj ploi i na web stranici 05.10.2016.
3. Upoznati uenike s postupkom i vremenikom ZR 14.10.2016.
4. Predlaganje i prihvaanje tema ZR 20.10.2016.
5. Biranje tema za ZR od strane uenika 31.10.2016.
6. Odreivanje mentora za izradu ZR 20.10.2016.
7. Imenovanje Povjerenstva i predsjednika Povjerenstva
za izradu i obranu ZR-a 31.10.2016.
8. Poetak i završetak IZRADE ZR- sve grupe 27.03.2017.-
03.04.2017.
ljetni rok 01.04.2017.
zapisnik) 17.05.2017.
Osnove dentalne medicine
31.05.2017.
Poetak(sati)
09.00
10.30
12.30
Ue struno podruje Mentor Povjerenstvo
1. Laboratorijska fiksna
2. Marija Topagi
3. Arijana Beriša
2. Laboratorijska mobilna
2. Arijana Beriša
3. Marija Topagi
OBAVEZE - VEZANE UZ ZR do nadnevka/
nadnevak
PRIMJEDBE
1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05.X.
2. Vremenik ZR na oglasnoj ploi i na net stranici 05. X.
3. Upoznati uenike s postupkom i vremenikom ZR 15. X.
4. Predlaganje i prihvaanje tema za ZR 20. X.
5. Biranje (ueg strunog podruja ) i tema za ZR od strane
uenika 31. X.
7.
za izradbu i obranu ZR-a 30. XI.
8. Završetak IZRADBE završnog rada – sve skupine
( 2 grupe x 2
( Prijavnica) - za ljetni rok 02.V. 2017.
10. Urudbirati pisani dio izradbe ZR –a
( predati u urudbeni zapisnik ) 19. V.
najkasnije 19.05.
12.
Fizioterapija u neurologiji 30. V. 08.00 sati
Fizioterapija u ortopediji 30. V. 10.00 sati
Fizioterapija u reumatologiji i traumatologiji 30. V. 13.00 sati
13. M A T U R E (poetak) 06.06. Psihologija i
informatika
Ue struno podruje Mentor Povjerenstvo
1. Fizioterapija u neurologiji
K. Janjuševi
K. Janjuševi
V. Pokos
OBAVEZE - VEZANE UZ ZR DO
NADNEVKA
PRIMJEDBE
1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05. X.2016.
2. Vremenik ZR na oglasnoj ploi i na net stranici 05. X.
3. Upoznati uenike s postupkom i vremenikom ZR 15. X.
4. Predlaganje i prihvaanje tema za ZR 20. X.
5. Biranje (ueg strunog podruja i) tema za ZR od strane
uenika 31. X.
7.
za izradbu i obranu ZR-a 30. XI.
8. Završetak IZRADBE završnog rada - I. grupa 24.IV. – 25.IV.
Grupe odreuje
Poetak u 7.30
9. Završetak IZRADBE završnog rada – II. grupa 26. - 27. IV. Poetak u 7.30
10. Završetak IZRADBE završnog rada - III. grupa 28. – 29. IV. Poetak u 7.30
11. Urudbirati pisani dio izradbe ZR –a
( predati u urudbeni zapisnik ) 19.05.
12. Prijava Obrane ZR –a od strane uenika
( Prijavnica) - za ljetni rok 02.V. 2017.
13. Završetak nastave 19. V. 2017.
14. OBRANA završnog rada – 1. grupa
30.V.
30.V.
31.V.
- odrediti skupine
17. Uruivanja svjedodbi o završnom radu 30.VI. 10 sati HNK V
Ue struno podruje Mentor Povjerenstvo
1 Farmaceutska tehnologija s
2016./2017.
Logika 14.00
12. lipnja Likovna umjetnost 9.00
Španjolski jezik A i B 14.00
13. lipnja Fizika 9.00
(oba dijela ispita) 9.00
(oba dijela ispita) 9.00
Etika 14.00
23. lipnja Glazbena umjetnost 9.00
Vjeronauk 14.00
27. lipnja
Prijave: od 1.12.2016. do 1.2.2017.
Objava rezultata: 12.7.2017.
43
2016./2017.
29. kolovoza
30. kolovoza Hrvatski jezik A i B (esej) 9.00
Likovna umjetnost 14.00
Talijanski jezik A i B 14.00
1. rujna
(oba dijela ispita) 9.00
Španjolski jezik A i B 14.00
5. rujna
(oba dijela ispita) 9.00
Objava rezultata: 13.9.2017.
44
Ciljevi: svijest uenika o društvenim zbivanjima, podsjeanje na vane dogaaje i ljude
koji su obiljeili povijest
oplemenjivanje prostora i ivota škole
Nositelji: nastavnici prema dogovoru, naješe razrednici, struni suradnici,
ravnateljica, uenici
Nain realizacije:
Odreene datume obiljeit emo na satu razrednika, u okviru nastavnih
predmeta, kroz dogaanja u knjinici škole ili organizirano za sve uenike
putem predavanja, razgovora, postera, izlobi, gostovanja, kreativnih radionica,
odreenih posjeta, ukljuivanja u dogaanja u gradu i sl.
Vremenik:
22.9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad enama
27.9. Svjetski dan srca
2.10. Meunarodni dan nenasilja
5.10. Svjetski dan nastavnika
8.10. Dan neovisnosti RH
20.10. Svjetski dan jabuke
24.10. Dan Organizacije UN-a
31.10. Meunarodni dan štednje
16.11. Meunarodni dan snošljivosti (tolerancije)
18.11. Dan sjeanja na Vukovar
45
25.11. Dan srednjoškolaca
3.12. Meunarodni dan osoba s invaliditetom
10.12. Dan ovjekovih prava (UN)
11.12. Dan UNICEF-a
27.1. Dan sjeanja na Holokaust i spreavanja zloina protiv ovjenosti
4.2. Svjetski dan borbe protiv raka
11.2. Svjetski dan bolesnika
22.2. Dan ruiastih majica - protiv nasilja u školama
8.3. Meunarodni dan ena (UN)
11.3. Dani hrvatskoga jezika (11. do 17.3.)
21.3. Meunarodni dan borbe za uklanjanje rasne diskriminacije
21.3. Svjetski dan pjesništva
21.3. Dan darovitih uenika
22.3. Svjetski dan voda
24.3. Svjetski dan tuberkuloze
7.4. Svjetski dan zdravlja
22.4. Dan hrvatske knjige
22.4. Dan planeta Zemlje
1.5. Praznik rada
11.5. Svjetski dan pisanja pisama
12.5. Meunarodni dan medicinskih sestara (sestrinstva)
14.5. Majin dan
47
Zdravstveni odgoj Medicinska škola Varadin provodi prema popisu tema u
Priruniku za zdravstveni odgoj za nastavnike i strune suradnike u srednjoj školi. Nositelji
su razrednici, struna sluba škole i vanjski strunjaci iz razliitih podruja. Pojedine teme
rasporeene su prema modulima, prilagoene dobi/razredu uenika, a realizirat e se u
skladu s planiranim vremenom na satima razredne zajednice. Uvrštene su u plan i program
rada pojedinog razrednog odjela. Zdravstveni odgoj svojim cjelokupnim sadrajem ostvaruje
ciljeve školskih programa prevencije vršnjakoga nasilja i prevencije ovisnosti.
