godiŠnji plan i program rada za Školsku …

of 47/47
1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU Mostar, septembar 2019. godine

Post on 31-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2019/2020.GODINU
2.1. Opi podaci o školi ................................................................................................................... 4
3.STRUKTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI ......................................................... 4
3.2.Nastavni planovi ....................................................................................................................... 5
4.1. Uspjeh uenika u protekloj školskoj godini ............................................................................. 8
5.UVJETI RADA ŠKOLE ................................................................................................................. 15
5.2. Nastavna sredstva i oprema..................................................................................................... 16
6.UENICI U 2019/2020. ŠKOLSKOJ GODINI ............................................................................. 18
6.1.Broj uenika i razrednih odjeljenja po programima ................................................................18
6.2. Podaci o nadarenim uenicima ............................................................................................... 18
6.3.Broj uenika u odjeljenjima prema uenju stranih jezika i vjeronauke ................................... 19
7. ZAPOSLENICI U 2019/2020. ŠKOLSKOJ GODINI ................................................................... 20
7.1. Podaci o profesorima .............................................................................................................. 20
7.2. Podaci o pripravnicima/volonterima ....................................................................................... 21
7.3. Podaci o direktoru i strunim saradnicima .............................................................................. 21
7.4. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju ..................................................................... 21
8. KALENADAR RADA ZA 2019/2020. ŠKOLSKU GODINU ..................................................... 22
8.1. Planiranje smjena, rasporeda radnog vremena za cjelokupno osoblje i deurstvo ................. 23
Dnevni raspored trajanja nastavnih asova ............................................................................. .23
Razredna odjeljenja po smjenama s popisom razrednika ....................................................... 23
Deurstvo uenika i profesora..................................................................................................24
9.1. Razvojni ciljevi ....................................................................................................................... 25
SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE.................................................................................................45
3
Srednje obrazovanje i vaspitanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Ono je
znaajan inilac razvoja mlade linosti, a prema tome i posredan i neposredan faktor opšteg
napretka, razvoja našeg društva kao cjeline. Uvaavajui opšti i poseban znaaj srednjoškolskog
odgoja i obrazovanja za razvoj mlade linosti, Godišnji program rada Druge gimnazije Mostar
utemeljen je na tim generalnim društvenim zahtjevima, stavovima i opredjeljenjima naunog i
tehnikog razvoja, školskim, praktinim i pedagoškim iskustvima, zakonskim i podzakonskim
propisima, pedagoškim standardima, nastavnim planovima i programima koji se u njoj realizuju,
kao i na rezultatima koje je škola postizala na svim segmentima odgojno-obrazovnog rada.
Plansko programski ciljevi i zadaci koje je Druga gimnazija Mostar zacrtala u svojim planovima i
programima rada su:
- realizacija ciljeva i zadataka nastavnih planova i programa koji se u školi primjenjuju
- podizanje kvaliteta i efikasnosti vaspitno-obrazovnog rada;
- jaanje vaspitne uloge srednje škole, njene društvene, javne i kulturne uloge;
- inoviranje vaspitno-obrazovnog procesa u skladu sa tehnološkim razvojem i tehnikim
dostignuima;
- stvaranje povoljnijih uslova za stalno struno usavršavanje nastavnog i ostalog strunog kadra;
- stvaranje što povoljnijih uslova za slobodno, stvaralako ispoljavanje nadarenih uenika;
- stalno unapreivanje kvaliteta i sadraja rada vannastavnih aktivnosti;
- ostvariti što bolju saradnju sa roditeljima i vanjskim partnerima;
- raditi na rješavanju problema fiskulturne sale i sanaciji školskog dvorišta;
- kontinuirano bogatiti biblioteki fond strunom literaturom i knjigama za lektiru;
- promovisati intelektualni, osobni, društveni i fiziki razvoj uenika;
- osposobiti svakog uenika da moe bez smetnji nastaviti školovanje;
- razvijati sklonosti, interesovanja, duh patriotizma, sklonost ka pomaganju drugim ljudima;
- osigurati uenicima sticanje temeljnih kompetencija, osposobiti ih za ivot i rad prema
zahtjevima savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i naunih spoznaja;
- pomoi uenicima da usvoje osnovna znanja o štetnosti alkohola, droga i drugih ljudskih poroka;
- osposobiti uenike za cjeloivotno uenje;
- razvijati u uenicima svijest o ouvanju materijalne, duhovne, historijsko-kulturne baštine
Bosne i Hercegovine i nacionalnog identiteta;
- razvijati klimu poštovanja, samopoštovanja u svakom razredu, svijest o osobnim i zajednikim
interesima, uiti uenike toleranciji i prihvaanju osoba razliite vjere, nacije;
- omoguiti sudjelovanje naših uenika na svim takmienjima i smotrama uenikog stvaralaštva;
- organizirati posjete uenika pozorišnim predstavama, izlobama, sajmovima i drugim kulturnim
i javnim manifestacijama;
- raditi na iznalaenju naina i sadraja za implementaciju programa „Prevencija nasilja u
školama“ i „Zdravstvenih programa“ itd.
Realizacija osnovnih ciljeva i zadataka vršit e se kontinuirano kroz asove redovne, izborne,
dodatne nastave, asova odgojnog rad sa odjeljenskom zajednicom, rad sekcija i uenike
organizacije, rad sa roditeljima, javnu i kulturnu djelatnost škole, rad strunih i upravnih organa itd.
4
Tabela 1.
Adresa: USRC “Mithad Hujdur – Hujka” b.b. Mostar
Rješenje o osnivanju: Tt-983/02. od 28.7.2003.
Direktor: amil Tabakovi Telefon: 036/554-220
Pomonik:
Pedagog: Zibica Šuta Telefon: -
matematiko-informatike gimnazije
- Jezik : osim slubenog bosanskog jezika i pisma latinice u nastavi se koristi i irilica
- Nastava: organizirana po razredima i izvodi se u razrednim odjeljenjima u petodnevnoj
radnoj sedmici
NASTAVNI PLAN PEDAGOŠKE GIMNAZIJE
JEZIKO PODRUJE
1. Bosanski jezik i knjievnost 4 4 3 3 14
2. Prvi strani jezik 3 3 3 3 12
3. Drugi strani jezik 2 2 2 2 8
4. Latinski jezik 0 0 2 0 2
PRIRODNO-MATEMATIKO PODRUJE
DRUŠTVENO PODRUJE
15. Demokratija i ljudska prava 0 0 2 0 2
KULTURA,TJELESNI I ZDRAVSTVENI
17. Muzika kultura 1 1 - - 2
18. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
STRUNO PODRUJE
22. Razvojna psihologija 0 0 3 0 3
23 Pedagoška psihologija 0 0 0 4 4
Ukupno 30 30 30 30 120
Drugi oblici odgojno-obrazovne djelatnosti
Odgojni rad sa odjeljenskom zajednicom 1 1 1 1 4
UKUPAN BROJ SATI 32 32 32 32 128
6
R/B
JEZIKO PODRUJE
1. Bosanski jezik i knjievnost 4 4 4 4 16
2. Prvi strani jezik 3 3 3 3 12
3. Drugi strani jezik 2 2 3 3 10
4. Trei strani jezik 2 2 2 3 9
5. Latinski jezik 0 2 0 0 2
PRIRODNO-MATEMATIKO PODRUJE
DRUŠTVENO PODRUJE
17. Demokratija i ljudska prava 0 0 2 0 2
KULTURA,TJELESNI I ZDRAVSTVENI
19. Muzika kultura - 0 1 1 2
20. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
Ukupno 30 30 30 30 120
Drugi oblici odgojno-obrazovne djelatnosti
21 Vjeronauka – Izborni predmet 1 1 1 1 4
22. Odgojni rad sa odjeljenskom zajednicom 1 1 1 1 4
UKUPAN BROJ SATI 32 32 32 32 128
7
Odjeljenja: I3, II3, II4,III3, III4, IV3,IV4
R/B NASTAVNI PREDMET
JEZIKO PODRUJE
1. Bosanski jezik i knjievnost 3 3 3 3 12
2. Prvi strani jezik 3 3 3 3 12
3. Drugi strani jezik 2 2 2 2 8
4. Latinski jezik 0 0 2 0 2
PRIRODNO-MATEMATIKO PODRUJE
6. Matematika 2 2 2 2 2 8
7. Fizika 2 2 2 2 8
8. Hemija 2 2 2 0 6
9. Biologija 2 2 2 0 6
10. Informatika 2 2 4 4 12
DRUŠTVENO PODRUJE
17. Demokratija i ljudska prava 0 0 2 0 2
KULTURA,TJELESNI I ZDRAVSTVENI
20. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
Ukupno 30 30 30 30 120
Drugi oblici odgojno-obrazovne djelatnosti
21 Vjeronauka – Izborni predmet 1 1 1 1 4
22. Odgojni rad sa odjeljenskom zajednicom 1 1 1 1 4
UKUPAN BROJ SATI 32 32 32 32 128
8
U školskoj 2018/2019. godini redovna nastava je zapoela 03.09.2018. godine, prvi
ponedjeljak u mjesecu septembru, u skladu sa odredbama Zakona o srednjoj školi. Pripreme za
poetak nastave vršene su tokom ljetnih mjeseci, kako ne bi bilo zastoja i problema. To se odnosi
na: ureenje školskog prostora, angaovanje potrebnog nastavnog kadra, formiranje odjeljenja,
raspodjelu poslova i radnih zadataka.
