godišnji plan rada - gov.hr

of 33 /33
1 Godišnji plan rada Državne geodetske uprave za 2021. godinu

Author: others

Post on 10-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2 Uvod ............................................................................................................................................................ 7
a. Djelokrug .................................................................................................................................................. 7
b. Vizija .......................................................................................................................................................... 7
c. Misija .......................................................................................................................................................... 8
3 Kontekst .................................................................................................................................................... 8
3.1 Uz mjeru 1. Uvoenje jednog i jedinstvenog postupka za graane i
gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustavu zemljišne
administracije (do kraja 2021.) ........................................................................................................... 8
3.2 Uz Mjeru 2. - Osigurati aurnost podataka zemljišne administracije temeljem
provedenih aktivnosti iz Programa katastarskih izmjera graevinskih podruja za
razdoblje 2021. - 2030. ........................................................................................................................... 9
3.3 Uz mjeru 3. Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka putem
jedinstvene i javne pristupne toke omoguit e se pristup i korištenje prostornih
podataka javnog sektora. ..................................................................................................................... 10
3.4 Uz mjeru 4. Osigurati aurnost slubenih dravnih karata ........................................ 11
3.5 Uz mjeru 5. Optimizacija i racionalizacija geoinformacijskih sustava Dravne
geodetske uprave .................................................................................................................................... 12
3.6 Uz Mjeru 6. Uspostavljeni aurni posebni registri Dravne geodetske uprave . 13
3.7 Uz mjeru 7: Osigurati aurnost katastra nekretnina i katastra zemljišta ............. 14
3.8 Uz mjeru 8. Podrška bilateralnog rješavanja sporova o dravnim granicama na
kopnu ........................................................................................................................................................... 15
3.9 Uz mjeru 9. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i
praenje strateških i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima .... 16
3.10 Uz mjeru 10. Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima .................................... 16
3.11 Uz Mjeru 11. Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i graanima te
ostalim korisnicima usluga. ................................................................................................................. 17
3.12 Uz mjeru 12. Djelotvorno obavljanje ostalih poslova dravne uprave iz
propisanog djelokruga Dravne geodetske uprave ................................................................... 18
4 Organizacijska struktura Dravne geodetske uprave ........................................................... 19
5 Tablini prikaz mjera ......................................................................................................................... 20
1 PREDGOVOR GLAVNOG RAVNATELJA DRAVNE GEODETSKE
UPRAVE
kvalitete usluga kljunim korisnicama te
ukupnoj zainteresiranoj javnosti,
i unaprjeenje podataka i registara iz
svoje nadlenosti.
pokreta digitalne tranzicije i
transformacije društva i gospodarstva
Republike Hrvatske s ciljem
gospodarskog razvoja i unaprjeenja
jedan od najvanijih resursa za razvoj Republike Hrvatske.
Digitalna transformacija, koja je postala sinonim za reformu javnog i realnog sektora,
promijenit e poslovne procese, poslovne modele, organizaciju rada, dosadašnji nain
razmišljanja i poslovanja, a sve u cilju doprinosa poveanju uinkovitosti i
transparentnosti rada.
Uspostavom mrenih usluga za razmjenu podataka prate se najnoviji trendovi iz
podruja e-usluga, a same mrene usluge dodatno skrauju vrijeme dostave podataka iz
nadlenosti Dravne geodetske uprave ostalim korisnicima ime se skrauje vrijeme i
ubrzavaju postupanja u poslovnim procesima ostalih dravnih tijela i poslovnih
subjekata.
Dravna geodetska uprava, kroz proteklo etverogodišnje razdoblje, zagrabila je u
digitalnu transformaciju svojih upravnih podruja i nadlenosti, a provedbom
Provedbenog programa Dravne geodetske uprave za razdoblje 2021. - 2024. god. (u
daljem tekstu: Provedbeni program), kao i godišnjim planovima rada, suoit e se s
izazovima dodatnih i cjelovitih iskoraka u razvoju i integraciji postojeih informacijskih
sustava kao i izgradnji novih, u funkciji politike upravljanja prostorom Republike
Hrvatske, putem podataka katastra nekretnina, topografskih i kartografskih podataka,
podataka registra prostornih jedinica, podataka registra zgrada, podataka registra
geografskih imena kao jednim od najvanijih resursa i pokretaa gospodarskog razvoja.
U tome poseban izazov predstavlja prikupljanje, voenje, odravanje i dijeljenje
prostornih podataka i informacija i to širokom krugu korisnika, kao i puna
funkcionalnost u pruanju javnih e-usluga.
Nedostatak aurnih evidencija o nekretninama, predstavlja veliki izazov za
planiranje i prostorni razvoj, a prepreka su i pravnoj sigurnosti u prometu
nekretninama i gospodarskom razvoju u cjelini te e se u cilju ureenja evidencija
donijeti Višegodišnji program katastarskih izmjera graevinskih podruja na kojima se
odvija više od 80% gospodarskih aktivnosti za razdoblje 2021. - 2030. godine.
Uspostavit e se i registar zgrada kojim e se omoguiti evidentiranje podataka o
zgradama i posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na podruju Republike Hrvatske,
ime e se uspostaviti višenamjenska evidencija koja e sluiti potrebama institucija i
vlasnika nekretnina.
Na osnovu dodatnih poboljšanja i optimizacije poslovnih procesa kao i
sistematizacije i objedinjavanja podataka, uspostavom nove i unaprijeene tehnologije
aplikacije ZIS-a i SDGE-a, uspostavit e se jedan jedinstveni postupak u sustavu
zemljišne administracije za više od 50% od ukupnog broja svih katastarskih estica u
Republici Hrvatskoj. Sve navedeno ubrzat e i pojednostaviti postupke u sustavu
zemljišne administracije za graane i gospodarstvenike.
U cilju osiguravanja pouzdanih podloga o prostoru u svrhu upravljanja prostorom,
poveanja sposobnosti prevencije katastrofa i sigurnosnih ugroza, kao i ispunjavanja
smjernica Vlade Republike Hrvatske u svezi razvoja e-usluga koje e omoguiti
jednostavan i brz pristup slubenim podacima, nastavit e se s auriranjem slubenih
dravnih karata, a i prvi puta e se za cijelo podruje Republike Hrvatske provesti
multisenzorsko zrano snimanje.
postojee infrastrukture vrlo je niska, poveavaju se troškovi prilikom izvoenja novih
graevinskih radova, a ne postoji niti mogunost dijeljenja podataka o infrastrukturi.
Stoga je Dravna geodetska uprava kao nadleno tijelo za katastar infrastrukture, a i kao
jedinstvena informacijska toka, razvila i u funkciju stavila Sustav katastra
infrastrukture, koji e u narednoj godini pored podruja Sisako-moslavake i
Bjelovarsko-bilogorske upanije, biti uspostavljen i na podruju drugih upanija.
