godiŠnji plan i program rada osnovne Škole ante …

66
OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA 10 090 ZAGREB, Kotarnica 17 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. Zagreb, listopad 2020. godine

Upload: others

Post on 10-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

10 090 ZAGREB, Kotarnica 17

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU

2020./2021.

Zagreb, listopad 2020. godine

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Osnovni podatci o školi

Godišnji plan i program za 2020./2021. školsku godinu

1. Podatci o uvjetima rada

1.1. Podatci o upisnom području

1.2. Unutarnji školski prostor

1.3. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog

1.4. Stanje školskog okoliša i plan uređivanja

2. Podatci o izvršiteljima poslova i njihovim zaduženjima u 2019./2020. školskoj godini

2.1. Podatci o odgojno obrazovnim radnicima

2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

2.1.2. Podatci o učiteljima u produženom boravku

2.1.3. Podatci o učiteljima predmetne nastave

2.1.4. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

2.2. Podatci o administrativno-tehničkom osoblju

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih djelatnika

2.4. Tjedna i godišnja zaduženja stručne službe

2.5. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika

3. Podatci o organizaciji rada

3.1. Organizacija smjena

3.2. Godišnji kalendar rada

3.3. Raspored sati

3.4. Raspored učionica

3.5. Podatci o učenicima i razrednim odjelima

4. Godišnji nastavni plan i program škole

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka

4.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

4.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

4.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

4.6. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

4.7. Rad s učenicima s rješenjima o prilagođenom programu

4.8. Plan rada s darovitim učenicima

5. Plan izvannastavnih aktivnosti

5.1. Plan izvanučioničke nastave

5.1.1. Obuka plivanja

5.1.2. Škola u prirodi

5.1.3. Terenska nastava, projektna nastava, izložbe, muzeji, kazališta, kina

5.1.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

5.1.5. Plan rada izvannastavnih aktivnosti „Vikendom u sportske dvorane“

5.1.6. Projektna nastava

6. Plan rada Školskog odbora i stručnih tijela

6.1. Plan rada Školskog odbora

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

6.3. Plan rada razrednih vijeća

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

6.5. Plan rada Vijeća učenika

7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja za školsku godinu 2019./2020.

7.1. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike u školi

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

7.3. Profesionalno informiranje i usavršavanje

8. Podatci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog radai poslovanja školske ustanove

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

8.4. Školski preventivni programi

9. Plan rada ravnatelja, stručnih službi i ostalih djeltnika

9.1. Plan rada ravnatelja

9.2. Plan rada stručnih suradnika

9.2.1. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

9.2.2. Plan rada stručnog suradnika logopeda

9.2.3. Plan rada stručnog suradnika defektologa

9.3. Godišnji plan i program stručne suradnice knjižničarke

9.4. Operativni plan i programa rada socijalnog radnika u produženom stručnom postupku

9.5. Plan rada tajništva

10. Plan rada administrativno-tehničke službe

10.1. Plan rada voditelja računovodstva

10.2. Plan rada računovodstvenog referenta

10.3. Poslovi i plan rada domara

10.4. Poslovi i plan rada glavnih kuhara i pomoćnih kuharica

10.5. Poslovi i plan rada spremačica

11. Prilozi

11.1. Prilozi Godišnjem planu i programu rada u školskoj godini 2019./2020.

11.2. Popis dijelova Godišnjeg plana programa koji dolaze u prilogu

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

MISIJA I VIZIJA NAŠE ŠKOLE:

Truditi se i dalje da naša škola bude kvalitetna i sigurna ustanova u kojoj je sigurno raditi, u kojoj se

učenici, roditelji i učitelji ponašaju odgovorno pridonoseći da atmosfera bude radna i prijateljska u

kojoj se nesuglasice rješavaju dogovorom, a suradnici odgojno-obrazovnog procesa međusobno se

uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.

Omogućiti svim učenicima da u pozitivnom ozračju kroz suradničke odnose steknu potrebna znanja i

iskustva za daljnje školovanje i uključivanje na tržište rada prema europskim standardima.

STRATEŠKI CILJEVI:

- raditi na humanizaciji međuljudskih odnosa, razvijati toleranciju, kooperativnost, poštivanje ljudskih

prava, uvažavanje individualnosti učenika i učitelja

- trajno stvarati uvjete za kvalitetno izvođenje i osuvremenjivanje nastave koja će razvijati učenikove

kompetencije, poticati i razvijati njihov interes za učenjem te ih osamostaljivati u učenju i

rješavanju zadataka

- poticati samopouzdanje i razvijati senzibilitet i odgovornost prema samom sebi, društvu i prirodi

- poticati stvaralaštvo i kreativno rješavanje problema

- razvijati sposobnost rasuđivanja, kritičnost, vještine uspješne komunikacije

- stvarati dobre materijalne uvjete te ugodno i poticajno okruženje za rad

- pratiti i evaluirati ostvarivanje ciljeva radi unapređivanja rada

ZADATCI:

- uvoditi inovacije usmjerene podizanju kvalitete nastave i cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa

- postojeće specifične programe škole razvijati i dalje: integracija djece sa teškoćama u

razvoju, produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda, učenje njemačkog, španjolskog jezika

i informatike

- razvijati suradnju s roditeljima

- unapređivati suradnju škole s ostalim institucijama u lokalnoj i široj društvenoj sredini

- razvijati kvalitetne međuljudske odnose

- održavati i što bolje opremiti školu radi stvaranja optimalnih uvjeta za život i rad učenika, učitelja i

svih djelatnika škole

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

Naziv škole:OŠ Ante Kovačića

Adresa škole:10090 Zagreb, Kotarnica 17

Županija: Grad Zagreb

Telefonski broj: 01/3896-995, 3897-567, 3864-593

Broj telefaksa:01/3287-297

Internetska pošta:[email protected]

Internetska adresa:www.osantekovacica.hr

Šifra škole:21-114-049

Matični broj škole:3287297

OIB:04318334164

Upis u sudski registar (broj i datum):1-2858 od 28.08.1984.

Škola vježbaonica za:njemački jezik, matematika, biologija

Ravnateljica škole:Jadranka Salopek

Voditelji smjene:Marko Brkljačić, Irena Završki

Broj učenika:1007

Broj učenika u razrednoj nastavi:522

Broj učenika u predmetnoj nastavi:485

Broj učenika s teškoćama u razvoju:74

Broj učenika u produženom boravku:217

Ukupan broj razrednih odjela:44

Broj razrednih odjela RN:23

Broj razrednih odjela PN:19

Broj posebnih razrednih odjela:2

Broj smjena:2+

Početak i završetak svake smjene:

8.00 do 13.50 (11.30 do 14.45)

14.00 do 19.45 (14.50 do 18.15) 11.20 do 14.25

Broj radnika:104

Broj učitelja predmetne nastave:41

Broj učitelja razredne nastave:23+1

Broj učitelja u produženom boravku:10+2

Broj učitelja u posebnim odjelima:2

Broj stručnih suradnika:5+2

Broj ostalih radnika:18

Broj nestručnih učitelja:0

Broj mentora i savjetnika:9

Broj voditelja ŽSV-a:1

Broj računala u školi:71

Broj specijaliziranih učionica:5

Broj općih učionica: 21

Broj sportskih dvorana:1

Broj sportskih igrališta:1

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Školska knjižnica:1

Školska kuhinja:1

1. PODATCI O UVJETIMA RADA

1.1. Podatci o upisnom području

Upisno područje škole definirano je Odlukom o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba na

Skupštini grada Zagreba 28. lipnja 2007. godine. Obuhvaća Gradsku četvrt Špansko i Stenjevec.

Granično područje je na istoku – Matije Vlačića, na zapadu – Stenjevec – Hrvatskih branitelja, na

sjeveru - Ulica Ivane Brlić Mažuranić i na jugu Antuna Šoljana. Učenici koji polaze ovu školu uglavnom

stanuju u stanovima, tek jedan manji broj stanuje u obiteljskim kućama. OŠ Ante Kovačića radi u dvije

smjene, s 5 odjela koji pohađaju nastavu od 11.20 do 14.20, bez odgovarajuće sportske dvorane i

igrališta što je trebalo biti sagrađeno još 1984. godine kada je škola otvorena. Planirana dogradnja još

četiri učionice, izgradnja sportske dvorane i sportskih igrališta još nije započela iako su pripreme za

početak gradnje, projektna dokumentacija i lokacijska dozvola gotove.

1.2. Unutrašnji školski prostori

Školi nedostaje prikladna sportska dvorana. Projektna i građevinska dokumentacija za izgradnju nove

dvorane i četiri učionice postoji, a početak njene izgradnje, po riječima odgovornih u Gradskom uredu

za obrazovanje može se očekivati tijekom ove školske godine. Uslijed dotrajale kanalizacijske i

vodovodne mreže te njihove poroznosti dolazi do slijeganja tla, koje opet uzrokuje dodatna oštećenja

na samom objektu i potrebu za čestim intervencijama. Problem bi se riješio kompletnom izmjenom

vodovodnog i kanalizacijskog sustava, te sanitarnih čvorova u prizemlju škole. Probleme sa dotrajalim

i oštećenim limenim krovom i limarijom za oborinske vode koje smo imali prethodnih godina uspjeli

smo gotovo u potpunosti sanirati izmjenom krovišta na starom dijelu škole. Tijekom svake školske

godine trudimo se što više poboljšati opremu kabineta i ostalih prostora u školi nabavkom modernih

nastavnih sredstava i pomagala te popravljanjem postojećih. Sve učionice razredne i predmetne

nastave opremljene su računalima, fiksnim projektorom i projekcijskim platom. Neophodno je

opremiti četiri učionice novim školskim namještajem (u razrednoj i predmetnoj nastavi), a kabinete

kemije, fizike i biologije treba dopuniti novom opremom.

Škola ima 26 učionica , a od toga je 14 učionica za razrednu nastavu. Škola ima dvoranu za tjelesnu i

zdravstvenu kulturu (12 x 24 m = 288 m2 s pratećim prostorijama) koja ne zadovoljava potrebe škole.

Od ukupne površine za sklonište otpada 460 m2. Predmetna nastava ima kabinete koji su klasično

opremljeni iako ne zadovoljavaju u odnosu na normative, i ne može im se pripisati dobra

funkcionalnost. Školski prostor, učionice i okoliš su uredno održavani. Zbog skučenog prostora i velikog broja učenika Škola je školsku godinu započela po Modelu B

Iz Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID - 19 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Okoliš škole svake godine postaje sve ljepši. Krase ga cvjetnjaci, novi nasadi i kamenjar te ograda oko

škole. Posebni problem je loša stolarija koja je jednim dijelom zamijenjena novom, a u preostalom

dijelu za većih kiša voda prodire u te prostorije od čega se diže parket i stradaju zidovi. Suradnjom s

Gradskom ćetvrti Stenjevec izgrađen je park za učenike produženog boravka kod parkirališta unutar

školske ograde.

1.3. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje

Dogradnja četiri učionice 600 m²

Prateći sadržaji uz dvoranu 648 m²

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Promjena stolarije (prozori) 160 m²

Izgradnja sportske dvorane 768 m²

Planiramo redovito i tekuće održavanje, kao što je: zamjena polupanih stakala, zamjena potrganih

vrata (wc i svlačionica kraj dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, izmjena potrganih prekidača i

utičnica za struju, popravak vodokotlića, zamjena sifona, popravak i zamjena ventila za vodu, nabava

žarulja, zamjena umivaonika, dasaka na WC –ima, popravak vješalica, brava, ograde oko škole,

polomljenog školskog namještaja ( ormari, klupe, stolice ) bojanje učionica i hodnika, bojanje vanjskih

zidova škole, lakiranje parketa u dvije učionice, izmjena ventila na radijatorima kao i ostali popravci

koji će biti neophodni. Nužno je postupno obnavljati informatičku i audiovizualnu opremu.

1.4. Stanje školskog okoliša i plan uređivanja

Igrališta 3000 m² u sklopu izgradnje sportske dvorane – prema projektu.

U dijelu oko školskog igrališta uređuje se školski vrt u okviru Učeničke zadruge ZAK.

2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2019./20. ŠKOLSKOJ

GODINI

2.1.Podatci o odgojno-obrazovnim djelatnicima

2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

Martina Mikulaš RN VSS

Vesna Kujundžić RN VŠS

Jadranka Šimunov RN VŠS

Dajana Lončarević RN VSS

Ramona Marija Gomuzak RN/EJ VSS

Ines Radušić učitelj RN VSS

Đurđica Cencelj učitelj RN VŠS

Marijana Rubilović učitelj RN VŠS

Janja Kunić učitelj RN VŠS

Nika Maslać učitelj RN VSS

Mihaela Colarić učitelj RN VSS

Gordana Dimić RN VŠS

Sanja Petek učitelj RN VSS

Sanja Tkalec Zubak učitelj RN VŠS

Nada Tomić učitelj RN VŠS

Snježana Ivanović učitelj RN VSS

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Katerina Lalić učitelj RN VSS

Ljiljana Kahlina učitelj RN VŠS

Dubravka Gudek RN VŠS

Jovanka Lovrić učitelj RN VŠS

Marina Milković RN VŠS

Andrijana Valjak RN VSS

Ankica Pezer učitelj RN VŠS

Dunja Srzentić učitelj RN VSS

Sanja Čulina defektolog RN VSS posebni razredni odjel

2.1.2. Podaci o učiteljima u produženom boravku

Ana-Marija Tonković RN VSS

Anja Baketarić RN VSS

Silvije Truban RN VSS

Ivana Švaljek RN VSS

Katja Sablić RN VSS

Nikolina Milin RN VSS

Josipa Folnović RN VSS

Vlatka Cigić RN VSS

Nikolina Tolj RN VSS

Petra Vančina RN VSS

Mateja Pernar RN VSS

2.1.3. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Marina Šarušić učitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik

Martina Curać učitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik

Marcela Kučeković učitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik

Vesna Čondić učitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik

Sara Futač učitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik

Mara Jakovljević učitelj matematike VSS matematika

Željko Bošnjak učitelj matematike VSS matematika

Natalija Momčilović Križanac učitelj matematike VSS matematika

Ivana Derniković učitelj matematike VSS matematika

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Danica Govorko učitelj matematike VSS matematika

Mladen Ćurić učitelj informatike i matematike VSS informatika

Ivan Fajdetić učitelj RN i informatike VSS informatika

Nikol Butina učitelj engleskog jezika VSS engleski jezik

Mara Kovačić učitelj engleskog i njemačkog jezika VSS

engleski i njemački jezik

Maja Dolenec učitelj RN i engleskog jezika VSS engleski jezik

Jelena Cvrlje učitelj RN i engleskog jezika VSS engleski jezik

Milana Sekulić učitelj engleskog i španjolskog jezika VSS engleski jezik

Snježana Cvijanović učitelj njemačkog jezika VSS njemački jezik

Snježana Pavleković učitelj njemačkog jezika VSS njemački jezik

Ivana Pavić ućitelj RN i njemačkog jezika VSS njemački jezik

učitelj kemije VSS kemija

Dominic Rosan učitelj matematike i fizike VSS fizika

Vesnica Bošnjak učitelj prirode i biologije VSS biologija

Vedran Balta, dr sci, učitelj biologije i kemije biologija

Irena Završki učitelj povijesti i geografije VSS povijest

Željko Komesarović učitelj povijesti VSS povijest

Ivana Varga učitelj geografije VSS geografija

Matija Pintarić učitelj geografije i povijesti VSS geografija

Branimir Drenški učitelj geografije VSS geografija

Zdravko Mihaljević učitelj tehničke kulture VSS tehnička kultura

Goran Vilić učitelj likovne kulture VSS likovna kultura

Mato Matošević učitelj glazbene kulture VSS glazbena kultura

Sanja Hrelec učitelj glazbene kulture VSS glazbena kultura

Zdravko Zukolo učitelj TZK VSS tjelesna i zdravstvena kultura

Stojanka Licul učitelj TZK VSS tjelesna i zdravstvena kultura

Branko Šoša učitelj TZK VSS tjelesna i zdravstvena kultura

Ljiljana Mikelić vjeroučitelj VSS vjeronauk

Suzana Čižmek Barlović vjeroučitelj VSS vjeronauk

Marko Sladoljev vjeroučitelj VSS vjeronauk

Dolores Brkljačić dipl. teolog VSS vjeronauk

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Marko Brkljačić dipl. teolog VSS vjeronauk