Nastava i sve popratne aktivnosti u školi odvijale su se prema školskom kalendaru,
Godišnjem planu i programu rada škole, godišnjim planovima i programima rada redovne, dodatne,
izborne nastave i planova rada sekcija. Svi oblici vaspitno-obrazovnog rada predvieni Godišnjim
planovima su realizovani.
Redovnu nastavu je pohaalo 319 uenika ( 100 M i 219 ) rasporeenih u 17 odjeljenja od
I do IV razreda. U osam odjeljenja (I1, I2, II1,II2, III2, III3, IV2 i IV3 ) radilo se po Nastavnom
planu i programu za Filološku gimnaziju. U kombinovanom odjeljenju III1 sa 7 uenika se radilo po
NPiP za Filološku gimnaziju, a sa 12 uenika po NPiP Pedagoške gimnazije. U odjeljenjima I3, I4,
II3, II4, III3,III4, IV4 i IV5 realizovao se NPiP Matematiko-informatike gimnazije. Na planu
realizacije nastavnih planova nije bilo neplaniranih prekida nastave. Pored redovne nastave,
zastupljena je bila i izborna nastava iz vjeronauke kao i dodatna nastava iz matematike, fizike,
engleskog i njemakog jezika. Nastava se odvijala u jutarnjoj smjeni od 7,30 do 13,30 sati.
Od poetka školske godine nastava je bila zastupljena iz svih predmeta strunim nastavnim
kadrom. U realizaciji Nastavnih planova i programa uestvovalo je 40 profesora-ica. Broj uposlenih
se tokom školske godine mijenjao u skladu sa potrebama škole i uz saglasnost Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a. Tokom školske godine se vodilo rauna o tome da se,
gdje god je to bilo mogue, organizuju zamjene za odsutne kolege. U radnom odnosu su bila i 2
struna saradnika (pedagog i bibliotekar), sekretar, direktor i 4 ostala zaposlanika (3 higijeniarke i
1 domar na odravanju).
Kao i ranijih godina, tako su se i u školskoj 2018/2019. godini inili odreeni koraci na
poboljšanju uslova rada: iz vlastitih sredstava ili donacija, vršeno je opremanje i rekonstrukcija
školskog prostora. Moramo naglasiti da je za potrebe škole i u školskoj 2018/2019. godini akutni
problem nedostatka sale za tjelesni i zdravstveni odgoj, zbog kojeg se javljaju mnoge negativne
popratne pojave u razvoju naših uenika, što je problem koji se u svakom izvještaju naglašava, a
nadlene institucije ga ne rješavaju.
4.1. Uspjeh uenika u protekloj školskoj godini
Na kraju školske 2018/2019. godine u Drugoj gimnaziji Mostar bilo je 319 uenika od I do
IV razreda. Školsku godinu sa pozitivnom ocjenom opeg uspjeha ostvarilo je svih 319 ili 100%
uenika i srednja ocjena opeg uspjeha je 4,47. Sa odlinim uspjehom je 169 ili 52,98% uenika,
sa vrlo dobrim uspjehom 131 ili 41,07% i sa uspjehom dobar je 19 ili 5,96 % uenika. Srednja
ocjena uspjeha po predmetima je 4,32 a najvea je iz nastavnih predmeta muzike kulture i
vjeronauke 5,00 dok je najnia iz latinskog jezika 3,32 i matematike 3,12. Uvidom u tabelarne
podatke tokom nastavne godine broj zakljuenih nedovoljnih ocjena po obrazovnim razdobljima (I
i II polugodište) u svim razredima najviši je bio iz nastavnih predmeta matematika i fizika te se u
skladu s tim na sjednicama strunih organa raspravljalo i o postupcima koji mogu doprinjeti
poboljšanju motivacije uenika za uenje i usvajanje školskog gradiva naroito iz matemike i
fizike.
Navedeni pokazatelji uspjeha govore da je zadran prošlogodišnji nivo prolaznosti, a da se
srednja ocjena neznatno poveala. Nastavljen je trend napretka u odnosu na ranije školske godine
što je rezultat i odreenih promjena u nainu rada i vrednovanju znanja. Struan nastavni kadar,
bolja opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima, doedukacija nastavnika, prisustvo
strunim seminarima, saradnja sa strunim savjetnicima, sve vea primjena grupnog oblika rada i
individualizacije utjecali su i na kvalitet odgojno-obrazovnog procesa što treba zadrati i u ovoj
9
školskoj godini. Moemo biti zadovljni i rasponom u uspjehu - prolaznosti na kraju I polugodišta
( 89,34% i srednja ocjena je 4,06 ) i kraju školske godine ( 100% - srednja ocjena je 4,47 ).
U toku nastavne 2018/2019. godine uenici su napravili 21449 izostanak sa nastave, 20798
opravdanih i 651 neopravdani. U strukturi izostanaka povean je i inae uvijek znatno vei broj
opravdanih izostanaka u odnosu na neopravdane. Na to je, izmeu ostalog, utjecalo i due odsustvo
jednog broja uenika zbog bolesti, priprema i odlazaka na takmienja. Tu su ipak prisutni i drugi
faktori: leernost jednog broja uenika pa i njihovih roditelja kad je u pitanju prisustvo nastavi kao
redovan dio uenicke obaveze (npr. odsustvo sa nastave zbog pripremanja za vozaki ispit u
završnim razredima). Naješi razlozi neopravdanih asova su kašnjenja na prve asove. Prosjek
opravdanih izostanaka po jednom ueniku je 65, a prosjek neopravdanih je po ueniku 2.
Na kraju školske godine primjerno vladanje je imalo 308 uenika i dobro 11 uenika.
Shodno Pravilniku o pohvalama, nagradama i disciplinskim mjerama Nastavniko vijee je za
odlian uspjeh i primjerno vladanje na kraju nastavne godine dodijelilo pohvalu za 169 uenika dok
je 11 uenika imalo opomenu odjeljenskog starješine, prvenstveno zbog neopravdanih izostanaka sa
nastave. U protekloj školskoj godini je bilo, ali mnogo manje u odnosu na prethodne, lakših
disciplinskih prekršaja. One su rješavane, uglavnom vrlo brzo, tako da nismo imali sluajeva
iskljuenja iz škole.
Imajui u vidu objektivne i subjektivne razloge koji su imali utjecaja na uspjeh uenika
moemo konstatovati da je uspjeh na kraju školske 2018/2019. godine dosta dobar. Svi uenici su
sa uspjehom završili razred koji su pohaali. Prosjena ocjena opeg uspjeha na nivou škole je
dobra i to treba nastojati zadrati i u ovoj školskoj godini. Kada su u pitanju izostanci potrebno je i
u narednoj školskoj godini poduzimati neophodne mjere i u saradnji sa roditeljima, zdravstvenim
ustanovama, PZ Mostar i Ministarstvom obrazovanja smanjiti izostajanje uenika sa asova redovne
nastave.
Vannastavne aktivnosti
Sastavni dio radnih obaveza profesora u školi je i rad sa uenicima koji imaju posebno
interesovanje za oblasti i aktivnosti koje nisu u sklopu redovne nastave. I ove školske godine
nastojali smo ukljuiti što vei broj uenika u vannastavne aktivnosti i pruiti im mogunost da se
samopotvruju i izbjegnu okruenja koja im se nude kao neprihvatljiva alternativa – alkoholizam,
narkomanija, nikotizam, huliganstvo i drugo.
Kao ranijih, tako su se i ove školske godine naši uenici predstavljali javnosti i uestvovali
na takmienjima iz raznih oblasti : matematika, fizika, informatika, engleski jezik, njemaki jezik,
turski jezik, islamski vjeronauk, debatiranje, aktivnosti humanitarnog sadraja, sportskim
takmienjima i drugo.
