godišnji plan i program rada medicinske škole varaždin

162
REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN Klasa: 003-05/16-01/05 Urbroj: 2186-150-06-16-01 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. Varaždin, rujan 2016.

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Klasa: 003-05/16-01/05

Urbroj: 2186-150-06-16-01

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Varaždin, rujan 2016.

Page 2: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

1

S A D R Ž A J

1. UVODNI DIO.......................................................................................................................................................3

1.1. Osnovni podaci o ustanovi − tablični prikaz.................................................................................................4

1.2. Materijalno-tehnički uvjeti rada ustanove.....................................................................................................5

2. UČENICI...............................................................................................................................................................7

2.1. Brojčano stanje učenika..................................................................................... .............................................7

2.2. Podaci o broju razrednih odjela u školskoj godini 2016./2017. ....................................................................8

2.3. Uspjeh učenika upisanih u I., II., III., IV. i V. razred....................................................................................8

2.4. Sastav učenika po županijama........................................................................................................................9

2.5. Šifre i nazivi obrazovnih programa..............................................................................................................10

2.6. Raspored razreda po učionicama za školsku godinu 2016./2017. ...............................................................11

3. ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠK. GODINI 2016./2017. .............................................................................12

3.1. Organizacija nastave....................................................................................................................................12

3.2. Nastavni planovi po godinama i obrazovnim programima.........................................................................13

3.3. Raspored izvođenja vježbi iz strukovnih predmeta po smjerovima............................................................29

4. STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA ZA ŠKOLSKU

GODINU 2016./2017. ................................................................................................................................. ...........34

5. ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA ŠKOLE .......................................................................... ..................35

5.1. Kalendar događanja u šk.god. 2016./2017. ................................................................................... .............35

5.2. Obilježavanje važnih datuma .....................................................................................................................37

5.3. Orijentacijski kalendar završnih ispita ...................................................................................................... 38

5.4. Kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnom roku 2016./2017. ................................................... 42

5.5. Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku 2016./2017. ................................................43

6. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ............................................................................... 44

7. ZDRAVSTVENI ODGOJ...................................................................................................................................47

8. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE.......................................................................................................51

9. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA ŠKOLE ................................................................................... ..53

9.1. Plan i program rada nastavničkog i razrednih vijeća ................................................................................. 53

9.2. Plan i program rada stručnih aktiva ........................................................................................................... 55

9.3. Plan i program rada razrednih odjela...........................................................................................................71

9.4. Plan i program rada satničarke...................................................................................................................107

9.5. Plan i program rada voditelja smjene.........................................................................................................108

9.6. Plan i program rada Školskog odbora .......................................................................................... ............109

9.7. Plan i program rada vijeća učenika ..........................................................................................................111

9.8. Plan i program rada vijeća roditelja ........................................................................................................ 113

9.9. Plan i program rada ravnateljice .............................................................................................................. 115

9.10. Plan i program rada tajnika ................................................................................................................... 121

Page 3: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

2

9.11. Plan i program rada stručne suradnice pedagoginje .............................................................................. 126

9.12. Plan i program rada stručne suradnice psihologinje .............................................................................. 139

9.13. Plan i program rada školske knjižnice ................................................................................................... 143

10. GODIŠNJI PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA.........154

11. PRAĆENJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA......................................................159

Page 4: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

3

1. UVODNI DIO

Medicinska škola Varaždin javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva

u skladu s Aktom o osnivanju škole i rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-

03/95-01-1259, Urbroj: 532-06/95-01 od 13. rujna 1995. godine. Osnivač škole je

Varaždinska županija.

Škola je s radom započela 30. rujna 1958. godine pod nazivom Škola za medicinske

sestre Varaždin. Škola za medicinske sestre Varaždin spojila se sa Školom za bolničare koja

je s radom započela 1957. godine, tako da je iz tih dviju škola godine 1962. nastao Školski

centar za stručno obrazovanje zdravstvenih kadrova Varaždin. Medicinska škola pravni je

slijednik navedenog Školskog centra.

Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom

Medicinska škola Varaždin. Sjedište škole je u Varaždinu, Vinka Međerala 11.

Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu, dana 27.

srpnja 1995. godine pod brojem Tt-95/173-2, MBS: 070001626.

Škola je upisana i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

pod šifrom: 05-086-505.

Djelatnost škole tehničko je i stručno srednjoškolsko obrazovanje redovnih učenika i odraslih

polaznika te ostalo obrazovanje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa u

obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb i u području rada osobnih usluga.

Šifra djelatnosti: 80220.

Škola ima žiro-račun otvoren kod banke Privredna banka Zagreb, IBAN:

HR0823400091110740101.

Matični broj jedinstvenog registra: 03984516, OIB: 68558018536.

Page 5: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

4

1.1. Osnovni podaci o ustanovi − tablični prikaz

PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA

1. za redovne učenike

NAZIV PROGRAMA TRAJANJE

Medicinska sestra opće njege/med.tehničar opće njege 5 godina

Dentalni/a tehničar/ka 4 godine

Dentalni/a asistent/ica 4 godine

Primalja - asistent/ica 4 godine

Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka 4 godine

Farmaceutski/a tehničar/ka 4 godine

Sanitarni/a tehničar/ka 4 godine

Fizioterapeutski/a tehničar/ka 4 godine

Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 godine

2. za odrasle polaznike

NAZIV PROGRAMA TRAJANJE

Fizioterapeutski/a tehničar/ka 4 godine

Osposobljavanje za njegovatelja/icu 6 mjeseci

R.br. NAZIV PODATKA

1. Naziv i sjedište: Medicinska škola Varaždin, Vinka Međerala 11

2. Osnivač: Varaždinska županija

3. Šifra ustanove: 05-086-505

4. Ukupni broj učenika: 430

5. Ukupni broj odjela: 18

6. Ukupni broj djelatnika: 57

7. Ukupni broj nastavnika: 44 redovni radni odnos i 12 vanjskih suradnika

8. Ukupni broj stručnih suradnika: 4

9. Ukupni broj administrativnog osoblja: 3

10. Ukupni broj pomoćnog i tehničkog osoblja: 6

Page 6: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

5

1.2. Materijalno-tehnički uvjeti rada ustanove

Medicinskoj školi Varaždin 2006. godine dodijeljena je zgrada na sadašnjoj lokaciji

Vinka Međerala 11, čiji je prostor kompletno adaptiran i preuređen za potrebe odvijanja

nastavnog procesa.

Škola raspolaže sa 6 univerzalnih učionica, 7 specijaliziranih učionica, s analitičkim

laboratorijem, biokemijsko-hematološkim laboratorijem, praktikumom njege bolesnika,

dentalnim laboratorijem, manjom sportskom dvoranom, knjižnicom i kabinetom TZK-a,

kabinetom za kemiju, za biologiju, informatiku, fiziku, hrvatski jezik, strane jezike, njegu

bolesnika, povijest, etiku i vjeronauk te s prostorom za sastanke. Škola je napravila glavni

projekt dogradnje školskog prostora koji bi omogućio jednosmjensku nastavu. Ujedno je

napravljen i projekt izgradnje športske dvorane.

Tijekom školske godine 2007./2008. izvršena je promjena aluminijske stolarije, tj.

izmijenjeni su svi prozori na zgradi škole te su sve učionice i uredske kancelarije

klimatizirane. Ujedno je sanirana nadstrešnica nad ulazom u školu, postavljen videonadzor i

alarmni sustav, oprema i nastavna sredstva. Prema opremljenosti škola spada u bolje

opremljene škole. Svake se godine nabavlja oprema kojom se poboljšava standard i razina

opremljenosti, tako da je pretprošle školske godine uređen dentalni laboratorij, gipsaona uz

dentalni laboratorij, a nedavno su kupljena projekcijska platna i instalacije za njih, analitička

vaga i vodena kupelj. Kupljen je veći usisavač, a za stolni tenis nabavljeni su reketi, loptice i

utezi, dresovi za TZK te je postavljena žičana pregrada u dvorani TZK. Također, kupljeni su

mini-razglas, zvučnici i mikrofon za manifestacije koje se odvijaju u školi. Namješten je i

opremljen dentalni laboratorij, hematološki kabinet, specijalizirana učionica za fiziku i njegu

bolesnika. Kupljen je ormar ladičar za učeničke dosjee i postavljena je oglasna vitrina.

Ugrađen je automatski uređaj za kompenzaciju jalove snage i elektromagnetski ventil za peći

za centralno grijanje. Ujedno je izvršena montaža 19 klimatizacijskih uređaja po učionicama,

kabinetima i u uredima stručnih službi škole. Nabavljena su računala, projektor, interaktivna

ploča i bijela ploča za novi razred u HMP-u. Napravljen je ormar za matične knjige i kupljen

novi fotokopirni aparat (zamjena staro za novo). Za školsku knjižnicu nabavljene su knjige za

potrebe lektire. Za specijaliziranu učionicu HMP-a kupljene su lutke za demonstraciju prve

pomoći. Prošle školske godine saniran je ravan krov na postojećoj zgradi, realizirana

projektna dokumentacija za dogradnju školskog prostora i školske dvorane, kupljeni

Page 7: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

6

mikroskopi za hematološki i farmaceutski kabinet. Uz to, nabavljene su kemikalije za rad

učenika u laboratoriju.

Kadrovsko stanje nastavnog osoblja u potpunosti odgovara stručnoj zastupljenosti.

Pored nastavnika u redovnom radnom odnosu imamo i vanjske suradnike različitih profila

koji su uključeni u realizaciju stručnih sadržaja u pojedinim nastavnim programima i

strukovnim sadržajima. Time su svi opći i stručni nastavni predmeti pokriveni adekvatnim

stručnim kadrovima.

Page 8: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

7

2. UČENICI

2.1. Brojčano stanje učenika

Razred Zanimanje/Smjer M Ž Ukupno

I a Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 0 20 20

I b Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 3 17 20

I c Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka 3 20 23

I d Fizioterapeutski/a tehničar/tehničarka 3 17 20

I e Zdravstvena gimnazija 6 18 24

UKUPNO: 15 92 107

II a Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 8 16 24

II b Dentalni/a tehničar/ka 5 18 23

II c Sanitarni/a tehničar/tehničarka 4 15 19

II d Farmaceutski/a tehničar/tehničarka 5 19 24

UKUPNO: 22 68 90

III a Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 5 19 24

III b Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 5 19 24

III c Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka 4 20 24

III d Fizioterapeutski/a tehničar/tehničarka 5 19 24

UKUPNO: 19 77 96

IV a Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 9 19 28

IV b Dentalni/a tehničar/ka 7 17 24

IV c Fizioterapeutski/a tehničar/tehničarka 10 18 28

IV d Farmaceutski/a tehničar/tehničarka 5 23 28

UKUPNO: 31 77 108

V a Med. sestra opće njege/med. tehničar opće

njege 6 23 29

UKUPNO: 6 23 29

SVEUKUPNO: 93 337 430

Page 9: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

8

2.2. Podaci o broju razrednih odjela u školskoj godini 2016./2017.

Razred Broj razrednih odjela

Šk.god. 2016./2017.

5

4

4

4

1

I.

II.

III.

IV.

V.

UKUPNO: 18

2.3. Uspjeh učenika upisanih u I., II., III., IV. i V. razred

RAZRED ODLIČAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN UKUPNO

I 96 11 0 0 107

II 14 59 17 0 90

III 19 57 19 1 96

IV 51 44 13 0 108

V 22 6 1 0 29

UKUPNO: 202 177 50 1 430

Page 10: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

9

2.4. Sastav učenika po županijama

Razred Varaždinska

županija Međimurska županija

Ostale

županije Ukupno

I a 17 1 2 20

I b 14 3 3 20

I c 14 5 4 23

I d 19 0 1 20

I e 19 1 4 20

UKUPNO: 83 10 14 107

II a 19 2 3 24

II b 19 2 2 23

II c 15 4 0 19

II d 13 9 2 24

UKUPNO: 66 17 7 90

III a 20 4 0 24

III b 20 3 1 24

III c 19 3 2 24

III d 22 2 0 24

UKUPNO: 81 12 3 96

IV a 22 4 2 28

IV b 15 9 0 24

IV c 26 1 1 28

IV d 20 5 3 28

UKUPNO: 82 20 6 108

V a 24 3 2 29

UKUPNO: 24 3 2 29

SVEUKUPNO: 336 62 32 430

Page 11: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

10

2.5. Šifre i nazivi obrazovnih programa

Obrazovni sektor: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Zdravstvo - programi petogodišnjeg trajanja obrazovanja

241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Zdravstvo (A) - programi četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

241304 Primalja - asistentica/asistent

240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar

240404 Farmaceutski tehničar

240604 Sanitarni tehničar

240704 Fizioterapeutski tehničar

241104 Dentalni tehničar

241204 Dentalni asistent/asistentica

322104 Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program

Page 12: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

11

2.6. Raspored razreda po učionicama za školsku godinu 2016./2017.

RAZRED

SMJER/ZANIMANJE BROJ

UČIONICE RAZREDNI-CA/K

1.a

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 9 Nikolina Vresk

1.b

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 6 Bojan Bembić

1.c

Zdravstveno- laboratorijski tehničar/

tehničarka 2 Elizabeta Kazotti

1.d

Fizioterapeutski tehničar/tehničarka 8 Martina Hranj

1.e

Zdravstvena gimnazija 10 Mirela Brumec

2.a

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 7 Kristina Bobek

2.b

Dentalni tehničar/tehničarka 3 Iva Kuhar

2.c

Sanitarni tehničar/tehničarka 4 Nataša Bosilj

2.d

Farmaceutski tehničar/tehničarka 5 Fabijan Ipša

3.a

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 8 Ivo Slišković

3.b

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 6 Sunčica Podoreški

3.c

Zdravstveno- laboratorijski tehničar 5 Nataša Vuković

3.d Fizioterapeutski tehničar/tehničarka 3 Zrinka Ivanković

Mladenović

4.a

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 2 Jadranka Težački

4.b

Dentalni tehničar/tehničarka 4 Marija Krajnik

4.c

Fizioterapeutski tehničar/tehničarka 7 Ksenija Janjušević

4.d

Farmaceutski tehničar/tehničarka 10

Tamara Brezničar -

Talan

5.a

Medicinska sestra opće njege/

Medicinski tehničar opće njege 9 Karolina Novak

Page 13: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

12

3. ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI

2016./2017.

3.1. Organizacija nastave

Nastava je organizirana u 6 radnih dana, s tim da je svaka druga subota radna. Nastava

se održava u dvjema smjenama:

I. smjena od 7,30 do 13,25

II. smjena od 13,30 do 18,30

Subotom se radi od 7,30 do 12,35. U školi se realizira nastava za 18 razrednih odjela.

I. i II. razredi pohađaju nastavu u školi prijepodne, a III., IV. i V. razredi pohađaju nastavu u

školi poslijepodne.

Popis radnih subota

Razredi: 3.a, 3.b, 4.a, 4.d, izvannastavne aktivnosti, pripreme za natjecanja, smotre i sl.

Prvo polugodište

IX./2016. X./2016. XI./2016. XII./2016.

17. 1., 15., 29. 12., 26. 3., 17.

Drugo polugodište

I./2017. II./2017. III./2017. IV./2017. V./2017

21., 28. 11., 25. 11., 25. 8., 29. 13., 27.

Škola organizira dodatnu nastavu za polaganje državne mature za sve obvezne

predmete. Većina spomenute nastave odvija se u redovitom rasporedu, u dogovoru s

učenicima i roditeljima, a dio nastave može se odvijati i u vrijeme zimskog, odnosno

proljetnog odmora učenika.

Vježbe i strukovna praksa organiziraju se, manjim dijelom u školi, a većim se dijelom

odvijaju na radilištima izvan škole: u Općoj bolnici Varaždin, Specijalnoj bolnici za

medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske

županije, Domu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin (Dom Lekić), u dječjim

vrtićima Grada Varaždina i ordinacijama dentalne medicine Doma zdravlja Varaždinske

županije (ordinacija dr.dent.med. Nikole Slunjski i dr.dent.med. Vedrane Počakal te u

ordinaciji dr.sc. Danijele Vrček, dr.dent.med.).

Page 14: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

13

3.2. Nastavni planovi po godinama i obrazovnim programima

Obrazovni program: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (1.a i 1.b)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 5 5 175 175

2. Strani jezik 3 3 105 105

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. Zemljopis 2 2 70 70

6. TZK 2 2 70 70

7. Matematika 3 3 105 105

8. Fizika 2 2 70 70

9. Kemija 2 2 70 70

10. Biologija 3 3 105 105

11. Informatika 1 1 35 35

12. Latinski jezik 2 2 70 70

13. Izborna nastava 2 2 70 70

Svega sati 28 2 28 2 980 70 1050

Page 15: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

14

Obrazovni program: Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka (1.c)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni

predmet

Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. Geografija 2 2 70 70

6. TZK 2 2 70 70

7. Matematika 2 2 70 70

8. Fizika 2 2 70 70

9. Biologija 2 2 70 70

10. Računalstvo 1 1 1 1 35 35 70

11. Latinski jezik 2 2 70 70

12. Osnove zdravstvene struke 1,5 0,5 1,5 0,5 52,5 17,5 70

13. Uvod u laboratorijski rad 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 245

14. Opća kemija 2 2 70 70

15. Analitička kemija 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 70

Svega sati 24,5 6,5 24,5 6,5 857,5 227,5 1085

Page 16: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

15

Obrazovni program: Fizioterapeutski/a tehničar/ka (1.d)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. Geografija 2 2 70 70

6. TZK 2 2 70 70

7. Matematika 2 2 70 70

8. Fizika 2 2 70 70

9. Biologija 2 2 70 70

10. Kemija 2 2 70 70

11. Računalstvo 1 1 1 1 35 35 70

12. Latinski jezik 2 2 70 70

13. Anatomija i fiziologija 2 2 70 70

14. Uvod u rehabilitaciju 2 1 2 1 70 35 105

15. Osnove zdravstvene njege 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 35

Svega sati 26,5 4,5 26,5 4,5 927,5 157,5 1085

Page 17: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

16

Obrazovni program: Zdravstvena gimnazija (1.e)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 1 3 3 105 105

3. Strani jezik 2 2 2 70 70

4. Latinski jezik 2 2 70 70

5. Povijest 2 2 70 70

6. Vjeronauk/Etika 1 1 35 35

7. Geografija 2 2 70 70

8. TZK 2 2 70 70

9. Matematika 3 3 105 105

10. Fizika 2 2 70 70

11. Kemija 2 2 70 70

12. Biologija 2 2 70 70

13. Informatika 1 1 35 35

14. Osnove zdravstvene struke 2 2 70 70

15. Anatomija i fiziologija 2 2 70 70

Svega sati 30 2 30 2 1050 70 1120

Page 18: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

17

Obrazovni program: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (2.a)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni

predmet

Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 5 5 175 175

2. Strani jezik 3 3 105 105

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. Zemljopis 2 2 70 70

6. TZK 2 2 70 70

7. Matematika 3 3 105 105

8. Fizika 2 2 70 70

9. Kemija 2 2 70 70

10. Biologija 2 2 70 70

11. Informatika 2 2 70 70

12. Latinski jezik 2 2 70 70

13. Izborna nastava 2 2 70 70

Svega sati 26 4 26 4 910 140 1050

Page 19: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

18

Obrazovni program: Dentalni/a tehničar/ka (2.b)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. TZK 2 2 70 70

6. Matematika 2 2 70 70

7. Fizika 2 2 70 70

8. Biologija 1 1 35 35

9. Kemija 2 2 70 70

10. Latinski jezik 2 2 70 70

11. Tehnologija zubotehničkog

materijala

1 1 35 35

12. Anatomija i fiziologija 2 2 70 70

13. Stomatološka anatomija s

gnatologijom

2 2 70 70

14. Laboratorijska fiksna protetika 2 2 70 70

15. Laboratorijska protetika − vježbe 5 5 175 175

Svega sati 25 7 25 7 875 245 1120

Page 20: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

19

Obrazovni program: Sanitarni/a tehničar/ka (2.c)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. Geografija 1 1 35 35

6. TZK 2 2 70 70

7. Matematika 2 2 70 70

8. Fizika 2 2 70 70

9. Biologija 2 2 70 70

10. Latinski jezik 2 2 70 70

11. Anatomija i fiziologija s patologijom 3 3 105 105

12. Organska kemija 3 3 105 105

13. Analitička kemija 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 70

14. Mikrobiologija 2 2 2 2 70 70 140

Svega sati 26,5 5,5 26,5 5,5 927,5 192,5 1120

Page 21: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

20

Obrazovni program: Farmaceutski/a tehničar/ka (2.d)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 2 2 70 70

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. Geografija 1 1 35 35

6. TZK 2 2 70 70

7. Matematika 2 2 70 70

8. Fizika 2 2 70 70

9. Biologija 2 2 70 70

10. Latinski jezik 2 2 70 70

11. Anatomija i fiziologija s patologijom 3 3 105 105

12. Organska kemija 3 3 105 105

13. Analitička kemija 0,5 1,5 0,5 1,5 17,5 52,5 70

14. Mikrobiologija 2 2 2 2 70 70 140

Svega sati 26,5 5,5 26,5 5,5 927,5 192,5 1120

Page 22: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

21

Obrazovni program: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3.a i 3.b)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Psihologija 2 2 74 74

2. Načela poučavanja 2 2 74 74

3. Etika u sestrinstvu 2 1 2 1 74 37 111

4. Anatomija i fiziologija 4 4 148 148

5. Bakteriologija, virologija i

parazitologija

2 1 2 1 74 37 111

6. Biokemija 2 2 74 74

7. Opća načela zdravlja i njege 2 1 2 1 74 37 111

8. Zdravstvena njega - opća 2 6 2 6 74 222 296

9. Zdravstvena njega zdravog djeteta i

adolescenta

1 4 1 4 37 148 185

10. Profesionalna komunikacija u

sestrinstvu

1 2 1 2

37

74 111

11. Hrvatski znakovni jezik 1 2 1 2

37

74 111

Svega sati 21 17 21 17 777 629 1406

Zdravstvene vježbe 1 120 120

Page 23: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

22

Obrazovni program: Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka (3.c)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 1 1 35 35

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. TZK 2 2 70 70

6. Matematika 2 2 70 70

7. Fizika 2 2 70 70

8. Anatomija, fiziologija i osnove

patofiziologije

2 2 70 70

9. Instrumentalne metode 1,5 0,5 1,5 0,5 52,5 17,5 70

10. Biokemija 3 3 105

11. Medicinska biokemija 2 3 2 3 70 105 175

12. Mikrobiologija i parazitologija 1 2 1 2 35 70 105

13. Laboratorijska hematologija 1 2 1 2 35 70 105

Svega sati 22,5 9,5 22,5 9,5 787,5 332,5 1120

Page 24: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

23

Obrazovni program: Fizioterapeutski/a tehničar/ka (3.d)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 140 140

2. Strani jezik 2 2 70 70

3. Povijest 1 1 35 35

4. Etika/Vjeronauk 1 1 35 35

5. TZK 2 2 70 70

6. Elektronika 2 2 70 70

7. Osnove kineziologije 1 2 1 2 35 70 105

8. Masaža 1 2 1 2 35 70 105

9. Kineziterapija 1 3 1 3 35 105 140

10. Fizikalna terapija 1 2 1 2 35 70 105

11. Zdravstvena psihologija 2 2 70 70

12. Socijalna medicina 1 1 35 35

13. Patofiziologija 2 2 70 70

14. Klinička medicina 2 2 70 70

Svega sati 21 11 21 11 735 385 1120

Page 25: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

24

Obrazovni program: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (4.a)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Sociologija 1 1 37 37

2. Patologija 2 2 74 74

3. Biofizika 1 1 37 37

4. Radiologija 1 1 37 37

5. Farmakologija 2 2 74 74

6. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i

pravni aspekti skrbi

2 2 74 74

7. Načela administracije 1 1 37 37

8. Higijena - preventivna medicina 3 1 3 1 111 37 148

9. Zdravstvena njega - specijalna 2 4 2 4 74 148 222

10. Zdravstvena njega kirurških bolesnika -

opća

2 4 2 4 74 148 222

11. Zdravstvena njega bolesnog djeteta i

adolescenta

1 3 1 3 37 111 148

12. Zdravstvena njega – zaštita mentalnog

zdravlja

1 1 1 1 37 37 74

13. Hitni medicinski postupci 1 2 1 2 37 74 111

14. Kronične rane 1 2 1 2 37 74 111

Svega sati 21 17 21 17 777 629*

120 1406

Zdravstvene vježbe 2 120 120

Page 26: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

25

Obrazovni program: Dentalni/a tehničar/ka (4.b)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 128 128

2. Strani jezik 2 2 64 64

3. Etika/Vjeronauk 1 1 32 32

4. Politika i gospodarstvo 1 1 32 32

5. TZK 2 2 64 64

6. Laboratorijska mobilna protetika 2 2 64 64

7. Laboratorijska protetika − vježbe 19 19 608 608

8. Mikrobiologija 1 1 32 32

Svega sati 11 21 11 21 352 672 1024

Page 27: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

26

Obrazovni program: Fizioterapeutski/a tehničar/ka (4.c)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 128 128

2. Strani jezik 2 2 64 64

3. Etika/Vjeronauk 1 1 32 32

4. Politika i gospodarstvo 1 1 32 32

5. TZK 2 2 64 64

6. Masaža 1 3 1 3 32 96 128

7. Kineziterapija 2 4 2 4 64 128 192

8. Fizikalna terapija 2 3 2 3 64 96 160

9. Zdravstvena psihologija 1 1 32 32

10. Klinička medicina 3 3 96 96

11. Dermatologija 2 2 64 64

12. Prva pomoć 1 1 32 32

Svega sati 20 12 20 12 640 384 1024

Page 28: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

27

Obrazovni program: Farmaceutski/a tehničar/ka (4.d)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje - nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Hrvatski jezik 4 4 128 128

2. Strani jezik 2 2 64 64

3. Etika/Vjeronauk 1 1 32 32

4. TZK 2 2 64 64

5. Politika i gospodarstvo 1 1 32 32

6. Matematika 2 2 64 64

7. Farmaceutska kemija s

farmakologijom

2 2 2 2 64 64 128

8. Botanika s farmakognozijom 2 1 2 1 64 32 96

9. Farmaceutska tehnologija s

kozmetologijom

3 4 3 4 96 128 224

10. Kemija prehrane 1 1 1 1 32 32 64

11. Industrijska proizvodnja lijekova 2 2 2 2 64 64 128

Svega sati 20 12 20 12 640 384 1024

Page 29: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

28

Obrazovni program: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (5.a)

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovno područje- nastavni predmet Broj sati tjedno Godišnji broj sati

1. polug. 2. polug.