Prvi razred
VRIJEME
razrednika
Vrijednosti izbora
razrednika
Spolna/rodna
Razvijanje vještina
potrebnih za
odgovorno spolno
ponašanje II
Medijski prikaz
48
VRIJEME
Posljedice uzimanja
razrednika
razrednika
Prevencija
ovisnosti
Spolno/rodno nasilje
Trei razred
VRIJEME
razrednika
razrednika
Prevencija
nasilnikog
ponašanja
Utjecaj sredstava
razrednika
Spolna/rodna
Stereotipi o spolnosti,
spolno zdravlje i
VRIJEME
razrednika
Višedimenzionalni
razrednika
Spolna/rodna
** osim 4.a
*** samo 4.a
VRIJEME
razrednika
Višedimenzionalni
8. GRAANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Popis aktivnosti u provedbi Graanskog odgoja i obrazovanja u Medicinskoj školi
Varadin:
1. Graanski odgoj i obrazovanje − u Medicinskoj školi Varadin izvodi se izborna
nastava iz nastavnog predmeta Graanski odgoj i obrazovanje u 1. razredu smjera
medicinske sestre ope njege/medicinskog tehniara ope njege, u trajanju od 2 sata
tjedno, odnosno 70 sati u nastavnoj godini po razrednom odjelu.
Cilj uenja predmeta je:
- usvojiti politike, pravne i društvene pojmove (vladavina prava, ustroj vlasti,
demokracija, republika, ljudska prava)
(globalizacija, ekonomski problemi, trgovanje ljudima, terorizam)
- objasniti procese europskog ujedinjenja, globalizacije, razvoja demokracije,
normativnog ureenja prava, slobode i odgovornosti
- razvijati graanske vještine i sposobnosti
- razvijati kritiku analizu informacija iz više izvora te vještine sudjelovanja u
odgovarajuim civilnim akcijama
- razvijati tehnike za osvještavanje i oslobaanje od stereotipa i predrasuda
- poticati vjeru u uinkovitost demokratskih naela i institucija
- poticati inicijative vezane uz mo graana na pokretanje društvenih, politikih i
kulturnih promjena, samostalno ili u sklopu civilnog društva.
2. Meupredmetni sadraji − obvezna provedba u minimalno 20 sati tijekom nastavne
godine u svim opeobrazovnim predmetima od 1. − 5. razreda.
Polazei od injenice da su svi nastavni predmeti izravno povezani opim pravom na
odgoj i obrazovanje svakog uenika, u svakom se od njih trai stjecanje odreenih
vještina, iskazivanje stavova i formiranje vrijednosti koje u razliitoj mjeri doprinose
ostvarivanju sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja. GOO se time uvodi u
meupredmetnu provedbu sa svrhom razvoja graanske kompetencije kod uenika. U
sklopu školskih strunih aktiva, a sukladno naelima racionalizacije, integracije i
52
korelacije, spomenute teme donose se na predmetnim razinama sljedeih nastavnih
predmeta: hrvatski jezik, strani jezici (engleski, njemaki, latinski), matematika, kemija,
biologija, fizika, povijest, geografija, informatika, raunalstvo, vjeronauk, etika,
psihologija, sociologija, politika i gospodarstvo.
3. Sadraji na satu razredne zajednice − obvezna provedba u minimalno 5 sati od
ukupnog broja sati razredne zajednice godišnje. Planirane teme naznaene su kraticom
GOO u planu i programu rada svakog razrednog odjela. Odnose se i na aktivnosti kao što
su biranje razrednoga rukovodstva i predstavnika u vijee uenika, na donošenje razrednih
pravila, stjecanje i vjebanje komunikacijskih vještina, na razumijevanje razreda i škole
kao zajednice uenika i nastavnika koja poiva na naelima dostojanstva svakog
pojedinca i zajednikog rada na dobrobit svih ukljuenih u odgojno-obrazovni proces.
4. Provedba izvanuionikih i izvanškolskih aktivnosti − sadraji u trajanju od minimalno
10 sati tijekom nastavne godine, a odnose se na suradnju škole s ustanovama u lokalnoj
zajednici.
53
NAPOMENA:
Godišnji planovi i programi rada nastavnika po predmetima i razrednim odjelima
dostupni su na uvid u strunoj slubi Medicinske škole Varadin.
9.1. Plan i program rada nastavnikog i razrednih vijea
Nastavniko vijee
Sadraj rada
obavlja poslove u svezi s izvoenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima uenika te promicanjem struno-pedagoškog rada Škole
predlae školski kurikulum
ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
organizira za uenike dopunsku i dodatnu nastavu
predlae imenovanje razrednika
predlae struno usavršavanje nastavnika i strunih suradnika
odluuje o zahtjevu uenika koji je stekao niu strunu spremu za stjecanje
srednje školske ili strune spreme
osniva strune aktive i imenuje njihove voditelje
odluuje o zahtjevu uenika za preispitivanje zakljune ocjene
imenuje povjerenstva za polaganje ispita
obavlja druge poslove utvrene propisima i opim aktima Škole.
Termini odravanja: odreeni u kalendaru dogaanja u školskoj godini 2016./2017.
Nositelji: lanovi nastavnikog vijea Medicinske škole Varadin.
54
skrbe o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
utvruju raspored školskih i domaih zadaa
raspravljaju, u sluaju izbivanja ili sprijeenosti nastavnika odreenog nastavnog
predmeta, o ocjeni uenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio
ravnatelj
surauju s roditeljima i skrbnicima uenika
obavljaju druge poslove odreene propisima i opim aktima Škole.
Sastaju se i raspravljaju o uspjehu uenika najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i
više.
Termini odravanja: odreeni u kalendaru dogaanja u školskoj godini 2016./2017.
Nositelji: lanovi razrednih vijea Medicinske škole Varadin.
55
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG VIJEA NASTAVNIKA
HRVATSKOGA JEZIKA
lanovi strunog vijea: Valentina Habunek, prof., Martina Hranj, prof., Sunica Podoreški, prof. i
Nataša Sajko, prof. savjetnica
aktivnosti
dodatni i dopunski
mentorski rad s
Agenciju za odgoj i
vještine potrebne za
59
lanovi aktiva u školskoj godini 2016./2017.:
a) Kristina Bobek – engleski i njemaki jezik
b) Zdenka Horvat – engleski i njemaki jezik
c) Iva Kuhar – engleski jezik
d) Ivo Sliškovi – latinski jezik
Voditelj aktiva: Iva Kuhar, mag.educ.philol.angl
Zapisniar: Kristina Bobek, prof.