Najbolji pokazatelji uspješnosti naših uenika na takmienjima, ve treu godinu za
redom, su dodijeljene diplome i priznanja: diploma PZ Mostar za osvojeno 1. mjesto na
kantonalnim takmienjima srednjih škola i priznanje Federalnog ministarstva obrazovanja i
nauke za prepoznavanje, poticanje i usmjeravanje talentiranih uenika ka putevima
utemeljenim na znanju.
Pregled realiziranih aktivnosti, rezultata i nagrada koje su ostvarili naši uenici i Škola na
školskim, dravnim i meunarodnim takmienjima u šk. 2018/2019. godini prikazan je u tabeli
koja slijedi nakon tabele uspjeha uenika u uenju i vladanju .
10
R a
zr ed
/o d
je lj
en je
Broj uenika Broj uenika po uspjehu Broj uenika s nedovoljnim ocjenama Neocijenjeno
P ro
sj e
n a
o cj
en a
m u
šk ih
e n
sk ih
u k
u p
n o
o d
li a
g im
n a
zi ja
I 25 37 62 30 28 4 0 62 100,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4,42
II 15 58 73 40 30 3 0 73 100,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4,51
III 26 50 76 34 33 9 0 76 100,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4,33
IV 34 74 108 65 40 3 0 108 100,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4,57
UKUPNO I -
IV 100 219 319 169 131 19 0 319 100,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4,47
P ro
g ra
m u
šk ih
e n
sk ih
u k
u p
n o
o p
P o
h v
a la
N V
g im
n az
ij a
I 25 37 62 4140 83 4223 68 62 0 0 62 0 0 0 30
II 15 58 73 4962 68 5030 68 72 1 0 73 1 0 0 40
III 26 50 76 5894 177 6071 79 71 5 0 76 5 0 0 34
IV 34 74 108 5802 323 6125 56 103 5 0 108 5 0 0 65
UKUPNO I - IV 100 219 319 20798 651 21449 67 308 11 0 319 11 0 0 169
11
Uspjesi uenika Druge gimnazije Mostar na takmienjima i realizirane vannastavne aktivnosti
u školskoj 2018/2019. godini Tabela 4.
BOSANSKI
KNJIEVNOST
- Maj 2019. Školsko takmienje za uenike od I do IV razreda
- Na kantonalnom nivou uenik Harun Šunje osvojio je dva druga i jedno tree
mjesto na Konkursima literarnih radova.
ENGLESKI
JEZIK
- 22.2.2019. Školsko takmienje u znanju iz engleskog jezika za uenike od I do IV razreda.
- Na kantonalnom takmienju 21.4.2019. godine ekipa Druge gimnazije ostvarila je
2. mjesto a uenik Adnan Brati 3. mjesto u kategoriji uenika IV razreda.
- 12.3.2019. Školsko takmienje u spelovanju za uenike I i II razreda a najuspješnija dva
uenika uestvovala su na Regionalnom takmienju.
FRANCUSKI
JEZIK
- 12.3.2019.Školsko takmienje u znanju francuskog jezika za uenike od I do IV razreda
- Na kantonalnom nivou na konkursu za izradu prigodne razglednice na temu
„Francuska gastronomija“naše uenice Deneta Dejki osvojila je nagradu za 2. a uenica
Vanja Demirovski za 3. mjesto
- U organizaciji Francuskoga instituta u Bosni i Hercegovini 9. i 10. maja u Lutkarskom
pozorištu u Mostaru odran je Regionalni Festival školskog frankofonog teatra
na kojem su uestvovali lanovi sekcije francuskog jezika sa izvedbom svog igrokaza.
TURSKI
JEZIK
- 26.2.2019. Školsko takmienje u poznavanju turskog jezika za uenike od I do IV razreda
- 26.3.2019.godine na kantonalnom takmienju našu školu predstavljale su Vanesa Jazvin
koja je osvojila 4. mjesto i Merjem Hasi 5. mjesto.
- Na dravnom nivou naša uenica Merjema Kajan pobjednica je " IUS Kalem
takmienja" na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) iz turskog jezika za
uenike etvrtih razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini.
NJEMAKI
JEZIK
- 25.2.2019. Školsko takmienje u znanju njemakog jezika za uenike od I do IV razreda
razreda a najuspješniji su uestvovali na Kantonalnom takmienju.
MATEMATIKA
- 27.2.2019. Školsko takmienje iz matematike za uenike od I do IV razreda
- Na kantonalnom takmienju uenika srednjih škola iz matematike odranim 17.3.2019.
ekipa Druge gimnazije Mostar ostvarila je 1. mjesto a najuspješniji u ekipi bili su:
I razred 1. mjesto uenica Emina Demirovi; II razred 1. mjesto Armin idelija i 2. mjesto
Amar Kori; III razred 3. mjesto Almedina drali i IV razred 3. mjesto Almedina
Omanovi
- Na Federalnom takmienju uenika srednjih škola iz matematike od naših uenika
najuspješniji je bio Armin idelija koji je osvojio 5. mjesto.
FIZIKA
- 11. marta 2019. godine školsko takmienje iz fizike za uenike od I do IV razreda
- Na kantonalnom takmienju uenika srednjih škola iz fizike odranim 22.3.2019. godine
naši uenici ostvarili su sljedee rezultate: za oblast A1 Emina Demirovi 2. mjesto, a
Adnan Ulakovi 3. mjesto; za oblast A Armin idelija 1. mjesto, Amar Kori 2. i 3.
mjesto
Ehlimana esi; za oblast B Almedina drali 1. mjesto; za oblast C Denita Gadara
2. mjesto; za oblast D 1. mjesto Almedina Omanovi i 2. mjesto Adnan Fazlagi.
- Uenik Armin idelija proglašen je najboljim takmiarem ovogodišnjeg takmienja.
- Svi naši uenici pobjednici sa kantonalnog takmienja uestvovali su na Federalnom
takmienju uenika srednjih škola iz fizike.
- Na dravnom nivou u sklopu Zimskog kampa fizike meu 70 uenika iz cijele Bosne i
Hercegovine uenik Armin idelija je iz oblasti A zauzeo 3. mjesto.
HEMIJA
- 29.3.2019. Realizovano je školsko takmienje iz hemije za uenike I razreda
- Kantonalni nivo: No istraivaa 28.9.2018. Druga gimnazija Mostar se predstavila s
dvije ekipe sa temama STEAM school i dinama.
INFORMATIKA
- 18.3.2019. Školsko takmienje iz informatike za uenike od I do IV razreda .
- 27.4.2019. godine na kantonalnom takmienju uenika srednjih škola iz informatike
od uenika iz naše škole najuspješniji su bili: takmienje iz oblasti IT 2. mjesto esi
Ehlimana; takmienje u oblasti programiranja 4. mjesto Deko Ilhana i takmienje HTML
1. mjesto Lapo Nedim.
- Grupa uenika naše škole uestvovala je na "Sajmu robotike - Arduino Most sajam
- Na 13. Meunarodnom takmienjiu iz robotike koje se odrao u Samsunu, Turska, od
10. do 12. aprila 2019. godine uenica IV razreda Amila agalj u pratnji profesora Anesa
Hadiomerovia predstavljala je Drugu gimnaziju Mostar .
12
- Od 5. do 16. novembra 2018. godine naši uenici uzeli su ueše na Meunarodnom
izazovu iz informatike za uenike osnovnih i srednjih škola "Dabar informatiar"
VJERONAUKA
- Na regionalnom takmienju uenika srednjih škola iz islamske vjeronauke odranim
6.4.2019. godine uenica Amna Brkan osvojila je nagradu za 2. mjesto
KVIZ
OBRAZOVANJE
BEZ
DISKRIMINACIJE
- 28.3.2019. Školski kviz „Obrazovanje bez diskriminacije“ za uenike III razreda
- Na kantonalnom nivou pobjednici školskog takmienja Ena Gološ i Omar Luli uestvovali
su na kantonalnom takmienju na kojem su u ekipi sa Glazbenom školom Ivan pl.Zajc i
Srednjom elektrotehnikom školom Mostar osvojili 1. mjesto.
SPORTSKA
TAKMIENJA
-Turnir u fudbalu
-Na Šahovskom turniru za srednje škole Grada Mostara uenici Sadida Diho, Kenan
Elezovi, Esmin Sablji i Ilma Maksumi plasirali su se na 3. mjesto
- Na takmienju uenika srednjih škola u malom nogometu ekipa Druge gimanzije
Mostar u sastavu Anes Agovi, Denis Tojaga, Hamza Mujezinovi, Hamza Obradovi,
Nedim Kozi, Faris Muraspahi, Maid Zeki i Mehmed Pirija 1. mjesto.