Dravna geodetska uprava je, kao dravno tijelo nadleno za poslove oznaavanja i
izmjere te obnove i odravanja oznaene dravne granice na kopnu te voenje
evidencije o dravnoj granici, a u cilju uinkovitijeg voenja evidencije dravnih granica
na kopnu, kao i pruanju tone i pune informacije svim tijelima ukljuenim u integrirano
upravljanje granicom, razvila informacijski sustav. Dravnoj geodetskoj upravi svakako
e biti dodatni izazov pruanje podrške bilateralnog rješavanja sporova o dravnim
granicama na kopnu za koje one još nisu ureene te povezivanju informacijskog sustava
dravnih granica s drugim informacijskim sustavima u dravi.
Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (dalje u tekstu: NIPP) ima za cilj
vjerodostojne prostorne podatke, podatke javnog sektora, kao jedne od najvrjednijih
podataka javnog sektora uope, uiniti dostupnim na interoperabilan nain, stvarajui
preduvjete za prilagodbu koji su potrebni kako bi uspješno odgovorili na izazove etvrte
industrijske revolucije, u svim segmentima našeg ivota. Dravna geodetska uprava kao
Nacionalna kontaktna toka i nositelj razvoja NIPP-a ima za cilj uiniti prostorne
podatke transparentnima i lakše dostupnima svim korisnicima. Posebne aktivnosti
usmjerit e se na jaanje kapaciteta za razvoj NIPP-a na lokalnoj razini, ukljuivanje
subjekata NIPP-a u razvoj hrvatskog NIPP-a i ispunjavanje obveza prema INSPIRE
direktivi Europske unije.
uslugom, a digitalne tehnologije bit e kljuan instrument u transformaciji. Optimizacija i
digitalizacija procesa ukljuivat e i njihovo pojednostavnjenje smanjivanjem
administrativnih zahtjeva kako bi se osim poboljšanja dostupnosti usluga smanjila
sloenost i poveala uinkovitost procesa koji se digitaliziraju. Time e digitalizacija
postati snaan instrument za optimizaciju procesa, poveanje transparentnosti,
predvidljivosti i pouzdanosti usluga, pri emu e jaati povjerenje i zadovoljstvo graana
i gospodarstvenika u rad Dravne geodetske uprave.
2 UVOD
Obveza donošenja godišnjeg plana rada svih tijela dravne uprave propisana je
lankom 24. Uredbe o opim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela Dravne uprave
(NN br. 70/19) . Godišnjim planom rada na godišnjoj razini razrauju se aktivnosti za
provedbu mjera koje su sadrane u Provedbenom programu kao i opi prikaz poslova
dravne uprave i drugih poslova planiranih u 2021. godini.
a. Djelokrug
Dravna geodetska uprava je dravna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge
poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu,
obnovu i odravanje katastra nekretnina, topografsku izmjeru i izradu dravnih karata,
registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar
geografskih imena, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, voenje
geodetske dokumentacije, voenje statistikih podataka katastra nekretnina i
infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za dravnu granicu na kopnu, razvitak i
primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim
djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio
poslova iz nadlenosti Dravne geodetske uprave ini briga o upravnim, strunim,
razvojnim i koordinacijskim poslovima NIPP-a te poslovi implementacije INSPIRE
direktive. Dravna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u
nadlenost posebnim zakonom.
Geoprostorni podaci Dravne geodetske uprave prilagoeni su korisnicima, upotrebljivi,
dostupni i slobodni za korištenje kao osnova digitalne transformacije u cilju
osiguravanja konkurentne i odrive Republike Hrvatske.
c. Misija
Dravna geodetska uprava je dionik i pokreta digitalne tranzicije i transformacije
društva i gospodarstva Republike Hrvatske s ciljem gospodarskog razvoja i
unaprjeenja kvalitete ivota graana.
Visokokvalitetnim, aurnim i tonim geoprostornim podacima Dravne geodetske
uprave vizualiziran je prostor kao jedan od najvanijih resursa za razvoj Republike
Hrvatske.
transparentnost, interoperabilnost i omoguiti nove usluge za graane i poduzetnike.
3 KONTEKST
Godišnji planom rada za 2021. godini aktivnosti iz nadlenosti Dravne geodetske
uprave prvenstveno e se usmjeriti na provedbu mjera iz Provedbenog programa, a
nastavno i na aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu obavljanja ostalih poslova dravne
uprave iz propisanog djelokruga Dravne geodetske uprave. Vezano uz gore navedeno, a
u svrhu ispunjenja mjera iz Provedbenog programa te ostalih aktivnosti poduzimat e
se nie navedene aktivnosti:
3.1 Uz mjeru 1. Uvoenje jednog i jedinstvenog postupka za graane i
gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustavu
zemljišne administracije (do kraja 2021.)
Uspostavom Zajednikog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra (ZIS)
stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi
meusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine, dok je uvoenjem
Sustava digitalnih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE) napravljen korak
naprijed prema ubrzanju postupanja u podruju registracije i trišta nekretnina i to
ubrzanjem postupanja kako na strani privatnog sektora prilikom izrade geodetskih
elaborata, tako i ubrzanjem i standardiziranjem postupanja na strani katastarskih ureda
prilikom potvrivanja izraenih geodetskih elaborata.
Na osnovu dodatnih poboljšanja i optimizacije poslovnih procesa kao i sistematizacije i
objedinjavanja podataka, uspostavom nove i unaprijeene tehnologije aplikacije ZIS-a i
SDGE-a, uspostavit e se jedan jedinstveni postupak u sustavu zemljišne administracije
za više od 50% od ukupnog broja svih katastarskih estica u Republici Hrvatskoj. Sve
navedeno ubrzat e i pojednostaviti postupke u sustavu zemljišne administracije za
graane i gospodarstvenike.
temeljem provedenih aktivnosti iz Programa katastarskih izmjera
graevinskih podruja za razdoblje 2021. - 2030.
Tijekom 2021. godine Dravna geodetska uprava, planira uputiti u postupak donošenja
Vladi Republike Hrvatske Višegodišnji program katastarskih izmjera graevinskih
podruja za razdoblje 2021.-2030. god., (u daljnjem tekstu: višegodišnji program) te
nastaviti sve dosadašnje aktivnosti vezane uz katastarske izmjere.
Provedbom aktivnosti iz višegodišnjeg programa omoguit e se obnova podataka u
katastru i zemljišnim knjigama temeljem provedenih katastarskih izmjera kroz
vremensko razdoblje do 10 godina za graevinska podruja svih jedinica lokalne
samouprave u Republici Hrvatskoj.