T V T V T V Ukupno

1. Dijetetika 2 1 2 1 68 34 102

2. Metodika zdravstvenog odgoja 1 2 1 2 68 34 102

3. Zdravstvena njega specijalna 2 2 68 68

4. Zdravstvena njega kirurških bolesnika –

specijalna 1 7 1 7 34 238 272

5. Zdravstvena njega majke 1 4 1 4 34 136 170

6. Zdravstvena njega psihijatrijskih

bolesnika 1 3 1 3 34 102 136

7. Zdravstvena njega starijih osoba 1 3 1 3 34 102 136

8. Zdravstvena njega u kući 1 3 1 3 34 102 136

9. Instrumentiranje 2 2 68 68

10. Intenzivna zdravstvena njega 2 2 68 68

Svega sati 8 29 8 29 272 986 1258

Zdravstvene vježbe 3 240 240

Page 30: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

29

3.3. Raspored izvođenja vježbi iz strukovnih predmeta po smjerovima

Medicinska sestra opće njege/med. tehničar opće njege

raz/gr 05.-10.IX. 12.-17.IX. 19.-24.IX. 26.IX.-01.X. 03.-08.X. 10.-15.X. 17.-22.X. 24.-29.X. P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S

1. III.A

1.g

2. III.A

2.g

3. III.A

3.g

4. III.B

1.g

5. III.B

2.g

6. III.B

3.g

7. IV. A

1.g

8. IV. A

2.g

9. IV. A 3.g

10. V. A

1.g Z V

K

K

K

K

P

P

P P

Z V

11. V. A

2.g Z V

P

P

P

P

Z

V

K

K

K

12. V. A

3.g Z V

Z V

P

P

P

P

Z V

Z V

Z V

P

P

Legenda:

B. BUNIĆ 11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5 M. ĐUNĐEK 16,5+16,5+24,5+16,5+16,5+16,5+16,5+24,5

M. DUGI

16+16+16+16+16+16+16+8

S. FURDI

21+21+13+21+13+21+13+21

I. DELONGA HABEK 23+23+23+23+23+23+23+23 T. ZADRAVEC

22,5+14,5+22,5+14,5+22,5+14,5+22,5+14,5

Page 31: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

30

raz/gr 31.X.-05.XI. 07.-12.XI. 14.-19.XI. 21.-26.XI. 28.XI.-03.XII. 05.-10.XII. 12.-17.XII. 19.-24.XII. P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S P U S Č P S

13. III.A

1.g

14. III.A

2.g

15. III.A

3.g

16. III.B

1.g

17. III.B

2.g

18. III.B

3.g

19. IV. A

1.g

20. IV. A

2.g

21. IV. A

3.g

22. V. A

1.g

P P

Z V

P

P

Z

V Z

V

23. V. A

2.g K

Z V

K

Z V

Z V

K

Z V

P P

P

P

Z

V Z

V

24. V. A

3.g P

P

K

Z V

K

K

K

Z V

K

Legenda:

B. BUNIĆ

11,5+11,5,+11,5+6,5+14,5+14,5+14,5+14,5

M. ĐUNĐEK

16,5+16,5+11,5+16,5+24,5+16,5+16,5+16,5

M. DUGI

8+16+16+16+21+16+16+16

S. FURDI

13+13+18+18+18+18+18+18

I. DELONGA HABEK

23+23+23+23+18+23+23+23

T. ZADRAVEC

14,5+22,5+14,5+22,5+14,5+22,5+14,5+22,5

Page 32: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

31

Fizioterapeutski/a tehničar/ka

Razred Predmet

Ukupan

broj

učenika

Broj

učenika

u grupi

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnje Vježbe izvodi

1.d

Uvod u

rehabilitaciju 20 10 1 + 1 70

Ksenija

Janjušević,

bacc.fiz.

Vjekoslav

Pokos, bacc.fiz

Osnove zdravstvene

njege 20 10 0,5 + 0,5 35

3.d

Osnove

kineziologije 28 14 2 + 2 140

Masaža 28 14 2 + 2 140

Kineziterapija 28 14 3 + 3 210

Fizikalna terapija 28 14 2 + 2 140

4.c

Masaža 28 14 3 + 3 192

Kineziterapija 28 14 4 + 4 256

Fizikalna terapija 28 14 2 +2 140

Farmaceutski/a tehničar/ka

Razred Predmet

Ukupan

broj

učenika

Broj

učenika

u grupi

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnje Vježbe izvodi

2.d

Analitička kemija 24 12 2 + 2 140 Mr.sc. Tamara

Brezničar-Talan,

prof. mentor

Dragana Hac,

bacc.med.lab.diagn.

Biljana Fundak-

Bihar, mag.

farmacije

Arijana Rušnjak,

mag. farmacije

Marija Novak,

Medicinska

mikrobiologija 24

12

1 + 1

70

4.d

Farmaceutska

kemija s

farmakologijom

28 14 2 + 2 128

Botanika s

farmakognozijom 28 14 1 + 1 64

Farmaceutska

tehnologija s

kozmetologijom

28 14 4 + 4 256

Page 33: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

32

Kemija prehrane 28 14 1 + 1 64 mag. farmacije

Nataša Bosilj,

dipl.ing.

prehrambene

tehnologije

Industrijska

proizvodnja lijekova 28 14 2 + 2 128

Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka

Razred Predmet

Ukupan

broj

učenika

Broj

učenika u

grupi

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnje Vježbe izvodi

1.c

Osnove

zdravstvene struke

24

12

0,5 + 0,5

35

Štefanija

Munivrana,

Nataša Vuković,

mag.med.bioch.,

prof. savjetnik

Marija Krajnik,

prof. biologije i

kemije

Dragana Hac,

bacc.med.lab.diagn.

Uvod u

laboratorijski rad 24 12 1,5 + 1,5 105

Analitička kemija 24 12 1,5 + 1,5 105

3.c

Instrumentalne

metode 23 12 + 11 0,5 + 0,5 35

Medicinska

biokemija 23 12 + 11 3 + 3 210

Mikrobiologija i

parazitologija 23 12 + 11 2 + 2 140

Laboratorijska

hematologija 23 12 + 11 2 + 2 140

Page 34: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

33

Dentalni/a tehničar/ka

Razred Predmet Ukupan

broj

učenika

Broj

učenika

u grupi

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnje

Vježbe izvodi

2.b

Laboratorijska

protetika − vježbe

23 12 + 11 5 + 5 320

Ariana

Bregović,

zubotehničar

Marija

Topčagić,

zubotehničar

4.b 24 12 19 + 19 1216

Sanitarni/a tehničar/ka

Razred Predmet Ukupan

broj

učenika

Broj

učenika

u grupi

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnje

Vježbe izvodi

2.c

Analitička kemija 19 10 + 9 1,5 + 1,5 105

Mr.sc. Tamara

Brezničar-Talan,

prof. mentor

Dragana Hac,

bacc.med.lab.diagn. Mikrobiologija 19 10 + 9 2 + 2 140

Page 35: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

34

4. STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA NASTAVNIKA I

STRUČNIH SURADNIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

NAPOMENA:

Pregled strukture zaduženja nastavnika i stručnih suradnika nalazi se u stručnoj službi

Medicinske škole Varaždin.

Page 36: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

35

5. ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA ŠKOLE

5.1. Kalendar događanja u školskoj godini 2016./2017.

DOGAĐAJ

DATUM I VRIJEME

ODRŽAVANJA MJESTO

Prvi dan nastave u šk. god. 2016./2017.

5. rujna 2016.

Jutarnja smjena – 7,30 sati

Poslijepodnevna – 13,30 sati Medicinska škola

Varaždin Svjetski dan nastavnika 5. listopada 2016.

Završetak nastave u prvom polugodištu šk.

god. 2015./16. 23. prosinca 2016.

Sjednice razrednih vijeća za I., II., III., IV. i

V. razrede

Nastavničko vijeće

28. prosinca 2016.

I. raz. – 8,00 sati

II. raz. – 9,00 sati

III. raz. – 10,00 sati

IV. raz. – 11,00 sati

V. raz – 12,00

NV – 13,00

Medicinska škola

Varaždin

Druženje djelatnika škole uz prigodnu večeru 30. prosinca 2016.

Inventarske komisije 2. – 5. siječnja 2017. Medicinska škola

Varaždin Stručno usavršavanje nastavnika 9. – 13. siječnja 2017.

Posjet škole HNK –u proljeće 2017. Zagreb

Završni rad 24. – 29. travnja 2017.

Medicinska škola

Varaždin

Dan škole i Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja 2017.

Završetak nastave za maturalne razrede 19. svibnja 2017.

Sjednice razrednih vijeća za IV. i V. razrede

Nastavničko vijeće 23. svibnja 2017.

Pomoć u učenju za učenike završnih razreda

koji nisu s pozitivnom ocjenom završili

nastavnu godinu

29. svibnja – 2. lipnja 2017.

Medicinska škola

Varaždin

Page 37: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

36

Jesenski popravni rok za završne razrede 21. – 22. kolovoza 2017.

Početak državne mature 6. lipnja 2017.

Medicinska škola

Varaždin

Završetak nastave za I., II. i III. razrede 14. lipnja 2017.

Sjednice razrednih vijeća za I., II., III.

Nastavničko vijeće

19. lipnja 2017.

I. raz. – 8,00 sati

II. raz. – 9,00 sati

III. raz. – 10,00 sati

IV. raz. – 11,00 sati

NV – 12,00

Maturalna večera 16. lipnja 2017. Hotel „Turist“

Svečana podjela svjedodžbi 30. lipnja 2017. u 10 sati HNK Varaždin

Pomoć u učenju za učenike I., II., III. i IV.

razreda koji nisu s pozitivnom ocjenom

završili nastavnu godinu

Popravni rok za razrede I., II., III. i IV.

19. – 23. lipnja 2017.

21. – 22. kolovoza 2017.

Medicinska škola

Varaždin

Prijave i upisi za prve razrede lipanj i srpanj 2017.

Sjednica Nastavničkog vijeća 11. srpnja 2017.

Jednodnevna stručna ekskurzija djelatnika

škole između 10. i 12. srpnja 2017.

Početak godišnjeg odmora za djelatnike 13. srpnja 2017.

Sjednica Nastavničkog vijeća 22. kolovoza 2017. Medicinska škola

Varaždin

Maturalna putovanja kolovoz 2017.

Page 38: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

37

5.2. Obilježavanje važnih datuma

30. rujna – objavljivanje Školskog kurikuluma i Vremenika završnih radova

30. rujna – donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole – Svjetski dan nastavnika –

opraštaj od nastavnika koji su otišli u starosnu mirovinu

30. prosinca – zajednička večera povodom božićnih i novogodišnjih praznika

12. svibnja – Dan škole – sportske igre uz svečani program maturanata

16. lipnja – maturalna večera

30. lipnja – svečana podjela svjedodžbi u HNK Varaždin u 10 sati

11. srpnja – sjednica nastavničkog vijeća

12. srpnja – jednodnevni izlet djelatnika škole

13. srpnja – početak godišnjeg odmora za djelatnike škole

22. kolovoza – sjednica nastavničkog vijeća

Državni praznici i vjerski blagdani u školskoj godini 2016./2017.

8. listopada - Dan neovisnosti

1. studenog - Svi sveti

25. prosinca - Božić

26. prosinca - Sv. Stjepan

1. siječnja - Nova godina

6. siječnja - Sveta tri kralja

16. travnja - Uskrs

17. travnja - Uskrsni ponedjeljak

1. svibnja - Praznik rada

15. svibnja - Tijelovo

22. lipnja - Dan antifašističke borbe

25. lipnja - Dan državnosti

5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

15. kolovoza - Velika Gospa

Page 39: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

38

5.3. Orijentacijski kalendar završnih ispita

Razredni odjel: 5.a

Smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA (ZR) šk.god. 2016./17.

OBAVEZE - VEZANE UZ ZR do nadnevka/

nadnevak

PRIMJEDBE

OSOBE/ početak

1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05.X.

2. Vremenik ZR na oglasnoj ploči i na net stranici 05. X.

3. Upoznati učenike s postupkom i vremenikom ZR 15. X.

4. Predlaganje i prihvaćanje tema za ZR 20. X.

5. Biranje (užeg stručnog područja ) i tema za ZR od strane

učenika 31. X.

6. Određivanje mentora za izradbu ZR 20.X.

7.

Imenovanje Povjerenstva te predsjednike Povjerenstva

za izradbu i obranu ZR-a 30. XI.

8. Završetak IZRADBE završnog rada – sve skupine

( grupe) 24.IV.- 29.IV.

raspored sati

naknadno

(8 sati / dan/ 6 dana)

9. Prijava Obrane ZR –a od strane učenika

( Prijavnica) - za ljetni rok 02.V. 2017.

10. Urudžbirati pisani dio izradbe ZR –a

( predati u urudžbeni zapisnik ) 19. V.

najkasnije 19.05.

11. Završetak nastave 19. V.

12.

OBRANA ZR ( grupe prema stručnom području) : sati početak

„Zdravstvena njega bolesnika na kirurškom odjelu“ 30. V. 08.00 sati

„Zdravstvena njega bolesnika na internom odjelu“ 30. V. 08.00 sati

„Zdravstvena njega bolesnika na dječjem odjelu“ 31. V. 08.00 sati

13. M A T U R E (početak) 06.06. Psihologija i

informatika

14. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu 30.VI.2017. 10.00

Uže stručno područje Mentor Povjerenstvo

1. Zdravstvena njega bolesnika na

kirurškom odjelu

1.dio gr - S. Furdi;

2.dio gr. – M.

Đunđek

1. S. Furdi – pred.; S. Sklepic; M.

Đunđek

2. M. Đunđek-pred., S. Sklepić; S. Furdi

2. Zdravstvena njega bolesnika na

internom odjelu

1.dio gr.- B. Bunić;

2.dio gr. – I. Delonga

Habek

1. B. Bunić-pred.; Delonga Habek; N. Č

retni

2. Delonga Habek- pred.; N. Čretni, B.

Bunić

3.

Zdravstvena njega bolesnika na

dječjem odjelu

1.dio gr. - T.

Zadravec;

2.dio gr. – M. Dugi

1. T. Zadravec- pred.; M. Dugi; M.

Đunđek

2. M. Dugi – pred., T. Zadravec; M.

Đunđek

Page 40: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

39

Razredni odjel: 4.b

Smjer: Dentalni/a tehničar/ka

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA šk.god. 2016./17.

OBAVEZE - VEZANE UZ ZR do datuma/datum

Primjedbe

osobe/početak

1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05.10.2016.

2. Vremenik ZR na oglasnoj ploči i na web stranici 05.10.2016.

3. Upoznati učenike s postupkom i vremenikom ZR 14.10.2016.

4. Predlaganje i prihvaćanje tema ZR 20.10.2016.

5. Biranje tema za ZR od strane učenika 31.10.2016.

6. Određivanje mentora za izradu ZR 20.10.2016.

7. Imenovanje Povjerenstva i predsjednika Povjerenstva

za izradu i obranu ZR-a 31.10.2016.

8. Početak i završetak IZRADE ZR- sve grupe 27.03.2017.-

03.04.2017.

9. Prijava Obrane ZR-a od strane učenika (prijavnica) za

ljetni rok 01.04.2017.

10. Urudžbirati pisani dio izrade ZR-a (predati u urudžbeni

zapisnik) 17.05.2017.

11. Završetak nastave 19.05.17.

12. OBRADA ZR (prema stručnom području)

Osnove dentalne medicine

Dentalno asistiranje

Oprema i materijali u dentalnoj medicini

31.05.2017.

Početak(sati)

09.00

10.30

12.30

13. MATURE (početak) 06.06.2017.

14. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu 30.06.17.

Uže stručno područje Mentor Povjerenstvo

1. Laboratorijska fiksna

protetika

1. dr.sc. Danijela Vrček,

dr.med.dent.

2. Arijana Beriša

1. dr.sc. Danijela Vrček, dr.med.dent.

2. Marija Topčagić

3. Arijana Beriša

2. Laboratorijska mobilna

protetika

1. dr.sc. Danijela Vrček,

dr.med.dent.

2. Marija Topčagić

1. dr.sc. Danijela Vrček, dr.med.dent.

2. Arijana Beriša

3. Marija Topčagić

Page 41: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

40

Razredni odjel: 4.c

Smjer: Fizioterapeutski/a tehničar/ka

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA (Z) šk.god. 2016./17.

OBAVEZE - VEZANE UZ ZR do nadnevka/

nadnevak

PRIMJEDBE

OSOBE/ početak

1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05.X.

2. Vremenik ZR na oglasnoj ploči i na net stranici 05. X.

3. Upoznati učenike s postupkom i vremenikom ZR 15. X.

4. Predlaganje i prihvaćanje tema za ZR 20. X.

5. Biranje (užeg stručnog područja ) i tema za ZR od strane

učenika 31. X.

6. Određivanje mentora za izradbu ZR 20.X.

7.

Imenovanje Povjerenstva te predsjednike Povjerenstva

za izradbu i obranu ZR-a 30. XI.

8. Završetak IZRADBE završnog rada – sve skupine

( 2 grupe x 2

dana)

1.gr 24.IV.-

25.IV.

2.gr 26.IV.-

27.IV.

raspored sati

naknadno

9. Prijava Obrane ZR –a od strane učenika

( Prijavnica) - za ljetni rok 02.V. 2017.

10. Urudžbirati pisani dio izradbe ZR –a

( predati u urudžbeni zapisnik ) 19. V.

najkasnije 19.05.

11. Završetak nastave 19. V.

12.

OBRANA ZR ( grupe prema stručnom području) : sati početak

Fizioterapija u neurologiji 30. V. 08.00 sati

Fizioterapija u ortopediji 30. V. 10.00 sati

Fizioterapija u reumatologiji i traumatologiji 30. V. 13.00 sati

13. M A T U R E (početak) 06.06. Psihologija i

informatika

14. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu 30.VI.2017. 10.00

Uže stručno područje Mentor Povjerenstvo

1. Fizioterapija u neurologiji

Vjekoslav Pokos

V. Pokos – pred.; D. Ivanković;

K. Janjušević

2. Fizioterapija u ortopediji

Vjekoslav Pokos

V. Pokos – pred.; D. Ivanković;

K. Janjušević

3.

Fizioterapija u reumatologiji i

traumatologiji

Ksenija Janjušević

K. Janjušević – pred.; D. Ivanković;

V. Pokos

Page 42: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

41

Razredni odjel: 4.d

Smjer: Farmaceutski/a tehničar/ka

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA (ZR)

OBAVEZE - VEZANE UZ ZR DO

NADNEVKA

PRIMJEDBE

i/ili ZADUŽENE

OSOBE

1. Školski odbor donosi vremenik ZR 05. X.2016.

2. Vremenik ZR na oglasnoj ploči i na net stranici 05. X.

3. Upoznati učenike s postupkom i vremenikom ZR 15. X.

4. Predlaganje i prihvaćanje tema za ZR 20. X.

5. Biranje (užeg stručnog područja i) tema za ZR od strane

učenika 31. X.

6. Određivanje mentora za izradbu ZR 20.X.

7.

Imenovanje Povjerenstva te predsjednike Povjerenstva

za izradbu i obranu ZR-a 30. XI.

8. Završetak IZRADBE završnog rada - I. grupa 24.IV. – 25.IV.

Grupe određuje

mentor.

Početak u 7.30

9. Završetak IZRADBE završnog rada – II. grupa 26. - 27. IV. Početak u 7.30

10. Završetak IZRADBE završnog rada - III. grupa 28. – 29. IV. Početak u 7.30

11. Urudžbirati pisani dio izradbe ZR –a

( predati u urudžbeni zapisnik ) 19.05.

12. Prijava Obrane ZR –a od strane učenika

( Prijavnica) - za ljetni rok 02.V. 2017.

13. Završetak nastave 19. V. 2017.

14. OBRANA završnog rada – 1. grupa

30.V.

- početak u 08.00

sati

- odrediti skupine

15 OBRANA završnog rada – 2. grupa

30.V.

- početak u 11.00

sati

- odrediti skupine

16 OBRANA završnog rada – 3. grupa

31.V.

- početak u 14.00

sati

- odrediti skupine

17. Uručivanja svjedodžbi o završnom radu 30.VI. 10 sati HNK Vž

Uže stručno područje Mentor Povjerenstvo

1 Farmaceutska tehnologija s

kozmetologijom

Marija Novak

Arijana Rušnjak

B. Fundak-Bihar

1. Marija Novak, predsj.

2. Arijana Rušnjak, član

3. Biljana Fundak-Bihar, član

2

Botanika s farmakognozijom

Arijana Rušnjak

1. Arijana Rušnjak, predsj.

2. Marija Novak, član

3. Biljana Fundak-Bihar, član

3 Farmaceutska kemija s

farmakologijom

B. Fundak-Bihar

1. Biljana Fundak-Bihar, predsj.

2. Marija Novak, član

3. Arijana Rušnjak, član

Page 43: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

42

5.4. Kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnom roku

2016./2017.

Datum Ispit Vrijeme početka

ispita

6. lipnja Psihologija 9.00

Informatika 14.00

7. lipnja Kemija 9.00

Sociologija 14.00

8. lipnja Politika i gospodarstvo 9.00

Logika 14.00

9. lipnja Biologija 9.00

Francuski jezik A i B 14.00

12. lipnja Likovna umjetnost 9.00

Španjolski jezik A i B 14.00

13. lipnja Fizika 9.00

Povijest 14.00

14. lipnja

Njemački jezik A i B

(oba dijela ispita) 9.00

Filozofija 14.00

16. lipnja Engleski jezik A i B

(oba dijela ispita) 9.00

19. lipnja Hrvatski jezik A i B (esej) 9.00

20. lipnja Hrvatski jezik A i B (test) 9.00

Etika 14.00

21. lipnja Geografija 9.00

Talijanski jezik A i B 14.00

23. lipnja Glazbena umjetnost 9.00

Vjeronauk 14.00

26. lipnja Matematika A i B 9.00

27. lipnja

Materinski jezici nacionalnih

manjina (esej) 9.00

Grčki jezik 14.00

28. lipnja

Materinski jezici nacionalnih

manjina (test) 9.00

Latinski jezik A i B 14.00

Prijave: od 1.12.2016. do 1.2.2017.

Objava rezultata: 12.7.2017.

Rok za prigovore: 14.7.2017.

Konačna objava rezultata: 17.7.2017.

Podjela potvrda: 20.7.2017. (u školi)

Page 44: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

43

5.5. Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku

2016./2017.

Datum Ispit Vrijeme početka

ispita

23. kolovoza Logika 9.00

Glazbena umjetnost 14.00

24. kolovoza Etika 9.00

Geografija 14.00

25. kolovoza Sociologija 9.00

Filozofija 14.00

28. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih

manjina (esej) 9.00

Grčki jezik

Latinski jezik A i B 14.00

29. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih

manjina (test) 9.00

Francuski jezik A i B 14.00

30. kolovoza Hrvatski jezik A i B (esej) 9.00

Likovna umjetnost 14.00

31. kolovoza Hrvatski jezik A i B (test) 9.00

Talijanski jezik A i B 14.00

1. rujna

Engleski jezik A i B

(oba dijela ispita) 9.00

Povijest 14.00

4. rujna Matematika A i B 9.00

Španjolski jezik A i B 14.00

5. rujna

Njemački jezik A i B

(oba dijela ispita) 9.00

Kemija 14.00

6. rujna Biologija 9.00

Psihologija 14.00

7. rujna Fizika 9.00

Politika i gospodarstvo 14.00

8. rujna Informatika 9.00

Vjeronauk 14.00

Prijave: u kolovozu nakon ljetnog roka

Objava rezultata: 13.9.2017.

Rok za prigovore: 15.9.2017.

Konačna objava rezultata: 19.9.2017.

Podjela potvrda: 21.9.2017. (u školi)

Page 45: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

44

6. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE

Ciljevi: svijest učenika o društvenim zbivanjima, podsjećanje na važne događaje i ljude

koji su obilježili povijest

Namjena: suradnički rad nastavnika i učenika, rad u timu

oplemenjivanje prostora i života škole

Nositelji: nastavnici prema dogovoru, najčešće razrednici, stručni suradnici,

ravnateljica, učenici

Način realizacije:

Određene datume obilježit ćemo na satu razrednika, u okviru nastavnih

predmeta, kroz događanja u knjižnici škole ili organizirano za sve učenike

putem predavanja, razgovora, postera, izložbi, gostovanja, kreativnih radionica,

određenih posjeta, uključivanja u događanja u gradu i sl.

Vremenik:

10.9. Svjetski dan prve pomoći

21.9. Međunarodni dan mira (UN)

22.9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

27.9. Svjetski dan srca

1.10. Međunarodni dan starijih osoba

2.10. Međunarodni dan nenasilja

4.10. Svjetski dan zaštite životinja

5.10. Svjetski dan nastavnika

6.10. Međunarodni dan djeteta /DND/

8.10. Dan neovisnosti RH

15.10. Dan bijelog štapa (Svjetski dan slijepih)

20.10. Svjetski dan jabuke

24.10. Dan Organizacije UN-a

26.10. Međunarodni dan školskih knjižnica

31.10. Međunarodni dan štednje

1.11. Svi sveti

14.11. Svjetski dan šećerne bolesti (dijabetesa)

16.11. Međunarodni dan snošljivosti (tolerancije)

18.11. Dan sjećanja na Vukovar

Page 46: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

45

20.11. Dan djetetovih prava

25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (UN)

25.11. Dan srednjoškolaca

1.12. Dan borbe protiv AIDS-a

3.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom

10.12. Dan čovjekovih prava (UN)

11.12. Dan UNICEF-a

Prosinac: blagdani uoči Božića i Božić

15.1. Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

27.1. Dan sjećanja na Holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti

4.2. Svjetski dan borbe protiv raka

11.2. Svjetski dan bolesnika

14.2. Valentinovo

21.2. Međunarodni dan materinskog jezika (UNESCO)

22.2. Dan ružičastih majica - protiv nasilja u školama

8.3. Međunarodni dan žena (UN)

11.3. Dani hrvatskoga jezika (11. do 17.3.)

21.3. Međunarodni dan borbe za uklanjanje rasne diskriminacije

21.3. Svjetski dan pjesništva

21.3. Dan darovitih učenika

22.3. Svjetski dan voda

24.3. Svjetski dan tuberkuloze

1.4. Dan borbe protiv alkoholizma

7.4. Svjetski dan zdravlja

13.4. Dan sjećanja na žrtve Holokausta

22.4. Dan hrvatske knjige

22.4. Dan planeta Zemlje

23.4. Svjetski dan knjige i autorskog prava

1.5. Praznik rada

5.5. Dan Vijeća Europe

Page 47: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

46

8.5. Tjedan Crvenog križa

8.5. Majčin dan

9.5. Dan Europe, Dan pobjede nad fašizmom u Europi

11.5. Svjetski dan pisanja pisama

12.5. Međunarodni dan medicinskih sestara (sestrinstva)

14.5. Majčin dan

15.5. Međunarodni dan obitelji

25.5. Svjetski dan sporta

31.5. Svjetski dan nepušenja

5.6. Svjetski dan okoliša

Troškovnik: Troškovi izrade postera, izložbi, predavanja i radionica (snosi škola).

Page 48: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

47

7. ZDRAVSTVENI ODGOJ

Zdravstveni odgoj Medicinska škola Varaždin provodi prema popisu tema u

Priručniku za zdravstveni odgoj za nastavnike i stručne suradnike u srednjoj školi. Nositelji

su razrednici, stručna služba škole i vanjski stručnjaci iz različitih područja. Pojedine teme

raspoređene su prema modulima, prilagođene dobi/razredu učenika, a realizirat će se u

skladu s planiranim vremenom na satima razredne zajednice. Uvrštene su u plan i program

rada pojedinog razrednog odjela. Zdravstveni odgoj svojim cjelokupnim sadržajem ostvaruje

ciljeve školskih programa prevencije vršnjačkoga nasilja i prevencije ovisnosti.

