godiŠnji plan i program rada osnovne Škole ante …

of 66 /66
OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA 10 090 ZAGREB, Kotarnica 17 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. Zagreb, listopad 2020. godine

Author: others

Post on 10-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

10 090 ZAGREB, Kotarnica 17
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAIA ZA ŠKOLSKU GODINU
2020./2021.
1. Podatci o uvjetima rada
1.1. Podatci o upisnom podruju
1.2. Unutarnji školski prostor
1.4. Stanje školskog okoliša i plan ureivanja
2. Podatci o izvršiteljima poslova i njihovim zaduenjima u 2019./2020. školskoj godini
2.1. Podatci o odgojno obrazovnim radnicima
2.1.1. Podatci o uiteljima razredne nastave
2.1.2. Podatci o uiteljima u produenom boravku
2.1.3. Podatci o uiteljima predmetne nastave
2.1.4. Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima
2.2. Podatci o administrativno-tehnikom osoblju
2.3. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih djelatnika
2.4. Tjedna i godišnja zaduenja strune slube
2.5. Tjedna i godišnja zaduenja ostalih radnika
3. Podatci o organizaciji rada
3.1. Organizacija smjena
3.5. Podatci o uenicima i razrednim odjelima
4. Godišnji nastavni plan i program škole
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka
4.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
4.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike
4.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
4.6. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
4.7. Rad s uenicima s rješenjima o prilagoenom programu
4.8. Plan rada s darovitim uenicima
5. Plan izvannastavnih aktivnosti
5.1. Plan izvanuionike nastave
5.1.4. Ukljuenost uenika u izvanškolske aktivnosti
5.1.5. Plan rada izvannastavnih aktivnosti „Vikendom u sportske dvorane“
5.1.6. Projektna nastava
6.1. Plan rada Školskog odbora
6.2. Plan rada Uiteljskog vijea
6.3. Plan rada razrednih vijea
6.4. Plan rada Vijea roditelja
6.5. Plan rada Vijea uenika
7. Plan strunog osposobljavanja i usavršavanja za školsku godinu 2019./2020.
7.1. Struna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike u školi
7.2. Struna usavršavanja izvan škole
7.3. Profesionalno informiranje i usavršavanje
8. Podatci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog radai poslovanja školske ustanove
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti
8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole
8.4. Školski preventivni programi
9.1. Plan rada ravnatelja
9.2.1. Plan rada strunog suradnika pedagoga
9.2.2. Plan rada strunog suradnika logopeda
9.2.3. Plan rada strunog suradnika defektologa
9.3. Godišnji plan i program strune suradnice knjiniarke
9.4. Operativni plan i programa rada socijalnog radnika u produenom strunom postupku
9.5. Plan rada tajništva
10.3. Poslovi i plan rada domara
10.4. Poslovi i plan rada glavnih kuhara i pomonih kuharica
10.5. Poslovi i plan rada spremaica
11. Prilozi
11.1. Prilozi Godišnjem planu i programu rada u školskoj godini 2019./2020.
11.2. Popis dijelova Godišnjeg plana programa koji dolaze u prilogu
MISIJA I VIZIJA NAŠE ŠKOLE:
Truditi se i dalje da naša škola bude kvalitetna i sigurna ustanova u kojoj je sigurno raditi, u kojoj se
uenici, roditelji i uitelji ponašaju odgovorno pridonosei da atmosfera bude radna i prijateljska u
kojoj se nesuglasice rješavaju dogovorom, a suradnici odgojno-obrazovnog procesa meusobno se
uvaavaju i poštuju trudei se dati svoj maksimum.
Omoguiti svim uenicima da u pozitivnom ozraju kroz suradnike odnose steknu potrebna znanja i
iskustva za daljnje školovanje i ukljuivanje na trište rada prema europskim standardima.
STRATEŠKI CILJEVI:
prava, uvaavanje individualnosti uenika i uitelja
- trajno stvarati uvjete za kvalitetno izvoenje i osuvremenjivanje nastave koja e razvijati uenikove
kompetencije, poticati i razvijati njihov interes za uenjem te ih osamostaljivati u uenju i
rješavanju zadataka
- poticati samopouzdanje i razvijati senzibilitet i odgovornost prema samom sebi, društvu i prirodi
- poticati stvaralaštvo i kreativno rješavanje problema
- razvijati sposobnost rasuivanja, kritinost, vještine uspješne komunikacije
- stvarati dobre materijalne uvjete te ugodno i poticajno okruenje za rad
- pratiti i evaluirati ostvarivanje ciljeva radi unapreivanja rada
ZADATCI:
- postojee specifine programe škole razvijati i dalje: integracija djece sa teškoama u
razvoju, produeni boravak za uenike 1. i 2. razreda, uenje njemakog, španjolskog jezika
i informatike
- unapreivati suradnju škole s ostalim institucijama u lokalnoj i široj društvenoj sredini
- razvijati kvalitetne meuljudske odnose
- odravati i što bolje opremiti školu radi stvaranja optimalnih uvjeta za ivot i rad uenika, uitelja i
svih djelatnika škole
upanija: Grad Zagreb
Broj telefaksa:01/3287-297
Internetska pošta:[email protected]
Internetska adresa:www.osantekovacica.hr
Šifra škole:21-114-049
Škola vjebaonica za:njemaki jezik, matematika, biologija
Ravnateljica škole:Jadranka Salopek
Broj uenika:1007
Broj uenika s teškoama u razvoju:74
Broj uenika u produenom boravku:217
Ukupan broj razrednih odjela:44
Broj razrednih odjela RN:23
Broj razrednih odjela PN:19
Broj posebnih razrednih odjela:2
8.00 do 13.50 (11.30 do 14.45)
14.00 do 19.45 (14.50 do 18.15) 11.20 do 14.25
Broj radnika:104
Broj uitelja u produenom boravku:10+2
Broj uitelja u posebnim odjelima:2
Broj strunih suradnika:5+2
1. PODATCI O UVJETIMA RADA
1.1. Podatci o upisnom podruju
Upisno podruje škole definirano je Odlukom o mrei osnovnih škola za podruje Grada Zagreba na
Skupštini grada Zagreba 28. lipnja 2007. godine. Obuhvaa Gradsku etvrt Špansko i Stenjevec.
Granino podruje je na istoku – Matije Vlaia, na zapadu – Stenjevec – Hrvatskih branitelja, na
sjeveru - Ulica Ivane Brli Maurani i na jugu Antuna Šoljana. Uenici koji polaze ovu školu uglavnom
stanuju u stanovima, tek jedan manji broj stanuje u obiteljskim kuama. OŠ Ante Kovaia radi u dvije
smjene, s 5 odjela koji pohaaju nastavu od 11.20 do 14.20, bez odgovarajue sportske dvorane i
igrališta što je trebalo biti sagraeno još 1984. godine kada je škola otvorena. Planirana dogradnja još
etiri uionice, izgradnja sportske dvorane i sportskih igrališta još nije zapoela iako su pripreme za
poetak gradnje, projektna dokumentacija i lokacijska dozvola gotove.
1.2. Unutrašnji školski prostori
Školi nedostaje prikladna sportska dvorana. Projektna i graevinska dokumentacija za izgradnju nove
dvorane i etiri uionice postoji, a poetak njene izgradnje, po rijeima odgovornih u Gradskom uredu
za obrazovanje moe se oekivati tijekom ove školske godine. Uslijed dotrajale kanalizacijske i
vodovodne mree te njihove poroznosti dolazi do slijeganja tla, koje opet uzrokuje dodatna ošteenja
na samom objektu i potrebu za estim intervencijama. Problem bi se riješio kompletnom izmjenom
vodovodnog i kanalizacijskog sustava, te sanitarnih vorova u prizemlju škole. Probleme sa dotrajalim
i ošteenim limenim krovom i limarijom za oborinske vode koje smo imali prethodnih godina uspjeli
smo gotovo u potpunosti sanirati izmjenom krovišta na starom dijelu škole. Tijekom svake školske
godine trudimo se što više poboljšati opremu kabineta i ostalih prostora u školi nabavkom modernih
nastavnih sredstava i pomagala te popravljanjem postojeih. Sve uionice razredne i predmetne
nastave opremljene su raunalima, fiksnim projektorom i projekcijskim platom. Neophodno je
opremiti etiri uionice novim školskim namještajem (u razrednoj i predmetnoj nastavi), a kabinete
kemije, fizike i biologije treba dopuniti novom opremom.
Škola ima 26 uionica , a od toga je 14 uionica za razrednu nastavu. Škola ima dvoranu za tjelesnu i
zdravstvenu kulturu (12 x 24 m = 288 m2 s prateim prostorijama) koja ne zadovoljava potrebe škole.
Od ukupne površine za sklonište otpada 460 m2. Predmetna nastava ima kabinete koji su klasino
opremljeni iako ne zadovoljavaju u odnosu na normative, i ne moe im se pripisati dobra
funkcionalnost. Školski prostor, uionice i okoliš su uredno odravani. Zbog skuenog prostora i velikog broja uenika Škola je školsku godinu zapoela po Modelu B
Iz Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID - 19 Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Okoliš škole svake godine postaje sve ljepši. Krase ga cvjetnjaci, novi nasadi i kamenjar te ograda oko
škole. Posebni problem je loša stolarija koja je jednim dijelom zamijenjena novom, a u preostalom
dijelu za veih kiša voda prodire u te prostorije od ega se die parket i stradaju zidovi. Suradnjom s
Gradskom etvrti Stenjevec izgraen je park za uenike produenog boravka kod parkirališta unutar
školske ograde.
Dogradnja etiri uionice 600 m²
Pratei sadraji uz dvoranu 648 m²
Promjena stolarije (prozori) 160 m²
Izgradnja sportske dvorane 768 m²
Planiramo redovito i tekue odravanje, kao što je: zamjena polupanih stakala, zamjena potrganih
vrata (wc i svlaionica kraj dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, izmjena potrganih prekidaa i
utinica za struju, popravak vodokotlia, zamjena sifona, popravak i zamjena ventila za vodu, nabava
arulja, zamjena umivaonika, dasaka na WC –ima, popravak vješalica, brava, ograde oko škole,
polomljenog školskog namještaja ( ormari, klupe, stolice ) bojanje uionica i hodnika, bojanje vanjskih
zidova škole, lakiranje parketa u dvije uionice, izmjena ventila na radijatorima kao i ostali popravci
koji e biti neophodni. Nuno je postupno obnavljati informatiku i audiovizualnu opremu.
1.4. Stanje školskog okoliša i plan ureivanja
Igrališta 3000 m² u sklopu izgradnje sportske dvorane – prema projektu.