programa i predaja programa
dogovor o elementima ocjenjivanja
obiljeavanje Europskog dana jezika
dogovor o strunom usavršavanju
dogovor o prisustvovanju seminarima, strunim skupovina i upanijskim aktivima
izrada i provoenje inicijanih provjera znanja za prve razrede
dogovor oko izvedbe dodatne nastave iz stranih jezika (pripreme za maturu)
LISTOPAD:
analiza rezultata provedene inicijalne provjere znanja
praenje realizacije nastave, nastavnog plana i programa kroz pisanje i provjeru dnevnih
priprema
praenje operativnih programa i dnevnih priprema drugih nastavnih predmeta (po dogovoru s
predmetnim nastavnicima) u svrhu korelacije i izrade što kvalitetnijih programa s ciljem
motiviranja uenika
praenje uenika slabijih sposobnosti, s teškoama u uenju ili nedovoljnog predznanja mogu
li pratiti program, izrada prilagoenih programa za iste
nazonost sastancima upanjskih aktiva nastavnika stranih jezika
STUDENI:
osvrt na operativne planove i programe, eventualne poteškoe te rješavanje istih
redovito polaenje strunih skupova (praenje kataloga AZOO)
60
obiljeavanje i izrada plakata s uenicima (s obzirom na obraene teme i nadolazee blagdane)
PROSINAC:
škola i razmjenom iskustava
analiziranje rezultata uenika postignutih u prva etiri mjeseca školovanja, te planiranje rada
za razdoblje nakon boinih praznika
priprema uenika za školsko natjecanje
obiljeavanje i izrada plakata s uenicima: Boi
SIJEANJ:
priprema uenika za Školska natjecanja iz stranih jezika
izrada plakata s uenicima (Karneval i Valentinovo te ostalo u skladu s nastavnim gradivom)
VELJAA:
analiza provedenih natjecanja
priprema uenika za natjecanja iz stranih jezika (upanijska razina) te rad sa darovitim
uenicima s ciljem postizanja što boljih rezultata na upanijskim natjecanjima
sudjelovanje uenika na Školskom natjecanju (njemaki jezik)
nabava i praenje strune literature na stranim jezicima i praenje noviteta u nastavi,
obrazovanju, pedagogiji, didaktici i sl.
pohaanje sastanaka upanijskih strunih vijea
OUJAK:
obiljeavanje i izrada plakata s uenicina: Uskrs, St. Patrick's Day
mogue sudjelovanje na HUPE konferenciji (s obzirom na interes profesora i financijska
sredstava)
TRAVANJ:
pohaanje strunih skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
HUPE konferencija – izvješe (u sluaju odlaska profesora)
SVIBANJ:
izrada plakata s uenicima
61
LIPANJ/SRPANJ:
pohaanje strunih skupova
analiza postignutih rezultata po razliitim smjerovima uz primjedbe na planove i programe
konana analiza usklaenosti nastavnih planova i programa po razredima i profesorima te
razlozi odstupanja u svrhu poboljšanja istih za iduu školsku godinu
KOLOVOZ:
analiza ostvarenog, analiza rezultata dravne mature, sastavljanje izvješa o radu aktiva u
šk.god. 2016./17. i izrada programa i plana rada aktiva na osnovi analize rada od prethodne
školske godine
Vrijeme realizacije: od 5. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017.
62
Cilj:
dijabetesa 14.11.)
- sudjelovanje u aktivnostima GLOBE
- motivacija uenika za pohaanje centara izvrsnosti iz biologije i kemije
- motivacija uenika za sudjelovanjem na upanijskim natjecanjima iz biologije i kemije
- razvijanje empatije o ljudima u potrebi i pruanju pomoi onima kojima je pomo potrebna
- analiza postignua uspjeha uenika na natjecanjima, smotrama izvannastavnim aktivnostima
- suradnja sa zdravstvenim ustanovama (Opa bolnica , Domovi zdravlja, ljekarne, Zavod za javno
zdravstvo) u kojima uenici obavljaju strunu praksu
- suradnja s ostalim institucijama koje nam pomau u savladavanju nastavnog plana i programa za
pojedini smjer
- sudjelovanje na seminarima i strunim usavršavanjima prema katalogu
- prenošenje ostalim kolegama u aktivu nova znanja i spoznaje steene na stunim usavršavanjima
- ureenje panoa u školi plakatima i drugim radovima uenika
- organizacija školskih natjecanja
- praenje strune literature
- analiza uspjeha uenika
Dragana Hac)
- pomoi ljudima koji su u potrebi
- razvijanje osjeaja empatije kod uenika
Nain vrednovanja:
63
(Povijest, Geografija, Etika, Vjeronauk, Politika i gospodarstvo, Psihologija, Zdravstvena psihologija,
Graanski odgoj i obrazovanje, Naela pouavanja, Komunikacijske vještine, Hrvatski znakovni jezik,
Metodika zdravstvenog odgoja, Zaštita mentalnog zdravlja))
Aktiv planira ostvariti redovite mjesene susrete i aktivnosti prema individualnom planu
usavršavanja i rada u školi na podruju vlastitog predmeta te u korelaciji sa srodnim predmetima.
lanovi Aktiva planiraju redovito usavršavanje na strunim seminarima, te e o tome izvještavati
lanove Aktiva na redovitim sastancima. Aktiv planira sudjelovati u svim društvenim aktivnostima
škole – obiljeavanje prigodnih blagdana i dogaaja (Boina predstava 12.mj., Dan škole 5. mj. i sl.).
lanovi Aktiva redovito e, pratei bitna zbivanja, ureivati panoe za koje su zadueni. Takoer se
planiraju strune ekskurzije i izleti. Svi lanovi Aktiva duni su po planu pratiti strunu literaturu i
asopise, te e o znaajnim temama i dogaajima odrati kratko predavanje na redovitim sastancima
Aktiva.
Voditelj Aktiva: Valerija Ruklji
skladu s planovima pojedinih predmeta
- sudjelovanje u društvenim zbivanjima škole, obiljeavanju prigodnih dana
vanih za školu i gradivo pojedinih predmeta
- unutar strunog vijea organizirati i pratiti osobno usavršavanje profesora
Zadaci:
- sukreirati školska zbivanja
Namjena: Provoenje odgojno-obrazovnog procesa prema kurikulumima predmeta za koje su
pojedini predavai zadueni.
Vremenik: tijekom nastavne godine
64
Ciljevi i zadaci u
66
LANOVI AKTIVA: Sklepi Slavko, retni Nevenka, Buni Barbara, Dugi Marijana, Furdi
Smiljana, Zadravec Tamara, Delonga Habek Iva i unek Martina.