Prvi razred

MODUL TEMA PREDAVAČ SATI PLANIRANO

VRIJEME

Živjeti zdravo

Prehrambeni stilovi razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Nova škola -

planiranje učenja pedagoginja 1 listopad 2016.

Vrijednosti izbora

životnog stila razrednici 1

prema planu rada

razrednika

Prevencija

nasilničkog

ponašanja

Prevencija nasilja u

različitim

okolnostima

psihologinja 1 studeni 2016.

Neprimjerene

pojavnosti u školi i

okolini

razrednici 1 prosinac 2016.

Prevencija

ovisnosti

Alkohol, cigarete i

droge - utjecaj na

pojedinca, obitelj i

zajednicu

MUP 1

prema dogovoru

(veljača - travanj

2017.)

Rizična ponašanja i

posljedice na

obrazovanje te na

profesionalni razvoj i

karijeru

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Spolna/rodna

ravnopravnost i

odgovorno

spolno ponašanje

Razvijanje vještina

potrebnih za

odgovorno spolno

ponašanje I

školska liječnica, HZJZ 1 prema dogovoru

Razvijanje vještina

potrebnih za

odgovorno spolno

ponašanje II

psihologinja 1 prema dogovoru

Komuniciranje u vezi psihologinja 1 siječanj 2017.

Medijski prikaz

spolnosti pedagoginja 1 studeni 2016.

Page 49: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

48

Drugi razred

MODUL TEMA PREDAVAČ SATI PLANIRANO

VRIJEME

Živjeti zdravo

Dodaci prehrani razrednici 1 veljača 2017.

Posljedice uzimanja

lijekova i drugih

sredstava po

mentalno zdravlje

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Kako koristim

slobodno vrijeme? razrednici 1

prema planu rada

razrednika

Prevencija

nasilničkog

ponašanja

Neprimjerene

pojavnosti u školi i

okolini

razrednici / stručnjaci

Obiteljskog centra ili

Crvenog križa

1 prema dogovoru

Kultura škole razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Prevencija

ovisnosti

Kockanje i klađenje

adolescenata i mladih

- rizici i šanse

pedagoginja 1 studeni 2016.

Utjecaj medija i

vršnjaka na korištenje

sredstava ovisnosti

pedagoginja 1 siječanj 2017.

Spolna/rodna

ravnopravnost i

odgovorno

spolno ponašanje

Razvijanje vještina

potrebnih za spolno

odgovorno ponašanje

III

psihologinja 1 listopad 2016.

Razvijanje vještina

potrebnih za spolno

odgovorno ponašanje

IV

psihologinja 1 studeni 2016.

Spolno/rodno nasilje

i nasilje u vezama I psihologinja 1 ožujak 2017.

Spolno/rodno nasilje

i nasilje u vezama II psihologinja 1 travanj 2017.

Treći razred

MODUL TEMA PREDAVAČ SATI PLANIRANO

VRIJEME

Živjeti zdravo

Pravilna prehrana

kod povećanih umnih

i tjelesnih napora

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Donošenje životnih

odluka u različitim

životnim situacijama

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Planiranje budućnosti psihologinja 1 prosinac 2016.

Prevencija

nasilničkog

ponašanja

Prevencija nasilja i

nasilničkog

ponašanja u

različitim

okolnostima - u vezi,

sportu...

pedagoginja 1 travanj 2017.

Page 50: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

49

Neprimjerene

pojavnosti razrednici 1

prema planu rada

razrednika

Prevencija

ovisnosti

Alkohol i promet MUP, prometna policija 1 travanj 2017.

Utjecaj sredstava

ovisnosti na društveni

i profesionalni život

te karijeru

psihologinja 1 siječanj 2017.

Prevencija rizičnih

ponašanja -

maturalno putovanje*

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Spolna/rodna

ravnopravnost i

odgovorno

spolno ponašanje

Razvijanje vještina

potrebnih za

odgovorno spolno

ponašanje V

psihologinja 1 veljača 2017.

Brak, roditeljstvo i

obitelj* pedagoginja 1 ožujak 2017.

Stereotipi o spolnosti,

spolno zdravlje i

spolna prava

pedagoginja 1 prosinac 2016.

Stigmatizacija i

diskriminacija

seksualnih manjina

pedagoginja 1 veljača 2017.

* osim 3.a

Četvrti razred

MODUL TEMA PREDAVAČ SATI PLANIRANO

VRIJEME

Živjeti zdravo

**

Informacije o

zdravlju i njihova

kritička interpretacija

(oglašavanje i

marketing)

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Višedimenzionalni

model zdravlja razrednici 1

prema planu rada

razrednika

Prevencija

ovisnosti

Utjecaj sredstava

ovisnosti na društveni

i profesionalni život

te karijeru**

psihologinja 1 siječanj 2017.

Prevencija rizičnih

ponašanja -

maturalno

putovanje***

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Spolna/rodna

ravnopravnost i

odgovorno

spolno ponašanje

Brak, roditeljstvo i

obitelj*** pedagoginja 1 ožujak 2017.

** osim 4.a

*** samo 4.a

Page 51: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

50

Peti razred

MODUL TEMA PREDAVAČ SATI PLANIRANO

VRIJEME

Živjeti zdravo

Informacije o

zdravlju i njihova

kritička interpretacija

(oglašavanje i

marketing)

razrednici 1 prema planu rada

razrednika

Višedimenzionalni

model zdravlja razrednici 1

prema planu rada

razrednika

Page 52: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

51

8. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Popis aktivnosti u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja u Medicinskoj školi

Varaždin:

1. Građanski odgoj i obrazovanje − u Medicinskoj školi Varaždin izvodi se izborna

nastava iz nastavnog predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u 1. razredu smjera

medicinske sestre opće njege/medicinskog tehničara opće njege, u trajanju od 2 sata

tjedno, odnosno 70 sati u nastavnoj godini po razrednom odjelu.

Cilj učenja predmeta je:

- usvojiti političke, pravne i društvene pojmove (vladavina prava, ustroj vlasti,

demokracija, republika, ljudska prava)

- nabrojiti i potkrijepiti podacima najvažnije svjetske probleme i fenomene

(globalizacija, ekonomski problemi, trgovanje ljudima, terorizam)

- objasniti procese europskog ujedinjenja, globalizacije, razvoja demokracije,

normativnog uređenja prava, slobode i odgovornosti

- razvijati građanske vještine i sposobnosti

- razvijati kritičku analizu informacija iz više izvora te vještine sudjelovanja u

odgovarajućim civilnim akcijama

- razvijati tehnike za osvještavanje i oslobađanje od stereotipa i predrasuda

- poticati vjeru u učinkovitost demokratskih načela i institucija

- poticati inicijative vezane uz moć građana na pokretanje društvenih, političkih i

kulturnih promjena, samostalno ili u sklopu civilnog društva.

2. Međupredmetni sadržaji − obvezna provedba u minimalno 20 sati tijekom nastavne

godine u svim općeobrazovnim predmetima od 1. − 5. razreda.

Polazeći od činjenice da su svi nastavni predmeti izravno povezani općim pravom na

odgoj i obrazovanje svakog učenika, u svakom se od njih traži stjecanje određenih

vještina, iskazivanje stavova i formiranje vrijednosti koje u različitoj mjeri doprinose

ostvarivanju sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja. GOO se time uvodi u

međupredmetnu provedbu sa svrhom razvoja građanske kompetencije kod učenika. U

sklopu školskih stručnih aktiva, a sukladno načelima racionalizacije, integracije i

Page 53: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

52

korelacije, spomenute teme donose se na predmetnim razinama sljedećih nastavnih

predmeta: hrvatski jezik, strani jezici (engleski, njemački, latinski), matematika, kemija,

biologija, fizika, povijest, geografija, informatika, računalstvo, vjeronauk, etika,

psihologija, sociologija, politika i gospodarstvo.

3. Sadržaji na satu razredne zajednice − obvezna provedba u minimalno 5 sati od

ukupnog broja sati razredne zajednice godišnje. Planirane teme naznačene su kraticom

GOO u planu i programu rada svakog razrednog odjela. Odnose se i na aktivnosti kao što

su biranje razrednoga rukovodstva i predstavnika u vijeće učenika, na donošenje razrednih

pravila, stjecanje i vježbanje komunikacijskih vještina, na razumijevanje razreda i škole

kao zajednice učenika i nastavnika koja počiva na načelima dostojanstva svakog

pojedinca i zajedničkog rada na dobrobit svih uključenih u odgojno-obrazovni proces.

4. Provedba izvanučioničkih i izvanškolskih aktivnosti − sadržaji u trajanju od minimalno

10 sati tijekom nastavne godine, a odnose se na suradnju škole s ustanovama u lokalnoj

zajednici.

Page 54: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

53

9. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA ŠKOLE

NAPOMENA:

Godišnji planovi i programi rada nastavnika po predmetima i razrednim odjelima

dostupni su na uvid u stručnoj službi Medicinske škole Varaždin.

9.1. Plan i program rada nastavničkog i razrednih vijeća

Nastavničko vijeće

Sadržaj rada

obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i

interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole

predlaže školski kurikulum

donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa

ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine

organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu

predlaže imenovanje razrednika

predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika

odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje

srednje školske ili stručne spreme

osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje

odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene

imenuje povjerenstva za polaganje ispita

obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

Termini održavanja: određeni u kalendaru događanja u školskoj godini 2016./2017.

Nositelji: Članovi nastavničkog vijeća Medicinske škole Varaždin.

Page 55: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

54

Razredna vijeća

Sadržaj rada

skrbe o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu

skrbe o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma

utvrđuju raspored školskih i domaćih zadaća

raspravljaju, u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog

predmeta, o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio

ravnatelj

surađuju s vijećem učenika

utvrđuju prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika

surađuju s roditeljima i skrbnicima učenika

obavljaju druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

Sastaju se i raspravljaju o uspjehu učenika najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i

više.

Termini održavanja: određeni u kalendaru događanja u školskoj godini 2016./2017.

Nositelji: Članovi razrednih vijeća Medicinske škole Varaždin.

Page 56: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

55

9.2. Plan i program rada stručnih aktiva

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA

HRVATSKOGA JEZIKA

Članovi stručnog vijeća: Valentina Habunek, prof., Martina Hranj, prof., Sunčica Podoreški, prof. i

Nataša Sajko, prof. savjetnica

Sadržaj rada Ciljevi i zadaci Nositelj

aktivnosti

Sociološki i

komunikacijski

oblici rada i

način realizacije

Vrijeme Napomena

Inicijalna provjera

znanja iz Hrvatskog

jezika

- provesti inicijalnu

provjeru znanja

- raščlaniti inicijalnu

provjeru znanja i

statistički obraditi

podatke

- izvijestiti voditelja

županijskog stručnog

vijeća profesora

hrvatskog jezika o

rezultatima inicijalne

provjere znanja

- voditeljica

vijeća, nastavnice

u prvim razredima

- razgovor - rujan

1. sastanak stručnog

vijeća nastavnica

hrvatskoga jezika

- dogovoriti se o

zajedničkom

djelovanju vijeća

- utvrditi kriterije

vrednovanja

- dogovoriti se o

planiranju i

programiranju nastave

(korelacije, projekti)

- članice vijeća - sastanak - rujan

Nabava novih

nastavnih sredstava,

udžbenika, priručnika

i pomagala

-osuvremeniti nastavu

- pratiti suvremenu

literaturu

- voditeljica

vijeća

- sastanak,

službeno

dopisivanje (e-

pismo)

- listopad

Posjet Gradskoj

knjižnici i čitaonici

Metel Ožegović

- upoznati se s načinom

djelovanja narodne

knjižnice i čuvanjem

knjižne građe

- nastavnice u

prvim razredima

-izvanučionička

nastava

- listopad

/studeni

Za vrijeme

Dana hrvatske

knjige

Rad u Centru

izvrsnosti za Hrvatski

jezik Varaždinske

županiije

- planirati rad s

učenicima polaznicima

CIH-a

-informirati učenike o

mogućnostima

sudjelovanja u radu

Centra

-nastavnice

Podoreški i Sajko

-mentorski rad -listopad -

ožujak

U organizaciji

Varaždinske

županije

Page 57: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

56

Slobodne aktivnosti - organizirati i planirati

dodatni i dopunski

mentorski rad s

nadarenim i

motiviranim učenicima

u dramskoj, jezičnoj i

novinarskoj skupini

-osmisliti program rada

slobodnih aktivnosti

- iskazati potrebe za

izvođenje planiranih

slobodnih aktivnosti

(materijali, pomagala)

- prema

godišnjem

zaduženju

-izravni nastavni

rad s učenicima,

izvanučionička

nastava

- listopad -

lipanj

Uređivanje zidnih

ormarića i panoa te

mrežnih školskih

novina

- poticati zanimanje za

hrvatski jezik i

književnost, važne

događaje i osobe iz

hrvatskoga kulturnoga

života vezane uz

nastavu Hrvatskoga

jezika

- promicati učeničku

kreativnost i predstaviti

učeničke radove

nastale u redovitoj

nastavi i

izvannastavnim

aktivnostima

- prema

dogovorenom

rasporedu:

Podoreški, Sajko,

Hranj, Habunek

- svaka nastavnica

zadužuje se za

dva mjeseca od

listopada do

svibnja, a rujan i

lipanj uređuje se s

najuspjelijim

radovima ili

plakatima

- razgovor - listopad -

lipanj

Posjet kazališnim

predstavama

- razvijati kazališnu

kulturu učenika i

poticati kulturnu

aktivnost nastavnika

- učiti o kazališnim

vrstama

- povezati znanje o

drami kao književnome

rodu s dramom kao

scenskom umjetnošću

- razgovarati se s

kazališnim djelatnicima

(glumcima,

redateljima,

kostimografima i dr.)

- nastavnice Sajko

i Podoreški

- izvanučionička

nastava

-prema

rasporedu

kazališnih

kuća u

Varaždinu i

Zagrebu

Obavezan

odlazak je u

HNK Zagreb u

ožujku ili

travnju, a

ostali su

prema

učeničkim

mogućnostima

i interesu te

ponudama

HNK

Varaždin,

planira se i

posjet Noći

kazališta u

studenom

Božićna priredba za

djecu zaposlenika

- unaprijediti odnose

učenika i nastavnika

- predstaviti rad

polaznika dramske

skupine

- nastavnica

Podoreški

- školska

priredba

- prosinac

Školsko natjecanje iz

hrvatskoga jezika i

školska smotra

LiDraNO

- organizirati i provesti

školsko natjecanje i

prijaviti učenike za

daljnja natjecanja i

smotre županijskome

prosudbenom

povjerenstvu

- školsko

povjerenstvo

(prema rješenju)

za natjecanja i

smotre

- nastavnice –

mentorice

učenicima (prema

prijavi)

- županijska

smotra i

natjecanje

- siječanj

Page 58: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

57

Sudjelovanje na

međužupanijskome

stručnom vijeću

- stručno se usavršavati

prema Katalogu

stručnih skupova

AZOO

- sudjelovati u

radionicama

- članice vijeća - interaktivna

predavanja,

radionice

- siječanj

2. sastanak stručnog

vijeća nastavnica

hrvatskoga jezika

- dogovoriti se za

pripremu i provedbu

školskih natjecanja i

analizu rezultata

- diseminirati znanja i

vještine stečene na

županijskih i

međužupanijskih

stručnim vijećima

- voditeljica

vijeća

- sastanak - veljača

Županijska natjecanja

iz Hrvatskoga jezika i

smotri LiDraNO

- sudjelovati u radu

županijskih ispitnih

povjerenstava

- sudjelovati na

natjecanjima kao

nastavnik mentor

- prema

rješenjima

- prema ljestvici

poretka

- sastanak,

natjecanje, rad

ispitnoga

povjerenstva

- ožujak

Predavanje u školskoj

knjižnici vezano uz

Dane hrvatskoga

jezika

- održati predavanje za

učenike i nastavnike o

uporabi hrvatskoga

jezika u povodu Dana

hrvatskoga radi

promicanja svijesti o

potrebi uporabe

standardnoga jezika u

obrazovnim i javnim

situacijama

- voditeljica

vijeća

-ogledni sat /

predavanje

- ožujak Predavanje će

biti otvoreno

za sve

zainteresirane

učenike,

nastavnike i

roditelje

3. sastanak stručnog

vijeća nastavnica

hrvatskoga jezika

- analizirati uspjeh

učenika na županijskim

natjecanjima i

smotrama

- dogovoriti se za

organizaciju Dana

škole i svečanu podjelu

svjedodžbi u HNK-a

- dogovoriti se o

obveznim udžbenicima

za novu školsku

godinu, ispuniti

obrasce za MZOS RH i

Agenciju za odgoj i

obrazovanje RH (1.

razred)

-voditeljica vijeća - sastanak - travanj

Dan škole - organizirati vođenje

priredbe za maturante

- pripremiti radionice u

dogovoru s učenicima

-prema zaduženju

(Hranj)

- radionice

- razgovor

- svibanj

Page 59: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

58

Terenska i

izvanučionička

nastava

- pripremiti i

organizirati terensku

nastavu prema

pravilniku o

ekskurzijama

-provjeriti i vrednovati

stečena znanja, vještine

i stavove nakon

terenske nastave

-prema

godišnjemu planu

rada nastavnika

-terenska i

izvanučionička

nastava

- listopad -

lipanj

4. sastanak stručnog

vijeća nastavnica

hrvatskoga jezika

- analizirati rad tijekom

nastavne godine

- dogovoriti se o načinu

održavanja produžene

nastave i popravnih

ispita

- dogovoriti se o popisu

obavezne lektire za

sljedeću nastavnu

godinu

- voditeljica

vijeća

- članice vijeća

-sastanak - lipanj

Međužupanijsko

stručno vijeće ili

Simpozij nastavnika

hrvatskoga jezika

- Stručno se usavršavati

i stjecati nova znanja i

vještine potrebne za

osuvremenjivanje

nastave hrvatskoga

jezika

-članice vijeća - predavanja,

radionice

- lipanj/srpanj

Ili prema

katalogu

stručnih

skupova

Voditeljica stručnog vijeća: Nataša Sajko, prof. savjetnica

Page 60: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

59

PLAN RADA AKTIVA STRANIH JEZIKA

Članovi aktiva u školskoj godini 2016./2017.:

a) Kristina Bobek – engleski i njemački jezik

b) Zdenka Horvat – engleski i njemački jezik

c) Iva Kuhar – engleski jezik

d) Ivo Slišković – latinski jezik

Voditelj aktiva: Iva Kuhar, mag.educ.philol.angl

Zapisničar: Kristina Bobek, prof.

SADRŽAJ RADA:

RUJAN

prijedlozi aktivnosti za školski kurikulum i predaja kurikularnog plana

sastavljanje nastavnih planova prema obrascu za izradu operativnog godišnjeg plana i

programa i predaja programa

dogovor o elementima ocjenjivanja

nabava nastavnih materijala, udžbenika, časopisa

obilježavanje Europskog dana jezika

dogovor o stručnom usavršavanju

dogovor o prisustvovanju seminarima, stručnim skupovina i županijskim aktivima

izrada i provođenje inicijanih provjera znanja za prve razrede

dogovor oko izvedbe dodatne nastave iz stranih jezika (pripreme za maturu)

LISTOPAD:

analiza rezultata provedene inicijalne provjere znanja

praćenje realizacije nastave, nastavnog plana i programa kroz pisanje i provjeru dnevnih

priprema

praćenje operativnih programa i dnevnih priprema drugih nastavnih predmeta (po dogovoru s

predmetnim nastavnicima) u svrhu korelacije i izrade što kvalitetnijih programa s ciljem

motiviranja učenika

praćenje učenika slabijih sposobnosti, s teškoćama u učenju ili nedovoljnog predznanja mogu

li pratiti program, izrada prilagođenih programa za iste

nazočnost sastancima županjskih aktiva nastavnika stranih jezika

STUDENI:

osvrt na operativne planove i programe, eventualne poteškoće te rješavanje istih

redovito polaženje stručnih skupova (praćenje kataloga AZOO)

Page 61: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

60

obilježavanje i izrada plakata s učenicima (s obzirom na obrađene teme i nadolazeće blagdane)

PROSINAC:

stručno usavršavanje članova aktiva na seminarima i stručnim skupovima, sastancima Aktiva,

sudjelovanjem na Županijskim aktivima stranih jezika, suradnjom sa stručnim aktivima drugih

škola i razmjenom iskustava

analiziranje rezultata učenika postignutih u prva četiri mjeseca školovanja, te planiranje rada

za razdoblje nakon božićnih praznika

priprema učenika za školsko natjecanje

obilježavanje i izrada plakata s učenicima: Božić

SIJEČANJ:

priprema učenika za Školska natjecanja iz stranih jezika

izrada plakata s učenicima (Karneval i Valentinovo te ostalo u skladu s nastavnim gradivom)

VELJAČA:

analiza provedenih natjecanja

priprema učenika za natjecanja iz stranih jezika (županijska razina) te rad sa darovitim

učenicima s ciljem postizanja što boljih rezultata na županijskim natjecanjima

sudjelovanje učenika na Školskom natjecanju (njemački jezik)

nabava i praćenje stručne literature na stranim jezicima i praćenje noviteta u nastavi,

obrazovanju, pedagogiji, didaktici i sl.

pohađanje sastanaka županijskih stručnih vijeća

OŽUJAK:

priprema učenika za Državno natjecanje

sudjelovanje učenika na Državnom natjecanju

obilježavanje i izrada plakata s učenicina: Uskrs, St. Patrick's Day

moguće sudjelovanje na HUPE konferenciji (s obzirom na interes profesora i financijska

sredstava)

TRAVANJ:

pohađanje stručnih skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

HUPE konferencija – izvješće (u slučaju odlaska profesora)

SVIBANJ:

pripreme vezane uz Državnu maturu

izrada plakata s učenicima

obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva odnosno Dana škole te priprema radionica

Page 62: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

61

LIPANJ/SRPANJ:

provođenje Državne mature

priprema produžnih i popravnih ispita

pohađanje stručnih skupova

analiza postignutih rezultata po različitim smjerovima uz primjedbe na planove i programe

konačna analiza usklađenosti nastavnih planova i programa po razredima i profesorima te

razlozi odstupanja u svrhu poboljšanja istih za iduću školsku godinu

KOLOVOZ:

analiza ostvarenog, analiza rezultata državne mature, sastavljanje izvješća o radu aktiva u

šk.god. 2016./17. i izrada programa i plana rada aktiva na osnovi analize rada od prethodne

školske godine

Vrijeme realizacije: od 5. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017.

Page 63: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

62

PLAN RADA AKTIVA PRIRODNE SKUPINE PREDMETA

STRUČNI AKTIV PROFESORA PRIRODNE GRUPE PREDMETA

Cilj:

- organiziranje i sudjelovanje u humanitarnim akcijama (Dan jabuka 20.10., Svjetski dan borbe protiv

dijabetesa 14.11.)

- sudjelovanje u aktivnostima koje organizira Crveni križ

- sudjelovanje u aktivnostima GLOBE

- popularizacija prirodnih znanosti

Zadaci:

- motivacija učenika za pohađanje centara izvrsnosti iz biologije i kemije

- motivacija učenika za sudjelovanjem na županijskim natjecanjima iz biologije i kemije

- razvijanje empatije o ljudima u potrebi i pružanju pomoći onima kojima je pomoć potrebna

- analiza postignuća uspjeha učenika na natjecanjima, smotrama izvannastavnim aktivnostima

- suradnja sa zdravstvenim ustanovama (Opća bolnica , Domovi zdravlja, ljekarne, Zavod za javno

zdravstvo) u kojima učenici obavljaju stručnu praksu

- suradnja s ostalim institucijama koje nam pomažu u savladavanju nastavnog plana i programa za

pojedini smjer

- sudjelovanje na seminarima i stručnim usavršavanjima prema katalogu

- prenošenje ostalim kolegama u aktivu nova znanja i spoznaje stečene na stučnim usavršavanjima

- uređenje panoa u školi plakatima i drugim radovima učenika

- organizacija školskih natjecanja

- praćenje stručne literature

- analiza uspjeha učenika

Nositelj programa:

- svi članovi stručnog vijeća (Tamara Brezničar-Talan, Nataša Vuković, Marija Krajnik, Nataša Bosilj,

Dragana Hac)

Namjena:

- promoviranje učenika, nastavnika i škole kroz ostvarene rezultate na natjecanjima

- pomoći ljudima koji su u potrebi

- razvijanje osjećaja empatije kod učenika

Način vrednovanja:

- rezultati učenika na natjecanjima

Vrijeme izvođenja: nastavna godina 2016./2017.

Page 64: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

63

PLAN RADA AKTIVA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA

(Povijest, Geografija, Etika, Vjeronauk, Politika i gospodarstvo, Psihologija, Zdravstvena psihologija,

Građanski odgoj i obrazovanje, Načela poučavanja, Komunikacijske vještine, Hrvatski znakovni jezik,

Metodika zdravstvenog odgoja, Zaštita mentalnog zdravlja))

Aktiv planira ostvariti redovite mjesečne susrete i aktivnosti prema individualnom planu

usavršavanja i rada u školi na području vlastitog predmeta te u korelaciji sa srodnim predmetima.

Članovi Aktiva planiraju redovito usavršavanje na stručnim seminarima, te će o tome izvještavati

članove Aktiva na redovitim sastancima. Aktiv planira sudjelovati u svim društvenim aktivnostima

škole – obilježavanje prigodnih blagdana i događaja (Božićna predstava 12.mj., Dan škole 5. mj. i sl.).

Članovi Aktiva redovito će, prateći bitna zbivanja, uređivati panoe za koje su zaduženi. Također se

planiraju stručne ekskurzije i izleti. Svi članovi Aktiva dužni su po planu pratiti stručnu literaturu i

časopise, te će o značajnim temama i događajima održati kratko predavanje na redovitim sastancima

Aktiva.

Planirano je 35 sati rada Aktiva.

Voditelj Aktiva: Valerija Rukljić

Ciljevi:

- sudjelovanje u odgojnom i obrazovnom procesu prema mogućnostima u

skladu s planovima pojedinih predmeta

- sudjelovanje u društvenim zbivanjima škole, obilježavanju prigodnih dana

važnih za školu i gradivo pojedinih predmeta

- unutar stručnog vijeća organizirati i pratiti osobno usavršavanje profesora

Zadaci:

- planiranje rada

- planiranje odgojno-obrazovnog procesa

- uređivanje panoa, izrada plakata i prezentacija

- sukreirati školska zbivanja

- poticati na humanitarno djelovanje

- vođenje i praćenje pedagoške dokumentacije

Namjena: Provođenje odgojno-obrazovnog procesa prema kurikulumima predmeta za koje su

pojedini predavači zaduženi.

Nositelj: Svi predavači predmeta koji su dio stručnog vijeća.

Način realizacije: Kroz nastavu, izlete, uređivanje panoa, seminare, sastanke str. vijeća.

Vremenik: tijekom nastavne godine

Način

vrednovanja i

korištenje

rezultata:

Analiza uspjeha učenika po predmetima, ostvarenost plana rada.

Page 65: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

64

PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA TZK u šk. god. 2016./2017.

