godiŠnji plan i program rada

of 49 /49
OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKA GODINA 2020./2021. Velika Gorica, rujan 2020.

Author: others

Post on 04-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GPP OŠ Jurja Habdelia 2018. - 2019.Velika Gorica, rujan 2020.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
2
Na osnovi lanka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu i lanka 56.
Statuta Osnovne škole JurjaHabdelia Velika Gorica, Školska 1, Školski odbor na prijedlog ravnatelja
Škole donosi 7. listopada 2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora: Davor Vidovi, mr. Goran Staji, prof.
KLASA: 602-01/20-01/53
URBROJ: 238/31-18-01-20-1
U Velikoj Gorici 7. listopada 2020.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
3
SADRAJ
1.2 PROSTORNI UVJETI.......................................................................................................................................... 7
1.2.2 Plan investicijskog i tekueg odravanja, adaptacije i izgradnje novog prostora ................................. 8
1.3 STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREIVANJA ........................................................................................... 9
2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. ........................................................................... 9
2.1 PODATCI O UITELJIMA .................................................................................................................................. 9
2.2 PODATCI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA .................................................................................. 11
2.3 PODATCI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIKOM OSOBLJU ........................................................................... 11
3. PODATCI O UENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA ................................................................................................... 12
3.1 MATINA ŠKOLA ........................................................................................................................................... 12
3.2 PODRUNE ŠKOLE ......................................................................................................................................... 13
4. ORGANIZACIJA RADA U ŠKOLI ............................................................................................................................... 14
4.1 DNEVNA ORGANIZACIJA ............................................................................................................................... 14
4.3 GODIŠNJI FOND SATI ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. ............................................................................. 16
4.3.1 Raspored sati ....................................................................................................................................... 18
4.3.3 Voditelji strunih aktiva ....................................................................................................................... 19
5. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ............................................................................................. 19
5.1 GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA ................................................... 19
5.2 PLAN IZVANUIONIKE NASTAVE, IZLETA I EKSKURZIJA UENIKA ............................................................... 20
5.2.1 Izvanuionina nastava ...................................................................................................................... 20
5.2.3 Ekskurzije ............................................................................................................................................. 24
5.3 KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE ....................................................................................................... 24
5.4 PLAN IZBORNE, DOPUNSKE, DODATNE NASTAVE I UENJE STRANIH JEZIKA U ŠKOLI .................................. 31
5.4.1 Izborna nastava ................................................................................................................................... 31
5.4.2 Dopunska nastava ............................................................................................................................... 32
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
4
5.5 PREVENTIVNI PROJEKTI ................................................................................................................................. 35
5.6 PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UENIKIH DRUŠTAVA, DRUINA I SEKCIJA ...................................... 38
5.6.1 UKLJUENOST UENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ...................................................................... 39
6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE ............................................................................................... 39
7. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO - SOCIJALNU ZAŠTITU UENIKA ................................................................... 40
7.1 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ................................................................................................................................ 40
7.2 PREHRANA UENIKA ..................................................................................................................................... 41
7.4 GRAANSKI ODGOJ ....................................................................................................................................... 42
8. PLANOVI PERMANENTNOG STRUNOG USAVRŠAVANJA (S ELEMENTIMA UKLJUIVANJA IZVAN ŠKOLE) ............ 42
9. PLAN RADA STRUNIH ORGANA, STRUNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA ............................................... 43
9.1 PLAN RADA UITELJSKOG VIJEA, RAZREDNIH VIJEA ................................................................................ 43
9.2 PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA ................................................................................................................... 44
9.2.1 lanovi Školskog odbora ..................................................................................................................... 45
9.3 PLAN RADA VIJEA RODITELJA ...................................................................................................................... 45
9.3.1 Predstavnici Vijea roditelja ................................................................................................................ 45
9.4 PLAN RADA RAVNATELJA I STRUNIH SURADNIKA (SOCIJALNI PEDAGOG, PSIHOLOG I KNJINIAR) ........... 46
9.5 PLAN RADA TAJNIKA ŠKOLE ........................................................................................................................... 46
10. MJERE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ............................................................................................................... 46
10.1 UPRAVLJANJE ŠKOLOM ................................................................................................................................ 46
10.1.2 Odgovorno i zakonito postupanje u radu i poslovanju ................................................................... 47
10.1.3 Odgovornost u trošenju sredstava ................................................................................................. 47
10.2 OBAVLJANJE TAJNIKIH POSLOVA ............................................................................................................... 47
10.3 OBAVLJANJE RAUNOVODSTVENIH POSLOVA ............................................................................................. 47
10.4 ODGOJNO-OBRAZOVNI POSLOVI ................................................................................................................. 47
10.5 NADZOR ........................................................................................................................................................ 48
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
5
upanija • Zagrebaka upanija
e-adresa • [email protected]
PŠ Velika Buna • 3 razredna odjela (2+1 kombinirani)
broj uenika • 678
nii razredi • 311
viši razredi • 367
voditeljica PŠ Šiljakovina • Ksenija Luan
matini broj • 03216225
6
1.1 PODATCI O ŠKOLSKOM PODRUJU
U Slubenom glasniku Grada Velike Gorice broj 7 od 12. prosinca 2018. objavljena je Odluka o mrei
osnovnih škola za podruje Grada Velike Gorice, kao i nazivi i sjedišta osnovnih škola, te njihova upisna
podruja.
Na temelju lanka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17) i lanka 31. Statuta Grada Velike Gorice
(Slubeni glasnik Grada Velike Gorice 2/18) Gradsko vijee Grada Velike Gorice je dana 11. srpnja 2018.
donijelo Prijedlog mree osnovnih škola na podruju Grada Velike Gorice.
Osnovna škola Jurja Habdelia, Velika Gorica, Školska 1, ima dvije podrune škole i to Podrunu školu
Šiljakovina i Podrunu školu Velika Buna.
S obzirom na to da su predlagane korekcije upisnih podruja ukazale na mogunost osiguranja boljih
uvjeta za organizaciju odgojno-obrazovnog rada od postojeih, racionalnije korištenje školskog prostora,
kadrova kao i skupe opreme, nastavnih sredstava i pomagala te posebice zadovoljavanja interesa
roditelja, Gradski ured za obrazovanje dri opravdanom i moguom fleksibilniju provedbu upisa u I.
razred osnovne škole.
Upisno podruje OŠ Jurja Habdelia Velika Gorica gradsko je podruje unutar kojeg su ulice u mjesnim
odborima i gradskim etvrtima:
Upisno podruje Osnovne škole Jurja Habdelia gradsko je podruje unutar kojeg su ulice kako slijedi:
Rakarska, Jurjevski hrast, ir, Martina pl. Tercela, Brinjska, Klarii, Mirka Grabera, Ilovnjak, Jelenski Hrast,
Zobecova, Zavrtnica, Mirenii, Stjepana Mirenia Kurta, upetii, Samboleki, Slavonska, Mastnaki,
Rakarski odvojak, Habdeliev odvojak, Tina Ujevia, Vjekoslava Majera, Mladena Kerstnera,J urja
Habdelia, Augusta Šenoe, Šenoin put I., Šenoin put II., Šenoin put III., Antuna Cvetkovia, Ksavera
Šandora alskog, Seljine brigade, Sisaka, Trg kralja Tomislava, Trg kralja Petra Krešimira IV., Školska,
Sajmišna, Josipa Kozarca, Eugena Kumiia, Malogorika, Trebinjska, Stjepana Fabijania Jape do br. 57,
Gusiev prolaz, Ilijaška, Turopoljska, Brae Radia, Radiev odvojak, Emilija Laszowskog, Trg Maršala Tita,
Slavka Kolara do br. 14 i (neparni brojevi) 19 – 27.
Naselja izvan gradskog središta obuhvaaju:
• MO Kobili
• MO Bape
• Kozjaa (samo uenici V. – VIII. razreda)
• PŠ Velika Buna - pripadajua naselja: Velika i Mala Buna, Kljui Brdo
• PŠ Šiljakovina – naselje Šiljakovina
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
7
I ove školske godine, 2019./2010., u našu se školu upisao nešto manji broj uenika u odnosu na prošlu
školsku godinu, a manji broj uenika je došao iz drugih škola. Jedan dio tih uenika se preselio na naše
upisno podruje, a poneki su se upisali zbog objektivnih teškoa vezanih uz posao roditelja i školovanje
djece. Roditelji tih uenika upoznati su s injenicom da e sami morati snositi troškove prijevoza u školu
ukoliko pripadaju školama za koje Grad Velika Gorica snosi troškove prijevoza.
