godišnji plan i program rada osnovne Škole „vukomerec“ za

of 123 /123
Zagreb, rujan 2019. Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.školsku godinu 2019./2020.
1 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Sadraj
1.2 Unutrašnji školski prostor ........................................................................................................ 4
1.3 Plan adaptacije i dogradnje školskog prostora ........................................................................ 5
1.4 Plan ureenja školskog okoliša ................................................................................................ 6
1.5 Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................. 7
1.5.1 Knjini fond škole .................................................................................................................. 7
2 Zaposlenici škole u školskoj godini 2019./2020. ........................................................................... 8
2.1 Podatci o uiteljima .................................................................................................................. 8
2.2 Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima ............................................................................ 9
2.3 Podatci o administrativnom i tehnikom osoblju .................................................................... 9
3 ORGANIZACIJA RADA................................................................................................................... 11
3.2 Organizacija smjena ............................................................................................................... 12
3.2.2 Nastavni radni dan .............................................................................................................. 14
3.2.3 Prehrana uenika ................................................................................................................ 14
3.2.4 Produeni boravak .............................................................................................................. 14
4 GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ............................................................................ 17
4.1 Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razredima ............................................................ 17
4.2 Plan izvanuionike nastave ................................................................................................... 17
4.2.1 Nastava plivanja .................................................................................................................. 17
4.2.3 Terenska nastava ................................................................................................................ 17
4.2.5 Školska natjecanja .............................................................................................................. 18
4.2.6 Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje ........................................................................... 18
4.3 Rad s uenicima koji se školuju prema rješenju po lanku 4. Pravilnika za školovanje uenika s
teškoama u razvoju (NN 23/91) ........................................................................................... 29
4.4 Plan rada dopunske nastave .................................................................................................. 30
4.5 Plan rada dodatne nastave .................................................................................................... 31
4.6 Plan rada izvannastavnih aktivnosti ....................................................................................... 32
2 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
4.7 Ukljuenost uenika u izvanškolske aktivnosti ...................................................................... 33
5 PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE ........................................................... 34
6 PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE .................................................................. 38
7 SUDJELOVANJE U AKCIJAMA CRVENOG KRIA ........................................................................... 39
8 PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJENIKA ............................................................................................... 40
9 ZADUENJA UITELJA .................................................................................................................. 41
10 RADNO VRIJEME I ZADUENJA RAVNATELJA, STRUNIH SURADNIKA, ADMINISTRATIVNOG I
TEHNIKOG OSOBLJA .................................................................................................................. 43
11.1 Planovi strunog usavršavanja uitelja u školi ....................................................................... 44
11.2 Plan rada Uiteljskog vijea .................................................................................................... 57
11.3 Plan rada Razrednog vijea .................................................................................................... 58
11.4 Plan rada razrednika .............................................................................................................. 59
11.5 Plan rada Vijea roditelja ....................................................................................................... 60
11.6 Plan rada Vijea uenika ........................................................................................................ 60
11.7 Plan rada Školskog odbora ..................................................................................................... 61
11.8 Plan i program rada ravnatelja ............................................................................................... 62
11.9 Plan i program rada strunog suradnika pedagoga ............................................................... 64
11.10 Plan i program rada strunog suradnika u nastavi defektologa – logopeda ......................... 66
11.11 Plan i program rada strunog suradnika psihologa................................................................ 73
11.12 Plan i program rada strunog suradnika knjiniara .............................................................. 75
11.13 Plan i program rada Tajnika škole .......................................................................................... 79
11.14 Plan i program rada raunovodstva ....................................................................................... 81
12 PLAN INVESTICIONOG I REDOVNOG ODRAVANJA .................................................................... 82
13 ODGOJNO DJELOVANJE ŠKOLE .................................................................................................... 83
13.1 Nastavni program zdravstvenog odgoja u okviru sata razrednika ......................................... 83
13.2 Graanski odgoj i obrazovanje ............................................................................................... 91
14 PROGRAM MJERA AKTIVNOSTI ZA POVEANJE SIGURNOSTI I SMANJENJE NASILJA MEU DJECOM
U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. .................................................................................. 92
14.1 Plan rada eko – škole ............................................................................................................. 92
14.2 Program rada uenike zadruge „IR“ ................................................................................... 95
14.3 Programi rada s uenicima ................................................................................................... 101
Projekt GAMES Erasmus plus ......................................................................................... 121
14.4 Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ................................. 121
3 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI
Naziv škole: OŠ VUKOMEREC
upanija: GRAD ZAGREB
Telefonski broj: 2370-222
Broj telefaksa: 2370-261
Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: www.os-vukomerec-zg.skole.hr
Šifra škole: 21-114-047
OIB: 71087160585
Upis u sudski registar (broj i datum): Broj upisa 1, 26.06.1974.
Škola vjebaonica za: studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Ravnatelj škole: ZDRAVKO DOMINIK
Voditelj smjene: MILE JUKI
Broj uenika s teškoama u razvoju: 38
Broj uenika u produenom boravku: 95
Broj uenika putnika: -
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 30
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: -
Broj razrednih odjela RN-a: 15
Broj razrednih odjela PN-a: 15
Broj smjena: 2
Broj radnika: 68
Broj uitelja u produenom boravku: 4
Broj strunih suradnika: 4
Broj ostalih radnika: 16
Broj voditelja SV-a: -
Broj specijaliziranih uionica: 11
Broj opih uionica: 8
Broj športskih dvorana: 1
Broj športskih igrališta: 4
Školska knjinica: 1
Školska kuhinja: 1
4 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
1. UVJETI RADA
1.1 Podatci o školskom podruju
Naselja Vukomerec i Trnava dijelovi su školskog podruja Osnovne škole “Vukomerec”. Od 1999./2000.
školske godine odlukom o mrei osnovnih škola uenici s mjestom prebivanja u naselju Borongaj Lugovi,
nastavu bi trebali pohaati u Osnovnoj školi Petra Preradovia, odnosno Osnovnoj školi Dobriše Cesaria.
Unato postojanja navedene odluke, na zahtjev roditelja uenici spomenutih naselja polaznici su ove
škole.
Prigradska podruja u kojima škola djeluje su urbanizirana, a prometna i kulturna povezanost sa središtem
je nedostatna.
Zamjetna je migracija stanovnika, jer su mnogi od njih s nedefiniranim podstanarskim statusom i bez
stalnog zaposlenja.
itelja dodatno su psiho-socio-pedagoško optereenje u realizaciji odgojno-obrazovnih planova i
programa rada.
1.2 Unutrašnji školski prostor
ivot i rad škole organiziran je u vlastitom objektu površine 3262,84 m2, koji svojom veliinom,
funkcionalnošu i opremljenošu u stanovitoj mjeri ne zadovoljava potrebe uenika, zbog velikog broja
razrednih odjela. Sve su evidentniji tragovi zuba vremena, posebno na samoj zgradi škole. Krovne
površine, su zamijenjene elinim limom, kao i gromobranske instalacije te odvodnja oborinskih voda,
ime je riješen problem prokišnjavanja. Proteklih godina obnovili smo dio stolarije, no veina drvenarije i
dalje su truli (vrata i prozori ) do te mjere da je na mnogim mjestima onemogueno otvaranje i zatvaranje
prozora zbog opasnosti od ispadanja stakala.
Podne površine (parketi, keramike ploice, vinas ploe) su u lošem stanju, tako da ih treba stalno
obnavljati. Škola navedenu situaciju sanira skromnim vlastitim sredstvima i radom, a što je zasigurno
nedostatno za zahvate generalnog karaktera i dovoenja objekta u prihvatljivo stanje.
Prošle godine zamijenjene su podne obloge na glavnom stepeništu škole, kao i parketi u osam uionica
razredne nastave.
5 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Prikaz unutarnjeg školskog prostora i njegove namjene u 2016./17. školskoj godini, te stanje ope
opremljenosti:
Naziv prostora Broj Veliina (m2) Namjena Šifra stanja (1-3)
spec. uionica 8 439,36 razredna nastava 3 kabinet 1 16,45 razredna nastava 2 spec. uionica 2 107,49 hrvatski jezik 2 kabinet 1 16,70 hrvatski jezik 2 spec. uionica 1 73,02 LK - GK 1 kabinet 2 24,12 LK - GK 2 spec. uionica 1 54,00 hrvatski jezik 2 kabinet 1 16,70 hrvatski jezik 2 spec. uionica 2 106,56 matematika 2 kabinet 1 20,00 matematika 2 spec. uionica 1 69,00 KE - BI 3 kabinet 2 26,52 KE – BI 2 spec. uionica
1 54,92 povijest –
2
spec. uionica 1 43,70 vjeronauk 3 spec. uionica 1 71,54 TK 3 kabinet 1 17,23 TK 2 dvorana 1 265,00 TZK 2 spremište 1 20,00 TZK 2 svlaionice 2 68,52 TZK 2 praktikum 1 21,20 informatika 3 knjinica 1 85,00 3 kabinet 1 20,00 logoped 3 prostor za više namjena
1 94,16
2
hodnici - stubišta 779,16 2 sanitarni vorovi 12 99,03 2 ostali prostor 580,04 2
ukupno 3206,12
Šifra stanja opremljenosti do 50% - 1, od 51 - 70% - 2,od 71-100% - 3.
1.3 Plan adaptacije i dogradnje školskog prostora
Plan adaptacije i dogradnje školskog prostora zbog nedostatka financijskih sredstava djelomino se
realizira. U skladu sa mogunostima u planu je izmjena i dijela dotrajale stolarije, a nastavit e se sanacija
podnih površina kao i ureenje sanitarnih vorova te bojanje zidova i stropova školskog prostora. U planu
je i plinofikacija kotlovnice u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje.
6 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
1.4 Plan ureenja školskog okoliša
Površina Veliina (m2) Stanje
3. Pješaki prilazi 2029 Djelomino zadovoljava
4. Šuma i ostale vanjske površine
6660
Površina školskog okoliša iznosi 11300 m2, od ega je vei dio zelenih površina prikladno ureen i kao
takav e se odravati. Sportska igrališta su polivalentna, sa obnovljenim inventarom , i ogradom što
omoguava kvalitetniju realizaciju planova sportskih natjecanja i rekreativnih aktivnosti. U suradnji s
Podrunim uredom gradske etvrti Pešenice – itnjak realizirana je izgradnja školske ograde prema
Brsekoj, Izolskoj ulici i Motovunskoj ulici. Unutarnji atrij izmeu dijelova zgrade pretvoren je u ruinjak
u akciji s uenicima. Okoliš i pješaki prilazi djelomino zadovoljavaju, a dalje ureenje i kultiviranje
prostora oteano je zbog estog uništavanja bilo sadnog materijala, bilo ostalih naprava i opreme nunih
u okruenju odgojno –obrazovnih ustanova.