Ciljevi i zadaci u

svezi usavršavanja

nastavnika,

modernizacije

nastave i suradnje

s drugim aktivima

i stručnjacima

Vrijeme

Očekivani

rezultati i

usvojene

kompetencije

Metodologija

rada, način

praćenja i

odgovorna osoba

Materijalne

potrebe

Predviđeni

troškovi

Redovito stručno

usavršavanje

predviđeno planom

stručnih seminara

Stručno

usavršavanje u radu

stručnih udruga

(Udruga

kineziologa),

saveza (ŠŠSVŽ),

HRKS-a

Sudjelovanje na

sportskim

natjecanjima i

demonstracija

sportova izvan

školskog programa

Stručno

usavršavanje u

okviru

Međužupanijskog

stručnog vijeća

nastavnika TZK

srednjih škola

Županijska,

međužupanijska,

poludržavna i

državna natjecanja

u sportskim igrama

i drugim

sportovima prema

plasmanu

Prijavljivanje

mogućih projekata

(natječaji)

* tijekom

godine

* tijekom

godine

*

povremeno

* tijekom

godine

* tijekom

godine

* tijekom

godine

* unos i obrada

rezultata testiranja

u nastavi TZK

* osuvremenjivanje

odgojno-

obrazovnog procesa

u funkciji

rasterećenja

učenika

* prijedlog izmjena

i dopuna nastavnog

programa

* novi metodički

pristup nastavi

TZK

* aktualna

problematika

vezana uz nastavu

TZK

* mjesto i uloga

TZK u novoj

koncepciji odgojno-

obrazovnog sustava

* upoznavanje sa

aktualnim

sportskim

događanjima

* motiviranje i

aktivni angažman

učenika

* uvođenje IKT-a u

nastavu i rad ŠSD-a

* rad u

radionicama

* plenarni rad

* valorizacija

usvojenih

teorijskih i

praktičnih

spoznaja

* odgovorna

osoba nastavnici

TZK

* frontalni oblik

rada, individualni

oblik rada, grupni

oblik rada, složeni

motorički oblici

rada

* sportska

natjecanja

(praćenje,

sudjelovanje)

* sportska stručna

predavanja i

radionice

* plasman na

natjecanju

* prema

programu

stručnog

seminara

* ulaznice

* video i audio

materijali

* rekviziti za

provedbu

natjecanja

* oprema

nastavnika za

rad (IKT,

sportska

oprema)

* putni

troškovi,

dnevnice i

eventualno

smještaj

* aktualna

cijena video i

audio

materijala

* troškovi

takmičenja

(sok, sendvič,

prijevoz)

* potrebna

oprema za

realizaciju

Godišnjeg

plana i

programa

nastave TZK

Prisustvovanje 26.

ljetnoj školi

* jednom

godišnje

* usvajanje * planirani rad i

rad u radionicama

* prema

programu

* putni

troškovi,

Page 66: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

65

kineziologa

Republike Hrvatske

stručnog

usavršavanja

smještaj,

dnevnice

Obilježavanje dana

sporta i dana škole

* svibanj * izrada plakata

* natjecateljski

angažman u

sportskim igrama

(nastavnici,

učenici)

* nastavnici TZK

* plasman

* nagrade

* prema

predviđenom

programu

* pehari

* nagrade

Članovi aktiva: Vlatka Švarc, prof. i Nikola Žganec, prof.

Page 67: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

66

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE

ČLANOVI AKTIVA: Sklepić Slavko, Čretni Nevenka, Bunić Barbara, Dugi Marijana, Furdi

Smiljana, Zadravec Tamara, Delonga Habek Iva i Đunđek Martina.

RUJAN:

- biranje voditelja aktiva, voditelja vježbi i zapisničara

- donošenje odluke o elementima i kriterijima vrednovanja učenikovih postignuća

- određivanje i podjela godišnjih zaduženja nastavnicima zdravstvene njege

- organizacija vježbi u bolnici i drugim radilištima

- nabava potrebnih nastavnih sredstava i pomagala

- planiranje stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i

obrazovanje odraslih vezano uz strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće

njege/medicinski tehničar opće njege

- priprema pedagoške dokumentacije, izrada postupnika o nadoknadama kliničkih vježbi

- podjela dnevnika praćenja učenika na vježbama trećima, četvrtom i petom razredu

- izrada rasporeda zdravstvenih vježbi iz Modula: Kliničke vježbe učenicima petih razreda

LISTOPAD:

- obilježavanje Međunarodnog tjedna djeteta izradom prigodnog plakata s učenicima i Međunarodnog

dana starijih osoba

- stručno usavršavanje nastavnika na sastancima u organizaciji HKMS-a

- čitanje stručne literature i diskusija o novostima na sastanku aktiva

- upoznavanje učenika s postupkom i vremenikom Završnog rada

STUDENI:

- obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti izradom prigodnog plakata i akcijom mjerenja GUK-a i

krvnog tlaka svim zainteresiranima u školi

- stručna usavršavanja na skupovima u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i

obrazovanje odraslih

- izvješća nastavnika sa stručnih skupova na sastanku aktiva

Page 68: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

67

- uređivanje ormarića prema kalendaru i odabranim temama značajnim za sestrinsku profesiju

PROSINAC:

- stručno usavršavanje nastavnika na sastancima u organizaciji HKMS-a

- priprema učenika za školsko natjecanje i odabir mentora za državno natjecanje “SCHOLA

MEDICA”

- evaluacija rada nastavnika u nastavi i na vježbama u bolnici i drugim radilištima na polugodištu i

rješavanje eventualne problematike (kao npr. nadoknada vježbi učenika,…)

SIJEČANJ:

- održavanje školskog natjecanja smjer med. sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

- priprema učenika plasiranog na državno natjecanje” SCHOLA MEDICA”(mentor i ostali članovi

aktiva)

- čitanje stručne literature i diskusija o novostima na sastancima aktiva

- uređivanje ormarića prema kalendaru i odabranim temama značajnim za sestrinsku profesiju

VELJAČA/OŽUJAK:

- sudjelovanje na Državnom natjecanju “SCHOLA MEDICA”

- sudjelovanje u akciji udruge”MAMMAE”-obilježavanje Dana narcisa, sudjelovanje na Sajmu

poslova, sudjelovanje nastavnika u upisnoj kampanji u osnovnim školama Varaždinske županije

TRAVANJ:

- obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

- organizacija i provedba Izradbe završnog rada za učenike petih razreda

- stručna usavršavanja nastavnika na sastancima u organizaciji HKMS-a

- uređivanje ormarića prema kalendaru i odabranim temama značajnim za sestrinsku profesiju

SVIBANJ:

- obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara i Dana škole

(izrada plakata, sudjelovanje u radionicama), posjet učenika bolničkom osoblju s prigodnim

čestitkama

Page 69: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

68

- organizacija i provedba Obrane završnog rada za učenike petih razreda

LIPANJ:

- pripreme za zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine

- izrada rasporeda zdravstvenih vježbi iz Modula: Kliničke vježbe učenicima trećih i četvrtih razreda

- sudjelovanje nastavnika pri svečanoj podjeli svjedodžbi učenicima maturantima

- evaluacija rada Aktiva nastavnika zdravstvene njege na kraju nastavne godine i donošenje prijedloga

zaduženja nastavnika u sljedećoj nastavnoj godini

VODITELJ AKTIVA NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE:

Tamara Zadravec, nast.zdr. njege, stručni učitelj mentor

Page 70: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

69

PLAN RADA AKTIVA FIZIOTERAPEUTSKE SKUPINE PREDMETA

Rujan:

- organizacija vježbi u bolnici (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Varaždinske Toplice) iz strukovnih predmeta za 1.d, 3.d i 4.c razred

- organizacija terenske nastave za prve i treće razrede (posjeti: Općoj bolnici Varaždin - odjelu za

fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske

Toplice, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Zavodu za anatomiju Drago

Perović)

- stručna usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih

- obilježavanje i izrada plakata na temu Međunarodnog dana fizikalne terapije

Listopad:

- čitanje stručne literature i diskusija na temu

- izvješća sa međužupanijskog stručnog skupa u Zagrebu

Studeni:

- izrada plakata s učenicima na temu

- stručna usavršavanja na skupovima u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i

obrazovanje odraslih

- uključivanje kolege Pokosa i razrada aktualnih projektnih aktivnosti u školi

Prosinac:

- obilježanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (organizacija predavanja za sve učenike škole)

- evaluacija rada nastavnika u nastavi i na vježbama u bolnici na kraju I. polugodištu te rješavanje

eventualne problematike (kao npr.nadoknada vježbi učenika,…)

Siječanj:

- čitanje stručne literature i diskusija o novostima na sastancima aktiva

- razrada aktualnih projektnih aktivnosti u školi

Veljača/Ožujak:

- sudjelovanje nastavnika na Sajmu poslova

- sudjelovanje nastavnika u upisnoj kampanji u osnovnim školama Varaždinske županije

Page 71: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

70

Travanj:

- stručna usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih

- usavršavanje na međužupanijskom stručnom vijeću

Svibanj:

- obilježavanje Dana škole

Lipanj:

- pripreme za zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine

- izrada rasporeda ljetne strukovne prakse za učenike trećeg razreda

- sudjelovanje nastavnika pri svečanoj podjeli svjedodžbi učenicima maturantima

- evaluacija rada Aktiva nastavnika na kraju nastavne godine i donošenje prijedloga zaduženja

nastavnika u sljedećoj nastavnoj godini

VODITELJ AKTIVA: Ksenija Janjušević

Page 72: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

71

9.3. Plan i program rada razrednih odjela

Razredni odjel: 1.a

Smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Razrednik: Nikolina Vresk, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1.

Kućni red Medicinske škole Varaždin

Biranje razrednog rukovodstva

GOO

2.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kriterijima i elementima ocjenjivanja

GOO

3. Čimbenici uspješnog učenja i planiranje učenja

4.

Demokratsko donošenje razrednih pravila i njihovo pridržavanje GOO

LISTOPAD

5. Upoznajmo se

6. Nova škola - planiranje učenja ZO

7. Prehrambeni stilovi ZO

8. Vrijednosti izbora životnog stila ZO

STUDENI

9. Razvoj komunikacijskih vještina učenika GOO

10. Prevencija nasilja u različitim okolnostima ZO

11. Bonton – pravila lijepog ponašanja

12. Medijski prikaz spolnosti ZO

13. Osobna higijena

PROSINAC

14. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini ZO

15. Opasnost pirotehnike

16. Božićni blagdani

SIJEČANJ 17. Važnost tjelesne aktivnosti

Page 73: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

72

18. Komuniciranje u vezi ZO

VELJAČA

19. Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj

i karijeru ZO

20. Pomoć u učenju slabijim učenicima

21. Dan zaljubljenih

22. „Dan ružičastih majica“ – protiv nasilja u školama

OŽUJAK

23. Međunarodni dan žena

24.

Upravljanje emocijama (prepoznavanje i primjereno iskazivanje) i

upravljanje sukobom (nenasilno rješavanje sukoba)

GOO

25. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu

ZO

26. Kako provodim slobodno vrijeme?

27. Utjecaj medija na mlade

TRAVANJ 28. Razredna problematika

SVIBANJ

29. Diskriminacija

30. Obilježavanje dana škole GOO

31. Međunarodni dan obitelji

32. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I

ZO

33. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II

ZO

LIPANJ

34. Razredna administracija

35. Analiza postignutog uspjeha

Page 74: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

73

Razredni odjel: 1.b

Smjer: Medicinska sestra opće njege/Med. tehničar opće njege

Razrednik: Bojan Bembić, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

36.

Kućni red Medicinske škole Varaždin

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kriterijima i elementima ocjenjivanja

GOO

37. Biranje razrednog rukovodstva GOO

38. Čimbenici uspješnog učenja i planiranje učenja

39.

Demokratsko donošenje razrednih pravila i njihovo pridržavanje GOO

LISTOPAD

40. Upoznajmo se

41. Nova škola - planiranje učenja ZO

42. Prehrambeni stilovi ZO

43. Vrijednosti izbora životnog stila ZO

STUDENI

44. Razvoj komunikacijskih vještina učenika GOO

45. Prevencija nasilja u različitim okolnostima ZO

46. Bonton – pravila lijepog ponašanja

47. Medijski prikaz spolnosti ZO

48. Osobna higijena

PROSINAC

49. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini ZO

50. Opasnost pirotehnike

51. Božićni blagdani

SIJEČANJ

52. Važnost tjelesne aktivnosti

53. Komuniciranje u vezi ZO

VELJAČA 54. Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj

i karijeru ZO

Page 75: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

74

55. Pomoć u učenju slabijim učenicima

56. Dan zaljubljenih

57. „Dan ružičastih majica“ – protiv nasilja u školama

OŽUJAK

58. Međunarodni dan žena

59.

Upravljanje emocijama (prepoznavanje i primjereno iskazivanje) i

upravljanje sukobom (nenasilno rješavanje sukoba)

GOO

60. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu

ZO

61. Kako provodim slobodno vrijeme?

62. Utjecaj medija na mlade

TRAVANJ 63. Razredna problematika

SVIBANJ

64. Diskriminacija

65. Obilježavanje dana škole GOO

66. Međunarodni dan obitelji

67. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I

ZO

68. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II

ZO

LIPANJ

69. Razredna administracija

70. Analiza postignutog uspjeha

Page 76: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

75

Razredni odjel: 1.c

Smjer: Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka

Razrednik: Elizabeta Kazotti, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Pravilnik o kućnom redu Medicinske škole Varaždin

2. Biranje razrednog rukovodstva (GOO)

3.

Kalendar nastave, upoznavanje učenika s Pravilnikom o načinima,

postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi te Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

4. Kakav razred želimo biti?

LISTOPAD

5. Upoznavanje sa Statutom škole i Obiteljskim zakonom (GOO)

6. Prehrambeni stilovi (ZO)

7. Nova škola - planiranje učenja (ZO)

8. U čemu sam uspješna/uspješan?

STUDENI

9. Stilovi učenja

10. Čimbenici uspješnog učenja i planiranje učenja

11. Medijski prikaz spolnosti (ZO)

12. Prevencija nasilja u različitim okolnostima (ZO)

PROSINAC

13. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (ZO)

14. Strategije rada na tekstu

Kako bolje učiti?

15. Analiza postignutog uspjeha u prvom polugodištu

16. Božićni blagdani

SIJEČANJ

17. Kako smo proveli praznike?

18. Komuniciranje u vezi

VELJAČA 19. Pravila ponašanja u školi, na nastavi, na školskom izletu, u

autobusu/vlaku, na internetu (GOO)

Page 77: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

76

20. Valentinovo – Dan zaljubljenih

21. Kako zamišljam idealnu školu i profesore?

22. Razredna problematika

OŽUJAK

23. Međunarodni dan žena (GOO)

24. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I

25. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II

26. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu (ZO)

27. Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj

i karijeru (ZO)

TRAVANJ

28. Uskrsni blagdani

29. Učenje i samopoštovanje

SVIBANJ

30. Kamo bih želio putovati?

31. Dan škole – Međunarodni dan medicinskih sestara (GOO)

32. Međunarodni dan obitelji (GOO)

33. Razredna administracija

LIPANJ

34. Analiza postignutog uspjeha na kraju nastavne godine

35. Kako ću provesti ljetne praznike?

Page 78: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

77

Razredni odjel: 1.d

Smjer: Fizioterapeutski/a tehničar/ka

Razrednik: Martina Hranj, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1.

Upoznavanje s nastavnim planom i programom.

Kućni red škole, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera,

Pravilnik o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u

osnovnoj i srednjoj školi

2.

Upoznajmo se, povežimo se

(dramske igre)

GOO

3.

Moj kutak za čitanje, učenje, opuštanje

- stvaranje i održavanje radnog (osobnog) prostora

(radionica, dramska igra)

4. Biranje razrednog rukovodstva i predstavnika u vijeće učenika

GOO

LISTOPAD

5. Nova škola - planiranje učenja

6. U čemu sam uspješna/uspješan

7. Razred kakav želimo - pravila ponašanja

GOO

8. Stilovi učenja

STUDENI

9. Mjesec knjige

10. Prevencija nasilja u različitim okolnostima

11. Medijski prikaz spolnosti

12. Strategije rada na tekstu

PROSINAC

13. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini

14. Ususret blagdanima

15. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja

SIJEČANJ

16. Čimbenici uspješnog učenja i planiranje učenja

17. Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te na profesionalni razvoj

Page 79: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

78

i karijeru

18. Komuniciranje u vezi

VELJAČA

19. Valentinovo je i dan prijateljstva

GOO

20. Prehrambeni stilovi

21. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I

22. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu

OŽUJAK

23. Dani hrvatskog jezika

24. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II

25. Učenje i samopoštovanje

TRAVANJ

26 Međunarodni dan sporta za razvoj i mir (6.4.)

27. Mladi i alkohol

28. Fair play

GOO

29. Mladi i droge

SVIBANJ

30. Vrijednosti izbora životnog stila

GOO

31. Pravila ponašanja na školskom izletu

GOO

32. Svjetski dan pisanja pisama (11.5.)

33. Zašto (ne) volontiram?

LIPANJ

34. Ljetne aktivnosti i planovi za kvalitetan odmor

35. Analiza uspjeha na kraju 1. razreda

Page 80: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

79

Razredni odjel: 1.e

Smjer: Zdravstvena gimnazija

Razrednik: Mirela Brumec, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Upoznavanje s učenicima i pravilima Kućnog reda

2. Upoznavanje s Pravilnikom o ocjenjivanju, Statutom škole i Obiteljskim

zakonom

3. Biranje razrednog rukovodstva i učenika u vijeće učenika; GOO

4. Upoznajmo se

LISTOPAD

5. Prehrambeni stilovi

6. Razred kakav želimo

7. Donošenje razrednih pravila; GOO

8. Nova škola - planiranje učenja

STUDENI

9. U čemu sam uspješna/uspješan

10. Prevencija nasilja u različitim okolnostima

11. Vrijednosti izbora životnog stila

12. Medijski prikaz spolnosti

PROSINAC

13. Pravila ponašanja u školi, na nastavi, na školskom izletu, u

autobusu/vlaku, na internetu; GOO

14. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini

15. Ocjene i izostanci na kraju 1. polugodišta

16. Obilježavanje Božića

SIJEČANJ

17. Stilovi učenja

18. Komuniciranje u vezi

VELJAČA

19. Stjecanje i vježbanje komunikacijskih vještina, GOO

20. Čimbenici uspješnog učenja i planiranje učenja

Page 81: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

80

21. Kad bi te pitali za jednu želju – što bi rekao/rekla?

OŽUJAK

23. Strategije rada na tekstu

24. Alkohol, cigarete i droge - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu

25. Hrvatska i europska kultura: sličnosti i razlike, GOO

26. Učenje i samopoštovanje

27. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I

TRAVANJ

28. Mladi i alkohol

29. U susret Uskrsu

SVIBANJ

30 Roditelji i djeca

31. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II

32. Mladi i droge

33. Kako koristiti slobodno vrijeme

LIPANJ

34. Ocjene i izostanci na kraju 2. polugodišta

35. Analiza nastavne godine

Page 82: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

81

Razredni odjel: 2.a

Smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Razrednik: Kristina Bobek, prof.

1. Uvodni sat: kalendar školske godine, Kućni red, biranje razrednog rukovodstva

2. Pravilnik o kriterijima i elementima ocjenjivanja

3. Etički kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

4. Tko sam ja GOO

5. Svjetski dan nastavnika

6. Moje slobodno vrijeme GOO

7. Europski dan darivanja organa

8. Razredna problematika

9. Kako moji postupci utječu na druge GOO

10. Dan darivatelja krvi

11. Svi sveti – blagdan Republike Hrvatske

12. Razredna problematika

13. Božićni blagdani

14. Komunikacija i uspostavljanje odnosa GOO

15. Komuniciranje u vezi

16. Bonton – pravila lijepog ponašanja

17. Dan zaljubljenih

18. „Dan ružičastih majica“ – protiv nasilja u školama

19. Vještina aktivnog slušanja GOO

20. Međunarodni dan žena

21. Učinkovito učenje

22. Svjetski dan zdravlja

23. Razredna administracija

24. Svjetski dan knjige i autorskog prava

25. Uzroci školskog neuspjeha

26. Uvažavanje i prihvaćanje različitosti GOO

27. Međunarodni dan medicinskih sestara

28. Međunarodni dan obitelji

29. Razredna problematika

30. Svjetski dan Crvenog križa

31. Diskriminacija

32. Europski dan borbe protiv pretilosti

33. Odupiranje pritisku vršnjaka, donošenje dobrih odluka (znati reći „ne“) GOO

34. Razredna administracija

35. Analiza postignutog uspjeha

Page 83: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

82

Razredni odjel: 2.b

Smjer: Dentalni/a tehničar/ka

Razrednik: Iva Kuhar, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1.

Upoznavanje s nastavnim planom i programom, Kućni red škole,

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnik o načinu,

postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi. (GOO)

2. Biranje razrednog rukovodstva

3. Priprema za roditeljski sastanak

4. Europski dan jezika – važnost poznavanja stranih jezika

LISTOPAD

5. Ljubav – crveno ili zeleno svjetlo

6. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje III (ZO)

7. Razredna pravila (GOO)

8. Diskriminacija

STUDENI

9. Kockanje i klađenje adolescenata i mladih – rizici i šanse (GOO)

10. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava po mentalno zdravlje

(ZO)

11. Donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama (ZO)

12. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje IV (ZO)

PROSINAC

13. Teme po odabiru učenika

14. Ususret Božiću

15. Analiza dosadašnjeg uspjeha i izostanaka

SIJEČANJ

16. Komunikacija i uspostavljanje odnosa (GOO)

17. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti (ZO)

VELJAČA

18. Donošenje dobrih odluka – znati reći „ne“

19. Obilježavanje dana zaljubljenih

20. Dodaci prehrani (ZO)

Page 84: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

83

21. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (GOO)

OŽUJAK

22. Moje slobodno vrijeme (ZO)

23. Kako moji postupci utječu na druge

24. Priprema za roditeljski sastanak

25. Razredna problematika

26. Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama I (ZO)

TRAVANJ

27. Koliko smo uspješni?

28. Spolno rodno nasilje i nasilje u vezama II (ZO)

29. Kultura škole (GOO)

SVIBANJ

30. Zdravlje – osobna higijena

31. Međunarodni dan obitelji

32. Obilježavanje dana škole

33. Priprema za roditeljski sastanak

34. Uvažavanje i prihvaćanje različitosti (GOO)

LIPANJ 35. Analiza uspjeha i izostanaka. Priprema za sjednicu.

Page 85: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

84

Razredni odjel: 2.c

Smjer: Sanitarni/a tehničar/ka

Razrednik: Nataša Bosilj, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Upoznavanje s pravlnicima i zakonima, Kućni red škole, Pravilnik o

elementima ocjenjivanja

2. Biranje razrednog rukovodstva GOO

3. Analiza uspjeha i izostanaka u prvom razredu

4. Donošenje razrednih pravila GOO

LISTOPAD

5. Kultura škole ZO

6. Obilježavanje Dana kruha i plodova zemlje

7. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje III ZO

8. Tko sam ja (moje uloge)?

STUDENI

9. Kockanje i klađenje adolescenata i mladih - rizici i šanse ZO

10. Kako moji postupci utječu na druge (odgovornost za vlastite postupke i

izbore i njihove posljedice)

11. Kako koristim slobodno vrijeme? ZO

12. Razvijanje vještina potrebnih za spolno odgovorno ponašanje IV ZO

PROSINAC

13. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

14. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini ZO

15. Poštujmo različitost i prilagođavajmo se jedan drugome GOO

16. Božić-vrijeme darivanja

SIJEČANJ

17. Analiza uspjeha i izostanaka u prvom polugodištu

18. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti ZO

VELJAČA

19. Dodaci prehrani ZO

20. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava po mentalno zdravlje ZO

Page 86: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

85

21.

Tko su moji idoli, koje ljude cijenim? GOO

22. Komunikacija i uspostavljanje odnosa GOO

OŽUJAK

23. Trgovanje ljudima

24. Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama I ZO

25. Mjesto i uloga žene u društvu (Dan žena)

26. Analiza uspjeha i izostanaka

27. Vještina aktivnog slušanja

TRAVANJ

28. Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama II ZO

29. Dan planeta Zemlje

SVIBANJ

30. Odupiranje pritisku vršnjaka, donošenje dobrih odluka (znati reći „ne“)

ZO

31. Dan škole

32. Poštujmo različitost i prilagođavajmo se jedan drugome

33. Što se očekuje od mene?

