godiŠnji plan i program radaosnovne Škole …

of 54 /54
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE “PODRUTE” ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAOSNOVNE ŠKOLE “PODRUTE”ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.OSNOVNE ŠKOLE “PODRUTE”
1.2 Unutrašnji školski prostori ............................................................................................................. 3
1.3 Školski okoliš .................................................................................................................................. 5
1.4.1. Knjini fond škole ................................................................................................................... 6
1.5. Plan obnove i adaptacije .............................................................................................................. 7
1.6 Materijalni uvjeti ........................................................................................................................... 7
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2018./2019.
ŠKOLSKOJ GODINI .................................................................................................................................... 8
2.1.1 Podaci o uiteljima razredne nastave ..................................................................................... 8
2.1.2 Podaci o uiteljima predmetne nastave ................................................................................. 8
2.1.3 Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima ........................................................................... 9
2.1.4 Podaci o odgojno – obrazovnim radnicima – pripravnicima ................................................ 10
2.2 Podaci o ostalim radnicima škole ................................................................................................ 10
2.3 Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika škole ................................................. 11
2.3.1 Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave ........................................................ 11
2.3.2 Tjedna i godišnja zaduenja uitelja predmetne nastave .................................................... 11
2.3.3 Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole ....................................... 14
2.3.4 Tjedna i godišnja zaduenja ostalih radnika škole ................................................................ 14
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ................................................................................................... 15
3.1 Organizacija smjena ..................................................................................................................... 15
3.2 Godišnji kalendar rada škole za šk. god. 2018./2019. ................................................................. 17
3.3 Podaci o broju uenika i razrednih odjela ................................................................................... 19
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada .................................................. 20
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA .. 21
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima .................. 21
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada........................ 22
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave........................................................... 22
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ....................................................... 23
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ......................................................... 24
4.3 Obuka plivanja ............................................................................................................................. 25
5.1. Plan rada ravnatelja .................................................................................................................... 26
5.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga ................................................................................... 28
5.3 Plan rada strunog suradnika knjiniara .................................................................................... 29
5.4 Plan rada tajništva ....................................................................................................................... 32
5.5 Plan rada raunovodstva ............................................................................................................. 34
5.6 Plan rada školskog lijenika ......................................................................................................... 37
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA .................................................................. 38
6.1. Plan rada Školskog odbora ......................................................................................................... 38
6.2. Plan rada Uiteljskog vijea ........................................................................................................ 39
6.3 Plan rada Razrednog vijea.......................................................................................................... 40
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ............................................................ 42
7.1 Struno usavršavanje u školi ....................................................................................................... 42
7.1.1. Struna vijea ...................................................................................................................... 42
7.2.1 Struna usavršavanja na upanijskoj razini .......................................................................... 42
7.2.2. Struna usavršavanja na dravnoj razini ............................................................................. 42
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA
ŠKOLSKE USTANOVE .............................................................................................................................. 43
8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika ................................................................................ 45
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ........................................ 45
8.4. Školski preventivni programi ...................................................................................................... 46
9. PLAN NABAVE I OPREMANJA ....................................................................................................... 50
10. PRILOZI ........................................................................................................................................ 50
upanija: Varadinska
Broj telefaksa: 042 / 625 382
Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: os-podrute-donje-makoisce.skole.hr
Šifra škole: 05-053-002
Škola vjebaonica za: -
Broj uenika: 180
Broj uenika s teškoama u razvoju: 15
Broj uenika u produenom boravku: -
Broj uenika putnika: 88
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 8
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: 7
Broj razrednih odjela RN-a: 7
Broj razrednih odjela PN-a: 8
Broj smjena: 1
Poetak i završetak svake smjene: RN: 8.00 – 12.25; PN: 8.00 – 13.15 (14.05, 14.55)
Broj radnika: 45 (od toga 4 radnika na zamjeni)
Broj uitelja predmetne nastave: 20 (+ 2 zamjene)
Broj uitelja razredne nastave: 7
Broj uitelja u produenom boravku: -
Broj strunih suradnika: 2 (+ 1 zamjena)
Broj ostalih radnika: 12 (+ 1 zamjena)
Broj nestrunih uitelja: 3
Broj specijaliziranih uionica: 7
Broj opih uionica: 10
Broj sportskih dvorana: 1
Broj sportskih igrališta: 2
Matina škola “Podrute” obuhvaa školsko podruje: Podrute, Donje Makojiše, Jelenšak,
Kamena Gorica, Topliica te dio opine Budinšina (Pece) iz Krapinsko-zagorske upanije.
Podruna škola Završje obuhvaa školsko podruje: Završje Podbelsko, Bela i Filipii koji spadaju u
opinu Novi Marof, dio Margeana i Škriljevca iz opine Ivanec te dio Ledinca iz opine Beretinec.
Školsko podruje matine škole karakterizira raspršenost naselja. Obzirom da lokalnih autobusnih
linija ima vrlo malo, uenike vozi školski autobus (105 uenika). Prijevoz financira Varadinska
upanija, a prijevoz vrši Vincek d.o.o.
U podrunoj školi nije potrebno organizirati prijevoz uenika.
1.2 Unutrašnji školski prostori
Zgrada matine škole izgraena je 1980. godine (Marles).
Zgrada podrune škole izgraena je 1950. godine (Coning), a obnova i dogradnja je završena 2007.
godine po modelu JPP (Varadinska upanija i Meteor grupa).
U prosincu 2014. godine izraen je energetski certifikat za obje zgrade te su obje u energetskom
razredu C.
U matinoj školi je 9 uionica (od toga 4 specijalizirane) i 4 kabineta, a u podrunoj školi je 8 uionica
(od toga 3 specijalizirane) i 3 kabineta.
Škola je prikljuena na internetsku mreu. U školskoj 2014./2015. godini izveden je prikljuak na
optiki kabel u matinoj školi i time se školi omoguio bri širokopojasni pristup internetu. Poetkom
ove školske godine izveden je prikljuak na optiki kabel i u podrunoj školi.
I u matinoj i u podrunoj školi imamo školsku knjinicu.
Veliki nedostatak u podrunoj školi je sportska dvorana tako da se u zimskom periodu nastava TZK
odrava u adaptiranoj uionici koja nikako ne odgovara uvjetima prema Dravnom pedagoškom
standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
4
MATINA ŠKOLA
Razredna nastava
- kabinet 1 13.74
FKB 1 57.20
- kabinet 1 13.78
- kabinet 1 19.67
- spremište 1 6.67
- Arhiva 1 5.28
- ONO 1 8.41
- WC – ueniki M 21.71
Kotlovnica 1 24.42
UKUPNO: 54 1.681,16
Predmetna nastava
Informatika 1 46.78
- kabinet 1 19.02
FKB 1 36.30
Klasina uionica 1 36.30
Garderoba i WC osoblja 4 22.40
Hodnici 4 206.11
Porta 1 2.88
Vjetrobran 1 3.52
Trijem 2 9.72
UKUPNO 19128
6
U matinoj i u podrunoj školi okoliš je lijepo ureen. O njemu vode brigu razrednici,
cvjearska grupa, domar i spremai. Škola se zaista moe ponositi izgledom svojeg okoliša. Mnogo
cvijea, redovito odravani travnjaci, ukrasno raslinje te autohtono drvee ine okoliš škole vrlo
lijepim.
