godiŠnji plan rada

110
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVLJA GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2014. GODINU Zagreb, prosinac 2013.

Upload: others

Post on 28-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

GODIŠNJI PLAN RADA

ZA 2014. GODINU

Zagreb, prosinac 2013.

2

Sadržaj

Predgovor ministra .................................................................................................................................. 3

Uvod ........................................................................................................................................................ 4

Metodologija rada ................................................................................................................................... 5

Opći prikaz ciljeva i aktivnosti u godišnjem planu ................................................................................... 6

Godišnji plan rada za 2014. godinu ........................................................................................................ 8

1. Kabinet ministra .............................................................................................................................. 8

2. Samostalna služba za međunarodnu suradnju, protokol i informiranje ....................................... 12

3. Samostalni sektor za javnu nabavu ............................................................................................... 14

5. Samostalna služba za unutarnju reviziju ....................................................................................... 16

6. Glavno tajništvo ministarstva ........................................................................................................ 21

6.1. Služba za ljudske potencijale i stručne poslove ...................................................................... 21

6.2. Služba za opće, tehničke i informatičke poslove .................................................................... 26

7. Uprava za zaštitu zdravlja ............................................................................................................. 29

7.1. Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja ................................................................................... 29

7.2. Sektor za inspekcijske poslove ............................................................................................... 76

7.3. Sektor za Europske fondove strukturne reforme i međunarodne projekte .......................... 82

8. Zavod za transplantaciju i biomedicinu ......................................................................................... 87

8.1. Služba za transplantaciju ........................................................................................................ 87

8.2. Služba za biomedicinu ............................................................................................................ 89

9. Uprava za sanitarnu inspekciju ...................................................................................................... 92

9.1. Sektor državne i granične sanitarne inspekcije ...................................................................... 92

9.2. Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške ....................................................... 94

10. Uprava za pravne i financijske poslove ....................................................................................... 96

10.1. Sektor za pravne poslove ..................................................................................................... 96

10.2. Sektor za proračun i financije ............................................................................................. 100

11. Financijski plan .............................................................................................................................. 109

12. Pravne osobe druge razine ............................................................................................................ 110

3

Predgovor ministra

Ministarstvo zdravlja je središnje tijelo državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove u sektoru zdravstva, što među ostalim uključuje sustav zdravstvene zaštite u najširem smislu, sustav zdravstvenog osiguranja, praćenje i unapređivanje zdravlja stanovništva, te sanitarni i zdravstveno-inspekcijski nadzor.

Vizija Ministarstva zdravlja je zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj koji će unaprijediti kvalitetu života i stvoriti uvjete za gospodarski rast kroz očuvanje i unapređenje zdravlja svakog pojedinca i cijele populacije. Poštujući činjenicu da na zdravlje utječe veliki broj čimbenika izvan sustava zdravstva, zdravstveni sustav ojačat će svoju suradnju s drugim sektorima i unaprijediti vlastiti kapacitet za preoblikovanje kako bi se odgovorilo na nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva. Zdravstveni sustav Republike Hrvatske će na djelotvoran i racionalan način provoditi mjere zaštite i unapređenja zdravlja te liječenja i rehabilitacije bolesnika pri čemu će se uvijek voditi znanstveno utemeljenim spoznajama. Sustav će bolesnicima dati središnju i aktivnu ulogu, a temeljit će se na visokim etičkim i moralnim normama.

Na putu ostvarenja te vizije, Ministarstvo zdravlja ima misiju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva kroz zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano prepoznavanje rizika bolesti, sprečavanje bolesti, te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. Ključni ciljevi kojima će Ministarstvo zdravlja težiti u 2014. godini bit će povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite, razvijanje sustava kvalitete zdravstvene zaštite, te jačanje zaštite javnozdravstvenog interesa. S obzirom na nedavno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, Ministarstvo zdravlja dat će svoj doprinos u radu tijela Europske unije u područjima iz svoje nadležnosti, te sudjelovati u pripremi i provedbi programa i projekata u sektoru zdravstva koji su u skladu s kohezijskom politikom Europske unije i razvojnim prioritetima definiranima u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020.

Za zdravlje. Zajedno.

Prof. dr. Rajko Ostojić, dr. med.

Ministar zdravlja

4

Uvod

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je izrade u svim tijelima državne vlasti pa tako i Ministarstva zdravlja, prema članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, te on sadrži:

• Opći prikaz zadaća i poslova tijela javne vlasti u određenoj godini, a posebice

o Izrade nacrta propisa, o Neposredne provedbe zakona i drugih propisa,

o Upravnog odnosno inspekcijskog nadzora te

o Praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave

• Ciljeve koji su vezani uz opće i posebne Ciljeve sadržane u Strateškom planu za trogodišnje razdoblje koje tijela javne vlasti izrađuju sukladno Zakonu o proračunu

Ciljevi godišnjeg planiranja su sljedeći:

• Provedba Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

• Strateški plan je općenit dokument koji zahtjeva dodatnu razradu do razine državnih službenika te uključivanje ustrojstvenih jedinica koje nisu u Strateškom planu te boljeg rasporeda svih aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama i službenicima

• Upravljanje dodatnim resursima potrebnim za ostvarivanje ciljeva na razini ustrojstvenih jedinica

• Godišnji plan je komunikacijski alat prema predstavnicima Europske komisije, medijima, građanima, znanstvenicima i drugima u cilju podizanja transparentnosti i odgovornosti

• Lakšeg i objektivnijeg ocjenjivanja rada službenika u 2014.g.

5

Metodologija rada

Metodologija rada u godišnjem planiranju uključuje primjenu već spomenute Uredbe putem tabele sa slijedećim stupcima:

• CILJ o SMAR(T) kriteriji

� Specifični – točno označavati što se očekuje od pojedinca, grupa ili organizacijskih jedinica,

� Mjerljivi –kvantitativno određeni te da nema dvojbe oko rezultata, � Ostvarivi – postoje ostvarenja, iskustva i resursi, � Realistični – izazovni, ali ostvarivi.

o Cilj može bit jedan ili podijeljen na više faza u okviru jednog cilja:

• B. Vrsta: Z-Zakonodavna, P-Provedba, I-Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza

• C. Rok provedbe (datum ili kvartal),

• D. Referenca na Strateški plan MIZ-a 2014-2016.,

• E. Referenca na Program VRH 2014.-2016. (ukoliko postoji, a odnosi se na broj poglavlja i odlomaka),

• F. Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt.

Izvori koji su korišteni prilikom izrade godišnjeg plana su:

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu MIZ-a

• Uputa za izradu godišnjeg plana rada sukladno točki 4. Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/13-07/178, URBROJ: 50301-05/16-13-3) od 26. rujna 2013.,

• Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 41/06 – članak 7. stavak 1. u dijelu određivanja i ostvarivanja ciljeva organizacije,

o Članak 10 stavak 2c) određivanje misija i ciljeva,

• članak 10. stavak 1.4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13),

• članak 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 154/11,17/12),

• te drugi dokumenti iz ustrojstvenih jedinica.

6

Opći prikaz ciljeva i aktivnosti u godišnjem planu

a) Pregled aktivnosti po vrsti

RB Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan

broj

aktivnosti

Broj aktivnosti po

vrsti

Z P I A O

1. KABINET MINISTRA 15 6 1 8

2.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, PROTOKOL I INFORMIRANJE 14 14

3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU 9 5 1 3

5. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 16 16

6. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA 56 55 1

7. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA 383 2 106 35 94 146

8. ZAVOD ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU 23 12 11

9. UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU 16 2 2 6 6

10. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE 54 20 21 9 4

UKUPNO 586 30 216 36 140 164

Z-Zakonodavna, P-Provedbena, I-Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza, O-Ostalo

b) Pregled ciljeva koji se odnose na strateški plan

RB Naziv ustrojstvene jedinice

Opći cilj strateškog plana

1

1. KABINET MINISTRA 2

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, PROTOKOL I INFORMIRANJE

3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU 1

5. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

6. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

7. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA 69

8. ZAVOD ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU 8

9. UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU 1

10. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

UKUPNO 81

7

8

Godišnji plan rada za 2014. godinu

1. Kabinet ministra

RB Specifični ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Ugradnja prioritetnih razvojnih i reformskih mjera iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. u programske dokumente Republike

Aktivan doprinos procesu izrade programskih dokumenata (Partnerskog sporazuma i operativnih programa) za financijsku

Broj sastanaka tematskih radnih skupina na kojima sudjeluje predstavnik MIZa (na poziv ministarstava koja vode tematske radne skupine) Broj prioriteta i mjera u operativnim

Savjetnik za strateško planiranje ministra zdravlja

15.7.2014. U Strateškom planu Ministarstva zdravlja 2014.-2016. navodi se da Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose, među ostalim, i na sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. U Nacionalnoj strategiji razvoja

O

9

Hrvatske za financijsku perspektivu EU-a 2014.-2020.

perspektivu 2014.-2020., koji vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a

programima za 2014.-2020. u kojima će se moći prijavljivati projekti iz sektora zdravstva

zdravstva 2012.-2020. kao jedna od razvojnih mjera navodi se strateška alokacija resursa prema definiranim prioritetima i u sinergiji sa sredstvima iz fondova EU-a.

2.

Stvaranje zalihe zrelih projekata za prijavu za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Održavanje radionica za pripremu projektnih opisa i projektnih prijava za sufinanciranje iz fondova EU-a Neposredna potpora u pripremi pojedinačnih projekata ili skupina projekata od strateške važnosti

Broj punih projektnih opisa i pripremljenih projekata spremnih za prijavljivanje za sufinanciranje iz fondova Europske unije (n=60) Broj održanih radionica za pripremu EU projekata (n=15)

Savjetnik za strateško planiranje ministra zdravlja (u suradnji sa Sektorom za Europske fondove, strukturne reforme i međunarodne projekte)

31.12.2014. U Strateškom planu Ministarstva zdravlja 2014.-2016. navodi se da Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose, među ostalim, i na sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. U Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. kao jedna od razvojnih mjera navodi se strateška alokacija resursa prema definiranim prioritetima i u sinergiji sa sredstvima iz fondova EU-a.

P

3.

Vođenje politike , poslova i upravljanje u hitnim slučajevima i / ili kriznim stanjima

Ciljevi / ishodi : prevencija ,

pripremljenost , pripravnost , za

očuvanje i unapređenje zdravlja žrtava traume

incidentnih i / ili kriznih stanja .

Politika i zakonodavstvo Model nacionalne interakcije - način

komparacije

Uprava za pravne i financijske poslove

kontinuirano Stvaranje instrumenata za pažljivo i odgovorno upravljanje

zdravstvenim sustavom u incidentnim i / ili kriznim stanjima

, to znači osiguranje nacionalna regulativa koja uključuje

pripremljenost za odgovor na krizna stanja , uključuje

učinkovite strukture koordinacije , partnerstva i osiguranje

dostupnosti i korištenje relevantnih ažurnih informacija za donošenje

odluka .

Z

Institucionalni i organizacijski okvir

sustava medicine kriznih stanja

Kompariranje stvarnosti i idealno

tipskog modela

Uprava za pravne i financijske poslove

kontinuirano Z

Program zdravstvenog sektora za smanjenje

rizika i ugroza od

Kompariranje stvarnosti i idealno

tipskog modela

Uprava za zaštitu zdravlja

kontinuirano Z

10

zdravstvenih kriznih stanja

4.

Stvaranje logistike , sposobnosti i vještina za odgovor na hitne

slučajeve i / ili krizna stanja Ciljevi / ishodi : osiguranje logistike za

žurni odgovor na incidentna i / ili krizna

stanja - očekivanja ljudi zahvaćenih

traumom zdravstvenog kriznog stanja -

osiguranje da svega s ima dovoljno u pravo vrijeme i na pravom

mjestu .

Ljudski resursi " Dobra praksa" i na toj osnovi izvođenje

zaključaka

Zapovjedništvo Kriznog stožera

kontinuirano

Definira sve zdravstvene djelatnike koji se bave aktivnostima čija je

primarna zadaća zaštititi i poboljšati zdravlje populacije u

kriznim stanjima , to podrazumijeva da postoji dovoljno

kvalificiranog osoblja s odgovarajućim vještinama . Upravljanje potrepštinama i

opremom koja je potrebna kao rezerva za odgovor na krizna stanja

, razvijanje i primjena odgovarajućih tehnologija za

odgovor na zdravstvena krizna stanja.

O

Medicinske potrepštine , oprema i infrastruktura -

strateška logistika

Kompariranje stvarnosti i idealno

tipskog modela

Zapovjedništvo Kriznog stožera

kontinuirano O

Upravljanje informacijama "Dobra praksa " i na toj osnovi izvođenje

zaključaka

Zapovjedništvo Kriznog stožera

kontinuirano O

5.

Financiranje zdravlja u hitnim slučajevima i / ili kriznim stanjima

Ciljevi / ishodi : zaštita socijalnih i

financijskih rizika

Financiranje pripremljenosti

HZZO kontinuirano

Osiguranje financijske zaštite zdravstvenog sustava u slučaju krizne situacije , uz osiguranje

sredstava za ključne zdravstvene usluge žrtvama kriznih stanja te osiguranje zdravstvenih objekata od štete i gubitka ( Mobilnih modula u mreži zdravstvenog

sustava ).

Z

Financiranje pripravnosti HZZO kontinuirano Z

11

Financiranje nepredviđenih izdataka

kontinuirano Z

Financiranje integriranog planiranja medicine

kriznih stanja HZZO kontinuirano O

6.

Isporuka zdravstvenih usluga u hitnim

slučajevima i / ili kriznim stanjima , Ciljevi / ishodi : optimalni opseg ,

kvaliteta , sigurnost i pravičnost pružanja

zdravstvenih usluga za sve koji su zahvaćeni

traumom kriznog stanja

Upravljanje masovnim žrtvama

Kompariranje stvarnosti i idealno

tipskog modela

Izvanbolnička i bolnička hitna

medicinska pomoć

Osiguranje sigurnih učinkovitih i kvalitetnih zdravstvenih

intervencija pojedincima ili zajednicama koji ili koje ih trebaju na preveden način , prema potrebi uz minimalnu potrošnju resursa . Proces dozvoljava provjeru kako su usluge organizirane i kako se njima upravlja kada su u pitanju

svi zdravstveni uvjeti i zdravstveni objekti za vrijeme kriznog stanja .

O

Upravljanje objektima zdravstvene njege

Ravnatelji

zdravstvenih ustanova

O

Osiguranje kontinuiteta pružanja neophodnih medicinskih usluga

Otpornost na krize i katastrofe - koncept

operativne otpornosti - neto snage

Krovne zdravstvene organizacije (HZHM,

HZJZ, ZZTIA, DZRNS)

O

12

2. Samostalna služba za međunarodnu suradnju, protokol i informiranje

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/

AKTIVNOST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Zakon o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13)

Pojedinačni formalni zahtjevi za pristup

informacijama

broj realiziranih zahtjeva

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano

P

Predstavke građana zaprimljene putem elektronske pošte i

telefona koje podliježu Zakonu

broj realiziranih predstavki

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano P

dostava službenih dokumenata MIZ-a u

Središnji katalog službenih dokumenata RH

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano

P

izvješće MIZ-a o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013.g.

