godiŠnji plan i program rada za Školsku godinu … · godiŠnji plan i program rada za Školsku...

58
1 REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE ZAGREB, Meštrovićev trg 8a Klasa:602-02/17-01/10 Urbroj:251-171-17-01 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017.

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

1

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

ZAPRUĐE

ZAGREB, Meštrovićev trg 8a

Klasa:602-02/17-01/10

Urbroj:251-171-17-01

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

U Zagrebu 28. rujna 2017.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

2

SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

3

1. PODACI O UVJETIMA RADA

4

1.1.Podaci o upisnom podruĉju

4

1.2. Unutrašnji školski prostor

4

1.3.Školski okoliš

5

1.4.Nastavna sredstva i pomagala

6

1.4.1.Knjiţni fond škole

6

1.5 Plan obnove i adaptacije

7

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM ZADUŢENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

8

2.1.Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

8

2.1.1.Podaci o uĉiteljima razredne nastave

8

2.1.2.Podaci o uĉiteljima predmetne nastave

8

2.1.3.Podaci o ravnatelju i struĉnim suradnicima

9

2.1.4.Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima pripravnicima

9

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

9

2.3.Tjedna i godišnja zaduţenja odgojno-obrazovnih radnika škole

11

2.3.1.Tjedna i godišnja zaduţenja uĉitelja razredne nastave

11

2.3.2.Tjedna i godišnja zaduţenja uĉitelja predmetne nastave

12

2.3.3.Tjedna i godišnja zaduţenja uĉiteljica razredne nastave u PB 13

2.3.4.Tjedna i godišnja zaduţenja struĉnih suradnika

14

2.3.5.Tjedna i godišnja zaduţenja ostalih radnika škole

14

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

15

3.1.Organizacija smjena

15

3.2.Godišnji kalendar rada

16

3.3.Podaci o broju uĉenika i razrednih odjela

18

3.3.1.Primjereni oblik školovanja po razrednim odjelima i oblicima rada

19

4.TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

21

4.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

21

4.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale odgojno-obrazovne radnike

22

4.2.1.Tjedni i godišnji broj sati izborne nastave

22

4.2.1.1.Tjedni i godišnji broj sati vjeronauka

22

4.2.1.2 Tjedni i godišnji broj sati stranog jezika

22

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj sati informatike

23

4.2.1.4.Tjedni i godišnji broj sati ostalih izbornih premeta

23

4.2.2. Tjedni i godišnji broj sati dopunske nastave

23

4.2.3. Tjedni i godišnji broj sati dodatne nastave

24

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

26

5.1.Plan rada ravnatelja

26

5.2. Plan rada struĉnog suradnika pedagoga

29

5.3. Plan rada struĉnog suradnika logopeda

32

5.4.Plan rada struĉnog suradnika knjiţniĉara

33

5.5 Plan rada tajnika

26

5.6.Plan rada raĉunovodstva

38

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE

40

6.1. Plan rada Školskog odbora

41

6.2.Plan rada Uĉiteljskog vijeća

41

6.3.Plan rada Razrednog vijeća

42

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

43

6.5. Plan rada Vijeća uĉenika

43

7. PLAN STRUĈNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

44

7.1. Struĉno usavršavanje u školi

44

7.1.1.Struĉno usavršavanje u struĉnim vijećima

44

7.1.2. Struĉna usavršavanja za sve odgojno obrazovne radnike

45

7.2. Struĉna usavršavanja izvan škole

46

7.2.1.Struĉno usavršavanje na ţupanijskoj razini

46

7.2.2.Struĉno usavršavanje na drţavnoj razini

46

7.3. Ostala struĉna usavršavanja i osposobljavanja

46

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ŠKOLSKE USTAVNOVE 47

8.1.Plan kulturne i javne djelatnosti

47

8.1.1.Plan kulturnih akcija u školskoj knjiţnici

49

8.2. Plan brige za zdravstvenu i socijalnu zaštitu uĉenika

52

8.3. Program mjera povećanja sigurnosti i prevencije neprihvatljivog ponašanja

54

8.3.1 Protokol o postupanju u sluĉaju nasilja nad djecom i mladima 54

8.4.Profesionalno informiranje i usmjeravanje 57

8.4.1 Profesionalno informiranje i usmjeravanje za uĉenike 8. razreda. 57

9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

58

10. PRILOZI

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

3

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE

Adresa škole: Meštrovićev trg 8a

Ţupanija: Grad Zagreb

Telefonski broj: 66 00 747, 66 71 642

Broj telefaksa: 66 00 747, 66 71 642

Internetska pošta: [email protected]

Internetska adresa: http://os-zaprudje-zg.skole.hr/

Šifra škole: 21-114-088

Matiĉni broj škole: 3221555

OIB: 61456000823

Upis u sudski registar (broj i datum): 1-1380 13.09.2002.

Škola vjeţbaonica za: Kineziološki fakultet

Ravnatelj škole: Ruţica Vitman Sović

Zamjenik ravnatelja: Izeta Colarić

Voditelj smjene: Sanja Fabijanĉić

Voditelj podruĉne škole: /

Broj uĉenika: 534

Broj uĉenika u razrednoj nastavi: 295

Broj uĉenika u predmetnoj nastavi: 239

Broj uĉenika s teškoćama u razvoju: 46

Broj uĉenika u produţenom boravku: 180

Broj uĉenika putnika: /

Ukupan broj razrednih odjela: 24

Broj razrednih odjela u matiĉnoj školi: 24

Broj razrednih odjela u podruĉnoj školi: /

Broj razrednih odjela RN-a: 13

Broj razrednih odjela PN-a: 11

Broj smjena: 1

Poĉetak i završetak svake smjene: 8,00 – 14,00

Broj radnika: 65 (od toga 2 zamjena za bolovanje i 4 porodna)

Broj uĉitelja predmetne nastave: 22 (od toga 2 porodna)

Broj uĉitelja razredne nastave: 13

Broj uĉitelja u produţenom boravku: 10 (od toga 1 zamjena za bolovanje i 1 porodni)

Broj struĉnih suradnika: 3

Broj ostalih radnika: 17 (od toga 1 zamjena za bolovanje i 1 porodni)

Broj nestruĉnih uĉitelja: /

Broj pripravnika: 1

Broj mentora

Broj savjetnika

4

2

Broj voditelja ŢSV-a: 1

Broj raĉunala u školi: 49

Broj specijaliziranih uĉionica: 5

Broj općih uĉionica: 19

Broj sportskih dvorana: 1

Broj sportskih igrališta: 4

Školska knjiţnica: 1

Školska kuhinja: 1

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

4

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom podruĉju

Osnovnu školu ZapruĊe pohaĊaju uĉenici iz tri novozagrebaĉka naselja: ZapruĊe, Središće i ZapruĊa 2

( Ulica Karla Metikoša). Osim OŠ ZapruĊe na podruĉju se nalazi istoimeni vrtić, za djecu predškolskog

uzrasta. Od obrazovnih i kulturnih ustanova u naseljima još postoje: mjesna knjiţnica „Vjekoslav Majer“,

podruĉna glazbena škola „Ivana pl. Zajca“, Škola stranih jezika Angla, i katoliĉka crkva sv. Ivana apostola i

evanĊeliste, kao i Muzej suvremene umjetnosti. Svi oni okupljaju veliki broj naših uĉenika i na taj naĉin

obogaćuju sadrţaje koje uĉenici koriste u slobodno vrijeme.

Prometna povezanost Škole je veoma dobra jer se do Škole moţe doći tramvajem i autobusom.

Uĉenici iz naselja Središće dolaze do Škole prelazeći cestu koja se pruţa u pravcu sjever-jug ( Velika

Gorica - Bundek ). Uĉenike se u sklopu Preventivnog školskog programa i u suradnji s prometnom

policijom uĉi o sigurnosti na prometnicama. Za pomoć i sigurnost uĉenicima postavljene su izboĉine na cesti

te ocrtane „zebre“ i znak upozorenja da je u blizini škola. U pripremi je prijedlog ureĊenja prometne

infrastrukture za naselje ZapruĊe 2.

Socioekonomski sastav roditelja naših uĉenika vrlo je raznolik, od visokoobrazovanih do najniţeg

obrazovnog statusa.

Za uĉenike škole biraju se kvalitetne i edukativne predstave eminentnih kazališnih kuća. Uĉenici na

predstave odlaze organiziranim prijevozom u pratnji uĉitelja.

Škola u okviru Godišnjeg programa rada organizira i terensku nastavu za uĉenike svih razreda.

Provodi se i niz preventivnih programa koje vode uĉitelji i struĉni suradnici škole, ali i udruge odobrene

od MZOS-a.

Na izgraĊenim sportskim terenima i djeĉjem igralištu djeca se zadrţavaju i u slobodno vrijeme, što

koristi njihovom fiziĉkom, psihiĉkom i emocionalnom razvoju, a istovremeno ih udaljava od neprihvatljivog

ponašanja. Od 2006. godine igrališta su dobro osvijetljena zahvaljujući Vijeću gradske ĉetvrti Novi Zagreb-

istok i Mjesnom uredu ZapruĊe pa se uĉenici mogu baviti svojim omiljenim aktivnostima i u veĉernjim

satima.

Nastavlja se suradnja sa Sportskim društvom ZapruĊe. Glavna mu je aktivnost nogomet, te kroz NK

ZapruĊe okuplja veliki broj djece, najviše naših uĉenika i to svih uzrasta. Kako se koriste našim nogometnim

igralištem redovito ga odrţavaju kao i travnjake oko njega.

Treba istaknuti i dobru suradnju s roditeljima kroz Vijeće roditelja. Mnoge zajedniĉke akcije i ove

godine odvijat će se upravo u suradnji s njima.

1.2. Unutrašnji školski prostori

Unutrašnji prostor škole ne zadovoljava u potpunosti potrebe odrţavanja nastave. U prizemlju se

odrţava nastava za mlaĊi uzrast, a na katu škole za stariji uzrast uĉenika. Zbog porasta broja uĉenika dva

ĉetvrta razreda su smještena na kat pa se predmetna nastava odvija u oteţanim uvjetima. Ne samo da su

izgubili dvije uĉionice, već su dobili i jedno odjeljenje više. Kako ove školske godine imamo i dva boravka

više, prostor knjiţnice je pretvoren u uĉionicu 3. b razreda, a knjiţnica je privremeno smještena u mali hol.

Predmeti kao biologija, Kemija, fizika imaju u potpunosti opremljene uĉionice - laboratorije za kvalitetnu

prezentacijsku nastavu.

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

5

Škola posjeduje i školsku sportsku dvoranu, takoĊer opremljenu za izvoĊenje nastave tjelesno

zdravstvene kulture i vjeţbe studenata kineziologije.

NAZIV PROSTORA

(klasiĉna uĉionica, kabinet,

knjiţnica, dvorana)

Uĉionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veliĉina

u m2

Broj Veliĉina

u m2

Opća

opremljenost

Didaktiĉka

Opremljenost

RAZREDNA NASTAVA 11

1. razred 4 63 2

2. razred 3 63 2

3. razred 3 63 2

4. razred 3 63 2

PREDMETNA NASTAVA 12

Hrvatski jezik 2 63 3

Likovna kultura 1 64 2

Glazbena kultura 1 63 3 4

Vjeronauk nema posebne uĉionice

Strani jezik nema posebne uĉionice

Matematika 2 63 1 15 3 3

Fizika 1 54 3 3

Priroda i biologija 1 54 1 6,5 3 3

Kemija 1 54 3 3

Povijest nema posebne uĉionice

Geografija nema posebne uĉionice

Tehniĉka kultura 1 63 1 15,75 2

Informatika 1 63 3

OSTALO

Dvorana za TZK 1 543 2 6 3 3

Produţeni boravak 8 63 2

Knjiţnica nema poseban prostor 3

Dvorana za priredbe - - - - -

Zbornica 1 63 2 2

Uredi 4 30 2 2

PODRUĈNA ŠKOLA

U K U P N O:

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.3. Školski okoliš

Okoliš škole je ureĊen i sastoji se od košarkaškog, rukometnog, nogometnog i malog djeĉjeg

igrališta. Igralište za uĉenike u produţenom boravku uredilo je Vijeće gradske ĉetvrti Novi Zagreb –istok u

suradnji s Mjesnim odborom ZapruĊe.

Nogometno igralište koristi i NK ZapruĊe koje se ujedno brine i o košnji trave na tom igralištu. Cijeli

prostor odrţava domar škole, spremaĉice, ĉlanovi NK ZapruĊe. Prostorom i veliĉinom i više je nego

dovoljno za potrebe uĉenika naše škole. Prošle školske godine poĉeli smo s udrugom Oaza ureĊenje

školskog vrta. Ove školske godine uz materijalnu podršku Vijeća gradske ĉetvrti Novi Zagreb- istok završen

je prvi dio projekta koji obuhvaća: staze, podlogu za jednu uĉionicu na otvorenome, stolove i klupe uz

povišene gredice.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

6

Naziv površine Veliĉina u

m2

Ocjena

stanja

1. Sportsko igralište ( košarkaško, rukometno, nogometno, odbojkaško )

4858 2

2. Zelene površine

6165 3

3. Školski vrt 1235 2

3. Djeĉje igralište 560 2

U K U P N O 12818

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

Uz stalne popravke i nabavke stanje nastavnih sredstava i pomagala zadovoljava potrebe izvoĊenja nastave za

uĉenike.