Unutar dvorišta postavljena je javna rasvjeta i oko školskih igrališta obnovljena je tribina za gledatelje.
Dio školskog dvorišta pored zgrade škole uredio se u uionicu na otvorenom za potrebe izvanuionike
nastave natkrivenu sjenicom. U prošloj školskoj godini izraena je atletska staza, a poetkom ove godine
postavljeno je 5 multifunkcionalnih sprava za vjebanje na antistresnoj podlozi.
Šumske dijelove na sjeveroistonoj i zapadnoj strani planiramo kroz vee akcije uenika i zaposlenika škole
te uz strunu i materijalnu potporu Gradskog ureda ureivati tijekom godine, a svakodnevni nadzor i skrb
vodit e ekološka grupa.
7 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
1.5 Nastavna sredstva i pomagala
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
Mikrofon (ini) 4 2
Mikrofon (beini) 4 2
Globus 1 2
Oznaka stanja opremljenosti do 50% - 1, od 51 - 70% - 2,od 71-100% - 3.
1.5.1 Knjini fond škole
KNJINI FOND STANJE STANDARD
Knjievna djela 300 1
Ostalo 3950 2
UKUPNO 6000 2
8 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
2 Zaposlenici škole u školskoj godini 2019./2020.
2.1 Podatci o uiteljima
3. Mirjana Alijagi uitelj razredne nastave
VSS 1.c
5. Ksenija Karlovi uitelj razredne nastave u produenom boravku
VSS 1.b
VSS 2. a
VŠS 2.b
VSS 2.d
VSS 1. razredi
VSS 3.c
20. Mile Juki vjerouitelj VSS 1.,3., 5. r.
21. Stipan Jelica vjerouitelj VSS 2.,3., 4. r.
22. Zdravko Mikac vjerouitelj VSS 6., 7., 8. r.
23. Marija Petrovi uitelj hrvatskog jezika VSS 5., 7. r
24. Kristina uti uitelj hrvatskog jezika VSS 6 . i 8. r.
25. Lidija Zagotta uitelj hrvatskog jezika VSS 5., 7., 8. r.
26. Ivana Klindi uitelj hrvatskog jezika VSS 5., 6. r
27. Sanja Trajkovski Boji uitelj engleskog jezika VSS 1., 4. i 8..r.
28. Ivana Vojni uitelj engleskog jezika VSS 2., 3. i 8. r
29. Natalija Kurjakovi uitelj engleskog jezika VSS 5., 7. r.
30. Danijela Tua uitelj engleskog jezika VSS 6., 8. r.
31. Milena Martinovi uitelj njemakog jezika VSS 1., 4.-8.raz.
32. Goran Kijuk uitelj povijesti i geografije VSS P,G = 5. i 7. r.
33. Snjeana Latini uitelj povijesti VSS 5.,6., 8. r.
34. Ivana Pavlinuši Kurspahi uitelj geografije VSS 6., 8. r
35. Valentina ukuši uitelj prirode i biologije VSS 5.r.,7.r.,8.r.
36. Vesna Vukojevi uitelj biologije i kemije VSS P.=6.r; K.=7.r, 8.r.
37. Maja Tkalevi uitelj matematike VSS 5.r,7.r.,8.r.
9 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
38. Martina Stipevi uitelj matematike VSS 6.c, 8.r
39. Nataša Ostoji uitelj matematike VSS 5. i 7. r
40. Iva Novosel uitelj matematike VSS 5.r
41.
Ana Mazalin Rogi uitelj fizike VSS 7. r , 8. r.
42. Hrvoje Munjak uitelj tehnike kulture i informatike
VSS 5. - 8.
44. Tatjana Haber uitelj likovne kulture VSS 5. - 8.
45. Jadranka Barievi uitelj TZK VSS 5., 6., 7. r.
46. Davor Gagro uitelj TZK VSS 8.r.
47. Lana Zlatar Pravica uitelj glazbene kulture VSS 4.-8.r.
2.2 Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima
RED. BROJ IME I PREZIME STRUKA SPREMA RADNO MJESTO
1. Zdravko Dominik dipl. geograf VSS ravnatelj
2. Marin Koki dipl pedagog VSS pedagog
3. Marija Pavii prof. defektologije
VSS logoped
VSS knjiniar
RED. BROJ IME I PREZIME STRUKA SPREMA RADNO MJESTO
1. Tihana Jurec specijalistica javne uprave
VSS tajnik škole
4. Mato Horvat monter centralnog grijanja SSS domar
5. Ivanka Vrban kuharica KV kuharica
6. Dragana Baoti kuharica SSS kuharica
7. Ruica Mari kuharica SSS kuharica
8. Ljubica Radi Tunji SSS spremaica
9. Jadranka Labazan grafiki tehniar SSS spremaica
10. Marija Ercegovac NKV spremaica
11. Andrijana Lušeti NKV spremaica
12. Smiljka Petrina NKV spremaica
10 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Ravnatelj 1
Osobni asistenti 4
UKUPNO 68
11 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
3 ORGANIZACIJA RADA
R az
re d
U e
n ik
1.b 25 1 10 1 25 25 25
Ljiljana Vugrinec
UKUPNO 82 4 37 2 52 52 52
2.a 22 1 12
2.c 26 1 15 19 19 19 Brankica Ivani Zorii
UKUPNO 70 3 40 1 19 19 19
3.a 24 1 8 4 Roberta Šoki
3.b 25 1 11 2 Marija Vidakovi
3.c 24 1 10 1 24 24 24
Jasenka Goldner
4.a 21 1 6 1
Dijana Toman
4.c 21 1 19 Snjeana Golubi
4.d 19 1 8 2 Daniela Kovaek
UKUPNO 81 4 41 5
UKUPNO 1. – 4.
5.a 23 1 12 2 Mile Juki
5.b 18 1 14 1 Marija Petrovi
5.c 22 1 8 1 Valentina ukuši
5.d 20 1 10 1 Ivana Klindi
UKUPNO 83 4 44 5
6.a 17 1 12 2 Kristina uti
6.b 23 1 9 2
Ivana Pavlinuši Kurspahi
6.d 21 1 3 Vesna Vukojevi
UKUPNO 79 4 32 9
7.a 21 1 10 3 Lidija Zagotta
7.b 21 1 6 Nataša Ostoji
7.c 19 1 13 2 Goran Kijuk
UKUPNO 61 3 29 5
8.a 21 1 12 4 Ivana Vojni
8.b 21 1 14 1 Tatjana Haber
8.c 19 1 8 1 Sanja Trajkovski Boji
8.d 16 1 8 2 Snjeana Latini
UKUPNO 77 4 42 8
12 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
UKUPNO 5. – 8.
1. i 3. PRIJE PODNE
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ETVRTAK PETAK
Brankica Ivani Zorii
Jasenka Goldner, Sanja Trajkovski
Roberta Šoki Ivana Vojni Ana Mutapi Ivana Vojni Ksenija Karlovi
Ivanka Kneevi Mateja Drobec Marija Vidakovi Lina urek Marija Vidakovi
2. i 4. PRIJE PODNE
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ETVRTAK PETAK
Mirjana Alijagi Daniela Zemlji
Snjeana Golubi Rajka Varga Anja Šutalo Jasenka Goldner Stipan Jelica
2. i 4. POSLIJE PODNE
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ETVRTAK PETAK
Daniela Kovaek Daniela Zemlji
Snjeana Golubi Rajka Varga Lina urek Lina urek Stipan Jelica
5 i 7. PRIJE PODNE
Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak
prizemlje Milena
prizemlje Jadranka Barievi
1. kat Nataša Ostoji Lana Zlatar
Pravica Valentina ukuši
Vesna Vukojevi
Natalija Kurjakovi
13 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
6 i 8. POSLIJE PODNE
Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak
prizemlje Zdravko Mikac Maja Tkalevi,
Davor Gagro Dijana Toman Kristina uti
Martina Stipevi
Tatjana Haber Maja Tkalevi Snjeana Latini
Zdravko Mikac
Hrvoje Munjak
Martina Stipevi
Danijela Tua
prizemlje Ana Mazalin
Rogi Danijela Kovaek
1. kat Lana Zlatar
Vukojevi
prizemlje Milena
Martinovi Ivana Klindi, Amalija Kijuk
Valentina ukuši
Natalija Kurjakovi
Tatjana Haber
14 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
3.2.2 Nastavni radni dan
Nastavni rad u školskoj godini 2019./20. odvijat e se u 2 smjene.
U prvoj smjeni 17 je odjela – 9 odjela RN - 1.abcd, 2.c, 3.abcd
8 odjela PN - 5. abcd, 7.abc i 4.b
U drugoj smjeni 13 je odjela – 5 odjela RN - 2.ab, 4.acd
8 odjela PN - 6.abcd, 8.abcd
Smjene se tjedno izmjenjuju.
Nastava u jutarnjoj smjeni zapoinje u 8,00 sati i traje do 13,05 sati.
Nastava u popodnevnoj smjeni zapoinje u 14,00 sati i traje do 19,05 sati.
Odgojno – obrazovni rad za sve uenike 1.-8.razreda odvijat e se u petodnevnom radnom tjednu.
Deurstvo u vratarnici vrši tehniko osoblje škole.
Deurne uitelje odreuje satniar i vrijeme njihovog deurstva unosi u raspored sati. Svaki dan deuraju
3 uitelja u smjeni za predmetnu nastavu i dvoje uitelja za razrednu nastavu.
3.2.3 Prehrana uenika
Prehrana uenika u organizaciji škole pripremat e se za oko 550 uenika s jednim obrokom dnevno i 95
rukova i uina za uenike u produenom boravku.
3.2.4 Produeni boravak
U školi je organiziran produeni boravak za uenike 1.bcd, 2.c i 3.c razreda od 12.00 – 17.00 sati.
15 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
3.3 Godišnji kalendar škole za šk. god. 2019./2020.
1. polugodište
2. polugodište
206 176 1648 98
Kalendar rada škole
Zimski odmor uenika traje od 23.12.2019. do 10.01.2020.
II. polugodište traje od 13.01.2020. do 17.06.2020.
Proljetni odmor uenika traje od 10.04.2020. do 27.04.2020.
