godiŠnji plan rada

of 110 /110
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVLJA GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2014. GODINU Zagreb, prosinac 2013.

Author: others

Post on 28-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(Microsoft Word - Godi\232nji plan rada ZA PDF)Godišnji plan rada za 2014. godinu ........................................................................................................ 8
1. Kabinet ministra .............................................................................................................................. 8
2. Samostalna sluba za meunarodnu suradnju, protokol i informiranje ....................................... 12
3. Samostalni sektor za javnu nabavu ............................................................................................... 14
5. Samostalna sluba za unutarnju reviziju ....................................................................................... 16
6. Glavno tajništvo ministarstva ........................................................................................................ 21
6.1. Sluba za ljudske potencijale i strune poslove ...................................................................... 21
6.2. Sluba za ope, tehnike i informatike poslove .................................................................... 26
7. Uprava za zaštitu zdravlja ............................................................................................................. 29
7.1. Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja ................................................................................... 29
7.2. Sektor za inspekcijske poslove ............................................................................................... 76
7.3. Sektor za Europske fondove strukturne reforme i meunarodne projekte .......................... 82
8. Zavod za transplantaciju i biomedicinu ......................................................................................... 87
8.1. Sluba za transplantaciju ........................................................................................................ 87
8.2. Sluba za biomedicinu ............................................................................................................ 89
9. Uprava za sanitarnu inspekciju ...................................................................................................... 92
9.1. Sektor dravne i granine sanitarne inspekcije ...................................................................... 92
9.2. Sektor upanijske sanitarne inspekcije i pravne podrške ....................................................... 94
10. Uprava za pravne i financijske poslove ....................................................................................... 96
10.1. Sektor za pravne poslove ..................................................................................................... 96
10.2. Sektor za proraun i financije ............................................................................................. 100
11. Financijski plan .............................................................................................................................. 109
3
Ministarstvo zdravlja je središnje tijelo dravne uprave koje obavlja upravne i druge poslove u sektoru zdravstva, što meu ostalim ukljuuje sustav zdravstvene zaštite u najširem smislu, sustav zdravstvenog osiguranja, praenje i unapreivanje zdravlja stanovništva, te sanitarni i zdravstveno-inspekcijski nadzor.
Vizija Ministarstva zdravlja je zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj koji e unaprijediti kvalitetu ivota i stvoriti uvjete za gospodarski rast kroz ouvanje i unapreenje zdravlja svakog pojedinca i cijele populacije. Poštujui injenicu da na zdravlje utjee veliki broj imbenika izvan sustava zdravstva, zdravstveni sustav ojaat e svoju suradnju s drugim sektorima i unaprijediti vlastiti kapacitet za preoblikovanje kako bi se odgovorilo na nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva. Zdravstveni sustav Republike Hrvatske e na djelotvoran i racionalan nain provoditi mjere zaštite i unapreenja zdravlja te lijeenja i rehabilitacije bolesnika pri emu e se uvijek voditi znanstveno utemeljenim spoznajama. Sustav e bolesnicima dati središnju i aktivnu ulogu, a temeljit e se na visokim etikim i moralnim normama.
Na putu ostvarenja te vizije, Ministarstvo zdravlja ima misiju zaštite, ouvanja i unapreenja zdravlja stanovništva kroz zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano prepoznavanje rizika bolesti, spreavanje bolesti, te lijeenje i rehabilitaciju bolesnih. Kljuni ciljevi kojima e Ministarstvo zdravlja teiti u 2014. godini bit e poveanje dostupnosti zdravstvene zaštite, razvijanje sustava kvalitete zdravstvene zaštite, te jaanje zaštite javnozdravstvenog interesa. S obzirom na nedavno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, Ministarstvo zdravlja dat e svoj doprinos u radu tijela Europske unije u podrujima iz svoje nadlenosti, te sudjelovati u pripremi i provedbi programa i projekata u sektoru zdravstva koji su u skladu s kohezijskom politikom Europske unije i razvojnim prioritetima definiranima u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020.
Za zdravlje. Zajedno.
Ministar zdravlja
4
Uvod
Izrada Godišnjeg plana rada obveza je izrade u svim tijelima dravne vlasti pa tako i Ministarstva zdravlja, prema lanku 34. Uredbe o naelima za unutarnje ustrojstvo tijela dravne uprave, te on sadri:
• Opi prikaz zadaa i poslova tijela javne vlasti u odreenoj godini, a posebice
o Izrade nacrta propisa, o Neposredne provedbe zakona i drugih propisa,
o Upravnog odnosno inspekcijskog nadzora te
o Praenja stanja u upravnim podrujima iz djelokruga tijela dravne uprave
• Ciljeve koji su vezani uz ope i posebne Ciljeve sadrane u Strateškom planu za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrauju sukladno Zakonu o proraunu
Ciljevi godišnjeg planiranja su sljedei:
• Provedba Uredbe o naelima za unutarnje ustrojstvo tijela dravne uprave
• Strateški plan je openit dokument koji zahtjeva dodatnu razradu do razine dravnih slubenika te ukljuivanje ustrojstvenih jedinica koje nisu u Strateškom planu te boljeg rasporeda svih aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama i slubenicima
• Upravljanje dodatnim resursima potrebnim za ostvarivanje ciljeva na razini ustrojstvenih jedinica
• Godišnji plan je komunikacijski alat prema predstavnicima Europske komisije, medijima, graanima, znanstvenicima i drugima u cilju podizanja transparentnosti i odgovornosti
• Lakšeg i objektivnijeg ocjenjivanja rada slubenika u 2014.g.
5
Metodologija rada u godišnjem planiranju ukljuuje primjenu ve spomenute Uredbe putem tabele sa slijedeim stupcima:
• CILJ o SMAR(T) kriteriji
Specifini – tono oznaavati što se oekuje od pojedinca, grupa ili organizacijskih jedinica,
Mjerljivi –kvantitativno odreeni te da nema dvojbe oko rezultata, Ostvarivi – postoje ostvarenja, iskustva i resursi, Realistini – izazovni, ali ostvarivi.
o Cilj moe bit jedan ili podijeljen na više faza u okviru jednog cilja:
• B. Vrsta: Z-Zakonodavna, P-Provedba, I-Inspekcija/Nadzor, A-Praenje i analiza
• C. Rok provedbe (datum ili kvartal),
• D. Referenca na Strateški plan MIZ-a 2014-2016.,
• E. Referenca na Program VRH 2014.-2016. (ukoliko postoji, a odnosi se na broj poglavlja i odlomaka),
• F. Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt.
Izvori koji su korišteni prilikom izrade godišnjeg plana su:
• Uredba o unutarnjem ustrojstvu MIZ-a
• Uputa za izradu godišnjeg plana rada sukladno toki 4. Zakljuka Vlade RH (KLASA: 022- 03/13-07/178, URBROJ: 50301-05/16-13-3) od 26. rujna 2013.,
• Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 41/06 – lanak 7. stavak 1. u dijelu odreivanja i ostvarivanja ciljeva organizacije,
o lanak 10 stavak 2c) odreivanje misija i ciljeva,
• lanak 10. stavak 1.4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13),
• lanak 34. Uredbe o naelima za unutarnje ustrojstvo tijela dravne uprave („Narodne novine“, broj 154/11,17/12),
• te drugi dokumenti iz ustrojstvenih jedinica.
6
a) Pregled aktivnosti po vrsti
RB Naziv ustrojstvene jedinice
1. KABINET MINISTRA 15 6 1 8
2.
