godišnji plan i program rada srednje škole...

178
Srednja škola Metkovid Metkovid Godišnji plan i program rada Srednje škole Metkovid 2018./2019. Metkovid, 10 .09.2018.

Upload: others

Post on 12-Sep-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Srednja škola Metkovid Metkovid

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metkovid

2018./2019.

Metkovid, 10 .09.2018.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 2

Tablica sadržaja

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI………………………………………………………………………………….4

1.1. VERIFICIRANI PROGRAMI ...................................................................................................................... 5 1.1.2. DJELATNA NAČELA SREDNJE ŠKOLE METKOVID ....................................................................................... 6 1.1.3. NEPOSREDNA OKOLINA U KOJOJ ŠKOLA DJELUJE ...................................................................................... 6 1.1.4. USTROJSTVO RADA ŠKOLE ................................................................................................................... 8

2. UVJETI RADA ........................................................................................................................... 9

2.1. KADROVSKI UVJET ................................................................................................................................ 9 2.1.1.PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIH RADNIH ZADUŽENJA U ŠKOLI ................................................... 9 2.1.2. MATERIJALNI I TEHNIČKI UVJETI RADA.................................................................................................. 15

3. PODACI O UPISANIM UČENICIMA I PROGRAMIMA U 2018./19………………………………………….…17

3.1. PODRUČJA RADA I ZANIMANJA U 2018./19. ŠKOLSKOJ GODINI ................................................................... 17 3.2. UPISANI UČENICI PO RAZREDNIM ODJELIMA U 2018./2019. ŠK. GOD .......................................................... 19 3.2. NASTAVNI PLANOVI RAZREDNIH ODJELA…….. ………………………………………………………….……………21 3.2.1.NASTAVNI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA…………………………………………..57

4. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE………………………………………………………………………………………..………..72

4.1. GODIŠNJI KALENDAR ........................................................................................................................... 73 4.1.1. BROJ RADNIH DANA U ŠK. GOD. 2018/19.. ........................................................................................ 73 4.1.2.NASTAVNI I NENASTAVNI DANI 2018./2019. ŠKOLSKE GODINE............................................................... 74 4.1.3. DRŽAVNI BLAGDANI I PRAZNICI ........................................................................................................... 75

4.2. ORGANIZACIJA RADNOG TJEDNA……………………………………………………………………………..76

4.2.1. RAZREDNI ODJELI I DEŽURNI UČENICI PO SMJENAMA ......................................................... 77

4.2.2. RASPORED RAZREDNIH ODJELA PO SMJENAMA ................................................................... 77

4.3.NASTAVA………………………………………………………………………….………………………..…………..78

4.3.1. RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE ........................................................................... 78 4.3.2. RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ RADIONICI ........................................................ 80

4.3.3. PRADENJE UČENIKA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI KOD OBRTNIKA I U

PODUZEDIMA…………………………………………………………………………………………………………………………..………81

4.3.4. IZBORNA NASTAVA………..82

4.3.5. PROGRAM IZBORNE NASTAVE……………..82

4.3.6. POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU MATURU……….84

4.3.7 PLAN STRUČNIH ESKURZIJA I TERENSKE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU………90

4.4. PROGRAMI IZVANNASTAVNOG RADA………………………………………………………………………98

4.4.1. INDIVUDALNI TRETMAN UČENIKA ........................................................................................................ 98 4.4.4. ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ...................................................................................... 99

4.5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE…………………………………………………………………..100

4.5.1. DRUŠTVENI I HUMANITARNI RAD UČENIKA KROZ ŠKOLSKU UDRUGU MLADI OCA ANTE GABRIDA .....100

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 3

4.5.7. PROFESIONALNO INFORMIRANJE ......................................................................................................100

4.6. ISPITI .................................................................................................................................. 101

4.6.1. RASPORED POLAGANJA ISPITA ..........................................................................................................101 4.6.2. VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠK. GOD. 2018./2019. ...............................................101 4.6.3. ISPITI DRŽAVNE MATURE .................................................................................................................103

5. PLANOVI I PROGRAMI ........................................................................................................... 105

5.1. PLAN I PROGRAM STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE .......................................................................................105 5.1.1. PLAN I PROGRAM RAVNATELJA 2018./19. ŠK.GOD. ...........................................................................108 5.1.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SLUŽBE 2017./18. ŠK.GOD ............................................................123 5.1.4. PLAN I PROGRAM KNJIŽNIČARA 2018./19. ŠK.GOD .............................................................................152

5.2.OSTALI PROGRAMI RADA ŠKOLE 2018./19. ŠK.GOD .............................................................. 172

5.2.1. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEDA ...............................................................................172

5.3. PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNIH SLUŽBI ...................................................................... 175

5.3.1. PROGRAM RADA TAJNIŠTVA ............................................................................................................175 5.3.2.PROGRAM RADA RAČUNOVODSTVA…...............................................................................................176

5.3.3.PROGRAM RADA ADMINISTRATORA BLAGAJNIKA………………………………................................177

5.3.4. PROGRAM RADA KUDNOG MAJSTORA…………………..............................................................177

5.3.5. POSLOVI SPREMAČICE……………............................................................................................177

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 4

1. Osnovni podaci o ustanovi

Na temelju članka 27.Statuta Srednje škole Metkovid iz Metkovida a u svezi s člankom 28. Zakona o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na sjednici održanoj dana 5. listopada

2018.godine donio je

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA METKOVID

METKOVID

ADRESA : DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVID

Ul. Kralja Zvonimira 12

BROJ TEL. 020/681-088

Tel/fax: 020/681-712

MATIČNI BROJ SUDSKOG REGISTRA: 03985725

ŠIFRA DJELATNOSTI:8532

Žiro račun:HR4623300031100064332

Web:http://ssmetkovic.hr

e-mail: [email protected]

OIB:51702012234

RAVNATELJ: Marijo Obradovid, prof.

Broj radnika: 93

Broj učenika: 516

Srednja škola Metkovid iz Metkovida (u daljnjem tekstu:Škola ) upisana je u sudski registar kod

Trgovačkog suda u Splitu pod brojem TL-97/202. od 18.lipnja 1997.godine.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 5

1.1. Verificirani programi

Programi koji se ostvaruju u Srednjoj školi Metkovid 2018./2019. šk.god. za koje je škola

dobila verifikaciju

Programi za stjecanje srednje stručne spreme daju znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja u obrazovnim programima:

PROGRAM KLASA UR.BROJ DATUM

RJEŠENJA

Prodavač UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Automehaničar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Elektromehaničar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Vodoinstalater UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

Instalater grijanja i

klimatizacije

UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

Vozač mot.vozila UP/I-602-03/94-01-272 380-02-5/5-94-01 19.7.1994.

Konobar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

Kuhar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

Pomodni kuhar i

slastičar

UP/I-602-03/09-05/00016 533-09-09-0002 24.2.2009.

Građevinski tehničar UP/I-602-03/07-05/00013 533-09-07-005 5.4.2007.

Elektrotehničar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Računalni tehničar za

strojarstvo

UP/I-602-03/08-05/00033 533-09-08-007 18.4.2008.

Strojarski računalni

tehničar

UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

Odjevni tehničar UP/I-602-03/11-05/00015 533-09-11-0004 14.3.2011.

Ekonomist UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Ekonomist UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

Upravni referent UP/I-602-03/08-05/00033 532-02-02/9-96-01 18.11.1996.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 6

1.1.2. Djelatna načela Srednje Škole Metkovid

Škola je ustrojena i djeluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), te pod zakonskim aktima i uredbama Ministarstva znanosti ,obrazovanja i športa. Kroz svoj rad škola razvija punu i snažnu nacionalnu svijest kao bitnu sastavnicu učeničkog osobnog identiteta. Svakom učeniku omoguduje puni razvoj osobnih mogudnosti i usvajanje raznih spoznaja. Priprema učenika za zrelo i samostalno odlučivanje i potiče ga na razvijanje pozitivne slike o sebi.

Srednja škola Metkovid teži prihvadanju promjena u odgojnom obrazovnom procesu koje su stručno i znanstveno provjerene i čije su prednosti dokazane. Stalno traži novine i usavršava organizaciju rada te stvaralački rješava probleme u odgoju i obrazovanju. Orijentirani smo prema gospodarstvu ovog kraja i naša uspješnost ovisi o zainteresiranosti, potpori i suradnji okoline u kojoj djelujemo.

Želimo potaknuti učenike na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje. Nastojimo biti škola po mjeri učenika i potpuno individualizirati odgojni proces koji se odvija u skladu sa sposobnostima i mogudnostima svakog učenika kroz mnoštvo kreativnih izbornih, fakultativnih i slobodnih programa.

U nastavnom procesu trudimo se napustiti zastarjelo nastavničko poučavanje i stavljamo učenika u ulogu samostalnoga istraživača koji de svojim učenjem i radom dodi do odgovarajudih informacija. Stvaramo ugodno radno ozračje u kojem se razumijevanje i tolerancija glavne odlike pa se korelacija učenik-nastavnik-roditelj može slobodno odvijati. Gospodarski dio naših programa uspješno se provodi kroz teorijsku i stručnu-praktičnu nastavu u obliku kvalitetnog timskog rada.

Svoju opremu i učila stalno osuvremenjujemo uz pomod lokalne uprave i samouprave. Informiramo i pripremamo učenike za uspješno polaganje ispita državne mature koji de im omoguditi upis na željeni fakultet. Dosadašnja iskustva, iz proteklih desetak godina, pokazuju da su se naši maturanti uspješno upisivali na fakultete, od ……………………..

Drugi se zapošljavaju u struci koje i sada s velikom radošdu pratimo njihove rezultate.

1.1.3. Neposredna okolina u kojoj škola djeluje

Počeci organiziranog školstva na području doline Neretve sežu još u doba prve austrijske

uprave kada se prema tadašnjem zakonu u Opuzenu kao opdinskom središtu doline Neretve otvara

prva pučka škola godine 1798. te ujedno možemo označiti kao početak školstva i opismenjavanja

neretvanskog stanovništva. Kako se opdinsko središte neretvanskog kraja seli iz Opuzena u Metkovid,

tako se 1845. godine u Metkovidu otvara prva pučka škola. S nešto kradim prekidima osnovno

školstvo u Metkovidu se razvija tijekom austrougarske vlasti, da bi se nakon Prvoga svjetskoga rata

javila potreba za srednjoškolskim obrazovanjem. Tako 1924. godine počinje s radom Državna

mješovita građanska škola koja je učenike pripremala za trgovačka, zanatsko-industrijska i

poljoprivredna zanimanja, da bi nakon Drugog svjetskog rata 1945. godine bila pretvorena u Nižu

realnu gimnaziju. Nju je 1948. godine naslijedila Škola za učenike u privredi, a od 1954. godine s

radom je počela i Gimnazija Metkovid te je iste godine Škola za učenike u privredi podignuta s ranga

nižih škola na višu razinu.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 7

Povijest razvoja današnje Srednje škole Metkovid seže u davnu 1948. god kada se osniva

"Škola za učenike u privredi" koja je u početku bila u rangu nižih škola, međutim 1954. god. podignuta

je na razinu drugog stupnja. Od 1956. godine Metkovid postaje regionalno središte za obrazovanje

trgovaca, a nakon reforme školstva 1970. godine postaje Škola za kvalificirane radnike. Škola se tada

nalazila u današnjoj ulici Stjepana Radida i bila je poznata pod nazivom „Pekina škola“ prema Kažimiru

Peki, jednom od njenih prvih ravnatelja. Novom reformom iz 1978. godine dolazi do stvaranja

jedinstvenog školskog centra za srednje obrazovanje otvaranjem Centra za usmjereno obrazovanje

Petar Levantin u kojem su se učenici obrazovali za različita zanimanja. Nakon Domovinskog rata i

nove reforme školstva Centar za usmjereno obrazovanje Petar Levantin se gasi ta se formiraju dvije

ustanove za srednjoškolsko obrazovanje, Gimnazija Metkovid i Obrtnička škola Metkovid koja su

učenike obrazovale prema gimnazijskom programu te za ekonomska, tehnička, uslužna,

poljoprivredna, obrtnička te trgovačka zanimanja prema trogodišnjim i četverogodišnjim

programima. Obrtnička škola 1997. Godine mijenja svoj naziv u Srednja škola Metkovid kako bi

učenike mogla obrazovati i po četverogodišnjim, a ne samo trogodišnjim programima kao do sada i

tako omogudilo izravno daljnje više ili visoko obrazovanje. Te godine škola je imala 964 učenika u

trideset tri razredna odjela, a započela je i s programima stručne spreme i obrazovanja odraslih.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 8

1.1.4. Ustrojstvo rada škole

Srednja škola Metkovid ustrojena je kao srednja strukovna škola .

Za redovno administrativno i financijsko poslovanje Škola koristi pečat bez grba Republike Hrvatske i nazivom: Srednja škola Metkovid, Metkovid

Za poslovanje iz područja javnih ovlasti škola koristi pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom:

Republika Hrvatska, Srednja škola Metkovid.

Program srednjih strukovnih škola sastoji se od opdeobrazovnih sadržaja, stručno teorijskih i praktičnih sadržaja. Ovim programima je cilj dati primjereno znanje iz određenih znanstvenih područja, tehnološki usmjerena znanja , kao i praktična proizvodna znanja, sve međusobno povezano, ali ovisno o strukturi programa u različitim omjerim

Srednja škola

Metkovid

Strojarstvo, brodogradnja i

metalurgija

- strojarski računalni tehničar

- Instalater grijanja i klimatizacije

- automehaničar

- vodoinstalater

Tekstil i koža

- odjevni tehničar

Promet i logistika

- vozač motornog vozila

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

- ekonomist

- prodavač

- upravni referent

Turizam i ugostiteljstvo

- konobar

- kuhar

- pomodni kuhar i slastičar (TES)

Graditeljstvo i geodezija

- građevinski tehničar

Elektrotehnika i računalstvo

- elektrotehničar

- elektromehaničar

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 9

2. Uvjeti rada

2.1. Kadrovski uvjet (Promijenjeno)

Nastava je kadrovski stručno zastupljena u svim nastavnim predmetima vezanim za struku,

kao i u svim pedagoškim jedinicama.

2.1.1.Podaci o izvršiteljima poslova i njihovih radnih zaduženja u školi

Podaci o nastavnicima

R.br. Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema Godine staža

1. Mirjana, Antolovid Nastavnica hrvatskog jezika

VSS 36

2. Nikolina, Ankovid Nastavnica hrvatskog jezika

VSS 26

3. Danijela, Badilo Nastavnica hrvatskog jezika

VSS 245

4. Biljana, Cvitanovid- Duvnjak

Nastavnica hrvatskog jezika

VSS 28

5. Marija, Menalo Nastavnica hrvatskog jezika

VSS 12

6. Suzana, Nižid Nastavnica hrvatskog Jezika

VSS 8

7. Sanja, Raguž Nastavnica hrvatskog jezika

VSS 9

8. Suzana, Antonini Nastavnica engleskog jezika

VSS 11

9. Goranka, Ivankovid Nastavnica engleskog jezika

VSS 31

10. Julijana, Kneževid Nastavnica njemačkog jezika

VSS 27

11. Zoran, Martinovid Nastavnik francuskog i njemačkog jezika

VSS 13

12. Ivana, Menalo Nastavnica latinskog jezika

VSS 7

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 10

13. Marko, Mustapid Nastavnik engleskog jezika

VSS

28

14. Petar, Nikolid Nastavnik engleskog jezika

VSS 10

15. Zorana, Vekid Nastavnica engleskog jezika

VSS 29

16. Petra, Sršen Nastavnica engleskog jezika

VSS 7

17. Nikolina, Bulum Nastavnica matematike

VSS 10

18. Josip, Cvitanovid Nastavnik matematike

VSS 4

19. Daria, Jurkovid Nastavnica matematike

VSS 6

20. Ivana Jovanovid Nastavnica matematike

VSS 0

21. Marija, Veraja Nastavnica matematike

VSS 8

22. Ivan, Dodig Nastavnik matematike

VSS 1

23. Antonijo, Jurid Nastavnik matematike

VSS 0

24. Tatjana, Marid Nastavnica fizike VSS 1

25. Katarina, Barišid

Nastavnica povijesti VSS 31

26. Ivan, Đerek

Nastavnik geografije VSS 14

27. Željka, Dodig Nastavnica geografije i sociologije

VSS 9

28. Željka, Jeramaz Nastavnica geografije

VSS 18

29. Dana, Svaguša Nastavnica kemije VSS 17

30. Maja, Popovid Nastavnica biologije VSS 13

31. Romana, Duže Nastavnica tjelesnog odgoja

VŠS 2

32. Zvonko, Kežid Nastavnik tjelesnog odgoja

VSS 37

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 11

33. Dalibor, Mateljak Nastavnik tjelesnog odgoja

VSS 10

34. Mario, Sršen Nastavnik tjelesnog odgoja

VSS 14

35. Ivan, Šprlje Nastavnik tjelesnog odgoja

VSS 29

36. Katica, Vištca Nastavnica tjelesnog odgoja

VSS 9

37. Ivan, Menalo Nastavnik vjeronauka

VSS 19

Rosanda, Lovrid Nastavnica vjeronauka

VSS 14

38. Ante, Batinovid Nastavnik vjeronauka

VSS 0

39. Petar, Jelavid

Nastavnik politike i gospodarstva i etike

VSS 35

40. Irena, Dominikovid

Nastavnica psihologije

VSS 19

41. Ana, Barišid Nastavnica psihologije

VSS 1

42. Katica, Borovac Nastavnica informatike

VSS 21

43. Darko, Primorac Nastavnik informatike

VSS 8

44. Marinko, Zubac Nastavnik informatike

VSS 12

45. Snježana, Batinovid Nastavnica ekonomskih predmeta

VSS 7

46. Mladenka, Cvitkovid Nastavnica ekonomskih predmeta

VSS 18

47. Anica, Goluža Nastavnica ekonomskih predmeta

VSS 27

48. Ana, Brečid Nastavnica ekonomskih predmeta

VSS 12

49. Antonio, Jelaš Nastavnica ekonomskih predmeta

VSS 22

50. Nikica, Jelavid Nastavnica ekonomskih predmeta

VSS 31

51. Branka, Kosovid Nastavnica ekonomskih predmeta

SSS 33

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 12

52. Vesna, Novakovid Nastavnica pravnih predmeta

VSS 28

53. Darko, Vekid Nastavnik pravnih predmeta

VSS 8

54. Milan, Barišid Nastavnik strojarskih predmeta

VSS 10

55. Mario, Batinovid Nastavnik strojarskih predmeta

VSS 40

56. Zoran, Grgid Nastavnik strojarskih predmeta

VSS 24

57. Matej, Lazarevid Nastavnik strojarskih predmeta

VSS 17

58. Domagoj, Leontid Stručni učitelj praktične nastave

VSS 8

59. Željko, Medid Nastavnik strojarskih predmeta

VSS 35

60. Ivan, Šarid Nastavnik strojarskih predmeta

VSS 21

61. Ivana, Leontenko Nastavnica prometa VSS 27

62. Nino, Kaleb Stručni učitelj praktične nastave

VSS 42

63. Goran, Manenica Nastavnik elektrotehničkih predmeta

VSS 26

64. Josip, Tošid Nastavnik elektrotehničkih predmeta

VSS 8

65. Dana, Paponja

Stručni učitelj praktične nastave

VŠS 27

66. Vedran, Perid Stručni učitelj praktične nastave

VSS 21

67. Mijo, Delid

Stručni učitelj praktične nastave

VSS 8

68. Rade, Nikoletid Nastavnik stručnih predmeta

VSS 10

69. Jadranka, Nikolid Nastavnica stručnih predmeta

VSS 28

70. Ana, Kozina Nastavnica stručnih predmeta

VSS 12

71. Nina, Bjeliš Nastavnica stručnih predmeta

VSS 10

72. Antonela, Vasilj Nastavnica stručnih predmeta

VSS 12

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 13

73. Vedran, Nižid Nastavnik stručnih predmeta

VSS 5

74. Gordana, Barišid Nastavnica stručnih predmeta

VSS 10

75. Kristina, Šuman Nastavnica engleskog jezika

VSS 5

76. Igor, Kadijevid Vozač instruktor VSS 1

Ravnatelj i stručna služba

R. br. Ime i prezime Radno mjesto Godine staža Stručna sprema

1. Marijo, Obradovid Ravnatelj 30 VSS

2. Violeta, Oršulid Pedagoginja 30 VSS

3. Ana, Vidovid Socijalna pedagoginja 6 VSS

4. Ivana, Ujdur Knjižničarka 16 VSS

5. Ivan, Volarevid Knjižničar 3 VSS

Uvođenje nastavnika pripravnika

Stažiranja pripravnika ostvaruje se na temelju programa koji predlaže školsko

povjerenstvo a u skladu s odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i

stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama.

Sadržaj i način rada povjerenstva propisan je Poslovnikom o radu povjerenstva za

pradenje pripravnika.

Povjerenstvo radi u punom sastavu: ravnatelj, mentor, stručni suradnik -pedagog.

Školske godine 2018./19. U program pripravničkog staža uključeni su:

DOMAGOJ LEONTIĆ

1. Marijo Obradovid,, prof.

2. Mario Batinovid, mentor

3. Violeta Oršulid, stručni suradnik

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 14

TATJANA MARIĆ

1. Marijo Obradovim, prof.

2. Ana Dragovid. mentor

3. Violeta Oršulid, stručni suradnik

Pedagoško psihološko obrazovanje

U školskoj godini 2018./19. Nema nastavnika bez pedagoške kompetencije.

Napredovanje nastavnika

Svi nastavnici škole upoznati su s odredbama Pravilnika o napredovanju, na način da

je isti izvršen u zbornici s napomenom da se za sve detaljne informacije zainteresirani

mogu javiti ravnatelju, pedagogu i tajnici škole.