U proteklim školskim godinama povodom Dana planete Zemlje (akcija „Zelena istka“) mnogo se toga
dodatno napravilo, posadilo i uredilo uz pomo sumještana i donatora.
1.4 Nastavna sredstva i pomagala
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE
Audiooprema:
Knjievna djela 340
Ostalo/DVD 283
7
1.5. Plan obnove i adaptacije
Što se preureuje ili obnavlja Veliina u m2 Za koju namjenu
Zamjena vratnih krila i dovratnika u MŠ (8 uionica) Za poboljšanje uvjeta odravanja nastave
Zamjena dotrajale stolarije - prozori u blagovaonici
i kuhinji te sporedna vrata u PŠ Za poboljšanje uvjeta boravka u školi
Obnova (asfaltiranje) dijela školskog dvorišta u MŠ cca 350 Radi boljeg i sigurnijeg pristupa školskoj
zgradi
Renovacija sanitarnih prostora u MŠ Za poboljšanje uvjeta boravka u školi
U protekloj školskoj godini izvršena je sanacija zidova u junom dijelu zgrade matine škole
(od izgradnje školske zgrade 1980. godine u matinoj školi još su uvijek na zidovima bile prve tapete).
Vratna krila, a naroito dovratnici su isto tako u vrlo lošem stanju (takoer nisu promijenjeni od
izgradnje škole).
1.6 Materijalni uvjeti
Osniva Škole, Varadinska upanija, temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i nainu
financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u
tekuoj godini, osigurava financijska sredstva za materijalne i financijske rashode te rashode za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
8
ZADUENJIMA U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1 Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima
2.1.1 Podaci o uiteljima razredne nastave
Red.
Red.
17. Ivan Saka matematika
18. Mijo Sui fizika;
19. eljko Šavor tehnika
rodiljnom dopustu (nestruna zamjena).
Red.
Knjiniarka Ivana Pinta mijenja knjiniarku Snjeanu Sedlar koja je na rodiljnom dopustu.
10
Red.
Red.
8. Draga Martan spremaica
9. Nadica Mešnjak kuharica
10. Davorka Drec spremaica
Red.
Redovna
nastava
Rad
razrednika
Dopunska
nastava
Dodatna
Tjedno Godišnje
1. Nikolina Posavec 1.MŠ 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1760
2. Dijana Vincek 1.PŠ 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1760
3. Nedeljka urkan 2.MŠ 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1760
4. Ruica Korotaj 2.PŠ 16 2 2 - 1 - 21 19 40 1760
5. Tanja Heri 3.MŠ 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1760
6. Marina Savi 3./4.PŠ 16 2 2 1 - - 21 19 40 1760
7. Anica Makopek-
Pušec 4.MŠ 15 2 1 1 1 - 20 20 40 1760
2.3.2 Tjedna i godišnja zaduenja uitelja predmetne nastave
Red.
Predmet koji
predaje Razrednik
Predaje u
5.-8. raz. 16 - - - - 2 20 - 32 1408
12

Engleski jezik 7. PŠ 4.-8. raz.
MŠ/PŠ - 20 - - - 1 23 - 40 1760
3. Goran Car Vjeronauk 8. PŠ 1.-8. raz. PŠ - 14 - - - 3 19 - 32 1408
4. Jelena akmanec-
Milevi Hrvatski jezik
5.
15 - - - - 2 19 - 30 1320
6. Lucija Kataleni Matematika 5.-8. raz. PŠ 16 - - 1 1 - 18 4 40 1760
7. Andreja Korpar Hrvatski jezik 6. i 8. raz.
PŠ 9 - - - - 2 11 - 20 880
8. Andrej Krianec Glazbena
9.
MŠ/PŠ
20 - 2 - - 2 24 - 40 1760 Kemija 7. i 8. raz.
MŠ/PŠ
MŠ 20 - - 1 1 1 23 - 40 1760
11. Kristina Meštri Njemaki jezik 5.PŠ 1.-8. raz. PŠ 18 - 2 - - 1 23 - 40 1760
12. Daliborka Mrazek
PŠ 9 - - 1 1 - 11 - 20 880
13. Mateja Plantak
Peek Informatika 6.PŠ
14. Ivan Saka
13
15.
16.
17. Majda Trubelja
TZK 5.-8. raz.
18.
Priroda 5.raz.
MŠ - 16 - - - 2 18 - 30 1320
Zaduenja uitelja u školskoj godini 2018./2019. donesena su na temelju lanka 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 126/12, 152/14, 7/17 i 68/18), lanka 9. stavka 6. Pravilnika o tjednim radnim
obvezama uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 34/14, 40/14 i 103/14) i Kolektivnog ugovora za zaposlenike u
osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 58/18).
U OŠ „Podrute“ nestruno je zastupljena nastava fizike i nastava njemakog jezika. Trenutno je takoer nestruno zastupljena nastava likovne kulture
(uiteljica Gabrijela Ljubek je na rodiljnom dopustu) i nastava prirode (uiteljica Petra Milinkovi je na rodiljnom dopustu). Nastava za sve ostale predmete
zastupljena je struno.
2.3.3 Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole
Red.
broj
2.
Red.
broj
3. Tomo Makopek-
4. Nadica Mešnjak SSS Kuharica 6-14 40 2080
5. Danica Biškup SSS Spremaica 12-20 40 2080
6. Draga Martan NKV Spremaica 12-20 40 2080
7. Draenka Grudiek
8. Nadica ikulin SSS Spremaica 12-20 40 2080
9. Dragutin Biškup SSS Sprema 6-10 20 1040
15
3.1 Organizacija smjena
Nastava je i u matinoj i podrunoj školi organizirana u jednoj i to jutarnjoj smjeni.
Nastava zapoinje u 8 sati za sve uenike i u matinoj i u podrunoj školi. Razredna nastava u
matinoj školi završava svakodnevno u 12.25 sati, a u podrunoj u 12.20. Predmetna nastava u
matinoj školi završava u 13.15, a u podrunoj u 13.10 (6. sat). Sedmi satovi su uglavnom za izbornu,
dodatnu i dopunsku nastavu, a etiri puta tjedno osmi sat je za izvannastavne aktivnosti. Iza svakog
sata je odmor u trajanju od 5 minuta. U matinoj školi iza drugog sata uinu imaju uenici razredne
nastave, a iza treeg sata uenici predmetne nastave (odmor u trajanju od 15 minuta). U podrunoj
školi takoer je iza svakog sata odmor od 5 minuta, a iza drugog sata jedu svi uenici i odmor tada
traje 20 minuta.
I u matinoj i u podrunoj školi prehrana uenika je organizirana preko školske kuhinje. U
matinoj školi radi kuharica u punom radnom vremenu tako da se ak 4 puta tjedno priprema kuhana
hrana ime su i uenici i roditelji vrlo zadovoljni. U podrunoj školi kuhana hrana priprema se takoer
dvaput ili triput tjedno iako je tamo zaposlena kuharica u nepunom radnom vremenu (pola radnog
vremena) što je nedovoljno za pripremu cca devedeset obroka dnevno. U te dane kada se hrana
kuha, kuharica dobrovoljno ostaje due na poslu kako bi djeci omoguila topli obrok. Nadamo se da
e resorno Ministarstvo imati sluha za našu problematiku i dati suglasnost za dopunu radnog
vremena.