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE STANDARD

Audio oprema:

CD –kazetofoni 14 3

Video i foto oprema:

DVD – player 10 2

TV 15 2

FOTO digitalni 1 1

Digitalna kamera 1 1

Informatiĉka oprema:

PC uredski 7 3

PC – informatiĉka uĉionica 22 1

PC – ostali+knjiţnica+kabineti+ uĉ tehn 20 1

Ostala oprema:

Notebook: ravnatelj + tehniĉki+ pedagog

3

2

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole

Školska knjiţnica mjesto je na kojemu se rado okupljaju uĉenici, ali i uĉitelji i izvan nastave. Obnovljena je i

opremljena dostatnim knjiţnim fondom suvremenih naslova. U njoj se takoĊer nalazi struĉna literatura za uĉitelje, kao

i zanimljivi i korisni ĉasopisi koji se rado ĉitaju. Ove godine radi u oteţanim uvjetima jer je izmještena iz svog

prostora u mali hol, a prostor knjiţnice je pretvoren u još jednu uĉionicu razredne nastave zbog povećanog broja

odjeljenja.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

7

KNJIŢNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 1133 2

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 1353 1

Knjiţevna djela 2325 1

Struĉna literatura za uĉitelje 940 1

Ostalo 523 1

U K U P N O : 6274

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.5. Plan obnove i adaptacije

Što se preureĊuje ili obnavlja Veliĉina u m2 Za koju namjenu

Zapadni sanitarni ĉvor za uĉenike na

katu i u prizemlju

Zbog dotrajalih instalacija i lošeg

ozraĉivanja potrebna temeljita adaptacija i

zbog veće higijene za uĉenike mlaĊih i

starijih razreda

Unutarnje stubište Oko 100m² Nesigurna gazišta

Lakiranje svih uĉionica 1449 m² Dotrajao lak u uĉionicama koje su sada

izvor prašine

Obnova krova na dvorani

( gotov projekt )

oko 450m² Zamjena dotrajalog i neadekvatnog

krovišta ( salonitne ploĉe )

Izmjena stolarije na uĉionicama na

juţnoj strani škole

i ugradnja sjenila protiv sunca

Izmjena dotrajale drvene stolarije i okova

na juţnoj strani u svim uĉionicama

UreĊenje prostora iznad blagovaonice,

nova knjiţnica ( projekt u tijeku)

120m² Prostor za premještanje školske knjiţnice i

ĉitaonice.

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

8

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŢENJIMA U

2017./2018. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red.

br.

Prezime i ime Zvanje Školska

sprema

Radno mjesto

1. Beker Marina nastavnica razredne nastave VŠS uĉiteljica razredne nastave u PB

2.

3.

4.

Bilandţija Vlatka

Benko Ivana

Bobanac Ţiţić Tina

nastavnica razredne nastave

magistra primarnog obrazovanja

diplomirana uĉiteljica razredne nastave s

pojaĉanim predmetom Hrvatski jezik

VŠS

VSS

VSS

uĉiteljica razredne nastave

uĉiteljica razredne nastave u PB

uĉiteljica razredne nastave

5. Brkić Jasminka nastavnica razredne nastave VŠS uĉiteljica razredne nastave u PB

6. Budoš Zvjezdana magistra primarnog obrazovanja VSS uĉiteljica razredne nastave

7. Carin Romana nastavnica razredne nastave VŠS uĉiteljica razredne nastave

8. Dajić Sanja nastavnica razredne nastave VŠS uĉiteljica razredne nastave

9.

10.

11.

12.

13.

Dodig Mirjana

Galić Suzana

Komarĉić Snjeţana

Krmelić Suzana

Kujundţić Ivana

nastavnica razredne nastave

magistra primarnog obrazovanja

magistra primarnog obrazovanja

nastavnica razredne nastave

magistra primarnog obrazovanja

VŠS

VSS

VSS

VŠS

VSS

uĉiteljica razredne nastave

uĉiteljica razredne nastave u PB

uĉiteljica razredne nastave u PB

uĉiteljica razredne nastave

uĉiteljica razredne nastave u PB

14. Lovrentjev Anamarija mag. organizacije i rada u osnovnoj školi VSS uĉiteljica razredne nastave

15.

16.

Doganĉić Katarina

Mahin Sanda

magistra primarnog obrazovanja

diplomirana uĉiteljica sa pojaĉanim

predmetom Matematika

VSS

VSS

uĉiteljica razredne nastave u PB

uĉiteljica razredne nastave

17. Marcić Svilar Dušanka profesorica Geografije i nastavnica

razredne nastave

VSS uĉiteljica razredne nastave

18. Periša Katica nastavnica razredne nastave VŠS uĉiteljica razredne nastave

19. Prugoveĉki Borka nastavnica razredne nastave VŠS uĉiteljica razredne nastave

20.

21.

22.

Šarić Katarina

Škofić Valerija

Štambuk Sandra

magistra primarnog obrazovanja

magistra primarnog obrazovanja

diplomirana uĉiteljica razredne nastave s

pojaĉanim predmetom Engleski jezik

VSS

VSS

VSS

uĉiteljica razredne nastave

uĉiteljica razredne nastave u PB

uĉiteljica razredne nastave u PB

23. Vuk Adela magistra primarnog obrazovanja VSS uĉiteljica razredne nastave u PB

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave Red.

Br. Prezime i ime Zvanje Školska

sprema

Radno mjesto

1. Arbutina Milana profesorica Matematike i

Fizike

VSS

uĉiteljica Matematika/ Fizike

2.

3.

Bilić Krešimir

Bosiljević Crljenko Branka

profesor Tjelesno-zdravstvene

kulture

nastavnica Povijesti i

Geografije

VSS

VŠS

uĉitelj Tjelesno-zdravstvene kulture

uĉiteljica Povijesti i Geografije

4.

5.

Crnković Anabela

Ĉorko Lana

profesorica Hrvatskog jezika i

knjiţevnosti

diplomirana uĉiteljica

razredne nastave s pojaĉanim

predmetom Engleski jezik

VSS

VSS

uĉiteljica Hrvatskog jezika

uĉiteljica Engleskog jezika

6. Đerek Bosiljko profesor Matematike i Fizike VSS

uĉitelj Matematike i Fizike

7. Fabijanĉić Sanja diplomirana uĉiteljica

razredne nastave s predmetom

Likovna kultura

VSS uĉiteljica Likovne kulture

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

9

8. Geĉević Ivana profesorica Engleskog jezika VSS uĉiteljica Engleskog jezika

9. Karamarko Lana

profesorica Engleskog jezika i

knjiţevnosti i Španjolskog

jezika i knjiţevnosti

VSS uĉiteljica Engleskog i Španjolskog jezika

10.

11.

Kukolj Draţena

Kulenović Lejla

magistra edukacije Hrvatskog

jezika i knjiţevnosti

profesorica Hrvatskog jezika i

knjiţevnosti

VSS

VSS

uĉiteljica Hrvatskog jezika

uĉiteljica Hrvatskog jezika

12.

13.

Lazarević Sandra

Mrĉela Milica

magistra edukacije nastave

Biologije i Kemije

profesorica Kemije i Biologije

VSS

VSS

uĉiteljica Prirode i Kemije

uĉiteljica Kemije i Biologije

14. Puškarić Mirela profesorica Matematike i

Informatike

VSS uĉiteljica Matematike i Informatike

15. Rajaĉić Grozdan profesor Tehniĉke kulture i

Informatike

VSS uĉitelj Tehniĉke kulture i Informatike

16. Stojaković Igor profesor Povijesti i Geografije VSS uĉitelj Povijesti i Geografije

17. Stojaković Snjeţana profesorica Glazbene kulture VSS uĉiteljica Glazbene kulture

18. Šango Zlata, ĉasna Ivana diplomirani teolog VSS Vjerouĉiteljica

19. Špehar Ţeljka profesorica Njemaĉkog jezika

i knjiţevnosti i Talijanskog

jezika i knjiţevnosti

VSS Uĉiteljica Njemaĉkog jezika

20. Valjan Sanja profesorica Engleskog jezika VSS uĉiteljica Engleskog jezika

21. Vlahović Mandić Snjeţana diplomirani teolog VSS Vjerouĉiteljica

22. Vujica Marija profesorica Biologije i Kemije VSS uĉiteljica Biologije i Kemije

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red.

br. Prezime i ime Struka Školska

sprema

Radno mjesto

1. Vitman Sović Ruţica diplomirana uĉiteljica razredne nastave s

predmetom Likovna kultura

VSS ravnateljica

2. Colarić Izeta profesorica pedagogije i jugoslavenskih jezika i

knjiţevnosti

VSS pedagoginja

3. Mihetec Mihaela diplomirana defektologinja-logoped VSS defektologinja – logoped

4. Ĉupić Dijana diplomirani bibliotekar VSS knjiţniĉarka

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Red.

broj Prezime i ime

pripravnika

Zvanje Radno mjesto Pripravniĉki

staţ otpoĉeo Prezime i ime mentora

1. Benko Ivana magistra

primarnog

obrazovanja

pripravnica u

RN 9.12.2016. Mirjana Dodig

2. Komarĉić

Snjeţana

magistra

primarnog

obrazovanja

pripravnica u

RN 22.5.2017. Vlatka Bilandţija

3. Škofić Valerija magistra

primarnog

obrazovanja

pripravnica u

RN 14.11.2016. Mirjana Dodig

4. Vujica Marija profesorica

Biologije i Kemije Pripravnica iz

Kemija 1.2.2017. Vida Bilogrević Gatolin

( OŠ Ive Andrića )

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

10

U PLANU Red.

broj Prezime i ime

pripravnika

Zvanje Radno mjesto Pripravniĉki

staţ otpoĉeo Prezime i ime mentora

1. Granić Paula magistra

Geografije i

Ruskog jezika

pripravnica iz

Geografije

listopad, 2017. Igor Stojaković

2. Mlakar Lucija magistra

Hrvatskog i

Francuskog jezika

pripravnica iz

Hrvatskog jezika

listopad, 2017. Anabela Crnković

3. Škuflić Ţana magistra

kineziologije

Pripravnica iz

Tjelesno

zdravstvene

kulture

listopad, 2017. Krešimir Bilić

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole Red.

br. Prezime i ime Struka Školsk

a

sprema

Posao koji obavlja

1. * Petek Andrea magistra ekonomije VSS raĉunovoĊa

2. Bandalo Neda frizer VKV spremaĉica

3. Borjanović Vera prodavaĉ SSS spremaĉica

4. Branković Danica KV kuhar SSS kuharica

5.

6.

Lovniĉki Višnja

Perković Ţeljka

KV kuhar

pom. kuharica

SSS

KV

glavna kuharica

pom. kuharica

7. Malogorski Ljerka ekonomska SSS spremaĉica

8. Marić Miro poljop. teh. SSS domar

9. * Marš Jadranka ekonomist SSS spremaĉica

10. Matković Jadranka odj. radnik KV spremaĉica

11. Milešević Jasminka - NKV spremaĉica

12. Morić Sanja monter SSS spremaĉica

13. Rakić Ivana ekonomista VSS raĉunovoĊa

14. Ravlić Ruţica RTV mehaniĉar SSS spremaĉica

15. Pongrac Suzana upravni pravnik VŠS tajnica

16. Sojka Jana - NKV spremaĉica

17. Šerkinić Gorana - KV pom. kuharica

Radnica pod rednim brojem: 1 zamjenjuje raĉunovoĊu Ivanu Rakić koja je na porodiljskom dopustu.

Radnica pod rednim brojem 9 zamjenjuje spremaĉicu Ruţicu Ravlić koja je na duţem bolovanju.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

11

2.3. Tjedna i godišnja zaduţenja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Vlatka Bilandţija RAZREDNA NASTAVA 1.A 1.a 16 2 18 1 1 1 2 20 8.0 2 0 0 10.0 20 40

Mirjana Dodig RAZREDNA NASTAVA 1.B 1.b 16 2 18 1 1 1 3 21 8.0 2 0 0 9.0 19 40

Katarina Šarić RAZREDNA NASTAVA 1.C 1.c 16 2 18 1 1 1 3 21 8.0 2 0 0 9.0 19 40

Romana Carin RAZREDNA NASTAVA 1.D 1.d 16 2 18 1 1 1 3 21 8.0 2 0 0 9.o 19 40

Sanja Dajić RAZREDNA NASTAVA 2.A 2.a 16 2 18 1 1 1 3 21 8,0 2 0 0 9,0 19 40

Zvjezdana Budoš RAZREDNA NASTAVA 2.B 2.b 16 2 18 1 1 1 3 21 8,0 2 0 0 9,0 19 40

Sanda Mahin RAZREDNA NASTAVA 2.C 2.c 16 2 18 1 1 1 3 21 8,0 2 0 0 9,0 19 40

Duška Marcić Svilar RAZREDNA NASTAVA 3.A 3.a 16 2 18 1 1 1 3 21 8,0 2 0 0 9,0 19 40

Katica Periša RAZREDNA NASTAVA 3.B 3.b 16 2 18 1 1 1 3 21 8,0 2 0 0 9,0 19 40

Tina Bobanac Ţiţić RAZREDNA NASTAVA 3.C 3.c 16 2 18 1 1 1 3 21 8,0 2 0 0 9,0 19 40

Anamarija Lovrentjev RAZREDNA NASTAVA 4.A 4.a 15 2 17 2 1 0 3 20 7.5 2 0 0 10.5 20 40

Suzana Krmelić RAZREDNA NASTAVA 4.B 4.b 15 2 17 1 1 2 4 21 7.5 2 0 0 9,5 19 40

Borka Prugovečki RAZREDNA NASTAVA 4.C 4.c 15 2 17 2 1 1 4 21 7.5 2 0 0 9,5 19 40

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

12

2.3.2. Tjedna zaduženja učitelja predmetne nastave

Lejla Kulenović HRVATSKI JEZIK 5.c,6.c,7c 6.c 14 2 16 2 2 2

6 22 5,0 2 0 0 11,0 18 40

Anabaela Crnković HRVATSKI JEZIK 6.a,b 8.a,b

18

18 2 2 1 1 5 23 6.0

0 0 11.0 17 40

Draţena Kukolj HRVATSKI JEZIK 5.a,b,7.a,b 7.b 18 2 20 2

1 3 23 6,0 2 0 0 9 17 40

Sanja Fabijančić LIKOVNA KULTURA 5.-8. 6.a 11 2 2 3 18 2 1 2 3 23 4.0 2 5 0 6.0 17 40

Snjeţana Stojaković GLAZBENA KULTURA 4.-8 8.a 14 2 2 1 19 2 2 4 23 5.0 2 0 1 9.0 17 40

Grozdan Rajačić TK ili TK i INF 5.-8. I: 5.a,c 6.abc, 8.a 11 12 23

0 23 8.0 0 0 0 9,0 17 40

Bosiljko Đerek M ili M i F M:7.a,b,c 8.a F:8.a,b 7.a 20 2 22 2 2 24 7,0 2 0 0 7,0 16 40