Ana Lea Jurak Beljan rehabilitator edukator VSS učitelj u posebnom razrednom odjelu

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

2.1.4. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Jadranka Salopek dipl. geograf VSS ravnateljica

Anita Tisaj pedagog VSS pedagog

Matilda Poljak Šušak logoped VSS logoped

Petra Baković logoped VSS logoped

Karlo Škrinjarić logoped VSS logoped Barbara Ošust Skoklev rehabilitator edukator VSS rehabilitator edukator Mateja Šošić rehabilitator edukator VSS rehabilitator edukator

Branka Popović učiteljica RN/knjižničar VSS knjižničar

2.2. Podaci administrativno-tehničko osoblje

Marija Ivok Bakšić pravnik VSS tajnik škole

Mihajlo Timko SSS računovodstveni referent

Mirjana Dankić SSS računovodstveni referent

Tin Rogina SSS domar

Pavao Mesić SSS domar

Zorica Hrgetić Kopas SSS spremačica

Kristina Hrga SSS spremačica

Sanja Sršen SSS spremačica

Zdenka Eršek NKV radnik spremačica

Darinka Sekovanić NKV radnik spremačica

Ivana Vlainić NKV radnik spremačica

Manda Čančar NKV radnik spremačica

Krešimir Duvančić SSS kuhar

Dejan Zajec SSS kuhar

Darko Debić SSS kuhar

Anđa Čabraja SSS kuharica

Ivana Keča SSS pomoćna kuharica

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …
Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih djelatnika

3.a Đurđica Cencelj Dop. = 1, Bonus 30 g. = 2

3.b Marijana Rubilović Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

3.c Janja Kunić Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

3.d Nika Maslać Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

3.e Gordana Dimić Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

4.a Sanja Petek Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

4.b Sanja Tkalac Zubak Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

4.c Nada Tomić Dop. = 2, Dod = 1

4.d Snježana Ivanović Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

4.e Katerina Lalić Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

4.f Ljiljana Kahlina Dop. = 1, INA = 2

1.a Dubravka Gudek

Nikolina Milin

Dop. = 1, Bonus 30 g. = 2

1.b Jovanka Lovrić

Josipa Folnović

Dop. = 2, Dod = 1

1.c Marina Milković

Vlatka Cigić

Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

1.d Ankica Pezer

Nikolina Tolj

Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

1.e Dunja Srzentić

Petra Vančina

Dop. = 1, Bonus 30 g. = 2

2.a Martina Mikulaš Anamarija Tonković

Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

2.b Vesna Kujundžić

Anja Baketarić

Dop. = 2, Dod = 1

2.c Jadranka Šimunov Silvije Truban

Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

2.d Dajana Lončarević Ivana Švaljek

Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

2.e Ramona Gomuzak Katja Sablić

Dop. = 1, EJ = 2

2.f Ines Radušić Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1

2.4. Tjedna i godišnja zaduženja stručne službe

KNJIŽNIČAR Branka Popović 40

PEDAGOG Anita Tisaj 40

REHABILITATOR Mateja Šošić 40

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

LOGOPED Matilda Poljak Šušak 20

LOGOPED Karlo Škrinjarić 20

2.5. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika

Godišnje 1760 sati

Marija Ivok Bakšić pravnik tajnik 7.30 – 15.30 Utorak 12.00 – 20.00

Mirjana Dankić računovodstveni referent 7,30 – 15,30

Mihajlo Timko računovodstveni referent 7,30 – 15,30

Tin Rogina domar 6 – 14 14 – 22

Pavao Mesić domar 6 – 14 14 – 22

Zdenka Eršek spremačica 6 – 14 14 – 22

Darinka Sekovanić spremačica 6 – 14 14 – 22

Kristina Hrga spremačica 6 – 14 14 – 22

Manda Čančar spremačica 6 – 14 14 – 22

Ivana Vlainić spremačica 6 – 14 14 – 22

Zorica Hrgetić Kopas spremačica 6 – 14 14 – 22

Sanja Sršen spremačica 6 – 14 14 – 22

Ivana Keča pomoćna kuharica 6 - 14 9 - 17

Krešimir Duvančić kuhar 6 - 14 9 - 17

Darko Debić kuhar 6 - 14 9 - 17

Dejan Zajec kuhar 6 - 14 9 - 17

Anđa Čabraja kuharica 6 - 14 9 – 17

3. Podatci o organizaciji rada

3.1. Organizacija smjena

Škola radi u 2 smjene, prvi turnus od 8.00 do 13.50, drugi turnus od 14.00 do 19.50. Treći i četvrti

odjeli u popodnevnom turnusu započinju s nastavom u 14.50 i traje im do 18.15. Odjeli 1.f, 2.f, 3.e,

4.a i 4.f pohađaju nastavu od 11.20 do 14.20. Produženi boravak (1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 2.a; 2.b; 2.c,

2.d; 2.e) izvodi nastavu od 8,00 do 11.30 sati, a učenici mogu boraviti u školi od 7,00 do 17,00 sati.

Nastavni sat traje 40 minuta, mali odmori 5 minuta, a veliki odmori nakon drugog sata 10 minuta.

Učenici koji dolaze na nastavu u 11.20 imaju veliki odmor od 12.45 do 12.55 sati.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Izborni program vjeronauka organiziran je u svim razredima po dva sata tjedno s nastojanjem da

odjeli koji imaju učenike koji ne polaze vjeronauk imaju predsat ili zadnji sat.

Nastava je organizirana u petodnevnom tjednu. U svakoj smjeni dežuraju po tri učitelja dnevno iz

predmetne nastave i jedan učitelj razredne nastave.

Raspored sati je u privitku 1.

Raspored dežurstva je evidentiran u privitku 2.

Svaki učitelj dežura jedan dan u tjednu, a učitelji koji rade u prvom i drugom razredu, u produženom

boravku, dužni su biti stalno s učenicima. Dežurni učitelji vode bilješke o svom dežurstvu, daju

sugestije i ističu probleme u knjizi za dežurstvo. Kućnim redom Škole utvrđene su posebne upute za

dežurstava učitelja, spremačica i domara. Posebnu odgovornost, obzirom na pojačane mjere

sigurnosti i uvođenje portafona u školi imaju domari i dežurne spremačice, koji tijekom cijelog dana

moraju biti na ulazu, kontrolirati i evidentirati svaki ulazak i izlazak. Naročitu pozornost treba obratiti

Kućnom redu škole. Osnovna škola Ante Kovačića ima dobro organiziranu vlastitu kuhinju u kojoj se

priprema više od 200 ručkova i preko 700 mliječnih obroka i užina. Od nastavnih aktivnosti ponuđen

je produženi boravak i “Vikendom u sportske dvorane”.

3.2. Kalendar rada za školsku godinu 2020./2021.

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Prvo polugodište traje od 7.9.2020. do 23.12.2020.

Drugo polugodište traje od 11.1.2021. do 18.6.2021.

Neradni nenastavni dan je petak, 4.6.2021.

Dan Škole bit će u petak, 28.5.2021.

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

3.3. Raspored sati

U privitku 1. ovom Planu i programu je raspored sati za sve odjele i učitelje sa svim sadržajima koji se

ostvaruju u školi: redovne, izborne, dopunske, dodatne, izvannastavne aktivnosti, učenička društva,

raspored učionica, dežurstva učitelja, informacije za roditelje i sat razrednika. Raspored radi prof.

Jadranka Salopek.

3.4. Raspored učionica u školskoj godini 2020./2021.

P1 1.a boravak Dubravka Gudek, Nikolina Milin

P2 1.b boravak Jovanka Lovrić, Josipa Folnović

P3 1.c boravak Marina Milković, Vlatka Cigić

P4 2.e boravak Ramona Marija Gomuzak, Katja Sablić

P5 2.c boravak Jadranka Šimunov, Silvije Truban

P6 2.b boravak Vesna Kujundžić, Mihaela Colarić

P7 2.d boravak Dajana Lončarević, Ivana Švaljek

K7 1.e boravak Dunja Srzentić, Petra Vančina

K6 2.a boravak Martina Mikulaš, Ana-Marija Tonković

K1 1.d boravak Ankica Pezer, Nikolina Tolj

K5 4.c Nada Tomić, 1.f Andrijana Valjak, 3.d Nika Maslać

K4 4.e Katerina Lalić, 2.f Ines Radušić, 3.c Janja Kunić

K3 4.b Sanja Tkalac Zubak, 4.f Ljiljana Kahlina, 3.b Marijana Rubilović

K2 4.d Snježana Ivanović, 3.e Gordana Dimić, 3.a Đurđica Cencelj

H1 7.d i 6.b

H2 7.e i 6.c

EJ 7.a i 6.d

PO 7.b i 6.e

BI 7.c i 6.a

F/K 4.a i 5.e

GK 8.a i 5.a

TK 8.d i 5.b

M1 8.b i 5.c

M2 8.c i 5.d

DOM PSP

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Mala zbornica – informatika za razrednu nastavu

INF – informatika, plus po potrebi

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

3.5. Podatci o učenicima i razrednim odjelima

RAZRED BROJ JEZIK RAZREDNIK

1.A (pb) 25 NJEM

1.B (pb) 25 ENG

1.C (pb) 23 NJEM

1.D (pb) 24 ENG

1.E (pb) 25 ENG

1. F 22 ENG

6

2.A (pb) 22 NJEM

2.B (pb) 20 ENG

2.C (pb) 23 NJEM

2.D (pb) 21 ENG

2.E (pb) 23 ENG

2.F 19 ENG

6

3.A 20 NJEM

3.B 23 ENG

3.C 25 NJEM

3.D 22 ENG

3.E 22 ENG

5

4.A 25 NJEM

4.B 27 ENG

4.C 25 NJEM

4.D 22 ENG

4.E 20 ENG

4.F 20 ENG

6

5.A 22 NJEM PAVLEKOVIĆ

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

5.B 26 ENG KOMESAROVIĆ

5.C 25 NJEM BRKLJAČIĆ M.

5.D 27 ENG CURAĆ

5.E 26 ENG SLADOLJEV

5

6.A 27 ENG VARGA

6.B 22 NJEM PAVIĆ

6.C 27 ENG DERNIKOVIĆL

6.D 27 ENG CVRLJE

6.E 21 ENG MATOŠEVIĆ

5

7.A 25 ENG BUTINA

7.B 23 ENG PINTARIĆ

7.C 25 ENG LICUL

7.D 25 ENG BOŠNJAK Ž.

7.E 24 ENG KUČEKOVIĆ

5

8.A 26 ENG ŠARUŠIĆ

8.B 27 ENG KRIŽANNAC MOMČILOVIĆ

8.C 24 ENG DOLENEC

8.D 21 ZAVRŠKI

4

PO 1. 6 ČULINA

PO 2. 4 JURAK BELJAN

4. Godišnji nastavni plan i program škole

4.1. Godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

NAZIV PREDMETA BROJ RAZREDA/GODIŠNJI BROJ SATI REDOVNE NASTAVE

I / 6 II / 6 III / 5 IV / 6 V / 5 VI / 5 VII / 5 VIII / 4

Hrvatski jezik 1. do 6. 175, 7. i 8. 140

Likovna kultura 35

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Glazbena kultura 35

Engleski jezik redovna nastava 1. do 4 70, 5. do 8. 105

Njemački j. redovna nastava 1. do 4. 70, 5. do 8. 105

Matematika 140

Priroda i društvo 1. do 3. 70, 4. 105

Priroda 5. 52, 6. do 8. 70

Biologija 70

Kemija 70

Fizika 70

Povijet 70

Geografija 5. 52, 6. do 8. 70

Tehnička kultura 35

Informatika 5. i 6. 70

Tjelesna i zdravstvena kultura 1. do 3. 105, 4. do 8. 70

4.2. Godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka

Izborna nastava vjeronauka izvodi se u svim razrednim odjelima sa satnicom od 70 sati godišnje.

4.3. Godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika Izborna nastava stranog jezika izvodi se od 4. razreda u svim razrednim odjelima s godišnjom satnicom od 70 sati.

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

4.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

7. i 8. razredi 70

4.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Red.

broj

Nastavni predmet

Grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati

Ime i prezime učitelja

izvršitelja

T G

1. Matematika 1. do 4. 23

prema

procjeni

učitelja

1 35 Učitelji RN

2. Hrvatski jezik 1. do 4. 23 1 35 Učitelji RN

3. Hrvatski jezik 9 1 35 Učitelji hrvatskog jezika

4. Matematika 6 1 35 Učitelji matematike

5. Njemački jezik 4 1 35 Učitelji njemačkog jezika

6. Engleski jezik 6 1 35 Učitelji engleskog jezika

7. Fizika 2 1 35 Saša Koren

8. Kemija 2 1 35 Đurđica Lukić Strukan

9. Povijest 4 1 35 Učitelji povijesti

10. Biologija/Priroda 2 1 35 Vesnica Bošnjak

11. Geografija 2 1 35 Ivana Varga

UKUPNO I. - VIII. 83 11 385

4.6. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red.

broj

Nastavni predmet

Grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati

Ime i prezime učitelja

izvršitelja

T G

1. Hrvatski jezik 1. do 4. 8 prema

procjeni

učitelja

1 35 Učitelji RN

2. Matematika 1. do 4. 13 1 35 Učitelji RN

3. Hrvatski jezik 3 1 35 Učitelji hrvatskog jezika

4. Matematika 6 1 35 Učitelji matematike

5. Njemački jezik 2 1 35 Učitelji njemačkog jezika

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

6. Engleski jezik 3 1 35 Učitelji engleskog jezika

7. Fizika 1 1 35

8. Kemija 1 1 35

9. Povijest 1 1 35 Irena Završki

10. Biologija 1 1 35 Vesnica Bošnjak

11. Geografija 3 1 35 Ivana Varga

12. Informatika 2 1 35 Mladen Ćurić

UKUPNO I. - VIII. 44 12 420

4.7. Rad s učenicima s rješenjem o primjerenom obliku školovanja

Na početku školske godine 2020./2021. školuju se 78 učenika s rješenjem o primjerenom obliku

školovanja koje izdaje Gradski ured za obrazovanje. 58 učenika od prvog do osmog razreda školuje se

po uz individualizirane postupke i 20 učenika od prvog do osmog razreda školuje se uz

individualizirani pristup uz prilagodbu sadržaja.

4.8. Plan rada s darovitim učenicima

Na svim sjednicama Razrednog vijeća razgovaramo o učenicima koje su učitelji u neposredno

odgojno-obrazovnom radu identificirali kao nadarene. Te učenike potom nastojimo uključiti u

dodatnu nastavu ili odgovarajuću slobodnu aktivnost u kojoj se djeci pruža mogućnost razvijanja

talenta. U razgovoru s roditeljima ovih učenika sugeriramo upis učenika u slobodne i izvanškolske

aktivnosti. Za ovu djecu nastojimo osigurati potpunu obradu u Sektoru za profesionalnu orijentaciju

ukoliko se radi o učenicima 8. razreda. Posebnu pozornost planiramo posvetiti darovitim učenicima

uključujući ih u dodatnu nastavu i u sve sadržaje projektne nastave, izvanučioničke nastave i terenske

nastave.