U zvanje profesora mentora promaknuti su:

1. Katarina Barišid, prof. povijesti

2. 2. Rade Nikoletid, prof. stručnih predmeta ( ugostiteljstvo)

3. Petar Nikolid, prof. engleskog jezika

4. Dana Paponja, stručni učitelj ( ugostiteljstvo)

U zvanje profesora – savjetnika promaknuti su:

1. Nikolina Ankovid, prof. hrvatskog jezika

2. Mirjana Antolovid, prof. hrvatskog jezika

3. Danijela Badilo, prof. hrvatskog jezika

4. Zoran Grgid, prof. stručnih predmeta ( strojarstvo)

5. Goranka Ivankovid, prof. engleskog jezika

6. Matej Lazarevid, prof stručnih predmeta ( strojars tvo)

7. Željko Medid, prof. stručnih predmeta (strojarstvo)

8. Ivan Šprlje, prof. TZK

9. Zorana Vekid,prof. engleskog jezika

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 15

Administrativni i pomodni radnici škole

R. br. Ime i prezime Radno mjesto Staž Stručna sprema

1. Vera, Mijid Tajnica Škole 41 VŠS

2. Tonkica, Puljid Računovođa 5 VSS

3. Sandra, Jelinid – Jurkovid Administratorica 3 SSS

4. Živko, Mijid Domar 37 SSS

5. Frana, Dodig Spremačica 34 SSS

6. Jelena, Bartulovid Spremačica 14 SSS

7. Kata, Krstičevid Spremačica 34 SSS

8. Neda, Popovid Spremačica 34 NSS

9. Grozdana, Obradovid Spremačica 34 SSS

10. Zdenko, Matid Računovođa 15 VSS

2.1.2. Materijalni i tehnički uvjeti rada

Školski objekt je izgrađen 1976.g. i ima 1 783 m2 učioničkog prostora..1998. g. izgrađen je novi dio radioničkog prostora površine 593 m2 tako da škola ima ukupno 2.376 m2 učioničkog prostora, ukupno zatvorenog prostora 4.046 m2 i oko 3.000 m2 školskog kultiviranog okoliša. U prizemlju se nalazi sedam učionica ( jedna je prometni kabinet ), zbornica, ured voditelja smjene, pedagoga i socijalnog pedagoga, čajna kuhinja, prostor za spremačice, prostor za prihvat roditelja i prostor za prihvat učenika putnika te sanitarni čvor. Na katu objekta je deset učionica od kojih su dvije informatički kabineti opremljeni s 31 kompjutorom. Aneks kabineta br. 8. ima 12 računala Na katu su smješteni i uredi ravnatelja, tajnice, računovođe, administratora, te knjižnica i sanitarni čvor. Ured tajnice, računovođe, voditelja, pedagoga i administratora-blagajnika opremljeni su kompjuterom s mogudnošdu korištenja interneta, telefonom i sl. U novo izgrađenom aneksu zgrade u prizemlju smještena je velika učionica radionica za ručnu i strojnu obradu metala. Prostor za ručnu obradu opremljen je svim potrebnim sadržajima, a prostor za strojnu obradu raspolaže s dva univerzalna tokarska stroja, jednim edukativnim tokarskim strojem, glodalicom, bušilicom i brusilicom. Prostor za elektronsko i plinsko spajanje metala opremljen je uređajem za elektronsko i plinsko zavarivanje. U prizemlju je smješten sanitarni čvor. Na katu istog aneksa smještene su dvije učionice i po jedna radionica za odjevne tehničare s 20 kudnih šivadih strojeva, tri industrijska stroja i ostala potrebita oprema, te radionica za elektroinstalatere te ulaz za topli prolaz do dvorane. U potkrovlju aneksa nalazi se kabinet za ugostiteljsku struku-zanimanje: konobar i kuhar opremljen svom pripadajudom opremom. Taj prostor skupa sa sanitarnim čvorom ima ukupno 103 m2. Učionički prostori imaju na raspolaganje osam grafoskopa, 4 televizora i 4 videorekordera koji su mobilni i po potrebi se prenašaju iz učionice u učionicu, 35 laptopa, foto kamera, fotoaparata i 6 projektora i 5 opremljenim učionicama sa statičkim projektorima. U zbornicu su također smješten 2 kompjutora s internetskim priključkom i kopirni aparat. U uredu administratora-blagajnika se nalazi jedan kopirni aparat. Kopirni aparat je smješten i u hodniku ispred ureda ravnatelja.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 16

Za odvijanje nastave u prometnoj struci škola raspolaže s školskim kamionom. Sanitarni čvorovi su kompletno renovirani. Škola zajedno s Gimnazijom Metkovid raspolaže sa sportskom dvoranom rukometnih dimenzija u kojoj se odvija nastava TZK. Oprema u sportskoj dvorani je u potpunosti kompletirana. Dograđeno je 2010. g. 68 m2 toplog prolaza. U školskoj knjižnici postoji knjižni fond od 9.192 knjiga i 340 jedinica audiovizualne građe kao i stručna literatura za nastavnike. Pomagala koja se nalaze u školskoj knjižnici su: 2 računala s priključkom na Internet, skener, pisač, DVD player, TV. Škola je pretpladena na dva časopisa za čitaonicu u knjižnici. Učionička oprema je obnovljena a u skladu s mogudnostima, čini napor da svake školske godine obnovi barem jedna učionica novim školskim namještajem. S obzirom na broj upisanih učenika i raspoloživi prostor, škola je prisiljena raditi u dva turnusa i to od 7,30 do 19,30 sati bez pauze, što posebno otežava održavanje čistode i higijene. Na održavanju čistode u školi i izvan škole radi 5 spremačica. Škola ima i kotlovnicu centralnog grijanja koja ujedno služi i za grijanje Gimnazije Metkovid i Osnovne škole Stjepana Radida u Metkovidu. Kotlovnica centralnog grijanja je smještena u zgradi Srednje škole a u njoj radi radnik-kotlovničar iz Gimnazije i vodi brigu o svemu važnom za organizaciju rada, rad u kotlovnici, nabavu goriva, mjere zaštite od požara i zaštite na radu koje se tiču kotlovnice. U kotlovnici je izvršena rekonstrukcija u ljeto 2013. godine Gorivo pladaju svi korisnici u omjeru određenom međusobno zaključenim ugovorom. Svi radni prostori u školi su klimatizirani. Školska zgrada je udaljena od prometnica, pa se u njoj ne osjeda vanjska buka. Svi udžbenici koji su odobreni u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske a odnose se na programe koje ova škola izvodi nabavljeni su i rabe ih učenici i nastavnici. Nastavnici upuduju učenike na pomodnu literaturu koja se dijelom nalazi i u školskoj knjižnici a koja se može koristiti za savladavanje nastavnih programa iz pojedinih predmeta, odnosno upuduju učenike na druge izvore pomodne literature.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 17

3. Podaci o upisanim učenicima i programima u 2018./19.

3.1. Područja rada i zanimanja u 2018./19.

Ove školske godine izvoditi demo nastavu u devet područja rada i 16 različitih zanimanja, od čega su 7

četverogodišnjih i 9 trogodišnjih.

PROGRAM Industrijski

Obrtnički Tehnički

I II III I II III I II III IV

Prodavač 0,5

Automehaničar 0,3 0,3 0,5

Elektromehaničar 0,3 0,3 0,5

Vodoinstalater 0,3

Instalater grijanja i

klimatizacije

0,3

Vozač motornog

vozila

1 1 1

Konobar 1 1 0,5

Kuhar 1 1 1

Pomodni kuhar i

slastičar

1

1

1

Građevinski tehničar

1

1

Elektrotehničar 1 1

Računalni tehničar za

strojarstvo

1

Strojarski računalni

tehničar

1

Odjevni tehničar 1

Ekonomist 1 1 1 1

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 18

Upravni referent 1 1 1 1

UKUPNO ODJELA

36

1 1 1,5 3,9 3,9 3,5 3 4 3 5

Iz gornje tablice je vidljivo da se struktura razreda u školskoj 2018./19. godini sastoji od 15 razrednih odjeljenja u četverogodišnjim programima, 4 u trogodišnjim industrijskim, 17 u trogodišnjim obrtničkim ( uključujudi pomodne kuhare i slastičare).

Četverogodišnji programi:

računalni tehničar u strojarstvu

strojarski računalni tehničar

ekonomist

upravni referent

građevinski tehničar

elektrotehničar

odjevni tehničar Trogodišnji industrijski programi:

prodavač

vozač motornog vozila Trogodišnji obrtnički programi:

konobar

kuhar

pomodni kuhar i slastičar

elektromehaničar

automehaničar

vodoinstalater

instalater grijanja i klimatizacije

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 19

3.2. Upisani učenici po razrednim odjelima u 2018./19.

Razred Zanimanje Razrednik Broj učenika

Uk. Ž

I.C Automehaničar Milan Barišid 6 /

I.D Strojarski rač. Tehničar Matej Lazarevid 20 1

I.E Elektromehaničar Milan Barišid 5 /

I.F Konobar Rade Nikoletid 12 3

I.G Vozač motornog vozila Petar Jelavid 18 /

I.H Kuhar Zoran Martinovid 20 7

I.i Ekonomist Željka Jeramaz 23 16

I.K Upravni referent Ivan Đerek 20 12

I.L Instalater gr. i klimatiz. Milan Barišid 4 /

I.M Pomodni kuhar i slast. Mirjana Antolovid 6 1

II.B Građevinski tehničar Vedran Nižid 16 /

II.C Automehaničar Petra Sršen 7 /

II.D Elektrotehničar Zorana Vekid 20 /

II.E Elektromehaničar Petra Sršen 4 /

II.F Konobar Darko Primorac 14 3

II.G Vozač motornog vozila Ivana Leontenko 19 1

II.H Kuhar Nina Bjeliš 22 6

II.i Ekonomist Mladenka Cvitkovid 20 7

II.J Upravni referent Nikolina Bulum 23 18

II.K Pomodni kuhar i slastičar Maja Popovid 4 1

II.L Vodoinstalater Petra Sršen 3 /

III.A Prodavač Željka Dodig 13 9

III.C Automehaničar Dalibor Mateljak 5 /

III.D Računalni tehničar za

strojarstvo

Zoran Grgid 16 /

III.E Elektromehaničar Dalibor Mateljak 3 /

III.F Konobar Željka Dodig 13 3

III.G Vozač mot. Vozila Ivan Menalo 23 2

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 20

III.H Kuhar Petar Nikolid 25 11

III.i Ekonomist Danijela Badilo 16 4

III.J Upravni referent Julija Kneževid 22 18

III.K Pomodni kuhar Rosanda Lovrid 7 6

IV.B Građevinski tehničar Sanja Raguž 12 2

IV.D Elektrotehničar Nikolina Ankovid 18 /

IV.i Ekonomist Marija Menalo 26 15

IV.J Upravni referent Darko Vekid 21 15

IV.K Odjevni tehničar Jadranka Nikolid 10 10

UKUPNO: 516 171

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 21

3.3. Nastavni plan razrednih odjela u 2018./2019.

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. C

Strojarstvo / Automehaničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra:014233

Razrednik: Milan Barišid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid- Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

TZK 2 70 Katica Vištica

Vjeronuak/Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Tehničko crtanje 2 70 Željko Medid

Tehnička mehanika 2 70 Milan Barišid

Tehnički materijali 2 70 Matej Lazarevid

Tehnologija obrade i montaže 2 70 Ivan Šarid

Praktična nastava obrade i montaže 14

490

Mario Batinovid

Ukupno sati 34 1190

Stručna praksa 182

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 22

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. D

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – Strojarski računalni tehničar (Obrazovni sektor – zanimanje)

Šifra: 015324 Razrednik: Matej Lazarevid

A.OPDEOBRAZOVNI DIO Sati tjedno Sati god.

NASTAVNIK

MODUL NASTAVNI PREDMET T V PN

OPDEOBRAZOVNI MODUL

Hrvatski jezik 3 105 Sanja Raguž

Engleski jezik 2 70 Goranka Ivankovid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Vjeronauk / etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

Geografija 2 70 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

Matematika 4 140 Marija Veraja

Računalstvo 1 1 70 Darko Primorac

Fizika 2 70 Tatjana Marid

Kemija 2 70 Dana Svaguša

Ukupno sati A. 21 1 770

B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

OBVEZNI STRUKOVNI MODULI

NASTAVNI PREDMETI

T V PN

TEHNIČKO CRTANJE I ELEMENTI STROJEVA

Tehničko crtanje

1

2

105

Željko Medid

TEHNIČKA MEHANIKA

Tehnička mehanika 1 1 70 Zoran Grgid

TEHNIČKI MATERIJALI

Tehnički materijali 2 70 Matej Lazarevid

TEHNOLOGIJE

Strojarske tehnologije 1 2 105 Ivan Šarid

Ukupno sati B.1 5 5 350

UKUPNO SATI A + B 26 6 1120

*Dopunska nastava : Hrvatski jezik - Sanja Raguž 1 sat *Fakultativna nastava : Engelski jezik - Zorana Vekid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 23

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. E

Elektrotehnika – Elektromehaničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra:041203

Razrednik: Milan Barišid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid –Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

TZK 2 70 Katica Vištica

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Računalstvo 2 70 Darko Primorac

Tehničko crtanje i dokumentiranje 2 70 Zoran Grgid

Osnove elektrotehnike 5 175 Josip Tošid

Elektrotehnički materijali i komponente

2 70 Goran Manenica

Strojarstvo 2 70 Milan Barišid

Praktična nastava 7 245 Mario Batinovid

Ukupno sati 32 1120

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 24

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. F

Ugostiteljstvo i turizam – Konobar

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 07133

Razrednik: Rade Nikoletid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik 3 105 Marija Menalo

Povijest 2 70 Katarina Barišid

T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

Ukupno sati A. 8 280

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B1. STRUKOVNO – TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

Engleski jezik (I.) 3 105 Zorana Vekid

Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

Gospodarska matematika 2 70 Ivana Jovanovid

Računalstvo 2 70 Darko Primorac

Biologija s higijenom i ekologijom 2 70 Maja Popovid

Osnove turizma 2 70 Snježana Batinoivd

Ugostiteljsko posluživanje 5 175 Rade Nikoletid

Poznavanje robe i prehrana 2 70 Nina Bjeliš

Ukupno sati B1.

20

700

B2 PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava 8 280

Ukupno sati B2. 8 280

Ukupno sati B1 + B2 28 980

Sveukupno sati A + B 36 1260

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 25

Stručna praksa 182

*Dopunska nastava: Hrvatski jezik – Marija Menalo 1 sat

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. G

Cestovni promet – Vozač motornog vozila

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 141103

Razrednik: Petar Jelavid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A) Opdeobrazovni dio

Hrvatski jezik 3 105 Danijela Badilo

Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/Petar Jelavid

Geografija 2 70 Željka Jeramaz

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Fizika 2 70 Tatjana Marid

Računalstvo 2 70 Katica Borovac

Ukupno obrazovni dio B) Stručno-teorijski dio

18 630

Osnove prijevoza i prijenosa 2 70 Ivana Leontenko

Goriva i maziva 2 70 Dana Svaguša

Cestovna vozila 3 105 Ivana Leontenko

Izborna nastava: Njemački jezik 2 70 Zoran Martinovid

Ukupno stručno-teorijski dio C) Praktični dio

9 315

Praktična nastava 2 70 Matej Lazarevid

S v e u k u p n o : (A+B+C) 29 1015

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 26

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. H

Ugostiteljstvo i turizam - Kuhar

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 071233

Razrednik: Zoran Martinovid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. ZAJEDNIČKI OPDE OBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

T Z K 2 70 Katica Vištica

Vjeronauk/ Etika 1 35 Ante Batinovid/P.Jelavid

Ukupno sati A 8 280

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B.1 STRUKOVNO TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PRE.

Engleski jezik (I.) 2 70 Goranka Ivankovid

Njemački jezik (II.) 2 70 Zoran Martinovid

Gospodarska matematika 2 70 Marija Veraja

Računalstvo 2 70 Katica Borovac

Biologija s higijenom i ekologijom 1 35 Dana Svaguša

Osnove turizma 2 70 Ana Brečid

Poznavanje robe i prehrana 2 70 Nina Bjeliš

Kuharstvo 7 245 Mijo Delid/Dana Paponja

Ukupno sati B1 20 700

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava 8 280

Ukupno sati B2 8 280

Ukupno sati B1 + B2 28 980

Sveukupno sati A + B 72 2520

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 27

Stručna praksa 182

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. I

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - Ekonomist

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra:060724

Razrednik: Željka Jeramaz

A.OPDEOBRAZOVNI DIO Sati tjedno Sati god.

NASTAVNIK

MODUL NASTAVNI PREDMET T V PN

OPDEOBRAZOVNI MODUL

Hrvatski jezik 3 105 Danijela Badilo

Engleski jezik 3 105 Kristina Šuman

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Vjeronauk / etika 1 35 Ante Batinovid/P.Jelavid

Geografija 2 70 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Ivan Šprlje

Matematika 3 105 Ivana Jovanovid

Kemija 2 70 Dana Svaguša

Biologija 2 70 Dana Svaguša

Ukupno sati A. 20 700

B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

OBVEZNI STRUKOVNI MODULI

NASTAVNI PREDMETI

T V PN

OSNOVE EKONOMIJE

Osnove ekonomije 2 70 Nikica Jelavid

POSL.KOMUNI-KACIJE

Poslovne komunikacije 1 1 70 Branka Kosovid

RAČUNOVOD. I FINANCIJE

Osnove računovodstva 1 1 70 Anica Goluža

PODUZET. U PRIMJENI

Poduzetništvo 1 1 70 Nikica Jelavid

INFORMATIKA

Informatika 2 70 Katica Borovac

Ukupno sati B.1 5 5 350

B.2 IZBORNI STRUKOVNI MODULI

NASTAVNI PREDMETI*

T

V

PN

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 28

OBITELJSKI POSAO

Obiteljski posao 1 1 70 Ana Brečid

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Globalno poslovno okruženje

2 70 Nikica Jelavid

Ukupno sati B.2 1 1 70

UKUPNO SATI B1 + B2 6 6 420

UKUPNO SATI A + B 26 6 1120

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. K

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Upravni referent

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060404

Razrednik: Ivan Đerek

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A) Opde obrazovni dio

Hrvatski jezik 4 140 Danijela Badilo

Engleski jezik (I.) 3 105 Goranka Ivankovid

Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

Povijest 2 70 Ivan Đerek

Zemljopis 2 70 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

Čovjek, zdravlje i okoliš 2 70 Maja Popovid

Matematika 2 70 Josip Cvitanovid

Vjeronauk / Etika 1 35 Rosanda Lovrid/P.Jelavid

Ukupno A 20 700

B) Stručno teorijski dio

Uvod u državu i pravo 3 105 Vesna Novakovid

Informatika 2 70 Katica Borovac

Hrvatski poslovni jezik 1 35 Danijela Badilo

Kompjutorska daktilografija 4 140 V.Novakovid / D. Vekid

Ukupno B 10 350

C) Izborni dio

Latinski jezik 2 70 Ivana Menalo

Ukupno C 2 70

S v e u k u p n o: 32 1120

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 29

*Dopunska nastava : Matematika – Josip Cvitanovid 1 sat

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. L

Strojarstvo / Instalater grijanja i klimatizacije

(Područje rada – zanimanje) Šifra:013633

Razrednik: Milan Barišid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid-Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Marko Mustapid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Katica Vištica

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Tehničko crtanje 2 70 Željko Medid

Tehnička mehanika 2 70 Milan Barišid

Tehnički materijali 2 70 Matej Lazarevid

Tehnologija obrade i montaže 2 70 Ivan Šarid

Praktična nastava obrade i montaže 14 490 Domagoj Leontid

Ukupno sati 34 1190

Stručna praksa 182

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 30

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA I. M

Ugostiteljstvo i turizam – Pomodni kuhar i slastičar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 078193

Razrednik: Mirjana Antolovid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedno

Sati god.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

Etika i kultura 1 35 Petar Jelavid

Matematika 3 105 Marija Veraja

T Z K 2 70 Zvonko Kežid

Tehnologija zanimanja: Osnove ugostiteljstva Tehnologija i poznavanje robe Higijena

1

1

1

35

35

35

Rade Nikoletid

Nina Bjeliš

Dana Svaguša

Vjeronauk / etika 1 35 Ante Batinovid/P.Jelavid

Stručna praksa 14 490 Vedran Perid

Produljeni stručni postupak 18

Ukupno : 27 945

* Uključeni sadržaji zaštite na radu i ekologije.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 31

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. B

Graditeljstvo – Građevinski tehničar

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra:131104

Razrednik: Vedran Nižid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A) Opde obrazovni dio

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid-Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Zorana Vekid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Vjeronauk / etika 1 35 Ivan Menalo/ P. Jelavid

Geografija 1 35 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Zvonko Kežid

Matematika 4 140 Ivana Jovanovid

Fizika* 2 70 Tatjana Marid

B) Strukovni dio

Računalstvo 2 70 Marinko Zubac

Nacrtna geometrija 2 70 Vedran Nižid

Arhitektonske konstrukcije 4 140 Vedran Nižid

Nosive konstrukcije 2 70 Vedran Nižid

Organizacija građenja 2 70 Vedran Nižid

Praktikum 1 35 Vedran Nižid

C) Izborni predmet

Prometnice 2 70 Vedran Nižid

Ukupno sati 32 1.120

*Stručna praksa 80**

*Dopunska nastava: Hrvatski jezik – Biljana Cvitanovid – Duvnjak 1 sat

*Dodatna nastava: Tjelesna i zdravstvena kultura – Romana Duže 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 32

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. C

Strojarstvo / Automehaničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra:014233

Razrednik: Kristina Šuman

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid-Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Kristina Šuman

Politka i gospodarstvo 2 70 Petar Jelavid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Mario Sršen

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Elementi strojeva 2 70 Matej Lazarevid

Motori s unutarnjim izgaranjem 2 70 Milan Barišid

Tehnologija automehanike 2 70 Ivan Šarid

Praktična nastava automehanike 16 560 Milan Barišid

Ukupno sati 34 1.190

Stručna praksa 182

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 33

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. D

Elektrotehnika – Elektrotehničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 040104

Razrednik: Zorana Vekid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati Godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Suzana Nižid

Strani jezik (E / NJ) 2 70 Zorana Vekid

Povijest 2 70 Ivan Đerek

Geografija 1 30 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Mario Sršen

Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/P. Jelavid

Matematika 4 140 Marija Veraja

Fizika * 3 105 Tatjana Marid

Računalstvo * 2 70 Darko Primorac

Osnove elektrotehnike * 3 105 Goran Manenica

Mjerenja u elektrotehnici * 3 105 Goran Manenica

Elektrotehnički materijali i komponente

2

70

Josip Tošid

Radioničke vježbe 4 140 Nino Kaleb

U k u p n o :

32

1.120

Stručna praksa 80

* Predmet s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 34

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. E

Elektrotehnika – Elektromehaničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra:041203

Razrednik : Kristina Šuman

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitnovid – Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Kristina Šuman

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P. Jelavid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Mario Sršen

Politika i gospodarstvo 2 70 Petar Jelavid

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Mjerenja u elektrotehnici* 3 105 Goran Manenica

Električni strojevi i aparati* 4 140 Josip Tošid

Elekroenergetika 3 105 Goran Manenica

Elektronički sklopovi * 2 70 Josip Tošid

Praktična nastava 7 245 Nino Kaleb

U k u p n o: 31 1085

Stručna praksa 80-120

*Predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 35

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. F

Ugostiteljstvo i turizam - Konobar

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra:071333

Razrednik:Darko Primorac

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid –Duvnjak

T Z K 2 70 Mario Sršen

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/ P. Jelavid

Ukupno sati A 6 210

I. OBVEZNI STRUKOVNI PRE.

Engleski jezik (I.) 3 105 Zorana Vekid

Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

Gospodarska matematika 2 70 Ivana Jovanovid

Računalstvo 1 35 Darko Primorac

Poslovna psihologija i komunikacija 2

70

Ana Barišid

Turistička geografija Hrvatske 2 70 Ivan Đerek

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

2

70

Antonio Jelaš

Kuharstvo 2 70 Vedran Perid

Ugostiteljsko posluživanje 5 175 Rade Nikoletid

Poznavanje robe i prehrana 1 35 Nina Bjeliš

Ukupno sati B1

22 770

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava 8 280

Ukupno sati B2 8 280

Ukupno sati B1 + B2 30 1050

Sveukupno sati A + B 36 1260

Stručna praksa 182

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 36

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. G

Cestovni promet – vozač motornog vozila

(Obrazovni sektor – zanimanje)

Šifra: 141103

Razrednik: Ivana Leontenko

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A)Opdeobrazovni dio Hrvatski jezik

3

105

Mirjana Antolovid

Engleski jezik 2 70 Petar Nikolid

T Z K 2 70 Zvonko Kežid

Vjeronauk / Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Geografija 2 70 Željka Jeramaz

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Ukupno opde obrazovni 12 420

B) Stručno teorijski dio Cestovna vozila

2

70

Ivana Leontenko

Prva pomod u cestovnom prometu 1

35

Maja Popovid

Prometna kultura 2 70 Ana Barišid

Propisi u cestovnom prometu 2 70 Ivana Leontenko

Izborni predmet: Njemački jezik

2

70

Julijana Kneževid

Ukupno stručno teorijski dio 9 315

C) Praktični dio Praktična nastava

7

245

Ukupno praktični dio 7 245

U k u p n o :

28

980

* Sadrži jedan sat geografije + jedan sat prometne geografije

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. H

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 37

Ugostiteljstvo i turizam - Kuhar

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 071233

Razrednik: Nina Bjeliš

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. ZAJEDNIČKI OPDE OBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid- Duvnjak

T Z K 2 70 Katica Vištica

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Ukupno sati A 6 210

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B.1 STRUKOVNO TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PRE.