Razlozi za predlaganje graevinskih podruja za podruja koja e biti obuhvaena
višegodišnjim programom su financijska vrijednost zemljišta i nekretnina, intenzitet
prometa nekretninama, gustoa naseljenosti te injenica da su to dijelovi Republike
Hrvatske koji imaju najvei razvojni i gospodarski potencijal odnosno podruja u kojima
se prema procjeni odvija više od 80% svih gospodarskih aktivnosti u Republici
Hrvatskoj. Aurni i pouzdani katastarski i zemljišnoknjini podaci doprinose vladavini
prava i osnovna su pretpostavka za kvalitetno i uinkovito funkcioniranje trišta
nekretnina te pokretanje investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih
projekata ime se stvaraju preduvjeti za efikasan gospodarski razvoj. Provoenjem
aktivnosti iz višegodišnjeg programa drava moe oekivati povrat uloenih sredstava
kroz itav niz pozitivnih uinaka, s obzirom da e se provoenjem aktivnosti iz
navedenog programa utjecati na: jaanje konkurentnosti gospodarstva, unaprjeenje
poslovnog okruenja, uinkovito funkcioniranje trišta nekretnina, rast investicija i
provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata, poboljšanje upravljanja i
raspolaganja dravnom imovinom, unaprjeenje javne uprave.
Nadalje, nastavkom svih aktivnosti vezanih uz katastarske izmjere osigurat e se aurni
i pouzdani katastarski i zemljišnoknjini podaci koji su usklaeni sa stvarnim stanjem
na terenu.
3.3 Uz mjeru 3. Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka
putem jedinstvene i javne pristupne toke omoguit e se pristup i
korištenje prostornih podataka javnog sektora.
Dravna geodetska uprava kroz svoju ulogu Nacionalne kontaktne toke i nositelja
razvitka NIPP-a provodi aktivnosti na odravanju i razvoju Geoportala NIPP-a,
preglednika GeoHrvatska, aplikacije Registri NIPP-a, mrene stranice posveene NIPP-u,
ukljuivanju novih subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP te edukaciji svih
subjekta NIPP-a.
Kao Nacionalna kontaktna toka, Dravna geodetska uprava kontinuirano radi na
jaanju svih, a posebno ljudskih kapaciteta za razvoj NIPP-a. Iz tog razloga e se posebne
aktivnosti tijekom 2021. godine usmjeriti na stvaranje novih i jaanje postojeih
kapaciteta na lokalnoj i regionalnoj razini, ukljuivanje novih subjekata NIPP-a te
ispunjavanje obveza prema Direktivi INSPIRE. Kroz edukaciju i razvoj svijesti,
odravanjem radionica za subjekte s lokalne i regionalne razine olakšat e se i njihovo
ukljuivanje u NIPP.
Odravanjem i nadogradnjom Registara NIPP-a i Geoportala NIPP-a osigurava se
tehnika platforma za ukljuivanje novih subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP
odnosno omoguava se pristup i korištenje prostornih podataka javnog sektora putem
jedinstvene i javne pristupne toke. Geoportal NIPP-a omoguuje pronalaenje,
pretraivanje, pregledavanje i preuzimanje prostornih podataka subjekata NIPP-a, a
njegovom nadogradnjom e se osigurati modul koji e korisnicima pruiti primjer dobre
prakse u radu s interoperabilnim prostornim podacima dostupnima kroz mrene
usluge.
slubenih prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, u odnosu
na svoju lokaciju. Nadogradnjom radne verzije preglednika GeoHrvatska proširiti e se
broj tematskih podruja koje prikazuje, kao i broj dostupnih prostornih podataka.
Njenim puštanjem u slubeni rad podii e se razina svijesti graana o prostornim
podacima u nadlenosti javnog sektora i mogunostima njihova korištenja.
Nadogradnjom preglednika GeoHrvatska uinit e se dostupnim prostorni planovi u
nadlenosti jednog subjekta NIPP-a. Prostorni planovi izuzetno su vrijedni prostorni
podaci koji predstavljaju jedan od temelja za prostorni i gospodarski razvoj Republike
Hrvatske te su stoga vaan dio NIPP-a.
Mrene stranice NIPP-a namijenjene su svim dionicima NIPP-a, od subjekata, izvoaa,
lokalnih promotora do graana, a s ciljem podizanja razine znanja i informiranja o
infrastrukturama prostornih podataka, obvezama subjekata NIPP-a te prednostima i
koristima NIPP-a. Odravanjem mrene stranice kao alata za prijenos znanja i podrške
subjektima Dravna geodetska uprava dodatno potie razvoj NIPP-a.
U svrhu osiguravanja trajnog uvanja analognih dokumenata, podataka i arhivskog
gradiva Dravne geodetske uprave u digitalnom i analognom obliku, brzog pristupa
dokumentaciji i podacima te djelotvornijeg poslovnog procesa uspostavljen je sustav
digitalnog arhiva Dravne geodetske uprave. Tijekom 2021. godine planira se
odravanje sustava i poveanje broja dokumenata arhivske grae dostupnih u
digitalnom obliku.
Radom Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, kojeg je osnovala Vlada
Republike Hrvatske, koordinira Dravna geodetska uprava te ujedno prua i tehniku
podršku u okviru odravanja Registra geografskih imena. Nakon donesenih preporuka
za standardizaciju geografskih imena u 2020. godini, i to za imenovanje naselja, ulica i
trgova te za pisanje i uporabu geografskih imena iz stranih jezika, nastavit e se rad na
preporukama koje e obuhvati novu skupinu geografskih imena.
Dravna geodetska uprava kontinuirano radi na poboljšanju usluga prema strankama te
i ove godine posebna pozornost i aktivnosti usmjerit e se na rješavanje zahtjeva kako
graana tako i svih javnopravnih tijelu u vezi s korištenjem podataka.
3.4 Uz mjeru 4. Osigurati aurnost slubenih dravnih karata
Auriranje slubenih dravnih karata obavlja se u cilju osiguravanja pouzdanih podloga
o prostoru u svrhu upravljanja prostorom, poveanja sposobnosti prevencije katastrofa
i sigurnosnih ugroza, kao i ispunjavanje smjernica Vlade Republike Hrvatske u svezi
razvoja e-usluga koje e omoguiti jednostavan i brz pristup slubenim podacima.
Aurni prostorni podaci postali su temelj današnjeg suvremenog e-društva i imaju
kljunu ulogu u gotovo svim podrujima ljudske djelatnosti te su kao takvi neophodni za
poslove zaštite prirode i okoliša, odriv razvoj i uinkovito planiranje obnovljivih izvora
energije, a njihova implementacija i distribucija kroz mrene servise omoguiti e
graanima, javnom i privatnom sektoru dostupnost podataka u realnom vremenu, ali i
doprinijeti razvoju poduzetništva i informatikih usluga koje e se temeljiti na tim
podacima.
