godiŠnji plan i program rada osnovne Škole augusta … · 2020. 10. 14. · godiŠnji plan i...

of 94 /94
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA za školsku godinu 2020./2021.

Author: others

Post on 29-Jan-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA

  za školsku godinu 2020./2021.

 • 2

  Sadržaj

  UVODNI DIO ............................................................................................................................................................... 5

  Osnovni podatci o školi ................................................................................................................................................. 9

  1. Podatci o uvjetima rada ........................................................................................................................................... 11

  1. 1. Podatci o upisnom području ........................................................................................................................... 11

  1.2. Unutrašnji školski prostori .............................................................................................................................. 11

  1.3. Školski okoliš ..................................................................................................................................................... 14

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala ......................................................................................................................... 14

  1.4.1. Knjižni fond Škole .......................................................................................................................................... 15

  1.5. Plan obnove i adaptacije ................................................................................................................................... 15

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U

  2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI...................................................................................................................... 15

  2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima ....................................................................................... 15

  2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave ......................................................................................................... 15

  2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave ..................................................................................................... 15

  2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima .................................................................... 15

  2.2. Podatci o ostalim radnicima škole .................................................................................................................. 15

  2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ............................................................... 16

  2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ........................................................... 16

  2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ....................................................... 16

  2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ................................................................... 16

  3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA ..................................................................................................................... 17

  3.1. Organizacija smjena .......................................................................................................................................... 17

  3.2 Godišnji kalendar rada ...................................................................................................................................... 24

  BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE - NERADNI DANI U REPUBLICI

  HRVATSKOJ ................................................................................................................................................................. 24

  3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela ...................................................................................... 26

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ...................................................................... 28

  3.3.2. Nastava u kući .......................................................................................................................................... 28

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG

  RADA ............................................................................................................................................................................ 29

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................................ 29

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji

  broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  Vjeronauka ................................................................................................................................................................ 33

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika – Francuski

  jezik ........................................................................................................................................................................... 34

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike ................................. 34

  4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta ....................... 35

 • 3

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave .......................................................... 35

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ............................................................. 36

  4.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvanastavnih aktivnosti ............................................. 37

  4.3. Obuka plivanja .................................................................................................................................................. 38

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA .............. 39

  5.1. Plan rada ravnatelja ................................................................................................................................... 39

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ........................................................................................... 43

  5.3. Plan rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga ..................................................................................... 48

  5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara ....................................................................................... 52

  Plan rada stručnog suradnika knjižničara ............................................................................................................ 52

  5.5. Plan rada tajništva ............................................................................................................................................ 56

  5.7. Plan rada računovodstva ......................................................................................................................... 59

  5.8. Plan rada domara ............................................................................................................................................. 61

  5.9. Opis poslova spremačica škole (tjedna i godišnja zaduženja) .................................................................... 62

  RADNO MJESTO – prizemlje ......................................................................................................................... 62

  5.10. Plan rada kuharica .......................................................................................................................................... 66

  6. PREHRANA UČENIKA ..................................................................................................................................... 67

  7. CJELODNEVNI IZLETI I TERENSKA NASTAVA ................................................................................... 68

  8. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE .......................................................................................................... 69

  9. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA .............................................................................. 71

  9.1. Plan rada Školskog odbora ..................................................................................................................... 71

  Napomena: Školski odbor zasjedat će i izvan plana rada prema potrebi te raspravljati i odlučivati o

  pitanjima iz nadležnosti Školskoga odbora prema Statutu škole i ZOOOSŠ-a i Aktu o osnivanju. .............. 72

  9.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................................... 72

  9.3. Plan rada Razrednog vijeća .................................................................................................................... 73

  9.4. Plan rada razrednika ................................................................................................................................ 73

  9.5. Plan rada Vijeća roditelja ........................................................................................................................ 75

  9.6. Plan rada Vijeća učenika ......................................................................................................................... 76

  10. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ........................................................ 77

  10.1. Stručno usavršavanje u školi ............................................................................................................... 77

  10.1.1. Stručna vijeća .......................................................................................................................................... 77

  10.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike – Učiteljsko vijeće ............. 81

  10.1.3. Stručna usavršavanja izvan škole .................................................................................................. 82

  11. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA I

  POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ............................................................................................................ 83

  11.1. Plan kulturne i javne djelatnosti ......................................................................................................... 83

  11.2. Rad s roditeljima ............................................................................................................................................. 85

  11. 3. Suradnja s društvenim organizacijama ....................................................................................................... 86

  11.4. Suradnja sa stručnim ustanovama i organizacijama .................................................................................. 86

  11. 4. Profesionalno informiranje i usmjeravanje ................................................................................. 88

 • 4

  11.5. Školski preventivni programi .............................................................................................................. 91

  11.6. Plan i program mjera povećanja sigurnosti .................................................................................. 92

  11.7 Školski tim za kvalitetu ........................................................................................................................... 93

  12. PLAN NABAVE I OPREMANJA ................................................................................................................... 93

  13. PRILOZI ............................................................................................................................................................... 94

 • 5

  UVODNI DIO

  Ovogodišnji program rada proizlazi iz rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u

  školi – učitelja, stručne službe, administrativne službe, roditelja i učenika. Program je orijentiran u

  pravcu povećanja stručnih kompetencija učitelja i profesora te poboljšanja odgojno-obrazovnog

  rada u našoj Školi. Temeljni je cilj programa osuvremenjivanje odgojno-obrazovnih sadržaja,

  kurikulski, predmetno i međupredmetno povezivanje sadržaja na horizontalnoj i vertikalnoj razini

  te osiguranje materijala, opreme i iskustva koji će proces učenja učiniti dinamičnijim,

  interesantnijim i korisnijim, a djetinjstvo učenika sretnijim razdobljem života. Program je usmjeren

  prema razvijanju znanja i umijeća učenika u svim razvojnim područjima: tjelesnom, socijalnom,

  emocionalnom i spoznajnom; prema razvijanju samopouzdanja učenika, osjećaja vlastite

  sposobnosti i pozitivnoga odnosa prema učenju.

  Pri samom programiranju Škola ima u vidu:

  • poboljšanje poučavanja i učenja u školi, razvijanje znanja i vještine nastavnoga osoblja

  • poboljšanje uvjeta rada u školi i njene opremljenosti

  • razvijanje potrebe cjeloživotnog učenja

  • primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije

  • jačanje preventivne uloge protiv društveno neprihvatljivih ponašanja

  • poticanje izvanškolskih aktivnosti i stvaranje ozračja koje školu čini zajednicom u kojoj se uči i u

  kojoj se grade bliski i tolerantni međuljudski odnosi

  • inovativne pristupe u odgojno-obrazovnome procesu

  • jačanje nacionalnih i kulturnih vrednota

  • jačanje svijesti o pripadnosti europskome kulturnom krugu.

  Promjene u našoj Školi očitovat će se kroz senzibilitet učitelja, uvažavajući pri tome dobru praksu i

  dobre rezultate dosadašnjega rada.

  Promjene će biti najznačajnije u programima nastave i to u sljedećim aktivnostima:

  • razvijanju struktura projekata koje se zasnivaju na različitim temama koje se istražuju, na

  različitim izvorima i načinima prikupljanja informacija te posebnim pedagoškim ciljevima koji se

  žele postići

  • poučavanju učenika koje je usmjereno prema traženju relevantnih popratnih materijala izvan škole

  (knjižnice, internet, uz pomoć suradnje s pojedincima i institucijama iz lokalne zajednice i ostali

  izvori)

 • 6

  • usmjeravanju učenja i poučavanja prema razvijanju vještina učenika i učenju tehnika istraživanja

  te primjeni znanja i naučenih vještina

  • pomaganju učenicima u razvijanju efikasnih metoda učenja

  • poticanju timskoga rada u nastavi i stručnom usavršavanju učitelja za primjenu načela poučavanja

  u okviru timskih aktivnosti

  • stvaranju nove kulture učenja u kojoj učenici uživaju u povećanoj interaktivnosti i povezivanju s

  drugom djecom, uče socijalne vještine, razvijaju kolegijalnost, prijateljstvo, vještine potrebne za

  timski rad, kritičko razmišljanje, samoizražavanje, samosvjesnost i samopouzdanje

  • razvijanju suradničke inteligencije

  • poticanju, usmjeravanju i organiziranju programa za konstruktivističko učenje – učenje i

  poučavanje koje nije usmjereno prema savladavanju činjenica i upijanju gradiva/materijala, već je

  usmjereno prema postavljanju pitanja te prema otkrivanju i kreiranju vlastitih odgovora

  • stvaranju uvjeta rada koji vode brigu o cjelovitim fizičkim, psihičkim i intelektualnim potencijalima

  te učenicima u okviru samostalnoga i timskoga rada omogućuju promatranje, razmišljanje,

  istraživanje, dokumentiranje, rješavanje problema te djelotvorno, domišljato i fleksibilno

  primjenjivanje vještina i naučenoga, poštujući načelo da djeca najbolje uče čineći, a ne jednostavno

  slušajući

  • razvijanju i poticanju programa zasnovanih na novoj kulturi učenja i poučavanja koja njeguje

  multidisciplinirani, interaktivni pristup informacijama kao i nelinearan način procesiranja, tj.

  prerađivanja.

  U okviru odgojno-obrazovnoga rada Škole, planiramo pojačati uključivanje učenika u izvannastavne

  i izvanškolske aktivnosti te razvijati moderni koncept odgoja i obrazovanja koji potiče i proširuje

  djelatnost škole na aktivnosti koje se događaju izvan Škole te obogaćivanje odgojno-obrazovnog

  procesa učenika sadržajima koji povezuju izvaninstitucionalno obrazovanje sa školskim, tj.

  nastavnim sadržajima.