Engleski jezik (I.) 2 70 Goranka Ivankovid

Francuski jezik (II.) 2 70 Zoran Martinovid

Gospodarska matematika 2 70 Nikolina Bulum

Računalstvo 1 35 Katica Borovac

Biologija s higijenom i ekologijom 2 70 Maja Popovid

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

2

70

Antonio Jelaš

Poznavanje robe i prehrana 2 70 Nina Bjeliš

Ugostiteljsko posluživanje 2 70 Antonio Jelaš

Kuharstvo 7 245 Mijo Delid/Vedran Perid

Ukupno sati B1

22 770

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava 8 280

Ukupno sati B2 8 280

Ukupno sati B1 + B2 30 1050

Sveukupno sati A + B 72 2520

Stručna praksa 182

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 38

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. I

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - Ekonomist

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060604

Razrednik: Mladenka Cvitkovid

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Kristina Šuman

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Vjeronauk / etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Geografija 2 70 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Mario Sršen

Matematika 3 105 Josip Cvitanovid

UKUPNO SATI A. 16 560

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

I .OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

Osnove ekonomije 2 70 Ana Brečid

Poslovne komunikacije 2 70 N. Jelavid/ B. Kosovid

Računovodstvo 3 105 Anica Goluža

Poduzetništvo 3 105 Anica Goluža

Društveno odgovorno poslovanje 2 70 Nikica Jelavid

Informatika 2 70 Katica Borovac

UKUPNO SATI OBVEZ.STR.PREDME. 14 490

II. IZBORNI STRUKOVNI PREDME

Osnove turizma 2 70 Nikica Jelavid

Uvod u poslovno upravljanje 2 70 Mladenka Cvitkovid

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA

2

70

UKUPNO SATI B1. + B2 16 560

UKUPNO A + B 32 1.120

* Dopunska nastava: Matematika – Josip Cvitanovid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 39

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. J

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Upravni referent

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060404

Razrednik: Nikolina Bulum

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A) Opdeobrazovni dio

Hrvatski jezik 4 140 Nikolina Ankovid

Engleski jezik (I.) 3 105 Goranka Ivankovid

Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

Povijest 2 70 Katarina Barišid

Zemljopis 2 70 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Zvonko Kežid

Čovjek, zdravlje, okoliš 1 35 Dana Svaguša

Matematika 2 70 Nikolina Bulum

Vjeronauk / etika 1 35 Rosanda Lovrid/P.Jelavid

Ukupno A) 19 665

B) Stručno teorijski dio

Informatika 2 70 Katica Borovac

Hrvatski poslovni jezik 1 35 Biljana Cvitnovid – Duvnjak

Poslovna psihologija 2 70 Ana Barišid

Uredsko poslovanje i dopisivanje 2

70

Vesna Novakovid

Kompjutorska daktilografija 2 70 V. Novakovid / D. Vekid

Gospodarstvo 2 70 Ana Brečid

Ukupno B) 11 385

C) Izborni dio programa

Latinski jezik 2 70 Ivana Menalo

Ljudska prava 2 70 Željka Dodig

Ukupno C) 4 140

D) Praktični dio programa

Stručna praksa 40

Ukupno D) (godišnje) 40

U k u p n o: (A+B+C+D) 34 1.230

*Dopunska nastava: Hrvatski jezik – Nikolina Ankovid 1 sat Matematika – Nikolina Bulum 1 sat

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. K

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 40

Ugostiteljstvo – pomodni kuhar i slastičar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 078193

Razrednik: Maja Popovid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Sanja Raguž

Etika i kultura 1 35 Petar Jelavid

Politika i gospodarstvo 1 35 Petar Jelavid

Matematika 3 105 Nikolina Bulum

T Z K 2 70 Dalibor Mateljak

Tehnologija zanimanja:

Higijena 1 35 Maja Popovid Osnove ugostiteljstva 1 35 Rade Nikoletid

Poznavanje robe 1 35 Nina Bjeliš

Vjeronauk 1 35 Ivan Menalo

Stručna praksa 14 490 Dana Paponja

Produljeni stručni postupak (po razredu ili odgojnoj skupini)

18

Ukupno: 35 980

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 41

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA II. L

Strojarstvo / Vodoinstalater

(Područje rada – zanimanje) Šifra:013833

Razrednik: Kristina Šuman

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 105 Biljana Cvitanovid – Duvnjak

Engleski jezik 2 70 Kristina Šuman

Politika i gospodarstvo 2 70 Petar Jelavid

TZK 2 70 Mario Sršen

Vjeronuak/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Matematika 2 70 Ivan Dodig

Elementi strojeva 2 70 Milan Barišid

Tehnologija vodoinstalacija 2 70 Zoran Grgid

Praktična nastava vodoinstalacija 18

630

Domagoj Leontid /Mario Batinovid

Ukupno sati 34 1.190

Stručna praksa 182

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 42

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. A

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Prodavač

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 061303

Razrednik: Željka Dodig

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A) Opdeobrazovni dio

Hrvatski jezik 3 96 Mirjana Antolovid

Engleski jezik 2 64 Petar Nikolid

Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P. Jelavid

Politika i gospodarstvo 2 64 Željka Dodig

T Z K 2 64 Mario Sršen

Matematika 2 64 Ivana Jovanovid

Ukupno sati A.) 12 384

B1)Strukovno–teorijski pred. I. Obvezni struk. predmeti

Poznavanje robe 2 64 Nina Bjeliš

Poslovna dokumentacija 1 32 Anica Goluža

Ponašanje potrošača 1 32 Branka Kosovid

Ukupno B1 4 128

II. Izborni strukovni predmet

Odnosi s kupcima 2 64 Anica Goluža

B2) Praktična nastava

Praktična nastava 14 448

Ukupno B2) 14 448

Ukupno sati B1 + B2 20 640

Sveukupno sati : (A+B) 32 1.024

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 43

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. C

Strojarstvo / Automehaničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra:014233

Razrednik: Dalibor Mateljak

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

Engleski jezik 2 64 Petar Nikolid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Dalibor Mateljak

Vjeronauk/Etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

Matematika 2 64 Marija Veraja

Računalstvo 2 64 Darko Primorac

Elektrotehnika 1 32 Josip Tošid

Hidraulika i pneumatika 2 64 Zoran Grgid

Tehnologija automehanike 3 96 Matej Lazarevid

Praktična nastava automehanike* 16 512

Ukupno sati 34 1088

Stručna praksa 35**

*uključeni sadržaji zaštite na radu i ekologije **zbroj sati za završni ispit

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 44

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. D

Strojarstvo – Računalni tehničar za strojarstvo

(Područje rada – zanimanje) Šifra:015104

Razrednik: Zoran Grgid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A.Zajednički opdeobrazovni dio

Hrvatski jezik 3 105 Mirjana Antolovid

Strani jezik (E) 2 70 Kristina Šuman

Vjeronauk /Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

TZK 2 70 Zvonko Kežid

Matematika 4 140 Ivana Jovanovid

Fizika 2 70 Tatjana Marid

Ukupno sati A 14 490

B1 Strukovno - teorijski predmeti

I. Obvezni strukovni predmeti

Strojarske konstrukcije 2 70 Željko Medid

Alati i naprave 2 70 Matej Lazarevid

Pneumatika i hidraulika 2 70 Zoran Grgid

Elektrotehnika 2 70 Ivan Šarid

Termodinamika 2 70 Ivan Šarid

CNC tehnologije 2 70 Zoran Grgid

Industrijska automatizacija 2 70 Željko Medid

Ukupno sati obve.struk.pred. 14 490

II.Izborni strukovni predmeti

Dizajniranje proizvoda pomodu računala

2 70 Matej Lazarevid

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2 70 Zoran Grgid

Ukupno sati izb.struk.predm. 4 140

Ukupno sati B1 18 630

Ukupno sati B1 + B2 18 630

Svukupno sati A + B 32 1120

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 45

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. E

Elektrotehnika – Elektromehaničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra:041203

Razrednik : Dalibor Mateljak

NASTAVNI PREDMET Sati tjed.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

Engleski jezik 2 64 Petar Nikolid

Vjeronauk/Etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Dalibor Mateljak

Matematika 2 64 Marija Veraja

Energetska elektronika* 2 64 Goran Manenica

Konstrukcija i ispitivanje električnih proizvoda*

2

64

Josip Tošid

Izborni program (elektrostrojarstvo) ** Rashladna i termička tehnika

4

128

Josip Tošid

Praktična nastava 16 512 Nino Kaleb

U k u p n o: 34 1088

Stručna praksa do 35***

*predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama

**predmeti izbornog programa

a) Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom, automatsko vođenje procesa,

elektromotorni pogoni, rashladna i termička tehnika, autoelektrika, brodska elektrotehnika

b) Strukovni sadržaji na prijedlog škole

*** U funkciji završnog rada

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 46

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. F

Ugostiteljstvo i turizam - konobar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 071333

Razrednik: Željka Dodig

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. zajednički opdeobrazo. dio

Hrvatski jezik 3 96 Mirjana Antolovid

Politika i gospodarstvo 2 64 Željka Dodig

T Z K 2 64 Mario Sršen

Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

Ukupno sati A. 8 256

B1 Strukovno teorijski predm

Engleski jezik (I.) 3 96 Marko Mustapid

Njemački jezik (II.) 3 96 Julijana Kneževid

Gospodarska matematika 2 64 Josip Cvitanovid

Povijest hrvatske kulturne baštine 2

64

Katarina Barišid

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

2

64

Antonio Jelaš

Marketing u turizmu 1 32 Antonio Jelaš

Ugostiteljsko posluživanje 6 192 Rade Nikoletid

Poznavanje robe i prehrana 1 32 Nina Bjeliš

Ukupno sati B1 20 640

Praktična nastava B2

Praktična nastava 8 448

Ukupno sati B1 + B2

28 1088

Sveukupno sati A + B

36 1344

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 47

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. G

Cestovni promet – Vozač motornog vozila

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 141103

Razrednik: Ivan Menalo

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. Opdeobrazovni dio Hrvatski jezik

3

96

Marija Menalo

Engleski jezik 2 64 Zorana Vekid

Politika i gospodartvo 2 64 Petar Jelavid

TZK 2 64 Zvonko Kežid

Vjeronauk/Etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

Matematika 2 64 Ivan Dodig

B. Stručno-teorijski dio Cestovna vozila

2

64

Ivan Šarid

Prijevoz tereta 3 96 Ivana Leontenko

Prijevoz putnika 2 64 Ivana Leontenko

Prometna tehnika 2 64 Ivana Leontenko

Izborni predmet: Njemački jezik

2

64

Julijana Kneževid

C. Praktičn dio

Upravljanje mot. voz. C kate. * 1,5 45

Praktična nastava ** 7 224

U k u p n o : 31,5 1.005

Nastava se realizira pojedinačno na vozilu C kategorije ** 35 sati u u funkciji završnog rada

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 48

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. H

Ugostiteljstvo i turizam - kuhar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 071233

Razrednik: Petar Nikolid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNICI

A. zajednički opdeobrazo. dio

Hrvatski jezik 3 96 Biljana Cvitanovid –Duvnjak

Politika i gospodarstvo 2 64 Petar Jelavid

T Z K 2 64 Zvonko Kežid

Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P. Jelavid

Ukupno sati A. 8 256

B1 Strukovno teorijski predmeti

Engleski jezik (I.) 2 64 Petar Nikolid

Francuski jezik (II.) 2 64 Zoran Martinovid

Gospodarska matematika 2 64 Ivana Jovanovid

Povijest hrvatske kulturne baštine 2

64

Katarina Barišid

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeda

2

64

Antonio Jelaš

Poznavanje robe i prehrana 2 64 Nina Bjeliš

Kuharstvo 8 256 Vedran Perid/Dana Paponja

Ukupno sati B1 20 640

Praktična nastava B2

Praktična nastava 8 256

Ukupno sati B1 + B2

28 896

Ukupno sati A + B

72 2688

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 49

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. I

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Ekonomist

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060604

Razrednik: Danijela Badilo

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. zajednički opdeobraz. dio

Hrvatski jezik

3

105

Danijela Badilo

Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Kristina Šuman

Vjeronauk/Etika 1 35 Ivan Menalo/P.Jelavid

Geografija 2 70 Željka Jeramaz

T Z K 2 70 Mario Sršen

Matematika 3 105 Marija Veraja

Ukupno sati A 14 490

B1. Strukovno teorijski predmeti I. Obvezni

Osnove ekonomije 2 70 Ana Brečid

Statistika 2 70 Branka Kosovid

Komunikacijsko prezentacijske vještine

2 70 Ana Brečid

Računovodstvo 3 105 Anica Goluža

Marketing 2 70 Snježana Batinovid

Bankarstvo i osiguranje 3 105 Ana Brečid

Vježbenička tvrtka 2 70 N. Jelavid / B. Kosovid

Ukupno sati B1 16 560

II. Izborni strukovni predmeti:

Računovodstvo neprofitnih organizacija

2

70

Mladenka Cvitkovid

Upravljanje prodajom 2 70 Snježana Batinovid

Ukupno sati izb. struk.pred. 2 70

Ukupno sati B1 + B2 18 630

Sveukupno sati A+B 32 1.120

* Napomena: u 1. 2. 3. i 4. razredu bira se jedan od ponuđenih predmeta

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 50

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. J

Ekonomija, trgovina i posl. administracija – Upravni referent

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 060404

Razrednik : Julijana Kneževid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik

4

140

Nikolina Ankovid

Engleski jezik (I.) 3 105 Petar Nikolid

Njemački jezik (II.) 2 70 Julijana Kneževid

Povijest 2 70 Ivan Đerek

TZK 2 70 Zvonko Kežid

Matematika 2 70 Josip Cvitanovid

Sociologija 2 70 Željka Dodig

Vjeronauk /etika 1 35 Rosanda Lovrid/P.Jelavid

Informatika 2 70 Darko Primorac

Uredsko poslovanje i dopisiv. 2 70 Darko Vekid

Upravni postupak 2 70 Darko Vekid

Kompjutorska daktilografija 2 70 V.Novakovid / D. Vekid

Uvod u obiteljsko pravo 2 70 Darko Vekid

Knjigovodstvo 2 70 Branka Kosovid

Izborni predmeti

Logika 1 35 Rosanda Lovrid

Ljudska prava 2 70 Željka Dodig

S ve u k u p n o: 33 1195

Stručna praksa 40

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 51

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA III. M

Ugostiteljstvo i turizam – Pomodni kuhar i slastičar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 078193

Razrednik: Rosanda Lovrid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedno

Sati god.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

Etika i kultura 1 32 Petar Jelavid

Politika i gospodarstvo 1 32 Petar jelavid

Matematika 2 64 Josip Cvittanovid

T Z K 2 64 Zvonko Kežid

Tehnologija zanimanja: Osnove ugostiteljstva Tehnologija i poznavanje robe Higijena

1

1

1

32

32

32

Rade Nikoletid

Nina Bjeliš

Maja Popovid

Vjeronauk / etika 1 32 Rosanda Lovrid

Stručna praksa 21 672 Dana Paponja

Produljeni stručni postupak 18

Ukupno : 34 1088

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 52

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV B.

Graditeljstvo – Građevinski tehničar

(Obrazovni profil – zanimanje) Šifra: 015104

Razrednik:Sanja Raguž

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A) Opdeobrazovni dio Hrvatski jezik

3

96

Sanja Raguž

Engleski jezik 2 64 Zorana Vekid

Vjeronauk / Etika 1 32 Rosand a Lovrid/ P. Jelavid

Politika i gospodarstvo 1 32 Petar Jelavid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Dalibor Mateljak

Matematika 4 128 Nikolina Bulum

Fizika 1 32 Tatjana Marid

Arhitektonske konstrukcije 2 64 Gordana Barišid

Nosive konstrukcije 3 96 Vedran Nižid

Organizacija građenja 4 128 Gordana Barišid

Praktikum 1 32 Gordana Barišid

B. Izborni nastavni predmeti:

Vodogradnje 4 128 Gordana Barišid

Prometnice 4 128 Vedran Nižid

Ukupno: 32 1024

*Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Sanja Raguž 2 sata Engleski jezik – Zorana Vekid 2 sata Matematika – Nikolina Bulum 2 sata Fizika – Tatjana Marid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 53

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. D

Elektrotehnika – Elektrotehničar

(Obrazovni profil – zanimanje) Šifra: 040104

Razrednik: Nikolina Ankovid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

Hrvatski jezik 3 96 Nikolina Ankovid

Engleski jezik 2 64 Goranka Ivankovid

Politika i gospodarstvo 2 64 Petar Jelavid

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Zvonko Kežid

Vjeronauk/Etika 1 32 Ante Batinovid/P.Jelavid

Matematika 4 128 Nikolina Bulum

Fizika * 3 96 Tatjana Marid

Automatsko vođenje procesa * 2 64 Josip Tošid

Elektroenergetika 2 64 Goran Manenica

Energetska elektronika * 2 64 Goran Manenica

Elektromotorni pogoni * 2 64 Goran Manenica

Radioničke vježbe 4 128 Nino Kaleb

Izborni program škole ** Informacije i komunikacije

3

96

Josip Tošid

***Stručna praksa 40

U k u p n o : 32 1.024

* Predmeti s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama ** Sadržaj izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom (Popis predmeta vidi glasnik str. 12) *** U funkciji završnog ispita. DODATNA NASTAVA: Hrvatski jezik – Suzana Nižid 1 sat Matematika – Nikolina Bulum 2 sata Fizika – Tatjana Marid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 54

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. I

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - Ekonomist

(Obrazovni sektor – zanimanje) Šifra: 060604

Razrednik: Marija Menalo

NASTAVNI PREDMET Sati tje

Sati godi.

NASTAVNIK

A. ZAJEDNIČKI OPDEOBRAZOVNI DIO

Hrvatski jezik 3 96 Marija Menalo

Engleski jezik s dopisivanjem 3 96 Kristina Šuman

Vjeronauk / etika 1 32 Ivan Menalo/P.Jelavid

Geografija 2 64 Željka Jeramaz

TZK 2 64 Dalibor Mateljak

Matematika 3 96 Josip Cvitanovid

UKUPNO SATI A. 14 448

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

I .OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

Osnove ekonomije 2 64 Ana Brečid

Računovodstvo 4 128 Anica Goluža

Marketing 2 64 Anica Goluža

Bankarstvo i osiguranje 2 64 Ana Brečid

Tržište kapitala 2 64 Ana Brečid

Vježbenička tvrtka 2 64 N. Jelavid / B. Kosovid

Pravno okruženje poslovanja 2 64 Snježana Batinovid

UKUPNO SATI OBVEZ.STR.PREDME. 16 512

II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMET

Analiza financijskih izvješda 2 64 Branka Kosovid

Marketing usluga 2 64 Mladenka Cvitkovid

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA

2

64

UKUPNO SATI B1. + B2 18 576

UKUPNO A + B 32 1.024

Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Marija Menalo 2 sata Engleski jezik – Krsitina Šuman 2 sata Matematika – Josip Cvitanovid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 55

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. J

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – Upravni referent

(Obrazovni profil – zanimanje) Šifra: 060404

Razrednik: Darko Vekid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. OPDEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA

Hrvatski jezik 4 128 Nikolina Ankovid

Engleski jezik 3 96 Goranka Ivankovid

Njemački jezik 2 64 Julija Kneževid

TZK 2 64 Zvonko Kežid

Vjeronauk/Etika 1 32 Ante Batinovid /P. Jelavid

Ukupno A 12 384

B. STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

Informatika 3 96 D.Primorac/ K. Borovac

Poduzetništvo s menadž. 2 64 Nikica Jelavid

Ustavni ustroj RH 2 64 Vesna Novakovid

Radno pravo 3 96 Vesna Novakovid

Upravni postupak 4 128 Darko Vekid

Uvod u imovinsko pravo 2 64 Vesna Novakovid

Statistika 2 64 Branka Kosovid

Ukupno B 18 576

C. IZBORNI DIO PROGRAMA

Filozofija 2 64 Rosanda Lovrid

Javne financije 2 64 Branka Kosovid

Ukupno C 4 108

Dodatna nastava: Matematika

2

64

Ivan Dodig

U k u p n o A+B+C 36 1.152

Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Suzana Nižid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 56

NASTAVNI PLAN RAZREDNOG ODJELA IV. K

Tekstil i koža _ odjevni tehničar

(Područje rada – zanimanje) Šifra: 220404

Razrednik:Jadranka Nikolid

NASTAVNI PREDMET Sati tjedn.

Sati godi.

NASTAVNIK

A. Zajednički opdeobrazo. dio

Hrvatski jezik

3

96

Sanja Raguž

Engleski jezik 2 64 Goranka Ivankovid

Vjeronauk/ Etika 1 32 Rosanda Lovrid

TZK 2 64 Dalibor Mateljak

Matematika 3 96 Josip Cvitanovid

Politika i gospodarastvo 2 64 Petar Jelavid

Ukupno sati A. 13 416

B1 Strukovno teor. predmeti

Obvezni strukovni predmeti

Izrada modnih proizvoda 6 192 Ana Kozina

Razvoj modnih proizvoda 2 64 Jadranka Nikolid

Modeliranje modnih proizvoda 3 96 Jadranka Nikolid

Računalno modeliranje i gradi. 2 64 Ana Kozina

Modna tvrtka 2 64 Jadranka Nikolid

Ukupno sati obvez.stru.pred. 15 480

Izborni strukovni predmeti

Moda 4 128 Jadranka Nikolid

Ukupno sati izbornih predme 4 128

B2 Praktična nastava

Sveukupno: 32 1024

Dodatna nastava: Hrvatski jezik – Danijela Badilo 2 sata Matematika – Antonio Jurid 1 sat

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 57

3.2.1 Nastavni plan-i program - Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se na način obvezne međupredmetne provedbe kako bi se u

odgoju i obrazovanju pridonijelo punom razvoju građanske kompetencije učenika. Pri tome se polazi

od činjenice da su svi predmeti izravno povezani opdim pravom na odgoj i obrazovanje ili nekim

posebnim pravom koje se jamči svakom djetetu, u svakome od njih se traži razvoj određenih vještina i

vrijednosti koje više ili manje pridonose ostvarivanju Građanskog odgoja i obrazovanja,

GRAĐANSKI ODGOJ-OBVEZNA PROVEDBA

ukupno

:

35

Dimenz

ije građanskog odgoja

1.Ljudskopravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Pravna država te hrvatski, europski i međunarodni sustav zaštite ljudskih prava

2.Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Demokratska država, uloga građana u Hrvatskoj i Europskoj uniji

3.Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Socijalne vještine i društvena solidarnost

4.Međukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog

5. Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača

6.Ekološka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Zaštita okoliša i održivi razvoj

OBVEZNA PROVEDBA BROJ SATI

Među predmetno 20

sat razrednika(teme su u g.p.r) 5

izvanučionične aktivnosti (kurikulum) 10

Broj sati građanskog odgoja po predmetima i razredima

H

J

M

AT

EN/NJ

/FR

GEO/

TGH

P

O

V

TZ

K

VJ/

ET

FI

Z

KE

M

Č

ZE

O

RAČU

NAL

BIO/

EKO

PI

G

L

A

T ∑

1.

C 6 4 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

1.

D 4 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

2

0

1.

E 6 4 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

1.

F 4 2 4 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0

2

0

1.

G 3 2 4 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0

2

0

1.

H 3 2

4

0 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2

0

1.I 3 2

2 2 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2

0

1.

K 3 2 4 2

2

2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2

0

1.

L 4 4 4 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

1.

M 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0

2

0

2.

B 3 2 2 3 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0

2

0

2.

C 4 4 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0

2

0

2.

D 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0

2

0

2.

E 4 4 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0

2

0

2. 4 2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 59

F 0

2.

G 4 3 4 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

2.

H 3

4 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0

2

0

2.I 3 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2

0

2.

J. 3 1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2

2

0

2.

K 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0

2

0

2.

L 4 4 4 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0

2

0

3.

A 4 3 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0

2

0

3.

C 4 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0

2

0

3.

D 6 3 5 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

2

0

3.

E 5 4 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

3.

F 4 3 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0

2

0

3.

G 5 3 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0

2

0

3.

H 5 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0

2

0

3.I 5 3 4 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

3.

J 5 2 4 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 2

2

0

3.

K 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0

2

0

4.

B 5 2 3 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0

2

0

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 60

GRAĐANSKI ODGOJ ( Okvirni sadržaj po predmetima i razredima)

Razred

Predmet

I. razred II. razred III. razred IV. razred

HRVATSKI JEZIK

Jezik i

priopdavanje

(komunikacija)

Govorni i

pisani jezik

Počeci

hrvatske

pismenosti

Pristup

književnosti

Hrvatski jezik

od 16. do kraja

18. stoljeda.