Ljetni odmor uenika poinje 18.06.2020.
Oujak 2020.- upanijsko natjecanje iz geografije- nenastavni dan
29.05.2020. Dan škole- nenastavni dan
16 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Blagdani
01.11.2019. Svi sveti
01.01.2020. Nova godina
15.08.2020. Velika Gospa
17 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
4 GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA
4.1 Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razredima
RBR. PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO
1. HRVATSKI JEZIK
2. LIKOVNA KULTURA
3. GLAZBENA KULTURA
4. ENGLESKI JEZIK
280 210 280 280 420 420 315 420 2625
5. MATEMATIKA 560 420 560 560 560 560 420 560 4200
6. PRIRODA - - - - 210 280 - - 490
7. PRIRODA I DRUŠTVO
11. POVIJEST - - - - 280 280 210 280 1050
12. GEOGRAFIJA - - - - 210 280 210 280 980
13. INFORMATIKA - - - - 280 210 - - 560
14. TEHNIKA KULTURA
- - - - 140 140 105 140 525
15. TZK 420 315 420 280 280 280 210 280 2480
16 NJEMAKI JEZIK
4.2.1 Nastava plivanja
Nastava plivanja planira se za 2. razrede i neplivae u 3. razredima
Program se izvodi na bazenu OŠ Marija Juri Zagorka, po rasporedu koji u suradnji sa školom utvrdi voditelj
bazena. Koordinator u školi je struni suradnik – pedagog.
4.2.2 Škola u prirodi
Škola e realizirati program “Škole u prirodi“ za 4. razrede (4.ab 23.-27.09.2019. I 4.cd 21.-25.10.2019.) u
Novom Vinodolskom.
Terenska nastava realizirat e se prema Pravilniku o izvoenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-
obrazovnih aktivnosti izvan škole. Škola planira najmanje jednu terensku nastavu po razrednom odjelu, a
izvodit e se prema planovima i programima razrednika i predmetnih uitelja.
18 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
4.2.4 Posjete i obilasci
Planiraju se posjete muzejima, kazališnim i filmskim predstavama u gradu Zagrebu koje programom
odgovaraju nastavnim temama planiranim u planu rada uenika i razrednika.
4.2.5 Školska natjecanja
Za sve oblike natjecanja koja se odravaju izvan škole, voditelji su duni prethodno ishoditi suglasnost
roditelja koja potvruje da su suglasni s odlaskom uenika na natjecanje.
Škola organizira upanijsko natjecanje iz geografije prema vremeniku natjecanja Gradskog ureda za
obrazovanje, i to je nenastavni dan.
4.2.6 Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje
Vanjsko vrjednovanje u školskoj godini 2019./20. provest e se prema planu NCVVO-a.
Školski tim za kvalitetu na temelju rezultata provedbe vanjskog vrjednovanja u školskoj godini 2006./2007.
u 4. i 8. razredima, te rezultatima analize upitnika uenika, uitelja i roditelja donio je školski razvojni plan,
a isti se nastavlja realizirati u školskoj godini 2019./2020.
19 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
Ivanka Kneevi, Ljiljana Vugrinec, Mirjana Alijagi, Anja Šutalo, PB: Ksenija Karlovi, Mateja Drobec
etiri (1.a, 1.b, 1.c, 1.d) 22
Ciljevi i namjena aktivnosti/programa i/ili projekta
Terenska nastava- Grad mladih Kazališna predstava Sudjelovanje na projektu KAZALIŠNA KLUPA Nikolinje Kazališna predstava Kazališna predstava Projektni dan- Maksimir Terenska nastava – Viki grill
Nain realizacije
Poludnevni organizirani odlazak u prirodu u pratnji uiteljica , odlazak u kazalište organiziranim prijevozom u pratnji uiteljica, organizirani odlazak u kino bez prijevoza u pratnji uiteljica, organizirani odlazak bez prijevoza u upnu crkvu muke Isusove u pratnji uiteljica, cjelodnevni organizirani odlazak u prirodu prema ponudi odabrane turistike agencije autobusom u pratnji uiteljica.
Vremenik
Troškovnik
Grad mladih 50,00 kuna Kino projekcije ( 40,00-50,00 kuna) Kazališne predstave (80,00-100,00k kuna)
20 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
Likovni radovi, pisane vjebe, razgovorne igre
21 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
3 35
Ciljevi i namjena aktivnosti/programa i/ili projekta
1.Terenska nastava Ozalj – seosko gospodarstvo „Viki grill“ 2. Kazališna predstava 3. Kino predstava 4. Terenska nastava – Promet u gradu 5. Projektni dan – terenska nastava Savica – Oneišenje i zaštita
voda u zaviaju 6. Terenska nastava - Krašograd
Nain realizacije Prema planu i programu
Vremenik
1. Listopad 2. Prosinac 3. Veljaa 4. Oujak 5. Travanj 6. Svibanj
Troškovnik
Plaaju roditelji: 1. Prema ponudi agencije 2. Troškovi ulaznice i prijevoza autobusom 3. Troškovi ulaznice 4. Prema ponudi agencije 5. Prema ponudi agencije 6. Prema ponudi agencije
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
- Izrada plakata, fotografija, kviza, scenskog programa - Djeji radovi za školski list ,,ubor''
22 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
Goldner, Ana Mutapi, Marija
Ciljevi i namjena aktivnosti/programa i/ili projekta
25.9.2019. Stubica - Oroslavje (Park znanosti) 10. mj. Kazališna predstava Dnevnik Pauline P (ar ptica) 11. mj. Posjet Lovakom muzeju 12.mj. Susret s knjievnicom Sanjom Pili 2. mj. Kazališna predstava: Hlapi (ZKL) 3.mj. Obilazak jezgre Zagreba 4.mj. Projektni dan i posjet jezerima Savica Šanci 5. mj. Veliki Grevac i posjet Lovrakovom centru
Nain realizacije Terenska nastava.
Troškovnik Cijena izabrane agencije za provoenje programa .
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
Zalaganje uenika u istraivakom radu, kao i pojedinca i u skupinama. Odgovornost u izvršavanju zadataka.
23 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
Ciljevi i namjena aktivnosti/programa i/ili projekta
Izvanuionika nastava kojom se realizira nastavni plan i program etvrtog razreda.
Upoznati prošlost zaviaja, znamenitosti grada i naine ivota ljudi u gradu.
Upoznavanje postave. Razvijanje interesa za posjet muzejima, upoznavanje
kulturnih ustanova i imanja.
Nain realizacije Terenska nastava
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
Usmenom i pisanom provjerom u nastavi. Zalaganje uenika u istraivakom radu, kao i pojedinca i u
skupinama. Odgovornost u izvršavanju zadataka.
24 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
upoznavanje uenika sa geomorfologijom, florom i faunom NP Sjeverni
Velebit
upoznavanje kulturne baštine i naina ivota u uvjetima planine
upoznavanje procesa nastanka jama i tehnika njihova istraivanja te
specifini ivotinjski svijet podzemlja
podizanje ekološke svijesti – posjet utoištu za medvjede - Kuterevo
omoguiti uenicima da sadraje koje ue u redovnoj nastavi doive i
osjete u stvarnosti; da spoznaju svu raznolikost, posebnost i ljepotu
Velebita
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
radni listii u Kui Velebita, radionice, izrada plakata, prezentacije,
rasprava na satu razrednika
25 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
upoznavanje Parka znanosti i kulturne i povijesne baštine Oroslavja
razvijati interes za praktinu nastavu ü zainteresirati uenike za STEM
podruje upoznavanjem Parka znanosti. Na temelju upoznavanja
prirodne, kulturne i povijesne baštine Oroslavja razvijati senzibilitet i
ljubav prema našem kulturnom nasljeu
Nain realizacije Terenska nastava
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
izrada plakata, prezentacije, rasprava na satu razrednika
26 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
3 25
1- Jednodnevna terenska nastava šestih razreda : Oroslavlje, Park znanosti
2- Posjet muzeju 3- Posjet kinematografu 4- Posjet kazalištu 5- Jednodnevna terenska nastava – Hrvatsko primorje
Nain realizacije Prema planu i programu
Vremenik
1- Rujan / listopad 2- Studeni 3- Veljaa / oujak 4- Svibanj 5- Lipanj
Troškovnik
1- Prema ponudi agencije 2- Troškovi ulaznice i prijevoza autobusom 3- Troškovi ulaznice 4- Troškovi ulaznice i prijevoza autobusom 5- Prema ponudi agencije
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
Izrada plakata, fotografija, referata i ppt prezentacija lanci za školski list ,,ubor''
27 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
3 25
1- JEDNODNEVNA TERENSKA NASTAVA – FESTIVAL ZNANOSTI I UMJETNOSTI – NOVSKA 2- POSJET MUZEJU 3-POSJET KINEMATOGRAFU 4-POSJET KAZALIŠTU 5- ETVERODNEVNA TERENSKA NASTAVA SEDMIH RAZREDA : ISTRA ILI DUBROVNIK
Nain realizacije Prema planu i programu
Vremenik 1-RUJAN / LISTOPAD 2, 3, 4 - TIJEKOM GODINE 5-SVIBANJ / LIPANJ
Troškovnik
1- PREMA PONUDI AGENCIJE 2- TROŠKOVI ULAZNICE I PRIJEVOZA AUTOBUSOM 3- TROŠKOVI ULAZNICE 4- TROŠKOVI ULAZNICE I PRIJEVOZA AUTOBUSOM 5- PREMA PONUDI AGENCIJE
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
IZRADA PLAKATA, FOTOGRAFIJA, REFERATA I PPT PREZENTACIJA - LANCI ZA ŠKOLSKI LIST ,,UBOR''
28 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Broj razrednih
odjeljenja/grupa Broj sati godišnje
Trajkovski Boji, Snjeana Latini, uitelji u pratnji
4 (8.a, 8.b, 8.c, 8.d) 12 + 12 + 48 + 3 + 3 +
12
- obilazak Festivala znanosti i umjetnosti - upoznavanje s prirodnim bogatstvima i geografskim specifinostima Like (šumom bukve i jele, divljai (medvjed, jelen, srna, divokoza, divlja svinja, puh, vjeverica) - predavanje o Domovinskom ratu, stradanjima i njegovim posljedicama, odavanje poasti stradalima; upoznavanje s kulturnom i povijesnom baštinom Vukovara (vuedolska kultura) - poticanje interesa za kulturu posjetima kazalištu i kinu - popularizacija znanosti
Nain realizacije
Jednodnevni izlet u Novsku Jednodnevni izlet u Krasno, Kuterevo, Kuu Velebita Dvodnevni posjet Vukovaru Kazalište Kino Jednodnevni posjet Ljubljani (Hiša eksperimentov, Botaniki vrt)
Vremenik
rujan 2019. listopad 2019. prosinac 2019. oujak 2020. travanj 2020. svibanj 2020.
Troškovnik
- trošak organizatora - prema ponudi agencije - trošak organizatora - cijene ulaznica i prijevoza - prema ponudi agencije
Nain vrednovanja i korištenja rezultata
Istraivaki rad, prezentacije, radni listii na temu ivog svijeta, meteorologije, kulturne baštine, geologije i speleologije
29 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Plan izborne nastave
GRUPA PROGRAM
SATI TJEDNO
SATI GODIŠNJE
Milena Martinovi
22 770
UKUPNO 1.-8. 47 94 3220
4.3 Rad s uenicima koji se školuju prema rješenju po lanku 4. Pravilnika za
školovanje uenika s teškoama u razvoju (NN 23/91)
Rješenjem odreen oblik rada Broj uenika s primjerenim oblikom školovanja po
razredima Ukupno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Model individualizacije 1 1 7 5 4 5 4 3 30
Prilagoeni program 1 0 0 0 1 4 1 5 12
Ukupno 2 1 7 5 5 9 5 8 42
30 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
4.4 Plan rada dopunske nastave
Predmetna nastava
6.,7., 8. X Danijela Tua 70
5. X Natalija Kurjakovi 35
Ukupno 385
Razredna nastava
RZRED PREDMET
1. razredi X X uitelji 1. Razreda 140
2. razredi X X uitelji 2. Razreda 105
3. razredi X X uitelji 3. Razreda 140
4. razredi X X uitelji 4. Razreda 140
2.,3. Razred Engleski jezik Ivana Vojni 70
4. razredi Engleski jezik Sanja Trajkovski Boji 35
Ukupno 630
Dopunska nastava organizira se za one uenike kojima je potrebna individualizirana pomo u
usvajanju školskog gradiva
Uenik u grupi provodi onoliko sati koliko je potrebno.
31 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
4.5 Plan rada dodatne nastave
Ove školske godine planirana je nastava iz dolje navedenih predmeta.
Predmetna nastava
R A
ZR ED
PREDMET IZVRŠITELJ
BROJ SATI
GODIŠ NJE
M at
e m
at ik
35
7. X Natalija Kurjakovi
35
70
8. X Snjeana Latini
7.,6.,8 X Zdravko Mikac 70
4. X Mile Juki 35
Ukupno 595
Grupe e se formirati prema interesu i sposobnostima uenika
Posebna panja posvetit e se darovitim uenicima koje emo ove godine nastojati identificirati i za njih izraditi odgovarajue programe
Razredna nastava
RZRED PREDMET
1. razredi X X uitelji 1. Razreda 140
2. razredi X X uitelji 2. Razreda 105
3. razredi X X uitelji 3. Razreda 140
4. razredi X X uitelji 4. Razreda 140
Ukupno 525
32 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
4.6 Plan rada izvannastavnih aktivnosti
NAZIV AKTIVNOSTI BROJ UENIKA SATI TJEDNO VODITELJ
KUD 450 1 Snjeana Golubi
DOMAINSTVO 20 1 Daniela Zemlji
Vugrinovi
VODITELJI EKO ŠKOLE 630 1 Marija Sandri
Vesna Vukojevi
FOLKLOR 20 1 Ines Trgovec
DRAMSKA SKUPINA 20 1 Ivanka Kneevi
EKO GRUPA 20 1 Lina urek
LITERARNA GRUPA 15 1 Lidija Zagotta
DRAMSKA GRUPA 12 2 Ivana Klindi
MALI PRIRODNJACI 15 1 Ljiljana Vugrinec
ENGLESKA IGRAONICA 12 1 Sanja Trajkovski Boji
MALI ENGLEZI 22 1 Ana Mutapi
NOVINARSKA GRUPA 16 1 Kristina uti
VELIKI ZBOR 30 2 Lana Zlatar Pravica
KLAVIR 15 1 Lana Zlatar Pravica
UENIKA ZADRUGA „IR“ 80 2 Nataša Ostoji
KREATIVA 10 1 Danijela Tua
KLUB MLADIH TEHNIARA 30 2 Hrvoje Munjak
INFORMATIKA SKUPINA 20 2 Amalija Kijuk
CRVENI KRI 20 1 Milena Martinovi
KARTOGRAFSKA SKUPINA 35 1 Ivana Pavlinuši
Kurspahi
GO 20 1 Mile Juki
VJERONAUNA SKUPINA 15 1 Zdravko Mikac
MALI POSREDNICI 20 1 Zdravko Mikac
33 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
BICIKL 30 1 Hrvoje Munjak
ESTETSKO UREENJE ŠKOLE 15 2 Tatjana Haber
LIKOVNA SKUPINA 30 1 Tatjana Haber
POTENCIJALNO DAROVITI UENICI 15 1 Iva odan
STOLNI TENIS 20 1 Davor Gagro
VJEBAONICA 20 1 Davor Gagro
VIKENDOM U DVORANE 55 4 Davor Gagro
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB 30 2 Jadranka Barievi
TAE- KWON- DO 30 5 vanjski suradnik
KOŠARKA (M) 20 2 vanjski suradnik
RUKOMET 15 2 Vanjski suradnik
AKROBATSKI ROCK AND ROLL 15 2 Vanjski suradnik
JUDO 20 3 Vanjski suradnik
ODBOJKA 20 4 Vanjski suradnik
4.7 Ukljuenost uenika u izvanškolske aktivnosti
Mnoge kulturne, Sportske, obrazovne institucije znatno su dislocirane od mjesta stanovanja uenika što
onemoguava ili znatno oteava ukljuivanje veeg broja uenika u ovakve oblike odgojno-obrazovnog
rada. Suoeni ovim problemom Školski odbor ustupio je na korištenje Sportskim klubovima dvoranu TZK,
a uionu školi stranih jezika, pa je broj uenika ove godine znatno vei u odnosu na prethodne godine, a
što je i sukladno Preventivnom programu suzbijanja ovisnosti. U suradnji sa Gradskim uredom za
obrazovanje, provodi se projekt „Vikendom u Sportske dvorane“ gdje se otvara prostor sportske dvorane
škole na korištenje uenicima škole i subotom.
Uenici su ukljueni u izvanškolske aktivnosti prema osobnim interesima te eljama i mogunostima
roditelja kada nema nastave, a o napredovanju i statusu razrednici su tijekom godine izvještavani od
strane kako roditelja tako i uenika.
34 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
5 PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE
Voditeljica: Snjeana Golubi, dipl. u., savjetnica
Nadnevak Sadraj Nositelji aktivnosti Nain realizacije
9.9. Priredba za u. 1. razreda J. Goldner, R. Šoki, L.Zlatar Pravica,
S.Golubi
23.9. Pozdrav jeseni
D. Toman, K.Karlovi, T. Haber
-prigodno ureenje
list ubor
4.10. Svjetski dan ivotinja Ekoskupine -ureenje panoa
5.10. Meunarodni dan uitelja Ravnatelj Z. Dominik Petak, 4.10.
8.10.
D. Toman, K.Karlovi, T.Haber
-izloba i blagoslov
-ureenje panoa
1.11. Uz Dan svih svetih Razrednici
Vjerouitelji S. Jelica, M. Juki te likovne
grupe niih i viših razreda:D. Toman, K.
Karlovi, T. Haber
Uitelji povijesti -sat povijesti
18.11. Dan sjeanja na Vukovar Uitelj povijesti G. Kijuk -ureenje panoa
35 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Uitelj hrvatskog jezika M. Petrovi
Likovne grupe niih i viših razreda: D.
Toman, K.Karlovi, T. Haber
nedjelju 17.11.
20.11. Dan djece Likovna grupa niih razreda D. Toman -ureenje panoa
24.11. Dan hrvatskog kazališta Razrednici, uitelji hrvatskog jezika
-posjet kazalištu
-izloba boinih i
6.12. Sv.Nikola Crkva, vjerouitelji
Lj. Radoveki
11.12. Dan UNICEF-a Uitelji povijesti G. Kijuk i S. Latini
-sat povijesti
-ureenje panoa
Goldner, R. Šoki, M. Vidakovi, Ines
Trgovec, M. Alijagi, I. Kneevi, M.
Petrovi, L. Zagotta, K. uti, S. Golubi
Likovne grupe niih i viših razreda:
D. Toman, K.Karlovi, T. Haber
T. Haber i S. Golubi
S. Golubi
Uitelj informatike A. Kijuk
prezentacije
36 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
27.1.
spreavanja zloina protiv
2.2.
Uitelji razredne nastave
Toman, T. Haber, K. Karlovi
-petak, 14.2. viši
-ples pod maskama u
-prigodna sveanost
K.Karlovi, D.Toman, T. Haber
uitelji RN
-ureenje panoa
-knjievni susreti
povijesti
10.5.
15.5.
K.Karlovi, D.Toman, T.Haber
25.5. Svjetski dan sporta
D. Toman, T. Haber, K.Karlovi
-ureenje panoa
30.5. Dan Hrvatskog sabora Razrednici -sat razrednika
37 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
31.5.
K.Karlovi, D.Toman, T. Haber
6. mj. Završne sveanosti Razrednici -sat razrednika
38 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
6 PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE
Sadraj rada Nositelj Vrijeme
( l. 4 ). pedagog rujan
Upuivanje uenika na prikupljanje medicinske dokumentacije o
svojim teškoama pedagog rujan – listopad
Informiranje roditelja i uenika o mogunostima ostvarivanja
prava prednosti pri upisu u srednju školu pedagog studeni
Otkrivanje i evidentiranje uenika sa specifinim osobinama koje
zahtijevaju poseban tretman pedagog tijekom godine
Predavanje za uenike 8. razreda.
Sat razrednika – « Zdravlje i izbor zanimanja « pedagog
od prosinca do
« Upis u srednju školu «
« Pomo pri odabiru zanimanja «
Prorada brošure Zavoda za zapošljavanje ( uenici osmih razreda) pedagog tijekom godine –
satovi razrednika
listopad
studeni
materijalima srednjih škola
Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje pedagog tijekom godine
39 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
7 SUDJELOVANJE U AKCIJAMA CRVENOG KRIA
Škola e se preko pomlatka Crvenog kria ukljuiti u akcije i programe kako budu organizirani.
Ekološke akcije
Uenici e zajedno sa svojim razrednicima redovito istiti okoliš škole ( eko- patrole ), a takoer e biti
organizirano jesensko i proljetno ureenje okoliša.
40 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
8 PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJENIKA
PROGRAM SPECIFINIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U
ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
1. Sistematski pregledi:
prije upisa u I. razred
uenika V. i VIII. razreda
Sistematski pregledi uenika u pravilu se provode u prostorijama Odjela za školsku medicinu uz
nazonost uitelja ili razrednika.
3. Screeninzi
poremeaj vida, vida na boje, tjelesne teine i visine za uenike III. razreda
deformacija kraljenice, tjelesna teina i visina za uenike VI. razreda
4. Pregled za utvrivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, te
odreivanje odgovarajueg programa
razred DI-TE, POLIO i MPR
VI. razred Hepatitis B ( tri doze)
VIII. razred DI-TE i POLIO
Cijepljenje uenika obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene
organizacije ili prikladnim prostorijama škole. Škole su dune na temelju primljene obavijesti dovesti
na cijepljenje sve uenike koji podlijeu obveznoj imunizaciji (Zakon o zaštiti puanstva od zaraznih
bolesti (NN 60/1992), Pravilnik o nainu provoenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse
protiv zaraznih bolesti (N.N.23/94).
6. Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje protuepidemijskih mjera
7. Savjetovališni rad za uenike, roditelje, uitelje i profesore
Osobito namjenjen uenicima s poteškoama u savladavanju školskog gradiva, izostancima iz škole,
problemima u adolescenciji, rizinim ponašanjem i navikama- pušenje duhana, pijenje alkohola i
uporabe psihoaktivnih droga, savjetovanje u svezi reproduktivnog zdravlja, tjelesne aktivnosti,
prehrane i drugog.
8. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnog rada, tribina
9. Obilasci škole i školske kuhinje
10. Rad u komisijama za odreivanje primjerenog oblika školovanja
11. Prisustvovanje roditeljskim sastancima, uiteljskom, nastavnikom vijeu i individulani kontakti s
djelatnicima škole.
Marija Posavec, dr. med.
41 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
9 ZADUENJA UITELJA
ZA D
U E
N JA
HJ Marija Petrovi 6.b 2 18 - 1 - - 18 1 40 1752
HJ Lidija Zagotta 8.a 2 18 1 - 1 - 18 - 40 1752
HJ Kristina uti 7.a 2 18 - 1 - 1 - 18 - 40 1752
HJ Ivana Klindi 5.d 2 15 1 2 2 18 40 1752
GK Lana Zlatar Pravica
- 19 - - - 1 18 2 40 1752
LK Tatjana Haber 8.b 2 15 - - - 3 - 18 2 40 1752
NJ Milena Martinovi
ENG Sanja Trajkovski Boji
ENG Natalija Kurjakovi
21 - 1 1 - - 17 - 40 1752
ENG Ivana Vojni 8.a 2 19 - 1 1 - - 17 - 40 1752
ENG Danijela Tua 6.c 2 18 - 2 - 1 - 17 - 40 1752
MAT Maja Tkalevi - - 20 - 1 1 - - 18 - 40 1752
MAT Martina Stipevi
- - 20 2 - 18 - 40 1752
MAT Nataša Ostoji 7.b 2 16+2z - 1 1 - 18 - 40 1752
P/BIO Valentina ukuši
5.c 2 20 - - 1 1 16 - 40 1752
P/KEM Vesna Vukojevi 6.d 2 22 - - 1 1 16 - 42 1752
GEO Ivana Pavlinuši Kurspahi
POV/ GEO
Goran Kijuk 7.c 2 20 - - 1 1 16 - 40 1752
POV Snjeana Latini
FIZ Ana Mazalin Rogi
TEH/INF Hrvoje Munjak - - 15 6 - - - 18 2 40 1752
TZK Jadranka Barievi
VJ Zdravko Mikac - - - 22 - 1 1 - 16 - 40 1752
VJ Mile Juki 5.a 2 - 18 - 1 1 16 2 40 1752
VJ Stipan Jelica - - - 20 - 2 2 16 - 40 1752
INF Amalija Kijuk - - 16 8 - - 2 16 - 42 1752
MAT Iva Novosel - - 4 - 1 1 - - 16 - 9 324
42 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Razredna nastava
O D
IŠ N
JE G
ZA D
U E
N JA
Roberta Šoki 3. a 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Marija Vidakovi 3. b 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Jasenka Goldner 3. c 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Marija Sandri 3. d 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Dijana Toman 4. a 2 15 - 1 1 1 20 40 1752
Ines Trgovec 4. b 2 15 - 1 1 1 20 40 1752
Snjeana Golubi 4. c 2 15 - 1 1 1 20 40 1752
Daniela Kovaek 4. d 2 15 1 1 1 20 40 1752
Ljiljana Vugrinec 1.b 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Mirjana Alijagi 1.c 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Anja Šutalo 1.d 2 16 - 1 1 1 19 40
1752
Ivanka Kneevi 1.a 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Daniela Zemlji Vugrinovi
2. a 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Rajka Varga 2. b 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Brankica Ivani Zorii
2. c 2 16 - 1 1 1 19 40 1752
Ksenija Karlovi 1.b
Mateja Drobec 1.cd Produeni boravak 40 1752
43 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
10 RADNO VRIJEME I ZADUENJA RAVNATELJA, STRUNIH SURADNIKA,
ADMINISTRATIVNOG I TEHNIKOG OSOBLJA
pon,et,pet uto, sri
pedagog 40 1752 8,00 – 14,00
13,00 – 19,00 pon, sri, pet uto, et
Marija Pavii
13,00-19,00 uto, sri, pet pon, et
Ljiljana Radoveki
knjinjiar 40 1752 8,30-14,30
Tihana Jurec specijalistica javne uprave
tajnik škole 40 1752 7, 00 – 15, 00 pon- pet
Biljana ganec
pon - pet
14, 00 – 22, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Mato Horvat monter centralnog grijanja
domar 40 1752 6, 00 – 14, 00
14, 00 – 22, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Ivanka Vrban
10,00-18,00 tjedna promjena – rad u smjenama
Dragana Baoti
10, 00 – 18, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Ruica Mari KV kuharica 20 876 9,00-13,00
Ljubica Radi NKV spremaica 40 1752 6, 00 – 14, 00
13, 00 – 21, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Adrijana Lušeti
13, 00 – 21, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Jadranka Labazan
13, 00 – 21, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Smiljka Petrina
13, 00 – 21, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
Marija Ercegovac
13, 00 – 21, 00 tjedna promjena – rad u smjenama
44 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11 PLANOVI STRUNOG USAVRŠAVANJA
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA PRVIH RAZREDA
TEME NOSIT ELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. DOGOVOR O PRVOM DANU a) Ureivanje uionica b) Priredba za uenike i roditelje c) Godišnji plan i program d) Pripreme za prvi roditeljski sastanak e) Izrada mjesenog plana za 9. mjesec
Sve uiteljice KOLOVOZ
2.GODIŠNJE I MJESENO PLANIRANJE SADRAJA a) Potreban pribor i materijal za svaki predmet b) Planiranje izvanuionike nastave c) Planiranje Dnevnog reda roditeljskih sastanaka d) Izrada mjesenog plana za 10.mj
Sve uiteljice RUJAN
3. AKTIVNOSTI TIJEKOM LISTOPADA a) Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje b) Realizacija terenske nastave- Grad mladih b) Izrada mjesenog plana za 11. mjesec c) Susret s knjievnicom Jadrankom uni Bandov
LISTOPAD
Sve uiteljice STUDENI
45 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
5. PRIPREME ZA BOINU IZLOBU a) Dogovor o izlošcima b) Prikupljanje i nabava materijala c) Nain prezentacije izloaka
7.AKTIVNOSTI DO KRAJA PRVOG POLUGODIŠTA a) Nikolinje u mjesnoj crkvi b) Boina izloba c) Izrada mjesenih planova za 1. i 2. mjesec
Sve uiteljice PROSINAC
Sve uiteljice SIJEANJ
9.AKTIVNOSTI TIJEKOM VELJAE a)Dogovor za obiljeavanje Fašnika b) Dogovor za kazališnu predstavu c) Izrada mjesenog plana za oujak
Sve uiteljice VELJAA
10. DOGOVOR O PROJEKTNOM DANU a) Mjesto i nain provedbe b) Izrada plana i predvianje mogue realizacije c) Izrada mjesenog plana za 4. mjesec
Sve uiteljice OUJAK
Sve uiteljice TRAVANJ
12. AKTIVNOSTI U SVIBNJU a) Obiljeavanje obljetnice škole kroz aktivnosti predviene sveanošu Dana škole b) Realizacija terenske nastave
Sve uiteljice SVIBANJ
46 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
c)Izrada mjesenog plana za 6. mjesec
UITELJICE: 1. a Ivanka Kneevi 1. b Ljiljana Vugrinec 1. c Mirjana Alijagi 1. d Anja Šutalo
VODITELJICA AKTIVA: Anja Šutalo
47 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA DRUGIH RAZREDA
TEME NOSIT ELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. Godišnji plan i program rada
drugih razreda
sastanak
Dana zahvalnosti za plodove
sve uiteljice drugih razreda Uiteljica Daniela Zemlji Vugrinovi
RUJAN
Boini sajam
3. Razno
LISTOPAD
periodu
mjesnoj crkvi
kino projekcije u 2.polugodištu
PROSINAC
VELJAA
Savica
OUJAK
Krašograd
2.razreda
2.b Rajka Varga
48 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
2.c Brankica Ivani Zorii
VODITELJICA AKTIVA: Daniela Zemlji Vugrinovi
49 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA TREIH RAZREDA
TEME NOSIT ELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. Izradba kurikuluma, godišnjih planova i programa, plana izvanuionike nastave te kriterija ocjenjivanja 2. Dogovor o mjesenom i tjednom planiranju
Sve uiteljice RUJAN
Sve uiteljice LISTOPAD
1.Mjeseno i tjedno planiranje 2.Organizacija rada i pripreme za Boini sajam 3.Pripreme za Veer matematike
Sve uiteljice STUDENI
Sve uiteljice PROSINAC
Sve uiteljice SIJEANJ
Sve uiteljice VELJAA
Sve uiteljice OUJAK
Sve uiteljice TRAVANJ
Sve uiteljice SVIBANJ
VODITELJICA AKTIVA: Marija Sandri
50 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA ETVRTIH RAZREDA
TEME NOSITELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. Plan i program aktiva 2. Godišnji plan i program 3. Pripreme za prvi
roditeljski 4. sastanak 5. Izrada mjesenog plana
za 9. mjesec
Sve uiteljice KOLOVOZ
planiranje 3. Plan izvanuionike
potrebama 5. Izrada kriterija
vrednovanja za svaki predmet
Sve uiteljice RUJAN
2. Organizacija izvanuionike nastave u Lovakom muzeju 7. i 8.11.2019.
Sve uiteljice LISTOPAD
2. Organizacija knjievnog susreta s Boidarom Prosenjakom
3. Organizacija rada i pripreme za Boini sajam 30.11.2018.
Sve uiteljice STUDENI
2. Boini sajam 3. Doek sv. Nikole
6.12.2019.
Sve uiteljice SIJEANJ
51 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
1. Mjeseno i tjedno planiranje
2. Organizacija odlaska uenika u kazalište
3. Obiljeavanje Valentinova u razrednom odjelu
4. Organizacija maškara u razrednom odjelu 5.3.2020. 5. Organizacija obilaska
grada 13.3.2020.
Sve uiteljice OUJAK
2. 2. Organizacija izvanuionike
3. nastave Varadin- Trakošan
Sve uiteljice
UITELJICE: 4. A Dijana Toman 4. B Ines Trgovec 4. C Snjeana Golubi 4. D Daniela Kovaek
VODITELJICA AKTIVA: Ines Trgovec
52 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA HRVATSKOG JEZIKA
TEME NOSIT ELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. Analiza rada u prošloj školskoj godini 2. Plan i program rada u šk.god. 2019./2020. Godišnji izvedbeni kurikulum za peti razred 3. Dogovor o popisu i nainu obradbe lektire 4. Kriteriji ocjenjivanja u nastavi hrvatskog jezika 5. Izvješe sa skupa upanijskog strunog vijea uitelja hrvatskog jezika 6. Razno
svi RUJAN
1. Analiza provedenih projekata 2. Analiza prilagoenih i individualnih programa 3. Pripreme te dogovori za školska, opinska natjecanja i LIDRANO 4. Teme školskih zadaa 5. Dogovor o sudjelovanju na boinoj priredbi 6. Razno
svi STUDENI
1. Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta 2. Izvješa sa strunih skupova i promišljanja o
primjeni 3. Pripreme i ideje za Projektni dan 4. LIDRANO 5. Dogovor o obiljeavanju Dana hrvatskog jezika u
oujku 6. Dogovor o doprinosu školskom listu ubor 7. Razno
svi VELJAA
1. Izvješa o rezultatima opinskih i upanijskih natjecanja
2. Izvješe s LIDRANA 3. Izvješa o realizaciji projekata 4. Dogovor o obiljeavanju Dana škole; pripreme za
sveanu podjelu svjedodbi osmim razredima 5. Razno
svi SVIBANJ
LANOVI AKTIVA Marija Petrovi, Kristina uti, Lidija Zagotta, Ivana Klindi
VODITELJ AKTIVA: Lidija Zagotta
53 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA PRIRODOSLOVNE SKUPINE PREDMETA
TEME NOSITELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. plan i program rada u nastavnoj godini 2019./2020. nastavnih predmeta aktiva
2. pravilnik o ocjenjivanju po nastavnim predmetima – promjena i usvajanje novih kriterija i elemenata ocjenjivanja
3. plan i program rada, praenje i ocjenjivanje uenika sa promijenjenim oblikom školovanja (IOOP, PP)
4. DOP i DOD nastava po nastavnim predmetima 5. manifestacije: Veer matematike 6. razno
svi predmetni profesori
RUJAN
1. dogovor o projektima za projektni dan, zaduenja 2. pripreme i dogovor za školska i upanijska
natjecanja 3. poteškoe u nastavnom procesu i radu 4. praenje i ocjenjivanje uenika sa promijenjenim
oblikom školovanja (IOOP, PP) 5. prijedlog i plan terenske nastave aktiva 6. razno
svi predmetni profesori
1. provedba školskih natjecanja 2. priprema za provedbu upanijskog natjecanja iz
geografije 3. izvješe o realizaciji projekata za projektni dan 4. praenje i ocjenjivanje uenika sa promijenjenim
oblikom školovanja (IOOP, PP) 5.Veer matematike – izvješe 6.razno
svi predmetni profesori
1. sudjelovanje na upanijskim i dravnim natjecanjima
2. sudjelovanje u projektnom danu 3. praenje i ocjenjivanje uenika sa promijenjenim
oblikom školovanja (IOOP, PP) 4. razno
svi predmetni profesori
1. izvješe o sudjelovanju i rezultatima svih natjecanja
2. izvješe o terenskoj nastavi aktiva 3. izvješe o projektnom danu 4. analiza realizacije programa aktiva 5. razno
svi predmetni profesori
LANOVI AKTIVA Nataša Ostoji, Maja Tkalevi, Martina Stipevi, Vesna Vukojevi, Valentina ukuši, Ana Mazalin Rogi, Antonija Planini, Goran Kijuk, Ivana Pavlinuši Kurspahi, Amalija Kijuk
VODITELJ AKTIVA: Valentina ukuši
54 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA STRANIH JEZIKA
TEME NOSITELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
1. plan i program rada u nastavnoj godini 2019./2020.
2. Škola za ivot
teškoama
nastavi – uvod, dogovor,
1. English All Around – dogovor o sudjelovanju
2. pripreme i dogovor za školska i upanijska natjecanja
3. Erasmus projekt: Igra u nastavi – izvješe s posjeta Italiji i planiranje daljnjih koraka
4. Loomen i savjetniki posjeti 5. formativno i sumativno
vrednovanje 6. analiza odgojno-obrazovnih
razno
1. provedba školskih natjecanja
3. Erasmus projekt: Igra u nastavi – izvješa i aktivnosti
4. Loomen i savjetniki posjeti
Svi profesori stranih jezika VELJAA
55 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
5. praenje i ocjenjivanje uenika s teškoama u nastavi stranog jezika
6. razno
4. Erasmus projekt: Igra u nastavi – izvješa i aktivnosti
5. English All Around – izvješe sa sudjelovanja na smotri i iskustva
6. razno
2. analiza obrazovnih rezultata i mogunosti njihovog poboljšanja
3. prijedlozi tema za sljedeu godinu
razno
LANOVI AKTIVA Natalija Kurjakovi, Danijela Tua, Ivana Vojni, Sanja Trajkovski Boji, Milena Martinovi
VODITELJ AKTIVA Natalija Kurjakovi
56 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA
TEME NOSITELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE
Dan upe Vjerouitelji (Z. Mikac,S.Jelica, M.Juki)
14.9. 2019.
Pozdrav jeseni Lik. kultura (T. Haber) Dan neovisnosti U. Povijesti (G.Kijuk, S. Latini) 8.10. 2019. Dan zahvalnosti za plodove zemlje Vjerouitelji 12.10.2019. Dan kravate Svi 18.10.2019.
Uz Dan Svih svetih Vjerouitelji, T. Haber 1.11.2019. Dan sjeanja na Vukovar G. Kijuk, S. Latini 18.11.2019.
Sv.Nikola Vjerouitelji 6.12.2019.
Pripreme za školska natjecanja Svi Sijeanj 2020.
Dan sjeanja na Holokaust G. Kijuk, S. Latini
Ples za Valentinovo Svi Veljaa 2020.
upanijsko natjecanje iz geografije U. Geografije (I.Pavlinuši Kurspahi)
Oujak 2020.
Projektni dan uz Dan planeta Svi
Travanj 2020. Zemlje
Uskrsni blagdani Vjerouitelji
Praznik rada G. Kijuk, S. Latini 1.5.2020. Pripreme za Dan škole T.Haber, L.Z.Pravica
Svibanj 2020. Svjetski dan sporta U. TZK-a (J. Barievi, D. Gagro)
Zagrebaki energetski tjedan J. Barievi
Aktivnosti vezane uz završetak Svi Lipanj 2020.
nastavne godine
LANOVI AKTIVA Goran Kijuk, Snjeana Latini, Tatjana Haber, Lana Zlatar Pravica, Stipan Jelica, Mile Juki, Zdravko Mikac, Jadranka Barievi, Davor Gagro
VODITELJ AKTIVA Mile Juki
57 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.2 Plan rada Uiteljskog vijea
MJESEC SADRAJI NOSITELJI
Prijedlog školskog kurikuluma
škole
ravnatelj
logoped
Mjere sigurnosti i samozaštite
metode i postupci
Odgojno obrazovna problematika
polugodištu-analiza Organizacijske
zadaci za naredno razdoblje
javne djelatnosti
Dan škole
ravnatelj
pedagog
kolovoz Izvješe nakon popravnih ispita
Kalendar šk./god. 2020./21.
Organizacija rada škole
ravnatelj
58 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.3 Plan rada Razrednog vijea
MJESEC RAZRED SADRAJI NOSITELJI
obrazovnih rezultata na
kraju 3. tromjesjeja
voditelji razrednih vijea
nastavne godine
uenika nakon
popravnog roka
59 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.4 Plan rada razrednika
razina radnih, higijenskih i kulturnih navika
uenika
emocionalna stabilnost(nestabilnost)
smetnje
imovini
A. Planiranje raznih aktivnosti
koordinacija odgojnih akcija
psihologom škole
permanentno i adekvatno informiranje
psihologa, pedagoga i ravnatelja
ravnateljem, psihologom i pedagogom
radi poduzimanja adekvatnijih
razrednog odjela
F. SR s naglaskom na dijalogu sa uenicima o
aktualnim problemima i moguim rješenjem
zdravstveni odgoj
graanski odgoj i obrazovanje
60 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.5 Plan rada Vijea roditelja
Rujan/2019.
Prijedlog školskog kurikuluma
Aktualnosti u radu škole
Listopad/ 2019.-Travanj/2020.- prema potrebi
Priprema proljetne akcije ureenja škole ( poziv na suradnju )
Analiza rada u 1. polugodištu
Svibanj / 2020.
Upoznavanje s nacrtom godišnjeg plana škole za šk. god. 2020./2021.
11.6 Plan rada Vijea uenika
Sadraj rada Vrijeme realizacije
studeni
III.
prikaz rezultata projekta „Školsko ozraje“ osvrta na odgojno-obrazovni rad u I.
polugodištu aktualna dogaanja
lipanj
61 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.7 Plan rada Školskog odbora
MJESEC SADRAJI NOSITELJI
šk.god.2018./19.
škole u šk. god.2019./20.
drugih zaposlenika škole
Financijski plan, Plan nabave
1. polugodišta
odbora sa aktualnom
problematikom rada škole
škole
tajnik
ravnatelj
raunovoa
62 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.8 Plan i program rada ravnatelja
Vrsta posla Broj sati godišnje
Predvieno razdoblje
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE Organizacija i sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i
programa Zaduenja uitelja i administrativno – tehnikog osoblja Financijski plan Izrada plana i programa rada ravnatelja
120 60
akata Praenje financijskog poslovanja Poslovi kadrovskog ekipiranja Pripreme za donošenje odluka i odluivanje u domeni
danih ovlaštenja
IX-VIII
3. ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA RADA Realizacija kulturne i javne djelatnosti škole Zdravstvena i socijalna zaštita uenika Rad strunih tijela i organa upravljanja Opremanje škole novim pomagalima i opremom Briga o tekuem odravanju školske zgrade i okoliša Uenika natjecanja na susretima i smotrama Formiranje potrebnih povjerenstava – upisi u 1. razred,
popravni ispiti i sl.
IX-VIII X-VI IX-VI
IX-VIII IX-VIII IX-VIII X-VI V,VI
4. RAD U STRUNIM TIJELIMA I ORGANIMA UPRAVLJANJA Priprema i voenje sjednica Uiteljskog vijea Sudjelovanje u radu sjednica Razrednih vijea Priprema i sudjelovanje u radu Školskog odbora Sudjelovanje u radu strunih vijea Pripreme i sudjelovanje u radu sjednica Vijea roditelja
175 50 50 20 25 30
IX-VIII IX-VIII IX-VI
IX-VIII IX-VI IX-VI
obrazovnom procesu Izvannastavne aktivnosti Sat razrednika Posebni oblici rada Izvanuionika nastava Uvoenje inovacija Struno usavršavanje o novim strategijama uenja Osiguravanje optimalnih uvjeta za odgojno – obrazovni
proces Rad na projektima unapreivanja odgojnog rada
292
52
50
IX-VIII
IX-VI
IX-VIII IX-VI
IX-VI 6. PEDAGOŠKO – INSTRUKTIVNI I SAVJETODAVNI RAD
Individualni i grupni rad s uenicima Individualni i grupni rad s roditeljima
140 15 15
IX-VI IX-VI IX-VI
63 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Individualni i grupni rad s uiteljima i strunim suradnicima
Stvaranje pozitivnog i motivirajueg radnog ozraja Rad na usmjeravanju i uvršivanju dobrih meuljudskih
odnosa Rad na razvijanju partnerskog odnosa izmeu roditelja i
uitelja
35
IX-VI
7. SURADNJA Suradnja s djelatnicima škole i roditeljima uenika Suradnja sa strunim organizacijama i institucijama
230 180 50
I X-VIII IX-VIII
8. STRUNO USAVRŠAVANJE Organizacija i praenje realizacije: uitelja i strunih
suradnika i administrativno – tehnikog osoblja Organizacija, praenje i unapreivanje kolektivnog
usavršavanja Struno usavršavanje ravnatelja – planiranje i realizacija
138 80
9. PRAENJE REALIZACIJE I ANALITIKO – EVALUACIJSKI POSLOVI Praenje i realizacija svih poslova i zadataka planiranih
Godišnjim planom i programom rada škole Kontrola pedagoške dokumentacije Analiza odgojno- obrazovnih postignua i uspjeha uenika Analiza realizacije Godišnjeg plana i programa rada škole Analiza suradnje s roditeljima Analiza suradnje s institucijama izvan škole Izrada izvješa na kraju školske godine
155
20
120 IX-VIII
11. UKUPNO RADNIH SATI 1752 IX-VIII 12. BLAGDANI I NERADNI DANI 928 IX-VIII 13. GODIŠNJI ODMOR 240 VII,VIII 14. SVEUKUPNO GODIŠNJE 2920 IX-VIII
64 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.9 Plan i program rada strunog suradnika pedagoga
Poslovi i zadaci Broj sati godišnje
Vrijeme realizacije
1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 80 VIII – X mj.
Izrada dijelova godišnjeg plana i programa rada škole i obrada statistikih podataka
40
Sudjelovanje i pomo u godišnjem planiranju i programiranju rada uitelja
10
2. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD 874 IX – VIII mj.
Neposredan rad s uenicima 200 IX – VI mj.
Razgovori i savjetovanje uenika 20
Savjetovalište za uenike 20 IX – VI
Rad na odgojnim vrijednostima i osposobljavanje uenika za uspješno i samostalno uenje
20
Praenje uenika s odgojno – obrazovnim teškoama 10
Predavanja i razgovori u razrednom odjelu; sat razrednika 13 tijekom godine
Ispitivanje zrelosti za upis u 1. razred 43 travanj - lipanj
Rad s novopridošlim uenicima 10
Profesionalno usmjeravanje i informiranje uenika 30 listopad - lipanj
Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoama u razvoju 20 tijekom godine
Identifikacija darovitih uenika 10
Roditeljski sastanci ( predavanja i savjetovanja ) 40 IX – VI mj.
Suradnja i savjetodavni rad s uiteljima 80 tijekom godine
Suradnja sa strunim suradnicima i ravnateljem 80 tijekom godine
Zdravstvena i socijalna zaštita uenika 40 tijekom godine
Kulturna i javna djelatnost škole, rad u Vijeu roditelja 40 tijekom godine
Organizacija studentske prakse i struni ispiti 18
3. ANALIZA I VREDNOVANJE DJELOTVORNOSTI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA I PREDLAGANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE
100 XII – VIII mj.
Statistika obrada podataka 30
Analiza odgojne situacije u odjelima i praenje realizacije rada razrednika
30
301 IX – VIII mj.
30
Poslovi oko uvoenja novih programa i inovacija 40
Praenje svih oblika nastavnog i izvannastavnog rada 141
Voditeljstvo programa mjera poveanja sigurnosti u školi 30
5. INDIVIDUALNO STRUNO USAVRŠAVANJE 100 IX – VIII mj.
6. SURADNJA S USTANOVAMA 70 IX – VIII mj.
65 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
7. POVJERENSTVO ZA UTVRIVANJE PSIHOFIZIKOG STANJA DJETETA
40 IX – VIII mj.
9. OSTALI POSLOVI 82
UKUPNO RADNIH SATI 1752 IX – VIII mj.
66 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.10 Plan i program rada strunog suradnika u nastavi defektologa –
logopeda
SATI VRIJEME
Neposredan logopedski rad s uenicima 712 IX - VI
Provoenje dijagnostikog procesa Individualni logopedski postupci u tretmanu komunikacijskih jezino, glasovno i govornih
teškoa Individualni logopedski postupci u tretmanu preditakih vještina Individualni logopedski postupci u tretmanu teškoa itanja i pisanja
SURADNJA S UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RAVNATELJEM IX - VIII
SURADNJA S RODITELJIMA IX - VI
RAD S OSTALIM UENICIMA IX - VI
RAD U STRUNOM POVJERENSTVU UREDA ZA UTVRIVANJE PRIMJERENOG OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
IX - VIII
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE IX - VIII
PRIPREMANJE, PRAENJE I VOENJE DOKUMENTACIJE IX - VIII
STRUNO USAVRŠAVANJE IX - VIII
OSTALI POSLOVI 263 IX - VIII
Poslovi vezani za poetak odnosno kraj školske godine Rad u strunim tijelima škole Vrednovanje rada Poslovi javne, kulturne i socijalne djelatnosti Zaduenja po nalogu ravnatelja
1752
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA LOGOPEDA ZA ŠKOLSKU GODINU
2019./2020.
Struni suradnik logoped u OŠ “Vukomerec” radi s uenicima s teškoama u glasovno- govornom i jezinom razvoju, specifinim teškoama uenja i teškoama u poetnom itanju i pisanju.
Uvjeti za rad su primjereni.
Organizacijom rada nastojati e se zadovoljiti potrebe i mogunosti dolazaka uenika na
logopedske vjebe, kao i njihovih roditelja za razgovore te za suradnju s uiteljima, strunim
suradnicima i ravnateljem.
a dio uenika i 2x tjedno prema utvrenom rasporedu.
Ciljevi logopedskog rada u našoj školi su otkrivanje, praenje i pruanje pomoi u vidu
edukacijsko habilitacijskih postupaka. Osim toga struni suradnik logoped savjetuje roditelje i
67 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
uitelje (predviana su dva predavanja za uitelje – AUTIZAM u studenom i UESTASLOST
GOVORNO JEZINIH TEŠKOA I TEŠKOA U ITANJU I PISANJU u veljai), te surauje s ostalim
strunim suradnicima u školi i izvan nje.
SADRAJ RADA
1.2.) suradnja s uiteljima, strunim suradnicima i ravnateljem škole
1.3.) suradnja s roditeljima
1.4.) rad u Strunom povjerenstvu Ureda za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta
2.POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA
2.1.) planiranje i programiranje
2.2.) pripremanje, praenje i voenje dokumentacije
68 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
2.3.) struno usavršavanje
2.5.) rad u Povjerenstvu Gradskog ureda za orazovanje
3.OSTALI POSLOVI
3.2.) vrednovanje rada
3.4.) poslovi javne, kulturne i socijalne djelatnosti škole
3.5.) ostali poslovi prema odluci ravnatelja
1.NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD
SADRI:
teškoa u itanju i pisanju
Kako bi se uenicima s ovim poteškoama pruila što bolja pomo potrebno je utvrditi vrstu i stupanj
poteškoe i usporediti ih s pristiglom dokumentacijom o ueniku.
b) utvrivanje stanja govorno-glasovne komunikacije uenika i ukoliko je potrebno, predispozicije za
usvajanje itanja i pisanja, odnosno nivoa usvojenosti itanja i pisanja
c) PROVOENJE POSTUPKA LOGOPEDSKE OPSERVACIJE
- upoznavanje s uenikom
- upoznavanje uitelja s uenikovim teškoama
d) rad na otklanjanju jezinih, govorno-glasovnih poteškoa te poteškoa itanja, pisanja i drugih teškoa
u uenju
69 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Ovaj rad se odvija individualno, u potpunosti je prilagoen vrsti i jaini teškoe i individualnim
mogunostima svakog pojedinog uenika.