U dijelu oko školskog igrališta ureuje se školski vrt u okviru Uenike zadruge ZAK.
2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2019./20. ŠKOLSKOJ
GODINI
Martina Mikulaš RN VSS
Vesna Kujundi RN VŠS
Jadranka Šimunov RN VŠS
Dajana Lonarevi RN VSS
Gordana Dimi RN VŠS
Sanja Tkalec Zubak uitelj RN VŠS
Nada Tomi uitelj RN VŠS
Snjeana Ivanovi uitelj RN VSS
Katerina Lali uitelj RN VSS
Ljiljana Kahlina uitelj RN VŠS
Dubravka Gudek RN VŠS
Marina Milkovi RN VŠS
Andrijana Valjak RN VSS
Sanja ulina defektolog RN VSS posebni razredni odjel
2.1.2. Podaci o uiteljima u produenom boravku
Ana-Marija Tonkovi RN VSS
Anja Baketari RN VSS
Silvije Truban RN VSS
Ivana Švaljek RN VSS
Katja Sabli RN VSS
Nikolina Milin RN VSS
Josipa Folnovi RN VSS
Vlatka Cigi RN VSS
Nikolina Tolj RN VSS
Petra Vanina RN VSS
Mateja Pernar RN VSS
Marina Šaruši uitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik
Martina Cura uitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik
Marcela Kuekovi uitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik
Vesna ondi uitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik
Sara Futa uitelj hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik
Mara Jakovljevi uitelj matematike VSS matematika
eljko Bošnjak uitelj matematike VSS matematika
Natalija Momilovi Krianac uitelj matematike VSS matematika
Ivana Dernikovi uitelj matematike VSS matematika
Danica Govorko uitelj matematike VSS matematika
Mladen uri uitelj informatike i matematike VSS informatika
Ivan Fajdeti uitelj RN i informatike VSS informatika
Nikol Butina uitelj engleskog jezika VSS engleski jezik
Mara Kovai uitelj engleskog i njemakog jezika VSS
engleski i njemaki jezik
Maja Dolenec uitelj RN i engleskog jezika VSS engleski jezik
Jelena Cvrlje uitelj RN i engleskog jezika VSS engleski jezik
Milana Sekuli uitelj engleskog i španjolskog jezika VSS engleski jezik
Snjeana Cvijanovi uitelj njemakog jezika VSS njemaki jezik
Snjeana Pavlekovi uitelj njemakog jezika VSS njemaki jezik
Ivana Pavi uitelj RN i njemakog jezika VSS njemaki jezik
uitelj kemije VSS kemija
Vedran Balta, dr sci, uitelj biologije i kemije biologija
Irena Završki uitelj povijesti i geografije VSS povijest
eljko Komesarovi uitelj povijesti VSS povijest
Ivana Varga uitelj geografije VSS geografija
Matija Pintari uitelj geografije i povijesti VSS geografija
Branimir Drenški uitelj geografije VSS geografija
Zdravko Mihaljevi uitelj tehnike kulture VSS tehnika kultura
Goran Vili uitelj likovne kulture VSS likovna kultura
Mato Matoševi uitelj glazbene kulture VSS glazbena kultura
Sanja Hrelec uitelj glazbene kulture VSS glazbena kultura
Zdravko Zukolo uitelj TZK VSS tjelesna i zdravstvena kultura
Stojanka Licul uitelj TZK VSS tjelesna i zdravstvena kultura
Branko Šoša uitelj TZK VSS tjelesna i zdravstvena kultura
Ljiljana Mikeli vjerouitelj VSS vjeronauk
Suzana imek Barlovi vjerouitelj VSS vjeronauk
Marko Sladoljev vjerouitelj VSS vjeronauk
Dolores Brkljai dipl. teolog VSS vjeronauk
Marko Brkljai dipl. teolog VSS vjeronauk
Ana Lea Jurak Beljan rehabilitator edukator VSS uitelj u posebnom razrednom odjelu
2.1.4. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima
Jadranka Salopek dipl. geograf VSS ravnateljica
Anita Tisaj pedagog VSS pedagog
Matilda Poljak Šušak logoped VSS logoped
Petra Bakovi logoped VSS logoped
Karlo Škrinjari logoped VSS logoped Barbara Ošust Skoklev rehabilitator edukator VSS rehabilitator edukator Mateja Šoši rehabilitator edukator VSS rehabilitator edukator
Branka Popovi uiteljica RN/knjiniar VSS knjiniar
2.2. Podaci administrativno-tehniko osoblje
Mihajlo Timko SSS raunovodstveni referent
Mirjana Danki SSS raunovodstveni referent
Tin Rogina SSS domar
Pavao Mesi SSS domar
Kristina Hrga SSS spremaica
Sanja Sršen SSS spremaica
Krešimir Duvani SSS kuhar
Dejan Zajec SSS kuhar
Darko Debi SSS kuhar
Ana abraja SSS kuharica
2.3. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih djelatnika
3.a urica Cencelj Dop. = 1, Bonus 30 g. = 2
3.b Marijana Rubilovi Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
3.c Janja Kuni Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
3.d Nika Masla Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
3.e Gordana Dimi Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
4.a Sanja Petek Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
4.b Sanja Tkalac Zubak Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
4.c Nada Tomi Dop. = 2, Dod = 1
4.d Snjeana Ivanovi Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
4.e Katerina Lali Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
4.f Ljiljana Kahlina Dop. = 1, INA = 2
1.a Dubravka Gudek
1.b Jovanka Lovri
1.d Ankica Pezer
1.e Dunja Srzenti
2.a Martina Mikulaš Anamarija Tonkovi
Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
2.b Vesna Kujundi
Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
2.d Dajana Lonarevi Ivana Švaljek
Dop. = 1, Dod = 1, INA = 1
2.e Ramona Gomuzak Katja Sabli
Dop. = 1, EJ = 2
2.4. Tjedna i godišnja zaduenja strune slube
KNJINIAR Branka Popovi 40
PEDAGOG Anita Tisaj 40
REHABILITATOR Mateja Šoši 40
LOGOPED Karlo Škrinjari 20
Godišnje 1760 sati
Marija Ivok Bakši pravnik tajnik 7.30 – 15.30 Utorak 12.00 – 20.00
Mirjana Danki raunovodstveni referent 7,30 – 15,30
Mihajlo Timko raunovodstveni referent 7,30 – 15,30
Tin Rogina domar 6 – 14 14 – 22
Pavao Mesi domar 6 – 14 14 – 22
Zdenka Eršek spremaica 6 – 14 14 – 22
Darinka Sekovani spremaica 6 – 14 14 – 22
Kristina Hrga spremaica 6 – 14 14 – 22
Manda anar spremaica 6 – 14 14 – 22
Ivana Vlaini spremaica 6 – 14 14 – 22
Zorica Hrgeti Kopas spremaica 6 – 14 14 – 22
Sanja Sršen spremaica 6 – 14 14 – 22
Ivana Kea pomona kuharica 6 - 14 9 - 17
Krešimir Duvani kuhar 6 - 14 9 - 17
Darko Debi kuhar 6 - 14 9 - 17
Dejan Zajec kuhar 6 - 14 9 - 17
Ana abraja kuharica 6 - 14 9 – 17
3. Podatci o organizaciji rada
3.1. Organizacija smjena
Škola radi u 2 smjene, prvi turnus od 8.00 do 13.50, drugi turnus od 14.00 do 19.50. Trei i etvrti
odjeli u popodnevnom turnusu zapoinju s nastavom u 14.50 i traje im do 18.15. Odjeli 1.f, 2.f, 3.e,
4.a i 4.f pohaaju nastavu od 11.20 do 14.20. Produeni boravak (1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 2.a; 2.b; 2.c,
2.d; 2.e) izvodi nastavu od 8,00 do 11.30 sati, a uenici mogu boraviti u školi od 7,00 do 17,00 sati.
Nastavni sat traje 40 minuta, mali odmori 5 minuta, a veliki odmori nakon drugog sata 10 minuta.
Uenici koji dolaze na nastavu u 11.20 imaju veliki odmor od 12.45 do 12.55 sati.
Izborni program vjeronauka organiziran je u svim razredima po dva sata tjedno s nastojanjem da
odjeli koji imaju uenike koji ne polaze vjeronauk imaju predsat ili zadnji sat.
Nastava je organizirana u petodnevnom tjednu. U svakoj smjeni deuraju po tri uitelja dnevno iz
predmetne nastave i jedan uitelj razredne nastave.
Raspored sati je u privitku 1.
Raspored deurstva je evidentiran u privitku 2.
Svaki uitelj deura jedan dan u tjednu, a uitelji koji rade u prvom i drugom razredu, u produenom
boravku, duni su biti stalno s uenicima. Deurni uitelji vode bilješke o svom deurstvu, daju
sugestije i istiu probleme u knjizi za deurstvo. Kunim redom Škole utvrene su posebne upute za
deurstava uitelja, spremaica i domara. Posebnu odgovornost, obzirom na pojaane mjere
sigurnosti i uvoenje portafona u školi imaju domari i deurne spremaice, koji tijekom cijelog dana
moraju biti na ulazu, kontrolirati i evidentirati svaki ulazak i izlazak. Naroitu pozornost treba obratiti
Kunom redu škole. Osnovna škola Ante Kovaia ima dobro organiziranu vlastitu kuhinju u kojoj se
priprema više od 200 rukova i preko 700 mlijenih obroka i uina. Od nastavnih aktivnosti ponuen
je produeni boravak i “Vikendom u sportske dvorane”.
3.2. Kalendar rada za školsku godinu 2020./2021.
Prvo polugodište traje od 7.9.2020. do 23.12.2020.
Drugo polugodište traje od 11.1.2021. do 18.6.2021.
Neradni nenastavni dan je petak, 4.6.2021.
Dan Škole bit e u petak, 28.5.2021.
3.3. Raspored sati
U privitku 1. ovom Planu i programu je raspored sati za sve odjele i uitelje sa svim sadrajima koji se
ostvaruju u školi: redovne, izborne, dopunske, dodatne, izvannastavne aktivnosti, uenika društva,
raspored uionica, deurstva uitelja, informacije za roditelje i sat razrednika. Raspored radi prof.
Jadranka Salopek.