LIPANJ

34. Da li sam mogao postići bolji uspjeh na kraju nastavne godine?

35. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju nastavne godine

Page 87: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

86

Razredni odjel: 2.d

Smjer: Farmaceutski/a tehničar/ka

Razrednik: Fabijan Ipša, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Uvodni sat; upoznavanje s pravilnicima

2. Biranje razrednog rukovodstva

3. Moje uloge (GOO)

4. Kultura škole (ZO)

LISTOPAD

5. Komunikacija i uspostavljanje odnosa (GOO)

6. Obilježavanje Europskog dana darivanja organa

7. Razredna problematika

8. Kako koristim svoje slobodno vrijeme? (ZO)

STUDENI

9. Kako moji postupci utječu na druge? (GOO)

10. Rad sa novim tehnologijama

11. Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca

12. Vještina aktivnog slušanja (GOO)

PROSINAC

13. Razredna problematika

14. Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a

15. Lijekovi i mentalno zdravlje (ZO)

16. Ususret Božiću i praznicima

SIJEČANJ

17. Analiza izostanaka i uspjeha u I. polugodištu

18. Uvažavanje i prihvaćanje različitosti (GOO)

VELJAČA

19. Dodaci prehrani (ZO)

20. Razredna problematika

21. Obilježavanje Dana zaljubljenih - Valentinova

Page 88: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

87

22. Priprema za roditeljski sastanak

OŽUJAK

23. Znati reći ne (GOO)

24. Međunarodni dan žena

25. Kako uspješno učiti?

26. Obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana

27. Proljetne aktivnosti

TRAVANJ

28. Ususret Uskrsu

29. Zašto Praznik rada?

SVIBANJ

30. Međunarodni dan vatrogasaca

31. Razredna problematika

32. Priprema za roditeljski sastanak

33. Sport i ja

LIPANJ

34. Kako ću provesti ljetne praznike?

35. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine

Page 89: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

88

Razredni odjel: 3.a

Smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Razrednik: Ivo Slišković, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Upis učenika u 3.a razred i kućni red škole

2. Biranje razrednog rukovodstva (GOO)

3. Odredbe o postupanju u slučaju nadoknade kliničkih vježbi

4. Očekivanja od dodatne nastave

LISTOPAD

5. Živjeti zdravo: Donošenje životnih odluka u različitim životnim

situacijama (ZO)

6. Prepoznavanje tuđih potreba i emocionalnih stanja

7. Obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana jabuka

8. Živjeti zdravo: Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih napora

STUDENI

9. Uvažavanje i prihvaćanje različitosti (GOO)

10. Obilježavanja Dana knjige

11. Nenasilno rješavanje sukoba

12. Moji interesi, vrijednosti i sposobnosti

13. Iskustva učenika u bolnici

PROSINAC

14. Planiranje budućnosti (ZO) (psihologinja)

15. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava (pedagoginja) (ZO)

16. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju 1. polugodišta

SIJEČANJ

17. Preporuči mi zanimljiv film

18. Obilježavanje „Dana mimoza“ (21. 1.)

19. Utjecaj sredstava ovisnosti na profesionalni život i karijeru (ZO)

VELJAČA 20. Vjerska tolerancija (GOO)

Page 90: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

89

21. Napiši mi pismo (GOO)

22. Kako zaštititi osobne podatke (GOO)

23. Razredna problematika

OŽUJAK

24. Obilježavanje Dana hrvatskoga jezika

25. Prijatelji prirode

26. Volonterstvo

27. Predstavljanje hobija

TRAVANJ

28. Priprema za odlazak na školski izlet u Zagreb

29. Obilježavanje Dana nacionalnog parka Plitvička jezera

30. Razredna problematika

SVIBANJ

31. Nasilničko ponašanje u navijačkom sportu (ZO)

32. Iskustva učenika u bolnici (GOO)

33. Priprema aktivnosti za Dan škole

34. Odlazak na izložbu

35. Razredna problematika

LIPANJ

36. Dogovor za ljetnu praksu

37. Analiza uspjeha na kraju 2. polugodišta

Page 91: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

90

Razredni odjel: 3.b

Smjer: Medicinska sestra opće njege/med. tehničar opće njege

Razrednik: Sunčica Podoreški, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Upis učenika u 3. razred i kućni red škole

2. Biranje razrednog rukovodstva (GOO)

3. Odredbe o postupanju u slučaju nadoknade kliničkih vježbi

4. Očekivanja od dodatne nastave

LISTOPAD

5. Živjeti zdravo: Donošenje životnih odluka u različitim životnim

situacijama (ZO)

6. Prepoznavanje tuđih potreba i emocionalnih stanja

7. Obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana jabuka

8. Živjeti zdravo: Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih napora

STUDENI

9. Uvažavanje i prihvaćanje različitosti (GOO)

10. Obilježavanja Dana knjige

11. Nenasilno rješavanje sukoba

12. Moji interesi, vrijednosti i sposobnosti

13. Iskustva učenika u bolnici

PROSINAC

14. Planiranje budućnosti (ZO) (psihologinja)

15. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava (pedagoginja) (ZO)

16. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju 1. polugodišta

SIJEČANJ

17. Preporuči mi zanimljiv film

18. Obilježavanje „Dana mimoza“ (21. 1.)

19. Utjecaj sredstava ovisnosti na profesionalni život i karijeru (ZO)

VELJAČA 20. Vjerska tolerancija (GOO)

Page 92: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

91

21. Napiši mi pismo (GOO)

22. Kako zaštititi osobne podatke (GOO)

23. Razredna problematika

OŽUJAK

24. Obilježavanje Dana hrvatskoga jezika

25. Prijatelji prirode

26. Volonterstvo

27. Predstavljanje hobija

TRAVANJ

28. Priprema za odlazak na školski izlet u Zagreb

29. Obilježavanje Dana nacionalnog parka Plitvička jezera

30. Razredna problematika

SVIBANJ

31. Nasilničko ponašanje u navijačkom sportu (ZO)

32. Iskustva učenika u bolnici (GOO)

33. Priprema aktivnosti za Dan škole

34. Odlazak na izložbu

35. Razredna problematika

LIPANJ

36. Dogovor za ljetnu praksu

37. Analiza uspjeha na kraju 2. polugodišta

Page 93: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

92

Razredni odjel: 3.c

Smjer: Zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka

Razrednik: Nataša Vuković, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

Rujan

1. Upoznavanje učenika sa svim dokumentima važnim za rad škole

(pravilnik o ocjenjivanju, etički kodeks, kućni red škole)

2. Biranje razrednog rukovodstva

3. Čimbenici uspješnog učenja i planiranje učenja

4. Zdravstveni odgoj: Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih

napora

Listopad

5. Građanski odgoj: Moje slobodno vrijeme

6. Zdravstveni odgoj: Donošenje životnih odluka u različitim životnim

situacijama

7.

Dolazak predstavnika turističke agencije i prezentacija maturalnih

putovanja

8.

Svjetski dan jabuka; obilježavanje izradom plakata, razgovor o

zdravstvenoj korisnosti jabuke u prehrani

Studeni

9.

Građanski odgoj: Uz svjetski dan tolerancije – radionica (predrasude,

stereotipi, diskriminacija)

10.

14.11. Svjetski dan borbe protiv dijabetesa (kontrola GUK-a, prigodni

letci , plakati, razgovor o prevenciji bolesti, pravilnoj prehrani…)

11.

Građanski odgoj;

Kako moji postupci utječu na druge (odgovornost za vlastite postupke i

izbore i njihove posljedice)

12. Građanski odgoj;

Komunikacija i uspostavljanje odnosa

13. Razredna problematika (evaluacija vlastitog rada u školi ,priprema za

Page 94: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

93

roditeljski sastanak, odluka o destinaciji maturalnog putovanja)

Prosinac

14. Zdravstveni odgoj; Planiranje budućnosti

15. Zdravstveni odgoj; Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava

Siječanj

16. Razredna problematika (analiza uspjeha i izostanaka na prvom

polugodištu)

17. Zdravstveni odgoja; Neprimjerene pojavnosti

18. Zdravstveni odgoj; Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i

profesionalni život te karijeru

Veljača

19. Najava tema za roditeljski sastanak, razredna problematika

20. Zdravstveni odgoj ; Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno

21. Potpisivanje ugovora za maturalno putovanje

22. Zdravstveni odgoj; Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina

Ožujak

23. Građanski odgoj: povodom Međunarodnog dana žena – o fenomenu

staklenog stropa – razgovor i prezentacija učenika

24. Građanski odgoj; Prepoznavanje tuđih potreba i emocionalnih stanja

25. Zdravstveni odgoj; Brak, roditeljstvo i obitelj

26. Građanski odgoj; Uvažavanje i prihvaćanje različitosti

27. Građanski odgoj: povodom Svjetskog dana prava potrošača – citati i

izreke o trgovini (izrada panoa)

Travanj

28. Prevencija nasilja i nasilničkog ponašanja u različitim okolnostima - u

vezi, sportu...

29. Svjetski dan zdravlja ;prezentacija učenika

30. Zdravstveni odgoj; Alkohol i promet (MUP)

31. Razredna problematika – razmatranje izostanaka i ocjena

Svibanj

32. Razredna problematika ; tema po izboru učenika

33. Zdravstveni odgoj; Prevencija rizičnih ponašanja - maturalno putovanje

34. 12.05. Obilježavanje Dana škole

35. Građanski odgoj; Povodom Svjetskog dana pisanja pisama – pišemo

pismo jedni drugima

Page 95: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

94

36. Zdravstveni odgoj ; Prevencija nasilja u različitim okolnostima

Lipanj

37. Roditeljski sastanak ; razgovor s roditeljima o pravilima ponašanja na

maturalnom putovanju

38. Građanski odgoj; Pravila ponašanja na maturalnom putovanju

Zajedničko druženje na raju nastavne godine

Page 96: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

95

Razredni odjel: 3.d

Smjer: Fizioterapeutski/a tehničar/ka

Razrednik: Zrinka Ivanković Mladenović, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Upoznavanje s dokumentacijom važnom za održavanje nastavnog

procesa

2. Biranje razrednog rukovodstva

3. Želim biti dio 3.d koji je…

4. Pravilna prehrana kod povećanih umnih napora

LISTOPAD

5. Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih napora

Prepoznavanje tuđih potreba i emocionalnih stanja

6. Uvažavanje i prihvaćanje različitosti

7. Moji interesi, vrijednosti i sposobnosti

8. Profesionalno informiranje

STUDENI

9. Očekivanja i prava u mladenačkim vezama

10. Nasilno ponašanje u vezi

11. Donošenje odluka u različitim životnim situacijama

12. Ja za 10 godina

PROSINAC

13. Planiranje budućnosti

14. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava

15. Povjerenje u prijateljskom odnosu

16. Zajedništvo – koliko ga cijenimo?

SIJEČANJ

17. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život te karijeru

18. Kako iznijeti svoje mišljenje i stav

VELJAČA

19. Neuspjeh – kako se s njime nositi

20. Mogu li biti uspješniji?

Page 97: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

96

21. Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina

22. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje

OŽUJAK

23. Brak, roditeljstvo i obitelj

24. Status obitelji danas u odnosu na prethodna razdoblja

25. Uvažavanje tuđeg mišljenja

26. Očekivanja okoline i moje mogućnosti

TRAVANJ

27. Prevencija nasilja i nasilničkog ponašanja u različitim okolnostima – u

vezi, sportu…

28. Alkohol i promet

29. Mladi u prometu

SVIBANJ

30. Neprimjerene pojavnosti

31. Pravila ponašanja na maturalnom putovanju

32. Prevencija rizičnih ponašanja – maturalno putovanje

33. Osvrt na rezultate postignute u protekloj školskoj godini

LIPANJ

34. Završni razred - očekivanja

35. Priprema za maturalno putovanje

Page 98: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

97

Razredni odjel: 4.a

Smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Razrednik: Jadranka Težački, prof.

Rujan:

2.9. - Čitanje rasporeda za ovu školsku godinu, predstavljanje novih predmeta i nastavnika

5.9. – Čitanje Pravilnika o kućnom redu škole, utvrđivanje učenika koji će kasniti na nastavu ili ranije odlaziti s

iste, biranje razrednog rukovodstva

12.9. – Čitanje Pravilnika o ocjenjivanju o osnovnim i srednjim školama, Hrvatski olimpijski dan

19.9. - Svjetski dan darivatelja koštane srži - plakat učenika 4.a razreda i prezentacija

26.9. – O govoru (govorništvu), moći verbalnog izražavanja, primjena u budućem profesionalnom životu

Listopad:

3.10. – Upoznavanje s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Pravilnikom o izvođenju izleta,

ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

10.10. – Svjetski dan mentalnog zdravlja – prezentacija učenika, razgovor o važnosti mentalne higijene

17.10. – Upoznavanje s Protokolom o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

24.10. – Neverbalna komunikacija – savladavanje životnih vještina

31.10. – Razredna problematika (analiza postojećih ocjena i izostanaka)

Studeni:

7.11. – Pravilno disanje i poremećaji govora (uz projekt e-medice u kojem sudjeluju učenice 4.a)

14.11. – Uz Svjetski dan tolerancije – radionica (predrasude, stereotipi, diskriminacija)

21.11. – „Svijet je pozornica“ – uz obilježavanja Svjetskog dana kazališta

28.11. – Razredna problematika (evaluacija vlastitog rada u školi i vježbi u bolnici)

Prosinac:

5.12. – Pripreme za adventski izlet

12.12. – Razredna problematika (analiza uspjeha i izostanaka na polugodištu)

19.12. – Duboko (trbušno) disanje – vježba

Siječanj:

16.1. – Govorni aparat (fonacijske vježbe) – prezentacija učenica koje sudjeluju u projektu e-Medice

23.1. – Uz svjetski dan vjerske slobode – razgovor o pravu na odabir vjerskog uvjerenja

Page 99: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

98

30.1. – najava tema za roditeljski sastanak, razredna problematika

Veljača:

6.2. – Zdravstveni odgoj: odnos prema prehrani, tjelesnim aktivnostima i prevenciji bolesti

13.2. –Zdravstveni odgoj: Zakon i drugi pozitivni propisi – odgovorno ponašanje

20.2. – Zdravstveni odgoj: čuvajmo svoj glas (vokalna higijena – prezentacija učenica koje sudjeluju na e-

Medici)

27.2. – Razredna problematika – razmatranje izostanaka i ocjena

Ožujak:

6.3. – Građanski odgoj: povodom Međunarodnog dana žena – o fenomenu staklenog stropa – razgovor i

prezentacija učenika

13.3.- Građanski odgoj: povodom Svjetskog dana prava potrošača – citati i izreke o trgovini (izrada panoa)

20.3. – Razredna problematika (ocjene, izostanci)

27.3. – Svjetski dan kazališta – suradnja s kazalištem mladih HNK Varaždin – mogućnost gostovanja u školi

Travanj:

3.4. – predstavljanje destinacije za koju smo se odlučili povodom maturalnog putovanja

10.4. – utvrđivanje pravila na maturalnom putovanju

24.4. – kako spriječiti nezgode na putu – razgovor, međusobno razmjenjivanje iskustava

Svibanj:

1.5. – Građanski odgoj: povodom Međunarodnog praznika rada – pisanje zamolbe i životopisa

8.5. – Zdravstveni odgoj: načini i tehnike opuštanja: trbušno disanje, meditacija, glazba – razgovor,

demonstracija učenika

15.5. – Povodom Svjetskog dana pisanja pisama – pišemo pismo jedni drugima

22.5. – Razredna problematika (izostanci, ocjene)

29.5. – Građanski odgoj : povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofije – radionica na temu LGBT

zajednice – protiv stereotipa, diskriminacije i predrasuda

Lipanj:

5.6. – razredna problematika

12.6. – Evaluacija rada na kraju školske godine

Page 100: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

99

Razredni odjel: 4.b

Smjer: Dentalni/a tehničar/ka

Razrednik: Marija Krajnik, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Biranje razrednog rukovodstva GOO

2. Kućni red GOO

3. Proživjeli smo maturalno putovanje

4. Koliko smo se promijenili od početka do kraja srednjoškolskog

obrazovanja

LISTOPAD

5. Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija (oglašavanje i

marketing) ZO

6. Višedimenzionalni model zdravlja ZO

7. Donošenje razrednih pravila GOO

8. Izbor fakulteta

STUDENI

9. Pripremamo se za državnu maturu

10. Prevencija rizičnih ponašanja ZO

11. Dan sjećanja na Vukovar

12. Izlasci i načini zabave

PROSINAC

13. Stjecanje i vježbanje komunikacijskih vještina GOO

14. Uloga roditelja u odgoju i odnos prema roditeljima

15. Analiza uspjeha u prvom polugodištu

SIJEČANJ

16. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život te karijeru

ZO

17. Kako glazba utječe na mene?

18. Prepoznavanje i izražavanje osjećaja

VELJAČA 19. Anketa o profesionalnim namjerama

Page 101: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

100

20. Obilježavanje Dana zaljubljenih-Valentinovo

21. Kako provodim slobodno vrijeme

22. Prava potrošača, i njegova zaštita GOO

OŽUJAK

23. Što mi je u životu najvažnije?

24. Brak, roditeljstvo i obitelj ZO

25. Svjetski dan voda

26. Analiza uspjeha u učenju

27. Intervju za posao

TRAVANJ

28. Pripremamo se za državnu maturu

29. Kako napisati molbu i životopis

30. Međunarodni dan Majke Zemlje

SVIBANJ

31. Dani maturanata

32. Kako se predstaviti na maturalnoj večeri

33. Kako zamišljam svoju budućnost

LIPANJ

34. Rastanak je blizu...

35. Analiza uspjeha

Page 102: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

101

Razredni odjel: 4.c

Smjer: Fizioterapeutski/a tehničar/ka

Razrednik: Ksenija Janjušević, nast.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1.

Kalendar školske godine

Kućni red škole i etički kodeks

Odabir razrednog rukovodstva (GOO)

2.

Pravilnik o načinima,postupcima i načinima vrednovanja učenika

Pravilnik o pedagoškim mjerama za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih

aktivnosti izvan škole

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

3. Međunarodni dan fizikalne terapije (GOO)

4. Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija (oglašavanje i

marketing)

LISTOPAD

5. Pripreme za roditeljski sastanak

6. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

7. Svjetski dan kostiju i zglobova u dječjoj dobi (GOO)

8. Svjetski dan jabuka

9. Pripremamo se za državnu maturu

STUDENI

10. Zašto postati volonter? (GOO)

11. Komunikacija u bolnici

12. Svjetski dan šećerne bolesti

13. Smotra sveučilišta u Zagrebu

PROSINAC

14. Kako se odnosimo prema invalidnim osobama

15. Razredana dokumentacija – praktične vježbe u II. polugodištu

16. Obilježavanje Božića

Page 103: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

102

SIJEČANJ

17. Analiza izostanaka i uspjeh učenika

18. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život i karijeru

(ZOO)

19. Pripremamo se za državnu maturu

VELJAČA

21. Dan svjesnosti o reumatoidnom artritisu

22. Višedimenzionalni model zdravlja (ZOO)

23. Anketa o profesionalnim namjerama

24. Izbor fakulteta

OŽUJAK

25. Intervju za posao

26. Kako napisati molbu i životopis

27. Rastanak je blizu

28. Kako se predstaviti na maturalnoj večeri

TRAVANJ

29. Pripremamo se za državnu maturu

30. Dani maturanata (GOO)

31. Koliko smo se promjenili od početka do kraja srednjoškolskog

obrazovanja

SVIBANJ 32. Analiza izostanak i uspjeh učenika

Page 104: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

103

Razredni odjel: 4.d

Smjer: Farmaceutski/a tehničar/ka

Razrednik: Tamara Brezničar-Talan, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1. Upoznavanje s pravilnicima i Statutom naše škole

2. Biranje razrednog rukovodstva

3. Proživjeli smo maturalno putovanje

4. Donošenje razrednih pravila

LISTOPAD

5. Govor mržnje na društvenim mrežama

6. Obilježavanje Dana kruha i plodova zemlje

7. Izbor fakulteta

8. Profesionalno informiranje

STUDENI

9. Svi sveti-dan sjećanja na naše pokojnike

10. Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija (oglašavanje i

marketing)

11. Razredna problematika

12. Razvoj vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje

PROSINAC

13. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

14. Višedimenzionalni model zdravlja

15. Volontiramo u različitim udrugama

16. Božić - vrijeme darivanja

SIJEČANJ

17. Analiza uspjeha i izostanaka u prvom polugodištu

18. Učinili smo nešto dobro

VELJAČA

19. Valentinovo

20. Pripremamo se za državnu maturu

Page 105: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

104

21. Brak, ljubav, roditeljstvo

22. Danas trend, a sutra…

OŽUJAK

23. Punoljetnost-prava i obveze

24. Tijekom školovanja spoznali smo…

25. Mjesto i uloga žene u društvu (Dan žena)

26. Vještina aktivnog slušanja

27. Pravilnik o izradi i obrani završnog rada

TRAVANJ

28. Kako napisati molbu i životopis

29. Maturalna večera

SVIBANJ

30. Po čemu ću pamtiti srednjoškolsko obrazovanje

31. Dan škole

32. Kraj našeg srednjoškolskog obrazovanja je početak ….

Page 106: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

105

Razredni odjel: 5.a

Smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Razrednik: Karolina Novak, prof.

MJESEC R. BR.

SATA NAZIV TEME/SADRŽAJA

RUJAN

1.

Informacije o rasporedu nastave i kliničkih vježbi; upoznavanje s

Kalendarom školske godine 2016./2017. i s pravnim aktima škole (kućni

red, etički kodeks, statut škole)

2. Upoznavanje sa zakonima i pravilnicima koji uređuju odvijanje odgojno-

obrazovnog rada u školi i na radilištima (GOO)

3. Biranje razrednog rukovodstva i predstavnika u vijeće učenika (GOO)

4. Razredna problematika; priprema za 1. roditeljski sastanak

LISTOPAD

5. Učeničke teme (Proživjeli smo maturalno putovanje)

6. Državna matura − osnovne informacije i postupak prijave

(koordinatorica: Elizabeta Kazotti, prof.)

7. Pitanje identiteta (naša imena i prezimena)

8. Razredna problematika (ocjene i izostanci)

STUDENI

9. Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija − oglašavanje i

marketing (ZO)

10. Što je visoko obrazovanje? (izbor željenog fakulteta/visoke škole)

(GOO)

11. Učeničke teme (mladi vozači u prometu)

12. Fotografiranje maturanata za e-Godišnjak

PROSINAC

13. Priprema za školski izlet (adventsko putovanje)

14. Razredna problematika; sređivanje razredne dokumentacije

15. Analiza postignutog uspjeha na kraju 1. polugodišta; predblagdanske

aktivnosti

SIJEČANJ

16. Osvrt na zimske praznike; razredna problematika

17. Državna matura − zaključavanje prijava (koordinatorica: Elizabeta

Kazotti, prof.)

Page 107: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

106

VELJAČA

18. Kako napisati molbu i životopis i kako se predstaviti poslodavcu (GOO)

19. Anketa o profesionalnim namjerama (GOO)

20. Višedimenzionalni model zdravlja (ZO)

21. Razredna problematika; priprema za 2. roditeljski sastanak

OŽUJAK

22. Razgovaramo o učenju

23. Koliko smo se promijenili tijekom srednjoškolskog obrazovanja

24. Završni rad i ispiti

25. Osvrt na kazališnu predstavu

26. Državna matura − ostale važne informacije (koordinatorica: Elizabeta

Kazotti, prof.)

TRAVANJ

27. Sređivanje razredne dokumentacije; priprema za 3. roditeljski sastanak

28. Kako se predstaviti na maturalnoj večeri

SVIBANJ

29. Dan škole i Međunarodni dan sestrinstva

30. Dani maturanata (dogovor o aktivnostima)

31. Maturalna večera (dogovor o aktivnostima)

LIPANJ 32. Naš uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja; razredni album

Page 108: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

107

9.4. Plan i program rada satničarke

Sadržaj rada:

1. Usklađuje cjelokupni raspored sati za učenike i nastavnike škole (početak nastave,

zamjene, bolovanja i sl.)

2. Svaku promjenu rasporeda na vrijeme prosljeđuje učenicima preko oglasne knjige,

preko oglasa za raspored u hodniku, preko dnevnika i razrednika.

3. Tijekom slaganja rasporeda vodi brigu o opterećenosti učenika (sukladno odredbama

Zakona o srednjem školstvu).

4. Raspoređuje razrede po učionicama, naročito sedmi sat, subotom i u ostalim posebnim

situacijama. Raspored prostorija mora biti dostupan učenicima preko gore navedenih

medija.

5. U posebnim uvjetima skraćuje nastavu, radi raspored za takve dane.

6. Dogovara raspored prostorija s nastavnicima koji imaju nadoknade u redovnom

radnom tjednu.

7. Radi raspored za polaznike škole obrazovanja odraslih (u dogovorima s voditeljima

obrazovanja odraslih)

8. Za svoj rad odgovorna je ravnateljici škole.

Nositelj: satničarka – Nikolina Vresk, prof.

Page 109: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

108

9.5. Plan i program rada voditelja smjene

Sadržaj rada:

1. Sudjeluje u stvaranju uvjeta za ostvarivanje nastavnih planova i programa na

početku školske godine i tijekom godine za nastavnike.

2. Sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole.

3. Svakodnevno prati ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada i skrbi o osiguravanju

odgovarajuće zamjene za odsutnog nastavnika.

4. Sudjeluje u radu stručnih tijela škole.

5. Sudjeluje u organizacijskim pripremama za početak i završetak školske godine.

6. Priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog

rada u smjeni.

7. Sudjeluje u pripremi za upis učenika.

8. Vodi evidenciju o realizaciji nastave vanjskih suradnika, te u dogovoru s

ravnateljicom organizira zamjene i nadoknade sati za iste.

9. Koordinira rad s novim nastavnicima i vanjskim suradnicima i radi na njihovu

uvođenju u nastavni proces.

10. Konzultira se s razrednicima i predmetnim nastavnicima o izvođenju nastave i o

razrednoj problematici.

11. Prema potrebi sudjeluje u radu sjednice razrednih odjela.

12. Određuje, prati i sudjeluje u radu upisnih povjerenstava.

13. Prati i vodi evidenciju o ostvarenim satima stručne i solidarne zamjene kao i

evidenciju ostvarenih sati rada iznad pedagoške norme.

14. Sudjeluje u izradi godišnjih zaduženja nastavnika.

15. Vodi brigu o osiguravanju svih potrebnih uvjeta za normalno odvijanje nastave.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga rada koje zadaje ravnateljica, razredno vijeće,

nastavničko vijeće ili drugo stručno tijelo škole.

Nositelj: voditelj smjene – Bojan Bembić, prof.

Page 110: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

109

9.6. Plan i program rada Školskog odbora

ŠKOLSKI ODBOR - imenovan od Županijske skupštine Varaždinske županije.

1. Iz reda osnivača:

- Mario Bednarek, Varaždin Breg, Mali Vrh 289, 42204 Turčin - zamjenik predsjednika

Školskog odbora

- Darko Kranjčec, Varaždin, Križanićeva 114 - član Školskog odbora

- dr. Kristina Hehet-Krog, Varaždin, Frana Supila 48 - član Školskog odbora

2. Iz reda nastavnika škole:

- dr. Dragan Ivanković, Zagreb, Fratrovac 43 - član Školskog odbora

- Nevenka Čretni, bacc. sestrinstva, Lepoglava, Jeles 2 - član Školskog odbora

3. Iz reda radnika škole:

- Ivan Gložinić, dipl.ing. fizike, Selnik, V. Nazora 14 - predsjednik Školskog odbora

4. Iz reda roditelja:

- Mirko Poljak, dr. med., Bartolovečka 29, Trnovec - član Školskog odbora

Sadržaj rada:

1. donosi opće akte Škole

2. donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje

3. donosi školski kurikulum

4. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i

sigurnost u Školi

5. odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o promjeni djelatnosti Škole

6. daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom

radnog odnosa u Školi

7. odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti

8. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

9. odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih

Page 111: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

110

ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije

10. donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obračun

11. osniva učeničke klubove i udruge

12. odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom

13. odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju

nekretnina bez obzira na njezinu vrijednost te pokretne imovine te

investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna

14. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora

15. imenuje i razrješava ravnatelja

16. predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole

17. predlaže statusne promjene

18. predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole

19. razmatra rezultate obrazovnog rada

20. razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

21. donosi odluku o upisu u programe obrazovanja odraslih

22. obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim

aktima Škole.

Član Školskog odbora ima prava i dužnosti:

- prisustvovati sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu

- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na

sjednici

- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na

sjednicama

- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela.

Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na

trećega.

Termini održavanja: prema potrebama škole

Nositelji: članovi Školskog odbora Medicinske škole Varaždin

Page 112: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

111

9.7. Plan i program rada vijeća učenika

Rujan

Formiranje Vijeća učenika (izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara;

upoznavanje novih članova)

Upoznavanje s pravilnicima i zakonima, dokumentima škole (kurikulum,

godišnji plan i program)

Dogovor i izrada plana aktivnosti

Listopad

Usvajanje Programa rada Vijeća učenika

Dani kruha (16.10.)

Tematsko predavanje učenika ( tehnike učenja)

Studeni

Obilježavanje mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti

Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama (25.11.)

Tematsko predavanje učenika (ovisnosti - kako im se oduprijeti?)

Prosinac

Organizacija predstave za učenike Centra Tomislav Špoljar povodom Božićnih

blagdana

Dan volontera (5.12.)

Siječanj

Analiza uspjeha i vladanja učenika u prvom polugodištu

Analiza rada Vijeća učenika u prvom polugodištu

Tematsko predavanje učenika ( kako unaprijediti rad Vijeća učenika?)

Veljača

Organizacija povodom obilježavanja Valentinova i Poklada

Dan ružičastih majica - prevencija vršnjačkog nasilja (25.2.)

Svjetski dan bolesnika (11.2.)