1.2 PROSTORNI UVJETI
1.2.1 Unutrašnji školski prostori
S obzirom na smanjenje broja uenika, prostorni uvjeti postaju primjereniji radu uenika. Sanirani su
zidovi u pojedinim uionicama. S obzirom na broj uenika, to su poslovi koji su potrebni svake godine.
Dovršeni su radovi na sanaciji toaleta i kanalizacije u PŠ Velika Buna, ugraena je zaštita od sunca u
matinoj školi tijekom ljeta, a što je završeno pred poetak školske godine.
Uionica broj 3 pripremljena je za rad u još jednom produenom boravku koji zapoinje u ovoj školskoj
godini.
Uionica za tehniku kulturu zahtijeva nabavu novih klupa i stolica.
Planira se sanacija i preureenje prostora bivše kuhinje koju bi se zajedno sa deurnom uionicom
spojilo u jednu uionicu za rad ili deurstvo.
MŠ Velika Gorica
Površina zatvorenog prostora:
Površina vanjskog prostora:
školska sportska igrališta i parkovi • 4.977,60m2 sveukupno prostor u matinoj školi • 8.062,62m2
broj uionice Predmet veliina u m² matina uionica
1 Informatika 57 Informatika
9 57 1. b
10 deurna uionica 40
12 Geografija 57 7. a, 8.d
13 Povijest 57 7. b, 7. e
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
8
14 Matematika 57 6. a, 8. c
15 Matematika 57 4. c
16 Biologija i priroda 57 5.b, d
17 Likovna kultura, Glazbena kultura 57 6.b
18 Hrvatski jezik 57 8 a, 7. d
19 Hrvatski jezik 57 7. c, 5.c
20 Engleski, Njemaki jezik 57 6. c, 8.b
sportska dvorana TZK od 1. do 8. Razreda
PŠ Velika Buna ukupna površina zatvorenog prostora • 244,00 m²
površina vanjskog prostora • 4.320 m² graevinskog zemljišta
PŠ Šiljakovina
površina vanjskog prostora • 874,8 m² graevinskog zemljišta
1.2.2 Plan investicijskog i tekueg odravanja, adaptacije i izgradnje novog prostora
• rekonstrukcija ograde oko matine škole
• redovito lienje unutrašnjeg školskog prostora
• estetsko ureenje atrija škole i oslikavanje hola škole
• redovito materijalno odravanje u MŠ i PŠ (zamjena ošteenih vrata, slavina, prekidaa i dr.)
• bojenje ograde i izrada pomonih vrata u PŠ Šiljakovina
• daljnja obnova parketa u pojedinim uionicama
• saniranje vanjskih površina tj. zidova škole
• nabava opreme za školu
• prenamjena prostora bivše kuhinje
• izgradnja zaštitne ograde na ulazu u školsku kuhinju
Postojea, vanjska ograda škole zahtijeva rekonstrukciju temelja, što znai da se temelji ograde moraju
zamijeniti novima. Za navedene radove moraju se osigurati dodatna sredstva osnivaa.
Dodatnim investicijama spojio bi se prostor bivše kuhinje i prostora gdje borave uenici koji nemaju
nastavu u jednu uionicu informatike, a koja bi zadovoljavala standard za odravanje nastavei umanjila
probleme organizacije nastave informatike.
Ušli smo u projekt energetske obnove škole preko EU fondova i Grada Velike Gorice.
Kapitalne investicije dobivene od grada Velike Gorice namjenjene su izradi dokumentacije za energetsku
obnovu škole.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
9
1.3 STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREIVANJA
Zgrada matine škole smještena je unutar prekrasnog parka punog bjelogorinog i crnogorinog drvea,
te travnatih površina. Unutar školskog dvorišta smješteno je asfaltirano igralište za košarku, te pješanik
za skok u dalj.
Potrebno je postaviti vanjsko osvijetljenje dvorišta te poploiti dio dvorišta uz školu.
Uz samu zgradu matine škole nalazi se cvjetnjak kojeg ureuju uenici s uiteljima i tehniko osoblje.
Kao i svake godine, potrebno je nanovo saditi dio biljaka koji se ukrade tijekom vikenda.
Park i sve površine ureuje i odrava sama Škola (domari, istaice, uenici, uitelji).
Školsko dvorište je ograeno mreastom ogradom. esto je trgana od strane graana i obnavljana.
Potrebno ju je zamijeniti metalnom ogradom. Zahtijeva nove betonske iskope i temeljito sreivanje
eljezne ograde. Potrebna su znatna novana sredstva, stoga je u planu da se u više godina renovira po
etapama. Nedavno je u potpunosti obnovljena ograda uz prometnicu Zagreb Sisak, naalost, graani je
ošteuju pa ju treba stalno popravljati.
U PŠ Velika Buna u planu je nabava zemlje i sadnica za ureenje okoliša. I oko ovog objekta esta su
trganja ograde, mrea na golovima i sl. tako da stalno treba popravljati štete. Takoer treba obojiti
ogradu oko škole.
U PŠ Šiljakovina je u planu s lokalnom zajednicom poraditi na ureenju okoliša škole.
2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI
2020./2021.
Ani Iva VSS Hrvatski jezik
Babi Ivana VSS Hrvatski jezik
Baurin Marija VŠS Engleski jezik
Bakovi Martina VSS Razredna nastava
Begi Tomislav VSS Hrvatski jezik
Berger Ema VSS Hrvatski jezik
Brnada Ruica VSS Vjeronauk
Brodnjak Pavii Maja VSS Engleski jezik
Buhin Monika VSS Produeni boravak
Carek Elena VSS Razredna nastava
Crnkoci Goranka VSS Povijest i geografija
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
10
urek Murkovi Sanja VSS Matematika
Fioli Nedica VSS Vjeronauk
Godini Vesna VSS Biologija
Išek Danica VŠS Razredna nastava
Juri Gordana VSS Vjeronauk
Kolarek Marija VSS Matematika
Laeta Ksenija VSS Hrvatski jezik
Lonar Renata VSS Razredna nastava
Lovrekovi Hurak Martina VSS Razredna nastava
Luan Ksenija VŠS Razredna nastava
Maji Tina VSS Razredna nastava
Mati Štefica VSS Njemaki jezik
Mihaliek Sanja VSS Engleski jezik
Mireni Vesna VŠS Fizika
Piškovi Gojak Sandrica VSS Razredna nastava
Pletikapa Jasna VSS Razredna nastava
Pocrni Robert VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
Rak Snjeana VSS Povijest i Geografija
Smolkovi Snjeana VSS Razredna nastava
Staji Goran VSS Matematika
Šoljo Iva VSS Vjeronauk
Todori Stipe VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
Tomaši Dijana VSS Informatika
Turina Zvonimir VSS Informatika
Vidakovi Nada VŠS Razredna nastava
Vilc Zrinka VSS Produeni boravak
Vrani Ivana VSS Razredna nastava
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
11
Vretenar Viviana VSS Tehnika kultura
Zadravec Karmen VSS Razredna nastava
Zagorec Melita VŠS Razredna nastava
ordi Olivera VŠS Razredna nastava
upeti Goranka VSS Razredna nastava
2.2 PODATCI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA
prezime ime stupanj SS radno mjesto
Vidovi Davor VSS ravnatelj
Braim Vlahovi Goranka VSS školska knjiniarka
2.3 PODATCI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIKOM OSOBLJU
prezime ime stupanj SS radno mjesto
Dudak Karmena VŠS tajnica
Jankovi-Miloš Sanja SSS raunovotkinja
Vukašinec Marijana SSS kuharica
Tatjana Mikši SSS kuharica
Ilijevi Slavko SSS domar
Ilijevi Ivan SSS domar
Antolovi Boica SSS spremaica
Gran Ivanka SSS spremaica
Luan Tanja SSS spremaica
Štuban Verica SSS spremaica
Švrga Marija SSS spremaica
Vukali Jelena SSS spremaica
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
12
3.1 MATINA ŠKOLA
1. a 6 9 15 Nada Vidakovi
1. b 10 11 21 Lidija Šipuši
1. c 9 14 22 Olivera ordi / PB Monika Buhin
23 31 58
2. b 9 14 23 Zadravec/Carek
2. c 8 9 17 Jasna Pletikapa / PB Zrinka Vilc
25 35 54
3. b 7 12 19 Sandrica Piškovi Gojak
3. c 8 14 22 Tina Maji
30 34 60
36 27 64 1. 4.
matina 115 130 236
5. b 10 10 20 Tatjana Dori
5. c 12 10 22 Vesna Mireni
5. d 12 8 0 Romana Špehar Krsti
48 47 85
6. c 13 9 22 Manda Brui
6. d 11 14 25 Gordana Juri
48 47 95
41 48 111
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
13
8. a 11 11 22 Robert Pocrni
8. b 10 11 21 Ruica Brnada
8. c 11 8 19 Stipe Todori
8. d 2 12 14 Ivana Babi
34 42 76
škola 292 330 603
ukupno 324 371 677
1. vb (komb.) 3 4 7 Melita Zagorec
2. vb 3 7 10 Martina Bakovi
3. vb 11 5 16 eljka Petkovi
4. vb (komb.) 1 3 4 Melita Zagorec
PŠ Velika Buna 15 15 37
1. š 5 4 9 Ksenija Luan
2. š 2 10 12 Martina Lovrekovi Hurak
3. š (komb.) 4 8 12 Ivana Vrani
4. š (komb.) 3 1 4 Ivana Vrani
PŠ Šiljakovina 9 19 37
Uenici putnici:
• ZET: 2
• Autoturist: 204
Podatci zaštieni.