5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

5.1. Plan izvanučioničke nastave

5.1.1. Obuka plivanja. Ove godine ponovno je organizirana nastava plivanja za neplivače u drugom

razredu. Razrednici i učitelji drugih razreda pratit će učenike na plivanje i voditi brigu o sigurnom

putovanju do bazena, provođenju vremena na bazenu i na putu natrag. Obuka plivanja za neplivače

sastavni je dio godišnjeg plana i programa prema prijedlogu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i

šport i Plivališta Mladost. Provjera plivanja realizirat će se početkom listopada 2020., a obuka plivanja

tijekom godine po naknadno dostavljenom rasporedu. Trenutačno odgođeno.

5.1.2. Škola u prirodi

I ove godine planirana je škola u prirodi za četvrte razrede u 5. mjesecu 2021. (Crikvenica 27. do 31.5.)

i susret učenika četvrtih razreda Hrvatske osnovne škole iz Budimpešte i naše škole. Učitelji su dužni

dva tjedna prije odlaska u Školu u prirodi pripremiti Plan i program rada.

Za treće razrede planirana je Škola u prirodi na Sljemenu u terminima 21. do 25.10. i 4. do 8.11. Odgođeno.

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

5.1.3. Terenska nastava, projektna nastava, izložbe muzeji, kazališta i kino

Planirani su Školskim kurikulumom.

Realizacija izvanučioničke nastave evidentira se u dnevniku rada, a prema programu pojedinog

predmeta, što je također upisano u dnevniku rada. Uz sadržaje treba stajati mjesto izvođenja, vrijeme

i eventualni suradnici u realizaciji programa te izvješće o realizaciji.

Terensku, projektnu nastavu, izvanučioničke sadržaje i nastavu u prirodi moguće je realizirati

poludnevno, jedan ili više dana. Učitelji su dužni planirati izvanučioničku nastavu uz suglasnost

roditelja, te odabrabrati mjesto, agenciju i način putovanja prema naputku Ministarstva znanosti i

obrazovanja. Program Međunarodne suradnje utvrđen u dogovoru s hrvatskom OŠ u Budimpešti i

sastavni je dio ovog programa. Nakon izrade zajedničkog programa s Hrvatskom OŠ u Budimpešti bit

će organizirane razmjene učenika (5. mjesec 2021.)

U školi će se učenici u školskoj godini 2020./2021. moći uključiti u izvannastavne aktivnosti (broj

učenika određuju voditelji aktivnosti u skladu s mogućnostima prostora u kojem se aktivnost održava i

rasporedu) prema Školskom kurikulumu.

5.1.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

Broj učenika i grupa izvanškolskih aktivnosti ovisi od izbora učenika i želje roditelja. U prostorijama

naše škole odvijat će se nastava škole stranih jezika, koju polaze naši učenici, sportski klubovi,

kreativne radionice i plesne aktivnosti. Izvanškolske aktivnosti odvijaju se po posebnom programu, a

program izvode stručne osobe i ovlaštene udruge. Gradski ured za obrazovanje i ove godine

financira program “Vikendom u sportske dvorane”.

5.1.5. Plan rada izvannastavnih aktivnosti „Vikendom u sportske dvorane“

Osnovni cilj programa “Vikendom u sportske dvorane” jest poticati višestrani psihosomatski razvoj

djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline,

zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike

svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Nadalje, stvoriti kod djece čvrste navike zdravog načina življenja

koristeći se sredstvima tjelesne i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim čimbenicima, te pružiti djeci

mogućnosti za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim

aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim navikama, djecu će učiti i o tome koliko je važna zdrava

prehrana za pravilan rast i razvoj. Ostvarenje zadaća osigurava se pravilnim izborom kinezioloških

operatora kojima će se djelovati na povećanje mišićne mase te utjecati na unapređenje sposobnosti

krvožilnog i dišnog sustava (aerobnih kapaciteta). Program omogućava: zadovoljenje dječje potrebe za

igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća; program

također utječe na poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, na razvoj

samodiscipline, samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre. U

sklopu programa “Vikendom u sportske dvorane” učenicima će biti omogućeno bavljenje slijedećim

aktivnostima:

Atletika (1-4 razred)

Badminton (1-4 razred)

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Badminton (5-8 razred)

Gimnastika (1-4 razred)

Gimnastika (5-8 razred)

Nogomet (1-4 razred)

Nogomet (5-8 razred)

Odbojka (5-6 razred))

Odbojka (7-8 razred)

Košarka (1-4 razred))

Košarka (5-8 razred)

Stolni tenis (1-4 razred)

Stolni tenis (5-8 razred)

Rukomet (1-4 razred)

Rukomet (5-8 razred)

Rolanje

Elementarna sportska škola (1-4 razred)

5.1.6. Projektna nastava

Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum usklađeni su sa sadržajima iz nastavnog plana i

programa. Timsko planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada koje potpuno slobodno vode

učitelji te vode brigu o maksimalnom rasterećenju učenika. Timskim planiranjem razredna vijeća će

izabrati teme za projektnu nastavu, odrediti nositelje aktivnosti, razrede, vrijeme i mjesto održavanja.

1. Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje u listopadu 2019. godine. U Projekt su uključeni svi

učenici, roditelji i učitelji. – neće se održati u predviđenom terminu zbog epidemiološke situacije

2. Božićni sajam – novcem sakupljenim od prodaje prigodnih proizvoda koje će izraditi učenici na

kreativnim radionicama u školi pomažemo darovitim učenicima koji nas zastupaju na raznim

natjecanjima i učenicima slabijeg imovinskog stanja pri organiziranju izvanučioničke nastave.

3. Dani Ante Kovačića u svibnju 2021. godine. Projekt je posvećen hrvatskom književniku Anti

Kovačiću čije ime nosi naša škola, a vrhunac mu je Dan škole – 28.5.2021.g.

4. Večer matematike - u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvu u prosincu

5. Večer poezije i glazbe - veljača/ožujak 2021.g.

6. Veliko proljetno čišćenje - u organizaciji skupine volontera ( roditelji, učenici, učitelji )

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Školski odbor tijekom svog mandata rješavat će poslove iz svoje domene. Početkom listopada tekuće

godine Školski odbor će donijeti Školski Kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu

2020./2021. Ravnatelj škole će osigurati pravovremene pripreme sjednica Školskog odbora i s tajnikom

osigurati redovito vođenje zapisnika o radu Školskog odbora.

MJESEC /POSLOVI /NOSITELJ

Rujan / Izvješće o radu za šk. god. 2019./2020. - Školski kurikulum za 2020./2021. školsku godinu

- Godišnji plan i program za 2020./2021. - Davanje u zakup školskog prostora - Izgradnja sportske

dvorane i učioničkog prostora - Izgradnja sportskih igrališta - Kadrovska problematika / ravnatelj,

povjerenstvo

Listopad Studeni / Izgradnja dvorane za TZK, igrališta i učioničkog prostora - Tekući poslovi -

Međunarodna suradnja / ravnatelj

Prosinac / Izvješće na kraju I. polugodišta - Plan i program rada ravnatelj stručne službe

Siječanj / Tekući poslovi / ravnatelj

Veljača / Zaključni račun / računovodstvo

Lipanj / Prijedlog plana i programa za sljedeću školsku godinu - Izvješće na kraju šk. Godine

2020./2021. / ravnatelj

Srpanj / Periodični obračun / ravnatelj, računovodstvo

6.2. Plan rada učiteljskog vijeća

POSLOVI I ZADACI/NOSITELJI ZADATAKA/VRIJEME REALIZACIJE

Početak školske godine - Priprema za školski kurikulum i godišnji plan i program - Zaduženja učitelja -

Stručni aktivi u školi / RAVNATELJ, SVI ČLANOVI, STRUČNI SURADNICI / KOLOVOZ, RUJAN

Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Učenici s rješenjem o primjerenom obliku

školovanja, Individualno stručno usavršavanje učitelja, Školski program prevencije ovisnosti i ostali

preventivni programi / RAVNATELJ, SVI ČLANOVI, STRUČNI SURADNICI / RUJAN LISTOPAD

Praćenje školskog Kurikuluma, Stručno usavršavanje "Uvod u Etwinning", RAVNATELJ, SVI ČLANOVI,

STRUČNI SURADNICI / LISTOPAD

Predavanje za učitelje na temu: Kako poboljšati suradnju s roditeljima / SVI ČLANOVI, VANJSKI

SURADNIK / STUDENI

Zaduženja i pripreme za proslavu Božića i Humanitarnog sajma, Poslovi vezani uz kraj prvog

polugodišta / RAVNATELJ, SVI ČLANOVI, STRUČNI SURADNICI / PROSINAC

Obrazovna postignuća i odgojna situacija u / STRUČNI SURADNICI, RAVNATELJ, UČITELJI / SIJEČANJ

Predavanje za učitelje VANJSKI SURADNIK / OŽUJAK

Pripreme za obilježavanje Dana škole i realizaciju terenske nastave / SVI ČLANOVI / TRAVANJ

Analiza uspjeha na kraju školske godine, Pedagoške mjere, Realizacija plana i programa, Osnove plana

za sljedeću školsku godinu / STRUČNI SURADNICI, SVI ČLANOVI, RAVNATELJ / LIPANJ

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

6.3. Plan rada razrednih vijeća

POSLOVI I ZADACI / NOSITELJI ZADATAKA / VRIJEME REALIZACIJE

Sjednica razrednih vijeća 5. razreda s učiteljima razredne nastave bivšeg četvrtog razreda /

RAVNATELJ, STRUČNA SLUŽBA, SVIČLANOVI RV, UČITELJI RN /RUJAN

Sjednica Razrednog vijeća prvog razreda - prilagodba na školsku sredinu - suradnja s roditeljima /

STRUČNA SLUŽBA, UČITELJI / LISTOPAD

Sjednice razrednih vijeća od 1.-8. razreda - Uspjeh učenika u učenju - Uključenost u dopunsku nastavu

- Uspjeh u učenju učenika s teškoćama, Odgojna situacija u razrednom odjelu, Prijedlozi za

unapređivanje odgojno obrazovnog rada i pedagoške mjere, Suradnja s roditeljima, Nadareni učenici /

RAVNATELJ, STRUČNA SLUŽBA, SVI ČLANOVI RV / STUDENI, PROSINAC

Sjednice razrednih vijeća od 1.-8. razreda, Uspjeh učenika u učenju, Uspjeh u učenju učenika s

teškoćama, Odgojna situacija u razrednom odjelu, Izricanje pedagoških mjera i ostali prijedlozi za

unapređivanje odgojno obrazovnog rada, Suradnja s roditeljima / RAVNATELJ, STRUČNASLUŽBA, SVI

ČLANOVI RV / OŽUJAK

Sjednice razrednih vijeća od 1.-8. razreda, Uspjeh učenika u učenju, Uspjeh u učenju učenika s

teškoćama, Odgojna situacija u razrednom odjelu, Suradnja s roditeljima, Nadareni učenici /

RAVNATELJ, STRUČNA SLUŽBA, SVI ČLANOVI RV / SVIBANJ

Sjednice razrednih vijeća od 1.-8. razreda, Uspjeh učenika na kraju školske godine, Izostanci učenika -

Nagrade, pohvale i kazne, Realizacija plana i programa / RAVNATELJ, STRUČNA SLUŽBA, ČLANOVI RV

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Vijeće roditelja sastajat će se prema potrebi i bavit će se pitanjima uređenim Statutom škole. Na prvoj

sjednici Vijeća roditelja u novoj školskoj godini članove Vijeća roditelja će se upoznati s Izvješćem o

realizaciji godišnjeg plana i programa rada osnovne škole Ante Kovačića za školsku godinu

2019./2020., Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole za ovu školsku godinu, te će se

potaknuti pitanje izgradnje dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i pripadajućeg igrališta. Na

drugoj sjednici razmatrat će se uspjeh i problemi škole u prvom polugodištu. Na kraju školske godine

će se od roditelja tražiti prijedlozi za poboljšanje Plana i programa rada za slijedeću školsku godinu.

Vijeće roditelja posebnu će brigu voditi u rješavanju socijalnih problema pojedinih učenika te će

sudjelovati u realizaciji kulturne i javne djelatnosti škole, ekološkim i humanitarnim akcijama.

6.5. Plan rada Vijeća učenika

SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI MJESEC

Izbor predstavnika vijeća učenika i njegovog zamjenika Rasprava i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje,

Ravnatelj, Članovi vijeća Listopad

Delegiranje predstavnika vijeća učenika na Nacionalno vijeće učenika i Vijeća Grada Zagreba Rasprava

i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje, Ravnatelj, Članovi vijeća Prosinac

Izvješće predstavnika vijeća učenika sa sjednice Nacionalnog vijeća učenika i Vijeća Grada Zagreba

Rasprava i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje, Ravnatelj, Članovi vijeća Ožujak

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Rasprava i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje, Ravnatelj, Članovi vijeća Svibanj

7. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

program permanentnog usavršavanja.

7.1. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike u školi

1. razred Konstituiranje novog aktiva i biranje voditelja Plan i program rada aktiva tijekom školske

godine Izrada kurikuluma RUJAN

Predavanje na temu Početno pisanje i slovopisna čitkost LISTOPAD

Individualni pristup u radu s učenicima 1. razreda PROSINAC

Učenici s teškoćama – suradnja sa stručnom službom Organizacija izleta VELJAČA

Predavanje za učitelje TRAVANJ

Zaključivanje ocjena Dogovor o pohvalama učenika SVIBANJ/LIPANJ

2. razred Izbor voditelja aktiva Godišnji plan i program Razredni kurikulum RUJAN

Organizacija terenske nastave Predavanje za učitelje LISTOPAD

Sudjelovanje na Božićnom sajmu PROSINAC

Predavanje za učitelje SIJEČANJ

Predavanje na temu Istraživačka nastava u 2. razredu OŽUJAK

Predavanje na temu Medijska kultura u produženom boravku TRAVANJ

Predavanje na temu Sportske aktivnosti unutar radnog dana u školi SVIBANJ

3. razred Donošenje godišnjeg plana i programa rada stručnog aktiva Školski kurikulum – planiranje

terenske nastave, izvanučioničke nastave, projekata i škole u prirodi Godišnji plan i program rada

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Prvi

roditeljski sastanci Ispiti znanja RUJAN

Dani zahvalnosti za plodove zemlje - projekt Zdravstveni odgoj – priručnik LISTOPAD

Predavanje na temu Učiti kako učiti Planiranje terenske nastave STUDENI

Priprema za Božićni sajam i priredbu Organizacija posjeta kazalištu PROSINAC

Realizacija nastavnog plana i programa Predavanje Nenasilno rješavanje sukoba SIJEČANJ

Predavanje na temu Ekološke teme kroz praktičan rad VELJAČA

Predavanje na temu Zaštita prirode Organizacija posjete kazalištu OŽUJAK

Organizacija godišnjeg izleta Likovna radionica u knjižnici Vladimira Nazora TRAVANJ

Ocjenjivanje na kraju školske godine Aktualna problematika SVIBANJ

4. razred Izbor voditelja aktiva i dogovor o radu Donošenje plana rada aktiva Školski kurikulum

KOLOVOZ

Izrada i usuglašavanje godišnjeg i izvedbenog plana i programa rada po nastavnim predmetima

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Priprema i dogovor za posjet muzeju RUJAN

Vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije Dogovor o kazališnoj predstavi Dani kruha LISTOPAD

Informacije vezane uz modularno usavršavanje Predavanje na temu Učiti kako učiti STUDENI

Božićni sajam Analiza uspjeha učenika na kraju 1. polugodišta PROSINAC

Predavanje na temu Kako razviti emocionalnu inteligenciju kod djeteta SIJEČANJ

Organizacija maskenbala Dogovor za posjet muzeju VELJAČA

Priprema i dogovor za odlazak u kino, kazalište Organizacija i dogovor o terenskoj nastavi Predavanje

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

na temu Ekologija u razrednoj nastavi OŽUJAK

Analiza obrađenog gradiva Priprema i dogovor za terensku nastavu Dani sporta TRAVANJ

Škola u prirodi – Crikvenica SVIBANJ

Završetak nastavne godine i utvrđivanje obrazovnog uspjeha i vladanja učenika LIPANJ

Odgojna grupa predmeta Izbor voditelja stručnog aktiva Predstavljanje plana rada stručnog aktiva

Potrebe u opremi Obilježavanje tjedna kretanja Korelacija glazbene kulture i TZK (narodni plesovi,

disco fox...) Obilježavanje Dana kruha RUJAN/LISTOPAD

Božićna priredba Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima te izvješća s

istoga Aktualna problematika STUDENI/PROSINAC

Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima te izvješća s istoga Korelacija

likovne i glazbene kulture (trzalačka i gudačka glazbala) Obilježavanje Valentinova Korelacija glazbene

kulture i TZK (valcer) Aktualna problematika SIJEČANJ/VELJAČA

Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima te izvješća s istoga

Obilježavanje Dana planeta Zemlje Korelacija likovne i glazbene kulture (instrumenti s tipkama)

OŽUJAK/TRAVAN

Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima te izvješća s istoga

Obilježavanje Dana Osnovne škole Ante Kovačića Obilježavanje Dana sporta Prijedlog zaduženja za

sljedeću školsku godinu Osvrt na rad kroz nastavnu godinu Uspješnost realizacije plana i programa

SVIBANJ/LIPANJ

Stručni aktiv STRANI JEZICI

Biranje voditelja stručnog aktiva Usklađivanje kriterija vrednovanja i ocjenjivanja (europski referentni

okvir) Obilježavanje Dana Europskih jezika 26. rujna RUJAN

Obilježavanje Dana kruha – projektna nastava LISTOPAD

Dan sv. Martina-Laternenumzug/Halloween (11.11.) Izvješće sa stručnog skupa učitelja njemačkog

jezika (Poticanje pojedinca i grupe u nastavi, prilagođeni rad s djecom s poremećajima u ponašanju)

STUDENI

Božićni sajam (projektna nastava) PROSINAC

Priprema za školsko/županijsko natjecanje Obilježavanje Valentinova SIJEČANJ/VELJAČA

Obilježavanje Uskrsa Workshop TRAVANJ

Suradnja s Goethe Institutom SVIBANJ

Prirodna skupina predmeta (biologija, fizika, kemija)

Donošenje plana i programa rada-biranje voditelja Nabava sredstava i pomagala za nastavu RUJAN

Usklađivanje kriterija ocjenjivanja- kriteriji ocjenjivanja Korelacija – biologija-fizika-kemija Kako djeci

približiti i povezati gradivo biologije, kemije i fizike STUDENI

Priprema za natjecanje iz kemije, fizike, biologije i prve pomoći VELJAČA

Rezultati natjecanja Ekologija – u nastavi biologije, kemije i fizike TRAVANJ

Hrvatski kvalifikacijski okvir SVIBANJ

Aktiv matematike Izbor voditelja aktiva Izrada operativnih planova i programa rada u skladu sa

školskim kurikulumom Izrada programa rada aktiva Pravilnik o načinima, postupcima i elementima

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi RUJAN

Izrada i provođenje inicijalnih pismenih provjera znanja Formiranje grupa dopunske i dodatne nastave

Izrada polugodišnjeg plana pisanih provjera znanja Izrada plana nabave nastavnih sredstava i

pomagala Stručno vijeće učitelja matematike: osvrt na školsku godinu 2019./2020.Dogovor za

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

provedbu školskih i općinskih natjecanja iz matematike Dogovor za provedbu natjecanja „Klokan bez

granica“ Analiza realizacije nastavnih planova i programa s osvrtom na eventualne poteškoće u

realizaciji Analiza uspjeha iz matematike na kraju prvog polugodišta Stručno-metodička tema –

predavanje Planiranje pisanih provjera znanja u drugom polugodištu Aktialnosti PROSINAC

Analiza rezultata s općinskih natjecanja Analiza zadataka s natjecanja “Klokan bez granica” Stručno-

metodička tema na stručnom vijeću učitelja matematike Aktualnosti OŽUJAK

Analiza rezultata sa županijskih natjecanja Osvrt na realizaciju godišnjeg plana i programa iz

matematike Izrada i održavanje popravnih ispita LIPANJ

Aktiv hrvatskog jezika Izbor voditelja stručnog aktiva Izrada godišnjih planova i školskog kurikuluma

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskog jezika Planiranje zajedničkih ispita znanja

tijekom školske godine Usklađivanje godišnjeg plana rada lektire i načina vođenja dnevnika čitanja

KOLOVOZ Organizacija školskog natjecanja u poznavanju hrvatskog jezika Priprema i izbor radova za

Lidrano PROSINAC

Analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta SIJEČANJ

Daroviti učenici – susreti i natjecanja Lidrano – Izvješća s natjecanja OŽUJAK

Planiranje Dana škole Realizacija planiranih sadržaja Stručnog vijeća LIPANJ

Aktiv vjeroučitelja Plan rada aktiva RUJAN

Izrada godišnjih i mjesečnih planova Planiranje individualnog stručnog usavršavanja

Pripreme za proslavu Božićnih blagdana PROSINAC

Sudjelovanje u Katehetskim školama i stručnim aktivima SIJEČANJ

Izrada nastavnih jedinica u Power Pointu, istraživanje i korištenje sadržaja s interneta Praćenje stručne

literature: Kateheza, Katehetski glasnik, Lađa Suradnja sa župom (pomoć kod pripreme djece za

primanje sakramenata) TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

Proučavanje sadržaja, organiziranje skupina i pripremanje djece za Vjeronaučnu olimpijadu STUDENI

Aktiv povijest-geografija Izbor voditelja aktiva Izrada plana i programa aktiva Usaglašavanje godišnjih

planova i programa Planiranje terenske nastave RUJAN

Individualno usavršavanje Dogovor o natjecanjima Kriterij i način ocjenjivanja LISTOPAD

Organizacija i provedba školskog natjecanja Predavanje Svjetska geopolitička situacija SIJEČANJ

Kriterij i način ocjenjivanja te zaključivanje ocjena Analiza rada tekuće školske godine SVIBANJ

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

Učitelji su dužni pratiti Katalog stručnog usavršavanja objavljen na mrežnim stranicama Agencije za

odgoj i obrazovanje, tražiti odobrenje ravnatelja i prijaviti se za stručna usavršavanja putem aplikacije

www.ettaedu.eu.

7.3. Profesionalno informiranje i usmjeravanje

OBLICI I SADRŽAJI

Sadržaji prema redovnom nastavnom planu i programu Sadržaji dopunske, dodatne, izborne nastave i

izvannastavnih aktivnosti Sadržaji prema Planu rada sata razrednika 1. – 8. tijekom školske godine svi

učitelji razrednici

Predavanja za učenike Činitelji uspješnog izbora škole i budućeg zanimanja Kriteriji upisa u srednje

škole pedagog

Savjetodavni rad s roditeljima-individualno

Uvjeti i mogućnosti upisa u srednje škole pedagog defektolog logoped

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Ostali oblici rada Anketiranje učenika anketom Zavoda za zapošljavanje Obrada anketa i izdvajanje

učenika prema sljedećim kriterijima: Učenici sa zdravstvenim teškoćama Učenici s rješenjem o

primjerenom obliku školovanja Učenici iz socijalno rizične sredine Pripadnici Romske etničke zajednice

Upućivanje učenika sa zdravstvenim teškoćama i učenika s rješenjem o primjerenom obliku

školovanja na kompletnu obradu ili savjetovanje pri Zavodu za zapošljavanje Upućivanje učenika na

praćenje javnih medija na temu profesionalnog informiranja i upisa u srednju školu Uređivanje

oglasne ploče za profesionalno informiranje Individualni savjetodavni rad s učenicima Individualni

savjetodavni rad s roditeljima učenika tijekom školske godine pedagog, razrednici , školski liječnik,

defektolog, logoped

Pomoći pri izboru buduće škole Upućivanje učenika na manifestaciju „Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ u

organizaciji Grada Zagreba Upućivanje učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja na

Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Suradnja s odgovarajućim ustanovama (Dom zdravlja,

Zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb..) Distribucija propagandnih materijala i plakata

srednjih škola Roditeljski sastanak za roditelje s uputama o e-upisima prema dogovoru pedagog,

razrednici 8.razreda

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA

ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Prema Školskom kurikulumu

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

Predavanje roditeljima prvih razreda, upoznavanje sa svrhom postojanja i planova tijekom 8 godina

školovanja njihove djece

Cijepljenje Hepatitis B (učenici 6-tih razreda)

Započeti sistematski pregled 8-ih razreda i cijepljenje Di-Te, Polyo

Cijepljenje MPR, DI-te i Polyo (učenici 1-ih razreda)

Tjedan borbe protiv TBC

Razvijanje zdravih životnih stilova (sat razrednika)

Druga doza Hepatitisa B (učenici 6-ih razreda)

Nastavak sistematskih pregleda 8-ih razreda i cijepljenje Di-Te, Polyo

Tjedan Crvenog križa

Razvijanje zdravih životnih stilova (sat razrednika)

Proba na tuberkulozu (PPD) učenika 7-ih razreda

Predavanje doktorice u 5-im razredima: Pubertet i odrastanje

Predavanje medicinskog tehničara u 1. razredima: Higijena zubi

Razvijanje zdravih životnih stilova (sat razrednika)

Sistematski pregled 5-ih razreda

Rast i razvoj i pregled vida za učenike 3-ih razreda

Predavanje za učenike 8-ih razreda: Izbor zanimanja

Dan borbe protiv pušenja i AIDS-a

Zaostaci sistemetskih i cijepljenja

Screening kralježnica (učenici 6-ih razreda)

Predavanje doktorice učenicima 8-ih razreda: Spolno prenosive bolesti i AIDS

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Predavanje medicinskog tehničara za učenike: Skrivene kalorije

Treća doza Hepatitisa B (učenici 6-ih razreda)

Sistematski pregledi prije upisa u školu djece godištem stasale za školu

Cijepljenje Priorix i Di-Te Polyo

Izdavanje potvrda za upis u srednju školu

Sportske aktivnosti u školskoj dvorani (Vikendom u školske dvorane)

Evidencija socijalno ugroženih učenika

Rad stručnog povjerenstva škole za utvrđivanje psihofizičkog razvoja djece

Predavanja u skladu s planom i programom Sata razrednog odjela, zdravstvenog odgoja i građanskog

odgoja

Savjetovališni rad za učenike, roditelje i učitelje

I ove školske godine posebna briga u školi bit će posvećena zdravstvenoj, socijalnoj i ekološkoj zaštiti.

Potrebno je naglasiti važnost zadovoljavanja osnovnih životnih potreba: prehrane, odjeće, obuće,

namještaja te knjiga i zadovoljavanja specifičnih potreba. Sve potrebe za zdravstvenom zaštitom pratit

će svojim programom školski dispanzer, naravno pojačano i s više pažnje u odnosu na učenike koji

dolaze iz obitelji s lošim socijalnim statusom. Prehranom u školi bit će obuhvaćeno više od 700

učenika, a od toga je 192 učenika koji su uključeni u boravak i primaju tri obroka u školi.

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Sistematske preglede djelatnika škole obavit ćemo za sve djelatnike.

8.4. Školski preventivni programi

Škola će provoditi školske preventivne programe i to:

1. Program rada s učenicima koji imaju teškoće u svladavanju obrazovnih sadržaja

2. Program međugradske i međunarodne suradnje

3. Promet - Prometna patrola, Ovladavanjem vještine vožnje biciklom i karting vozilom

4. Male socijalizacijske skupine

5. Program prevencije međuvršnjačkog nasilja

6. Program prevencije seksualnog nasilja

7. Zdravim životom i sportom protiv ovisnosti

8. MAH-2 (Problemi nasilja i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja)

9. MAH-4

10. Ekologija

11. Radionica Crvenog križa na temu Trgovina ljudima

12. CAP

9. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

9.1. Plan rada ravnatelja

P O S L O V I I Z A D A C I

POTREBAN

BROJ SATI

VRIJEME

REALIZACIJE

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada škole. 40 VIII i IX

1.2 Izrada tjednih i godišnjih zaduženja za učitelje. 10 IX

1.3. Izrada školskog kurikuluma. 30

1.4. Koordinacija i izrada kolektivnih oblika stručnog usavršavanja u školi. 5 IX

1.5. Koordinacija i izrada plana i programa stručnih organa: Učiteljskog

vijeća, razrednih vijeća, stručnih skupova. 20

IX

1.6. Koordinacija i izrada izborne, dodatne i dopunske nastave te slobodnih

aktivnosti. 5

IX

1.7. Koordinacija i izrada kulturne i javne djelatnosti. 15 IX

1.8. Koordinacija pri izradi plana profesionalnog informiranja. 5 IX

1.9. Koordinacija priizradi plana rada pedagoga, defektologa, knjižničara,

tajnika i administrativno-tehničke službe. 10

IX

1.10. Izrada plana i programa ravnatelja. 10 IX

1.11. Izrada ostalih dijelova godišnjeg plana i programa. 15 IX-X

1.12. Koordinacija u izradi rasporeda sati. 5 IX-X

Ukupno 170

2. PRAĆENJA I IZVRŠENJA PROGRAMA

2.1. Praćenje i analiza ostvarivanja godišnjeg plana. 10

2.1.1. Pregled e - Dnevnika: imenika, dnevnika, dnevnika rada, izvannastavnih

aktivnosti, matičnih knjiga ,pregleda rada.

50 IX. i VI.

2.1.2. Pregled izvješća razrednika nakraju svakog obrazovnog razdoblja - analiza

uspjeha i realizacije sati. 20

I. i VI.

2.1.3. Stalno praćenje izvršavanja obveza, prisustvovanje sjednicama i stručnim

skupovima. 50

Tijekom godine

2.1.4. Sumiranje svih rezultata na kraju godine, pisanje izvješća i spomenice. 20 VII

Ukupno

150

3. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

3.1. Koordinacija pri upisu u 1.raz. i pri uključivanju novopridošlih učenika. 5 VI

3.2. Rad s učenicima i roditeljima, posebno u konfliktnim situacijama

Pomoć i suradnja pri rješavanju socijalnih i osobnih problema. 20

Tijekom godine

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

3.3.

Tekuće održavanje, koordinacija i pomoć u radu tehničke službe.

Organizacija rada izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti (dvorana,

škola stranih jezika).

20

IX

3.4. Organizacija raznih akcija u školi: natjecanja, seminari (grupni procesi,

komunikacija, tečaj informatike). 10

Tijekom godine

3.5. Organizacija zamjena, popravnih i komisijskih ispita. 10 Tijekom godine

3.6.

Nabava opreme i didaktičkih materijala, potrošnih materijala za pojedine

predmete, zamjene klupa ili stolica.

Težište ove godine staviti na dodatne programe u informatičkoj učionici.

10

Tijekom godine

3.7.