SAMOSTALNA SLUBA ZA MEUNARODNU SURADNJU, PROTOKOL I INFORMIRANJE 14 14
3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU 9 5 1 3
5. SAMOSTALNA SLUBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 16 16
6. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA 56 55 1
7. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA 383 2 106 35 94 146
8. ZAVOD ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU 23 12 11
9. UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU 16 2 2 6 6
10. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE 54 20 21 9 4
UKUPNO 586 30 216 36 140 164
Z-Zakonodavna, P-Provedbena, I-Inspekcija/Nadzor, A-Praenje i analiza, O-Ostalo
b) Pregled ciljeva koji se odnose na strateški plan
RB Naziv ustrojstvene jedinice
Opi cilj strateškog plana
3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU 1
5. SAMOSTALNA SLUBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
6. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
8. ZAVOD ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU 8
9. UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU 1
10. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
UKUPNO 81
1. Kabinet ministra
AKTIVNOST MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
Ugradnja prioritetnih razvojnih i reformskih mjera iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. u programske dokumente Republike
Aktivan doprinos procesu izrade programskih dokumenata (Partnerskog sporazuma i operativnih programa) za financijsku
Broj sastanaka tematskih radnih skupina na kojima sudjeluje predstavnik MIZa (na poziv ministarstava koja vode tematske radne skupine) Broj prioriteta i mjera u operativnim
Savjetnik za strateško planiranje ministra zdravlja
15.7.2014. U Strateškom planu Ministarstva zdravlja 2014.-2016. navodi se da Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose, meu ostalim, i na sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika meunarodne pomoi. U Nacionalnoj strategiji razvoja
O
9
perspektivu 2014.-2020., koji vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a
programima za 2014.- 2020. u kojima e se moi prijavljivati projekti iz sektora zdravstva
zdravstva 2012.-2020. kao jedna od razvojnih mjera navodi se strateška alokacija resursa prema definiranim prioritetima i u sinergiji sa sredstvima iz fondova EU-a.
2.
Stvaranje zalihe zrelih projekata za prijavu za sufinanciranje iz fondova Europske unije
Odravanje radionica za pripremu projektnih opisa i projektnih prijava za sufinanciranje iz fondova EU-a Neposredna potpora u pripremi pojedinanih projekata ili skupina projekata od strateške vanosti
Broj punih projektnih opisa i pripremljenih projekata spremnih za prijavljivanje za sufinanciranje iz fondova Europske unije (n=60) Broj odranih radionica za pripremu EU projekata (n=15)
Savjetnik za strateško planiranje ministra zdravlja (u suradnji sa Sektorom za Europske fondove, strukturne reforme i meunarodne projekte)
31.12.2014. U Strateškom planu Ministarstva zdravlja 2014.-2016. navodi se da Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose, meu ostalim, i na sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika meunarodne pomoi. U Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. kao jedna od razvojnih mjera navodi se strateška alokacija resursa prema definiranim prioritetima i u sinergiji sa sredstvima iz fondova EU-a.
P
3.
Voenje politike , poslova i upravljanje u hitnim sluajevima i / ili kriznim stanjima
Ciljevi / ishodi : prevencija ,
pripremljenost , pripravnost , za
incidentnih i / ili kriznih stanja .
Politika i zakonodavstvo Model nacionalne interakcije - nain
komparacije
kontinuirano Stvaranje instrumenata za paljivo i odgovorno upravljanje
zdravstvenim sustavom u incidentnim i / ili kriznim stanjima
, to znai osiguranje nacionalna regulativa koja ukljuuje
pripremljenost za odgovor na krizna stanja , ukljuuje
uinkovite strukture koordinacije , partnerstva i osiguranje
dostupnosti i korištenje relevantnih aurnih informacija za donošenje
odluka .
Z
kontinuirano Z
rizika i ugroza od
Kompariranje stvarnosti i idealno
sluajeve i / ili krizna stanja Ciljevi / ishodi : osiguranje logistike za
urni odgovor na incidentna i / ili krizna
stanja - oekivanja ljudi zahvaenih
traumom zdravstvenog kriznog stanja -
osiguranje da svega s ima dovoljno u pravo vrijeme i na pravom
mjestu .
zakljuaka
Definira sve zdravstvene djelatnike koji se bave aktivnostima ija je
primarna zadaa zaštititi i poboljšati zdravlje populacije u
kriznim stanjima , to podrazumijeva da postoji dovoljno
kvalificiranog osoblja s odgovarajuim vještinama . Upravljanje potrepštinama i
opremom koja je potrebna kao rezerva za odgovor na krizna stanja
, razvijanje i primjena odgovarajuih tehnologija za
odgovor na zdravstvena krizna stanja.
O
strateška logistika
zakljuaka
Ciljevi / ishodi : zaštita socijalnih i
financijskih rizika
Financiranje pripremljenosti
HZZO kontinuirano
sredstava za kljune zdravstvene usluge rtvama kriznih stanja te osiguranje zdravstvenih objekata od štete i gubitka ( Mobilnih modula u mrei zdravstvenog
sustava ).
Z
11
6.
sluajevima i / ili kriznim stanjima , Ciljevi / ishodi : optimalni opseg ,
kvaliteta , sigurnost i pravinost pruanja
zdravstvenih usluga za sve koji su zahvaeni
traumom kriznog stanja
Upravljanje masovnim rtvama
Osiguranje sigurnih uinkovitih i kvalitetnih zdravstvenih
intervencija pojedincima ili zajednicama koji ili koje ih trebaju na preveden nain , prema potrebi uz minimalnu potrošnju resursa . Proces dozvoljava provjeru kako su usluge organizirane i kako se njima upravlja kada su u pitanju
svi zdravstveni uvjeti i zdravstveni objekti za vrijeme kriznog stanja .
O
operativne otpornosti - neto snage
Krovne zdravstvene organizacije (HZHM,
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/
AKTIVNOST MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
(NN 25/13)
informacijama
telefona koje podlijeu Zakonu
Samostalna sluba za meunarodnu
suradnju, protokol i informiranje
kontinuirano
P
izvješe MIZ-a o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013.g.
Samostalna sluba za meunarodnu
suradnju, protokol i informiranje
stranici
voenje slubenog Upisnika
meunarodnu kontinuirano P
(NN 137/2004) –
2013. -2016.
nadlenosti MIZ.a
prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga rada
drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te
davanje prijedloga drugim ustrojstvenim jedinicama iz djelokruga rada Slube
Samostalna sluba za meunarodnu
suradnju, protokol i informiranje
broj novinarskih upita
nadlenim tijelima
meunarodnih ugovora(NN 28/96)
priprema bilateralnih Ugovora
potrebe MIZ-a kontinuirano P
slube
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
zakonskim i etikim normama i naelima
javne nabave jaanjem sustava unutarnjih kontrola u procesu
javne nabave
Upuivanjem procedura i uputa slubenicima Sektora i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva
Sluba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Sluba za provedbu postupaka javne nabave
Kontinuirano, sukladno Zakonu i prema potrebama
Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014-2016.,
Tablica 6. Veza Strateškog plana Ministarstva zdravlja i Dravnog
prorauna
P
Edukacija slubenika Evidencija o edukaciji slubenika
Sluba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Sluba za provedbu postupaka javne nabave
Kontinuirano P
Pisanom komunikacijom i tematskim sastancima
Sluba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Sluba za provedbu postupaka javne nabave
Kontinuirano P
Razdvajanjem dunosti
Sluba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Sluba za provedbu postupaka javne nabave
Kontinuirano P
Aurirano na web stranici Ministarstva
Sluba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
U roku od 60 dana od dana donošenja Dravnog prorauna
P
Sluba za provedbu postupaka javne nabave
Kontinuirano A
Sluba za provedbu postupaka javne nabave
31.03.2014. A
Aurirano na web stranici Ministarstva
Sluba za provedbu postupaka javne nabave
Sijeanj-prosinac 2014. A
Izjava o fiskalnoj odgovornosti u dijelu koji se odnosi na javnu nabavu
Provjere/Testiranja Sluba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Sluba za provedbu postupaka javne nabave
31.03.2014. I
RB Specifini ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
-2017 sukladno Priruniku za unutarnje
revizore verzija 4.0 od 30. studenog 2010., a na
temelju procjene rizika i znaajnosti pojedinih programa, aktivnosti i
poslovnih procesa
2015 -2017
31.12.2014.
A
godinu sukladno Strateškom planu
unutarnje revizore verzija 4.0 od 30 studenog 2010.