U školskoj godini 2020./2021. evidentiran je vei broj uenika s posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama.
Broj uenika koji imaju promijenjen oblik školovanja je 65, od toga se 18 uenika školuje po redovitom
programu uz prilagodbu sadraja iz bar jednog predmeta, dok se 47 uenika školuje po redovitom
programu uz inidividualizirane postupke.
Broj uenika s teškoama u uenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima je 97.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
14
imbenicima je 50.
Broj uenika sa zdravstvenim teškoama je 94.
Pojedini uenici nalaze se u jednoj od gore navedenih kategorija, dok se neki nalaze u više gore
navedenih kategorija.
4.1 DNEVNA ORGANIZACIJA
Škola radi u dvije smjene (dva turnusa). Nastavni sat traje 40 minuta. Smjene se tjedno izmjenjuju:
1. smjena prije podne (poinje u 8:00, a završava u 12:40) 2. smjena poslije podne (poinje u 14:00, a završava u 18:40)
U podrunim školama nastava u poslijepodnevnoj smjeni poinje u 13:00. Svi razredi rade u
petodnevnom radnom tjednu.
razred razredna nastava razred predmetna nastava
1. a Nada Vidakovi 5. a Marina Dean Zebec
1. b Lidija Šipuši 5. b Tatjana Dori
1. c Olivera ordi/ PB Zrinka Vilc 5. c Vesna Mireni
1. š Ksenija Luan 5. d Romana Špehar Krsti
1./4.vb Melita Zagorec 6. a Kroaciana Gašparac Domitrovi
2. a Goranka upeti 6. b Tamara Kordi Miškovi
2. b Karmen Zadravec/Elena Carek 6. c Manda Brui
2. c Jasna Pletikapa/PB Monika Buhin 6. d Gordana Juri
2. š Martina Lovrekovi Hurak 7. a Štefica Mati
2. vb Martina Bakovi 7. b Dijana Tomaši
I. turnus II. turnus
1. a, 1. vb (kombinacija) 1. b, 1. c, 1. š
2. a 2. b, 2. c, 2. š
3. a 3. b, 3. c, 3. š (kombinacija)
4. a, 4. š, 4. vb (kombinacija) 4. b, 4. c, 4. š (kombinacija)
5. a, 5. b 5. c, 5. d
6. a, 6. b 6. c, 6. d
7. a, 7. b, 7.c 7. d, 7. e
8. a, 8. b 8. c, 8. d
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
15
3. a Lidija Šeperac 7. c Iva Ani
3. b Sandrica Piškovi Gojak 7. d Ema Berger
3. c Tina Maji 7. e Goranka Crnkoci
3./4. š Ivana Vrani 8. a Robert Pocrni
4. a Danica Išek 8. b Ruica Brnada
4. b Renata Lonar 8. c Stipe Todori
4. c Snjeana Smolkovi 8. d Ivana Babi
4.2 RASPORED DEURSTVA UITELJA
7:15 Vidakovi
5. sat Brnada Rak Ani Pocrni Špehar Krsti
6. sat Brnada Rak Ani Pocrni Špehar Krsti
pratnja autobusa
13:30
Zadravec
Špehar
Krsti
Baurin
Katana
Smolkovi
Babi
Lonar
Berger
Crnkoci
urek
Murkovi
4. sat Turina Juri Todori Dean Zebec Šipuši
5. sat Berger Staji Babi Crnkoci Mireni
6. sat Berger Kordi Babi Crnkoci Mireni
pratnja autobusa
pratnja autobusa
7:14 Šipuši
Staji
ordi
Juri
Fioli
Todori
Mihaliek
Pletikapa
Maji
Piškovi
Gojak
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
16
5. sat Gašparac
Domitrovi Vretenar Rak
pratnja autobusa
Špehar
13:30 Šeperac
Dean Zebec
Pavii
Špehar
Krsti
Pavii Brnada
pratnja autobusa
Gašparac
mjesec ukupno dani ukupno sati blagdani i
neradni dani
studeni 21 168 1 (1) 18 20 160
prosinac 23 184 1 (1) 17 22 176
sijeanj 21 168 2 15 19 152
veljaa 20 160 0 16 20 160
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
17
nastavni dani
oujak 23 184 0 23 23 184
travanj 22 176 1(1) 15 21 168
svibanj 21 168 (2) 21 21 168
lipanj 22 176 2 13 20 160
srpanj 22 176 0 0 22 176
kolovoz 22 176 1(1) 0 21 168
ukupno 261 2088 8 178 253 2024
Nastava poinje 7. rujna 2020, a završava 18. lipnja 2021. i ustrojava se u dva polugodišta.
I. polugodište: od 7. rujna do 23. prosinca 2020.
1. – 31. 10. Mjesec školskih knjinica
3. 10. Proslava obljetnice 153. brigade
4. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje – dan bez zvona i ocjena
5. 10. Svjetski dan uitelja
7. 10. nenastavni dan uz Dan neovisnosti
8. 10. Dan neovisnosti
1. 11. Svi sveti
16. 11. Meunarodni dan tolerancije
18. 11. Dan sjeanja na rtve domovinskog rata
6. 12. Sveti Nikola – dan bez zvona i ocjena
10. 12. Dan ljudskih prava
13. 12. Sveta Lucija – Dan Velike Gorice
20. 12. Proslava Boia - dan bez zvona i ocjena
zimski odmor uenika:
• dio od 24. prosinca 2020. do 8. sijenja 2021. • dio od 23. -26. veljae 2021.
25. 12. Boi
6. 1. Sveta tri kralja
II. polugodište: od 11. sijenja do 18. lipnja 2021.
15. 1. Dan meunarodnog priznanja RH
27. 1. Dan sjeanja na rtve holokausta
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
18
24. 2. Dan ruiastih majica- dan borbe protiv vršnjakog nasilja
8. 3. Meunarodni dan ena
11. – 17. Dani hrvatskoga jezika
16. 3. Hrvatski ja volim
21. 3. Svjetski dan pjesništva, Dan darovitih uenika, Svjetski dan osoba s Down sindromom
22. 3 Svjetski dan voda
27. 3. Dan za palnet zemlju
proljetni odmor uenika: od 2. travnja do 9. travnja 2021.
4. 4. Uskrs
22. 4. Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige
23. 4. Svjetski dan knjige i autorskih prava, No knjige
23. 4. Dan Škole
1. 5. Praznik rada
9. 5. Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom u Europi
10. 5. Majin dan (nedjelja)
15. 5. Meunarodni dan obitelji
26. 5. Svjetski dan spo
3. 6. Tijelovo
22. 6. Dan antifašistike borbe
5. 8. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
15. 8. Velika Gospa
4.3.1 Raspored sati
Tabelarni prikaz rasporeda sati je u prilogu ovog godišnjeg plana i programa.