Organizacija kulturne i javne djelatnosti: prijem prvaša, Dani zahvalnosti

za plodove zemlje, Sjećanje na Vukovar, Sv. Nikola, Božićni koncer,

Božićni sajam, Pozdrav proljeću, Međunarodna suradnja i projekti.

10

IX, X,

XII

3.8. Posebno ove godine naglasiti aktivnosti oko Dana škole. 20 IV

3.9. Završna školska svečanost za 8.razrede, podjela nagrada, priznanja i

svjedodžbi. 10

VI

Ukupno

115

4. RAD S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA

4.1. Prisustvovanje satovima nastave pripravnicima i novim djelatnicima.

U razgovorima nakon sata izraziti zapažanja i dati sugestije.

20 Tijekom godine

4.2. Suradnja i dogovori s učiteljima, pedagognjom, defektologinjama i

knjižničarkom. 240

Tijekom godine

4.3. Organizacija projektne, terenske i izvanučioničke nastave od 1. do 8.

razreda. 140

Tijekom godine

Ukupno

400

5. RAD S UČENICIMA I RODITELJIMA

5.1. Individualni razgovori s učenicima na zahtjev samih učenika, razrednika

ili učitelja. 90

Tijekom godine

5.2. Individualni razgovori s roditeljima na njihov zahtjev, po osobnom pozivu

ili na zahtjev učitelja ili suradnika. 50

Tijekom godine

5.3. Sastanci Vijeća roditelja. 10 Tijekom godine

5.4. Sastanci školskih klubova. 10 Tijekom godine

Ukupno

160

6.. RAD U STRUČNIM ORGANIMA

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

6.1. Priprema i provođenje sjednica Učiteljskog vijeća, razrednih vijeća,

stručnih skupova. 180 Tijekom godine

Ukupno

180

7.

ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKI POSLOVI

7.1. Praćenje pedagoške dokumentacije, akata, dopisa. 100 Tijekom godine

7.2. Praćenje administrativnog i financijskog poslovanja.

80 Tijekom godine

7.3. Praćenje i usklađivanje normativnih akata.

80 Tijekom godine

7.4. Pripreme za donošenje odluka, praćenje njihovog provođenja.

90 Tijekom godine

Ukupno

350

8. SURADNJA SA STRUČNIM I DRUŠTVENIM ORGANIMA

8.1.

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Gradskim uredom za

obrazovanje, PU Susedgrad, Centrom u Dugavama, DZ, Dispanzerom u

Kukuljevićevoj, Vijećem gradske četvrti, MUP-om, FF, Centrom za

socijalnu skrb.

100

Tijekom godine

Ukupno

100

9. STRUČNO USAVRŠAVANJE

9.1. Stručni skupovi i seminari na razini područnih ureda, grada i države.

Međunarodna suradnja s HOŠIG u Budimpešti. 100

Tijekom godine

9.2. Ukupno

100

10. OSTALI POSLOVI

10.1. Razni nepredvidivi poslovi tijekom godine.

Provedba projekta Erasmus.

35 Tijekom godine

Ukupno

35

SVEUKUPNO

1760

9.2. Plan rada stručnih suradnika

9.2.1. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

REDNI

BROJ

POSLOVI I ZADACI/PODRUČJE

RADA

CILJ

OČEKIVANI

ISHODI

SUBJEKTI

OBLICI I METODE

RADA/SURADNICI

VRIJEME

REALIZACIJE

Sati

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

1. POSLOVI PRIPREME ZA

OSTVARENJE ŠKOLSKOG

PROGRAMA

Izvršiti

pripremu za

bolje i

kvalitetnije

planiranje

odgojno-

obrazovnog

rada.

Prikupiti

godišnje planove

i programe rada

učitelja.

Analizirati

realizaciju

prijašnjih

planova i

programa rada

škole,

Utvrditi

odgojno-

obrazovne

potrebe

okruženja u

kojem škola

djeluje.

Stručni

suradnici,

prosvjetni

savjetnici,

ravnatelj,

učitelji-tim za

kvalitetu.

učitelji,

učenici.

roditelji

Individualni, grupni,

timski

Rasprava, rad na

tekstu, pisanje,

proučavanje

pedagoške

dokumentacije,

analitičko

promatranje,

savjetovanje

rujan, listopad,

lipanj, kolovoz

203

1.1 Utvrđivanje obrazovnih potreba

učenika, škole i okruženja-analiza

odgojno-obrazovnih postignuća

učenika, kratkoročni i dugoročni

razvojni plan rada škole i stručnog

suradnika pedagoga

12

1.2 Organizacijski poslovi – planiranje

Osmisliti i

kreirati

kratkoročni i

dugoročni

razvoj škole.

Planirati i

programirati

godišnji plan

rada škole, plan

rada pedagoga.

učitelji, vanjski

suradnici, i

školski tim za

izradu

kurikuluma

škole-tim za

kvalitetu.

rad na tekstu, pisanje,

proučavanje

pedagoške

dokumentacije,

analitičko

promatranje,

rujan, listopad,

lipanj, kolovoz

87

1.2.1 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg

plana i programa rada Škole,

školskog kurikuluma, statistički

podaci, Okvirni vremenik pisanih

provjera znanja, E-matica-uvid.

16

1.2.2 Izrada godišnjeg i mjesečnog

plana i programa rada pedagoga 42

1.2.3 Planiranje projekata i istraživanja 7

1.2.4 Pomoć u godišnjem i mjesečnom

integracijsko-korelacijskom

planiranju učitelja

22

1.3 Izvedbeno planiranje i

programiranje

Pratiti razvoj

i odgojno-

obrazovna

postignuća

učenika.

Povezati

školu s

lokalnom i

širom

zajednicom.

Identificirati

učenike s

posebnim

potrebama.

Analizirati

uključenost

učenika na

dopunskoj,

dodatnoj,

izbornoj i

izvannastavnim

aktivnostima,

kao i školskim

projektima.

Primijeniti plan

dugoročnog

razvoja škole.

Integrirati teme

zdravstvenog i

građanskog

odgoja na satu

razrednika.

učitelji,

učenici,

roditelji,

stručni

suradnik

defektolog,

mentori i

članovi

komisije za

uvođenje

učitelja

pripravnika,

savjetnici iz

Agencija za

odgoj i

obrazovanje-

tim za

kvalitetu.

individualni, grupni,

timski

rujan, listopad

,lipanj, kolovoz i

tijekom školske

godine

87

1.3.1 Sudjelovanje u planiranju i

programiranju rada s učenicima s

posebnim potrebama i darovitim

učenicima

11

1.3.2 Planiranje praćenja napredovanja

učenika

20

1.3.3 Planiranje i programiranje

suradnje s roditeljima

21

1.3.4 Planiranje i programiranje

profesionalne orijentacije

16

1.3.5 Pripremanje individualnih

programa za uvođenje pripravnika

u samostalan rad

5

1.3.6 Planiranje i programiranje

praćenja i unaprjeđivanja nastave

14

1.4 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju

programa Pratiti i

uvoditi

inovacije u

Ustanoviti

odgojno-

obrazovne

učitelji,

Agencija za

odgoj i

individualni, grupni,

timski

tijekom školske

godine

17

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

1.4.1 Praćenje i informiranje o

inovacijama u nastavnoj opremi,

sredstvima i pomagalima

svim

sastavnicam

a odgojno-

obrazovnog

procesa i

spoznaje iz

područja

odgojnih

znanosti.

potrebe

okruženja.

Osmisliti i

napisati školski

kurikulum te

plan rada

pedagoga.

obrazovanje,

MZOS

17

2. POSLOVI NEPOSREDNOG

SUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU

Unaprijediti

učinkovitost

procesa i

rezultata

odgojno-

obrazovnog

rada

Osmisliti

suvremene

didaktičko-

metodičke

odgojno-

obrazovne

procese.

učenici,

učitelji,

roditelji,

ravnatelj

individualni, grupni,

timski

tijekom školske

godine

940

2.1 Upis učenika i formiranje

razrednih odjela

Unaprijediti

kvalitetu

procesa

upisa djece u

školu.

Utvrditi

pripremljeno

st i zrelost

djece za

školu. Postići

ujednačenos

t grupa

učenika

unutar svih

razrednih

odjela 1.

razreda.

Stvoriti

uvjete za

uspješan

početak

školovanja.

Pripremiti

materijale za

upis,

Organizirati

upisnu komisiju.

Utvrditi

psihofizičku

zrelost djece za

polazak u školu,

Upisati učenike

u školu.

Rasporediti

učenike po

odjelima prema

ujednačenim

kriterijima.

stručni

suradnici,

školski liječnik,

učitelji,

ravnatelj,

socijalni

radnik, Gradski

ured za

kulturu,

obrazovanje i

šport, stručni

suradnik iz

dječjeg vrtića

individualni, grupni,

timski, obrada

podataka i rada na

tekstu, analiza dječjeg

crteža, savjetovanje

djeca, roditelji, učitelji

Travanj,.

Svibanj, lipanj,

srpanj, kolovoz,

rujan

72

2.1.1 Suradnja s djelatnicima predškole i

vrtića

3

2.1.2 Organizacija posjeta budućih

učenika, prisustvovanje

aktivnostima u školi

4

2.1.3 Radni dogovor povjerenstva za

upis

8

2.1.4 Priprema materijala za upis

(upitnici za roditelje, učenike,

pozivi)

6

2.1.5 Utvrđivanje zrelosti djece pri

upisu

45

2.1.6 Formiranje razrednih odjela

učenika 1. razreda

6

2.2 Uvođenje novih programa i

inovacija

Pratiti

nastavni

proces.

Poticati

osuvremenji

vanje

nastavnog

procesa.

Prezentirati

nove spoznaje u

radu svim

subjektima

odgojno-

obrazovnog

procesa.

ravnatelj,

učitelji, vanjski

suradnici

timski

tijekom školske

godine

10

2.2.1 Sudjelovanje u izradi plana

nabavke nove opreme i pratećeg

didaktičkog materijala

Praćenje inovacija u opremanju

škola i informiranje stručnih

organa i aktiva

10

2.3 Praćenje i izvođenje odgojno-

obrazovnog rada Unaprijediti

nastavni

proces

Unaprijediti i

inovirati

izvođenje

odgojno-

obrazovnog

rada

Organizirati

uvjete za

ostvarivanje

odgojno-

obrazovnog

rada. Planirati

posjet nastavi.

Provesti posjet

nastavi.

učenici,

učitelji,

roditelji,

ravnatelj

individualni, grupni,

timski

rasprava, rad na

tekstu, pisanje,

proučavanje

pedagoške

dokumentacije,

analitičko

promatranje,

tijekom školske

godine

287

2.3.1 Praćenje ostvarivanja NPP-a,

praćenje opterećenja učenika i

suradnja sa satničarkom i

razrednicima, suradnja u

organizaciji i artikulaciji nastavnog

radnog dana

25

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

2.3.2 Praćenje kvalitete izvođenja

nastavnog procesa-posjet nastavi,

Razgovori i savjeti nakon uvida

Osposobiti

učitelje

pripravnike

za

samostalni

odgojno-

obrazovni

rad.

Analizirati etape

nastavnog sata i

pripremanje za

nastavu s

unaprijed

zadanim ciljem.

Kritički

prosuđivati

nastavni sat.

Diskutirati i dati

primjer mogućih

eventualnih

promjena.

Predložiti

učiteljima

odgojno-

obrazovnu

praksu i

mogućnost

primjene

suvremenih

pristupa u

odgojno-

obrazovnom

procesu.

savjetovanje 53

2.3.2.1 Početnici, novi učitelji, pripravnici 21

2.3.2.2 Praćenje ocjenjivanja učenika,

ponašanje učenika, rješavanje

problema u razrednom odjelu

32

2.3.3 Neposredno izvođenje odgojno-

obrazovnog programa

Istražiti inicijalno

stanje.

Identificirati

specifične

potrebe.

29

2.3.3.1 Pedagoške radionice (priprema i

realizacija) – realizacija školskog

preventivnog programa ,

osposobljavanje učenika za

cjeloživotno učenje, CAP program

Osposobiti

učenike za

nenasilno

rješavanje

sukoba.

Pripremiti

učenike za

samostalno

učenje.

Utvrditi stilove

života i navike

učenja učenika.

Objasniti

učenicima

osnovne

pojmove i

zakonitosti

učenja,

pamćenja i

zaboravljanja.

učenici,

učitelji,

roditelji,

individualni, grupni,

timski, frontalni

razgovori, rasprava,

igra uloga,

predavanje,

diskusija, savjetodavni

rad

tijekom školske

godine

40

2.3.4 Sudjelovanje u radu stručnih tijela

Doprinos

radu stručnih

tijela Škole.

Utvrditi

učinkovitost

procesa i

rezultata

odgojno-

obrazovnog

rada.

učitelji

timski

prema

Godišnjem

planu i

programu rada

škole

89

2.3.4.1 Rad u RV 64

2.3.4.2 Rad u UV 25

2.3.5 Rad u stručnim timovima Razvoj

stručnih

kompetencij

a.

Poduprijeti

razinu kvalitete.

Podržati razvoj i

napredovanje

učenika. Razviti

zdrave stilove

života.

učitelji

10

2.3.6 Praćenje i analiza izostanaka

učenika

Preventivno

djelovanje. učenici,

učitelji,

individualno,

razgovori,

prema

Godišnjem

25

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

2.3.7 Praćenje uspjeha i napredovanja

učenika, suradnja u realizaciji

programa rada razrednika i

razrednog odjela

Prepoznati

važne činjenice

o fizičkom i

psihičkom

zdravlju.

roditelji, savjetodavni rad planu i

programu rada

škole

31

2.3.8 Sudjelovanje u radu povjerenstva

za popravne, predmetne i

razredne ispite

Pratiti

napredovanj

e učenika

6

2.4 Rad s učenicima s posebnim

potrebama/ Uočavanje,

poticanje, i praćenje darovitih

učenika

Osigurati

primjeren

odgojno-

obrazovni

tretman.

Podrška u

prevladavanj

u odgojno-

obrazovnih

teškoća.

Organizirati

pomoć

učenicima.

Razviti pozitivne

socijalne odnose

u školi i razredu.

Osmisliti mjere

za povećanje

sigurnosti

učenika. Voditi

sustavno

savjetovanje

učenika. Kreirati

kvalitetni rad s

darovitim

učenicima.

učenici,

učitelji,

roditelji,

individualno,

razgovori,

savjetodavni rad,

pedagoško praćenje

učenika

tijekom školske

godine

75

2.4.1 Identifikacija učenika s posebnim

potrebama

7

2.4.2 Upis i rad s novopridošlim

učenicima , učenicima s drugog

govornog područja

12

2.4.3 Rad s učenicima koji doživljavaju

neuspjeh

40

2.4.4 Izrada programa opservacije,

izvješća

16

2.5 Savjetodavni rad i suradnja

Podizati

kvalitetu

nastavnog

procesa.

Koordinirati

rad stručnih

vijeća.

Savjetovanje,

pružanje

pomoći i

podrške.

Stvarati

ozračje za

zdrav rast,

razvoj i

napredak

djeteta.

Demokratizir

ati školski

ugođaj,

rješavati

otvorena

pitanja,

poboljšati

komunikaciju

Utvrditi razvoj i

napredovanje

učenika.

Preporučiti

mjere za

suzbijanje

pojave ovisnosti.

Prepoznati

važne činjenice

o fizičkom i

psihičkom

zdravlju.

Objasniti

estetske

vrednote. Razviti

ekološku svijest.

Primijeniti

zakonska prava

djeteta. Osmisliti

i organizirati

adekvatni oblik

odgojno-

obrazovnog

rada.

Razviti

samopouzdanje

učenika.