P4 2.e boravak Ramona Marija Gomuzak, Katja Sabli
P5 2.c boravak Jadranka Šimunov, Silvije Truban
P6 2.b boravak Vesna Kujundi, Mihaela Colari
P7 2.d boravak Dajana Lonarevi, Ivana Švaljek
K7 1.e boravak Dunja Srzenti, Petra Vanina
K6 2.a boravak Martina Mikulaš, Ana-Marija Tonkovi
K1 1.d boravak Ankica Pezer, Nikolina Tolj
K5 4.c Nada Tomi, 1.f Andrijana Valjak, 3.d Nika Masla
K4 4.e Katerina Lali, 2.f Ines Raduši, 3.c Janja Kuni
K3 4.b Sanja Tkalac Zubak, 4.f Ljiljana Kahlina, 3.b Marijana Rubilovi
K2 4.d Snjeana Ivanovi, 3.e Gordana Dimi, 3.a urica Cencelj
H1 7.d i 6.b
H2 7.e i 6.c
EJ 7.a i 6.d
PO 7.b i 6.e
BI 7.c i 6.a
F/K 4.a i 5.e
GK 8.a i 5.a
TK 8.d i 5.b
M1 8.b i 5.c
M2 8.c i 5.d
INF – informatika, plus po potrebi
3.5. Podatci o uenicima i razrednim odjelima
RAZRED BROJ JEZIK RAZREDNIK
1.A (pb) 25 NJEM
1.B (pb) 25 ENG
1.C (pb) 23 NJEM
1.D (pb) 24 ENG
1.E (pb) 25 ENG
1. F 22 ENG
5.D 27 ENG CURA
5.E 26 ENG SLADOLJEV
7.E 24 ENG KUEKOVI
8.C 24 ENG DOLENEC
4. Godišnji nastavni plan i program škole
4.1. Godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
NAZIV PREDMETA BROJ RAZREDA/GODIŠNJI BROJ SATI REDOVNE NASTAVE
I / 6 II / 6 III / 5 IV / 6 V / 5 VI / 5 VII / 5 VIII / 4
Hrvatski jezik 1. do 6. 175, 7. i 8. 140
Likovna kultura 35
Glazbena kultura 35
Engleski jezik redovna nastava 1. do 4 70, 5. do 8. 105
Njemaki j. redovna nastava 1. do 4. 70, 5. do 8. 105
Matematika 140
Priroda 5. 52, 6. do 8. 70
Biologija 70
Kemija 70
Fizika 70
Povijet 70
Tehnika kultura 35
Informatika 5. i 6. 70
Tjelesna i zdravstvena kultura 1. do 3. 105, 4. do 8. 70
4.2. Godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka
Izborna nastava vjeronauka izvodi se u svim razrednim odjelima sa satnicom od 70 sati godišnje.
4.3. Godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika Izborna nastava stranog jezika izvodi se od 4. razreda u svim razrednim odjelima s godišnjom satnicom od 70 sati.
4.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike
7. i 8. razredi 70
4.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Red.
broj
prema
procjeni
uitelja
1 35 Uitelji RN
2. Hrvatski jezik 1. do 4. 23 1 35 Uitelji RN
3. Hrvatski jezik 9 1 35 Uitelji hrvatskog jezika
4. Matematika 6 1 35 Uitelji matematike
5. Njemaki jezik 4 1 35 Uitelji njemakog jezika
6. Engleski jezik 6 1 35 Uitelji engleskog jezika
7. Fizika 2 1 35 Saša Koren
8. Kemija 2 1 35 urica Luki Strukan
9. Povijest 4 1 35 Uitelji povijesti
10. Biologija/Priroda 2 1 35 Vesnica Bošnjak
11. Geografija 2 1 35 Ivana Varga
UKUPNO I. - VIII. 83 11 385
4.6. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Red.
broj
procjeni
uitelja
2. Matematika 1. do 4. 13 1 35 Uitelji RN
3. Hrvatski jezik 3 1 35 Uitelji hrvatskog jezika
4. Matematika 6 1 35 Uitelji matematike
5. Njemaki jezik 2 1 35 Uitelji njemakog jezika
6. Engleski jezik 3 1 35 Uitelji engleskog jezika
7. Fizika 1 1 35
8. Kemija 1 1 35
9. Povijest 1 1 35 Irena Završki
10. Biologija 1 1 35 Vesnica Bošnjak
11. Geografija 3 1 35 Ivana Varga
12. Informatika 2 1 35 Mladen uri
UKUPNO I. - VIII. 44 12 420
4.7. Rad s uenicima s rješenjem o primjerenom obliku školovanja
Na poetku školske godine 2020./2021. školuju se 78 uenika s rješenjem o primjerenom obliku
školovanja koje izdaje Gradski ured za obrazovanje. 58 uenika od prvog do osmog razreda školuje se
po uz individualizirane postupke i 20 uenika od prvog do osmog razreda školuje se uz
individualizirani pristup uz prilagodbu sadraja.
4.8. Plan rada s darovitim uenicima
Na svim sjednicama Razrednog vijea razgovaramo o uenicima koje su uitelji u neposredno
odgojno-obrazovnom radu identificirali kao nadarene. Te uenike potom nastojimo ukljuiti u
dodatnu nastavu ili odgovarajuu slobodnu aktivnost u kojoj se djeci prua mogunost razvijanja
talenta. U razgovoru s roditeljima ovih uenika sugeriramo upis uenika u slobodne i izvanškolske
aktivnosti. Za ovu djecu nastojimo osigurati potpunu obradu u Sektoru za profesionalnu orijentaciju
ukoliko se radi o uenicima 8. razreda. Posebnu pozornost planiramo posvetiti darovitim uenicima
ukljuujui ih u dodatnu nastavu i u sve sadraje projektne nastave, izvanuionike nastave i terenske
nastave.
5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
5.1. Plan izvanuionike nastave
5.1.1. Obuka plivanja. Ove godine ponovno je organizirana nastava plivanja za neplivae u drugom
razredu. Razrednici i uitelji drugih razreda pratit e uenike na plivanje i voditi brigu o sigurnom
putovanju do bazena, provoenju vremena na bazenu i na putu natrag. Obuka plivanja za neplivae
sastavni je dio godišnjeg plana i programa prema prijedlogu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport i Plivališta Mladost. Provjera plivanja realizirat e se poetkom listopada 2020., a obuka plivanja
tijekom godine po naknadno dostavljenom rasporedu. Trenutano odgoeno.
5.1.2. Škola u prirodi
I ove godine planirana je škola u prirodi za etvrte razrede u 5. mjesecu 2021. (Crikvenica 27. do 31.5.)
i susret uenika etvrtih razreda Hrvatske osnovne škole iz Budimpešte i naše škole. Uitelji su duni
dva tjedna prije odlaska u Školu u prirodi pripremiti Plan i program rada.
Za tree razrede planirana je Škola u prirodi na Sljemenu u terminima 21. do 25.10. i 4. do 8.11. Odgoeno.
5.1.3. Terenska nastava, projektna nastava, izlobe muzeji, kazališta i kino
Planirani su Školskim kurikulumom.
Realizacija izvanuionike nastave evidentira se u dnevniku rada, a prema programu pojedinog
predmeta, što je takoer upisano u dnevniku rada. Uz sadraje treba stajati mjesto izvoenja, vrijeme
i eventualni suradnici u realizaciji programa te izvješe o realizaciji.
Terensku, projektnu nastavu, izvanuionike sadraje i nastavu u prirodi mogue je realizirati
poludnevno, jedan ili više dana. Uitelji su duni planirati izvanuioniku nastavu uz suglasnost
roditelja, te odabrabrati mjesto, agenciju i nain putovanja prema naputku Ministarstva znanosti i
obrazovanja. Program Meunarodne suradnje utvren u dogovoru s hrvatskom OŠ u Budimpešti i
sastavni je dio ovog programa. Nakon izrade zajednikog programa s Hrvatskom OŠ u Budimpešti bit
e organizirane razmjene uenika (5. mjesec 2021.)
U školi e se uenici u školskoj godini 2020./2021. moi ukljuiti u izvannastavne aktivnosti (broj
uenika odreuju voditelji aktivnosti u skladu s mogunostima prostora u kojem se aktivnost odrava i
rasporedu) prema Školskom kurikulumu.
5.1.4. Ukljuenost uenika u izvanškolske aktivnosti
Broj uenika i grupa izvanškolskih aktivnosti ovisi od izbora uenika i elje roditelja. U prostorijama
naše škole odvijat e se nastava škole stranih jezika, koju polaze naši uenici, sportski klubovi,
kreativne radionice i plesne aktivnosti. Izvanškolske aktivnosti odvijaju se po posebnom programu, a
program izvode strune osobe i ovlaštene udruge. Gradski ured za obrazovanje i ove godine
financira program “Vikendom u sportske dvorane”.
5.1.5. Plan rada izvannastavnih aktivnosti „Vikendom u sportske dvorane“
Osnovni cilj programa “Vikendom u sportske dvorane” jest poticati višestrani psihosomatski razvoj
djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu uvanja i unapreenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline,
zadovoljiti djeje potrebe za kretanjem, odnosno vjebanjem i putem toga stvoriti navike
svakodnevnog tjelesnog vjebanja. Nadalje, stvoriti kod djece vrste navike zdravog naina ivljenja
koristei se sredstvima tjelesne i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim imbenicima, te pruiti djeci
mogunosti za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motorikim
aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim navikama, djecu e uiti i o tome koliko je vana zdrava
prehrana za pravilan rast i razvoj. Ostvarenje zadaa osigurava se pravilnim izborom kinezioloških
operatora kojima e se djelovati na poveanje mišine mase te utjecati na unapreenje sposobnosti
krvoilnog i dišnog sustava (aerobnih kapaciteta). Program omoguava: zadovoljenje djeje potrebe za
igrom, usvajanje i usavršavanje motorikih znanja, poboljšanje motorikih dostignua; program
takoer utjee na poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, na razvoj
samodiscipline, samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre. U
sklopu programa “Vikendom u sportske dvorane” uenicima e biti omogueno bavljenje slijedeim
aktivnostima:
5.1.6. Projektna nastava
Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum usklaeni su sa sadrajima iz nastavnog plana i
programa. Timsko planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada koje potpuno slobodno vode
uitelji te vode brigu o maksimalnom rastereenju uenika. Timskim planiranjem razredna vijea e
izabrati teme za projektnu nastavu, odrediti nositelje aktivnosti, razrede, vrijeme i mjesto odravanja.
1. Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje u listopadu 2019. godine. U Projekt su ukljueni svi
uenici, roditelji i uitelji. – nee se odrati u predvienom terminu zbog epidemiološke situacije
2. Boini sajam – novcem sakupljenim od prodaje prigodnih proizvoda koje e izraditi uenici na
kreativnim radionicama u školi pomaemo darovitim uenicima koji nas zastupaju na raznim
natjecanjima i uenicima slabijeg imovinskog stanja pri organiziranju izvanuionike nastave.