Tijekom 2021. godine obaviti e se Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne
ortofotokarte DOF5 za 50% RH i Auriranje temeljne topografske baze i topografskih
karata 1:25000 (TK25) za 29 listova te e se poduzimati sve ostale potrebne aktivnosti
koje doprinose aurnosti slubenih dravnih karata.
Jedna o znaajnijih aktivnosti tijekom 2021. godine je projekt „Multisenzorsko zrano
snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji
se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020” iji je
dovršetak planiran u prosincu 2023. godine.
Projekt obuhvaa prikupljanje i analizu odgovarajue razine prostornih podataka u
svrhu modeliranja rizika na podruju Republike Hrvatske u okviru kojega e se obaviti
aerofotogrametrijsko i zrano LIDAR snimanje cijele drave, kao i hiperspektralno i
termalno snimanje koridora rijeka Save, Drave, Kupe i Dunava.
U okviru ove mjere provode se i aktivnosti vezane uz odravanje dravnog
koordinatnog sustava s naglaskom na Hrvatski pozicijski sustav (CROPOS) ime se
osigurava uinkovito, pouzdano i tono odreivanje poloaja na cijelom podruju
Republike Hrvatske.
Dravne geodetske uprave
Provedbom svih aktivnosti koje se planiraju poduzeti u svrhu ostvarenja mjere
„Optimizacija i racionalizacija geoinformacijskih sustava Dravne geodetske uprave“
osigurati e se pregledavanje i dostupnost aurnih geoprostornih podataka i podloga
neophodnih za prostorno planiranje i strateške procjene utjecaja na okoliš putem
preglednika Geoportal Dravne geodetske uprave. Stoga je itav niz aktivnosti tijekom
2021. godine usmjeren na nadogradnju navedenog preglednika.
Kontinuiranim optimiziranjem i nadogradnjom preglednika Geoportala Dravne
geodetske uprave novim mrenim uslugama nastoji se ii u korak s potrebama
korisnika te ujedno omoguiti da Geoportal bude pokreta raznovrsnih i raznorodnih
poslovnih aktivnosti.
3.6 Uz Mjeru 6. Uspostavljeni aurni posebni registri Dravne geodetske
uprave
Tijekom 2021. godine, u svrhu ostvarenja navedene mjere, poduzet e se aktivnosti na
uspostavi registra zgrada tj. izrada sustava za voenje i odravanje podataka o
zgradama. Svrha registra zgrada je omoguiti evidentiranje podataka o zgradama i
posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na podruju Republike Hrvatske, ime bi se
uspostavila višenamjenska evidencija koja e sluiti potrebama institucija i vlasnika
nekretnina.
Nadalje, poduzet e se aktivnosti koje e doprinjeti osiguravanju aurnosti registra
prostornih jedinica (u daljnjem tekstu: RPJ), a koje su vezane uz dorade postojeih i
razvijanje novih funkcionalnosti RPJ sustava, ime e se unaprijediti postojee
aplikativno rješenje i servisi za razmjenu podataka, a time i kvaliteta i aurnost
podataka RPJ, a sve s obzirom da se podaci iz RPJ upotrebljavaju kao slubena osnova za
evidentiranje, prikupljanje, iskazivanje, razmjenu i povezivanje razliitih vrsta
prostornih podataka te je stoga nuno da su oni transparentni, interoperabilni i lako
dostupni.
Dravna geodetska uprava nadlena je za osnivanje, voenje i odravanje katastra
infrastrukture, a ujedno je i jedinstvena informacijska toka koja podatke o
infrastrukturi i obavijesti o tekuim i planiranim graevinskim radovima stavlja na
raspolaganje.
S tim u vezi Dravna geodetska uprava uspostavila je Sustav katastra infrastrukture za
podruje Sisako-moslavake i Bjelovarsko-bilogorske upanije, a u 2021. godini planira
se širenje Sustava katastra infrastrukture na podruje drugih upanija.
Novo uspostavljeni Sustav katastra infrastrukture ima za cilj omoguiti voenje,
pohranu i distribuciju podataka katastra infrastrukture za cijelo podruje Republike
Hrvatske te e se njegovom uspostavom osigurati, pod razmjernim, ne
diskriminirajuim i transparentnim uvjetima, pristup osnovnim informacijama o
infrastrukturi svim drugim korisnicima ime e se ispuniti i odredbe iz Direktive
2014/61/EU koje su implementirane u naše nacionalno zakonodavstvo.
3.7 Uz mjeru 7: Osigurati aurnost katastra nekretnina i katastra zemljišta
Auriranje podataka o nekretninama obavlja se i putem geodetskih elaborata koji su
tehnika osnova za provedbu promjena u katastarskom operatu. Od uvoenja digitalnog
geodetskog elaborata 1. rujna 2018. god., do danas, broj digitalno predanih elaborata se
kontinuirano poveava te se zadnjih nekoliko mjeseci kree oko 78%. Od 16. srpnja
2020. godine uvedeno je potpuno digitalno postupanje u svim poslovnim procesima koji
se odnose na digitalne geodetske elaborate predane putem SDGE sustava u ZIS i ukinuta
je obveza dostave analognog primjerka elaborata u katastarske urede.
Tijekom 2021. godine provedbom aktivnosti usmjerenih na poboljšanja knjinog i
grafikog dijela katastarskih operata te uspostavom Baze zemljišnih podataka (BZP-a),
kao i pripremom i koordanicojm provoenja promjena u prvostupanjskom upravnom
postupku, osigurat e se pravodobno i aurno postupanje katastarskih ureda u
postupcima pregleda i potvrivanja geodetskih elaborata kao i provedbe promjena u
katastarskom operatu.
Ovim aktivnostima e se osigurati aurni podaci o nekretninama neophodni za
prostorno planiranje, za poslove zaštite prirode i okoliša, odriv razvoj, a njihova
distribucija kroz mrene servise omoguiti e graanima, javnom i privatnom sektoru
dostupnost podataka u realnom vremenu, ali i doprinijeti razvoju poduzetništva i javne
uprave koji e koristiti podatke o nekretninama dostupne digitalnim putem. Aurnim
podacima katastra nekretnina i katastra zemljišta pridonosi se podizanju razine
sigurnosti u pravnom prometu nekretninama i gospodarskom razvoju Republike
Hrvatske.