4.3.2 Raspored korištenja sportske dvorane
I. turnus ujutro / II. turnus popodne dan II. turnus ujutro / I. turnus popodne
19.30 - 21:00 HRK Gorica ponedjeljak 19.30 - 21:00 HRK Gorica
19.30 - 21:00 OK Velika Gorica utorak 19:30 - 21:00 OK Velika Gorica
19:30 - 21:00 KK Gorica srijeda 19:30 - 21:00 KK Gorica
19:30 - 21:00 OK Velika Gorica petak 19:30 - 21:00 OK Velika Gorica
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
19
TZK • Robert Pocrni
Povijest, Geografija • Goranka Crnkoci
5. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
5.1 GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA
REDOVITA NASTAVA
nastavni predmet I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ukupno
Hrvatski jezik 875 875 875 875 700 700 700 560 6160
Likovna kultura 175 175 175 175 140 140 175 140 1295
Glazbena kultura 175 175 175 175 140 140 175 140 1295
Engeski jezik 350 350 350 350 420 420 525 420 3185
Matematika 700 700 700 700 560 560 700 560 5180
Priroda i društvo 350 350 350 525 1575
Priroda 210 280 490
Biologija 350 280 630
Kemija 350 280 630
Fizika 350 280 630
Povijest 280 280 350 280 1190
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
20
Tehnika kultura 140 140 175 140 595
TZK 525 525 525 350 280 280 350 280 3115
Sat razrednika 175 175 175 175 140 140 175 140 1295
Informatika 280 280 560
ukupno 3325 3325 3325 3325 3500 3640 4725 3780 28945
IZBORNA NASTAVA
nastavni predmet I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ukupno
Vjeronauk 350 350 350 350 280 280 350 280 2590
Njemaki jezik 350 280 280 350 280 1540
Informatika 350 350 350 280 350 210 1890
ukupno 700 700 700 980 560 560 1050 770 6020
5.2 PLAN IZVANUIONIKE NASTAVE, IZLETA I EKSKURZIJA UENIKA
5.2.1 Izvanuionina nastava
listopad Pozdrav jeseni
uoavanje aktivnosti ljudi
posjet Kljui Brdu
uiteljica
uiteljica
glazbenici
uiteljica
uenici
uiteljica
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
21
oujak TN Zoološki vrt Zagreb
aktivno sudjelovanje u jednoj od ponuenih radionica
iji je tata najjai?
uiteljica
listopad Djeji tjedan
kulturno ponašanje
razredne uiteljice
(cijena ulaznice)
razredne uiteljice
posjetiti vatrogasnu postrojbu
obilazak vanih ustanova
razredne uiteljice
usvajanje sadraja filmske kulture
razredne uiteljice
travanj Proljee u zaviaju
uoiti promjene u okolišu
povezati saznanja o godišnjim dobima s legendama o sv. Jurju
estetsko ureenje škole i okoliša
sudjelovanje u Jurjevskim igrama i radionicama
uiteljice
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
22
listopad Snalaenje u prostoru
Kestenijada u Šiljakovini
školskim autobusom do Šiljakovine
razredne uiteljice
primjena u rekreativnim aktivnostima
Gradski bazen Velika Gorica
razlikovati, uoiti veze izmeu vremena, dogaaja i ostataka spomenika
pokazati, imenovati, promatrati, uoavati, slušati, primijeniti steena znanja
razredne uiteljice
upoznati uenike s rezultatima arheoloških istraivanja o postojanju rimskog grada na prostoru današnjeg sela Šitarjeva i njegove visoko razvijene arhitekture i urbanizma
razlikovati, uoiti veze izmeu vremena, dogaaja i samog nalazišta
postati na trenutak mali arheolog
razredne uiteljice
kustosice Arheološkog parka Andautonija
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
23
listopad Kestenijada u Šiljakovini
uiteljice, uenici
školskim autobusom do Zagreba
prosinac Kino Gorica – animirani film za djecu (medijska kultura)
šetnja do kina uiteljice, uenici, djelatnici ustanove
veljaa film iz programa Animafesta
usvajanje sadraja filmske kulture
šetnja do kina
razredne uiteljice
oujak Maksimirski detektivi
Stari Zagreb – radionica Gornjogradske prie
školskim autobusom do Zagreba
uiteljice, uenici, djelatnici ustanove
razlikovati, uoiti veze izmeu vremena, dogaaja i ostataka spomenika
pokazati, imenovati, promatrati, uoavati, slušati, primijeniti steena znanja
razredne uiteljice
upoznati uenike s rezultatima arheoloških istraivanja o postojanju rimskog grada na prostoru današnjeg sela Šitarjeva i njegove visoko razvijene arhitekture i urbanizma
razlikovati, uoiti veze izmeu vremena, dogaaja i samog nalazišta
postati na trenutak mali arheolog
razredne uiteljice
kustosice Arheološkog parka Andautonija
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
24
5.2.2 Cjelodnevni izleti, terenska nastava
I. razred • Grad mladih – svibanj
II. razred • Zrana luka – svibanj
III. razred • obilazak zaviaja – svibanj
IV. razred • obilazak zaviaja – svibanj
V. razred • Krapina, Trakošan – 2. lipnja 2021.
VI. razred • Smiljan, Ogulin, Otoac – 4. lipnja 2021.
VII. razred • Smiljan, Ogulin, Otoac – 11. lipnja 2021.
VIII. razred • Plitvika jezera – 18. lipnja 2021.
1. Izbor ponude i sklapanje ugovora s agencijom – sastanak i dogovor o poetku otplate aranmana za izlete tijekom travnja i svibnja.
2. Kod organizacije izleta potrebno je više pratitelja (mogu i roditelji uenika).
3. Programi izleta sastavni su dio pedagoške dokumentacije. Trebaju imati plan i izvješe o realizaciji izleta (razrednik).
5.2.3 Ekskurzije
Ekskurzije se ne planiraju za ovu školsku godinu zbog neizvjesne epidemiološke situacije (potrebno ih je
planirati i raspisati natjeaj ve u listopadu).
5.3 KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
Kulturna i javna djelatnost škole oituje se kao:
• obiljeavanje znaajnih datuma i godišnjica aktivnostima u školi i izvan nje, tematskim i prigodnim
izlobama u školskoj knjinici i na panoima škole
• priredbe u holu škole za doek prvašia, Dane kruha, Boi, Fašnik, Dane hrvatskoga jezika, ispraaj
osmaša
• praenje svih vanijih aktivnosti naših uenika u školi i izvan nje i ureivanje Jurekovih vijesti na
mrenim stranicama škole
suradnja s glasilima javnog informiranja
• sudjelovanje u aktivnostima Grada Velika Gorica (Djeji tjedan, obljetnica 153. brigade, Dan sjeanja
na Vukovar, Dan Velike Gorice, Mali fašnik i sl.)
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
25
škole
• suradnja s Hrvatskim matematikim društvom u organizaciji Meunarodnog matematikog
natjecanja Klokan bez granica i Veeri matematike i sa SV-om uitelja matematike Zagrebake
upanije u provedbi upanijskog ekipnog natjecanja Matematiki etverac; suradnja s Hrvatskom
zajednicom tehnike kulture u provedbi natjecanja Modelarska liga; udrugom Suradnici u uenju u
provedbi meunarodnog natjecanja iz informatike i raunalnog razmišljanja Dabar
• suradnja sa upanijskim školskim športskim Savezom Zagrebake upanije u provedbi natjecanja,
sa sportskim društvima i klubovima koji odravaju treninge u našoj školi odn. dvorani (Hrvatski
rukometni klub Gorica, Odbojkaški klub Velika Gorica, Košarkaški klub Gorica), suradnja s Maraton
klubom Velika Gorica i sudjelovanje u Jesenskom krosu i Turopoljskoj trci
• suradnja sa sportskim društvima i klubovima iji su lanovi naši uenici i praenje njihovih postignua
• organizacija knjievnih susreta u suradnji s nakladnicima, suradnja s Gradskom knjinicom Velika
Gorica, naroito tijekom Mjeseca hrvatske knjige, posjet izlobama, susretima i tribinama,
sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje itanja Knjinica grada Zagreba, posjet Interliberu,
suradnja s Hrvatskom udrugom školskih knjiniara u organizaciji sveanosti knjige i itanja Knjina
booka
• suradnja s POU-om Velika Gorica, posjet izlobama u Galeriji Galenica, organizacija i posjet
kazališnim i filmskim predstavama u Velikoj Gorici i Zagrebu (Mala scena, ar ptica, Zagrebako
kazalište lutaka, Trešnja i sl.) te kazališno gostovanje u našoj školi
• suradnja s Centrom za djecu, mlade i obitelj, ukljuivanje u radionice i posjet izlobama, tribinama i
edukacijama za uenike, roditelje i uitelje
• suradnja s velikogorikim djejim vrtiima, posjet predškolaca prvim razredima, odravanje Male
škole Djejeg vrtia Ciciban u prostorima naših podrunih škola
• suradnja s POU-om Korak po korak, Udrugom roditelja Korak po Korak, Udrugom Ti si OK, Društvom
za komunikacijsku i medijsku kulturu, Forumom za slobodu odgoja i drugim edukativnim udrugama u
provedbi edukacija i projektnih dana
• suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, tradicionalan posjet ustanovi za Dane
kruha
• suradnja s Umjetnikom školom Franje Luia, odravanje oglednih satova i nastupi zajednikih
uenika na našim priredbama, posjet koncertima i drugim glazbenim i plesnim priredbama
• suradnja sa srednjim školama u Velikoj Gorici, dani otvorenih vrata, roditeljski sastanci za uenike
osmih razreda, posjet manifestaciji Dojdi, osmaš te zove
• suradnja s KUD-ovima, naroito s FA Šiljakovina i FA Turopolje, nastup naših uenika i njihovih
lanova na našim priredbama
• posjeti Muzeju Turopolja, Tehnikom muzeju, Muzeju Grada Zagreba, Arheološkom muzeju, Muzeju
krapinskih neandertalaca i drugim kulturnim i javnim ustanovama u sklopu dodatne nastave,
terenske nastave i izleta, maturalnih putovanja i sl.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
26
• suradnja sa upom Blaene Djevice Marije i drugim vjerskim zajednicama, posjet upnika školi za
Dane kruha, sudjelovanje u radijskom kvizu Pametna pitanja za pametne glave na Hrvatskom
katolikom radiju
• suradnja s Policijskom postajom Velika Gorica u provoenju projekata Poštujte naše znakove, PIA,
MAH 1 i MAH 2
• suradnja s Domom zdravlja Velika Gorica, sa slubom školske medicine, Centrom za socijalnu skrb
Velike Gorice, Crvenim kriem, uredom UNICEF-a, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje odn.