U matinoj školi prijevoz uenika je organiziran, a financira ga Varadinska upanija.
Prijevoznik je Vincek d.o.o. U prijevoz školskim autobusom ukljueno je 105 uenika matine škole. U
podrunoj školi zbog blizine škole uenicima prijevoz nije potrebno organizirati.
RASPORED SATI
U razrednoj nastavi svaki razredni uitelj izrauje raspored sati za svoj razred. Raspored sati
se usklauje s rasporedom sati predmetne nastave, obzirom na izbornu nastavu vjeronauka te
nastavu stranog jezika, glazbene kulture, informatike te tjelesne i zdravstvene kulture.
Pri izradi rasporeda sati u predmetnoj nastavi vodilo se rauna o injenici da više uitelja radi
na dvije škole pa ak i tri, uvoenju blok satova (likovna kultura, tehnika kultura, matematika,
kemija, biologija, fizika, strani jezik (obavezni) i hrvatski jezik). Najviše poteškoa stvara izvoenje
dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti zbog toga što nema dovoljno slobodnog
vremena obzirom na tjedni fond sati redovne i izborne nastave u sedmim i osmim razredima.
Budui da je polovica uenika vezana uz prijevoz autobusom to još više oteava izradu
rasporeda sati i uvrštavanje izvannastavnh aktivnosti te dopunske i dodatne nastave u isti.
Raspored sati nalazi se u prilogu Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole „Podrute“.
16
- I. Saka
- J. akmanec-
Pušec
naizmjence
- G. Car
- K. Meštri
- A. Krianec
- D. Mrazek
- L. Kataleni
- S. Biškup
- A. Korpar
- L. Kataleni
- . Šavor
- J. Maltar
- G. Car
- M. Trubelja
- K. Meštri
- M. Sui
- M. Plantak
Peek
RN M. Savi RN R. Korotaj RN D. Vincek RN M. Savi i D.
Vincek
naizmjence
RAZRED DAN U TJEDNU VRIJEME
1. razred PONEDJELJAK 8.50 - 9.35
2. razred PONEDJELJAK 9.50 - 10.35
3. razred PETAK 9.50 - 10.35
4. razred UTORAK 10.50 - 11.35
RAZRED DAN U TJEDNU VRIJEME
5. razred UTORAK 9.50 - 10.35
6. razred ETVRTAK 11.40 - 12.25
7. razred PONEDJELJAK 12.30 - 13.15
8. razred UTORAK 12,30 – 13.15
Primanje roditelja u popodnevnim satima: POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU OD 16:00 DO 17:00 SATI
uz prethodnu najavu. Za sve ostale termine u dogovoru s razrednicima i/ili predmetnim uiteljima.
17
RAZRED DAN U TJEDNU VRIJEME
1. razred ETVRTAK 9.55 – 10.40
2. razred UTORAK 9.55 – 10.40
3. razred PETAK 8.50 – 9.35
4. razred PETAK 8.50 – 9.35
RAZRED DAN U TJEDNU VRIJEME
5. razred ETVRTAK 8.50 - 9.35
6. razred PONEDJELJAK 8.50 – 9.35
7. razred PETAK 9.55 – 10.40
8. razred ETVRTAK 11.35 – 12.20
Primanje roditelja u popodnevnim satima: POSLJEDNJI ETVRTAK U MJESECU OD 16:00 DO 17:00
SATI uz prethodnu najavu. Za sve ostale termine u dogovoru s razrednicima i/ili predmetnim
uiteljima.
Mjesec
I. polugodište
8.10. Dan neovisnosti
I. 14 14 17 1.1. Nova godina; 6.1. Sveta tri
kralja
18
V. 22 22 9 1.5. Praznik rada
Izvanuionika nastava
povodom završetka nastave
VIII. - - -
U K U P N O: 178 178 125
BLAGDANI I PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE
- 8.10. Dan neovisnosti – praznik Republike Hrvatske
- 1.11. Dan svih svetih – neradni dan u Republici Hrvatskoj
- 25.12. Boi - blagdan Republike Hrvatske
- 26.12. Sveti Stjepan - blagdan Republike Hrvatske
- 1.1. Nova godina - neradni dan u Republici Hrvatskoj
- 6.1. Sveta tri kralja - blagdan u Republici Hrvatskoj
- 21.4. Uskrs - blagdan Republike Hrvatske
- 22.4. Uskrsni ponedjeljak - neradni dan u Republici Hrvatskoj
- 01.5. Meunarodni praznik rada – praznik Republike Hrvatske
- 20.6. Tijelovo – blagdan Republike Hrvatske
- 22.6. Dan antifašistike borbe – praznik Republike Hrvatske
- 25.6. Dan dravnosti – praznik Republike Hrvatske
- 5.8. Dan domovinske zahvalnosti – praznik Republike Hrvatske
- 15.8. Velika Gospa – blagdan Republike Hrvatske
OPINSKI BLAGDANI
- 13.7. Dan upe Margean
Razred Uenika Odjela Djevoj-
8 - - - Nikolina
UKUPNO 15 2 6 - 1 15 - 8 - - -
II. MŠ 12 1 7 - 1 12 -
6 - - - Nedeljka
UKUPNO 26 2 17 - 3 26 - 6 - - -
III. MŠ 16 1 4 - -
16
IV. MŠ 7 1 3 - 1
7 -
4 - - -
Anica
Makopek-
Pušec
UKUPNO
76 - 23 1 - -
3 - - - Andrej
- - - - Kristina
Meštri
VI. MŠ 17 1 5 - 2 17 - 9 - - - Ivan Saka
VI. PŠ 14 1 6 - - 14 -
- - - - Mateja
VII. MŠ 12 1 7 - 2 12 - 4 - - - Martina Harja
VII. PŠ 7 1 4 - - 7 - - - - - Silvija Biškup
UKUPNO 19 2 11 - 2 19 - 4 - - -
VIII. MŠ 24 1 10 - 2 24 - 8 - - - Ana Bešeni
VIII. PŠ 7 1 2 - 3 7 - - - - - Goran Car
UKUPNO 31 2 12 - 5 31 - 8 -
UKUPNO
104 - 24 - - -
180 - 47 1 - -
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada
Rješenjem odreen oblik rada Broj uenika s primjerenim oblikom školovanja po
razredima
Ukupn
Model individualizacije - 2 - - 1 - 1 2 6
Prilagoeni program 1 1 - 1 - 2 1 3 9
Posebni program - - - - - - - - -
Uenicima Petri Riko (2. razred) i Mihaelu Šestu (6. razred), projektom Varadinske upanije „Ja
mogu“, osigurani su pomonici u nastavi. Projekt financiraju Varadinska upanija i Europski socijalni
fond u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.