3.8 Uz mjeru 8. Podrška bilateralnog rješavanja sporova o dravnim
granicama na kopnu
Provedbom svih nie navedenih aktivnosti koje doprinose ostvarenju pruanja podrške
bilateralnog rješavanja sporova o dravnim granicama na kopnu, osigurati e se
neophodni aurni podaci nadlenim tijelima dravne i javne uprave za rješavanje
sporova o dravnim granicama na kopnu, digitalizaciju tih podataka, kao i izvršavanje
obaveza propisanih u sklopljenim meudravnim ugovorima te propisanoj zakonskoj
regulativi Republike Hrvatske.
Dravna geodetska uprava je uspostavila Geoinformacijski sustav dravne granice
Republike Hrvatske koji je pušten u produkcijski rad tijekom 2020. godine.
Aktivnostima koje se planiraju u 2021. god., omoguit e se tijelima dravne i javne
uprave, jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave u pograninim
podrujima da u okviru svoje nadlenosti u realnom vremenu imaju sve potrebne
informacije za ispunjenje svojih zakonskih zadaa. Putem javnog dostupnog portala
GiSDG-a bez registriranog pristupa, graanima se omoguuje upoznavanje stanja
ureenosti dravne granice kao i poveanje sigurnosti kretanja u pograninom podruju
kako bi se prevenirala povreda dravne granice.
Nadalje, oznaavanje, obnavljanje i odravanje dravne granice Republika Hrvatska
Maarska (sektor C) izvodi se u skladu sa Zakonom o dravnoj izmjeri i katastru
nekretnina (NN br. 112/18) i Zakonom o nadzoru dravne granice (NN br. 83/13 i
27/16) kojima je propisano da poslove izmjere, oznaivanja, obnove i odravanja
oznaene dravne granice na kopnu obavlja Dravna geodetska uprava. Poslovi se
izvode sukladno meunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska sklopila sa
susjednim dravama ili na temelju sukcesije meunarodnih ugovora. Na 21. sjednici
Mješovite hrvatskomaarske komisije, donesen je petogodišnji plan radova sukladno
podjeli nadlenosti. U 2021. godini, planirano je oznaavanje, obnavljanje i odravanju
dravne granice s Maarskom u sektoru C.
Zakonom o nadzoru dravne granice regulirano je da posebne obavijesne ploe i
signalizaciju, na prijedlog granine policije, postavlja Dravna geodetska uprava. U
suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova definiraju se prioritetna podruja za
postavljanje novih i obnavljanje postojeih posebnih obavijesnih ploa u pograninom
podruju te e se navedene aktivnosti nastaviti kontinuirano obavljati i u 2021. godini.
Takoer, kontinuirano e se nastaviti provoditi i aktivnosti vezane uz odravanje radnih
sastanaka Mješovite hrvatskomaarske strune i radne skupine te 22. sjednice
Mješovite hrvatskomaarske komisije kao i odravanje radnih sastanaka Mješovitih
strunih skupina te Meudravnih diplomatskih povjerenstava sa susjednim dravama
(Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Slovenija) s kojima
dravna granica još nije ureena.
3.9 Uz mjeru 9. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje,
razvoj i praenje strateških i operativnih planova te uinkovitim
upravljanjem procesima
U svrhu provedbe mjere Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj
i praenje strateških i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima,
predvieno je tijekom 2021. godine, poduzimanje itavog niza aktivnosti koje se
prvenstveno odnose na izradu godišnjeg plana rada te izradu prijedloga plana
zakonodavnih aktivnosti za propise iz nadlenosti Dravne geodetske uprave te
planiranje projekata koji se financiraju iz EU sredstava.
Kontinuirano e se provoditi praenje provedbe planiranih aktivnosti, u svrhu
pravodobne reakcije na uoene zastoje te poduzimanje radnji za njihovu korekciju. Kroz
aktivnu ulogu unutarnje revizije, kroz niz aktivnosti planiranih u 2021. god., nastoji se
podignuti kvaliteta rada uprave. Preporuke dane kroz obavljanje revizija, praenje i
izvješivanje o sustavu kontrola usmjerene su poboljšanju sustava/poduzimanju
korektivnih mjera/smanjenju rizika poslovanja te na taj nain uinkovitijem upravljanju
poslovnim procesima i jaanju sustava fiskalne odgovornosti.
3.10 Uz mjeru 10. Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima
Provedba postavljenih ciljeva Dravne geodetske uprave temelji se na uinkovitim i
educiranim ljudskim potencijalima u koju svrhu se, analizirajui radna mjesta te
ureenjem opisa poslova istih, nastoji educirati slubenike za obavljanje poslova radnih
mjesta usklaenih sa potrebama tijela, provedbom projekata, ekonominijem i brem
postupanju u odnosu prema graanima zadravajui kvalitetu rada i doprinosei
zadovoljstvu kako graana, tako i poslovnih subjekata.
Tijekom 2021. godine u cilju poveanja uinkovitosti dravnih slubenika Dravne
geodetske uprave predvien je itav niz aktivnosti koje su usmjerene na izradu analiza i
utvrivanju daljnjih potreba edukacije, unaprjeenju slubenih evidencija i oevidnika u
postupcima vezanima za upravljanje ljudskim potencijalima te postupaka vezanih uz
prava i dunosti iz slubenikih odnosa.
Kompetentnim i educiranim ljudskim resursima doprinosi se zadovoljstvu i
uinkovitosti rada slubenika te posredno razvoju djelotvorne, racionalne i napredne
dravne slube, ime se pridonosi uinkovitoj, transparentnoj te otpornoj dravi.
3.11 Uz Mjeru 11. Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i
graanima te ostalim korisnicima usluga.
U svrhu osiguranja transparentnog odnosa sa graanima i poslovnim subjektima te
uinkovitog upravljanja financijama i javnom nabavom, tijekom 2021. godine Dravna
geodetska uprava e poduzimati aktivnosti usmjerene na proaktivno objavljivanje
informacija na mrenim stranicama Dravne geodetske uprave. Navedeno se osobito
odnosi na objavu Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošu u postupcima
donošenja zakona, drugih propisa i akata te aktivnim ukljuivanjem graana u sam
normativni proces kroz sustav e savjetovanja. Takoer, izradom i objavom financijskog
plana i plana nabave graani, fizike i pravne osobe informiraju se o planovima trošenja
sredstava dravnog prorauna odnosno javnih sredstava te se na navedeni nain
pojaava nadzor nad uinkovitim i ekonominim trošenjem istih.
Kako bi se unaprijedio odnos s graanima i pravnim osobama osobito je bitno osigurati
ostvarivanje njihovih prava i interesa kroz zakonom zajameno pravo podnošenja albe
te rješavanje o istima u propisanim rokovima. Kako bi se navedeno ostvarilo
kontinuirano e se nastojati poboljšati organizacijske pretpostavke kako kroz
upravljanje ljudskim resursima, tako i kroz upravljanjem tehnologijom (sustav e case).