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

I Kvartal P

objava informacija o radu MIZ-a na internetskoj

stranici

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano P

2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu

vođenje službenog Upisnika

broj upisanih Samostalna služba za

međunarodnu kontinuirano P

13

vođenja službenog Upisnika o

ostvarivanju prava na pristup informacijama

(NN 137/2004) –

suradnju, protokol i informiranje

3.

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od

2013. -2016.

praćenje provedbe odgovarajućih mjera iz

nadležnosti MIZ.a

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano P

4.

davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona,

prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga rada

drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te

davanje prijedloga drugim ustrojstvenim jedinicama iz djelokruga rada Službe

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano

P

izrada odgovora na novinarske upite

broj novinarskih upita

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano P

prosljeđivanje zahtjeva građana iz inozemstva

nadležnim tijelima

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano P

5.

Zakon o sklapanju i izvršavanju

međunarodnih ugovora(NN 28/96)

priprema bilateralnih Ugovora

broj potpisanih međunarodnih akata

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano P

6.

suradnja s međunarodnim organizacijama

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

kontinuirano

P

koordinacija poslova međunarodne suradnje za

potrebe MIZ-a kontinuirano P

izrada izvješća u okviru djelokruga Samostalne

službe

Samostalna služba za međunarodnu

suradnju, protokol i informiranje

tromjesečno P

14

3. Samostalni sektor za javnu nabavu

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Provedba postupaka javne nabave sukladno

zakonskim i etičkim normama i načelima

javne nabave jačanjem sustava unutarnjih kontrola u procesu

javne nabave

Jasne procedure i upute

Upućivanjem procedura i uputa službenicima Sektora i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva

Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Služba za provedbu postupaka javne nabave

Kontinuirano, sukladno Zakonu i prema potrebama

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014-2016.,

Tablica 6. Veza Strateškog plana Ministarstva zdravlja i Državnog

proračuna

Program 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

P

Edukacija službenika Evidencija o edukaciji službenika

Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Služba za provedbu postupaka javne nabave

Kontinuirano P

Podizanje razine obaviještenosti dužnosnika i službenika o funkcioniranju javne nabave

Pisanom komunikacijom i tematskim sastancima

Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Služba za provedbu postupaka javne nabave

Kontinuirano P

15

Izbjegavanje sukoba interesa

Razdvajanjem dužnosti

Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Služba za provedbu postupaka javne nabave

Kontinuirano P

Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2014. godinu

Ažurirano na web stranici Ministarstva

Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave

U roku od 60 dana od dana donošenja Državnog proračuna

P

Provedba postupaka javne nabave

Evidencija u eOglasniku javne nabave

Služba za provedbu postupaka javne nabave

Kontinuirano A

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Evidencija u eOglasniku javne nabave

Služba za provedbu postupaka javne nabave

31.03.2014. A

Vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Ažurirano na web stranici Ministarstva

Služba za provedbu postupaka javne nabave

Siječanj-prosinac 2014. A

Izjava o fiskalnoj odgovornosti u dijelu koji se odnosi na javnu nabavu

Provjere/Testiranja Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave i Služba za provedbu postupaka javne nabave

31.03.2014. I

16

5. Samostalna služba za unutarnju reviziju

RB Specifični ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F F H

1.

Planiranje rada unutarnje revizije

(Strateški i Godišnji plan)

Izraditi Strateški plan unutarnje revizije za 2015

-2017 sukladno Priručniku za unutarnje

revizore verzija 4.0 od 30. studenog 2010., a na

temelju procjene rizika i značajnosti pojedinih programa, aktivnosti i

poslovnih procesa

Izrađen Strateški plan unutarnje revizije za

2015 -2017

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014.

A

Izraditi Godišnji plan unutarnje revizije za 2015.

godinu sukladno Strateškom planu

unutarnje revizije 2015 -2017 i Priručniku za

unutarnje revizore verzija 4.0 od 30 studenog 2010.

Izrađen Godišnji plan unutarnje revizije za

2015.

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

17

Dostava Strateškog plana unutarnje revizije za

2014.-2016. i Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2014. godinu Ministarstvu

financija

Dostavljeni Strateški plan unutarnje revizije

za 2014 -2016 i Godišnji plan

unutarnje revizije za 2014.

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.01.2014. A

2.

Provođenje unutarnje revizije broj 54/14

Provođenje unutarnje revizije sukladno

Priručniku za unutarnje revizore verzija 4.0 od 30

studenog 2010 . (Planiranje i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i

evidentiranje sustava, Procjena sustava

unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena

sustava unutarnjih kontrola te izrada Nacrta i Konačnog revizorskog

izvješća)

Izrađeno Konačno revizorsko izvješće

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014.

A

3.

Provođenje unutarnje revizije broj 55/14

Provođenje unutarnje revizije sukladno

Priručniku za unutarnje revizore verzija 4.0 od 30

studenog 2010 . (Planiranje i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i

evidentiranje sustava, Procjena sustava

unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena

sustava unutarnjih kontrola te izrada Nacrta i Konačnog revizorskog

izvješća)

Izrađeno Konačno revizorsko izvješće

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

18

4.

Provođenje unutarnje revizije broj 56/14

Provođenje unutarnje revizije sukladno

Priručniku za unutarnje revizore verzija 4.0 od 30

studenog 2010 . (Planiranje i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i

evidentiranje sustava, Procjena sustava

unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena

sustava unutarnjih kontrola te izrada Nacrta i Konačnog revizorskog

izvješća)

Izrađeno Konačno revizorsko izvješće

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

5.

Provođenje unutarnje revizije broj 57/14

Provođenje unutarnje revizije sukladno

Priručniku za unutarnje revizore verzija 4.0 od 30

studenog 2010 . (Planiranje i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i

evidentiranje sustava, Procjena sustava

unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena

sustava unutarnjih kontrola te izrada Nacrta i Konačnog revizorskog

izvješća)

Izrađeno Konačno revizorsko izvješće

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

19

6.

Provođenje unutarnje revizije broj 58/14

Provođenje unutarnje revizije sukladno

Priručniku za unutarnje revizore verzija 4.0 od 30

studenog 2010 . (Planiranje i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i

evidentiranje sustava, Procjena sustava

unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena

sustava unutarnjih kontrola te izrada Nacrta i Konačnog revizorskog

izvješća)

Izrađeno Konačno revizorsko izvješće

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

7.

Provođenje unutarnje revizije broj 59/14

Provođenje unutarnje revizije sukladno

Priručniku za unutarnje revizore verzija 4.0 od 30

studenog 2010 . (Planiranje i preliminarne aktivnosti, Utvrđivanje i

evidentiranje sustava, Procjena sustava

unutarnjih kontrola, Testiranje, Ocjena

sustava unutarnjih kontrola te izrada Nacrta i Konačnog revizorskog

izvješća)

Izrađeno Konačno revizorsko izvješće

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

20

8.

Izvješćivanje o radu unutarnje revizije

Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju za

2013. godinu (Obrazac IKSU)

Izrađen IKSU Samostalna služba za

unutarnju reviziju 15.1.2014.

A

Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2013. godini

(Obrazac GI-UR)

Izrađen GI-UR Samostalna služba za

unutarnju reviziju 31.1.2014. A

Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu

financijskog upravljanja i kontrola za područja koja

su bila revidirana u prethodnoj godini

Izrađeno Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su

bila revidirana u prethodnoj godini

Samostalna služba za unutarnju reviziju

28.02.2014. A

Periodično izvješće o radu unutarnje revizije

Izrađena Periodična izvješća o radu

unutarnje revizije

Samostalna služba za unutarnju reviziju

kvartalno A

Program osiguranja kvalitete i unapređenja

rada

Izrađen Program osiguranja kvalitete i

unapređenja rada

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.03.2014. A

Izvješće o obavljenoj procjeni kvalitete i unaprjeđenju rada unutarnje revizije

Izrađeno Izvješće o obavljenoj procjeni

kvalitete i unaprjeđenju rada unutarnje revizije

Samostalna služba za unutarnju reviziju

31.12.2014. A

9.

Praćenje provedbe prihvaćenih preporuka

iz Konačnih revizorskih izvješća

Traženje informacija o provedbi preporuka,

analiza dobivenih podataka te ažuriranje

baze preporuka

Ažurirana baza preporuka

Samostalna služba za unutarnju reviziju

kontinuirano A

21

6. Glavno tajništvo ministarstva

6.1. Služba za ljudske potencijale i stručne poslove

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem

ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Priprema prijedloga i izrada

Objava u Narodnim novinama

Odjel za ljudske potencijale

po potrebi P

2.

Izmjena i dopuna Pravilnika o

unutarnjem redu Ministarstva zdravlja

Priprema prijedloga i izmjena

Potpisano od čelnika tijela

Odjel za ljudske potencijale

po potrebi P

3.

Rješenja o rasporedu nakon donošenja

Pravilnika o unutarnjem redu

Izrada rješenja Potpisano i

dostavljeno 450 rješenja

Odjel za ljudske potencijale

po potrebi P

4. Rješenja o ocjenama Izrada rješenja Potpisano i Odjel za ljudske veljača 2014. P

22

nakon provedbe postupka ocjenjivanja državnih službenika i

namještenika

dostavljeno 450 rješenja

potencijale

5.

Plana korištenja godišnjeg odmora za

2014. godinu Izrada Plana

Odjel za ljudske potencijale

travanj 2014. P

6.

Rješenja o korištenju godišnjeg odmora za

2014. godinu. Izrada i dostava rješenja

Potpisano i dostavljeno 450

rješenja

Odjel za ljudske potencijala

svibanj 2014. P

7.

Plana prijema u državnu službu

Izrada prijedloga Plana Objava Plana u

Narodnim novinama Odjel za ljudske

potencijale svibanj 2014. P

8.

Unos podataka u Registar zaposlenika u

javnom sektoru Ažuriranje podataka

Odjel za ljudske potencijale

kontinuirano P/A

9.

Koordinacija poslova prilikom izbora

kandidata za prijam u državnu službu, izrada

rješenja o prijmu i rasporedu službenika i

namještenika, te priprema i izrada ostalih rješenja iz

područja službeničkih i radno pravnih odnosa

Izrada rješenja o prijmu i rasporedu službenika i

namještenika, te priprema i izrada ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno pravnih odnosa

Odjel za ljudske

potencijale kontinuirano P

10. Program razvoja

upravljanja i stručnog Izrada i donošenje Plana

Dostava Ministarstvu uprave

Odjel za ljudske potencijale

svibanj 2014. P

23

usavršavanja

11.

Vođenje postupka izbora i prijem osoba

na stručno osposobljavanje za

2014. godinu

Izrada Ugovora 35 ugovora Odjel za ljudske

potencijale listopad-studeni 2014. P

12.

Plan brojčanih oznaka primatelja i stvaratelja

akata Ministarstva zdravlja

Izrada Plana

Izrađen Plan brojčanih oznaka

primatelja i stvaratelja akata i dodjeljivanje urudžbenih brojeva

službenicima i namještenicima

ministarstva

Odjel za stručne poslove

siječanj 2014. p

13.

Utvrđivanje poslova i zadaća iz djelokruga

Ministarstva, te praćenje izvršavanja

Utvrđivanje metodologije za izradu godišnjeg plana

rada Ministarstva

Prema uputi Ministarstva uprave

Odjel za stručne poslove

listopad 2014.

p

Slanje zahtjeva unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za izradu godišnjeg plana

rada

Upućen zahtjev ustrojstvenim jedinicama za

dostavom prijedloga godišnjeg plana rada

Odjel za stručne poslove

studeni 2014. p

Pribavljanje i objedinjavanje prijedloga

godišnjeg plana rada unutarnjih ustrojstvenih

jedinica

Zaprimljeni prijedlozi ustrojstvenih jedinica

Odjel za stručne poslove

prosinac 2014. p

Kontrola Kontrola Odjel za stručne

poslove prosinac 2014.

p Izrada prijedloga godišnjeg plana rada

Ministarstva

Izrađen prijedlog godišnjeg plana rada

Ministarstva

Odjel za stručne poslove

prosinac 2014.

Praćenje izvješćivanja o ostvarivanju godišnjeg

Izvješće o radu za I.kvartal

Odjel za stručne poslove

travanj 2014. p

24

plana rada Ministarstva Izvješće o radu za II. kvartal

srpanj 2014. p

Izvješće o radu za III. kvartal

listopad 2014.

Godišnje izvješće o radu

siječanj 2015. p

14.

Osiguravanje uvjeta rada službenika

Ministarstva zdravlja

Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora

i sporazuma o međusobnim pravima i

obvezama

Zaključeni ugovori/sporazumi o zakupu poslovnog

prostora

Odjel za stručne poslove

po potrebi

Ažuriranje, obrada i ovjera dostavljenih

računa

Odjel za stručne poslove

po potrebi p

15.

povećanje stručnosti i efikasnosti državnih

službenika

Izrada ugovora o djelu

Zaključeni ugovori o djelu između Ministarstva i

izvršitelja

Odjel za stručne poslove

siječanj-prosinac 2014. p

Sklapanje ugovora o stručnom usavršavanju

zaključen ugovor o stručnom

usavršavanju

Odjel za stručne poslove

siječanj-prosinac 2014. p

Mišljenja na prijedloge nacrta Zakona, Pravilnika

Odjel za stručne

poslove - kontinuirano p

16.

Međunarodna suradnja iz područja i

djelokruga rada Ministarstva zdravlja

Zaprimanje zahtjeva ustrojstvenih jedinica

ministarstva za prijevod službenih dokumenata, i prosljeđivanje istih na

prijevod

prevedeni dokumenti Odjel za stručne

poslove - kontinuirano p

17.