  Godišnji plan i program rada sastoji se od predmetnih kurikula te nastavnih planova i programa i

  to:

  - Godišnjih izvedbenih kurikula (za prve, druge, treće, šeste, sedme razrede), Nastavnog plana i

  programa po predmetima (za četvrte i osme razrede) prema tjednom i godišnjem broju i

  međupredmetnih tema

  - Programa izbornih nastavnih predmeta (Vjeronauk, Informatika i Francuski jezik).

 • 7

  Pri programiranju i planiranju rada za školsku godinu 2020./2021. uvijek moramo imati u vidu

  ishode obrazovanja i odgoja, a to su:

  - osigurati sustavan način učenja

  - poticati i kontinuirano unapređivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, duhovni razvoj

  učenika u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima

  - omogućiti učeniku uvjete unutar kojih može učiti i biti uspješan

  - osposobiti učenika za učenje

  - poučiti učenika vrijednostima dostojnih učenika.

  Odgojno-obrazovni rad s učenicima usmjeravat će se prema razvojno primjerenoj praksi,

  potrebama, zanimanjima i razvojnoj razini svakog pojedinog djeteta.

  Učenike treba osposobiti za življenje prema najsuvremenijim spoznajama svih područja

  suvremenoga svijeta, zahtjevima promjenjivog svijeta, vrijednostima znanja, pravima ljudi i djece,

  odgovornostima, građanskom moralu, sadržajima zdravog življenja, slobodi mišljenja te načelima

  postizanja različitosti i razumijevanja, stoga ćemo odgojno-obrazovnim programima osiguravati

  raznolikosti multikulturalnih iskustva, materijala i opreme, a odgojno-obrazovni rad u školi

  ostvarivat ćemo redovitom i izbornom nastavom, kao i dopunskim i dodatnim radom s učenicima te

  izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

  Redovita nastava obvezna je za sve učenike od prvog do osmog razreda.

  Izborna nastava odnosi se na učenike koji su se sami odlučili za određeni nastavni program (strani

  jezik, Vjeronauk, Informatika) i s redovitom nastavom čini odgojno-obrazovni standard.

  Dopunski rad organizira se za one učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom

  razinom uspjeha pa se privremeno za njega organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju

  znanja.

  Dodatni rad organizirat će se za darovite učenike.

  Izvannastavne aktivnosti učitelj će kreirati autonomno i uspješnim poticajem za angažiranje učenika

  za rad izvan redovite nastave. Sadržaji i područja ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti raznoliki

  su, što će se moći vidjeti unutar detaljnog planiranja i programiranja određenih aktivnosti.

  Ovogodišnji program rada posebnu će pažnju posvetiti izvanučioničkoj nastavi potičući učenike na

  učenje u neposrednoj okolici škole, kulturnim institucijama u gradu, na izletu, školskoj ekskurziji i

  sl.

  Nositelji su odgojno-obrazovne djelatnosti: ravnatelj, učitelji, razrednici, stručni suradnici i

  kompletno osoblje škole. Svi navedeni kreirali su plan i program rada, a sve koordinira ravnatelj.

 • 8

  Bitan čimbenik u odgojno-obrazovnome radu je i školska knjižnica. Ona je informacijsko, medijsko

  i komunikacijsko središte Škole. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i za demokratsko građanstvo

  sustavno bit će uveden u odgojno-obrazovni sustav. Da bi se sve ovo moglo postići, potrebno je svim

  djelatnicima Škole, a u prvom redu stručnim suradnicima i učiteljima, omogućiti stručno

  usavršavanje i primjenu istog te ćemo stoga u ovoj školskoj godini posebnu pozornost posvetiti

  stručnom usavršavanju učitelja.

  Temeljem čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj

  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 , 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18) Školski

  odbor na sjednici održanoj 05. listopada 2020.godine, a na prijedlog ravnateljice Škole, donosi

  Godišnji plan i program rada Škole za šk. 2020./2021. školsku godinu.

  I.

  Godišnji plan i program rada Škole temelji se na Odluci o donošenju nastavnog plana za osnovu školu, Školskom kurikulu, nacionalnom i predmetnom kurikulumu te međupredmetnim temama.

  II.

  Ovim se Godišnjim planom i programom rada Škole utvrđuje mjesto, vrijeme, način i izvršitelji

  poslova, a sadrži:

  - podatke o uvjetima rada

  - podatke o izvršiteljima poslova

  - godišnji kalendar rada

  - podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada

  - tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

  - planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika

  - planove rada Školskog odbora i stručnih tijela

  - plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

  - podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole.

  III.

  Planovi rada učitelja (globalni polugodišnji /godišnji plan, operativni mjesečni plan, godišnji

  izvedbeni kurikuli), raspored sati te Odluka o tjednom i godišnjem zaduženju učitelja i stručnih

  suradnika sastavni su dio ovog Godišnjeg plana i programa rada Škole.

 • 9

  Osnovni podatci o školi

  1. Uvjeti rada

  2. Podatci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima u 2019./2020. školskoj godini

  3. Organizacija rada

  4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

  5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

  6. Plana rada Školskog odbora i stručnih tijela

  7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

  8. Podatci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada

  9. Plan nabave i opremanja

  10. Prilozi

 • 10

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnovna škola Augusta Cesarca Adresa škole: Zagreb, II. Ferenčica 9a Županija: Grad Zagreb Telefonski broj: 01/2451-967,01/2451-968, 01/2451-969 Broj telefaksa: 01/2450-128 Internetska pošta: [email protected]

  [email protected] Internestska stranica škole: http://os-acesarca-zg.skole.hr Šifre škole: 21-114-039 Matični broj škole: 3219640 OIB: 44858403060 Upis u sudski registar (broj i datum): 02/3-12897/1-1963; 30.12. 1963. Škola je osnovama (broj i datum): 01-10990/1 – 1960.; 19. 05. 1960.

  Ravnateljica škole: Tina Kirin, prof. hrvatskog jezika i književnosti Zamjenik ravnatelja: Satničar: Jan Zamostni, profesor fizike i politehnike

  Broj učenika:

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 166 Broj učenika u predmetnoj nastavi: 135 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 33 Broj učenika u produženom boravku: 72 Ukupan broj razrednih odjela: 16 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 16 Broj razrednih odjela u razrednoj nastavi: 8 Broj razrednih odjela u predmetnoj nastavi:

  8

  Broj smjena: dvije Početak i završetak svake smjene: 8:00 – 12:35; 14:00 – 18:35 Broj radnika: 53 Broj učitelja predmetne nastave: 19 Broj učitelja razredne nastave: 13 Broj učitelja u produženom boravku: 4 Broj stručnih suradnika: 3 Broj učitelja vikendom u dvorani: 1 Broj ostalih radnika: 13 Broj nestručnih učitelja: - Broj pripravnika: 2 Broj mentora i savjetnika: - Broj voditelja ŽSV-a: -

  Broj računala u školi: 52

  Broj specijaliziranih učionica: 12

  Broj općih učionica: 6

  Broj sportskih dvorana: 1

  Broj sportskih igrališta: 1

  Školska knjižnica: 1

  Školska kuhinja: 1

  mailto:[email protected]://os-acesarca-zg.skole.hr/

 • 11

  1. Podatci o uvjetima rada 1. 1. Podatci o upisnom području

  Osnovna škola Augusta Cesarca obuhvaća područje Ferenščice, a upisno područje čine

  Andrilovečka, Andrilovečka 2, Andrilovečka 3, Andrilovečka 4, Brana Perice, Breška, Čavićeva,

  Čemernička, Dobrovoljčke oružane skupine „Ban Jelačić“, Donje Svetice od broja 99 do kraja i od

  broja 46 do kraja, Fernščica I., Ferenščica II., II. Ferenščica odvojak I., II. Ferenščica odvojak II., II.

  Ferenščica odvojak III., II. Ferenščica odvojak IV., II. Ferenščica odvojak V., II. Ferenščica odvojak

  VI., II. Ferenščica odvojak VII., Ferenščica III., Ferenščica IV., Ferenščica V., Ferenščica VI.,

  Ferenščica VII., Ferenščica VIII., Ferenščica IX., Ferenščica X., Ferenščica XI., Getaldićeva 8,

  Heinzelova od broja 80 do kraja i Heinzelova od 71 do kraja, Ivanićgradska od 73 do kraja i od broja

  54 do kraja, Ivekovićeva, Ježevska, Kopčevečka, Leprovička, Lovinčićeva, Ulica majstora Buvine,

  Puhovska, Šaškovečka, Ulica grada Gospića i Ulica grada Vukovara od broja 284 do kraja.

  Upisno je područje kompaktno te učenici dolaze u školu i odlaze iz škole pješice, osim onih učenika

  koji su se upisali prema želji roditelja, a pripadaju drugom upisnom području.

  Škola permanentno i sustavno poduzima niz edukativnih preventivnih akcija na području prometne

  kulture učenika.

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  Školska je zgrada izgrađena prije 59 godina te očuvana zbog stalne brige o objektu. Površina

  zatvorenog prostora iznosi 3. 752 m² što znači da prosječno po učeniku dolazi 11,8 m² prostora.

  Škola je koncipirana kao 7 običnih učionica, knjižnica, 11 specijalizirane učionice, sportska dvorana,

  školska kuhinja i blagovaonica.

  Školska je zgrada nedovoljno održavana na razini građevinskih i instalacijskih zahvata te je danas

  zahtijeva hitnu i temeljnu obnovu jer su problemi s vanjskom i unutarnjom stolarijom.

  Zgrada je sastavljena od nekoliko objekata gdje se na spojevima javlja diletacijama s velikim

  otvorima.