Razvijena raunalno komunikacijska infrastruktura od izuzetne je vanosti za
funkcioniranje svih ustrojstvenih jedinica Dravne geodetske uprave, s obzirom na
njihovu korisniku orijentiranost prema graanima, privrednim subjektima i dravnim
tijelima. Stoga je osobito bitno da se postojea raunalno komunikacijska infrastruktura
kontinuirano odrava i unapreuje kako bi svi segmenti društva mogli na primjeren
nain koristiti servise koje prua Dravna geodetska uprava te da se omogue potrebni
novi oblici komuniciranja i suradnje izmeu Dravne geodetske uprave i krajnjih
korisnika.
poslovnih procesa svih segmenata društva koji koriste usluge Dravne geodetske
uprave. Zbog svega gore navedenog tijekom 2021. godine niz aktivnosti biti e usmjeren
na odravanje i daljnji razvoj raunalno komunikacijske infrastrukture Dravne
geodetske uprave.
3.12 Uz mjeru 12. Djelotvorno obavljanje ostalih poslova dravne uprave iz
propisanog djelokruga Dravne geodetske uprave
U okviru zakonom propisanog djelokruga Dravna geodetska uprava obavlja niz
aktivnosti kojima se doprinosi ostvarenju ostalih poslova dravne uprave, pored onih
koji su obuhvaeni ranije spomenutim mjerama. Navedene aktivnosti osobito se odnose
na izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata, rješavanja u upravnim
stvarima davanja i oduzimanje suglasnosti za obavljanje strunih geodetskih poslova,
odgovaranje na predstavke i pritube graana, provoenje inspekcijskog te upravnog i
strunog nadzora te ostale aktivnosti nune za rad samog tijela dravne uprave.
Tijekom 2021. godine nastaviti e provoditi redovne aktivnosti iz nadlenosti koje
doprinose uinkovitom, zakonitom i djelotvornom obavljanju navedenih poslova .
4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRAVNE GEODETSKE UPRAVE
Razdoblje vaenja akta:
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Implementirane nove
Analiza podataka katastarskih operata, izrada
projektnog zadatka i definiranje funkcijskih
specifikacija za nadogradnju, testiranje,
implementacija na produkciju, edukacija
odravanje Zajednikog
informacijskog sustava
Izrada projektnog zadatka i definiranje funkcijskih
specifikacija za nadogradnje, testiranje,
implementacija na produkciju, edukacija
odravanje Zajednikog
informacijskog sustava
graane i gospodarstvenike integracijom
administracije (do kraja 2021.)
administracije ubrzati e sva postupanja koja se temelje na
registru katastra i zemljišnih knjiga
Naelnik/ica Sektora za
Svrha provedbe mjere
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Potpisani sporazumi za
aktivnosti iz Programa
Sporazuma za provoenje katastarskih izmjera u svrhu
izrade katastra nekretnina sa jedinicama lokalne
(podrune) samouprave za podruju Republike
Hrvatske
31.12.2021.
A664000 Administracija i
A664000 Administracija i
A664001 Odravanje katastra
provoenjem katastarskih izmjera
A664000 Administracija i
katastarskih izmjera 31.12.2021.
A664001 Odravanje katastra
Izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Programa katastarskih izmjera graevinskih
Naelnik/ica Sektora za
katastarske izmjere i
evidencija o nekretninama za graevinska podruja u Republici
Hrvatskoj
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Poveanje broja izvora
ukljuivanja u NIPP
A664033 Uspostava
nacionalne infrastrukture
prostornih podataka
novih subjekata u NIPP
nain da se ukljue novi izvori u nadlenosti subjekata
NIPP-a
31.12.2021.
za prijenos znanja i podrške subjektima NIPP-a 31.12.2021.
Organizirati poslovni proces prevoenje analognih
dokumenata u digitalni oblik i pohrane analogne grae
u DEPO
A664033 Uspostava
nacionalne infrastrukture
prostornih podataka
tijela s kojima se razmjenjuju
podaci za obavljanje poslova iz
40 (2020.) 45 Osigurati razmjenu podataka po zahtjevima
javnopravnih tijela
podataka 31.12.2021.
nadlenosti DGU po zahtjevima stranaka u zakonskom
roku
podataka 31.12.2021.
A664033 Uspostava
nacionalne infrastrukture
prostornih podataka
Koordinirati rad Povjerenstva za standardizaciju
geografskih imena te pruati tehniku podršku radu
Povjerenstva
31.12.2021.
podataka u razliite svrhe.
Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih
toke omoguit e se pristup i korištenje
prostornih podataka javnog sektora.
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Sluba arhive i konverzije
A664033 Uspostava
nacionalne infrastrukture
prostornih podataka
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
faza Odjel za geodetske mree 30.11.2021. A664002 – 3237 160.000,00
Odravanje Baze podataka stalnih toaka geodetske
osnove, web-shopa i on-line T7D aplikacije Sektor za dravnu izmjeru 31.12.2021. K664013-3238 60.000,00
Sanacija trigonometrijskih toaka I. reda Odjel za geodetske mree 31.12.2021. K664014 – 4214 40.000,00
Odravanje CROPOS sustava 31.12.2021. A664000-3232 1.250.000,00
Zakup poslovnog prostora za referentnu stanicu na
Sru 31.12.2021. K664012-3235 11.350,00
Visu 31.12.2021. K664012-3235 10.800,00
Sisku 31.12.2021. K664012-3235 6.000,00
Progušenje mree CROPOS sustava – 2. faza 31.12.2021. A664002 – 3237 75.000,00
T-com – naknada za korištenje CROPOS linija 31.12.2021. A66400-3231 320.000,00
Obavljeno multisenzorsko
zrano snimanje 0% (2020) 10% Multisenzorsko zrano snimanje Sektor za dravnu izmjeru 31.12.2021. T664042 OP 34.703.904,00
Auriranje temeljne topografske baze i topografskih
karata 1:25000 (TK25) 31.12.2021. K251615-43129 980.000,00
Odravanje programskog paketa MicroStation 31.12.2021. K664013-3238 65.000,00
Kartozid Sluba za topografsku izmjeru
i dravne karte 31.12.2021. K251615-43129 150.000,00
Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne
ortofotokarte DOF5 za 50% RH 31.12.2021. K251615-43129 450.000,00
Odravanje sustava za arhiviranje fotomaterijala
(klasificirani podaci) 31.12.2021. A664000-3232 30.000,00
Proširenje diskovnog kapaciteta sustava za arhiviranje
fotomaterijala (klasificirani podaci) 30.06.2021. K664013-4221 65.000,00
Odravanje e-aplikacije za izdavanje odobrenja za
snimanje iz zraka i uporabu zranih snimaka 31.12.2021. K664013-3238 30.000,00
Magnetne trake za arhiviranje podatka 30.06.2021. K664013-4221 30.000,00
Godišnji plan rada za 2021. godinu
NOSITELJ IZRADE AKTA: Dravna geodetska uprava
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
podloga o prostoru u svrhu upravljanja prostorom, poveanja
sposobnosti prevencije katastrofa i sigurnosnih ugroza te
razvoja usluga koje se oslanjaju na prostorne podatke.