Sigurnost i zaštita službenika i namještenika ministarstva

Provođenje zaštite na radu i zaštite od požara

osigurani uvjeti rada Odjel za stručne

poslove - kontinuirano

p

Provođenje aktivnosti za organiziranje zdravstvenih

pregleda

izvršeni zdravstveni pregledi službenika i

namještenika

Odjel za stručne poslove

siječanj - prosinac 2014. p

25

Vođenje brige o mikroklimatskim i drugim

uvjetima u radnim prostorijama

osigurani uvjeti rada Odjel za stručne

poslove - kontinuirano p

Vođenje brige o zaštitnoj i radnoj odjeći i obući, te

osobnim zaštitnim sredstvima

osigurana radna odjeća

Odjel za stručne poslove

po potrebi p

18.

upravljanje imovinom i opremom ažurno numeriranje

imovine i opreme

popisana i evidentirana imovina i oprema Ministarstva

Odjel za stručne poslove

- kontinuirano p

17.

osiguravanje službenih putovanja dužnosnika i

službenika

Postupak administriranja službenih EU putovanja,

osigurano službeno putovanje

Odjel za stručne poslove

kontinuirano P

26

6.2. Služba za opće, tehničke i informatičke poslove

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

urednost u vođenju predmeta

Izrada naputaka obavijesti i drugih dopisa vezano uz rad Ministarstva

kontinuiranim

inzistiranjem na

primjeni propisa o

uredskom poslovanju

Odjel općih poslova kontinuirano

P

Prijam urudžbiranje predmeta i akata

Odjel općih poslova kontinuirano P

Otprema pošte i pošiljaka Odjel općih poslova kontinuirano P

Arhiviranje predmeta Odjel općih poslova kontinuirano P

Plan klasifikacijskih oznaka Ministarstva zdravlja

Odjel općih poslova kontinuirano P

27

Briga o izradi i poništenju pečata i štambilja Ministarstva, vođenje evidencije službenih pečata Ministarstva s grbom Republike Hrvatske

Odjel općih poslova kontinuirano P

2.

pravovremeno i kvalitetno izvršavanje

tehničkih poslova

kontinuiranim

inzistiranjem na

racionalizaciji

troškova i provedbi

naputaka Odjela tehničkih poslova

Vođenje poslova čajne kuhinje

Odjel tehničkih poslova

kontinuirano

P

Briga o radu interne telefonske centrale

Odjel tehničkih poslova

kontinuirano P

Osiguravanje službenog prijevoza uz upravljanje i održavanje voznog parka

Odjel tehničkih poslova

kontinuirano P

Osiguravanje fiksne i mobilne telefonske komunikacije

Odjel tehničkih poslova

kontinuirano P

Obavljanje poslova umnožavanja i fotokopiranja službenih materijala

Odjel tehničkih poslova

kontinuirano P

Usluge čišćenja Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Potrošni materijal Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Uredski materijal Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Blokovska roba Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Zaštitarske usluge Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

28

Opskrba el. energijom Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Gorivo Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Voda u bocama Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Pripremanje dvorana za sastanke

Odjel tehničkih poslova

kontinuirano P

Toneri i tinte Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

Pisanje narudžbenica Odjel tehničkih

poslova kontinuirano P

3.

kvalitetnu informatičku podršku

Informatička podrška projektima koje provode ustrojstvene jedinice u suradnji s drugim tijelima

osiguravanjem

dostatnih ljudskih

resursa

Odjel informatičkih poslova

kontinuirano

P

Kontinuirana informatička podrška državnim službenicima Ministarstva

Odjel informatičkih poslova

kontinuirano P

Zamjena stare informatičke opreme

novom

Odjel informatičkih poslova

kontinuirano P

29

7. Uprava za zaštitu zdravlja

7.1. Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja

RB Specifični ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F F H

1.

Sustavna organizacija i ustroj hitne medicine

Ugovaranje godišnjeg programa rada s

Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

Potpisani ugovor Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rada

Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Izviješća Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

30

2.

Provedba zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća te zbrinjavanje bolesnika i ozlijeđenih

sa nepristupačnih prostora izvan gradova

i javnih prometnica

Ugovaranje godišnjeg programa rada s

Hrvatskom gorskom službom spašavanja

Potpisani ugovor Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020.; Sporazum o dugoročnoj suradnji

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rad Hrvatske gorske službe

spašavanja

Izviješća Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020.; Sporazum o dugoročnoj suradnji

A

3.

Provedba Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka

dojke

Ugovaranje usluga korištenja informatičkog programa i održavanja

istog za Nacionalni program ranog otkrivanja

raka dojke

Potpisani ugovor

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

4.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

žena

Praćenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka

dojke

Zapisnici sa sastanaka Povjerenstva

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

5.

Unaprjeđenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka

dojke

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za prevenciju

raka dojke Zapisnici sa sastanaka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

Unaprjeđenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka

dojke

Sudjelovanje u radu radne skupine za praćenje

provedbe informatizacije Nacionalnih preventivnih

programa

Zapisnici sa sastanaka Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

31

6.

Osvješćivanje važnosti ranog otkrivanja raka

Sudjelovanje u obilježavanju dana narcisa

Izviješća

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. O

7.

Osvješćivanje važnosti primjene javno dostupne rane defibrilacije u oživljavanju

Sudjelovanje u provedbi Programa rano dostupne

rane defibrilacije Izviješća

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Sporazum

o suradnji u provedbi programa Javno dostupne rane defibrilacije

P

8.

Osvješćivanje o važnosti i ulozi hitne

medicine

Sudjelovanje u obilježavanju Dana hitne

medicine Izviješća

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 20120. O

9.

Unaprjeđenje djelatnosti zdravstvene

zaštite djece predškolske dobi

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za pedijatriju

Zapisnici sa sastanaka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.- 20120. A

10.

Uspostava sustava palijativne skrbi

Provedba Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u

Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014-2016.

Izviješća

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.2020., Strateški

plan razvoja palijativne skrbi RH 2014-2016.

A

11.

Provedba i praćenje aktivnosti Strateškog

plana razvoja palijativne skrbi

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za palijativnu

skrb Zapisnici sa sastanaka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.2020., Strateški

plan razvoja palijativne skrbi RH 2014-2016.

A

12.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

osoba starije životne dobi

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za gerijatriju

Zapisnici sa sastanaka Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

13.

Unaprjeđenje mentalnog zdravlja

djece i mladih

Sudjelovanje u provedbi Programa prevencije

samoubojstava kod djece i mladih

Zapisnici sa sastanaka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

14.

Osvješćivanje veličine problema debljine

Obilježavanje Europskog dana protiv debljine

Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 20120 -.2020. O

32

15.

Usvajanje pravilnih prehrambenih navika,

smanjenje prekomjerne tjelesne težine

Sudjelovanje u provedbi programa i projekata za prevenciju prekomjerne

tjelesne težine

Izviješće Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

16.

Osvješćivanje o važnosti unosa voća i

povrća za pravilan rast i razvoj djece

Sudjelovanje u provedbi Sheme školskog voća

Izviješće Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Pravilnik o provedbi sheme

školskog voća A

17.

Usvajanje pravilnih prehrambenih navika

Provedba primjene Nacionalnih smjernica za

prehranu djece u osnovnim školama

Izviješće Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

18.

Unaprjeđenje uvjeta u rodilištima

Sudjelovanje u provedbi programa Rodilišta-

prijatelji djece Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

Suradnja s UNICEF-om Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. O

19.

Humanizacija bolničkog liječenja

djece

Suradnja sa Savezom društava naša djeca u

provedbi humanizacije bolničkog liječenja

Zapisnici sa sastanaka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. O

20.

Povećanje sigurnosti cestovnog prometa,

smanjenje smrtnosti na prometnicama

Sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa za

sigurnost cestovnog prometa

Izviješće Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalni program sigurnosti

cestovnog prometa P

21.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite na

teže dostupnim područjima

Sudjelovanje u pripremi izrade sporazuma za hitni zračni medicinski prijevoz

Potpisan sporazum Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

33

22.

Osvješćivanje o veličini problema ozljeda i kako ih spriječiti,smanjiti

Sudjelovanje u programu i projektu prevencije ozljeda kod djece predškolske dobi

Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

23.

Unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji

Praćenje provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. A

Sudjelovanje u provedbi edukacije o prevenciji

nasilja u obitelji Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

24.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite za

vrijeme turističke sezone

Sudjelovanje u predlaganju i organiziranju

dodatnih timova hitne medicine na državnim

cestama za vrijeme turističke sezone

Izviješće Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

25.

Unaprjeđenje rada Izrada godišnjeg izviješća

za prethodnu godinu Izviješće

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

26.

Unaprjeđenje sustava

Davanje mišljenja na zakonske i podzakonske

prijedloge nositelja drugih ustrojstvenih jedinica ili

drugih tijela državne uprave

Broj mišljenja Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o sustavu državne uprave O

Odgovori na zastupnička pitanja i upite drugih tijela

državne uprave Broj odgovora

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

27.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Odgovori na upite građana preko „Pitajte nas

Broj odgovora Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o pravu na pristup

informacijama O

28.

Unaprjeđenje rada Izrada promemorija i

govora na zahtjev kabineta ministra

Broj promemorija Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

34

Pripremanje odgovora na novinarske upite

Broj odgovora Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o pravu na pristup

informacijama O

Davanje mišljenja o podupiranju stručno-medicinskih skupova

Broj mišljenja Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Izrada plana rada Uprave za zaštitu zdravlja za

2015. godinu Izrađen plan

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Godišnje izvješće o broju riješenih i neriješenih

predmeta Izrađeno izviješće

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Godišnje izvješće o radu Izrađeno izviješće Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Izrada tromjesečnih izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana rada

Ministarstva

Izrađena 4 izviješća Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Financijski plan za 2015. godinu

Izrađen plan Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

29.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mreže javne zdravstvene službe,

analiza potreba za izmjenama i proširenjem

sadržaja zdravstvene zaštite

Mišljenje na prijedlog za izmjenu mreže

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mreže hitne medicine, analiza potreba za izmjenama i proširenjem sadržaja zdravstvene zaštite

Mišljenje na prijedlog za izmjenu mreže

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

35

30.

Unaprjeđenje rada Sudjelovanje u izradi

poslovnih procesa e- ureda Izrađeni procesi

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Uredba o unutarnjem ustrojstvu

ministarstva O

31.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mreže

ugovornih subjekata medicine rada, davanje

mišljenja

Mišljenje na prijedlog za izmjenu mreže

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

32.

Unaprjeđenje mentalnog zdravlja

Sudjelovanje u provedbi „Joint Action „ na

području javnog zdravlja na području unaprjeđenja

mentalnog zdravlja

Izviješće

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012. - 2020. P

33.

Osiguranje pružanja zdravstvene zaštite

Donošenje rješenja za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade

pomorskih brodova, brodica i jahti i članova

posade brodova unutarnje plovidbe

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o plovidbi unutarnjim vodama, Pomorski zakonik,

Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova

posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe,

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova

posade pomorskih brodova, brodica i jahti

P

Rješenja za obavljanje zdravstvenih pregleda

djelatnika koji obavljaju poslove na kojima

neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog

prometa.

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu

P

36

Donošenje rješenja za obavljanje izvanrednih nadzornih zdravstvenih

pregleda vozača Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnik o zdravstvenim pregledima za vozača i kandidata

za vozače

P

Donošenje rješenja za obavljanje zdravstvenih

pregleda zaštitara i privatnih detektiva

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o privatnoj zaštiti P

Donošenje rješenja za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i

nošenje oružja

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o oružju P

Izdavanje suglasnosti Agenciji za civilno zrakoplovstvo za

odobrenja specijalistima medicine rada za

obavljanje zdravstvenih pregleda zrakoplovnog

osoblja

Izdane suglasnosti

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o zračnom prometu, Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti

zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati pravna

ili fizička osoba koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog

osoblja

P

34.

Osiguranje osposobljavanja

kandidata za vozače iz prve pomoći

Izdavanje rješenja društvima Hrvatskog

Crvenog križa i zdravstvenim ustanovama

za osposobljavanje kandidata za vozače iz

nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći

osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnik o prostoru ,

nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju

osiguravati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

P

37

Izdavanje Dozvole predavačima, na temelju

Potvrde o položenom ispitu za predavača iz nastavnog predmeta

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u

prometnoj nesreći

Izdane dozvole

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnik o prostoru ,

nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju

osiguravati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

P

Izdavanje Dopusnice ispitivačima na temelju

Potvrde o položenom ispitu za predavača iz nastavnog predmeta

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u

prometnoj nesreći

Izdane dopusnice

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Pravilnik o prostoru ,

nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju

osiguravati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

P

35.

Osiguranje pružanja zdravstvene zaštite

Donošenje rješenja za obavljanje zdravstvenih

pregleda za djelatnike koji obavljaju poslove na kojima neposredno

sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu,

Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati

željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

P

38

Donošenje rješenja o odobrenju rada,

promjenama i prestanku rada u zakupu/koncesiji u primarnoj zdravstvenoj

zaštiti, te izdavanje suglasnosti u postupku

davanja koncesije

Izdana rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u

primarnoj zdravstvenoj zaštiti

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti P

Donošenje rješenja o osnivanju, promjenama i prestanku rada ljekarni

Izdana rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u

primarnoj zdravstvenoj zaštiti

31.12.2014.

Zakon o ljekarništvu, - Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne,

Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će

se osnivati ljekarnički depo

P

Donošenje rješenja o osnivanju, promjenama i prestanku rada trgovačkih

društava

Izdana rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u

primarnoj zdravstvenoj zaštiti

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima

P

Donošenje rješenja o osnivanju, promjenama i prestanku privatne prakse

Izdana rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u

primarnoj zdravstvenoj zaštiti

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Pravilnik o minimalnim uvjetima P

36.

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Priprema za donošenje i odobrenje plana

specijalizacija i dopunu plana specijalizacija za

liječnike u zdravstvenim ustanovama na primarnoj razini zdravstvene zaštite i

privatnim praksama

Priprema planova specijalizacija

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Godišnji plan rada P

39

Davanje mišljenja na prijedlog planova

izgradnje izvanbolničkih zdravstvenih ustanova

Izdana mišljenja Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

37.

Osiguranje provođenja zdravstvene zaštite

Davanje mišljenja na odluke UV HZZO-a o prihvaćanju ponuda za

ugovaranje na primarnoj razini

Izdana mišljenja Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

38.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Pružanje stručne pomoći u svezi provedbe zakona i drugih propisa, davanje

stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu

provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno

djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada izvanbolničke zdravstvene

zaštite (zaprimanje i rješavanje predstavki i

pritužbi građana Republike Hrvatske

vezane uz ostvarivanje prava na zdravstvenu

zaštitu te pružanje pomoći građanima) i zdravstvene

zaštite općenito

Izdana mišljenja Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o pravu na pristup

informacijama O

40

39.

Unaprjeđenje zdravstvenih djelatnosti i

zdravstvene zaštite

Sudjelovanje u radu Stručnih povjerenstava i Stručnih radnih skupina

Ministarstva zdravlja

Zapisnici sa sastanaka Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada

40.

Unaprjeđenje sustava

Sudjelovanje u radu međuresornih

povjerenstva i stručnih radnih skupina

Zapisnici sa sastanaka Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Godišnji plan rada O

41.

Osiguranje zdravstvene zaštite

Izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika na određeno i neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama primarne

zdravstvene zaštite

Izdane suglasnosti

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Mreža javne zdravstvene službe A

Izdavanje rješenja o produženju rada iznad 65 godina života i 20 godina staža nositeljima privatne

prakse, ugovorenima u Mreži javne zdravstvene

službe

Izdana rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u

primarnoj zdravstvenoj zaštiti

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Mreža javne zdravstvene službe A

42.

Unaprjeđenje sustava

Odgovori na predstavke i upite na podzakonske akte iz područja zakonodavne

nadležnosti drugih ministarstva

Odgovori na predstavke i upite

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu

31.12.2014. Zakon o sustavu državne uprave O

41

43.

Provođenje kliničkih ispitivanja lijekova i

medicinskih proizvoda

Priprema i izdavanje rješenja o odobrenju provođenja kliničkih

lijekova i medicinskih proizvoda

85 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

Izmjene i dodaci već odobrenih kliničkih ispitivanja sukladno

pravilniku o kliničkim ispitivanjima i dobroj

kliničkoj praksi

400 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

44.