RUJAN:
- donošenje odluke o elementima i kriterijima vrednovanja uenikovih postignua
- odreivanje i podjela godišnjih zaduenja nastavnicima zdravstvene njege
- organizacija vjebi u bolnici i drugim radilištima
- nabava potrebnih nastavnih sredstava i pomagala
- planiranje strunog usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i
obrazovanje odraslih vezano uz strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra ope
njege/medicinski tehniar ope njege
- priprema pedagoške dokumentacije, izrada postupnika o nadoknadama klinikih vjebi
- podjela dnevnika praenja uenika na vjebama treima, etvrtom i petom razredu
- izrada rasporeda zdravstvenih vjebi iz Modula: Klinike vjebe uenicima petih razreda
LISTOPAD:
dana starijih osoba
- itanje strune literature i diskusija o novostima na sastanku aktiva
- upoznavanje uenika s postupkom i vremenikom Završnog rada
STUDENI:
- obiljeavanje Svjetskog dana šeerne bolesti izradom prigodnog plakata i akcijom mjerenja GUK-a i
krvnog tlaka svim zainteresiranima u školi
- struna usavršavanja na skupovima u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i
obrazovanje odraslih
67
- ureivanje ormaria prema kalendaru i odabranim temama znaajnim za sestrinsku profesiju
PROSINAC:
- struno usavršavanje nastavnika na sastancima u organizaciji HKMS-a
- priprema uenika za školsko natjecanje i odabir mentora za dravno natjecanje “SCHOLA
MEDICA”
- evaluacija rada nastavnika u nastavi i na vjebama u bolnici i drugim radilištima na polugodištu i
rješavanje eventualne problematike (kao npr. nadoknada vjebi uenika,…)
SIJEANJ:
- priprema uenika plasiranog na dravno natjecanje” SCHOLA MEDICA”(mentor i ostali lanovi
aktiva)
- itanje strune literature i diskusija o novostima na sastancima aktiva
- ureivanje ormaria prema kalendaru i odabranim temama znaajnim za sestrinsku profesiju
VELJAA/OUJAK:
- sudjelovanje u akciji udruge”MAMMAE”-obiljeavanje Dana narcisa, sudjelovanje na Sajmu
poslova, sudjelovanje nastavnika u upisnoj kampanji u osnovnim školama Varadinske upanije
TRAVANJ:
- organizacija i provedba Izradbe završnog rada za uenike petih razreda
- struna usavršavanja nastavnika na sastancima u organizaciji HKMS-a
- ureivanje ormaria prema kalendaru i odabranim temama znaajnim za sestrinsku profesiju
SVIBANJ:
(izrada plakata, sudjelovanje u radionicama), posjet uenika bolnikom osoblju s prigodnim
estitkama
68
- organizacija i provedba Obrane završnog rada za uenike petih razreda
LIPANJ:
- izrada rasporeda zdravstvenih vjebi iz Modula: Klinike vjebe uenicima treih i etvrtih razreda
- sudjelovanje nastavnika pri sveanoj podjeli svjedodbi uenicima maturantima
- evaluacija rada Aktiva nastavnika zdravstvene njege na kraju nastavne godine i donošenje prijedloga
zaduenja nastavnika u sljedeoj nastavnoj godini
VODITELJ AKTIVA NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE:
Tamara Zadravec, nast.zdr. njege, struni uitelj mentor
69
Rujan:
- organizacija vjebi u bolnici (Opa bolnica Varadin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Varadinske Toplice) iz strukovnih predmeta za 1.d, 3.d i 4.c razred
- organizacija terenske nastave za prve i tree razrede (posjeti: Opoj bolnici Varadin - odjelu za
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varadinske
Toplice, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Zavodu za anatomiju Drago
Perovi)
- struna usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
- obiljeavanje i izrada plakata na temu Meunarodnog dana fizikalne terapije
Listopad:
Studeni:
- izrada plakata s uenicima na temu
- struna usavršavanja na skupovima u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i
obrazovanje odraslih
- ukljuivanje kolege Pokosa i razrada aktualnih projektnih aktivnosti u školi
Prosinac:
- obiljeanje Meunarodnog dana osoba s invaliditetom (organizacija predavanja za sve uenike škole)
- evaluacija rada nastavnika u nastavi i na vjebama u bolnici na kraju I. polugodištu te rješavanje
eventualne problematike (kao npr.nadoknada vjebi uenika,…)
Sijeanj:
- itanje strune literature i diskusija o novostima na sastancima aktiva
- razrada aktualnih projektnih aktivnosti u školi
Veljaa/Oujak:
- sudjelovanje nastavnika u upisnoj kampanji u osnovnim školama Varadinske upanije
70
Travanj:
- struna usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
- usavršavanje na meuupanijskom strunom vijeu
Svibanj:
- izrada rasporeda ljetne strukovne prakse za uenike treeg razreda
- sudjelovanje nastavnika pri sveanoj podjeli svjedodbi uenicima maturantima
- evaluacija rada Aktiva nastavnika na kraju nastavne godine i donošenje prijedloga zaduenja
nastavnika u sljedeoj nastavnoj godini
VODITELJ AKTIVA: Ksenija Janjuševi
Razredni odjel: 1.a
Razrednik: Nikolina Vresk, prof.
Biranje razrednog rukovodstva
Pravilnik o kriterijima i elementima ocjenjivanja
GOO
4.
LISTOPAD
7. Prehrambeni stilovi ZO
STUDENI
10. Prevencija nasilja u razliitim okolnostima ZO
11. Bonton – pravila lijepog ponašanja
12. Medijski prikaz spolnosti ZO
13. Osobna higijena
15. Opasnost pirotehnike
16. Boini blagdani
72
VELJAA
19. Rizina ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj
i karijeru ZO
21. Dan zaljubljenih
OUJAK
upravljanje sukobom (nenasilno rješavanje sukoba)
GOO
25. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu
ZO
TRAVANJ 28. Razredna problematika
31. Meunarodni dan obitelji
ZO
ZO
LIPANJ
Razrednik: Bojan Bembi, prof.
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima i elementima ocjenjivanja
GOO
38. imbenici uspješnog uenja i planiranje uenja
39.
LISTOPAD
42. Prehrambeni stilovi ZO
STUDENI
45. Prevencija nasilja u razliitim okolnostima ZO
46. Bonton – pravila lijepog ponašanja
47. Medijski prikaz spolnosti ZO
48. Osobna higijena
50. Opasnost pirotehnike
51. Boini blagdani
53. Komuniciranje u vezi ZO
VELJAA 54. Rizina ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj
i karijeru ZO
56. Dan zaljubljenih
OUJAK
upravljanje sukobom (nenasilno rješavanje sukoba)
GOO
60. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu
ZO
TRAVANJ 63. Razredna problematika
66. Meunarodni dan obitelji
ZO
ZO
LIPANJ
2. Biranje razrednog rukovodstva (GOO)
3.
postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj
školi te Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
4. Kakav razred elimo biti?
LISTOPAD
6. Prehrambeni stilovi (ZO)
8. U emu sam uspješna/uspješan?
STUDENI
11. Medijski prikaz spolnosti (ZO)
12. Prevencija nasilja u razliitim okolnostima (ZO)
PROSINAC
14. Strategije rada na tekstu
Kako bolje uiti?