Izraen Godišnji plan unutarnje revizije za
2015.
31.12.2014. A
2014.-2016. i Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2014. godinu Ministarstvu
financija
za 2014 -2016 i Godišnji plan
unutarnje revizije za 2014.
31.01.2014. A
Provoenje unutarnje revizije sukladno
evidentiranje sustava, Procjena sustava
unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena
izvješa)
31.12.2014.
A
3.
Provoenje unutarnje revizije sukladno
evidentiranje sustava, Procjena sustava
unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena
izvješa)
31.12.2014. A
Provoenje unutarnje revizije sukladno
evidentiranje sustava, Procjena sustava
unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena
izvješa)
31.12.2014. A
Provoenje unutarnje revizije sukladno
evidentiranje sustava, Procjena sustava
unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena
izvješa)
31.12.2014. A
Provoenje unutarnje revizije sukladno
evidentiranje sustava, Procjena sustava
unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena
izvješa)
31.12.2014. A
Provoenje unutarnje revizije sukladno
evidentiranje sustava, Procjena sustava
unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena
izvješa)
31.12.2014. A
Izvješe o kontinuiranom strunom usavršavanju za
2013. godinu (Obrazac IKSU)
unutarnju reviziju 15.1.2014.
Godišnje izvješe o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2013. godini
(Obrazac GI-UR)
unutarnju reviziju 31.1.2014. A
financijskog upravljanja i kontrola za podruja koja
su bila revidirana u prethodnoj godini
Izraeno Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za podruja koja su
bila revidirana u prethodnoj godini
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
28.02.2014. A
Izraena Periodina izvješa o radu
unutarnje revizije
kvartalno A
rada
unapreenja rada
31.03.2014. A
Izvješe o obavljenoj procjeni kvalitete i unaprjeenju rada unutarnje revizije
Izraeno Izvješe o obavljenoj procjeni
kvalitete i unaprjeenju rada unutarnje revizije
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2014. A
baze preporuka
kontinuirano A
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
ustrojstvu Ministarstva zdravlja
unutarnjem redu Ministarstva zdravlja
Priprema prijedloga i izmjena
Potpisano od elnika tijela
Odjel za ljudske potencijale
Pravilnika o unutarnjem redu
Izrada rješenja Potpisano i
po potrebi P
4. Rješenja o ocjenama Izrada rješenja Potpisano i Odjel za ljudske veljaa 2014. P
22
namještenika
2014. godinu Izrada Plana
Odjel za ljudske potencijale
Potpisano i dostavljeno 450
Izrada prijedloga Plana Objava Plana u
Narodnim novinama Odjel za ljudske
potencijale svibanj 2014. P
javnom sektoru Auriranje podataka
Odjel za ljudske potencijale
namještenika, te priprema i izrada ostalih rješenja iz
podruja slubenikih i radno pravnih odnosa
Izrada rješenja o prijmu i rasporedu slubenika i
namještenika, te priprema i izrada ostalih rješenja iz podruja slubenikih i radno pravnih odnosa
Odjel za ljudske
potencijale kontinuirano P
10. Program razvoja
Dostava Ministarstvu uprave
na struno osposobljavanje za
potencijale listopad-studeni 2014. P
akata Ministarstva zdravlja
slubenicima i namještenicima
Ministarstva, te praenje izvršavanja
rada Ministarstva
rada
Odjel za strune poslove
jedinica
poslove prosinac 2014.
Ministarstva
Ministarstva
Odjel za strune poslove
srpanj 2014. p
listopad 2014.
obvezama
prostora
rauna
slubenika
izvršitelja
zakljuen ugovor o strunom
Odjel za strune
poslove - kontinuirano p
djelokruga rada Ministarstva zdravlja
Zaprimanje zahtjeva ustrojstvenih jedinica
prijevod
poslove - kontinuirano p
Provoenje zaštite na radu i zaštite od poara
osigurani uvjeti rada Odjel za strune
poslove - kontinuirano
pregleda
namještenika
uvjetima u radnim prostorijama
poslove - kontinuirano p
Voenje brige o zaštitnoj i radnoj odjei i obui, te
osobnim zaštitnim sredstvima
osigurana radna odjea
imovine i opreme
Odjel za strune poslove
slubenika
osigurano slubeno putovanje
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
Izrada naputaka obavijesti i drugih dopisa vezano uz rad Ministarstva
kontinuiranim
Otprema pošte i pošiljaka Odjel opih poslova kontinuirano P
Arhiviranje predmeta Odjel opih poslova kontinuirano P
Plan klasifikacijskih oznaka Ministarstva zdravlja
Odjel opih poslova kontinuirano P
27
Briga o izradi i poništenju peata i štambilja Ministarstva, voenje evidencije slubenih peata Ministarstva s grbom Republike Hrvatske
Odjel opih poslova kontinuirano P
2.
Odjel tehnikih poslova
Odjel tehnikih poslova
Odjel tehnikih poslova
Odjel tehnikih poslova
poslova kontinuirano P
Gorivo Odjel tehnikih
poslova kontinuirano P
poslova kontinuirano P
poslova kontinuirano P
Informatika podrška projektima koje provode ustrojstvene jedinice u suradnji s drugim tijelima
osiguravanjem
Odjel informatikih poslova
7.1. Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja
RB Specifini ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
Ugovaranje godišnjeg programa rada s
Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
Potpisani ugovor Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. P
Izviješa Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. A
sa nepristupanih prostora izvan gradova
i javnih prometnica
Hrvatskom gorskom slubom spašavanja
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
P
spašavanja
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
A
3.
dojke
istog za Nacionalni program ranog otkrivanja
raka dojke
Potpisani ugovor
Odjel javnozdravstvene
dojke
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. A
dojke
raka dojke Zapisnici sa sastanaka
Odjel javnozdravstvene
dojke
provedbe informatizacije Nacionalnih preventivnih
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. A
Izviješa
Sudjelovanje u provedbi Programa rano dostupne
rane defibrilacije Izviješa
o suradnji u provedbi programa Javno dostupne rane defibrilacije
P
8.
medicine
medicine Izviješa
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 20120. O
Zapisnici sa sastanaka
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014-2016.
Izviješa
A
11.
plana razvoja palijativne skrbi
skrb Zapisnici sa sastanaka
A
12.
Zapisnici sa sastanaka Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. A
Zapisnici sa sastanaka
Izviješe
tjelesne teine
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. P
povra za pravilan rast i razvoj djece
Sudjelovanje u provedbi Sheme školskog voa
Izviješe Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Pravilnik o provedbi sheme
školskog voa A
Izviješe Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. A
prijatelji djece Izviješe
provedbi humanizacije bolnikog lijeenja
sigurnost cestovnog prometa
31.12.2014. Nacionalni program sigurnosti
Sudjelovanje u pripremi izrade sporazuma za hitni zrani medicinski prijevoz
Potpisan sporazum Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. P
Osvješivanje o veliini problema ozljeda i kako ih sprijeiti,smanjiti
Sudjelovanje u programu i projektu prevencije ozljeda kod djece predškolske dobi
Izviješe
Praenje provedbe Protokola o postupanju u sluaju nasilja u obitelji
Izviješe
nasilja u obitelji Izviješe
dodatnih timova hitne medicine na dravnim
cestama za vrijeme turistike sezone
Izviješe Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012. - 2020. P
za prethodnu godinu Izviješe
26.
drugih tijela dravne uprave
Odgovori na zastupnika pitanja i upite drugih tijela
dravne uprave Broj odgovora
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O
27.
31.12.2014. Zakon o pravu na pristup
informacijama O
Broj promemorija Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Godišnji plan rada O
34
Broj odgovora Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Zakon o pravu na pristup
informacijama O
31.12.2014. Godišnji plan rada O
Izrada plana rada Uprave za zaštitu zdravlja za
2015. godinu Izraen plan
Godišnje izvješe o broju riješenih i neriješenih
predmeta Izraeno izviješe
Godišnje izvješe o radu Izraeno izviješe Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Godišnji plan rada O
Izrada tromjesenih izvješa o ostvarivanju Godišnjeg plana rada
Ministarstva
31.12.2014. Godišnji plan rada O
Financijski plan za 2015. godinu
Izraen plan Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Godišnji plan rada O
29.
Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mree javne zdravstvene slube,
analiza potreba za izmjenama i proširenjem
sadraja zdravstvene zaštite
Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O
Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mree hitne medicine, analiza potreba za izmjenama i proširenjem sadraja zdravstvene zaštite
Mišljenje na prijedlog za izmjenu mree
Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O
35
30.
poslovnih procesa e- ureda Izraeni procesi
Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Uredba o unutarnjem ustrojstvu
ministarstva O
ugovornih subjekata medicine rada, davanje
mišljenja
Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O
32.
mentalnog zdravlja
pomorskih brodova, brodica i jahti i lanova
posade brodova unutarnje plovidbe
posade pomorskih brodova, brodica i jahti
P
djelatnika koji obavljaju poslove na kojima
neposredno sudjeluju u obavljanju eljeznikog
prometa.
P
36
pregleda vozaa Izdana rješenja
31.12.2014.
Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnik o zdravstvenim pregledima za vozaa i kandidata
za vozae
Izdana rješenja
Odjel javnozdravstvene
Donošenje rješenja za obavljanje zdravstvenih pregleda za dranje i
nošenje oruja
Izdana rješenja
Odjel javnozdravstvene
Izdavanje suglasnosti Agenciji za civilno zrakoplovstvo za
odobrenja specijalistima medicine rada za
obavljanje zdravstvenih pregleda zrakoplovnog
zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati pravna
ili fizika osoba koja obavlja lijenike preglede zrakoplovnog
osoblja
P
34.
Izdavanje rješenja društvima Hrvatskog
za osposobljavanje kandidata za vozae iz
nastavnog predmeta Pruanje prve pomoi
osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei
Izdana rješenja
Odjel javnozdravstvene
nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju
osiguravati Hrvatski crveni kri i ovlaštene zdravstvene ustanove za provoenje nastave iz predmeta "Pruanje prve pomoi osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei
P
37
Potvrde o poloenom ispitu za predavaa iz nastavnog predmeta
Pruanje prve pomoi osobama ozlijeenim u
prometnoj nesrei
Izdane dozvole
Odjel javnozdravstvene
nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju
osiguravati Hrvatski crveni kri i ovlaštene zdravstvene ustanove za provoenje nastave iz predmeta "Pruanje prve pomoi osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei
P
Potvrde o poloenom ispitu za predavaa iz nastavnog predmeta
Pruanje prve pomoi osobama ozlijeenim u
prometnoj nesrei
Izdane dopusnice
Odjel javnozdravstvene
nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju
osiguravati Hrvatski crveni kri i ovlaštene zdravstvene ustanove za provoenje nastave iz predmeta "Pruanje prve pomoi osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei
P
35.
pregleda za djelatnike koji obavljaju poslove na kojima neposredno
sudjeluju u obavljanju eljeznikog prometa
Izdana rješenja
Odjel javnozdravstvene
Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati
eljezniki radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju eljeznikog prometa
P
38
promjenama i prestanku rada u zakupu/koncesiji u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti, te izdavanje suglasnosti u postupku
davanja koncesije
Izdana rješenja
primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Donošenje rješenja o osnivanju, promjenama i prestanku rada ljekarni
Izdana rješenja
primarnoj zdravstvenoj zaštiti
31.12.2014.
Zakon o ljekarništvu, - Pravilnik o uvjetima za odreivanje podruja na kojem e se osnivati ljekarne,
Pravilnik o uvjetima za odreivanje podruja na kojima e
se osnivati ljekarniki depo
društava
primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima
P
Izdana rješenja
primarnoj zdravstvenoj zaštiti
36.
lijenike u zdravstvenim ustanovama na primarnoj razini zdravstvene zaštite i
privatnim praksama
39
izgradnje izvanbolnikih zdravstvenih ustanova
31.12.2014. Godišnji plan rada O
37.
Davanje mišljenja na odluke UV HZZO-a o prihvaanju ponuda za
ugovaranje na primarnoj razini
31.12.2014. Godišnji plan rada O
38.
Unaprjeenje zdravstvene zaštite
Pruanje strune pomoi u svezi provedbe zakona i drugih propisa, davanje
strunih mišljenja i objašnjenja o nainu
provedbe zakona kao i o drugim opim pitanjima od znaaja za pravilno
djelovanje i unapreivanje naina i uinkovitosti rada izvanbolnike zdravstvene
zaštite (zaprimanje i rješavanje predstavki i
pritubi graana Republike Hrvatske
zaštitu te pruanje pomoi graanima) i zdravstvene
zaštite openito
31.12.2014. Zakon o pravu na pristup
informacijama O
Ministarstva zdravlja
31.12.2014. Godišnji plan rada
Zapisnici sa sastanaka Sluba za primarnu zdravstvenu zaštitu
31.12.2014. Godišnji plan rada O
41.
Izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika na odreeno i neodreeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama primarne
zdravstvene zaštite
Izdane suglasnosti
Odjel javnozdravstvene
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
Mrea javne zdravstvene slube A
Izdavanje rješenja o produenju rada iznad 65 godina ivota i 20 godina staa nositeljima privatne
prakse, ugovorenima u Mrei javne zdravstvene
slube
primarnoj zdravstvenoj zaštiti
42.
Unaprjeenje sustava
Odgovori na predstavke i upite na podzakonske akte iz podruja zakonodavne
nadlenosti drugih ministarstva
31.12.2014. Zakon o sustavu dravne uprave O
41
43.
medicinskih proizvoda
lijekova i medicinskih proizvoda
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
pravilniku o klinikim ispitivanjima i dobroj
klinikoj praksi
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
44.
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
45.
Kreiranje i voenje internetske stranice o
klinikim ispitivanjima lijekova u RH
Kontinuirano Sluba za lijekove i
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
46.
zdravstvene ustanove 1100
31.12.2014. Strateški plan Ministarstva zdravlja
za razdoblje 2014.-2016. P
droge/psihotropne tvari, opskrba
psihotropnih tvari i prekursora
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
48.
Voenje oevidnika pravnih osoba ovlaštenih
za promet droga, psihotropnih tvari i
prekursora
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
42
49.
Sudjelovanje u radnoj skupini EudraCT
Europske agencije za lijekove
medicinske proizvode 31.12.2014.
P
50.
kontrolu narkotika - kvartalna statistika o uvozu/izvozu droge
4 Sluba za lijekove i
medicinske proizvode 31.12.2014.
A/P
uvozu/izvozu tvari iz Liste II Konvencije o
psihotropnim tvarima iz 1971.
medicinske proizvode 31.12.2014.
A/P
narkotika- Godišnje procjene potreba droge, proizvodnje sintetikih
droga, proizvodnje opijuma i uzgoja
opijumskog maka za druge potrebe osim proizvodnje
opijuma
medicinske proizvode 30.6.2014.
A/P
narkotika - Godišnje statistike o uzgoju,
proizvodnji, konzumaciji, zalihama i zapljenama
droga
medicinske proizvode 30.6.2014.
A/P
43
droga i psihotropnih tvari
medicinske proizvode 30.6.2014.
A/P
kontrolu narkotika - Procjene godišnjih
1 Sluba za lijekove i
medicinske proizvode 30.6.2014.
A/P
Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971
1 Sluba za lijekove i
medicinske proizvode 30.6.2014.
A/P
narkotika o tvarima koje su meunarodno
kontrolirane, a naruene su putem interneta
1 Sluba za lijekove i
medicinske proizvode 30.6.2014.
A/P
44
51.
Ugovaranje godišnjeg programa rada s
Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnosti
na radu
31.12.2014.
P
Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti
na radu
31.12.2014.
A
52.
Crvenim kriem Potpisani ugovor
31.12.2014.
P
Hrvatskog Crvenog kria Izviješa
31.12.2014.
A
Hrvatskog Crvenog kria
31.12.2014.