Transparentnost provođenja kliničkih i

neintervencijskih ispitivanja lijekova i

medicinskih proizvoda

Vođenje očevidnika kliničkih i

neintervencijskih ispitivanja lijekova i

medicinskih proizvoda

Kontinuirano Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

45.

Transparentnost provođenja kliničkih ispitivanja lijekova

Kreiranje i vođenje internetske stranice o

kliničkim ispitivanjima lijekova u RH

Kontinuirano Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

46.

Dostupnost inovativnih lijekova pacijentima

Izdavanje suglasnosti za prihvat donacije za

zdravstvene ustanove 1100

Služba za lijekove i medicinske proizvode

31.12.2014. Strateški plan Ministarstva zdravlja

za razdoblje 2014.-2016. P

47.

Opskrba tržišta lijekovima koji sadrže

droge/psihotropne tvari, opskrba

industrije prekursorima

Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz/provoz droga,

psihotropnih tvari i prekursora

600 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

48.

Transparentni promet drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima

Vođenje očevidnika pravnih osoba ovlaštenih

za promet droga, psihotropnih tvari i

prekursora

kontinuirano Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

42

49.

Obveza RH nakon ulaska u EU

Sudjelovanje u radnoj skupini EudraCT

Europske agencije za lijekove

po pozivu Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

P

50.

Međunarodna obveza RH

Obrazac A Međunarodnog ureda za

kontrolu narkotika - kvartalna statistika o uvozu/izvozu droge

4 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

Obrazac A/P Međunarodnog ureda za

kontrolu narkotika - kvartalna statistika o

uvozu/izvozu tvari iz Liste II Konvencije o

psihotropnim tvarima iz 1971.

4 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

Obrazac B Međunarodnog ureda za kontrolu

narkotika- Godišnje procjene potreba droge, proizvodnje sintetičkih

droga, proizvodnje opijuma i uzgoja

opijumskog maka za druge potrebe osim proizvodnje

opijuma

1 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

Obrazac C Međunarodnog ureda za kontrolu

narkotika - Godišnje statistike o uzgoju,

proizvodnji, konzumaciji, zalihama i zapljenama

droga

1 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

43

Obrazac D Međunarodnog ureda za kontrolu

narkotika - Godišnja informacija o tvarima koje

su često korištene u ilegalnoj proizvodnji

droga i psihotropnih tvari

1 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

Obrazac B/P Međunarodnog ureda za

kontrolu narkotika - Procjene godišnjih

medicinskih i znanstvenih potreba za tvarima iz Lista

II, III i IV Konvencije o psihotropnim tvarima

1 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

Obrazac P - Godišnje statističko izvješće o tvarima navedenim u

Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971

1 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

Obrazac Međunarodnog ureda za kontrolu

narkotika o tvarima koje su međunarodno

kontrolirane, a naručene su putem interneta

1 Služba za lijekove i

medicinske proizvode 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014.-2016.

A/P

44

51.

Unapređenje zaštite javnozdravstvenog

interesa na području zaštite zdravlja na radu

Ugovaranje godišnjeg programa rada s

Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnosti

na radu

Potpisani ugovor Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rada

Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti

na radu

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

52.

Unapređenje zaštite javnozdravstvenog

interesa

Ugovaranje godišnjeg programa rad s Hrvatskim

Crvenim križem Potpisani ugovor

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rad

Hrvatskog Crvenog križa Izviješća

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Terenska analiza provedbe godišnjeg programa rad

Hrvatskog Crvenog križa

Zapisnici sa terenske analize

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

I

53.

Unapređenje zaštite javnozdravstvenog

interesa na području antidopinga

Ugovaranje godišnjeg programa rada za

antidoping s Hrvatskim zavodom za toksikologiju

i antidoping

Potpisani ugovor Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rada za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i

antidoping

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

45

54.

Unapređenje zaštite javnozdravstvenog

interesa

Ugovaranje godišnjeg programa rada s

Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo

Potpisani ugovor Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rada s

Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Terenska analiza provedbe godišnjeg

programa rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Zapisnici sa terenske analize

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

I

55.

Unapređenje zaštite javnozdravstvenog

interesa na području telemedicine

Ugovaranje godišnjeg programa rada s

Hrvatskim zavodom za telemedicinu

Potpisani ugovor Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rada

Hrvatskog zavoda za telemedicinu

Mjesečna izviješća, godišnja analiza

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

56.

Unapređenje provedbe nacionalnih

preventivnih programa

Ugovaranje projekta za provedbu Nacionalnih preventivnih programa

/dojka, debelo crijevo, vrat maternice/ s Hrvatskim

zavodom za javno zdravstvo

Potpisani ugovor Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

46

Praćenje provedbe projekta za provedbu

Nacionalnog preventivnih programa /dojka, debelo crijevo, vrat maternice/ s Hrvatskim zavodom za

javno zdravstvo

Mjesečna izviješća, godišnja analiza

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Praćenje provedbe Nacionalnog program ranog otkrivanja raka

debelog crijeva

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Praćenje provedbe Nacionalnog programa

ranog otkrivanja raka vrata maternice

Zapisnici sa sastanaka Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za prevenciju

raka vrata maternice Zapisnici sa sastanaka

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za prevenciju

raka debelog crijeva Zapisnici sa sastanaka

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Sudjelovanje u radu radne skupine za praćenje

provedbe informatizacije Nacionalnih preventivnih

programa

Zapisnici sa sastanaka Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Sudjelovanje u obilježavanju dana narcisa

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

47

Sudjelovanje u obilježavanju dana plave

vrpce Izviješća

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Sudjelovanje u obilježavanju dana

mimoza Izviješća

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Sudjelovanje u obilježavanju dana djece

oboljele od malignih bolesti

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

57.

Unapređenje provedbe Nacionalnog program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

Praćenje provedbe Nacionalnog program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

Izviješća Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

A

Ugovaranje aktivnosti centara za anonimno

testiranje, savjetovanje na HIV

Potpisani ugovori Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

P

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za suzbijanje

HIV infekcije Zapisnici sa sastanaka

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

A

Obilježavanje Svjetskog dana HIV/AIDS-a

Izviješće Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

O

Suradnja s UN Tematskom skupinom za

HIV/AIDS Izviješće sa sastanaka

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

O

48

Think Thank o HIV/AIDS-u

Zapisnici sa sastanaka Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

A

Izrada godišnjeg izviješća za predhodnu godinu

Izviješće Odjel za projekte i

programe 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2012.-2015.

O

58.

Unapređenje provedbe Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike

2009.-2014.

Ugovaranje aktivnosti za provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-2014.

Potpisani ugovor Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-

2014.

P

Praćenje provedbe Nacionalnog programa za

kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike

2009.-2014.

Izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-

2014.

A

Izrada godišnjeg izviješća o provedbi Nacionalnog

programa za kontrolu otpornosti bakterija na

antibiotike 2009.-2014. za prethodnu godinu

Izrađeno izviješće Odjel za projekte i

programe 30.9.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-

2014.

O

49

Donošenje Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na

antibiotike 2015.-2020.

Zaključak Vlade Odjel za projekte i

programe 30.9.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-

2014.

O

59.

Unapređenje provedbe Nacionalnog programa za kontrolu infekcija

povezanih sa zdravstvenom zaštitom

2013.-2017.

Ugovaranje aktivnosti za provedbu Nacionalnog programa za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom

2013.-2017.

Potpisani ugovor Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalnog programa za kontrolu infekcija povezanih sa

zdravstvenom zaštitom 2013.-2017.

P

Praćenje provedbe Nacionalnog programa za

kontrolu infekcija povezanih sa

zdravstvenom zaštitom 2013.-2017.

Izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalnog programa za kontrolu infekcija povezanih sa

zdravstvenom zaštitom 2013.-2017.

A

Izrada godišnjeg izviješća o provedbi Nacionalnog

programa za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom

2013.-2017. za prethodnu godinu

Izviješće Odjel za projekte i

programe 30.6.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalnog programa za kontrolu infekcija povezanih sa

zdravstvenom zaštitom 2013.-2017.

O

Ugovaranje provedbe 7. javne edukativne

kampanje racionalne uporabe antibiotika JEKA

Potpisani ugovor Odjel za projekte i

programe 30.11.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalnog programa za kontrolu infekcija povezanih sa

zdravstvenom zaštitom 2013.-2017.

O

50

60.

Unapređenje provedbe Programa razvoja

regionalnih onkoloških centara za

rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u Republici

Hrvatskoj

Koordinacija i praćenje provedbe Programa razvoja regionalnih

onkoloških centara za rehabilitaciju djece

oboljele od malignih bolesti u Republici

Hrvatskoj

Izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Programa

razvoja regionalnih onkoloških centara za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u

Republici Hrvatskoj

A

Odobravanje edukacija za Program razvoja

regionalnih onkoloških centara za rehabilitaciju

djece oboljele od malignih bolesti u Republici

Hrvatskoj

Broj odobrenih edukacija (2)

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Programa

razvoja regionalnih onkoloških centara za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti u

Republici Hrvatskoj

P

61.

Unapređenje provedbe Nacionalnog programa

zdravstvene zaštite osoba sa šećernom

bolesti

Ugovaranje provedbe Nacionalnog programa

zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti

Potpisani ugovori Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalni programa zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti

P

Praćenje provedbe Nacionalnog programa

zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti

Broj izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalni programa zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti

A

62.

Unapređenje provedbe Akcijskog plana za jačanje nadzora nad duhanom 2012-2015

Praćenje je provedbe Akcijskog plana za jačanje

nadzora nad duhanom 2012-2016

Broj izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Akcijski

plan za jačanje nadzora nad duhanom 2012-2015

A

51

Izrada izviješća o provedbi Akcijskog plana za jačanje

nadzora nad duhanom 2012-2016

Izviješće Odjel za projekte i

programe 31.6.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Akcijski

plan za jačanje nadzora nad duhanom 2012-2016

A

63.

Unapređenje provedbe Strateškog plana javnog zdravstva

2013.- 2017.

Praćenje provedbe Strateškog plana javnog zdravstva 2013.- 2017.

Prezentacije Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Strateški

plan javnog zdravstva 2013.- 2017.

A

64.

Unapređenje zaštite osoba stradalih od mina i kazetnog

streljiva

Sudjelovanje u izradi Programa pomoći

osobama stradalima od mina i kazetnog streljiva

Program izrađen Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

65.

Unapređenje zaštite žena žrtava seksualnog

nasilja u ratu

Sudjelovanje u radu radne skupini za izradu Zakon o

ženama žrtvama seksualnog nasilja u ratu

Zakon izrađen Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

66.

Praćenje provedbe Rezolucije o ženama

žrtvama rata

Praćenje provedbe Rezolucije o ženama

žrtvama rata Izrađeno izviješće

Odjel za projekte i programe

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.- 2020.; A

67. Praćenje provedbe

Rezolucije djevojčica Praćenje provedbe

Rezolucije djevojčica Izrađeno izviješće

Odjel za projekte i programe

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.- 2020.; A

68. Izviješće o provedbi

socijalne povelje Izviješće o provedbi

socijalne povelje Izrađeno izviješće

Odjel za projekte i programe

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.- 2020.; A

69.

Izviješće o provedbi Konvencije Vijeća

Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i

seksualnog zlostavljanja

Izviješće o provedbi Konvencije Vijeća Europe

o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i

seksualnog zlostavljanja

Izrađeno izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

52

70.

Unapređenje provedbe Protokola o postupanju i preporuke za zaštitu

od vrućine

Koordinacija provedbe Akcijskog plana za

ublažavanje posljedica toplinskog udara temeljem dokumenta Ministarstva

zdravlja „Protokol o postupanju i preporuke za

zaštitu od vrućine

Izviješće o realizaciji Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

71.

Unapređenje procedura u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Sudjelovanje u izradi Protokola o postupanju u

slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Izrađen Protokol Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

72.

Unapređenje provedbe i postupanja po

Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog

nasilja

Praćenje provedbe Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Izviješća o realizaciji Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

77.

Unapređenje provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova

Izrada izviješća i praćenje provedbe Nacionalne

politike za ravnopravnost spolova

Izrađeno izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

A

78.

Unapređenje provedbe Zakona o suzbijanju

diskriminacije

Izrada izviješća i praćenje provedbe Zakona o

suzbijanju diskriminacije Izrađeno izviješće

Odjel za projekte i programe

31.12.2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.- 2020.; A

79.

Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Upravni postupci priznavanja pripravničkog

staža obavljenog u inozemstvu zdravstvenih radnika prvostupnika i srednje stručne spreme

Broj izdanih rješenja Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020

P

53

80.

Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Izdavanja uvjerenja o položenom stručnom

ispitu zdravstvenih radnika prvostupnika i srednje

stručne spreme

Broje izdanih uvjerenja

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020

P

81.

Unapređenje mentalnog zdravlja

Donošenje Akcijskog plan za zaštitu mentalnog

zdravlja Zaključak Vlade RH

Odjel za projekte i programe

prosinac 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna strategija zašite mentalnog zdravlja 2011.- 2016.

O

82.

Unapređenje prevencije i zaštite

zdravlja na radu djelatnika u djelatnosti

zdravstvene zaštite

Donošenje Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti osoba na radu u

djelatnosti zdravstvene zaštite 2014.- 2020.

Zaključak Vlade RH Odjel za projekte i

programe ožujak 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

O

83.

Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Donošenje Programa mjera zdravstvene zaštite

iz zdravstvenog osiguranja

Donesen Program mjera

Odjel za projekte i programe

travanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

84.

Unapređenje prevencije i zaštite

zdravlja osoba s rijetkim bolestima

Donošenje Nacionalnog programa za rijetke bolesti

Zaključak Vlade RH Odjel za projekte i

programe travanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Praćenje rada Odbora za rijetke bolesti

Izviješća sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

85.

Održanje obuhvata cijepljenja

Donošenje godišnjih Programa cijepljenja za

2015. godinu Doneseni programi

Odjel za projekte i programe

rujan 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

54

86.

Unapređenje prevencije

Donošenje Hrvatskog akcijskog plana o alkoholu

2013–2020 Zaključak Vlade RH

Odjel za projekte i programe

svibanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija za

sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih

poremećaja

O

87.

Unapređenje prevencije i zaštite

zdravlja osoba s kroničnim bolestima

Donošenje Akcijskog plana za prevenciju

kroničnih nezaraznih bolesti

Zaključak Vlade RH Odjel za projekte i

programe rujan 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Strateški

plan razvoja javnog zdravstva 2013.- 2015.

O

88.

Unapređenje preventivnih aktivnosti

Koordinacija provedbe Drugog program zajednice u području zdravlja 2008.-

2013.

Godišnje izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Koordinacija Trećeg program zajednice u području zdravlja "

Zdravlje za rast"

Godišnje izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Uspostava sustava koordinacije sa zainteresiranim

ustanovama za Treći program zajednice

Ažuriran popis koordinatora

Odjel za projekte i programe

lipanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Organizacija info dana o Trećem programu

zajednice Održan info dan

Odjel za projekte i programe

svibanj/lipanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

89.