  Unutarnji su prostori redovito održavani, a učeničku su prostori specijalizirani za razrednu i

  predmetnu nastavu. Rad se odvija u kabinetima i specijaliziranim učionicama (fizika/kemija,

  matematika, biologija, povijest, geografija, engleski jezik) koji su adekvatno opremljeni i pružaju

  učiteljima mogućnost za kvalitetan i kreativan rad.

  Školska je knjižnica ustrojena kao hrvatska osnovnoškolska knjižnica, a raspolaže s 5.422 naslova

  (učenički fond knjiga – 3.735, učiteljski fond knjiga – 936 te referentna građa – 936). Školska je

  knjižnica opremljena računalom za stručnog suradnika knjižničara te računalima za učenike, DVD-

 • 12

  om (DVD i CD – 200 komada), videorekorderom, kao i videotekom od 100 kazeta. U školskoj su

  knjižnici katalogizirani stručno-pedagoški časopisi.

  Poseban je dio radionica za tehničku kulturu s kabinetom za pripremu učitelja.

  Izborna i redovita nastava Informatike izvodi se u specijaliziranoj učionici. Škola planira

  specijalizirane učionice, praktikume, kabinete, kao i druge prostore koje služe za edukaciju ,opremiti

  na još viši stupanj kako bi funkcionalnost prostora bila na praktičnom i pedagoškom nivou što bi

  pružalo mogućnost primjene uspješnih sustava učenja. Nastavni su prostori opremljeni nastavnim

  sredstvima te funkcionalno i estetski uređeni.

  Škola raspolaže funkcionalnim prostorima za sustavne izložbe koje se redovito održavaju.

 • 13

  Naziv prostora

  (klasična učionica,

  kabinet, knjižnica,

  dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja

  opremljenost

  Broj Veličina u

  Broj Veličina

  u m²

  Opća

  opremljenost

  Didaktička

  opremljenost

  RAZREDNA

  NASTAVA

  6 348 0 0 2

  1. razred 2 58 3 2

  2. razred 2 58 3 2

  3. razred – 4. razred 2 58 3 2

  PREDMETNA

  NASTAVA

  10 548,5 2 3o 3 2

  Hrvatski jezik 1 58 2 2

  Likovna kultura i

  Glazbena kultura

  1 58 3 3

  Vjeronauk 1 58 3 3

  Strani jezik – engleski 1 58 3 3

  Strani jezik – francuski 1 26 2 1

  Matematika 1 58 3 3

  Priroda i Biologija 1 64 1 15 2 3

  Kemija i Fizika 1 64 3 3

  Povijest i Geografija 1 58 3 3

  Tehnička kultura 1 79 1 15 3 1

  Informatika 1 57,5 3 3

  OSTALO 7 473

  Dvorana za TZK-u 1 231 1 15 3 3

  Produženi boravak 4 58 3 2

  Knjižnica 1 55 3 2

  Dvorana za priredbe 0 - 0 0

  Zbornica 1 50 3 3

  Uredi 4 79 3 3

  UKUPNO: 23 1 369,5 4 60

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51 do 70%.. 2, od 71 do 100%.. 3

 • 14

  1.3. Školski okoliš

  Površina vanjskog prostora iznosi 17.108 m². Školsku okolinu čine travnate površine, školski park, sportski tereni. Cjelokupni park i okoliš okružuje nova ograda. Škola više ne posjeduje traktor-kosilicu te je održavanje travnatog terena izuzetno teško. Održavanje navedenog prostora zahtijeva znatna novčana sredstva koja nisu u proračunu. Unutarnji i vanjski prostori škole, zahvaljujući zalaganju djelatnika, članova Učiteljskog vijeća, roditelja i učenika, zadržali su visoki stupanj funkcionalnog, higijenskog i estetskog standarda.

  Naziv površine

  Veličina u m²

  Ocjena stanja

  Sportsko igralište 2.974 zadovoljava Zelena površina 6. 338 zadovoljava Park – šuma 6. 696 zadovoljava Betonska površina: odmorište za učenike i prostor za igru

  1. 100 neophodno potrebna kompletna obnova

  UKUPNO: 17. 108

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  Nastavna sredstva i pomagala

  Stanje Standard

  Audiooprema:

  Kasetofoni - CD-player -

  Videooprema i fotooprema:

  Fotoaparat 0 Kamera 1 1 Videorekorderi - DVD 2 1

  Inoformatička oprema:

  Učeničko računalo 20 2

  Stolno računalo 22 2 Zborničko računalo 2 3 Prijenosno računalo 8 2 Uredsko računalo 3 3 Videoprojektori - LCD-projektor 5 2 prijenosno računalo (stručni suradnik)

  Ostala oprema:

  Fotokopirni stroj 1 1

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51 do 70%..2, od 71 do 100%..3

  Većina stolnih računala starija je od tri godina i trebalo bi ih zamijeniti novima. Učionica je bez LCD-projektora 4 učionica, a 20 učeničkih računala stara su 2,5 godina.

 • 15

  1.4.1. Knjižni fond Škole

  Knjižni fond

  Stanje Standard

  Lektirni naslov (I. – IV. razreda) 1 860 Lektirni naslov (V. – VIII. razreda) 2 626 Književna djela 3 960 Stručna literatura za učitelje 760 Ostalo 936

  UKUPNO: 6182

  1.5. Plan obnove i adaptacije

  Što se preuređuje ili obnavlja - POTREBE

  Veličina u m² Za koju namjenu

  Sanacija – izmjena stolarije - vrata 2 m² x 16 za učionice

  Prozori – izmjena (zbog potpune dotrajalosti u prizemlju i na prvom katu)

  8 m² x 40 za učionice

  Rebrenice na prozorima 8 m² x4 0 za učionice

  Prozori – nastavak izmejne dotrajalih, nastavak sanacije prvi kat i prizemlje

  8 m² x 50 hodnik

  Betonska površina odmorište za učenike i prostora za igru

  1.000 odmor učenika

  Sve su investicije zatražene od Gradskog ureda za obrazovanje.

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM

  ZADUŽENJIMA U 2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI

  2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

  2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

  2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

  2.2. Podatci o ostalim radnicima škole

 • 16

  2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Podatci zaštićeni sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka(EU) 2016/679

  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 • 17

  3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

  3.1. Organizacija smjena

  U školskoj godini 2020./2021. Škola radi sukladno Provedbenom planu Osnovne škole Augusta Cesarca

  prema modelu A za školsku godinu 2020./2021. na temelju dokumenata HZJZ-a Upute za sprječavanje i

  suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj

  godini 2020./2021. od 24. kolovoza 2020. i Ministarstva znanosti i obrazovanja Modeli i preporuke za rad u

  uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. od 29. kolovoza 2020.

  Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba na ulazu u školu tako i u unutarnjim

  prostorima ustanove.

  Raspored ulaska u školu:

  Ulazak u ustanovu organizirat će se na dva ulaza: glavni ulaz (ulaz prvi) i ulaz uz športsku dvoranu (drugi

  ulaz). Razrednice i razrednici ili učiteljice i učitelji, koji imaju prvi sat, čekaju učenike na određenom ulazu i

  prate učenike u matičnu učionicu. Prilikom ulaska u školu, učenici obvezno dezinficiraju ruke i potplate

  obuće, obuvaju školske papuče i ponovo dezinficiraju ruke prilikom ulaska u učionicu. Učenici ostavljaju

  papuče, torbe i pribor za nastavu u školskim ormarićima ili u učionicama.

  Razredna nastava – prijepodnevna smjena

  ulaz razredni odjel/odjeli vrijeme ulaska

  glavni ulaz

  1. a 8:00

  glavni ulaz

  1. b 8:15

  glavni ulaz 2. a 8:30

  glavni ulaz 2. b 8:45

  drugi ulaz 3. a 8:00

  drugi ulaz 3. b 8:15

  drugi ulaz 4. a 8:30

  drugi ulaz 4. b 8:45

 • 18

  Predmetna nastava – prijepodnevna smjena i poslijepodnevna smjena:

  ulaz razredni odjel/odjeli vrijeme ulaska prijepodne

  vrijeme ulaska poslijepodne

  glavni ulaz 5. a 7:30 13:30

  glavni ulaz 5. b 7:45 13:45

  drugi ulaz 7. a 7:30 13:30

  drugi ulaz 7. b 7:45 13:45

  Predmetna nastava – prijepodnevna smjena i poslijepodnevna smjena:

  ulaz razredni odjel/odjeli vrijeme ulaska prijepodne

  vrijeme ulaska poslijepodne

  glavni ulaz 6. a 7:30 13:30

  glavni ulaz 6. b 7:45 13:45

  drugi ulaz 8. a 7:30 13:30

  drugi ulaz 8. b 7:45 13:45

  Raspored izlaska iz škole nakon ručka/objeda ili programa produženog boravka prema rasporedu sati s

  razmakom od 15 minuta u pratnji učiteljice/učitelja.

  Organizacija prostora i rada s učenicima

  Razredni odjeli s obzirom na to da u različita vremena ulaze u ustanovu neće imati školske odmore u

  isto vrijeme.

  Za lijepog vremena preporučuje se nastava na otvorenom prostoru, kada god je moguće.

  Svaki razredni odjel boravi u jednoj odgovarajućoj učionici.

  Školske klupe razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od

  približno 1,5 metra) jedan iza drugoga, ali opet tako da sva djeca budu uključena u odgojno-obrazovni

  proces.

  U školi će biti organizirana školska kuhinja (mliječni obrok, ručak, užina) u matičnim učionicama uz

  pridržavanje preporuka na način da osoba (kuharica), koja donosi hranu, ostavi hranu na kolicima ispred

  ulaza u učionicu te učiteljica unosi hranu u prostoriju u kojoj borave djeca, a hrana mora biti unaprijed

  podijeljena u porcije.