I
53.
antidoping s Hrvatskim zavodom za toksikologiju
i antidoping
31.12.2014.
P
Praenje provedbe godišnjeg programa rada za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i
antidoping
31.12.2014.
A
45
54.
Potpisani ugovor Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
P
Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo
Izviješa Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
A
Zapisnici sa terenske analize
31.12.2014.
I
55.
Hrvatskim zavodom za telemedicinu
31.12.2014.
P
Hrvatskog zavoda za telemedicinu
Mjesena izviješa, godišnja analiza
31.12.2014.
A
56.
zavodom za javno zdravstvo
31.12.2014.
P
46
Nacionalnog preventivnih programa /dojka, debelo crijevo, vrat maternice/ s Hrvatskim zavodom za
javno zdravstvo
31.12.2014.
A
debelog crijeva
31.12.2014.
A
Zapisnici sa sastanaka Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
A
31.12.2014.
A
31.12.2014.
A
provedbe informatizacije Nacionalnih preventivnih
31.12.2014.
A
Izviješa Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
O
47
vrpce Izviješa
31.12.2014.
O
31.12.2014.
O
oboljele od malignih bolesti
31.12.2014.
O
57.
Praenje provedbe Nacionalnog program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
Izviješa Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
A
testiranje, savjetovanje na HIV
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
P
HIV infekcije Zapisnici sa sastanaka
Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
A
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
O
HIV/AIDS Izviješe sa sastanaka
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
O
48
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
A
Izviješe Odjel za projekte i
programe 30.6.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.
O
58.
2009.-2014.
Potpisani ugovor Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-
2014.
P
2009.-2014.
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-
2014.
A
antibiotike 2009.-2014. za prethodnu godinu
Izraeno izviješe Odjel za projekte i
programe 30.9.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-
2014.
O
49
antibiotike 2015.-2020.
programe 30.9.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-
2014.
O
59.
povezanih sa zdravstvenom zaštitom
2013.-2017.
programe 31.12.2014.
zdravstvenom zaštitom 2013.- 2017.
kontrolu infekcija povezanih sa
programe 31.12.2014.
zdravstvenom zaštitom 2013.- 2017.
programa za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom
2013.-2017. za prethodnu godinu
programe 30.6.2014.
zdravstvenom zaštitom 2013.- 2017.
Potpisani ugovor Odjel za projekte i
programe 30.11.2014.
zdravstvenom zaštitom 2013.- 2017.
Hrvatskoj
onkoloških centara za rehabilitaciju djece
oboljele od malignih bolesti u Republici
Hrvatskoj
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Programa
razvoja regionalnih onkoloških centara za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u
Republici Hrvatskoj
djece oboljele od malignih bolesti u Republici
Hrvatskoj
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Programa
razvoja regionalnih onkoloških centara za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u
Republici Hrvatskoj
bolesti
programe 31.12.2014.
Nacionalni programa zdravstvene zaštite osoba sa šeernom bolesti
P
programe 31.12.2014.
Nacionalni programa zdravstvene zaštite osoba sa šeernom bolesti
A
62.
Unapreenje provedbe Akcijskog plana za jaanje nadzora nad duhanom 2012-2015
Praenje je provedbe Akcijskog plana za jaanje
nadzora nad duhanom 2012-2016
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Akcijski
plan za jaanje nadzora nad duhanom 2012-2015
A
51
nadzora nad duhanom 2012-2016
programe 31.6.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Akcijski
plan za jaanje nadzora nad duhanom 2012-2016
A
63.
2013.- 2017.
Prezentacije Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Strateški
plan javnog zdravstva 2013.- 2017.
A
64.
streljiva
osobama stradalima od mina i kazetnog streljiva
Program izraen Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
65.
nasilja u ratu
enama rtvama seksualnog nasilja u ratu
Zakon izraen Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
66.
rtvama rata
rtvama rata Izraeno izviješe
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012.- 2020.; A
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012.- 2020.; A
68. Izviješe o provedbi
socijalne povelje Izraeno izviješe
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012.- 2020.; A
Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i
seksualnog zlostavljanja
o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i
seksualnog zlostavljanja
programe 31.12.2014.
A
52
70.
od vruine
ublaavanje posljedica toplinskog udara temeljem dokumenta Ministarstva
zdravlja „Protokol o postupanju i preporuke za
zaštitu od vruine
programe 31.12.2014.
A
71.
Sudjelovanje u izradi Protokola o postupanju u
sluaju zlostavljanja i zanemarivanja djece
Izraen Protokol Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
72.
Protokolu o postupanju u sluaju seksualnog
nasilja
Izviješa o realizaciji Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
77.
Izrada izviješa i praenje provedbe Nacionalne
politike za ravnopravnost spolova
programe 31.12.2014.
A
78.
diskriminacije
suzbijanju diskriminacije Izraeno izviješe
31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012.- 2020.; A
Broj izdanih rješenja Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
P
53
80.
ispitu zdravstvenih radnika prvostupnika i srednje
strune spreme
31.12.2014.
P
81.
zdravlja Zakljuak Vlade RH
prosinac 2014.
O
82.
zdravstvene zaštite
Donošenje Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti osoba na radu u
djelatnosti zdravstvene zaštite 2014.- 2020.
Zakljuak Vlade RH Odjel za projekte i
programe oujak 2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
O
83.
iz zdravstvenog osiguranja
Donesen Program mjera
travanj 2014.
O
84.
Donošenje Nacionalnog programa za rijetke bolesti
Zakljuak Vlade RH Odjel za projekte i
programe travanj 2014.
O
Izviješa sa sastanaka Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
85.
2015. godinu Doneseni programi
rujan 2014.
O
54
86.
2013–2020 Zakljuak Vlade RH
Odjel za projekte i programe
svibanj 2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija za
sprjeavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih
poremeaja
O
87.
kroninih nezaraznih bolesti
programe rujan 2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Strateški
plan razvoja javnog zdravstva 2013.- 2015.
O
88.
2013.
programe 31.12.2014.
P
Zdravlje za rast"
programe 31.12.2014.
P
Auriran popis koordinatora
lipanj 2014.
P
zajednice Odran info dan
svibanj/lipanj 2014.
P
89.
tijelima EU
grupe za indikatore Odbora za socijalnu
zaštitu Europske komisije (ISG SPC)
Izviješa sa sastanaka Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
55
u podruju socijalne zaštite - SOCIEUX
Dostavljeni podaci Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
skupine na visokoj razini VE
Izviješa sa sastanaka Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
Izviješa sa sastanaka Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
A
90.
tijelima WHO i EU
sastanke Izviješa sa sastanaka
31.12.2014.
A
91.
donošenja propisa EU
Broj izraenih stajališta
31.12.2014.
O
Broj izraenih odgovora
31.12.2014.
O
Broj izraenih upitnika
31.12.2014.
O
ekonomsku politiku
programe 31.12.2014.
A
56
zdravstvene prijetnje Izviješa sa sastanaka
Odjel za projekte i programe
31.12.2014.
A
92.
broj pozitivnih i negativnih odgovora
Odjel za zdravstvene projekte i programe
31.12.2014.
O
93.
invaliditetom
invaliditetom od 2007. do 2015. godine
Dostavljena izviješa Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
Nacionalne strategije izjednaavanja
mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine ukljuujui i
Operativni plan
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
zaštite za osobe s autizmom
Izraen plan Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
Izviješe o realizaciji Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
Suradnja s PBZ Cardsom - donacija sredstava za opremu u rodilištima
Broj opreme/ureaja nabavljenih za
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
namijenjenih osoba s autizmom i djeci s
teškoama u razvoju
31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija
izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine
Nacionalnog programa za mlade
programe 31.12.2014.
O
95.
promicanje ravnopravnosti spolova
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti
spolova 2011.-2015.
programe 31.12.2014.
2015.
A
96.
Prikupljanje podataka i izrada izviješa o
provedbi Nacionalnog programa zaštite i
promicanja ljudskih prava 2013.- 2016.
Izraeno izviješe Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni
program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013. 2016.