21
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO
- OBRAZOVNOG RADA
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
Nastavni
predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno
planirano
T G T G T G T G T G T G T G T G T G
Hrvatski
jezik 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 4 140 38 1330
Likovna
kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280
Glazbena
kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280
Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 3 105 3 105 22 700
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 32 1120
Priroda - - - - - - - - 1,5 52,5 2 70 - - - - 3,5 122,5
Biologija - - - - - - - - - - - - 2 70 2 70 4 140
Kemija - - - - - - - - - - - - 2 70 2 70 4 140
Fizika - - - - - - - - - - - - 2 70 2 70 4 140
Priroda i
društvo 2 70 2 70 2 70 3 105 - - - - - - - - 9 315
Povijest - - - - - - - - 2 70 2 70 2 70 2 70 8 280
Geografija - - - - - - - - 1,5 52,5 2 70 2 70 2 70 7,5 262,5
Tehnika
kultura - - - - - - - - 1 35 1 35 1 35 1 35 4 140
Tjelesna i
zdr. Kultura 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 19 665
Informatika - - - - - - - - 2 70 2 70 - - - - 4 140
UKUPNO: 18 630 18 630 18 630 18 630 24 840 25 875 26 910 26 910 6055
Planirani sati vezani su uz godišnje programe za odreeno odgojno-obrazovno podruje, koji se
nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi
pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).
22
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka
V je
ro n
au k
Razred Broj
III. 22 1 ½ 2 70
IV. 13 1 ½ 2 70
UKUPNO
V je
ro n
Štefek Vincek
Goran Car
2 70
UKUPNO
UKUPNO
I. – VIII. 180 15 16 560
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika – Engleski jezik
En gl
es ki
je zi
UKUPNO
23
In fo
rm at
2 70
UKUPNO
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Planira se fleksibilno prema potrebama uenika pojedinih razreda koji e se tijekom školske
godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uenika u redovitom i
kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.
Razred – škola Predmet Sati tjed. Sati god. Izvršitelji
Razredna nastava
III./IV. Završje
(kombinirani razredni
IV. Podrute hrv.j./ matemat. 0,5 + 0,5 35 Anica Makopek - Pušec
Predmetna nastava
24
Ukupno: 16 560
Razred – škola Predmet Sati
tjedno Sati god. Izvršitelj
III./IV. Završje (kombinirani
IV. Podrute matematika 1 35 Anica Makopek – Pušec
Predmetna nastava
Milevi
VI. Završje matematika 1 35 Lucija Kataleni
V. – VIII. Podrute njemaki jezik 1 35 Mihael Martan
VIII. Podrute informatika 1 35 Mateja Plantak Peek
VII. – VIII. Završje vjeronauk 1 35 Goran Car
VIII. Završje engleski jezik 1 35 Silvija Biškup
Ukupno: 12 420
4.3 Obuka plivanja
Za tekuu školsku godinu planira se obuka plivanja za uenike treih i etvrtih razreda ovisno
o mogunostima Grada Novog Marofa koji nam financira obuku. Protekle školske godine realizirana
je obuka za uenike etvrtih razreda te petog razreda podrune škole. Idue školske godine u planu je
pohaanje škole plivanja za uenike drugih i treih razreda kako bismo obuku sproveli u optimalno
vrijeme (2. i 3. razred osnovne škole).
Obuka plivanja za uenike izvodit e se u Varadinskim Toplicama. Obuku plivanja vodit e
uiteljica TZK, Majda Trubelja, prof. tjelesnog odgoja (koja to ima u zaduenju), a u realizaciji obuke
sudjelovat e i razrednici.
4.4 Uenika zadruga
Ove školske godine aktivirat emo rad uenike zadruge. Za poetak emo imati etiri sekcije:
Cvjearsku grupu, Male kreativce, Mlade kemiare i Mlade pelare, a kasnije emo prema afinitetima
uenika i uitelja proširiti podruja djelovanja.
26
RADNIKA
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 40
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 40
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 24
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 40
1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 24
1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX – VI 40
1.7. Prijedlog plana i zaduenja uitelja VI – VIII 24
1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 24
1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 40
1.10.Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 40
1.11.Planiranje nabave IX – VI 16
1.12.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 8
1.13.Ostali poslovi IX – VIII 8
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj uenika
po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada
izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).
IX – VIII 40
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 16
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 40
2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu ncvvo-a IX – VI 24
2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 24
2.6. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX – VII 24
2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX – VI 16
2.8. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 40
2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 80
2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 16
2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika IX – VI 24
2.12.Ostali poslovi IX – VIII 8
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 40
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 24
3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s uiteljima, strunim
suradnicima i pripravnicima IX – VI 40
3.4. Praenje rada školskih povjerenstava IX – VI 24
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 16
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 16
27
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 16
3.8. Ostali poslovi IX – VIII 8
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela IX – VIII 80
4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom škole IX – VIII 16
4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX – VIII 40
5.2. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu IX – VI 16
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 16
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 16
5.5.Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 16
5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 16
5.7.Ostali poslovi IX – VIII 8
6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 20
6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX – VIII 20
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 24
6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 16
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX - VIII 40
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 16
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 24
6.10. Ostali poslovi IX – VIII 8
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 8
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta IX – VIII 8
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 8
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 8
7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 8
7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini IX – VIII 8
7.7. Suradnja s Uredom dravne uprave IX – VIII 8
7.8. Suradnja s osnivaem IX – VIII 8
7.9. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 8
7.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 8
7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 8
7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 8
7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 8
7.14.Suradnja sa upnim uredom IX – VIII 8
7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 8
7.16.Suradnja s turistikim agencijama IX – VIII 8
7.17.Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama IX – VIII 8