 • 19

  Razredna nastava (prema rasporedu):

  razredni odjel vrijeme mliječnog obroka, ručka, užine

  mjesto prehrane

  1.a mliječni obrok: 8:55 ručak: 11:10 užina: 14:00

  matična učionica

  1. b mliječni obrok: 9:00 ručak: 11:30 užina:14:10

  matična učionica

  2. a mliječni obrok: 9:15 ručak: 11:45 užina: 14:15

  matična učionica

  2. b mliječni obrok: 9:30 ručak:12:00 užina:14:00

  matična učionica

  3. a mliječni obrok: 8:55 ručak:12:15 užina: 14:00

  matična učionica

  3. b mliječni obrok: 9:00 ručak: 11:30 užina: 14:10

  matična učionica

  4. a mliječni obrok: 9:15 ručak:12:25

  matična učionica

  4. b mliječni obrok: 9:30 ručak:12:35

  matična učionica

  Predmetna nastava:

  razredni odjel

  prijepodnevna smjena

  poslijepodnevna smjena

  mjesto prehrane

  5.a b mliječni obrok: 9:25

  ručak: 12:40

  mliječni obrok: 15:25

  ručak: 13:45

  matična učionica

  6. a, b mliječni obrok: 9:25

  ručak: 12:40

  mliječni obrok: 15:25

  ručak: 13:45

  matična učionica

  7. a, b mliječni obrok: 9:25

  ručak: 12:40

  mliječni obrok: 15:25

  ručak: 13:45

  matična učionica

  8. a, b mliječni obrok: 9:25

  ručak: 12:40

  mliječni obrok: 15:25

  ručak: 13:45

  matična učionica

  1. razredna nastava

  1. a, 3. a

  1. sat

  2. sat 3. sat 4. sat 5. sat 6. sat

  8:05 – 8:45 8:55 – 9:35 Doručak Odmor od 10 minuta

  9:45 – 10:25 Odmor od deset minuta

  10:30 – 11:10

  11:15 – 11:55 12:00 – 12:40

 • 20

  1. b, 3. b

  1. sat

  2. sat 3. sat 4. sat 5. sat 6. sat

  8:20 – 9:00 9:10 – 9:50 Doručak Odmor od deset minuta

  10:00 – 10:40 Odmor od deset minuta

  10:50 – 11:30

  11:35 – 12:15 12:20 – 13:00

  2. a, 4. a

  1. sat

  2. sat 3. sat 4. sat 5. sat 6. sat

  8:35 – 9:15 9:25 – 10:05 Doručak Odmor od deset minuta

  10:15– 10:55 Odmor od deset minuta

  11:00 – 11:40

  11:45 – 12:25 12:30 – 13:10

  2. b, 4. b

  1. sat

  2. sat 3. sat 4. sat 5. sat 6. sat

  8:50 – 9:30 9:40– 10:20 Doručak Odmor od deset minuta

  10:30– 11:10 Odmor od deset minuta

  11:15 – 11:55 12:00 – 12:40

  12:45 – 13:25

  2. predmetna nastava

  - prijepodnevna smjena

  1. sat

  2. sat 3. sat 4. sat 5. sat 6. sat

  8:00 – 8:40 8:45 – 9:25 Veliki odmor 10 minuta

  9:35 – 10:15 Veliki odmor 10 minuta

  10:25 – 11:05

  11:10 – 11:50 11:55 – 12:35

  - poslijepodnevna smjena

  1. sat

  2. sat 3. sat 4. sat 5. sat 6. sat

  14:00 – 14:40

  14:45 – 15:25 Veliki odmor 10 minuta

  15:35 – 16:15 Veliki odmor 10 minuta

  16:25 – 17:05

  17:10 – 17:50 17:55 – 18:35

  Raspored izlaska iz matičnih učionica odvijat će se prema rasporedu razrednih odjela. Učitelj koji je s

  učenicima prati učenike do planom predviđenog izlaza.

 • 21

  Dio učenika razredne nastave uključenih u produženi boravak dolazi od 7:00 do 7:15. zbog protokola ulaska

  u ustanovu te ostaje do 17:00.

  U školskoj godini 2020./2021. prema Odluci o ustroju razrednih odjela u programu produženog boravka

  odobren je program produženog boravka za treće razrede. Za 1. a i 1. b te 2. a i 2. b odobrena je kombinirana

  odgojno-obrazovna skupina, a za 3. a i 3.b cjelovite odgojno-obrazovne skupine. Broj učenika koji pohađaju

  program produženog boravka je 72 učenika. U odjelu PB-a rade četiri učitelja razredne nastave: razrednik i

  voditelj PB-a. Vrijeme u međusmjeni od 13:10 do 14:00 sati koristi se za rad skupina izvannastavnih

  aktivnosti, uzimanje objeda, kao i niz drugih aktivnosti određenih planom i programom rada. Raspored

  dežurstva učitelja sastavni je dio rasporeda sati. U svakoj smjeni dežurna su tri učitelja predmetne nastave te

  dva učitelja razredne nastave. Razredna nastava izrađuje svoj raspored. Rasporedi dežurstva učitelja nalaze

  se na vidnom mjestu u zbornici škole i portirnici škole. Fond sati točno je određen za svaki odjel – razred.

  Ove je školske godine evidentirano je 33 učenika s teškoćama u razvoju (učenika s rješenjem). Školu pohađa

  6 učenika koje prati osobni pomoćnik ili pomoćnik u nastavi (1 učenik 2.b razreda, 3 učenika 4.a razreda, 1

  učenik 4. b razreda, 1 učenik 5. a razreda).

  Vrijeme primanja roditelja objavljeno je na mrežnoj stranici Škole i na ulaznim vratima.

  učitelji

  dan primanja roditelja

  vrijeme

  primanja roditelja

  Veronika Cvetković (PB) srijeda 16:00 – 16:40

  Vlasta Feldin (PB) četvrtak 17:00 – 17:40

  Jelena Ivkov (PB) četvrtak 16:00 – 16:40

  Željka Šimunović (PB) utorak 16:40 – 17:20

  Ksenija Domančić Bajić – Likovna kultura srijeda (6. i 8. ujutro) četvrtak (6. i 8. poslijepodne)

  17:10 – 17:50 9:35 – 10:15

  Astrid Frouth - Matematika petak (6. i 8. ujutro) petak (6. i 8. poslijepodne)

  8:45 – 9:25 13:45 – 14:25

  Jurica Blažević ( zamjena za Katarinu Zajec) - Povijest petak (6. i 8. ujutro) petak (6. i 8. poslijepodne)

  8:45 – 9:25 16:15 – 17:05

  Anka Gavran – Vjeronauk RKT četvrtak (6. i 8. ujutro) srijeda (6. i 8. poslijepodne)

  17:10 – 17:50 11:10 – 11:50

  Anita Mazej – Engleski jezik ponedjeljak (6. i 8. ujutro) srijeda (6. i 8. poslijepodne)

  11:10 – 11:50 17:10 – 17:50

  Marina Krušlin Ajman – Vjeronauk RKT srijeda (6. i 8. ujutro) ponedjeljak (6. i 8. poslijepodne)

  9:35 – 10:15 9:35 – 10:15

  Mirjana Kovaček – Glazbena kultura srijeda (6. i 8. ujutro) utorak(6. i 8. poslijepodne)

  9:35 – 10:15 17:10 – 17:50

  Nera Grizelj – Hrvatski jezik ponedjeljak (6. i 8. ujutro) utorak(6. i 8. poslijepodne)

  10:25 – 11:05 16:25 – 17:05

  Jan Zamostni – Tehnička kultura i Informatika srijeda (6. i 8. ujutro) utorak (6. i 8. poslijepodne)

  10:30 – 11:10 17:10 – 17:50

  Dubravka Kota – Francuski jezik utorak (6. i 8. ujutro) i prema dogovoru

  13:20 – 14:00

  Elvira Petrović utorak 11:50 – 12:30

  Anka Prpić– 1.a utorak A i B tjedan 8:05 – 8:45 17:00 – 18:00

  Jasmina Bertić – 1.b utorak A i B tjedan 9:15 – 9:55

  Anita Đurđević – 2. a utorak A i B tjedan 10:15 – 10:55

  Krunoslava Jelavić – 2. b petak A i B tjedan 10:30 – 11:10

  Biljana Radanović – 3. a četvrtak A i B tjedan 9:45 – 10:25

 • 22

  Snježana Buljeta – 3.b četvrtak prvi četvrtak u mjesecu

  10:50 – 11:30 17:00 – 18:00

  Andrijana Premuž – 4. a utorak A i B tjedan prvi utorak u mjesecu

  11:00 – 11:40 17:00 – 18:00

  Mirjana Majdandžić – 4. b srijeda A i B tjedan 11:30 – 11:10

  Antonija Režić (Marijana Valentić) – 5. a srijeda (5. razred prijepodne) četvrtak (5. razred poslijepodne)

  10: 25 – 11:05 17:10 – 17:50

  Jasenka Veić srijeda (5. razred prijepodne) ponedjeljak (5. razred poslijepodne)

  9:35 – 10:15 17:55 – 18:35

  Anamarija Bakrač – 6. a utorak (6. razred prijepodne) četvrtak (6. razred poslijepodne)

  10:25 – 11:05 16:25 – 17:05

  Sanja Irić Šironja – 6.b četvrtak (6. razred prijepodne) srijeda (6. razred poslijepodne)

  10:25 – 11:05 16:25 – 17:05

  Jasenka Šeremet – 7. a srijeda (5. razred prijepodne) ponedjeljak (5. razred poslijepodne)

  11:30 – 12:15 18:20 – 19:05

  Goran Laslavić – 6.b četvrtak (7. razred prijepodne) ponedjeljak (7. razred poslijepodne)