3. Dani Ante Kovaia u svibnju 2021. godine. Projekt je posveen hrvatskom knjievniku Anti
Kovaiu ije ime nosi naša škola, a vrhunac mu je Dan škole – 28.5.2021.g.
4. Veer matematike - u suradnji s Hrvatskim matematikim društvu u prosincu
5. Veer poezije i glazbe - veljaa/oujak 2021.g.
6. Veliko proljetno išenje - u organizaciji skupine volontera ( roditelji, uenici, uitelji )
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA
6.1. Plan rada Školskog odbora
Školski odbor tijekom svog mandata rješavat e poslove iz svoje domene. Poetkom listopada tekue
godine Školski odbor e donijeti Školski Kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu
2020./2021. Ravnatelj škole e osigurati pravovremene pripreme sjednica Školskog odbora i s tajnikom
osigurati redovito voenje zapisnika o radu Školskog odbora.
MJESEC /POSLOVI /NOSITELJ
Rujan / Izvješe o radu za šk. god. 2019./2020. - Školski kurikulum za 2020./2021. školsku godinu
- Godišnji plan i program za 2020./2021. - Davanje u zakup školskog prostora - Izgradnja sportske
dvorane i uionikog prostora - Izgradnja sportskih igrališta - Kadrovska problematika / ravnatelj,
povjerenstvo
Listopad Studeni / Izgradnja dvorane za TZK, igrališta i uionikog prostora - Tekui poslovi -
Meunarodna suradnja / ravnatelj
Prosinac / Izvješe na kraju I. polugodišta - Plan i program rada ravnatelj strune slube
Sijeanj / Tekui poslovi / ravnatelj
Veljaa / Zakljuni raun / raunovodstvo
Lipanj / Prijedlog plana i programa za sljedeu školsku godinu - Izvješe na kraju šk. Godine
2020./2021. / ravnatelj
Srpanj / Periodini obraun / ravnatelj, raunovodstvo
6.2. Plan rada uiteljskog vijea
POSLOVI I ZADACI/NOSITELJI ZADATAKA/VRIJEME REALIZACIJE
Poetak školske godine - Priprema za školski kurikulum i godišnji plan i program - Zaduenja uitelja -
Struni aktivi u školi / RAVNATELJ, SVI LANOVI, STRUNI SURADNICI / KOLOVOZ, RUJAN
Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Uenici s rješenjem o primjerenom obliku
školovanja, Individualno struno usavršavanje uitelja, Školski program prevencije ovisnosti i ostali
preventivni programi / RAVNATELJ, SVI LANOVI, STRUNI SURADNICI / RUJAN LISTOPAD
Praenje školskog Kurikuluma, Struno usavršavanje "Uvod u Etwinning", RAVNATELJ, SVI LANOVI,
STRUNI SURADNICI / LISTOPAD
Predavanje za uitelje na temu: Kako poboljšati suradnju s roditeljima / SVI LANOVI, VANJSKI
SURADNIK / STUDENI
Zaduenja i pripreme za proslavu Boia i Humanitarnog sajma, Poslovi vezani uz kraj prvog
polugodišta / RAVNATELJ, SVI LANOVI, STRUNI SURADNICI / PROSINAC
Obrazovna postignua i odgojna situacija u / STRUNI SURADNICI, RAVNATELJ, UITELJI / SIJEANJ
Predavanje za uitelje VANJSKI SURADNIK / OUJAK
Pripreme za obiljeavanje Dana škole i realizaciju terenske nastave / SVI LANOVI / TRAVANJ
Analiza uspjeha na kraju školske godine, Pedagoške mjere, Realizacija plana i programa, Osnove plana
za sljedeu školsku godinu / STRUNI SURADNICI, SVI LANOVI, RAVNATELJ / LIPANJ
6.3. Plan rada razrednih vijea
POSLOVI I ZADACI / NOSITELJI ZADATAKA / VRIJEME REALIZACIJE
Sjednica razrednih vijea 5. razreda s uiteljima razredne nastave bivšeg etvrtog razreda /
RAVNATELJ, STRUNA SLUBA, SVILANOVI RV, UITELJI RN /RUJAN
Sjednica Razrednog vijea prvog razreda - prilagodba na školsku sredinu - suradnja s roditeljima /
STRUNA SLUBA, UITELJI / LISTOPAD
Sjednice razrednih vijea od 1.-8. razreda - Uspjeh uenika u uenju - Ukljuenost u dopunsku nastavu
- Uspjeh u uenju uenika s teškoama, Odgojna situacija u razrednom odjelu, Prijedlozi za
unapreivanje odgojno obrazovnog rada i pedagoške mjere, Suradnja s roditeljima, Nadareni uenici /
RAVNATELJ, STRUNA SLUBA, SVI LANOVI RV / STUDENI, PROSINAC
Sjednice razrednih vijea od 1.-8. razreda, Uspjeh uenika u uenju, Uspjeh u uenju uenika s
teškoama, Odgojna situacija u razrednom odjelu, Izricanje pedagoških mjera i ostali prijedlozi za
unapreivanje odgojno obrazovnog rada, Suradnja s roditeljima / RAVNATELJ, STRUNASLUBA, SVI
LANOVI RV / OUJAK
Sjednice razrednih vijea od 1.-8. razreda, Uspjeh uenika u uenju, Uspjeh u uenju uenika s
teškoama, Odgojna situacija u razrednom odjelu, Suradnja s roditeljima, Nadareni uenici /
RAVNATELJ, STRUNA SLUBA, SVI LANOVI RV / SVIBANJ
Sjednice razrednih vijea od 1.-8. razreda, Uspjeh uenika na kraju školske godine, Izostanci uenika -
Nagrade, pohvale i kazne, Realizacija plana i programa / RAVNATELJ, STRUNA SLUBA, LANOVI RV
6.4. Plan rada Vijea roditelja
Vijee roditelja sastajat e se prema potrebi i bavit e se pitanjima ureenim Statutom škole. Na prvoj
sjednici Vijea roditelja u novoj školskoj godini lanove Vijea roditelja e se upoznati s Izvješem o
realizaciji godišnjeg plana i programa rada osnovne škole Ante Kovaia za školsku godinu
2019./2020., Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole za ovu školsku godinu, te e se
potaknuti pitanje izgradnje dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i pripadajueg igrališta. Na
drugoj sjednici razmatrat e se uspjeh i problemi škole u prvom polugodištu. Na kraju školske godine
e se od roditelja traiti prijedlozi za poboljšanje Plana i programa rada za slijedeu školsku godinu.
Vijee roditelja posebnu e brigu voditi u rješavanju socijalnih problema pojedinih uenika te e
sudjelovati u realizaciji kulturne i javne djelatnosti škole, ekološkim i humanitarnim akcijama.
6.5. Plan rada Vijea uenika
SADRAJ RADA IZVRŠITELJI MJESEC
Izbor predstavnika vijea uenika i njegovog zamjenika Rasprava i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje,
Ravnatelj, lanovi vijea Listopad
Delegiranje predstavnika vijea uenika na Nacionalno vijee uenika i Vijea Grada Zagreba Rasprava
i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje, Ravnatelj, lanovi vijea Prosinac
Izvješe predstavnika vijea uenika sa sjednice Nacionalnog vijea uenika i Vijea Grada Zagreba
Rasprava i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje, Ravnatelj, lanovi vijea Oujak
Rasprava i rješavanje aktualnih tema J. Cvrlje, Ravnatelj, lanovi vijea Svibanj
7. PLAN STRUNOG USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
Svaki uitelj duan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i
program permanentnog usavršavanja.