16. Boini blagdani
18. Komuniciranje u vezi
VELJAA 19. Pravila ponašanja u školi, na nastavi, na školskom izletu, u
autobusu/vlaku, na internetu (GOO)
22. Razredna problematika
24. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I
25. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II
26. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu (ZO)
27. Rizina ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj
i karijeru (ZO)
31. Dan škole – Meunarodni dan medicinskih sestara (GOO)
32. Meunarodni dan obitelji (GOO)
33. Razredna administracija
35. Kako u provesti ljetne praznike?
77
Kuni red škole, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera,
Pravilnik o nainu, postupcima i elementima vrednovanja uenika u
osnovnoj i srednjoj školi
(radionica, dramska igra)
GOO
LISTOPAD
7. Razred kakav elimo - pravila ponašanja
GOO
11. Medijski prikaz spolnosti
PROSINAC
14. Ususret blagdanima
SIJEANJ
16. imbenici uspješnog uenja i planiranje uenja
17. Rizina ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj
78
GOO
21. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I
22. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu
OUJAK
25. Uenje i samopoštovanje
27. Mladi i alkohol
GOO
GOO
33. Zašto (ne) volontiram?
35. Analiza uspjeha na kraju 1. razreda
79
2. Upoznavanje s Pravilnikom o ocjenjivanju, Statutom škole i Obiteljskim
zakonom
3. Biranje razrednog rukovodstva i uenika u vijee uenika; GOO
4. Upoznajmo se
STUDENI
10. Prevencija nasilja u razliitim okolnostima
11. Vrijednosti izbora ivotnog stila
12. Medijski prikaz spolnosti
PROSINAC
13. Pravila ponašanja u školi, na nastavi, na školskom izletu, u
autobusu/vlaku, na internetu; GOO
15. Ocjene i izostanci na kraju 1. polugodišta
16. Obiljeavanje Boia
80
21. Kad bi te pitali za jednu elju – što bi rekao/rekla?
OUJAK
23. Strategije rada na tekstu
24. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu
25. Hrvatska i europska kultura: slinosti i razlike, GOO
26. Uenje i samopoštovanje
TRAVANJ
32. Mladi i droge
LIPANJ
35. Analiza nastavne godine
Razrednik: Kristina Bobek, prof.
1. Uvodni sat: kalendar školske godine, Kuni red, biranje razrednog rukovodstva
2. Pravilnik o kriterijima i elementima ocjenjivanja
3. Etiki kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
4. Tko sam ja GOO
5. Svjetski dan nastavnika
8. Razredna problematika
10. Dan darivatelja krvi
12. Razredna problematika
13. Boini blagdani
15. Komuniciranje u vezi
17. Dan zaljubljenih
19. Vještina aktivnog slušanja GOO
20. Meunarodni dan ena
25. Uzroci školskog neuspjeha
27. Meunarodni dan medicinskih sestara
28. Meunarodni dan obitelji
31. Diskriminacija
32. Europski dan borbe protiv pretilosti
33. Odupiranje pritisku vršnjaka, donošenje dobrih odluka (znati rei „ne“) GOO
34. Razredna administracija
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnik o nainu,
postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj
školi. (GOO)
4. Europski dan jezika – vanost poznavanja stranih jezika
LISTOPAD
6. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje III (ZO)
7. Razredna pravila (GOO)
STUDENI
9. Kockanje i klaenje adolescenata i mladih – rizici i šanse (GOO)
10. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava po mentalno zdravlje
(ZO)
12. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje IV (ZO)
PROSINAC
14. Ususret Boiu
SIJEANJ
17. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti (ZO)
VELJAA
19. Obiljeavanje dana zaljubljenih
20. Dodaci prehrani (ZO)
OUJAK
23. Kako moji postupci utjeu na druge
24. Priprema za roditeljski sastanak
25. Razredna problematika
TRAVANJ
28. Spolno rodno nasilje i nasilje u vezama II (ZO)
29. Kultura škole (GOO)
34. Uvaavanje i prihvaanje razliitosti (GOO)
LIPANJ 35. Analiza uspjeha i izostanaka. Priprema za sjednicu.
84
RUJAN
1. Upoznavanje s pravlnicima i zakonima, Kuni red škole, Pravilnik o
elementima ocjenjivanja
3. Analiza uspjeha i izostanaka u prvom razredu
4. Donošenje razrednih pravila GOO
LISTOPAD
7. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje III ZO
8. Tko sam ja (moje uloge)?
STUDENI
9. Kockanje i klaenje adolescenata i mladih - rizici i šanse ZO
10. Kako moji postupci utjeu na druge (odgovornost za vlastite postupke i
izbore i njihove posljedice)
12. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje IV ZO
PROSINAC
14. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini ZO
15. Poštujmo razliitost i prilagoavajmo se jedan drugome GOO
16. Boi-vrijeme darivanja
18. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti ZO
VELJAA
19. Dodaci prehrani ZO
20. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava po mentalno zdravlje ZO
85
21.
22. Komunikacija i uspostavljanje odnosa GOO
OUJAK
26. Analiza uspjeha i izostanaka
27. Vještina aktivnog slušanja
29. Dan planeta Zemlje
30. Odupiranje pritisku vršnjaka, donošenje dobrih odluka (znati rei „ne“)
ZO
33. Što se oekuje od mene?
LIPANJ
34. Da li sam mogao postii bolji uspjeh na kraju nastavne godine?
35. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju nastavne godine
86
2. Biranje razrednog rukovodstva
3. Moje uloge (GOO)
4. Kultura škole (ZO)
7. Razredna problematika
STUDENI
10. Rad sa novim tehnologijama
11. Obiljeavanje Meunarodnog dana srednjoškolaca
12. Vještina aktivnog slušanja (GOO)
PROSINAC
15. Lijekovi i mentalno zdravlje (ZO)
16. Ususret Boiu i praznicima
SIJEANJ
18. Uvaavanje i prihvaanje razliitosti (GOO)
VELJAA
87
OUJAK
24. Meunarodni dan ena
25. Kako uspješno uiti?
27. Proljetne aktivnosti
33. Sport i ja
35. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine
88
Razrednik: Ivo Sliškovi, prof.
1. Upis uenika u 3.a razred i kuni red škole
2. Biranje razrednog rukovodstva (GOO)
3. Odredbe o postupanju u sluaju nadoknade klinikih vjebi
4. Oekivanja od dodatne nastave
LISTOPAD
situacijama (ZO)
7. Obiljeavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana jabuka
8. ivjeti zdravo: Pravilna prehrana kod poveanih umnih i tjelesnih napora
STUDENI
10. Obiljeavanja Dana knjige
11. Nenasilno rješavanje sukoba
13. Iskustva uenika u bolnici
PROSINAC
14. Planiranje budunosti (ZO) (psihologinja)
15. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava (pedagoginja) (ZO)
16. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju 1. polugodišta
SIJEANJ
18. Obiljeavanje „Dana mimoza“ (21. 1.)
19. Utjecaj sredstava ovisnosti na profesionalni ivot i karijeru (ZO)
VELJAA 20. Vjerska tolerancija (GOO)
89
22. Kako zaštititi osobne podatke (GOO)
23. Razredna problematika
25. Prijatelji prirode
29. Obiljeavanje Dana nacionalnog parka Plitvika jezera
30. Razredna problematika
32. Iskustva uenika u bolnici (GOO)
33. Priprema aktivnosti za Dan škole
34. Odlazak na izlobu
37. Analiza uspjeha na kraju 2. polugodišta
90
Razrednik: Sunica Podoreški, prof.