7.18.Suradnja sa svim udrugama IX – VIII 8
28
8. STRUNO USAVRŠAVANJE
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 8
8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 72
8.5. Ostala struna usavršavanja IX – VI 16
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 8
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 2080
5.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga
MJESEC SADRAJ RADA BROJ SATI
Priprema školskih odgojno- obrazovnih programa i njihove
realizacije
191
IX Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa Škole i
školskog kurikuluma
pedagoga
nastave
V Priprema materijala za upis djece u I.razred (upitnici za
roditelje, uenike, pozivi)
IX- VIII Praenje ocjenjivanja uenika, ponašanje uenika, pedagoške
mjere
IX- VIII Rad s Uiteljskim vijeem i Razrednim vijeem
IX- VIII Rad s uenicima koji doivljavaju neuspjeh
IX- VIII Uoavanje, poticanje i praenje darovitih uenika
IX- VIII Grupni i individualni savjetodavni rad s uenicima
IX- VIII Savjetodavni rad s uiteljima
IX- VIII Suradnja s ravnateljicom
IX- VIII Pedagoške radionice
pedagozi, lijenici, socijalni radnici…
IX- VIII Predavanja / pedagoške radionice
IX- VIII Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika
Vrednovanje rezultata, provoenje analiza istraivanja i 190
29
projekata
VI- VII Analiza odgojno- obrazovnih rezultata na kraju nastavne,
školske godine
VII Samovrednovanje rada Škole- kvantitativna i kvalitativna
analiza
IX- VIII Praenje znanstvene i strune literature i periodike
IX- VIII Struno usavršavanje u školi- UV, RV, školska struna vijea,
nazonost
IX- VIII Struno- konzultativni rad sa strunjacima
IX- VIII Odravanje predavanja/ radionica za uitelje
Biblioteno- informacijska i dokumentacijska djelatnost 140
IX- VIII Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave strune i druge
literature
IX- VIII Pregled školske dokumentacije
IX- VIII Voenje dokumentacije o uenicima i roditeljima
IX- VIII Voenje dokumentacije o radu
Ostali poslovi 212
Ukupno 2080
AKTIVNOSTI NOSITELJ
- organizirano i sistematsko upoznavanje uenika s knjininom
graom i aktivnostima školske knjinice, s vrstama i funkcijama
kataloga u knjinici i njihova korištenja
- razvijanje navike posjeivanja školske knjinice i organiziranog i
sustavnog upuivanja uenika u rad knjinice
- upoznavanje knjinine grae, asopisa i referentne zbirke
- upoznavanje AV grae u knjinici, upoznavanje s radom itaonice
i korištenjem referentne zbirke
itanje predgovora, pogovora, bibliografija, kazala i saetaka
knjiniarka i
svi uenici
pomo uenicima u obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih
nastavnih podruja, uz stvaranje navike i potrebe navoenja
bibliografskih izvora
- pomo uenicima u izradi plakata i postera za nastavu, te izbor
materijala za izradu prezentacija nastavnoga gradiva
- rad s uenicima u itaonici i korištenje periodike za samostalno uenje
i istraivanje – korištenje predmetnih kataloga periodike
- izbor literature uenicima za obradu pojedinih tema uz korištenje
knjininih kataloga i tematskih bibliografija
- rad s uenicima u slobodnim aktivnostima i izbornoj nastavi
- posudba lektire, beletristike, strunih knjiga i periodike uenicima
- sustavno pouavanje uenika za samostalno i permanentno
uenje – uenje za cijeli ivot
-izvannastavna aktivnost „Mladi knjiniari“
DJELATNOST KNJINICE
- pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada,
izrada godišnjeg plana rada knjinice i plana kulturnih aktivnosti
knjinice kroz godinu u suradnji s prof. hrvatskog jezika i drugima
- voenje pravilne i sustavne nabavne politike knjine i neknjine grae,
te periodike u školskoj knjinici – nabava
- praenje strune literature – bibliografija i kataloga izdavakih kua
- itanje recenzija kritika i prikaza novih knjiga i strunih asopisa
- izrada tematskih i bibliografskih popisa za potrebe uenika i
nastavnika škole – popisi literature
- informiranje uenika i nastavnika o novitetima knjine i neknjine
grae u knjinici, te suradnja s nastavnicima u svezi nabave strune
literature i ostale grae za nastavu – oblikovanje zbirke
- narudba i obrada knjinine grae, omotavanje i zaštita knjiga
- katalogizacija knjinine grae: izrada strunog, mjesnog, abecednog i
predmetnog kataloga - pomagala
nastavnika i uenika - prinove
posudba i godišnji pregled posudbe – brojani pokazatelji
- izrada plana nabave u knjinici: novi lektirni naslovi, referentna
zbirka i nova struna i metodiko-pedagoška literatura
- provedba revizije, otpisa i inventure knjinine grae - izvješa
- pravilan smještaj i zaštita knjinine grae
- revizija u knjinici
tijekom godine
- pripremanje i postavljanje tematskih izlobi u skladu s odgojnim i
obrazovnim programima škole
natjecanja u znanju za uenike i sl.
- obiljeavanje obljetnica i znaajnih datuma iz naše povijesti i kulture
- suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, drugim
knjinicama, NSK i sl.
- rad na projektima: „The Bridge“, My world – my clasroom“
- rad na pripremi projekata za natjeaje Agencije za mobilnost i programe EU
knjiniarka u
suradnji s
asopisa, te recenzija nove literature)
- praenje literature s podruja knjiniarstva
- sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjiniare
- sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjiniara RH
- posjet drugim školskim knjinicama i upoznavanje s posebnim
oblicima rada u knjinicama
programa METEL WIN
RAVNATELJEM ŠKOLE
- suradnja s ravnateljem škole u svezi s poboljšanjem uvjeta rada u
školskoj knjinici i itaonici
- ureenje i oprema
- suradnja s nastavnicima svih nastavnih podruja u svezi nabave
literature za uenike i nastavnike za sva nastavna podruja
- suradnja u svezi nabave AV grae za nastavu i strune periodike
- suradnja s nastavnicima u vezi kulturnih dogaaja u našoj školi
(predavanja, susreti, gostovanja, izlobe i sl.)
- pomo nastavnicima pri realizaciji sadraja, sadraja slobodnih
aktivnosti i izvannastavnih aktivnosti
- priprema i odabir literature za izvoenje nastavnih sadraja i
nabava lektirnih naslova za hrvatski jezik, kao i za strane jezike
- suradnja s nastavnicima svih razreda tijekom školske godine
- suradnja s pedagogom, ravnateljem, raunovoom, tajnikom škole
ravnatelj i
- sjednice Uiteljskog vijea na kraju obrazovnog razdoblja i tijekom
školske godine
knjiniara, s posebnim osvrtom na nabavu strune literature, AV
tijekom godine
nastavnike
BROJ SATI UKUPNO 2080
5.4 Plan rada tajništva
izvršenja
-izrada pojedinih normativnih akata, praenje i provoenje pravnih propisa putem
strunih seminara i literature,izrada ugovora, rješenja i odluka, pripremanje i
sudjelovanje u radu sjednica organa upravljanja , provoenje izbora ravnatelja,
savjetodavni rad po primjeni zakonskih i drugih propisa, suradnja i izvješivanje
zaposlenikog vijea o bitnim pitanjima i promjenama vezanim za radni odnos radnika i
za rad škole, usklaivanje opih akata sa Statutom, provoenje postupka javne nabave
Tijekom
školske
godine
344
2.KADROVSKI POSLOVI
- poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika (prijava potrebe za radnikom ,
suradnja sa upanijskim uredom dravne uprave , raspisivanje oglasa i natjeaja za
zapošljavanje radnika, prikupljanje potvrda i molbi, obavješivanje kandidata po oglasu
ili natjeaju, voenje personalne dokumentacije, evidentiranje primljenih radnika,
prijava i odjava HZMO,HZZO i HZZ za zapošljavanje, prijava zasnivanja radnih odnosa
upravi za financiranje MZO, izrada prijedloga godišnjeg odmora radnika, matina
evidencija radnika,sreivanje matine knjige radnika i personalnih dosjea, auriranje e-
matice, voenje brige o sanitarnim i zdravstvenim pregledima zaposelnika.