Naelnik/ica Sektora za
Broj listova slubenih dravnih
karata 11175 (2020) 5984
Odjel za CROPOS
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Redizajniran i nadograen
Izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i
Izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i
A664000 Administracija i
A664000 Administracija i
Izrada tehnikih specifikacija
A664000 Administracija i
A664000 Administracija i
Upravljanje kolokacijom sustava
Izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i
Nadzor nad isporukom usluga
A664000 Administracija i
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Nadogradnja s funkcionalnim blokovima
Sluba za geoinformacijske
Naelnik/ica Sektora za
putem prostornih mrenih usluga i preglednika Geoportal DGU
u svrhu pravovremenog pruanja geoprostornih informacija
graanima i gospodarstvu
Razdoblje vaenja akta:
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Uspostava i unos podataka u
informacijski sustav registra
0 (2020) 5% Razvoj informacijskog sustava i unos podataka u
registar zgrada 31.12.2021.
T664042 OP konkurentnost i
fond za regionalni razvoj
Dorade postojeih funkcionalnosti RPJ sustava
Izrade novih funkcionalnosti RPJ sustava 31.12.2021.
Izvor 11 Opi prihodi i primici
A664006 Registar prostornih
pristiglim zahtjevima 0 (2020) 200 (2021)
Izdavanje podataka iz Registra prostornih jedinica za
potrebe ostalih tijela dravne uprave i JLS, institucija i
javnosti
31.12.2021.
A664000 Administracija i
nabavi za pokretanje odravanja katastra
infrastrukture i daljnjeg širenja katastra infrastrukture
u katastarske urede
A664000 Administracija i
daljnjeg širenja katastra infrastrukture u katastarske
urede
01.04.2021.
A664047 Odravanje
jedinstvene informacijske
Sustav katastra infrastrukture 31.12.2021.
A664000 Administracija i
Sluba za katastar
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
geodetske uprave
stambenoj politici, prostornom planiranju i gradnji, procjeni
vrijednosti nekretnina, bolji pregled nad prijavljivanjem
boravišta i prebivališta, pojednostaviti postupak popisa
stanovništva
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Provoenje promjena u knjinom dijelu katastarskih
operata 31.12.2021.
operata 31.12.2021.
Uspostava baze zajednikih podataka- BZP- a 31.12.2021. izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 625.000,00
dijelu katastarskih operata za Puk Bjelovar i Puk Sisak 31.12.2021.
izvor 11 A664000
Priprema i koordinacija provoenja promjena u
prvostupanjskom upravnom postupku 31.12.2021.
zemljišta
pridonosi se podizanju razine sigurnosti u pravnom prometu
nekretninama i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske
MJERE GODIŠNJEG PLANA RADA
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Broj korisnika GiSDG-a 0 (2020) 50
Dodjeljivanje korisnikog rauna (korisniko ime i
lozinka) za pristup Geoinformacijskom sustavu dravne
granice RH
Republika Hrvatska-Maarska (sektor C) 31.12.2021.
11 Opi prihodi i primici
A664004 Uspostava i
„Dravna granica“ 31.12.2021.
A664004 Uspostava i
sjednice Mješovite hrvatsko-maarske komisije
31.12.2021. Izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 500.000,00
Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva
unutarnjih poslova, graana i drugih zainteresiranih
stranaka vezanih za dravnu granicu
31.12.2021. Izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 500.000,00
Odravanje radnih sastanaka Mješovitih strunih
skupina te Meudravnih diplomatskih povjerenstava
sa susjednim dravama (Republika Srbija, Bosna i
Hercegovina, Crna Gora, Republika Slovenija) s kojima
dravna granica još nije ureena, na identifikaciji
graninih crta i tromenih toaka na kopnu
31.12.2021. Izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 500.000,00
meunarodnu suradnju
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
dravnim granicama na kopnu
dravnih granica na kopnu Republike Hrvatske, kao i pruanje
tone i pune informacije svim tijelima ukljuenim u integrirano
upravljanje granicom
Razdoblje vaenja akta:
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
(aktivnost u Proraunu) Iznos planiran u Proraunu
koordinacija i priprema izrade Godišnjeg plana rada 31.12.2021. izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 210.000,00
Administracija i upravljanje 210.000,00
zakonodavnih aktivnost 31.12.2021.
izvor 11 A664000
propisa i utvrivanja potrebe za preuzimanjem i
provedbom pravne steevine EU
31.12.2021. izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 210.000,00
Hrvatskim Saborom
EU 31.12.2021.
financiranje iz EU 31.12.2021.
izrada i po potrebi auriranje, temeljem procjene
rizika, strateškog i godišnjeg plana unutarnje
revizije/praenje planova
Administracija i upravljanje 91.700,00
Administracija i upravljanje 91.700,00
kontrola u podrujima koja su revidirana u prethodnoj
godini
Administracija i upravljanje 91.700,00
strunom usavršavanju,
elnika)
oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem
procesima
9.
planirano
0 100%
uprave, kao i praenje pripreme i provedbe projekata
financiranih iz sredstava EU i drugih izvora
Broj donesenih godišnjih akata
pripremljena dokumentacija 0 1
Administracija i upravljanje
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
Izraeno izvješe o potrebama
geodetskoj upravi, utvrivanje potreba slube,
potrebni i raspoloivi kadar i potrebe za edukacijom
slubenika, provoenje aktivnosti u svrhu izrade
izmjena Pravilnika o unutarnjem redu DGU
Radna grupa za izradu opisa
poslova radnih mjesta u DGU
imenovana Odlukom
ravnatelja KLASA:
KLASA: 030-01/20-01/50
voenje ljudskih potencijala
A664000 Administracija i
Pravilnika o unutarnjem redu DGU u skladu s
potrebama slube
A664000 Administracija i
financijskim sredstvima i aktivnim edukacijama 31.12.2021.
izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i
posla nadlenih ustrojstvenih jedinica 31.12.2021.
izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i
odnosa
potrebama slube i mogunosti zapošljavanja,
provoenje poslovnih procesa u cilju ostvarivanja
prava i obveza propisanih Zakonom o dravnim
slubenicima i Kolektivnim ugovorom za dravne
slubenike i namještenike
A664000 Administracija i
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Naelnik/ica Sektora za
Redni
Poetna vrijednost
pokazatelja rezultata
zainteresiranom javnošu 31.12. 2021.