- Takmienje uenica srednjih škola Grada Mostara u odbojci 2. mjesto. U timu su bile
uenice: Ilhana Deko, Ilma Miliši, Dalila Kodro, Saliha Mujezinovi, Emina Brkan, Adla
Grebovi, Hana Ljeljak, Dana Špago i Amina Baši
KVIZ OPEG
- 16.11.2018. u sklopu obiljeavanja Dana srednjoškolaca na Kvizu opeg znanja uenika
srednjih škola Mostara ekipa naše škole u sastavu: Almedina Omanovi, Milica Kovai,
Elmedina Mari, Faris Muraspahi i Mehmedalija Bobar, osvojila je 3. mjesto.
NAJBOLJI
UENICI U
FEDERACIJI BiH
- 7.12.2018. meu 54 najbolja uenika osnovnih i sredmjih škola FBiH u školskoj
2017/2018. nagraena je i naša uenica Asja Kuko, a priznanje je urueno i Drugoj
gimnaziji Mostar za prepoznavanje, poticanje i usmjeravanje talentiranih uenika.
KONKURS ZA
- Na konkursu Mree savjeta/vijea uenika Bosne i Hercegovine za odabir
najaktivnijeg srednjoškolca u BiH u martu 2019. godine meu 20 najsrednjoškolaca
2019. u BiH su bile naše uenice Asja Kuko i Almedina Omanovi
Sajam srednjih
škola
U aprilu 2019. godine uestvovali smo u svim aktivnostima vezanim za Sajam srednjih škola
grada Mostara
Mirovni dogaaj U sklopu ovogodišnjeg obiljeavanja Sedmice mira i implementacije projekta Obrazovanje
za mir, uenici naše škole su uestvovali 22. maja 2019. godine na Mirovnom dogaaju u
Muzikom centru Pavarotti u Mostaru.
"Zimski grad" 27.12.2018. grupa naših uenika predstavila se prigodnim kulturno-zabavnom programom u
"Zimskom gradu "
Bilten stranih
list
Dana 24. maja 2019. odrana je promocija Biltena stranih jezika, koje ureuju prof. stranih
jezika zajedno sa svojim uenicima, te promocija školskog lista „Naš uitelj“, koji ureuju
uenici novinarske sekcije i prof. Seima Ekinovi
Meunarodni dan
21.9.2018. Uenici Druge gimnazije Mostar su obiljeili Meunarodni dan mira prigodnim
aktivnostima. Sekcija Engleskog jezika priredila je kratku prezentaciju o Meunarodnom
danu mira i panoa na temu "21st September-International Day of Peace". Uenici III3 razreda
su pripremili ppt prezentaciju i debatu na temu mira. Meunarodni dan mira obiljeen je i
prijateljskom nogometnom utakmicom izmeu tima Druge gimnazije Mostar i Srednje
medicinske škole Mostar.
26.9.2018. Dan jezika obiljeen je izlobom prigodnih plakata i prezentacijom koju je
pripremila Selma Maksumi uenica I2 razreda.
Oktobar -
U sklopu obiljeavanja Mjeseca knjige lanovi sekcije engleskog jezika uz koordinaciju sa
profesoricama Nejrom Muši i Arnelom Pandur su radili na panoima o istaknutim
predstavnicima britanske i amerike knjievnosti. Uenici II razreda su pripremili zanimljive
prezentacije o Davidu Thorpe-u i Bill Bryson-u, a 26.10.2018. su posjetili Ameriki kutak u
Mostaru. Literarna i biblioteka sekcija sa profesoricama Jasminom Omerika i Selmom
Hidovi su takoer, prigodnim plakatima popularizirale knjievnost i itanje, te upriliile
promociju italake grae i sprovele nekoliko anketa na temu itanja.
Meunarodni
Aktivnosti u školi: Video prezentacija u holu škole posveena Danu srednjoškolaca i
prigodan tekst i estitka preko školskog razglasa.
13
Dan
srednjoškolaca
16.11. 2018. U sklopu obiljeavanja Dana srednjoškolaca na kvizu opeg znanja za uenike
srednjih škola naša ekipa u sastavu Almedina Omanovi, Milica Kovai, Elmedina Mari,
Faris Muraspahi i Mehemedalija Bobar, osvojila je 3. mjesto.
26. godišnjica
etvrtog korpusa
Armije RBiH
16.11.2018. Obiljeena 26. godišnjica etvrtog korpusa Armije RBiH- Uenici IV4 i III4
odjeljenja sa profesorom Šerifom Bojiiem posjetili su spomen obiljeje u Sjevernom
logoru i odali poast poginulim borcima palim tokom odbrane Hercegovine u periodu od
1992. do 1995. godine.
23.11.2018. Posjeta tvravi Herceg Stjepana Kosae u Blagaju
23.11.2018. Edukativno predavanje o Bosni i Hercegovini i ovom znaajnom danu preko
razglasa škole
27.11.2018. godine povodom Dana dravnosti BiH Vijee uenika Druge gimnazije Mostar
je organiziralo školski Kviz znanja o Bosni i Hercegovini.
Dan maternjeg
Dan maternjeg jezika obiljeen je sljedeim aktivnostim : 20.2.2019. - Okrugli sto
"M.Selimovi Derviš i smrt " i izloba prigodnih plakata
Dan ruiastih
27.2.2019. Performansom u školskom dvorištu lanovi Vijea uenika Druge gimnazije
Mostar odaslali su poruku o znaaju prevencije i zaustavljanja vršnjakog nasilja.
Izloba prigodnih plakata
1. mart Dan
nezavisnosti
BiH
Prigodan program preko razglasa za sve uenike i profesore škole u 8,00h.
Ueše naših uenika u manifestaciji povodom Dana nezavisnosti na Fakultetu
humanistikih nauka
Prilog na web sajtu škole
Ueše u šetnja gradom uenika osnovnih i srednjih škola (30 uenika )
Odlazak uenika škole na Forticu i njihovo prisustvo asu historije (50 uenika sportista)
Posjeta spomen - obiljeju Šehitluci i odavanje poasti poginulim borcima
Humanitarne
akcije
Novembar 2018. humanitarna akcija Vijea uenika naše škole i Srednje medicinska za
lijeenje djevojke Zinete
Humanitarna akcija Vijea uenika “Jedan slatkiš jedno dijete”. Od prikupljenih sredstava
kupljeno i podijeljeno 27.12.2018. godine 67 paketia polaznicima "Los Rosalesa".
Humanitarna akcija Vijea uenika Druge gimnazije Mostar i Srednje medicinske škole
Mostar od 22.2.2019. do 15.3.2019. za lijeenje djevojice Zare iz Tuzle.
27.3.2019. Dobrovoljna akcija darivanja krvi uenika Druge gimnazije Mostar i Srednje
medicinske škole Mostar.
- Meunarodni dan mira
- Evropski dan jezika
- "Oktobar mjesec knjige"
- Dan dravnosti BiH
- Dan ljudskih prava
- Dan ruiastih majica
- Svjetski dan poezije ...
Ekskurzije,
izleti,posjete,
- 20.9.2018. Uenici I3 sa prof. Elvirom Isakovi prisustvovali su sajamskoj manifestaciji
"Salon akademske knjige"
- 11.10.2018. Projekcija filma Tamara i koktel dobrodošlice za uenike I razreda naše škole
u organizaciji Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini
8.10.2018. Grupa naših uenika sa prof. Saidom Tabakovi posjetili su izlobu naunih
14
radova [email protected] & Physic in CERN u Sarajevu
- 19.10.2018. Uenici IV4, IV5, III4 i III3 odjeljenja u pratnji profesora Šerifa Bojiia ,
Amne Sefo i Elme ori Kajtaz obišli Nevesinje u sklopu školskog projekta "Biramo
najbolje odjeljenje Druge gimnazije Mostar. - 26.10.2018. godine uenici II2 odjeljenja i uenici prvog razreda koji pohaaju dodatnu
nastavu iz engleskog jezika su posjetili Ameriki kutak u Mostaru.
- 17.11.2018. Grupa uenika Druge gimnazije Mostar u pratnji profesorice Edine omi
uestvovala je u edukativno - zabavnom programu za mlade o teatarskoj umjetnosti.