Unapređenje prevencije i suradnje s

tijelima EU

Praćenje rada i sudjelovanje u radu Pod-

grupe za indikatore Odbora za socijalnu

zaštitu Europske komisije (ISG SPC)

Izviješća sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

55

Praćenje aktivnosti mreže stručnjaka Europske unije

u području socijalne zaštite - SOCIEUX

Dostavljeni podaci Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Praćenje rada i sudjelovanje u radu Radne

skupine za javno zdravstvo VE i Radne

skupine na visokoj razini VE

Izviješća sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

Praćenje rada tijela ECDC ( 8 grupa)

Izviješća sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

90.

Unapređenje prevencije i suradnje s

tijelima WHO i EU

Praćenje rada tijela WHO i priprema materijala za

sastanke Izviješća sa sastanaka

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

91.

Sudjelovanje u donošenju i praćenje

donošenja propisa EU

Izrada stajališta na dokumentaciju VE

Broj izrađenih stajališta

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Izrada odgovora na upite tijela EU

Broj izrađenih odgovora

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Ispunjavanje upitnika na upite tijela EU

Broj izrađenih upitnika

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Praćenje rada Radne grupe za starenje

populacije i održivost (AWG) Odbora za

ekonomsku politiku

Izviješća sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

56

Praćenje rada radne grupe za prekogranične

zdravstvene prijetnje Izviješća sa sastanaka

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

92.

Podizanje kvalitete zdravstvene usluge

Provedba Projekta "Pacijent u središtu bolničkog sustava"

broj pozitivnih i negativnih odgovora

Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

93.

Unapređenje zaštite zdravlja osoba s

invaliditetom

Praćenje provedbe Nacionalne strategije

izjednačavanja mogućnosti za osobe s

invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Dostavljena izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do

2015. godine

A

Prikupljanje podataka i izrada izviješća o provedbi

Nacionalne strategije izjednačavanja

mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine uključujući i

Operativni plan

Izraženo izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do

2015. godine

A

Izrada Plana aktivnosti za unaprjeđenje zdravstvene

zaštite za osobe s autizmom

Izrađen plan Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do

2015. godine

O

Realizacija projekta Praćenje djece s neurorizicima

Izviješće o realizaciji Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do

2015. godine

P

57

Suradnja s PBZ Cardsom - donacija sredstava za opremu u rodilištima

Broj opreme/uređaja nabavljenih za

potrebe rodilišta

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do

2015. godine

P

Suradnja s Unicefom na realizaciji projekata

namijenjenih osoba s autizmom i djeci s

teškoćama u razvoju

Izviješća o realizaciji projekata

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalna strategija

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do

2015. godine

P

94.

Unapređenje zaštite zdravlja mladih

Sudjelovanje u pripremi za donošenje novog

Nacionalnog programa za mlade

Izrađen prijedlog Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

95.

Praćenje provedbe Nacionalne politike za

promicanje ravnopravnosti spolova

Prikupljanje podataka i izrada izviješća o provedbi

Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti

spolova 2011.-2015.

Izrađeno izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-

2015.

A

96.

Praćenje provedbe Nacionalnog programa

zaštite i promicanja ljudskih prava

Prikupljanje podataka i izrada izviješća o

provedbi Nacionalnog programa zaštite i

promicanja ljudskih prava 2013.- 2016.

Izrađeno izviješće Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Nacionalni

program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013. 2016.

A

97.

Unapređenje aktivnosti na provedbi

Nacionalne strategije suzbijanja ovisnosti i

Akcijski plan suzbijanja ovisnosti

Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i

Akcijski plan suzbijanja ovisnosti

Službene zabilješke Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

58

Raspisivanje i provedba natječaja za udruge iz

područja ovisnosti

Objavljeni rezultati natječaja

Odjel za projekte i programe

31.03.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja

ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.

do 2016.

P

Raspisivanje i provedba natječaja za zdravstvene

ustanove iz područja ovisnosti

Broj financiranih ustanova

Odjel za projekte i programe

31.03.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja

ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.

do 2016.

P

Ugovaranje projekata zdravstvenih ustanova iz

područja ovisnosti

Broj financiranih udruga

Odjel za projekte i programe

31.06.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja

ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.

do 2016.

P

Ugovaranje projekata udruga iz područja

ovisnosti

Broj financiranih projekata ustanova

Odjel za projekte i programe

31.06.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja

ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.

do 2016.

P

59

Ugovaranje 2. godine programa udruga iz područja ovisnosti

Broj ugovora Odjel za projekte i

programe 01.06.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.;

Nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti i Akcijski plan suzbijanja

ovisnosti; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.

do 2016.

P

98.

Unapređenje preventivnih program i suradnje s udrugama

Ugovaranje 2. godine programa udruga iz

područja psihosocijalne potpore

Broj ugovora Odjel za projekte i

programe 31.06.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

P

Praćenje provedbe projekata i programa

Broj izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2013.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

A

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za

koordinaciju financiranja programa, projekata i

potpora udrugama

Zapisnici sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

Raspisivanje i provedba natječaja za udruge iz

područja zdravlja

Objavljeni rezultati natječaja

Odjel za projekte i programe

31.03.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

60

Ugovaranje projekata udruga iz područja

zdravlja Broj ugovora

Odjel za projekte i programe

01.06.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

P

Praćenje provedbe projekata

Dostavljena izviješća Odjel za projekte i

programe 31.12.2013.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

A

Analize izvješća udruga o izvršenim aktivnostima

Broj analiza Odjel za projekte i

programe 31.12.2013.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

A

Terenska analiza provedbe programa udruga s područja zdravstva

Zapisnici sa terenske analize

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

I

Priprema Odluka ministra o financiranju udruga

Broj odluka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

Unos podataka u sustav PotporaPlus

uneseni podaci Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

61

Davanje mišljenja o prihvaćanju

pokroviteljstva Ministarstva zdravlja stručno-medicinskih

skupova i udruga

Broj odgovora na zahtjev (cca do 130)

Odjel za programe i projekte

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

Sastanci s predstavnicima udruga

Zapisnici Odjel za programe i

projekte 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

Sudjelovanje u radu Međuresornog povjerenstva za

koordinaciju politike financiranja projekata i

programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Zapisnici Odjel za programe i

projekte 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

Sudjelovanje u radu Savjeta za razvoj civilnog

društva Zapisnici

Odjel za programe i projekte

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

Sudjelovanje u analizi projekata i programa

udruga prijavljenih na natječaje drugih tijela

državne uprave

Zapisnici Odjel za programe i

projekte 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. ;

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do

2016.

O

62

99.

Provedba propisa

Izdavanje suglasnosti za zapošljavanje u državnim zavodima i zavodima za

javo zdravstvo

Broj izdanih suglasnosti

Odjel za zdravstvene radnike i ustanove u javnom zdravstvu

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

100.

Zaštita i liječenje osoba s duševnim

smetnjama koje su u neubrojivom stanju

počinile kazneno djelo

Primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i

Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Broj hospitaliziranih osoba po rješenju

županijskih sudova

Odjel za zdravstvene radnike i ustanove u javnom zdravstvu

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

101.

Podizanje kvalitete zdravstvene usluge

Izobrazba zdravstvenih djelatnika zbog potrebe za

povećanjem broja i popunjavanjem visoko

obrazovanog zdravstvenog osoblja u državnim

zavodima i zavodima za javo zdravstvo

Broj izdanih odobrenja Planova specijalizacija za

državne zavode i za zavode za javno

zdravstvo

Odjel za zdravstvene radnike i ustanove u javnom zdravstvu

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Upravni postupci priznavanja pripravničkog

staža obavljenog u inozemstvu zdravstvenih radnika prvostupnika i srednje stručne spreme

Broj izdanih rješenja Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Izdavanja uvjerenja o položenom stručnom

ispitu zdravstvenih radnika prvostupnika i srednje

stručne spreme

Broje izdanih uvjerenja

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

63

102.

Provedba propisa - Podizanje kvalitete zdravstvene usluge

Donošenje Rješenja o priznavanju specijalizacija

medicinske sestre - medicinski tehničari

Broj izdanih rješenja Odjel za zdravstvene projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

103.

Provedba propisa - Podizanje kvalitete

usluge

Izdavanja potvrda o završenoj edukaciji za

mrtvozornike Broj izdanih potvrda

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Izdavanje suglasnosti za mrtvozornike

Broj izdanih suglasnosti

Odjel za projekte i programe

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

104.

Provedba propisa - Podizanje kvalitete zdravstvene usluge

Davanje stručnih mišljenja na opravdanost i potrebu

za nabavom određene medicinske opreme u

zdravstvenim ustanovama

Broj mišljenja Služba za javno

zdravstvo 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Pružanje stručne pomoći u svezi provedbe zakona i drugih propisa, davanje

stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu

provedbe zakona kao i o drugim općim pitanjima od značaja za pravilno

djelovanje i unapređivanje načina i učinkovitosti rada

Broj mišljenja Služba za javno

zdravstvo 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Davanje mišljenja na zakonske i podzakonske

prijedloge nositelja drugih ustrojstvenih jedinica ili

drugih tijela državne uprave

Broj mišljenja Služba za javno

zdravstvo 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

64

Odgovori na zastupnička pitanja i upite drugih tijela

državne uprave Broj odgovora

Služba za javno zdravstvo

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

105.

Provedba propisa - Podizanje kvalitete

usluge i informiranja

Odgovori na upite građana preko „Pitajte nas

Broj odgovora Služba za javno

zdravstvo 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Zakon o pravu na pristup informacijama

O

Izrada promemorija i govora na zahtjev kabineta

ministra Broj promemorija

Služba za javno zdravstvo

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Pripremanje odgovora na novinarske upite

Broj odgovora Služba za javno

zdravstvo 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

Davanje mišljenja o prihvaćanju

pokroviteljstva Ministarstva zdravlja stručno-medicinskih

skupova i udruga

130 Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

106.

Provedba propisa - Podizanje kvalitete

usluge

Izrada plan rada Uprave za zaštitu zdravlja za 2014.

godinu Izrađen plan

Služba javnog zdravstva

prosinac 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Godišnje izvješće o broju riješenih i neriješenih

predmeta Izrađeno izviješće

Služba javnog zdravstva

siječanj 2015.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Godišnje izvješće o radu Izrađeno izviješće Služba javnog

zdravstva siječanj 2015.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

65

Izrada tromjesečnih izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana rada

Ministarstva

Izrađena 4 izviješća Služba javnog

zdravstva tromjesečno

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Izrada Plana nabave za 2014. godinu

Izrađen plan Služba javnog

zdravstva prosinac 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Sudjelovanje u izradi financijskog plana za 2015. - 2017. godinu

Izrađen plan Služba javnog

zdravstva rujan/listopad 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Sudjelovanje u izradi ažuriranju poslovnih

procesa e- ureda

Ažurirani poslovni procesi

Služba javnog zdravstva

travanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Pružanje stručne pomoći te tumačenje, priprema odgovora i mišljenja na

upite

Broj odgovora i mišljenja

Služba javnog zdravstva

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Izrada i ažuriranje poslovnih procesa Službe

za javno zdravstvo

Ažurirani procesi za e-ured

Služba javnog zdravstva

siječanj 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

Sudjelovanje u radu Povjerenstava

Ministarstva zdravlja iz nadležnosti rad Službe za

javno zdravstvo

Zapisnici sa sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

66

Sudjelovanje na okruglim stolovima, simpozijima i sl

Službene zabilješke Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.; Godišnji

plan rada

O

107.

Unapređenje međuresorske suradnje

Međuresorski sastanci u vezi s postupanjem po

međunarodnim konvencijama, zakonima i

drugim propisima

Broj sastanaka Odjel za projekte i

programe 31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

108.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mreže javne zdravstvene službe,

analiza potreba za izmjenama i proširenjem

sadržaja zdravstvene zaštite

Mišljenje na prijedlog za izmjenu mreže

Služba za javno zdravstvo

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

109.

Razvijen sustav kvalitete zdravstvene

zaštite

Ugovaranje godišnjeg programa rada s

Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i

socijalnoj skrbi

Potpisani Ugovor

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 1. 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

P

Praćenje provedbe godišnjeg programa rada Agencije za kvalitetu i

akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Mjesečna izvješća

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

A

67

110.

Osiguranje zdravstvene zaštite

Izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika na određeno i neodređeno vrijeme u zdravstvenim

ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene

zaštite

Izdane suglasnosti

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31.12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. A

Izdavanje suglasnosti za produženje rada iznad 65 godina života i 15 godina

staža u zdravstvenim ustanovama sekundarne i

tercijarne zdravstvene zaštite

Izdana rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31.12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. A

111.

Zaštita i liječenje osoba s duševnim

smetnjama koje su u neubrojivom stanju

počinile kazneno djelo

Ugovaranje pružanja usluga prisilnog smještaja

i liječenja neubrojivih osoba s Klinikom za

psihijatriju Vrapče, PB Ugljan, PB Rab i NPB

"dr. Ivan Barbot" Popovača

Potpisani Ugovori o pružanju usluga

prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba s 4 ustanove

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 1. 2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. Nacionalna

strategija zaštite mentalnog zdravlja od 2011.-2016.

P

Plaćanje troškova prisilnog smještaja i

liječenja neubrojivih osoba u zdravstvenim

ustanovama

Broj zaprimljenih i ovjerenih računa

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 1. 2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. Nacionalna

strategija zaštite mentalnog zdravlja od 2011.-2016.

A

112.

Podizanje kvalitete zdravstvene usluge

Klinička ispitivanja lijekova iz područja psihijatrije, mišljenja

Povjerenstva za psihijatriju

Broj izdanih mišljenja Povjerenstva

Ministarstva zdravlja za psihijatriju

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. A

68

113.

Unapređenje zdravstvene zaštite

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za

psihijatriju Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za oftalmologiju

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za patologiju

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za neurokirurgiju

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za

neurologiju Zapisnici sa sastanka Odjel za liste čekanja 31. 12. 2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.

O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za kirurgiju

Zapisnici sa sastanka Odjel za liste čekanja 31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ortopediju

i traumatologiju Zapisnici sa sastanka

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Zapisnici sa sastanka

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

69

114..

Primjena Zakona o zdrav. zaštiti i Zakona

o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za zaštitu

osoba s duševnim smetnjama

Zapisnici sa sastanka

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. , Zakon o

zaštiti osoba s duševnim smetnjama

O

115.

Unapređenje zdravstvene zaštite

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za

određivanje uvjeta i načina korištenja CT simulatora u

dijagnostičke svrhe

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Radne skupine za provedbu mjera

iz akcijskog plana smanjenja listi čekanja u bolničkim zdravstvenim

ustanovama

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za

pedijatrijsku hematologiju i onkologiju

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012.-2020. O

116.

Provedba i praćenje aktivnosti Strateškog

plana razvoja palijativne skrbi

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za palijativnu

skrb Broj sastanaka

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

117.

Unapređenje sustava

Sudjelovanje u radu Koordinacijskog tijela za

praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova

Zapisnici sa sastanka

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31. 12. 2014. Zakon o sanaciji javnih ustanova O

118.

Unaprjeđenje rada Izrada godišnjeg izviješća

za prethodnu godinu Izvješće

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

70

119.