7.1. Struna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike u školi
1. razred Konstituiranje novog aktiva i biranje voditelja Plan i program rada aktiva tijekom školske
godine Izrada kurikuluma RUJAN
Uenici s teškoama – suradnja sa strunom slubom Organizacija izleta VELJAA
Predavanje za uitelje TRAVANJ
Zakljuivanje ocjena Dogovor o pohvalama uenika SVIBANJ/LIPANJ
2. razred Izbor voditelja aktiva Godišnji plan i program Razredni kurikulum RUJAN
Organizacija terenske nastave Predavanje za uitelje LISTOPAD
Sudjelovanje na Boinom sajmu PROSINAC
Predavanje za uitelje SIJEANJ
Predavanje na temu Istraivaka nastava u 2. razredu OUJAK
Predavanje na temu Medijska kultura u produenom boravku TRAVANJ
Predavanje na temu Sportske aktivnosti unutar radnog dana u školi SVIBANJ
3. razred Donošenje godišnjeg plana i programa rada strunog aktiva Školski kurikulum – planiranje
terenske nastave, izvanuionike nastave, projekata i škole u prirodi Godišnji plan i program rada
Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi Prvi
roditeljski sastanci Ispiti znanja RUJAN
Dani zahvalnosti za plodove zemlje - projekt Zdravstveni odgoj – prirunik LISTOPAD
Predavanje na temu Uiti kako uiti Planiranje terenske nastave STUDENI
Priprema za Boini sajam i priredbu Organizacija posjeta kazalištu PROSINAC
Realizacija nastavnog plana i programa Predavanje Nenasilno rješavanje sukoba SIJEANJ
Predavanje na temu Ekološke teme kroz praktian rad VELJAA
Predavanje na temu Zaštita prirode Organizacija posjete kazalištu OUJAK
Organizacija godišnjeg izleta Likovna radionica u knjinici Vladimira Nazora TRAVANJ
Ocjenjivanje na kraju školske godine Aktualna problematika SVIBANJ
4. razred Izbor voditelja aktiva i dogovor o radu Donošenje plana rada aktiva Školski kurikulum
KOLOVOZ
Izrada i usuglašavanje godišnjeg i izvedbenog plana i programa rada po nastavnim predmetima
Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi
Priprema i dogovor za posjet muzeju RUJAN
Voenje pedagoške dokumentacije i evidencije Dogovor o kazališnoj predstavi Dani kruha LISTOPAD
Informacije vezane uz modularno usavršavanje Predavanje na temu Uiti kako uiti STUDENI
Boini sajam Analiza uspjeha uenika na kraju 1. polugodišta PROSINAC
Predavanje na temu Kako razviti emocionalnu inteligenciju kod djeteta SIJEANJ
Organizacija maskenbala Dogovor za posjet muzeju VELJAA
Priprema i dogovor za odlazak u kino, kazalište Organizacija i dogovor o terenskoj nastavi Predavanje
na temu Ekologija u razrednoj nastavi OUJAK
Analiza obraenog gradiva Priprema i dogovor za terensku nastavu Dani sporta TRAVANJ
Škola u prirodi – Crikvenica SVIBANJ
Završetak nastavne godine i utvrivanje obrazovnog uspjeha i vladanja uenika LIPANJ
Odgojna grupa predmeta Izbor voditelja strunog aktiva Predstavljanje plana rada strunog aktiva
Potrebe u opremi Obiljeavanje tjedna kretanja Korelacija glazbene kulture i TZK (narodni plesovi,
disco fox...) Obiljeavanje Dana kruha RUJAN/LISTOPAD
Boina priredba Prisustvovanje seminarima, strunim skupovima i upanijskim aktivima te izvješa s
istoga Aktualna problematika STUDENI/PROSINAC
kulture i TZK (valcer) Aktualna problematika SIJEANJ/VELJAA
Prisustvovanje seminarima, strunim skupovima i upanijskim aktivima te izvješa s istoga
Obiljeavanje Dana planeta Zemlje Korelacija likovne i glazbene kulture (instrumenti s tipkama)
OUJAK/TRAVAN
Prisustvovanje seminarima, strunim skupovima i upanijskim aktivima te izvješa s istoga
Obiljeavanje Dana Osnovne škole Ante Kovaia Obiljeavanje Dana sporta Prijedlog zaduenja za
sljedeu školsku godinu Osvrt na rad kroz nastavnu godinu Uspješnost realizacije plana i programa
SVIBANJ/LIPANJ
Obiljeavanje Dana kruha – projektna nastava LISTOPAD
Dan sv. Martina-Laternenumzug/Halloween (11.11.) Izvješe sa strunog skupa uitelja njemakog
jezika (Poticanje pojedinca i grupe u nastavi, prilagoeni rad s djecom s poremeajima u ponašanju)
STUDENI
Priprema za školsko/upanijsko natjecanje Obiljeavanje Valentinova SIJEANJ/VELJAA
Obiljeavanje Uskrsa Workshop TRAVANJ
Prirodna skupina predmeta (biologija, fizika, kemija)
Donošenje plana i programa rada-biranje voditelja Nabava sredstava i pomagala za nastavu RUJAN
Usklaivanje kriterija ocjenjivanja- kriteriji ocjenjivanja Korelacija – biologija-fizika-kemija Kako djeci
pribliiti i povezati gradivo biologije, kemije i fizike STUDENI
Priprema za natjecanje iz kemije, fizike, biologije i prve pomoi VELJAA
Rezultati natjecanja Ekologija – u nastavi biologije, kemije i fizike TRAVANJ
Hrvatski kvalifikacijski okvir SVIBANJ
Aktiv matematike Izbor voditelja aktiva Izrada operativnih planova i programa rada u skladu sa
školskim kurikulumom Izrada programa rada aktiva Pravilnik o nainima, postupcima i elementima
vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi RUJAN
Izrada i provoenje inicijalnih pismenih provjera znanja Formiranje grupa dopunske i dodatne nastave
Izrada polugodišnjeg plana pisanih provjera znanja Izrada plana nabave nastavnih sredstava i
pomagala Struno vijee uitelja matematike: osvrt na školsku godinu 2019./2020.Dogovor za
provedbu školskih i opinskih natjecanja iz matematike Dogovor za provedbu natjecanja „Klokan bez
granica“ Analiza realizacije nastavnih planova i programa s osvrtom na eventualne poteškoe u
realizaciji Analiza uspjeha iz matematike na kraju prvog polugodišta Struno-metodika tema –
predavanje Planiranje pisanih provjera znanja u drugom polugodištu Aktialnosti PROSINAC
Analiza rezultata s opinskih natjecanja Analiza zadataka s natjecanja “Klokan bez granica” Struno-
metodika tema na strunom vijeu uitelja matematike Aktualnosti OUJAK
Analiza rezultata sa upanijskih natjecanja Osvrt na realizaciju godišnjeg plana i programa iz
matematike Izrada i odravanje popravnih ispita LIPANJ
Aktiv hrvatskog jezika Izbor voditelja strunog aktiva Izrada godišnjih planova i školskog kurikuluma
Praenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskog jezika Planiranje zajednikih ispita znanja
tijekom školske godine Usklaivanje godišnjeg plana rada lektire i naina voenja dnevnika itanja
KOLOVOZ Organizacija školskog natjecanja u poznavanju hrvatskog jezika Priprema i izbor radova za
Lidrano PROSINAC
Daroviti uenici – susreti i natjecanja Lidrano – Izvješa s natjecanja OUJAK
Planiranje Dana škole Realizacija planiranih sadraja Strunog vijea LIPANJ
Aktiv vjerouitelja Plan rada aktiva RUJAN
Izrada godišnjih i mjesenih planova Planiranje individualnog strunog usavršavanja
Pripreme za proslavu Boinih blagdana PROSINAC
Sudjelovanje u Katehetskim školama i strunim aktivima SIJEANJ
Izrada nastavnih jedinica u Power Pointu, istraivanje i korištenje sadraja s interneta Praenje strune
literature: Kateheza, Katehetski glasnik, Laa Suradnja sa upom (pomo kod pripreme djece za
primanje sakramenata) TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
Prouavanje sadraja, organiziranje skupina i pripremanje djece za Vjeronaunu olimpijadu STUDENI
Aktiv povijest-geografija Izbor voditelja aktiva Izrada plana i programa aktiva Usaglašavanje godišnjih
planova i programa Planiranje terenske nastave RUJAN
Individualno usavršavanje Dogovor o natjecanjima Kriterij i nain ocjenjivanja LISTOPAD
Organizacija i provedba školskog natjecanja Predavanje Svjetska geopolitika situacija SIJEANJ
Kriterij i nain ocjenjivanja te zakljuivanje ocjena Analiza rada tekue školske godine SVIBANJ
7.2. Struna usavršavanja izvan škole
Uitelji su duni pratiti Katalog strunog usavršavanja objavljen na mrenim stranicama Agencije za
odgoj i obrazovanje, traiti odobrenje ravnatelja i prijaviti se za struna usavršavanja putem aplikacije
www.ettaedu.eu.
OBLICI I SADRAJI
Sadraji prema redovnom nastavnom planu i programu Sadraji dopunske, dodatne, izborne nastave i
izvannastavnih aktivnosti Sadraji prema Planu rada sata razrednika 1. – 8. tijekom školske godine svi
uitelji razrednici
Predavanja za uenike initelji uspješnog izbora škole i budueg zanimanja Kriteriji upisa u srednje
škole pedagog
Uvjeti i mogunosti upisa u srednje škole pedagog defektolog logoped
primjerenom obliku školovanja Uenici iz socijalno rizine sredine Pripadnici Romske etnike zajednice
Upuivanje uenika sa zdravstvenim teškoama i uenika s rješenjem o primjerenom obliku
školovanja na kompletnu obradu ili savjetovanje pri Zavodu za zapošljavanje Upuivanje uenika na
praenje javnih medija na temu profesionalnog informiranja i upisa u srednju školu Ureivanje
oglasne ploe za profesionalno informiranje Individualni savjetodavni rad s uenicima Individualni
savjetodavni rad s roditeljima uenika tijekom školske godine pedagog, razrednici , školski lijenik,
defektolog, logoped
Pomoi pri izboru budue škole Upuivanje uenika na manifestaciju „Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ u
organizaciji Grada Zagreba Upuivanje uenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja na
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Suradnja s odgovarajuim ustanovama (Dom zdravlja,
Zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb..) Distribucija propagandnih materijala i plakata
srednjih škola Roditeljski sastanak za roditelje s uputama o e-upisima prema dogovoru pedagog,
razrednici 8.razreda
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA
ŠKOLSKE USTANOVE
Prema Školskom kurikulumu
Predavanje roditeljima prvih razreda, upoznavanje sa svrhom postojanja i planova tijekom 8 godina
školovanja njihove djece
Zapoeti sistematski pregled 8-ih razreda i cijepljenje Di-Te, Polyo
Cijepljenje MPR, DI-te i Polyo (uenici 1-ih razreda)
Tjedan borbe protiv TBC
Druga doza Hepatitisa B (uenici 6-ih razreda)
Nastavak sistematskih pregleda 8-ih razreda i cijepljenje Di-Te, Polyo
Tjedan Crvenog kria
Proba na tuberkulozu (PPD) uenika 7-ih razreda
Predavanje doktorice u 5-im razredima: Pubertet i odrastanje
Predavanje medicinskog tehniara u 1. razredima: Higijena zubi
Razvijanje zdravih ivotnih stilova (sat razrednika)
Sistematski pregled 5-ih razreda
Rast i razvoj i pregled vida za uenike 3-ih razreda
Predavanje za uenike 8-ih razreda: Izbor zanimanja
Dan borbe protiv pušenja i AIDS-a
Zaostaci sistemetskih i cijepljenja
Predavanje doktorice uenicima 8-ih razreda: Spolno prenosive bolesti i AIDS
Predavanje medicinskog tehniara za uenike: Skrivene kalorije
Trea doza Hepatitisa B (uenici 6-ih razreda)
Sistematski pregledi prije upisa u školu djece godištem stasale za školu
Cijepljenje Priorix i Di-Te Polyo
Izdavanje potvrda za upis u srednju školu
Sportske aktivnosti u školskoj dvorani (Vikendom u školske dvorane)
Evidencija socijalno ugroenih uenika
Rad strunog povjerenstva škole za utvrivanje psihofizikog razvoja djece
Predavanja u skladu s planom i programom Sata razrednog odjela, zdravstvenog odgoja i graanskog
odgoja
Savjetovališni rad za uenike, roditelje i uitelje
I ove školske godine posebna briga u školi bit e posveena zdravstvenoj, socijalnoj i ekološkoj zaštiti.
Potrebno je naglasiti vanost zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba: prehrane, odjee, obue,
namještaja te knjiga i zadovoljavanja specifinih potreba. Sve potrebe za zdravstvenom zaštitom pratit
e svojim programom školski dispanzer, naravno pojaano i s više panje u odnosu na uenike koji
dolaze iz obitelji s lošim socijalnim statusom. Prehranom u školi bit e obuhvaeno više od 700
uenika, a od toga je 192 uenika koji su ukljueni u boravak i primaju tri obroka u školi.
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole
Sistematske preglede djelatnika škole obavit emo za sve djelatnike.