  17:10 – 17 .50 11:10 – 11:50

  Josip Jurjević – 8. a utorak (8. razred prijepodne) četvrtak (8. razred poslijepodne)

  9:35 – 10:15 17:15 – 17:55

  Maja Vahovec Juran – 8.b utorak (8. razred prijepodne) četvrtak (8. razred poslijepodne)

  16: 25 – 17:05 9:35 – 10:15

  ORGANIZACIJA RADA PRODUŽENOG BORAVKA

  Razredni

  odjel Sadržaj Vrijeme Mjesto Učitelji

  1.a, b 2.a,b 3. a, b

  Dolazak i prijem učenika

  sukladno Provedbenom planu Osnovne škole Augusta Cesarca prema modelu A za školsku godinu 2020./2021.

  sukladno Provedbenom planu Osnovne

  predvorje, učionica

  Anka Pripić Jasmina Bertić Anita Đurđević Krunoslava Jelavić Biljana Radanović Snježana Buljeta

  1.a, b 2.a,b 3. a, b

  Redovna nastava matične učionice

  Anka Pripić Jasmina Bertić Anita Đurđević Krunoslava Jelavić Biljana Radanović Snježana Buljeta

  1.a, b 2.a,b 3. a, b

  Prehrana učenika – mliječni obrok

  matične učionice

  Anka Pripić Jasmina Bertić Anita Đurđević Krunoslava Jelavić Biljana Radanović Snježana Buljeta

  1.a, b 2.a,b

  Redovna nastava matične učionice

  1.a, b Prehrana učenika – ručak

  matične učionice Željka Šimunović

 • 23

  2.a, b Prehrana učenika – ručak

  škole Augusta Cesarca prema modelu A za školsku godinu 2020./2021.

  matične učionice Veronika Cvetković

  3. a Prehrana učenika – ručak

  matične učionice Vlasta Feldin

  3. b Prehrana učenika – ručak

  matične učionice Jelena Ivkov

  1. a, b Organizirano vrijeme Slobodno vrijeme

  sukladno Provedbenom planu Osnovne škole Augusta Cesarca prema modelu A za školsku godinu 2020./2021.

  školsko dvorište, igralište, park, travnjak, knjižnica škole

  Željka Šimunović

  2. a, b Organizirano vrijeme Slobodno vrijeme

  školsko dvorište, igralište, park, travnjak, knjižnica škole

  Veronika Cvetković

  3.a Organizirano vrijeme Slobodno vrijeme

  školsko dvorište, igralište, park, travnjak, knjižnica škole

  Vlasta Feldin

  3. b Organizirano vrijeme Slobodno vrijeme

  školsko dvorište, igralište, park, travnjak, knjižnica škole

  Jelena Ivkov

  1.a, b 2.a,b 3. a 3. b

  Organizirano učenje 14:00 – 14:45 matične učionice

  Željka Šimunović Veronika Cvetković Vlasta Feldin Jelena Ivkov

  1.a, b 2.a,b 3. a 3. b

  Prehrana učenika – užina

  14:45 – 14:50 matična učionica

  Željka Šimunović Veronika Cvetković Vlasta Feldin Jelena Ivkov

  1.a, b 2.a,b 3. a 3. b

  Organizirano učenje 14:50 – 15:35 matična učionica

  Željka Šimunović Veronika Cvetković Vlasta Feldin Jelena Ivkov

  1.a, b 2.a,b 3. a 3. b

  Organizirano vrijeme 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00

  matična učionica

  Željka Šimunović Veronika Cvetković Vlasta Feldin Jelena Ivkov

 • 24

  3.2 Godišnji kalendar rada

  1. Nastavna godina počinje 7. rujna 2020. godine, a završava 18. lipnja 2020. godine.

  Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

  Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine.

  2. U prvom polugodištu projektni nastavni dan biti će petak 18. prosinca 2020. – Otvoreni dan

  škole – Advent u Cesarcu.

  4. Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. godine do 18. lipnja 2021. godine.

  5. Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020.

  godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.

  5. Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja

  2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.

  Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine i završava 26. veljače 2021.

  godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.

  6. Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s

  tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

  7. Ljetni odmor počinje 21. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni,

  dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad.

  8. Podjela svjedodžbi na kraju nastavne godine bit će prilagođena upisu učenika osmih

  razreda, kao i organizaciji dopunskog nastavnog rada.

  BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE - NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  01.11. Svi sveti

  18. 11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

  25.12. Božić - blagdan Republike Hrvatske 26.12. Sveti Stjepan - blagdan Republike Hrvatske 01.01. Nova godina - praznik Republike Hrvatske

  06.01. Bogojavljanje – Sveta tri kralja

  4.04. Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg 5.04. Uskrsni ponedjeljak 01.05. Međunarodni praznik rada - praznik Republike Hrvatske

  30. 05. Dan državnosti – praznik Republike Hrvatske 3.06. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske 22.06. Dan antifašističke borbe - praznik Republike Hrvatske 05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - praznik Republike Hrvatske 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

 • 25

  Mjesec

  Broj dana Blagdani i neradni

  dani

  Dan škole, grada, općine, župe, školske priredbe

  radnih nastavnih

  I. polugodište od 7. rujna do 23. prosinca 2020.

  IX. 22 18 8 9. rujna – doček na otvorenom učenika prvih razreda

  X. 22 22 9 5. listopada Svjetski dan učitelja 16. listopada Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje – projektni nastavni dan

  XI. 20 18 10 1. studenog Svi sveti jesenski odmor za učenike: 2. i 3. studenog 18. studenog Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (17. studenog svečano obilježavanje u školi)

  XII.

  22

  17

  9

  6. prosinca Sveti Nikola 18. prosinca Otvoreni dan škole – Advent u Cesarcu 22. prosinca Božićna priredba

  UKUPNO I. POLUGODIŠTE

  86

  75

  36

  Prvi dio zimskoga odmora za

  učenike počinje 24. prosinca

  2020. godine i traje do 8.

  siječnja 2021. godine, s tim da

  nastava počinje 11. siječnja

  2021. godine.

  II. polugodište od 11. siječnja do 18. lipnja 2021.

  I. 19 15

  12

  II. 20 16 8 Drugi dio zimskoga odmora za

  učenike počinje 23. veljače

  2021. godine i završava 26.

  veljače 2021. godine, s tim da

  nastava počinje 1. ožujka 2021.

  godine.

  14. veljače Valentinovo 17. veljače Maskenbal

  III. 23 23 8 IV. 21 16 9 Proljetni odmor za učenike

  počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

  V. 21 21 10 tjedan u svibnju (od 25. – 27.) Dan škole – prema rasporedu KNAP-a

 • 26

  VI. 20 13 10 Upisi u prve razrede

  VII. 22 - 9 Ljetni odmor učenika od 21. lipnja 2021.

  VIII. 21 - 10

  UKUPNO II. POLUGODIŠTE

  167

  104

  76

  UKUPNO:

  253

  179

  112

  3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred

  en

  ika

  od

  jela

  dje

  vo

  jčic

  a

  po

  na

  vlj

  a

  primjere

  ni

  oblik

  školovan

  ja

  (učenici

  s

  rješenje

  m)

  Prehrana Putnik

  a

  U

  borav

  ku

  Ime i

  prezime

  razrednika

  ina

  ob

  jed

  3 d

  o 5

  km

  6 d

  o 1

  0 k

  m

  cje

  lod

  ne

  vn

  i

  pr

  od

  en

  i

  I. a 20 1 9 0 2 18 14 0 0 0 11 Anka Pripić

  I. b 22 1 9 0 1 17 13 0 0 0 11 Jasmina Bertić

  UKUPNO 42 2 18 0 3 35 27 0 0 0 22

  II. a 20 1 11 0 0 17 13 0 0 0 11 Anita Đurđević

  II. b 17 1 7 0 1 14 8 0 0 0 6 Krunoslava

  Jelavić

  UKUPNO 37 2 18 0 1 31 21 0 0 0 17

  III. a 25 1 14 0 1 22 21 0 0 0 18 Biljana

  Radanović

  III. b 24 1 14 0 0 21 18 0 0 0 15 Snježana

  Buljeta

  UKUPNO 49 2 28 0 1 43 39 0 0 0 33

  IV. a 19 1 8 0 4 13 6 0 0 0 0 Andrijana

  Premuž

  IV. b 19 1 9 0 3 13 6 0 0 0 0 Mirjana

  Majdandžić

  UKUPNO 38 2 17 0 7 26 12 0 0 0 0

 • 27

  UKUPNO

  I.–IV. 166 8 81 0 12 135 99 0 0 0 72

  V. a 17 1 8 0 2 7 5 0 0 0 0

  Antonija Režić

  (zamjena

  Marijana

  Valentić)

  V. b 19 1 10 0 2 8 5 0 0 0 0 Jasenka Veić

  UKUPNO 36 2 18 0 4 15 10 0 0 0 0

  VI. a 18 1 8 0 3 6 3 0 0 0 0 Anamarija

  Bakrač

  VI. b 17 1 7 0 2 13 5 0 0 0 0 Sanja Irić

  Šironja

  UKUPNO 35 2 15 0 5 19 8 0 0 0 0

  VII. a 14 1 5 0 3 5 4 0 0 0 0 Jasenka

  Šeremet

  VII. b 15 1 7 0 3 7 5 0 0 0 0 Goran Laslavić

  UKUPNO 29 2 12 0 6 12 9 0 0 0 0

  VIII. a 17 1 7 0 4 6 1 0 0 0 0 Josip Jurjević

  VIII. b 18 1 13 0 2 9 6 0 0 0 0 Maja Vahovec

  Juran

  UKUPNO 35 2 20 0 6 15 7 0 0 0 0

  UKUPNO

  V. - VIII. 135 8 65 0 21 61 34 0 0 0 0

  UKUPNO

  I. - VIII. 301 16 146 0 33 196 133 0 0 0 72

 • 28

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  U školi radi socijalni pedagog na puno radno vrijeme tako su svi ovi učenici uključeni u dodatni individualni rad na koji imaju pravo u skladu s rješenjem o

  određivanju primjerenog oblika odgoja i obrazovanja. Takav vid dodatne pomoći znatno doprinosi boljoj kvaliteti obrazovanja.