Provesti

savjetodavni rad

s roditeljima.

Stalna suradnja

sa socijalnom

radnicom iz

učitelji,

roditelji, šk.

liječnik, stručni

suradnik

defektolog,

socijalni radnik

metoda razgovora,

obrada podataka i

rada na tekstu,

obrada anketa,

savjetovanje,

individualni, grupni,

timski, pedagoško

praćenje učenika

tijekom školske

godine

390

2.5.1 Savjetodavni rad s učenicima 132

2.5.1.1 Grupni i individualni savjetodavni

rad s učenicima, pomoć učenicima

u svladavanju i primjeni tehnika

učenja

110

2.5.1.2 Vijeće učenika 22

2.5.2 Savjetodavni rad s učiteljima 53

2.5.3 Suradnja s ravnateljem 66

2.5.4 Savjetodavni rad sa stručnjacima:

psiholozi, socijalni pedagozi,

liječnici, socijalni radnici…

22

2.5.4.1. Sudjelovanje u sastancima tima

za Produženi stručni postupak

8

2.5.5 Savjetodavni rad s roditeljima 97

2.5.5.1 Predavanja/pedagoške radionice: 16

2.5.5.1.

1

Početak školovanja 4

2.5.5.1.

2

Prijelaz s razredne na predmetnu

nastavu

4

2.5.5.1.

3

Odrastanje/adolescencija 4

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

2.5.5.1.

4

Roditelj i profesionalno

usmjeravanje

skupine

Produženog

stručnog

postupka, sa

svrhom praćenja

napretka djece

koja su u njega

uključena.

4

2.5.5.2 Otvoreni sat s roditeljima -

individualni rad

51

2.5.5.3 Vijeće roditelja 22

2.5.6 Suradnja s okruženjem 20

2.6 Profesionalno usmjeravanje i

informiranje učenika

Koordinirati

aktivnosti

upisa

učenika i

informirati

učenike.

Izvijestiti

učenike o

različitim

zanimanjima.

Razviti pozitivan

odnos prema

radu.

Identificirati

vlastite

sposobnosti,

interese,

karakteristike

ličnosti, želje,

zdravstveno

stanje i

materijalne

uvjeta života,

učitelji,

roditelji, šk.

liječnik, stručni

suradnik

defektolog,

socijalni

radnik,

djelatnici iz

službe PO

individualni, grupni,

frontalni

predavanje, razgovor,

radionice, anketiranje,

pismeni i likovni

radovi, informativni

materijal, posjete

srednjim školama

tijekom školske

godine

56

2.6.1 Suradnja s učiteljima na poslovima

PO

6

2.6.2 Predavanja za učenike: 16

2.6.2.1 Činioci koji utječu na izbor

zanimanja

4

2.6.2.2 Sustav srednjoškolskog

obrazovanja u RH

4

2.6.2.3 Elementi i kriteriji za upis 4

2.6.3 Predstavljanje ustanova za

nastavak obrazovanja

4

2.6.4 Utvrđivanje profesionalnih

interesa, obrada podataka

4

2.6.5 Suradnja sa stručnom službom

Zavoda za zapošljavanje

Pružiti

pomoć u

donošenju

odluke o

profesionaln

oj

budućnosti.

Procijeniti

vlastite

sposobnosti u

svrhu izbora

zanimanja.

učitelji,

roditelji, šk.

liječnik, stručni

suradnik

,socijalni

radnik,

djelatnici iz

službe PO

individualni, grupni,

frontalni

tijekom školske

godine, listopad,

svibanj, lipanj

4

2.6.6 Individualna savjetodavna pomoć 7

2.6.7 Vođenje dokumentacije o PO,

informativni kutak

6

2.7 Zdravstvena i socijalna zaštita

učenika

Koordinirati

aktivnosti.

Podupirati i

vrednovati

provođenje

socijalne i

zdravstvene

skrbi.

Razviti zdrave

stilove života,

učenici,

učitelji,

roditelji, šk.

liječnik ,

socijalni radnik

predavanje, radionice

i izložbe,

intersektorska

suradnja,

koordinacija,

parlaonice

prema

Godišnjem

planu i

programu rada

škole

22

2.7.1 Suradnja na realizaciji PP

zdravstvene zaštite ( Zdravstveni

odgoj)

12

2.7.2 Suradnja u organizaciji izleta,

terenske nastave, zimovanja i

ljetovanja , škole u prirodi,

izvanučioničke nastave

10

2.8 Sudjelovanje u realizaciji

Programa kulturne i javne

djelatnosti Škole

Koordinirati

aktivnosti.

učitelji,

voditelji

stručnih vijeća,

voditelj KUD-a,

učenici,

roditelji

radionice i izložbe,

intersektorska

suradnja,

koordinacija,

parlaonice

prema

Godišnjem

planu i

programu rada

škole

17

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

3. VREDNOVANJE OSTVARENIH

REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE

Utvrditi

trenutno

stanje

kvalitete

odgojno-

obrazovnog

rada u školi i

predložiti

smjernice

daljnjeg

unapređenja

odgojno-

obrazovnog

rada.

Analizirati

odgojno-

obrazovne

rezultate.

Procijeniti

odgojno-

obrazovni rad u

skladu s

planovima i

programima za

tekuću školsku

godinu.

Valorizirati

ostvarivanje

rezultata u

odnosu na

utvrđeni cilj

rada.

Utvrditi mjere za

unapređivanje

odgojno-

obrazovnog rada

prema:

pojedincu,

razrednom

odjelu i školi u

cjelini.

Provesti akcijsko

istraživanje i

projekte.

učenici,

učitelji,

voditelji

projekta

individualno, grupno,

timski

rasprava, analiza, rad

na pedagoškoj

dokumentaciji,

proučavanje

relevantne literature,

metode istraživačkog

rada

tijekom školske

godine

125

3.1 Vrednovanje u odnosu na

utvrđene ciljeve

41

3.1.1 Periodične analize ostvarenih

rezultata 1. razreda, 5. razreda i 8.

razreda

13

3.1.2 Analiza odgojno-obrazovnih

rezultata na kraju 1. polugodišta

10

3.1.3 Analiza odgojno-obrazovnih

rezultata na kraju nastavne

godine, školske godine

18

3.2 Istraživanja u funkciji

osuvremenjivanja

84

3.2.1 Izrada projekta i provođenje

istraživanja

6

3.2.2 Obrada i interpretacija rezultata

istraživanja

10

3.2.3 Primjena spoznaja u funkciji

unapređenja rada

24

3.2.4 Samovrednovanje rada stručnog

suradnika

20

3.2.5 Samovrednovanje rada Škole 24

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

ODGOJNO-OBRAZOVNIH

DJELATNIKA

Promicati

stručno

usavršavanje

učitelja

Organizirati

stručno

usavršavanje u

školi.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

športa,

Agencija za

odgoj i

obrazovanje,

individualni, grupni,

timski rad,, frontalni

314

4.1 Stručno usavršavanje pedagoga

Kontinuirano

stručno

usavršavanje

, cjeloživotno

učenje.

Obogaćivanj

e i

prenošenje

znanja.

Planirati godišnji

plan i program

stručnog

usavršavanja.

Koristiti nove

spoznaje iz

pedagogije,

psihologije i

ostalih srodnih

područja.

Primijeniti

spoznaje u radu

sa svim

subjektima

odgojno-

obrazovnog

procesa.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

športa,

Agencija za

odgoj i

obrazovanje,

Zdravstvene

ustanove

individualni, grupni,

timski rad,, frontalni

predavanja, radionice,

rad na tekstu,

razgovor,

tijekom školske

godine

164

4.1.1 Izrada godišnjeg plana i programa

stručnog usavršavanja

4

4.1.2 Praćenje i prorada stručne

literature i periodike

30

4.1.3 Stručno usavršavanje u školi-UV,

aktivi-nazočnost

16

4.1.4 ŽSV stručnih suradnika-

sudjelovanje

36

4.1.5 Stručno-konzultativni rad sa

sustručnjacima

16

4.1.6 ŽSV stručnih suradnika 32

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

4.1.7 Usavršavanje u organizaciji MZOŠ,

AOO i ostalih institucija-

sudjelovanje

28

4.2 Stručno usavršavanje učitelja 150

4.2.1 Individualna pomoć učiteljima u

ostvarivanju planova usavršavanja

Kontinuirano

stručno

usavršavanje

, cjeloživotno

učenje.

Obogaćivanj

e i

prenošenje

znanja.

Podizanje

stručne

kompetencij

e

Primijeniti nove

spoznaje u radu

sa svim

subjektima

odgojno-

obrazovnog

procesa .

Preporučiti

učiteljima

primjere dobre

prakse i

mogućnosti

primjene

suvremenih

pristupa u

odgojno-

obrazovnom

procesu. Voditi

pripravnike i

učitelje

početnike.

Podržati i

poduprijeti

učitelje

pripravnike.

učitelji, učitelji

pripravnici,

voditelji

stručnih vijeća

u školi,

savjetnici

radionice, razgovor,

demonstracije, panel

diskusije, anketa

tijekom školske

godine

17

4.2.2 Koordinacija skupnog

usavršavanja u školi i izvan nje

(školski stručni aktivi)

19

4.2.3 Održavanje predavanja/ ped.

radionica za učitelje

20

4.2.4 Izrada prijedloga literature za

stručno usavršavanje, nadopuna

literature

19

4.2.5 Rad s učiteljima pripravnicima 50

4.2.7 Rad s učiteljima i str. sur.

pripravnicima- sudjelovanje u radu

povjerenstva za stažiranje

23

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I

DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

118

5.1 Bibliotečno-informacijska

djelatnost

Sudjelovanje

u

ostvarivanju

optimalnih

uvjeta za

individualno

stručno

usavršavanje

, inoviranje

novih izvora

znanja.

Organizirati

individualno i

timsko

proučavanje

nove literature

sa svrhom

postizanja

visokih rezultata

u usvajanju

znanja i vještina.

Sastaviti popis

prijedloga

nabave stručne

literature.

Učiteljsko

vijeće, učitelji,

ravnatelj,

intersektorska

suradnja,

razgovor, rad na

tekstu, pisanje,

analiza, proučavanje,

savjetovanje

informativni materijal

tijekom školske

godine

24

5.1.1 Sudjelovanje u izradi prijedloga

nabave stručne i druge literature,

novih izvora znanja, nabavke

lektirnih djela, sudjelovanje u

informiranju i predstavljanju novih

stručnih izdanja, poticanje

učenika, učitelja i roditelja na

korištenje znanstvene i stručne

literature

24

5.2 Dokumentacijska djelatnost

Unaprijediti

učinkovitost

procesa i

rezultata

odgojno-

obrazovnog

rada.

Prezentirati

rezultate

odgojno-

obrazovnog

rada. Pratiti i

usmjeravati

vođenje

pedagoške

dokumentacije.

ravnatelj,

intersektorska

suradnja,

pedagoško praćenje

učenika, pisanje, rad

na tekstu

tijekom školske

godine

94

5.2.1 Briga o školskoj dokumentaciji 23

5.2.2 Pregled učiteljske dokumentacije 26

5.2.3 Vođenje dokumentacije o

učenicima i roditeljima

23

5.2.4 Vođenje dokumentacije o radu 22

6. OSTALI POSLOVI 63

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

6.1 Nepredviđeni poslovi Osigurati

nesmetano

provođenje

odgojno-

obrazovnog

procesa

Rješavati

nepredviđene

situacije u školi.

Organizirati rad

u školi.

ravnatelj,

intersektorska

suradnja

pisanje, rad na tekstu,

rad na računalu (baza

podataka)

tijekom školske

godine

63

UKUPNO: 1760

9.2.2. Godišnji plan i program stručnog suradnika defektologa-logopeda

Sadržaj rada

Planirani

sati

tjedno

Planirani

sati

godišnje

1. Planiranje i programiranje rada 1 4

- Sudjelovanje u izradi nicijalnih odgojno-obrazovnih stanja učenika

- Savjetovanje učitelja prilikom izrade individualiziranih odgojno-obrazovni

programa

- Izrada godišnjeg plana i programa logopeda

- Izrada mjesečnih izvedbenih planova

- Sudjelovanje u pripremi radionica za učitelje

- Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma

2. Neposredan rad s učenicima 20 800

- Upis djece u prvi razred

- Otkrivanje i prepoznavanje učenika s teškoćama u razvoju (s naglaskom na

govorno-jezične teškoće i teškoće učenja)

- Logopedski rehabilitacijski rad s učenicima, individualno i skupno,

pomoć u rješavanju teškoća u savladavanju obrazovnih vještina, govorno-jezičnih

teškoća, specifičnih teškoća i teškoća učenja

- Logopedsko testiranje učenika

- Praćenje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

- Profesionalno informiranje i profesionalno usmjeravanje učenika s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama

- Rad s novopridošlim učenicima

3. Suradnja s učiteljima, roditeljima, stručnim suradnicima i ravnateljem 6 300

3.1. Suradnja s učiteljima

- Konzultacije i savjetovanja vezana za govorno-jezične teškoće i poremećaje,

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

specifične teškoće učenja i ostale teškoće u razvoju

- Zajedničko otkrivanje učenika s navedenim teškoćama te pomoć u izradi i provedbi

individualiziranih odgojno-obrazovnih programa i pristupa učenicima s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama

- Konzultacije s učiteljima vezane za suradnju s roditeljima te sudjelovanje na

roditeljskim sastancima

- Održavanje stručnih predavanja za učitelje

- Prikupljanje, pregledavanje i arhiviranje izvješća o realizaciji individualiziranih

odgojno-obrazovnih programa za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama (e-dnevnik)

3.2. Suradnja s roditeljima

- Razgovor i savjetovanje roditelja djece koja upisuju prvi razred

- Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem teškoća te utjecajem teškoća na

uspješnost u odgojno-obrazovnom procesu

- Upoznavanje roditelja s izrađenim individualiziranim odgojno-obrazovnim

programima i preporukama za individualizirani pristup

- Individualno i skupno savjetovanje roditelja, upute za odgovarajući rad s učenikom

u obitelji

- Sudjelovanje u predavanjima i radionicama u okviru roditeljskih sastanaka

3.3.Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnicima i članovima ostalih stručnih

službi

- Praćenje rada Razrednih vijeća, Učiteljskih vijeća i stručnih aktiva učitelja

- Sudjelovanje u radu Stručnog povjerenstva škole

- Praćenje rada tima za Produženi stručni postupak te stalna suradnja sa školskom

socijalnom radnicom, voditeljicom Produženog stručnog postupka

- Praćenje rada posebnih razrednih odjela razredne i predmetne nastave

- Suradnja s ustanovama izvan škole: Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Agencija

za odgoj i obrazovanje, Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

Savjetovalište ERF-a i sl.

5. Stručno usavršavanje 1 38

- Stručna vijeća stručnih suradnika – edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka

osnovnih škola grada Zagreba i Zagrebačke županije

-Stručna vijeća stručnih suradnika-logopeda osnovnih škola

- Sudjelovanje na stručnim seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i

obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

- Sudjelovanje u radu seminara i simpozija, na razini Grada Zagreba i na državnoj

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

razini i u Hrvatskom logopedskom društvu

8. Organizacijski, administrativni i ostali poslovi 10 440

- Pripremanje za rad s učenicima

- Praćenje pripreme predavanja učenicima, učiteljima i roditeljima

- Vođenje dnevnika rada osobnih aktivnosti

- Vođenje individualnih dosjea učenika

- Praćenje rada Stručnog povjerenstva škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja

djeteta/učenika

-Praćenje rada Stručnog povjerenstva Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja

djeteta/učenika

- Izrada godišnjeg izvješća o radu logopeda

- Prikupljanje i pohranjivanje mjesečnih i godišnjih izvješća za učenike s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama

- Praćenje i savjetovanje rada pomoćnika u nastavi i nadziranje njihovog rada

- Nepredvidivi poslovi

9. Ostale aktivnosti vezane uz organizaciju odgojno-obrazovnog rada 2 150

- Zadaće vezane za početak i završetak školske godine

- Poslovi koji se odnose na realizaciju školskog kurikuluma

- Poslovi unapređivanja i razvoja odgojno-obrazovnog rada u školi

(istraživanja, projekti i sl.)