8.4. Školski preventivni programi
Škola e provoditi školske preventivne programe i to:
1. Program rada s uenicima koji imaju teškoe u svladavanju obrazovnih sadraja
2. Program meugradske i meunarodne suradnje
3. Promet - Prometna patrola, Ovladavanjem vještine vonje biciklom i karting vozilom
4. Male socijalizacijske skupine
7. Zdravim ivotom i sportom protiv ovisnosti
8. MAH-2 (Problemi nasilja i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja)
9. MAH-4
10. Ekologija
12. CAP
9.1. Plan rada ravnatelja
P O S L O V I I Z A D A C I
POTREBAN
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE
1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada škole. 40 VIII i IX
1.2 Izrada tjednih i godišnjih zaduenja za uitelje. 10 IX
1.3. Izrada školskog kurikuluma. 30
1.4. Koordinacija i izrada kolektivnih oblika strunog usavršavanja u školi. 5 IX
1.5. Koordinacija i izrada plana i programa strunih organa: Uiteljskog
vijea, razrednih vijea, strunih skupova. 20
IX
1.6. Koordinacija i izrada izborne, dodatne i dopunske nastave te slobodnih
aktivnosti. 5
1.7. Koordinacija i izrada kulturne i javne djelatnosti. 15 IX
1.8. Koordinacija pri izradi plana profesionalnog informiranja. 5 IX
1.9. Koordinacija priizradi plana rada pedagoga, defektologa, knjiniara,
tajnika i administrativno-tehnike slube. 10
IX
1.11. Izrada ostalih dijelova godišnjeg plana i programa. 15 IX-X
1.12. Koordinacija u izradi rasporeda sati. 5 IX-X
Ukupno 170
2.1. Praenje i analiza ostvarivanja godišnjeg plana. 10
2.1.1. Pregled e - Dnevnika: imenika, dnevnika, dnevnika rada, izvannastavnih
aktivnosti, matinih knjiga ,pregleda rada.
50 IX. i VI.
uspjeha i realizacije sati. 20
I. i VI.
skupovima. 50
Tijekom godine
2.1.4. Sumiranje svih rezultata na kraju godine, pisanje izvješa i spomenice. 20 VII
Ukupno
150
3. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE
3.1. Koordinacija pri upisu u 1.raz. i pri ukljuivanju novopridošlih uenika. 5 VI
3.2. Rad s uenicima i roditeljima, posebno u konfliktnim situacijama
Pomo i suradnja pri rješavanju socijalnih i osobnih problema. 20
Tijekom godine
Organizacija rada izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti (dvorana,
škola stranih jezika).
3.4. Organizacija raznih akcija u školi: natjecanja, seminari (grupni procesi,
komunikacija, teaj informatike). 10
3.5. Organizacija zamjena, popravnih i komisijskih ispita. 10 Tijekom godine
3.6.
predmete, zamjene klupa ili stolica.
Teište ove godine staviti na dodatne programe u informatikoj uionici.
10
za plodove zemlje, Sjeanje na Vukovar, Sv. Nikola, Boini koncer,
Boini sajam, Pozdrav proljeu, Meunarodna suradnja i projekti.
10
XII
3.8. Posebno ove godine naglasiti aktivnosti oko Dana škole. 20 IV
3.9. Završna školska sveanost za 8.razrede, podjela nagrada, priznanja i
svjedodbi. 10
4.1. Prisustvovanje satovima nastave pripravnicima i novim djelatnicima.
U razgovorima nakon sata izraziti zapaanja i dati sugestije.
20 Tijekom godine
knjiniarkom. 240
Tijekom godine
4.3. Organizacija projektne, terenske i izvanuionike nastave od 1. do 8.
razreda. 140
Tijekom godine
5.1. Individualni razgovori s uenicima na zahtjev samih uenika, razrednika
ili uitelja. 90
Tijekom godine
5.2. Individualni razgovori s roditeljima na njihov zahtjev, po osobnom pozivu
ili na zahtjev uitelja ili suradnika. 50
Tijekom godine
Ukupno
160
6.1. Priprema i provoenje sjednica Uiteljskog vijea, razrednih vijea,
strunih skupova. 180 Tijekom godine
Ukupno
180
7.
7.2. Praenje administrativnog i financijskog poslovanja.
80 Tijekom godine
80 Tijekom godine
90 Tijekom godine
8.1.
Kukuljevievoj, Vijeem gradske etvrti, MUP-om, FF, Centrom za
socijalnu skrb.
9. STRUNO USAVRŠAVANJE
9.1. Struni skupovi i seminari na razini podrunih ureda, grada i drave.
Meunarodna suradnja s HOŠIG u Budimpešti. 100
Tijekom godine
9.2. Ukupno
Provedba projekta Erasmus.
35 Tijekom godine
9.2.1. Plan rada strunog suradnika pedagoga
REDNI
BROJ
suradnika pedagoga
školskog kurikuluma, statistiki
plana i programa rada pedagoga 42
1.2.3 Planiranje projekata i istraivanja 7
1.2.4 Pomo u godišnjem i mjesenom
integracijsko-korelacijskom
posebnim potrebama i darovitim
programa Pratiti i
inovacijama u nastavnoj opremi,
razrednih odjela
vrtia
3
upis
8
(upitnici za roditelje, uenike,
upisu
45
inovacija
Pratiti
nastavni
proces.
Poticati
osuvremenji
vanje
nastavnog
procesa.
Prezentirati
didaktikog materijala
obrazovnog rada Unaprijediti
Osposobiti
uitelje
pripravnike
za
samostalni
odgojno-
obrazovni
rad.
2.3.2.2 Praenje ocjenjivanja uenika,
realizacija) – realizacija školskog
Doprinos
2.3.5 Rad u strunim timovima Razvoj
strunih
kompetencij
a.
Poduprijeti
uenika
Preventivno
uenika, suradnja u realizaciji
programa rada razrednika i
programu rada
za popravne, predmetne i
potrebama/ Uoavanje,
potrebama
7
uenicima , uenicima s drugog
neuspjeh
40
Podizati
kvalitetu
nastavnog
procesa.
Koordinirati
2.5.1.1 Grupni i individualni savjetodavni
rad s uenicima, pomo uenicima
u svladavanju i primjeni tehnika
uenja
110
2.5.3 Suradnja s ravnateljem 66
2.5.4 Savjetodavni rad sa strunjacima:
psiholozi, socijalni pedagozi,
lijenici, socijalni radnici…
za Produeni struni postupak
2.5.5.1 Predavanja/pedagoške radionice: 16
nastavu
4
2.5.5.1.
3
individualni rad
2.6 Profesionalno usmjeravanje i
PO
6
2.6.2.1 inioci koji utjeu na izbor
zanimanja
4
2.6.3 Predstavljanje ustanova za
Zavoda za zapošljavanje
informativni kutak
uenika
Koordinirati
aktivnosti.
zdravstvene zaštite ( Zdravstveni
terenske nastave, zimovanja i
ljetovanja , škole u prirodi,
utvrene ciljeve
razreda
13
10
istraivanja
6
istraivanja
10
unapreenja rada
4. STRUNO USAVRŠAVANJE
strunog usavršavanja
literature i periodike
aktivi-nazonost
16
AOO i ostalih institucija-
ostvarivanju planova usavršavanja
(školski struni aktivi)
struno usavršavanje, nadopuna
4.2.7 Rad s uiteljima i str. sur.
pripravnicima- sudjelovanje u radu
novih izvora znanja, nabavke
lektirnih djela, sudjelovanje u
informiranju i predstavljanju novih
korištenje znanstvene i strune
5.2.2 Pregled uiteljske dokumentacije 26
5.2.3 Voenje dokumentacije o
6. OSTALI POSLOVI 63
6.1 Nepredvieni poslovi Osigurati
Sadraj rada
- Savjetovanje uitelja prilikom izrade individualiziranih odgojno-obrazovni
programa
- Izrada mjesenih izvedbenih planova
- Sudjelovanje u pripremi radionica za uitelje
- Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma
2. Neposredan rad s uenicima 20 800
- Upis djece u prvi razred
- Otkrivanje i prepoznavanje uenika s teškoama u razvoju (s naglaskom na
govorno-jezine teškoe i teškoe uenja)
- Logopedski rehabilitacijski rad s uenicima, individualno i skupno,
pomo u rješavanju teškoa u savladavanju obrazovnih vještina, govorno-jezinih
teškoa, specifinih teškoa i teškoa uenja
- Logopedsko testiranje uenika
- Profesionalno informiranje i profesionalno usmjeravanje uenika s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama
- Rad s novopridošlim uenicima
3. Suradnja s uiteljima, roditeljima, strunim suradnicima i ravnateljem 6 300
3.1. Suradnja s uiteljima
specifine teškoe uenja i ostale teškoe u razvoju
- Zajedniko otkrivanje uenika s navedenim teškoama te pomo u izradi i provedbi
individualiziranih odgojno-obrazovnih programa i pristupa uenicima s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama
- Konzultacije s uiteljima vezane za suradnju s roditeljima te sudjelovanje na
roditeljskim sastancima
- Prikupljanje, pregledavanje i arhiviranje izvješa o realizaciji individualiziranih
odgojno-obrazovnih programa za uenike s posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama (e-dnevnik)
- Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem teškoa te utjecajem teškoa na
uspješnost u odgojno-obrazovnom procesu
- Individualno i skupno savjetovanje roditelja, upute za odgovarajui rad s uenikom
u obitelji
slubi
- Praenje rada Razrednih vijea, Uiteljskih vijea i strunih aktiva uitelja
- Sudjelovanje u radu Strunog povjerenstva škole
- Praenje rada tima za Produeni struni postupak te stalna suradnja sa školskom
socijalnom radnicom, voditeljicom Produenog strunog postupka
- Praenje rada posebnih razrednih odjela razredne i predmetne nastave
- Suradnja s ustanovama izvan škole: Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Agencija
za odgoj i obrazovanje, Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Savjetovalište ERF-a i sl.
- Struna vijea strunih suradnika – edukacijsko-rehabilitacijskih strunjaka
osnovnih škola grada Zagreba i Zagrebake upanije
-Struna vijea strunih suradnika-logopeda osnovnih škola
- Sudjelovanje na strunim seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Sudjelovanje u radu seminara i simpozija, na razini Grada Zagreba i na dravnoj
razini i u Hrvatskom logopedskom društvu
8. Organizacijski, administrativni i ostali poslovi 10 440
- Pripremanje za rad s uenicima
- Praenje pripreme predavanja uenicima, uiteljima i roditeljima
- Voenje dnevnika rada osobnih aktivnosti
- Voenje individualnih dosjea uenika
djeteta/uenika
djeteta/uenika
- Prikupljanje i pohranjivanje mjesenih i godišnjih izvješa za uenike s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama
- Praenje i savjetovanje rada pomonika u nastavi i nadziranje njihovog rada
- Nepredvidivi poslovi
9. Ostale aktivnosti vezane uz organizaciju odgojno-obrazovnog rada 2 150
- Zadae vezane za poetak i završetak školske godine
- Poslovi koji se odnose na realizaciju školskog kurikuluma
- Poslovi unapreivanja i razvoja odgojno-obrazovnog rada u školi
(istraivanja, projekti i sl.)