- 14.3.2019. Profesorice Edina omi i Elma ori Kajtaz sa 50 naših uenika III i IV
razreda uestvovali na snimanju emisije „Zabranjeni forum" na temu "Jezik mrnje u
svakodnevnom govoru"
- 19.3.2019. godine u Narodnom pozorištu Mostar upriliena je pozorišna predstava „Ajmo
na fuka" za uenike i zaposlenike Druge gimnazije Mostar.
- 25.3.2019. godine uenici I i II razreda su u pratnji profesorica Nejre Muši i Arnele
Pandur posjetili Karaozbegovu medresu i prisustvovali programu pod nazivom „Jezici
kojima govorimo“.
- 27.3.2019. Uenici koji ue francuski jezik u pratnji prof. Indire Maksumi prisustvovali
su projekciji filma «Veliki umovi» u Cinestar-u.
- 9.4.2019. Posjeta lanova Vijea uenika i maturanata izlobi u povodu Dana Armije BiH
- 18.4.2019. Maturanti Druge gimnazije Mostar prisustvovali danu otvorenih vrata
Univerziteta "Demal Bijedi"
- 22.4.2019. godine uenici i profesori Druge gimnazije Mostar su tradicionalno posjetili
Meunarodni sajam knjiga i uila u Sarajevu.
- Maj 2019. profesori historije Omer uli i Amna Sefo su sa uenicima I, II i III
razreda posjetili Muzej rtava rata i genocida 1992-1995.
Aktivnosti
u BiH
- Anketiranje 120 uenika o navikama vezano za (ne) pravilnu ishranu i fiziku (ne) aktivnost.
- Mjerenje tjelesne teine, visine i opservacija lokomotornog aparata (prevencija deformiteta
kime/kifoza/skolioza/lordoza), putem testa savijanja tzv. Bending test. Testirano 148 uenika
drugih razreda u obje škole.
- Izlet na Ruište 28.04.2019. za 90 uenika i 10 profesora .
- 18.5.2019. Biciklijada uenika Druge gimnazije Mostar i Srednje medicinske škole Mostar
- U periodu od 13.05. do 17.05. realizovana su po tri predavanja i radionice temu Zdrava
ishrana. Predavanjima je bilo obuhvaeno 120 uenika.
- Takmienje za najbolje likovne i literarne radove na temu štetnih posljedica nepravilne
ishrane i fizike neaktivnosti. Aktivnost je trajala od 06. maja do 31. maja 2019.
- 27.5.2019. Debata uenika Druge gimnazije Mostar i Srednje medicinske škole Mostar na
temu „ Da li treba nositi uinu od kue“
- Sportska takmienja iz nogometa i rukometa
Sveana
dodjela
diploma
uenicima
takmienja u školskoj 2018/2019. godini.
Projekti u školskoj 2018/2019. godini
- Projekat "Ureenja školskog dvorišta-bašte" - djelimino realizovan te se u šk. 2019/2020. nastavlja
njegova cjelokupna realizacija
potpunosti
Mostar, 22.8.2019.
Red
ni
broj
Broj
prosto-
rija
Površina
ZATVORENI PROSTOR
1 Uionice opšteg tipa 15 912 Ima ih razliitih površina od 40 do 62 m 2
2 Kabinet za hemiju 1 62 Funkcionalan , djelimino opremljen
3 Kabineti informatike 2 62 Opremljeni sa raunarima za uenike i
internet prikljucima
4 Fonolaboratorij 1 57 Odlino opremljen sa 35 uenikih mjesta
5 Kabinet za biologiju 1 45 Dobro opremljen ali male kvadrature
6 Uionica za nastavu TZO 1 65 Neuslovna i ne odgovara potrebama nastave
7 Dvorana za tjelesni odgoj - - Škola nema dvoranu za tjelesni odgoj
8 Biblioteka sa itaonicom 1 77 Biblioteka jako dobro opremljena, odgovara
potrebama uenika i profesora.
2 Kancelarija direktora 1 30 Funkcionalna
3 Kancelarija za sekretara 1 20 Funkcionalna
4 Kancelarija za pedagoga 1 30 Funkcionalna
5 Kabinet za profesore 1 22 Funkcionalan
6 Svlaionice 2 44 Nefunkcionalne
7 Izlobeni prostor 1 37 Funkcionalan
8 Kotlovnica 1 97 Prostor je zadovoljavajui
9 Arhiva 2 40
OTVORENI PROSTOR
Škola nema svoje sportsko igralište ve
koristimo postojea igrališta u krugu
Kampusa
2 Školsko dvorište 1 550 Dvorište iza škole koje treba urediti i
predvieno
16
Tabela 6
2 grafoskop 3 3
4 kasetofon 6 5
kabineta informatike 10 8
35 uenikih mjesta
7 komplet – matematika
Komplet geometrijski pribor
savremeno opremljen
opremljena
14 projektor - van kabineta 9 7
15 projektori u kabinetima 5 5
OSTALA POMAGALA
Funkcionalni
17
Broj naslova: 970
Rjenika: 25
Enciklopedija: 22
5.3. Posebni uvjeti u kojima škola radi
Druga gimnazija Mostar smještena je u sjevernom dijelu grada Mostara na adresi USRC “Mithad
Hujdur Hujka” b.b. U pomenutom centru se nalazi veliki broj obrazovnih i drugih institucija kao što su
Univerzitet Demal Bijedi, Pedagoški Zavod Mostar, OŠ Zalik, JU Srednja tekstilno-poljoprivredna
škola, Karaoz begova medresa, Narodna kuhinja, sjedišta Crvenog kria, Profesionalne vatrogasne
jedinice, te mnogobrojni sportski klubovi i udruenja. Saradnja sa svim ustanovama u okruenju je
kontinuirana i ostvaruje se kulturno-umjetnikim priredbama, sportskim i drugim manifestacijama,
raznim vidovima predavanja, zajednikim i javnim akcijama te raznim drugim oblicima.
Cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija se u školskoj zgradi, koju naša škola dijeli sa
Srednjom medicinskom školom, ukupne površine 3198,55m². Korisna površina objekta je oko 1500 m 2
(uionice, kabineti i poslovne prostorije), a ostali dio prostora su hodnici, odgovarajui broj toaleta i
podrumske prostorije. Školska zgrada nije prilagoena licima sa posebnim potrebama.
Objekat škole u upotrebi je od septembra 2009. godine. Stanje školske zgrade nije zadovoljavajue
u pogledu stanja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija kao i grijanja. Na vanjskim armiranobetonskim
konstrukcijama ne postoji nikakva toplinska zaštita pa je zgrade veliki potrošai energije za zagrijavanje.
Posjedujemo dobro opremljene kabinete za nastavu hemije, biologije, stranih jezika i informatike.
Svi uposlenici i uenici u školi imaju pristup internetu, a naša web stranica je najbolji pokazatelj
uspješnosti škole iz informatizacije.
Škola nema svoje sale za izvoenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Ukupan školski prostor u znaajnoj mjeri daje mogunost za realizaciju nastavnog procesa ali
nam je za kvalitetnije izvoenje nastave potreban i vei broj kabineta (kabinet fizike, matematike,
geografije, muzike i likovne kulture) i školska dvorana .
Kroz razliite projekte, donacije i u saradnji sa osnivaem, vladom HNK-a i ostalim strukturama
lokalne i šire zajednice škola stalno nastoji poboljšati uslove rada kroz nabavku nastavnih sredstva i
ostalih specijaliziranih sredstava u skladu sa zahtjevima nastavnih planova i programa koji se u ustanovi
realiziraju.
18
6.1.Broj uenika i razrednih odjeljenja po programima
Tabela 7
Tabela 8
Broj nadarenih uenika Ukupno
I II III IV
3 4 5 12
Napomena : S obzirom da je poetak nove školske godine, prave podatke za I razred nismo još u
mogunosti prikazati.