UKUPNO 40 1760

9.2.3. Godišnji plan i program stručnog suradnika rehabilitatora - edukatora

Vrijeme

broj

sati

1. NEPOSREDNI EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKI I PEDAGOŠKI RAD

1.

1.

NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

detektiranje različitih vrsta teškoća primjenom dostupnih dijagnostičkih

sredstava i pomagala, uz pomoć učitelja i ostalih stručnih suradnika

tijekom

školske

godine

sudjelovanje u izradi mišljenja prilikom upućivanja učenika na daljnju dijagnostiku tijekom

školske

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

izrada mišljenja i preporuka za daljnje školovanje godine

727

individualni i grupni rad s učenicima s teškoćama - ublažavanje pojedinih teškoća, pomoć u

učenju,

tijekom

školske

godine

poticanje i razvijanje pozitivne slike o sebi, stjecanje i razvijanje kulturno-higijenskih navika

profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika s teškoćama

ožujak ,

travanj,

svibanj,

lipanj

stalni rad u Povjerenstvu za utvrđivanju psihofizičkog stanja djece

upis djece u 1. razredima

promjena oblika školovanja

primjena posebne odgojno-obrazovne pomoći

2.

SURADNJA S UČITELJIMA,STRUČNIM SURADNICIMA, RAVNATELJEM,

POMOĆNICIMA U NASTAVI I RODITELJIMA

2.

1.

SURADNJA S UČITELJIMA

prikupljanje i obrada podataka o učenicima s teškoćama

tijekom

školske

godine

75

neposredna pomoć učiteljima u izradi individualnih odgojno - obrazovnih programa

upoznavanje učitelja s dokumentacijom učenika s teškoćama

tijekom

školske

godine

medicinska, psihološka, defektološka i druga dokumentacija

pomoć u praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama tijekom

školske

godine

priprema i provedba predavanja i radionica za učitelje ( UV, aktivi razredne i predmetne

nastave )

tijekom

školske

godine

2.

2

SURADNJA SA STRUČNIM SURADNICIMA I RAVNATELJEM

sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa i kurikuluma

kolovoz,

rujan

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

sudjelovanje u izradi godišnjeg izviješća

lipanj,

srpanj

73

suradnja u vođenju evidencije, dokumentacije i različitih statističkih pokazatelja tijekom

školske

godine

stalan rad u školskom stručnom timu tijekom

školske

godine

rad na projektima tijekom

školske

godine

2.

3.

SURADNJA S POMOĆNICIMA U NASTAVI

sudjelovanje u izboru pomoćnika rujan

48

uvođenje pomoćnika u rad ( ostvarivanje suradnje s učenikom, učiteljem i roditeljem ) rujan

praćenje neposrednog rada pomoćnika u nastavi

tijekom

školske

godine

supervizija pomoćnika

tijekom

školske

godine

praćenje mjesečne realizacije odrađenih sati, izvještavanje prema GU

tijekom

školske

godine

2.

4.

SURADNJA S RODITELJIMA

upoznavanje s psihofizičkim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o djetetu,

prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja

tijekom

školske

godine

upoznavanje s postupkom utvrđivanja primjerenog oblika školovanja i drugih dijagnostičkih

postupaka

upoznavanje s primjerenim oblikom školovanja za dijete

upoznavanje s individualnim odgojno - obrazovnim planom

sudjelovanje na roditeljskim sastancima uz predavanja za roditelje

poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

savjetovanje roditelja

45

3.

POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG EDUKACIJSKO-

REHABILITACIJSKOG I PEDAGOŠKOG RADA

3.

1.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

izrada godišnjeg plana i programa stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora rujan

116

neposredna pomoć učiteljima u izvedbi individualnih odgojno-obrazovnih programa

tijekom

školske

godine

sudjelovanje u izradi programa rada stručnih aktiva, razrednih i učiteljskih vijeća

tijekom

školske

godine

izrada individualnih preporuka za rad - za svakog učenika s teškoćama

rujan,

tijekom

školske

godine

analiza i vrednovanje rezultata odgojno - obrazovnog rada

tijekom

školske

godine

3.

2.

PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

osiguravanje uvjeta za individualan i grupni rad s učenicima s teškoćama tijekom

školske

godine

231

priprema za dnevni neposredni rad s učenicima s teškoćama tijekom

školske

godine

prisustvovanje nastavi u svrhu utvrđivanja inkluzije učenika s teškoćama tijekom

školske

godine

izrada didaktičkog materijala tijekom

školske

godine

sudjelovanje u nabavi literature, opreme i pomagala za defektološki rad tijekom

školske

godine

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

3.

3.

SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I SLUŽBAMA IZVAN ŠKOLE

suradnja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo - školska medicina tijekom

školske

godine

35

suradnja s dječjim vrtićima u lokalnoj zajednici tijekom

školske

godine

suradnja s zdravstvenim ustanovama koje provode dijagnostiku i liječenje djece i mladih tijekom

školske

godine

suradnja s Gradskim uredom tijekom

školske

godine

suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

tijekom

školske

godine

suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje tijekom

školske

godine

suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje tijekom

školske

godine

suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova tijekom

školske

godine

suradnja s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom tijekom

školske

godine

suradnja s udrugama tijekom

školske

godine

suradnja sa školama u okruženju

tijekom

školske

godine

3.

4.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

sudjelovanje u radu Županijskog aktiva defektologa za grad Zagreb tijekom

školske

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

godine

45

sudjelovanje na konferencijama, predavanjima i radionicama u organizaciji AZOO i MZO tijekom

školske

godine

individualno usavršavanje tijekom

školske

godine

3.

5.

VOĐENJE DOKUMENTACIJE

izrada mišljenja za učenike s teškoćama

tijekom

školske

godine

35

vođenje dnevnika rada tijekom

školske

godine

formiranje i vođenje mape učenika tijekom

školske

godine

4. OSTALI POSLOVI

sudjelovanje u radu Učiteljskog i Razrednih vijeća tijekom

školske

godine

330

poslovi vezani uz početak nastavne i školske godine

kolovoz,

rujan

poslovi vezani za završetak školske godine

lipanj,

srpanj,

kolovoz

različiti administrativni poslovi (e-matica i e-upis)

tijekom

školske

godine

zadatci utvrđeni tijekom školske goine

tijekom

školske

godine

UKUPNO 1760

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

9.3. Godišnji plan i program rada stručne suradnice knjižničarke

POSLOVI I ZADATCI

PLANIRANO SATI

VRIJEME REALIZACIJE

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE - izrada godišnjeg plana i programa - izvješće o realizaciji plana i programa - mjesečni plan i program - planiranje kulturne i javne djelatnosti

(40 sati godišnje) 12 4 20 4

rujan lipanj tijekom šk. god. tijekom šk. god.

2. NEPOSREDNI ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Obuhvaća: a) neposredni rad s učenicima b) suradnju s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem, područnom knjižnicom c) organiziranje i vođenje rada u knjižnici i čitaonici -organiziranje nastavnih sati u knjižnici (obrada lektire i drugih nastavnih sadržaja)

1. razred: Knjižnica – mjesto poticanja čitanja; posudba, vraćanje i čuvanje knjiga

2. razred: dječji časopisi; jednostavni književni oblici 3. razred: pojmovi : pisac, književnik, ilustrator, tiskara,

prevoditelj 4. razred: referentna zbirka – priručnici; uporaba dječjih

enciklopedija 5. razred: časopisi – izvor novih informacija; organizacija i

poslovanje školske knjižnice 6. razred: samostalno pronalaženje informacija; upotreba

abecednog kataloga 7. razred: bibliografija, pisanje referata 8. razred: obrada i uporaba informacija; sistematizacija

stečenih znanja; samostalna uporaba priručnika - Edukacija korisnika šk. knjižnice (učenika) i

informacijsko osposobljavanje u korištenju izvora znanja i osposobljavanje za istraživački rad i samoobrazovanje

- Programi poticanja i razvijanja čitanja te dolaženja u knjižnicu (1. i 2. razred)

- Izravno sudjelovanje u nastavi i suradnja s razrednim i predmetnim učiteljima u realizaciji multimedijalnih i

(447 sati godišnje) 75 70 20

tijekom školske godine

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

kolerativnih sadržaja - Individualni savjetodavni rad s učenikom - Mladi knjižničari – edukacija - Projekt: Otkrivamo svijet bajki i priča (1. razred) - Suradnja s učiteljima i drugima - Priprema i prezentiranje odgojnih sadržaja putem

razglasa, izložbe dječjih radova - Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i

projekata (značajni nadnevci, odabir tema pojedinih nastavnih područja – uz sugestiju i suradnju učitelja)

- Večer poezije (Valentinovo) - Čitamo djela pisaca po kojima su ulice u našem naselju

dobile ime (I.B.Mažuranić, M. Matošec, G Krklec, D.Cesarić, J.Pupačić, D. Gervais)

35 30 70 20 20 20 30 20 35

veljača travanj

3. STRUČNA KNJIŽNIČNO – INFORMACIJSKA I

DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

- Revizija i otpis građe - Nabava knjiga i ostale informacijske građe

(permanentno praćenje izdavačke djelatnosti, sastavljanje plana nabave)

- Stručna obrada novonabavljenih knjiga - Zaštita i tehnička obrada knjižne i neknjižne građe - Statistika nabave i posudbe, sustavno izvještavanje

učenika i učitelja o nabavi knjiga i AV građe - Posudba građe, ulaganje i spremanje na police

(1000 sati godišnje) 350 70 180 65 15 320

rujan, listopad listopad lijekom šk. godine

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST - Organiziranje književnih susreta, kazališnih predstava - Obilježavanje Dana škole - Priprema i obilježavanje godišnjica, značajnih

nadnevaka vezanih uz događaje i osobe - Suradnja s kulturnim i drugim ustanovama u gradu i šire - Sudjelovanje u kulturnim manifestacijama u kojima

sudjeluje naša škola - Promocija knjižnice - Posjet sajmu knjiga i izložbama knjiga - Suradnja s tiskom - Humanitarna djelatnost

(150 sati godišnje) 25 15 50 10 10 20

Tijekom šk. godine

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

10 10

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE - Individualno usavršavanje - Stručni aktiv, stručni sastanci u školi - Informativni utorak - Seminari i savjetovanja za šk. knjižničare - Sudjelovanje na Županijskim stručnim vijećima

(120 sati godišnje) 46 12 32 14 16

Tijekom šk- godine

6. OSTALI POSLOVI

- Pretplata učenika na dječje časopise - Pisanje pohvalnica, povelja i sl.

(23 sata godišnje) 20 3

rujan lipanj

UKUPAN FOND SATI: 1780 sati godišnje Napomena: Zbog potrebe provedbe revizije knjižničnog fonda, ove godine je planiran veći broj sati za stručnu knjižničnu djelatnost u odnosu na broj sati planiranih za odgojno – obrazovni rad.

9.4. Operativni plan i program socijalnog radnika u produženom stručnom postupku

PODRUČJA RADA SADRŽAJ RADA TJEDNA SATNICA

NEPOSREDNI RAD U

GRUPI

-obrazovni sadržaji (poučavanje, kontrola, usmjeravanje)

-organizacija slobodnih aktivnosti i radionica

(sportske, edukativne, informativne, kreativne, zabavno-neformalne)

-organizacija dnevnih obroka

25 SATI

INDIVIDUALNI RAD

-pomoć djetetu u prevladavnju osobnih i obrazovnih teškoća

-pomoć roditeljima u odgoju kroz dogovaranje, savjetovanje, informiranje

3 SATA

SURADNJA S PEDAGOŠKOM

SLUŽBOM ŠKOLE

-dogovranje i usklađivanje odgojno- obrazovnih ciljeva

-izmjena informacija u cilju napretka korisnika tretmana

5 SATI

PRAĆENJA STATUSA DJETETA

ODGOVARAJUĆOM DOKUMENTACIJOM

-liste zapažanja, dnevnik rada

-individualni programi, izvedbeni program

-polugodišnje i godišnje izvješće, grupna izvješća

-obrazovni status, priprave

4 SATA

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

STRUČNI SASTANCI

-aktivno sudjelovanje na sjednicama učiteljskih i razrednih vijeća

-sazivanje stručnih timova

-roditeljski sastanci

-sudjelovanje na sastncima odjela PB-a

1 SAT

OSTALI POSLOVI

-kontinuirana suradnja s Centrom za socijalnu skrb

-komunikacija s matičnom ustanovom (Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb)

-stručno usavršavanje voditelja grupe

2 SATA

Poludnevni boravak tijekom kojeg se provodi produženi stručni postupak je poseban oblik

preventivnog rada s djecom osnovnoškolske dobi koja manifestiraju poremećaje u ponašanju ili su u

riziku da će ga razviti. Tretman djece provodi se po metodi grupnog rada, kojemu je nadopuna

individualni rad. Poludnevni boravak djeluje u prostorima škole, a provodi ga djelatnik Doma za odgoj

djece i mladeži Zagreb.

Djeca su uključena rješenjem Centra za socijalnu skrb. PB se (u trajanju od 5 punih sati neposrednig

rada u grupi) odvija prije ili poslije nastave ovisno o smjeni učenika 4. i 6. razreda koji čine članove

grupe. Vikend program organizira se obavezno jedanput mjesečno u dogovoru sa djecom prema

njihovim željama, potebama i interesima (kino, kazalište, športske manifestacije i susreti, klizanje,

plivanje, izleti, ZOO i sl.).