Administracija i upravljanje 210.000,00
koordinacija i aktivnosti vezanih uz javno savjetovanje 31.12. 2021. Izvor 11 A664000
Administracija i upravljanje 210.000,00
Administracija i upravljanje 210.000,00
javne nabave RH
Administracija i upravljanje 210.000,00
usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku o
jednostavnoj nabavi u DGU te izrada i voenje
Registra sklopljenih ugovora
strateško planiranje 31.12.2021.
Izvor 11 A664000
organizacija rješavanja zaprimljenih neriješenih albi iz
prethodne godine sa ciljem rješavanja albi u za to
zakonom predvienom roku
Administracija i upravljanje 690.000,00
sudovima 31.12.2021.
200 (2020) 200 Nabava raunala i raunalne opreme temeljem OS
SDUSJN te posebnog HW za potrebe DGU 31.12.2021.
Izvor 11 Opi prihodi K664013
Informatizacija uprave 3.600.000,00
Nabava i stavljanje u funkciju novog UTM ureaja za
zaštitu raunalne mree 31.12.2021.
Informatizacija uprave 780.000,00
Microsoft i ostalih softverskih rješenja (NetCrunch,
Oracle, Vmware, ZWCAD i ostalih softvera)
31.12.2021. Izvor 11 Opi prihodi K664013
Informatizacija uprave 2.657.000,00
Odravana infrastruktura ICT
Dravne geodetske uprave 31.12.2021.
Informatizacija uprave 1.700.000,00
Data centra DGU-a.
Informatizacija uprave 520.000,00
Izvor 11 Opi prihodi K664013
Informatizacija uprave 130.000,00
Tajnik Kabineta Glavnog
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Osigurati transparentan odnos sa graanima i poslovnim
subjektima te uinkovito upravljanje financijama i javnom
nabavom
i graanima te ostalim korisnicima usluga 11.
Kabinet glavnog ravnatelja
Naelnik/ica Sektora za
drugostupanjski postupak
Redni broj
Poetna vrijednost pokazatelja rezultata
Iznos planiran u Proraunu
Naelnik/ica Sektora DGU- a
izraeni nacrti prijedloga zakona i podzakonskih akata iz
nadlenosti DGU-a 2020- 0% 100% Izrada nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata 31.12.2021.
izvor 11 Opi prihodi i primici A664000 Administracija i
upravljanje 230.250,00
ZIS u dijelu izdavanja/ukidanja suglasnosti
2020- 0% 100% Podnošenje zahtjeva za nadogradnjom ZIS sustava u svrhu izrade tehnikih specifikacija implementiranje
poslovnog procesa 31.12.2021.
upravljanje 230.250,00
2020- 0% 100% Provoenje postupaka davanja i oduzimanja
suglasnosti za obavljanje strunih geodetskih poslova 31.12.2021.
izvor 11 Opi prihodi i primici A664000 Administracija i
upravljanje 230.250,00
Naelnici Sektora SUDGU Broj izraenih odgovora 100% 100% Priprema odgovora na predstavke, pritube i upite
graana Slube u SUDGU 31.12.2021.
izvor 11 Opi prihodi i primici A664000 Administracija i
upravljanje 230.250,00
Broj provedenih nadzora 93 % (2020) 94 % (2021) Organiziranje i provoenje inspekcijskih nadzora
sukladno propisima i po zaprimljenim predstavkama i nalozima
31.12.2021. izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i upravljanje
230.250,00
Broj provedenih nadzora 93 % (2020) 94 % (2021) Provoenje upravnih i strunih nadzora ukljuujui
nadzore po predstavkama i pritubama 31.12.2021.
izvor 11 Opi prihodi i primici A664000 Administracija i
upravljanje 230.250,00
31.12.2021. izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i upravljanje
526.165,00
Provedba aktivnosti sukladno Zakonu o zaštiti na radu 31.12.2021. izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i upravljanje
A664000 Administracija i upravljanje
526.165,00
Obavljanje poslova vezanih za poslovne prostore koje koristi DGU i voenje Registra dravne imovine
31.12.2021. izvor 11 Opi prihodi i primici
A664000 Administracija i upravljanje
1.1. 2021.god. - 31.12. 2021.god.
Naelnik/ica Sektora za financijske poslove, strateško planiranje,
nabavu i ope poslove
MJERE GODIŠNJEG PLANA RADA
Sluba za pravne poslove
Naelnik/ica Sektora za katastarski sustav
Naelnik/ica Sektora za pravne poslove i voenje
ljudskih potencijala
100 % (2020) 100%
uprave iz propisanog djelokruga Dravne geodetske uprave
Poveanje uinkovitosti obavljanja ostalih poslova iz nadlenosti Dravne geodetske uprave
1 Predgovor glavnog ravnatelja Dravne geodetske uprave
2 Uvod
a. Djelokrug
b. Vizija
c. Misija
3 Kontekst
3.1 Uz mjeru 1. Uvoenje jednog i jedinstvenog postupka za graane i gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustavu zemljišne administracije (do kraja 2021.)
3.2 Uz Mjeru 2. - Osigurati aurnost podataka zemljišne administracije temeljem provedenih aktivnosti iz Programa katastarskih izmjera graevinskih podruja za razdoblje 2021. - 2030.
3.3 Uz mjeru 3. Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka putem jedinstvene i javne pristupne toke omoguit e se pristup i korištenje prostornih podataka javnog sektora.
3.4 Uz mjeru 4. Osigurati aurnost slubenih dravnih karata
3.5 Uz mjeru 5. Optimizacija i racionalizacija geoinformacijskih sustava Dravne geodetske uprave
3.6 Uz Mjeru 6. Uspostavljeni aurni posebni registri Dravne geodetske uprave
3.7 Uz mjeru 7: Osigurati aurnost katastra nekretnina i katastra zemljišta
3.8 Uz mjeru 8. Podrška bilateralnog rješavanja sporova o dravnim granicama na kopnu
3.9 Uz mjeru 9. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
3.10 Uz mjeru 10. Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima
3.11 Uz Mjeru 11. Djelotvorno upravljanje odnosima s partnerima i graanima te ostalim korisnicima usluga.
3.12 Uz mjeru 12. Djelotvorno obavljanje ostalih poslova dravne uprave iz propisanog djelokruga Dravne geodetske uprave
4 Organizacijska struktura Dravne geodetske uprave
5 Tablini prikaz mjera