1. Upis uenika u 3. razred i kuni red škole
2. Biranje razrednog rukovodstva (GOO)
3. Odredbe o postupanju u sluaju nadoknade klinikih vjebi
4. Oekivanja od dodatne nastave
LISTOPAD
situacijama (ZO)
7. Obiljeavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana jabuka
8. ivjeti zdravo: Pravilna prehrana kod poveanih umnih i tjelesnih napora
STUDENI
10. Obiljeavanja Dana knjige
11. Nenasilno rješavanje sukoba
13. Iskustva uenika u bolnici
PROSINAC
14. Planiranje budunosti (ZO) (psihologinja)
15. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava (pedagoginja) (ZO)
16. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju 1. polugodišta
SIJEANJ
18. Obiljeavanje „Dana mimoza“ (21. 1.)
19. Utjecaj sredstava ovisnosti na profesionalni ivot i karijeru (ZO)
VELJAA 20. Vjerska tolerancija (GOO)
91
22. Kako zaštititi osobne podatke (GOO)
23. Razredna problematika
25. Prijatelji prirode
29. Obiljeavanje Dana nacionalnog parka Plitvika jezera
30. Razredna problematika
32. Iskustva uenika u bolnici (GOO)
33. Priprema aktivnosti za Dan škole
34. Odlazak na izlobu
37. Analiza uspjeha na kraju 2. polugodišta
92
1. Upoznavanje uenika sa svim dokumentima vanim za rad škole
(pravilnik o ocjenjivanju, etiki kodeks, kuni red škole)
2. Biranje razrednog rukovodstva
4. Zdravstveni odgoj: Pravilna prehrana kod poveanih umnih i tjelesnih
napora
Listopad
6. Zdravstveni odgoj: Donošenje ivotnih odluka u razliitim ivotnim
situacijama
7.
putovanja
8.
zdravstvenoj korisnosti jabuke u prehrani
Studeni
9.
stereotipi, diskriminacija)
letci , plakati, razgovor o prevenciji bolesti, pravilnoj prehrani…)
11.
Graanski odgoj;
Kako moji postupci utjeu na druge (odgovornost za vlastite postupke i
izbore i njihove posljedice)
13. Razredna problematika (evaluacija vlastitog rada u školi ,priprema za
93
Prosinac
14. Zdravstveni odgoj; Planiranje budunosti
15. Zdravstveni odgoj; Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava
Sijeanj
polugodištu)
18. Zdravstveni odgoj; Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i
profesionalni ivot te karijeru
20. Zdravstveni odgoj ; Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno
21. Potpisivanje ugovora za maturalno putovanje
22. Zdravstveni odgoj; Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina
Oujak
staklenog stropa – razgovor i prezentacija uenika
24. Graanski odgoj; Prepoznavanje tuih potreba i emocionalnih stanja
25. Zdravstveni odgoj; Brak, roditeljstvo i obitelj
26. Graanski odgoj; Uvaavanje i prihvaanje razliitosti
27. Graanski odgoj: povodom Svjetskog dana prava potrošaa – citati i
izreke o trgovini (izrada panoa)
Travanj
28. Prevencija nasilja i nasilnikog ponašanja u razliitim okolnostima - u
vezi, sportu...
30. Zdravstveni odgoj; Alkohol i promet (MUP)
31. Razredna problematika – razmatranje izostanaka i ocjena
Svibanj
33. Zdravstveni odgoj; Prevencija rizinih ponašanja - maturalno putovanje
34. 12.05. Obiljeavanje Dana škole
35. Graanski odgoj; Povodom Svjetskog dana pisanja pisama – pišemo
pismo jedni drugima
Lipanj
37. Roditeljski sastanak ; razgovor s roditeljima o pravilima ponašanja na
maturalnom putovanju
Zajedniko druenje na raju nastavne godine
95
MJESEC R. BR.
SATA NAZIV TEME/SADRAJA
procesa
LISTOPAD
Prepoznavanje tuih potreba i emocionalnih stanja
6. Uvaavanje i prihvaanje razliitosti
7. Moji interesi, vrijednosti i sposobnosti
8. Profesionalno informiranje
10. Nasilno ponašanje u vezi
11. Donošenje odluka u razliitim ivotnim situacijama
12. Ja za 10 godina
PROSINAC
15. Povjerenje u prijateljskom odnosu
16. Zajedništvo – koliko ga cijenimo?
SIJEANJ
17. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni ivot te karijeru
18. Kako iznijeti svoje mišljenje i stav
VELJAA
20. Mogu li biti uspješniji?
96
22. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje
OUJAK
24. Status obitelji danas u odnosu na prethodna razdoblja
25. Uvaavanje tueg mišljenja
TRAVANJ
27. Prevencija nasilja i nasilnikog ponašanja u razliitim okolnostima – u
vezi, sportu…
33. Osvrt na rezultate postignute u protekloj školskoj godini
LIPANJ
97
Razrednik: Jadranka Teaki, prof.
Rujan:
2.9. - itanje rasporeda za ovu školsku godinu, predstavljanje novih predmeta i nastavnika
5.9. – itanje Pravilnika o kunom redu škole, utvrivanje uenika koji e kasniti na nastavu ili ranije odlaziti s
iste, biranje razrednog rukovodstva
12.9. – itanje Pravilnika o ocjenjivanju o osnovnim i srednjim školama, Hrvatski olimpijski dan
19.9. - Svjetski dan darivatelja koštane sri - plakat uenika 4.a razreda i prezentacija
26.9. – O govoru (govorništvu), moi verbalnog izraavanja, primjena u buduem profesionalnom ivotu
Listopad:
3.10. – Upoznavanje s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnikom o izvoenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
10.10. – Svjetski dan mentalnog zdravlja – prezentacija uenika, razgovor o vanosti mentalne higijene
17.10. – Upoznavanje s Protokolom o postupanju u sluaju zlostavljanja i zanemarivanja djece
24.10. – Neverbalna komunikacija – savladavanje ivotnih vještina
31.10. – Razredna problematika (analiza postojeih ocjena i izostanaka)
Studeni:
7.11. – Pravilno disanje i poremeaji govora (uz projekt e-medice u kojem sudjeluju uenice 4.a)
14.11. – Uz Svjetski dan tolerancije – radionica (predrasude, stereotipi, diskriminacija)
21.11. – „Svijet je pozornica“ – uz obiljeavanja Svjetskog dana kazališta
28.11. – Razredna problematika (evaluacija vlastitog rada u školi i vjebi u bolnici)
Prosinac:
12.12. – Razredna problematika (analiza uspjeha i izostanaka na polugodištu)
19.12. – Duboko (trbušno) disanje – vjeba
Sijeanj:
16.1. – Govorni aparat (fonacijske vjebe) – prezentacija uenica koje sudjeluju u projektu e-Medice
23.1. – Uz svjetski dan vjerske slobode – razgovor o pravu na odabir vjerskog uvjerenja
98
Veljaa:
13.2. –Zdravstveni odgoj: Zakon i drugi pozitivni propisi – odgovorno ponašanje
20.2. – Zdravstveni odgoj: uvajmo svoj glas (vokalna higijena – prezentacija uenica koje sudjeluju na e-
Medici)
Oujak:
6.3. – Graanski odgoj: povodom Meunarodnog dana ena – o fenomenu staklenog stropa – razgovor i
prezentacija uenika