odsjekom za Profesionalno informiranje i savjetovanje uenika, Centrom za informiranje i
savjetovanje o karijeri i nevladinim udrugama usmjerenim na djecu i mlade
• suradnja s Klubom umirovljenih školnika Velike Gorice i opina Kravarsko, Orle i Pokupsko, s
Esperantskim društvom Svijet mira, Izviakim odredom Tur, suradnja s Udrugom uzgajatelja malih
ivotinja Turopolje koja tradicionalno organizira izlobe u našoj sportskoj dvorani te ostalim
udrugama na podruju Velike Gorice
• suradnja s Ekoregijom Velika Gorica u provedbi zajednikih aktivnosti vezanih uz odrivi razvoj
(ekodan)
• ureivanje mrenih stranice škole i upoznavanje javnosti sa svim dogaanjima u školi
Obiljeavanje znaajnih datuma i obljetnica u našoj školi tijekom školske godine 2020./2021.:
mjesec listopad
Meunarodni mjesec školskih knjinica - tema Put do zdravlja i dobrobiti
• nagraivanje najitaa u II. polugodištu prošle školske godine • stvaralaštvo na zadanu temu • popularizacija itanja i informacijske pismenosti
• knjiniarka i Zeleni knjiniari, Jurekova druba, uitelji hrvatskoga jezika
5. listopada Svjetski dan uitelja - tema Da sam ja uitelj/uiteljica
• literarni radovi na zadanu temu
• izloba radova na panou škole
• uitelji i uenici 3. razreda
8. listopada
• obiljeavanje znaajnih obljetnica
• povjesniari
12. istopada Dan kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje - dan bez zvona i ocjena, izloba u
holu, radijska emisija preko razglasa
• obiljeiti Dan kruha, usvojiti sadraje o vanosti pravilne prehrane
• razvijati potrebu da cijenimo ljudski rad i dijelimo s potrebitima
• promicanje humanih vrijednosti
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
27
• vjerouitelji, likovna grupa, uitelj likovne kulture, uenici i uitelji škole
od 15. listopada do 15. studenog Mjesec hrvatske knjige - tema Razlistaj se! - sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje itanja
Istraivai planeta Z.
• upoznati se s nakladništvom, posjet Interliberu (znanstveni, tehnološki park, kreativne radionice)
• sudjelovanje u aktivnostima Djejeg odjela Gradske knjinice Velika Gorica, sudjelovanje na knjievnim susretima s velikogorkim piscima
• ulanjenje uenika 1. razreda u Gradsku knjinicu
• knjiniarka i Zeleni knjiniari, uitelji i uenici 1. i 3. razreda, literarna grupa, Jurekova druba, uitelji hrvatskoga jezika i informatike
23. listopada Dan Ujedinjenih naroda - radijska emisija preko razglasa
• obiljeavanje znaajnih obljetnica
• povjesniari
od 15. studenog do 15. prosinca Mjesec borbe protiv ovisnosti - sudjelovanje u akcijama i programima Grada
• vanost prevencije
• edukativni programi
16. studenog Meunarodni dan tolerancije - pano, ukljuenje u natjeaj Oboji svijet
• razvoj tolerancije
• struni suradnici, razrednici, voditelji izvannastavnih aktivnosti; Forum za slobodu odgoja
18. studenog Dan sjeanja na rtve domovinskog rata, Dan sjeanja na rtvu Vukovara i Škabrnje - akcija paljenja
svijea du Zagrebake ulice, pano knjinice, radijska emisija preko razglasa, sudjelovanje u
videokonferenciji
• promicanje humanih vrijednosti
• uitelji i uenici 4. razreda, povjesniari, literarna grupa
20. studenog Meunarodni dan djeteta - likovne radionice na temu Moj svijet, izloba likovnih radova
• razvoj djeje kreativnosti i stvaralaštva
• ukljuiti što više uenika u akciju
• uitelji razredne nastave
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
28
24. studenog Dan hrvatskog kazališta - posjet kazališnoj predstavi ili projekcija predstave u školskoj knjinici
• odgoj za medije
3. prosinca Meunarodni dan ljudi s invaliditetom - radionica, pano
• razvoj empatije i socijalne osjetljivosti
• pomo uenicima s invaliditetom
• struni suradnici, uitelji
6. prosinca Sveti Nikola - dan bez zvona i ocjena, doek Svetog Nikole, obiljeavanje blagdana
• ukljuivanje u pripreme oko doeka, radosno okruenje
• uenici i uitelji podrunih škola
10. prosinca Dan prava ovjeka - pano knjinice
• obiljeavanje znaajnih obljetnica
• knjiniarka, razrednici
13. prosinca Sveta Lucija - Dan Velike Gorice - sudjelovanje u akcijama Grada
• obiljeavanje blagdana
• promocija Škole
• voditelji izvannastavnih aktivnosti
20 . prosinca Boiu ususret - dan bez zvona i ocjena, ureenje škole, izloba likovnih i literarnih radova
• obiljeavanje blagdana
• razvoj socijalne suradnje
• razvoj stvaralakih sposobnosti
15. sijenja Dan meunarodnog priznanja RH - radijska emisija preko razglasa
• obiljeavanje znaajnih obljetnica
• povjesniari
• razvijati toleranciju prema razliitim jezicima i kulturama
• upoznavanje uenika s europskim nasljeem
• uenici kojima je drugi jezik materinski, uitelji stranih jezika
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
29
27. sijenja Dan sjeanja na rtve holokausta - izloba u knjinici
• razvoj empatije i socijalne osjetljivosti
• promicanje humanih vrijednosti
• Zeleni knjiniari, povjesniari
16. veljae Fašnik - dan bez zvona i ocjena, predstavljanje maski u holu škole, izbor najljepše maske u podrunim
školama, spaljivanje Maškarana u PŠ Velika Buna
• kreativno osmišljavanje obiljeavanja vanih datuma u školskoj godini
• ukljuivanje u aktivnosti lokalne sredine - sudjelovanje uenika 3. razreda na Malom fašniku
• zadovoljavanje uenikih potreba za zabavnim sadrajima
• osnaivanje uenikog samopouzdanja na javnim nastupima
• voditelji programa, svi uenici i uitelji
24. veljae Dan ruiastih majica - ukljuenje u akciju obiljeavanja borbe protiv vršnjakog nasilja
• razvoj empatije, tolerancije i socijalne osjetljivosti
• promicanje humanih vrijednosti
• obiljeavanje znaajnih obljetnica
• Zeleni knjiniari, povjesniari, Jurekova druba
od 11. do 17. oujka Dani hrvatskoga jezika - izlobe u uionicama hrvatskoga jezika i u školskoj knjinici
• poticanje ineresa za jezine i kulturne sadraje
• informiranje uenika o povijesnim dogaajima
• uitelji hrvatskoga jezika, Zeleni knjiniari
16. oujka Hrvatski ja volim – dan bez zvona i ocjena, priredba u oba turnusa, predstavljanje toaka s kojima su
uenici sudjelovali na LiDraNu
• predstavljanje kreativnih uradaka, javni nastup
• uitelji hrvatskoga jezika, Jurekova druba, literarna grupa, recitatori, likovna grupa
21. oujka
Dan darovitih uenika, Dan Down sindroma - prezentacija rada grupe darovitih
uenika, fotografiranje, oblaenje rasparenih arapa
• poticanje kreativnosti uenika, svijest o suivotu, toleranciji
• osnaivanje uenikog samopouzdanja na javnim nastupima