Vrijeme
broj
sati
1.
1.
detektiranje razliitih vrsta teškoa primjenom dostupnih dijagnostikih
sredstava i pomagala, uz pomo uitelja i ostalih strunih suradnika
tijekom
školske
godine
školske
727
individualni i grupni rad s uenicima s teškoama - ublaavanje pojedinih teškoa, pomo u
uenju,
tijekom
školske
godine
poticanje i razvijanje pozitivne slike o sebi, stjecanje i razvijanje kulturno-higijenskih navika
profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija uenika s teškoama
oujak ,
travanj,
svibanj,
lipanj
upis djece u 1. razredima
promjena oblika školovanja
2.
1.
tijekom
školske
godine
75
upoznavanje uitelja s dokumentacijom uenika s teškoama
tijekom
školske
godine
pomo u praenju i ocjenjivanju uenika s teškoama tijekom
školske
godine
priprema i provedba predavanja i radionica za uitelje ( UV, aktivi razredne i predmetne
nastave )
tijekom
školske
godine
2.
2
sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa i kurikuluma
kolovoz,
rujan
lipanj,
srpanj
73
školske
godine
školske
godine
48
uvoenje pomonika u rad ( ostvarivanje suradnje s uenikom, uiteljem i roditeljem ) rujan
praenje neposrednog rada pomonika u nastavi
tijekom
školske
godine
tijekom
školske
godine
2.
4.
upoznavanje s psihofizikim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o djetetu,
prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja
tijekom
školske
godine
postupaka
upoznavanje s individualnim odgojno - obrazovnim planom
sudjelovanje na roditeljskim sastancima uz predavanja za roditelje
pouavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji
savjetovanje roditelja
REHABILITACIJSKOG I PEDAGOŠKOG RADA
116
tijekom
školske
godine
sudjelovanje u izradi programa rada strunih aktiva, razrednih i uiteljskih vijea
tijekom
školske
godine
izrada individualnih preporuka za rad - za svakog uenika s teškoama
rujan,
tijekom
školske
godine
tijekom
školske
godine
3.
2.
NEPOSREDNOG RADA S UENICIMA S TEŠKOAMA
osiguravanje uvjeta za individualan i grupni rad s uenicima s teškoama tijekom
školske
godine
231
priprema za dnevni neposredni rad s uenicima s teškoama tijekom
školske
godine
prisustvovanje nastavi u svrhu utvrivanja inkluzije uenika s teškoama tijekom
školske
godine
školske
godine
sudjelovanje u nabavi literature, opreme i pomagala za defektološki rad tijekom
školske
godine
3.
3.
suradnja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo - školska medicina tijekom
školske
godine
35
školske
godine
suradnja s zdravstvenim ustanovama koje provode dijagnostiku i lijeenje djece i mladih tijekom
školske
godine
školske
godine
tijekom
školske
godine
školske
godine
školske
godine
školske
godine
školske
godine
tijekom
školske
godine
3.
4.
sudjelovanje u radu upanijskog aktiva defektologa za grad Zagreb tijekom
školske
godine
45
sudjelovanje na konferencijama, predavanjima i radionicama u organizaciji AZOO i MZO tijekom
školske
godine
tijekom
školske
godine
35
školske
godine
školske
godine
330
kolovoz,
rujan
lipanj,
srpanj,
kolovoz
tijekom
školske
godine
tijekom
školske
godine
POSLOVI I ZADATCI
PLANIRANO SATI
VRIJEME REALIZACIJE
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE - izrada godišnjeg plana i programa - izvješe o realizaciji plana i programa - mjeseni plan i program - planiranje kulturne i javne djelatnosti
(40 sati godišnje) 12 4 20 4
rujan lipanj tijekom šk. god. tijekom šk. god.
2. NEPOSREDNI ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
Obuhvaa: a) neposredni rad s uenicima b) suradnju s uiteljima, strunim suradnicima, ravnateljem, podrunom knjinicom c) organiziranje i voenje rada u knjinici i itaonici -organiziranje nastavnih sati u knjinici (obrada lektire i drugih nastavnih sadraja)
1. razred: Knjinica – mjesto poticanja itanja; posudba, vraanje i uvanje knjiga
2. razred: djeji asopisi; jednostavni knjievni oblici 3. razred: pojmovi : pisac, knjievnik, ilustrator, tiskara,
prevoditelj 4. razred: referentna zbirka – prirunici; uporaba djejih
enciklopedija 5. razred: asopisi – izvor novih informacija; organizacija i
poslovanje školske knjinice 6. razred: samostalno pronalaenje informacija; upotreba
abecednog kataloga 7. razred: bibliografija, pisanje referata 8. razred: obrada i uporaba informacija; sistematizacija
steenih znanja; samostalna uporaba prirunika - Edukacija korisnika šk. knjinice (uenika) i
informacijsko osposobljavanje u korištenju izvora znanja i osposobljavanje za istraivaki rad i samoobrazovanje
- Programi poticanja i razvijanja itanja te dolaenja u knjinicu (1. i 2. razred)
- Izravno sudjelovanje u nastavi i suradnja s razrednim i predmetnim uiteljima u realizaciji multimedijalnih i
(447 sati godišnje) 75 70 20
tijekom školske godine
kolerativnih sadraja - Individualni savjetodavni rad s uenikom - Mladi knjiniari – edukacija - Projekt: Otkrivamo svijet bajki i pria (1. razred) - Suradnja s uiteljima i drugima - Priprema i prezentiranje odgojnih sadraja putem
razglasa, izlobe djejih radova - Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i
projekata (znaajni nadnevci, odabir tema pojedinih nastavnih podruja – uz sugestiju i suradnju uitelja)
- Veer poezije (Valentinovo) - itamo djela pisaca po kojima su ulice u našem naselju
dobile ime (I.B.Maurani, M. Matošec, G Krklec, D.Cesari, J.Pupai, D. Gervais)
35 30 70 20 20 20 30 20 35
veljaa travanj
DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST
- Revizija i otpis grae - Nabava knjiga i ostale informacijske grae
(permanentno praenje izdavake djelatnosti, sastavljanje plana nabave)
- Struna obrada novonabavljenih knjiga - Zaštita i tehnika obrada knjine i neknjine grae - Statistika nabave i posudbe, sustavno izvještavanje
uenika i uitelja o nabavi knjiga i AV grae - Posudba grae, ulaganje i spremanje na police
(1000 sati godišnje) 350 70 180 65 15 320
rujan, listopad listopad lijekom šk. godine
4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST - Organiziranje knjievnih susreta, kazališnih predstava - Obiljeavanje Dana škole - Priprema i obiljeavanje godišnjica, znaajnih
nadnevaka vezanih uz dogaaje i osobe - Suradnja s kulturnim i drugim ustanovama u gradu i šire - Sudjelovanje u kulturnim manifestacijama u kojima
sudjeluje naša škola - Promocija knjinice - Posjet sajmu knjiga i izlobama knjiga - Suradnja s tiskom - Humanitarna djelatnost
(150 sati godišnje) 25 15 50 10 10 20
Tijekom šk. godine
5. STRUNO USAVRŠAVANJE - Individualno usavršavanje - Struni aktiv, struni sastanci u školi - Informativni utorak - Seminari i savjetovanja za šk. knjiniare - Sudjelovanje na upanijskim strunim vijeima
(120 sati godišnje) 46 12 32 14 16
Tijekom šk- godine
6. OSTALI POSLOVI
- Pretplata uenika na djeje asopise - Pisanje pohvalnica, povelja i sl.
(23 sata godišnje) 20 3
rujan lipanj
UKUPAN FOND SATI: 1780 sati godišnje Napomena: Zbog potrebe provedbe revizije knjininog fonda, ove godine je planiran vei broj sati za strunu knjininu djelatnost u odnosu na broj sati planiranih za odgojno – obrazovni rad.
9.4. Operativni plan i program socijalnog radnika u produenom strunom postupku
PODRUJA RADA SADRAJ RADA TJEDNA SATNICA
NEPOSREDNI RAD U
-organizacija dnevnih obroka
3 SATA
-izmjena informacija u cilju napretka korisnika tretmana
5 SATI
-obrazovni status, priprave
-sazivanje strunih timova
1 SAT
OSTALI POSLOVI
-kontinuirana suradnja s Centrom za socijalnu skrb
-komunikacija s matinom ustanovom (Dom za odgoj djece i mladei Zagreb)
-struno usavršavanje voditelja grupe
Poludnevni boravak tijekom kojeg se provodi produeni struni postupak je poseban oblik
preventivnog rada s djecom osnovnoškolske dobi koja manifestiraju poremeaje u ponašanju ili su u
riziku da e ga razviti. Tretman djece provodi se po metodi grupnog rada, kojemu je nadopuna
individualni rad. Poludnevni boravak djeluje u prostorima škole, a provodi ga djelatnik Doma za odgoj
djece i mladei Zagreb.
Djeca su ukljuena rješenjem Centra za socijalnu skrb. PB se (u trajanju od 5 punih sati neposrednig
rada u grupi) odvija prije ili poslije nastave ovisno o smjeni uenika 4. i 6. razreda koji ine lanove
grupe. Vikend program organizira se obavezno jedanput mjeseno u dogovoru sa djecom prema
njihovim eljama, potebama i interesima (kino, kazalište, športske manifestacije i susreti, klizanje,
plivanje, izleti, ZOO i sl.).
Cilj:
Osnovni cilj ovog oblika rada predstavlja rana intervencija, pruanje neposredne kontinuirane pomoi
uenicima u otklanjanju manifestiranih teškoa te preveniranje njihova intenziviranja.