  Rješenjem određen

  oblik

  rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije 2 1 1 2 0 3 2 4 15

  Prilagođeni program 1 0 6 5 4 2 4 2 18

  Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 33

  3.3.2. Nastava u kući

  Ime i prezime učenika Nadnevak rođenja, mjesto

  Razred

 • 29

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Naziv predmeta

  I II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Planirano

  a b a b a b a b a b a b a b a b

  Hrvatski

  jezik 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 144 144 144 144 2.736

  Likovna

  kultura 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 576

  Glazbena kultura

  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 576

  Engleski

  jezik 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 108 108 108 108 108 108 1.440

  Francuski

  jezik 72 72 72 72 72 360

  Matematika 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 2.304

  Priroda 54 54 72 72 252

  Biologija 72 72 72 72 288

  Kemija 72 72 72 72 288

  Fizika 72 72 72 72 288

  P i D 72 72 72 72 72 72 108 108 648

  Povijest 72 72 72 72 72 72 72 72 576

 • 30

  Geografija 54 54 72 72 72 72 72 72 540

  Tehnička kultura

  36 36 36 36 36 36 36 36 288

  Informatika 72 72 72 72 288

  Tjelesna i zdravstvena kultura

  108 108 108 108 108 108 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 1.368

  Ukupno: 648 648 648 648 648 648 648 648 864 864 900 900 936 936 936 936 12.456

 • 31

  NASTAVNI PROGRAM

  Planiranje i programiranje rada temelji se na zakonskim propisima, godišnjim izvedbenim kurikulima te

  nastavnim planovima i programima te Odrednicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda,

  Školskog kurikula te kurikuluma nastavnih predmeta i međupredmetnih tema, uputama Ministarstva

  znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i uputama Gradskog ureda za obrazovanje.

  Ostvarivanje programskih sadržaja po razredima i razrednim odjelima prati se u propisanim dnevnicima i

  imenicima (pedagoška dokumentacija i evidencije). Ravnateljica na sjednicama Učiteljskom vijeću utvrđuje

  rokove kao i način pripremanja opisanih poslova. S ciljem razvijanja „škole po mjeri učenika“ izrađen je

  Hrvatski nacionalni obrazovni standard kao osnova za promjene u programiranju i načinu rada u osnovnom

  školstvu poštujući temeljno obilježje Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma, odnosno prelazak na

  kompetencijski sustav i učenička postignuća (ishode učenja) za razliku od (do)sadašnjega usmjerenoga na

  sadržaj.

  Kurikul osnovne škole:

  • Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj

  učenika.

  • Na taj način on postaje osobna iskaznica Škole i odraz je njene vlastite obrazovne filozofije.

  • U izradi školskog kurikuluma sudjelovali su svi učitelji, stručni suradnici, uprava Škole kao i roditelji i učenici s ciljem zadovoljenja specifičnih potreba učenika i sredine u kojoj se škola nalazi.

  Nastava će se organizirati u blok satovima u većini predmeta i na primjereniji način:

  ➢ povezivati nastavne sadržaje, suodnose među predmetima i integraciju rada

  ➢ razraditi tema prema kurikuluma nastavnih predmeta i međupredmetnih tema

  ➢ planirati projekte, terensku nastavu, korelaciju pronalaziti interdisciplinarne sadržaje

  ➢ organizirati izvanučioničku nastavu

  ➢ promijeniti načine i metode poučavanja – raznovrsni i aktivni oblici i metode rada

  ➢nastavu utemeljiti na procesu poučavanja umjesto isključivo na predavanju

  ➢ poučavanje usmjeriti prema učeniku, uvažavajući učenikove sposobnosti i naravne sklonosti

  ➢ uvoditi učenika u istraživački usmjerenu nastavu

  ➢ stjecati trajna i uporabljiva znanja

  ➢ osposobljavati za cjeloživotno učenje

  ➢ ujedno će se veća pažnja posvetiti jačanju odgojne uloge škole i jačanju suradnje škole i lokalne

  zajednice.

 • 32

  PROGRAM: Vikendom u sportske dvorane

  Projekt Vikendom u sportske dvorane započeo je s radom u OŠ Augusta Cesarca 8.11.2007. U projektu

  Vikendom u sportske dvorane sudjelovao je veliki broj učenika. U šk. god. 2019./2020. program je, što

  povremeno, što redovito pohađalo, 100 – 120 učenika. Od redovitih aktivnosti (nogomet, košarka, rukomet,

  stolni tenis, badminton i univerzalna sportska škola), učenici su u pojedinim sportovima postigli zapažene

  rezultate. Program Vikendom u sportske dvorane provodi se kako bi se velik broj učenika mogao baviti

  nekom sportskom aktivnošću, a naročito oni koji nisu obuhvaćeni selekcioniranjem u klubovima. Program

  ima za cilj stvaranje navike bavljenja nekom sportskom aktivnošću više puta tjedno kao zdravstveno, socijalno

  i psihološki usmjerenom aktivnošću radi podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog

  ponašanja. Ovaj oblik vježbanja odnosi se na nekontaktne sportove (stolni tenis, badminton i dr). Sportske su aktivnosti,

  u potpunosti besplatne za učenike, održavaju se vikendom – subotom i dva dana u tjednu u poslijepodnevnim

  satima, a njihovi sadržaji prilagođeni su interesima učenika te prostornim kapacitetima i slobodnim

  terminima u dvorani poštujući propisane epidemiološke mjere.

  Program se provodi tijekom cijele godine što uključuje i dio zimskih, proljetne i dio ljetnih praznika. Tijekom

  školskih praznika program će se organizirati pojedinačnim akcijama: organizacijom međuškolskih sportskih

  susreta pojedinih škola, odlascima na biciklističke, rolerske ili planinarske rute, posjetima sportskim

  muzejima, sportskim objektima, jednodnevnim izleti sa sportskim aktivnostima na području grada Zagreba.

  Program je modificiran u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i preporukama Hrvatskog zavoda

  za javno zdravstvo.

 • 33

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

  Vje

  ron

  au

  k

  Razred

  Broj učenika

  Broj skupina

  Izvršitelj programa planirano

  T G

  I. a, b 34 2 Anka Gavran 4 144

  II. a, b 29 2 Marina Krušlin Ajman (zamjena Ema Došenović)

  4 144

  III. a, b 36 2 Anka Gavran 4 144

  IV. a, b 28 2 Marina Krušlin Ajman (zamjena Ema Došenović)

  4 144

  UKUPNO OD I. DO IV.

  127

  8

  16

  576

  Vje

  ron

  au

  k

  V. a, b 27 2 Anka Gavran 4 144

  VI. a, b 24 2 Anka Gavran 4 144

  VII. a, b 23 2 Anka Gavran 4 144

  VIII. a, b 32 2 Marina Krušlin Ajman (zamjena Ema Došenović)

  4 144

  UKUPNO OD V. DO VIII.

  106

  8

  16

  576

  UKUPNO OD I. DO VIII.

  233 16

  32

  1152

  Islamski

  vjeronauk

  Broj učenika Broj skupina izvršitelj programa planirano sati

  T G

  UKUPNO

  OD I. DO VIII.

  13 1 Edina Bešić 2 72

 • 34

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika –

  Francuski jezik

  Fra

  ncu

  ski

  jezi

  k

  Razred Broj učenika broj skupina Izvršitelj programa planirano

  T G

  IV. 0 0 Dubravka Kota - -

  V. 4 1 Dubravka Kota 2 72

  VI. 5 1 Dubravka Kota 2 72

  VII. 7 1 Dubravka Kota 2 72

  VIII. 9 1 Dubravka Kota 2 72

  UKUPNO OD IV. DO VIII.

  25

  4

  8

  288

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Info

  rma

  tik

  a –

  ra

  zre

  dn

  a

  na

  sta

  va

  Razred Broj učenika

  broj skupina

  Izvršitelj programa

  planirano

  T G

  I. 35 2 Jan Zamostni 4 144

  II. 30 2 Elvira Petrović 4 144

  III. 37 2 Elvira Petrović 4 144

  IV. 26 2 Elvira Petrović 4 144

  UKUPNO

  OD VII.. DO VIII.

  128

  4

  16

  576

 • 35

  In

  form

  ati

  ka

  pre

  dm

  etn

  a n

  ast

  av

  a Razred Broj

  učenika broj skupina

  Izvršitelj programa

  planirano

  T G

  VII. 24 2 Anamarija Bakrač

  4 144

  VIII. 34 2 Anamarija Bakrač

  4 144

  UKUPNO

  OD VII.. DO VIII.

  58

  4

  8

  288

  4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta

  Škola nema izbornu nastavu iz ostalih predmeta.

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Skupina se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom

  razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

  Redni broj

  Nastavni predmet Razred/ skupina

  Broj učenika

  Planirani broj sati

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1. Hrvatski jezik Matematika

  I. a 4 1 36 Anka Prpić

  2. Hrvatski jezik Matematika

  I. b 6 1 36 Jasmina Bertić

  3. Hrvatski jezik Matematika

  II. a 7 1 36 Anita Đurđević

  4. Hrvatski jezik Matematika

  II. b 7 1 36 Krunoslava Jelavić

  5. Hrvatski jezik Matematika

  III. a 4 1 36 Biljana Radanović

  6. Hrvatski jezik Matematika

  III. b 1 1 36 Snježana Buljeta

  7. Hrvatski jezik Matematika

  IV. a 4 1 36 Andrijana Premuž

  8. Hrvatski jezik Matematika

  IV. b 4 1 36 Mirjana Majdandžić

  UKUPNO OD I. DO IV.