Vrsta srednje
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno
u e
n ik
0 0 0 0 0 0 12 0,5 12 0,5
NPPP za
26 2 31 2 39 2 29 1,5 125 7,5
NPPP za
19 1 31 2 33 2 36 2 119 7
45 3 62 4 72 4 77 4 256 15
19
6.3.Broj uenika u odjeljenjima prema uenju stranih jezika i vjeronauke
Tabela 9
R a
zr ed
M ∑
I1 2 13 15 Filološka gimnazija 15 15 4 11 14
I2 1 10 11 Filološka gimnazija 11 11 0 11 11
I3 7 12 19 Matematiko-informatika 19 15 0 4 19
Svega: 10 35 45 45 41 4 26 45
II1 5 11 16 Filološka gimnazija 16 16 16 0 15
II2 5 10 15 Filološka gimnazija 15 15 0 15 15
II3 8 8 16 Matematiko-informatika 16 16 0 0 16
II4 7 8 15 Matematiko-informatika 15 9 0 6 15
Svega: 25 37 62 62 56 16 21 61
III1 2 17 19 Filološka gimnazija 19 19 0 19 19
III2 0 20 20 Filološka gimnazija 20 20 6 14 17
III3 6 10 16 Matematiko-informatika 16 16 0 0 16
III4 6 11 17 Matematiko-informatika 17 7 0 10 15
Svega: 14 58 72 72 62 6 43 67
IV1 Kombinovan
o odjeljenje
19 19 7 0 13 3 9 12 Pedagoška gimnazija
IV2 4 18 22 Filološka gimnazija 22 22 0 22 22
IV3 10 9 19 Matematiko-informatika 19 19 0 0 17
IV4 7 10 17 Matematiko-informatika 17 17 0 0 15
Svega: 26 51 77 77 77 7 22 67
Ukupno: 75 181 256 256 236 33 112 239
20
7.1. Podaci o profesorima
1. Jasmina Omerika bosanski jezik
2. Edina omi bosanski jezik
3. Elvira Isakovi Hrle bosanski jezik
4. Seima Ekinovi bosanski jezik
5. Nejra Muši engleski jezik
6. Arnela Pandur engleski jezik
7. Fedja Ibrulj engleski jezik
8. Munib Hasi njemaki jezik
9. Monika Dizdarevi njemaki jezik
10. Indira Maksumi francuski jezik
11. Tajma Buli turski jezik
12. Marijana Lasi latinski jezik
13. Erna uri matematika
14. Šerif Bojii matematika
15. Arnela Šuti matematika
17. Lejla Trebovi informatika
18. Saida Tabakovi fizika
20. Vilbada Vila hemija
22. Dumpor Sabina biologija
23. Amna Sefo historija
24. Haris Durakovi historija
25. Omer uli historija
26. Elmedin Bea geografija
27. Haris orajevi geografija
29. Ragib Dizdar demokratija i ljudska prava
30. Azer osi sociologija
31. Emina Muminagi psihologija
32. Emina Mari didaktika
35. Mithad Mujan tjelesni i zdrav odgoj
36. Danijal Veledar tjelesni i zdrav odgoj
37. Fejruz Abaza vjeronauka
Red. br. Ime i prezime Nastavni predmet
1. Semin Merzi Muzika kultura
2. Binasa Hajrovi Psihologija i sociologija
7.3.Podaci o direktoru i strunim saradnicima
Tabela 12
Red.
1 Rasema Pajevi sekretar
2 Alija Zubovi domar
3 Vezirka ori spremaica
4 Tea Mari spremaica
5 Elvira Omanovi spremaica
1 amil Tabakovi direktor škole
2 Zibica Šuta pedagog
3 Selma Hidovi bibliotekar
Nastava poinje 2.9.2019., a završava 3.6.2020. godine.
Za uenike završnih razreda završava 30.4.2020. godine.
Nastava se organizira i izvodi u 35 nastavnih sedmica, a za završne razrede 30.
I polugodište poinje 2.9.20.19. godine, a završava 31.12.2019. godine.
II polugodište poinje 27.1.2020. godine, a završava 4.6.2020.
Zimski odmor za uenike poinje 3.1.2020. godine, a završava 24.1.2020.
Ljetni odmor za uenike poinje 4.6.2020. godine, a završava 6.9.2020. godine.
Tabela 14
II polugodište
SVEGA 226 175 138
8.1. Planiranje smjena, rasporeda radnog vremena za cjelokupno osoblje i deurstvo
Obzirom da zgradu dijelimo sa Medicinskom školom Mostar koja radi u drugoj smjeni
cjelokupna nastava kao i ostali oblici rada u Drugoj gimnaziji Mostar realizuju se u prijepodnevnoj
smjeni.
Tabela 15
h
Deurstvo uenika i profesora
Deurstvo se redovno planira, odreuju se deurni profesori na svim spratovima i tokom
cijelog boravka uenika u školi, a ueniko deurstvo se obavlja samo u prizemlju škole.
Raspored deurstva profesora Tabela 16
Radni dan Mjesto deurstva Vrijeme deurstva
od 7,15 h
do 10,00 h
Prvi sprat Semin Merzi Amer Bahtijar
Drugi sprat Elma ori Kajtaz Emina Muminagi
Trei sprat Igor Borozan Lejla Trebovi
Utorak
Prvi sprat Azer osi Omer uli
Drugi sprat Marijana Lasi Edina omi
Trei sprat Haris Durakovi Igor Borozan
Srijeda
Prvi sprat Azer osi Tajma Buli
Drugi sprat Emina Muminagi Fejruz Abaza
Trei sprat Seima Ekinovi Arnela Pandur
etvrtak
Prvi sprat Tajma Buli Omer uli
Drugi sprat Amna Sefo Anes Hadiomerovi
Trei sprat Marijana Lasi Semin Merzi
Petak
Prvi sprat Elvira Isakovi Hrle Arnela Šuti
Drugi sprat Saida Tabakovi Monika Dizdarevi
Trei sprat Indira Maksumi Mira ajo Begi
25
9. DEFINISANJE RAZVOJNIH CILJEVA I RAZVOJNI PROGRAM ŠKOLE
Školski Razvojni program je strateški dokument kojim se definišu prioriteti u okviru odgojno-
obrazovnog rada, a u cilju njegovog unapreivanja. On obuhvata cjelokupan školski sistem i sve
koji su neposredno ili posredno ukljueni u rad škole (uenici, nastavnici, roditelji, predstavnici
lokalne zajednice, institucije). Izrada Programa je kompleksni kontinuiran proces. Podloan je
korekcijama i dopunama tokom njegove implementacije.
9.1. Razvojni ciljevi
3. Podizanje kvaliteta komunikacije i meuljudskih odnosa
4. Razvijanje i realizacija saradnje sa lokalnom i širom zajednicom
5. Poveanje bezbijednosti uenika i zaposlenika u školi –0% tolerancije na nasilje
6. Razvijanje zdravih stilova ivota
Razvojni cilj 1
Cilj: Razvojni cilj 1: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad uenika i zaposlenika
ZADACI:
Postavljanje projektora u 8 uionica
Izrada projekta za opremanje kabineta za nastavu fizike i apliciranje na konkurse za dodjelu
sredstava
Nastavak radova na ureenju školskog vrta/bašte
Nabavka knjiga školske lektire i strune literature štampane i elektronske
26
ZADACI:
Izrada elaborata o formiranju novog smjera u okviru filološke gimnazije za školsku
2020/2021. godinu (jeziko-prevodilaki smjer)
Izrada Nastavnog plana i programa sa ishodima uenja za sportsku gimnaziju
Unapreenje kvaliteta nastavnog procesa kroz usaglašavanje naina i kriterija ocjenjivanja u
nastavi matematike
Poboljšanje planiranja i programiranja strunog usavršavanja i realizacije oglednih asova
Unapreenje nastave i uspjeha uenika korištenjem inovativnih metoda
Unapreenje rada vannastavnih aktivnosti, dodatne, pripremne nastave i rada sekcija
Razvojni cilj 3
ZADACI:
Realizovanje edukativnih radionica na asovima rada sa odjeljenskom zajednicom na teme
vještine komunikacije i nenasilna komunikacije
Organizovanje školskih takmienja, izleta, ekskurzija, zajednikih proslava, sveanosti
uenika i uposlenika
Vea transparentnost znaajnih informacija za roditelje na sajtu škole
Razvojni cilj 4
Cilj: Razvijanje i realizacija saradnje sa lokalnom i širom zajednicom
ZADACI:
Uestvovanje na takmienjima i manifestacijama
Organiziranje debate na engleskom jeziku za uenike srednjih škola koje rade po NPiP na
bosanskom jeziku
uenika za potrebe OCK-a Mostar
Unapreenje informiranosti roditelja, lokalne zajednice osavremenjivanjem web i facebook
stranice škole
Unapreivanje promocije vještina i uspjeha sadašnjih i bivših uenika škole u cilju jaanja
privlanosti i ugleda gimnazijskog obrazovanja - Organizovanje medijske kampanje
Osmišljavanje aktivnosti kojima škola pomae lokalnoj zajednici
27
Razvojni cilj 5
Cilj: Poveanje bezbijednosti uenika i zaposlenika u školi –0%tolerancije na nasilje
ZADACI:
Upoznavanje uenika, nastavnog osoblja i roditelja s osnovama Programa prevencije nasilja
u školi i Protokolom o postupanju u sluajevima nasilja u školi
Primjena anketnih upitnika, ispitivanje mišljenja uenika, nastavnika i roditelja o
bezbjedonosnoj situaciji i stanju u školi
Organiziranje predavanja i radionica za uenike na asovima odjeljenske zajednice
Obiljeavanje Dana borbe protiv nasilja nad djecom ( 19.11.), Dan borbe protiv nasilja nad
enama (25.11.), „Dan ruiastih majica“
Promovisanje uspješnih i primjernih uenika
Organizovanje deurstva profesora, uenika i voenje Knjige deurstva u koju se biljee i
sve aktivnosti vezane za narušavanje reda
Nabavka vatrogasnih aparata za gašenje poetnih poara
Uklanjanje, izmještanje pasa lutalica koji borave u neposrednoj blizini škole
Razvojni cilj 6
ZADACI:
Obiljeiti Svjetski dan AIDS-a, Mjesec borbe protiv ovisnosti , Svjetski dan zdravlja itd.