A
97.
Akcijski plan suzbijanja ovisnosti
Akcijski plan suzbijanja ovisnosti
programe 31.12.2014.
P
58
podruja ovisnosti
31.03.2014.
Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja
ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012.
do 2016.
ustanove iz podruja ovisnosti
31.03.2014.
Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja
ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012.
do 2016.
podruja ovisnosti
31.06.2014.
Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja
ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012.
do 2016.
ovisnosti
31.06.2014.
Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja
ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012.
do 2016.
Broj ugovora Odjel za projekte i
programe 01.06.2014.
Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja
ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012.
do 2016.
Ugovaranje 2. godine programa udruga iz
podruja psihosocijalne potpore
programe 31.06.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
P
Broj izviješa Odjel za projekte i
programe 31.12.2013.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
A
potpora udrugama
programe 31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
podruja zdravlja
31.03.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
60
zdravlja Broj ugovora
01.06.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
P
programe 31.12.2013.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
A
programe 31.12.2013.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
A
Zapisnici sa terenske analize
31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
I
programe 31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
uneseni podaci Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
61
Odjel za programe i projekte
31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
projekte 31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
koordinaciju politike financiranja projekata i
programa udruga iz dravnog prorauna Republike Hrvatske
Zapisnici Odjel za programe i
projekte 31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
društva Zapisnici
31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
dravne uprave
projekte 31.12.2014.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruenja za razvoj civilnoga društva od 2012. do
2016.
O
62
99.
Izdavanje suglasnosti za zapošljavanje u dravnim zavodima i zavodima za
javo zdravstvo
31.12.2014.
P
100.
poinile kazneno djelo
Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Broj hospitaliziranih osoba po rješenju
upanijskih sudova
31.12.2014.
P
101.
poveanjem broja i popunjavanjem visoko
obrazovanog zdravstvenog osoblja u dravnim
zavodima i zavodima za javo zdravstvo
Broj izdanih odobrenja Planova specijalizacija za
dravne zavode i za zavode za javno
zdravstvo
31.12.2014.
P
Broj izdanih rješenja Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
P
ispitu zdravstvenih radnika prvostupnika i srednje
strune spreme
31.12.2014.
P
63
102.
Donošenje Rješenja o priznavanju specijalizacija
medicinske sestre - medicinski tehniari
31.12.2014.
P
103.
mrtvozornike Broj izdanih potvrda
31.12.2014.
P
31.12.2014.
P
104.
Davanje strunih mišljenja na opravdanost i potrebu
za nabavom odreene medicinske opreme u
zdravstvenim ustanovama
zdravstvo 31.12.2014.
O
Pruanje strune pomoi u svezi provedbe zakona i drugih propisa, davanje
strunih mišljenja i objašnjenja o nainu
provedbe zakona kao i o drugim opim pitanjima od znaaja za pravilno
djelovanje i unapreivanje naina i uinkovitosti rada
Broj mišljenja Sluba za javno
zdravstvo 31.12.2014.
O
drugih tijela dravne uprave
zdravstvo 31.12.2014.
O
64
dravne uprave Broj odgovora
Sluba za javno zdravstvo
O
105.
Broj odgovora Sluba za javno
zdravstvo 31.12.2014.
Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Zakon o pravu na pristup informacijama
O
ministra Broj promemorija
O
zdravstvo 31.12.2014.
O
programe 31.12.2014.
O
106.
godinu Izraen plan
Sluba javnog zdravstva
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
predmeta Izraeno izviješe
Sluba javnog zdravstva
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
zdravstva sijeanj 2015.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
Ministarstva
zdravstva tromjeseno
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
Izraen plan Sluba javnog
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
Izraen plan Sluba javnog
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
procesa e- ureda
Aurirani poslovni procesi
Sluba javnog zdravstva
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
Pruanje strune pomoi te tumaenje, priprema odgovora i mišljenja na
upite
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
za javno zdravstvo
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
javno zdravstvo
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
Slubene zabilješke Odjel za projekte i
programe 31.12.2014.
2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji
plan rada
meunarodnim konvencijama, zakonima i
programe 31.12.2014.
A
108.
Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mree javne zdravstvene slube,
analiza potreba za izmjenama i proširenjem
sadraja zdravstvene zaštite
Sluba za javno zdravstvo
109.
Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i
socijalnoj skrbi
Potpisani Ugovor
Odjel javnozdravstvene
P
akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Mjesena izvješa
Odjel javnozdravstvene
A
67
110.
Izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika na odreeno i neodreeno vrijeme u zdravstvenim
ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene
zaštite
zdravstva 2012.-2020. A
Izdavanje suglasnosti za produenje rada iznad 65 godina ivota i 15 godina
staa u zdravstvenim ustanovama sekundarne i
tercijarne zdravstvene zaštite
zdravstva 2012.-2020. A
poinile kazneno djelo
i lijeenja neubrojivih osoba s Klinikom za
psihijatriju Vrape, PB Ugljan, PB Rab i NPB
"dr. Ivan Barbot" Popovaa
prisilnog smještaja i lijeenja neubrojivih osoba s 4 ustanove
Odjel javnozdravstvene
P
ustanovama
Odjel javnozdravstvene
A
112.
Povjerenstva za psihijatriju
zdravstva 2012.-2020. A
psihijatriju Zapisnici sa sastanka
zdravstva 2012.-2020. O
Zapisnici sa sastanka
zdravstva 2012.-2020. O
Zapisnici sa sastanka
zdravstva 2012.-2020. O
Zapisnici sa sastanka
zdravstva 2012.-2020. O
Sudjelovanje u radu Povjerenstva za
neurologiju Zapisnici sa sastanka Odjel za liste ekanja 31. 12. 2014.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.
O
Sudjelovanje u radu Povjerenstva za kirurgiju
Zapisnici sa sastanka Odjel za liste ekanja 31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012.-2020. O
i traumatologiju Zapisnici sa sastanka
Odjel za zdravstvene ustanove i radnike
specijalistiko- konzijarne i bolnike zdravstvene zaštite
31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja
zdravstva 2012.-2020. O
Zapisnici sa sastanka
zdravstva 2012.-2020. O
o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Sudjelovanje u radu Povjerenstva za zaštitu
osoba s duševnim smetnjama
31. 12. 2014.
zaštiti osoba s duševnim smetnjama
O
115.
odreivanje uvjeta i naina korištenja CT simulatora u
dijagnostike svrhe
zdravstva 2012.-2020. O
iz akcijskog plana smanjenja listi ekanja u bolnikim zdravstvenim
ustanovama
zdravstva 2012.-2020. O
pedijatrijsku hematologiju i onkologiju
zdravstva 2012.-2020. O
plana razvoja palijativne skrbi
skrb Broj sastanaka
bolniku zdravstvenu zaštitu
31. 12. 2014.
O
117.
praenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova
Zapisnici sa sastanka
118.
za prethodnu godinu Izvješe
bolniku zdravstvenu zaštitu
70
119.
drugih tijela dravne uprave
bolniku zdravstvenu zaštitu
Odgovori na zastupnika pitanja i upite drugih tijela
dravne uprave Broj odgovora
bolniku zdravstvenu zaštitu
120.
Broj odgovora
bolniku zdravstvenu zaštitu
informacijama O
ministra Broj promemorija
bolniku zdravstvenu zaštitu
Pripremanje odgovora na novinarske upite
Broj odgovora
bolniku zdravstvenu zaštitu
informacijama O
društava, poliklinika i drugih ustanova
Broj rješenja
31.12. 2014.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnik i med. Tehnike
opreme
P
123.
Broj rješenja
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
mag.med.biochem.