Sati uvoda i

sinteze

književno-

umjetničkih

razdoblja.

Jezično

izražavanje.

Jezik: Rečenica i

tekst;

Povezivanje

rečenica u

tekstu; Tipovi

teksta; Hrvatski

standardni jezik

u 19. stoljedu.

Jezično

izražavanje:

Usmeno

predavanje;

Jezično

izražavanje:

Rasprava;

Esej;

Komunikacijsk

i tekstovi.

4.

D 5 3 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0

2

0

4.I 5 3 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

4.

J 6 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0

2

0

4.

K 4 2 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0

2

0

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 61

Diskurzivni

oblici

Jezično

izražavanje

Pisano i

govorno

izražavanje

Životopis;

Prikaz;

Upudivanje;

Pismo.

Hrvatski jezik

za trogodišnje

strukovne

škole:

Jezik: Sintaksa.

Književnost -

sati uvoda i

sinteze

književno-

umjetničkih

razdoblja.

Jezično

izražavanje,

Životopis,

Prikaz; Poslovni

razgovor.

Javni govor;

Priopdenje;

Tumačenje.

Raspravljanje;

Upudivanje;

Tumačenje;

Privatna i

službena

komunikacija;

Pismo; Dopisi,

zamolba, žalba,

primjedba,

pritužba;

Priopdenje

(vijest, obavijest;

oglas), reklamni

tekst.

MATEMATIKA

Upravljanje osobnim financijama, raspodjela sredstava, osobna

štednja – izračun, izračun rate kredita (prijedlog teme)

Postotni račun

ENGLESKI JEZIK

Ostvaruje se

učenjem o

pravima i

odgovornosti

ma građana te

o

funkcioniranju

vlasti u zemlji

čiji se jezik uči,

njezinoj

demokratskoj

kulturi,

Tradicionalni

blagdani,

strukovno

orijentiranje; u

banci, na

kolodvoru,

uvoz – izvoz,

traženje

zaposlenja,

molba za

posao, obitelj,

moja škola,

Škola i radionice,

osnovni rječnik

struke, povijest

struke, mladi i

svijet,

tehnologija,

sajmovi i izložbe,

zanimanje i

praksa,

svakodnevnica

na poslu,

tehnike u radu.

Jezični

sadržaji.

Kultura i

civilizacija:

Produbljivanje

i proširivanje

tema iz

prethodnog

razdoblja.

Rad s raznim

vrstama

pisanih

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 62

odnosu

vedinske i

manjinskih

kultura,

sadržajima

kojima se

promiče

građanstvo u

sustavu

odgoja i

obrazovanja

pojedine

zemlje.

Jezični

sadržaji:

Kultura i

civilizacija.

Škola i učenje.

Slobodno

vrijeme.

Stanovanje.

Posao

(zapošljavanje)

. Reklama i

njezin utjecaj

na življenje.

izrada postera i

reklamni oglasi

tekstova

(dijaloga,

novinskih

članaka…).

NJEMAČKI JEZIK

Jezični

sadržaji: Život

u školi; Kuda i

obitelj;

Blagdani i neki

značajni

datumi;

Situacije

vezane uz

boravak u

stranoj zemlji;

putovanje

snalaženje u

Jezični sadržaji:

Škola i učenje

(školski

sustavi); izbor

zanimanja;

Slobodno

vrijeme;

Putovanja –

promet; Život

mladih;

Svakodnevni

život i običaji;

Teme iz

Jezični sadržaji:

komunikacija u

banci, na

kolodvoru, kod

liječnika,

traženje

zaposlenja,

molba za posao,

slobodno

vrijeme, obitelj,

moja škola, škola

i radionice škole,

osnovni

Jezični

sadržaji:

Ovisnosti i

zdravlje;

Ekologija;

Mediji (tisak,

radio, TV).

Slike iz

suvremenog

života;

Ekologija i

izvori

energije;

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 63

nepoznatom

gradu;

Situacije i

podaci iz

života mladih

poduzetništva:

okvirno;

Teme iz

hrvatskog i

europskoga

gospodarstva:

okvirno;

Usmeno i

poslovno

dopisivanje.

vokabular

struke, povijest

struke, mladi i

svijet,

tehnologija,

sajmovi, izložbe,

zanimanje i

praksa,

svakodnevnica

na poslu,

tehnike u radu,

radni procesi i

faze u

proizvodnom

radu.

Običaji; Svijet

računala.

GEOGRAFIJA/TURIST

.

GEOGR. HRVATSKE

Stanovništvo

kao čimbenik

razvoja i

prostorne

organizacije;

Naselja i oblici

naseljenosti;

Ljudske

djelatnosti i

njihova

obilježja.

Prostor i

položaj

Republike

Hrvatske;

Demografska

obilježja

Republike

Hrvatske;

Gospodarska

obilježja

Hrvatske

Stanovništvo kao

čimbenik razvoja

i prostornoga

ustroja, Naselja i

oblici

naseljenosti,

Oblici ljudskih

djelatnosti

Omoguditi

učenicima

razumijevanje

osnovnih

teorija i

turističkih

istraživanja

lokacija,

regija,

prostorne

pokretljivosti

te politike

planskog

usmjeravanja

turizma,

– dati

naglasak na

turizam, mladi

i perspektivni

fenomen, koji

mnogo daje i

još više

obedava

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 64

POVIJEST

Rad i podjela

rada

(zemljoradnici,

stočari,

obrtnici i

trgovci),

horda, rod,

etnička

zajednica,

narod, selo i

grad, privatno

vlasništvo,

teritorijalna

zajednica,

društveni

slojevi,

socijalna

nejednakost,

kultura,

migracije,

država,

religija,

civilizacija,

Stari istok,

teokratska

država,

despotska

monarhija,

kaste,

plemstvo,

svedenstvo.

Komune,

građanstvo,

građanska

revolucija,

centralizirana

monarhija,

nacija,

nacionalna

država, barok,

manufaktura,

kapitalističko

gospodarstvo,

podjela rada,

najamni

radnici,

kolonija,

kolonijalizam,

ropstvo,

građanstvo,

svjetsko tržište,

merkantilizam,

»revolucija

cijena«,

migracije,

vjerski ratovi;

manufaktura,

industrijska

revolucija,

tvornica, nacija,

nacionalni

pokret,

revolucija,

ropstvo,

nacionalizam,

kapitalizam,

socijalizam,

komunizam,

liberalizam,

demokracija,

kolonijalizam,

politička

stranka,

politička prava,

Deklaracija o

pravima čovjeka

i građanina,

direktorij,

hegemonija,

nacionalna

svijest, liberalne

ideje,

građanstvo,

nacionalni

pokreti,

revolucionarna

previranja,

ustav, Francuska

revolucija, javna

glasila, hrvatska

narodna svijest,

hegemonizam,

integracija,

narodni

preporod,

političke

stranke,

velikosrpska

politika,

ukidanje

kmetstva,

zastupnički

Sabor, oktroirani

ustav,

revolucioniranje

prometa,

iredenta,

imperij,

kolonijalno

carstvo, Prvi

vatikanski sabor,

radništvo,

radničke

organizacije,

socijalisti,

socijaldemokrats

ke i socijalističke

Rasni zakoni,

antisemitizam

, fašizam,

diktatura,

agrarna

reforma,

oktroirani

ustav,

režimsko

nasilje,

Namjesništvo,

antifašistički

pokret,

Hrvatsko

pitanje,

diktatura

ustaškog

režima,

holokaust,

antifašističke

organizacije,

okupatori i

njihovi zločini,

prekomorski

zbjegovi, ratni

zločinci,

Ujedinjeni

narodi,

blokovska

politika,

dekolonizacija

, pokret

nesvrstanih

država,

političke krize,

lokalni ratovi,

politika

detanta,

federativna

republika,

unitarizam,

komunistički

socijalizam,

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 65

socijalna prava,

aneksija,

secesija,

centralizacija;

ideologija,

politički

program,

politička

stranka,

totalitarizam,

fašizam,

nacizam,

staljinizam,

parlamentarna

demokracija,

južnoslavizam,

kroatocentriza

m, diktatura,

centralizam,

unitarizam,

holokaust,

koncentracijski

logor, hladni

rat,

samoupravljanj

e, državno i

društveno

vlasništvo.

stranke, Rerum

novarum,

dualizam,

germanizacija,

političke borbe i

njihovi nositelji,

Hrvatsko-

ugarska

nagodba,

čitaonice,

modernizacijske

reforme,

mađarizacija,

oportunizam,

urbanizacija,

socijalni

problemi,

protektorat,

aneksija,

iseljavanje,

rezolucija.

prvi

višestranački

izbori,

samostalnost i

suverenost,

velikosrpska

agresija,

međunarodno

priznanje,

mirovne

snage,

izbjeglice i

prognanici,

Međunarodni

sud za ratne

zločine, mirna

reintegracija

TJELESNA I

ZDRAVSTVENA

KULTURA

Pozornost se može usmjeriti na pravedno sportsko ponašanje i

raspraviti o korištenju sporta u prevenciji nasilja.

Mogude dodatne teme:

- Poticanje razvoja navika tjelesne aktivnosti - Plan i program vježbanja - Plan prehrane (potreban dnevni unos, kalorijske

vrijednosti...) - Osnove samoobrane (pogotovo za djevojke)

VJERONAUK/ETIKA Sloboda

vjeroispovijest

i i prava

Nastavne

jedinice: susret

s drugim;

Evolucija i

eugenika:

Podrijetlo života;

Živjeti u istini;

Kršdanski

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 66

vjernika u

demokraciji i

nedemokratski

m režimima,

međureligijski

i ekumenski

dijalog, odnos

između

religioznih,

agnostika i

ateista.

U potrazi za

identitetom.

Angažman za

sebe i druge.

Zagonetka

života i smrti,

granične

situacije

Borba sa zlom

ili s modi.

Vjera, sumnja,

snaga duha i

tijela

Žudnja za

znanjem ili

izazov želje za

modi. Pohlepa,

mod, strah,

neumjerenost.

Neprivlačnost

vrlina – životni

izbor, smisao

života

Zavodljivost

poroka – mod,

vlast, vladar,

vladanje,

pravednost

Ljubav – odnosi

među

spolovima,

odgovornost;

Autoritet –

autoritet,

autoritarnost,

Sloboda i

granice

slobode;

Zlatno pravilo;

Osoba i

institucija

(osobnost i

život u

zajednici,

poštovanje

društvenih

pravila i

zakona)

Globalno

društvo i

međunarodna

zajednica –

regulacija

međunarodnih

odnosa,

konvencije,

deklaracije,

institucije;

Pravednost u

međunarodnim

odnosima

(etičke

vrijednosti i

opde dobro u

međunarodnim

odnosima,

pravedna

raspodjela

Evolucionizam;

Eugenička

pomod prirodnoj

selekciji.

Genetika i

biotehnologije:

Grašak i Dolly;

Projekt genom;

Genetičko

inženjerstvo;

Genska terapija;

Kloniranje.

Sloboda

istraživanja i

odgovornost

znanstvenika:

Znanje je mod;

Ograničenost

slobode;

Opstanak i

znanost

pogled na rad;

Savjest –

norma etičkog

djelovanja;

Savjest pred

zakonom i

suvremenim

etičkim

pitanjima;

Odnos vjere i

morala;

Životom

obdareni i u

život pozvani;

Dostojanstvo

osobe pred

stvarnošdu

patnje, bolesti

i smrti;

Bududnost i

mod znanja;

Znanost u

službi

poboljšanja

života;

Informatizacij

a i

globalizacija;

Svjetovna

očekivanja

bududnosti.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 67

Logika srca

iznad logike

uma. Vrlina,

žrtva, ljubav

Transcendiranj

e realiteta kao

put do

vrednota.

Sreda, duševni

mir,

zadovoljstvo,

samostalnost

ODGOVORNO

ST ZA SEBE,

PRIRODU I

DRUGE –

»GRAĐANIN

DVAJU

SVJETOVA«

dobara,

mirotvorstvo,

vječni mir);

Pozitivni i

negativni vidovi

globalizacije –

interkulturalno

st i

multikultrualno

st,

eksploatacija i

poticanje

razvoja,

neokolonijaliza

m i

ravnopravnost,

problemi

tredeg svijeta,

međunarodni

terorizam,

humanitarna

solidarnost.

FIZIKA

Svrha i cilj: A-inačica. Učenik treba biti osposobljen da se racionalno i

svjestan odgovornosti sučeljava s individualnim i društvenim

problemima koristedi se znanjem i pojmovima stečenima u

matematičko-prirodnoznanstveno-tehničkom području. Učenik treba

promišljati položaj i djelovanje pojedinca u uvjetima brzoga

znanstveno-tehnološkoga razvoja.

B-inačica. Na temelju sudjelovanja u postupcima istraživanja,

otkrivanja, stvaranja, konstruiranja i primjene, učenik mora stedi

određene sposobnosti i vještine koje je u stanju primijeniti na nove

situacije.

Prijedlog teme: Osnovni fizikalni zakoni i fenomeni u praksi

KEMIJA Metode promatranja i usporedbe spontanih promjena u prirodi ili

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 68

izazvanih procesa u kemijskom laboratoriju, a problemski pristup

nastavi uvjetovat de bolje razumijevanje biti kemijskih pretvorbi

Gospodarstvo, prehrana, odijevanje, zaštita zdravlja za stanovnike

Zemlje može se osigurati samo mudrom primjenom kemije.

Praktična primjena kemije u domadinstvu i gospodarstvu (prijedlog

teme)

RAČUNALSTVO

Informacijsko društvo i nejednakost, kritička selekcija informacija i

informiranje iz više izvora, sigurnost na Internetu, pravila ponašanja i

komunikacije na Internetu

BIOLOGIJA/EKOLOGI

JA/

ČOVJEK, ZDRAVLJE I

EKOLOGIJA/ ZAŠTITA

ČOVJEKOVA

OKOLIŠA

Održivi razvoj, biološka raznolikost, efekt staklenika, GMO,

istraživanja ljudskog genoma,

pravila, zakoni, kršenje pravila; načela pravednosti, potrebe drugoga

(glad u svijetu), izgradnja zajedničke domovinske kulture (očuvanje

hrvatske prirodne baštine), štednja (energija).

O načinu i potrebi čuvanja zdravlja, o potrebi zaštite okoliša, a da sve

to rezultira usvajanjem zdravih životnih navika.

Čovjek i okoliš.

Recikliranje.

POLITIKA I

GOSPODARSTVO

TROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE:

Politika

Pojam i njegovo objašnjenje

Politički sustavi

Politički sustav Republike

Hrvatske

Ljudska prava

ČETVEROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE:

Politika

Pojam, politički čin, političko

djelovanje

Narod, manjina, državljani RH,

građani

Tipovi političkih poredaka

Političke stranke i izbori

Država

Parlament i parlamentarizam

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 69

Gospodarstvo

Hrvatsko gospodarstvo

Gospodarske zadade

Ustrojstvo rada obrtničke

radionice

Sredstva ustroja obrtničke

radionice

Ustrojavanje kadrova i

međuljudski odnosi

Osnove gospodarenja novcem

Knjigovodstvena bilanca

Mjere unaprjeđivanja obrta

Ustrojstvo državne vlasti

Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Lokalna uprava i samouprava u

Republici Hrvatskoj

Politika i javnost

Ljudska prava (slobode i prava

čovjeka i građanina)

Politika i vjera

Gospodarstvo

Pojam

Slobodna tržišna i komandna

gospodarstva

Ekonomija ponude

Ekonomija potraživanja

Nevidljiva ruka (načelo)

Poduzetništvo

Kapital

Biznis i ustrojba businessa

Dioničarsko gospodarstvo

Bondkolderstvo

Novčarstvo

Management

Marketing

Bilanciranje (accounting)

Hrvatsko gospodarstvo

Gospodarstvo Europe i svijeta

LATINSKI JEZIK Teme iz civilizacijskog područja: Rimljanin na vikendu – život na selu;

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 70

Idemo u rimsku školu – rimski sustav izobrazbe; Grad pod pepelom –

Pompeji, rimski urbanizam; I bogovi su ljudi – rimska mitologija;

Rađa se država

– osnivanje Republike, prvi ratovi, struktura ranog rimskog društva;

Narod vojnika; Svatko protiv svakog – Brada Grakho; Robovski

ustanci; Senatus populusque Romanus – državno uređenje u doba

republike, senat i senatori, skupštine; Cursus honorum –

magistratura u Rimu.

Mitološke priče i tekstovi iz raznih izvora; pisci od početaka razvoja

antičkih kultura sve do srednje- i novovjekovnih spisa naših i

europskih latinista.

SAT RAZREDNIKA

Demokratsko

donošenje

razrednih

pravila i

njihovo

pridržavanje;

Priprema

učenika za

kandidaturu i

sudjelovanje u

radu Vijeda

učenika,

Izbor

predsjednika/

ce razreda i

izbor

predstavnika/

ce za Vijede

učenika;

Informiranje

svih učenika u

razredu o radu

Vijeda

Izbor

predsjednika/c

e razreda i

izbor

predstavnika/c

e za Vijede

učenika;

Informiranje

svih učenika u

razredu o radu

Vijeda učenika;

Razvoj

komunikacijski

h vještina

učenika,

Obilježavanje

posebnih dana

u školi ili

lokalnoj

zajednici;

Samopoštovanj

Izbor

predsjednika/ce

razreda i izbor

predstavnika/ce

za Vijede

učenika;

Informiranje

svih učenika u

razredu o radu

Vijeda učenika;

Obilježavanje

posebnih dana u

školi ili lokalnoj

zajednici;

Provedba

istraživačkih

projekata

učenika i

volontiranje u

lokalnoj

zajednici.

Izbor

predsjednika/

ce razreda i

izbor

predstavnika/

ce za Vijede

učenika;

Informiranje

svih učenika u

razredu o

radu Vijeda

učenika;

Obilježavanje

posebnih

dana u školi ili

lokalnoj

zajednici;

Provedba

istraživačkih

projekata

učenika i

volontiranje u

lokalnoj

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 71

učenika;

Upoznavanje

učenika s

propisima

kojima se

uređuju

odnosi i

obveze u školi

(npr. Pravilnik

o

ocjenjivanju);

Obilježavanje

posebnih dana

u školi ili

lokalnoj

zajednici;

e i veze

Bonton u

svakodnevnom

životu i u školi

zajednici.

Poslovna

(formalna)

komunikacija

IZVANUČIONIČKA

NASTAVA

Istraživačke aktivnosti (projekt građanin, zaštita potrošača),

volonterske aktivnosti, organizacijske aktivnosti (obilježavanje

posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti ,zaštita

okoliša, rad u školskoj udruzi i udrugama grada, Caritas , Crveni križ

* Popis predmeta, nastavnih cjelina i ključnih pojmova kroz koje se u I., II., III. i IV. razredu

srednje škole može korelirati Građanski odgoj i obrazovanje preuzeti su iz službenog

dokumenta Glasnik Ministarstva prosvjete i sporta, a nalaze se na web-stranici NCVVO-a:

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/dokumenti

* Okvir za razvoj kompetencija (2014). Agencija za odgoj i obrazovanje, www.azoo.hr

* Rolf Gollob, Peter Krapf, Ólöf Ólafsdóttir, Wiltrud Weidinger (2014.). Metodički priručnik za

odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Agencija za odgoj i

obrazovanje, www.azoo.hr

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 72

4. Organizacija rada škole

U školskoj godini 2018./19. nastava je organizirana u dvije smjene i to:

I. jutarnja smjena od 7,30 – 13,25 sati i

II. popodnevna smjena od 13.30 – 19,30 sati

U jutarnjoj smjeni polaze nastavu učenici prvih i četvrtih razreda, a u popodnevnoj

smjeni učenici drugih i tredih razreda.

Smjene se ne rotiraju .

Nastavu izvodi ….. nastavnika i 3 stručna suradnika (vidi prilog)

Praktična nastava za konobare i kuhare izvodi se u praktikumu škole i ugostiteljskim

objektima grada Metkovida.

Praktična nastava za automehaničare, vodoinstalatere, inst. grijanja i klimatizacije,

elektromehaničare izvodi se u radionicama i praktikumu škole, te kod obrtnika

Praktična nastava za sve škole je stručno, materijalno i vremenski dobro organizirana.

Poslove pedagoga škole obavlja pedagoginja škole Violeta Oršulid, prof.

Školsku knjižnicu vodi Ivana Ujdur i Ivan Volarevid.

Poslove socijalnog pedagoga obavlja socijalni pedagog Ana Vidovid …. .

Planer i satničar škole je Željko Medid,

U tajništvu škole radi Vera Mijid – tajnica s punim radnim vremenom.

Računovodstvo vodi Tonkica Pulic s punim radnim vremenom, zamjena Zdenko Matid

Administrator je Sandra Jelavid- Jurkovid s punim radnim vremenom.

Čistodu škole obavlja šest djelatnica, a održavanje škole i dostavu pošte jedan

djelatnik.

Školom rukovodi Školski odbor i ravnatelj škole.

Temeljni akt škole je Statut.

Škola ima Pravilnik o radu.

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu-voditelj zaštite na radu je Marijo Batinovid

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 73

4.1. Godišnji kalendar

4.1.1. Broj radnih dana u 2018./19. školskoj godini

Pravilnikom se propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje obrazovnih razdoblja i trajanje učeničkih odmora u srednjim školama za školsku godinu 2018./2019.

Nastava počinje 3. rujna 2018. godine, a završava 14. lipnja 2019. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. I. polugodište traje od 3. rujna 2018. godine do 21. prosinca 2018. godine. (16 radnih

tjedana) II. polugodište traje od 14. siječnja 2019. godine do 14. lipnja 2018. godine (21

tjedan), a za učenike završnih razreda srednje škole do 22.svibnja 2019. godine Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018. godine, a završava 11. siječnja

2019. godine. Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2018. godine, a završava 26. travnja

2019. godine. Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji polažu

razredni, predmetni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenik u programima čiji se vedi dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu i popravni ispit.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 74

4.1.2.Nastavni i nenastavni dani u 2018./2019. školskoj godini

Mjesec

Nastavni dani

Nenastavni dani

Subote Nedjelje Državni praznici

Ukupno

I. p

olu

g. 9 20 . 5 5 - 30

10 22 - 4 4 1ponedjeljak 30

11 21 - 4 4 1 četvrtak 29

12 15 5 5 5 1 utorak 1 srijeda 30

Σ1 78 5 18 18 4 119

II. p

olu

god

ište

1 14 9 4 4 1 utorak

31

2 20 - 4 4 - 28

3 21 0 5 5 - 31

4 13 7 4 4 1ponedjeljak 28

5 22 1 4 4

1srijeda 31

6 10 10 4 4

1 utorak 1 četvrtak

28

7 - 23 4 4 - 31

8 - 22 5 4 1 ponedjeljak

1 četvrtak 31

Σ2 100 72 34 33 7 239

Σ1+Σ2 178 77 52 51 11 365

365 dana 30 dana godišnji odmor 103 subote i nedjelje 11 praznika

U ovoj školskoj godini je 44,2 radna tjedana.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 75

4.1.3. Državni blagdani i praznici

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 76

4.2. Organizacija radnog tjedna

Smjene: Odgojno-obrazovni proces u 2018./19. šk.god. organiziran je u dvije smjene. Jutarnja smjena od 7,30 – 13,25 sati Popodnevna smjena od 13.30 – 19,30 sati

U jutarnjoj smjeni polaze nastavu učenici prvih i četvrtih razreda, a u popodnevnoj smjeni učenici drugih i tredih razreda. Ulazak učenika u školsku zgradu je u 7,30 sati za jutarnju smjenu i 13,25 sati za popodnevnu

smjenu.

Priprema učenika za odgojno-obrazovni rad traje 10 minuta nakon ulaska u školu.

Odgojno-obrazovni rad u jutarnjoj smjeni traje od 7,30 do 13,25 sati, a u popodnevnoj

smjeni od 13.30 do 19,30 sati.