Mirela Puškarić M i INF

M:5.a,b,c I:7.abc

12 6

18 2 2 1 5 23 6,0

0 0 11,0 17 40

Milana Arbutina M ili M i F M:6.a,b,c ,8.b F:7.a,b,c 22 22 1

1 1 3 25 7,5 0 0 0 7,5 15 40

Sanja Valjan

STRANI JEZIK, ENGLESKI

5.b,7.a,b,c 8.a,b 5.b 18 2 20 2 1 3 23 6,0 2 0 0 9,0 17 40

Lana Čorko

STRANI JEZIK, ENGLESKI 1.-4. 24 24 0 24 8,0 0 0 0 8,0 16 40

Lana Karamrko

STRANI JEZIK, ENGLESKI I ŠPANJOLSKI IZBORNA

4.c, 5.ac 6.a,b,c 6.b 17 4 2 23 1 1 24 7,0 2 0 0 7,0 16 40

Ţeljka Špehar

STRANI JEZIK, NJEMAČKI JEZIK izborna 20 20 2 2 22 7,0 0 0 0 11,0 22 40

Milica Mrčela/ uz Marija Vujica

PRIRODA I BIOLOGIJA

P:5.bc, 6.a,b,c B:7.a,b,c 8.a,b 5.c 19 2 21 2 2 23 6,5 2 0 0 9 17 40

Sandra Lazarević PRIRODA I KEMIJA

P:5.a K:7.a,b,c 8.a,b 5.a 11,5 2 13,5 2 4

6 20 4,0 2 1,5 8 27

Igor Stojaković POVIJEST I GEOGRAFIJA

G: 5.b,c 6a,b,c 8a,b P: 7.a,b 8.a,b 8.b 21 2 23 1 1 24 7,0 2 7 16 40

Branka Bosiljević Crljenko

POVIJEST I GEOGRAFIJA

P: 5.a,b,c 6.a,b,c 7.c G: 5.a 7.a,b,c 7.c 21,5 2 23,5

0 24 7,5 2 7 17 40

Krešimir Bilić TZK 5-.8. 22 1 23 1 1

2 25 7,5 0 8 15 40

časna Ivana Zlata Šango VJERONAUK

1. - 4. raz svi 26 0 26 0 26 0 14,0 14 40

Snjeţana Vlahović Mandić VJERONAUK 5.-8. raz svi 22 22 1 1 23 7,5 0 9,5 17 40

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

13

2.3.3. Tjedna zaduženja učitelja razredne nastave

u produženom boravku

Podaci o učitelju/učiteljici predmetne nastave

NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

UK

UP

NO

NO

-OR

OSTALI POSLOVI

Uku

pn

o T

JED

NO

RA

DN

O

VR

IJE

ME

A (Redovita, izborna nastava, razredništvo, posebna prava iz KU ) B C D E F

HJ, M, LK, GK, TK (min. 16 sati - stupac K - automatski se zbraja) HJ, M, LK, GK, TK - 22 sata NO-OR (stupac Z - automatski se zbraja) Za svakog učitelja ovise o zaduženju

A i B

Strani jezik min. 17 sati (stupac K) Strani jezik 23 sata (stupac Z)

Čl. 5. st. 1. toč. 1.1.a)

KU Čl. 1.

C+

D +

E

Ostali predmeti min. 18 sati (stupac K) Ostali predmeti 24 (stupac Z)

Čl. 13. st. 2. Čl. 13. st. 7. KU Čl. 14. Čl. 7. i 8. KU

Ime i prezime učitelja/učiteljice

Nastavni predmet/i

koje poučava (primjeri mogućih

zaduženja sukladno

članicma iz stupca AF)

Razredi za koje

je zaduţen (upisati

RO) Red

ovna

nas

tava

Izbo

rna

nast

ava

Raz

redn

ištv

o

Zbo

r i/i

li or

kest

ar

Viz

ualn

i ide

ntite

t šk

ole

Spo

rtsk

i klu

b/dr

uštv

o

Klu

b m

ladi

h te

hnič

ara

Uče

ničk

a za

drug

a

Rad

ničk

i vije

ćnik

ili s

indi

kaln

i pov

jere

nik

Pov

jere

nik

zašt

ite n

a ra

du

Bon

us v

iše

od 3

5 g.

Red

ovi

ta n

asta

va

DO

P

DO

D

INA

MeĎ

unar

odni

pro

jekt

ŢS

V

Čla

n st

ručn

og p

ovje

rens

tva

Pliv

anje

/Kin

ezio

ter.

rad

PS

P

Adm

inis

trat

or e

-Mat

ice

i/li

dnev

nika

Sat

niča

r

Vod

itelj

smje

ne

Vod

itelj

Rad

ničk

i vije

ćnik

ili s

indi

kaln

i

povj

eren

ik

Pov

jere

nik

zašt

ite n

a ra

du

Bon

us

UN

UP

NO

DR

UG

I NO

-OR

Prip

rem

a

osta

li po

slov

i raz

redn

ika

Rad

ničk

i vije

čnik

ili s

indi

kaln

i

povj

eren

ik

Pov

jere

nik

zašt

ite n

a ra

du

Ost

alo

Uku

pn

o o

stal

i i p

ose

bn

i po

slo

vi

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 # 14 15 16 17 # 19 # 21 22 23 24 25 26 # 28 # # # 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Katarina Dogančić/uz Ivana Benko

RAZREDNA NASTAVA 1.B/A 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Valerija Škofić

RAZREDNA NASTAVA 1.C/A 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Marina Beker/uz Snjeţana Komarčić

RAZREDNA NASTAVA 1.D/A 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Adela Vuk RAZREDNA NASTAVA 2. A 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Sandra Štambuk

RAZREDNA NASTAVA 2. B 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Ivana Kujundţić

RAZREDNA NASTAVA 2.C 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Jasminka Brkić

RAZREDNA NASTAVA 3.A 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Suzana Galić RAZREDNA NASTAVA 3.C/B 25 25 0 25 12,5 0 0 0 2,5 15 40

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

14

2.3.4.Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red.

Broj

Ime i prezime

Radnika Struka Radno mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Rad sa

strankam

a

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduţenja

1. Ruţica Vitman

Sović

dipl.

uĉiteljica

RN

ravnateljica 8-16

8-16

40 1776

2. Izeta Colarić

profesor

pedagogije i

HJ

pedagog 8-14

12-18 / ĉetv

13-18

40 1776

3. Mihaela Mihetec defektolog –

logoped logoped 8-13

12-13 40 1776

4. Dijana Ĉupić diplomirani

knjiţniĉar knjiţniĉar 8 – 14

10-13 40 1776

2.3.5.Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red.

Broj

Ime i prezime

Radnika Struka Radno mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg

zaduţenja

1. Suzana Pongrac upravni pravnik tajnica 8-16 40 1776

2.* Petek Andrea dipl. ekonomist raĉunovoĊa 8-16 40 1776

3. Miro Marić domar 14-22 40 1776

4. Jadranka Matković spremaĉica 14-22 40 1776

6. Jasminka Milešević spremaĉica 6-14 40 1776

7. Vera Borjanović spremaĉica 14-22 40 1776

8. Ljerka Malogorski spremaĉica 14-22 40 1776

9. Sanja Morić spremaĉica 6-14 40 1776

10. Jana Sojka spremaĉica 14-22 40 1776

11. Neda Bandalo spremaĉica 14-22 40 1776

12. Ruţica Ravlić spremaĉica 14-22 40 1776

13.* Jadranka Marš spremaĉica 40 1776

14. Gorana Šerkinić pom. kuharica 6-14 40 1776

15. Višnja Lovniĉki kv kuharica kuharica 6-14 40 1776

16. Danica Branković kv kuharica kuharica 6-14 40 1776

17. Ţeljka Perković kuharica pom. kuharica 6-14 40 1776

Radnica pod rednim brojem 2,na zamjeni za porodni raĉunovoĊe Ivane Rakić.

Radnica pod rednim brojem 13, na zamjeni za dugo bolovanje spremaĉice Ruţice Ravlić.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

15

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena Škola radi u jednoj smjeni

Radno vrijeme škole je od 8,00 – 22, 00.

Nastava poĉinje u 8,00 sati.

Škola je organizirala produţeni boravak za 8 odgojno-obrazovnih skupina: 3 u prvom razredu, 3 u

drugom razredu, 2 u trećem razredu.

Mlijeĉni obrok je organiziran za sve uĉenike i to kako slijedi:

- u 9,00 za mlaĊe uĉenike

- u 9,45 za starije uĉenike.

Ruĉak za uĉenike u produţenom boravku poĉinje od 12 sati, a za ostale uĉenike izvan produţenog

boravka od 13,30 do 14.00 sati. Uţina za uĉenike u produţenom boravku traje od 15 sati .

Uĉitelji u produţenom boravku rade od 12,00 – 17,00 sati.

RASPORED DEŢURSTVA

Predmetni uĉitelji

Ponedjeljak Utorak Srijeda Ĉetvrtak Petak

Ulaz

C 1.-3.

Rajaĉić G.

3.-6.

Lazarević S.

1.-3.

Kulenović L.

3.-6.

Vujica M.

1.-3.

Mandić, S.

3.-6.

Bilić K.

1.-3.

Đerek B.

3.-6.

Karamarko L.

1.-3.

Crnković A.

3.-6.

Kulenović L.

P 1.-3.

Kukolj D.

3.-6.

Crnković A.

1.-3.

Stojaković S.

3.-6.

Đerek B.

1.-3.

Karamarko L.

3.-6.

Stojaković S.

1.-3.

Lazarević S.

3.-6.

Bilić K.

1.-3.

Crnković A.

3.-6.

Kulenović

L.

Juţni hodnik

C 1.-3. 7

Arbutina M.

3.-6.

Vlahović S.

1.-3.

Đerek B.

3.-6.

Arbutina M.

1.-3.

Puškarić M.

3.-6.

Stojaković I.

1.-3.

Bosiljević B.

3.-6.

Bilić K.

1.-3.

Puškarić M.

3.-6.

Stojaković S.

P 1.-3.

Valjan S.

3.-6.

Arbutina, M.

1.-3.

Vujica M.

3.-6.

Bosiljević B.

1.-3.

Arbutina M.

3.-6.

Bosiljević B.

1.-3.

Đerek B.

3.-6.

Bosiljević B.

1.-3.

Karamarko

L.

3.-6.

Puškarić M.

Sjeverni

hodnik

C 1.-3.

Karamarko L.

3.-6.

Crnković A.

1.-6.

Fabijanĉić S

3.-6.

Špehar Ţ.

1.-3.

Kukolj D.

3.-6.

Špehar Ţ.

1.-3.

Fabijanĉić S.

3.-6.

1.-3.

Valjaan S.

3.-6.

P 1.-3.

Rajaĉić G.

3.-6.

Bilić K.

1.-3.

Fabijanĉić S.

3.-6.

Špehar Ţ.

1.-3.

Kukolj D.

3.-6.

Fabijanĉić S.

1.-3.

Rajaĉić G.

3.-6.

Vlahović S.

1.-3.

Vlahović S.

3.-6.

Stojaković I.

Kuhinja

C 1.-3.

Kulenović L.

1.-3.

Valjan S.

1.-3.

Bosiljević B.

1.-3.

Fabijanĉić S.

1.-3.

Valjan S.

P 1.-3.

Vujica

1.-3.

Stojaković I.

1.-3.

Valjan S.

1.-3.

Crnković A.

1.-3.

Lazarević S

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

16

** Raspored deţurstva izraĊuje i kontrolira voditeljica smjene Sanja Fabijanĉić.

Smjene deţurstva za predmetne uĉitelje se izmjenjuju u plavom i crvenom tjednu.

Razredna nastava / u oba tjedna

Uĉiteljice prvih razreda deţuraju svaki dan u svojim razredima.

** Uĉiteljice imaju isti raspored deţurstva u oba tjedna.

3.2 Godišnji kalendar rada

Ponedjeljak Utorak Srijeda Ĉetvrtak Petak

Blagovaonica

Prugoveĉki, B. Marcić Svilar, D. Dajić, S. Periša K. Ĉasna Ivana

Veliki hol

Krmelić, S. Mahin, S. Budoš, Z. Bobinac Ţiţić,

T.

Ĉorko Lana

Lovrentjev

AM.

Mjesec Broj dana Blagdani i

neradni dani

Dan škole, grada, općine, župe, školske

priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište od 4.09.2017.

do 23.12.2017. god.

IX. 21 20 9 . Prijem učenika u 1. razred, 4.9. 2017.

X. 22 22 1+ 8 ERASMUS + Dan karijera, 12.10.2017.

Otvorenje školskog vrta, 18.10.2017.

XI. 21 21 1+ 8

XII. 19 16 2+10

Sveti Nikola, 6.12.2017.

ZNANSTVENA VEČER, 7.12..2017.

Boţićna prodajna izloţba, 21.12.2017.

UKUPNO I. polugodište 83 79 4+35 Zimski odmor učenika

od 27.12.2017.do 12.1.2018.godine

II. polugodište od 11.01.2016.

do 10.06.2016.god.

I. 22 13 2+7

II. 20 20 8 Maskenbal od 1. do 4. razreda i ples pod maskama, 13.2.2018.

III. 22 20 9

Ţupanijska smotra glazbenog stvaralaštva za učenike OŠ i SŠ

prema vremeniku Grada Zagreba

Proljetni odmor učenika

od 29.3.2018. do 6.4.2018.

IV. 20 16 2+ 8 Dan škole – terenska nastava, 30.4.2018.

V. 21

20 2+ 8

Drţavno natjecanje u debati 11.5.2018.

Zanimljiva izloţba Geološki instituta – gostovanje prema

dogovoru

VI. 19 10 2+ 9 15.6.2018.. Pljesak najboljima - podjela nagrada i priznanja

VII. 8 - 9 Ljetni odmor učenika

od 18.6.2018. VIII. 7 - 2+ 7

UKUPNO II. polugodište 139 99 8+65

U K U P N O: 222 178 12+100

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

17

PRAZNICI I BLAGDANI REPUBLIKE

HRVATSKE - 8.10. 2017. Dan nezavisnosti

- 1.11. Dan svih svetih

25.12. Boţić

- 26.12. Sveti Stjepan - 1. 1.2018. Nova godina

- 6. 1. Sveta tri kralj

- 1. 4. Uskrs

- 2. 4. Uskršnji ponedjeljak

- 1. 5. Međunarodni praznik rada

- 31. 5. Tijelovo

- 22. 6. Dan antifašističke borbe

- 25.6. Dan drţavnosti

- 5.8. Dan domovinske zahvalnosti

- 15.8. Velika Gospa

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

18

3.3. Podaci o broju uĉenika i razrednih odjela

Razred uĉenika Odjela djevoj-

ĉica

ponav-

ljaĉa

primjereni

oblik

školovanja

(uĉe. s

rje.)