13.3.- Graanski odgoj: povodom Svjetskog dana prava potrošaa – citati i izreke o trgovini (izrada panoa)
20.3. – Razredna problematika (ocjene, izostanci)
27.3. – Svjetski dan kazališta – suradnja s kazalištem mladih HNK Varadin – mogunost gostovanja u školi
Travanj:
3.4. – predstavljanje destinacije za koju smo se odluili povodom maturalnog putovanja
10.4. – utvrivanje pravila na maturalnom putovanju
24.4. – kako sprijeiti nezgode na putu – razgovor, meusobno razmjenjivanje iskustava
Svibanj:
1.5. – Graanski odgoj: povodom Meunarodnog praznika rada – pisanje zamolbe i ivotopisa
8.5. – Zdravstveni odgoj: naini i tehnike opuštanja: trbušno disanje, meditacija, glazba – razgovor,
demonstracija uenika
15.5. – Povodom Svjetskog dana pisanja pisama – pišemo pismo jedni drugima
22.5. – Razredna problematika (izostanci, ocjene)
29.5. – Graanski odgoj : povodom Meunarodnog dana borbe protiv homofije – radionica na temu LGBT
zajednice – protiv stereotipa, diskriminacije i predrasuda
Lipanj:
99
2. Kuni red GOO
4. Koliko smo se promijenili od poetka do kraja srednjoškolskog
obrazovanja
LISTOPAD
5. Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija (oglašavanje i
marketing) ZO
8. Izbor fakulteta
10. Prevencija rizinih ponašanja ZO
11. Dan sjeanja na Vukovar
12. Izlasci i naini zabave
PROSINAC
14. Uloga roditelja u odgoju i odnos prema roditeljima
15. Analiza uspjeha u prvom polugodištu
SIJEANJ
16. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni ivot te karijeru
ZO
18. Prepoznavanje i izraavanje osjeaja
VELJAA 19. Anketa o profesionalnim namjerama
100
22. Prava potrošaa, i njegova zaštita GOO
OUJAK
24. Brak, roditeljstvo i obitelj ZO
25. Svjetski dan voda
27. Intervju za posao
30. Meunarodni dan Majke Zemlje
SVIBANJ
33. Kako zamišljam svoju budunost
LIPANJ
Odabir razrednog rukovodstva (GOO)
Pravilnik o pedagoškim mjerama za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o izvoenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih
aktivnosti izvan škole
3. Meunarodni dan fizikalne terapije (GOO)
4. Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija (oglašavanje i
marketing)
LISTOPAD
6. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke
7. Svjetski dan kostiju i zglobova u djejoj dobi (GOO)
8. Svjetski dan jabuka
STUDENI
11. Komunikacija u bolnici
PROSINAC
15. Razredana dokumentacija – praktine vjebe u II. polugodištu
16. Obiljeavanje Boia
17. Analiza izostanaka i uspjeh uenika
18. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni ivot i karijeru
(ZOO)
VELJAA
22. Višedimenzionalni model zdravlja (ZOO)
23. Anketa o profesionalnim namjerama
24. Izbor fakulteta
27. Rastanak je blizu
TRAVANJ
30. Dani maturanata (GOO)
31. Koliko smo se promjenili od poetka do kraja srednjoškolskog
obrazovanja
103
2. Biranje razrednog rukovodstva
4. Donošenje razrednih pravila
6. Obiljeavanje Dana kruha i plodova zemlje
7. Izbor fakulteta
8. Profesionalno informiranje
10. Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija (oglašavanje i
marketing)
PROSINAC
14. Višedimenzionalni model zdravlja
16. Boi - vrijeme darivanja
18. Uinili smo nešto dobro
VELJAA
104
OUJAK
25. Mjesto i uloga ene u društvu (Dan ena)
26. Vještina aktivnog slušanja
TRAVANJ
29. Maturalna veera
31. Dan škole
105
Razrednik: Karolina Novak, prof.
Kalendarom školske godine 2016./2017. i s pravnim aktima škole (kuni
red, etiki kodeks, statut škole)
2. Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji ureuju odvijanje odgojno-
obrazovnog rada u školi i na radilištima (GOO)
3. Biranje razrednog rukovodstva i predstavnika u vijee uenika (GOO)
4. Razredna problematika; priprema za 1. roditeljski sastanak
LISTOPAD
6. Dravna matura − osnovne informacije i postupak prijave
(koordinatorica: Elizabeta Kazotti, prof.)
8. Razredna problematika (ocjene i izostanci)
STUDENI
9. Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija − oglašavanje i
marketing (ZO)
(GOO)
12. Fotografiranje maturanata za e-Godišnjak
PROSINAC
14. Razredna problematika; sreivanje razredne dokumentacije
15. Analiza postignutog uspjeha na kraju 1. polugodišta; predblagdanske
aktivnosti
SIJEANJ
Kazotti, prof.)
106
VELJAA
18. Kako napisati molbu i ivotopis i kako se predstaviti poslodavcu (GOO)
19. Anketa o profesionalnim namjerama (GOO)
20. Višedimenzionalni model zdravlja (ZO)
21. Razredna problematika; priprema za 2. roditeljski sastanak
OUJAK
24. Završni rad i ispiti
25. Osvrt na kazališnu predstavu
26. Dravna matura − ostale vane informacije (koordinatorica: Elizabeta
Kazotti, prof.)
28. Kako se predstaviti na maturalnoj veeri
SVIBANJ
30. Dani maturanata (dogovor o aktivnostima)
31. Maturalna veera (dogovor o aktivnostima)
LIPANJ 32. Naš uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja; razredni album
107
Sadraj rada:
1. Usklauje cjelokupni raspored sati za uenike i nastavnike škole (poetak nastave,
zamjene, bolovanja i sl.)
2. Svaku promjenu rasporeda na vrijeme prosljeuje uenicima preko oglasne knjige,
preko oglasa za raspored u hodniku, preko dnevnika i razrednika.
3. Tijekom slaganja rasporeda vodi brigu o optereenosti uenika (sukladno odredbama
Zakona o srednjem školstvu).
4. Rasporeuje razrede po uionicama, naroito sedmi sat, subotom i u ostalim posebnim
situacijama. Raspored prostorija mora biti dostupan uenicima preko gore navedenih
medija.
5. U posebnim uvjetima skrauje nastavu, radi raspored za takve dane.
6. Dogovara raspored prostorija s nastavnicima koji imaju nadoknade u redovnom
radnom tjednu.
7. Radi raspored za polaznike škole obrazovanja odraslih (u dogovorima s voditeljima
obrazovanja odraslih)
Nositelj: satniarka – Nikolina Vresk, prof.
108
Sadraj rada:
1. Sudjeluje u stvaranju uvjeta za ostvarivanje nastavnih planova i programa na
poetku školske godine i tijekom godine za nastavnike.
2. Sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole.
3. Svakodnevno prati ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada i skrbi o osiguravanju
odgovarajue zamjene za odsutnog nastavnika.
4. Sudjeluje u radu strunih tijela škole.
5. Sudjeluje u organizacijskim pripremama za poetak i završetak školske godine.
6. Priprema, organizira, rasporeuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog
rada u smjeni.