9.5. Plan rada tajništva
MJESEC OPIS POSLOVA SATI
rješenja, matina knjiga djelatnika i dosje, prijave,
odjave)
50
godišnji plan i program 10
sjednice Školskog odbora i Vijea roditelja (pozivi,
sjednica, zapisnik)
prijem i razvrstavanje pošte i obrada one koja se odnosi
na tajnika
sjednica, zapisnik)
pomonog osoblja
rada i ostalo
rada i ostalo
Vjerski blagdan 16
otvaranje za tekuu godinu
rada tehnikog osoblja, sjednice)
Ukupno 176
normativno pravna djelatnost 35
suradnja s Ministarstvom i Gradskim uredom)
50
ostali poslovi
72
odravanja objekta i okoliša zgrade)
60
odravanja objekta, zdravstveni pregled djelatnika i
organizacija rada tehnikog osoblja)
informatike
50
priprema za kraj školske godine (popis akata za
svjedodbe)
58
Vjerski blagdan 8
izvješa na kraju školske godine i osnove plana za iduu
školsku godinu
Dravni praznik 8
Vjerski blagdan 8
šk. godine)
Kadrovsi poslovi 20
vjerski blagdan 8
MJESEC OPIS POSLOVA SATI
voenje knjiga Ur-a i Ir-a, osnovnih sredstava i sitnog inventara.
arhiviranje, kontiranje i knjienje
kontrola blagajne i plaa
poslovanje školske kuhinje
Ukupno: 176
Izrada devetomjesenog statistikog izvještaj proraunskih
korisnika
8
168
168
Dravni I vjerski blagdani: 11 dana 88 sati
Godišnji odmor 30 dana 240 sati
UKUPNO: 261 dan 2.088 sa
10.2. Plan rada raunovodstvenog referenta
MJESEC OPIS POSLOVA SATI
Obraun plae, unos u COP, ovjera i kontrola
Obraun bolovanja i unos u COP
Izrada obrasca JOPPD i dostava Podrunom uredu Porezne
uprave
sufinanciranu prehranu
rukove
prehranu
Uplata sredstava uplaenih za osiguranje
Dravni praznik
168
8
Ukupno: 168
Obrada poreznih kartica 16
Vjerski blagdan 16
Oujak Svi tekui poslovi 176
Vjerski blagdan 8
Vjerski blagdan 8
Dravni praznik 8
Dravni I vjerski blagdani: 11 dana 88 sati
Godišnji odmor 30 dana 240 sati
UKUPNO: 261 dana 2.088 sati
10.3. Poslovi i plan rada domara
Domari škole vodi brigu da je zgrada i inventar škole u upotrebljivom stanju, uz izvoenje popravaka
koje mogu sami izvršiti ili to isto obavljaju uz pomo strunih osoba izvan škole i nadziru kvalitetu i
kvantitetu njihovog rada.
O svim intervencijama i popravcima vode dnevnik rada s evidencijom ošteenih i ugraenih dijelova.
Domari svakodnevno obavljaju odreene poslove i to tijekom cijele godine dok se odrava nastava
kao što su poslovi svakodnevnog obveznog obilaska škole i svih prostorija škole prije nastave i po
završetku nastave, evidentiranje nastalih šteta i kvarova koje, ako je to mogue, odmah ili tijekom
dana otklanjaju ili preko tajnika trae intervenciju za njihovo otklanjanje.
Kako su poslovi domara takve prirode da se pojavljuju povremeno i nepredvidivo tijekom godine te se
izvršavaju po potrebi, i u pravilu hitno. U ovom planu oni se globalno sistematiziraju po grupama i
obavljaju se u redovno radno vrijeme.
Potrebno je napomenuti da za vrijeme školskih praznika kada nema nastave domar obavlja sve
popravke koje nije mogue izvršiti dok traje nastava (kreenje uionica, bojanje stolarije, popravak
stolarije).
zamjena osiguraa, zamjena plinskih boca),
POPRAVAK I ODRAVANJE VODOVODNIH INSTALACIJA I ARMATURA (zamjena dotrajalih gumica,
zamjena i postavljanje novih dijelova na vodokotliima, pipama, odštopavanje sifona umivaonika,
pisoara i ostalih sanitarnih ureaja),
POPRAVAK BRAVARIJE, STOLARIJE, PANOA, PLOA U UIONICAMA (zavarivanje polomljenih stolica,
ugradnja sjedala na stolicama, popravak klupa, popravak brava na svim ormarima i vitrinama, te na
ulaznim vratima i vratima prostorija škole, poravak prozora i vrata, te izmjena stakala),
ODRAVANJE TOPLINSKE STANICE, NADZOR NAD RADOM TOPLINSKE STANICE, OTKLANJANJE
KVAROVA NA INSTALACIJAMA (pripremanje toplinske stanice za sezonu grijanja, punjenje sistema
vodom. odzraivanje radijatora, popravak ventila i prigušnica),
UREENJE I ODRAVANJE OKOLIŠA ŠKOLE (u zimskom periodu išenje snijega i spreavanje poledice
na prilaznim putevima do škole, odravanje okoliša za odlaganje smea),
POSLOVI NA FOTOKOPIRANJU I UMNOAVANJU MATERIJALA,
POSLOVI UTVRENI PRAVILNIKOM O ZAŠTITI OD POARA,
OBILASCI ŠKOLE (obavljaju se u neradne dane-vikend i praznici, u naizmjeninim smjenama domara, u
pravilu u ranim jutarnjim satima).
Poslove domara obavljaju dva domara tako da jedan radi u prvoj, a jedan u drugoj smjeni.
Svaki domar e u ovoj školskoj godini 2019./2020. ostvariti 2088 radnih sati.
Domari obavljaju i sve druge poslove iz djelokruga rada domara. U izvršavanju redovnih poslova
izravno su vezani za tajnika i ravnatelja.
10.4. Poslovi i plan rada kuhara i pomonih kuharica
Poslovi zaposlenika u školskoj kuhinji svakodnevno se obavljaju i uvijek su isti tijekom itave školske
godine dok se odrava nastava. Za vrijeme školskih praznika ( zimskih i ljetnih ), dok kuhinja ne radi
obavlja se generalno išenje kuhinje, namještaja i posua, kao i pomonih prostorija (skladišta ).
Poslovi u kuhinji mogu se grupirati:
POSLOVI KUHARA:
2. Raspodjela obroka i odravanje istoe u kuhinji.
3. Voenje svakodnevne evidencije o izdanim obrocima.
4. Preuzimanje robe za školsku kuhinju.
5. Planiranje i naruivanje namirnica i ostale robe za potrebe kuhinje.
6. Dostava izvješa za potrebe raunovodstva.
7. Provoenje sustava HACCAP
1. Priprema i izdavanje obroka sukladno naputku kuharice.
2. Odravanje istoe kuhinje kuhinjskog inventara sua i pribora za jelo.
3. Pranje i pospremanje kuhinje i blagovaonice.
4. Pranje i glaanje stolnjaka, kuhinjskih krpa zavjesa i dr.
Osim spomenutih poslova, kuhari i pomona kuharica obavljaju i poslove vezane uz razliite sveane
prigode.
U svom radu kuhar je izravno vezan za tajnika, raunovou i ravnatelja škole, a pomona kuharica za
kuhara i tajnika škole.
Za ispravnost rada školske kuhinje odgovaraju kuhari ravnomjerno.
Kuhari i pomona kuharica u ovoj e školskoj godini ostvariti svaki 2088 radnih sati.
10.5. Poslovi i plan rada spremaica
Kao što su poslovi svih zaposlenika pomono-tehnikog osoblja rasporeeni na poslove koji se za
vrijeme trajanja nastave svakodnevno moraju obavljati, tako imaju i poslovi koji se stoga izvršavaju i za
vrijeme školskih praznika (ljetnih i zimskih) tako da se poslovi spremaica mogu izraziti u grupama:
1. Odravanje istoe svih podova zidova, vrata, prozora i drugih površina.
2. Odravanje istoe školskog namještaja te istoe i higijene sanitarnih prostorija.
3. išenje školskog okoliša ( dnevno po 1 sat u drugoj smjeni - svaka ).
4. Obavljanje deurstva na porti te na holovima za vrijeme školskih odmora (za vrijeme nastave
kao i za vrijeme godišnjih odmora).
5. Voenje brige o školskom cvijeu i nasadima u školi i oko škole, te sudjeluju u ureenju i
odravanju istog.
Osim ovih svakodnevnih poslova, spremaice za vrijeme školskih praznika obavljaju generalno
išenje prostora škole (dva puta godišnje - ljetno i zimsko išenje) te su jednom mjeseno obvezne
generalno urediti dvorište.
Za vrijeme odravanja školskih sveanosti spremaice sudjeluju u ureivanju školskog prostora, a za
trajanja kiša i snijega išenje je intenzivirano na školskom ulazu, u holu škole i u garderobama.
U školskoj godini 2019./2020. u Školi je zaposleno 7 spremaica. Rad se odvija u dvije smjene, 4 rade u
prvoj, a 3 u drugoj smjeni te se tjedno izmjenjuju. Poslovi su rasporeeni tako da, u pravilu, svaka
spremaica ima svoju kvadraturu koju redovito odrava i za istou iste odgovara.
Svaka spremaica e tijekom ove školske godine ostvariti ukupno 2088 radnih sati .
U svom radu izravno su vezane za tajnika i ravnatelja škole.
11. PRILOZI
11.1. Prilog godišnjem planu i programu rada škole
Prilog Godišnjem planu i programu su propisani dnevnici rada i imenici sa svim sadrajima, biljenice
za slobodne aktivnosti, izborne, dopunske i dodatne nastave. U skladu s dogovorom utvrenim na
sjednici Uiteljskog vijea od 2.10.2020. uitelji su duni redovno pratiti i u skladu s Pravilnikom o
nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi opisno i brojano
ocjenjivati uenike, upoznati roditelje na prvom roditeljskom sastanku s Pravilnikom o nainima,
postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi, Kunim redom i
Pravilnikom o naknadi šteta. Pored redovnog voenja pedagoške dokumentacije, uitelji e izraivati
izvedbene mjesene planove. Planiranje te unapreivanje odgojno-obrazovnog rada i metoda, uitelji
su duni realizirati u dogovoru sa svojim savjetnicima iz Agencijom za odgoj i obrazovanje, voditeljima
upanijskih vijea i unutar strunih aktiva u školi.
11.2. Popis dijelova godišnjeg plana I programa koji se nalaze u privitku
Navedeni dijelovi Godišnjeg plana I programa rada škole su u prilogu:
1. Godišnji planovi i programi rada uitelja
2. Mjeseni planovi i programi rada uitelja
3. Plan i program rada razrednika
4. Školski program prevencije nasilja
5. Preventivni program ovisnosti
6. Prilagoeni planovi i programi rada za uenike s teškocama
7. Rješenja o tjednim zaduenjima odgojno-obrazovni h radnika
8. Raspored sati i deurstva
Na temelju lanka 118. st. 2. al. 5. vezano uz l. 28. st .9. i l. 137. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj I srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 I 86/12) i l.
26. Statuta Osnovne škole, Školski odbor na prijedlog ravnateljice Škole donosi Godišnji plan i program rada škole
za školsku godinu 2020./2021. na sjednici Školskog odbora koja je odrana 6.10.2020. a nakon provedene
rasprave na sjednici Uiteljskog vijea koja je odrana 30.9.2020. i provedene rasprave Vijea roditelja na
sastanku koji je odran 1.10.2020.
KLASA:003-05/20-01-03