Prehrana Putnika U boravku Ime i prezime

razrednika

mlijeĉni

obrok objed

3 do

5 km

6 do

10 km PB

I. a 22 1 11 - - 21 16 1 16 - Vlatka Bilandţija

I. b 22 1 11 - - 22 20 19 1 Mirjana Dodig

I. c 23 1 12 - 1 22 20 20 1 Katarina Šarić

I. d 22 1 11 - - 22 22 22 1 Romana Carin

UKUPNO 89 4 45 - 1 87 78 1 77 3

II. a 25 1 13 - 2 24 20 20 1 Sanja Dajić

II. b 24 1 13 - 1 23 21 20 1 Zvjezdana Budoš

II. c 25 1 13 - 2 22 20 19 1 Sanda Mahin

UKUPNO 74 3 39 - 5 69 61 59 3

III. a 26 1 14 - 3 24 17 20 1 Duška Marcić Svilar

III. b 27 1 16 - 2 21 14 10 - Katica Periša

III. c 24 1 14 - 1 18 13 14 1 Tina Bobanac Ţiţić

UKUPNO 77 3 44 - 6 63 44 44

IV. a 19 1 12 - 2 13 9 - Anamarija Lovrentjev

IV. b 18 1 9 - 2 14 9 - Suzana Krmelić

IV. c 18 1 10 - 2 12 8 - Borka Prugoveĉki

UKUPNO

I.–IV.

55

295

3

13

31

159 -

6

18

39

258

26

209 180 8

V. a 20 1 10 - 1 13 9 2 Sandra Lazarević

V. b 10 1 10 - 2 14 11 Sanja Valjan

V. c 23 1 11 - 2 15 9 Marija Vujica

UKUPNO 63 3 31 - 5 42 29

VI. a 23 1 11 - 3 15 10 Sanja Fabijanĉić

VI. b 22 1 10 - 3 6 7 Lana Karamarko

VI. c 23 1 8 - 3 10 0 Lejla Kulenović

UKUPNO 68 3 29 - 9 31 17

VII. a 22 1 10 - 3 8 7 Bosiljko Đerek

VII. b 19 1 8 - 1 1 4 1 Draţena Kukolj

VII. c 20 1 10 -

3

8

1 1

Branka Bosiljević

Crljenko

UKUPNO 61 3 28 - 7 17 12

VIII. a 22 1 11 - 3 3 4 Snjeţana Stojaković

VIII. b 25 1 13 - 4 9 0 Igor Stojaković

UKUPNO

V. - VIII.

47

239

2

11

24

112 -

7

28

12

102

4

62

UKUPNO

I. - VIII. 534 24 271 - 46 360 271 6 180 8

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

19

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Navesti broj uĉenika za koje je rješenjem odreĊen primjereni oblik rada.

Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije 1 5 6 2 5 7 7 6 39

Prilagođeni program - - - 3 1 2 0 1 7

Posebni program 46

Prema popisu kako slijedi

RED.BR. IME I PREZIME UČENIKA RAZRED ČL.6 PP ČL.5 IP

1. Petar Juraj Jakopinec 1.c + 2. Emanuel Barid 2.a +

3. Katarina Kordid 2.a + 4. Andrija Klarid 2.b +

5. Hanna Delid 2.c +

6. Vito Dogan 2.c + 7. Lucija Cukon 3.a +

8. Leon Kobelščak Horvat 3.a + 9. Pavo Grahovac 3.a +

10. Noa Roko Andabaka 3.b + 11. Iva Biškup 3.b +

12. Ante Lušid 3.c +

13. Tarik Mehid 4.a + 14. Anamarija Šarid 4.a +

15. Beis Bajrami 4.b + 16. Šimun Grgid 4.b +

17. Jan Rafael Lešnik 4.c + 18. Tamara Sankovid 4.c +

19. Marijeta Čorkalo 5.a +

20. Sara Babid 5.b +

21. Viktor Draškovid 5.b +

22. Luka Đuretek 5.c + 23. Erike Šturlan 5.c +

24. Ruta Bošnjak 6.a + 25. Rino Rapaid 6.a +

26. Vito Toplak 6.a +

27. Luka Golub 6.b + 28. Lana Lešnik 6.b +

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

20

29. Krešimir Roko Gadina 6.b + 30. Dominik Kolarid 6.c +

31. Ema Posavec 6.c +

32. Tara Markovid 6.c + 33. Max Đermid 7.a +

34. Leona Knezovid 7.a +

35. Lucija Marinid 7.a + 36. Vilim Zajec 7.b +

37. Bruno Bačurin 7.c + 38. Antoni Mišar 7.c +ENGL. +

39. Larissa Stanid 7.c +

40. Boris Đurđan 8.a + 41. Nigina Habibullaeva 8.a +

42. Josip Piškovid 8.a + 43. Nikola Devčid 8.b +

44. Marko Lotina 8.b + 45. Lana Ana Pus 8.b +

46. Sven Grujid Delid 8.b +

U obradi:

- Katarina Kordić, 2.a – u postupku promjene IP u PP

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

21

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni

predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno

planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski

jezik 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 4 140 38 1330

Likovna

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280

Glazbena

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280

Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 70 3 70 3 70 3 70 3 70 20 700

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 32 1120

Priroda 1,5 52,5 2 70 2 70 2 70 7,5 267.5

Biologija 2 70 2 70 4 140

Kemija 2 70 2 70 4 140

Fizika 2 70 2 70 4 140

Priroda i

društvo 2 70 2 70 3 105 3 105 10 350

Povijest 2 70 2 70 2 70 2 70 8 280

Geografija 1,5 52,5 2 70 2 70 2 70 7,5 262,5

Tehnička

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 4 140

Tjelesna i

zdr. kultura 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 18 630

UKUPNO: 18 630 18 630 18 630 18 630 22 770 23 805 28 980 28 980 6055

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za odreĊeno odgojno-obrazovno podruĉje, koji se

nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi

pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

22

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vje

rona

uk

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

I. 79 4 Zlata Šango 6 280

II. 59 3 Zlata Šango 6 210

III. 68 3 Zlata Šango 6 210

IV. 35 3 Zlata Šango 6 210

UKUPNO

I. – IV. 241 13 24 910

88%

Vje

rona

uk

V. 48 3 Snjeţana Vlahović Mandić 6 210

VI. 48 3 Snjeţana Vlahović Mandić 6 210

VII. 49 3 Snjeţana Vlahović Mandić 4 210

VIII. 36 2 Snjeţana Vlahović Mandić 4 140

UKUPNO

V. – VIII. 181 11 20 770

UKUPNO

I. – VIII. 422 24 48 1680

75%

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Naziv s

trano

g je

zika

Ej+

njj

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV. Njj 30 2 Ţeljka Špehar 4 140

V. Njj 30 2 Ţeljka Špehar 4 140

VI. Njj 39 3 Ţeljka Špehar 6 210

VII. Njj 24 2 Ţeljka Špehar 4 140

VIII. Njj 19 2 Ţeljka Špehar 4 140

UKUPNO 47% 11 22 770

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

23

4.2.1.3.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Inf

ormatika

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

V. 35 2 Grozdan Rajačić 4 140

VI. 53 3 Grozdan Rajačić 6 210

VII. 47 3

Mirela Puškarić

6 210

VIII. 25 2 Grozdan Rajačić

Grozdan Rajačić

4 140

UKUPNO

V. – VIII. 160 10 20 700

67%

4.2.1.4.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz ostalih predmeta

U školi se školske godine 2015./2016. neće organizirati izborna nastava iz drugih predmeta.

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Planira se fleksibilno prema potrebama uĉenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine

mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uĉenika u redovitom i kombiniranom

razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati Ime i prezime učitelja

izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik 1.a 3 0,5 17,5 Vlatka Bilandţija

1.b 4 0,5 17,5 Mirjana Dodig

1.c 4 0,5 17,5 Katarina Šarić

1.d 3 0,5 17,5 Romana Carin

2.a 2 0,5 17,5 Sanja Dajić

2.b 4 0,5 17,5 Zvjezdana Budoš

2.c 2 0,5 17,5 Sanda Mahin

3.a 3 0,5 17,5 Duška Marcić Svilar

3.b 2 0,5 17,5 Katica Periša

3.c 7 0,5 17,5 Tina Bobanac Ţiţić

4.a 3 1 35 Anamarija Lovrentjev

4.b 4 1 35 Suzana Krmelić

4.c 3 1 35 Borka Prugovečki

UKUPNO I. –IV. IV.

47 8 280 Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati

Ime i prezime učitelja

izvršitelja

Hrvatski jezik

5.7. 12 1 35 Draţena Kukolj

6.8. 30 1 35 Anabela Crnković

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

24

5.c,6.c,7.c 11 1 35 Lejla Kulenović

UKUPNO V.- VIII 41 105

2. Matematika 1.a 2 0,5 17,5 Vlatka Bilandţija

1.b 4 0,5 17,5 Mirjana Dodig

1.c 2 0,5 17,5 Katarina Šarić

1.d 2 0,5 17,5 Romana Carin

2.a 2 0,5 17,5 Sanja Dajić

2.b 4 0,5 17,5 Zvjezdana Budoš

2.c 2 0,5 17,5 Sanda Mahin

3.a 2 0,5 17,5 Duška Marcić Svilar

3.b 3 0,5 17,5 Katica Periša

3.c 6 0,5 17,5 Tina Bobanac Ţiţić

4.a 4 1 35 Anamarija Lovrentjev

4.b 3 1 35 Suzana Krmelić

4.c 3 1 35 Borka Prugovečki

UKUPNO I. - IV. 39 8 180

5 13 1 35 Milana Arbutina

6. 15 1 35 Bosiljko Đerek

7. 8. 19 1 35 Mirela Puškarić

UKUPNO V.- VIII. 47 3 105

3. Engleski jezik 5- 7.,8. 14 1 35 Sanja Valjan

5., 6 razred 21 1 35 Lana Karamarko

UKUPNO V.- VIII 33 70

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati Ime i prezime učitelja

izvršitelja T G

1. Matematika 1.a 4 0,5 17,5 Vlatka Bilandţija

1.b 5 0,5 17,5 Mirjana Dodig

1.c 4 0,5 17,5 Katarina Šarić

1.d 4 0,5 17,5 Romana Carin

2.a 6 0,5 17,5 Sanja Dajić

2.b 5 0,5 17,5 Zvjezdana Budoš

2.c 5 0,5 17,5 Sanda Mahin

3.a 8 0,5 17,5 Duška Marcić Svilar

3.b 6 0,5 17,5 Katica Periša

3.c 4 0,5 17,5 Tina Bobanac Ţiţić

4.a 5 1 35 Anamarija Lovrentjev

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

25

4.b 7 1 35 Suzana Krmelić

4.c 5 1 35 Borka Prugovečki

UKUPNO I. - IV. 68 8 180

Matematika 5. 9 2 70 Mirela Puškarić

7.8. 26 1 35 Bosiljko Đerek

6. 7 1 35 Milana Arbutina

UKUPNO V. - VIII. 42 4 140

Kemija 7., 8 8 1 35 Sandra Lazarević

UKUPNO V. - VIII. 35

Biologija 7., 8 8 1 35 Marija Vujica

UKUPNO V. - VIII. 35

4. 3. Obuka plivanja

RAZRED 2.a 2.b 2.c Planirani sati

obuke

Broj uĉenika na provjeri 25 24 26

Broj uĉenika neplivaĉa

Mjesto izvoĊenja obuke Bazen UTRINE

Obuka plivanja realizirat će se planiranim sredstvima osnivaĉa.

Provjera uĉenika obavljena je 27. rujna 2017. na bazenu Utrine.

POĈETAK obuke je rujan 2017.

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

26

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

5.1. Plan rada ravnatelja

Plan i program rada ravnatelja MJESECI

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Planiranje, programiranje i organizacija odgojno-

obrazovnog rada

- izrada prijedloga programa rada škole 5 4

- izrada plana zaduţenja uĉitelja 8 10 2

- organizacija rada (tehniĉko praćenje i dorada) 10 4 6 4 6 5 7 6 6 1 2 2

- kadrovska analiza i planiranje 5 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2

- rad na izradi Godišnjeg plana i programa rada škole 30

- izrada plana i programa rada ravnatelja 5

- nepredviĊeni poslovi 5 4 5 5 4 5 7 5 5 3 2 2

- ostali organizacijski poslovi 10 12 13 15 14 10 12 12 13 6 3 5

- konzultacije u izradi pojedinih programa rada 9 2 4

2. UvoĊenje inovacija u odgojno-obrazovni rad

- praćenje novih nastavnih planova i programa 8 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2

- analiza opremljenosti nastavnim sredstvima 3 4 2 4 3 3 3 1 2

- suradnja s uĉiteljima u uvoĊenju inovacija 2 3 4 2 2 2 3 2 2 1

3. Praćenje i unapreĊivanje nastave 2

- posjeta satovima nastave upoznavanja kvalitete pripremanja uĉitelja za nastavu 12 14 8 6 10 12 8 10 2

- sudjelovanje u radu struĉnih aktiva 8 5 4 5 6 4 3 6 3 5 2

- pregled godišnjeg programa rada nastavnika 28 1

4. Rad s uĉiteljima i ostalim djelatnicima 2

- individualni rad s nastavnicima 3 6 9 5 6 8 10 8 10 10 1 2

- grupni oblici instruktivnog rada s nastavnicima (sjednice RV i UV) 3 4 5 6 4 2 4 4 4 6 2

- meĊuljudski odnosi (praćenje i razgovor) 2 10 10 8 10 10 10 10 12 7 1 1

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

27

5. UvoĊenje pripravnika 3 5 5 4 6 4 5 4 5 4

- upoznavanje s primjenom pojedinih odgojno-obrazovnih oblika i metoda 1 1 1

- upoznavanje s God. planom, pravilnicima i Zakonom o OŠ 1 1

- rad s mentorima pripravnika 1 1 1

6. Praćenje ostvarivanja odgojno-obrazovnih rezultata škole 3

- rašĉlamba uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja i ostvarivanje

Godišnjeg programa škole 3 5 4 6 3 3 3 2 6 2

- rad na Spomenici 2

- zdravstveno-socijalna zaštita (praćenje i analiza) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- u aktivnostima Školskog sportskog kluba 2 2 1 1 1 1 1 2 2

- u izvannastavnim aktivnostima 2 2 2 2 2 2 2 2 1

- u izvanškolskim aktivnostima 2 3 2 2 2 2 2 2 2

- u kulturnoj i javnoj djelatnosti 6 5 5 4 6 6 6 7 6

7. Sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s

uĉenicima

- struĉne i nestruĉne zamjene u nastavi 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