Nastavni sat traje 45 minuta. Mali odmor između nastavnih sati traje 5 minuta, a veliki

odmor u trajanju od 15 minuta između tredeg i četvrtog sata u jutarnjo smjeni te između

tredeg i četvrtog sata u popodnevnoj smjeni.

RASPORED ZVONJENJA

Jutarnja smjena Popodnevna smjena

1. sat 7,30 – 8,15 13,30 – 14,15

2. sat 8,20 – 9,05 14,20 – 15,05

3. sat 9,10 – 9,55 15,10 – 15,55

4. sat 10,15 – 11,00 16,15 – 17,00

5. sat 11,05 – 11,50 17,05 – 17,50

6. sat 11,55 – 12,40 17,55 – 18,40

7. sat 12,45 – 13,25 18,45 – 19,30

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 77

4.2.1. Razredni odijeli i dežurni učenici po smjenama

Raspored razrednih odjela po smjenama

Jutarnja smjena

I.D Strojarski rač. tehničar

I.i Ekonomist

I.K Upravni referent

IV.B Građevinski tehničar

IV.D Elektrotehničar

IV.i Ekonomist

IV.J Upravni referent

IV.K Odjevni tehničar

Popodnevna smjena

II.B Građevinski tehničar

II.i Ekonomist

II.J Upravni referent

III.D Računalni teh. za stroj.

III.i Ekonomist

II .J Upravni referent

Dežurstvo započinju učenici 4.b u jutarnjoj smjeni , a u popodnevnoj smjeni učenici 2.b

razreda.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 78

4.3. Nastava

Nastavni proces demo izvoditi kontinuiranom izmjenom praktične i teorijske nastave tijekom

tjedna.

Zbog nedostatka kabineta, pri izradi rasporeda teorijske i praktične nastave vodili smo

računa o ravnomjernoj raspoređenosti učenika po obrtničkim radionicama i učionicama, kao

i kombiniranju nastave tjelesne kulture.

Teorijski dio se izvodi u učionicama koje su opremljene računalima, zidnim projektorima,

pametnim pločama te pristupom Internetu.

4.3.1.Raspored teorijske i praktične nastave

Razred Zanimanje Pon Uto Sri Čet Pet

I.C Automehaničar T PN T T PN

I.D Strojarski rač. Tehničar T T T T T

I.E Elektromehaničar T T T T PN

I.F Konobar UP T T T T

I.G Vozač mot. Vozila T T T T T

I.H Kuhar KU T T T T

I.i Ekonomist T T T T T

I.K Upravni referent T T T T T

I.L Instalater gr. i klimatiz. T PN T T PN

I.M Pomodni kuhar i slast. T T PN KU T

II.B Građevinski tehničar T T T T T

II.C Automehaničar PN T T PN T

II.D Elektrotehničar T T T T T

II.E Elektromehaničar PN T T T T

II.F Konobar T UP T T T

II.G Vozač mot. Vozila T PN T T T

II.H Kuhar T KU T T T

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 79

II.i Ekonomist T T T T T

II.J Upravni referent T T T T T

II.K Pomodni kuhar i slast. T T KU PN T

II.L Vodoinstalater PN T T PN T

III.A Prodavač PN T T T PN

III.C Automehaničar T T PN PN T

III.D Računalni teh. za stroj. T T T T T

III.E Elektromehaničar T T PN PN T

III.F Konobar T T T T UP

III.G Vozač mot. Vozila T T T PN T

III.H Kuhar T T T T KU

III.i Ekonomist T T T T T

III.J Upravni referent T T T T T

III.K Pomodni kuhar T T KU PN T

IV.B Građevinski tehničar T T T T T

IV.D Elektrotehničar T T T T T

IV.i Ekonomist T T T T T

IV.J Upravni referent T T T T T

IV.K Odjevni tehničar T T T T T

UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE 6 5 5 8 6

T - teorija; PN - praktična nastava;

UP - ugostiteljsko posluživanje; K - kuharstvo.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 80

4.3.2. Sati praktične nastave u školskoj radionici

Temeljem nastavnog plana, te materijalnih i kadrovskih uvjeta, planiramo realizirati sate

praktične nastave u školskim radionicama na način:

Razred Zanimanje Broj sati

I.C Automehaničar 490 sati

I.E Elektromehaničar 245 sati

I.F Konobar 175 sati

I.G Vozač mot. Vozila 70 sati

I.H Kuhar 245 sati

I.L Instalater grijanja i klimatiz. 490 sati

I.M Pomodni kuhar i slastičar 245 sati

II.C Automehaničar 490 sati

II.E Elektromehaničar 245 sati

II.F Konobar 175 sati

II.H Kuhar 245 sati

II.K Pomodni kuhar i slastičar 245 sati

II.L Vodoinstalater 385 sati

III.E Elektromehaničar 224 sata

III.F Konobar 192 sata

III.H Kuhar 224 sata

III.K Pomodni kuhar i slastičar 224 sata

Ukupno: 4,609 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 81

4.3.3. Pradenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzedima:

Nikica Jelavid; prati učenike tredih razreda u zanimanju trgovina.

Marijo Batinovid , Domagoj Leontid i Milan Barišid , prate učenike prvih, drugih i

tredih razreda u zanimanjima: automehaničar, vodoinstalater i instalater grijanja i

klimatizacije.

Rade Nikoletid prati učenike prvih, drugih i tredih razreda u zanimanjima: konobar.

Vedran Perid prati učenike prvih, drugih i tredih razreda u zanimanju: kuhar

Ivana Leontenko; prati učenike drugih i tredih razreda u zanimanju vozač motornog

vozila.

Nino Kaleb; prati učenike tredih razreda u zanimanju elektrotehnika i

elektromehaničar.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 82

4.3.4. Izborna nastava

U pojedinim zanimanjima naši učenici imaju u nastavnom planu i programu izbornu

nastavu.

U ovoj školskoj godini u 27 odjela održat de se izborna nastava.

Nastavu izvodi 17 profesora po dva (2) sata, 1 profesor po tri (3) sata tjedno i 4

profesora po četiri (4) sata tjedno.

4.3.5. Programi izborne nastave

Izborni predmet Nastavnik Sati tjed. Broj

učenika

Njemački jezik Julija Kneževid 2 60

Latinski jezik Ivana Menalo 2 43

Ljudska prava Željka Dodig 2 45

Logika Rosanda Lovrid 2 22

Filozofija Rosanda Lovrid 2 21

Prometnice Vedran Nižid 4 28

Vodogradnje Gordana Barišid 4 12

Dizajniranje proizvoda pomodu

računala

Matej Lazarevid

2

16

Tokaranje CAM-CAD tehologijom Zoran Grgid

2

16

Rashladna i termička tehnika Josip Tošid

4

3

Informacije i komunikacije Josip Tošid 3 18

Obiteljski posao Ana Brečid 2 23

Globalno poslovno okruženje Nikica Jelavid

2

23

Osnove turizma Nikica Jelavid 2 20

Uvod u poslovno upravljanje Mladenka Cvitkovid 2 20

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 83

Odnosi s kupcima Anica Goluža 2 13

Računovodstvo neprofitnih

organizacija

Mladenka Cvitkovid 2 16

Upravljanje prodajom Snježana Batinovid 2 16

Analiza financijskih izvješda Branka Kosovid

2

26

Marketing usluga Mladenka Cvitkovid 2 26

Javne financije Branka Kosovid 2 21

Moda Jadranka Nikolid 4 10

84

4.2.9. Povjerenstvo za državnu maturu

Ravnatelj: Marijo Obradovid, prof. Koordinator: Željka Dodig, prof.

Zamjenik koordinatora: Ana Vidovid, soc.pedagog

Članovi povjerenstva:

1. Menalo Marija, prof.

2. Nikolid Jadranka, prof.

3. Raguž Sanja, prof,

4. Vekid Darko, prof.

- Ravnatelj imenuje školsko ispitno povjerenstvo za tekudu školsku godinu, a za svaki ispitni rok ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.

Poslovi i zadaci ispitnoga koordinatora su:

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala

- osiguravanje prostorija za provođenje ispita

- nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita i povrat ispitnih materijala Centru

- informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadacima i ciljevima vrjednovanja te savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta

državne mature

- informiranje učenika o postupku provođenja ispita, koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole i pravovremeno dostavljanje rezultata ispita

učenicima

- vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškodama

- informiranje nastavnika o sustavu, zadacima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, savjetovanje i pružanje podrške

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 85

- sudjelovanje na stručnim sastancima i skupovima koje organizira Centar

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta državne mature

- unošenje i ažuriranje podataka o: školi, nastavnim predmetima, matičnim podatcima učenika u bazu podataka

PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA

I ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Datum Sadržaj Sudionici

Kolovoz 2018.

Rujan 2018.

Provođenje jesenskog roka državne mature

2017./2018. (prema kalendaru)

Objava rezultata jesenskog roka

Prigovori: primitak i obrada

Suradnja s razrednicima:

ispis svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima i

potvrda o ponovno položenim ispitima, evidentiranje u

matičnu knjigu

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi školskog

ispitnog povjerenstva

iz školske godine

2017./2018.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 86

Listopad 2018. Evaluacija rezultata državne mature

Prva sjednica novog školskog ispitnog povjerenstva

Kratko upoznavanje završnih razreda s državnom

maturom prema Pravilniku o polaganju državne mature

s posebnim naglaskom na prilagodbu ispitne

tehnologije

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi školskog

ispitnog povjerenstva

iz školske godine

2018./2019.

Studeni 2018. Detaljnije upoznavanje učenika s državnom maturom

prema potrebi

Stručno usavršavanje u organizaciji NCVVO-a

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Prosinac 2018. Provođenje roditeljskih sastanak u četvrtim

razredima: upoznavanje roditelja s državnom maturom

prema Pravilniku o polaganju državne mature i

kalendarom

Upoznavanje članova ŠIP-a s novostima vezanim uz

državnu maturu

Upoznavanje učenika s procesom prijava ispita

državne mature i prijavom fakulteta u sustavu NISPVU,

upoznavanje učenika s mogudnošdu prilagodbe ispitne

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 87

tehnologije te potrebnom dokumentacijom koju je

obavezno priložiti kako bi se ostvarilo pravo na

prilagodbu ispitne tehnologije

Provjera podataka u sustavu NISPVU te ispravci

pogrešno unesenih podataka

Konzultacije s učenicima po potrebi

Siječanj 2019.

Prijave državne mature

Predaja dokumentacije za prilagodbu ispitne

tehnologije ispitnoj koordinatorici

Konzultacije s učenicima po potrebi (usmeno i

elektroničkim putem)

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Veljača 2019. Završetak prijava državne mature

Predaja zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije

NCVVO-u

Konzultacije s učenicima po potrebi (usmeno i

elektroničkim putem)

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 88

Ožujak 2019. Zamolbe učenika (promjena, odjava i naknadna prijava

ispita)

Konzultacije s učenicima po potrebi

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Travanj 2019. Pripreme za državnu maturu

Stručno usavršavanje u organizaciji NCVVO-a

Konzultacije s učenicima

Zamolbe učenika do roka određenog kalendarom

učenika (promjena, odjava i naknadna prijava ispita)

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Svibanj 2019. Priprema državne mature

Organizacija državne mature u ljetnom roku

(dežurstva), upoznavanje nastavničkog vijeda s

pravilima provođenja ispita državne mature

Detaljna priprema učenika četvrtih razreda za državnu

maturu (ponašanje na ispitu, dozvoljeni pribor, rokovi)

Konzultacije s učenicima

Zamolbe učenika do roka određenog kalendarom

učenika (promjena, odjava i naknadna prijava ispita)

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Nastavničko vijede

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 89

Lipanj 2019. Organizacija i provedba državne mature u ljetnom roku

Prigovori na provedbu: primitak i obrada

Konzultacije s učenicima po potrebi

Upoznavanje učenika s prijavom u jesenskom roku

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Srpanj 2019. Objava privremenih rezultata državne mature

Prigovori na rezultate: primitak i obrada

Objava konačnih rezultata

Izdavanje svjedodžbi i potvrda učenicima koji su

uspješno položili državnu maturu (suradnja s

razrednicima)

Obradovid Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Željka Dodig – ispitni

koordinator

Članovi ŠIP-a

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 90

4.3.2. Plan stručnih ekskurzija i terenske nastave 2018./19.

Razred Zanimanje Mjesto odlaska Vrijeme odlaska

Trajanje

Nositelj aktivnosti organizacije;

Suradnici

Svrha odlaska

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 91

2.f, 2.h, 3.a 3.f, 3.h

Konobar, kuhar, Prodavač

Split Veljača 2019. 1 dan Nina Bjeliš Adriatic Gastro Show

2.h

Kuhari Metkovid Studeni 2018. 1 dan Nina Bjeliš Prirodoslovni muzej

1.,2.,3.,4.

zainteresirani Zagreb Prosinac 2019. 1 dan Željka Jeramaz, Ana Vidovid

Advent

1.e ,2.d ,2.e, 3.e, 4.d

Elektrotehničar, elektromehaničar

Gospid Travanj 2019. 1 dan Goran Manenica, Josip Tošid

Muzej Nikole Tesle

1.e, 2.d, 2.e, 3.e, 4.d

Elektrotehničar, elektromehaničar

Svitava Svibanj 2019. 1 dan Goran Manenica, Josip Tošid

Hidroelektrana

2. Sva zanimanja Vid, Zaostrog, Ljubuški Listopad/studeni Po 1 dan Ivan Volarevid i aktiv hrvatskog jezika

Posjet Arheološkom muzeju, Franjevačkom

samostanu i zbirci franjevačkog samostana

1.i, 1.j, 2.i, 2.j, 3.i, 3.j

Ekonomist, upravni referent Zagreb Studeni 2018. 2 dana Danijela Badilo Interliber

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 92

1.i, 1.j, 2.i, 3.i, 4.k

Ekonomist, upravni referent, odjevni tehničar

Osijek/Zagreb Tijekom šk.g Više dana Danijela Badilo, Mladenka Cvitkovid

Kazališna predstava na Zagorkin roman

Svi zainteresirani Zagreb Tijekom šk.g 1 dan Aktiv matematike Tvornica Končar, Rimac Automobili

1.i, 2.i, 3.i, 4.i, 3.a, 3.j, 4.j

Ekonomist, upravni referent, prodavač

Mostar Travanj 2019.

1 dan Aktiv ekonomije i trgovine

Sajam gospodarstva

3.i, 4.i

Ekonomist Dubrovnik Ožujak 2019 1 dan Aktiv ekonomije i trgovine

Sajam vježbeničkih tvrtki

1.i, 2.i, 3.i, 4.i

Ekonomist Metkovid Tijekom šk.g 1 dan Aktiv ekonomije i trgovine

Posjet obrtničkoj komori

1.i, 2.i, 3.i, 4.i, 4.j

Ekonomist, upravni referent Metkovid Tijekom šk.god 1 dan Aktiv ekonomije i trgovine

Posjet gradskoj upravi

1.c, 2.c, 3.c, 1.L,

Automehaničar, Vodoinstalater,

Instalater gr, i klim, Računalni tehničar za

Široki Brijeg Travanj 2019

1 dan Aktiv strojarstva Feal Mostar, Široki Brijeg

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 93

2.L, 1.d, 3.d

strojarstvo, strojarski računalni tehničar

1.c, 2.c, 3.c, 1.L, 2.L, 1.d, 3.d

Automehaničar, Vodoinstalater,

Instalater gr, i klim, Računalni tehničar za strojarstvo, strojarski

računalni tehničar

Mostar Tijekom školske godine 1 dan Aktiv strojarstva Strojarski fakultet (laboratorij ispitivanja)

1.c, 2.c, 3.c, 1.L, 2.L, 1.d, 3.d

Automehaničar, Vodoinstalater,

Instalater gr, i klim, Računalni tehničar za strojarstvo, strojarski

računalni tehničar

Mostar Tijekom školske godine 1 dan Aktiv strojarstva Sajam gospodarstva

1.c, 2.c, 3.c, 1.L, 2.L, 1.d, 3.d

Automehaničar, Vodoinstalater,

Instalater gr, i klim, Računalni tehničar za strojarstvo, strojarski

računalni tehničar

Split Tijekom školske godine 1 dan Aktiv strojarstva Sajam SASO

1.c, 2.c, 3.c, 1.L, 2.L,

Automehaničar, Vodoinstalater,

Instalater gr, i klim, Računalni tehničar za strojarstvo, strojarski

Metkovid Tijkeom školske godine 1 dan Aktiv strojarstva Agrostroj Metkovid (pogon)

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 94

1.d, 3.d

računalni tehničar

4.k Odjevni tehničar Split, Dubrovnik ili Zagreb

Tijekom šk.g 1 ili više dana Aktiv tekstila Posjet kazališnoj predstavi i tvornici

tekstila

1.g, 2.g, 3.g

Vozač mot. Vozila Mostar Tijekom šk.god 1 dan Ivana Leontenko Sajam gospodarstva

1.g, 2.g, 3.g

Vozač mot. vozila Zagreb Tijekom šk.god 1 dan Ivana Leontenko Tehnički muzej Zagreb

1.g, 2.g, 3.g

Vozač mot.vozila Split Tijekom šk.god 1 dan Ivana Leontenko Nadzroni centar HAC i Prometni centar Split

1.g, 2.g, 3.g

Vozač mot. vozila Metkovid Tijekom šk.god 1 dan Ivana Leontenko Posjet skladištu Vindije

1.g, 2.g, 3.g

Vozač mot.vozila Metkovid Tijekom šk.god 1 dan Ivana Leoontenko Posjet Željezničkom kolodvoru

1.i, 2.i, 3.i, 4.i, 1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 2.b,

Ekonomist, upravni referent, građevinski

tehničar, kuhar, konobar, pomodni kuhar

Biokovo Tijekom šk.god 1 dan Maja Popovid, Dana Svaguša, Nina Bjeliš, Dana Paponja, Željka

Jeramaz

Park prirode Biokovo, botanički vrt Kotišina i kuda seoskog turizma

Vrata Biokova

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 95

4.b, 1.h, 2.h, 3.h, 1.f, 2.f, 3.f

1.m, 2.k, 3.k

1.i, 1.j 2.i, 2.j

Ekonomist, Upravni referent

Jama u Predolcu Tijekom školske godine 1 dan Maja Popovid, Dana

Svaguša, Nina Bjeliš,

Željka Jeramaz

Jama u Predolcu

1.i, 2.i, 3.i, 4.i, 1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 2.b, 4.b, 1.h, 2.h, 3.h,

Ekonomist, upravni referent, građevinski

tehničar, kuhar, konobar, pomodni kuhar

Dubrovačko primorje Tijekom šk.g. 1 dan Maja Popovid, Dana

Svaguša, Nina Bjeliš,

Dana Paponja, Željka

Jeramaz

Rezervat Lokrum, Arboretum Trsteno i

akvarij Dubrovnik.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 96

1.f, 2.f, 3.f

1.m, 2.k, 3.k

1.f, 2.f, 3.f, 1.h, 2.h, 3.h

Kuhari, konobari Split Tijekom šk.g 1 dan Aktiv ugostiteljstva Sajam GAST

1.f, 2.f, 3.f,

1.h, 2.h, 3.h

Konobari,kuhari Dubrovnik Studeni 2018. 1 dan Aktiv ugostiteljstva Posjet hotelu Valamar Lacroma

2., 3. zainteresirani Smiljan, Gračac Travanj 2019.

1 dan Nina Bjeliš, Petar Nikolid

MC Nikola Tesla, Cerovačke špilje

2., 3. i 4. zainteresirani Verona i Lago di Garda Ožujak/Travanj 2019. 2 dana Petar Nikolid Terenska nastava

3. i 4. Završni smjerovi Humac Ožujak/Travanj 2019.

1 dan Rosanda Lovrid, Ivan Menalo,Ante

Batinovid

Susret maturanata Splitsko-makarske

nadbiskupije

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 97

2.c, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h 2.L, 3.d, 3.i, 3.j

Bududi maturanti Odabrana destinacija između ponuda

Druga polovica kolovoza 2019.

Pet do sedam dana

Razrednici bududih maturanata

Julija Kneževid Danijela Badilo

Nina Bjeliš Zoran Grgid

Ivana Leontenko Darko Primorac

Razgledanje odabrane destinacije po programu

Španjolska - Italija

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 98

4.4. Programi izvannastavnog rada

4.4.1. Indivudalni tretman učenika

R. br. S a d r ž a j Realizator Vrijeme

1. Stvaranje povoljne atmosfere za intenzivno učenje, rad i komunikaciju

Razrednik predmetni nastavnik Pedagog i socijalni pedagog

Tijekom cijele godine kroz nast. predmete

2. Tražiti povratnu informaciju o svom radu i prihvatiti vrijednosne sugestije

Predmetni nastavnik Razrednik

bar jednom mjesečno

3.

Tražiti bolje oblike suradnje nastavnik-učenik

Razrednik nastavnik pedagog i socijalni pedagog

tijekom cijele godine, kroz ostvarivanje odgojnih zadat. u okviru nastav. predmeta, slobodnih aktiv. i razrednog vijeda

4. Razvijati radne navike svi sudionici u odgojno-obrazovnom procesu

tijekom cijele god.

5. Vrednovanje sposobnosti, znanja i navika učenika

Pedagog i socijalni pedagog Razrednik

tijekom cijele god.

6.

Formiranja pravilnog odnosa prema imovini

svi sudionici u odgojno-obr. Procesu

tijekom cijele god.

7. Razviti svjesnu disciplinu i prijateljski odnos

svi sudionici u odgojno-obr. Procesu

tijekom cijele god.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

Stranica 99

4.4.2. Zdravstveni odgoj i zdravstvena zaštita

U šk. god. 2018./2019. provodit de se zdravstveni odgoj i zdravstvena zaštita učenika kako slijedi:

Rd. br. SADRŽAJ RADA REALIZATOR VRIJEME

2. Sistematski liječnički pregledi učenika

Školski liječnik pedagog

prema rasporedu u prvom polugodištu

6. Skrb za učenike slabijeg imovnog stanja

razrednik pedagog ravnatelj

Tijekom cijele godine

7. Izleti i ekskurzije razrednik pedagog

na kraju nast. god.

9. Redovito cijepljenje Učenika završnih razreda protiv tetanus s područja BIH

Školski liječnik Pedagog

Prema dogovoru s školskim liječnikom u drugom polugodištu

100

4.5. Kulturna i javna djelatnost škole

Kulturna i javna djelatnost škole se ostvaruje se kroz programske sadržaje izvannastavnih

aktivnosti i slijededih manifestacija.:

Dan starijih osoba

Obilježavanje 30.godišnjice smrti oca Ante Gabrida

Sjedanje na Vukovar

Dan mrtvih – volontiranja

Mandarina polumaraton – volontiranja

Božidni sajam

Dani oca Ante Gabrida

Posjet specijalna bolnica Gornja Bistra

Dan palačinki

Maškare

Nastavnici i učenici sudjeluju u svim navedenim manifestacijama ,organizacijom raznih izložbi u

školi i izvan nje , koje su otvorene i za građanstvo ( izložbe učeničkih radova, kudnih ljubimaca ).

Organizacijom priredbi ,obilježavanjem značajnih datuma, posjete sajmovima.

Učenici i nastavnici organizirano posjeduju muzeje, samostane i kazališta.

4.5.1. Društveni i humanitarni rad učenika kroz školsku udrugu „ Mladi oca Ante Gabrida“

Humanitarni rad de također biti potican, ovisno o potrebi, ukoliko se škola bude morala i trebala uključiti u skupljanje i podjelu humanitarne pomodi učenicima škole i potrebitima (nabavka odjede, knjiga)te pomod misijskim postajama našeg misionara.

4.5.2. Profesionalno informiranje

Profesionalno informiranje učenika u srednjoj školi je najčešdi oblik profesionalne informacije. Ostvarivat de se kroz dva osnovna oblika: putem redovnih aktivnsti škole i posebnih oblika rada.