Tematsko predavanje učenika ( prevencija nasilja)

Ožujak

Dan zaštite vode (22.3.)

Tematsko predavanje učenika (ekološka osviještenost)

Travanj

Organizacija Dana škole

Svjetski Dan zdravlja (7.4.)

Tematsko predavanje učenika ( koliko brinemo o vlastitom zdravlju?)

Svibanj Obilježavanje Dana škole i svjetskog Dana medicinskih sestara (12.5.)

Lipanj Analiza školske godine 2016./2017. godinu

Analiza realizacije plana i programa Vijeća učenika za 2016./2017. godinu

Page 113: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

112

Predstavnici vijeća učenika

1.a Mia Martinčević

1.b Mia Boršćak

1.c Matea Hranić

1.d Borna Posavec

1.e Paula Lovrenčić

2.a Bruno Kolar

2.b Luka Kolman

2.c Lucija Palatinuš

2.d Melani Povijač

3.a Stela Pevec

3.b Martin Petrić

3.c Jonathan-Claudio Beneš

3.d Dora Kolar

4.a Adrijana Leskovar

4.b Jakov Marković

4.c Katarina Bocko

4.d Ivona Taradi

5.a Petra Težak

Page 114: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

113

9.8. Plan i program rada vijeća roditelja

VIJEĆE RODITELJA

Ciljevi:

Ostvarivanje savjetodavne uloge s nastavnim vijećem, razrednim vijećima i vijećem

učenika, ravnateljicom i stručnim suradnicima u svrhu kvalitetnijeg života i rada u

školi.

Zadaci: Razgovarati s roditeljima o svim temama koje se odnose na život i rad učenika u

školi, kako bi se isti unaprijedio.

Namjena: Roditeljima

Nositelj: Predsjednik vijeća roditelja, ravnateljica, stručni suradnici, roditelji

Način realizacije: Održavanje sastanaka

Vremenik: Tijekom školske godine

Način vrednovanja

i korištenje

rezultata:

Evaluacija rada na kraju nastavne godine.

Page 115: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

114

Predstavnici vijeća roditelja

1.a Valentina Kušćer

1.b Melita Boršćak

1.c Anita Makar

1.d Jasminka Bilić

1.e Mirko Poljak

2.a Violeta Kolar

2.b Tomislav Klaneček

2.c Renata Košćak

2.d Bojana Magdić

3.a Romana Mudri

3.b Bojana Magić

3.c Barbara Lajnvaš

3.d Zvonko Sambolec

4.a Mirjana Kušter

4.b Danijela Novak

4.c Suzana Bogović

4.d Marija Simon Skuzin

5.a Đurđica Kaniški

Page 116: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

115

9.9. Plan i program rada ravnateljice

Okvirni sadržaj rada

1. predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji

obračun

2. predlaže opće akte i godišnji plan i program rada

3. vodi poslovanje Škole

4. sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja

5. utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave

6. predstavlja i zastupa Školu

7. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole

8. zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim

tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima

9. surađuje s nastavničkim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma

10. skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole

11. surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima

12. surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama

13. nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu

14. osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima

15. određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može

ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti

16. izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem

zaduženju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena

17. imenuje razrednike

18. provodi odluke i zaključke Osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela

19. imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne

mature u Školi

20. saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika

21. odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika

22. sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno, uz prethodnu

suglasnost Školskog odbora

23. poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova

Page 117: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

116

ili kršenja obveza iz radnog odnosa

24. sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju

nekretnina i pokretne imovine prema prethodnoj odluci Školskog odbora i

suglasnosti Osnivača

25. sklapa samostalno pravne poslove o izvođenju investicijskih radova i nabavi

pokretne imovine u vrijednosti do 100.000,00 kuna

26. izvješćuje Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji o nemogućnosti

konstituiranja Školskog odbora

27. upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede

28. predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu

radne sposobnosti

29. izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog

nadzora

30. izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i Ured državne uprave u Varaždinskoj

županiji o promjenama u radu i ustrojstvu Škole

31. posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i

stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

32. imenuje povjerenstva u vezi obrazovanja odraslih

33. donosi odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika i odluku o

utvrđivanju dijela programa koji je polaznik već uspješno svladao i dio programa

koji je dužan završiti

34. saziva sjednice nastavničkog vijeća i predsjedava im

35. obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje

izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

Nositelj: ravnateljica Medicinske škole Varaždin − mr.sc. Mirjana Grabar-Kruljac, prof.

Page 118: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

117

Rujan

Priprema svih potrebnih akata za tekuću školsku godinu (Godišnji

plan i program rada škole, Tjedna zaduženja nastavnika i vanjskih

suradnika, Školski kurikulum, Kućni red škole, Etički kodeks,

imenovanje Školskog ispitnog povjerenstva i dr.)

Sazivanje Prosudbenog odbora za Završni rad i izrada Vremenika

Završnog rada

Dogovor sa školskim ispitnim koordinatorom o održavanju

državne mature u tekućoj godini

Prijem učenika i roditelja prvih razreda

Dogovaranje suradnje između škole i Opće bolnice Varaždin

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje stručnog kolegija

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Sazivanje konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja (po potrebi)

Sazivanje konstituirajuće sjednice Vijeća učenika (po potrebi)

Sazivanje sastanka županijskog Aktiva ravnatelja

Posjet nastavi pripravnicima

Posjet roditeljskim sastancima prvih razreda

Individualna primanja učenika i roditelja

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Listopad

Stručno usavršavanje (organizirano od strane MZOŠ-a, AZOO-a i

ASOO-a)

Organiziranje stručnog usavršavanja za kolege ravnatelje iz

Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije

Dogovor sa školskim ispitnim koordinatorom o predprijavama

učenika za polaganje državne mature

Posjet nastavi novim nastavnicima, nastavnicima pripravnicima i

pripravnicima stručnim suradnicima

Posjet nastavi pripravnicima

Posjet roditeljskim sastancima drugih razreda

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Posjet nastavi nastavnicima

Page 119: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

118

Studeni

Posjet nastavi pripravnicima

Posjet roditeljskim sastancima trećih razreda

Sazivanje stručnog kolegija

Posjet nastavi pripravnicima

Uvid u pedagošku dokumentaciju

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sastanak s voditeljima vježbi u Općoj bolnici Varaždin

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Prosinac

Posjet nastavi nastavnicima

Posjet roditeljskim sastancima četvrtih razreda

Sazivanje stručnog kolegija

Posjet nastavi pripravnicima

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Prisustvovanje sjednicama Razrednih vijeća

Analiza polugodišnjeg rada škole (uspjeha učenika, rada stručnih

vijeća škole)

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Siječanj

Sazivanje sastanka županijskog Aktiva ravnatelja

Organiziranje stručnog usavršavanja za nastavnike u školi

(pedagoško-psihološka, opća tema)

Pregledavanje pedagoške dokumentacije

Uvid u pedagošku dokumentaciju (s voditeljima aktiva i stručnom

suradnicom pedagoginjom)

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Sastanak s voditeljima vježbi u Općoj bolnici Varaždin

Posjet nastavi

Posjet nastavi pripravnicima

Page 120: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

119

Veljača

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Ožujak

Organiziranje posjeta škole u HNK Zagreb

Posjet nastavi pripravnicima

Sastanak sa administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Sastanak s Prosudbenim odborom

Stručno usavršavanje (organizirano od strane MZOS-a, AZOO-a i

ASOO-a)

Pregledavanje pedagoške dokumentacije

Uvid u pedagošku dokumentaciju (s voditeljima aktiva i stručnom

suradnicom- pedagoginjom)

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Travanj

Sazivanje sastanka županijskog Aktiva ravnatelja

Organiziranje stručnog usavršavanja za nastavnike u školi

Posjet nastavi

Suradnja sa školskim koordinatorom vezano uz početak ispita

državne mature

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Svibanj

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Individualna primanja učenika i roditelja prvih, drugih i trećih

razreda

Posjet nastavi Prisustvovanje sjednicama Razrednih vijeća četvrtih

razreda

Analiza uspjeha učenika završnih razreda

Uvid u pedagošku dokumentaciju završnih razreda (s voditeljima

aktiva i stručnom suradnicom pedagoginjom)

Organiziranje proslave međunarodnog Dana sestrinstva

Organiziranje Dana škole

Page 121: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

120

Organiziranje oproštaja završnih razreda od škole

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Lipanj

Sazivanje stručnog kolegija

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem

Sastanci sa stručnim aktivima

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Prisustvovanje sjednicama Razrednih vijeća

Sastanak Prosudbenog odbora

Analiza godišnjeg rada škole na kraju nastavne godine (uspjeha

učenika, rada stručnih vijeća škole)

Pripreme za e-Upis nove generacije učenika

Organiziranje završne svečanosti podjele diploma za završne

razrede u HNK Varaždin

Obračun održanih sati nastave za nastavnike i vanjske suradnike

Srpanj

E-Upisi nove generacije učenika

Praćenje realizacije pomoći za učenike 5. razreda koji nisu s

pozitivnom ocjenom završili nastavnu godinu

Sazivanje sjednica Nastavničkog vijeća

Sastanci sa stručnim aktivima

Pregledavanje pedagoške dokumentacije

Uvid u pedagošku dokumentaciju (s voditeljima aktiva i stručnom

suradnicom pedagoginjom)

Sazivanje sastanka Aktiva ravnatelja

Podjela nastavnih sati za šk. god. 2017./18.

Podjela rješenja za godišnje odmore djelatnika

Page 122: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

121

9.10. Plan i program rada tajnika

Rujan

pripreme za početak nastavne godine

izrada statistike za kraj prethodne školske godine u suradnji s

pedagogom

prijava zaposlenika na mirovinsko i HZZO

suradnja u izradi godišnjeg plana i programa

evidencija pripravnika (prijava za stažiranje, prijava za polaganje

stručnog ispita)

sastavljanje ugovora o radu

prijava, odjava i promjena djelatnika u ministarstvu prosvjete

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

pripreme za školski odbor na početku školske godine

organiziranje sistematskih pregleda zaposlenika

Listopad

izrada statistike za početak školske godine u suradnji s pedagogom

vođenje postupka napredovanja nastavnika u suradnji s pedagogom

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Studeni

sređivanje osobnih dosjea zaposlenika

vođenje arhive

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

Page 123: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

122

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Prosinac

praćenje zakonskih propisa i usklađivanje općih akata škole

pripreme za školski odbor koji će se sazvati na kraju polugodišta

evidencija jubilarnih nagrada i dara djeci sukladno kolektivnom

ugovoru

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Siječanj

pripreme za početak drugog polugodišta

sređivanje osobnih dosjea zaposlenika

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Veljača

sređivanje osobnih dosjea zaposlenika

organiziranje godišnjih zdravstvenih pregleda – sanitarne knjižice

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Page 124: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

123

Ožujak

pripreme za sazivanje ispitnog odbora

nabavka potrošnog materijala

sastavljanje različitih podnesaka u ime škole

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Travanj

sređivanje zapisnika školskog odbora i ispitnog odbora

praćenje provedbenih propisa vezanih uz rad škole

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Svibanj

izrada plana godišnjih odmora i rješenja o godišnjim odmorima

pripreme za upise u l. razred

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Page 125: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

124

Lipanj

organizacija završnih ispita – tehnički dio

priprema za upise u 1. razred – tehnički dio

uručivanje odluka o godišnjim odmorima djelatnicima škole

davanje podataka računovodstvu za smjenski / dvokratni rad u suradnji

s voditeljem računovodstva

primanje, otvaranje i pregledavanje pošte

vođenje urudžbenog zapisnika

vođenje blagajne

suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima

Srpanj

davanje podataka vezanih uz upis u 1. razred

priprema za sazivanje školskog odbora

zaključenje blagajne

vođenje urudžbenog zapisnika

godišnji odmor

Kolovoz

godišnji odmor

priprema natječaja za novozaposlene djelatnike

odjava zaposlenika koji rade na određeno radno vrijeme

pripreme vezane uz početak školske godine

Page 126: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

125

STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA TAJNIKA

1. Obavljanje upravnih, pravnih i općih poslova,

pripremanje materijala za sjednice školskog odbora,

vođenje evidencije o bolovanju i sastavljanje izvješća

za plaću 7,5 sati

2. Poslovi registracije i praćenja statusnih promjena

Poslodavca 5 sati

3. Praćenje zakonskih promjena i usklađivanje

Općih akata poslodavca 10 sati

4. Koordinacija poslova tehničke, opće i kadrovske prirode

Vođenje blagajne i vođenje urudžbenog zapisnika 15 sati

5. Odmori u tijeku rada 2,5 sata

UKUPNO: 40 sati

Page 127: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

126

9.11. Plan i program rada stručne suradnice pedagoginje

R.

BR.

SUBJEKTI I

PODRUČJE RADA CILJ/SVRHA SADRŽAJ ISHODI

OBLICI I

METODE

RADA

SURADNICI

VRIJEME

BROJ SATI

(TJ/GOD)

RAZINA

POSTIGNUĆA/

REALIZACIJA

1.

PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

RADA

Kvalitetna priprema i

planiranje odgojno-

obrazovnog rada:

stvaranje kvalitetnih

planova i programa rada

škole i nastavnog

procesa temeljenog na

kurikularnim principima

1.1. Utvrđivanje obrazovnih

potreba učenika, škole i okruženja

1.2. Analiza prethodnih odgojno-

obrazovnih postignuća učenika,

kreda i swot analiza

1.3. Godišnji plan i program rada

stručnog suradnika pedagoga

1.4. Godišnji plan i program rada

škole

1.5. Školski kurikulum

1.6. Razvojni plan škole

1.7. Plan stručnog usavršavanja

pedagoga i nastavnika

1.8. Okvirni vremenik pisanih

provjera – koordinacija

1.9. Stručno-metodička priprema za

neposredni rad

- identificirati obrazovne potrebe

učenika, škole i okruženja, jasno

definirati svrhu i zadatke koje

škola želi postići

- izraditi izvješće o odgojno-

obrazovnim postignućima učenika

u prethodnoj nastavnoj godini

- izraditi izvješće o uspjehu i radu

škole, utvrditi razinu postignuća

programa

- izraditi Godišnji plan i program

rada stručnog suradnika pedagoga

- kreirati sastavnice Godišnjeg

plana i programa rada škole i

Školskog kurikuluma

- surađivati i pružati stručnu

pomoć nastavnicima u

kurikularnom pristupu planiranju i

programiranju rada (osobito

nastavnicima početnicima)

- sukreirati Razvojni plan škole

- izraditi plan stručnog

osposobljavanja u skladu s

mogućnostima škole

- izraditi plan stručnog

usavršavanja pedagoga

- planirati i preporučiti teme za

stručno usavršavanje nastavnika

- pripremiti prijedlog programa

rada razrednika na satima

razrednog odjela

- pripremiti obrasce za izradu

pisanih provjera znanja i voditi

proces izrade okvirnog vremenika

na razini škole

- planirati i izraditi stručno-

metodičke pripreme za neposredni

rad

individualni rad

rad u paru

timski rad

analiza

dokumentacije

analiza strukture,

sadržaja i

vremena

rad na tekstu

prikupljanje

podataka i izrada

izvješća

razgovor

konzultacije

izrada obrazaca

izrada plana, teza

i podsjetnika

ravnateljica

stručni suradnici

nastavnici

razrednici

Povjerenstvo za

kvalitetu

voditelji školskih

stručnih aktiva

kolovoz

rujan

listopad

2/100

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

individualni rad učenici ožujak I - izvrsno

Page 128: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

127

2. NEPOSREDNI RAD S

UČENICIMA

Identifikacija potreba,

prevencija, savjetovanje,

podrška i pomoć –

usmjeravanje učenika u

radu i osobnom razvoju

te u podizanju školskog

uspjeha i zdravog

življenja

2.1. Savjetodavni/individualni rad s

učenicima

učenici s posebnim

potrebama (teškoće,

daroviti)

2.2. Otvoreni sat za učenike

2.3. Vijeće učenika

2.4. Upoznavanje s učenicima prvih

razreda

2.5. Ispitivanje navika učenja

2.6. Organizacija učenja; Učiti

kako učiti

2.7. Grupni i individualni rad s

učenicima, pomoć u svladavanju i

primjeni tehnika učenja

2.8. Tematski SRO (predavanja,

radionice, rješavanje odgojno-

obrazovne problematike)

pedagoške radionice

(priprema i realizacija)

2.9. Profesionalno informiranje i

savjetovanje

2.10. Školski preventivni programi

2.11. Zdravstvena zaštita učenika

2.12. Praćenje uspjeha i

napredovanja učenika, suradnja u

realizaciji programa rada

razrednika i razrednog odjela

2.13. Analiza učeničkih izostanaka

2.14. Napredovanje učenika koji

ponavljaju razred

2.15. Prihvat i rad s novoupisanim

učenicima

2.16. Rad u stručnim timovima

- planirati i provesti savjetodavni

individualni rad s učenicima

(učenici koji postižu slabiji uspjeh

u učenju, učenici koji ponavljaju

razred, učenici s problemima u

ponašanju, učenici s obiteljskim

problemima, daroviti učenici i dr.)

- osmisliti instrumentarij vođenja

razgovora s učenikom (ugovori,

ankete...)

- identificirati mogućnosti

učenika, otkriti uzroke poteškoća,

organizirati oblike rada s

učenicima koji zadovoljavaju

njihove potrebe i interese

- uključiti darovite učenike u

fakultativnu nastavu i u grupe

slobodnih aktivnosti

- organizirati otvoreni sat za

učenike

- sudjelovati u planiranju rada

vijeća učenika

- podržati uspješnu prilagodbu

učenika 1. razreda

- izraditi, provesti i analizirati

upitnik o načinima (metodama)

učenja

- izraditi i provesti pedagoške

radionice o strategijama učenja u

1. razredima: Čimbenici uspješnog

učenja i planiranje učenja (učiti

kako učiti)

- osposobiti za prepoznavanje i

definiranje konkretnog problema,

ovladati postupkom/tehnikama

rješavanja problema

- pripremiti teme za rad, razviti

raspravu, donijeti zaključke,

uključiti se u rad i život škole kroz

konkretne sadržaje

- prihvatiti stručnog suradnika

pedagoga kao osobu koja pruža

podršku, upoznati i analizirati

socioekonomske uvjete u kojima

učenici žive, izraditi sociogram

(kroz izradu sociograma prema

potrebi pojedinog razrednog

odjela upoznati razrednu

frontalni rad

grupni rad

(pedagoške

radionice)

razgovor

rasprava

usmeno izlaganje

rješavanje

problema

čitanje i rad na

tekstu

analiza sadržaja

(dokumentacija i

literatura)

izrada upitnika

anketiranje

statistička obrada

podataka

prikupljanje

podataka, izrada

izvješća

pisanje

razrednici

nastavnici

stručni suradnici

ravnateljica

stručna tijela

škole

školska liječnica

izvanškolske

institucije

lipanj

rujan

listopad

tijekom školske

godine kontinuirano

10/450

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 129: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

128

dinamiku)

- pripremiti materijale za

ispitivanje, istražiti i koristiti nove

spoznaje u radu

- provoditi profesionalno

informiranje i savjetovanje u

suradnji s izvanškolskim

ustanovama (CISOK, Služba za

profesionalnu orijentaciju pri

Zavodu za zapošljavanje, visoka

učilišta), preispitati profesionalne

interese učenika završnih razreda

- sudjelovati u izradi školskih

preventivnih programa

- planirati, dogovoriti i realizirati

određene teme s razrednicima u

realizaciji školskih preventivnih

programa, Zdravstvenog odgoja i

Građanskog odgoja i obrazovanja

- istaknuti važnost provođenja i

jačanja učeničke kolegijalnosti,

prijateljstva i kulturnog ophođenja

prema starijima

- planirati, organizirati i realizirati

zajedno s razrednicima i školskom

liječnicom sistematske preglede,

cijepljenje, prilagodbu nastave

tjelesne i zdravstvene kulture,

predavanja liječnice i drugih

vanjskih suradnika, sa svrhom

provođenja zdravstvene zaštite

učenika

- izraditi, provesti i analizirati

upitnik o zadovoljstvu

programom/smjerom koji su

učenici upisali (na kraju 1.

polugodišta i školske godine)

- pratiti postignuća učenika u e-

Dnevniku (tjedno)

- kontrolirati učeničke izostanke s

nastave

- identificirati učenike koji

ponavljaju razred, koji dolaze iz

drugih škola, učenike s rizičnim

ponašanjem i osmisliti načine

praćenja napredovanja i pružanja

stručne pomoći

- planirati, osmisliti i ostvariti

Page 130: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

129

aktivnosti stvaranja navika

solidarnosti i demokratskog

odlučivanja u razrednom odjelu te

humanitarne akcije

3.

UNAPRJEĐIVANJE

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

RADA I

NEPOSREDNI RAD S

NASTAVNICIMA,

RAZREDNICIMA I

PRIPRAVNICIMA

Poticanje i stručna

podrška nastavnicima u

unaprjeđivanju odgojno-

obrazovnog rada

temeljenog na

kurikularnim principima

(primjena suvremenih

metoda rada), suradnja i

pomoć razrednicima u

tekućim zadacima,

uvođenje pripravnika u

samostalno obavljanje

nastavničkog rada,

suradnja i timski rad na

svim razinama, uspješno

i kvalitetno suradničko

rješavanje svih problema

škole

3.1. Nastavnici

3.2. Otvoreni sat za nastavnike

3.3. Nastavničko vijeće

3.4. Razredna vijeća

3.5. Prosudbeni odbor (obrana

završnog rada)

3.6. Školsko ispitno povjerenstvo

(državna matura)

3.7. Povjerenstvo za kvalitetu

3.8. Razrednici

3.9. Povjerenstvo za uvođenje

pripravnika u samostalan rad

3.10. Povjerenstvo za procjenu

psihofizičkog stanja djeteta

3.11. Upisno povjerenstvo

3.12. Stručno usavršavanje

3.13. Stručna vijeća/stručni aktivi

- identificirati prava i obveze

nastavnika, učenika i roditelja

- voditi i podržavati nastavnike u

planiranju i programiranju rada

- posjećivati redovitu (obveznu i

izbornu) nastavu i brinuti se o

kvaliteti nastavnog procesa

- senzibilizirati nastavnike za

samopraćenje i samovrednovanje

rada

- poticati na pravovremeno i

funkcionalno vođenje pedagoške

dokumentacije

- pratiti rad nastavnika bez

pedagoško-psihološkog

obrazovanja (nastavničkih

kompetencija)

- analizirati uključenost učenika

na dopunskoj i dodatnoj nastavi te

na izvannastavnim aktivnostima

- odrediti otvoreni sat za

nastavnike

- sudjelovati u planiranju i

realizaciji sjednica nastavničkog

vijeća i razrednih vijeća

- sudjelovati u planiranju i

realizaciji rada Prosudbenog

odbora

- sudjelovati u organizaciji i

realizaciji ispita državne mature

- sudjelovati u planiranju i

realizaciji rada Povjerenstva za

kvalitetu

- pripremati i uvoditi razrednike u

samostalan rad

- sudjelovati u planiranju sadržaja

za sate razrednog odjela

- identificirati i rješavati s

razrednicima i nastavnicima

probleme vezane uz pojedini

razredni odjel (npr. ponašanje,

izostanci i sl.)

- organizirati rad Povjerenstva za

individualni rad

rad u paru

timski rad

rad u malim

skupinama

(pedagoške

radionice)

frontalni rad

(predavanja)

razgovor

konzultacije

suradničko učenje

oluja ideja

rješavanje

problema

usmeno izlaganje

proučavanje

pedagoške

dokumentacije

rad na tekstu

promatranje

informiranje

upućivanje na

literaturu

nastavnici

razrednici

voditelji školskih

stručnih vijeća

ravnateljica

stručni suradnici

nastavnici mentori

satničar

školska liječnica

savjetnici MZOŠ-

a

učenici

roditelji

izvanškolske

institucije

lipanj

srpanj

kolovoz

tijekom školske

godine kontinuirano

6/335

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 131: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

130

uvođenje pripravnika u

samostalan rad i sudjelovati u

njemu

- kreirati operativne programe

pripravničkog staža

- sudjelovati u radu Povjerenstva

za procjenu psihofizičkog stanja

djeteta

- sudjelovati u radu Povjerenstva

za upis učenika

- formirati razredne odjele

intervencijama u automatsko

formiranje aplikacije e-Upisi,

vodeći računa o suvremenim

pedagoškim zakonitostima

- isticati važnost redovitog i

kvalitetnog stručnog usavršavanja

- pomagati nastavnicima u

planiranju stručnog usavršavanja

(stručni skupovi na ettaedu.hr) i u

izradi individualnog plana

stručnog usavršavanja

- poticati na aktivno sudjelovanje

u radu stručnih tijela škole, na

seminarima i stručnim skupovima

AZOO-a, ASOO-a, MZOŠ-a,

ŽSV-a

- primijeniti znanja stečena

stručnim usavršavanjem u radu

- organizirati i provoditi

predavanja i edukativne radionice

na NV, RV i SA

- predlagati nastavnicima stručnu,

pedagošku i metodičku literaturu

- sudjelovati u planiranju i

realizaciji sastanaka školskih

stručnih vijeća

- izvijestiti stručna vijeća o

suvremenim metodama koje mogu

primijeniti u svojem području

rada

4.

NEPOSREDNI RAD S

RODITELJIMA

Kvalitetna komunikacija

i suradnja s roditeljima

u stvaranju posebnog

ozračja za zdrav rast,

razvoj i napredak

djeteta/učenika

4.1. Individualni/savjetodavni

razgovor (odgojna problematika)

4.2. Otvoreni sat za roditelje

4.3. Rad sa skupinom roditelja

4.4. Roditeljski sastanci: za prve i

- pomoći roditeljima u

identificiranju problema/potrebe

kod učenika

- prikupiti informacije o uzrocima

problema i o mogućim rješenjima

- razgovarati i dogovoriti se o

individualni rad

timski rad

frontalni rad

grupni rad

ravnateljica

nastavnici

razrednici

učenici

stručni suradnici

početak školske

godine

kontinuirano tijekom

školske godine

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 132: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

131

završne razrede; tematski

4.5. Prijem novih roditelja - upis

učenika

4.6. Informiranje i kontaktiranje

4.7. Vijeće roditelja

4.8. Partnerstvo u odgoju učenika

načinima njegova prevladavanja

- predvidjeti vrijeme za otvoreni

sat za roditelje

- raditi sa skupinom roditelja s

istovrsnim problemom

- pratiti ostvarenje plana

- planirati roditeljske sastanke za

učenike, posebno one u 1. razredu

- osmisliti teme i sadržaje rada

- isplanirati vrijeme za informacije

i kontakte

- odabrati najprihvatljivije termine

- pripremiti potrebne informacije

- informirati roditelje o potrebama

i ustrojstvu škole, dužnostima

učenika, specifičnostima

razrednih odjela, o uspjehu i

izostancima

- sudjelovati u radu vijeća

roditelja

- utvrditi motive za upis u

određeni program/smjer

- poticati na aktivnost

- izgraditi poticajno okruženje

- prezentirati inovacije i prijedloge

- ostvariti i njegovati trajno

partnerstvo između roditelja i

škole

praćenje

razgovor

rasprava

analiza

rješavanje

problema

usmeno izlaganje

čitanje i rad na

tekstu

stručna tijela

škole (vijeće

roditelja)

izvanškolske

institucije

2/88

5.