Tijekom
školske
godine
46
sastavljanje i pisanje raznih dopisa, zahtjeva, molbi i odgovora, izdavanje raznih potvrda
i uvjerenja uenicima i zaposlenicima škole, poslovi na prijepisu vanih akata, voenje
arhive škole, poslovi sastavljanja popisa uenika putnika koji imaju pravo na besplatni
prijevoz uz suradnju s upanijom, arhiviranje spisa tajništva za proteklu godinu
Tijekom
školske
godine
354
- rad sa strankama (zaposlenici, roditelji, uenici…), suradnja s djelatnicima škole,
voenje i izrada raznih statistikih podataka, sudjelovanje u organizaciji
zdravstvene zaštite uenika i radnika, suradnja s ministarstvom, upanijskim
uredima dravne uprave i uredima za društvene djelatnosti, narudba i nabava
pedagoške dokumentacije, sudjelovanje u strunim aktivima, poslovi u vezi s
protokoliranjem svjedodbi i zapisnika o popravnim ispitima, suradnja sa
drugim školama, ustanova, sudjelovanje u strunim aktivima tajnika,
nepredvieni poslovi po nalogu ravnatelja ili u sluaju izvanrednih okolnosti.
Tijekom
školske
godine
424
5. RAD S ORGANIMA UPRAVLJANJA
- suradnja u pripremi sjednica Školskog odbora, dostava poziva za sjednicu ŠO,
briga o pravovremenom informiranju radnika škole o odlukama organa
upravljanja, pisanje zapisnika na sjednicama Školskog odbora, pisanje obavijesti
o odlukama donesenim na sjednicama ŠO.
Tijekom
školske
godine
190
34
Mjesec Sadraj rada Broj sati
Rujan/2018. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura 24
- knjienje izvoda, blagajne, plae, plaanje faktura 32
-unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 12
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 6
- izrada financijskog plana 2019. – 2021.g 32
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 26
- ISGE-unos rauna i mjerenja 6
- seminari i struno usavršavanje 8
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 6
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
Listopad/2018. - izrada financijskog izvještaja za razdoblje 01.-09. 2018. 34
- voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 30
- knjienje izvoda, blagajne, plae 25
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 12
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 32
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 8
- ISGE-unos rauna i mjerenja 8
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 6
- poslovi na zahtjev upanije 8
- nabava materijala za školu 4
- poslovi vezani za projekte 6
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
Studeni/2018. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 26
- knjienje izvoda, blagajne, plae 25
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 16
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 5
- ostali nepredvieni poslovi 12
- ISGE-unos rauna i mjerenja 8
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 26
GODIŠNJI ODMOR Tijekom
- nabava materijala za školu 6
- poslovi na zahtjev upanije 6
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
Prosinac/2018. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 30
- knjienje izvoda, blagajne, plae 20
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 25
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 12
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 5
- ISGE-unos rauna i mjerenja 6
- struno usavršavanje 8
- školski odbor za prihvaanja fin. plana i plana nabave 2
- priprema popisa imovine i sredstava te provoenje inventure 20
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 3
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
Sijeanj/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 24
- knjienje izvoda, blagajne, plae 16
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 10
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 24
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 12
- obraun inventurnih lista osnovnih sredstava i sitnog
materijala 24
knjigovodstvu te usklaenje 16
podataka 01.01.-31.12.2018.g 30
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 5
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
Veljaa/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 40
- knjienje izvoda, blagajne, plae 25
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 14
- kontrola završnog i poetnog stanja 8
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 25
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 5
- ISGE-unos rauna i mjerenja 6
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 12
- zakljuivanje kalendarske godine i otvaranje nove 20
Oujak/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 36
- knjienje izvoda, blagajne, plae 25
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 10
- izrada financijskog plana prema kriterijima tekuih troškova
škole za 2019.godinu 22
36
- izrada godišnjeg statistikog izvještaja INV-P investicije 15
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 25
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 5
- ISGE-unos rauna i mjerenja 2
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 4
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
Travanj/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 35
- knjienje izvoda, blagajne, plae 25
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 16
- seminari i struno usavršavanje 8
- izrada tromjesenog financijskog izvještaja 01.01.-31.03. 18
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 25
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 10
- ISGE-unos rauna i mjerenja 5
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 6
- poslovi na zahtjev upanije 8
Svibanj/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 35
- knjienje izvoda, blagajne, plae 29
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 16
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 25
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 12
- ISGE-unos rauna i mjerenja 15
-poslovi vezani uz šk.kuhinju 4
- ostali poslovi na zahtjev ravnatelja ili upanije 18
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 16
Lipanj/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 36
- knjienje izvoda, blagajne, plae 21
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 12
- priprema za izradu polugodišnjeg financijskog izvještaja 24
- izrada izvješa o vlastitim prihodima-rashodima 6
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 20
- ISGE-unos rauna i mjerenja 7
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 5
- struno usavršavanje 8
Srpanj/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 16
- knjienje izvoda, blagajne, plae 8
- obraun plae, ostalih materijalnih prava 16
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 8
- izrada polugodišnjeg financijskog izvještaja 01.01.-30.06. 16
- izrada izvještaja lanovima Školskog odbora 2
- poslovi vezani uz e-maticu i carnet 2
Kolovoz/2019. - voenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, plaanje faktura 16
- knjienje izvoda, blagajne, plae, izrada zahtjeva za sredstva 8
37
- ISGE-unos rauna i mjerenja 2
- unos rauna u RIZNICU i izrada zahtjeva za mat. sredstva 3
UKUPAN BROJ SATI 1736
Godišnji odmor 232
Vrijeme Sadraji Nositelji
raspoznavanja boja u 3. razredu
Cijepljenje uenika 6. razreda
Dr. Samac
Školska ambulanta Novi Marof
protiv difterije, tetanusa i djeje
paralize
razreda za daljnje školovanje
Školska ambulanta Novi Marof
Proljee 2019. Zdravstveni odgoj
6.1. Plan rada Školskog odbora
Sadraj rada Vrijeme realizacije
IX. mjesec
- donosi Godišnji plan i program rada Škole i Kurikulum škole
IX. mjesec
- odluuje o financijskom planu i godišnjem obraunu I., VI. mjesec -odluuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole
Tijekom godine
- donosi prijedlog plana razvojnog programa Škole Tijekom godine - odluuje o ulaganju i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine ija je pojedinana vrijednost od 100.000,00 kn – 200.000,00 kn.
Po potrebi
- o optereivanju ili otuivanju pokretne imovine ija je vrijednost od 100.000,00 – 200.000,00 kn.