- prisustvovanje satovima razrednih odjela 2 2 1 1 4 2 2 2 2

- pratnja uĉenicima u posjetu, izloţbama... 1 2 2 1 2 2 2 2 2

- pratnja uĉenicima na terenskoj nastavi i jednodnevnim izletima 2 2 3 4 4 3

- individualni i grupni razgovori s uĉenicima s poteškoćama u uĉenju i ponašanju 1 6 6 6 4 6 6 7 7 5

- sudjelovanje u izdavanju i stvaranju školskog lista 6 4 4 5

8. Osobno pedagoško, didaktiĉko i struĉno usavršavanje 8 10 10 10 15 10 10 15 10 12 2

- suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa 2 2

- posjet izloţbama knjiga i didaktiĉkih sredstava i pomagala

- suradnja s pedagogom, logopedom i knjiţniĉarom 4 2 4

- prisustvovanje promocijama knjiga, prćenje str. literature 1

- prisustvovanje izloţbama uĉeniĉkih radova

- sudjelovanje u pripremanju i postavljanju izloţbi

9. Administrativno-upravni poslovi

- rad na provoĊenju odluka i zakljuĉaka organa upravljanja i struĉnih organa škole 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

28

- pripremanje rašĉlambi i informacija 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2

- praćenje zakonskih propisa 1 3 4 4 4 3 3 2 1 1 1 2

- izrada rješenja o tjednim i godišnjim zaduţenjima djelatnika 8 8

- priprema i odrţavanje sjednica Školskog odbora i Zajednice doma i škole 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3

10. Financijsko-raĉunovodstveni poslovi 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4

- praćenje kretanja financijskih sredstava škole 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1

- sudjelovanje u izradi financijskog plana 2

11. Poslovi na odrţavanju i praćenju stanja okoliša

- praćenje rada tehniĉkog osoblja 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1

- suradnja s Gradskim uredom za prosvjetu i Upravom za financije 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1

- nabava materijala i sredstava za rad 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1

12. Suradnja s organizacijama i institucijama 4 3 3 4 3 3 3 1 1

- s Domom zdravlja 1 1

- sa školama na podruĉju Novog Zagreba i grada 3 2 4 1 2 2 1

- s Ministarstvom prosvjete i športa 2 1 1 1 2

- sa socijalnom sluţbom 1 1 2

- s roditeljima, putem individualnih razgovora i prisustvovanjem na

roditeljskim sastancima 2 1 4

- s Gradskim uredom za prosvjetu 2 1 1

- s humanitarnim organizacijama: Caritas, CK 2

- sa školom za strane jezike Sova, Varšavska

- s Centrom za kulturu Novi Zagreb 2

- sa školskim športskim klubom ZapruĊe

- s informatiĉkim školama

13. Ostali poslovi 1 7 5 15 7 10 10 8 10 12 6 3

14. Nepredvidivi poslovi 1 5 5 8 12 10 10 8 8 14 6 2

UKUPNO RADNIH SATI 168 176 168 152 176 160 176 160 168 152 64 56

UKUPNO RADNIH DANA 21 22 21 19 22 20 22 20 21 19 8 7

UKUPNO GODIŠNJE 1776

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

29

5.2. Plan rada struĉnog suradnika pedagoga

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

UKUPNO

Fond sati mjeseĉno 168 176 168 152 176 160 176 160 168 152 64 56 1776

Efektivni broj radnih dana 21 22 21 19 22 20 22 20 21 19 8 7 222

Blagdani i neradni dani 9 1+8 1+8 2+10 2+7 8 9 2+8 2+8 2+9 7 2+7 14+98

Godišnji odmor- dana/sati 15/

120

15/

120

30/

240

Podruĉja rada

1.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

(organizacijski poslovi-planiranje,izvedbeno

planiranje i programiranje,ostvarivanje uvjeta za

realizaciju programa)

42

20

15

21

15

15

15

13

15

10

5

8

202

2.

RAD S UĈENICIMA

(upis učenika i formiranje odjela, praćenje i

izvoĎenje

odgojno obrazovnog rada, rad s učenicima s

posebnim potrebama ,savjetodavni rad i suradnja,

profesionalno usmjeravanje učenika, ŠPP

15

33

35

20

35

30

40

25

40

20

-

-

293

3.

SURADNJA S RODITELJIMA

(savjetodavni razgovori, testiranje budućih prvašića,

rješavanje i preveniranje problema- izostanci, IP,

PP, roditeljski sastanci)

10

15

18

15

18

15

17

17

18

10

5

5

163

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

30

4.

RAD S NASTAVNICIMA/ RAZREDNICIMA/

PRIPRAVNICIMA

(poticanje i podrška u primjeni suvremenih metoda

rada, pomoć u tekućim zadacima, razredna i

učiteljska vijeća, pregled razrednih knjiga…)

10

15

15

20

15

15

17

15

15

20

3

6

166

5.

SURADNJA S RAVNATELJEM

(radni sastanci, roditeljski sastanci, rješavanje

tekućih problema, sjednice UV-a i RV-a)

10

15

15

12

15

10

10

10

10

10

3

5

125

6.

SURADNJA SA STRUĈNOM SURADNICOM

LOGOPEDINJOM

(razmjena informacija i suradnja pri izradi

prijedloga za IP-e i PP-e, priprmea dokumentacije

za traženje pomoćnika u nastavi)

15

15

15

15

15

15

17

16

18

20

5

6

172

7.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA

(AZOO, Dr. ŠKOLSKE MEDICINE, GU za

obrazovnaje, kulturu i sport, PU ZAGREBAČKA…)

5

5

5

10

5

10

10

9

10

10

2

6

87

8.

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

(prikupljanje planova i programa rada, popis

učenika, planovi str. usavršavanja, izvješća o radu

aktiva, izborne nastave, izvanans. aktivnosti, dosijei

učenika, zdravst. dokum. učenika…)

16

10

10

15

10

10

15

11

10

15

18

10

150

9.

POSTIGNUĆA REZULTATA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA

(vrednovanje u odnosu na utvrĎene ciljeve, mini

istraživanja, samovrednovanje rada škole)

10

10

10

20

10

10

10

10

10

20

-

-

120

10.

STRUĈNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

31

OBRAZOVNIH DJELATNIKA

(stručno usavršavnaje pedagoga,stručno

usvršavanje

učitelja, mentoratvo studentima pedagogije…)

15 20 20 10 15 20 23 14 20 15 2 6 180

11.

OSTALI POSLOVI (omogućiti normalno

funkcioniranje rada)

20

10

10

10

15

10

10

12

10

10

5

4

126

UKUPNO:

168

168

168

168

168

160

184

152

176

160

48

56

1776

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

32

5.3 Plan rada struĉnog suradnika logopeda

PODRUČJE RADA

IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Br.sati

1. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD 100 132 126 96 78 120 132 96 126 66 16 16 1104

1.1. Neposredan rad s učenicima

(individualan, grupni i rad u razredu) 70 88 84 64 52 80 88 64 84 44 0 0 718

1.2. Suradnja s učiteljima,

stručnim suradnicima i ravnateljem 25 33 30 24 20 30 33 24 32 17 13 13 294

1.3. Suradnja s roditeljima 5 11 12 8 6 10 11 8 10 5 3 3 92

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG RADA 60 33 37 35 60 30 33 45 32 70 12 12 459

2.1. Planiranje i programiranje

20 9 5 8 15 5 9 8 3 10 2 2 96

2.2. Pripremanje, praćenje i voĎenje

dokumentacije 16 10 10 15 20 10 10 15 10 20 3 3 142

2.3. Suradnja sa stručnim i drugim

ustanovama 5 9 12 5 10 5 5 10 10 20 2 2 95

2.4. Stručno usavršavanje

19 5 10 7 15 10 9 12 9 20 5 5 126

3. OSTALI POSLOVI

(UV,RV,predavanja,roditeljski sastanci školska dokumentacija i sl.)

8 11 5 21 38 10 11 19 10 16 28 28 205

UKUPNO SATI 168 176 168 152 176 160 176 160 168 152 56 56 1768

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

33

5.4 Plan rada struĉnog suradnika knjiţniĉara

R br. Podruĉje rada Fond

sati

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Broj

sati

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI

RAD

25 sati

tjedno

1070

1.1.1. Program Knjiţniĉni odgoj i

obrazovanje

nastava u knjiţnici

1

dvosat

tjedno

10 10 10 6 6 8 8 6 8 10 84

1.1.2. Grupa Knjiţniĉari

Program Priĉa u podne

2 sata

tjedno

1 sat

tjedno

9 12 12 9 9 12 12 9 12 6 102

1.1.3. Program Priĉomat

Boravkaši

1 sat

tjedno

1/2 sat

tjedno

6

6

6

6

6

6

6

6

6

54

1.1.4. Pomaganje uĉenicima u

pripremi i obradi zadane teme

ili referata

5 sati

tjedno

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

80

1.1.5. Posudba i informativna

djelatnost

5 sati

tjedno

18 20 21 17 15 20 23 15 21 12 540

1.1.6. Suradnja s uĉiteljima, struĉnim

suradnicima i ravnateljem

Ostali

poslovi

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

1.2.1. Pripremanje pojedinih

nastavnih sati i radionica

Ostali

poslovi

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140

2. STRUĈNA KNJIŢNIĈNA

DJELATNOST

10 sati

tjedno

543

2.1.1. Nabava knjiga i ostale 1 sat 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 40

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

34

informacijske graĊe(

permanentno praćenje

izdavaĉke djelatnosti,

sastavljanje plana nabave)

tjedno

2.1.2 Nabava knjiţniĉne graĊe ½ sata

tjedno

2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 19

2.1.3 Struĉna obrada graĊe u

programu Metel

8 sati

tjedno

34 26 24 50 42 22 34 24 40 50 16 26 388

2.1.4 Izrada popisa literature i

bibliografskih podataka

Zaštita i tehniĉka obrada

knjiţne i neknjiţne graĊe:

a)Stavljanje ţigova i bar

kodova

b)popravak i umotavanje

knjiga

c) otpis

Statistika:

a) nabave

b) posudbe

½ sata

tjedno

2 1 2 1 2 2 2 1 2 9 1 1 26

70

3. STRUĈNO

USAVRŠAVANJE

3 sata

tjedno

140

3.1.1. Sudjelovanje na uĉiteljskim i

struĉnim vijećima u školi

½ sata

tjedno

2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 4 3 25

3.1.2. Sudjelovanje na struĉnim

skupovima na nivou grada,

ţupanije i drţave( Informativni

utorak , ŢSV, Proljetna škola,

2 sata

tjedno

8 5 5 8 5 5 5 32 5 8 5 5 96

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

35

Meduţupanijska SV ) )

3.1.3. Individualno usavršavanje ½ sata

tjedno

2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 19

4. KULTURNA I JAVNA

DJELATNOST

7 sati

tjedno

210

4.1.1 Organiziranje susreta s

knjiţevnicima te kulturnim i

javnim djelatnicima za

uĉenike. Postavljanje izloţbi ,

obiljeţavanje obljetnica i

znaĉajnih datuma

2 sata

tjedno

10 12 8 9 11 4 8 6 6 3 77

4.1.2 Provedba kvizova za poticanje

ĉitanja

1 sat

tjedno

3 4 6 3 0 4 4 4 4 4 36

4.1.3. Sudjelovanje u projektima:

Ĉitajmo zajedno- ĉitajmo

naglas : zaboravljene knjige

Kreativno pisanje

3 sata

tjedno

6 6 6 6 6 6 10 9 6 6 67

Planiranje i pripremanje

aktivnosti

15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30

UKUPNO 176 160 168 184 160 160 184 160 176 160 32 64

1784

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

36

5.5. Plan rada tajništva

Sadržaj rada Planirani broj sati

1) Normativno pravni poslovi

-izrada nacrta normativnih akata Škole 34

-promjena i usklaĊivanje normativnih akata 34

-priprema i tumaĉenje pravnih propisa za organe

upravljanja 34

-priprema i tumaĉenje pravnih propisa u svezi

s promjenama iz radnog odnosa 34

2) Personalna evidencija i dokumentacija

-Poslovi vezani za unos podataka u E-MATICE 40

-vodi personalnu evidenciju zaposlenika škole 60

-vodi matiĉnu knjigu zaposlenika škole

-vodi evidencijsku listu o radu ( odsutnosti s posla ) 50

-obavlja sve poslove vezane za natjeĉanji postupak uĉitelja i

struĉnih suradnika 50

-obavlja sve poslove vezane prilikom zasnivanja i prestanka radnog

odnosa (prijave i odjave na ZMIO I HZZO ) 50

-izrada rješenja vezanih za radne odnose 67

-vodi stalnu dokumentaciju vezanu za registraciju Škole 50

(sve promjene za potrebe Trgovaĉkog suda)

-vodi stalnu dokumentaciju vezanu za uĉenike ukljuĉujući i

arhivirane ( matiĉne knjige uĉenika ), arhivu 50

3) Administrativni poslovi

-suradnja u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole 25

-izdavanje potvrda i uvjerenja zaposlenicima Škole i uĉenicima 40

-rješavanje i izrada dopisa i statistiĉka evidencija 40

-preuzimanje pošte, razvrstavanje i otprema 115

-vodi urudţbeni zapisnik 115

-nabavka nastavnih sredstava i sitnog inventara

-nabavka radne odjeće 25

-nabavka kancelarijskog materijala i materijala za ĉišćenje 25

-vodi evidenciju svih sklopljenih ugovora o iznajmljivanju 40

uĉioniĉkog prostora i školske športske dvorane

-daktilografski poslovi u okviru svog radnog mjesta,

te pedagoga i ravnatelja 110

-svi poslovi vezani za zaštitu od poţara(a-testovi 20

unutarnje hidrantske mreţe, gromobranske instalacije,

elektroinstalacije, aparata za gašenje poţara, organizacija

teĉajeva za zaposlenike iz zaštite od poţara)

-svi poslovi vezani za nadzor sanitarne inspekcije 15

(organiziranje zdrastvenih pregleda zaposlenika Škole)