Izrada i realizacija projekata na temu "Zdravi stilovi ivota" od strane lanova "Projektne
sekcije
Prevenirati poremeaje hranjenja kroz radionicu „Ko je to u ogledalu?“
Ostvariti saradnju sa institucijama za pruanje strune pomoi mladima
Uspostaviti rad sportske sekcije i organizovati školska sportska takmienja, izlete,
pješaenja itd.
10. AKCIONI PLAN ZA 2019/2020. ŠKOLSKU GODINU
Razvojni cilj 1: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad uenika i zaposlenika
Zadatak 1 : Postavljanje nosivih stubova sale za tjelesni i zdravstveni odgoj
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Apliciranje na kokurse za dodjelu sredstava
-Pronalaenje sredstava
-Raspisivanje tendera
Do kraja školske
TZO
Dokumentacija
konkursa
zapisnici...
Zadatak 2: Nabavka potrebnih nastavnih sredstava i pomagala za za poboljšanje nastavnog procesa
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Analiziranje potreba profesora za dodatnom
opremom
- Nabavka potrebne opreme
stranih jezika : slušalice za fonolaboratorij
laptop za svaki strani jezik , kasetofona itd.
Septembar 2019.
Septembar - decembar
profesori iskazali potrebu
Osposobljena fonolaboratorija u
- Postaviti nabavljene nosae za projektore u
uionice
Bolja dostupnost izvora znanja
nastavnicima,
fotografije
29
Zadatak 4: Uraditi projekat za opremanje kabineta za nastavu fizike i aplicirati na konkurse za dodjelu sredstava
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Izrada projekta
sredstvima
Zadatak 5: Osposobiti i programirati postojeu pametnu tablu u fonolaboratoriju
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Instalacija i programiranje pametne table Novembar 2019.
Profesori
informatike
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Nastavak zapoetih aktivnosti u šk.
2018/2019.
Objava na stranici škole
Zadatak 7: Nabavka knjiga školske lektire i strune literature štampane i elektronske
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Analiza potrebne literature po predmetima
-Odabir prioriteta
-Izbor i nabavka literature
Razvojni cilj 2: Unapreenje kvaliteta nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada
Zadatak 1 : Izrada elaborata o formiranju novog smjera u okviru filološke gimnazije za školsku 2020/2021. godinu
(jeziko-prevodilaki smjer)
-Donošenje odluke na sjednici NV
o izradi elaborata
smjera u okviru filološke gimnazije za
školsku 2020/2021.
uenja
-Informisanje uenika i roditelja
Upisano jedno odjeljenje
novoformiranog smjera u
školskoj 2020/2021. godini
Zadatak 2: Izrada Nastavnog plana i programa sa ishodima uenja za sportsku gimnaziju
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Donošenje odluke na sjednici NV
- Izraditi prijedlog Nastavnog plana
nastavni predmet
Avgust 2019.
od PZ Mostar i Ministarstva obrazovanja
-Informisanje uenika završnih razreda
Zadatak 3: Unapreenje kvaliteta nastavnog procesa kroz usaglašavanje naina i kriterija ocjenjivanja u nastavi matematike
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Analiza i poreenje naina i kriterija
ocjenjivanja uenika usmenim putem iz
matematike
provjerama, te kriterijima ocjenjivanja
- Donošenje zajednikih kriterija na
svake od oblasti
Tokom školske godine
Profesori matematike i
analize ocjena
posjeta asovima
Zadatak 4: Poboljšati kvalitet ocjenjivanja znanja uenika u nastavi historije i geografije
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Analiza kriterija ocjenjivanja uenika u
nastavi historije i geografije
- Usaglašavanje o tipovima zadataka
Tokom školske godine
Profesori historije i
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Planirati realizaciju veeg broja
na nivou aktiva
- U saradnji sa ministarstvom i PZ
Mostar te NVO, blagovremeno davati
informacije o planiranim seminarima
seminara, konferencija, radionica
Zadatak 6: Unapreenje nastave i uspjeha uenika korištenjem inovativnih metoda
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Modernizacija nastavnih sadraja
jezika
profesora stranih jezika
Razgovori sa uenicima
historijskim spomenicima s ciljem
Tokom II polugodišta
Prof. historije i
Primjena historijsko
historije na konkretnim primjerima.
- Muzej Hercegovina, Muzej rtava rata i
genocida
uestvovali
Fotografije
Zadatak 7: Unapreenje rada vannastavnih aktivnosti dodatne, pripremne nastave i rada sekcija
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Planiranje dodatne nastave iz
njemakog jezika
razreda
- Formirananje robotiko -
informatike sekcije
- Pravljenje rasporeda odravanja
sekcija
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Team building aktivnosti, izleti,
odnosno njegovog/njenog uspjeha uz
Zadatak 2: Realizovanje edukativnih radionica na asovima rada sa odjeljenskom zajednicom na temu vještine komunikacije
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Pripremiti plan pradavanja i
školske godine
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Školska takmienja u znanju i
stvaralaštvu
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Ukljuiti zainteresovane roditelje u
Zadatak 5: Vea transparentnost znaajnih informacija za roditelje na sajtu škole
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Izrada „kutka“ za roditelje na sajtu
škole
36
Razvojni cilj 4: Razvijanje i realizacija saradnje sa lokalnom i širom zajednicom
Zadatak 1 : Kontinuirano unapreivati saradnja sa drugim školama i institucijama lokalne zajednice
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
- Osmišljavati aktivnosti za nastavak
okruenju
ponuenim radionicama i prezentacijama;
organizuju
Muzejima, školama u okruenju,
, PZ Mostar , Odjelom za društvene
djelatnosti pri Gradskoj upravi Mostara,
Koordinacijskim vijeem uenika
Mostara, Autoprevozom, Humanitarnim
Uestvovanje na takmienjima za uenike
koja se budu organizovala od strane PZ
Tokom školske
godine u
Direktor škole,
predmetni profesori,
Izvještaji na sjednicama
slinih institucija, kako na niim tako i na
višim razinama.
fotografije i informacije
novinski lanci
Zadatak 3 : Organiziranje debate na engleskom jeziku za uenike srednjih škola koje rade po NPiP na bosanskom jeziku
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Uvrstiti aktivnost u plan rada strunog
aktiva jezika, sekcije engleskog jezika i
dodatne nastave engleskog jezika
sa uešem uenika drugih srednjih škola
April 2020.