Red. Profesionalno informiranje S a d r ž a j Realizator

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 101

broj kroz redovne aktivnosti

1. Redovna nastava temeljito upoznati učenike predmetni s poslovima unutar struke nastavnik psihofizičke sposobnosti nastavnik prak.nastave perspektive daljnjeg profe- sionalnog razvoja unutar i izvan struke pedagog stimulirati sposobnosti razrednik učenika u kojima imaju najviše uspjeha 3. Fakultativna,izborna i dodatna produbljivanje znanja i predmetni nastava proširivanje znanja nastavnik potrebnog za nastavak školovanja

4.6. Ispiti

4.6.1. Raspored polaganja ispita Redovni učenici koji su na kraju nastavne godine ocijenjeni iz najviše dva predmeta

ocjenom nedovoljan upuduju se na dopunsku nastavu. Popravni ispit polaže se pred komisijom u jednom ispitnom roku od 20. kolovoza do 31.

kolovoza.

Predmetni ili razredni ispit učenik polaže posljednjih 15 dana nastavne godine pred ispitnim povjerenstvom i u dva redovna roka ( produžna i popravni ispit).

Razlikovni ispiti u pravilu trebaju biti položeni do 31.08.2018.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 102

4.6.2. Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2018./2019

Prijedlog tema završnog rada: do . 19. listopada 2018. Izbor tema završnog rada: do . 31. listopada 2018.

Izrada završnog rada: do 17 . svibnja 2019.

Zimski rok

Prijava obrane završnog rada Do 30. studenog 2018.

Obrana završnog rada 8. veljače 2019.

Podjela svjedodžbi završnog rada 8. veljače 2019.

Ljetni rok

Prijava obrane završnog rada Do 17. travnja 2019.

Obrana završnog rada 07. lipnja – 12. lipnja 2019.

Podjela svjedodžbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom

Jesenski rok

Prijava obrane završnog rada Do 09. srpnja 2019.

Obrana završnog rada 26. kolovoza – 30. Kolovoza

Podjela svjedodžbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 103

4.6.3. Ispiti državne mature šk. god. 2018./19. za ljetni i jesenski rok

DATUM ISPITI (Ljetni rok) VRIJEME POČETKA

ISPITA

3. lipnja

TEST ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00 MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00 GRČKI JEZIK 14.00

4. lipnja

ESEJ ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00 MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00 LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

5. lipnja KEMIJA 9.00 FILOZOFIJA 14.00

6. lipnja NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00 POVIJEST 14.00

7. lipnja FIZIKA 9.00 POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

10. lipnja GEOGRAFIJA 9.00 SOCIOLOGIJA 14.00

11. lipnja LIKOVNA UMJETNOST 9.00 TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

12. lipnja BIOLOGIJA 9.00 PSIHOLOGIJA 14.00

13. lipnja INFORMATIKA 9.00 VJERONAUK 14.00

17. lipnja HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

18. lipnja HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00 FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

19. lipnja ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

26. lipnja MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

27. lipnja LOGIKA 9.00 ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

28. lipnja GLAZBENA UMJETNOST 9.00 ETIKA 14.00

OBJAVA REZULTATA: 10. 7. 2019. ROK ZA PRIGOVORE: 12. 7. 2019. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7. 2019. PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 7. 2019.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 104

DATUM ISPIT (Jesenski rok) VRIJEME POČETKA

ISPITA

21. kolovoza

TEST ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00 MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00 GRČKI JEZIK 14.00 LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

22. kolovoza

ESEJ ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00 MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00 TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00 ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

23. kolovoza GEOGRAFIJA 9.00 TALIJANSKI JEZIK JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

26. kolovoza ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00 POVIJEST 14.00

27. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00 GLAZBENA UMJETNOST 14.00

28. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00 LOGIKA 14.00

29. kolovoza FIZIKA 9.00 POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

30. kolovoza MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00 ETIKA 14.00

3. rujna BIOLOGIJA 9.00 PSIHOLOGIJA 14.00

3. rujna KEMIJA 9.00 NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

4. rujna SOCIOLOGIJA 9.00 LIKOVNA UMJETNOST 14.00

5. rujna INFORMATIKA 9.00 FILOZOFIJA 9.00

6. rujna FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00 VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 9. 2019. ROK ZA PRIGOVORE: 13. 9. 2019. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 9. 2019. PODJELA SVJEDODŽBI: 19. 9. 2019.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 105

5. Planovi i programi

5.1. Plan i program stručno-razvojne službe

Ostvarivanje planova i programa rada škole

Red. broj S a d r ž a j r a d a Realizator Vrijeme

1. Organizacije i izvođenje nastave ravnatelj rujan 1.1 Organizacija i izvođenje praktične nastave i Stručne prakse struni suradnici 2. Organizacija i izvođenje izvannastavnih ravnatelj rujan aktivnosti stručni suradnici 3. Formiranje razrednih odjela ravnatelj kolovoz Stručni suradnici 4. Izrada rasporeda satničar kolovoz 5. Organizacija praktične nastave ravnatelj rujan voditelj praktične nastave stručni suradnici 6. Realizacija nabavke nastavnih ravnatelj listopad sredstava, stručne literature, stručni suradnici udžbenika 7. Osiguravanje financijskih ravnatelj tijekom sredstava za nabavke godine 8. Organizacija rada stručnih i upravnih ravnatelj kolovoz i organa i PRS i ostalih službi stručni tijekom suradnici godine 9. Unapređivanje odgojno-obrazovnog stručni suradnici tijekom rada godine 10. Analiza odgojno-obrazovnog rada stručni suradnici semestralno ravnatelj 11. Neposredna stručna pedagoška stručni suradnici tijekom suradnja s nastavnicima na godine organizaciji i izvođenju odgojno- obrazovnog rada 12. Koordinacija čimbenika koji stručni suradnici tijekom utječu na nastavu i učenje ravnatelj godine 13. Organizacija rada na profesionalnom stručni suradnici tijekom informiranju učenika ravnatelj godine svibanj 14. Organizacija rada školske biblioteke knjižničar tijekom

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 106

na izdavanju knjiga i nastavnih godine sredstava učenicima 15. Informiranje učenika stručni suradnici tijekom godine 316. Redovni rad u knjižnici na sređivanju knjižničar tijekom knjižničke građe godine

18. Izrada zamjena za odsutne nastavnike satničar tijekom godine 19. Organizacija kulturnog i javnog stručni suradnici prigodno djelovanja škole

Rad s roditeljima i učenicima

1. Pedagoško svrsishodno stimuliranje stručni suradnici tijekom učenika uz intenzivno učenje godine 2. Individualni rad s učenicima stručni suradnici tijekom godine 3. Pomod učenicima pri ostvarivanju ravnatelj tijekom njihovih zakonskih prava stručni suradnici godine 4. Suradnja s roditeljima i učenicima stručni suradnici tijekom u prisustvu razrednika i bez razrednika godine 5. Suradnja s roditeljima, individualno ravnatelj tijekom u grupi, roditeljski sastanci stručni suradnici godine ...................................................................................................................................

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 107

Pradenje i analiza rada 1. Pradenje i analiza ostvarivanja ravnatelj tijekom nastavnog plana i programa stručni suradnici na kraju programer obrazovnog raz. I,II,III 2. Pradenje i vođenje pedagoške ravnatelj tijekom dokumentacije stručni suradnici godine 3. Pradenje napredovanja učenika stručni suradnici tijekom ravnatelj pred. nastavnici godine 4. Pradenje i analiza odgojno-obrazovnog ravnatelj tijekom Rada stručni suradnici tijekom 4.1. Pradenje i analiza praktične nastave ravnatelj tijekom stručni suradnici godine 5. Pradenje tijekom upisa ravnatelj tijekom stručni suradnici godine 6. Pradenje administrativnog, financijsko ravnatelj tijekom materijalnog poslovanja godine ..................................................................................................................................... Suradnja sa stručnim organima i drugim organizacijama

1. Suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa, županijskim uredom za prosvjetu, ASO i dr. 2. Suradnja s kulturnim i športskim društvima

3. Suradnja s ugostiteljskim objektima

Godišnji plan i program rada Srednje škol Metkovoić

108

5.1.1. Plan i program ravnatelja u školskoj godini 2017./18.

Izvršitelj: Marijo Obradovid, ravnatelj

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Pla

nir

anje

i p

rogr

amir

anje

od

gojn

o –

ob

razo

vno

g

rad

a

(44

0 s

ati)

U

nap

ređ

ivan

je c

jelo

kup

no

g

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a

- utvrditi zadatke za

slijededu školsku godinu

- unijeti promjene

- unaprijediti kvalitetu rada

Analiza ostvarenja prethodnog

plana i programa rada

Rad na

tekstu

Rad u grupi

- ravnatelj,

pedagog, voditelj

smjene,

radionica

VIII - IX

80

Izrada godišnjeg plana i

programa rada škole

Rad na

tekstu

Rad u grupi

- ravnatelj,

pedagog, voditelj

smjene,

radionica

VIII- IX

140

Izrada godišnjeg programa rada

ravnatelja

Rad na

tekstu

Individualni

- ravnatelj IX

20

Kadrovsko ekipiranje škole Individualni

Rad u grupi

- ravnatelj,

voditelj, tajnik

STALNO

60

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 109

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utvrđivanje radnih zaduženja

nastavnika i ostalog osoblja

Individualni

Rad u grupi

- ravnatelj,

voditelj smjene,

voditelji stručnih

aktiva

VII-IX

60

Planiranje i programiranje rada

stručnih tijela škole

Individualni

Rad u grupi

- ravnatelj, tajnik,

pedagog, voditelj

IX

60

Planiranje i programiranje

stručnog usavršavanja

zaposlenika

Individualni

Rad u grupi

- ravnatelj,

pedagog,

voditelji stručnih

aktiva

IX

20

2.

Ost

vari

van

je

uvj

eta

za

real

izac

iju

pro

gram

a (

28

0

sata

)

Un

apre

điv

anje

cjel

oku

pn

og

od

gojn

o-

ob

razo

vno

g

rad

a

- utvrditi potrebe za

obnavljanjem školskog

prostora i opreme

- ispitivanje tržišta glede

Pradenje i nabavljanje nastavne

opreme

Anketiranje

nastavnika

Rad u grupi

- voditelj,

pedagog

voditelji stručnih

aktiva, ravnatelj

STALNO

100

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 110

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mogudnosti nabave opreme

- utvrđivanje financijskih

mogudnosti za realizaciju

Estetsko i funkcionalno

uređivanje prostora

Anketiranje,

nastavnika i

učenika

Rad u grupi

- pedagog,

voditelj

radionica,

ravnatelj, učenici

STALNO

80

Pripreme za gradnju i

adaptaciju školskog prostora

Analiza

potreba

Osmišljavanj

e projektnog

zadatka

Realizacija

- ravnatelj,

voditelj

smjene,radionica

, pedagog,

voditelji stručnih

aktiva

STALNO

100

3.

Pro

fesi

on

aln

a

ori

jen

taci

ja

(20

0 s

ati)

P

om

odi

uče

nik

u u

izb

oru

nas

tavk

a

ško

lova

nja

- informiranje učenika o

mogudnostima nastavka

obrazovanja

Planiranje upisne politike škole Individualni,

Grupni rad

- ravnatelj,

pedagog,

voditelji stručnih

aktiva

II-III

40

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 111

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planiranje i realizacija

profesionalne orijentacije

učenika osnovnih škola

Individualni

Grupni

Posjeta školi

i razgled

- ravnatelj,

pedagog,

voditelji,

nastavnici,

učenici

I-VI

80

Organiziranje nakladničke

djelatnosti vezano za

profesionalnu orijentaciju

Rad na

tekstu,

Video zapisi,

CD

- ravnatelj,

pedagog,

voditelji,

nastavnici,

učenici

X-XII

80

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 112

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.

Uvo

đen

je n

ovi

h p

rogr

ama

i in

ova

cije

(1

60

sat

i)

Un

apre

điv

anje

cje

loku

pn

og

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a

- uvođenje novih nastavnih

programa, dodatne i

dopunske nastave

- uvođenje novih obrazovnih

programa u korelaciji sa

potrebama tržišta

Rad na novelaciji postojedih

programa za zanimanja u

graditeljstvu

Rad na

tekstu

- voditelj aktiva,

nastavnici,

ravnatelj

STALNO

80

Izrada nastavnih programa

izborne, dodatne i dopunske

nastave

Rad na

tekstu

- nastavnici,

ravnatelj

VIII-IX

20

Uvođenje novih obrazovnih

programa

Individualni

Grupni

- ravnatelj,

voditelji, voditelji

stručnih aktiva

IX-VI

60

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 113

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.

Pra

den

je o

dgo

jno

ob

razo

vno

g

rad

a

(20

0 s

ati)

U

nap

ređ

ivan

je c

jelo

kup

no

g

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a

- kurikularno planiranje i

programiranje rada

- uvid u rad nastavnog

osoblja

- poboljšanje kvalitete rada

Planiranje i programiranje

neposrednog odgojno

obrazovnog rada

Individualni

Grupni

- pedagog,

ravnatelj,

voditelji

IX

80

Pradenje neposrednog odgojno

obrazovnog rada Individualni

- ravnatelj,

pedagog

STALNO

80

Pregled pedagoške

dokumentacije

Individualni

Grupni

- ravnatelj,

voditelj stručni

suradnici

STALNO

40

6.

Utv

rđiv

anje

ob

razo

vnih

po

treb

a

(10

0 s

ata)

Un

apre

điv

anje

rad

a - uvođenje novih obrazovnih

programa u korelaciji sa

potrebama tržišta,

Održavanje veza sa komorama i

strukovnim udruženjima, te

lokalnom upravom i

samoupravom

Individualni

Prezentacije

Izrada

programa

- ravnatelj,

voditelji aktiva,

nastavnici

STALNO

50

Održavanje veza s

gospodarskim subjektima i

ustanovama za koje škola

obrazuje kadrove

Individualni

Prezentacije

Izrada

programa

- ravnatelj,

voditelji aktiva,

nastavnici

STALNO

50

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 114

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.

Po

slo

vod

no

ru

kovo

đen

je(4

00

sat

i)

Red

ovn

o p

osl

ova

nje

ško

le

- redovno zastupanje škole

- uvođenje novih oblika

vođenja i rukovođenja

školom

Pripremanje i sudjelovanje u

radu školskog odbora

Individualni

Grupni

- ravnatelj,

tajnik, voditelj,

pedagog, voditelj

računovodstva

STALNO

40

Pripremanje i sudjelovanje u

radu Nastavničkog vijeda

Individualni,

Grupni

- ravnatelj,stručni

suradnici

STALNO

80

Pripremanje i sudjelovanje u

radu Roditeljskog vijeda

Individualni

Grupni

- ravnatelj,stručni

suradnici

Tajnik

STALNO

40

Informiranost o radu i

zaključcima Vijeda učenika

Individualni

Grupni

Uvid u rad

- stručni

suradnici,

ravnatelj

STALNO

20

Pravno i financijsko zastupanje

škole kao ustanove u cjelini

Individualno - ravnatelj STALNO

60

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 115

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potpisivanje i kontroliranje

javnih isprava koje izdaje škola

Individualno - ravnatelj STALNO

60

Koordiniranje rada svih

sudionika u radu škole kao

cjeline

Individualno

Grupno

- ravnatelj, tajnik STALNO

100

CILJEVI

(što?)

METODE

(kako?)

VREMENSKI TIJEK

(kada?)

REALIZACIJA

( procjena uspješnosti)

ORGANIZACIJSKI POSLOVI:

nastava u dva turnusa,

dod., dop.i dr. obl. nastave,

organizacija za pripremu uč.

natjecanja i susreta,

izraditi god. zaduženja nast.,

raspored

u suradnji s nastavnicima.

zaduženja nast. u školskom

kurikulumu i god. planu

prema Prav. i Kol. ug.

prema Prav. i Kol. ug.

RUJAN - LISTOPAD

do 1. rujna

do 20. rujna

-------

do 15 rujna

uvid u rasp. i real. nast.

real. nastave i eval. list.

----- (tijekom svibnja)

analiza natjecanja

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 116

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

god. zad.tehn. službe

rod. sast. 1. razreda

konstit. vijeda rod.

izrada školskog kurukuluma

izrada god. plana Šk.

natječaji za osig.i TN

natječaj za izobr. odr.

obilježavanje dana Škole

organizacija zajedničkog

susreta svih zaposlenika

pripreme za DM

dijalogom s rod.

nakon rod. sast. 1. raz.

suradnja sa svim zaposl., uč.,

roditeljima

u suradnji s NV i ŠO

u suradnji s str. aktivima, str.

sur., Vijedem rod., ŠO

u suradnji s str. sur. šk.

u suradnji s NV

u suradnji s zaposlenicima

anketa završnih razreda

do 1. rujna

do 3. rujna

tijekom rujna

do 10. listopada

do 15. rujna

do 30. rujna

do 30. rujna

do 15. rujna

kraj rujna

uvidom u zad.

- uvidom

uvid u zapisnik

uvid u zapisnik NV

real. nast. i ev. list.(lipanj)

realizacija i ev. listidi (lipanj)

real. i eval. listidi (svibanj)

realizacija upisa u io

eval. procjena

eval. procjena

evidencija prijavljenih kandidata

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 117

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kraj rujna / listopad

listopad

ADMINISTRATIVNI POSLOVI:

ažurna ped. dokument.,

redovni uč. i IO

izračun zaduženja nast za sate

iznad norme,

izrada god. plana rav.,

izvješda o prošloj šk.g.

usklađivanje norm. akata s

novim zakonima

uvidom,

izračun prema Prav.

opisno i tabelarno

u suradnji s tajnicom i ŠO

do kraja rujna,

do 14. rujna,

do 1. rujna

do kraja rujna

u skladu sa propisanom

procedurom

uvidom

uvidom

uvidom i realizacijom

uvidom u real.

Uvidom u narm. akte

PEDAGOŠKI POSLOVI:

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 118

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uključivanje uč. u šk.ak,

konstituiranje V.U.

pozitivno školsko ozračje

upoznati potrebe učenika

(posebno 1.-ih raz)

dijalog

zajednička komunikacija

kontinuiranim dijalogom –

poticanje pozitivnih stavova ,

timsko učenje, seminari

- poticanjem dijaloga

kontinuirano

tijekom listopada

kontinuirano

- tijekom rujna i kasnije

eval. listidi

uvidom i ev. listidima

anketa

anketa

RAZVOJNO – SURADNIČKI

POSLOVI:

analiza stručne prakse

analiza i plan sa str. sur.

anketa učenika, dijalog s prof.,

rod., i voditeljem SP i PN

timski – analiza i plan.

timski – analiza i plan.

rujan/listopad

kontinuirano

eval. list. / timska procjena

administrativne bilješke

administrativne bilješke

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 119

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

anal. i pl. sa str. akt.

suradnja s roditeljima

sjednice RV, NV i ŠO

međunarodna suradnja

dijalog

timski – anal i plan.

Projekti

IPA projekt

kontinuirano

kontinuirano

prema God. pl.

prema planu do lipnja.

kraj listopada

studeni

travanj

listopad/studeni

prosinac

administrativne bilješke

uvid u dokum.

evaluacijski listidi / uvid u dokumentaciju

rezultati natječaja

rezultati natjecanja eval.list.

uvid u dokumentaciju

uvid u dokumentaciju

CILJEVI

(što?)

METODE

(kako?)

VREMENSKI TIJEK

(kada?)

REALIZACIJA

( metoda evaluacije?)

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 120

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ORGANIZACIJASKI POSLOVI.

uč. natjecanja i susreti,

uvid u nastavu,

rasp. održ. i nabava op.

rod. sast. u svim raz.

2. sast. vijeda rod.

Prirema za Slatki Božid u

Neretvi, Dani oca Ante Gabrida

Božid, Maškare

raspored za šk. nat.

raspored

surad. natječaj za opremanje.

prema Zak. I odl rod.

susreti uč, prof, domj.

STUDENI - PROSINAC -

VELJAČA

do 1. studenoga

do 1. studenog

do 15. studenoga

do 10. prosinca

do 15. prosinca

do 31. prosinca

prosinac

veljača

uvid u rasp. i real. nat.

uvid u raspored

adm. i prost. uvid

uvid u raz knj.

uvid u dok. i eval. list.

uvid u dok.i eval. list.

eval list.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI:

pregled raz. knj.,

financijski plan.,

do kraja prosinca

do 1. studenoga

uvidom

uvidom

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 121

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEDAGOŠKI POSLOVI:

razgovori s učenicima,

suradnja s V.U.

posjet nastavi

dijalog

- suradnički

- analiza i dijalog

kontinuirano

kontinuirano

tijekom stud. i pros.

bilješka

uvidom i eval. list.

uvidom i eval. list.

RAZVOJNO – SURADNIČKI

POSLOVI:

analiza realizacije priprema za

DM

analiza i plan sa str. sur.

anal. i pl. sa str. akt.

suradnja s roditeljima

sjednice RV, NV i ŠO

suradnja s ASO, MZOS, NCVVO,

analiza temeljem uvida

timski – analiza i plan.

timski – analiza i plan.

dijalog

timski – analiza i plan.,

susreti, okrugli stolovi,

do 1. prosinca

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano

izvješde i eval. list.

diskrep. anal. i eval. list.

upitnik i real.

bilješka

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 122

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha Zadade Sadržaji - oblici

- metode

- nositelji akt.

- subjekti

- mjesto

- vrijeme

- broj sati

*Razina

postignu

da

Bilješke

o

realizacij

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AOO, dijalog,… kontinuirano uvid u dokum i eval. l.

uvid u dokumentaciju

CILJEVI

(što?)

METODE

(kako?)

VREMENSKI TIJEK

(kada?)

REALIZACIJA

( metoda evaluacije?)

ORGANIZACIJASKI POSLOVI:

uč. natjecanja i susreti,

uvid u nastavu,

sast. vijeda rod.

pregovori za uč praksu

str. usavr. u školi

raspored za županijska

raspored

surad. natječaj za op.

sur. dijalog

- timski rad

SIJEČANJ - VELJAČA

prema planu inst.

do 1. veljače

tijekom veljače

do kraja veljače

- siječanj

uvid u rasp. nat.

uvid u raspored

uvid u zap. i eval. l.

uvid u dokument.

eval listidi

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 123

5.1.2. Plan i program rada stručne službe: pedagoga i socijalnog pedagoga za školsku godinu 2018./19. šk. god Izvršitelj : Violeta Oršulid i Ana Vidovid

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

ra

da

Svrha

Zadade

Sadržaji

Oblici Metode

Nositelji aktivnosti Subjekti

Mjesto Vrijeme Broj sati

Razina postignuda

Bilješke o realizaciji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Pla

nir

anje

i p

rogr

amir

anje

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

ra

da

Un

apre

điv

anje

cje

loku

pn

og

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a

-utvrditi zadatke za slijededu školsku godinu - pripremiti teme, materijale, instrumente za vrednovanje rada

Godišnji plan i program rada škole Školski kurikulum

Rad na tekstu izrada

Stručni suradnici, Ravnatelj

Rujan

Godišnji program rada stručnih suradnika

Rad na tekstu izrada

Stručni suradnici

Rujan

Individualni programa stručnog usavršavanja

Uvid u Katalog Pregled literature

Stručni suradnici

Rujan

Priprema tema za rad SRO Prikupljanje PP materijala

Stručni suradnici

Rujan

Priprema materijala za profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda Državna matura

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 124

Priprema tema i materijala za rad s nastavnicima

rad na literaturi

razrednici

Skala procjene za nastavnike, stručne aktive , SRO, roditelje

Rad na literaturi Izrada skala

Stručni suradnici

Tijekom godine, rujan, siječanj

Priprema tema za rad na roditeljskim sastancima Priprema predavanja radionica, Power Point prezentacije

Stručni suradnici Razrednik

Tijekom godine rujan, siječanj

Pla

nir

anje

i p

rogr

amir

anje

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

ra

da

Un

apre

điv

anje

cje

loku

pn

og

od

gojn

o-

ob

razo

vno

g ra

da

U

-utvrditi zadatke za slijededu školsku godinu - pripremiti teme, materijale, instrumente za vrednovanje rada

Upute nastavnicima i stručnim aktivima za razradu nastavnih programa

– Eksperimentalne programe I ishode učenja

- godišnjeg rasporeda nastavne građe

- godišnjeg programa razrednika

- slobodnih aktivnosti - izborne nastave - fakultativne nastave

Konzultacije izrada

Stručni suradnici, nastavnik Razrednik

rujan

Planiranje upisa i kadrova

Analiza situacije

Stručni suradnici

Travanj srpanj

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 125

Ravnatelj

Planiranje i programiranje stručnog usavršavanja nastavnika

- prijedlog nabavke knjiga i drugo

- pomod pri izradi plana i programa stručnog usavršavanja nastavnika

- izbor komisije za pradenje nastavnika pripravnika i rad s nastavnikom pripravnikom na realizaciji programa

Planiranje Programiranje Pripremanje Stručna literatura Upute

Mentor Ravnatelj Pripravnik, stručni suradnici

Rujan i tijekom cijele godine

o

-ob

razo

vno

g r

ada

Sudjelovanje u planiranju i programiranju slobodnih aktivnosti, projekata, Izvannastavnih aktivnosti

Sudjelovanje u planira-nju i programiranju Projektir anje

Stručni suradnici ravnatelj nastavnici učenici

Kolovoz rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 126

Planiranje i programiranje praktične nastave i stručne prakse

Plan. Program.