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

37

u suradnji s higijensko epidemiološkim zavodom 15

organizacija teĉaja higijenskog minimuma za osoblje

iz školske kuhinje 10

-organizacija dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Škole 10

-voĊenje i praćenje nalaza Zavoda za javno zdrastvo

(namirnica i briseva) 10

-vodi evidenciju svih sklopljenih ugovora dobavljaĉa

školske kuhinje 10

-nepredviĊeni poslovi po nalogu ravnatelja škole 20

4) Suradnja s organima upravljanja

-organizacija i priprema sjednica Školskog odbora 27

-sudjelovanje na sjednicama Školskog odbora i voĊenje zapisnika 50

-organizacija i priprema sastanka Vijeća roditelja 20

-voĊenje zapisnika Vijeća roditelja 10

-suradnja s uĉenicima, uĉiteljima i roditeljima 30

-suradnja i izvješćivanje zaposleniĉkog vijeća o promjenama

vezanim za tradni odnos i rad škole 12

-suradnja s ravnateljem, pedagogom i raĉunovoĊom Škole 52

-suradnja s vanjskim institucijama i organizacijama

-suradnja sa radnimm ljudima škole 30

5) Rad sa strankama 120

6) Organizacioni poslovi

-organizacija i rukovoĊenje radom tehniĉkog osoblja 116

7) Blagajnički poslovi

-isplata materijalnih troškova 68

-voĊenje blagajne 67

8) Stručno usavršavanje

-u okviru aktiva tajnika Novog Zagreba te u suradnji sa Zajednicom

osnovnih škola 68

SVEUKUPNO: 1656

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

38

5.6. Plan rada raĉunovodstva

Sadržaj rada Planirani broj sati

1) Obračun plaće

obraĉun plaće za redovni rad i ostale isplate vezane za vjeţbaonicu,

ispitne komisije i satove iznad norme 66

obraĉuni bolovanja i refundacije 60

knjiţenje plaće 60

porezne kartice 60

izrada M-4 60

izrada izvješća za potrebe Drţavnog zavoda za statistiku-RAD 60

2) Financijsko knjigovodstvo

kontiranje i knjiţenje 80

glavna knjiga I i II 80

izrada statistiĉkog izvješća 60

izrada polugodišnjeg obraĉuna 60

izrada zakljuĉnog obraĉuna 60

3) Salda konti

knjiga ulaznih raĉuna 76

plaćanje raĉuna 70

knjiţenje analitike dobavljaĉa 70

usklaĊenje s dobavljaĉima i IOS-i 70

fakturiranje 50

knjiga izlaznih raĉuna 50

knjiţenje analitike kupaca 50

usklaĊenje s kupcima i IOS-i 50

4) Osnovna sredstva

analitiĉko knjiţenje 39

inventure i obrada 35

obraĉun amortizacije 35

knjiţenje amortizacije, viškova, manjkova i otpisa 35

5) Sitan inventar

analitiĉko knjiţenje 47

inventure i obrada 45

knjiţenje viškova, manjkova i otpisa 45

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

39

6) Školska kuhinja

prikupljanje dokumenata za prehranu(popis uĉenika,

dokumenti za ostvarivanje prava na popust) 30

obraĉun prehrane 35

ispis uplatnica za prehranu 25

knjiţenje uplata 25

promet i zakljuĉno stanje 45

usklaĊenje s Gradskim uredom za obrazovanje i šport 25

7) Administrativni poslovi

suradnja s uĉiteljima i uĉenicima i roditeljima 40

suradnja s ravnateljem i tajnikom 40

suradnja s vanjskim institucijama(Gradski ured ua obrazovanje

i šport, Ministarstvom prosvjete i športa) 18

administrativni poslovi za potrebe raĉunovodstva 20

SVEUKUPNO: 1656

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

40

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUĈNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Sadržaj rada Izvršitelji vrijeme realizacije

donosi Statut, odluĉuje o davanju u zakup

objekata i prostora Škole uz suglasnost

Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport

druge opće akte utvrĊene Statutom i zako-

nom

Na prijedlog ravnatelja:

Donosi školski Kurikulum 28. 9.2017.

donosi Godišnji plan i program rada škole

donosi proraĉun Škole i godišnji obraĉun

odluĉuje o izvješćima ravnatelja o radu

Škole

razmatra rezultate odgojno-obrazovnog

rada u Školi ravnatelj 7 ili 8. mjesec. 2018.

................................................................................................................................................

Školski odbor obavlja i druge poslove u skladu s ĉlankom 29

Statuta Osnovne škole ZapruĊe.

O radu Školskog odbora vode se zapisnici.

Vrijeme ostvarivanja: tijekom cijele školske godine.

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

41

6.2. Plan rada Uĉiteljskog vijeća

Sadrţaj rada Mjesec Izvršitelji

Poĉetak školske godine (upute uĉiteljima)

Edukacija za voĊenje e-dnevnika

VIII.

uĉitelji

administrator

Zaduţenja uĉitelja VIII. Ravnateljica

Izrada plana i programa rada

Novi Pravilnik o pedagoškim mjerama

Novi Pravilnik o provoĊenu izleta, TN i ekskurzija…

Pravilnik o kućnom redu

Izrada školskog kurikuluma

IX.

Ravnateljica

Zdravstveni odgoj u školi, izrada plana rada

Izrada Plana i programa graĊanskog odgoja

Prihvaćanje godišnjeg plana i programa rada

IX. –X.

ravnateljica i

pedagoginja

uĉitelji

Prijedlog preventivnog programa djelovanja i naš zadatak u

cilju povećanja sigurnosti u našoj školi

IX.

Pedagog

MUP

vanjski suradnici

Planiranje i programiranje sadrţaja

EKO – ŠKOLE zajedniĉko planiranje sadrţaja - projekt o

zdravoj prehrani

IX - VI

svi uĉitelji

ravnateljica

voditelj Eko škole

Djeĉji tjedan – edukativne igre

Prava djeteta

X.

knjiţniĉarka

razrednici

Organizacija i priprema kulturnih dogaĊanja u školi IX voditelj KUD-a

voditelji grupa SA

Analiza uspjeha uĉenika na kraju prvog obrazovnog razdoblja i

realizacija plana

I.

Pedagoginja

Analiza ankete uĉenika 8. razreda (prof. usmjeravanje)

I.

pedagoginja

vanjski suradnik

Terenske nastave – dobra organizacija jamĉi usvajanje

primjenjivih znanja

II.

ravnateljica

razrednici

Sprjeĉavanje agresivnog ponašanja: projekt medijacije i dobre

komunikacije ( radionice nenasilja )

II.

pedagoginja

razrednici

Pripreme za natjecanje , "Lidrano", i natjecanja iz ostalih

predmeta

I. II.

ravnateljica i voditelji

grupa

Timski rad poboljšava odnose u kolektivu i podiţe uĉinkovitost

u radu

III. ravnatelj

pedagog

Analiza uspjeha uĉenika i realizacija plana i programa IV. Pedagoginja

ERASMUS PLUS – zajedniĉke aktivnosti sa svim sudionicima

projekta

Priprema Dana škole

IV.

Erasmus tim i

svi uĉitelji u školi

Pripreme i dogovori za provoĊenje jednodnevnih izleta V. ravnateljica i

razrednici

Realizacija plana i programa (redovne nastave, dodatne,

dopunske, SA...)

VI.

Ravnateljica

Uspjeh uĉenika i izvješće o radu škole na kraju školske godine VI. ravnateljica i

pedagoginja

Preventivni program zlouporabe sredstava ovisnosti

Borba protiv nasilja

Ljudska prava i obaveze kroz projekt graĊanskog odgoja

IX.-VI.

pedagoginja i ĉlanovi

školskog

povjerenstva, vanjski

suradnici

O sjednicama Uĉiteljskog vijeća vode se zapisnici i odlaţu u pedagošku dokumentaciju

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

42

6.3. Plan rada Razrednog vijeća

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

VII

Planiranje nastavnih sadrţaja i zadataka za razredni odjel i za predmet u

narednom periodu

UvoĊenje zdravstvenog odgoaj u sve aspekte ško

Razrednici

IX

Planiranje integriranja sadrţaja zdravstvenog odgoja u sat razrednog

odjela i ostale predmete

razrednici,

pedagog

IX UtvrĊivanje rasporeda praktiĉnih i pismenih radova uĉenika,

koordinacija meĊu uĉiteljima

predmetni

uĉitelji

IX

Planiranje sadrţaja Projekta ERASMUS + u drugoj godini provedbe

Plan terenskih nastava

Planiranje rada razrednika u razrednom odjelu

Planiranje tema za rad razrednog odjela

Ukljuĉivanje uĉenika u dopunsku, dodatnu, izbornu nastavu i SA

razrednici

ostali

uĉitelji

X Promjena pedagoških mjera

Primjena pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju

svi uĉitelji

XI

Praćenje napredovanja uĉenika, njihovi postignuća i mjera za napredak i

poboljšanje uspjeha

pedagog

razrednik

XII Pregled uspjeha uĉenika na kraju prvog polugodišta svi uĉitelji

pedagog

IX –VI

Suradnja s roditeljima odnosno sa skrbnicima,

Novi uĉenici u našoj školi, daroviti uĉenici i uĉenici s teškoćama –

izrada planova za uĉenike s teškoćama

razrednik,

pedagog

logoped

IX –

VI

Sudjelovanje uĉenika u izvannastavnim i slobodnim aktivnostima,

uspjeh u aktivnostima

voditelji

aktivnosti

IX- VI

Rad razrednih odjela, realizacija posebnih zadataka iz Godišnjeg plana i

programa

razrednici i

ostali uĉ.

III

Realizacija posebnih zadataka – integrirani dani, tematski dani,

zdravstveni odgoj Pedagog

V

Razgovor s uĉenicima i RV o daljnjem školovanju uĉenika 8. razreda

nakon ankete Profesionalne orijentacije, e- upisi

pedagog,

razrednik

VI

Realizacija plana i programa na kraju nastavne godine

Analiza uspjeha na kraju nastavne godine

Upućivanje uĉenika na popravni ispit

Dovršavanje razredne dokumentacije

Pedagog,

razrednici

ostali

predmetni

nastavnici

uĉitelji

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

43

6. 4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

IX

Konstituiranje Vijeća roditelja ( dolazak novih ĉlanova, odlazak onih

ĉija djeca više ne pohaĊaju školu).

Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole

Usvajanje Kurikuluma ravnateljica

IX –

VI Podrška roditeljima u rješavanju problema kroz cijelu nastavnu godinu pedagog,

ravnatelj

IX- VI Razmatranje problema pokrenutih na roditeljskim sastancima

Sudjelovanje roditelja u raznim školskim akcijama

pedagog,

ravnatelj

VI Razmatranje izvješća o uspjehu i realizaciji programa na kraju nastavne

godine

ravnatelj,

pedagog

Vijeće roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja, vodi sastanak. O Vijeću roditelja

vodi se i zapisnik.

6. 5. Plan rada Vijeća uĉenika

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

IX

Konstituiranje Vijeća uĉenika sa novim ĉlanovima, izbor

predsjedništva

Predstavljanje plana i programa

Zadaće za Vijeće uĉenika

ravnatelj

pedagog

IX –

VI

Nastavljanje zanimljivih akcija –Vršnjaĉka medijacija, GraĊanski

odgoj - projekt

Projekt: Erasmus +

ravnatelj,

pedagog,

uĉitelji

IX –

VI Projekt ureĊenja ŠKOLSKOG VRTA

SVI

DJELATNICI

Udruga

„Oaza“

XII

Ukljuĉivanje uĉenika u meĊusobno darivanje kroz projekte „Radost

darivanja“

vjerouĉiteljica

razrednici

IX –

VI

Ukljuĉivanje Predsjednika Vijeća uĉenika u rad Uĉeniĉkog vijeća u

Gradu Zagrebu. Poticanje uspješnosti u savladavanju školskog

gradiva, poticanje kulturnog ophoĊenje.

razrednik,

pedagog,

ravnatelj

IX –

VI

Izrada „Razrednih pravila“

Izrada razrednih EKO-kutaka“

pedagog,

ravnatelj

razrednici

uĉenici

V-VI

Sudjelovanje u proslavi Dana škole

Priprema priredbe “Pljesak za najbolje“

Analiza uspješnosti u usvajanju školskog gradiva

Uspješnost u provoĊenju projekata

Projekcija projekata

razrednici

uĉenici

pedagog

ravnatelj

O sjednicama Vijeća uĉenika vodi se zapisnik, a Vijeće uĉenika poziva predsjednik

Vijeća uĉenika

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

44

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

7.1. Struĉno usavršavanje u školi

7.1.1. Stručni aktivi

Uĉitelji i struĉni suradnici duţni su se permanentno usavršavati u struci i

usavršavati za struĉno-metodiĉki, pedagoški i andragoški rad.

Individualni plan i program unose se na obrazac UT-XI/13-7 i odlaţe se u

pedagošku dokumentaciju.

Plan i program individualnog permanentnog usavršavanja realizira se praćenjem

struĉne literature, struĉnih ĉasopisa, dnevne i periodiĉne štampe, praćenje TV-e u suradnji s

knjiţniĉarom i pedagogom Škole te sudjelovanjem na struĉnim skupovima u organizaciji

prosvjetnih savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Struĉni aktiv uĉiteljica razredne nastave

TEME: - Izrada Plana rada za uĉenike po posebnom obliku školovanja

- Plan vanuĉioniĉne nastave za uĉenike I. - IV. razreda

- Kriteriji ocjenjivanja po predmetima I. - IV. razred

- Vladanje, kriteriji vrednovanja

- Razredna pravila

- Organizacija rada u Produţenom boravku

- Planiranje integriranih i tematskih dana tijekom školske godine

- Prijedlog pedagoških tema za roditeljske sastanke

- Timski rad – rad na projektu Erasmus +

- Sudjelovanje na osposobljavanju za e -uĉitelje

Struĉni aktiv uĉitelja hrvatskog jezika

TEME: - UsklaĊivanje godišnjih planova i kriteriji vrednovanja

- Rad s uĉenicima s poteškoćama

- Rad s darovitim uĉenicima

- Natjecanja – Lidrano

- Rad sa inojeziĉarima

- Izrada digitalnog ĉasopisa „Prekosavska jeka“

- Sudjelovanje na osposobljavanju za e -uĉitelje

Struĉni aktiv uĉitelja stranih jezik

TEME: - Slušanje u stranom jeziku, razvijanje vještina slušanja

- Uĉenici sa individualiziranim i prilagoĊenim programom – rad u nastavi i

praćenje njihovih postignuća

- Pisanje u nastavi stranog jezika, razvijanje vještine samostalnog pisanja

- Jeziĉne kompetencije u govoru i pismu

- Sudjelovanje na osposobljavanju za e -uĉitelje

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

45

Struĉni aktiv uĉitelja Matematike, Fizike , Kemije, Biologije

TEME: - Rad sa djecom sa posebnim potrebama- kriteriji vrednovanja

- Ekipno natjecanje u znanju matematike

- Natjecatelji „ Klokan bez granica „

- Dopunska nastava – organizacija i provoĊenje

- Dodatna nastava – rad sa uĉenicima koji ţele postići više znanja

- Erasmus +

- Znanstvena veĉer – priprema i organizacija

- Sudjelovanje na osposobljavanju za e -uĉitelje

Struĉni aktiv uĉitelja Povijesti i Geografije

TEME: - Rad sa djecom sa posebnim potrebama- praćenje njihova postignuća

- Izrada prilagoĊenih programa za uĉenike sa posebnim potrebama

- Koorelacija sa drugim nastavnim predmetima

- Ishodi uĉenja u nastavi Povijesti i Geografije po Bloomovoj taksonomiji

- Erasmus+

- GraĊanski odgoj

- Sudjelovanje na osposobljavanju za e -uĉitelje

Uĉitelji likovne, glazbene kulture i TZK-e, TK nisu ukljuĉeni u posebne kolegije

pri Školi već su ukljuĉeni u kolegije na nivou Grada Zagreba

7.1.2. Struĉno usavršavanje za sve odgojno- obrazovne radnike

Teme struĉnih usavršavanja na nivou Uĉiteljskih vijeća, predavaĉi naši uĉitelji i vanjski

suradnici:

1. Predavaĉ iz Centra Vinko Bek : Metode rada s uĉenicima s poteškoćama - s

oštećenjem vida

2. Predavaĉ iz Centra za autizam: Metode rada s uĉenicima s poteškoćama iz

autistiĉnog spektra

3. Nikolina Matovina: ? ( predavanje uĉiteljice iz OŠ Pavleka Miškine)

4. ? : Digitalna pismenost

5. Predrag Pale: Transformacija uĉitelja

6. Predavaĉ iz Školske knjige, nešto od ponuĊenih aktualnih tema

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

46

7.2. Struĉna usavršavanja izvan škole

7.2.1. Struĉna usavršavanja na ţupanijskoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO Uĉitelji :Mentori,

savjetnici, struĉni

suradnici, ravnatelj

Prema pozivu

organizatora

48

ŢSV Uĉiteljima

mentorima,

savjetnicima

Prema pozivu

organizatora

48

Ukupno sati tijekom školske godine 96

7.2.2. Struĉna usavršavanja na drţavnoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO, HPKZ Struĉni suradnici

( pedagog, knjiţniĉar,

logoped )

Prema pozivu

organizatora

48

AZOO, HUROŠ,

ESHA

Ravnatelj Prema pozivu 48

Ukupno sati tijekom školske godine 96

7.3. Ostala struĉna usavršavanja i osposobljavanja

Struĉno osposobljavanje za zaštitu na radu za nove zaposlenike

Svaki uĉitelj duţan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2017./2018.

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

47

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Mjesec Sadrţaj aktivnosti Nositelji

Rujan prijem uĉenika prvih razreda - priredba uĉiteljice RN, pedagog, ravnatelj

Svjetski dan školskog mlijeka – sudjelovanje

na centralnoj priredbi Bundek, 27.9.2017. uĉenici 2. razreda

Europski tjedan mobilnosti - sudjelovanje u

natjeĉaju likovnim radovima pedagog, uĉitelji RN, uĉitelj LK

Listopad Dani zahvalnosti za plodove zemlje tematski

dan 16 . listopad svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

DAN KARIJERA – Aktivnosti vezane uz

Erasmus+ projekt 12. 10. 2017.

uĉiteljice i uĉenici mlaĊih i starijih

razreda, uĉitelji, pedagog

Djeĉji tjedan -1. tjedan u listopadu - prigodni

sadrţaji svi uĉitelji, pedagog,

Dani knjige - posjet Interliberu uĉitelji RN, Hrvatskog jezika,

knjiţniĉar

Svjetski dan uĉitelja – sjednica svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

Dan neovisnosti - kroz razredne odjele,

nastavne predmete svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

MeĊunarodni dan školskih knjiţnica knjiţniĉar, svi uĉitelji

Studeni Blagdan Svi sveti 1. 11. svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

Dan sjećanja na Vukovar 18.11. svi uĉitelji,

20.11. sveopći djeĉji dan svi uĉitelji

Prosinac 1.12. Dan borbe protiv AIDS-a, prigodna

predavanja

školska lijeĉnica, pedagog, uĉitelji

Biologije

6. 12.Sveti Nikola - projekt: Radost darivanja,

priredba za mlaĊe uĉenike

vjerouĉiteljica, uĉiteljice RN,

pedagog,. ravnatelj

ZNANSTVENA VEĈER STEAM – tim, ostali uĉitelji

Boţićni sajam Uĉenici, uĉitelji, roditelji

Boţićni blagdani - radost darivanja svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

Sijeĉanj 21.01. Dan sjećanja na Holokaust uĉitelji povijesti, razrednici

Natjecanja - znanosti mladima - školska razina uĉitelji -voditelji

Veljaĉa MeĊunarodni dan zaštite moĉvara voditelj EKO - škole, profesor

Biologije

Svjetski dan bolesnika - prigodni posjeti,

predavanja profesor Biologije, pedagog

Valentinovo - karaoke , ples - priredba razrednici, voditelj KUD-a

MeĊunarodni dan materinjeg jezika- prigodni

sadrţaji na satu HJ

uĉitelji RN, Hrvatskog jezika,

knjiţniĉar

Oţujak Dan pokreta prirode LIJEPA NAŠA voditelj EKO - škole, svi uĉitelji,

ravnatelj, pedagog

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

48

proljetni praznici

Svjetski dan voda – kroz nastavne sadrţaje svi uĉitelji,, voditelj Eko – škole

Pozdrav proljeću - priredba razrednici,

Travanj Uskršnji sajam - prigodan prodaja uĉeniĉkih

rukotvorina ( mogućnost ) razrednici

Dan planeta Zemlja - tematski dan svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

Svibanj Praznik rada – kroz nastavne sadrţaje svi uĉitelji

Dan škole 30. 4. 2018.– terenska nastava svi uĉitelji, ravnatelj, pedagog,

knjiţniĉar

Dan ZapruĊa - sportska natjecanja odabrana grupa sa voditeljem

Dan grada Zagreba -obiljeţavanje KUD, svi razrednici

Lipanj

Pljesak najboljima - priredba na kojoj najbolji

uĉenici dobivaju nagrade i priznanja za

predstavljanje škole na natjecanjima izvan nje i

rad i postignuća u samoj školi

svi uĉitelji, pedagog, ravnatelj

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

49

8.1.1. Plan kulturnih akcija u školskoj knjižnici

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

vaţniji datumi i obljetnice u šk.g. 2017./18.

RUJAN

8. 9. – MeĊunarodni dan pismenosti:

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-

blocks/literacy/advocacy/international-literacy-day/#c113535%20

http://hcd.hr/2017/07/10/strucni-skup-koliko-smo-pismeninepismeni-digitalna-pismenost-

naseg-doba/

Tema:

10. 9. Hrvatski olimpijski dan - http://www.hoo.hr/

16. 9. MeĊunarodni dan zaštite ozonskog omotaĉa.

http://ozone.unep.org/en/information-material

21. 9. MeĊunarodni dan mira - http://internationaldayofpeace.org/

23. 9. Dan europske baštine; MeĊunarodni dan kulturne baštine - http://pjp-

eu.coe.int/en/web/ehd-jep/home ; (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6);

http://www.kultura.hr/

26. 9. Europski dan jezika - http://edl.ecml.at/

LISTOPAD

MeĊunarodni mjesec školskih knjiţnica ISLM –

http://www.iasl-online.org/advocacy/islm/index.html

International School Library Month - in October each year

Tema 2017.: “Connecting Communities and Cultures”

Bookmark Exchange Project

Digital Bookmark Exchange Project

Skype Project

GiggleIT

Tema Nacionalnog kviza za poticanje ĉitanja: „ČITANJE NE DOLAZI U PITANJE“

Provodi se u okviru Mjeseca hrvatske

knjige

3. 10. MeĊunarodni djeĉji dan 4. 10. Svjetski dan ţivotinja (Sv. Franjo Asiški)

4. 10. Svjetski tjedan svemira - http://www.worldspaceweek.org/

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

50

5. 10. MeĊunarodni dan uĉitelja

8. 10. Dan neovisnosti RH

8.10. SALTEN, Felix- 70 godina smrti

12. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

15. 10.Poĉetak Mjeseca hrvatske knjige – Ovogodišnja manifestacija posvećena

je enciklopedistici.

16.10. Svjetski dan rjeĉnika

20. 10.Svjetski dan jabuka

23.10. – „ Danas ti čitam“

24. 10.Dan OUN

30.10. KRKLEC, Gustav - 40 godina smrti

STUDENI

10. 11. – Svjetski dan znanosti za mir i razvitak (UNESCO)

14.11. LINDGREN, Astrid - 110 godina roĊenja

15. 11. Završetak Mjeseca knjige – knjiţevni susret za više razrede

16.11. MeĊunarodni dan tolerancije – UNESCO)

18.11. Dan sjećanja na Vukovar

20. 11.Opći djeĉji dan - Konvencija o pravima djeteta (1959.)

24. 11. Dan hrvatskog kazališta

30. 11. JURIĆ, Marija (Zagorka) - 60 godina smrti

PROSINAC

1. 12. Svjetski dan borbe protiv AIDS(a)

10.12. Dan ljudskih prava ,

17. 12. TRUHELKA, Jagoda 60 godina smrti

„Boţić u djelima hrvatskih pisaca“

2018.

Odlukom Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta 2018. godina proglašena je

Europskom godinom kulturne baštine

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18850

SIJEĈANJ

14.1. CARROLL, Lewis 120 godina smrti

15.1. priznanje RH -

27.1. Dan sjećanja na Holokaust i spreĉavanja zloĉina protiv ĉovjeĉnosti

(http://www.un.org/holocaustremembrance/emainpage.shtml)

VELJAĈA

2. 2. MeĊunarodni dan zaštite moĉvara

3.2. GUTENBERG, Johannes 550 godina smrti

8.2. VERNE, Jules 190 godina roĊenja

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

51

14.2. Valentinovo

21.2. MeĊunarodni dan materinskog jezika

22.2. - Dan NSK,

22.2. MISAL PO ZAKONU RIMSKOGA DVORA (1483)- 535. godišnjica

28.2. MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI

OŢUJAK

8.3. MeĊunarodni dan ţena

11. – 17. 3. Dani hrvatskoga jezika

20.3. MeĊunarodni dan pripovijedanja

21.3. Svjetski dan pjesništva

22.3. Svjetski dan voda

28.3. Maksim Gorki – 150 godina roĊenja

TRAVANJ

2. 4. MeĊunarodni dan djeĉje knjige

8.4. Svjetski dan Roma

22.4. Dan hrvatske knjige 22. 4. Dan planeta Zemlje

23. 4. Svjetski dan knjige i autorskog prava

29.4. Svjetski dan plesa

SVIBANJ

3. 5. Dan Sunca

3. 5. Svjetski dan slobode medija

8. 5. Svjetski dan Crvenoga kriţa

9.5. Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom

15. 5. MeĊunarodni dan obitelji

18. 5. MeĊunarodni dan muzeja

22. 5. MeĊunarodni dan biološke raznolikosti

31. 5. Dan grada Zagreba

LIPANJ

4.6. - MeĊunarodni dan neduţne djece, ţrtava nasilja (UNESCO)

5.6. - Svjetski dan zaštite planinske prirode

8.6. - Svjetski dan oceana

DRŢIĆ, Marin 510 godina roĊenja

ZORANIĆ, Petar 510 godina roĊenja

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

52

8.2. Plan brige za zdravstvenu i socijalnu zaštitu uĉenika

PREVENTIVNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU

GODINU 2017./2018.

NAZIV PROGRAMA

ROK

PROVEDBE

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Zaštita zdravlja i prevencija od bolesti

Zdravstveni odgoj

Higijenske navike, pravilna

prehrana- skrivene kalorije, briga o

vlastitom tijelu, promicanje zdravih

stilova ţivota, 1.-8. razred

Kako odrţavamo zube -1.razred

Rast i razvoj – 4. razred

Od zaĉeća do puberteta - 5.razred

Spolno prenosive bolesti -

8.razred

Prevencija raka vrata maternice

- 8.razred (predavanje za roditelje i

uĉenike)

Sistematski pregledi – 1., 5. i 8.

razredi

Cijepljenje uĉenika

rujan 2017.-

lipanj 2018.

uĉitelji razredne nastave i

razrednici predmetne nastave,

uĉitelji prirode i biologije

lijeĉnica školske medicine

prema planu i programu školske

ambulante, prof. dr. sc. Vesne

Jureše

Preventivni program za sprjeĉavanje ovisnosti

MAH 1 - 5. razredi

MAH 2 - 6. razred

ZNAM HOĆU, MOGU – 8.

razredi

PIA – prevencija i alternativa, 6.

razredi

Bijeg nije rješenje – 7. i 8. razredi

(predstava o prevenciji ovisnosti o

drogi)

Obiljeţavanje:

MeĊunarodnog dana borbe

protiv zlouporabe droge

rujan 2017.-

lipanj 2018.

djelatnika PU zagrebaĉke

Kazališna udruga Tirena

pedagog, razrednici, uĉitelji u

okviru ZO

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

53

Mjesec borbe protiv ovisnosti

Preventivni program za sprjeĉavanje nasilja u školi

Nenasilno rješavanje sukoba

radionice nenasilne komunikacije

4. i 5. razred

sijeĉanj 2018.-

lipanj 2018.

pedagog škole, razrednici, uĉitelji

RN

Spajalice- mladi medijatori

4. razred

sijeĉanj 2018.-

lipanj 2018.

pedagog škole, uĉiteljica 4. razreda

Preventivni program zaštite

unutar nastave informatike 5.-8. razred

rujan 2017.-

svibanj 2018.

profesori informatike

Ukljuĉi komp, ukljuĉi mozak

predstava o prevenciji nasilja preko

interneta

sijeĉanj -travanj

2018.

Kazališna udruga Tirena

Preventivni program sprjeĉavanja školskog neuspjeha

Suradniĉko uĉenje – pomoć u

uĉenju, uĉenici uĉenicima

listopad 2017.-

svibanj 2018.

pedagog, razrednici, uĉitelji

Pomoć u uĉenju Rujan 2017.-

svibanj 2018.

Djeĉja kuća Borovje

( dugogodišnja suradnja škole- rad

volontera struĉnjaka)

U preventivni program spadaju i svi programi sportskih i izvannastavnih aktivnosti

jer omogućuju djeci kvalitetno i zdravo provoĊenje slobodnog vremena.