Cilj:

Osnovni cilj ovog oblika rada predstavlja rana intervencija, pružanje neposredne kontinuirane pomoći

učenicima u otklanjanju manifestiranih teškoća te preveniranje njihova intenziviranja.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

9.5. Plan rada tajništva

MJESEC OPIS POSLOVA SATI

RUJAN

priprema za početak školske godine 24

kadrovski poslovi (viškovi, manjkovi, potrebe djelatnika,

rješenja, matična knjiga djelatnika i dosje, prijave,

odjave)

50

organizacija rada pomoćnog i tehničkog osoblja 14

godišnji plan i program 10

sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja (pozivi,

sjednica, zapisnik)

22

normativno pravna djelatnost 30

prijem i razvrstavanje pošte i obrada one koja se odnosi

na tajnika

18

Ukupno 168

LISTOPAD

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

MJESEC OPIS POSLOVA SATI

normativno pravna djelatnost 28

Natječaji, kadrovski poslovi 60

poslovi u svezi izbora djelatnika škole 30

sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja (pozivi,

sjednica, zapisnik)

22

ostali poslovi u svezi pošte, stranaka, organizacije rada

pomoćnog osoblja

36

Državni praznik 8

Ukupno 184

STUDENI

normativno pravna djelatnost 32

kadrovski poslovi 40

sređivanje dokumentacije (uvezivanje imenika,

dnevnika)

32

poslovi u svezi pošte, stranaka, sjednice, organizacija

rada i ostalo

36

ostali poslovi 36

Vjerski blagdan 8

Ukupno 168

PROSINAC

poslovi u svezi pošte, stranaka, sjednice, organizacija

rada i ostalo

50

normativno pravna djelatnost 52

kadrovski i ostali tekući poslovi 66

Vjerski blagdan 16

Ukupno 184

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

MJESEC OPIS POSLOVA SATI

SIJEČANJ

zaključivanje dokumentacije za proteklu godinu i

otvaranje za tekuću godinu

48

sređivanje arhive 50

kadrovski i ostali tekući poslovi, natječaji (organizacija

rada tehničkog osoblja, sjednice)

70

vjerski blagdan i državni praznik 16

Ukupno 176

VELJAČA

kadrovski poslovi (matična knjiga, dosjei) 35

normativno pravna djelatnost 35

tekući poslovi (urudžbiranje pošte, odgovor na dopise,

suradnja s Ministarstvom i Gradskim uredom)

50

ostali poslovi oko organizacije rada tehničkog osoblja i

ostali poslovi

40

Ukupno 160

OŽUJAK

normativno pravna djelatnost 52

tekući kadrovski poslovi (urudžbiranje pošte, odgovor na

dopise, suradnja s Ministarstvom i Gradskim uredom)

72

ostali poslovi (obilazak zgrade, kontrola čišćenja i

održavanja objekta i okoliša zgrade)

60

Ukupno 184

TRAVANJ

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

normativno pravna djelatnost 52

tekući i ostali poslovi (planiranje godišnjeg odmora, plan

održavanja objekta, zdravstveni pregled djelatnika i

organizacija rada tehničkog osoblja)

50

poslovi oko pripremanja Županijskog natjecanja iz

informatike

50

Vjerski blagdan 8

Ukupno 160

SVIBANJ

rješenja za godišnje odmore 48

priprema za kraj školske godine (popis akata za

svjedodžbe)

58

tekući i drugi kadrovski poslovi 70

Vjerski blagdan 8

Ukupno 184

LIPANJ

izvješća na kraju školske godine i osnove plana za iduću

školsku godinu

62

normativna djelatnost 40

tekući i kadrovski poslovi (potrebe i višak djelatnika) 58

Državni praznik 8

Vjerski blagdan 8

Ukupno 176

SRPANJ

poslovi u svezi kraja školske godine 30

tekući poslovi (organizacija priprema objekta za početak

šk. godine)

18

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

godišnji odmor 120

Ukupno 168

KOLOVOZ

godišnji odmor 120

priprema za početak školske godine 36

Kadrovsi poslovi 20

vjerski blagdan 8

Ukupno 184

SVEUKUPNO: 2088

10. Plan rada adminiatrativno-tehničke službe

10.1. Plan rada voditelja računovodstva

MJESEC OPIS POSLOVA SATI

Rujan plaćanje računa

vođenje knjiga Ur-a i Ir-a, osnovnih sredstava i sitnog inventara.

arhiviranje, kontiranje i knjiženje

kontrola blagajne i plaća

izrada analiza

izvješće za Ministarstvo, Gradski ured i Finu

poslovanje školske kuhinje

Napomena:

Ovo su tekući poslovi koji se obavljaju svaki mjesec

Ukupno: 176

Listopad državni praznik

svi tekući poslovi kao i u rujnu

Izrada devetomjesečnog statističkog izvještaj proračunskih

korisnika

8

168

Ukupno: 176

Studeni svi tekući poslovi

priprema inventurnih lista

168

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Ukupno: 168

Prosinac svi tekući poslovi

inventura

vjerski blagdan

176

8

Ukupno: 184

Siječanj svi tekući poslovi

obračun amortizacije

inventurne liste

izrada financijskih izvješća

vjerski blagdan

152

16

Ukupno: 168

Veljača svi tekući poslovi

otvaranje poslovnih knjiga

Ukupno: 168

Ožujak svi tekući poslovi

knjiženje analitike osnovnih sredstava

vjerski blagdan

176

8

Ukupno: 184

Travanj svi tekući poslovi

tromjesečni statistički izvještaj proračunskih korisnika

168

Ukupno: 168

Svibanj svi tekući poslovi

državni praznik

160

8

Ukupno: 168

Lipanj svi tekući postovi

državni praznik

168

8

Ukupno: 176

Srpanj svi tekući poslovi

polugodišnja financijska izvješća

godišnji odmor

96

80

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Ukupno:176

Kolovoz godišnji odmor

državni praznik

svi tekući poslovi

160

16

8

Ukupno: 184

Ukupno radnih dana: 220 dana 1.760 sati

Državni I vjerski blagdani: 11 dana 88 sati

Godišnji odmor 30 dana 240 sati

UKUPNO: 261 dan 2.088 sa

10.2. Plan rada računovodstvenog referenta

MJESEC OPIS POSLOVA SATI

Rujan

Uplate i isplate

Polaganje i podizanje sredstava sa žiro-računa škole

Obračun plaće, unos u COP, ovjera i kontrola

Obračun bolovanja i unos u COP

Izrada obrasca JOPPD i dostava Područnom uredu Porezne

uprave

Prikupljanje dokumenata za utvrđivanje prava na

sufinanciranu prehranu

Izrada kontrolnih popisa učenika za PB, fotokopiranje i

ručkove

Primanje uplata osiguranja učenika i izrada popisa učenika

Izrada popisa učenika koji imaju pravo na sufinanciranu

prehranu

Ukupno: 176

Listopad Svi tekući poslovi kao i rujnu

Uplata sredstava uplaćenih za osiguranje

Državni praznik

Usklađivanje podataka popisa učenika sa Gradskim uredom

168

8

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Ukupno: 176

Studeni Svi tekući poslovi 168

Ukupno: 168

Prosinac Svi tekući poslovi 168

Obrada poreznih kartica 16

Vjerski blagdan

Ukupno: 184

Siječanj Svi tekući poslovi 152

Usklađivanje podataka s Gradskim uredom

Vjerski blagdan 16

Ukupno: 168

Veljača Svi tekući poslovi Ukupno: 168

Ožujak Svi tekući poslovi 176

Vjerski blagdan 8

Ukupno: 184

Travanj Svi tekući poslovi 168

Svibanj Svi tekući poslovi - 168

Vjerski blagdan 8

Ukupno: 176

Lipanj Svi tekući poslovi 168

Državni praznik 8

Ukupno: 176

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

Srpanj Svi tekući poslovi

Godišnji odmor

56

120

Ukupno:176

Kolovoz Godišnji odmor

Svi tekući poslovi

Vjerski državni praznik

120

48

16

Ukupno: 184

Ukupno radnih dana: 220 dana 1.760 sati

Državni I vjerski blagdani: 11 dana 88 sati

Godišnji odmor 30 dana 240 sati

UKUPNO: 261 dana 2.088 sati

10.3. Poslovi i plan rada domara

Domari škole vodi brigu da je zgrada i inventar škole u upotrebljivom stanju, uz izvođenje popravaka

koje mogu sami izvršiti ili to isto obavljaju uz pomoć stručnih osoba izvan škole i nadziru kvalitetu i

kvantitetu njihovog rada.

O svim intervencijama i popravcima vode dnevnik rada s evidencijom oštećenih i ugrađenih dijelova.

Domari svakodnevno obavljaju određene poslove i to tijekom cijele godine dok se održava nastava

kao što su poslovi svakodnevnog obveznog obilaska škole i svih prostorija škole prije nastave i po

završetku nastave, evidentiranje nastalih šteta i kvarova koje, ako je to moguće, odmah ili tijekom

dana otklanjaju ili preko tajnika traže intervenciju za njihovo otklanjanje.

Kako su poslovi domara takve prirode da se pojavljuju povremeno i nepredvidivo tijekom godine te se

izvršavaju po potrebi, i u pravilu hitno. U ovom planu oni se globalno sistematiziraju po grupama i

obavljaju se u redovno radno vrijeme.

Potrebno je napomenuti da za vrijeme školskih praznika kada nema nastave domar obavlja sve

popravke koje nije moguće izvršiti dok traje nastava (krečenje učionica, bojanje stolarije, popravak

stolarije).

Globalne grupe poslova su:

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI (zamjena pregorjelih žarulja, razbijenih utičnica, prekidača,

zamjena osigurača, zamjena plinskih boca),

POPRAVAK I ODRŽAVANJE VODOVODNIH INSTALACIJA I ARMATURA (zamjena dotrajalih gumica,

zamjena i postavljanje novih dijelova na vodokotlićima, pipama, odštopavanje sifona umivaonika,

pisoara i ostalih sanitarnih uređaja),

POPRAVAK BRAVARIJE, STOLARIJE, PANOA, PLOČA U UČIONICAMA (zavarivanje polomljenih stolica,

ugradnja sjedala na stolicama, popravak klupa, popravak brava na svim ormarima i vitrinama, te na

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

ulaznim vratima i vratima prostorija škole, poravak prozora i vrata, te izmjena stakala),

ODRŽAVANJE TOPLINSKE STANICE, NADZOR NAD RADOM TOPLINSKE STANICE, OTKLANJANJE

KVAROVA NA INSTALACIJAMA (pripremanje toplinske stanice za sezonu grijanja, punjenje sistema

vodom. odzračivanje radijatora, popravak ventila i prigušnica),

UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA ŠKOLE (u zimskom periodu čišćenje snijega i sprečavanje poledice

na prilaznim putevima do škole, održavanje okoliša za odlaganje smeća),

POSLOVI NA FOTOKOPIRANJU I UMNOŽAVANJU MATERIJALA,

POSLOVI UTVRĐENI PRAVILNIKOM O ZAŠTITI OD POŽARA,

OBILASCI ŠKOLE (obavljaju se u neradne dane-vikend i praznici, u naizmjeničnim smjenama domara, u

pravilu u ranim jutarnjim satima).

Poslove domara obavljaju dva domara tako da jedan radi u prvoj, a jedan u drugoj smjeni.

Svaki domar će u ovoj školskoj godini 2019./2020. ostvariti 2088 radnih sati.

Domari obavljaju i sve druge poslove iz djelokruga rada domara. U izvršavanju redovnih poslova

izravno su vezani za tajnika i ravnatelja.

10.4. Poslovi i plan rada kuhara i pomoćnih kuharica

Poslovi zaposlenika u školskoj kuhinji svakodnevno se obavljaju i uvijek su isti tijekom čitave školske

godine dok se održava nastava. Za vrijeme školskih praznika ( zimskih i ljetnih ), dok kuhinja ne radi

obavlja se generalno čišćenje kuhinje, namještaja i posuđa, kao i pomoćnih prostorija (skladišta ).

Poslovi u kuhinji mogu se grupirati:

POSLOVI KUHARA:

1. Priprema i izdavanje obroka .

2. Raspodjela obroka i održavanje čistoće u kuhinji.

3. Vođenje svakodnevne evidencije o izdanim obrocima.

4. Preuzimanje robe za školsku kuhinju.

5. Planiranje i naručivanje namirnica i ostale robe za potrebe kuhinje.

6. Dostava izvješća za potrebe računovodstva.

7. Provođenje sustava HACCAP

POSLOVI POMOĆNE KUHARICE:

1. Priprema i izdavanje obroka sukladno naputku kuharice.

2. Održavanje čistoće kuhinje kuhinjskog inventara suđa i pribora za jelo.

3. Pranje i pospremanje kuhinje i blagovaonice.

4. Pranje i glačanje stolnjaka, kuhinjskih krpa zavjesa i dr.

Osim spomenutih poslova, kuhari i pomoćna kuharica obavljaju i poslove vezane uz različite svečane

prigode.

U svom radu kuhar je izravno vezan za tajnika, računovođu i ravnatelja škole, a pomoćna kuharica za

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

kuhara i tajnika škole.

Za ispravnost rada školske kuhinje odgovaraju kuhari ravnomjerno.

Kuhari i pomoćna kuharica u ovoj će školskoj godini ostvariti svaki 2088 radnih sati.

10.5. Poslovi i plan rada spremačica

Kao što su poslovi svih zaposlenika pomoćno-tehničkog osoblja raspoređeni na poslove koji se za

vrijeme trajanja nastave svakodnevno moraju obavljati, tako imaju i poslovi koji se stoga izvršavaju i za

vrijeme školskih praznika (ljetnih i zimskih) tako da se poslovi spremačica mogu izraziti u grupama:

1. Održavanje čistoće svih podova zidova, vrata, prozora i drugih površina.

2. Održavanje čistoće školskog namještaja te čistoće i higijene sanitarnih prostorija.

3. Čišćenje školskog okoliša ( dnevno po 1 sat u drugoj smjeni - svaka ).

4. Obavljanje dežurstva na porti te na holovima za vrijeme školskih odmora (za vrijeme nastave

kao i za vrijeme godišnjih odmora).

5. Vođenje brige o školskom cvijeću i nasadima u školi i oko škole, te sudjeluju u uređenju i

održavanju istog.

Osim ovih svakodnevnih poslova, spremačice za vrijeme školskih praznika obavljaju generalno

čišćenje prostora škole (dva puta godišnje - ljetno i zimsko čišćenje) te su jednom mjesečno obvezne

generalno urediti dvorište.

Za vrijeme održavanja školskih svečanosti spremačice sudjeluju u uređivanju školskog prostora, a za

trajanja kiša i snijega čišćenje je intenzivirano na školskom ulazu, u holu škole i u garderobama.

U školskoj godini 2019./2020. u Školi je zaposleno 7 spremačica. Rad se odvija u dvije smjene, 4 rade u

prvoj, a 3 u drugoj smjeni te se tjedno izmjenjuju. Poslovi su raspoređeni tako da, u pravilu, svaka

spremačica ima svoju kvadraturu koju redovito održava i za čistoću iste odgovara.

Svaka spremačica će tijekom ove školske godine ostvariti ukupno 2088 radnih sati .

U svom radu izravno su vezane za tajnika i ravnatelja škole.

11. PRILOZI

11.1. Prilog godišnjem planu i programu rada škole

Prilog Godišnjem planu i programu su propisani dnevnici rada i imenici sa svim sadržajima, bilježnice

za slobodne aktivnosti, izborne, dopunske i dodatne nastave. U skladu s dogovorom utvrđenim na

sjednici Učiteljskog vijeća od 2.10.2020. učitelji su dužni redovno pratiti i u skladu s Pravilnikom o

načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi opisno i brojčano

ocjenjivati učenike, upoznati roditelje na prvom roditeljskom sastanku s Pravilnikom o načinima,

postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Kućnim redom i

Pravilnikom o naknadi šteta. Pored redovnog vođenja pedagoške dokumentacije, učitelji će izrađivati

izvedbene mjesečne planove. Planiranje te unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i metoda, učitelji

su dužni realizirati u dogovoru sa svojim savjetnicima iz Agencijom za odgoj i obrazovanje, voditeljima

županijskih vijeća i unutar stručnih aktiva u školi.

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE …

11.2. Popis dijelova godišnjeg plana I programa koji se nalaze u privitku

Navedeni dijelovi Godišnjeg plana I programa rada škole su u prilogu:

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. Školski program prevencije nasilja

5. Preventivni program ovisnosti

6. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškocama

7. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovni h radnika

8. Raspored sati i dežurstva

Na temelju članka 118. st. 2. al. 5. vezano uz čl. 28. st .9. i čl. 137. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj I srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 I 86/12) i čl.

26. Statuta Osnovne škole, Školski odbor na prijedlog ravnateljice Škole donosi Godišnji plan i program rada škole

za školsku godinu 2020./2021. na sjednici Školskog odbora koja je održana 6.10.2020. a nakon provedene

rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća koja je održana 30.9.2020. i provedene rasprave Vijeća roditelja na

sastanku koji je održan 1.10.2020.

KLASA:003-05/20-01-03

UR BROJ:251-180-20-01

Predsjednik Školskog odbora: Mladen Curić