• potaknuti i senzibilizirati uenike
• struni suradnici, uiteljice RN, daroviti uenici
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
30
• razvoj ekološke svijesti
• geografi, biolozi
2. travnja
Meunarodni dan djeje knjige - sudjelovanje u sveanosti knjige i itanja Knjina booka u NSK-u,
završnica natjeaja Kaniajada Limaijada i Stvarajmo eKreativno
• razvoj interesa za knjigu i itanje • poticanje kreativnosti uenika i timskog rada • osnaivanje uenikog samopouzdanja na javnim nastupima • sudjelovanje u natjecanju Knjiga prva liga i kvizu Halabuka • druenje s piscima i ilustratorima
• knjiniarka, Zeleni knjiniari, uiteljice ukljuene u projekt, predstavnici projekta; Hrvatska udruga školskih knjiniara
7. travnja
• biolozi
• razvoj ekološke svijesti
• poticanje timskog rada
• predstaviti i objediniti geografsku, biološku, povijesnu i kulturnu raznolikost Zemlje
• povjesniari, geografi, biolozi 23. travnja Svjetski dan knjige i autorskih prava - ukljuivanje u kreativni natjeaj Noi knjige i ukljuivanje u program Noi knjige zajedno s ostalim velikogorikim školskim knjinicama
• literarno, likovno i medijsko stvaralaštvo na zadanu temu
• popularizacija knjige i itanja
• radionice u školskoj knjinici
Jurjevo, Dan Škole - dan bez zvona i ocjena, integrirani dan
• poticanje kreativnosti uenika
• razvoj socijalne suradnje
9. svibnja Majin dan - napisati pismo majci za njen dan
• poticanje izraavanja emocija
• uitelji i uenici razredne nastave
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
31
Dan Europe, Dan pobjede nad fašizmom - radijska emisija preko razglasa
• obiljeavanje znaajnih obljetnica
• povjesniari
• poticanje kreativnosti uenika
18. svibnja
• ukljuivanje u aktivnosti lokalne sredine
• muzeolozi
poetak srpnja
Oproštaj od osmaša - priredba i podjela nagrada uenicima odlikašima i sudionicima
upanijskih i dravnih natjecanja
• nagraditi vrijedne i uspješne uenike
• zaeljeti uspješan nastavak školovanja i prisjetiti se zajednikog druenja
• ravnatelj, razrednici osmaša, uitelji, struni suradnici
5.4 PLAN IZBORNE, DOPUNSKE, DODATNE NASTAVE I UENJE STRANIH
JEZIKA U ŠKOLI
5.4.1 Izborna nastava
ime i prezime uitelja naziv izborne nastave broj sati tjedno
Zvonimir Turina Informatika 12
Ruica Brnada Vjeronauk 20
Gordana Juri Vjeronauk 22
Nedica Fioli Vjeronauk 22
Iva Šoljo Vjeronauk 6
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
32
5.4.2 Dopunska nastava
Odrat e se u svim odjeljenjima razredne nastave iz Hrvatskog jezika i Matematike. U predmetnoj
nastavi dopunska e se nastava organizirati iz Hrvatskog jezika, Matematike, Engleskog jezika, Fizike,
Kemije, Geografije, Povijesti, Biologije i Informatike.
ime i prezime uitelja razred predmet broj sati tjedno
Goranka upeti 2. a Hrvatski jezik, Matematika 1
Karmen Zadravec 2. b Hrvatski jezik, Matematika 1
Jasna Platikapa 2. c Hrvatski jezik, Matematika 1
Martina Lovrekovi H. 2. š Hrvatski jezik, Matematika 1
Martina Bakovi 2. vb Hrvatski jezik, Matematika 1
Lidija Šeperac 3. a Hrvatski jezik, Matematika 1
Sandrica Piškovi Gojak 3. b Hrvatski jezik, Matematika 1
Tina Maji 3. c Hrvatski jezik, Matematika 1
eljka Petkovi 3. vb Hrvatski jezik, Matematika 1
Danica Išek 4. a Hrvatski jezik, Matematika 1
Renata Lonar 4. b Hrvatski jezik, Matematika 1
Snjeana Smolkovi 3. c Hrvatski jezik, Matematika 1
Nada Vidakovi 1.a Hrvatski jezik, Matematika 1
Lidija Šipuši 1. b Hrvatski jezik, Matematika 1
Olivera ordi 1. c Hrvatski jezik, Matematika 1
Ksenija Luan 1. š Hrvatski jezik, Matematika 1
Ivana Vrani KRO 3./4. š Hrvatski jezik, Matematika 1
Melita Zagorec KRO 1./4. vb Hrvatski jezik, Matematika 1
Iva Ani 5. Hrvatski jezik 1
Ema Berger 5. i 7. Hrvatski jezik 1
Ivana Babi 6. i 8. Hrvatski jezik 1
Ksenija Laeta 8. Hrvatski jezik 1
Tomislav Begi 7.a Hrvatski jezik 1
Sanja Mihaliek 1. 4. Engleski jezik 1
Maja Brodnjak Pavii 5. 8. Engleski jezik 1
Marija Baurin 7. e Engleski jezik 1
Sanja urek Murkovi 5. − 7. Matematika 1
Marija Kolarek 5. − 7. Matematika 1
Goran Staji 5. − 7. Matematika 1
Snjeana Rak 5. − 8. Geografija 1
Goranka Crnkoci 5. − 7. Povijest 1
Romana Špehar 7. i 8. Kemija 1
Vesna Godini 8. Biologija 1
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
33
Goranka upeti 2. a Matematika 1
Elena Carek 2. b Matematika 1
Jasna Platikapa 2. c Hrvatski jezik 1
Martina Lovrekovi Hurak 2. š Matematika 1
Martina Bakovi 2. vb Matematika 1
Lidija Šeperac 3. a Matematika 1
Sandrica Piškovi Gojak 3. b Matematika 1
Tina Maji 3. c Matematika 1
Ivana Vrani 3. i 4. š Matematika 1
Ksenija Luan 1. š Matematika 1
eljka Petkovi 3.vb Matematika 1
Danica Išek 4. a Matematika 1
Renata Lonar 4. b Hrvatski jezik 1
Snjeana Smolkovi 4. c Matematika 1
Ksenija Luan 1. š Matematika 1
Melita Zagorec 3. i 4. vb Matematika 1
Nada Vidakovi 1. a Matematika 1
Lidija Šipuši 1.b Matematika 1
Olivera ordi 1.c Matematika 1
Melita Zagorec 1. i 4.vb Matematika 1
Sanja urek Murkovi 8. Matematika 1
Marija Kolarek 5. − 7. Matematika 1
Goran Staji 5. − 7. Matematika 1
Ksenija Laeta 7. Hrvatski jezik 1
Iva Ani 7. Hrvatski jezik 1
Štefica Mati 8. Njemaki jezik 1
Marija Baurin 8.c Engleski jezik 1
Maja Brodnjak Pavii 8. Engleski jezik 1
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
34
razred Engleski
4. vb komb. 4 4 4 4
4. š komb. 4 2 4 0
5.a 23 12 22 23
5. b 20 16 20 22
5. c 22 3 22 22
5. d 20 15 18 20
6. a 24 17 24 24
6. b 24 17 23 24
6. c 22 14 23 22
6. d 25 11 24 25
7. a 23 18 22 23
7. b 21 10 20 18
7. c 24 20 24 24
7. d 22 16 22 16
7.e 22 13 19 17
8. a 22 13 19 20
8. b 21 11 20 17
8. c 19 14 18 19
8. d 14 4 13 4
ukupno 678 285 646 182 446
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
35
Preventivne programe u obliku radionica ili medijskog dana provodi struna sluba škole, educirani
uitelji, razrednici i razredni uitelji i/ili vanjski suradnici. Prvenstveno su namijenjene uenicima, ali i
roditeljima i uiteljima, tako da se provode ili na satima razrednog odjela, roditeljskim sastancima ili
Uiteljskom vijeu.
1. razred
3. razred
4. razred
Emica MAH 1 CAP (4. b, 4. c) CAP ponavljanje strategija (4. a, 4. vb, 4. š)
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
Teen CAP Profesionalna orijentacija
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
36
provodi struna sluba
15 uiteljice IX., X.
2. 4 Strah nije strašan 20 psihologinja X., XI., XII., I.
2.