31.03.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
Broj odobrenih planova
31.03.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
Pravilnik o dodjeli naziva klinika P
Donošenje rješenja o polaganju specijalistiki
ispita Broj rješenja
31.12.2014 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
Broj izdanih potvrda
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
Broj rješenja
specijalistiko konzilijarne bolnike zdravstvene zaštite
30.6.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
Provedba i prilagodba propisa vaeih u EU u pogledu specijalistikog
usavršavanja doktora medicine, praenje Povelja
UEMS-e
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
usavršavanju P, A
Broj rješenja
specijalistiko konzilijarne bolnike zdravstvene zaštite
31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalistikom
usavršavanju P
inozemnih strunih kvalifikacija
reguliranih profesija, izdavanje mišljenja i
dr.
specijalistiko konzilijarne bolnike zdravstvene zaštite
31.12. 2014. Zakon o reguliranim profesijama i
priznavanje inozemnih kvalifikacija
zdravstvenih radnika Broj rješenja
specijalistiko konzilijarne bolnike zdravstvene zaštite
31.12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
Pravilnik o pripravnikom stau P
Izdavanje rješenja o priznavanju staa
odraenog u inozemstvu Broj rješenja
Odjel za zdravstvene ustanove i radnike
specijalistiko konzilijarne bolnike
Pravilnik o pripravnikom stau P
Izdavanje rješenja o priznavanju dijela staa
odraenog u drugom usmjerenju
specijalistiko konzilijarne bolnike
Pravilnik o pripravnikom stau P
Izrada i donošenje Pravilnika o
pripravnikom stau zdravstvenih radnika
specijalistiko konzilijarne bolnike
73
124.
2015. godinu Izraen plan
bolniku zdravstvenu zaštitu
predmeta Izraeno izviješe
bolniku zdravstvenu zaštitu
Godišnje izvješe o radu Izraeno izviješe
Sluba za specijalistiko- konzilijarnu i
bolniku zdravstvenu zaštitu
Izrada tromjesenih izvješa o ostvarivanju Godišnjeg plana rada
Ministarstva
bolniku zdravstvenu zaštitu
Financijski plan za 2015. godinu
Izraen plan
bolniku zdravstvenu zaštitu
125.
Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mree javne zdravstvene slube,
analiza potreba za izmjenama i proširenjem
sadraja zdravstvene zaštite
Sluba za specijalistiko- konzilijarnu i
bolniku zdravstvenu zaštitu
126.
poslovnih procesa e- ureda Izraeni procesi
Sluba za specijalistiko- konzilijarnu i
bolniku zdravstvenu zaštitu
ministarstva O
izgradnje bolnikih zdravstvenih ustanova
bolniku zdravstvenu zaštitu
O
74
128.
Davanje mišljenja na odluke UV HZZO-a o prihvaanju ponuda za
ugovaranje na sekundarnoj i tercijarnoj razini
Izdana mišljenja
bolniku zdravstvenu zaštitu
Rješavanje predstavki i pritubi graana
Republike Hrvatske vezane uz ostvarivanje prava na zdravstvenu
zaštitu te pruanje pomoi graanima
Broj predstavki
bolniku zdravstvenu zaštitu
informacijama O
za nabavom odreene medicinske opreme u
zdravstvenim ustanovama
Broj mišljenja
Odjel javnozdravstvene
O
130.
Sudjelovanje u radnoj skupini, izmjena iskustva i dobre
prakse, unaprjeenje baze podataka o
migraciji zdravstvenih radnika
specijalistiko konzilijarne bolnike zdravstvene zaštite
sijeanj 2014. Godišnji plan rada
Meunarodni ugovori EU u podruju tgrovine uslugama s treim
dravama
specijalistiko konzilijarne bolnike zdravstvene zaštite
31.12.2014. Godišnji plan rada O
Sudjelovanje u provoenju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem
trištu
prilagodba
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
75
propisa, prilagodba propisa i
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
International System
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
131.
utvrivanje liste prvenstva pripravnika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
Sudjelovanje u radu Strune radne skupine za razmatranje programa i
projekata udruga iz Domovinskog rata radi ostvarivanja financijske potpore (Ministarstvo
branitelja).
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
branitelja iz Domovinskog rata O
Donošenje Strateškog plana razvoja ljudskih
resursa
specijalistiko konzilijarne
zdravstvene zaštite
O
76
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA
ODGOVORNA USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
kontinuiranim provoenjem zdravstveno- inspekcijskih nadzora (12)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (6)
I (zdravstvena)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (5) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (5)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (6)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (8) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (7)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (7) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (7)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (6)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (4) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (4)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (4) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (4)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (7) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (6)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (7) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (6)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (6)
broj obavljenih nadzora o poduzetih
mjera (rješenja, optuni prijedlozi)
zdravstvene zaštite (4) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini
zdravstvene zaštite (4)
jedinica ili drugih tjela dravne uprave
dati mišljenje broj mišljenja Sluba zdravstvene
inspekcije po potrebi zakljuak Vlade I (zdravstvena)
3.
dati mišljenje broj mišljenja Sluba zdravstvene
inspekcije po potrebi zakljuak Vlade I (zdravstvena)
4.
nas dati mišljenje broj mišljenja
Sluba zdravstvene inspekcije
5.
dati odgovor broj odgovora Sluba zdravstvene
inspekcije po potrebi
I (zdravstvena)
godinu
inspekcije po potrebi
I (zdravstvena)
Sluba zdravstvene inspekcije
2014-2016 I (zdravstvena)
inspekcije po potrebi
I (zdravstvena)
Ministarstva
inspekcije po potrebi
I (zdravstvena)
ureda slanje potrebnih podataka procesi
Sluba zdravstvene inspekcije
2014-2016 I (zdravstvena)
mišljenja na upite
inspekcije po potrebi
I (zdravstvena)
inspekcije po potrebi
I (zdravstvena)
pomoi rtvama trgovanja ljudima
ustanovama broj rtava
Sluba zdravstvene inspekcije
I (zdravstvena)
krvi i krvnim pripravcima
provoenje redovnih nadzora
broj nadzora voditelj Slube kontinuirano Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj), Ugovor o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj Uniji,
15.
ljudi
broj nadzora voditelj Slube kontinuirano Strateški plan MZ, (4.3 Posebni
cilj) Plan razvoja tkivnog bankarstva , Ugovor o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj Uniji
16.
medicinski pomognutoj oplodnji
provoenje redovnih nadzora
broj nadzora voditelj Slube kontinuirano Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj), Ugovor o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj Uniji
17.
organa u svrhu lijeenja
provoenje redovnih nadzora
broj nadzora voditelj Slube kontinuirano Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj), Ugovor o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj Uniji
18.
Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj)
O
TAIEX radionice i studijska putovanja
certifikat prisustvovanja
provoenje IPA projekta jaanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i
stanice
voditelj Slube kontinuirano A,O
edukacija iz podruja kvalitete Hrvatskog
zavoda za norme i dr. certifikat uspješnosti voditelj Slube sukladno rasporedu O
81
PICs treninzi certifikat
19.
podruju krvi, tkiva i stanica
Sastanak nadlenih tijela za krv
prisustvovanje voditelj Slube sukladno rasporedu
Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj)
A,O
prisustvovanje voditelj Slube sukladno rasporedu A,O
Sastanak Odbora za napredne terapije (CAT)
prisustvovanje voditelj Slube sukladno rasporedu A,O
Sastanak Odbora za bioetiku Vijea Europe
prisustvovanje voditelj Slube sukladno rasporedu A,O
Sastanak radne grupe za izradu poglavlja za MPO -
EDQM
Sastanak radne grupe za uvoz i izvoz tkiva i stanica
- Europska Komisija prijedlog Direktive voditelj Slube sukladno rasporedu A,O
JA 2013 - ARTIQS izvršenje radnih
zadataka sukladno rasporedu
82
7.3. Sektor za Europske fondove strukturne reforme i meunarodne projekte
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA
ODGOVORNA USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
11 mjesenih izvješa Sluba za pristupne i strukturne fondove
kontinuirano, na mjesenoj bazi- do 10. u
mjesecu
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
P
2 puta godišnje izraena najmanje 8 monitoring izvješa
Sluba za pristupne i strukturne fondove
kraj oujka 2014, kraj rujna 2014
Prirunik za I. komponentu IPA programa, Ministarstvo
regionalnog razvoja i EU fondove Smjernice za upravljanje
projektnim ciklusom, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove
P/A
vodiu
Sluba za pristupne i strukturne fondove
sijeanj 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
P
4 tromjesena izvješa
Svaka 3 mjeseca
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
P
83
Sluba za pristupne i strukturne fondove
sijeanj 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
P
Sudjelovanje na mjesenim radnim
sastancima vezano uz programiranje i provedbu projekata u okviru IPA I komponente i Prijelaznog
instrumenta unutar podruja zdravstva,
Sijeanj- prosinac 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
P
poljoprivrede
2.
sijeanj 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
Kvartalno
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
Godišnji plan rada za 2014. (detaljno), izvješe o realizaciji GP za 2013.