SURADNJA S

RAVNATELJEM ZA

POTREBE POSLOVA

ŠKOLE

Kvalitetna komunikacija

i suradnja u svrhu

zajedničkog djelovanja i

unaprjeđivanja odgojno-

obrazovnog rada

5.1. Sastanci članova stručno-

razvojne službe

5.2. Planiranje i evaluacija rada

škole

5.3. Izvješća o radu škole

5.4. Nastavni planovi i programi

5.5. Školski kurikulum

5.6. Razvojni plan škole

5.7. Pozitivni propisi

5.8. Organizacija i praćenje

nastavnog procesa

5.9. Nastavnici, razrednici

5.10. Pripravnici

5.11. Učenici, roditelji

5.12. Vijeće roditelja

5.13. Školski odbor, nastavničko

vijeće, razredna vijeća, stručno

- zajednički odrediti ciljeve

djelovanja i načine njihova

ostvarivanja

- analizirati i procijeniti

postignuća u odgojno-

obrazovnom radu škole u

protekloj školskoj godini

- ispitati uzroke eventualnih

poteškoća u realizaciji planiranih

ciljeva

- izraditi izvješće o realizaciji

Godišnjeg plana i programa rada

škole

- utvrditi prioritetne ciljeve u

novoj školskoj godini

- sukreirati sastavnice Godišnjeg

plana i programa rada škole i

Školskog kurikuluma

- sukreirati, prikupiti i valorizirati

rad u paru

timski rad

individualni rad

frontalni rad

(predavanje)

razgovor

konzultacije

rješavanje

problema

analiza situacije

izrada izvješća

praćenje

pisanje

usmeno izlaganje

ravnateljica

nastavnici

razrednici

satničar

voditelj smjene

administrativno i

stručno osoblje

škole

voditelji školskih

stručnih aktiva

savjetnici

izvanškolske

ustanove

svaki tjedan tijekom

školske godine

(kontinuirano i prema

potrebi)

2/100

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 133: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

132

usavršavanje

5.14. Tim za kvalitetu

5.15. Samovrednovanje škole

5.16. Okruženje i druge institucije

planove i programe rada

nastavnika

- sukreirati strateški razvojni plan

škole

- primijeniti pozitivne propise u

radu

- supratiti realizaciju nastave,

vođenje evidencija i statistika

razrednih odjela, Pravilnika o

načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika

u osnovnoj i srednjoj školi,

Etičkog kodeksa učenika, Kućnog

reda škole, pedagoških mjera, kao

i posebnih propisa iz Zakona o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi i dr.

- izgraditi sustav organizacije i

upravljanja cjelokupnim odgojno-

obrazovnim radom

- osmisliti i pripremiti stručne

materijale za nastavnike o

aktualnostima u odgojno-

obrazovnom radu

- ostvariti suradnju kod uvođenja

pripravnika u samostalan rad

- voditi i posredovati u suradnji

između nastavnika, učenika i

roditelja

- sudjelovati u radu vijeća

roditelja

- sudjelovati u radu nastavničkog i

razrednih vijeća na sjednicama,

informirati ravnatelja sa stručnih

skupova, o pedagoškim

problemima u školi i dogovarati

njihova moguća rješenja

- stvarati motivirajuće radne

uvjete

- brinuti se o kvaliteti i vrednovati

odgojno-obrazovni rad

- surađivati u unaprjeđenju rada

škole i stvaranju njezina imidža

- razvijati partnerske odnose sa

svim institucijama iz okruženja

koje mogu doprinijeti podizanju

kvalitete odgojno-obrazovnog

rada

Page 134: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

133

6.

POSTIGNUĆA

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

RADA

Praćenje razine

postignuća odgojno-

obrazovnog rada i

njegovo unaprjeđivanje

6.1. Vrednovanje utvrđenih ciljeva

6.2. Periodične analize ostvarenih

rezultata

6.3. Analiza odgojno-obrazovnih

rezultata na kraju 1. polugodišta

6.4. Analiza odgojno-obrazovnih

postignuća na kraju nastavne i

školske godine

6.5. Samovrednovanje rada škole

6.6. Vanjsko vrednovanje:

NCVVO, AZOO, ASOO

- procijeniti valjanost utvrđenih

ciljeva, pripremiti obrasce za

praćenje nastave

- analizirati i kritički prosuđivati

ostvarene rezultate odgojno-

obrazovnog rada (Matična i

Razredna knjiga, e-Dnevnik)

- prikupiti podatke s ciljem izrade

periodičnih analiza i izvješća o

odgojno-obrazovnom radu

- izrađivati izvješća o uspjehu i

izostancima učenika, prezentirati

ih na sjednicama nastavničkog

vijeća, školskog odbora, vijeća

roditelja i vijeća učenika i

usporediti rezultate

- analizirati postignuća u protekloj

školskoj godini i predložiti mjere

za poboljšanje

- kritički prosuditi o mogućim

rješenjima poteškoća u radu s

učenicima, nastavnicima i

roditeljima te vrednovati razinu

postignuća njihova rješavanja

- predložiti strategije za uspješniji

odgojni rad

- izdvojiti i grupirati dokaze iz

djelokruga rada pedagoga za

potrebe samovrednovanja rada

škole

- voditi suradnju s ravnateljem u

procesu samovrednovanja

cjelokupnog rada škole

- sudjelovati u radu školskog

Povjerenstva za kvalitetu

- sukreirati i napisati izvješće za

prioritetno područje „Učenje i

poučavanje“, izraditi swot analize

i Plan unaprjeđenja rada škole

- ostvariti suradnju s ustanovama

koje provode vanjsko vrednovanje

rada škole

- u sklopu rada Povjerenstva za

državnu maturu planirati,

organizirati, pratiti, kritički

prosuđivati, ocijeniti i preporučiti

potrebne aktivnosti za održavanje

individualni rad

rad u paru

timski rad

frontalni rad

pisanje

izrada obrazaca i

izvješća

analiza

razgovor

ravnateljica

stručna služba

razrednici

nastavnici

Povjerenstvo za

kvalitetu

vanjski suradnici

početak školske

godine

kraj 1. polugodišta i

nastavne te školske

godine

tijekom godine

prema potrebi

2/88

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 135: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

134

ispita državne mature prema

Pravilniku

- pratiti provedbu školskih

eksperimentalnih kurikuluma,

davati podršku, podupirati

nastavnike u izvedbi, kritički

prosuđivati i sukreirati aktivnosti

koje će doprinijeti realizaciji

postavljenih ishoda učenja

- zajedno s nastavnicima i

savjetnicima ASOO-a analizirati i

procijeniti dobre strane, ali i

poteškoće prilikom realizacije

eksperimentalnih kurikuluma,

donijeti zaključke i predložiti

daljnje smjernice

- poticati sve subjekte škole na

osobni doprinos uspjehu škole

- podržati razvoj jedinstvenog

identiteta škole

7.

RAD I SURADNJA

NA RAZVOJNO-

PEDAGOŠKIM

POSLOVIMA,

AKCIJSKA

ISTRAŽIVANJA I

PROJEKTI

Snimka postojeće

situacije, planiranje i

izvođenje programa za

unaprjeđivanje svih

aktivnosti u školi,

utvrđivanje stupnja

ostvarenja programa

7.1. Istraživanja u funkciji

osuvremenjivanja: izrada nacrta i

provođenje istraživanja, obrada

podataka i interpretacija rezultata,

primjena spoznaja u funkciji

unaprjeđivanja rada

akcijsko istraživanje:

završno

(samo)vrednovanje rada

škole

7.2. Programi i projekti u funkciji

osuvremenjivanja: Školski program

prevencije ovisnosti i vršnjačkog

nasilja, Zdravstveni odgoj,

Građanski odgoj i obrazovanje

- identificirati i predložiti područja

za unaprjeđivanje kvalitete

odgojno-obrazovnog rada na

temelju analize potreba svih

subjekata

- planirati metode i izraditi mjerne

instrumente

- provesti istraživanja u skladu s

potrebama škole

- iznijeti dobivene rezultate

nastavničkom i razrednim

vijećima te učenicima

- koristiti rezultate i predložiti

mjere za rješavanje problema

- sudjelovati u ispunjavanju

dokumentacije za prijavu

projekata

- sudjelovati u odabiranju i

raspoređivanju tema iz školskih

programa prema dobi (razredu)

učenika

- odrediti vrijeme realizacije

pojedinih tema tijekom školske

godine na satima razrednih odjela

- provoditi projekte prema planu

- pratiti napredovanje razrednih

odjela i upoznati stručna tijela

individualni rad

rad u paru

timski rad

analiza sadržaja

(dokumentacija i

literatura)

razgovor

konzultacije

rad na tekstu

statistička obrada

podataka

usmeno izlaganje

(prezentacija

podataka i

dobivenih

rezultata)

pisanje

ravnateljica

stručna služba

škole

nastavnici

razrednici

učenici

roditelji

vanjski suradnici

tijekom školske

godine

2/88

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 136: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

135

škole s rezultatima

8.

PEDAGOŠKA

DOKUMENTACIJA

* u skladu s pozitivnim

propisima

Vođenje pedagoške

dokumentacije i

evidencije odgojno-

obrazovnog rada

stručnog suradnika

pedagoga

8.1. Godišnji plan i program rada

pedagoga

8.2. Mjesečni i Tjedni plan i

program rada pedagoga

8.3. Dnevnik rada

8.4. Dosjei učenika – posebnosti u

radu

8.5. Dokumentacija rada s

nastavnicima pripravnicima

8.6. Datoteke, obrasci, protokoli,

upitnici, izvješća

8.7. Evidencije

8.8. Matična i Razredna knjiga

8.9. E-Matica

- poznavati pedagošku

dokumentaciju

- razvrstati pedagošku

dokumentaciju po područjima

rada

- redovito voditi dokumentaciju

- upotrebljavati pedagošku

dokumentaciju

- izraditi Godišnji plan i program

rada stručnog suradnika pedagoga,

kreirati mjesečne i tjedne planove

- evidentirati podatke u dnevniku

rada

- voditi učeničke dosjee

- izraditi operativne programe

pripravničkog staža, ispunjavati

protokole praćenja njihova

ostvarivanja i ostalu

dokumentaciju

- izraditi instrumente za rad sa

subjektima u odgojno-

obrazovnom procesu

- procjenjivati i vrednovati rad

- kreirati potrebne datoteke,

obrasce, protokole i izvješća

- kreirati obrasce za unos

statističkih podataka na početku i

na kraju školske godine

- osmisliti učinkovite načine

praćenja ostvarivanja planiranih

ciljeva i evidencije rada s

odgojno-obrazovnim subjektima

- izraditi evidenciju stručnog

usavršavanja djelatnika

- utvrđivati ispravnost podataka u

Razrednoj i Matičnoj knjizi

- unositi podatke o

novozaposlenim nastavnicima i

novim učenicima u e-Maticu

individualni rad

rad u paru

timski rad

rad na tekstu

(literatura, zakoni,

pravilnici, propisi)

pisanje

razgovor

rješavanje

problema

izrada obrazaca,

tablica i izvješća

ravnateljica

stručna služba

škole

nastavnici

razrednici

pripravnici

početak i kraj školske

godine

tijekom školske

godine kontinuirano

3/132

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

9.

SURADNJA S

DRUGIM

USTANOVAMA

Ostvarivanje kvalitetne

suradnje i međusobna

pomoć

9.1. Kontakt s lokalnom

zajednicom

9.2. Kontakt s odgojno-obrazovnim

institucijama, zdravstvenim,

socijalnim i drugim ustanovama i

- povezati školu i izvanškolske

ustanove

- predložiti strategije međusobne

suradnje

- vrednovati razinu postignuća u

suradnji

individualni rad

timski rad

razgovor

konzultacije

ravnateljica

nastavnici

razrednici

roditelji

učenici

tijekom školske

godine

2/64

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 137: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

136

službama: MZOŠ, AZOO, ASOO,

NCVVO, Ured državne uprave

Varaždinske županije, Ured za

prosvjetu Varaždinske županije i

Grada Varaždina; Služba za

profesionalnu orijentaciju pri HZZ-

u, CISOK; Centar za socijalnu

skrb; Crveni križ, liječnica školske

medicine, HZJZ, ustanove za

zaštitu mentalnog zdravlja;

Policijska uprava varaždinska,

kulturno-umjetnička, športska i

druga društva i klubovi, televizijske

i radijske postaje, novine

- voditi evidenciju o suradnji

škole i drugih ustanova

- povezati lokalne resurse s

potrebama učenika

- ostvariti suradnju s lokalnom

zajednicom, s osnovnim i

srednjim školama te visokim

učilištima

- surađivati s drugim subjektima

odgojno-obrazovnog rada:

prezentirati podatke o upisu

učenika i rezultate državne

mature, organizirati i provoditi

školska i županijska natjecanja,

izvijestiti o uspjehu učenika na

školskim natjecanjima, sastaviti

listu uspješnih učenika

predloženih za dodjelu nagrada,

organizirati predavanja stručnjaka

iz različitih područja sa svrhom

ostvarivanja školskih programa i

projekata i dr.

- proučavati zakonske okvire

- podržati cjelovit razvoj učenika

praćenje

usmeno izlaganje

vanjski suradnici i

predstavnici svih

navedenih

institucija

10.

STRUČNO

USAVRŠAVANJE

Unaprjeđivanje rada

stručnog suradnika

pedagoga, primjena

suvremenih didaktičko-

metodičkih spoznaja i

spoznaja na području

struke, cjeloživotno

učenje

10.1. Obvezni oblici stručnog

usavršavanja:

stručno usavršavanje

izvan škole - AZOO,

MZOŠ, ŽSV

stručno usavršavanje u

školi prema programu

individualno stručno

usavršavanje

10.2. Individualni plan i program

permanentnog usavršavanja

- sudjelovati na predavanjima i

seminarima na državnoj,

međužupanijskoj i županijskoj

razini, a u organizaciji Agencije

za odgoj i obrazovanje i

Ministarstva znanosti,

obrazovanja i športa

- aktivno sudjelovati u radu

Županijskog stručnog vijeća

stručnih suradnika pedagoga

srednjih škola

- raspravljati o zadanim temama i

sadržajima

- samovrednovati osobni

angažman tijekom stručnih

usavršavanja

- primjenjivati nova znanja i

naučene metode u svakodnevnom

radu

- integrirati i dopunjavati prije

stečena znanja

- izvještavati članove

nastavničkog i razrednih vijeća o

individualni rad

timski rad

razgovor

rasprava

rješavanje

problema

pisanje zabilješki

rad na tekstu

analiza i

samovrednovanje

izvještavanje

izrada plana

izrada i

popunjavanje

obrasca

savjetnici,

voditelji,

predavači i

sudionici stručnih

skupova

ravnateljica

nastavnici

stručni suradnici

stručni suradnik

pedagog (osobno)

tijekom školske

godine kontinuirano

3/132

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 138: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

137

vlastitu radu

- organizirati predavanja i

radionice u školi

- pratiti recentnu stručno-

pedagošku i metodičku literaturu

te stručne časopise

- pratiti i istraživati aktualna

događanja

- izraditi i ostvariti individualni

plan stručnog usavršavanja

- voditi evidenciju o

permanentnom usavršavanju u

obrascu Individualni plan i

program permanentnog

usavršavanja

11.

PRIPREMA ZA

ODGOJNO-

OBRAZOVNI RAD

Priprema za kvalitetan

rad s odgojno-

obrazovnim subjektima

11.1. Stručno-metodička priprema

za neposredni rad s učenicima,

nastavnicima i roditeljima

11.2. Pisane pripreme, prezentacije,

materijali za individualni rad i

radionice, ostala nastavna sredstva i

pomagala

- osmisliti kreativne strategije za

aktivno sudjelovanje svih

subjekata u zajedničkom radu i

suradnji

- izraditi pisane pripreme za

održavanje predavanja i

pedagoških radionica

- izabrati prikladna nastavna

sredstva i pomagala sukladno

području rada

- pripremiti potrebne nastavne

materijale

individualni rad

rad na tekstu

pisanje priprema i

zabilješki

stručni suradnik

pedagog (osobno)

tijekom nastavne

godine kontinuirano

3/150

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

12.

(SAMO)VREDNOVA-

NJE RADA

Praćenje realizacije

planiranih ciljeva i

ishoda u svrhu daljnjeg

planiranja rada

12.1. Dnevnik rada

12.2. (Samo)vrednovanje

ostvarenja planiranih ishoda

12.3. Vrednovanje realizacije

programa u radu s pripravnicima

12.4. Samovrednovanje uspješnosti

cjelokupnog rada

- vrednovati realizaciju planiranih

ishoda sukladno planu i programu

rada pedagoga, a na temelju

bilješki u dnevniku rada

- utvrditi poteškoće u pedagoškom

radu

- osmisliti strategije rješavanja

poteškoća u radu sa subjektima

- kritički prosuditi rad pripravnika

- napisati izvješće o svojem radu

- argumentirati svoj rad

- procijeniti postignuće

- obraniti stav i opravdati procjenu

- usporediti s prethodnim radom

- primijeniti iskustva u novom

planiranju

individualni rad

analiza sadržaja

rad na

dokumentaciji

pisanje

uspoređivanje

stručni suradnik

pedagog (osobno)

ravnateljica

dionici odgojno-

obrazovnog rada

kraj školske godine

2/70

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

13.

OSTALI POSLOVI

Prikupljanje informacija

o ostalim poslovima

13.1. Zapisnik i sjednice

- napisati zapisnik sa sjednica NV

i PO

individualni rad

timski rad

rad s učenicima

ravnateljica

nastavnici

razrednici

lipanj

srpanj

kolovoz

I - izvrsno

VU - vrlo uspješno

U - uspješno

Page 139: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

138

ZA POTREBE

ŠKOLE I

RAVNATELJA

stručnog suradnika

pedagoga i njihovo

izvršavanje

nastavničkog vijeća i Prosudbenog

odbora

13.2. Pedagoške mjere

13.3. Koordinacija provedbe

dopunskog rada, popravnih,

razrednih, predmetnih, kontrolnih i

pomoćničkih ispita

13.4. Dežurstvo na ispitima

državne mature i natjecanjima

13.5. Upis učenika

13.6. Razredništvo učenicima u

nastavku obrazovanja

13.7. Zaduženja nastavnika

13.8. E-Dnevnik i e-Matica

13.9. Promocija škole, kulturna i

javna djelatnost

13.10. Organizacija izleta i stručnih

ekskurzija

13.11. Projekti Europske unije

13.12. Ostala zaduženja prema

nalogu ravnatelja

- surađivati u primjeni pedagoško-

disciplinskih postupaka

- pripremiti zapisnike o

popravnim, razrednim,

predmetnim, kontrolnim i

pomoćničkim ispitima

- prikupiti prijavnice

- organizirati održavanje ispita

- dežurati na ispitima državne

mature i na školskim natjecanjima

- pripremiti materijale za upis

učenika u školu i rad na aplikaciji

upisi.hr

- napisati potvrde (svjedodžbe)

učenicima u nastavku obrazovanja

- izraditi zaduženja nastavnika

- koordinirati razredništvom

- brinuti se o redovitom i

ispravnom unosu podataka u e-

Dnevnik i e-Maticu

- vrednovati postignuća i izraditi

izvješće o samovrednovanju škole

- prema dogovoru s ravnateljem i

određenim osnovnim školama

posjetiti osnovne škole,

prezentirati školu i zanimanja za

upis u 1. razred

- stvarati imidž škole koja

ostvaruje postavljene ciljeve

(osposobljavanje za studij i za

život)

- sudjelovati u planiranju i

organizaciji događanja u školi

prema potrebi (obilježavanje

važnih datuma, kulturna i sportska

događanja, koncerti, izložbe,

humanitarne akcije i druge

vanjske aktivnosti)

- surađivati u organizaciji školskih

izleta i stručnih ekskurzija,

kazališnih i kino predstava

- sudjelovati u projektima

Europske unije koji se provode u

školi

- rješavati nepredviđene situacije

u školi

rješavanje

problema

pisanje (zapisnici,

potvrde, izvješća)

popunjavanje

internetskih baza

podataka

uvid u

dokumentaciju

usmeno izlaganje

stručni suradnici

učenici

koordinator

tijekom školske

godine kontinuirano i

prema potrebi

4/195

Z - zadovoljavajuće

NZ -

nezadovoljavajuće

Page 140: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

139

9.12. Plan i program rada stručne suradnice psihologinje

PODRUČJE I SADRŽAJ

RADA

CILJ/SVRHA SURADNICI OBLICI I

METODE RADA

VRIJEME

PLANIRANJE,

PROGRAMIRANJE I

REALIZACIJA RADA

ŠKOLE

Sudjelovanje u izradi

godišnjeg plana i programa

škole te školskog kurikuluma

za školsku godinu 2016./2017.

Sudjelovanje u planiranju

sadržaja rada Razrednog,

Nastavničkog, Vijeća

učenika

Sudjelovanje u izradi izvješća

i plana školskih preventivnih

programa

Izrada izvještaja, plana i

programa rada stručnog

suradnika

psihologa za školsku godinu

2016./2017.

Sudjelovanje u izradi plana

rada s učenicima s teškoćama

u razvoju šk. god. 2016./2017.

Sudjelovanje u provođenju

državne mature

Sudjelovanje u organizaciji i

provođenju upisa u prvi razred

Sudjelovanje u formiranju

obrazovnih grupa

Suradnja u organizaciji i

planiranju rada škole za šk.

god. 2016./2017.

Kvalitetna

priprema i

planiranje

odgojno-

obrazovnog rada

Ravnateljica

Pedagoginja

Nastavnici

Razrednici

Voditelji

školskih

stručnih aktiva

Individualni rad

Rad u paru

Timski rad

Analiza

dokumentacije

Izrada izvješća

Kolovoz

Rujan

Listopad

Prema

kalendaru

provođenja

Tijekom

godine

RAD S UČENICIMA

na individualnoj i skupnoj

razini

Savjetodavni rad s učenicima

Individualni i / ili grupni

savjetodavni rad s ciljem

poboljšanja učenikovog

mentalnog

zdravlja ( emocionalne i

obiteljske poteškoće, problemi

Pomoć i podrška

učeniku u

osobnom razvoju i

školskom uspjehu

Razrednici

Nastavnici

Ravnateljica

Pedagoginja

Izvanškolske

institucije

Individualni rad

Grupni rad

Frontalni rad

Razgovor

Pedagoške

radionice

Rješavanje

problema

Anketiranje

Informiranje

Tijekom

godine

Page 141: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

140

u ponašanju, problemi u

učenju, vršnjačko nasilje)

Preventivni programi –

samopoštovanje, ovisnosti,

tolernacija, samopoštovanje,

reproduktivno zdravlje,

komunikacijske vještine

Profesionalna orijentacija –

provedba i suradnja s

CISOKOM

Rad s učenicima s teškoćama u

razvoju- konzultativni rad s

nastavnicima u vezi

metodičkog pristupa

učenicima s teškoćama u

razvoju te praćenje

napredovanja tih učenika

(disgrafija, disleksija –

teškoće učenja)

Suradnja sa stručnjacima izvan

škole (školski liječnik,

logoped, defektolog,

socijalni radnik) sa svrhom

pomoći učenicima s teškoćama

RAD S RODITELJIMA

Individualni i / ili grupni rad

savjetodavni rad sa svrhom

pomoći roditeljima u

razumijevanju razvojnih

promjena i potreba adolescenta

Roditeljski sastanci –

predavanja vezana za trenutnu

problematiku

(edukacija roditelja o

vještinama roditeljstva i

odgovarajućim tehnikama

discipliniranja)

Podrška i

usmjeravanje

roditelja

odgovarajućim

odgojnim

strategijama

Suradnja s

roditeljima

Razrednici

Nastavnici

Ravnateljica

Pedagoginja

Izvanškolske

institucije

Individualni rad

Grupni rad

Frontalni rad

Razgovor

Rješavanje

problema

Rujan

Tijekom

godine

RAD S NASTAVNICIMA

Individualni i/ili grupni rad

savjetodavni rad s

nastavnikom/icima s ciljem

razumijevanja razvojnih

potreba učenika (problemi u

ponašanju, emocionalne i

zdravstvene teškoće)

Intervencija i savjetovanje u

Suradnja i pomoć

nastavnicima i

razrednicima u

prepoznavanja

razvojnih potreba

učenika i

rješavanju

problema

Ravnateljica

Pedagoginja

Voditelji

stručnih aktiva

Savjetnici pri

AZOO

Individualni rad

Rad u paru

Timski rad

Razgovor

Tijekom

godine

Page 142: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

141

razredima u kojima su

detektirane određene

poteškoće ( školska klima,

neuspjeh, vršnjačko nasilje,

problemi discipline)

Prevencija kriznih stanja i

reakcije na krizu

ISTRAŽIVANJE I

RAZVOJNI PROGRAMI

Koordiniranje vanjskih

programa u školi:

Sigurnost u prometu

Dani maturanata

Prevencija ovisnosti

Reproduktivno zdravlje

Provođenje istraživanja

Unapređivanje

kvalitete rada škole

Međusobna

suradnja

Razrednici

Nastavnici

Ravnateljica

Pedagoginja

Izvanškolske

institucije

Individualni rad

Timski rad

Analize

Statističke obrade

podataka

Prezentacija

podataka

Tijekom

godine

Studeni

Svibanj

SKRB ZA MENTALNO

ZDRAVLJE

Koordiniranje suradnje s

ostalim stručnjacima u

području

mentalne, zdravstvene i

socijalne skrbi u lokalnoj

zajednici (školska liječnica,

socijalni radnik,

defektolog i ostale stručne

osoba

prema potrebi odgojno

obrazovnih problema učenika)

Provođenje preventivnih

programa

Kvalitetna

suradnja i

međusobna pomoć

Razrednici

Nastavnici

Ravnateljica

Pedagoginja

Izvanškolske

institucije

Individualni rad

Grupni rad

Frontalni rad

Razgovor

Rješavanje

problema

Studeni

Veljača

Tijekom

godine

SUDJELOVANJE U

ANALIZI REZULTATA

ODGOJNOOBRAZOVNOG

PROCESA

Prisustvovanje nastavi prema

potrebi s ciljem praćenja rada

pojedinih učenika i/ili

nastavnika

Prisustvovanje i sudjelovanje u

radu Razrednih i

Nastavničkih vijeća

Kontinuirano praćenje

Planiranje

programa za

unaprjeđivanje

aktivnosti u školi

Razrednici

Nastavnici

Ravnateljica

Pedagoginja

Izvanškolske

institucije

Individualni rad

Grupni rad

Frontalni rad

Razgovor

Rješavanje

problema

Tijekom

godine

Page 143: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

142

napredovanja i

postignuća učenika

OSOBNO STRUČNO

USAVRŠAVANJE

Sudjelovanje i prisustvovanje

na stručnim vijećima,

seminarima, konferencijama,

edukacijama (AZOO, MZOŠ,

DPH, HPK)

Praćenje inovacija putem

literature i interneta

Unaprjeđenje rada

stručnog suradnika

psihologa

Osobno

Voditelji i

sudionici

stručnih

seminara

Timski rad

Individualni rad

Razgovor

Analiza

Rješavanje

problema

Tijekom

godine

VOĐENJE

DOKUMENTACIJE O

RADU

Evidentiranje planiranih i

realiziranih mjesečnih i tjednih

aktivnosti

Vođenje bilježaka u listama

praćenja učenika

Vođenje dokumentacije u

različitim evidencijskim

listama

Vođenje dokumentacije o

pripremi za rad s učenicima,

nastavnicima i roditeljima

Vođenje

dokumentacije i

evidencije odgojno

obrazovnog rada

psihologa

Osobno

Individualni rad

Izrada obrasca

Rad u paru

Timski rad

Razgovor

Tijekom

godine

Page 144: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

143

9.13. Plan i program rada školske knjižnice

R

U

J

A

N

PROGRAMSKI SADRŽAJ OBLICI REALIZACIJE NOSITELJI

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima rada u

školskoj knjižnici: prvi razred, upoznavanje s fondom,

motiviranje učenika za čitanje, razvijanje ljubavi prema

knjigama

Pomoć učenicima u snalaženju u knjižnici

Upis učenika 1. razreda u knjižnicu

Posudba knjiga

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Obrada novih knjiga (katalogizacija, klasifikacija,

tehnička obrada)

Izrada popisa lektire i stručnih knjiga za nabavu

Nabava udžbenika i stručne literature za učitelje

Kompletiranje svih časopisa u godištu i narudžba novih

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

13.9. (utorak) – Svjetski dan pozitivnog mišljenja (ormarić broj 9)

15.9. (četvrtak) – Međunarodni dan demokracije (UN) – plakat

(izrađuju učenici)

19.9. (ponedjeljak) – Svjetski dan darivatelja koštane srži - plakat

učenika 4.a razreda i prezentacija na SRO-u 4.a

Pano: Riječi i (ne) djela (ormarić broj 10)

4. Stručno usavršavanje

Praćenje novih kataloga nakladnika i novih izdanja

Praćenje nove stručne, pedagoške i metodičke literature

Županijski stručni aktiv školskih knjižničara

Suradnja s drugim školskim knjižnicama

5. Suradnja s ravnateljem, profesorima i računovođom

škole

Izrada okvirnog financijskog plana školske knjižnice

radi nabave lektire, udžbenika, stručne literature,

periodike i ostale knjižnične građe

Dogovor s ravnateljem škole o provedbi svih akcija i

poslova u knjižnici za školsku godinu 2016./2017.

razgovori, savjeti, upute

stručni rad u knjižnici

izložba stručnih časopisa

pano

katalozi, periodika, stručna

literatura

knjižničarke

profesori hrvatskog

jezika

knjižničarke

knjižničarke,

profesori stranih

jezika

aktiv školskih

knjižničara

ravnatelj,

računovođa,

knjižničarke

Page 145: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

144

L

I

S

T

O

P

A

D

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih

izvora znanja

Rad s učenicima: pomoć u izboru lektire i ostale

literature, biografija, zadanih tema, referata...