10 uiteljice po dogovoru
1. Govoriti drugima o sebi; recept za dobrog prijatelja
2. Koliko osjeaja; osjeaji - voditi brigu o sebi svaki dan; osjeaj sree
3. Zadirkivanje; još malo o zadirkivanju
15 uiteljice po dogovoru
roditeljski sastanak
3.
4. 1 CAP
tijekom godine
4. 1 CAP ponavljanje strategija (4. a, 4. vb, 4. š)
3 CAP-tim tijekom godine
4. 4 Emica razvoj emocionalnih vještina (4. b, 4. c, 4. vb, 3./4. š)
16 socijalna pedagoginja
5. 3 Uenje 12 psihologinja X, XI., XII
6. 5 Emocionalno opismenjavanje
6. 12 Imam stav 48 razrednici III., IV., V., VI
7. 2 Prevencija ovisnosti 10
struna sluba
XI.
tijekom godine
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
37
ukup no
8. 4 Teen CAP + roditeljski sastanak
16 CAP-tim tijekom godine
148 124
razred tema predavanja
1. b Polazak u školu; Kako pomoi djetetu u uenju
1. c Polazak u 1. razred; itanje i pisanje
1. vb komb. Rad u kombiniranom razrednom odjelu
1. š Polazak u 1. razred
2. a Kuni red Škole, pravila i protokoli
2. b Kuni red Škole
2. c Podrška roditelja i njihov utjecaj na dijete
2. vb Roditeljski utjecaj na djeju sliku o sebi i prihvaanje
2. š Nauiti uenike kako uiti
3. a Škola za ivot, Kuni red, Nove upute vezane za COVID, Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju; CAP program
3. b Epidemiološke mjere, Kako uspješno komunicirati; CAP program
3. c CAP program
3. vb Kako pomoi djetetu u uenju; Roditeljski utjecaj na disciplinu djeteta; CAP program
3. š komb. Rad u kombiniranom razrednom odjelu; CAP program
4. a Razvoj samopoštovanja kod školskog djeteta; Nasilje meu djecom
4. b Razvoj samopoštovanja kod školskog djeteta; Nasilje meu djecom; CAP program
4. c Razvoj samopoštovanja kod školskog djeteta; Nasilje meu djecom; CAP program
4. vb komb. Rad u kombiniranom razrednom odjelu
4. š komb. Rad u kombiniranom razrednom odjelu
5. a Razvoj odgovornosti za ponašanje
5. b Uiti kako uiti
5. c Vršnjaki pritisak i samopoštovanje
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
38
razred tema predavanja
5. d Uspjeh i vladanje uenika; Pubertet i promjene u pubertetu
6. a Kako razgovarati s djetetom i objasniti mu vanost prihvaanja razliitosti i zbliavanja s drugim uenicima u RO
6. b Prihvaanje i poštivanje razliitosti u razredu; Uenici osnovnih škola s problemima u ponašanju
6. c Uspjeh i vladanje
6. d Uenici osnovnih škola s problemima u ponašanju; Uloga roditelja i obitelji u obrazovnom procesu
7. a Uspostavljanje kvalitetnog odnosa s tinejderom u kui
7. b Opasnosti na internetu
7. c Opasnosti na internetu
7. d Sigurnost na društvenim mreama
7. e Adolescencija
SEKCIJA
Goranka upeti Mudrii 1
Elena Carek Domainstvo 1
Lidija Šeperac Igraonica 1
Danica Išek Recitatori 1
Renata Lonar Recitatori 1
Nada Vidakovi Daroviti 1
Olivera ordi Likovna grupa 1
Tanja Subotianec Daroviti 1
Magdalena Zagorac Mali stvaraoci 1
Ksenija Luan Folklorno-dramska grupa 1
Martina Bakovi Mali stvaraoci 1
eljka Petkovi Radilice 1
Melita Zagorec Ekolozi 1
Ivana Babi Jurekova druba dramska 1
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
39
Ema Berger Jurekova druba dramska 1
Goranka Braim Vlahovi Zeleni knjiniari 1
Ksenija Laeta Literarna 1
Robert Pocrni Košarka 2
Stipe Todori Odbojka 2
Tamara Kordi Miškovi Likovna grupa, vizualni identitet škole 3
5.6.1 UKLJUENOST UENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Velik broj naših uenika ujedno su i uenici Umjetnike škole Franje Luia i to njenog glazbenog ili
plesnog odjela. Sa školom ostvarujemo izuzetnu suradnju i redovno posjeujemo njihove koncerte i
plesne produkcije, a naši zajedniki uenici sudjeluju u programu naših priredbi.
Uenici pohaaju teajeve stranih jezika u POU Velika Gorica ili Lingua Clubu Velika Gorica u svoje
slobodno vrijeme ili se bave sportom u nekom od brojnih sportskih klubova u Velikoj Gorici, okolnim
mjestima ili u Zagrebu. Njihove uspjehe redovito pratimo i o njima izvješujemo na mrenim stranicama
Škole pod nazivom Izvanškolske aktivnosti.
U našoj sportskoj dvorani treniraju odbojkaši, košarkaši i rukometni klubovi: Odbojkaški klub Velika
Gorica i HOK Gorica, Košarkaški klub Gorica i HRK Gorica, odravaju treninge u veernjim terminima.
Takoer i ove školske godine djeluje i Univerzalna sportska škola, a koju vodi uitelj Pocrni.
Naši uenici su vrlo brojni lanovi plesnih klubova (Megablast, Vega i sl.) te folklornih ansambala (FA
Šiljakovina i FA Turopolje). Uenici naše škole lanovi su Izviakog odreda Tur, a velik broj sudjeluje u
podmlatku dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U planu je i suradnja sa šahovskim klubom, kao i klubom za koturaljkanje.
6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE
Profesionalno informiranje i usmjeravanje provodi se s uenicima 7. i 8. razreda.
Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika 8. razreda oituje se kroz suradnju sa Zavodom za
zapošljavanje Zagreb, Zvonimirova 15.
Oblici suradnje
• provoenje postupka profesionalne orijentacije za uenike s teškoama u uenju i zdravstvenim
teškoama, te svim onim uenicima koji se izjasne za taj postupak
40
• informiranje strune slube o realiziranim upisima prethodne godine, te o uvjetima upisa u srednju
školu slijedee školske godine
Planovi profesionalne orijentacije
tijekom nastavne godine
tijekom nastavne godine
studeni razrednici, psihologinja
Sajam mogunosti Dojdi, osmaš
tijekom nastavne godine
psihologinja
tijekom nastavne godine
tijekom nastavne godine
ZAŠTITU UENIKA
• sistematski pregledi prije upisa u 1. razred
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
41
• namjenski pregledi na zahtjev ili prema situaciji
• screeninzi:
poremeaj vida na boje za uenike 3. razreda,
deformacija kraljenice i tjel.visina za uenike 6. razreda
• pregled za utvrivanje zdrav.stanja i sposobnosti za nastavu TZK-a, te odreivanje odgovarajueg
programa
• cijepljenje uenika prema Programu obveznog cijepljenja (1. i 8. razred DI-TE pro adultis i POLIO, 2. i
7. razred tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje nereaktora, 6. razred Hepatitis B - 3 doze)
• kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih protuepidemijskih
intervencija
• zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnog rada, tribina
• obilasci škole i škol. kuhinje
• rad u komisijama za odreivanje primjerenog oblika školovanje
• prisustvovanje roditeljskim sastancima, UV i individualni kontakti s djelatnicima škole.
7.2 PREHRANA UENIKA
Mlijeni obrok u matinoj školi uzima velik broj uenika. Škola ima blagovaonicu, a u njoj se hrane i uenici
produenog boravka.
Nositelji zadatka: Marijana Vukašinec i Tatjana Mikši - školske kuharice, tajnica škole i raunovodstvo.
Kuharice su dune voditi brigu o pravilnom radu u kuhinji prema sanitarnim kriterijima, voenju evidencija
ulaza i izlaza ivenih namirnica, izradi jelovnika, nabavi namirnica u suradnji s blagajnikom škole, te
organizaciji i pripremanju svih obroka za potrebe škole.
U izradi jelovnika potrebno je suraivati s uiteljima biologije. Mlijeni obrok je u vrijeme velikog odmora,
prvi veliki odmor namijenjen je uenicima niih razreda, a drugi uenicima viših razreda. U PŠ Velika Buna
i Šiljakovina nema uvjeta za školsku kuhinju. Uenici donose hranu od kue.
Jelovnik za školsku godinu 2020./2021.
Radi se u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo. Objavljuje se na mrenim stranicama škole.