Ravnatelj Struni suradnici, satničar, voditelji praktične nastave

Kolovoz rujan

Planiranje ukupnog broja sati teorijske i praktične nastave, rasporeda sati po razredima, po nastavnicima, pripremanje podataka za izradu rasporeda

Planira- nje programiranje

Ravnatelj stručni suradnici

Kolovoz, rujan

2. O

rgan

izac

ija

i u

nap

ređ

ivan

je

o

dgo

jno

-o

bra

zovn

og

rad

a O

smis

liti

i p

rove

sti

suvr

eme

ni

did

akti

čko

-met

od

ički

m

od

el

od

gojn

o-

ob

razo

vno

g p

roce

sa Obrasci i ostala dokumentacija, za

planiranje i programiranje, za upise

Izrada Stručni suradnici

Lipanj Kolovoz, rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 127

Upis učenika Organizacija provedbe Sumiranje rezultata Objava rezultata Konzultacije Analiza stanja

Upisna komisija Ravnatelj Stručni suradnici

Travanj Lipanj Kolovoz rujan

Formiranje obrazovnih grupa Određivanje razrednika

Analiza dogovor

Ravnatelj Stručni suradnici

Lipanj Kolovoz

Pomod u neposrednom pripremanju nastavnika

Konzultacije suradnja

Stručni suradnici, nastavnik Pripravnik, mentor

Rujan i tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 128

Prijem pripravnika Suradnja,

Stručni suradnici pripravnik

Rujan

Pomod nastavnicima u neposrednom pripremanju odgojno-obrazovnog rada Neposredni uvid u odgojno-obrazovni rad Unošenje inovacija u nastavni proces,

Razgovor konzultacija suradnja

Stručni suradnici Nastavnik

Rujan listopad i tijekom cijele godine

Raspored učionica, kudni red izvod iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i druga upute vezane za početak školske godine

Izrada Stručni suradnici tajnik satničar

kolovozrujan

Materijalno osiguranje nastave (prostor, oprema, korištenje nastavnih pomagala)

Izrada rasporeda prostora dogovor

Stručni suradnicinastavnik stručni aktivi

Rujan , siječanj i tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 129

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

ra

da

Svrha

Zadade

Sadržaji

Oblici Metode

Nositelji aktivnosti Subjekti

Mjesto Vrijeme Broj sati

Razina postignuda

Bilješke o realizaciji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.

Edu

kati

vni r

ad s

uče

nic

ima

Po

tica

ti r

azvo

j so

cija

lnih

vje

štin

a u

čen

ika

- podučiti učenika samostalnom i učinkovitijem učenju - poticati pozitivnu sliku o sebi

- Naučiti učiti

- grupni rad - radionice

- stručni suradnici, razrednici - učenici 1. r.

listopad

- rad na razumijevanju pojma samopouzdanja i poticanje pozitivne svijesti o sebi

- grupni rad - radionice

Stručni suradnici - učenici 1r.. -razrednici

listopad

Konflikt i rješavanje konflikata

radionice

Stručni suradnici učenici razrednici

Studeni

Tehnike rješavanja konflikta, sukoba - - grupni rad -

- stručni suradnici - učenici 3. r. (bez

studeni

Tehnike donošenja odluka

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 130

Komunikacija – Aktivno slušanje Asertivna komunikacija

radionice - grupni rad - radionice

završnih razreda) razrednici - učenici završnih razreda

Gledanje i slušanje Osjedaji i sukobi

Ped .radionica

Stručni suradnici, razrednici, Učenici 2. r i 3. Raz

Listopad studeni

Verbalna i neverbalna komunikacija

Ped. radionica

Stručni suradnici

prosinac

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

ra

da

Svrha

Zadade

Sadržaji

Oblici Metode

Nositelji aktivnosti Subjekti

Mjesto Vrijeme Broj sati

Razina postignuda

Bilješke o realizaciji

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.

2.

Pri

kup

ljan

je i

anal

iza

po

dat

aka

o

uče

nic

ima

Pri

kup

ljan

je p

od

atak

a i

pra

den

je u

spje

ha

uče

nik

a u

sv

rhu

un

apre

đen

ja r

ada

- ispitati socijalnu situaciju obitelji - izrada evidencije učenika s teškodama u razvoju - ispitati postignuda učenika

- podaci za analizu odgojne situacije

Anketira- nje

ravnatelj Stručni suradnici roditelji 1. Raz

Studeni Siječanj Travanj Svibanj Lipanj

Analiza obrazovnih postignuda

2.1

.3.

Iden

tifi

kaci

ja i

rad

s

Iden

tifi

kaci

ja i

rad

s

uče

nic

ima

s p

ose

bn

im p

otr

ebam

a

Otk

riva

nje

, u

klan

jan

je p

ote

ško

da i

po

stiz

anje

u

spje

ha

uče

nik

a

poticati uključivanje učenika u dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti

Dodatna nastava, školska natjecanja Projekti

Individualni rad Savjetodavni rad

Razrednik Učenik Predmetni nastavnik

Tijekom godine

- pomagati u rješavanju konkretnih problema - grupirati učenike sa sličnim poteškodama

Tehnike učenja Planiranje učenja Pomod učenik učenik Konzultacije nastavnik Pedagoške mjere / PST

individualni rad Savjetodavni rad razgovor

Razrednik Učenik Predmetni nastavnik, stručni suradnici

Tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 132

Poticati razvoj socijalnih vještina

Rješavanje konfliktnih situacija

individualni rad Savjetodavni rad razgovor rješavanje problema

Razrednik Učenik Predmetni nastavnik

-pomagati u učenju

Organiziranje vremena učenika

Individualni rad Savjetodavni rad razgovor rješavanje problema

Učenik roditelj razrednik

2.1.

4.

Pro

fesi

on

aln

a o

rije

nta

cija

Po

mo

di u

čen

iku

u iz

bo

ru

nas

tavk

a šk

olo

van

ja

- informirati učenika o mogudnostima nastavka obrazovanja

Posjet OŠ, organiziranje obilaska naše škole

Individualni, grupni razgovori, predavanja,

Stručni suradnici, nastavnici

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 133

Državna matura donošenje odluke o izboru studija

Grupni, individualni. predavanja, razgovor

Stručni suradnici. Kordinator državne mature

Predstavljanje visokih i viših škola

Organizacija predavanja, predavanja prezentacije

Predstavnici Visokih i viših škola, učenici završnih razreda

Svibanj

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 134

2.1

.5

Akt

ivir

anje

uče

nik

a u

ku

ltu

rno

j i ja

vno

j d

jela

tno

sti

ško

le

Sen

zib

ilizi

rati

uče

nik

a za

osj

edaj

pri

pad

anja

i b

rige

za

zaj

edn

icu

- organizirati priredbi,

obilježavanje značajnijih

datuma

Dani kruha Sjedanje na Vukovar Obilježavanje 30 godišnjice smrti oca Ante Gabrida Božidni sajam Dani oca Ante Gabrida Ispradaj maturanata

Individualni,

grupni, konzultac

ije, tematski razgovori

Stručni suradni

ci, Razredn

ici, učenici, nastavn

ici, vijede

učenika

Listopa

d, prosina

c, veljača, travanj, svibanj

2.1.

6.

Izva

nn

asta

vne

akti

vno

sti

Ko

rist

iti s

lob

od

no

vri

jem

e n

a o

smiš

ljen

i d

rušt

ven

o

kori

stan

nač

in

-potaknuti na aktivno sudjelovanje u radu slobodnih aktivnosti

Informirati o radu slobodnih aktivnosti, pradenje rada

Informira-nje

(oglasna ploča,

oglasna knjiga,

konzultacije)

Voditelji aktivnosti, razrednici, učenici, stručni suradnici

Tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 135

-poticati na rad soport grupa vršnjaka -pomod u učenju-grupa podrške

Vijede učenika ( rad s Vijedem )

Frontalni grupni, izlaganj

e, radioni-

ce

Stručni suradnici, vijede učenika voditelj vijeda

Tijekom godine

2.2.

Rad

s n

asta

vnic

ima

Vo

đen

je, p

oti

can

je i

dav

anje

str

učn

e p

otp

ore

u

nap

ređ

enju

OO

rad

a

-senzibilizirati za kurikularno planiranje i programiranje rada

Planiranje i programiranje neposrednog OO rada

Individualni, grupni, konzultacije

Stručni suradnici ravnatelj nastavnici

kolovoz rujan

-podrška i pomod u rješavanju metodičkih i pedagoških problema

Pradenje neposrednog OO rada, pregled pedagoške dokumentacije

Individualni, supervizijski rad, uvid u pedagošku dokumentaciju

Stručni suradnici ravnatelj, prosvjetni nadzor, nastavnici

tijekom cijele godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 136

-upoznati s aktualnim stremljenjima u OO radu

Individualno stručno usavršavanje

Frontalni, informiranje, (oglasni pano)

Stručni suradnici, knjižničar, nastavnici

tijekom cijele godine

-poticati na aktivno sudjelovanje u radu stručnih vijeda škole i osobno participiranje u ostvarenju programa SV,NV

Kolektivno usavršavanje: -poučavanje i učenje -pradenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada Učenika

Frontalni, grupni, predavanje radionice

Stručni suradnici voditelji SA nastavnici

rujan studeni siječanj travanj svibanj lipanj

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 137

2.2.

1.

Rad

s r

azre

dn

icim

a

Un

apre

đen

je O

O r

ada

-pomagati pri planiranju rada i participiranje u radu razrednika

Prijedlog plana rada razrednika roditeljski sastanci

Frontalni, individualni, izrada programa

Stručni suradnici, razrednici

rujan i tijekom godine

-savjetodavna praktična pomod u ostvarivanju uspješnije komunikacije i rješavanja konkretnih situacija

Suradnja s nastavnicima

Individualni, Savjetodavni ni rad

Stručni suradnici,

tijekom godine

2

.2.2

.

R

ad s

nas

tavn

icim

a

po

četn

icim

a

Uvo

đen

je u

pro

fesi

on

aln

u

zbilj

u i

osp

oso

blja

van

je z

a

sam

ost

aln

i rad

-uputiti i pružiti pomod pri planiranju i programiranju OO rada na kurikularnim osnovama

Planiranje i programiranje neposrednog rada

Individualni, konzultacije, predavanje

Stručni suradnici, mentor pripravnik

kolovoz rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 138

-osposobiti za kvalitetno neposredno pripremanje za nastavni rad

Priprema pripravnika za nastavni rad

Individualni, grupni, konzultacije

Stručni suradnici, mentor, pripravnik

rujan tijekom cijele godine

-usmjeravati na sustavno pradenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika

Upoznavanje s pravilnikom pradenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuda učenika Odredbe Pravilnika

Individualni, razgovor, uvid u rad

Mentor, Stručni suradnici, pripravnik

Rujan tijekom cijele godine

-pratiti i analizirati nastavni rad

Neposredni OO rad

Individualni, analiza nastavnog rada

Mentor, Stručni suradnici, ravnatelj, pripravnici

Rujan tijekom cijele godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 139

-unapređivati komunikacijske vještine sa svim sudionicima OO procesa

Suradnja u nastavnom procesu

Individualni, savjetodavni rad, upudivanje na literaturu

Mentor, pedagog, ravnatelj, pripravnici

Tijekom godine

-pomagati tijekom pripreme za polaganje dopunskog PPO i stručnog ispita, -uputiti na literaturu i suradnju s tajnikom

Pripremanje oglednog sata Opdi dio programa

Individualni, Konzultacije

Mentor, pedagog, tajnik, pripravnik

tijekom godine

-izrada programa uvođenja i sudjelovanje u radu komisije

Program uvođenja Komisija za uvođenje pripravnika

Izrada programa suradnja

Pripravnik komisija

Rujan tijekom cijele godine

2.

3.

Su

rad

nja

s

rod

itel

jima

Ukl

juči

van

je

rod

itel

ja u

un

apre

điv

anje

šk

ole

i rj

ešav

anje

p

rob

lem

a s

kojim

a se

su

sred

u.

Edu

kaci

ja

rod

itel

ja o

o

dgo

ju.

-upoznati s organizacijom OO rada škole i oblicima suradnje

Tematska predavanja: -važnost suradnje sa školom, uzroci neuspjeha u učenju

Frontalni, Predavanja

Stručni suradnici, roditelji I. raz.

Rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 140

-uključiti roditelje u prevenciju ovisnosti

-kako i kada započeti razgovor Frontalni, Predavanja

Stručni suradnici, CZPO roditelji II. raz.

Ožujak

-osvijestiti važnost komunikacije

-konflikt i njihovo rješavanje Frontalni, Predavanja

Stručni suradnici, roditelji III. raz. bez z.r.

Ožujak

-pomagati roditeljima u ostvarivanju kvalitetne komunikacije s djetetom, pomagati u rješavanju konkretnog problema

Roditelji koji traže savjet, informacije, Roditelji koji dolaze na poziv.

Individualni, savjetodavni ni rad

Stručni suradnici, razrednici. ravnatelj, CSR, školski liječnik roditelji

Tijekom godine

3.

Vre

dn

ova

nje

Pra

den

je i

vred

no

van

je r

ada

Red

ovi

to

pra

den

je, a

nal

iza

rezu

ltat

a im

a za

sv

rhu

po

bo

ljšan

je i

u

nap

ređ

enje

OO

rad

a,

po

mo

d n

asta

vnic

ima

u

kori

šten

ju

suvr

emen

ih

stra

tegi

ja r

ada

u

nas

tavi

,

- p

om

od

nas

tavn

icim

a,

uče

nic

ima

i

rod

itel

jima

u

bo

ljoj

kom

un

ikac

iji

Pradenje realizacije nastave, uvid u pripremanje nastavnika, određivanje ciljeva i didaktičko materijalne strane nastave

Neposredan Uvid

Ravnatelj, Programer

Tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 141

-redovito pratiti cjelokupni OO rad - analizirati rezultate rada vrednovati i samovrednovati rad

Pradenje vođenja pedagoške dokumentacije, davanje informacija

Neposredan Uvid

Razrednik

Tijekom godine

Analiza OO rezultata

Analiza Razrednik

Tijekom godine

Pradenje napredovanja učenika

Analiza

Razrednik, Ravnatelj

Tijekom godine

Pradenje i analiza izvršenja programa pojedine OO djelatnosti

Analiza

Razrednik, Ravnatelj

Tijekom godine

Informiranje nastavnog vijeda o realizaciji OO zadataka

Analiza

Razrednik, Ravnatelj

Rujan, listopad

Godišnji izvještaj o realizaciji programa

Pisani izvještaj

Ravnatelj

Kolovoz, rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 142

4

.

K

ult

urn

a i j

avn

a d

jela

tno

st

Sen

zib

ilizi

rati

uče

nik

e i

raz

vija

ti o

sjed

aj p

rip

adan

ja z

ajed

nic

i i

bri

ge z

a za

jed

nic

u

Organizacija i sudjelovanje u pripremama za manifestacije „ Dani kruha.“

organizacija, obavijesti i dogovor

Nastavnici, stručni suradnici učenici, institucije grada

Rujan, listopad

Organizacija, priprema i sudjelovanje u županijskom seminaru i sajmu

priprema izložbe priprema, organizacija izložbe,

Profesori, Županijski ured

Siječanj

Profesori, ravnatelj, Županijska komisija

Svibanj

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 143

Sudjelovanje u javnim manifestacijama

organizacija, obavijesti i dogovor

učenici nastavnici stručni suradnici

Tijekom godine

Priprema i osiguranje aktivnosti za Dan škole i ispradaj maturanata

Organizacija i sudjelovanje u pripremama za županijska natjecanja

Aktivi, Županijski ured

Ožujak, travanj

5.

Zd

ravs

tven

i od

goj

Suradnja sa službom za preventivnu medicinu , briga za zdravlje i razvoj učenika

Suradnja sa službom za preventivnu školsku medicinu

Tijekom Godine

Izrada popisa učenika po razredima

Rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 144

pregled učenika

Organizacija sistematskog pregleda za učenike prvih razreda

osiguranje vremena i prostora

Stručni suradnici, liječnici

Listopad

cijepljenje učenika

Organizacija cijepljenja učenika protiv tetanusa u završnim razredima

osiguranje vremena i prostora

Stručni suradnici liječnici

listopad

Redovito provjetravanje čišdenje i dezinfekcija kvaka i sanitarnih prostora

Higijensko sanitarna zaštita učenika u cilju suzbijanja zaraznih bolesti

Spremačice, zavod za javno zdravstvo

Tijekom Godine

Briga za učenike oslobođene nastave tjelesne i zdravstvene kulture

Prof.TIZK

Tijekom Godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 145

Organizacija predavanja, tribina i radionica Dobrovoljni davaoci krvi

Zavod za javno zdravstvo

Tijekom Godine

Suradnja sa Službom školske medicine

Tijekom Godine

Rad sa roditeljima i pomod u rješavanju problema koji proizlaze iz odnosa roditelja i učenika

Tijekom Godine

Identifikacija djece i omladine kojima je potrebna zaštita i tretman

Stručni suradnici, nastavnici, razrednici

Tijekom Godine

Organizacija i provođenje nacionalnog programa preventivne

Tijekom

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 146

zaštite od droge

godine, studeni

6

.

Sura

dn

ja s

rav

nat

elje

m

Un

apre

điv

anje

kva

litet

e ra

da

ško

le-

stva

ran

je im

idža

ško

le

-dogovoriti se oko postavki za izradu godišnjeg plana i programa rada škole

Godišnji plan i program rada škole

Individualni grupni, razmjena iskustva, zapažanje, smjernice

Stručni suradnici, SA, ravnatelj

Kolovoz, Prema planu OO rad

-predlagati inovacije

Oprema škole, literature, aktivnosti

NV, voditelji SA, knjižničar

Tijekom godine,

-dogovoriti se o radu NV, RV, IO

Rad stručnih tijela škole

Stručni suradnici

Prema GPR

-surađivati u pradenju nastavnog procesa

Neposredni OO rad

Individualni uvid u nastavu

Ravnatelj, stručni suradnici, nastavnici

Listopad do travanj,

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 147

-surađivati u osmišljavanju permanentnog usavršavanja nastavnika

SA, seminari, tribine, izložbe, stručne Ekskurzije

Individualni

Stručni suradnici, voditelji aktiva nastavnici

Rujan

-surađivati oko izrade materijala za prof. orijentaciju

Profesionalna orijentacija

Individualni konzultacije

Voditelj SA, Voditelji praktične nastave, nastavnici

Ožujak

7.

Su

rad

nja

s in

stit

uci

jam

a ko

je p

rate

o

dgo

jno

ob

razo

vni r

ad

S

ura

dn

ja i

rje

šava

nje

otv

ore

nih

pit

anja

-surađivati sa AZOO

Pradenje rada nastavnika. Rješavanje konkretnih situacija s kojima se susredemo.

Individualni Telefonski kontakti

Stručni suradnici, ravnatelj, viši savjet., nastavnici

Tijekom godine

-surađivati sa Centrom za socijalnu

Ublažavanje i rješavanje poteškoda učenika asocijalnog ponašanja,

Individualni razgovori, telefonski

Stručni suradnici, razrednici, soc. radnici,

Tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 148

skrb, Policijskom upravom

socijalno ugroženih.

kontakti

učenici, roditelji

-surađivati sa zdravstvenim ustanovama

Zdravstveno prosvjedivanje nastavnika i učenika. Sistematski i specijalistički pregledi učenika. Pomod učenicima s zdravstvenim problemima.

Frontalni, predavanja, tribine susreti,

Šk.liječnici, sp.liječnici, razrednik, učenici roditelji

Tijekom godine

-surađivati sa osnovnim školama

Profesionalna orijentacija u osnovnim školama.

Individualni, tel.kontakti

Ravnatelj,stručni suradnici,nastavnici, razrednici 8.razredi OŠ

Travanj

-surađivati sa Zavodom za Zapošljavanje

Profesionalna orijentacija završnih razreda. Individualna obrada učenika s teškodama u razvoju.

Individualni, grupni razgovor

Stručni suradnici, vanjski suradnici ( obrtnička komora, zavod za zapošljavanje)

Ožujak, travanj.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 149

-surađivati sa Županijskim uredom za kulturu i

Izvršavanje konkretnih zadada.

Individualni, konzultacije

Stručni suradnici, ravnatelj

Tijekom godine

8.

St

ručn

o

do

kum

enta

cijs

ka

d

jela

tno

st

Izra

da

ped

ago

ške

do

kum

enta

cije

-kontinuirano voditi pedagošku dokumentaciju

Pedagoška dokumentacija stručnog suradnika

Pisanje

Stručni suradnici, voditelj škole

Tijekom Godine

9.

Stru

čno

u

savr

šava

nje

Un

apre

điv

anje

svo

g o

sob

no

g

r

ada

-pratiti novu literat. -sudjelovati na stručnim skupovima i seminarima -voditi rad stručnog kolegija

Stručna literatura Seminari Stručni skupovi

Obrada literature, vođenje bilježaka, timski rad

Stručn, stručni kolegij

Prema planu usavršavanja

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 150

1

0.

S

tru

čni

o

rgan

i

Planiranje i sudjelovanje u realizaciji svih stručnih organa u školi -nastavnim vijedima, -razrednim vijedima -ispitnim odborima -učeničkom vijedu -roditeljskom vijedu

Planiranje, predavanje, informiranje.

Ravnatelj, voditelji vijeda

Tijekom godine

Godišnji plan i program rada Srednje škol Metkovoić

151

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 152

5.1.3. Plan i program knjižničara u školskoj 2018./19. godini

Izvršitelj: Ivana Ujdur i Ivan Volarevid

Godišnji fond sati: 1784

Red

ni b

roj

Po

dru

čje

rad

a

Svrha

Zadade Sadržaji Oblici Metode

Nositelji aktivnosti Subjekti

Mjesto Vrijeme Broj sati

Razina postignuda

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Odgojno-obrazovni rad

1.1.

OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

Un

apre

điv

anje

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a

Stvarati i razvijati naviku boravka u knjižnici, te uporabu knjižnične i ne knjižnične

Neposredan rad s učenicima knjižnica

Posudba knjiga razgovor evidentiranje

knjižničar učenici djelatnici tijekom nastavne godine

450 sati

Pedagoška pomod pri odabiru knjiga

usmene upute knjižničar učenici tijekom nastavne godine

30 sati

Pedagoška pomod pri obradi zadanih tema, referata, prezentacija, izradu postera i

individualni rad knjižničar učenici tijekom nastavne godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 153

građe. sl.

Pratiti i poticati učenikovo zanimanje za knjigu. Osigurati učenicima mjesto za rad.