  37

  8

  288

  9. Hrvatski jezik V., VII. 21 1 36 Jasenka Šeremet

  10. Hrvatski jezik VI., VIII. 21 1 36 Nera Grizelj

  11. Matematika V., VII. 36 2 72 Astrid Frouth

  12. Matematika VI., VIII. 14 1 36 Antonija Režić

 • 36

  13. Engleski jezik VI. a, b 10 1 36 Anita Mazej

  14. Engleski jezik V. 3 1 36 Jasenka Veić

  15. Kemija VII., VIII. 9 1 36 Josip Jurjević

  16. Fizika VII., VIII 9 1 36 Josip Jurjević

  UKUPNO OD V. DO VIII.

  123

  9

  324

  UKUPNO OD I. DO VIII.

  160

  17

  612

  Programi su sastavni dio Školskog kurikula.

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Redni broj

  Nastavni predmet

  Razred/ skupina

  Broj učenika

  Planirani broj sati

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1. Matematika I. a 6 1 36 Anka Prpić

  2. Matematika I. b 9 1 36 Jasmina Bertić

  3. Matematika II. a 11 1 36 Anita Đurđević

  4. Matematika II. b 3 1 36 Krunoslava Jelavić

  5. Matematika III. a 8 1 36 Biljana Radanović

  6. Matematika III. b 8 1 36 Snježana Buljeta

  7. Matematika IV. a 2 1 36 Andrijana Premuž

  8. Matematika IV. b 5 1 36 Mirjana Majdandžić

  9. Hrvatski jezik VII. 5 1 36 Nera Grizelj

  10. Hrvatski jezik VI., VIII. 7 1 36 Jasenka Šeremet

  11. Matematika V., VII. 14 2 72 Astrid Frouth

  12. Matematika VI., VIII. 7 1 36 Antonija Režić

  13. Mladi fizičari VII., VIII. 10 1 36 Josip Jurjević

  14. Povijesna skupina VII., VIII. 8 2 72 Katrina zajec

  15. Mladi biolozi VIII. 3 2 72 Sanja Irić Šironja

  16. Mladi geografi V. – VIII. 9 2 72 Maja Vahovec Juran

  17. Vjeronaučna skupina

  V. – VIII. 10 2 72 Anka Gavran

  18. Informatika V. – VIII. 8 1 36 Anamarija Bakrač

  19. Mali Francuzi V. – VIII. 9 1 36 Dubravka Kota

  UKUPNO OD V. DO VIII.

  16

  576

  UKUPNO OD I. DO VIII.

  24

  864

  Programi su sastavni dio Školskog kurikula.

 • 37

  4.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvanastavnih aktivnosti

  Redni broj

  Nastavni predmet

  Razred/ skupina

  Broj učenika

  Planirani broj sati

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1. Likovna skupina I. a 10 1 36 Anka Prpić

  2. Domaćinstvo I. b 10 1 36 Jasmina Bertić

  3. Dramska skupina II. a 9 1 36 Anita Đurđević

  4. Mali volonteri II. b 9 1 36 Krunoslava Jelavić

  5. Folklorna skupina III. a 12 1 36 Biljana Radanović

  6. Likovna skupina III. b 6 1 36 Snježana Buljeta

  7. Mali glumci IV. a 10 1 36 Andrijana Premuž

  8. Mali kreativci IV. b 8 1 36 Mirjana Majdandžić

  9. Digitalni alati III., IV. 8 2 72 Elvira Petrović

  UKUPNO OD I. DO IV.

  8

  288

  9. Dramska skupina VI., VIII. 7 2 72 Nera Grizelj

  10. Biblijska skupina VII. 7 1 36 Marina Krušlin Ajman

  11. Mladi kemičari VII., VIII. 10 2 72 Josip Jurjević

  12. Čuvari baštine V. - VIII. 5 2 72 Katarina Zajec (Jurica Blažević)

  13. Robotika V. - VIII. 18 2 72 Anamarija Bakrač

  14. Digitalni alati V. - VIII. 8 2 72 Anamarija Bakrač

  15. Likovna skupina V. - VIII. 9 2 72 Ksenija Domančić Bajić

  16. Tamburaški orkestar IV. – VIII. 13 2 72 Mirjana Kovaček

  17. Zbor IV. – VIII. 23 2 72 Mirjana Kovaček

  18. Glazbena skupina V. – VIII. 15 1 36 Mirjana Kovaček

  19. Vjeronaučna skupina VII. 13 2 72 Anka Gavran

  20. Prometna skupina V. – VIII. 6 2 72 Jan Zamostni

  21. Mali šahisti V. – VIII. 8 2 72 Jan Zamostni

  22. Mladi knjižničari V. – VIII. 15 1 36 Lovorka Ivas

  23. Sportići V. – VI. 8 2 72 Goran Laslavić

  24. Sportići VII., VIII. 10 2 72 Goran Laslavić

  25. Prva pomoć VII. 11 2 72 Sanja Irić Šironja

  26. EKO skupina VI., VIII. 10 2 72 Astrid Frouth

  27. Domaćinstvo V. – VIII. 16 2 72 Maja Vahovec Juran

  28. Mali čuvari prirode VI. 15 1 36 Sanja Irić Šironja

  29. Učenička zadruga I. – VIII. 40 2 72 Sanja Irić Šironja

  UKUPNO OD V. DO VIII.

  36

  1296

  UKUPNO OD I. DO VIII.

  44

  1584

  Programi su sastavni dio Školskog kurikula.

 • 38

  4.3. Obuka plivanja

  Školske godine 2020./2021. planirana obuka plivanja za učenike drugih razreda i neplivače trećih i četvrtih

  slijedom Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova,

  osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio 24.

  kolovoza 2020. godine, do daljnjega se odgađa.

 • 39

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH

  RADNIKA

  5.1. Plan rada ravnatelja

  Poslovi i radni zadatci tijekom školske godine

  Sadržaj rada

  Predviđeno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predviđeno

  vrijeme u

  satima

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  225

  1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa Škole VI. – IX. 50

  1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI. – IX. 5

  1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI. – IX. 10

  1.4. Izrada Školskog kurikula VI. – IX. 35

  1.5. Koordinacija u izradi Razvojnog plana i programa škole VI. – IX. 10

  1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih

  vijeća

  VI. – IX. 35

  1.7. Izrada zaduženja učitelja VI. – VIII. 50

  1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

  planiranjima

  IX. – IV. 5

  1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX. – IV. 5

  1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX. – IV. 5

  1.11. Planiranje nabave opreme i namještaja IX. – IV. 10

  1.12. Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX. – IV. 5

  2. POLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

  340

  2.1. Organizacija rada Škole (broj razrednih odjela, broj

  smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne

  nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole)

  IX. – VIII. 70

  2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII. – IX. 15

  2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI. – IX. 20

  2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema

  planu NCVVO-a

  IX. – VI. 10

  2.5.Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX. – VI. 20

  2.6. Organizacija prehrane učenika IX. – VII. 20

  2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

  učenika

  IX. – VI. 10

  2.8. Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i

  ekskurzija

  IX. – VI. 30

  2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX. – VIII. 10

 • 40

  2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV. – VII. 10

  2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja blagdana i praznika IX. – VI. 30

  2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX. – VI. 35

  2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI. – VIII. 10

  2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V. – IX. 10

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I. – VI. 10

  2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I. – VIII. 30

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA

  ŠKOLE

  266

  3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX. – VI. 80

  3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

  XII. – VI. 20

  3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

  stručnim suradnicima i pripravnicima

  IX. – VI. 30

  3.4. Praćenje rada Školskog tima za kvalitetu i povjerenstava IX. – VI. 10

  3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX. – VIII. 46

  3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX. – VIII. 20

  3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX. – VI. 10

  3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX. – VIII. 40

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA

  ŠKOLE

  50

  4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih

  tijela IX. – VIII. 50

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM

  SURADNICIMA I RODITELJIMA

  110

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX. – VIII. 10

  5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX. – VIII. 10

  5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX. – VI. 10

  5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX. – VI. 10

  5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII. 10

  5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX. – VIII. 10

  5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX. – VIII.

  5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika IX. – VIII. 20

  6. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI I

  RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  315

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX. – VIII. 70

  6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX. – VIII. 20

 • 41

  6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX. – VIII. 20

  6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX. – VIII. 20

  6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora IX. – VIII. 20

  6.6. Poslovi zastupanja škole IX. – VIII. 20

  6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX. – VIII. 20

  6.8. Koordinacija u izradi financijskog plana škole VIII. – IX. 15

  6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX. – VIII. 25

  6.10 Organizacija i provedba inventure XII. 10

  6.11. Poslovi vezani uz e-Matice VI. 10

  6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI. 10

  6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII. i I. 20

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I

  INSTITUCIJAMA

  165

  7.1. Predstavljanje škole IX. – VIII. 10

  7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja IX. – VIII. 10

  7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX. – VIII. 10

  7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  IX. – VIII. 10

  7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

  7.6. Suradnja s ostalim agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX. – VIII. 5

  7.7. Suradnja s Uredom državne uprave

  7.8. Suradnja s osnivačem – Gradskim uredom za obrazovanje IX. – VIII. 30

  7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII. 5

  7.10. Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX. – VIII. 5

  7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX. – VIII. 5

  7.12. Suradnja s Obiteljskim centrom

  7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX. – VIII. 5

  7.14.Suradnja s Župnim uredom IX. – VIII. 10

  7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX. – VIII. 30

  7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX. – VIII. 10

  7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX. – VIII. 10

  7.18.Suradnja sa svim udrugama IX. – VIII. 10

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  140

  8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX. – VI. 10

  8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZZO-a,

  HUROŠ-a

  IX. – VI. 701

  8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX. – VI. 20

  8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX. – VI. 20

  8.5. Ostala stručna usavršavanja IX. – VI. 20

 • 42

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  173

  9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX. – VI. 49

  9.2.Suradnja u administraciji školske mrežne stranice IX. – VIII. 25

  9.3. Vođenje školske spomenice IX. – VIII. 25

  9.4. Ostali nepredvidivi poslovi IX. – VI. 39

  9.5. Poslovi podrške uporabi informacijske i komunikacijske

  tehnologije (administracija u MDM-sustavu) i podrške administraciji

  e-Matice

  I. – VII. 35

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA

  GODIŠNJE:

  1.784

  STRUKTURA I GODIŠNJI FOND SATI:

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  225

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 340

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

  266

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

  50

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I

  RODITELJIMA.