Prema potrebi
Uz suglasnost Osnivaa odluuje: - o promjeni djelatnosti Škole - o stjecanju optereivanju ili otuivanju nekretnina i druge imovine ija je pojedinana vrijednost vea od 200.000,00 kn - o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom Osnivaa - o promjeni naziva i sjedišta Škole - o statusnim promjenama Škole - o radu Škole u jednoj smjeni u kojem sluaju nastava ne moe poeti prije 7, 30 sati - o izboru i razrješenju predsjednika i zamjenika Školskog odbora - odluuje o zahtjevima prava radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa - daje Osnivau i ravnatelju prijedloge i mišljenja o raznim pitanjima - razmatra rezultate obrazovnog rada - odluuje o ustrojavanju produenog boravka u Školi -razmatra predstavke i prijedloge graana u svezi s radom Škole - obavlja druge poslove odreene Statutom i drugim opim aktima Škole
Po potrebi
Mjesec S a d r a j Izvršitelji
IX Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole Prijedlog Školskog Kurikuluma Prijedlog Graanskog odgoja i obrazovanja Donošenje Vremenika Poslovi vezani uz poetak školske godine
ravnateljica, predmetni uitelji Povjerenstva UV Ravnateljica
XI. Analiza uspjeha i mjere za poboljšanje uspjeha Izvješa strunih aktiva
ravnateljica, pedagog, razrednici, voditelji str.aktiva
XII Analiza uspjeha na kraju I. polugodišta Organizacija proslava Sv. Nikole i boine priredbe Aktivnosti za vrijeme zimskih praznika Pripreme za školska natjecanja
ravnateljica, pedagog vjerouitelji voditelji INA ravnateljica, ŠUK
III Analiza natjecanja “Lidrano” i “Znanost mladima”, (školska natjecanja , upanijska natjecanja) Organizacija izvanuionike nastave
ravnateljica, uitelji hrv. jezika predmetni uitelji koji su pripremali uenike za natjecanja uitelji voditelji
IV Organizacija maturalnog putovanja u. VII.r. Analiza postignutih razultata na natjecanjima “Znanost mladima” i “Lidrano”
razrednici VII.r. ravnateljica i predmetni uitelji
VI Analiza uspjeha Upis uenika u I. razred OŠ Organizacija dopunskog rada Organizacija završne sveanosti VIII.r. Organizacija poduke plivanja Izvješe Tima za kvalitetu
ravnateljica, razrednici ravnateljica razrednici VIII.razreda Trubelja Majda, razrednici 3., 4. i 5. raz. pedagoginja
40
6.3 Plan rada Razrednog vijea
Mjesec S a d r a j r a d a Izvršitelji
IX. Plan pisanja zadataka objektivnog tipa, ispita znanja po predmetima, planiranje prijedloga Školskog kurikuluma
razrednici, predmetni uitelji ravnateljica
XI. Analiza uspjeha na kraju 1. tromjeseja ravnateljica razrednici predmetni uitelji, pedagog
XII. Sjednica za I.polugodište Analiza uspjeha na I. polugodištu Realizacija nastavnog plana i programa Mjere za poboljšanje uspjeha
ravnateljica razrednici predmetni uitelji, pedagog
V. Analiza uspjeha naših uenika nakon natjecanja
Ravnateljica uitelji pedagog
VI. Sjednica na kraju nast.godine Analiza uspjeha na kraju nastavne godine Analiza provoenja Kurikuluma i izvršenje plana i programa Graanskog odgoja i obrazovanja
Ravnateljica pedagog
Sadraj rada Daje mišljenja i prijedloge u vezi:
Vrijeme realizacije
-razmatranje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole i Kurikuluma škole te Graanskog odgoja i obrazovanja - organizacije odgojno-obrazovnog rada - jelovnik školske kuhinje - problemi uenja - poboljšanje uvjeta rada u školi - nabava pedagoške i uenike literature - pomo u rješavanju socijalnih problema uenika - briga za sigurnost djece u prometu - razmatranje rezultata odgojno-obrazovnog rada - razmatranje svih tekuih problema vezanih uz rad škole
IX. mj. IX. mj. tijekom godine
41
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
Kroz god.
Priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima vanim za uenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
Pedagoginja, Vijee uenika
Vijee uenika
Kroz god. Predlae mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi Pedagoginja,
Vijee uenika
IX Predlae kandidate za Školsko i upanijsko vijee uenika Pedagoginja,
Vijee uenika
Vijee uenika
Kroz god. Pomae uenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza Pedagoginja,
Vijee uenika
Kroz god. Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti uenika Pedagoginja,
Vijee uenika
Svaki uitelj duan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2018./2019.
7.1 Struno usavršavanje u školi
7.1.1. Struna vijea
ostvarenja Planirani broj sati
Tijekom školske godine
Razredništvo
20
7.2.1 Struna usavršavanja na upanijskoj razini
Organizator usavršavanja
Namijenjeno Vrijeme
Ukupno sati tijekom školske godine 15
7.2.2. Struna usavršavanja na dravnoj razini
Organizator usavršavanja
Namijenjeno Vrijeme
Svi odgojno-obrazovni radnici
Tijekom školske godine
43
OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE
8.1 Plan kulturne i javne djelatnosti
MJESEC SADRAJ RADA REALIZACIJA NOSITELJI
RUJAN
Pakrac
Hrvatski olimpijski dan 10.9.
Meunarodni dan mira 21.9.
Europski dan bez automobila 22.9. Dan osloboenja grada Varadina i Dan
branitelja Varadinske upanije
LISTOPAD
Svjetski dan uitelja 5.10.
Dan neovisnosti RH 8.10.
Mjesec knjige 15.10. – 15.11
Svjetski dan hrane 16.10.
Dan jabuka 20.10.
Svjetski dan štednje 31.10.
Meunarodni dan tolerancije 16.11.
Meunarodni dan borbe protiv nasilja nad enama
25.11.
Meunarodni dan osoba s invaliditetom 3.12.
Priredba uz dan Svetog Nikole 6.12.
44
Prvi dan zime 21.12.
SIJEANJ
1.1. 6.1.
- Knjiniarka
- Razrednici
- Uenici
- Uitelji
srijeda)
OUJAK
Prvi dan proljea
Svjetski dan voda 22.3.
Svjetski dan kazališta 27.3.
Meunarodni dan zdravlja 7.4.
Uskrs Dan planeta Zemlje
Meunarodni dan plesa 29.4.
srijeda)
- Uitelji prirode i
45
- Grad Novi Marof
Dan grada Novog Marofa Tijelovo Dan antifašistike borbe Dan dravnosti Republike Hrvatske
13.6. 20.6. 22.6. 25.6.
Zadaci ovog plana ostvarivat e se:
o na redovnoj nastavi TZK
o kroz nastavne sadraje svih predmeta
o na redovnim zdrastvenim pregledima Doma zdravlja Novi Marof
o u suradnji sa Centrom za socijalni rad Novi Marof
o kroz zdravu i kvalitetnu prehranu u školskoj kuhinji
o organiziranim prijevozom uenika u školu
o putem rekreativnih izleta u prirodu
o nadzorom nad higijensko-sanitarnim uvjetima u školi
o kroz razna struna predavanja (MUP).
o akcijama Pomlatka Crvenog kria
8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole
Sadraj Ciljna skupina Nositelji
Svi radnici Zavod za javno zdravstvo Higijensko-epidemiološka djelatnost Varadinske upanije
Polugodišnji pregled (sanitarni)
Odabir najpovoljnije ponude
46
8.4. Školski preventivni programi
U školi se djecu kroz razliite preventivne aktivnosti nastoji pouavati razvoju ivotnih
vještina (komunikacijskih vještina, vještina rješavanja problema i donošenja odluka, samosvijesti i
empatiji, kreativnosti i kritikom mišljenju, prepoznavanju i izraavanju emocija i odgovarajuih
izbora u stresnim situacijama). ivotne vještine su psihosocijalne sposobnosti pomou kojih na
prihvatljiv nain odgovaramo zahtjevima i izazovima svakodnevnog ivota, zalaui se za svoje
duševno i tjelesno zdravlje (Svjetska zdravstvena organizacija). Pouavajui uenike ivotnim
vještinama pomaemo im da prihvate sebe, naue se skrbiti o svom mentalnom i tjelesnom zdravlju,
preuzmu odgovornost za vlastita ponašanja, te da naue kako uvijek imaju mogunost izbora.