Posudba knjiga

Sat s razredima u knjižnici

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Uvođenje i obrada nove građe i časopisa

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

Revizija i otpis knjižne građe

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Pano: Politički govor (izrada učenika 4.b, c i d; ormarić broj 10)

10.10. (ponedjeljak) – Svjetski dan mentalnog zdravlja

17.10. (ponedjeljak) – Međunarodni dan iskorjenjivanja

siromaštva

24.10. (ponedjeljak) – Međunarodni dan školskih knjižnica

(ormarić broj 9)

29.10. (subota) – Svjetski dan borbe protiv psorijaze

4. Stručno usavršavanje

Praćenje novosti putem interneta

Suradnja s drugim odgojno-obrazovnim institucijama

Suradnja s matičnom službom

Praćenje stručne literature

5. Suradnja s ravnateljem, računovođom, profesorima

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom službom

u svrhu dogovora za reviziju knjižnog fonda i

poboljšanja standarda rada u knjižnici.

razgovori, savjeti, upute

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora

katalozi, periodika, stručna

literatura, internet

knjižničarke,

profesori

knjižničarke

knjižničarke,

učenici

knjižničarke,

ravnatelj

Page 146: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

145

S

T

U

D

E

N

I

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih

izvora znanja

Rad s učenicima: pomoć u izboru lektire i ostale

literature, biografija, zadanih tema, referata...

Posudba knjiga

Sat s razredima u knjižnici

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Uvođenje nove građe i obrada

Informiranje nastavnika o novoj građi u knjižnici

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

Revizija i otpis knjižne građe

Popravak oštećene građe

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

16.11. (srijeda) – Međunarodni dan tolerancije (pano: ormarić

broj 9)

17.11. (četvrtak) – Međunarodni dan srednjoškolaca

24.11. (četvrtak) – Dan hrvatskog kazališta

4. Stručno usavršavanje

Praćenje novosti putem interneta

Suradnja s drugim odgojno-obrazovnim institucijama

Praćenje stručne literature

Suradnja s matičnom službom

Posjet sajmu Inter-Liber-Educa u Zagrebu

5. Suradnja s ravnateljem, računovođom, profesorima

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom u svrhu revizije knjižnog fonda.

razgovori, savjeti, upute

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora

katalozi, periodika, stručna

literatura, internet

knjižničarke,

profesori

knjižničarke

knjižničarke,

učenici, profesori

knjižničarke,

informatičari

prema potrebi

Page 147: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

146

P

R

O

S

I

N

A

C

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Rad s učenicima: pomoć u izboru lektire i ostale

literature, biografija, zadanih tema, referata...

Posudba knjiga

Sat s razredima u knjižnici (gledanje ekraniziranih

lektirnih djela na AV – građi)

Priprema materijala za predavanje maturantima "Izrada

završnog ili maturalnog rada"

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Uvođenje nove knjižne građe i obrada

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Obrada novih časopisa

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

Revizija i otpis knjižne građe - završno

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Praćenje kalendara školskih aktivnosti

1.12. Svjetski dan AIDS-a – pano

6. 12. Dan Svetog Nikole - Dana grada Varaždina –

prigodno obilježavanje

10.12.Dan prava čovjeka – pravo na čitanje (izrada

panoa u knjižnici)

5.10. (ponedjeljak) – Međunarodni dan dobrovoljnog rada za

ekonomski i društveni napredak (volontera) (UN)

4. Stručno usavršavanje

Praćenje novosti putem interneta

Suradnja s drugim odgojno-obrazovnim institucijama

Praćenje nove stručne literature

Županijski stručni aktiv školskih knjižničara

5. Suradnja s ravnateljem, računovođom, profesorima

Završetak prvog polugodišta, prisustvovanje sjednicama

Nastavničkog vijeća i sastancima stručnih aktiva

Suradnja s voditeljima stručnih aktiva radi nabave nove

stručne literature

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom i NSK u svrhu revizije knjižnog fonda.

razgovori, savjeti, upute

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora

katalozi, periodika, stručna

literatura, internet

knjižničarke,

profesori

knjižničarke

knjižničarke,

učenici, profesori

knjižničarke, aktiv

prema potrebi

Page 148: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

147

S

I

J

E

Č

A

Nj

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Posudba knjiga

Rad s učenicima: pomoć u izboru lektire i ostale

literature, biografija, zadanih tema, referata...

Sat s razredima u knjižnici (predavanje maturantima na

temu "Izrada završnog ili maturalnog rada")

Izrada bibliografskih popisa za pojedine teme i područja

prvenstveno za potrebe maturanata

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Uvođenje nove građe i obrada

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Popis noviteta za profesore i učenike

Obrada periodike (časopisa)

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

2. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Praćenje kalendara školskih aktivnosti

Prigodno obilježavanje

17.1. (utorak) – 1.000.054 rođendan umjetnosti

27.1. (petak) – Svjetski dan vjerske slobode

Noć muzeja (pano br. 9)

4. Stručno usavršavanje

Praćenje novosti putem interneta

Praćenje stručne periodike

Praćenje stručne literature

Suradnja s matičnom službom

5. Suradnja s ravnateljem, računovođom, profesorima

Suradnja s računovodstvom u vezi s ostvarenjem

financijskog plana nabave u knjižnici

Izvještaj o stanju knjižničnog fonda

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom.

razgovori, savjeti, upute

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora,

radionice

katalozi, periodika, stručna

literatura, internet

knjižničarke,

razrednici

knjižničarke

knjižničarke,

profesori hrvatskog

jezika, razrednici,

učenici

knjižničarke

knjižničarke,

računovođa

Page 149: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

148

V

E

Lj

A

Č

A

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Posudba knjiga

Rad s učenicima u čitaonici uz pomoć pri obradi

samostalnih radova iz pojedinih predmeta

Sat s razredima u knjižnici

Rad s učenicima: pomoć u izboru lektire i ostale

literature, biografija, zadanih tema, referata...

Animacijske aktivnosti

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Popravak oštećene građe

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Popis noviteta za profesore i učenike

Obrada periodike

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

12.2. (nedjelja) – Darwinov dan

14.2. (nedjelja) – Međunarodni dan darivanja knjiga

22.2. (srijeda) – Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice

4. Stručno usavršavanje

Praćenje stručne periodike

Praćenje stručne literature

Županijski stručni aktiv školskih knjižničara

Suradnja s matičnom službom

5. Suradnja s djelatnicima škole

Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima u vezi

s nabavom knjižnične građe

Suradnja s ravnateljem škole i računovodstvom u

provedbi nabavne politike u knjižnici

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom.

razgovori, savjeti, upute,

videoprojekcije

frontalni rad

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora

katalozi, periodika, stručna

literatura, internet

konzultacije

knjižničarke,

profesori

knjižničarke

knjižničarke,

profesori hrvatskog

jezika, učenici

aktiv,

knjižničarke

prema potrebi

Page 150: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

149

O

Ž

U

J

A

K

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Posudba knjiga

Sat s razredima u knjižnici (kako pronaći podatke o

knjizi, kako pisati bilješke)

Rad s učenicima: pomoć u izboru lektire i ostale

literature, biografija, zadanih tema, referata...

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Popravak oštećene građe

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Obrada periodike

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

15.3. (srijeda) – Svjetski dan prava potrošača (O Benediktu

Kotruljeviću – predavanje)

27.3. (ponedjeljak) – Svjetski dan kazališta

4. Stručno usavršavanje

Praćenje stručne periodike

Praćenje stručne literature

Praćenje novosti putem interneta

Suradnja sa matičnom službom

Međuknjižnična suradnja

5. Suradnja s djelatnicima škole

Konzultacije profesorima i stručnim suradnicima o

provedbi nastavnih sati

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom.

razgovori, savjeti, upute,

videoprojekcije

frontalni rad

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora

katalozi, periodika, stručna

literatura, internet

konzultacije

knjižničarke,

profesori

knjižničarke

knjižničarke,

profesori

hrvatskog jezika,

učenici

knjižničarke

prema potrebi

Page 151: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

150

T

R

A

V

A

Nj

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Posudba knjiga

Pomoć maturantima u dovršenju maturalnih tj. završnih

radova

Sat s razredima u knjižnici (referalna građa, smještaj,

način uporabe)

Pomoć učenicima u izboru lektire i ostale literature,

biografija, zadanih tema, referata…

Što čitati tijekom proljetnih praznika

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Stručna obrada noviteta

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Popis noviteta za profesore i učenike

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

Popravak oštećene građe

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Praćenje kalendara školskih aktivnosti

7.4. Svjetski dan zdravlja - prigodno obilježavanje

22. 4. Dan hrvatske knjige – prigodna izložba,

prezentacija

23. 4. Svjetski dan knjige i autorskog prava – plakat,

prezentacija

Priprema za nacionalni projekt „Čitanjem do zvijezda“ –

priprema učenika za (regionalnu) državnu razinu

1.4. (subota) – Dan borbe protiv alkoholizma

2.4. (nedjelja) – Svjetski dan svjesnosti o autizmu (UN)

4. Stručno usavršavanje

Praćenje stručne periodike, pedagoške literature

Suradnja s matičnom službom

Pregled kataloga nakladnih kuća

Sudjelovanje u Proljetnoj školi školskih knjižničara (2.-

5.4.)

5. Suradnja s djelatnicima škole

Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom.

razgovori, savjeti, upute,

video projekcije

frontalni rad

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora

katalozi, periodika, stručna

literatura

konzultacije

knjižničarke,

profesori

knjižničarke

knjižničarke,

profesori hrvatskog

jezika,

profesori povijesti,

učenici

knjižničarke,

mentori

prema potrebi

Page 152: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

151

S

V

I

B

A

Nj

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Posudba knjiga

Pomoć učenicima u izboru lektire i ostale literature,

biografija, zadanih tema, referata…

Sat s razredima u knjižnici (gledanje ekraniziranih

lektirnih djela na AV građi)

Završetak nastave za maturante – pojačano razduživanje

knjiga i ostale knjižnične građe

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

prilikom posudbe

Obrada periodike

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

Izrada i sakupljanje didaktičkog materijala za potrebe

profesora i stručnih suradnika

Popravak oštećene građe

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Praćenje kalendara školskih aktivnosti

11. 5. Svjetski dan pisanja –-prigodne radionice,

prezentacija - grafologija

12. 5. Međunarodni dan sestrinstva – Dan škole –

prigodno obilježavanje

1.5. (ponedjeljak) – Praznik rada – blagdan Republike Hrvatske

3.5. (srijeda) – Svjetski dan slobode medija (ormarić br.10)

15.5. – Međunarodni dan prigovora savjesti (radionica)

17.5. – Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije

4. Stručno usavršavanje

Praćenje stručne periodike, pedagoške literature

Suradnja s matičnom službom

Praćenje noviteta putem interneta

5. Suradnja s djelatnicima škole

Suradnja s razrednicima maturanata u vezi s dugovanjem

i razduživanjem knjižnične građe

Suradnja s profesorima hrvatskog jezika, pedagogom i

razrednicima u osmišljavanju protokola podjele završnih

svjedodžbi i nagrađivanja istaknutih maturanata

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom.

razgovori, savjeti, upute,

videoprojekcije

frontalni rad, individualni

rad

stručni rad u knjižnici

izložbe, izrada panoa

uređenje školskog i

knjižničnog prostora,

radionice

stručna literatura, internet

knjižničarke

knjižničarke

knjižničarke,

profesori povijesti,

profesori hrvatskog

jezika,

profesori TZK,

učenici

knjižničarke,

profesori hrvatskog

jezika, predagog

prema potrebi

Page 153: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

152

L

I

P

A

Nj

1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima

Završetak posudbe za učenike, potraživanje za povratom

sve posuđene knjižnične građe, razduživanje učenika s

knjižničnom građom

Potraživanje svih knjiga od maturanata pri završetku

školovanja u srednjoj školi prije izdavanja završnih

svjedodžbi

Pomoć kod pripreme za završnu svečanost

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu

mladih

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

Opomene zaboravnim učenicima

Popravak oštećene građe

Godišnje izvješće o radu školske knjižnice

Skupljanje novinskih članaka za školsku hemeroteku

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Praćenje kalendara školskih aktivnosti

Sudjelovanje na završnoj svečanosti

1.6. (četvrtak) – Svjetski dan roditelja

4. Stručno usavršavanje

Međužupanijski stručni aktiv školskih knjižničara

Praćenje noviteta putem interneta

5. Suradnja s djelatnicima škole

Sudjelovanje na sjednicama Nastavničkog vijeća i

stručnim aktivima u školi

Završetak nabave za ovu školsku godinu

Suradnja s profesorima – razrednicima u vezi s

dugovanjem i razduživanjem učenika knjižničnom

građom

Suradnja sa svim profesorima i razrednicima u vezi s

izradom popisa udžbenika po razredima za šk. god.

2017./2018.

Suradnja s ravnateljem, profesorima i matičnom

službom.

razgovori, savjeti, upute,

individualni rad

stručni rad u knjižnici

uređenje knjižnice

aktiv

provjera, usklađenje

knjižničarke

knjižničarke

knjižničarke,

profesori hrvatskog

jezika

aktiv,

knjižničarka

knjižničarke,

prema potrebi

Page 154: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

153

S

R

P

A

Nj

K

O

L

O

V

O

Z

1. Stručni rad i informacijska djelatnost

Popravak oštećene građe

Izvješće o provedenoj reviziji i otpisu knjižne građe

Plan nabave knjižne građe za šk. god. 2015./2016.

Izvršavanje obaveza prema Ministarstvu prosvjete i

športa

Uređenje knjižnice

Nabava novih lektirnih naslova i stručne literature

Godišnji izvještaj o radu knjižnice

2. Suradnja s djelatnicima škole

Usklađivanje s računovodstvom o provedbi revizije

(inventarna knjiga)

Konzultacije s ravnateljem o daljnjem poslovanju

školske knjižnice

Izvještaj o materijalnom stanju knjižničnog fonda

Suradnja s voditeljima aktiva i ostalim profesorima u

vezi nabave nove knjižnične građe (udžbenika, stručne

literature i lektire) za novu školsku godinu i vraćanje

posuđene im knjižnične građe

Suradnja s ravnateljem škole i računovodstvom u

provedbi nabavne politike za knjižnicu za sljedeću

školsku godinu 2017./2018.

Sudjelovanje na završnim sjednicama Nastavničkog

vijeća

Godišnji odmor

stručni rad

knjižničarke

računovodstvo,

ravnatelj,

knjižničarke,

prema potrebi

Page 155: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

154

10. GODIŠNJI PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA

NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

Oblici permanentnog usavršavanja

1. Individualno usavršavanje: svaki nastavnik i stručni suradnik tijekom godine

proučavat će suvremenu didaktičko-metodičku i pedagoško-psihološku literaturu, stručne

časopise iz vlastita područja rada te aktualne zakone, pravilnike i propise koji reguliraju

područje srednjeg školstva.

2. Kolektivno usavršavanje u školi: nastavnici i stručni suradnici prisustvovat će

edukacijama na sjednicama nastavničkog i razrednih vijeća, a na stručnim aktivima obrađivat

će teme predviđene godišnjim planom rada pojedinih aktiva.

3. Kolektivno usavršavanje izvan škole: tijekom nastavne i školske godine

nastavnici i stručni suradnici sudjelovat će na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za

odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i Županijskih stručnih vijeća,

Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatskog

društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Hrvatskog knjižničarskog

društva, Hrvatske psihološke komore, Hrvatske komore dentalne medicine i dr.

3.1. Plan stručnog usavršavanja prema školskim stručnim aktivima

3.1.1. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA

Stručno vijeće čine nastavnice Nataša Sajko, Sunčica Podoreški, Martina Hranj i

Valentina Habunek.

Sve članice Aktiva trajno će se i redovito usavršavati na međužupanijskim stručnim vijećima.

Tijekom školske godine sudjelovat će na Simpoziju nastavnika hrvatskoga jezika i na

stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje prema katalogu rasporeda

stručnih skupova.

3.1.2. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA STRANIH JEZIKA

Stručno vijeće čine nastavnici Zdenka Horvat, Kristina Bobek, Iva Kuhar i Ivo

Slišković.

Stručni skup Mjesto i vrijeme održavanja Sudionici

Županijski aktivi Rujan, prosinac, veljača, svibanj Profesori engleskog,

njemačkog i latinskog

Page 156: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

155

HUPE konferencija Ožujak/travanj (trodnevni

seminar) Profesori engleskog jezika

HUPE seminari podružnice

Varaždin

Listopad, prosinac, veljača,

svibanj - Varaždin Profesori engleskog jezika

Stručni skup organiziran od

strane AZOO-a Listopad i travanj

Profesori engleskog i

njemačkog jezika

Natječaji za stručna usavršavanja

organizirana od strane Agencije

za mobilnost

Listopad i travanj Profesori engleskog i

njemačkog jezika

Razni seminari organizirani od

strane Algoritma Listopad i veljača Profesori engleskog jezika

Seminar Algoritam/Klett Listopad i veljača Profesori njemačkog jezika

Međunarodni stručni skup

organiziran od strane KDV-a Listopada 2016. u Crikvenici Profesori njemačkog jezika

KDV seminari podružnice

Varaždin

Studeni i travanj

Varaždin Profesori njemačkog jezika

Državni skup za profesore

latinskog jezika Travanj (dvodnevni seminar) Profesori latinskog jezika

3.1.3. STRUČNO VIJEĆE PRIRODNE SKUPINE PREDMETA

Stručno vijeće čine nastavnici Nataša Vuković, Tamara Brezničar-Talan, Marija

Krajnik, Nataša Bosilj i Dragana Hac.

Sve članice aktiva stručno će se usavršavati na svojim međužupanijskim stručnim vijećima i

na stručnim skupovima koje organizira ASOO i AZOO. Nastavnice Tamara Brezničar-

Talan, Marija Krajnik i Nataša Vuković prisustvovat će i Kongresima iz biologije te

medicinske biokemije.

3.1.4. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA MATEMATIKE, FIZIKE,

INFORMATIKE I RAČUNALSTVA

Stručno vijeće čine nastavnici Mirela Brumec, Nikolina Vresk, Elizabeta Kazotti,

Ivan Gložinić, Ivan Rogina i Bojan Bembić.

Mirela Brumec i Nikolina Vresk planiraju prisustvovati redovitim stručnim sastancima

Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike te stručnim skupovima u organizaciji

AZOO-a koji se organiziraju za nastavnike matematike. Elizabeta Kazotti planira

prisustvovati redovitim stručnim usavršavanjima Županijskog stručnog aktiva matematike i

fizike te stručnim skupovima u organiziji Agencije za odgoj i obrazovanje. (Opći skupovi u

suorganizaciji AZOO-a). Također, kao ispitna koordinatorica državne mature, redovito će

odlaziti na sve seminare u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje

obrazovanja, u studenom i svibnju. Nastavnici Ivan Gložinić, Ivan Rogina i Bojan Bembić

usavršavat će se prema planu i programu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje.

Page 157: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

156

3.1.5. DRUŠTVENA SKUPINA PREDMETA

Stručno vijeće čine nastavnici Valerija Rukljić, Fabijan Ipša, Martina Hranj,

Jadranka Težački, Nensy Zelić, Sonja Veir Labaš i Zrinka Ivanković Mladenović.

Oblici

permanentnog

usavršavanja

Literatura i

radni materijali Trajanje Broj sati

Rukljić, Valerija

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

rujan 2016. -

lipanj 2017.

150

Ipša, Fabijan

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

rujan 2016. -

lipanj 2017.

150

Zelić, Nensy

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

rujan 2016. -

lipanj 2017.

150

Težački,

Jadranka

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

rujan 2016. -

lipanj 2017.

150

Veir-Labaš,

Sonja

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

rujan 2016. -

lipanj 2017.

170

Ivanković

Mladenović,

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

rujan 2016. -

lipanj 2017.

150

Page 158: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

157

Zrinka - kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

Hranj, Martina

- kolektivno

usavršavanje u

ustanovi

- kolektivno

usavršavanje

izvan ustanove

- individualno

usavršavanje

- stručna literatura

- materijali sa

stručnih aktiva,

seminara,

simpozija,

sastanaka

županijskih

stručnih vijeća

rujan 2016. -

lipanj 2017.

150

3.1.6. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA TZK

Stručno vijeće čine nastavnici Vlatka Švarc i Nikola Žganec.

Tijekom godine redovito će se usavršavati prema planu stručnih seminara, u radu stručnih

udruga (Udruga kineziologa), saveza (ŠŠSVŽ), HRKS-a te na skupovima u okviru

Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika TZK-a srednjih škola. Prisustvovat će sportskim

natjecanjima i demonstracijama sportova izvan školskog programa i 26. ljetnoj školi

kineziologa Republike Hrvatske.

3.1.7. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE

Stručno vijeće čine nastavnici Slavko Sklepić, Nevenka Čretni, Barbara Bunić,

Tamara Zadravec, Marijana Dugi, Smiljana Furdi, Iva Delonga Habek i Martina

Đunđek.

Slavko Sklepić, Nevenka Čretni, Barbara Bunić, Marijana Dugi, Smiljana Furdi,

Iva Delonga Habek i Martina Đunđek usavršavat će se prema kalendaru stručnih

usavršavanja ASOO-a i stručnih predavanja u Općoj bolnici Varaždin u organizaciji HKMS-a

(Hrvatske komore medicinskih sestara/tehničara). Prisustvovat će Međužupanijskom vijeću

nastavnika zdravstvene njege, dva do tri puta u nastavnoj godini.

3.1.8. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA FIZIOTERAPEUTSKE SKUPINE

PREDMETA

Stručno vijeće čine nastavnici Dragan Ivanković, Ksenija Janjušević i Vjekoslav

Pokos.

Individualna stručna usavršavanja pohađat će u sklopu međužupanijskih stručnih vijeća koja

se održavaju dva puta na godinu, tijekom listopada i travnja. Ove godine kolega Pokos i

kolegica Janjušević otići će na sastanak međužupanijskog stručnog vijeća koji će se održati 7.

Page 159: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

158

listopada na Zdravstvenom učilištu u Zagrebu. Također, strukovna usavršavanja pratit će se

kroz godišnji plan trajnog usavršavanja, u organizaciji Hrvatske komore fizioterapeuta.

3.1.9. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA DENTALNE SKUPINE PREDMETA

Stručno vijeće čine nastavnice Marija Topčagić i Ariana Bregović.

Sudjelovat će na predavanjima i seminarima HKDM-a i na stručnim tečajevima po

potrebi.

3.1.10. STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA

Stručna suradnica pedagoginja Karolina Novak prisustvovat će stručnim skupovima

za stručne suradnike pedagoge na županijskoj, međužupanijskoj i (među)državnoj razini, a u

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje prema postojećem katalogu stručnih

usavršavanja i s obzirom na korisnost pojedinih tema.

Dva ili tri puta tijekom školske godine sudjelovat će na seminarima Međužupanijskog

stručnog vijeća stručnih suradnika pedagoga srednjih škola.

3.1.11. STRUČNE SURADNICE KNJIŽNIČARKE

Stručne suradnice knjižničarke Jadranka Težački i Leira Harabalja pohađat će

seminare, stručne skupove, radionice i županijske aktive knjižničara. Osim jednodnevnih

stručnih skupova organiziranih uglavnom na županijskoj ili međužupanijskoj razini, za

različite ciljne skupine bit će organizirani jednodnevni i višednevni državni stručni skupovi na

kojima će također sudjelovati.

NAPOMENA:

Individualni planovi i programi permanentnog usavršavanja nastavnika i stručnih

suradnika dostupni su na uvid u stručnoj službi Medicinske škole Varaždin.

Page 160: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

159

11. PRAĆENJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PLANA I

PROGRAMA

Zadatke određene godišnjim planom i programom rada škole provodit će:

nastavnici i stručni suradnici

ravnatelj škole

stručni aktivi

voditelj vježbi i praktičnog rada

stručni organi škole

učeničke organizacije

zajedničke službe škole

U organizaciji određenih zadataka sudjelovat će zdravstvene ustanove, grad Varaždin,

stručne službe Varaždinske županije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno

obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike

Hrvatske te drugi organi i ustanove zainteresirane za život i rad škole.

Plan i program rada Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2016./2017.

donesen je na sjednici Školskog odbora 30. rujna 2016. godine.

Ravnateljica: Predsjednik Školskog odbora:

mr.sc. Mirjana Grabar-Kruljac Ivan Gložinić, prof.

Page 161: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

160

Page 162: Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin