godišnji plan i program rada srednje škole...

of 178 /178
Srednja škola Metkovid Metkovid Godišnji plan i program rada Srednje škole Metkovid 2018./2019. Metkovid, 10 .09.2018.

Author: others

Post on 12-Sep-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Srednja škola Metkovid Metkovid

  Godišnji plan i program rada Srednje škole Metkovid

  2018./2019.

  Metkovid, 10 .09.2018.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 2

  Tablica sadržaja

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI………………………………………………………………………………….4

  1.1. VERIFICIRANI PROGRAMI ...................................................................................................................... 5 1.1.2. DJELATNA NAČELA SREDNJE ŠKOLE METKOVID ....................................................................................... 6 1.1.3. NEPOSREDNA OKOLINA U KOJOJ ŠKOLA DJELUJE ...................................................................................... 6 1.1.4. USTROJSTVO RADA ŠKOLE ................................................................................................................... 8

  2. UVJETI RADA ........................................................................................................................... 9

  2.1. KADROVSKI UVJET ................................................................................................................................ 9 2.1.1.PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIH RADNIH ZADUŽENJA U ŠKOLI ................................................... 9 2.1.2. MATERIJALNI I TEHNIČKI UVJETI RADA.................................................................................................. 15

  3. PODACI O UPISANIM UČENICIMA I PROGRAMIMA U 2018./19………………………………………….…17

  3.1. PODRUČJA RADA I ZANIMANJA U 2018./19. ŠKOLSKOJ GODINI ................................................................... 17 3.2. UPISANI UČENICI PO RAZREDNIM ODJELIMA U 2018./2019. ŠK. GOD .......................................................... 19 3.2. NASTAVNI PLANOVI RAZREDNIH ODJELA…….. ………………………………………………………….……………21 3.2.1.NASTAVNI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA…………………………………………..57

  4. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE………………………………………………………………………………………..………..72

  4.1. GODIŠNJI KALENDAR ........................................................................................................................... 73 4.1.1. BROJ RADNIH DANA U ŠK. GOD. 2018/19.. ........................................................................................ 73 4.1.2.NASTAVNI I NENASTAVNI DANI 2018./2019. ŠKOLSKE GODINE............................................................... 74 4.1.3. DRŽAVNI BLAGDANI I PRAZNICI ........................................................................................................... 75

  4.2. ORGANIZACIJA RADNOG TJEDNA……………………………………………………………………………..76

  4.2.1. RAZREDNI ODJELI I DEŽURNI UČENICI PO SMJENAMA ......................................................... 77

  4.2.2. RASPORED RAZREDNIH ODJELA PO SMJENAMA ................................................................... 77

  4.3.NASTAVA………………………………………………………………………….………………………..…………..78

  4.3.1. RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE ........................................................................... 78 4.3.2. RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ RADIONICI ........................................................ 80

  4.3.3. PRADENJE UČENIKA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI KOD OBRTNIKA I U

  PODUZEDIMA…………………………………………………………………………………………………………………………..………81

  4.3.4. IZBORNA NASTAVA………..82

  4.3.5. PROGRAM IZBORNE NASTAVE……………..82

  4.3.6. POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU MATURU……….84

  4.3.7 PLAN STRUČNIH ESKURZIJA I TERENSKE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU………90

  4.4. PROGRAMI IZVANNASTAVNOG RADA………………………………………………………………………98

  4.4.1. INDIVUDALNI TRETMAN UČENIKA ........................................................................................................ 98 4.4.4. ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ...................................................................................... 99

  4.5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE…………………………………………………………………..100

  4.5.1. DRUŠTVENI I HUMANITARNI RAD UČENIKA KROZ ŠKOLSKU UDRUGU MLADI OCA ANTE GABRIDA .....100

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 3

  4.5.7. PROFESIONALNO INFORMIRANJE ......................................................................................................100

  4.6. ISPITI .................................................................................................................................. 101

  4.6.1. RASPORED POLAGANJA ISPITA ..........................................................................................................101 4.6.2. VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠK. GOD. 2018./2019. ...............................................101 4.6.3. ISPITI DRŽAVNE MATURE .................................................................................................................103

  5. PLANOVI I PROGRAMI ........................................................................................................... 105

  5.1. PLAN I PROGRAM STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE .......................................................................................105 5.1.1. PLAN I PROGRAM RAVNATELJA 2018./19. ŠK.GOD. ...........................................................................108 5.1.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SLUŽBE 2017./18. ŠK.GOD ............................................................123 5.1.4. PLAN I PROGRAM KNJIŽNIČARA 2018./19. ŠK.GOD .............................................................................152

  5.2.OSTALI PROGRAMI RADA ŠKOLE 2018./19. ŠK.GOD .............................................................. 172

  5.2.1. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEDA ...............................................................................172

  5.3. PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNIH SLUŽBI ...................................................................... 175

  5.3.1. PROGRAM RADA TAJNIŠTVA ............................................................................................................175 5.3.2.PROGRAM RADA RAČUNOVODSTVA…...............................................................................................176

  5.3.3.PROGRAM RADA ADMINISTRATORA BLAGAJNIKA………………………………................................177

  5.3.4. PROGRAM RADA KUDNOG MAJSTORA…………………..............................................................177

  5.3.5. POSLOVI SPREMAČICE……………............................................................................................177

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 4

  1. Osnovni podaci o ustanovi

  Na temelju članka 27.Statuta Srednje škole Metkovid iz Metkovida a u svezi s člankom 28. Zakona o

  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na sjednici održanoj dana 5. listopada

  2018.godine donio je

  NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA METKOVID

  METKOVID

  ADRESA : DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

  GRAD METKOVID

  Ul. Kralja Zvonimira 12

  BROJ TEL. 020/681-088

  Tel/fax: 020/681-712

  MATIČNI BROJ SUDSKOG REGISTRA: 03985725

  ŠIFRA DJELATNOSTI:8532

  Žiro račun:HR4623300031100064332

  Web:http://ssmetkovic.hr

  e-mail: [email protected]

  OIB:51702012234

  RAVNATELJ: Marijo Obradovid, prof.

  Broj radnika: 93

  Broj učenika: 516

  Srednja škola Metkovid iz Metkovida (u daljnjem tekstu:Škola ) upisana je u sudski registar kod

  Trgovačkog suda u Splitu pod brojem TL-97/202. od 18.lipnja 1997.godine.

  mailto:[email protected]

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 5

  1.1. Verificirani programi

  Programi koji se ostvaruju u Srednjoj školi Metkovid 2018./2019. šk.god. za koje je škola

  dobila verifikaciju

  Programi za stjecanje srednje stručne spreme daju znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja u obrazovnim programima:

  PROGRAM KLASA UR.BROJ DATUM

  RJEŠENJA

  Prodavač UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

  Automehaničar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

  Elektromehaničar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

  Vodoinstalater UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

  Instalater grijanja i

  klimatizacije

  UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

  Vozač mot.vozila UP/I-602-03/94-01-272 380-02-5/5-94-01 19.7.1994.

  Konobar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

  Kuhar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

  Pomodni kuhar i

  slastičar

  UP/I-602-03/09-05/00016 533-09-09-0002 24.2.2009.

  Građevinski tehničar UP/I-602-03/07-05/00013 533-09-07-005 5.4.2007.

  Elektrotehničar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

  Računalni tehničar za

  strojarstvo

  UP/I-602-03/08-05/00033 533-09-08-007 18.4.2008.

  Strojarski računalni

  tehničar

  UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

  Odjevni tehničar UP/I-602-03/11-05/00015 533-09-11-0004 14.3.2011.

  Ekonomist UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

  Ekonomist UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

  Upravni referent UP/I-602-03/08-05/00033 532-02-02/9-96-01 18.11.1996.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 6

  1.1.2. Djelatna načela Srednje Škole Metkovid

  Škola je ustrojena i djeluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), te pod zakonskim aktima i uredbama Ministarstva znanosti ,obrazovanja i športa. Kroz svoj rad škola razvija punu i snažnu nacionalnu svijest kao bitnu sastavnicu učeničkog osobnog identiteta. Svakom učeniku omoguduje puni razvoj osobnih mogudnosti i usvajanje raznih spoznaja. Priprema učenika za zrelo i samostalno odlučivanje i potiče ga na razvijanje pozitivne slike o sebi.

  Srednja škola Metkovid teži prihvadanju promjena u odgojnom obrazovnom procesu koje su stručno i znanstveno provjerene i čije su prednosti dokazane. Stalno traži novine i usavršava organizaciju rada te stvaralački rješava probleme u odgoju i obrazovanju. Orijentirani smo prema gospodarstvu ovog kraja i naša uspješnost ovisi o zainteresiranosti, potpori i suradnji okoline u kojoj djelujemo.

  Želimo potaknuti učenike na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje. Nastojimo biti škola po mjeri učenika i potpuno individualizirati odgojni proces koji se odvija u skladu sa sposobnostima i mogudnostima svakog učenika kroz mnoštvo kreativnih izbornih, fakultativnih i slobodnih programa.

  U nastavnom procesu trudimo se napustiti zastarjelo nastavničko poučavanje i stavljamo učenika u ulogu samostalnoga istraživača koji de svojim učenjem i radom dodi do odgovarajudih informacija. Stvaramo ugodno radno ozračje u kojem se razumijevanje i tolerancija glavne odlike pa se korelacija učenik-nastavnik-roditelj može slobodno odvijati. Gospodarski dio naših programa uspješno se provodi kroz teorijsku i stručnu-praktičnu nastavu u obliku kvalitetnog timskog rada.

  Svoju opremu i učila stalno osuvremenjujemo uz pomod lokalne uprave i samouprave. Informiramo i pripremamo učenike za uspješno polaganje ispita državne mature koji de im omoguditi upis na željeni fakultet. Dosadašnja iskustva, iz proteklih desetak godina, pokazuju da su se naši maturanti uspješno upisivali na fakultete, od ……………………..

  Drugi se zapošljavaju u struci koje i sada s velikom radošdu pratimo njihove rezultate.

  1.1.3. Neposredna okolina u kojoj škola djeluje

  Počeci organiziranog školstva na području doline Neretve sežu još u doba prve austrijske

  uprave kada se prema tadašnjem zakonu u Opuzenu kao opdinskom središtu doline Neretve otvara

  prva pučka škola godine 1798. te ujedno možemo označiti kao početak školstva i opismenjavanja

  neretvanskog stanovništva. Kako se opdinsko središte neretvanskog kraja seli iz Opuzena u Metkovid,

  tako se 1845. godine u Metkovidu otvara prva pučka škola. S nešto kradim prekidima osnovno

  školstvo u Metkovidu se razvija tijekom austrougarske vlasti, da bi se nakon Prvoga svjetskoga rata

  javila potreba za srednjoškolskim obrazovanjem. Tako 1924. godine počinje s radom Državna

  mješovita građanska škola koja je učenike pripremala za trgovačka, zanatsko-industrijska i

  poljoprivredna zanimanja, da bi nakon Drugog svjetskog rata 1945. godine bila pretvorena u Nižu

  realnu gimnaziju. Nju je 1948. godine naslijedila Škola za učenike u privredi, a od 1954. godine s

  radom je počela i Gimnazija Metkovid te je iste godine Škola za učenike u privredi podignuta s ranga

  nižih škola na višu razinu.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 7

  Povijest razvoja današnje Srednje škole Metkovid seže u davnu 1948. god kada se osniva

  "Škola za učenike u privredi" koja je u početku bila u rangu nižih škola, međutim 1954. god. podignuta

  je na razinu drugog stupnja. Od 1956. godine Metkovid postaje regionalno središte za obrazovanje

  trgovaca, a nakon reforme školstva 1970. godine postaje Škola za kvalificirane radnike. Škola se tada

  nalazila u današnjoj ulici Stjepana Radida i bila je poznata pod nazivom „Pekina škola“ prema Kažimiru

  Peki, jednom od njenih prvih ravnatelja. Novom reformom iz 1978. godine dolazi do stvaranja

  jedinstvenog školskog centra za srednje obrazovanje otvaranjem Centra za usmjereno obrazovanje

  Petar Levantin u kojem su se učenici obrazovali za različita zanimanja. Nakon Domovinskog rata i

  nove reforme školstva Centar za usmjereno obrazovanje Petar Levantin se gasi ta se formiraju dvije

  ustanove za srednjoškolsko obrazovanje, Gimnazija Metkovid i Obrtnička škola Metkovid koja su

  učenike obrazovale prema gimnazijskom programu te za ekonomska, tehnička, uslužna,

  poljoprivredna, obrtnička te trgovačka zanimanja prema trogodišnjim i četverogodišnjim

  programima. Obrtnička škola 1997. Godine mijenja svoj naziv u Srednja škola Metkovid kako bi

  učenike mogla obrazovati i po četverogodišnjim, a ne samo trogodišnjim programima kao do sada i

  tako omogudilo izravno daljnje više ili visoko obrazovanje. Te godine škola je imala 964 učenika u

  trideset tri razredna odjela, a započela je i s programima stručne spreme i obrazovanja odraslih.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 8

  1.1.4. Ustrojstvo rada škole

  Srednja škola Metkovid ustrojena je kao srednja strukovna škola .

  Za redovno administrativno i financijsko poslovanje Škola koristi pečat bez grba Republike Hrvatske i nazivom: Srednja škola Metkovid, Metkovid

  Za poslovanje iz područja javnih ovlasti škola koristi pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom:

  Republika Hrvatska, Srednja škola Metkovid.

  Program srednjih strukovnih škola sastoji se od opdeobrazovnih sadržaja, stručno teorijskih i praktičnih sadržaja. Ovim programima je cilj dati primjereno znanje iz određenih znanstvenih područja, tehnološki usmjerena znanja , kao i praktična proizvodna znanja, sve međusobno povezano, ali ovisno o strukturi programa u različitim omjerim

  Srednja škola

  Metkovid

  Strojarstvo, brodogradnja i

  metalurgija

  - strojarski računalni tehničar

  - Instalater grijanja i klimatizacije

  - automehaničar

  - vodoinstalater

  Tekstil i koža

  - odjevni tehničar

  Promet i logistika

  - vozač motornog vozila

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  - ekonomist

  - prodavač

  - upravni referent

  Turizam i ugostiteljstvo

  - konobar

  - kuhar

  - pomodni kuhar i slastičar (TES)

  Graditeljstvo i geodezija

  - građevinski tehničar

  Elektrotehnika i računalstvo

  - elektrotehničar

  - elektromehaničar

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 9

  2. Uvjeti rada

  2.1. Kadrovski uvjet (Promijenjeno)

  Nastava je kadrovski stručno zastupljena u svim nastavnim predmetima vezanim za struku,

  kao i u svim pedagoškim jedinicama.

  2.1.1.Podaci o izvršiteljima poslova i njihovih radnih zaduženja u školi

  Podaci o nastavnicima

  R.br. Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema Godine staža

  1. Mirjana, Antolovid Nastavnica hrvatskog jezika

  VSS 36

  2. Nikolina, Ankovid Nastavnica hrvatskog jezika

  VSS 26

  3. Danijela, Badilo Nastavnica hrvatskog jezika

  VSS 245

  4. Biljana, Cvitanovid- Duvnjak

  Nastavnica hrvatskog jezika

  VSS 28

  5. Marija, Menalo Nastavnica hrvatskog jezika

  VSS 12

  6. Suzana, Nižid Nastavnica hrvatskog Jezika

  VSS 8

  7. Sanja, Raguž Nastavnica hrvatskog jezika

  VSS 9

  8. Suzana, Antonini Nastavnica engleskog jezika

  VSS 11

  9. Goranka, Ivankovid Nastavnica engleskog jezika

  VSS 31

  10. Julijana, Kneževid Nastavnica njemačkog jezika

  VSS 27

  11. Zoran, Martinovid Nastavnik francuskog i njemačkog jezika

  VSS 13

  12. Ivana, Menalo Nastavnica latinskog jezika

  VSS 7

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 10

  13. Marko, Mustapid Nastavnik engleskog jezika

  VSS

  28

  14. Petar, Nikolid Nastavnik engleskog jezika

  VSS 10

  15. Zorana, Vekid Nastavnica engleskog jezika

  VSS 29

  16. Petra, Sršen Nastavnica engleskog jezika

  VSS 7

  17. Nikolina, Bulum Nastavnica matematike

  VSS 10

  18. Josip, Cvitanovid Nastavnik matematike

  VSS 4

  19. Daria, Jurkovid Nastavnica matematike

  VSS 6

  20. Ivana Jovanovid Nastavnica matematike

  VSS 0

  21. Marija, Veraja Nastavnica matematike

  VSS 8

  22. Ivan, Dodig Nastavnik matematike

  VSS 1

  23. Antonijo, Jurid Nastavnik matematike

  VSS 0

  24. Tatjana, Marid Nastavnica fizike VSS 1

  25. Katarina, Barišid

  Nastavnica povijesti VSS 31

  26. Ivan, Đerek

  Nastavnik geografije VSS 14

  27. Željka, Dodig Nastavnica geografije i sociologije

  VSS 9

  28. Željka, Jeramaz Nastavnica geografije

  VSS 18

  29. Dana, Svaguša Nastavnica kemije VSS 17

  30. Maja, Popovid Nastavnica biologije VSS 13

  31. Romana, Duže Nastavnica tjelesnog odgoja

  VŠS 2

  32. Zvonko, Kežid Nastavnik tjelesnog odgoja

  VSS 37

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 11

  33. Dalibor, Mateljak Nastavnik tjelesnog odgoja

  VSS 10

  34. Mario, Sršen Nastavnik tjelesnog odgoja

  VSS 14

  35. Ivan, Šprlje Nastavnik tjelesnog odgoja

  VSS 29

  36. Katica, Vištca Nastavnica tjelesnog odgoja

  VSS 9

  37. Ivan, Menalo Nastavnik vjeronauka

  VSS 19

  Rosanda, Lovrid Nastavnica vjeronauka

  VSS 14

  38. Ante, Batinovid Nastavnik vjeronauka

  VSS 0

  39. Petar, Jelavid

  Nastavnik politike i gospodarstva i etike

  VSS 35

  40. Irena, Dominikovid

  Nastavnica psihologije

  VSS 19

  41. Ana, Barišid Nastavnica psihologije

  VSS 1

  42. Katica, Borovac Nastavnica informatike

  VSS 21

  43. Darko, Primorac Nastavnik informatike

  VSS 8

  44. Marinko, Zubac Nastavnik informatike

  VSS 12

  45. Snježana, Batinovid Nastavnica ekonomskih predmeta

  VSS 7

  46. Mladenka, Cvitkovid Nastavnica ekonomskih predmeta

  VSS 18

  47. Anica, Goluža Nastavnica ekonomskih predmeta

  VSS 27

  48. Ana, Brečid Nastavnica ekonomskih predmeta

  VSS 12

  49. Antonio, Jelaš Nastavnica ekonomskih predmeta

  VSS 22

  50. Nikica, Jelavid Nastavnica ekonomskih predmeta

  VSS 31

  51. Branka, Kosovid Nastavnica ekonomskih predmeta

  SSS 33

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 12

  52. Vesna, Novakovid Nastavnica pravnih predmeta

  VSS 28

  53. Darko, Vekid Nastavnik pravnih predmeta

  VSS 8

  54. Milan, Barišid Nastavnik strojarskih predmeta

  VSS 10

  55. Mario, Batinovid Nastavnik strojarskih predmeta

  VSS 40

  56. Zoran, Grgid Nastavnik strojarskih predmeta

  VSS 24

  57. Matej, Lazarevid Nastavnik strojarskih predmeta

  VSS 17

  58. Domagoj, Leontid Stručni učitelj praktične nastave

  VSS 8

  59. Željko, Medid Nastavnik strojarskih predmeta

  VSS 35

  60. Ivan, Šarid Nastavnik strojarskih predmeta

  VSS 21

  61. Ivana, Leontenko Nastavnica prometa VSS 27

  62. Nino, Kaleb Stručni učitelj praktične nastave

  VSS 42

  63. Goran, Manenica Nastavnik elektrotehničkih predmeta

  VSS 26

  64. Josip, Tošid Nastavnik elektrotehničkih predmeta

  VSS 8

  65. Dana, Paponja

  Stručni učitelj praktične nastave

  VŠS 27

  66. Vedran, Perid Stručni učitelj praktične nastave

  VSS 21

  67. Mijo, Delid

  Stručni učitelj praktične nastave

  VSS 8

  68. Rade, Nikoletid Nastavnik stručnih predmeta

  VSS 10

  69. Jadranka, Nikolid Nastavnica stručnih predmeta

  VSS 28

  70. Ana, Kozina Nastavnica stručnih predmeta

  VSS 12

  71. Nina, Bjeliš Nastavnica stručnih predmeta

  VSS 10

  72. Antonela, Vasilj Nastavnica stručnih predmeta

  VSS 12

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 13

  73. Vedran, Nižid Nastavnik stručnih predmeta

  VSS 5

  74. Gordana, Barišid Nastavnica stručnih predmeta

  VSS 10

  75. Kristina, Šuman Nastavnica engleskog jezika

  VSS 5

  76. Igor, Kadijevid Vozač instruktor VSS 1

  Ravnatelj i stručna služba

  R. br. Ime i prezime Radno mjesto Godine staža Stručna sprema

  1. Marijo, Obradovid Ravnatelj 30 VSS

  2. Violeta, Oršulid Pedagoginja 30 VSS

  3. Ana, Vidovid Socijalna pedagoginja 6 VSS

  4. Ivana, Ujdur Knjižničarka 16 VSS

  5. Ivan, Volarevid Knjižničar 3 VSS

  Uvođenje nastavnika pripravnika

  Stažiranja pripravnika ostvaruje se na temelju programa koji predlaže školsko

  povjerenstvo a u skladu s odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i

  stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama.

  Sadržaj i način rada povjerenstva propisan je Poslovnikom o radu povjerenstva za

  pradenje pripravnika.

  Povjerenstvo radi u punom sastavu: ravnatelj, mentor, stručni suradnik -pedagog.

  Školske godine 2018./19. U program pripravničkog staža uključeni su:

  DOMAGOJ LEONTIĆ

  1. Marijo Obradovid,, prof.

  2. Mario Batinovid, mentor

  3. Violeta Oršulid, stručni suradnik

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 14

  TATJANA MARIĆ

  1. Marijo Obradovim, prof.

  2. Ana Dragovid. mentor

  3. Violeta Oršulid, stručni suradnik

  Pedagoško psihološko obrazovanje

  U školskoj godini 2018./19. Nema nastavnika bez pedagoške kompetencije.

  Napredovanje nastavnika

  Svi nastavnici škole upoznati su s odredbama Pravilnika o napredovanju, na način da

  je isti izvršen u zbornici s napomenom da se za sve detaljne informacije zainteresirani

  mogu javiti ravnatelju, pedagogu i tajnici škole.

  U zvanje profesora mentora promaknuti su:

  1. Katarina Barišid, prof. povijesti

  2. 2. Rade Nikoletid, prof. stručnih predmeta ( ugostiteljstvo)

  3. Petar Nikolid, prof. engleskog jezika

  4. Dana Paponja, stručni učitelj ( ugostiteljstvo)

  U zvanje profesora – savjetnika promaknuti su:

  1. Nikolina Ankovid, prof. hrvatskog jezika

  2. Mirjana Antolovid, prof. hrvatskog jezika

  3. Danijela Badilo, prof. hrvatskog jezika

  4. Zoran Grgid, prof. stručnih predmeta ( strojarstvo)

  5. Goranka Ivankovid, prof. engleskog jezika

  6. Matej Lazarevid, prof stručnih predmeta ( strojars tvo)

  7. Željko Medid, prof. stručnih predmeta (strojarstvo)

  8. Ivan Šprlje, prof. TZK

  9. Zorana Vekid,prof. engleskog jezika

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 15

  Administrativni i pomodni radnici škole

  R. br. Ime i prezime Radno mjesto Staž Stručna sprema

  1. Vera, Mijid Tajnica Škole 41 VŠS

  2. Tonkica, Puljid Računovođa 5 VSS

  3. Sandra, Jelinid – Jurkovid Administratorica 3 SSS

  4. Živko, Mijid Domar 37 SSS

  5. Frana, Dodig Spremačica 34 SSS

  6. Jelena, Bartulovid Spremačica 14 SSS

  7. Kata, Krstičevid Spremačica 34 SSS

  8. Neda, Popovid Spremačica 34 NSS

  9. Grozdana, Obradovid Spremačica 34 SSS

  10. Zdenko, Matid Računovođa 15 VSS

  2.1.2. Materijalni i tehnički uvjeti rada

  Školski objekt je izgrađen 1976.g. i ima 1 783 m2 učioničkog prostora..1998. g. izgrađen je novi dio radioničkog prostora površine 593 m2 tako da škola ima ukupno 2.376 m2 učioničkog prostora, ukupno zatvorenog prostora 4.046 m2 i oko 3.000 m2 školskog kultiviranog okoliša. U prizemlju se nalazi sedam učionica ( jedna je prometni kabinet ), zbornica, ured voditelja smjene, pedagoga i socijalnog pedagoga, čajna kuhinja, prostor za spremačice, prostor za prihvat roditelja i prostor za prihvat učenika putnika te sanitarni čvor. Na katu objekta je deset učionica od kojih su dvije informatički kabineti opremljeni s 31 kompjutorom. Aneks kabineta br. 8. ima 12 računala Na katu su smješteni i uredi ravnatelja, tajnice, računovođe, administratora, te knjižnica i sanitarni čvor. Ured tajnice, računovođe, voditelja, pedagoga i administratora-blagajnika opremljeni su kompjuterom s mogudnošdu korištenja interneta, telefonom i sl. U novo izgrađenom aneksu zgrade u prizemlju smještena je velika učionica radionica za ručnu i strojnu obradu metala. Prostor za ručnu obradu opremljen je svim potrebnim sadržajima, a prostor za strojnu obradu raspolaže s dva univerzalna tokarska stroja, jednim edukativnim tokarskim strojem, glodalicom, bušilicom i brusilicom. Prostor za elektronsko i plinsko spajanje metala opremljen je uređajem za elektronsko i plinsko zavarivanje. U prizemlju je smješten sanitarni čvor. Na katu istog aneksa smještene su dvije učionice i po jedna radionica za odjevne tehničare s 20 kudnih šivadih strojeva, tri industrijska stroja i ostala potrebita oprema, te radionica za elektroinstalatere te ulaz za topli prolaz do dvorane. U potkrovlju aneksa nalazi se kabinet za ugostiteljsku struku-zanimanje: konobar i kuhar opremljen svom pripadajudom opremom. Taj prostor skupa sa sanitarnim čvorom ima ukupno 103 m2. Učionički prostori imaju na raspolaganje osam grafoskopa, 4 televizora i 4 videorekordera koji su mobilni i po potrebi se prenašaju iz učionice u učionicu, 35 laptopa, foto kamera, fotoaparata i 6 projektora i 5 opremljenim učionicama sa statičkim projektorima. U zbornicu su također smješten 2 kompjutora s internetskim priključkom i kopirni aparat. U uredu administratora-blagajnika se nalazi jedan kopirni aparat. Kopirni aparat je smješten i u hodniku ispred ureda ravnatelja.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 16

  Za odvijanje nastave u prometnoj struci škola raspolaže s školskim kamionom. Sanitarni čvorovi su kompletno renovirani. Škola zajedno s Gimnazijom Metkovid raspolaže sa sportskom dvoranom rukometnih dimenzija u kojoj se odvija nastava TZK. Oprema u sportskoj dvorani je u potpunosti kompletirana. Dograđeno je 2010. g. 68 m2 toplog prolaza. U školskoj knjižnici postoji knjižni fond od 9.192 knjiga i 340 jedinica audiovizualne građe kao i stručna literatura za nastavnike. Pomagala koja se nalaze u školskoj knjižnici su: 2 računala s priključkom na Internet, skener, pisač, DVD player, TV. Škola je pretpladena na dva časopisa za čitaonicu u knjižnici. Učionička oprema je obnovljena a u skladu s mogudnostima, čini napor da svake školske godine obnovi barem jedna učionica novim školskim namještajem. S obzirom na broj upisanih učenika i raspoloživi prostor, škola je prisiljena raditi u dva turnusa i to od 7,30 do 19,30 sati bez pauze, što posebno otežava održavanje čistode i higijene. Na održavanju čistode u školi i izvan škole radi 5 spremačica. Škola ima i kotlovnicu centralnog grijanja koja ujedno služi i za grijanje Gimnazije Metkovid i Osnovne škole Stjepana Radida u Metkovidu. Kotlovnica centralnog grijanja je smještena u zgradi Srednje škole a u njoj radi radnik-kotlovničar iz Gimnazije i vodi brigu o svemu važnom za organizaciju rada, rad u kotlovnici, nabavu goriva, mjere zaštite od požara i zaštite na radu koje se tiču kotlovnice. U kotlovnici je izvršena rekonstrukcija u ljeto 2013. godine Gorivo pladaju svi korisnici u omjeru određenom međusobno zaključenim ugovorom. Svi radni prostori u školi su klimatizirani. Školska zgrada je udaljena od prometnica, pa se u njoj ne osjeda vanjska buka. Svi udžbenici koji su odobreni u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske a odnose se na programe koje ova škola izvodi nabavljeni su i rabe ih učenici i nastavnici. Nastavnici upuduju učenike na pomodnu literaturu koja se dijelom nalazi i u školskoj knjižnici a koja se može koristiti za savladavanje nastavnih programa iz pojedinih predmeta, odnosno upuduju učenike na druge izvore pomodne literature.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 17

  3. Podaci o upisanim učenicima i programima u 2018./19.

  3.1. Područja rada i zanimanja u 2018./19.

  Ove školske godine izvoditi demo nastavu u devet područja rada i 16 različitih zanimanja, od čega su 7

  četverogodišnjih i 9 trogodišnjih.

  PROGRAM Industrijski

  Obrtnički Tehnički

  I II III I II III I II III IV

  Prodavač 0,5

  Automehaničar 0,3 0,3 0,5

  Elektromehaničar 0,3 0,3 0,5

  Vodoinstalater 0,3

  Instalater grijanja i

  klimatizacije

  0,3

  Vozač motornog

  vozila

  1 1 1

  Konobar 1 1 0,5

  Kuhar 1 1 1

  Pomodni kuhar i

  slastičar

  1

  1

  1

  Građevinski tehničar

  1

  1

  Elektrotehničar 1 1

  Računalni tehničar za

  strojarstvo

  1

  Strojarski računalni

  tehničar

  1

  Odjevni tehničar 1

  Ekonomist 1 1 1 1

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 18

  Upravni referent 1 1 1 1

  UKUPNO ODJELA

  36

  1 1 1,5 3,9 3,9 3,5 3 4 3 5

  Iz gornje tablice je vidljivo da se struktura razreda u školskoj 2018./19. godini sastoji od 15 razrednih odjeljenja u četverogodišnjim programima, 4 u trogodišnjim industrijskim, 17 u trogodišnjim obrtničkim ( uključujudi pomodne kuhare i slastičare).

  Četverogodišnji programi:

  računalni tehničar u strojarstvu

  strojarski računalni tehničar

  ekonomist

  upravni referent

  građevinski tehničar

  elektrotehničar

  odjevni tehničar Trogodišnji industrijski programi:

  prodavač

  vozač motornog vozila Trogodišnji obrtnički programi:

  konobar

  kuhar

  pomodni kuhar i slastičar

  elektromehaničar

  automehaničar

  vodoinstalater

  instalater grijanja i klimatizacije

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 19

  3.2. Upisani učenici po razrednim odjelima u 2018./19.

  Razred Zanimanje Razrednik Broj učenika

  Uk. Ž

  I.C Automehaničar Milan Barišid 6 /

  I.D Strojarski rač. Tehničar Matej Lazarevid 20 1

  I.E Elektromehaničar Milan Barišid 5 /

  I.F Konobar Rade Nikoletid 12 3

  I.G Vozač motornog vozila Petar Jelavid 18 /

  I.H Kuhar Zoran Martinovid 20 7

  I.i Ekonomist Željka Jeramaz 23 16

  I.K Upravni referent Ivan Đerek 20 12

  I.L Instalater gr. i klimatiz. Milan Barišid 4 /

  I.M Pomodni kuhar i slast. Mirjana Antolovid 6 1

  II.B Građevinski tehničar Vedran Nižid 16 /

  II.C Automehaničar Petra Sršen 7 /

  II.D Elektrotehničar Zorana Vekid 20 /

  II.E Elektromehaničar Petra Sršen 4 /

  II.F Konobar Darko Primorac 14 3

  II.G Vozač motornog vozila Ivana Leontenko 19 1

  II.H Kuhar Nina Bjeliš 22 6

  II.i Ekonomist Mladenka Cvitkovid 20 7

  II.J Upravni referent Nikolina Bulum 23 18

  II.K Pomodni kuhar i slastičar Maja Popovid 4 1

  II.L Vodoinstalater Petra Sršen 3 /

  III.A Prodavač Željka Dodig 13 9

  III.C Automehaničar Dalibor Mateljak 5 /

  III.D Računalni tehničar za

  strojarstvo

  Zoran Grgid 16 /

  III.E Elektromehaničar Dalibor Mateljak 3 /

  III.F Konobar Željka Dodig 13 3

  III.G Vozač mot. Vozila Ivan Menalo 23 2

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 20

  III.H Kuhar Petar Nikolid 25 11

  III.i Ekonomist Danijela Badilo 16 4

  III.J Upravni referent Julija Kneževid 22 18

  III.K Pomodni kuhar Rosanda Lovrid 7 6

  IV.B Građevinski tehničar Sanja Raguž 12 2

  IV.D Elektrotehničar Nikolina Ankovid 18 /

  IV.i Ekonomist Marija Menalo 26 15

  IV.J Upravni referent Darko Vekid 21 15

  IV.K Odjevni tehničar Jadranka Nikolid 10 10

  UKUPNO: 516 171

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 21

  3.3. Nastavni plan razrednih odjela u 2018./2019.

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. C

  Strojarstvo / Automehaničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:014233

  Razrednik: Milan Barišid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid- Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  TZK 2 70 Katica Vištica

  Vjeronuak/Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Tehničko crtanje 2 70 Željko Medid

  Tehnička mehanika 2 70 Milan Barišid

  Tehnički materijali 2 70 Matej Lazarevid

  Tehnologija obrade i montaže 2 70 Ivan Šarid

  Praktična nastava obrade i montaže 14

  490

  Mario Batinovid

  Ukupno sati 34 1190

  Stručna praksa 182

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 22

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. D

  Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – Strojarski računalni tehničar (Obrazovni sektor – zanimanje)

  Šifra: 015324 Razrednik: Matej Lazarevid

  A.OPDEOBRAZOVNI DIO Sati tjedno Sati god.

  NASTAVNIK

  MODUL NASTAVNI PREDMET T V PN

  OPDEOBRAZOVNI MODUL

  Hrvatski jezik 3 105 Sanja Raguž

  Engleski jezik 2 70 Goranka Ivankovid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Vjeronauk / etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

  Geografija 2 70 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

  Matematika 4 140 Marija Veraja

  Računalstvo 1 1 70 Darko Primorac

  Fizika 2 70 Tatjana Marid

  Kemija 2 70 Dana Svaguša

  Ukupno sati A. 21 1 770

  B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

  OBVEZNI STRUKOVNI MODULI

  NASTAVNI PREDMETI

  T V PN

  TEHNIČKO CRTANJE I ELEMENTI STROJEVA

  Tehničko crtanje

  1

  2

  105

  Željko Medid

  TEHNIČKA MEHANIKA

  Tehnička mehanika 1 1 70 Zoran Grgid

  TEHNIČKI MATERIJALI

  Tehnički materijali 2 70 Matej Lazarevid

  TEHNOLOGIJE

  Strojarske tehnologije 1 2 105 Ivan Šarid

  Ukupno sati B.1 5 5 350

  UKUPNO SATI A + B 26 6 1120

  *Dopunska nastava : Hrvatski jezik - Sanja Raguž 1 sat *Fakultativna nastava : Engelski jezik - Zorana Vekid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 23

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. E

  Elektrotehnika – Elektromehaničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:041203

  Razrednik: Milan Barišid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid –Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

  TZK 2 70 Katica Vištica

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Računalstvo 2 70 Darko Primorac

  Tehničko crtanje i dokumentiranje 2 70 Zoran Grgid

  Osnove elektrotehnike 5 175 Josip Tošid

  Elektrotehnički materijali i komponente

  2 70 Goran Manenica

  Strojarstvo 2 70 Milan Barišid

  Praktična nastava 7 245 Mario Batinovid

  Ukupno sati 32 1120

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 24

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. F

  Ugostiteljstvo i turizam – Konobar

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 07133

  Razrednik: Rade Nikoletid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

  Hrvatski jezik 3 105 Marija Menalo

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

  Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

  Ukupno sati A. 8 280

  B. POSEBNI STRUČNI DIO

  B1. STRUKOVNO – TEORIJSKI PREDMETI

  I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

  Engleski jezik (I.) 3 105 Zorana Vekid

  Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

  Gospodarska matematika 2 70 Ivana Jovanovid

  Računalstvo 2 70 Darko Primorac

  Biologija s higijenom i ekologijom 2 70 Maja Popovid

  Osnove turizma 2 70 Snježana Batinoivd

  Ugostiteljsko posluživanje 5 175 Rade Nikoletid

  Poznavanje robe i prehrana 2 70 Nina Bjeliš

  Ukupno sati B1.

  20

  700

  B2 PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava 8 280

  Ukupno sati B2. 8 280

  Ukupno sati B1 + B2 28 980

  Sveukupno sati A + B 36 1260

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 25

  Stručna praksa 182

  *Dopunska nastava: Hrvatski jezik – Marija Menalo 1 sat

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. G

  Cestovni promet – Vozač motornog vozila

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 141103

  Razrednik: Petar Jelavid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A) Opdeobrazovni dio

  Hrvatski jezik 3 105 Danijela Badilo

  Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

  Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

  Geografija 2 70 Željka Jeramaz

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Fizika 2 70 Tatjana Marid

  Računalstvo 2 70 Katica Borovac

  Ukupno obrazovni dio B) Stručno-teorijski dio

  18 630

  Osnove prijevoza i prijenosa 2 70 Ivana Leontenko

  Goriva i maziva 2 70 Dana Svaguša

  Cestovna vozila 3 105 Ivana Leontenko

  Izborna nastava: Njemački jezik 2 70 Zoran Martinovid

  Ukupno stručno-teorijski dio C) Praktični dio

  9 315

  Praktična nastava 2 70 Matej Lazarevid

  S v e u k u p n o : (A+B+C) 29 1015

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 26

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. H

  Ugostiteljstvo i turizam - Kuhar

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 071233

  Razrednik: Zoran Martinovid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. ZAJEDNIČKI OPDE OBRAZOVNI DIO

  Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  T Z K 2 70 Katica Vištica

  Vjeronauk/ Etika 1 35 Ante Batinovid/P.Jelavid

  Ukupno sati A 8 280

  B. POSEBNI STRUČNI DIO

  B.1 STRUKOVNO TEORIJSKI PREDMETI

  I. OBVEZNI STRUKOVNI PRE.

  Engleski jezik (I.) 2 70 Goranka Ivankovid

  Njemački jezik (II.) 2 70 Zoran Martinovid

  Gospodarska matematika 2 70 Marija Veraja

  Računalstvo 2 70 Katica Borovac

  Biologija s higijenom i ekologijom 1 35 Dana Svaguša

  Osnove turizma 2 70 Ana Brečid

  Poznavanje robe i prehrana 2 70 Nina Bjeliš

  Kuharstvo 7 245 Mijo Delid/Dana Paponja

  Ukupno sati B1 20 700

  B2. PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava 8 280

  Ukupno sati B2 8 280

  Ukupno sati B1 + B2 28 980

  Sveukupno sati A + B 72 2520

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 27

  Stručna praksa 182

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. I

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - Ekonomist

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra:060724

  Razrednik: Željka Jeramaz

  A.OPDEOBRAZOVNI DIO Sati tjedno Sati god.

  NASTAVNIK

  MODUL NASTAVNI PREDMET T V PN

  OPDEOBRAZOVNI MODUL

  Hrvatski jezik 3 105 Danijela Badilo

  Engleski jezik 3 105 Kristina Šuman

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Vjeronauk / etika 1 35 Ante Batinovid/P.Jelavid

  Geografija 2 70 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Ivan Šprlje

  Matematika 3 105 Ivana Jovanovid

  Kemija 2 70 Dana Svaguša

  Biologija 2 70 Dana Svaguša

  Ukupno sati A. 20 700

  B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

  OBVEZNI STRUKOVNI MODULI

  NASTAVNI PREDMETI

  T V PN

  OSNOVE EKONOMIJE

  Osnove ekonomije 2 70 Nikica Jelavid

  POSL.KOMUNI-KACIJE

  Poslovne komunikacije 1 1 70 Branka Kosovid

  RAČUNOVOD. I FINANCIJE

  Osnove računovodstva 1 1 70 Anica Goluža

  PODUZET. U PRIMJENI

  Poduzetništvo 1 1 70 Nikica Jelavid

  INFORMATIKA

  Informatika 2 70 Katica Borovac

  Ukupno sati B.1 5 5 350

  B.2 IZBORNI STRUKOVNI MODULI

  NASTAVNI PREDMETI*

  T

  V

  PN

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 28

  OBITELJSKI POSAO

  Obiteljski posao 1 1 70 Ana Brečid

  GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

  Globalno poslovno okruženje

  2 70 Nikica Jelavid

  Ukupno sati B.2 1 1 70

  UKUPNO SATI B1 + B2 6 6 420

  UKUPNO SATI A + B 26 6 1120

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. K

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Upravni referent

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060404

  Razrednik: Ivan Đerek

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A) Opde obrazovni dio

  Hrvatski jezik 4 140 Danijela Badilo

  Engleski jezik (I.) 3 105 Goranka Ivankovid

  Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

  Povijest 2 70 Ivan Đerek

  Zemljopis 2 70 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

  Čovjek, zdravlje i okoliš 2 70 Maja Popovid

  Matematika 2 70 Josip Cvitanovid

  Vjeronauk / Etika 1 35 Rosanda Lovrid/P.Jelavid

  Ukupno A 20 700

  B) Stručno teorijski dio

  Uvod u državu i pravo 3 105 Vesna Novakovid

  Informatika 2 70 Katica Borovac

  Hrvatski poslovni jezik 1 35 Danijela Badilo

  Kompjutorska daktilografija 4 140 V.Novakovid / D. Vekid

  Ukupno B 10 350

  C) Izborni dio

  Latinski jezik 2 70 Ivana Menalo

  Ukupno C 2 70

  S v e u k u p n o: 32 1120

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 29

  *Dopunska nastava : Matematika – Josip Cvitanovid 1 sat

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. L

  Strojarstvo / Instalater grijanja i klimatizacije

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:013633

  Razrednik: Milan Barišid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid-Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Katica Vištica

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Tehničko crtanje 2 70 Željko Medid

  Tehnička mehanika 2 70 Milan Barišid

  Tehnički materijali 2 70 Matej Lazarevid

  Tehnologija obrade i montaže 2 70 Ivan Šarid

  Praktična nastava obrade i montaže 14 490 Domagoj Leontid

  Ukupno sati 34 1190

  Stručna praksa 182

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 30

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. M

  Ugostiteljstvo i turizam – Pomodni kuhar i slastičar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 078193

  Razrednik: Mirjana Antolovid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedno

  Sati god.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

  Etika i kultura 1 35 Petar Jelavid

  Matematika 3 105 Marija Veraja

  T Z K 2 70 Zvonko Kežid

  Tehnologija zanimanja: Osnove ugostiteljstva Tehnologija i poznavanje robe Higijena

  1

  1

  1

  35

  35

  35

  Rade Nikoletid

  Nina Bjeliš

  Dana Svaguša

  Vjeronauk / etika 1 35 Ante Batinovid/P.Jelavid

  Stručna praksa 14 490 Vedran Perid

  Produljeni stručni postupak 18

  Ukupno : 27 945

  * Uključeni sadržaji zaštite na radu i ekologije.

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 31

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. B

  Graditeljstvo – Građevinski tehničar

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra:131104

  Razrednik: Vedran Nižid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A) Opde obrazovni dio

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid-Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Zorana Vekid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Vjeronauk / etika 1 35 Ivan Menalo/ P. Jelavid

  Geografija 1 35 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Zvonko Kežid

  Matematika 4 140 Ivana Jovanovid

  Fizika* 2 70 Tatjana Marid

  B) Strukovni dio

  Računalstvo 2 70 Marinko Zubac

  Nacrtna geometrija 2 70 Vedran Nižid

  Arhitektonske konstrukcije 4 140 Vedran Nižid

  Nosive konstrukcije 2 70 Vedran Nižid

  Organizacija građenja 2 70 Vedran Nižid

  Praktikum 1 35 Vedran Nižid

  C) Izborni predmet

  Prometnice 2 70 Vedran Nižid

  Ukupno sati 32 1.120

  *Stručna praksa 80**

  *Dopunska nastava: Hrvatski jezik – Biljana Cvitanovid – Duvnjak 1 sat

  *Dodatna nastava: Tjelesna i zdravstvena kultura – Romana Duže 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 32

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. C

  Strojarstvo / Automehaničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:014233

  Razrednik: Kristina Šuman

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid-Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Kristina Šuman

  Politka i gospodarstvo 2 70 Petar Jelavid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Mario Sršen

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Elementi strojeva 2 70 Matej Lazarevid

  Motori s unutarnjim izgaranjem 2 70 Milan Barišid

  Tehnologija automehanike 2 70 Ivan Šarid

  Praktična nastava automehanike 16 560 Milan Barišid

  Ukupno sati 34 1.190

  Stručna praksa 182

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 33

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. D

  Elektrotehnika – Elektrotehničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 040104

  Razrednik: Zorana Vekid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati Godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Suzana Nižid

  Strani jezik (E / NJ) 2 70 Zorana Vekid

  Povijest 2 70 Ivan Đerek

  Geografija 1 30 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Mario Sršen

  Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/P. Jelavid

  Matematika 4 140 Marija Veraja

  Fizika * 3 105 Tatjana Marid

  Računalstvo * 2 70 Darko Primorac

  Osnove elektrotehnike * 3 105 Goran Manenica

  Mjerenja u elektrotehnici * 3 105 Goran Manenica

  Elektrotehnički materijali i komponente

  2

  70

  Josip Tošid

  Radioničke vježbe 4 140 Nino Kaleb

  U k u p n o :

  32

  1.120

  Stručna praksa 80

  * Predmet s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 34

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. E

  Elektrotehnika – Elektromehaničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:041203

  Razrednik : Kristina Šuman

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitnovid – Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Kristina Šuman

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P. Jelavid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Mario Sršen

  Politika i gospodarstvo 2 70 Petar Jelavid

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Mjerenja u elektrotehnici* 3 105 Goran Manenica

  Električni strojevi i aparati* 4 140 Josip Tošid

  Elekroenergetika 3 105 Goran Manenica

  Elektronički sklopovi * 2 70 Josip Tošid

  Praktična nastava 7 245 Nino Kaleb

  U k u p n o: 31 1085

  Stručna praksa 80-120

  *Predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 35

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. F

  Ugostiteljstvo i turizam - Konobar

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra:071333

  Razrednik:Darko Primorac

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid –Duvnjak

  T Z K 2 70 Mario Sršen

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/ P. Jelavid

  Ukupno sati A 6 210

  I. OBVEZNI STRUKOVNI PRE.

  Engleski jezik (I.) 3 105 Zorana Vekid

  Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

  Gospodarska matematika 2 70 Ivana Jovanovid

  Računalstvo 1 35 Darko Primorac

  Poslovna psihologija i komunikacija 2

  70

  Ana Barišid

  Turistička geografija Hrvatske 2 70 Ivan Đerek

  Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

  2

  70

  Antonio Jelaš

  Kuharstvo 2 70 Vedran Perid

  Ugostiteljsko posluživanje 5 175 Rade Nikoletid

  Poznavanje robe i prehrana 1 35 Nina Bjeliš

  Ukupno sati B1

  22 770

  B2. PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava 8 280

  Ukupno sati B2 8 280

  Ukupno sati B1 + B2 30 1050

  Sveukupno sati A + B 36 1260

  Stručna praksa 182

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 36

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. G

  Cestovni promet – vozač motornog vozila

  (Obrazovni sektor – zanimanje)

  Šifra: 141103

  Razrednik: Ivana Leontenko

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A)Opdeobrazovni dio Hrvatski jezik

  3

  105

  Mirjana Antolovid

  Engleski jezik 2 70 Petar Nikolid

  T Z K 2 70 Zvonko Kežid

  Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Geografija 2 70 Željka Jeramaz

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Ukupno opde obrazovni 12 420

  B) Stručno teorijski dio Cestovna vozila

  2

  70

  Ivana Leontenko

  Prva pomod u cestovnom prometu 1

  35

  Maja Popovid

  Prometna kultura 2 70 Ana Barišid

  Propisi u cestovnom prometu 2 70 Ivana Leontenko

  Izborni predmet: Njemački jezik

  2

  70

  Julijana Kneževid

  Ukupno stručno teorijski dio 9 315

  C) Praktični dio Praktična nastava

  7

  245

  Ukupno praktični dio 7 245

  U k u p n o :

  28

  980

  * Sadrži jedan sat geografije + jedan sat prometne geografije

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. H

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 37

  Ugostiteljstvo i turizam - Kuhar

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 071233

  Razrednik: Nina Bjeliš

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. ZAJEDNIČKI OPDE OBRAZOVNI DIO

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid- Duvnjak

  T Z K 2 70 Katica Vištica

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Ukupno sati A 6 210

  B. POSEBNI STRUČNI DIO

  B.1 STRUKOVNO TEORIJSKI PREDMETI

  I. OBVEZNI STRUKOVNI PRE.

  Engleski jezik (I.) 2 70 Goranka Ivankovid

  Francuski jezik (II.) 2 70 Zoran Martinovid

  Gospodarska matematika 2 70 Nikolina Bulum

  Računalstvo 1 35 Katica Borovac

  Biologija s higijenom i ekologijom 2 70 Maja Popovid

  Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

  2

  70

  Antonio Jelaš

  Poznavanje robe i prehrana 2 70 Nina Bjeliš

  Ugostiteljsko posluživanje 2 70 Antonio Jelaš

  Kuharstvo 7 245 Mijo Delid/Vedran Perid

  Ukupno sati B1

  22 770

  B2. PRAKTIČNA NASTAVA

  PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava 8 280

  Ukupno sati B2 8 280

  Ukupno sati B1 + B2 30 1050

  Sveukupno sati A + B 72 2520

  Stručna praksa 182

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 38

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. I

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - Ekonomist

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060604

  Razrednik: Mladenka Cvitkovid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

  Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

  Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Kristina Šuman

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Vjeronauk / etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Geografija 2 70 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Mario Sršen

  Matematika 3 105 Josip Cvitanovid

  UKUPNO SATI A. 16 560

  B. POSEBNI STRUČNI DIO

  B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

  I .OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

  Osnove ekonomije 2 70 Ana Brečid

  Poslovne komunikacije 2 70 N. Jelavid/ B. Kosovid

  Računovodstvo 3 105 Anica Goluža

  Poduzetništvo 3 105 Anica Goluža

  Društveno odgovorno poslovanje 2 70 Nikica Jelavid

  Informatika 2 70 Katica Borovac

  UKUPNO SATI OBVEZ.STR.PREDME. 14 490

  II. IZBORNI STRUKOVNI PREDME

  Osnove turizma 2 70 Nikica Jelavid

  Uvod u poslovno upravljanje 2 70 Mladenka Cvitkovid

  UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA

  2

  70

  UKUPNO SATI B1. + B2 16 560

  UKUPNO A + B 32 1.120

  * Dopunska nastava: Matematika – Josip Cvitanovid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 39

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. J

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Upravni referent

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060404

  Razrednik: Nikolina Bulum

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A) Opdeobrazovni dio

  Hrvatski jezik 4 140 Nikolina Ankovid

  Engleski jezik (I.) 3 105 Goranka Ivankovid

  Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

  Povijest 2 70 Katarina Barišid

  Zemljopis 2 70 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Zvonko Kežid

  Čovjek, zdravlje, okoliš 1 35 Dana Svaguša

  Matematika 2 70 Nikolina Bulum

  Vjeronauk / etika 1 35 Rosanda Lovrid/P.Jelavid

  Ukupno A) 19 665

  B) Stručno teorijski dio

  Informatika 2 70 Katica Borovac

  Hrvatski poslovni jezik 1 35 Biljana Cvitnovid – Duvnjak

  Poslovna psihologija 2 70 Ana Barišid

  Uredsko poslovanje i dopisivanje 2

  70

  Vesna Novakovid

  Kompjutorska daktilografija 2 70 V. Novakovid / D. Vekid

  Gospodarstvo 2 70 Ana Brečid

  Ukupno B) 11 385

  C) Izborni dio programa

  Latinski jezik 2 70 Ivana Menalo

  Ljudska prava 2 70 Željka Dodig

  Ukupno C) 4 140

  D) Praktični dio programa

  Stručna praksa 40

  Ukupno D) (godišnje) 40

  U k u p n o: (A+B+C+D) 34 1.230

  *Dopunska nastava: Hrvatski jezik – Nikolina Ankovid 1 sat Matematika – Nikolina Bulum 1 sat

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. K

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 40

  Ugostiteljstvo – pomodni kuhar i slastičar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 078193

  Razrednik: Maja Popovid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Sanja Raguž

  Etika i kultura 1 35 Petar Jelavid

  Politika i gospodarstvo 1 35 Petar Jelavid

  Matematika 3 105 Nikolina Bulum

  T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

  Tehnologija zanimanja:

  Higijena 1 35 Maja Popovid Osnove ugostiteljstva 1 35 Rade Nikoletid

  Poznavanje robe 1 35 Nina Bjeliš

  Vjeronauk 1 35 Ivan Menalo

  Stručna praksa 14 490 Dana Paponja

  Produljeni stručni postupak (po razredu ili odgojnoj skupini)

  18

  Ukupno: 35 980

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 41

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. L

  Strojarstvo / Vodoinstalater

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:013833

  Razrednik: Kristina Šuman

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid – Duvnjak

  Engleski jezik 2 70 Kristina Šuman

  Politika i gospodarstvo 2 70 Petar Jelavid

  TZK 2 70 Mario Sršen

  Vjeronuak/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Matematika 2 70 Ivan Dodig

  Elementi strojeva 2 70 Milan Barišid

  Tehnologija vodoinstalacija 2 70 Zoran Grgid

  Praktična nastava vodoinstalacija 18

  630

  Domagoj Leontid /Mario Batinovid

  Ukupno sati 34 1.190

  Stručna praksa 182

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 42

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. A

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Prodavač

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 061303

  Razrednik: Željka Dodig

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A) Opdeobrazovni dio

  Hrvatski jezik 3 96 Mirjana Antolovid

  Engleski jezik 2 64 Petar Nikolid

  Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P. Jelavid

  Politika i gospodarstvo 2 64 Željka Dodig

  T Z K 2 64 Mario Sršen

  Matematika 2 64 Ivana Jovanovid

  Ukupno sati A.) 12 384

  B1)Strukovno–teorijski pred. I. Obvezni struk. predmeti

  Poznavanje robe 2 64 Nina Bjeliš

  Poslovna dokumentacija 1 32 Anica Goluža

  Ponašanje potrošača 1 32 Branka Kosovid

  Ukupno B1 4 128

  II. Izborni strukovni predmet

  Odnosi s kupcima 2 64 Anica Goluža

  B2) Praktična nastava

  Praktična nastava 14 448

  Ukupno B2) 14 448

  Ukupno sati B1 + B2 20 640

  Sveukupno sati : (A+B) 32 1.024

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 43

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. C

  Strojarstvo / Automehaničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:014233

  Razrednik: Dalibor Mateljak

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

  Engleski jezik 2 64 Petar Nikolid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Dalibor Mateljak

  Vjeronauk/Etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Matematika 2 64 Marija Veraja

  Računalstvo 2 64 Darko Primorac

  Elektrotehnika 1 32 Josip Tošid

  Hidraulika i pneumatika 2 64 Zoran Grgid

  Tehnologija automehanike 3 96 Matej Lazarevid

  Praktična nastava automehanike* 16 512

  Ukupno sati 34 1088

  Stručna praksa 35**

  *uključeni sadržaji zaštite na radu i ekologije **zbroj sati za završni ispit

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 44

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. D

  Strojarstvo – Računalni tehničar za strojarstvo

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:015104

  Razrednik: Zoran Grgid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A.Zajednički opdeobrazovni dio

  Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

  Strani jezik (E) 2 70 Kristina Šuman

  Vjeronauk /Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  TZK 2 70 Zvonko Kežid

  Matematika 4 140 Ivana Jovanovid

  Fizika 2 70 Tatjana Marid

  Ukupno sati A 14 490

  B1 Strukovno - teorijski predmeti

  I. Obvezni strukovni predmeti

  Strojarske konstrukcije 2 70 Željko Medid

  Alati i naprave 2 70 Matej Lazarevid

  Pneumatika i hidraulika 2 70 Zoran Grgid

  Elektrotehnika 2 70 Ivan Šarid

  Termodinamika 2 70 Ivan Šarid

  CNC tehnologije 2 70 Zoran Grgid

  Industrijska automatizacija 2 70 Željko Medid

  Ukupno sati obve.struk.pred. 14 490

  II.Izborni strukovni predmeti

  Dizajniranje proizvoda pomodu računala

  2 70 Matej Lazarevid

  Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2 70 Zoran Grgid

  Ukupno sati izb.struk.predm. 4 140

  Ukupno sati B1 18 630

  Ukupno sati B1 + B2 18 630

  Svukupno sati A + B 32 1120

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 45

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. E

  Elektrotehnika – Elektromehaničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra:041203

  Razrednik : Dalibor Mateljak

  NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

  Engleski jezik 2 64 Petar Nikolid

  Vjeronauk/Etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Dalibor Mateljak

  Matematika 2 64 Marija Veraja

  Energetska elektronika* 2 64 Goran Manenica

  Konstrukcija i ispitivanje električnih proizvoda*

  2

  64

  Josip Tošid

  Izborni program (elektrostrojarstvo) ** Rashladna i termička tehnika

  4

  128

  Josip Tošid

  Praktična nastava 16 512 Nino Kaleb

  U k u p n o: 34 1088

  Stručna praksa do 35***

  *predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama

  **predmeti izbornog programa

  a) Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom, automatsko vođenje procesa,

  elektromotorni pogoni, rashladna i termička tehnika, autoelektrika, brodska elektrotehnika

  b) Strukovni sadržaji na prijedlog škole

  *** U funkciji završnog rada

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 46

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. F

  Ugostiteljstvo i turizam - konobar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 071333

  Razrednik: Željka Dodig

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. zajednički opdeobrazo. dio

  Hrvatski jezik 3 96 Mirjana Antolovid

  Politika i gospodarstvo 2 64 Željka Dodig

  T Z K 2 64 Mario Sršen

  Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Ukupno sati A. 8 256

  B1 Strukovno teorijski predm

  Engleski jezik (I.) 3 96 Marko Mustapid

  Njemački jezik (II.) 3 96 Julijana Kneževid

  Gospodarska matematika 2 64 Josip Cvitanovid

  Povijest hrvatske kulturne baštine 2

  64

  Katarina Barišid

  Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

  2

  64

  Antonio Jelaš

  Marketing u turizmu 1 32 Antonio Jelaš

  Ugostiteljsko posluživanje 6 192 Rade Nikoletid

  Poznavanje robe i prehrana 1 32 Nina Bjeliš

  Ukupno sati B1 20 640

  Praktična nastava B2

  Praktična nastava 8 448

  Ukupno sati B1 + B2

  28 1088

  Sveukupno sati A + B

  36 1344

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 47

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. G

  Cestovni promet – Vozač motornog vozila

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 141103

  Razrednik: Ivan Menalo

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. Opdeobrazovni dio Hrvatski jezik

  3

  96

  Marija Menalo

  Engleski jezik 2 64 Zorana Vekid

  Politika i gospodartvo 2 64 Petar Jelavid

  TZK 2 64 Zvonko Kežid

  Vjeronauk/Etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Matematika 2 64 Ivan Dodig

  B. Stručno-teorijski dio Cestovna vozila

  2

  64

  Ivan Šarid

  Prijevoz tereta 3 96 Ivana Leontenko

  Prijevoz putnika 2 64 Ivana Leontenko

  Prometna tehnika 2 64 Ivana Leontenko

  Izborni predmet: Njemački jezik

  2

  64

  Julijana Kneževid

  C. Praktičn dio

  Upravljanje mot. voz. C kate. * 1,5 45

  Praktična nastava ** 7 224

  U k u p n o : 31,5 1.005

  Nastava se realizira pojedinačno na vozilu C kategorije ** 35 sati u u funkciji završnog rada

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 48

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. H

  Ugostiteljstvo i turizam - kuhar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 071233

  Razrednik: Petar Nikolid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNICI

  A. zajednički opdeobrazo. dio

  Hrvatski jezik 3 96 Biljana Cvitanovid –Duvnjak

  Politika i gospodarstvo 2 64 Petar Jelavid

  T Z K 2 64 Zvonko Kežid

  Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P. Jelavid

  Ukupno sati A. 8 256

  B1 Strukovno teorijski predmeti

  Engleski jezik (I.) 2 64 Petar Nikolid

  Francuski jezik (II.) 2 64 Zoran Martinovid

  Gospodarska matematika 2 64 Ivana Jovanovid

  Povijest hrvatske kulturne baštine 2

  64

  Katarina Barišid

  Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

  2

  64

  Antonio Jelaš

  Poznavanje robe i prehrana 2 64 Nina Bjeliš

  Kuharstvo 8 256 Vedran Perid/Dana Paponja

  Ukupno sati B1 20 640

  Praktična nastava B2

  Praktična nastava 8 256

  Ukupno sati B1 + B2

  28 896

  Ukupno sati A + B

  72 2688

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 49

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. I

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Ekonomist

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060604

  Razrednik: Danijela Badilo

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. zajednički opdeobraz. dio

  Hrvatski jezik

  3

  105

  Danijela Badilo

  Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Kristina Šuman

  Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Geografija 2 70 Željka Jeramaz

  T Z K 2 70 Mario Sršen

  Matematika 3 105 Marija Veraja

  Ukupno sati A 14 490

  B1. Strukovno teorijski predmeti I. Obvezni

  Osnove ekonomije 2 70 Ana Brečid

  Statistika 2 70 Branka Kosovid

  Komunikacijsko prezentacijske vještine

  2 70 Ana Brečid

  Računovodstvo 3 105 Anica Goluža

  Marketing 2 70 Snježana Batinovid

  Bankarstvo i osiguranje 3 105 Ana Brečid

  Vježbenička tvrtka 2 70 N. Jelavid / B. Kosovid

  Ukupno sati B1 16 560

  II. Izborni strukovni predmeti:

  Računovodstvo neprofitnih organizacija

  2

  70

  Mladenka Cvitkovid

  Upravljanje prodajom 2 70 Snježana Batinovid

  Ukupno sati izb. struk.pred. 2 70

  Ukupno sati B1 + B2 18 630

  Sveukupno sati A+B 32 1.120

  * Napomena: u 1. 2. 3. i 4. razredu bira se jedan od ponuđenih predmeta

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 50

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. J

  Ekonomija, trgovina i posl. administracija – Upravni referent

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 060404

  Razrednik : Julijana Kneževid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik

  4

  140

  Nikolina Ankovid

  Engleski jezik (I.) 3 105 Petar Nikolid

  Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

  Povijest 2 70 Ivan Đerek

  TZK 2 70 Zvonko Kežid

  Matematika 2 70 Josip Cvitanovid

  Sociologija 2 70 Željka Dodig

  Vjeronauk /etika 1 35 Rosanda Lovrid/P.Jelavid

  Informatika 2 70 Darko Primorac

  Uredsko poslovanje i dopisiv. 2 70 Darko Vekid

  Upravni postupak 2 70 Darko Vekid

  Kompjutorska daktilografija 2 70 V.Novakovid / D. Vekid

  Uvod u obiteljsko pravo 2 70 Darko Vekid

  Knjigovodstvo 2 70 Branka Kosovid

  Izborni predmeti

  Logika 1 35 Rosanda Lovrid

  Ljudska prava 2 70 Željka Dodig

  S ve u k u p n o: 33 1195

  Stručna praksa 40

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 51

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. M

  Ugostiteljstvo i turizam – Pomodni kuhar i slastičar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 078193

  Razrednik: Rosanda Lovrid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedno

  Sati god.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

  Etika i kultura 1 32 Petar Jelavid

  Politika i gospodarstvo 1 32 Petar jelavid

  Matematika 2 64 Josip Cvittanovid

  T Z K 2 64 Zvonko Kežid

  Tehnologija zanimanja: Osnove ugostiteljstva Tehnologija i poznavanje robe Higijena

  1

  1

  1

  32

  32

  32

  Rade Nikoletid

  Nina Bjeliš

  Maja Popovid

  Vjeronauk / etika 1 32 Rosanda Lovrid

  Stručna praksa 21 672 Dana Paponja

  Produljeni stručni postupak 18

  Ukupno : 34 1088

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 52

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV B.

  Graditeljstvo – Građevinski tehničar

  (Obrazovni profil – zanimanje) Šifra: 015104

  Razrednik:Sanja Raguž

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A) Opdeobrazovni dio Hrvatski jezik

  3

  96

  Sanja Raguž

  Engleski jezik 2 64 Zorana Vekid

  Vjeronauk / Etika 1 32 Rosand a Lovrid/ P. Jelavid

  Politika i gospodarstvo 1 32 Petar Jelavid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Dalibor Mateljak

  Matematika 4 128 Nikolina Bulum

  Fizika 1 32 Tatjana Marid

  Arhitektonske konstrukcije 2 64 Gordana Barišid

  Nosive konstrukcije 3 96 Vedran Nižid

  Organizacija građenja 4 128 Gordana Barišid

  Praktikum 1 32 Gordana Barišid

  B. Izborni nastavni predmeti:

  Vodogradnje 4 128 Gordana Barišid

  Prometnice 4 128 Vedran Nižid

  Ukupno: 32 1024

  *Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Sanja Raguž 2 sata Engleski jezik – Zorana Vekid 2 sata Matematika – Nikolina Bulum 2 sata Fizika – Tatjana Marid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 53

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. D

  Elektrotehnika – Elektrotehničar

  (Obrazovni profil – zanimanje) Šifra: 040104

  Razrednik: Nikolina Ankovid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  Hrvatski jezik 3 96 Nikolina Ankovid

  Engleski jezik 2 64 Goranka Ivankovid

  Politika i gospodarstvo 2 64 Petar Jelavid

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Zvonko Kežid

  Vjeronauk/Etika 1 32 Ante Batinovid/P.Jelavid

  Matematika 4 128 Nikolina Bulum

  Fizika * 3 96 Tatjana Marid

  Automatsko vođenje procesa * 2 64 Josip Tošid

  Elektroenergetika 2 64 Goran Manenica

  Energetska elektronika * 2 64 Goran Manenica

  Elektromotorni pogoni * 2 64 Goran Manenica

  Radioničke vježbe 4 128 Nino Kaleb

  Izborni program škole ** Informacije i komunikacije

  3

  96

  Josip Tošid

  ***Stručna praksa 40

  U k u p n o : 32 1.024

  * Predmeti s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama ** Sadržaj izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom (Popis predmeta vidi glasnik str. 12) *** U funkciji završnog ispita. DODATNA NASTAVA: Hrvatski jezik – Suzana Nižid 1 sat Matematika – Nikolina Bulum 2 sata Fizika – Tatjana Marid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 54

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. I

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - Ekonomist

  (Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060604

  Razrednik: Marija Menalo

  NASTAVNI PREDMET Sati tje

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

  Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

  Engleski jezik s dopisivanjem 3 96 Kristina Šuman

  Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

  Geografija 2 64 Željka Jeramaz

  TZK 2 64 Dalibor Mateljak

  Matematika 3 96 Josip Cvitanovid

  UKUPNO SATI A. 14 448

  B. POSEBNI STRUČNI DIO

  B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

  I .OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

  Osnove ekonomije 2 64 Ana Brečid

  Računovodstvo 4 128 Anica Goluža

  Marketing 2 64 Anica Goluža

  Bankarstvo i osiguranje 2 64 Ana Brečid

  Tržište kapitala 2 64 Ana Brečid

  Vježbenička tvrtka 2 64 N. Jelavid / B. Kosovid

  Pravno okruženje poslovanja 2 64 Snježana Batinovid

  UKUPNO SATI OBVEZ.STR.PREDME. 16 512

  II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMET

  Analiza financijskih izvješda 2 64 Branka Kosovid

  Marketing usluga 2 64 Mladenka Cvitkovid

  UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA

  2

  64

  UKUPNO SATI B1. + B2 18 576

  UKUPNO A + B 32 1.024

  Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Marija Menalo 2 sata Engleski jezik – Krsitina Šuman 2 sata Matematika – Josip Cvitanovid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 55

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. J

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Upravni referent

  (Obrazovni profil – zanimanje) Šifra: 060404

  Razrednik: Darko Vekid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. OPDEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA

  Hrvatski jezik 4 128 Nikolina Ankovid

  Engleski jezik 3 96 Goranka Ivankovid

  Njemački jezik 2 64 Julija Kneževid

  TZK 2 64 Zvonko Kežid

  Vjeronauk/Etika 1 32 Ante Batinovid /P. Jelavid

  Ukupno A 12 384

  B. STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

  Informatika 3 96 D.Primorac/ K. Borovac

  Poduzetništvo s menadž. 2 64 Nikica Jelavid

  Ustavni ustroj RH 2 64 Vesna Novakovid

  Radno pravo 3 96 Vesna Novakovid

  Upravni postupak 4 128 Darko Vekid

  Uvod u imovinsko pravo 2 64 Vesna Novakovid

  Statistika 2 64 Branka Kosovid

  Ukupno B 18 576

  C. IZBORNI DIO PROGRAMA

  Filozofija 2 64 Rosanda Lovrid

  Javne financije 2 64 Branka Kosovid

  Ukupno C 4 108

  Dodatna nastava: Matematika

  2

  64

  Ivan Dodig

  U k u p n o A+B+C 36 1.152

  Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Suzana Nižid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 56

  NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. K

  Tekstil i koža _ odjevni tehničar

  (Područje rada – zanimanje) Šifra: 220404

  Razrednik:Jadranka Nikolid

  NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

  Sati godi.

  NASTAVNIK

  A. Zajednički opdeobrazo. dio

  Hrvatski jezik

  3

  96

  Sanja Raguž

  Engleski jezik 2 64 Goranka Ivankovid

  Vjeronauk/ Etika 1 32 Rosanda Lovrid

  TZK 2 64 Dalibor Mateljak

  Matematika 3 96 Josip Cvitanovid

  Politika i gospodarastvo 2 64 Petar Jelavid

  Ukupno sati A. 13 416

  B1 Strukovno teor. predmeti

  Obvezni strukovni predmeti

  Izrada modnih proizvoda 6 192 Ana Kozina

  Razvoj modnih proizvoda 2 64 Jadranka Nikolid

  Modeliranje modnih proizvoda 3 96 Jadranka Nikolid

  Računalno modeliranje i gradi. 2 64 Ana Kozina

  Modna tvrtka 2 64 Jadranka Nikolid

  Ukupno sati obvez.stru.pred. 15 480

  Izborni strukovni predmeti

  Moda 4 128 Jadranka Nikolid

  Ukupno sati izbornih predme 4 128

  B2 Praktična nastava

  Sveukupno: 32 1024

  Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Danijela Badilo 2 sata Matematika – Antonio Jurid 1 sat

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 57

  3.2.1 Nastavni plan-i program - Građanski odgoj

  Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se na način obvezne međupredmetne provedbe kako bi se u

  odgoju i obrazovanju pridonijelo punom razvoju građanske kompetencije učenika. Pri tome se polazi

  od činjenice da su svi predmeti izravno povezani opdim pravom na odgoj i obrazovanje ili nekim

  posebnim pravom koje se jamči svakom djetetu, u svakome od njih se traži razvoj određenih vještina i

  vrijednosti koje više ili manje pridonose ostvarivanju Građanskog odgoja i obrazovanja,

  GRAĐANSKI ODGOJ-OBVEZNA PROVEDBA

  ukupno

  :

  35

  Dimenz

  ije građanskog odgoja

  1.Ljudskopravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Pravna država te hrvatski, europski i međunarodni sustav zaštite ljudskih prava

  2.Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Demokratska država, uloga građana u Hrvatskoj i Europskoj uniji

  3.Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Socijalne vještine i društvena solidarnost

  4.Međukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog

  5. Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača

  6.Ekološka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Zaštita okoliša i održivi razvoj

  OBVEZNA PROVEDBA BROJ SATI

  Među predmetno 20

  sat razrednika(teme su u g.p.r) 5

  izvanučionične aktivnosti (kurikulum) 10

 • Broj sati građanskog odgoja po predmetima i razredima

  H

  J

  M

  AT

  EN/NJ

  /FR

  GEO/

  TGH

  P

  O

  V

  TZ

  K

  VJ/

  ET

  FI

  Z

  KE

  M

  Č

  ZE

  O

  RAČU

  NAL

  BIO/

  EKO

  PI

  G

  L

  A

  T ∑

  1.

  C 6 4 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  1.

  D 4 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  1.

  E 6 4 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  1.

  F 4 2 4 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0

  2

  0

  1.

  G 3 2 4 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0

  2

  0

  1.

  H 3 2

  4

  0 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2

  0

  1.I 3 2

  2 2 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2

  0

  1.

  K 3 2 4 2

  2

  2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2

  0

  1.

  L 4 4 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  1.

  M 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0

  2

  0

  2.

  B 3 2 2 3 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0

  2

  0

  2.

  C 4 4 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  2.

  D 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0

  2

  0

  2.

  E 4 4 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  2. 4 2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 59

  F 0

  2.

  G 4 3 4 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  2.

  H 3

  4 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0

  2

  0

  2.I 3 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2

  0

  2.

  J. 3 1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2

  2

  0

  2.

  K 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0

  2

  0

  2.

  L 4 4 4 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0

  2

  0

  3.

  A 4 3 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  3.

  C 4 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0

  2

  0

  3.

  D 6 3 5 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  3.

  E 5 4 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  3.

  F 4 3 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  3.

  G 5 3 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  3.

  H 5 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  3.I 5 3 4 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  3.

  J 5 2 4 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 2

  2

  0

  3.

  K 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0

  2

  0

  4.

  B 5 2 3 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 60

  GRAĐANSKI ODGOJ ( Okvirni sadržaj po predmetima i razredima)

  Razred

  Predmet

  I. razred II. razred III. razred IV. razred

  HRVATSKI JEZIK

  Jezik i

  priopdavanje

  (komunikacija)

  Govorni i

  pisani jezik

  Počeci

  hrvatske

  pismenosti

  Pristup

  književnosti

  Hrvatski jezik

  od 16. do kraja

  18. stoljeda.

  Sati uvoda i

  sinteze

  književno-

  umjetničkih

  razdoblja.

  Jezično

  izražavanje.

  Jezik: Rečenica i

  tekst;

  Povezivanje

  rečenica u

  tekstu; Tipovi

  teksta; Hrvatski

  standardni jezik

  u 19. stoljedu.

  Jezično

  izražavanje:

  Usmeno

  predavanje;

  Jezično

  izražavanje:

  Rasprava;

  Esej;

  Komunikacijsk

  i tekstovi.

  4.

  D 5 3 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0

  2

  0

  4.I 5 3 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

  2

  0

  4.

  J 6 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0

  2

  0

  4.

  K 4 2 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0

  2

  0

 • Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

  Stranica 61

  Diskurzivni

  oblici

  Jezično

  izražavanje

  Pisano i

  govorno

  izražavanje

  Životopis;

  Prikaz;

  Upudivanje;

  Pismo.

  Hrvatski jezik

  za trogodišnje

  strukovne

  škole:

  Jezik: Sintaksa.

  Književnost -

  sati uvoda i

  sinteze

  književno-

  umjetničkih

  razdoblja.

  Jezično

  izražavanje,

  Životopis,

  Prikaz; Poslovni

  razgovor.

  Javni govor;

  Priopdenje;

  Tumačenje.

  Raspravljanje;

  Upudivanje;

  Tumačenje;

  Priva