Unaprjeđenje sustava

Davanje mišljenja na zakonske i podzakonske

prijedloge nositelja drugih ustrojstvenih jedinica ili

drugih tijela državne uprave

Broj mišljenja

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o sustavu državne uprave O

Odgovori na zastupnička pitanja i upite drugih tijela

državne uprave Broj odgovora

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

120.

Unapređenje zdravstvene zaštite

Odgovori na upite građana preko „Pitajte nas

Broj odgovora

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o pravu na pristup

informacijama O

121.

Unaprjeđenje rada

Izrada promemorija i govora na zahtjev kabineta

ministra Broj promemorija

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

Pripremanje odgovora na novinarske upite

Broj odgovora

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o pravu na pristup

informacijama O

122.

Osiguranje pružanja zdravstvene zaštite

Donošenje rješenja o osnivanju, promjenama i prestanku rada trgovačkih

društava, poliklinika i drugih ustanova

Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.12. 2014.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnik i med. Tehničke

opreme

P

123.

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Odobrenje specijalizacija i užih specijalizacija

Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

Odobrenje promjena glavnog mentora

Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

71

Donošenje plana specijalizacija za dr.med., dr.med.dent., mag.pharm i

mag.med.biochem.

Broj odobrenih planova

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.03.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

Donošenje plana užih specijalizacija za dr. med.

Broj odobrenih planova

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-konzijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.03.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

Postupci dodjele naziva klinika

Broj rješenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Pravilnik o dodjeli naziva klinika P

Donošenje rješenja o polaganju specijalistički

ispita Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-knzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014 Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

Izdavanje potvrda o obavljenom spec. stažu

Broj izdanih potvrda

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko-knzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

Izdavanje rješenja o ovlaštenju zdravstvene ustanove za provođenje programa specijalizacije

Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite

30.6.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

72

Provedba i prilagodba propisa važećih u EU u pogledu specijalističkog

usavršavanja doktora medicine, praćenje Povelja

UEMS-e

Broj stručnih podloga

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P, A

Priznavanje specijalizacija obavljenih u inozemstvu

Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom

usavršavanju P

Sudjelovanje u radnoj skupini za priznavanje

inozemnih stručnih kvalifikacija

(automatizmom i opći sustav)

Praćenje prilagodbe s EU, vođenje popisa

reguliranih profesija, izdavanje mišljenja i

dr.

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite

31.12. 2014. Zakon o reguliranim profesijama i

priznavanje inozemnih kvalifikacija

P

Izdavanje Rješenja o polaganju stručnog ispita

zdravstvenih radnika Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite

31.12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Pravilnik o pripravničkom stažu P

Izdavanje rješenja o priznavanju staža

odrađenog u inozemstvu Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke

za

31.12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Pravilnik o pripravničkom stažu P

Izdavanje rješenja o priznavanju dijela staža

odrađenog u drugom usmjerenju

Broj rješenja

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke

za

31.12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Pravilnik o pripravničkom stažu P

Izrada i donošenje Pravilnika o

pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Donošenje Pravilnika

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke

z

siječanj 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti P

73

124.

Unaprjeđenje rada

Izrada plana rada Uprave za zaštitu zdravlja za

2015. godinu Izrađen plan

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

Godišnje izvješće o broju riješenih i neriješenih

predmeta Izrađeno izviješće

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

Godišnje izvješće o radu Izrađeno izviješće

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

Izrada tromjesečnih izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana rada

Ministarstva

Izrađena 4 izviješća

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

Financijski plan za 2015. godinu

Izrađen plan

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

125.

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Prikupljanje prijedloga za izmjenu i dopunu Mreže javne zdravstvene službe,

analiza potreba za izmjenama i proširenjem

sadržaja zdravstvene zaštite

Mišljenje na prijedlog za izmjenu mreže

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti O

126.

Unaprjeđenje rada Sudjelovanje u izradi

poslovnih procesa e- ureda Izrađeni procesi

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Uredba o unutarnjem ustrojstvu

ministarstva O

127.

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Davanje mišljenja na prijedlog planova

izgradnje bolničkih zdravstvenih ustanova

Izdana mišljenja

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima

O

74

128.

Osiguranje provođenja zdravstvene zaštite

Davanje mišljenja na odluke UV HZZO-a o prihvaćanju ponuda za

ugovaranje na sekundarnoj i tercijarnoj razini

Izdana mišljenja

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Godišnji plan rada O

Rješavanje predstavki i pritužbi građana

Republike Hrvatske vezane uz ostvarivanje prava na zdravstvenu

zaštitu te pružanje pomoći građanima

Broj predstavki

Služba za specijalističko-konzilijarnu i

bolničku zdravstvenu zaštitu

31. 12. 2014. Zakon o pravu na pristup

informacijama O

129.

Razvoj i standardizacija

zdravstvene infrastrukture i

ulaganje u ljudske potencijale

Davanje stručnih mišljenja na opravdanost i potrebu

za nabavom određene medicinske opreme u

zdravstvenim ustanovama

Broj mišljenja

Odjel javnozdravstvene

djelatnosti specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

130.

Unapređenje sustava

Joint Action on Workforce Planning

Sudjelovanje u radnoj skupini, izmjena iskustva i dobre

prakse, unaprjeđenje baze podataka o

migraciji zdravstvenih radnika

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite

siječanj 2014. Godišnji plan rada

Međunarodni ugovori EU u području tgrovine uslugama s trećim

državama

Sudjelovanje u radnoj skupini

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Sudjelovanje u provođenju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem

tržištu

Sudjelovanje u radnoj skupini, skreeninig propisa, praćenje i

prilagodba

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014. Godišnji plan rada O

75

Modernizacija Direktive o profesionalnim kvalifikacijama

Sudjelovanje u radnoj skupini, praćenje

propisa, prilagodba propisa i

implementacija direktive

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014. Godišnji plan rada O

Sudjelovanje u radu Internal Market

International System

Davanje informacija o profesionalnim

kvalifikacijama i administrativna

suradnja s državama članicama

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014. Godišnji plan rada O

131.

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za

utvrđivanje liste prvenstva pripravnika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno

osiguranje

Zapisnici sa sastanka

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Pravilnik o pripravničkom stažu O

Sudjelovanje u radu Stručne radne skupine za razmatranje programa i

projekata udruga iz Domovinskog rata radi ostvarivanja financijske potpore (Ministarstvo

branitelja).

Zapisnici sa sastanka

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o pravima hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata O

Donošenje Strateškog plana razvoja ljudskih

resursa

Sudjelovanje u radnoj skupini

Odjel za zdravstvene ustanove i radnike

specijalističko konzilijarne

zdravstvene zaštite

31.12.2014.

Strateški plan Ministarstva Zdravlja za razdoblje 2014. –

2016; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.

O

76

7.2. Sektor za inspekcijske poslove

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Provedba zakona u sustavu zdravstva

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (12)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (6)

SIJEČANJ (31.01.2014.)

Strateški plan Ministarstva zdravlja 2014-2016

I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (10)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (5) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (5)

VELJAČA (28.02.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (12)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (6)

OŽUJAK (31.03.2014. I (zdravstvena)

77

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (15)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (8) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (7)

TRAVANJ (30.04.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (14)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (7) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (7)

SVIBANJ (31.05.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (12)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (6)

LIPANJ (30.06.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (8)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (4) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (4)

SRPANJ (31.07.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (8)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (4) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (4)

KOLOVOZ (31.08.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (13)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (7) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (6)

RUJAN (30.09.2014.) I (zdravstvena)

78

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (13)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (7) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (6)

LISTOPAD (31.10.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (12)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (6) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (6)

STUDENI (30.11.2014.) I (zdravstvena)

kontinuiranim provođenjem zdravstveno-inspekcijskih nadzora (8)

broj obavljenih nadzora o poduzetih

mjera (rješenja, optužni prijedlozi)

Odjel za nadzor na primarnoj razini

zdravstvene zaštite (4) i Odjel za nadzor na sekundarnoj razini

zdravstvene zaštite (4)

PROSINAC (31.12.2014.) I (zdravstvena)

2.

Davanje mišljenja na zakonske i

podzakonske prijedloge nositelja drugih ustrojstvenih

jedinica ili drugih tjela državne uprave

dati mišljenje broj mišljenja Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi zaključak Vlade I (zdravstvena)

3.

Odgovori na zastupnička pitanja i

upite drugih tijela državne uprave

dati mišljenje broj mišljenja Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi zaključak Vlade I (zdravstvena)

4.

Odgovori na upite građana preko „Pitajte

nas dati mišljenje broj mišljenja

Služba zdravstvene inspekcije

po potrebi zaključak Vlade I (zdravstvena)

5.

Pripremanje odgovora na novinarske upite

dati odgovor broj odgovora Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi

Strateški plan Ministarstva zdravlja 2014-2016

I (zdravstvena)

79

6.

Izrada plan rada Uprave za zaštitu zdravlja za 2014.

godinu

izraditi plan izrađen plan Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi

Strateški plan Ministarstva zdravlja 2014-2016

I (zdravstvena)

7.

Godišnje izvješće o broju riješenih i

neriješenih predmeta izraditi izvješće izrađeno izvješće

Služba zdravstvene inspekcije

po potrebi Strateški plan Ministarstva zdravlja

2014-2016 I (zdravstvena)

8.

Godišnje izvješće o radu

izraditi izvješće izrađeno izvješće Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi

Strateški plan Ministarstva zdravlja 2014-2016

I (zdravstvena)

9.

Izrada tromjesečnih izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana rada

Ministarstva

izraditi izvješće izrađeno izvješće Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi

Strateški plan Ministarstva zdravlja 2014-2016

I (zdravstvena)

10.

Sudjelovanje u izradi poslovnih procesa e-

ureda slanje potrebnih podataka procesi

Služba zdravstvene inspekcije

po potrebi Strateški plan Ministarstva zdravlja

2014-2016 I (zdravstvena)

11.

Pružanje stručne pomoći te tumačenje, priprema odgovora i

mišljenja na upite

dati mišljenje broj mišljenja Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi

Strateški plan Ministarstva zdravlja 2014-2016

I (zdravstvena)

12.

Financijski plan za 2014. godinu

dati podatke podaci Služba zdravstvene

inspekcije po potrebi

Smjernice ekonomske i fiskalne politike

I (zdravstvena)

80

13.

Organiziranje pružanja zdravstvene zaštite i

pomoći žrtvama trgovanja ljudima

organizirati pružanje pomoći u zdravstvenim

ustanovama broj žrtava

Služba zdravstvene inspekcije

po potrebi Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2012-2015

I (zdravstvena)

14.

Nadzor nad provođenjem Zakona o

krvi i krvnim pripravcima

provođenje redovnih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj), Ugovor o pristupanju

Republike Hrvatske Europskoj Uniji,

I

provođenje izvanrednih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano I

15.

Nadzor nad provođenjem Zakona o tkivima za primjenu u

ljudi

provođenje redovnih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano Strateški plan MZ, (4.3 Posebni

cilj) Plan razvoja tkivnog bankarstva , Ugovor o pristupanju

Republike Hrvatske Europskoj Uniji

I

provođenje izvanrednih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano I

16.

Nadzor nad provođenjem Zakona o

medicinski pomognutoj oplodnji

provođenje redovnih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj), Ugovor o pristupanju

Republike Hrvatske Europskoj Uniji

I

provođenje izvanrednih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano I

17.

Nadzor nad provođenjem Zakona o presađivanju ljudskih

organa u svrhu liječenja

provođenje redovnih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj), Ugovor o pristupanju

Republike Hrvatske Europskoj Uniji

I

provođenje izvanrednih nadzora

broj nadzora voditelj Službe kontinuirano I

18.

Uspostavljanje funkcionalne i

učinkovite inspekcijske službe za

područja iz nadležnosti,

prepoznatljive u međunarodnom

okruženju

EUSTITE trening certifikat uspješnosti voditelj Službe sukladno rasporedu

Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj)

O

EUBIS trening certifikat uspješnosti voditelj Službe sukladno rasporedu O

TAIEX radionice i studijska putovanja

certifikat prisustvovanja

voditelj Službe sukladno odobrenju EK O

provođenje IPA projekta jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i

stanice

indikatori navedeni u projektnom FICHu

voditelj Službe kontinuirano A,O

edukacija iz područja kvalitete Hrvatskog

zavoda za norme i dr. certifikat uspješnosti voditelj Službe sukladno rasporedu O

81

kongres EATB certifikat

prisustvovanja, prezentiran rad

voditelj Službe listopad A,O

IHN sastanak certifikat

prisustvovanja, prezentiran rad

voditelj Službe ožujak A,O

IPFA sastanak certifikat

prisustvovanja voditelj Službe svibanj A,O

PICs treninzi certifikat

prisustvovanja voditelj Službe sukladno rasporedu O

19.

Sudjelovanje u radu tijela EU i CoE u

području krvi, tkiva i stanica

Sastanak nadležnih tijela za krv

prisustvovanje voditelj Službe sukladno rasporedu

Strateški plan MZ (4.3 Posebni cilj)

A,O

Sastanak nadležnih tijela za tkiva i stanice

prisustvovanje voditelj Službe sukladno rasporedu A,O

Sastanak Odbora za napredne terapije (CAT)

prisustvovanje voditelj Službe sukladno rasporedu A,O

Sastanak Odbora za bioetiku Vijeća Europe

prisustvovanje voditelj Službe sukladno rasporedu A,O

Sastanak radne grupe za izradu poglavlja za MPO -

EDQM

izvršenje radnih zadataka sukladno

rasporedu voditelj Službe sukladno rasporedu A,O

Sastanak radne grupe za uvoz i izvoz tkiva i stanica

- Europska Komisija prijedlog Direktive voditelj Službe sukladno rasporedu A,O

JA 2013 - ARTIQS izvršenje radnih

zadataka sukladno rasporedu

voditelj Službe od svibnja 2014. A,O

82

7.3. Sektor za Europske fondove strukturne reforme i međunarodne projekte

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Učinkovito pratiti

provedbu projekata u

sklopu pretpristupnih

programa/prijelazno

g instrumenta

Izrada mjesečnih izvještaja za razvoj projekata

11 mjesečnih izvješća Služba za pristupne i strukturne fondove

kontinuirano, na mjesečnoj bazi- do 10. u

mjesecu

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

P

Izrada Monitoring izvještaja za sve projekte

2 puta godišnje izrađena najmanje 8 monitoring izvješća

Služba za pristupne i strukturne fondove

kraj ožujka 2014, kraj rujna 2014

Priručnik za I. komponentu IPA programa, Ministarstvo

regionalnog razvoja i EU fondove Smjernice za upravljanje

projektnim ciklusom, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove

P/A

Popunjavanje i ažuriranje kontrolnih lista prema PIU

vodiču

Najmanje 4 ispunjene kontrolne lista

Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

P

tromjesečni izvještaj za razvoj projekata

4 tromjesečna izvješća

Služba za pristupne i strukturne fondove

Svaka 3 mjeseca

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

P

83

Tromjesečni izvještaj o radu

4 tromjesečna izvješća o radu

Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

P

Sudjelovanje na mjesečnim radnim

sastancima vezano uz programiranje i provedbu projekata u okviru IPA I komponente i Prijelaznog

instrumenta unutar područja zdravstva,

okoliša

Zapisnici sa sastanaka Služba za pristupne i strukturne fondove

Siječanj- prosinac 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

P

Sudjelovanje na sektorskim nadzornim

pododborima u području unutarnjeg tržišta,

poljoprivrede

Zapisnici sa sektorskih nadzornih

pododbora

Služba za pristupne i strukturne fondove

Travanj- rujan 2014 Monitoring planovi P

2.