7.3 ZDRAVSTVENI ODGOJ UENIKA
radionice i predavanja na satovima razrednog odjela, u okviru Zdravstvenog odgoja – prema planu i
programu MZOŠ-a
Solidarnost na djelu (listopad) – prikupljanje pomoi
Mjesec borbe protiv raka (studeni) – predavanja, razgovori
Mjesec borbe protiv alkoholizma (studeni, prosinac)
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
42
Svjetski dan zdravlja (7. 4.) – obiljeavanje, izloba Zdravlje moj izbor
Tjedan Crvenog kria (svibanj) – obiljeavanje
Svjetski dan nepušaa (31. 5.) – obiljeavanje, razgovor na satovima
akcije u suradnji sa SCK Velika Gorica – tijekom cijele godine
7.4 GRAANSKI ODGOJ
Program meupredmetnih i meudisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i obrazovanja od I. do VIII.
razreda provodit e se tijekom i ove školske godine, a u skladu sa predloenim temama Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta. U okviru satova razredne nastave i pojedinih predmeta uitelji e
implementirati zadana tematska podruja.
Individualni planovi strunog usavršavanja uitelja nalaze se u pedagoškoj dokumentaciji Škole. Struno
usavršavanje je obvezatno i permanentno i to:
• praenje strune literature
• na nivou Uiteljskog vijea
• na nivou Grada, upanije i drave.
Uitelji i struni suradnici škole sudjelovat e u radu seminara i savjetovanja u organizaciji Ministarstva
znanosti i obrazovanja, te na strunim skupovima upanijskih strunih vijea u organizaciji Agencije za
odgoj i obrazovanje.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
43
ORGANA UPRAVLJANJA
9.1 PLAN RADA UITELJSKOG VIJEA, RAZREDNIH VIJEA
Plan rada je donesen na Uiteljskom vijeu. Broj i vrijeme odravanja sjednica prilagoava se u skladu s
potrebama u Školi. Uglavnom je njihov broj vei od planiranog.
Takoer se planira odrati nekoliko predavanja za uitelje na sjednicama Uiteljskog vijea, ovisno o
vanjskim suradnicama. Uiteljsko vijee radi na sastancima prema organizaciji rada škole.
Razredna vijea e se odravati i prema potrebi: zbog izricanja pedagoških mjera i drugih aktualnih
problema.
IX. 1. razred upoznavanje
(2. 9.)
svladavanja nastavnih
II. turnus (27. 10.)
XII. Nedovoljne ocjene i
Nedovoljne ocjene i vladanje
Pripreme za proslavu Boia,
pedagoške mjere i dr.
III. Nedovoljne ocjene i
Nedovoljne ocjene i vladanje
Dijabetes i epilepsija - dr. med.
Sanja Kos
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
44
IV. Dan škole - svi djelatnici
Pripreme za izlete
prije kraja nastave
7. i 8.razred (od 10. do 14. 5.)
Pripreme za izlete, povrat
godine
Uspjeh na kraju školske godine Uspjeh na kraju školske godine,
dopunska nastava struna
struna sluba
1. donošenje Godišnjeg plana i programa rada
Škole, kadrovska pitanja i dr.
rujan
listopad
predsjednik
ravnatelj
tajnik
polugodišnji obraun, Materijalni troškovi,
plan nabave, i dr.
programa rada Škole
donošenje
tajnik
Zbog potreba rada Škole, planirani broj sastanaka Školskog odbora je daleko vei tijekom godine.
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
45
U školskoj godini 2020./2021. u sazivu Školskog odbora su lanovi:
• Goran Staji, predsjednik
• Romana Špehar Krsti
1. Godišnji plan i programa rada Škole
Škola za ivot
listopad ravnatelj, tajnica
programa rada Škole
1. a Dragica Medo Princip 4. vb Brankica Filipovi
1. b Marija atalinac 5. a Kristina Puch Rohaek
1. c Kristina Maras Trbuši 5. b Draen Lun
1. š Franjo Rak 5. c Dubravko Gojak
1. vb Dalibor Bakovi 5. d Marijeta rnjak
2. a Zrinka Mati 6. a Vesna Cundekovi
2. b Stela Bobi 6. b Anelko ureti
2. c Dominka Kolarec 6. c Blaenka Mireni
2. š Marija Luan 6. d Maja Galekovi
2. vb Marija Beloševi 7. a Emanuela Jurki
3. a Ivana Homan Peternac 7. b Marko Penzar
3. b Luka ai 7. c Igor Hreni
3. c Igor Vukovi 7. d Kristina Terzi
3. š Tomica Gašparac 7. e Jelena Jankovi
3. vb Martina Bakari 8. a Tanja Jagodi
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
46
4. c Biljana Stanuši 8. d Ana Vukovi Švabenic
4. š Robert Zlodi
PEDAGOG, PSIHOLOG I KNJINIAR)
sastavni je dio ovog Godišnjeg plana i programa rada Škole
9.5 PLAN RADA TAJNIKA ŠKOLE
sastavni je dio ovog Godišnjeg plana i programa rada Škole
10. MJERE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA
Škola kao javna ustanova u okviru obavljanja javne slube duna je poduzimati preventivne mjere i
djelovati na suzbijanju korupcije koja se moe definirati kao svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili
skupne koristi, a na štetu društvene zajednice.
Kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije , zakonitim postupanjem u svim podrujima rada,
preventivnim djelovanjem, odgojno obrazovnim aktivnostima na razvijanju moralnih i društvenih
vrijednosti kod uenika od najranije dobi mogue je realizirati ciljeve u borbi protiv korupcije:
odbijanje sudjelovanja u korupciji suradnja s tijelima nadlenim za borbu protiv korupcije anitkoruptivni rad i poslovanje škole
Koordinator za provedbu navedenog programa e u suradnji s Radnikim vijeem, Vijeem roditelja i
sindikatima biti zaduen za prikupljanje informacija i poduzimanje odgovarajuih mjera ukoliko postoji
sumnja da se radi o korumpiranosti djelatnika Škole.
Školski odbor i ravnatelj Škole trebaju poduzeti sve mjere u okviru svojih ovlasti ukoliko postoji sumnja ili
dokaz o korupciji u Školi.
Aktivnosti i mjere protiv korupcije u školi se poduzimaju na nekoliko podruja rada:
10.1 UPRAVLJANJE ŠKOLOM
u sferi materijalnog poslovanja škole:
pri raspolaganju sredstvima škole
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
47
u sferi zasnivanja radnih odnosa:
u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa postupanje prema vaeim zakonskim i
podzakonskim propisima uz primjenu etikih i moralnih naela
10.1.2 Odgovorno i zakonito postupanje u radu i poslovanju
postupanje prema zakonskim i podzakonskim propisima:
pridravanje propisanih postupaka
raspolaganje sredstvima škole prema naelu dobrog gospodara
10.1.3 Odgovornost u trošenju sredstava
racionalno raspolaganje imovinom i sredstvima škole
postupanje prema vaeim propisima
provedba zakonom propisanih postupaka
10.2 OBAVLJANJE TAJNIKIH POSLOVA
voenje propisanih evidencija i redovito izvješivanje nadlenih slubi
praenje i prouavanje pravnih propisa, primjena te izrada istih (statut, drugi opi akti, odluke)
postupanje prema naelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke
Radniko vijee e bar jednom godišnje dobiti izvješe ravnatelja i raunovodstva o poslovanju škole
tijekom proteklog razdoblja.
pridravanje propisanih postupaka
10.4 ODGOJNO-OBRAZOVNI POSLOVI
razvijanje visoke svijesti o štetnosti korupcije
edukacija o buduim moguim nainima sprjeavanja korupcije
OŠ JurjaHabdelia GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
48
Uitelji su duni na satovima razrednih odjela i u okviru nastavnog predmeta djelovati na odgoju djece
(društva) protiv korupcije na nain da kod djece razvijaju moralne vrijednosti, osjeaj za pravednost te
kritiko mišljenje.
10.5 NADZOR
Nadzor koji nad radom i poslovanjem škole vrše nadlene slube ima vanu ulogu u sprjeavanju
korupcije, kao i eventualnom registriranju postojeih problema te poticanju i sudjelovanju na njihovom
otklanjanju.
OŠ Jurja Habdelia posluje preko Riznice Grada Velike Gorice, te se cijelo financijsko poslovanje odvija
preko jedinstvenog rauna Grada Velike Gorice.
Kontrola i planiranje sredstava za poslovanje vrši se uz dogovor i kontrolu Grada Velike Gorice.
Godišnji plan rada Škole je raspravljan na sjednicama Uiteljskog vijea i usvojen na sjednici Školskog
odbora 7. listopada 2020.