  110

  6. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  315

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

  165

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  140

  173

 • 43

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1.784 sati

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

  Poslovi i radni zadatci tijekom školske godine

  Sadržaj rada

  Predviđeno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predviđeno

  vrijeme u

  satima

  1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE

  ŠKOSLKOG PROGRAMA

  IX. , X., VI.

  VIII.

  132

  1.1. Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i

  okruženja – analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika,

  KREDA i SWOT analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni

  razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

  IX. , X., VI.

  VIII.

  17

  1.2. Organizacijski poslovi - planiranje 55

  1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada

  škole, školskog kurikuluma, statistički podaci, e- Matica , e-

  Dnevnik

  IX. , X., VI.

  VIII.

  30

  1.2.2. Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada

  pedagoga

  10

  1.2.3. Planiranje projekata i istraživanja 10

  1.2.4. Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-

  korelacijskom planiranju učitelja

  5

  1.3. Izvedbeno planiranje i programiranje 50

  1.3.1. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s

  učenicima s posebnim potrebama

  IX. , X., VI.

  VIII.

  20

  1.3.2. Planiranje praćenja napredovanja učenika 10

  1.3.3. Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima 5

  1.3.4. Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije 5

  1.3.5. Pripremanje individualnih programa za uvođenje

  pripravnika u samostalan rad

  5

  1.3.6. Planiranje i programiranje praćenja i unaprijeđivanja

  nastave

  5

  1.4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa IX. – VI. 10

  IX. – VI.

  10

 • 44

  1.4.1. Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj

  opremi, sredstvima i pomagalima

  2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U

  ODGOJNO – OBRAZOVNOM PROCESU

  IX. - VI. 1100

  2.1. Upis učenika i fromiranje razrednih odjela

  IV.,V.,VI.,

  VII., VIII., IX.

  50

  2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića

  5

  2.1.2. Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje

  aktivnostima u školi

  5

  2.1.3. Radni dogovor povjerenstva za upis 5

  2.1.4. Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje,

  pozivi)

  5

  2.1.5. Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu 25

  2.1.6. Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda 5

  2.2. Uvođenje novih programa i inovacija IX. - VIII. 3

  2.2.1. Sudjelovanje u izradi plana nabave nove opreme i

  pratećeg didaktičkog materijala. Praćenje inovacija u

  opremanju škola i informiranje stručnih tijela i aktiva.

  IX. - VIII.

  3

  2.3. Praćenje i izvođenje odgojno – obrazovnog rada

  533

  2.3.1. Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja

  učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima

  IX. – VI.

  30

  2.3.2. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa –

  posjet nastavi, razgovori i savjeti nakon uvida

  150

  2.3.2.1. Početnici, novi učitelji, volonteri 60

  2.3.2.2. Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika,

  rješavanje problema u razrednom odjelu

  90

  2.3.3. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa: 200

  2.3.3.1. Pedagoške radionice (priprema i realizacija) –

  realizacija Školskog preventivnog programa (obilježavanje

  Dana ružičastih majica, predavanje za roditelje na temu

  vršnjačkog nasilja, odgoj za volontiranje – predavanje za

  učenike, predavanje za učenike tehnika i strategija učenja,

  Učiti kako učiti – radionice za učenike, Razvoj pozitivne

  slike o sebi – radionice za učenike, Motivacija u učenju –

  predavanja za učenike, TEEN CAP – radionice za učenike

  sedmog razreda i predavanje za roditelje, Stavovi, navike i

  korištenje sredstava ovisnosti – provedba anketnog upitnika

  za učenika i prikaz rezultata učenicima i roditeljima

  2.3.4. Sudjelovanje u radu stručnih tijela: 40

  2.3.4.1. Rad u RV

  15

  2.3.4.2. Rad u UV 25

 • 45

  2.3.5. Rad u stručnim timovima – projektima: vanjsko

  vrednovanje - NCCVO, MAH-2, PIA, prema potrebama

  razrednih odjela

  IX. – VI.

  30

  2.3.6. Praćenje i analiza izostanaka učenika 23

  2.3.7. Praćenje uspjeha i napredovanje učenika 50

  2.3.8. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne,

  predmetne i razredne ispite

  10

  2.4. Rad s učenicima s posebnim potrebama

  Uočavanje, poticanje i praćenje darovitih učenika

  IX. - VI. 46

  2.4.1. Identifikacija učenika s posebnim potrebama

  IX. - VI.

  10

  2.4.2. Upis i rad s novopridošlim učenicima, učenici s

  drugog govornog područja

  10

  2.4.3. Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh 16

  2.5. Savjetodavni rad i suradnja

  IX. - VI.

  320

  2.5.1. Savjetodavni rad s učenicima 100

  2.5.1.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima,

  pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja

  90

  2.5.1.2. Vijeće učenika 10

  2.5.2. Savjetodavni rad s učiteljima 35

  2.5.3. Suradnja s ravnateljicom 35

  2.5.4. Savjetodavni rad sa stručnjacima: socijalni pedagozi,

  liječnici, socijalni radnici...

  50

  2.5.5. Savjetodavni rad s roditeljima 80

  2.5.5.1. Predavanja/ pedagoške radionice: u dogovoru s

  razrednicima i prema interesu

  34

  2.5.5.1.1. Vršnjačko nasilje

  2.5.5.1.2. Odgoj za volontiranje

  2.5.5.1.3. Tehnike i strategije učenja

  2.5.5.1.4. TEEN CAP

  2.5.5.1.5. Učiti kako učiti

  2.5.5.1.6. Idemo u srednju!- način i postupci e-upisa te

  potrebna dokumentacija

  2.5.5.1.7. Motivacija u učenju

  2.5.5.2. Otvoreni sat (četiri termina u svibnju) –

  individualno savjetovanje o profesionalnom usmjeravanju

  60

  2.5.5.3. Vijeće roditelja, kutak za roditelje, mrežne stranice

  škole

  10

  2.5.6. Suradnja s okruženjem 20

  2.6. Profesionalno usmjeravanje i informiranje

  učenika

  82

  2.6.1. Suradnja s učiteljima na poslovima PU

  IX. - VI.

  5

  2.6.2. Predavanja za učenike 6

 • 46

  2.6.2.1. Čimbenici koji utječu na izbor zanimanja, Idemo u

  srednju!

  V., VI.

  IX., X., V., VI.,

  VII., VII.

  2

  2.6.2.2. Elementi i kriteriji za upis, e-upisi 2

  2.6.2.3. Način i postupci e-upisa u srednju školu 2

  2.6.3. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 5

  2.6.4. Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka 10

  2.6.5. Suradnja sa stručnom službom zavoda za

  zapošljavanje, CISOK

  6

  2.6.6. Individualna savjetodavna pomoć 20

  2.6.7. Vođenje pedagoške dokumentacije o PU 10

  2.6.8. E-upisi u srednju (unos podataka i praćenje upisa) 20

  2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika 46

  2.7.1. Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite

  IX. - VI.

  10

  2.7.2. Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave,

  zimovanja i ljetovanja, Škole u prirodi, izvanučioničke

  nastave

  36

  2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i

  javne djelatnosti škole

  20

  3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA,

  STUDIJSKE ANALIZE

  185

  3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve

  IX. – VIII.

  70

  3.1.1. Periodične analize ostvarenih rezultata 25

  3.1.2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1.

  polugodišta

  25

  3.1.3. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju

  nastavne godine i školske godine

  35

  3.2. Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja

  IX. - VI.

  100

  3.2.1. Upis u srednju školu – longitudinalno istraživanje

  prema vrsti škole za učenike 8. razreda po završetku upisnih

  rokova)

  10

  3.2.2. Obrada i interpretacija rezultata istraživanja 30

  3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada 15

  3.2.4. Samovrednovanje rada stručnog suradnika 25

  3.2.5. Samovrednovanje rada Škole, Vanjsko vrednovanje -

  NCVVO

  20

  4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO –

  OBRAZOVNIH DJELATNIKA

  180

  4.1. Stručno usavršavanje pedagoga 80

  4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog

  usavršavanja

  IX. – VIII.

  5

  4.1.2. Praćenje i prorada stručne literature i periodike 10

  4.1.3. Stručno usavršavanje u školi – UV, aktivi - nazočnost 5

  4.1.4. ŽSV – stručnih suradnika- sudjelovanje 25

 • 47

  4.1.5. Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima 5

  4.1.6. Usavršavanje u organizaciji MZO, AZOO i ostalih

  institucija, Loomen

  20

  4.1.7. Usavršavanje u organizaciji drugih insti