Vršiti procjenu

metoda, zadataka,

poslovnih procesa i

ostalih mjera vezanih

za planiranje poslova

JPP-a

Izrada izjave o jamstvu Potpisane izjave o

jamstvu Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

Izrada Izvješća o nepravilnostima

Izrađeni izvještaji o nepravilnostima

Služba za pristupne i strukturne fondove

Kvartalno

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

Godišnji plan rada za 2014. (detaljno), izvješće o realizaciji GP za 2013.

Napisan godišnji plan rada

Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014 Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

O

Izrada analize radne opterećenosti

Izrađena WLA Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

84

Izvješće o planu izobrazbe za 2013., Plan izobrazbe

za 2014.

Napisani izvještaji o planu izobrazbe za članove JPP-a i

izrađeni novi godišnji planovi izobrazbe

Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

Izrada izvješća za uključivanje novog

djelatnika u rad Jedinice za provedbu projekata

Napisano izvješće Služba za pristupne i strukturne fondove

Ožujak 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

Izrada plana zamjene Izrađen plan zamjene Služba za pristupne i strukturne fondove

Travanj 2014

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

3.

Pripremiti kvalitetne

projekte za prijavu

na strukturne i

investicijske

instrumente i

projekte u sklopu

Prijelaznih

instrumenta i

pretpristupnog

programa IPA

Izrada evaluacijskog izvješća za projektne

prijedloge (strukturni i investicijski instrumenti)

Evaluacijska izvješća Služba za pristupne i strukturne fondove

Ožujak 2014 Strateški plan 2012. – 2014.,

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove

A

Izraditi natječajnu dokumentaciju za projekte

u sklopu Prijelaznog instrumenta i

pretpristupnog programa

Najmanje 2 natječajne

dokumentacije za 2 projekta u sklopu IPA izrađena; najmanje 4 natj. dok. u sklopu

Prijelaznog instrumenta izrađena

Služba za pristupne i strukturne fondove

Kontinuirano

Financijski Sporazum između EK i Vlade RH za pretpristupni program 2011/2013 Financijski sporazum

između EK i Vlade RH za Prijelazni instrument

O

Praćenje i koordinacija pripreme Operativnih

programa

Referenca na komentare MIZ-a

Služba za pristupne i strukturne fondove

Na mjesečnoj bazi, počevši od travnja 2014

Operativni programi za financijsko razdoblje 2014-2020. (rok

završetka – kraj 2013. godine), Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondove, Ministarstvo rada i

mirovinskog sustava

A

Izvještaj o evidenciji projektnih prijedloga za

strukturne fondove Zaliha projekata

Služba za pristupne i strukturne fondove

Kvartalno Strateški plan razvoja zdravstva

2013.-2015. A

Izrada analize prethodnih intervencija u području

zdravstva Sektorska analiza

Služba za pristupne i strukturne fondove

siječanj 2014 Strategija zdravstva 2012-2020

85

4.

Poboljšati

međuresornu

suradnju

Sudjelovanje na radnim sastancima u području rizika, komunikacije,

vidljivosti i informiranosti u kontekstu EU fondova

3 komunikacijska akcijska planova za

svaki projekt

Služba za pristupne i strukturne fondove

Siječanj-travanj 2014, kontinuirano

Priručnik Komunikacija i vidljivost; Priručnik za vanjske

aktivnosti EU 2008 A

Sudjelovanje na sektorskim nadzornim

pododborima u području unutarnjeg tržišta,

poljoprivrede

2 Izvješća sa sektorskih nadzornih

pododbora

Služba za pristupne i strukturne fondove

Travanj-rujan 2014 Monitoring planovi A

5.

Kontinuirano raditi

na izobrazbi

djelatnika JPP-a

Kontinuirano sudjelovanje na seminarima vezanim za

EU fondove

Najmanje 4 osobe sudjelovale na 7

radionica

SAFU provodi, JPP pohađa seminare

Kontinuirano, sukladno planu izobrazbe

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

EIPA (European Institute of Public Administration)

Strukturni fondovi

Najmanje 3 osobe otišle na jedan

seminar

EIPA organizira seminare, zaposlenici službe za pristupne i strukturne fondove pohađaju seminare

Ovisno o programu EIPA-e

Priručnik za jedinicu za provedbu projekata, verzija 5.4, svibanj 2013., Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

O

6.

Učinkovito provoditi

i pratiti projekte

financirane iz

sredstava

međunarodnih

financijskih

institucija

Ostvarivanje indikatora postavljenih u projektu

Navedeni u Ugovorima o zajmu

Služba za provedbu međunarodnih

zajmova i strukturnih reformi

Kontinuirano Međunarodni ugovori, Zakoni o potvrđivanju Ugovora o zajmu

Z

Izrada polugodišnjih izvješća o provedbi

projekata

min 2 puta godišnje za svaki projekt

Služba za provedbu međunarodnih

zajmova i strukturnih reformi

Kontinuirano Međunarodni ugovori, Zakoni o potvrđivanju Ugovora o zajmu

Z

8.

Učinkoviti provoditi i

pratiti projekte

strukturnih reformi u

sustavu zdravstva

Prikupljanje podataka Mjesečna izvješća ili

izvješća sukladno traženju

Služba za provedbu međunarodnih

zajmova i strukturnih reformi

Kontinuirano Nacionalna strategija razvoja

zdravstva 2012-2020 O

86

(masterplan

zdravstvenih

ustanova,

outsourcing,

strategija ljudskih

resursa, zajednička

nabava)

Praćene i davanje smjernica za rad

Mjesečna izvješća ili izvješća sukladno

traženju

Služba za provedbu međunarodnih

zajmova i strukturnih reformi

Kontinuirano O

9.

Kontinuirana

izobrazba djelatnika

Sudjelovanje na edukacijama iz područja

javne nabave

Najmanje 2 edukacije godišnje po osobi

Služba za provedbu međunarodnih

zajmova i strukturnih reformi

Kontinuirano

Zakon o državnim službenicima

O

Sudjelovanje na edukacijama iz EU

fondova

Najmanje 1 edukacija godišnje po osobi

Služba za provedbu međunarodnih

zajmova i strukturnih reformi

Kontinuirano O

87

8. Zavod za transplantaciju i biomedicinu

8.1. Služba za transplantaciju

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

praćenje provedbe Nacionalnog

transplantacijskog programa

osiguranje 24/7 dežurstava za koordinaciju, edukacija

, kontrola kvalitete donorskog

programa,nabava medicinske opreme za

bolnice

broj realiziranih donora na milijun

stanovnika (stopa) te broj transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu kontinuirano strateški plan P, A

2.

suradnja s Euurotransplantom

osiguranje 24/7 dežurstava na koordinaciji transplantacije

broj realiziranih darivatelja

organa/tkiva te broj izvršenih

transplantacija organa

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu kontinuirano strateški plan P, A

3.

planiranje i provedba stručnog usavršavanja

u okviru NTP

broj polaznika educiranih na

međunarodnim te nacionalnim tečajevima

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu

kontinuirano strateški plan P, A donorske bolnice

transplantacijski centri

88

4.

uspostava sustava za izvješća, te dojavu i praćenje neželjenih

reakcija(organi, tkiva, stanice, krv)

Zavod za

transplantaciju i biomedicinu

kontinuirano strateški plan P, A

5.

planiranje i koordinacija nabave

med. opreme za potrebe NTP

ukupan broj te vrsta

nabavljene opreme za potrebe NTP-a

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu kontinuirano strateški plan P, A

6.

vođenje propisanih evidencija i registara

Zavod za

transplantaciju i biomedicinu

kontinuirano strateški plan P, A

7.

nadogradnja IT informatičkog

programa ( Registri…)

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu kontinuirano strateški plan P, A

89

8.2. Služba za biomedicinu

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Regionalna suradnja i razvoj transplantacijskih programa u zemljama Jugoistočne Europe u okviru SEEHN RHDC Croatia

Edukacija liječnika iz Regije u području transplantacijske medicine – suradnja sa KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur

stečena znanja i vještine u području doniranja organa i transplantacijske medicine (vođenje evidencije o provedenim edukacijama i broju sudionika)

Služba za biomedicinu

Transplantacijski centri

Donorske bolnice

kontinuirano

1. Memorandum of understanding on the future of the South-eastern Europe Health Network in the framework in the south east European cooperation process; 2. Strateški plan MiZ; 3. South-east European 2020 Strategy; 4. Protokoli o suradnji u području pribavljanja i presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja

P, A

Organizacija radionica u suradnji sa TAIEX-om (Technical Assistance and Information Exchange instrument )

stečena znanja i vještine u području doniranja organa i transplantacijske medicine (vođenje evidencije o provedenim edukacijama i broju sudionika)

Služba za biomedicinu

TAIEX kontinuirano P, A

Ekspertne misije u zemlje članice Zdravstvene mreže jugoistočne Europe (SEEHN)

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu The Transplantation

Society

kontinuirano P, A

Mentorstvo u području postignuti rezultati Služba za kontinuirano P, A

90

donorskog i transplantacijskog

programa

vezani uz implementaciju

donorskog i transplantacijskog

programa

biomedicinu Transplantacijski

centri

2.

Nacionalna kampanja usmjerena na

edukaciju i podizanje svijesti mladih u

srednjim školama o darivanju organa i

transplantaciji

izrada toolkita za predavače koji će educirati

mlade ankete

Zavod za transplantaciju i

biomedicinu Hrvatska donorska

mreža

kontinuirano strateški plan obilazak srednjih škola i

edukacija mladih

posjećenost Facebook stranice Govoriš li donorski i aktivno

sudjelovanje na njoj

multimedijalni sadržaji (facebook, aplikacije..)

rasprave na zadane teme o transplantaciji

organa

3.

IPA projekt- jačanje institucionalnih

kapaciteta za krv tkiva i stanice (MPO)

radionice

usporedba postojećeg zakonodavstva s zakonodavstvom EU, promjene u institucionalnim kapacitetima

Financiran novcem iz Europske unije, u sklopu IPA programa za Hrvatsku, partneri Španjolska i Italija HZTM Zavod za transplantaciju i biomedicinu KBC Zagreb- banka krvi iz pupkovine

kontinuirano do kraja projekta, sveukupno 15 mjeseci. Projekt otvoren 16.07.2013

Twinning projekt

sastanci sa STE

Unaprjeđenje svih aktivnosti povezanih s donacijom i transplantacijom krvi, tkiva i stanica ljudskog porijekla, kako bi se unaprijedila sigurnost primatelja

4.

Joint Action Project FOEDUS

aktivno sudjelovanje i koordinacija stručnih suradnika u provedbi

projekta

Kontinuirano do kraja trajanja projekta 30/04/2016

aktivno sudjelovanje i koordinacija stručnih suradnika u provedbi

projekta Kontinuirano do kraja trajanja projekta 30/04/2015

prikupljanje, obrada i slanje podataka

91

priprema izvješća i projektne dokumentacije

sastanci

5.

izdavanje suglasnosti za uvoz/izvoz tkiva i

stanica

Služba za biomedicinu

kontinuirano P

6.

Razvoj Programa jedinstvenog

informacijskog sustava medicinski pomognute

oplodnje,JIS MPO

Aktivno sudjelovanje u cjelokupnom razvoju Programa JIS MPO

Zavod za

transplantaciju i biomedicinu

kontinuirano do kraja 2016.

Odluka o uspostavljanju i upravljanju jedinstvenim informacijskim sustavom medicinski pomognute oplodnje. Strategija razvoja jedinstvenog informacijskog sustava medicinski pomognute oplodnje za Republiku Hrvatsku od 2013. do 2016. godine

92

9. Uprava za sanitarnu inspekciju

9.1. Sektor državne i granične sanitarne inspekcije

RB

Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Edukacija sanitarnih inspektora u primjeni

ZUP-a

Provođenjem edukacije putem PP prezentacija

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske

godine

Posebni cilj 1.3., način ostvarenja 1.3.3.

O

2.

Edukacija sanitarnih inspektora u izravnoj

primjeni prava EU

Provođenjem edukacije putem PP prezentacija

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske

godine

Posebni cilj 1.3., način ostvarenja 1.3.3.

O

3.

Edukacija sanitarnih inspektora putem

TAIEX

Održavanje edukacija putem TAIEX programa

EU

Brojem upućenih inspektora na program

Odjel u određenom vremenskom

periodu Posebni cilj 1.3., način ostvarenja

1.3.3. A

4.

Edukacija sanitarnih inspektora po

područjima sanitarnog nadzora

Provođenjem edukacije putem PP prezentacija

Odjel

obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele godine, u vrijeme kada se pokažu potrebe za provođenjem

istih

Posebni cilj 1.3., način ostvarenja 1.3.3.

A

93

5.

Edukacija sanitarnih inspektora (ZUP,

izravna primjena prava EU, TAIEX, po

područjima nadzora)

Provođenjem edukacije putem PP prezentacija i praktičnih primjera iz

dosadašnje prakse

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel/Služba obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske

godine

Posebni cilj 1.3., način ostvarenja 1.3.3.

O

6.

Inspekcijski nadzori iz nadležnosti Uprave za sanitarnu inspekciju

Provođenjem inspekcijskih nadzora

Brojem provedenih nadzora

Odjel obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske

godine P

7.

Normativne aktivnosti iz područja rada

sanitarne inspekcije

Izrada predviđenih normativnih aktivnosti

Planom normativnih aktivnosti VRH za tekuću godinu kao i praćenjem uredbi i

direktiva na EURLEX-u

Odjel u određenom vremenskom

periodu Z, A

94

9.2. Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške

RB

Specifični Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Edukacija sanitarnih inspektora u primjeni

ZUP-a

Održavanje internih edukacija

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel kontinuirano, tijekom

cijele godine Posebni cilj 1.3., način ostvarenja

1.3.3. O

2.

Edukacija sanitarnih inspektora u izravnoj

primjeni prava EU

Održavanje internih edukacija

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel kontinuirano, tijekom

cijele godine Posebni cilj 1.3., način ostvarenja

1.3.3. O

3.

Edukacija sanitarnih inspektora putem

TAIEX

Održavanje edukacija putem TAIEX programa

EU

Brojem upućenih inspektora na program

Odjel u određenom vremenskom

periodu Posebni cilj 1.3., način ostvarenja

1.3.3. A

4.

Edukacija sanitarnih inspektora po

područjima sanitarnog nadzora

Održavanje internih edukacija

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel kontinuirano, tijekom

cijele godine Posebni cilj 1.3., način ostvarenja

1.3.3. A

5.