100 sati

Pradenje i organizacija rada u čitaonici

rad u grupi knjižničar učenici tijekom nastavne godine

30 sati

Pradenje i pomod pri radu na računalu

individualni rad knjižničar učenici tijekom nastavne godine

80 sati

Organizirano i sistematsko upoznavanje učenika s knjižničnom građom

rad u grupi knjižničar učenici

tijekom nastavne godine

Un

apre

điv

anje

o

dgo

jno

-o

bra

zovn

og

rad

a

40 sati

OD

GO

JNO

-

OB

RA

ZOV

NI R

AD

Osposobiti učenik

Upoznavanje učenika s knjižničnim poslovanjem

rad u grupi knjižničar učenici tijekom nastavne godine

30 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 154

e za samostalan rad. Razvijati kritičko mišljenje.

Razvijanje navike čuvanja i vradanja knjiga na vrijeme

individualni rad usmene i pismene opomene

knjižničar učenici tijekom školske godine

30 sati

Unaprijediti kvalitetu rada.

Ispitivanje zanimanja za knjigu

individualni rad upitnici analiza

knjižničar učenici tijekom nastavne godine

Utjecati na organizirano provođenje slobodnog vremena. Predstaviti nastav

50 sati

Održavanje radionica u školskoj knjižnici

rad u grupi knjižničar učenici tijekom nastavne

godine

30 sati

Održavanje nastavnih sati u knjižnici

rad u paru rad u grupi knjižničar nastavnici učenici tijekom nastavne

godine

20 sati

Uvođenje učenika u korištenje izvora znanja (enciklopedije, priručnici, Internet…)

individualni rad rad u grupi

knjižničar učenici tijekom nastavne godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 155

OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

Po

tica

nje

su

rad

nje

izm

eđu

svi

h s

ud

ion

ika

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a no gradivo na nov i zanimljiv način.

50 sati

Pomod u radu.

Izrada uputa za kompoziciju maturalnog rada

rad na tekstu izrada Knjižničar srpanj kolovoz

10 sati

950 sati

1.2.

Suradnja s ravnateljem, nastavnicima, stručnim suradnicima i stručnim službama škole

Sudjelovati u ostvarivanju nastavnog programa. Ospos

Suradnja sa stručnim aktivima škole

usmene upute razgovor

knjižničar voditelji stručnih aktiva

tijekom školske godine

10 sati

Suradnja s voditeljima praktične nastave, voditeljima izvannastavnih aktivnosti, obrazovanje odraslih

konzultacije priprema materijala

knjižničar voditelji tijekom školske godine

10 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 156

obiti korisnike za samostalno samoobrazovanje. Predstaviti nastavno gradivo na nov i zanimljiv način.

Dogovor o nabavi potrebne opreme i fonda knjižnice

izrada prijedloga nabave konzultacije

knjižničar ravnatelj tijekom školske godine

OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

Po

tica

nje

su

rad

nje

izm

eđu

svi

h s

ud

ion

ika

od

gojn

o-o

bra

zovn

og

rad

a

10 sati

Izdavanje nastavnih pomagala pohranjenih u knjižnici

Evidentiranje knjižničar djelatnici tijekom nastavne godine

15 sati

Unaprijediti kvalitetu rada.

Izdavanje ne knjižne građe Evidentiranje knjižničar djelatnici tijekom nastavne godine

15 sati

Pravovremeno informiranj

Izrada popisa novije stručne i pedagoške literature

rad na izvorima znanja izrada poisa

knjižničar pedagog tijekom školske godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 157

e.

20 sati

Sudjelovanje na Nastavničkom vijedu, Vijedu učenika, Vijedu roditelja

informiranje konzultacije

knjižničar voditelji vijeda tijekom školske godine

20 sati

Unijeti promjene u radu.

Pomod u pripremi nastavnog sata i sata razrednika

konzultacije suradnja knjižničar nastavnici razrednici tijekom nastavne godine

10 sati

110 sati

OD

GO

JNO

-OB

RA

ZOV

NI R

AD

Un

apre

điv

anje

od

gojn

o-

ob

razo

vno

g ra

da

1.3.

Priprema, planiranje i programiranje rada

Kurikularno planir

Planiranje aktivnosti planiranje osmišljavanje Knjižničar srpanj kolovoz

25 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 158

anje i programiranje. Unaprijediti kvalitetu rada.

Pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost sa učenicima

rad na literaturi suradnja knjižničar pedagog psiholog kolovoz rujan

20 sati

45 sati

1105 sati

2.

Do

bro

fu

nkc

ion

iran

je r

ada

u

ško

lsko

j kn

jižn

ici.

Stručno-knjižnični rad

2.1.

Organizacija vođenja rada u knjižnici i čitaonici

Kurikularno planiranje i programiranje rada. Unaprijediti kvalite

Izrada godišnjeg Plana i programa rada školskog knjižničara

osmišljavanje planiranje izrada Knjižničar Kolovoz

20 sati

Izrada izvješda o radu za proteklu školsku godinu

analiza stanja izrada Knjižničar Rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 159

tu rada. Utvrditi zadatke za slijededu školsku godinu.

SRU

ČN

O-K

NJI

ŽNIČ

NI R

AD

Do

bro

fu

nkc

ion

iran

je r

ada

u š

kols

koj k

njiž

nic

i.

zadatke za slijededu školsku godinu.

10 sati

Osigurati uvid u članstvo školske knjižnice.

Evidentiranje članstva za učenike i djelatnike škole

izrada članskih iskaznica

Knjižničar Rujan

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 160

30 sati

Uključiti učenike u uređenje prostora.

Estetsko uređenje prostora osmišljavanje uređenje

nastavnici cvjedarstva učenici knjižničar

tijekom nastavne godine

20 sati

2.2.

Nabava

Stvarati uvjete za planski razvoj knjižnice.

Popisi potrebne literature (lektirne i stručne)

prikupljanje materijala izrada popisa

knjižničar nastavanici voditelji aktiva

tijekom školske godine

10 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 161

Do

bro

fu

nkc

ion

iran

je r

ada

u š

kols

koj k

njiž

nic

i.

Pravovremeno informiranje učenika i roditelja.

Popisi potrebnih udžbenika, razmjena udžbenika

prikupljanje podataka, izrada popisa udžbenika, razmjena udžbenika

knjižničar nastavnici stručni aktivi učenici roditelji

svibanj lipanj rujan

STR

NO

-KN

JIŽN

IČN

I RA

D

35 sati

Suradnja s nakladnicima i knjižarama oko nabavke literature Narudžba

knjižničar nakladnici knjižare tijekom školske godine

5 sati

Obnavljanje pretplate na periodiku Narudžba

knjižničar računovodstvo tijekom školske godine

10 sati

Unaprijediti kvalitetu rada.

Nabavka didaktičkih pomagala

Narudžba Knjižničar tijekom školske godine

10 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 162

Omoguditi korisnicima brzo pronalaženje građe.

Pradenje obrazovnog programa na različitim medijima

pradenje snimanje izrada popisa

Knjižničar tijekom nastavne godine

10 sati

2.3.

STR

NO

-KN

JIŽN

IČN

I RA

D

Obrada knjižnične i ne knjižnične građe

Do

bro

fu

nkc

ion

iran

je r

ada

u š

kols

koj k

njiž

nic

i.

Inventarizacija rad na građi

Knjižničar tijekom školske godine

30 sati

Osigurati uvid u stvarno stanje fonda. Katalogizacija

rad na knjižničnoj građi

Knjižničar tijekom školske godine

30 sati

Omoguditi korisnicima

Klasifikacija rad na građi knjižničar tijekom školske godine

30 sati

2 Evidencija i statistika

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 163

.4.

brzo pronalaženje građe.

Evidencija o nabavi knjiga

popisi prikupljanje računa Knjižničar

tijekom školske godine

10 sati

Uvid u stvarno stanje fonda.

Evidencija periodike evidencija popisi Knjižničar tijekom školske godine

10 sati

Evidencija udžbenika evidencija popisi Knjižničar tijekom školske godine

20 sati

Izrada mjesečne i godišnje statistike

popisi izrada tablica Knjižničar tijekom školske godine

10 sati

2.5.

Zaštita građe

Čuvati prostor, knjižnični fond i opremu. Sređivanje polica

rad na građi

Knjižničar

tijekom školske godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 164

ST

RU

ČN

O-K

NJI

ŽNIČ

NI R

AD

Dobro

funkcioniranj

e rada

u školskoj knjižnici.

10 sati

Uključiti učenike u rad knjižnice. Čišdenje građe

rad na građi knjižničar učenici

Rujan

20 sati

Popravak oštedenih knjiga rad na građi

Knjižničar tijekom školske godine

10 sati

Uvid u stvarno stanje fonda.

Revizija i otpis (prema potrebi)

rad na građi analiza stanja Knjižničar

siječanj kolovoz

10 sati

2.6. Informacijska djelatnost

Pravovremeno informiranje

Različite pismene i usmene obavijesti za učenike i djelatnike škole

pisanje obavijesti

Knjižničar

tijekom školske godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 165

učenika i djelatnika.

5 sati

Do

bro

fu

nkc

ion

iran

je r

ada

u š

kols

koj k

njiž

nic

i.

Ankete i dopisi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Matičnoj službi i Državnom zavodu za statistiku

popisi tablice statistika

Knjižničar

tijekom nastavne godine

STR

NO

-KN

JIŽN

IČN

I RA

D

10 sati

Unaprijediti kvalitetu rada svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Priprema materijala za razrednike

prikupljanje pravilnika, zakona, statuta kopiranje

knjižničar tajnik pedagog tijekom nastavne godine rujan

10 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 166

Pravovremeno informiranje korisnika.

Informiranje o prinovama knjižnične i ne knjižnične građe

izrada popisa

Knjižničar

tijekom školske godine

5 sati

Kopiranje, printanje za potrebe škole

kopiranje printanje evidencija Knjižničar

tijekom školske godine

59 sati

439 sati

3.

U

čin

iti k

njiž

nic

u

kult

urn

im i

info

rmac

ijski

m c

entr

om

ško

le.

Kulturna i javna djelatnost

KU

LTU

RN

A I

JAV

NA

D

JELA

TN

OST

Stvarati i razvijati učeničku

Tematske izložbe prikupljanje materijala, rad na tekstu i slikama Knjižničar

tijekom nastavne godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 167

opdu kulturu.

Stvarati i razvijati osjedaj za lijepo.

20 sati

Uređenje zidnih novina

rad na tekstu i slikama Knjižničar

tijekom nastavne godine

Pratiti aktualna događanja u školi, gradu, državi.

20 sati

Suradnja s kulturnim ustanovama i kulturno-umjetničkim udrugama

suradnja konzultacije

knjižničar kulturno-umjetničke ustanove i udruge

tijekom nastavne godine

10 sati

Nazočnost kulturno-umjetničkim događanjima grada

Posjeti knjižničar kulturno-umjetničke ustanove

tijekom školske godine

10 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 168

Obilježavanje obljetnica rad na tekstu i slikama knjižničar nastavnici tijekom školske godine

20 sati

Organiziranje promocija knjiga, književnih susreta, predstava

Organizacija Knjižničar

tijekom školske godine

Pisanje pozivnica i prigodnih čestitki pisanje adresiranje

Knjižničar

20 tijekom školske godine

10 sati

Pisanje spomenice Pisanje Knjižničar 10 sati

120 sati

Un

apre

điv

anje

rad

a kn

jižn

ičar

a.

STR

NO

USA

VR

ŠAV

AN

JE

4. Stručno usavršavanje

Napredovati na stručnom i pedagoškom planu.

Sudjelovanje na seminarima i skupovima u organizaciji MZOŠ-a i AZOO-a

infomiranje, usvajanje novih znanja

knjižničar MZOŠ AZOO tijekom školske godine

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 169

6 sati

Sudjelovanje na Međužupanijskom stručnom vijedu i Županijskom stručnom vijedu školskih knjižničara

informiranje, usvajanje novih znanja

knjižničar stručna vijeda tijekom nastavne godine

10 sati

Un

apre

điv

anje

rad

a kn

jižn

ičar

a.

Sudjelovanje na seminarima i skupovima u organizaciji Gradske knjižnice Slavonski Brod

informiranje, usvajanje novih znanja

knjižničar Gradska knjižnica tijekom školske godine

STRUČNO

USAVRŠAVANJE

10 sati

Suradnja sa školskim knjižnicama

Informiranje školski knjižničari tijekom školske godine

10 sati

Suradnja s Matičnom službom

Konzultacije knjižničar Matična služba

tijekom školske godine

10 sati

Suradnja s Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

informiranje, usvajanje novih znanja

knjižničar Odsjek za informacijske znanosti

tijekom školske godine

4 sata

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 170

Napredovati na stručnom i pedagoškom planu.

Nastavna vijeda, školski sastanci

Informiranje ravnatelj pedagog psiholog knjižničar

tijekom školske godine

20 sati

Pradenje i čitanje stručne literature

rad na literaturi Knjižničar

tijekom školske godine

20 sati

STR

NO

USA

VR

ŠAV

AN

JE

Pradenje novih knjiga, kataloga izdavačkih kuda, udžbeničke literature za potrebe učenika i nastavnika

rad na literaturi

Knjižničar

tijekom školske godine

10 sati

Un

apre

điv

anje

rad

a kn

jižn

ičar

a.

Napredovati na sručnom i informatičkom planu.

Permanentno informatičko usavršavanje

rad na računalu, usvajanje novih znanja i vještina

Knjižničar

tijekom školske godine

10 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škole Metković

[upišite tekst] Stranica 171

Napredovati na stručnom i pedagoškom planu. Stručna putovanja

informiranje, usvajanje novih znanja

Knjižničar

tijekom školske godine

10 sati

120 sati

ukupno:1784 sati

Godišnji plan i program rada Srednje škol Metkovoić

172

5.2.Ostali programi rada škole u školskoj 2018./19. godini

5.2.1. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEDA

SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI I SUDIONICI

1.Raspored rada u šk.godini rujan ravnatelj,članovi 2018./2019. Nastavničkog vijeda 2. Godišnji izvedbeni program rada stručni suradnici škole i početak šk.god. 3. Nastavni planovi i programi i ravnatelj raspored predmeta po nastavnicima voditelj str.aktiva 4. Izvještaj za proteklu šk.god. listopad stručna suradnici 5. Izvještaj za tekudu šk.god ravnatelj 6. Preliminar upisa za šk.god. 2018./19. ravnatelj 7. Godišnja struktura rada nastavnika ravnatelj 8. Uspijeh učenika, izostanci , pohvale studeni razrednici i kazne 9. Realizacija nastavnih planova i razrednici programa stručni suradnici 10. Rad slobodnih i izvanškolskih voditelj aktivnosti slobodnih akt. stručni suradnici 11. Polaganje razlikovnih ispita stručni suradnici razrednici 12. Pedagoška administracija i stručni suradnici dokumentacija 13. Završetak I. obrazovnog razd., prosinac razrednici analiza uspjeha učenika, izostanaka stručni suradnici prijedlog za pohvale i kazne 14. Završni ispit – ljetni rok razrednici ravnatelj 15. Aktivi i seminari stručni suradnici 16. Realizacija nastavni planova i siječanj nastavnici programa uz mjere za sanaciju razrednici neodržanih sati i nerealiziranih veljača dijelova programa 17. Analiza realizacije stručne prakse voditelji i slobodnih aktivnosti stručne prakse i slobodnih aktivnosti 18. Aktivi i seminari stručni suradnici 19. Raspored rada u II. obrazovnom ravnatelj razdoblju 20. Izvještaj o polaganju razlikovnih razrednik

Godišnji plan i program rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

[upišite tekst] Stranica 173

ispita stručni suradnici 21. Završni ispit – zimski rok ravnatelj 22. Izvješde o realizaciji zaključaka ožujak ravnatelj i Nastavničkog vijeda zaduženi nastavnici 23. Izvješde o realizaciji priprema zaduženi za takmičenje učenika nastavnici 24. Analiza uspjeha učenika, travanj nastavnici realizacija nastavnog plana i razrednici programa, prijedlog sanacije stručni suradnici ravnatelj 25. Kraj nastavne godine završnih svibanj razrednici razreda ( uspjeh, realizacija ), nastavni planovi i programi, pohvale, kazne, izostanci, završni ispit 26. Priprema kraja nastavne godine ravnatelj stručni suradnici 27. Organizacija stručne prakse stručni učitelji 28. Raspored poslova od 15.05. do ravnatelj 31.08.2017. stručni suradnici 29. Izvješde o izvršenim natjecanjima nastavnici voditelji 30. Dopunska nastava za završne razrede stručni suradnici 31. Kraj nastavne godine lipanj ravnatelj uspjeh učenika, izostanci stručni suradnici razrednici 32. Realizacija nastavnog plana i stručni suradnici programa razrednici 33. Pedagoška i ostala dokumentacija stručni suradnici i administracija tajnik 34. Stručna praksa stručni učitelji 35. Dopunska nastava za ostale nastavnici 37. Izvještaj o rezultatima popravnih srpanj razrednici ispita i drugih ispita I. rok 38. Rezultati upisa – I. rok ravnatelj upisna komisija 39. Raspored dežurstava tijekom ravnatelj tajnik ljetnih praznika 40. Raspored polaganja popravnih ispita kolovoz ravnatelj u jesenskom roku tručni suradnici 41. Kraj šk. god. 2017./18. i priprema za početak šk. god. 2018/2019. 42. Rezultati upisa nakon II. upisnog ravnatelj roka upisna komisija 43. Rezultati popravnih ispita II. rok razrednici 44. Raspored nastavnih predmeta ravnatelj

Godišnji plan i program rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

[upišite tekst] Stranica 174

po nastavnicima za 2018/2019. stručni suradnici 45. Usvajanje nastavnih planova i školskog kurikuluma ravnatelj za šk. god. 2018./2019. 46. Raspored razredništva i slobodnih ravnatelj aktivnosti Nastavničko vijede radit de i ostale poslove iz svoje nadležnosti koje nisu ovdje nabrojane.

a) naročito de voditi brigu o organizaciji nastave, o uspješnom ostvarivanju odgojno – obrazovnih ciljeva i zadada, o razvoju metoda i oblika odgojno – obrazovnog rada.

b) o povezivanju nastave s proizvodnim i praktičnim radom c) davati mišljenje i izvještaje o radu škole koji se odnose na odgoj i obrazovanje d) organizirati predavanja na teme za koji je najvedi interes nastavnika.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

[upišite tekst] Stranica 175

5.3. Program rada administrativnih službi

5.3.1. Program rada tajništva

Poslovi tajnika su:

normativno pravni,

personalno-kadrovski.

opdi poslovi.

poslovi suradnje i komunikacije

- kontinuirano pradenje zakonskih i podzakonskih odredbi koje se odnose na rad I poslovanja

škole:

- izrada prijedloga opdih akata,

- upis škole u sudski registar,

- poslovi vezane za sudske i druge sporove,

- poslovi u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa:

- evidentiranje potrebe,

- realizacija natječaja odnosno oglasa,

- izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog odnosa ( obavijest, sporazum, otkaz )

- izvješdivanje ostalih kandidata o odluci o izboru,

- vođenje matične evidencije radnika,

-unošenje u registar podataka radnika ( opdi podaci,podaci o stručnoj spremi,podaci o

napredovanju,podaci o stažu i sl. )

-unošenje podataka radnika škole u e-maticu: opdi podaci o radniku, podaci o stručnoj spremi

radnika, o poslovima koje obavlja, o pedagoškim kompetencijama i stručnom ispiti i sl.

- prijava,promjena i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

- čuvanje dosjea svih radnika škole,

- izrada i pisanje svih odluka, rješenja i drugih pojedinačnih akata u školi kojima se

odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa,

- traženje odgovarajudih suglasnosti radi zapošljavanja,

- pomaže ravnatelju pri organiziranju obvezatnih liječničkih pregleda sukladno Zakonu o zaštiti

pučanstva od zaraznih bolesti, te liječničkih pregleda prema Zakonu o srednjem školstvu,

- sudjeluje pri izradi Godišnjeg plana i programa te isti dostavlja nadležnom ministarstvu i

Godišnji plan i program rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

[upišite tekst] Stranica 176

odgovarajudoj službi pri županiji,

- izrađuje tjedna zaduženja nastavnika

- priprema prijedloge različitih ugovora, ovisno o potrebi,

- vodi i čuva zapisnike sa sjednica Školskog odbora,

- sudjeluje pri sazivanju sjednica Školskog odbora.

- komuniciranje suradnja s nadležnim tijelima i ustanovama,

- po potrebi komuniciranje sa strankama, roditeljima i učenicima.

5.3.2.Program rada računovodstva

U računovodstvu škole obavljaju se svi poslovi koji su predviđeni sistematizcijom poslova za računovodstvo škole – vođenje glavne knjige I. u kojoj se prate primici i izdaci škole, a sastoji se od skupine računa, podskupina računa, odjeljaka računa i osnovnih računa. U glavnoj knjizi II. evidentirana je imovina, obveze i izvori vlasništva. U računovodstvu škole rade dvije djelatnice: Bara Šakid na radnom mjestu šefa računovodstva i Ilka Tolid na radnom mjestu blagajnika – administratora s pola radnog vremena, drugu polovicu radnog vremena radi na poslovima administratora u školskoj referadi. Radno vrijeme računovodstva je od 7,00 do 15,00 sati. SIJEČANJ - poslovi na izradi godišnjeg obračuna - obračun inventure - plade, izrada obrazaca uz pladu i obrasci za Ispostavu porezne uprave VELJAČA - završna knjiženja i izrada računa prihoda i rashoda OŽUJAK - redovni mjesečni poslovi: plade, porezi - otvaranje novih poslovnih knjiga i zaključivanje poslovnih poslovnih knjiga TRAVANJ - redovni mjesečni poslovi – knjiženja, plade i porezni izvještaji SVIBANJ - redovni mjesečni poslovi

Godišnji plan i program rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

[upišite tekst] Stranica 177

5.3.3. Program rada administratora - blagajnika - vodi sve poslove vezane za arhiviranje i rad arhive - nabavlja pedagošku dokumentaciju i potrošni materija - vodi evidenciju podataka o učenicima i izdaje potvrde na osnovu tih evidencija, duplikate svjedodžbi i ovjerava dokumente o školovanju, - priprema podatke za provođenje državne mature i nacionalnih ispita, - obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama ( matica i Carnet - obavlja poslove zaprimanja, razvrstavanja, urudžbiranja - otprema i arhivira poštu - obavlja i ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole - evidentira ulazne i izlazne fakture - radi blagajničke poslove - obavlja i ostale financijske poslove koji proizlaze iz potreba rada škole 5.3.4. Poslovi kudnog majstora - obavlja popravke u školi - obavlja poslove uređenje objekata škole i okoliš - kontrolira ispravnost uređaja za gašenje požara - obavlja poslove uređenja objekata škole i okoliša - vrši nabavke sredstava za čišdenje i održavanje po prethodnom odobrenju ravnatelja - obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ugovora o radu kao i godišnjeg plana i programa rada škole 5.3.5. Poslovi spremačice - čišdenje i održavanje čistode sanitarnih čvorova - čišdenje i održavanje čistode učionica, kabineta, laboratorija, radionica, hodnika, stubišta, vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala i drugih prostorija škole - obavlja poslove čišdenja pripadajudeg prostora oko škole - održava zelenilo i cvijede unutar školskih objekata - obavlja i poslove dostavljača - obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada spremačica

Godišnji plan i program rada Srednje škole Matije Antuna Reljkovića

[upišite tekst] Stranica 178

ODMORI I PRAZNICI

Odmori i praznici učenika i radnika škole određeni su važedim propisima.

DAN ŠKOLE

Dan 13. studeni obilježava se kao Dan škole .

NERADNI DANI

Dana 02. Studenoga 2018. G. škola nede raditi zbog spajanja s neradnim danom 01. Studenog

2019 ( Svi sveti).

Dana 21.lipnja 2019. Škola nede raditi zbog spajanja s neradnim danom 20.lipnja

2019.godine ( Tijelovo),

Dana 24.lipnja 2019. Škola nede raditi zbog spajanja s neradnim danom 25.lipnja

2019.godine( Dan državnosti ).

.

U Metkovidu, 5. listopada 2018. godine

Klasa: 602-03/18-03-565

Ur.broj: 2117/1-44-01/18-01

Predsjednik Školskog odbora:

Ana Vidovid , socijalni pedagog