Pouavanje i vjebanje tih vještina ima za cilj prevenciju društveno neprihvatljivih oblika ponašanja i
osnaivanje djece i mladih kako bi izabirali zdrave stilove ivljenja i donosili odluke koje e ii na korist
kako njihova zdravlja tako i odnosa s drugima(osobito u periodu adolescencije).
Raznim aktivnostima i radionicama djeci se nastoji pomoi da osvijeste svoje potrebe i
potrebe drugih, te da ih zadovolje na nain koji nee ugroavati zdrav rast i razvoj. Svjetska
zdravstvena organizacija i UNICEF zalau se za promicanje i razvoj ivotnih vještina unutar školskog
sustava. Potreba za razvojem ivotnih vještina u djece je direktno i indirektno naglašena u Konvenciji
o pravima djeteta. Vjebanje ivotnih vještina je usmjereno na razvoj psihosocijalnih vještina koje su
potrebne kako bismo se nosili za zahtjevima i izazovima svakodnevnog ivota. Vjebajui ivotne
vještine djecu osnaujemo i potiemo da koriste te iste vještine u rizinim situacijama i stoga ih je
vano što je eše mogue integrirati u svoj odgojno obrazovni sustav. Programi koji pouavaju djecu
ivotnim vještinama pokazali su se najuinkovitijima u prevenciji rizinih ponašanja. Takvi programi
su sveobuhvatni i preveniraju širok spektar rizinih ponašanja. Tako se dio pouavanja odvija i kroz
modul Zdravstvenog odgoja, odnosno Graanskog odgoja, a dio kroz projekte koji se provode u školi.
Sve te aktivnosti ine Školski preventivni program.
Osobito vanu ulogu u prevenciji društveno neprihvatljivih oblika ponašanja imaju i
izvannastavne aktivnosti u školi koje su osobito vane kao oblik univerzalne (primarne) prevencije i
vaan zaštitni imbenik u prevenciji problema u ponašanju. Kroz izvannastavne aktivnosti djeci i
mladima se nastoji osigurati što više sadraja u slobodno vrijeme koji e im omoguiti da potrebu za
zabavom ostvare na što kvalitetniji i zdraviji nain, uvaavajui sebe i druge.
47
PROVOENJA TRAJANJE EVALUACIJA
Rano uenje informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole
Uenici RN Razvoj digitalne pismenosti. Uitelj informatike
Predavanja, nastava
ProMikro Svi uenici Uvoenje digitalne pismenosti u razliite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroraunala.
Uitelji Predavanja, radionice, praktian rad
Tijekom školske godine
Unapreenje oralnog zdravlja djece.
Ministarstvo zdravstva, HZJZ, HZZO, HKDM, upanijski zavod za javno zdravstvo
Odlazak lijeniku dentalne medicine, popunjavanje obrasca ''Zubna putovnica'', javljanje školskom lijeniku
Tijekom školske godine
Projekt Školska shema
Svi uenici Podizanje razine svijesti o vanosti voa, povra, mlijeka i mlijenih proizvoda u pravilnoj prehrani.
Vanjski suradnici, razrednici
Predavanje, dobivanje voa, povra, mlijeka i mlijenih proizvoda u školi
Tijekom školske godine
Ublaavanje najgorih oblika djejeg siromaštva.
Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike
Osiguranje obroka u školi
Promicanje demokratskih vrijednosti s naglaskom na ljudska prava, upoznavanje humanitarnih organizacija i njihovih aktivnosti, ukljuivanje djece i mladih u rad Crvenog kria, poticanje na toleranciju i multikulturalno razumijevanje, uenje
GDCK Novi Marof
PRAM Roditelji uenika 8. razreda
Osposobljavanje roditelja za rano prepoznavanje znakova konzumacije droga te spreavanje drugih rizinih ponašanja.
Predstavnik Odjela za ovisnosti, predstavnik policijskog odjela za prevenciju, sluba školske medicine
Radionice Tijekom školske godine
Uenici 7.razreda i njihovi roditelji
Rano otkrivanje rizika za mogue probleme u mentalnom zdravlju djece i mladih.
Razrednici, struni suradnici
Razrednici, struni suradnici
Pruiti informacije djeci, mladima i roditeljima o oblicima cyberbullyinga, kao i o izvorima pomoi.
Razrednici, struni suradnici
Radionice na satima razrednog odjela
Svi uenici Usvajanje sadraja zdravstvenog i graanskog odgoja s ciljem razvoja pozitivnih stavova i poeljnih oblika ponašanja.
Razrednici, struni suradnici
Obiljeavanje vanih datuma
Razrednici, struni suradnici
Svi uenici Upoznavanje uenika s pravilima ponašanja, njihovim pravima i obvezama radi spreavanja nepoeljnih oblika ponašanja.
Razrednici, struni suradnici
Predavanje 1 predavanje /
Razrednici, struni suradnici
Upitnik, sociogram
Profesionalna orijentacija
Uenici 8. razreda
Poticanje uenika na promišljanje o budunosti i usmjeravanje na aktivnosti koje im mogu pomoi u postizanju ciljeva.
Razrednici, struni suradnici, vanjski suradnici
Predavanja, radionice
Zainteresirani roditelji
Razrednici, uitelji, struni suradnici
Po potrebi tijekom školske godine
/
Kao dio financijskog plana za 2018./2019. školsku godinu Škola predvia opremanje nastavnim sredstvima
i tehnikim pomagalima prema prioritetima u dogovoru s uiteljima.
U planu je veliki projekt energetske obnove zgrade matine škole. Intenzivno se priprema dokumentacija te
emo u suradnji s osnivaem aplicirati u narednom natjeaju za energetsku obnovu. Takoer se planira i
dogradnja kako bismo riješili problem odvojene uionice u staroj školskoj zgradi. Ne manji problem predstavlja
nam nedostatak sportske dvorane u podrunoj školi tako da uenici nemaju optimalne uvjete za nastavu TZK. U
planu je ove školske godine ishoditi projektnu dokumentaciju za spomenutu sportsku dvoranu.
10. PRILOZI
1. Godišnji planovi i programi rada uitelja
2. Mjeseni planovi i programi rada uitelja
3. Plan i program rada razrednika
4. Plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja
5. Prilagoeni planovi i programi rada za uenike s teškoama
6. Rješenja o tjednim zaduenjima odgojno-obrazovnih radnika
7. Raspored sati
51
Na temelju lanka 118. st. 2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i
68/18) i lanka_54._st. 1._ Statuta Osnovne škole __“Podrute“, Donje Makojiše 115__, Školski odbor
na prijedlog Uiteljskog vijea, Vijea roditelja i ravnatelja Škole donosi Godišnji plan i program rada
Škole za školsku godinu 2018./2019. na sjednici Školskog odbora koja je odrana
_4. listopada 2018._ godine.
__Biserka Ratkovi___ __Štefek Vincek___
KLASA: 602-02/18-01/21
URBROJ: 2186-130-03-18-1