Edukacija sanitarnih inspektora (ZUP,

izravna primjena prava EU, TAIEX, po

područjima nadzora)

Provođenjem edukacije putem PP prezentacija i praktičnih primjera iz

dosadašnje prakse

Brojem održanih edukacija kao i interaktivnim testiranjem

Odjel/Služba obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske

godine

Posebni cilj 1.3., način ostvarenja 1.3.3.

O

6. Inspekcijski nadzori iz nadležnosti Uprave za

Provođenjem inspekcijskih nadzora

Brojem provedenih nadzora

Odjel obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele kalendarske

P

95

sanitarnu inspekciju godine

7.

Normativne aktivnosti iz područja rada

sanitarne inspekcije

Izrada predviđenih normativnih aktivnosti

Planom normativnih aktivnosti VRH za tekuću godinu kao i praćenjem uredbi i

direktiva na EURLEX-u

Odjel u određenom vremenskom

periodu Z, A

96

10. Uprava za pravne i financijske poslove

10.1. Sektor za pravne poslove

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/

AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

usklađivanje propisa s pravnom stečevinom

Europske unije

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012

Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu

opasnih kemikalija

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014. - veljača Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014. - veljača Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o

materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan

dodir s hranom

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014. - veljača Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

97

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

II kvartal 2014. - lipanj Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početnoj i

prijelaznoj hrani za dojenčad

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014. -ožujak Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i

homeopatskim proizvodima

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

II kvartal 2014. - lipanj Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

Pravilnik o sigurnosti igračaka

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

II kvartal 2014. - lipanj Program VRH za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2014. godinu

Z

8.

usklađenje domaćeg zakonodavstva s

novim odredbama Zakona o ustrojstvu i

djelokrugu ministarstava i središnjih tijela

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i središnjih tijela

državne uprave(»Narodne novine«, br. 22/2012 , 39/2013 i 125/2013)

Z

98

državne uprave(»Narodne

novine«, br. 22/2012 , 39/2013 i 125/2013)

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O

PROVEDBI UREDBE (EZ) BR.

1829/2003 EUROPSKOGA

PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA

2003. GODINE O GENETSKI

MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA

ŽIVOTINJE I

UREDBE (EZ) BR. 1830/2003

EUROPSKOGA PARLAMENTA I

VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I

OZNAČAVANJU GENETSKI

MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I

SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

PROIZVEDENIH OD GENETSKI

MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM

SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE

DIREKTIVA 2001/18/EZ

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i središnjih tijela

državne uprave(»Narodne novine«, br. 22/2012 , 39/2013 i 125/2013)

Z

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012

Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na

raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih

pripravaka

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i središnjih tijela

državne uprave(»Narodne novine«, br. 22/2012 , 39/2013 i 125/2013)

99

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O

PREDMETIMA OPĆE UPORABE

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i središnjih tijela

državne uprave(»Narodne novine«, br. 22/2012 , 39/2013 i 125/2013)

Z

Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o

provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog

parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima

nove hrane

nije mjerljivo

Služba za normativne poslove + stručni

nositelj koji je predložio zakonski

propis iz svog djelokruga

I kvartal 2014.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i središnjih tijela

državne uprave(»Narodne novine«, br. 22/2012 , 39/2013 i 125/2013)

Z

13.

Praćenje provedbe propisa EU o

koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i

prekogranične zdravstvene zaštite

Aktivno sudjelovanje na sastancima tijela EU,

praćenje propisa i aktivno sudjelovanje u donošenju

propisa

Služba na normativne poslove - Odjel za praćenje propisa Europske unije

kontinuirano A

100

10.2. Sektor za proračun i financije

Služba za državni proračun, analize i decentralizirane funkcije

RB Specifični Ciljevi ZADATAK/AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA/RADNA SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA AKTIVNOSTI

Što želimo postići

Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje

specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kad je

god to moguće

Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

zadataka, najniža ustrojstvena jedinica

Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni

Referenca na strateški plan MIZ-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne

politike, zaključke Vlade RH

Z-Zakonodavan, P-Provedba, I-

Inspekcija/Nadzor, A-Praćenje i

analiaza, O-ostalo

A B C D E F G H

1.

Utvrđivanje minimalnih

financijskih standarda za decentralizirane

funkcije za zdravstvene ustanove

Izmjena odluke o minimalnim financijskim

standardima za decentralizirane funkcije

za zdravstvene ustanove u 2014. godini

odjel za planiranje i

pripremu 30.09.2014.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike/Zakon o zdravstvenoj

zaštiti Z

101

Odluka o minimalnim financijskim standardima

za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini

odjel za planiranje i

pripremu 31.12.2014.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike/Zakon o zdravstvenoj

zaštiti Z

Izrada prijedloga i obrazloženja financijskog

plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i unos u sustav državne

riznice

odjel za planiranje i

pripremu

Prema rokovima iz uputa MF

Smjernice ekonomske i fiskalne politike/Zakon o proračunu

P

Izrada mjesečnih financijskih planova

odjel za planiranje i

pripremu

Prema rokovima iz Zakona o

proračunu Zakon o proračunu P

Izrada centralne evidencije ugovora

Odjel za analizu

izvršenja Prema Zakonu o FMC Zakon o fiskalnoj odgovornosti A

Sudjelovanje u izradi Strateškog plana Ministarstva za

trogodišnje razdoblje

odjel za planiranje i

pripremu

Prema rokovima iz uputa MF

Zakon o proračunu P

Izrada izmjena i dopuna državnog proračuna i

preraspodjela

odjel za planiranje i pripremu

Prema rokovima iz

uputa MF i Zakona o proračunu

Zakon o proračunu P

Izrada suglasnosti za nove izvore financiranja, aktivnosti, stavke

odjel za planiranje i

pripremu

Prema uputama MF i zahtjevima ustrojstvenih

jedinica

Zakon o proračunu/ Zakon o izvršenju državnog proračuna

P

Sudjelovanje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg

Izvješća o ostvarenju Strateškog plana

Ministarstva

odjel za planiranje i

pripremu

Prema rokovima iz uputa MF

Zakon o proračunu/ Zakon o izvršenju državnog proračuna

P

102

Sudjelovanje u izradi Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti upravljanja proračunskim sredstvima

osiguranim u financijskom planu i Odluke o

imenovanju odgovornih osoba za provedbu Strateškog plana za

trogodišnje razdoblje.

odjel za planiranje i

pripremu

Prema rokovima iz uputa MF

Zakon o fiskalnoj odgovornosti/Uputa o izradi

strateških planova P

Popunjavanje obrazaca standardne metodologije za procjenu financijskog

učinka (obrazac PFU)

odjel za planiranje i

pripremu Kontinuirano

Zakon o proračunu/Odluka o obrascu standardne metodologije za procjenu financijskog učinka

P

Izdavanje suglasnosti na popis prioriteta za

raspored dodijeljenih decentraliziranih sredstava

između zdravstvenih ustanova na području

županije / grada Zagreba

odjel za planiranje i

pripremu Kontinuirano - prema

zahtjevu

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane

funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini

P

Izrada konsolidiranog izvješća o korištenju

sredstva doznačenih za financiranje

decentraliziranih funkcija u zdravstvu

odjel za planiranje i

pripremu

Polugodišnje do 20.07.2014.;

Godišnje do 30.04.2015.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane

funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini/Uredbe o načinu

izračuna iznosa pomoći i izravnanja za decentralizirane

funkcije jedinica lokalne i područne samouprave

P

103

Sudjelovanje u izradi Izvješća o Provedbi

službene razvojne pomoći Republike Hrvatske

inozemstvu za 2013. godinu

odjel za planiranje i

pripremu Godišnje - prema zahtjevu

MVEP Zaključak Vlade RH P

Izvješće o SHA – Sustav zdravstvenih računa za

2013. godinu

Služba za proračun, analize i dec. funkcije

Godišnje - srpanj 2014.

Priručnik u sklopu projekta Sustava računa zdravstva pri

tajništvu OECD-a, uz prijedloge (WHO Geneva) Eurostat radne

skupine za statistiku zdravstvene skrbi.

A

Dostava podataka o ostvarenim projektima razvojne humanitarne

pomoći u inozemstvu – pravni osnov – Zaključak Vlade od 12. lipnja 2008.

godine

Odjel za analizu

izvršenja Tromjesečno Zaključak Vlade RH P

Izdavanje suglasnosti zdravstvenim ustanovama

za nabavu medicinske opreme vrijednosti veće

od 300.000,00 kuna.

Odjel za analizu

izvršenja Kontinuirano

Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme

zdravstvenih ustanova P

Izdavanje suglasnosti zdravstvenim ustanovama

za prihvat domaćih i inozemnih donacija

vrijednosti iznad 10.000,00 kn.

Odjel za analizu

izvršenja Kontinuirano

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

p

104

Izrada izvješća o prihvaćenim donacijama u vrijednosti do 10.000,00 kn, koje su zdravstvene ustanove prihvatile bez prethodne suglasnosti Ministarstva zdravlja

Odjel za analizu

izvršenja Mjesečno

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

A

Izrada izvješća o kapitalnim ulaganjima u zdravstvene ustanove iz Državnog proračuna i

decentraliziranih sredstava za prethodne i tekuću

godinu

Odjel za analizu

izvršenja / Odjel za planiranje i pripremu

Prema potrebi Po nalogu Kabineta ministra A

Izvješće o utrošenim sredstvima po svim

programima i aktivnostima za svaku organizacijsku

jedinicu Ministarstva

Odjel za analizu

izvršenja Mjesečno u kontinuitetu

za proteklo razdoblje Po nalogu Kabineta ministra A

Analiza financijskih pokazatelja poslovanja

ustanova u sustavu zdravstva

Odjel za analizu

izvršenja Tromjesečno Po nalogu Kabineta ministra A

Analiza i ovjera iznosa slobodnih sredstava na pozicijama Državnog

proračuna

Odjel za analizu

izvršenja Kontinuirano Zakon o fiskalnoj odgovornosti A

105

Kontrola mjesečnih zahtjeva županija za

doznaku pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije u zdravstvu te praćenje

realizacije sredstava prema planu za 2014. godinu

Odjel za planiranje i

pripremu Mjesečno u kontinuitetu

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći i izravnanja za

decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za

2014. godinu

A

Izrada mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih

propisa i akata drugih tijela državne uprave

Odjel za planiranje i pripremu/Odjel za analizu izvršenja

Prema potrebi Poslovnik Vlade Republike

Hrvatske O

Priprema odgovora na upite Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog

Sabora te drugih pravnih subjekata i građana iz

djelokruga rada Sektora za proračun i financije

Odjel za planiranje i pripremu/Odjel za analizu izvršenja

Prema potrebi O

Izrada očitovanja tijelima državne uprave

Odjel za planiranje i pripremu/Odjel za analizu izvršenja

Prema potrebi O

Prikupljanje i obrada raznih podataka od ustanova u sustavu

zdravstva, u svrhu izrade izvješća, analiza,

pokazatelja za potrebe Ministarstva zdravlja

Odjel za analizu

izvršenja Po zahtjevu Po nalogu Kabineta ministra O

106

Služba za izvršenje državnog proračuna, razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola te računovodstvene poslove

2.

Provjera zakonitosti i pravilnosti financijskih

odluka

imenovanje financijskog kontrolora

Odjel za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja

kontinuirano Zakon o fiskalnoj odgovornosti Z

Izrada knjige poslovnih procesa

Odjel za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja

kontinuirano Zakon o fiskalnoj odgovornosti Z

Izrada registra rizika i izvješćivanje o poduzetim

mjerama u cilju otklanjanja mogućnosti

nastanka rizika i osmišljenim mjerama za

otklanjanje posljedica rizika koji je nastao

Odjel za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja

kontinuirano Zakon o fiskalnoj odgovornosti Z

Realizacija planova za provedbu preporuka iz

izvješća unutarnje revizije

Služba za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja te računovodstvene i knjigovodstvene

poslove

kontinuirano Zakon o fiskalnoj odgovornosti Z

Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.

godinu

Služba za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja te računovodstvene i knjigovodstvene

poslove

31. ožujka 2013. Zakon o fiskalnoj odgovornosti Z

Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i

kontrola

Odjel za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja

31. ožujka 2013. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom

sektoru u javnom sektoru Z

107

3.

Izrada izvješća

Izvješća iz državne riznice: po aktivnostima (A,K) i kontima i svim izvorima financiranja o provedenim plaćanjima kroz državnu riznicu;

izvješća o stanju unesenih a neplaćenih zahtjeva; izvješća o otpuštenim

sredstvima te dostava istih u platni promet; izvješća o

preknjiženjima provedenim kroz riznicu po nalogu računovodstva;

otvaranja novih dobavljača

Odjel za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog

upravljanja

kontinuirano u zadanim rokovima

Zakon o proračunu Z

4.

Osigurati zakonsko i ažurno evidentiranje poslovnih događaja

sukladno Pravilniku o proračunskom

računovodstvu i računskom planu, te

internim procedurama.

Izrada obrasca Obveze

Predaja izvještaja sukladno propisanim

rokovima

Odjel za knjigovodstvo i računovodstvo

do 15-tog u mjesecu

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i

računskom planu, Okružnice MF

P

Izrada Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima,

primicima i izdacima MIZ-a za 2013. godinu s

bilješkama

15.2.2014 P

Izrada Konsolidiranog izvještaja razdjela o

prihodima i rashodima, primicima i izdacima za

2013. godinu s bilješkama

31.3.2014 P

Izrada kvartalnog izvješća o prihodima i rashodima,

primicima i izdacima MIZ-a na obrascu S-PR-

RAS

10/04/2014 i 10/10/2014 P

108

Izrada polugodišnjeg izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i

izdacima MIZ-a za razdoblje 01.-06.2014 s

bilješkama

10.7.2014 P

Izrada Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja razdjela o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za period 01.-

06. 2014 godine s bilješkama

21.7.2014 P

Izrada izvještaja za Svjetsku banku nastavno

na odobreni kredit 2 puta godišnje

P

Izrada izvještaja prema HNB za devizni platni

promet kvartalno Odluka HNB-a

Usklađenje transakcija s Ministarstvom financija

po potrebi, a najmanje jednom mjesečno

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i

računskom planu, Okružnice MF Evidentiranje poslovnih događaja, uknjiženja i isknjiženja imovine

dnevno

Obračun plaće i ostalih vrsta dohotka, te putnih

troškova

najmanje jednom mjesečno

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i

računskom planu, Okružnice MF, Zakon o porezu na dohodak,

Kolektivni ugovor

Izrada ostalih izvješća za vanjske i unutarnje

korisnike po potrebi

109

11. Financijski plan

2013 PLAN 2014 Indeks

(3/2*100)

1 2 3 4

UKUPNI PRIHODI 720.255.684 820.467.613 113,91

UKUPNI RASHODI 720.255.684 820.467.613 113,91

110

12. Pravne osobe druge razine

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

2. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR)

3. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM)

4. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (AKAZS)

5. Hrvatski zavod za telemedicinu (HZT)

6. Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM)

7. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

8. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA)

. KLASA: 030-02/13-01/59 URBROJ: 534-06-1-2/1-13-1 Zagreb, 31. prosinca 2013