Fotografije web sajt
Zadatak 4: Saradnja sa lokalnom Organizacijoom Crvenog krsta na planu dobrovoljnog prevoenja uenika za potrebe OCK-a
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Uvrstiti aktivnost u plan rada sekcije
engleskog jezika i dodatne nastave
engleskog jezika
sa Crvenim krstom - dobrovoljno
prevoenje uenika za CK)
Više puta u toku
-Osavremeniti web sajt škole
Izmjene uraditi do
- Formiranje tima koji e aurirati podatke
na sajtu
facebook stranice škole
na engleski jezik
krene na „Dan
Postavljeni izvještaji
engleskom jeziku
Zadatak 6: Unaprijediti promociju vještina i uspjeha sadašnjih i bivših uenika škole u cilju jaanja privlanosti i ugleda gimnazijskog
obrazovanja - Organizovanje medijske kampanje
-Prezentacija smjerova u školi putem
medija i sajta škole
-Prezentirati postignute rezultate i
realizovane projekte škole, uenika
uenicima i roditeljima OŠ
škola i njihove roditelje
- Izrada promotivnog materijala: Majice,
za Sajam srednjih škola
Tokom školske
godine u
stranici škole i društvenim
Broj uenika završnih
razreda osnovne škole
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Organizovati proslave i priredbe
povodom odreenih praznika: Dan
Dan škole
skromnim paketiima koje uenici
znaaja, veliki broj
aktivnostima, fotografije.,
Razvojni cilj 5: Poveanje bezbijednosti uenika i zaposlenika u školi – 0% tolerancije na nasilje
Zadatak 1: Izrada Programa prevencije nasilja
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
-Prouiti postojee programe o prevenciji
nasilja u školi
akterima koji sudjeluju u radu škole
-Usvajanje Programa prevencije nasilja
Zapisnici NV
Zadatak 2: Upoznati uenike, nastavno osoblje i roditelje s osnovama Programom prevencije nasilja u školi i Protokolom o postupanju u
sluajevima nasilja u školi
- Uenicima na satu odjeljenske
zajednice pribliiti Program prevencije
sluajevima nasilja u školi
sastanka i upoznati roditelje s osnovama
Programa prevencije nasilja u našoj školi
i Protokolom o postupanju u sluajevima
nasilja u školi
Zadatak 3 : Primijeniti anketne upitnike, ispitati mišljenje uenika, nastavnika i roditelja o bezbjedonosnoj situaciji i stanju u školi
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Uraditi upitnik
nastavnika
Zadatak 4 : Organiziranje predavanja i radionica na uenike na asovima odjeljenske zajednice
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Priprema i provoenje radionica i
predavanja
41
Zadatak 5: Obiljeiti Dan borbe protiv nasilja nad djecom (19.11.) Dan borbe protiv nasilja nad enama (25.11.), i „Dan ruiastih
majica“
Takmienje u izboru najboje uraenih
plakata na zadatu temu odjeljenskih
zajednica i rada sekcija
najuspješnije
nasilja
engleskom jeziku
rješenje (u okviru dramske sekcije
sekcije stranih jezika)
Promovisati uspješne i primjerne uenika
putem oglasa, nagraivanjem, medijskom
promocijom, isticanjem na sjednicama
strunih organa, na priredbama
priznanja najuspješnijim uenicima
povodom dana škole
motivisanost za vannastavne
informacije na web sajtu
Zadatak 7 : Organizovanje deurstva profesora , uenika i voenje Knjige deurstva u koju se biljee i sve aktivnosti vezane za
narušavanje reda
Odreivanje uposlenika i uenika za Septembar Nastavniko vijee, Organizovano deurstvo Zapisnici nastavnikog
42
deurstvo
koju se biljee sve aktivnosti vezane za
narušavanje reda
Tokom školske
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evalucija
Pronalaenje sredstava za nabavku
tipa „S“ ( S-9) ili tipa CO2 -5kg
Postavljanje aparata po spratovima
spratu.
Zadatak 9: Uklanjanje, izmještanje pasa lutalica koji borave u neposrednoj blizini škole
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evalucija
Izrada plana informiranja nadlenih
U toku prvog
neposrednoj blizini škole.
Razgovori sa uenicima ,
Zadatak 1: Realizovati radionice za as odjeljenske zajednice
Aktivnost Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
I razreda : Alkohol i droge - Utjecaj na
pojedinca, porodicu i zajednicu
rei “NE”, Sportske aktivnosti i utjecaj
na zdravlje ovjeka, utjecaj medija i
vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti
III razred : Posljedice konzumiranja
IV razred : Utjecaj sredstava ovisnosti na
društveni i profesionalni ivot te karijeru
Tokom školske
Zadatak 2: Obiljeiti Svjetski dan AIDS-a, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Svjetski dan zdravlja...
Aktivnost Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Tematska predavanja i izrada tematskih
plakata na OZ, sastancima sekcija,
Vijea uenika
Tokom godine
sajtu
Zadatak 3: Izrada i realizacija projekata na temu "Zdravi stilovi ivota" od strane lanova Projektne sekcije
Aktivnost Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Izrada projekata
44
Zadatak 4 : Prevenirati poremeaje hranjenja kroz radionicu „Tko je to u ogledalu?“
Aktivnost Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Radionice „Ko je to u ogledalu?“ u II
razredu iji je cilj spreavanje pojave i
razvoja anoreksije, bulimije
uenicima II razreda
Uenici imaju razvijenu
sajtu
Zadatak 5 : Ostvariti saradnju sa institucijama za pruanje strune pomoi mladima
Aktivnost Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Pozvati strune osobe da odre predavnje
/radionicu na temu : Alkohol i vonja
( MUP HNK-a)
Tokom školske
uenika IV razreda poveana
svijest o opasnostima kojima
pogledi“
Tokom školske
Zadatak 6: Uspostaviti rad sportske sekcije i organizovati školska sportska takmienja, izlete, pješaenja ...
Aktivnost/i Vrijeme Nosioci aktivnosti Kriteriji uspješnosti Evaluacija
Organizovanje sportske sekcije
odbojci
11. SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE
U cilju stalnog unapreenja kvaliteta odgoja i obrazovanja škola e izvršiti samovrednovanje
korištenjem metodologije Indeksa inkluzivnosti.
napredak implementacije planiranog. Provodit e se tokom cijele školske godine. Rezultati
evaluacije e biti razmatrani na sastancima strunih aktiva, sjednicama Nastavnikog vijea,
razrednih vijea te na sjednicama Školskog odbora. Praenje i vrednovanje rezultata vršit e se:
vanjskom evaluacijom i samoevaluacijom škole. Vanjsku evaluaciju realizuju Pedagoški zavod
Mostar, Ministarstvo obrazovanja i Agencija za standarde i ocjenjivanje. Za samoevaluaciju,
potrebno je prije svega izgraditi indikatore kvalitete, a organizovati emo je tokom cijele školske
godine s ciljem unapreenja rada škole i podizanja kvalitete u svim podrujima u skladu s uslovima,
predvidljivim okolnostima i resursima na raspolaganju tokom odgojno-obrazovnog procesa u školi.
U nastavku teksta prilaemo SWOT analizu sainjenu na osnovu podataka dobivenih
Vrednovanjem rada školskih aktivnosti, analizi uspjeha u protekloj školskoj godini u kojima su
precizirane pozitivne strane škole kao i one na kojima je potrebno nastaviti raditi, a sagledane su i
mogunosti i prijetnje sa kojima se moemo suoiti pri otklanjanju utvrenih slabosti.
SNAGE
- Znaajno smanjen broj neopravdanih asova i
sluajeva nasilja
- Dodatna nastava i veliki broj sekcija
- Dobri rezultati uenika na takmienjima
- Struan nastavni kadar
sredstava uenja u nastavnom procesu kod
znaajnog broja nastavnika
individualnom radu sa uenicima
roditeljima, lokalnom zajednicom i medijima
- Razrednici redovno i na vrijeme informišu
roditelje
- Dobra informisanost nastavnog kadra i roditelja
o relevantnim propisima
- Uspostavljen sistem nagraivanja uenika,
najboljeg odjeljenja, pohvale Nastavnikog
kabinetske nastave za pojedine predmete
- Nedostatak školskog prostora posebne
vannastavne aktivnosti )
osobito dvorište škole
- Mali broj prezentacija radova iz strunog
usavršavanja
slaba posjeenost
odreenom broju prisutne tradicionalne metode
rada
vrednovanju uenika iz nekih nastavnih
oblasti, kod nastavnika koji predaju isti
nastavni predmet
vrednovanje znanja uenika
nastave
46
knjige i drugi prigodni pokloni...
- Dovoljan školski prostor i relativno dobra IT
opremljenost škole (kompjuteri, prijenosna
grafoskopi, projektori, TV-i, CD-playeri..)
korekcije pronalaze prostor za odravanje
dodatne nastave i drugih slobodnih aktivnosti
- Opremljeni kabineti za nastavu informatike,
hemije, biologije i kabinet stranih jezika
- Školska biblioteka sa 7260 knjiga
- Postojanje web stranice škole
i video nadzor
skladu sa raspoloivim sredstvima
i opremanja škole
planova i programa
na promociji škole
predmete
vannastavne aktivnosti
- Ujednaavanje kriterijuma ocjenjivanja/praenja
i vrednovanja uenika
lokalnom zajednicom
partnerima
finansijskih sredstava
kantona, drave
- Smanjenje zainteresovanosti uenika OŠ za
upis u gimnazije
sale
- Izostanak kontinuiranog profesionalnog
ueše u procesu samovrednovanja
- Podrška nosioca politike obrazovanja
uposlenika