Napisan godišnji plan rada
Sluba za pristupne i strukturne fondove
sijeanj 2014 Uredba o naelima za unutarnje ustrojstvo tijela dravne uprave
O
sijeanj 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
84
za 2014.
izraeni novi godišnji planovi izobrazbe
Sluba za pristupne i strukturne fondove
sijeanj 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
djelatnika u rad Jedinice za provedbu projekata
Napisano izvješe Sluba za pristupne i strukturne fondove
Oujak 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
Izrada plana zamjene Izraen plan zamjene Sluba za pristupne i strukturne fondove
Travanj 2014
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
3.
Evaluacijska izvješa Sluba za pristupne i strukturne fondove
Oujak 2014 Strateški plan 2012. – 2014.,
Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove
A
pretpristupnog programa
Najmanje 2 natjeajne
dokumentacije za 2 projekta u sklopu IPA izraena; najmanje 4 natj. dok. u sklopu
Prijelaznog instrumenta izraena
Kontinuirano
Financijski Sporazum izmeu EK i Vlade RH za pretpristupni program 2011/2013 Financijski sporazum
izmeu EK i Vlade RH za Prijelazni instrument
O
programa
Na mjesenoj bazi, poevši od travnja 2014
Operativni programi za financijsko razdoblje 2014-2020. (rok
završetka – kraj 2013. godine), Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove, Ministarstvo rada i
mirovinskog sustava
strukturne fondove Zaliha projekata
Kvartalno Strateški plan razvoja zdravstva
2013.-2015. A
zdravstva Sektorska analiza
sijeanj 2014 Strategija zdravstva 2012-2020
85
4.
Poboljšati
meuresornu
suradnju
vidljivosti i informiranosti u kontekstu EU fondova
3 komunikacijska akcijska planova za
svaki projekt
Sijeanj-travanj 2014, kontinuirano
aktivnosti EU 2008 A
Sudjelovanje na sektorskim nadzornim
poljoprivrede
pododbora
Travanj-rujan 2014 Monitoring planovi A
5.
EU fondove
radionica
Kontinuirano, sukladno planu izobrazbe
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
Strukturni fondovi
seminar
EIPA organizira seminare, zaposlenici slube za pristupne i strukturne fondove pohaaju seminare
Ovisno o programu EIPA- e
Prirunik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
O
6.
Sluba za provedbu meunarodnih
zajmova i strukturnih reformi
Z
projekata
Sluba za provedbu meunarodnih
zajmova i strukturnih reformi
Z
8.
izvješa sukladno traenju
Mjesena izvješa ili izvješa sukladno
traenju
javne nabave
Sluba za provedbu meunarodnih
zajmova i strukturnih reformi
fondova
Sluba za provedbu meunarodnih
zajmova i strukturnih reformi
8.1. Sluba za transplantaciju
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
, kontrola kvalitete donorskog
stanovnika (stopa) te broj transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)
Zavod za transplantaciju i
2.
broj realiziranih darivatelja
3.
u okviru NTP
transplantacijski centri
reakcija(organi, tkiva, stanice, krv)
5.
ukupan broj te vrsta
Zavod za transplantaciju i
6.
Zavod za
7.
89
ODGOVORNA USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
Edukacija lijenika iz Regije u podruju transplantacijske medicine – suradnja sa KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur
steena znanja i vještine u podruju doniranja organa i transplantacijske medicine (voenje evidencije o provedenim edukacijama i broju sudionika)
Sluba za biomedicinu
kontinuirano
1. Memorandum of understanding on the future of the South-eastern Europe Health Network in the framework in the south east European cooperation process; 2. Strateški plan MiZ; 3. South-east European 2020 Strategy; 4. Protokoli o suradnji u podruju pribavljanja i presaivanja ljudskih organa u svrhu lijeenja
P, A
steena znanja i vještine u podruju doniranja organa i transplantacijske medicine (voenje evidencije o provedenim edukacijama i broju sudionika)
Sluba za biomedicinu
Ekspertne misije u zemlje lanice Zdravstvene mree jugoistone Europe (SEEHN)
Zavod za transplantaciju i
Mentorstvo u podruju postignuti rezultati Sluba za kontinuirano P, A
90
transplantaciji
mlade ankete
edukacija mladih
sudjelovanje na njoj
organa
3.
radionice
usporedba postojeeg zakonodavstva s zakonodavstvom EU, promjene u institucionalnim kapacitetima
Financiran novcem iz Europske unije, u sklopu IPA programa za Hrvatsku, partneri Španjolska i Italija HZTM Zavod za transplantaciju i biomedicinu KBC Zagreb- banka krvi iz pupkovine
kontinuirano do kraja projekta, sveukupno 15 mjeseci. Projekt otvoren 16.07.2013
Twinning projekt
4.
projekta
aktivno sudjelovanje i koordinacija strunih suradnika u provedbi
projekta Kontinuirano do kraja trajanja projekta 30/04/2015
prikupljanje, obrada i slanje podataka
91
sastanci
5.
stanica
Zavod za
92
9.1. Sektor dravne i granine sanitarne inspekcije
RB
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
ZUP-a
Brojem odranih edukacija kao i interaktivnim testiranjem
Odjel obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske
godine
O
2.
primjeni prava EU
Brojem odranih edukacija kao i interaktivnim testiranjem
Odjel obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske
godine
O
3.
EU
Odjel u odreenom vremenskom
1.3.3. A
Odjel
obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele godine, u vrijeme kada se pokau potrebe za provoenjem
istih
A
93
5.
podrujima nadzora)
dosadašnje prakse
godine
O
6.
Provoenjem inspekcijskih nadzora
Brojem provedenih nadzora
godine P
sanitarne inspekcije
Izrada predvienih normativnih aktivnosti
Planom normativnih aktivnosti VRH za tekuu godinu kao i praenjem uredbi i
direktiva na EURLEX-u
RB
ODGOVORNA USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
ZUP-a
Odjel kontinuirano, tijekom
1.3.3. O
primjeni prava EU
Odravanje internih edukacija
Odjel kontinuirano, tijekom
1.3.3. O
EU
Odjel u odreenom vremenskom
1.3.3. A
Odjel kontinuirano, tijekom
1.3.3. A
podrujima nadzora)
dosadašnje prakse
godine
O
Provoenjem inspekcijskih nadzora
Brojem provedenih nadzora
P
95
sanitarne inspekcije
Izrada predvienih normativnih aktivnosti
Planom normativnih aktivnosti VRH za tekuu godinu kao i praenjem uredbi i
direktiva na EURLEX-u
10.1. Sektor za pravne poslove
RB Specifini Ciljevi ZADATAK/
MORA OBAVITI
DOKUMENTE
specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?
god to mogue
zadataka, najnia ustrojstvena jedinica
Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni
Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne
politike, zakljuke Vlade RH
1.
Europske unije
Europskog parlamenta i Vijea o izvozu i uvozu
opasnih kemikalija
nije mjerljivo
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
ograniavanju uporabe duhanskih proizvoda
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
dodir s hranom
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
97
nije mjerljivo
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
prijelaznoj hrani za dojenad
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
homeopatskim proizvodima
nije mjerljivo
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
propis iz svog djelokruga
provedbu pravne steevine EU za 2014. godinu
Z
8.
djelokrugu ministarstava i središnjih tijela
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
propis iz svog d