Rad sa svakim uenikom odvija se jedan ili dva puta tjedno ovisno o vrsti i teini teškoe u trajanju naješe
25 – 30 min. te mogunostima za ukljuivanje u logopedski tretman.
Neposredan logopedski rad s uenicima odvija se u posebno opremljenom logopedskom kabinetu.
Neposredan rad s uenicima provodi se 21 sunanih sati tjedno tijekom trajanja nastave, ili PSP-a, a prema
kalendaru rada škole.
1.2.) SURADNJA SA UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RAVNATELJICOM
U radu s uenicima s teškoama u komunikaciji, jeziku i govoru vanu ulogu imaju njihovi uitelji. Kako bi
uenici postigli što bolje rezultate u odgojno-obrazovnom procesu potrebna je suradnja s njihovim
uiteljima. U skladu s vrstom i stupnjem teškoe, uitelji se savjetuju o radu s uenicima.
OBLICI SURADNJE S UITELJIMA I STRUNIM SURADNICIMA
- suradnja s uiteljima u cilju što boljeg upoznavanja djetetovih teškoa, ali i sposobnosti
- u suradnji s uiteljima prate se postignua uenika na podruju komunikacije, jezika, govora te itanja i pisanja
- upoznavanje uitelja s novom literaturom koja se odnosi na uenike s teškoama govorno- glasovne komunikacije, jezinim teškoama, specifinim teškoama u uenju i drugim teškoama
- struna predavanja/radionice za uitelje (DVOJEZINOST KOD DJECE u studenom i UESTASLOST GOVORNO JEZINIH TEŠKOA I TEŠKOA U ITANJU I PISANJU KOD UENIKA SNIENOG KOGNITIVNOG FUNKCIONIRANJA u veljai)
- konzultacije s drugim logopedom oko vrste i stupnja uenikovih teškoa
- dogovor za rad s pojedinim uenicima (dio uenika je u tretmanu oba logopeda)
- upoznavanje uitelja s uzrocima, stupnjem i osobinama teškoa kod uenika
- izvješivanje uitelja o inovacijama u metodama rada i upotrebi posebnih sredstava i pomagala - prikupljanje i obrada podataka iz pedagoške dokumentacije u svezi odreenih teškoa
- sudjelovanje u izradi krajnjeg nalaza i mišljenja za svakog uenika obuhvaenog logopedskim
tretmanom
- dogovor o ustroju i provoenju rada s uenicima (broj uenika, raspored dolazaka …)
- konzultacije o uenicima koji se upuuju na obradu u odgovarajuu ustanovu
OBLICI SURADNJE S RAVNATELJEM ŠKOLE
70 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
- dogovor o ustrojstvu i nainu rada s uenicima i uiteljima
- obavljanje poslova vezanih uz rad škole
- rješavanje neplaniranih poslova i zadataka
1.3.) SURADNJA S RODITELJIMA
Kako bi se u radu s uenicima došlo do što boljih i brih rezultata, potrebno je redovito suraivati s
njihovim roditeljima u cilju usklaivanja logopedskih postupaka.
OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA
- individualni razgovori s roditeljima u cilju što boljeg upoznavanja uenika temeljem analize
prikupljene dokumentacije (vrsta, stupanj i obiljeja teškoa)
- upoznavanje uenikovih roditelja s predvienim logopedskim postupcima i radom i oekivanjima
- -savjetodavni rad s roditeljima - davanje strunih savjeta i naputaka za ublaavanje ili otklanjanje
teškoa
pravilnim oblicima i metodama rada
- educiranje roditelja putem individualnih razgovora, pismenih brošura, CD-a …
- upoznavanje roditelja sa strunom literaturom
- osposobljavanje i pouavanje roditelja za primjeren rad s djetetom kod kue
- odravanje strunih predavanja i radionica za roditelje (prema potrebi)
2 ) POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA
2.1.) PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE Logoped planira rad za školsku godinu prema potrebama uenika s teškoama govorno-glasovne
komunikacije, teškoama s podruja jezika i teškoama u itanju i pisanju.
SADRI:
- izradu plana i programa rada s navedenim podrujima rada
- izradu plana i programa rada (podruja rada i zadae prema školskom kalendaru)
- izradu mjesenih programa rada
- sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa Strunog aktiva logopeda
71 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
- planiranje rada s roditeljima
SADRI :
- prikupljanje i obradu podataka o uenicima u suradnji s roditeljima, pedagogom, psihologom,
edukacijskim rehabilitatorima
- izradu dosjea (uenike mape) za svakog uenika
- izradu individualnih listia za rad s uenicima
- pripremanje tehnikih logopedskih pomagala i sredstava za rad
- izradu i popunjavanje upitnika i tabela koje se odnose na logopedski rad s uenicima
- voenje dnevnika rada
- evidenciju dnevne realizacije
- pisanje izvješa za uenike (prema potrebi, ili na kraju školske godine)
- voenje dosjea s prilozima za svakog uenika
- voenje evidencije o suradnji s roditeljima i uiteljima i drugim suradnicima
- pisanje nalaza i mišljenja logopeda
2.3.) STRUNO USAVRŠAVANJE LOGOPEDA
- individualno struno usavršavanje - praenje strunih asopisa i strune literature,LOOMEN
- sudjelovanje u radu Strunih aktiva na nivou škole, upanije, i Grada Zagreba
- sudjelovanje na strunim skupovima za logopede koje organizira MZOŠ
- razmjenu iskustava s istovjetnim i srodnim strunjacima
- usavršavanje u organizaciji HLD-a (Kongres logopeda)
- usavršavanje i praenje literature potrebno za pripremanje izlaganja, odravanje radionica i
predavanja u školi
72 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
2.4.) SURADNJA SA STRUNIM I DRUGIM USTANOVAMA
SADRI:
GOLJAK, Caritas..)
- suradnja sa lijenikom školske medicine /HZJZ/
3) OSTALI POSLOVI
- ureenje logopedskog kabineta
3.2.) VREDNOVANJE RADA
- izvješe za svakog uenika obuhvaenog logopedskim tretmanom na kraju školske godine
- voenje uenikih dosjea (mape uenika)
3.3.) RAD U STRUNIM TIJELIMA ŠKOLE
- sudjelovanje u radu Uiteljskog vijea
- sudjelovanje u radu Razrednih vijea
- rad u Strunom timu škole
3.4.) POSLOVI JAVNE, KULTURNE I SOCIJALNE DJELATNOSTI
- sudjelovanje u javnim djelatnostima škole u skladu s potrebama - zaduenja vezana uz prigodne
sveanosti i dogaanja
- mentorstvo studentima logopedije ERF-a Zagreb, 20.. 09. 2019. logoped: MARIJA PAVII, dipl defektolog logoped-savjetnik
73 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.11 Plan i program rada strunog suradnika psihologa
Redni broj
Vrijeme realizacije
Psihološka procjena uenikovih mogunosti, specifinih poteškoa uenja
80 IX.-VI.
80 IX-VI.
Individualna i grupna savjetovanja u skladu s individualnim potrebama uenika
272 IX.-VI.
Profesionalno usmjeravanje i informiranje uenika 42
Voditeljstvo Vijea uenika 10 IX:-VI.
1.2 Rad s roditeljima 220
Pomo roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe uenika i reagirati u skladu s njima
110 IX.-VIII.
110 IX.-VIII.
Pomo uiteljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe uenika i reagiraju u skladu s njima
75 IX.-VIII.
Educiranje uitelja o saznanjima iz podruja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije
75 IX.-VIII.
70 IX.-VIII.
Praenje prijelaza uenika iz IV. u V. razred 45 IX.-VI.
Analiza uspjeha uenika na kraju školske godine 45 IX.-VI.
Samovrednovanje škole 45 IX.-VIII.
III. Struna dokumentacija 135
Voenje dokumentacije o radu 40 IX.-VIII.
Voenje uenikih dosjea 90 IX.-VIII.
IV. Sudjelovanje u ostvarenju programa rada škole i suradnja 208 IX.-VIII.
Sudjelovanje u radu Uiteljskog vijea 25 IX.-VIII.
Sudjelovanje u radu razrednih vijea 25 IX.-VIII.
Sudjelovanje u radu Strunog povjerenstva za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta, uenika OŠ Vukomerec
40 II.-VIII.
60 IX.-VIII.
Suradnja sa dj. vrtiima, centrom za soc. r., šk. dispanzerom, MUP- om, Zavodom za zapošljavanje i dr. institucijama
38 IX.-VIII.
Suradnja s drugim strunim suradnicima (druge OŠ i udruge) 20 IX.-VIII.
V. Struno povjerenstvo Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta, uenika škola u gradskoj etvrti Pešenica-itnjak i Trnje
40 IX.-VIII.
Pripreme za rad sa uenicima 50 IX.-VIII.
74 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
Pripreme za rad s roditeljima 20 IX.-VIII.
Pripreme za rad s uiteljima 20 IX.-VIII.
VII. Struno usavršavanje 40 IX.-VIII.
Individualno struno usavršavanje Kolektivno usavršavanje u školi Kolektivno usavršavanje izvan škole
UKUPNO SATI 1752
75 Godišnji plan i program rada Osnovne Škole „Vukomerec“ za školsku godinu 2019./2020.
11.12 Plan i program rada strunog suradnika knjiniara
VRSTA POSLA BROJ SATI GODIŠNJE
PREDVIENO VRIJEME OBAVLJANJA
a) NEPOSREDNI RAD S UENICIMA 809
- pripremanje, planiranje i programiranje neposredno odgojno- obrazovanog rada s uenicima
80
rujan/listopad
- organiziranje nastavnog sata (i satova medijske kulture u knjinici + video projekcije i sl. - timski rad (KIP)
- rad s uenicima prema planu KIO-a (knjinino- informacijskog obrazovanja)
- priprema materijala i odravanje sata lektire po dogovoru
140
tijekom godine
- edukacija korisnika : sustavno upoznavanje uenika (pogotovo uenike 1. i 5. r.) s knjigom i knjinicom i privikavati uenike na knjinini prostor
- sveano ulanjenje uenika prvog razreda u školsku knjinicu
45
tijekom godine
- upoznati sve uenike (pogotovo u 3., 4. i 7. r.) sa svim izvorima informacija i nauiti ih koristiti usluge školskih i drugih knjinica, posebice uporabu enciklopedija, rjenika i sl. za istraivake zadae
40
- lektira na drugaiji nain – sa