O realizaciji vode brigu ĉlanovi školskog povjerenstva (Izeta Colarić - pedagoginja, Mihaela

Mihetec - defektolog - logoped, prof. dr.sc. Vesna Jureša, školska lijeĉnica , Marija Vujica,

uĉiteljice prirode biologije i Krešimir Bilić, prof. TZK).

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

54

8.3.1. Program mjera povećanja sigurnosti i prevencije neprihvatljivog oblika

ponašanja

8.3.1.1. Protokol o postupanju u sluĉaju nasilja meĊu djecom i mladima

Definicija nasilja

Nasiljem meĊu djecom i mladima smatra se svako namjerno fiziĉko ili psihiĉko

nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka uĉinjeno s

ciljem povrjeĊivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, moţe razlikovati po obliku,

teţini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje ukljuĉuje ponavljanje istog obrasca i odrţava

neravnopravan odnos snaga (jaĉi protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Nasiljem meĊu djecom i mladima smatra se osobito:

namjerno uzrokovani fiziĉki napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje,

gaĊanje, šamaranje, ĉupanje, zakljuĉavanje, napad razliĉitim predmetima, pljuvanje i

sliĉno bez obzira da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda, psihiĉko

i emocionalno nasilje prouzroĉeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od

strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje

pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje

i iskljuĉivanje iz skupine kojoj pripada ili iskljuĉivanje i zabranjivanje sudjelovanja

u razliĉitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem

izolacije djeteta od ostalih uĉenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili

oštećivanje djetetovih stvari, poniţavanje, nareĊivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili

na drugi naĉin dovoĊenje djeteta u podreĊeni poloţaj, kao i sva druga ponašanja

poĉinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno uznemiravanje i

zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fiziĉka i duševna bol ili

sramota.

U našoj školi se već duţi niz godina intenzivno radi na provoĊenju prevencije nasilja

meĊu i nad djecom. Program prevencije svakodnevno provode razrednici, ostali uĉitelji,

pedagoginja i ravnateljica i to kroz radionice, satove razredne zajednice, individualne i

grupne razgovore s uĉenicima. Godinama suraĊujemo s razliĉitim udrugama koji takoĊer

provode radionice i meĊu ostalima: Udrugom TI SI OK, koji se bavi promicanjem socijalnih

vještina, Kazališnom udrugom Tirena koja se u svojim predstavama bavi prevencijom

nasilja i ovisnosti.

U današnje vrijeme je odgoj i obrazovanje djece sve veći izazov. Iako se dosta govori o

pravima djece, smatramo da još veći naglasak treba biti na njihovim odgovornostima, što i

istiĉemo u provoĊenju programa.

Prema informacijama koje dobivamo prilikom rada s uĉenicima, a i od Centra za

socijalnu skrb Novi Zagreb, primjećujemo da u naselju ima sve više uĉenika

razvedenih roditelja, obitelji s teţim socio-ekonomskim statusom, uĉenika koji su

zbog nedovoljnog nadzora roditelja prepuštena sami sebi ili ulici te samim time su

skloniji prikljuĉivanju «krivom» društvu.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

55

U sluĉaju prijave nekog od oblika nasilja obavezni smo postupiti prema ĉlanka 7.

Protokola postupanja u sluĉaju nasilja meĊu djecom i mladima.

Postupci u sluĉaju prijave nasilja ili dojave o nasilju meĊu djecom:

odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje

prema djetetu, a u sluĉaju potrebe zatraţiti pomoć drugih djelatnika odgojno –

obrazovne ustanove ili po potrebi pozvati djelatnike policije;

ukoliko je dijete povrijeĊeno u mjeri koja zahtijeva lijeĉniĉku intervenciju ili pregled

ili se prema okolnostima sluĉaja moţe razumno pretpostaviti ili posumnjati da su

takva intervencija ili pregled potrebni, odmah pozvati sluţbu hitne lijeĉniĉke pomoći

ili na najbrţi mogući naĉin, koji ne šteti zdravlju djeteta, prepratiti ili osigurati

preparatu djeteta od strane struĉne osobe lijeĉniku, te saĉekati lijeĉnikovu preporuku

o daljnjem postupanju i dolazak djetetovih roditelja ili zakonskih zastupnika;

odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje djeteta ili zakonske

zastupnike, te ih upoznati sa svim ĉinjenicama i okolnostima koje je do tada doznala

i izvijestiti ih o aktivnostima koje će se poduzeti;

po prijavi, odnosno dojavi nasilja odmah obaviti razgovor s djetetom koje je ţrtva

nasilja, a u sluĉaju da je postojala lijeĉniĉka intervencija, uz dogovor s lijeĉnikom,

ĉim to bude moguće. Ovi razgovori s djetetom obavljaju se uvijek u nazoĉnosti

nekog od struĉnih djelatnika odgojno-obrazovne ustanove, a na naĉin da se postupa

posebno briţljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pruţajući mu potporu;

roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je ţrtva vršnjaĉkog nasilja dati

obavijesti o mogućim oblicima savjetodavne i struĉne pomoći djetetu u odgojno-

obrazovnoj ustanovi i izvan nje, a s ciljem potpore i osnaţivanja djeteta te prorade

traumatskog doţivljaja;

obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaju o

uĉinjenom nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, teţinu i

vremensko trajanje nasilja;

ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili duţem vremenskom trajanju

nasilja, koje moţe izazvati traumu i kod druge djece, koja su svjedoĉila nasilju,

savjetovati se s nadleţnom struĉnom osobom ili sluţbom poradi pomoći djeci,

svjedocima nasilja;

što ţurnije obaviti razgovor s djetetom koje je poĉinilo nasilje uz nazoĉnost struĉne

osobe, ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja, te ga

savjetovati i poticati na promjenu takvog ponašanja, a tijekom razgovora posebno

obratiti pozornost iznosi li dijete neke okolnosti koje bi ukazivale da je dijete ţrtva

zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje, u kojem sluĉaju će se

odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb, a po potrebi ili sumnji na poĉinjenje

kaţnjive radnje izvijestiti policiju ili nadleţno drţavno odvjetništvo, a odgojno-

obrazovna ustanova će poduzeti sve mjere za pomirenje djece i za stvaranje

tolerantnog, prijateljskog ponašanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi;

pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je poĉinilo nasilje, upoznati ih s

dogaĊajem, kao i s neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja, savjetovati ih s

ciljem promjene takvog ponašanja djeteta, te ih pozvati na ukljuĉivanje u

savjetovanje ili struĉnu pomoć unutar škole ili izvan nje (centri za socijalnu skrb,

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

56

poliklinike za zaštitu djece, obiteljska savjetovališta i sliĉno) i izvijestiti ih o obvezi

odgojno-obrazovne ustanove da sluĉaj prijavi nadleţnom centru za socijalnu skrb,

Uredima drţavne uprave u ţupanijama (Sluţbama za društvene djelatnosti i/ili

Gradskom uredu za obrazovanje i sport Grada Zagreba), policiji ili nadleţnom

drţavnom odvjetništvu;

o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opaţanjima saĉiniti

sluţbene bilješke, kao i voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka koje će

se dostaviti na zahtjev drugim nadleţnim tijelima.

OBLICI, NAĈIN I SADRŢAJ SURADNJE

ProvoĊenje Programa aktivnosti za sprjeĉavanje nasilja meĊu djecom i mladima,

podrazumijeva uspostavu suradnje nadleţnih drţavnih tijela i drugih ĉimbenika koji

sudjeluju u spreĉavanju, otkrivanju i suzbijanju nasilja meĊu djecom i mladima (odgojno–

obrazovne ustanove, domovi za skrb o djeci, centri za socijalnu skrb, policijske postaje,

zdravstvene ustanove, drţavna odvjetništva i jedinice lokalne i podruĉne /regionalne/

samouprave).

Sukladno Programu aktivnosti za sprjeĉavanje nasilja meĊu djecom i mladima nuţno

je o problemu nasilja meĊu djecom i mladima redovito izvještavati roditelje i djecu te ih

poticati da prijavljuju nasilje, a tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti promicati

modele nenasilne komunikacije, meĊusobne tolerancije i uvaţavanja, organiziranjem

roditeljskih sastanaka, satova razredne zajednice, uĉeniĉkih priredbi, objavama na oglasnoj

ploĉi odgojno-obrazovnih ustanova ili na drugi primjereni naĉin.

U sve aktivnosti vezane uz spreĉavanje nasilja meĊu djecom nuţno je ukljuĉiti djecu

i mlade te roditelje, zakonske zastupnike, odgojno-obrazovne djelatnike i ostale struĉne

osobe kao aktivne sudionike i partnere, kako bi se dugoroĉno promicala naĉela nenasilja,

kao preduvjeta kvalitetnog i sigurnog odrastanja djece.

Primjereno postupanje vezano uz problematiku vršnjaĉkog nasilja zahtijeva aktivnu

suradnju te jednakovrijedan doprinos svih drţavnih tijela, budući da se prepuštanje tereta

odgovornosti i postupanja samo jednom ĉimbeniku (primjerice samo školi, policijskoj

postaji, domu za skrb o djeci ili centru za socijalnu skrb) u znatnom broju sluĉajeva moţe

definirati dugoroĉno potpuno neuĉinkovitim, stoga je navedena suradnja preduvjet

sveobuhvatne i kvalitetne zaštite djece.

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

57

8.4. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

Sadrţaj rada Razred Vrijeme

ostvarivanja

Nositelj

zadataka

7.Razvoj uĉenikovih interesa i socijalni i emotivni razvoj,

zdravstveno stanje i fiziĉki odgoj

1.-4. kontinuirano razrednici

7.Rad na razvoju pojedinih osobina uĉenika, njegove aktivnosti i

sposobnosti u predmetnoj nastavi

5.-8. kontinuirano svi uĉitelji

7.Profesionalno informiranje kroz nastavno gradivo 1.-8. kontinuirano svi uĉitelji

7.Profesionalno informiranje kroz dodatnu i izbornu nastavu 4.-8. kontinuirano zaduţeni

uĉitelji

7.Praćenje rada i razine postignuća uĉenika u izvannastavnim i

izvanškolskim aktivnostima u svrhu profesionalnog usmjeravanja

1.-8. kontinuirano pedagog i

roditelji

7.Razgovor s uĉenikom ili grupom uĉenika koji trebaju odreĊene

informacije ( predavanja )

1.-8. kontinuirano pedagog

7.Upućivanje uĉenika na praćenje medija 1.-8. kontinuirano razrednici

8. Prikupljanje relevantnih podataka o uĉenicima ( kroz

individualne razgovore ili na roditeljskim sastancima):

pedagog

- Psihiĉki razvoj uĉenika 1.-2. kontinuirano razrednici

- Razvoj radnih navika 3. kontinuirano razrednici

- Duţnosti i obveze djeteta u obitelji i školi 4. kontinuirano razrednici

- Utjecaj roditelja na razvoj djeĉjih interesa 5. kontinuirano razrednici

- Ĉimbenici izbora zanimanja 5. kontinuirano razrednici

- Tko sve moţe pomoći u izboru zanimanja 6. kontinuirano razrednici

- Bitne karakteristike srednje škole 7. kontinuirano pedagog

- Kriteriji upisa u srednje škole 8. kontinuirano pedagog

- Analiza izraţenih ţelja o izboru danjeg obrazovanja 8. kontinuirano pedagog

Sadrţaje u okviru redovne, dodatne i izborne nastave, izvannastavne aktivnosti, sastanke RO i suradnje s roditeljima

programiraju uĉitelji, a evidenciju realizacije unose u dnevnike rada.

8. 4. 1.Profesionalno informiranje i usmjeravanje za učenike 8. razreda

Sadrţaji i oblici rada Vrijeme

realizacije

Nositelji zadataka

1. Anketiranje uĉenika uz analizu profesionalnih namjera i

upućivanje u Struĉnu sluţbu za profesionalnu orijentaciju

( IP, PP, zdravstveni problemi, soc. status)

9. i 10. mjesec

Pedagog

2. Posebno informirati uĉenike i roditelje s teškoćama u razvoju ( ĉl.5)

o upisu u srednju školu

pedagog, razrednici

3. Natjeĉaj o upisu u srednju školu ( obavijestiti uĉenike, izloţiti

primjerak natjeĉaja, dati upute i informirati)

5. mjesec razrednici,

pedagog, vanjski

suradnik

4.Individualno informiranje uĉenika i roditelja kontinuirano pedagog, razrednik

5.Odrţati niz predavanja i radionica vezanih uz izbor zanimanja

Teme: Aktivnost uĉenika u pripremanju za zanimanje.

Mogućnost i perspektiva zapošljavanja u odreĊenim

podruĉjima rada

Kamo nakon osnovne škole

10. – 5. mjesec

pedagog, zavod za

zapošljavanje,

CISOK

6.Dan karijera - radionice 10. mjesec Erasmus tim

7.Odlazak na akciju“Dojdi osmaš“ 5.mjesec pedagog, razrednik

8.Kontinuirano suraĊivati sa struĉnom sluţbom Zavoda za

zapošljavanje i školskom lijeĉnicom

kontinuirano pedagog, školski

lijeĉnik

U sluĉaju bilo kakvih izmjena prilagodit ćemo rad s uĉenicima i roditeljima prema danim uputama.

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU … · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. U Zagrebu 28. rujna 2017. 2 SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

58

9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

NABAVA:

- Nabava klupa i stolica za dvije uĉionice

- Nabava novih aparata za školsku kuhinju ( kiper, konveksomat )

- Nabava garderobnih ormarića za novu uĉionicu

- Nabava 10 novih raĉunala

OPREMANJE:

- Opremanje uĉionicu informatike

10. PRILOZI

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

1. Godišnji planovi i programi rada uĉitelja

2. Mjeseĉni planovi i programi rada uĉitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. PrilagoĊeni planovi i programi rada za uĉenike s teškoćama

5. Rješenja o tjednim zaduţenjima odgojno-obrazovnih radnika

6. Raspored sati

**SVI PRILOZI NALAZE SE KOD PEDAGOGA ŠKOLE U PEDAGOŠKOJ

DOKUMENTACIJI.

Na osnovi ĉlanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ĉlanka 12 Statuta

Osnovne škole Z A P R U Đ E, Zagreb, Meštrovićev trg 8a, a na prijedlog Uĉiteljskog vijeća,

Vijeća roditelja i ravnatelja škole , Školski odbor na sjednici odrţanoj 28. rujna 2017. godine

donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2017./2018. ŠKOLSKU GODINU.

Ravnateljica škole Predsjednica školskog odbora

_______________________ _____________________

Ružica Vitman Sović Sanda Mahin