7. Sudjeluje u pripremi za upis uenika.
8. Vodi evidenciju o realizaciji nastave vanjskih suradnika, te u dogovoru s
ravnateljicom organizira zamjene i nadoknade sati za iste.
9. Koordinira rad s novim nastavnicima i vanjskim suradnicima i radi na njihovu
uvoenju u nastavni proces.
10. Konzultira se s razrednicima i predmetnim nastavnicima o izvoenju nastave i o
razrednoj problematici.
11. Prema potrebi sudjeluje u radu sjednice razrednih odjela.
12. Odreuje, prati i sudjeluje u radu upisnih povjerenstava.
13. Prati i vodi evidenciju o ostvarenim satima strune i solidarne zamjene kao i
evidenciju ostvarenih sati rada iznad pedagoške norme.
14. Sudjeluje u izradi godišnjih zaduenja nastavnika.
15. Vodi brigu o osiguravanju svih potrebnih uvjeta za normalno odvijanje nastave.
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga rada koje zadaje ravnateljica, razredno vijee,
nastavniko vijee ili drugo struno tijelo škole.
Nositelj: voditelj smjene – Bojan Bembi, prof.
109
ŠKOLSKI ODBOR - imenovan od upanijske skupštine Varadinske upanije.
1. Iz reda osnivaa:
- Mario Bednarek, Varadin Breg, Mali Vrh 289, 42204 Turin - zamjenik predsjednika
Školskog odbora
- dr. Kristina Hehet-Krog, Varadin, Frana Supila 48 - lan Školskog odbora
2. Iz reda nastavnika škole:
- dr. Dragan Ivankovi, Zagreb, Fratrovac 43 - lan Školskog odbora
- Nevenka retni, bacc. sestrinstva, Lepoglava, Jeles 2 - lan Školskog odbora
3. Iz reda radnika škole:
- Ivan Gloini, dipl.ing. fizike, Selnik, V. Nazora 14 - predsjednik Školskog odbora
4. Iz reda roditelja:
- Mirko Poljak, dr. med., Bartoloveka 29, Trnovec - lan Školskog odbora
Sadraj rada:
1. donosi ope akte Škole
2. donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
3. donosi školski kurikulum
4. daje osnivau i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima vanim za rad i
sigurnost u Školi
5. odluuje, uz prethodnu suglasnost osnivaa, o promjeni djelatnosti Škole
6. daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom
radnog odnosa u Školi
7. odluuje o upuivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
8. odluuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
9. odluuje o albama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih
110
ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom odreeno drukije
10. donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obraun
11. osniva uenike klubove i udruge
12. odluuje o uporabi dobiti u skladu s osnivakim aktom
13. odluuje, uz suglasnost osnivaa, o stjecanju, optereivanju ili otuivanju
nekretnina bez obzira na njezinu vrijednost te pokretne imovine te
investicijskim radovima ija je vrijednost vea od 100.000,00 kuna
14. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
15. imenuje i razrješava ravnatelja
16. predlae promjenu naziva i sjedišta Škole
17. predlae statusne promjene
19. razmatra rezultate obrazovnog rada
20. razmatra predstavke i prijedloge graana u svezi s radom Škole
21. donosi odluku o upisu u programe obrazovanja odraslih
22. obavlja druge poslove odreene propisima, ovim Statutom i drugim opim
aktima Škole.
- prisustvovati sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na
sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odluuje na
sjednicama
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela.
Prava i dunosti iz stavka 1. ovoga lanka su osobna i lan ih ne moe prenijeti na
treega.
Nositelji: lanovi Školskog odbora Medicinske škole Varadin
111
Rujan
upoznavanje novih lanova)
godišnji plan i program)
Listopad
Dani kruha (16.10.)
Studeni
Prosinac
blagdana
Analiza rada Vijea uenika u prvom polugodištu
Tematsko predavanje uenika ( kako unaprijediti rad Vijea uenika?)
Veljaa
Dan ruiastih majica - prevencija vršnjakog nasilja (25.2.)
Svjetski dan bolesnika (11.2.)
Oujak
Travanj
Svibanj Obiljeavanje Dana škole i svjetskog Dana medicinskih sestara (12.5.)
Lipanj Analiza školske godine 2016./2017. godinu
Analiza realizacije plana i programa Vijea uenika za 2016./2017. godinu
112
VIJEE RODITELJA
uenika, ravnateljicom i strunim suradnicima u svrhu kvalitetnijeg ivota i rada u
školi.
Zadaci: Razgovarati s roditeljima o svim temama koje se odnose na ivot i rad uenika u
školi, kako bi se isti unaprijedio.
Namjena: Roditeljima
Nain realizacije: Odravanje sastanaka
Vremenik: Tijekom školske godine
114
Okvirni sadraj rada
obraun
2. predlae ope akte i godišnji plan i program rada
3. vodi poslovanje Škole
5. utvruje raspored sati dnevnog trajanja nastave
6. predstavlja i zastupa Školu
7. poduzima sve pravne radnje u ime i za raun Škole
8. zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dravnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
9. surauje s nastavnikim vijeem kod predlaganja školskog kurikuluma
10. skrbi o sigurnosti, pravima i interesima uenika i radnika Škole
11. surauje i promie suradnju s uenicima i roditeljima
12. surauje s osnivaem, upravnim tijelima i ustanovama
13. nadzire pravodobno i tono unošenje podataka u elektronsku maticu
14. osigurava dostupnost školskog kurikuluma uenicima i roditeljima
15. odreuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeu kada uenika ne moe
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili sprijeenosti
16. izdaje nastavnicima i strunim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem
zaduenju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
17. imenuje razrednike
18. provodi odluke i zakljuke Osnivaa, Školskog odbora i strunih tijela
19. imenuje lanove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provoenje dravne
mature u Školi
20. saziva konstituirajuu sjednicu školskog odbora, vijea roditelja i vijea uenika
21. odluuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
22. sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno, uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora
23. poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova
116
24. sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, optereivanju ili otuivanju
nekretnina i pokretne imovine prema prethodnoj odluci Školskog odbora i
suglasnosti Osnivaa
25. sklapa samostalno pravne poslove o izvoenju investicijskih radova i nabavi
pokretne imovine u vrijednosti do 100.000,00 kuna
26. izvješuje Ured dravne uprave u Varadinskoj upaniji o nemogunosti
konstituiranja Školskog odbora
27. upuuje radnike na redovite i izvanredne lijenike preglede
28. predlae Školskom odboru donošenje odluke o upuivanju radnika na prosudbu
radne sposobnosti
29. izvješuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i strunog
nadzora
30. izvješuje roditelje, uenike, osnivaa i Ured dravne uprave u Varadinskoj
upaniji o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
31. posjeuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i
strunih suradnika te osigurava njihovo struno osposobljavanje i usavršavanje
32. imenuje povjerenstva u vezi obrazovanja odraslih
33. donosi odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika i odluku o
utvrivanju dijela programa koji je polaznik ve uspješno svladao i dio programa
koji je duan završiti
34. saziva sjednice nastavnikog vijea i predsjedava im
35. obavlja druge poslove utvrene propisima i opim aktima Škole te po